Sunteți pe pagina 1din 23
CCaapp 22 22 ssuunneettuull
CCaapp
22 22
ssuunneettuull
P P a a r r a a m m e e t t r

PPaarraammeettrriiii ddiissccrreettiizz rriiii ssuunneettuulluuii ((II))

Frecven a de e antionare

f [kHz]

 

Aplica ie

8

telefonie, G711

11,025

1/4 f din CD

16

telefonie, G712

18,9

CD

ROM/XA, CD-I

22,05

1/2 f din CD

32

NICAM, DAT LP

37,8

CD

ROM/XA, CD-I

44,1

 

CD

48

 

DAT

88,2; 96

DAT non-standard

P P a a r r a a m m e e t t r

PPaarraammeettrriiii ddiissccrreettiizz rriiii ssuunneettuulluuii ((IIII))

 

Eroarea de cuantizare

Nr. bi i

Gama dinamic [dB]

Aplica ie

8

44

pl ci de sunet vechi

16

92

CD i DAT

20

116

aplica ii i înregistr ri master profesionale

24

140

rezolu ie maxim pentru sisteme digitale gama dinamic mai mare decât gama urechii umane

D D e e b b i i t t e e l l a
D D e e b b i i t t e e l l a
D D e e b b i i t t e e l l a

DDeebbiittee llaa îînnrreeggiissttrraarreeaa aauuddiioo ddiiggiittaall

((II))

 

n

 

kB/

 

f[kHz]

bi i

s

 

Observa ii

 
 

16

S

172

Înregistrare calitate audio

la

calitate CD

– standard

de

44.1

M

86

Compromis bun pentru înregistr ri de calitate ridicat a surselor mono (voce)

8

S

86

Calitate maxim pe dispozitive ieftine (unele pl ci de sunet pentru PC)

M

43

Compromis adecvat înregistr rii unei surse mono

 

16

S

86

Sunet pu in degradat fa de calitatea CD, dar întreg i “prezent”

   

Nu

este

o

alegere

rea

pentru

voce

22.05

M

43

(recomandabil îns cu 8 bi i)

8

S

43

Alegere uzual pentru înregistr ri stereo rezonabile

M

22

Un sunet mai slab, dar utilizabil

 
D D e e b b i i t t e e l l a
D D e e b b i i t t e e l l a
D D e e b b i i t t e e l l a

DDeebbiittee llaa îînnrreeggiissttrraarreeaa aauuddiioo ddiiggiittaall

((IIII))

f[kHz]

n bi i

 

kB/s

Observa ii

       

La aceast frecven de e antionare

11

8

S

22

scazut sunt pu ine avantaje pentru a utiliza înregistrarea stereo

M

11

Limita inferioar pentru rezultate utilizabile

8

8

S

16

Ineficient pentru stereo

M

8

Similar unei leg turi telefonice bune

5.5

8

M

5

La fel de bun ca o leg tur telefonic proast

T T e e h h n n i i c c i i d
T T e e h h n n i i c c i i d
T T e e h h n n i i c c i i d

TTeehhnniiccii ddee ccuuaannttiizzaarree aa sseemmnnaalluulluuii

((II))
((II))
r r e e a a s s e e m m n n a a

Valori continue

19 V

4.75 V

Valori discrete

1111

0011

M rimea treptei

uniform (fix ) neuniform i fix neuniform i adaptiv

Valoarea codat

amplitudinea e antionului diferen a dintre e antioane

T T e e h h n n i i c c i i d
T T e e h h n n i i c c i i d
T T e e h h n n i i c c i i d

TTeehhnniiccii ddee ccuuaannttiizzaarree aa sseemmnnaalluulluuii

((IIII))

Tehnici folosite

PCM uniform amplitudine Delta uniform diferen

Legile A i µ neuniform i fix amplitudine ADPCM Neuniform adaptiv diferen

Cuantizare

Amplitudine

Diferen

Uniform

PCM

Delta

Fix

PCM legea A

DPCM

Adaptiv

APCM

ADPCM

C C u u a a n n t t i i z z a

CCuuaannttiizzaarree uunniiffoorrmm

ie ire digital intrare analogic zgomot de cuantizare q/2 -q/2
ie ire
digital
intrare
analogic
zgomot
de
cuantizare
q/2
-q/2

niveluri de decizie uniforme (intrare analogic ) niveluri de cuantizare uniforme (ie ire digital )

trepte

de

cuantizare

(q)

