Sunteți pe pagina 1din 28

PROIECT L A DISCIPLINA ECONOMIA COMERTULUI

PRODUSE DIFERITE POLITICI DE


PRETURI DIFERITE
Preul este ceea ce suntem dispusi s pltim pentru un
produs sau serviciu n funcie de importanta pe care o
acordm ofertei si de calitatea perceput referitor la
ceea ce ni se ofer.
Preul este singura component a mixului de marketing
care aduce venit
Preul este cel mai fl exibil element al mixului de
marketing
Politicile privind preurile, spre deosebire de altele, nu
pot fi protejate, ele putnd fi oricnd imitate de ctre
concureni

T IP OLOGIA P RE T UR ILO R

Preturile psihologice
Consumatorul asociaz - mai ales cnd nu dispune de
alte informaii despre produs -preul i calitatea: un
pre mic este sinonim cu o calitate sczut sau
mediocr i invers
Pretul psihologic se situeaza intre 2 limite :
o limit inferioar ce depinde de un efect de
calitate: consumatorul refuz s plteasc un pre
mai sczut, pentru c se teme c va cumpra un
produs de proast calitate
o limit superioar care depinde de efectul venit:
consumatorul nu poate accepta s plteasc un pre
mai ridicat, deoarece reprezint o cheltuial
important n raport cu venitul su.

Fiecare consumator individual poate avea propria sa


percepie asupra preului psihologic. La nivelul unei
anumite piee, preul psihologic va aprea ca o medie a
preurilor psihologice individuale(ex: bogatii refuz s
cumpere din magazinele destinate sracilor, snobii
cumpr destule produse numai pt c sunt scumpe, etc)
Din categoria preurilor psihologice fac parte:
preul de prestigiu pre nalt care promoveaz
imaginea de calitate a produsului.
preul lider
preul momeal
preul magic(impar)- (terminat n cifra 9)

Preurile promoionale= preuri joase


Au rolul de a promova produsul
Preurile eveniment = preuri reduse cu ocazia unui
eveniment(de lansare/ de aniversare)
Soldurile sezoniere
Lichidrile
Reducerile de natur psihologic

analiza pieei int

Stabilire
a
preului

analiza factorilor economici care


influeneaz preul
stabilirea obiectivelor ce vor fi realizate
prin pre
alegerea unei strategii de pre
stabilirea preului de baz i adoptarea
lui temporar

STABILIREA OBIECTIVELOR CE
VOR FI REALIZATE PRIN PRE
Obiectivele de pre se
impart in 3 categorii :

A)Obiective
orientate spre
profit
(maximizarea
profitului, profitul
satisfctor,
nivelul scontat de
recuperare a
investitiei

B)Obiective
orientate spre
vnzri
(maximizarea
venitului actual,
maximizarea
volumului
vnzrilor,
fructificarea
poziiei pe pia)

C)Alte obiective
(supravieuirea,
obiective sociale)

A) Obiective orientate spre profi t Maximizarea


profi tului

Ex : companiile aeriene i pot maximiza uneori


profi turile prin reduceri de pre la bilete. Datorit
costurilor ridicate ale carburanilor, ntreinerii
aeronavelor i ale personalului navigant, poate fi mult
mai profi tabil s zbori cu avionul plin (chiar cu pasageri
care cltoresc cu pre redus), dect cu un avion cu un
numr sczut de locuri ocupate de pasageri care au
achitat preul integral.

ALEGEREA UNEI STRATEGII DE PRET


1)Strategia preului sczaut
2)Strategia preului ridicat
3)Strategia preurilor stimulente i bonifi caii
4)Strategia preurilor/tarifelor difereniate :
preturi pe categorii de consumatori (ex: hotelurile,
muzeele vor percepe tarife mai sczute pentru copii,
studeni sau pensionari. n unele locuri pe glob, turitii
pltesc mai mult dect localnicii pentru a vizita muzee,
expoziii sau monumente naionale.De asemenea sunt
acordate reduceri turitilor care-i petrec concediul n
bazele turistice ale fi rmelor la care lucreaz)
preuri adoptate la produse fi rma practic preuri
diferite, dar neproportionale cu cheltuielile
corespunztoare

preuri adoptate la imaginea produsului


preuri adoptate la locul vanzrii
preuri adoptate la momentul cumpararii
prturi difereniate in funcie de amplasament ( ex: o
structur de primire cu funciune de cazare poate
practica tarife diferite n funcie de amplasare:
capital sau provincie, n raport cu centrul oraului,
cu atraciile turistice (plaj, prtie de schi, baz de
tratament).

