Sunteți pe pagina 1din 14

INSPECTORATUL SCOLARJUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Tel. 0251/420961;


0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396

MINISTERUL EDUCATIEI NAT[ONALE

~I CERCETARU STHNTIFTCE '

Email: isidoli(ZDisdolj.roWeb: \vwv.;;.isjdoH.ro

NOTANR.

dh

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT


DINCRAIOVA SIJUDET
'
'
'

Va transmitem alaturat CALENDARUL ACTIVITATILOR EDUCATIVE


JUDETENE (C.A.E.J.) DOLJ pentru Anul ~colar 2015-2016.
IMPORTANT:

Toate concursurile cuprinse Jn C.A.E se vor desfii.~ura FARA TAxA DE PARTICIPARE

Concursurile vor fi anun\ate cu eel pu\in 7 zile Jnainte de data de desfii.~urare, la urmatoarea adresa
de email simonachirita72@yahoo.com specificand: Titlul activita\ii, Data, Ora ~i Locul de
desfii.~urare.

Pe diploma se va face men\iunea ca, activitatea se regase~te Jn C.A.E. avizat de Ministerul


Educa\iei Na\ionale ~i Cercetarii :;>tiintifice specificand pozitia, pagina ~i domeniul Jn care este
cuprinsa activitatea.

Inspector :;>colar,

Prnf~CHIRTfA

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ


Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Tel. 0251/420961;
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
Email: jsj dolj@lisclol j. ro Web: OYWW. isj doli. ro

MINISTERVL EDUCATIEI NATIONALE


~I CERCETARII STIINTIFICE

-------------N r ..

ff.?/..~:.?./~I(!!..f.. .......... ..
CAILlEN[)ARUlL ACTXV!TATXJLOR
JEDUCATXVE JUDETENE
DOLJ
,
,

Anul

~colar

2015-2016

Emis in baza Anexei 2 !a onli11al ministrului edncatiei, cercetarii tineretului ~i sportului nr.3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei I
cadru de organizare ~; desfii~mare a ~mpe~iiior ~colare ~i a Rcgnlamentnlni de organizare a activitatilor cup rinse in calendarul activitatilor

Avizat,

liNSPECTOR. SCOLAR
Prof. Lavi11ia Elma

~:T

GENn,~

CRAIOVE~

APLICANTUL PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT

1 I 0 poveste pentru tine


2 I Sunt un voluntar activ!

Mai 2016

~coala

LOCULDE
DESFASURARE

Gimnazialii "Mircea Eliade" I Craiova

Colegiul Tehnic de Arte


Noiembrie 2015 I "Constantin Brancu~i"
1

~i

Meserii

I Craiova

DOMENIUL

Culturalartistic,literaturii
Civic,voluntariat,
proiecte caritabile

Apa curatii pentru un viitor


3 durabil

~coala

Gimnazialii ,,Mihai
Eminescu"

Craiova

Ecologie

Craiova

Tehnic-aplicativ

Craiova

~tiintific

6 Magia siirbiitorilor de iarnii Decembrie 2015

Colegiul Tehnic de Arte 9i Meserii


"Constantin Briincu$i"
~coala Gimnazialii ,,Gheorghe
Titeica"
Colegiul National ,,Fratii Buzesti"

Craiova

7 Mai spune o poveste

Decembrie 2015

Colegiul National ,,Carol I"

Craiova

Decembrie 2015

Liceul de Arte ,,Marin Sorescu"


Griidinita cu P.P. ,,Ciisuta cu
Povesti"
Griidinita cu P.P. ,,Floarea
Soarelui"

Craiova

Arte vizuale
Cultural-artistic,
literaturii
Arte vizuale

Craiova

Arte vizuale

Craiova

Cultural-artistic

Craiova

Cultural-artistic

Craiova

Cultural-artistic

Craiova

Tehnic

Craiova

Ecologie

Le9ile

Cultural-artistic, arte
vizuale

Minti iscusite in miiini


dibace

Martie
20162016

5 Pro-Performanta

8 Aripi de Inger
Un copil,o
9
floare ... bucurie !
Impreunii inviitiim mai
10
bine
Rolul activitiitilor
extracurricuare in
11
dezvoltarea limbajului 9i
creativitiitii copiilor
Mihai Eminescu- Un
12
magician al cuviintului
Apa curata pentru un viitor
13
durabil

