Sunteți pe pagina 1din 5
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR GARDA FORESTIERA CLUJ Cluj-Napoca, Str, Fabricii de Zahar, Nr. 93A, Tel./Fax: 0264/415310, ‘e-mail: itrsveluj@vahoo.com Nr 1563 [16.0246 ANUNT fn conformitate cu prevederile Legii nr. 188/199, privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare si ale H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificaté si completati de H.G. nr. 1173/2008, Garda Forestiera Cluj organizeazi concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadd nedeterminata a functiilor publice de executie vacante la Directia de Control al Regimului Silvie si Cinegetie din cadrul Garzii Forestiere Cluj : A. Serviciul de Control al Aplica) ilvic si al Trasabilitatii Materialelor Lemnoase Regimului , clasa I, grad profesional superior ; ri, clasa I, grad profesional asistent ; + 1 consilier, clasa I, grad profesional debutant ; B. Compartimentul Control al Activitatii de Vanatoare + 1 consilier, clasa I, grad profesional debutant ; C. Compartiment Instrumente Informatice, Baze de date, Statistici si Raportari + Lconsilier, clasa I, grad profesional asistent Concursul se organizeazi la sediul sediul Garzii Forestiere Cluj_in urmatoarele date: + 29.03.2016, ora 10: consilier asistent; 29.03.2016, ora 13:00: proba scrisa pentru consilier superior; 0: proba scrisi pentru consilier debutant si + 01.04.2016, ora 10:00: interviul pentru consilier debutant si consilier asistent; + 01.04.2016, ora 13:00: interviul pentru consilier superior; Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data public&rii in Monitorul oficial, partea IIl-a, la sediul Garzii Forestiere Cluj. Conditii de participare: Candidatii trebuie sa indeplineasc& condifiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (#2), cu modificarile si completirile ulterioare. Condifiile de participare sunt: Studii universitare de licenti absolvite cu diploma, respectiv studi superioare de lungi durati, absolvite cu diploma de licenti sau echivalenta in specializarea silvicultura sau exploatiri forestiere; consilier superior - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani; consilier asistent — vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an ; consilier debutant - faira vechime in specialitatea studiilor absolvite; promovarea testelor de integritate si psihologic; Conditii specifice de participare : © cunostinte de operare pe calculator: nivel mediu Word, Excel, Internet Explorer, Windows; * cunostinte de nivel mediu a unei limbi straine; * capacitatea de a lucra singur si in echipa, posesor permis conducere categoria B, nivel ridicat de cunostinte privind regimul silvic si cinegetic, sa fie apt pentru munca de teren in conditii meteorologice diverse; + deplasari frecvente, delegari, disponibilitate pentru program de lucru prelungit; Dosar de inscriere: Pentru concursul de recrutare (functii publice de executie), dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de H.G. nr. 1173/2008: copia actului de identitate; formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificata; copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; copia carnetului de munca sau, dupa caz, sau adeverinti care sa ateste vechimea in muncé si, dupa caz, in specialitate - numar pagini; avizul psihologic obtinut in -urma testarii (test psihologic si de integritate); cazierul judiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere, cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfagurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire). adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberaté cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de c&tre medicul de familie al candidatului sau de c&itre unitatile sanitare abilitate; declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care si ateste ci nu a desfasurat activitati de politie politica. Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certificd pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate. Relafii suplimentare se pot obfine la sediul Garzii Forestiere Cluj si la nr. de telefon: 0264/415310 Bibliografie concurs pentru consilier debutant, asistent si superior la Serviciul de Control al Aplicarii Regimului Silvic si al Trasabilitatii Materialelor Lemnoase si consiler asistent la Compartimentul Instrumente Informatice, Baze de date, Statistici si Raportari: 1 Legea nr. 188/08.12.1999, privind statutul functionarilor publici, republicaté, cu modificarile si completirile ulterioare; Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduité al functionarilor publici, republicaté cu modificarile si completirile ulterioare; Legea nr. 46/19.03.2008 (Codul Silvic), republicata, cu modificarile si completirile ulterioare; O.U.G. 32 / 2015 privind infiintarea Garzilor Forestiere; H.G. nr. 743 din 9 septembrie 2015 privind organizarea si functionarea Garzilor Forestiere; Legea nr. 171/16.07.2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice; OG. nr, 2/12.07.2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completirile ulterioare; O.G. nr. 27/30.01.2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. nr, 1076/23.