5 )S tr a tegia preturilor internationale


n situa ia n ca re o fi rm i comercializeaz oferta d e produse
p e pia a internaional,manag erii treb uie s de cid ce preuri v or
p ra ctica n rile pe care le vizeaz. n unele cazuri,o comp anie
p oa te stabili un pre uniform v alab il p e p lan mond ial
Ex :
Air bus comercializea z av ioane de p asag eri la ap rox imativ
a cela i pre pes te tot n lume, ind iferent d ac e ste vorb a de
S UA, europ a s au ri subd ezv oltate)
Amer ic anii c are cltores c n s trintate sunt surp rini s
cons ta te c anumite b unuri care sunt relativ ieftine n ara lor
a u p reuri incred ibil d e ma ri n alte ri.As tfel, d e p ild , o
p ereche de b lugi Levis care s e vind e cu 3 0$ n SU A, se v inde
cu 6 3$ n Tokyo i cu 8 8$ n Paris. Un hamburger Big Mac al
celor de la Mc Donalds c are se v inde c u sum a mode st de
2 ,2 5 $ n S UA, cos t 5 ,75 $ la Moscova . Totui, ex is t i s ituaii
inver se: o g eant Gucci c are s e v ind e c u 6 0$ n Milano poate
a jung e la 2 40 $ n S UA

6)Strategia de preuri n cazul produselor captive

7)Strategia preturilor psihologice - Muli consumatori


folosesc preul pentru a aprecia calitatea unui produs
(ex: Astfel, de exemplu, o sticlu de parfum ce cost
80 Euro poate conine esen de parfum n valoare de
numai 5 Euro, dar unii consumatori sunt dispui s
plteasc 80 Euro deoarece acest pre indic faptul c
este vorba de ceva special)
Preurile de referin = cele pe care cumprtorii le au
n memorie i la care apeleaz atunci cnd estimeaz
un anumit produs

STUDIU DE CAZ - 1
nt r-un m i c or a de prov inc ie r a ft ur ile pa rf um ur ilo r s- a u u m plu t
br usc cu o n ou m a rc de pa r f um e gi pt ea n, de stul de bu n i a r tos
sub a spe ct u l de si gn ul u i a m ba l a jul ui i et ic hete i. Nu e r a , ns , v or ba
de o m a rc de m a re n ot or ie ta te . Pre ul n jur de 1 5 E u ro fl a c on u l, la
c a re er a of er it pa r f u m ul c u pr i ci na , er a m ult i nf er i or pa r fu m u r ilo r din
ga m a de lu x , da r cu c tev a u.m . pest e pre ul pa r fu m u r il or ordin a re.
n c iuda ca li t i lor sa le i a pre ului i nte resa nt, pa r fu m u l egi pte a n n u
se v indea bin e. P re a f r pe rspe ct iv , i a r de ta ili tii se
a prov iz i on a se r c u c a nt it i exc esiv de m a r i. Un c om erc i a n t in spi r a t
( cu opt ic de m a r ke ting) a l c r ui m a ga z in e r a pl a sa t n pli n v a d
c om erc ia l n v a se di n expe r ie n c pa r f um ur i l e sc um pe i c ele
i efti ne se v n d m a i bi ne de c t ce le of er i te la pre u r i in t erm e dia re. E l
a obser va t c m u l i c l ie n i cum p r din a uto m a ti sm , a m bi ie i
si m bo lism , m ot iv pe nt r u c a re rel a t iv s- a ho t r t s du ble z e pre ul
pa r fum ulu i egipt ea n .
Tot oda t , s-a pre oc u pa t i de prom o v a re a une i noi i m a gin i a
produsulu i . n fa a m a ga z i nului i pe unul din perei i in te r ior i , el a
pus dou pa n ou r i de rec l a m ca re pre z enta u pa r f u m u l e gi pte a n c a
fi ind pr in t re c el e m a i scum pe di n m a ga z inul s u . n r a ftu r i i n
v it r in a l sa t doa r c te va fl a c oa ne pe c a re l e- a ex pu s v iz i bil la l oc
de m a re ci nst e.

