Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE MECENAT

I. PRILE CONTRACTANTE
S.C. ............................ cu sediul n ........................., Str........................... nr. .......,
sector ...., ....................., telefon ......................, fax: ......................., inmatriculata la Registrul
Comertului sub nr ............................................ si Codul Unic de Inregistrare ........................,
avand
cont
deschis
la
.................................................,
IBAN
............................................................,
reprezentata
prin
dl
................................................
in
calitate
de
...................................si
dl ............................................................., in calitate de ..........................................., denumita
in continuare, DONATOR (MECENA)
i
Subsemnatul Gheorghe Marius, cetean roman, nscut la data 03.03.1989, in loc. Bucuresti,
judeul -, domiciliat n Bucuresti, Str Mihai-Bravu, nr. 85-93, bl. C16 sc. D, et. 5, ap. 21,
posesor al Crii de Identitate seria RX nr. 156417, emis de sectia 8, Politie, la data de
13.03.2003. cod numeric personal 1890303420068, n calitate de BENEFICIAR al
mecenatului.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1
Obiectul prezentului contract const n acordarea de ctre MECENA de sprijin financiar
BENEFICIARULUI mecenatului, pentru acoperirea cheltuielilor de interventie si spitalizare
post-operatorie pentru ..........................................................., dl. ...................................
III. PREUL CONTRACTULUI I MODALITILE DE PLAT
Art. 2
Sprijinul financiar const n acordarea sumei de EUR
Art. 3
Suma de bani ce serveste scopului prezentului contract va fi pusa la dispoziia
BENEFICIARULUI
la
data
semnarii
contractului,
in
contul
spitalului
.. la care este internat ..:
Account holder:
Bank:
BIC
IBAN
Use:

...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

IV. OBLIGAIILE PRILOR


Art. 4
Obligaiile MECENEI:
MECENA se oblig s achite pana in data de suma prevazuta la art. 2 .
Art. 5
Obligaiile BENEFICIARULUI:
a) BENEFICIARUL mecenatului se oblig s utilizeze sumele ncasate de la MECENA
exclusiv cu destinaia prevzut n art.1, al prezentului contract.
b) BENEFICIARUL mecenatului se oblig s anunte mecena despre aparitia unor imprejurari
care l-au impiedicat sa foloseasca sumele in scopul stabilit in contract, pentru a conveni alte
conditii contractuale .

V. DISPOZITII FINALE
Utilizarea sumelor de catre beneficiar in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul
contract, constituie clauza de nulitate si da dreptul lui mecena sa denunte prezentul contract
i s solicite restituirea sumei prevzute mai sus.
Autentificat de catre biroul Notarului Public, azi data autentificarii, in trei exemplare, din care
doua exemplare s-au eliberat parilor.

MECENA,

BENEFICIAR,
................................................

..

..

..

..