Sunteți pe pagina 1din 4

SPECIALIZARI :

Automatizari;
Calculatoare

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti


Profesiunea - Ingineri (subingineri) in automatica si calculatoare,
profesori in invatamantul preuniversitar.
Specialitatea: AUTOMATIZARI - CALCULATOARE
Domenii: a) Automatizari;
b) Calculatoare

EXAMENUL pentru GRADUL II


Discplina: AUTOMATIZARI
A. Prezentare generala. Obiective. Competente cheie.
Programa de perfectionare si de studiu in vederea obtinerii gradului didactic II in invatamantul
preuniversitar in specialitatea "Automatizari - Calculatoare" urmareste perfectionarea pregatirii
profesionale in probleme majore ale specialitatii: analiza, sinteza si corectia sistemelor automate
liniare si continue;sisteme automate nelineare; sisteme discrete (esantionate si numerice); sisteme
adaptive, optimale si extremale; notiuni de identificarea sistemelor; principiile de baza ale functionarii
calculatoarelor numerice si utilizarea acestora; automate programabile, microprocesoare, mini si
microcalculatoare de proces.
Programa se adreseaza profesorilor ingineri si subingineri, absolventi ai facultatilor (sectiilor)
de "Automatizari si Calculatoare", care predau discipline din domeniul automaticii si au obtinut,
anterior, definitivatul in specialitatea "Automatizari - Calculatoare".
B. Teme pentru studiul individual, cursuri, seminarii si aplicatii:
I. Sisteme automate liniare si continue invariate (SALC).
II. Sisteme automate neliniare (SANL)
III. Sisteme automate discrete (esantionate si numerice).
IV. Sisteme automate adaptive, optimale si extremale.
V. Notiuni de identificarea sistemelor de reglare automata.
VI. Elemente de metodica predarii specialitatii.
C. Bibliografie generala.
Bibliografie minimala (selectiva si generala) pentru temele I....VI.
1.

Ionescu V.

2.

Mihoc D.
Iliescu St. S.
Ionescu G.,
Tertisco N., s.a.
Calin S.,
Delean O.
Gibson J.E.
Kuo B.C.
Serbanati L. D.,
Cristea V., Iorga V.
Moldoveanu Fl.
Cristea V.,
Athanasiu I., s.a.
Cristea V.,
Kalisz E., s.a.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Teoria sistemelor.
Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti 1985.
Teoria si elementele sistemelor de reglare automata.
Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti 1984.
Identificarea experimentala a proceselor automatizate.
Ed. Tehnica, Bucuresti 1975.
Sisteme automate adaptive si optimale.
Ed. Tehnica, Bucuresti 1975.
Sisteme automate nelineare. Ed. Tehnica, Bucuresti 1967.
Sisteme automate cu esantionare. Ed. Tehnica, Bucuresti 1967.
Programarea sistematica in limbajele Pascal si Fortran.
Ed. Tehnica, Bucuresti 1984.
Turbo Pascal 6.0.
Ed. Teora, Bucuresti, 1992.
Limbajul C standard.
Ed. Teora, Bucuresti, 1992.
2

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Catrina C.,
Cojocaru I.,
Cristea V., Kalisz E
Athanasiu I., s.a.
Ionescu Texo Clara,
Zsake Ioan
Petrescu A., Iacob F.,
Racovita Z.
Moldoveanu F.
Baltac V., s.a.

16.

17.

*
Radu Ion T., s.a.

18.

Mucica T.

19.

Vladulescu Lucica,
Cristea M.,
Chitic M.

Turbo C++.
Ed. Teora, Bucuresti, 1993.
Tehnici de programare.
Ed. Teora, Bucuresti 1993.
Structuri arborescente cu aplicatiile lor.
Ed. Tehnica, Bucuresti 1990.
Calculatoare electronice.
Ed. Teora, Bucuresti, 1991.
Initiere in Windows. Ed. Teora, Bucuresti 1994
Sisteme interactive si limbaje conventionale.
Ed. Tehnica, Bucuresti 1984.
Rev. "Tribuna invatamantului"
Nr. 8 / 1992 - 2 Martie
Sinteze pe teme de didactica moderna.
editata de rev. "Tribuna scolii", Bucuresti, 1986.
Indeptar metodic pentru folosirea mijloacelor de invatamant. Ed.
Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1982.
Ghid metodic pentru proiectarea si desfasurarea activitatii de calificare
din invatamantul profesional tehnic.
Ed. Cerma, Bucuresti, 1997.