-

constante pentru semnal de nivel mic pentru semnal de nivel mare

zgomot de cuantizare (eroare): -q/2 ÷ q/2 Rezultat:

semnal mic cu eroare constant RSZ sc zut semnal mare cu eroare constant RSZ ridicat Concluzie:

calitate (RSZ de ansamblu) sc zut

C C A A N N c c u u a a p p r

CCAANN ccuu aapprrooxxiimmaarrii ssuucccceessiivvee ((II))

intrare analogic

+ Comparator -
+
Comparator
-
s i i v v e e ( ( I I ) ) intrare analogic +
s i i v v e e ( ( I I ) ) intrare analogic +
registru cu aproxim ri succesive
registru cu
aproxim ri
succesive
+ Comparator - registru cu aproxim ri succesive CNA U x tensiune de referin U CNA
CNA
CNA

U x

Comparator - registru cu aproxim ri succesive CNA U x tensiune de referin U CNA ie
tensiune de referin

tensiune de referin

U CNA

ie ire digital

)

(b 1 b 2 b 3 b 4 b 5

C C A A N N c c u u a a p p r

CCAANN ccuu aapprrooxxiimmaarrii ssuucccceessiivvee ((IIII))

U

U MAX U 8 MAX / U X MAX /2 U MAX /4 b 1
U
MAX
U
8
MAX /
U
X
MAX /2
U
MAX /4
b 1 =1
=0 b 3
=1 b 4 =1 b 5 =1
b 2
t

PAS 1: 1000.0000

U CNA = U MAX /2

decizie: b 1

PAS 2: b 1 100.0000 U CNA = b 1 × U MAX /2 + U MAX /4 decizie: b 2

PAS 3: b 1 b 2 10.0000 U CNA = b 1 × U MAX /2 + b 2 × U MAX /4 + U MAX /8 decizie: b 3

etc.

P P r r o o b b l l e e m m –
P P r r o o b b l l e e m m –
P P r r o o b b l l e e m m –

PPrroobblleemm

ccoonnvveerrssiiee aannaalloogg--nnuummeerriicc lliinniiaarr

Un CAN de 8 bi i, cu domeniul -10 V ÷ 10 V, cuantizeaz un e antion de tensiune cu valoarea U x = 3,14V. Analiza i pa ii aproxim rii, completând tabelul:

PAS COD TENSIUNE CAN [V] COMPARATOR DECIZIE
PAS
COD
TENSIUNE CAN [V]
COMPARATOR
DECIZIE

Rezultat:

Tensiune echivalent :

Eroare:

%

V

C C u u a a n n t t i i z z a

CCuuaannttiizzaarree nneeuunniiffoorrmm

ie ire digital

intrare analogic zgomot de cuantizare
intrare
analogic
zgomot de
cuantizare

niveluri de decizie (intrare analogic ) – neuniforme niveluri de cuantizare (ie ire digital ) – neuniforme trepte de cuantizare diferite mici pentru semnal de mic mari pentru semnal de mare zgomot de cuantizare (eroare):

variabil

Rezultat:

semnal mic cu eroare mic RSZ mare semnal mare cu eroare mare RSZ mare Concluzie:

calitate (RSZ de ansamblu) ridicat

C C o o m m p p r r e e s s i

CCoommpprreessiiee llooggaarriittmmiicc

ie ire digital

ie ire digital comprimat

LOGARITMIC intrare analogic
LOGARITMIC
intrare
analogic
LINIAR intrare analogic
LINIAR
intrare
analogic

CUANTIZARE NELINIAR niveluri de cuantizare neliniare utilizeaz pu ini pa i numere mari pentru codarea treptei

nu exist compresie de date

CUANTIZARE COMPRIMAT niveluri de cuantizare liniare acela i num r mic de pa i numere mici pentru codarea treptei

exist compresie (renumerotarea treptelor)

C C o o m m p p a a n n d d a

CCoommppaannddaarree -- lleeggeeaa AA ((II))

COMPRESIE + EXPANDARE = COMPANDARE

Y U x
Y
U x
U Z U x Y
U Z U x
Y

Ux – tensiune analogic Y – valoare digital comprimat Uz – semnal analogic ref cut

C C o o m m p p a a n n d d a

CCoommppaannddaarree -- lleeggeeaa AA ((IIII))

nivel mic rezolu ie: 12 bi i (zgomot redus)

nivel mare rezolu ie: 6 bi i (zgomot ridicat)

RSZ mare de valoare constant compresia datelor 12 8 bi i

Y = s l 1 l 2 l 3 v 1 v 2 v 3 v 4

s - semnul - 1 bit

l 1 l 2 l 3 - segmentul

3 bi i - 8 segmente

(cuantizare neuniform )

v 1 v 2 v 3 v 4 – treapta

4 bi i - 16 trepte pe

segment (cuantizare uniform )

F F o o r r m m a a d d i i g

FFoorrmmaa ddiiggiittaall aa lleeggiiii ddee ccoommpprreessiiee AA

Ie ire digital

Compresia rezult folosind:

1

7/8

6/8

5/8

1/2

3/8

2/8

1/8

0

7 6 5 4 3 2
7
6
5
4
3
2

1

0

niveluri de decizie (intrare) neuniforme

niveluri de cuantizare (ie ire) uniforme

neuniforme niveluri de cuantizare (ie ire) uniforme 2 0 1 2 -4 2 -3 Intrare analogic
2
2