Aprilie 2016
Ianuarie 2016

Mai 2016
Februarie 2016

Aprilie 2016

Ianuarie 2016
Martie 2016

14 Ora9ele inteligente

Mai2016

15 F antezii de toamna

Noiembrie 2015

Griidinita cu P.P. ,,Floarea


Soarelui"
~coala

Gimnaziala ,,Mihai
Eminescu"
Liceul Tehnologic Transporturi Cai
Ferate
Gradinita cu P.P. ,,Nicolae
Romanescu"
Scoala
Gimnaziala Lesile
,
'

16 Once Upon A Time


17

Cultura, Arta, Traditie

$anse egale pentru toti


cop iii
Arts And Crafts- Cristmas
19
Time
20 Johan Wolfgang Goethe
Obiceiuri locale-Valori
21
nationale
18

22 Sandwich-ul surpriza
23 Sports for Smart Kids
24 Smart Kids
25 Autorii copilariei
Festivalul toamnei In
gradinita
Modadalitati de promovare
27
a afacerii
Educatie de calitate !ntr-o
28
Europa unita
26

Martie 2016

Gimnaziala Lesile
Scoala
,
,

Le~ile

Cultural-artistic,
literatura

Mai2016

$coala Gimnaziala ,,Mihai


Viteazul"

Craiova

Cultural-artistic

$coala Gimnaziala ,,Apele Vii"

Apele Vii

Decembrie 2015

Decembrie 2015 Liceul Teoretic ,,Henri Coanda"


Ianuarie 2016

Colegiul National ,,Elena Cuza"


$coala Gimnaziala Cotofenii Din
Decembrie 2015
Dos
$coala Gimnaziala Cotofenii Din
Martie 2016
Dos
Martie 2016
Gradinita cu PP ,,Petrache Poenaru"
Inspectoratul $colar Judetean DoljDepartamentul Invatamiint pentru
Mai 2016
Educatie Timpurie
Gradinita cu PP ,,Casuta
Ianuarie 2016
Fermecata"
Gradinita cu PP ,,Casuta cu
Noiembrie 2015
Povesti"

Craiova
Craiova
Cotofenii Din
Dos
Cotofenii Din
Dos
Craiova

Sportiv

Craiova

Cultural-artistic,
literatura

Craiova

Cultural-artistic

Liceul ,,Matei Basarab"

Craiova

Martie 2016

Liceul ,,Matei Basarab"

Craiova
Craiova

Tehnic

Cultural-artistic:
culturi ~i civilizatii

Martie 2016

Iunie 2016

Arte vizuale

Craiova

Liceul ,,Matei Basarab"


29 Natura In culori

Cultural-artistic, arte
vizuale
Cultural-artistic,
literatura
Cultural-artistic

Tehnicinterdisciplinar
Cultural-artistic:
culturi ~i civilizatii
Cultural-artistic, arte
vizuale

Elevii de azi,
intreprinzatorii de miiine
31 Art-Craiova
30

Martie 2016
Mai2015

Liceul ,,Matei Basarab"

Craiova

Inspectoratul $colar Judetean Dali

Craiova

32 Hallowen de Poveste

Octombrie 2015

$coala Gimnaziala Speciala ,,Sf.


Vasile"

Craiova

33 Hallowen Fun

Octombrie 2015

$coala Gimnaziala ,,Alexandru


Macedonski"

Craiova

Iunie 2016

-$coala Gimnaziala ,,Elena


Farago",
-Biblioteca Franceza Omnia

Craiova

Aprilie 2016

Colegiul ,,$tefan Odobleja"

Craiova

Mai2016

Liceul Tehnologic Auto


$coala Gimnaziala ,,Mihai
Viteazul"

Craiova

--

Francofon in

ora~ul

meu

34
Be Yourself,be different,
speak up!
36 Eu ~i calculatorul
35

37 Old creation, new creators


38 Natura-prietena meal
39 Pentru tine, mama mea ...
40 Fete de la lecture
Optiuni sustenabile pentru
41
mediul inconjurator
42

Sa fii european in tara ta!