Urm area: vnzrile au c resc ut b rusc, devenind d e apro ape c in ci


ori mai mar i la sfrit ul prim ei sp t m ni. Ac est a, la noul pre de
30 u. m. fl aco nul. ntre tim p, c um p rt orii noului pro dus a u
descoperit adevr at ele c a lit i a le pa rfum ului i, m ul um i i, l-au
popularizat, la rnd ul lor din o m n o m . Po litica s a de pre a dat
roade, dar polit icile de pre nu po t fi pro teja te. Dup nu m ai t rei
s pt mni polit ica sa a fo st c opiat de c onc uren . Det ailist ul a
m ai lsat s t reac o spt m n, n ca re m a i t oa te m a gazinele
co ncurent e s-au aliniat la noul pre , dup c are a c obo rt brusc
pre ul la 19, 9 euro (pre m a gic ). De a c east da t, c nd pro du sul
devenise deja unul de suc c es, reduc erea de pre a im pulsio nat din
nou vnzr ile. Acest ea s-au dubla t n c t eva zile da to rit preului
m ai interesant propus de m a gazin ul s u.
C o ncluzia: det ailist ul a ob in ut cret erea r apid a v nzrilo r prin
dou st rat egii de pre c are s e bat c a p n c a p. n prim a eta p, s -a
for at cret erea no to riet ii pro dusului i spo rirea v nzrilor prin
st rategia creterii pre ului la nivelul c elui psiho lo gic , ia r n c ea dea doua, s-a o binut creterea vnz rilor prin politic a reduc erii
pre ulu i.

http://www.zf.ro/infografice/comparatia-preturilor-la-15-produse-de-impul
s-in-patru-formate-diferite-de-magazine-din-bucuresti-in-iulie-2010-66011

STUDIU DE CAZ 2

RZBOIUL GIGANILOR. CUM A


RSPUNS PEPSI LA DOZA
COCA COLA DE BUZUNAR
La nc epu tu l lu n ii m a r ti e, giga nt ul a m er ic a n C oca -C ol a la n sa pe
pia a di n Rom ni a ce a m a i m ic doz din por t ofol i u de 2 0 0 m l,
nc erc nd s im pu lsio nez e v nz r ile , n spec ia l n r ndu l ti n er i lor ,
c u un pre "im ba ta bi l" dup c um suge r a produc to r u l,l a do a r 2 le i.
C e a urm a t n u pa re a fi n f a v oa rea c om pa ni ei. Pen tr u a j ust ifi ca u n
pre de do i l ei pen t r u 2 0 0 de m l, pro duc tor ul Pepsi a tre bu it s
c re a sc pre ul doz e i de 3 3 0 m l, dev e ni nd a stf el ne com pe tit iv pe
a ce st se gm en t.
Pe psi a rea c i on a t pro m pt , cu pre ur i sub c onc uren i m esa je
n ep toa re la a dresa doz ei de C oc a - Col a ca re se n c lz e te n
buz una re . n iu n ie , PepsiC o, num r ul do i pe pia a b u t ur i lor
c a r bo ga z oa se din Rom ni a , a de m a r a t ca m pa nia i nt egr a t de br a n d
"Ia - i v a r a n ca p" cu o ofe rt a prom o io na l n m a ga z in e "Pepsi nu
se ba g la bu z u n a r. Se bea ACU M !". "C om unic a rea l ega t de pre u l
doz e i Pepsi de 0 . 3 3 l a fost f a c ut excl usi v n m a ga z in e pri n
post ere i PO SM -u r i , pre tul fi i nd de 2 l ei .
ht tp://www.ec on om ic a.net/co ca- c ola -a -pro pus-do za -de- bu zu n ar- peps
i co -c ont ra-a tac a_59819.htm l

