Sunteți pe pagina 1din 4

Contract de prestri servicii pentru achiziia public de servicii de

catering nr.________/_____________________
Preambul
n temeiul Notei Justificative privind achiziia prin procedura competitiv, sa ncheiat prezentul contract de
servicii, ntre
Camera de Comer, Industrie i Agricultur Cara-Severin, adresa sediu: str. Petru Maior, nr. 71, Reia, jud.
Cara-Severin, telefon 0255/215829, fax 0255/220114, cod fiscal RO 1065547 cont de proiect
RO10RZBR0000060014128360, deschis la Raiffeisen Reia, reprezentat prin Petru BUZZI, n calitate de
preedinte, n calitate de achizitor, pe de o parte i
prestatorul ...........................................................,
adresa sediului
.................................................................................,
telefon
..........................................., numr de nmatriculare ..........................., cod fiscal
........................., cont nr.........................., deschis la.............................................,
reprezentat prin ..................................., avnd funcia de director, n calitate de
prestator, a intervenit prezentul contract.
Definiii
9

- n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:


contract - reprezint prezentul contract si toate Anexele sale.
achizitor si prestator - prile contractante, asa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea
integral si corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
servicii - activiti a cror prestare fac obiect al contractului;
produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse n anexa/anexele la
prezentul contract si pe care prestatorul are obligaia de a le furniza afferent serviciilor prestate conform
contractului;
fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greselii sau vinei acestora, care
nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului si care face imposibil executarea si, respectiv, ndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe
naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu
este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de
executare, face extreme de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile
Clauze obligatorii
Obiectul principal al contractului
- Prestatorul se oblig s execute servicii de catering, n conformitate cu obligaiile asumate
prin prezentul contract, n cadrul Proiectului POSDRU 83/5.2/S/47717, cu titlul RO4 RURALBIZ - Iniiative pentru o
dezvoltare rural durabil" finanat de ctre Uniunea European i cofinanat din Bugetul de Stat i din fonduri
proprii.

2
3

Preul contractului
9

Preul total convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de


ctre achizitor, este de ............................... RON, plus .............................. RON
reprezentnd valoarea TVA (total.....................RON), pentru efectuarea activitii
proiectului.
Plata serviciilor se va face pe baza facturii emise de prestator la cursul Inforeuro de la data emiterii facturii.
Facturile vor fi achitate n termen de 14 zile calendaristice de la primirea acestora de ctre achizitor. n cazul
nerespectrii termenului menionat beneficiarul va datora prestatorului majorri de ntrziere de 0,01 %/zi de
ntrziere.
Facturile se vor emite de prestator pentru serviciile prestate, pe baza unei comenzi prealabile.
Durata contractului
- Prestatorul se oblig s presteze Servicii de catering, pe baza de comand primit de la beneficiar nainte cu
5 zile calendaristice de data prestrii serviciului. Contractul se ncheie pe o perioad de 13 luni.
Executarea contractului
Executarea contractului ncepe la data de...................................
Documentele contractului
Documentul contractului este oferta de pre.
Obligaiile principale ale prestatorului
Prestatorul se oblig s presteze serviciile stipulate n obiectul contractului, la o calitate superioar si la termenele
cerute de ctre beneficiar.
Prestatorul se oblig s aduc la cunostina presatatorului la timp, toate detaliile privind prestarea ce urmeaz a se
efectua, pentru buna ndeplinire a acesteia si s onoreze la timp plata serviciilor prestate.
Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite
angajamentului asumat si n conformitate cu legislaia n vigoare.
Obligaiile principale ale achizitorului
Achizitorul se oblig s emit comanda ctre prestator nainte cu minim 5 zile nainte de data la care prestatorul
urmeaz s efectueze serviciile de catering.
Achizitorul se oblig s plteasca preul ctre prestator n termen de 14 zile calendaristice de la recepia serviciilor
de catering.
Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorului are
dreptul de a solicita penaliti conform punctului 4.3 din prezentul contract.
Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti si/sau informaii pe care acesta le consider
necesare ndeplinirii contractului.

Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor


1
n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuseste s-si execute obligaiile asumate prin contract,
atunci achizitorul are dreptul de a aplica penaliti n cuantum de 0,01 % / zi de ntrziere din valoarea contractului
rmas neonorat.
2
n cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01% / zi ntrziere din valoarea facturii
neonorate.

2
4

3
Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil si repetat,
d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
4
Achizitorul si rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris adresat prestatorului,
fr nici o compensaie, dac acesta din urm da faliment, cu condiia ca aceast anulare s nu prejudicieze sau
s afecteze dreptul la aciune sau despagubire pentru prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a
contractului.

Clauze specifice
ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
1
(1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor la data si ora menionate n comanda emis de
ctre achizitor.
(2) n cazul n care:
i) circumstane neobisnuite aduc dup sine ntrzieri, ce nu se datoreaz prestatorului,
prile convin de comun acord, asupra revizuirii graficului de prestare sau rezilierii
contractului contractului pe cale amiabil, fr plata de penaliti.
2
Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respect termenele menionate n comanda ferm
a achizitorului acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului si atrage dup sine rezilierea
contractului.
3
n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere n
ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita prestatorului penaliti precum si rezilierea prezentului
contract.

Ajustarea preului contractului


1
Pentru serviciile prestate, plata datorat de achizitor prestatorului este tariful declarat n oferta de pre, anex
la contract.
2
Preul contractului nu se actualizeaz si va rmne ferm pe toat perioada derulrii
contractului.

Amendamente
1
Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului.

Fora major
1
Fora major este constatat de o autoritate competent.
2
Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe
toat perioada n care aceasta acioneaz.
3
ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
4
Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat si n mod
complet, producerea acesteia si s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
5
Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s
poat pretinde celeilalte daune-interese.

2
5

Soluionarea litigiilor
1
Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice
nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.
2
Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc s rezolve n
mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele
judectoresti din Romnia.

Limba care guverneaz contractul


1
Limba care guverneaz contractul este limba romn.

Comunicri
1
(1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n
scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct si n momentul primirii.
2
- Comunicrile ntre pri se pot face si prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n
scris a primirii comunicrii.

Legea aplicabil contractului


1
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie azi, ..............................., prezentul contract n
trei exemplare.
Achizitor,
Petru BUZZI,
Preedinte CCIA Cara-Severin

Prestator,

2
6