Februarie 2016

Craiova

Mai 2016

$coala Gimnaziala Daneti

Daneti

Martie 2016

Scoala
Gimnaziala Daneti,
,

Daneti

Liceul ,,Traian Vuia"

Craiova

Colegiul Tehnic Energetic

Craiova

Octombrie 2015
Mai 2016

Tehnic-discipline
econom1ce
Cultural-artistic
Cultural-artistic:
folclor, traditii,
obiceiuri
Cultural-artistic:
folclor, traditii,
obiceiuri
Culturalartistic,literatura
Cultural-artisticliteratura
Stiintific
Cultural-artisticliteratura
Ecologie ~i protectia
mediului
Cultural-artistic, arte
vizuale
Cultural-artistic
Ecologie ~i protectia
mediului

$coala Gimnaziala Apele Vii


Apele Vii

Mai 2016
4

Cultural-artistic

43 Copiii Europei la concurs


44

Crede in tine
orice!

~i

poti face

Ne mandrim cu planeta
noastra
Concurs judetean de
46
oratorie,,Titu Maiorescu"
Punctul ~i virgula in
47 comunicare ~i in
matematica
45

48 La Francophonie creative
49

A spot of Heaven, un coin


de paradis

50 l Iunie pe ulita copilariei


Lumea pove~tilor din
Europa
Young Authors Writing
52 Competition/Jeunes
ecrivain a leurs plumes!

51

53 Get your grammar right!

Mai 2016

Gradinita cu Program Prelungit


,,Floarea Soarelui"

Iunie 2016

Centrul Judetean de Resurse


Asistenta Educationala Dolj

Mai 2016

$coala Gimnaziala Castranova

Castranova

Mai 2016

Liceul Teoretic ,,Henri Coanda"

Craiova

$coala Gimnaziala Podari

Podari

Aprilie 2016

Martie 2016
Mai 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016

Februarie 2016

~i

Craiova
Craiova

-Inspectoratul $colar Judetean Dolj,


-Asociatia Romana a Profesorilor
Craiova
de Limba Franceza
$coala Gimnaziala ,,Alexandru
Craiova
Macedonski"
$coala Gimnaziala ,,Alexandru
Craiova
Macedonski"
Gradinita cu PP ,,Sfilnta Lucia"

Craiova

Liceul ,,Voltaire"

Craiova

Liceul ,,Voltaire"
5

Craiova

Civic, voluntariat,
proiecte caritabile
Cultural-artistic:
picturi\/desen,
muzica, dans, teatru
Ecologie ~i protectia
mediului
Cultural-artisticliteratura
$tiintific
Cultural-artistic,
culturi ~i civilizatii
Cultural-artisticliteratura
Cul tural-artistic-arte
vizuale
Cultural-artistic, arte
vizuale
Cultural-artisticliteratura
Concurs artisticConcurs de gramatica
~i vocabulary

Mana In mana ... pe


cararile toamnei!
Impreuna ne bucuram de
55
copilarie
54

Noiembrie 2016
Iunie 2016

56 Saluta generatia Google

Martie 2016

Cant :;;i joc pe Valea


Deznatuiului

Martie 2016

57

58 Vis de copil
59 Craiova de ieri :;;i de azi
60

Sarbatoarea Pa:;;telui la
romani :;;i pretutindeni

61 Segarceanu
62 Tara mea, multiculturalii!

Iunie 2016
Iunie 2016

Aprilie 2016

$coala Gimnaziala ,,Nicolae


Balcescu"
$coala Gimnaziala ,,Nicolae
Balcescu"
$coala Gimnaziala ,,Nicolae
Balcescu"

Craiova
Craiova
Craiova

Liceul Teoretic ,,Adrian Paunescu"

Barca

Liceul Tehnologic ,,Alexandru


Macedonski"

Meline:;;ti

$coala Gimnaziala ,,Mircea Eliade" Craiova


$coala Gimnaziala Daneti

Martie 2016

Liceul Tehnologic ,,Horia Vintila"


Gradinita cu P.P. ,,Casuta cu
Decembrie 2015
Pove:;;ti"

Daneti
Segarcea
Craiova

Patrula :;;colara de
circula\ie

Aprilie 2016

$coala Gimnazialii Giubega

Giubega

64 Things in my life

Aprilie 2016

$coala Gimnaziala ,,Elena Farago"

Craiova

63

65 Protejam pentru viitor


66 Emotii de primavara

Mai2016
Aprilie 2016

$coala Gimnazialii ,,Nicolae


Romanescu"
$coala Gimnaziala ,,Gheorghe
Titeica"
6

Craiova
Craiova

Cultural-artistic, arte
vizuale
Cultural-artisticliteratura
Cultural-artisticliteratura
Cultural-artisticMuzica :;;i Dans
popular
Cultural-artistic, arte
vizuale
Cultural-artistic,
culturi si civilizatii
Cultural-artistic,
folclor, traditii,
obiceiuri
Tehnic
Civic, voluntariat,
proiecte caritabile
Civic, educa\ie
rutiera
Cultural-artisticliteratura
Ecologie :;;i protectia
mediului
Cultura-artisticliteratura