STUDIU DE CAZ 3

CARNEA SI LACTATELE
Preurile multora dintre produsele alimentare de baz sunt, n
Timi, mult mai piprate dect n celelalte judee ale rii. La
unele lactate, scumpetea e mai mare n Timi chiar i dect n
Bucureti. De pild, preul de 15 20 de lei pe litru cu care se
vinde smntna n Timi e cel mai mare din ar, cu mult chiar
i peste cel din Capital, unde se nvrte ntre doar 11,50 i
13,50 lei.
La fel este i n cazul brnzeturilor proaspete, comercializate
n pieele i trgurile timiene cu 16 pn la 20 de lei
kilogramul, n timp ce n Bucureti se vnd cu 12 pn la 16
lei per kilogram. Totodat, preul de 20 22 de lei al
kilogramului de telemea din pieele timiene este mult mai
ridicat dect n majoritatea judeelor, rivaliznd cu
Bucuretiul, unde se ncadreaz ntre 13 i 26 de lei. n
aceast categorie de produse, doar laptele are, n Timi, un
pre uor sub media naional.

Dar carnea este mai scump n Timi dect n


majoritatea celorlalte zone ale rii. Astfel, preul de 15
19 lei al kilogramului de carcas de vit, nregistrat n
Timi, este sensibil mai mare dect cel din pieele
bucuretene, de 14 16 lei. Carnea de pasre, vndut
cu 9,50 13,50 lei/kg n Timi, este i ea scump foc,
avnd n vedere c n Bucureti cost 9,50 pn la 12
lei.
Iat c timieanul, al crui ctig mediu depete cu
puin 1.500 de lei lunar, conform statisticii ofi ciale,
pltete pentru multe din produsele alimentare de baz
mai mult dect bucureteanul, care este cel mai bine
retribuit dintre romni, mai exact avnd un salariu
mediu de peste 2.150 de lei pe lun.
http://www.renasterea.ro/stiri-timisoara/economie/carnea

STUDIU DE CAZ 4

CARNEA DE MIEL SE VINDE MAI


IEFTIN ONLINE, DECAT IN PIETELE
DIN TIMISOARA
Daca in pie tele din Timisoara, un kilogram de carne de miel nu
scade sub pretul de 25 de le i, pe internet se vinde cu numai 20
de lei kilogramul.
Dan Cornel este un crescator de animale din localitatea Utvin,
judetul Timis. Are pe ste 200 de oi, iar in apropierea Pastelui
incearca sa gaseasca o modalitate mai buna pent ru care clie ntii
sa il aleaga pe el. A inceput sa vanda carnea de mie l cu 23 de
le i/likogram, cu 2 lei mai putin de cat in magazin, insa buzunarul
sarac al romanului l-a facut sa mai lase din pret.Inainte de
sarbatoarea pascala, se lauda ca are cea mai buna oferta de pe
piata online: 20 de lei kilogramul de carne de miel.
Aceasta nu este singura modalitate a timisenilor de a vinde
carne a de miel pe ntru Paste. Alti cre scatori de animale au
impanzit orasul cu anunuri pri n care concureaza cu comerciantii
din piete, dar si cu vanzatorii online . Cei care au lipit aceste
anunt uri, isi vand produsul tot cu 20 de lei per kilogram.
http://stirileprotv.ro/stiri/timis/carnea-de-miel-se-vinde-mai-ief
tin- online-decat-in-pietele-din-timisoara-care-sunt-preturile.html

BIBLIOGRAFIE

Kotler, Ph., Managementul marketingului, Teora,


Bucureti, 2000
www.renasterea.ro
www.brandprivat.ro
www.economica.net
www.stirileprotv.ro
www.centruldemarketing.ro
www.revista-piata.ro
www.zfr.ro

VA MULTUMESC PENTRU
ATENTIE !