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de paz a fondului forestier; Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaté lemn si produse din lemn, cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. nr. 470/04.06.2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piati lemn si produse din lemn, cu modificarile si completarile ulterioare; O.U.G nr, 85/08.11.2006, privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. nr. 924 din 4 noiembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica; O.M nr. 1540/03.06.2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere gi transport al materialului lemnos, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M. nr. 904/10.06.2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice gi atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, cu modificarile si completarile ulterioare; OM or. 1306/20.12.2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare si casare a actelor de punere in valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decat cel proprietate publica a statului, precum si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier; Norme tehnice silvice de la 1 la 8, cu modificarile si completarile ulterioare; OM. nr. 1346/02.05.2011, pentru aprobarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M. nr. 3814/06.11.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor din fondul forestier; O.M. nr. 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atributiilor de control prevazute 1a art. 2 din Hotardrea Guyernului_nr._668/2011 privind desemnarea autoritatii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piafa lemn si produse din lemn. Bibliografie concurs pentru consilier debutant la Compartimentul Control al Activitatii de Vanatoare: IL 2 Legea nr. 188/08.12.1999, privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare; Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduité al functionarilor publici, republicata cu modificarile si completaile ulterioare; . Legea nr, 46/19.03.2008 (Codul Silvic), republicata, cu modificarile si completirile ulterioare; 4. O.U.G. 32 / 2015 privind infiintarea Garzilor Forestiere; s. HG. nr. 743 din 9 septembrie 2015 privind organizarea si functionarea Garzilor Forestiere; 6. O.G. nr. 2/12.07.2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 7. O.G. nr. 27/30.01.2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 8. Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407 din 9 noiembrie 2006; 9. Ordinul MMAP nr. 1115 din 16 iulie 2015, pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licentei pentru gestionarii fondurilor cinegetice ; Ordinul MAPDR nr. 539 din 25/08/2009, pentru aprobarea regimului permiselor de vanatoare, cu modificarile si completirile aduse de Ordinul nr. 302/2014; 11.H.G. nr. 1679 din 10/12/2008, privind modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute de Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum si obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor ; 12.Ordinul MAPDR nr. 418 din 2 iunie 2005, pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vanat, in conformitate cu metodologia Consiliului, International de Vanatoare si Protectie a Vanatului ; 13, Ordinul MMP nr. 1.221 din 11 august 2010 (*actualizat*), pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice ; 14.Ordinul MMSC nr, 44 din 11/01/2013, pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor si capcanelor care se folosese in scopul capturarii exemplarelor din speciile de fauni de interes cinegetic ; 15.Ordinul MAPDR nr. 353 din 4 iunie 2008, pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii; 16.Ordinul nr. 301 din 2 aprilie 2014, privind adoptarea de masuri pentru ameliorarea si protectia populatiei de iepure-de-camp (Lepus europaeus) din Romania ; 17.Ordonan{& nr. 81 din 19/08/2004, privind infiintarea, organizarea si functionarea cresc&toriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare, aprobata prin Legea nr. 486/2004 ; 18.Ordinul MADR nr. 219 din 01/04/2008, pentru aprobarea modelului- cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafata fondurilor cinegetice, modificat cu prevederile Ordinului nr. 1431/2011 ; 19. Ordin nr, 193/2002, privind reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al Romaniei in fonduri de vanatoare. at Inspector Sef, Istrate ae Afigat azi: 16.02.2016 pe site-ul www.itrsvcluj.ro si la sediul Garzii Forestiere Cluj.