D. Analitica temelor:

a) Tema I (detaliere); bibliografie


Sisteme automate liniare si continue invariate (SALC).
1. Analiza sistemelor liniare in spatiul starilor; matrice fundamentala si matrice de
tranzitie; aflarea raspunsului pe baza matricei de transfer.
2. Performantele stationare si tranzitorii ale sistemelor de reglare automata. Criterii locale
si globale. Aplicatii.
3. Stabilitatea sistemelor automate liniare si continue. Criteriile de stabilitate RouthHurwitz, Cremer-Leonhard, Nyquist si Bode. Stabilitatea relativa a SRA - margine faza
si margine de amplitudine.
4. Compensarea sistemelor automate lineare si continue invariante. Retele de compensare
(corectie) tip. Compensarea serie si compensarea paralel - aplicatii. Evaluarea
performantelor dupa compensare; aplicatii specifice, exemple,
5. Sinteza sistemelor automate lineare si continue. Metoda locului radacinilor. Metoda de
sinteza poli - zerouri. Alocarea polilor intr-un sistem de reglare automata nonvariabil.
Alegerea si acordarea regulatoarelor automate. Criterii de acordare optima a
regulatoarelor (SRA).
6. Sisteme de reglare (SRA) cuplate. Repartitia marimilor perturbatoare intre SRA cuplate
la iesire. Reglarea statica si reglarea astatica. Aplicatii in conducerea proceselor.
Bibliografie pentru tema I: lucrarile 1, si 2 din bibliografia generala.
b) Tema II (detaliere); bibliografie.
Sisteme automate neliniare (SANL).
1. Tipuri de nelinearitati caracteristice.
2. Analiza functionarii prin metoda functiei de descriere.
3. Analiza functionarii prin metoda planului fazelor.
4. Metode si criterii de stabilitate pentru studiul functionarii sistemelor de reglare
automate nelineare. Criteriul Loeb; criteriul Leapunov; Criteriul Popov.

Bibliografie pentru tema II: lucrarile 1 si 5 din bibliografia generala.


3

c) Tema III (detaliere); bibliografie.


Sisteme automate discrete (esantionate si numerice).
1. Conceptul de semnal esantionat si de sistem esantionat. Teoria esantionarii; metode de
discretizare si pentru refacerea semnalului discret.
2. Transformata in "Z" si functia de transfer in "Z".
3. Stabilitatea sistemelor cu esantionare (criteriul Routh - Hurwitz modificat, criteriul
Schur - Cohn).
Bibliografie pentru tema III: lucrarile 1 si 6 din bibliografia generala.

d) Tema IV (detaliere); bibliografie.


Sisteme automate adaptive, optimale si extremale. Exemple si aplicatii.
1. Conceptul de sistem adaptiv; functiile sistemelor adaptive; exemple de sisteme
adaptive. Sisteme adaptive. Aplicatii ale acestora.
2. Conceptul de sistem optimal; metode de optimizare statica si dinamica; principiul
maximului. Exemple de sisteme otimale. Optimizatoare automate; aplicatii.
3. Conceptul de sistem extremal. Exemple de sisteme extremale; aplicatii.
Bibliografie pentru tema IV: lucrarile 1, 2 si 4 din bibliografia generala.

e) Tema V (detaliere); bibliografie.


Notiuni de identificarea sistemelor de reglare automata.
1. Notiuni de identificarea proceselor si a sistemelor de reglare automata (SRA).
2. Identificarea prin intermediul raspunsului indicial. Exemple, aplicatii.
3. Utilizarea semnalelor aleatoare pentru indentificarea proceselor si a sistemelor de
reglare automata.
Bibliografie pentru tema V: lucrarile 1, 2 si 3 din bibliografia generala.

f) Tema VI (detaliere); bibliografie.


Elemente de metodica predarii specialitatii.
1. Particularitati ale structurii intra, inter, pluri si transdisciplinare a continutului
invatamantului la disciplinele tehnice si tehnologice.
2. Metodologia operationalizarii obiectivelor. Elaborarea obiectivelor operationale pe
lectie sau sistem de lectii. Structura tipurilor de lectii.
3. Mijloace si metode de invatamant specifice predarii si insusirii cunostintelor la
disciplinele de specialitate. Exemplificare din activitatea din cadrul unitatii scolare.
4. Metode si procedee specifice - in predare - pentru realizarea principiului invatarii
constiente si active in invatamantul preuniversitar.
5. Modalitatile de evaluare recomandate pentru perioada de evaluare semestriala in
invatamantul preuniversitar.
6. Stimularea creativitatii elevilor prin predarea - invatarea disciplinelor tehnice si
tehnologice. Delimitari conceptuale, proces, procedee, mijloace de valorificare.
Dezvoltarea creativitatii de grup si individuale. Utilizarea studiului de caz.
7. Utilizarea calculatorului in invatamantul preuniversitar. Instruirea asistata de calculator.
Bibliografie pentru tema VI: lucrarile 16, 17, 18 si 19 din bibliografia generala.

E. Autorul programei: Prof. univ. dr.ing. Dan MIHOC,


Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA Bucuresti
Octombrie 2002