0

1

2 -4 2 -3

Intrare analogic

niveluri de cuantizare (ie ire) uniforme 2 0 1 2 -4 2 -3 Intrare analogic 2

2

-2

2

-1

1

niveluri de cuantizare (ie ire) uniforme 2 0 1 2 -4 2 -3 Intrare analogic 2

2

-7

2

-6

2

-5

C C A A N N c c u u a a p p r

CCAANN ccuu aapprrooxxiimmaarrii ssuucccceessiivvee ((II))

intrare analogic

u c c c c e e s s i i v v e e (
+ Comparator -
+
Comparator
-
s i i v v e e ( ( I I ) ) intrare analogic +
registru cu aproxim ri succesive
registru cu
aproxim ri
succesive
+ Comparator - registru cu aproxim ri succesive CNA cu expandare U x tensiune de referin
CNA cu expandare
CNA cu
expandare

U x

registru cu aproxim ri succesive CNA cu expandare U x tensiune de referin U CNA ie
tensiune de referin

tensiune de referin

U CNA

ie

s

ire digital

l 1 l 2 l 3 l 4 v 1 v 2

P P r r o o b b l l e e m m –
P P r r o o b b l l e e m m –
P P r r o o b b l l e e m m –

PPrroobblleemm ccoonnvveerrssiiee aannaalloogg--nnuummeerriicc

dduupp lleeggeeaa AA

Un CAN cu compresie 12 8 bi i (conform legii A) cu domeniul -10 V ÷ 10 V, cuantizeaz un e antion de =

pa ii

tensiune cu

valoarea U x

3,14V. Analiza i

aproxim rii succesive, completând tabelul.

PAS COD TENSIUNE CAN [V] COMPARATOR DECIZIE
PAS
COD
TENSIUNE CAN [V]
COMPARATOR
DECIZIE

Rezultat:

S S o o l l u u i i e e – – c
S S o o l l u u i i e e – – c
S S o o l l u u i i e e – – c

SSoolluu iiee ccoonnvveerrssiiee aannaalloogg--nnuummeerriicc dduupp lleeggeeaa AA

PAS

COD

TENSIUNE CAN [V]

COMPARATOR

DECIZIE

 

1 1000

0000

0

1

b 1 = 1

 

2 1100

0000

0,625

1

b 2 = 1

 

3 1110

0000

2,5

1

b 3 = 1

 

4 1111

0000

5

0

b 4 = 0

 

5 1110

1000

3,75

0

b 5 = 0

 

6 1110

0100

3,125

1

b 6 = 1

 

7 1110

0110

3,437

0

b 7 = 0

 

8 1110

0101

3,281

0

b 8 = 0

Rezultat: U x = 1110 0100 Tensiune echivalent : 3,125 V

M M o o d d u u l l a a i i a

MMoodduullaa iiaa ddeellttaa ((II))

Aproximarea delta (U CNA ) T S Intrare analogic
Aproximarea
delta (U CNA )
T S
Intrare
analogic

Ie ire digital

11111000000010.

l l t t a a ( ( I I ) ) Aproximarea delta (U CNA

(U x )

M M o o d d u u l l a a i i a

MMoodduullaa iiaa ddeellttaa ((IIII))

U x Ie ire f s = 1/T s + Comparator - SUS Num r
U
x
Ie ire
f s = 1/T s
+
Comparator
-
SUS
Num r tor
JOS
U
CNA
CNA

Avantaj debit minim 1 bit / e antion Dezavantaj erori mari de urm rire

Solu ie frecven a de esantionare ridicat Rezultat debit mare

C C o o m m p p r r e e s s i

CCoommpprreessiiaa aauuddiioo ((II))

Semnalele audio

sunt dificil

exist tehnici dezvoltate

cu

de comprimat, dar

reducerea redundan ei datelor pe cale

matematic

modelare complex a auzului uman

de companii telefonice – calitate telefonic produc tori de echipamente de înregistrare – calitate ridicat

C C o o m m p p r r e e s s i

CCoommpprreessiiaa aauuddiioo ((IIII))

Tehnici uzuale:

CCITT G.711 legea A, legea µ

(PCM, compresie 12 8 bi i, telefonie) CCITT G.723 legea A, legea µ (ADPCM, compresie 12 4 bi i, ISDN) GSM 6.10 Audio

– ridicate pentru calitate vocal ) Codare cu predic ie liniar (descrierea vocii pentru sintetizarea vorbirii) IMA ADPCM (Interactive Multimedia Association ADPCM) MicroSoft ADPCM (PCM adaptiv i diferen ial) Truespeech (produs de DSP Inc. pentru compresia vocii)

(Groupe Special

Mobile

debite de compresie