Istoria eyi literatura67 prezentul etern al


trecutului
Stiinta eyi tehnologie in
68 formarea elevilor ,,Electric
Power"
Echilibrul
69
naturii,Echilibrul meu
Europa prin joc
70
71 CAD-Generation

Mai2016

Scoala Gimnazialii ,,Nicolae


Romanescu"

Craiova

Comunicare eyi
educatie permanentii

Martie 2016

Colegiul ,,Stefan Odobleja"

Craiova

Tehnic

Mai 2016

Colegiul National ,,Carol I"

Craiova

Ecologie eyi protectia


mediului

Aprilie 2016

Scoala Gimnazialii Ghindeni

Ghindeni

Stiintific

Martie 2016

Colegiul ,,Stefan Odoblt<ia"

Craiova

72 Muzica e viata mea

Mai2016

Scoala Gimnazialii Goieeyti

Goieeyti

Tehnic
Cultural-artistic:
muz1ca

Spirit de siirbiitoare
73 zugriivit prin creatii
literare

Decembrie 2015

Scoala Gimnazialii Goieeyti

Goieeyti

Cultural-artisticliteraturii

Ianuarie 2016

Scoala Gimnazialii Goieeyti

Goie~ti

Cultural-artistic, arte
vizuale

Craiova

Stiintific

74 Poveste de iarnii
Asistentul medical ~i
excelenta In profesie

Mai 2016

76 Ziua Piimantului-22aprilie

Aprilie 2016

75

--

77 Bogatiile toamnei

Noiembrie 2015

78 Griidina Primiiverii

Mai 2016

79 Culorile copiliiriei

Iunie 2016

Scoala Postlicealii Ecologicii ,,Sf.


Stefan"
Griidinita cu P .P. ,,Paradisul
Copiilor"
Griidinita cu P.P. ,,Dumbrava
minunatii"
Griidinita cu P.P. ,,Dumbrava
minunatii"
Griidinita cu P.P. ,,Dumbrava
minunatii"
7

Craiova
Craiova
Craiova
Craiova

Ecologie, protectia
mediului
Cultural-artistic, arte
vizuale
Cultural-artistic, arte
vizuale
Cultural-artistic, arte
vizuale

80 Links To The Real World


81 Concursul de Bocce

82

,,Colecteazii separate!
Piistreazii mediul curat!

Practica de
83 astazi= Experienta de
maine
84 Bucuriile iernii
85

Primiivara-Armonie de
sunet,luminii ~i culoare

86 Promovam Talentul

Mai 2016
Martie 2016

Aprilie 2016

Mai 2016
Februarie 2016
Iunie 2016

Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi"


Scoala Gimnazialii Specialii ,,Sf.
Mina"
-lnspectoratul Scolar Judetean Dolj
-Centrul Judetean de Resurse ~i
Asistentii Educationalii Dolj
-Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitarii de Gestionare a
De~eurilor ECO Dolj
Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentarii
Scoala Gimnazialii CastranovaStructura Puturi
Scoala Gimnazialii CastranovaStructura Puturi

Decembrie 2015 Colegiul National ,,Fratii Buze~ti"

87 Nihil Sine Deo

Aprilie 2016

88 Reciclam creativ

Ianuarie 2016

Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi"


-Centrul Judetean de Resurse
Asistentii Educationalii Dolj

89 Mirajul iernii

Decembrie 2015 Griidinita cu P.P. ,,Eden"

90 Waiting For Santa

Decembrie 2015

~i

Ianuarie 2016

91 Evreii

Holocaustul

~i

Craiova

Stiintific

Craiova

Sportiv

Craiova

Ecologie
mediului

Craiova

Tehnic

Castranova
Castranova
Craiova
Craiova
Craiova
Craiova

Colegiul National ,,Nicolae


Titulescu"

Craiova

Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi"

Craiova

~i

protectia

Cultural-artistic, arte
vizuale
Cultural-artistic, arte
vizuale
Culturalartistic,muzica
Cultural-artisticliteraturii
Cultural-artistic, arte
vizuale
Cultural-artistic, arte
vizuale
Cultural-artisticIi teraturii
Cultural-artistic,
culturi ~i civilizatii

Cea mai bunii idee de


92
afacere
Memorialul Marin
Bistriceanu
94 Matematica in Pelendava
93

Mai 2016
Decembrie 2015
Aprilie 2016

95 Info Green

Aprilie 2016

Concursul Judetean de
96 Creatie ~i Interpretare
literara ,,Marin Sorescu"

Martie 2016

97 Majorete
98 De vorba cu ziina toamnii
99 Mama-Primul cuviint
100

Natura zugravitii in culori


calde

101 Micul campion


Concurs judetean de
creatie ,,The Young and
102 the romantic",,Jung und
romantisch" ,,Jeune et
romantique"
Concurs Judetean de
103
Creatie ,,Valentines day"

Mai 2016
Noiembrie 2015
Martie 2016
Noiembrie 2015
Iunie 2016

Februarie 2016

Colegiul National Economic


,,Gheorghe Chitu"

Craiova

Stiintific

~;koala Gimnazialii ,,Mihai


Eminescu"
Liceul Tehnologic ,,Horia Vintila"
Colegiul National Pedagogic
,,Stefan Velovan"

Craiova

Sportiv

Segarcea

Stiintific

Craiova

Stiintific

Colegiul National ,,Elena Cuza"

Craiova

Cultural-artisticliteratura

Griidinita cu P.P. ,,Curcubeul


Craiova
Copi!ariei"
Griidinita cu P.P. ,,Floarea albastra" Craiova
Colegiul Tehnic Energetic
Colegiul Tehnic Energetic
Gradinita cu P.P. ,,Curcubeul
Copiliiriei"
~coala

Gimnazialii ,,Sfiintu
Gheorghe"

Craiova
Craiova

Februarie 2016

Cultural-artistic
Cultural-artistic, arte
vizuale
Cultural-artis tic-arte
vizuale

Craiova

Sportiv

Craiova

Sultural-artisticliteratura

Craiova

Cultural-artisticliteraturii

~coala

Gimnaziala ,,Sfiintu
Gheorghe"

Sportiv

10

Concursul judetean de
104 Creatie Drama
Wonderland
Cantec, joc ~i voie buna pe
105
malul Dunarii
106 Toamna mandra,darnica
107

Ne mandrim cu planeta
noastra

108 Express Yourself


109 My Universe
110

Folclorul perla a culturii


locale

Aprilie 2016

$coala Gimnaziala ,,Elena Farago"

Craiova

Liceul Teoretic ,,Gheorghe


Vasilichi"

Cetate

Noiembrie 2015

$coala Gimnaziala Castranova

Castranova

Aprilie 2016

$coala Gimnaziala Castranova

Castranova

Mai2016

$coala Gimnaziala ,,Sfi\ntu


Dumitru"
$coala Gimnaziata ,,Sfi\ntu
Decembrie 2015
Dumitru"
Aprilie 2016

Mai 2016

Gradinita cu P.P. ,,Casuta cu


pove~ti"

Craiova
Craiova
Craiova

~-

111 Particip, deci exist!


Concurs Judetean de
creatie In limba
112
franceza,,FrancophonesFrancofans
113 Sport,sanatate,armonie
114

Drumul catre ~coala trece


pfin gradinita

Iunie 2016

Aprilie 2016

Mai 2016
Iunie 2016

Cultural-artisticliteratura
Cultural-artistic,
folclor, traditii,
obiceiuri
Cultural-artistic, arte
vizuale
Ccologie ~i protectia
mediului
Cultural-artisticliteratura
Cultural-artisticliteratura
Culturalartistic,fo 1cl or, tradi tii,
obiceiuri
Educatie civica,
voluntariat, proiecte
caritabile

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

$coala Gimnaziala ,,Nicolae


Romanescu"

Craiova

Cultural-artisticliteratura

Craiova

Sportiv

Craiova

Cultural-artistic, arte
vizuale

Gradinita cu P.P. ,,Casuta cu


oovesti"
Gradinita cu P.P. ,,Casuta cu
pove~ti"

10

11

115 Prietenia-Univers magic


Fii antreprenor ~i cetatean
116
de succes!

Concurs de culturii ~i
117 civiliza\ie germanii
,,Deutch in Europa"
118 Concurs de karting
119

Concurs de culturii ~i
civiliza\ie englezii

Concursul judetean de
karate ,,Cupa 1 iunie"
Concursul judetean de
121 folclor ,,Riidiicini
120

Aprilie 2016

Colegiul National Pedagogic


,,Stefan Velovan"

Craiova

Educatie civicii,
voluntariat, proiecte
caritabile
Culturalartistic,culturi si
civilizatii
Tehnic
Culturalartistic,culturi ~i
civilizatii

Colegiul Tehnic Energetic

Craiova

Mai2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Iunie 2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Mai 2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Iunie 2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Sportiv

Iunie 2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Culturalartistic,muzica

Mai2016

Palatul Copiilor Craiova

Calafat

Ecologie
mediului

Mai2016

Palatul Copiilor Craiova

Biiile~ti

Stiin\ific

Iulie 2016

Palatul Copiilor Craiova

Segarcea

Ecologie
mediului

Aprilie 2016

oltene~ti"

Concurs de ecologie ~i
protectie mediului ,,Un
122
mediu curat piistreazii
biodiversitatea planetei"
Concurs de informaticii
123
,,Info Club"
Concurs judetean de
protec\ia mediului ,,Natura
124
in ochi de cop ii"

Cultural-artistic

11

~i

protec\ia

~i

protec\ia

12

125
126
127
128
129

130
131
132
133
134

135
136

Concurs judetean de
creatie literarii eyi plastica
,,De la banal la original"
Concurs ,,Micul
Astronom"
Concursul judetean de
robotica ,,CYBERSFERA"
Concurs jude\ean ,,Lada de
zestre"
Concurs judetean de
protectia mediului ,,Apalicoarea vietii"
Concurs judetean
interdisciplinar
,,Laboratorul vesel"
Concurs judetean ,,Clubul
pentru viata de familie"
Concurs judetean ,,Salvati
povestea de searii"
Concurs jude\ean de ~ah
Concurs judetean ,,B.D.ul, primul pas in
aprofundarea limbilor
straine"
Concurs judetean de dans
sportiv
Targul de educatie
nonformalii

Iulie 2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Cultural-artisticliteraturii

Ianuarie 2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Stiintific

Ianuarie 2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Stiintific

Mai 2016

Palatul Copiilor Craiova

Diibuleni

Cultural-artisticliteraturii

Iunie 2016

Palatul Copiilor Craiova

Diibuleni

Ecologie eyi protectia


mediului

Mai2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Stiintific

Aprilie 2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Educatie civica

Mai2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Aprilie 2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Mai2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Culturalartistic,culturi
civiliza\ii

Iunie 2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Sportiv

Iunie 2016

Palatul Copiilor Craiova

Craiova

Culturalartistic,culturi

12

Cultural-artisticliteraturii
Stiintific
~i

~i

13

civilizatii
:;>coala Gimnazialii "Traian"
137 Craciunul In ochii copiilor

I 138 Ziua zonelor umede

Decembrie 2015
Februarie 2016

Sarbatorile de Paste in
139 credinta crestin ortodoxa si
in traditiile populare
140 Competitia tineretii
141 Cu pa ,,Ilie Balaci"
Concurs Judetean
Interdisciplinar
142
,,Experiente stiintifice si
tehnice"
143 Sahu! pentru toti
Festival Judetean ,,Datini
144
si obiceiuri de iarna"

Mai 2016

Craiova
Gradinita cu Program Prelungit
,,Pinochio"

Craiova

Inspectoratul Scalar Judetean

Craiova

Inspectoratul Scalar Judetean,


Directia Jndeteana pentru Sport si
lunie 2016
Tineret
Inspectoratul Scalar Judetean,
Mai 2016
Scoala Gimnaziala ,,Decebal"
-Inspectoratul Scalar Judetean, Universitatea din CraiovaFacultatea de Electrotehnica,
Martie 2016
-Liceul Tehnologic Transporturi
Cai Ferate Craiova
-Inspectoratul Scalar Judetean, Mai2016
Scoala Gimnaziala ,,Nicolae
Romanescu"
-Scoala Gimnaziala ,,Ion Creanga",
Decembrie 2015 -Gradinita cu P.N. ,,Casuta cu
Pitici"

Inspector 1;lcolar, Prof. Simona CHIRITA

(e,1_/0lf\

13

Cultural +artistic, arte


vizuale
Ecologie ~i protectia
mediului
Cultural artistic folclor, traditii,
obiceiuri

Craiova

Cultural-artistic

Craiova

Sportiv

Craiova

Stiintific

Craiova

Stiintific

Craiova

Cultural artistic fol cl or, traditii,


obiceiuri