Sunteți pe pagina 1din 11
SUPER - MEMORANDUMUL $i NOUA SUPER-RELIGIE MASONICA MONDIALA gi BISERICA in perioada 2016-2020 Inve 25 si 29 iunie 2014. la Strasbourg a fost semnat un super-memorandum. privitor la Colaborarea politica, administrativa si religioasé dintre Uniunea Europeana, pe de o parte. si Guvernul Greciei, Biserica de la .Istanbul" (Constantinopol). Bisericile Ortodoxe, ..biserica” Romano-Catolica, Guvernul Rusiei si Guvernul Republicii Cipru, pe de alta parte. SUPER-MEMORANDUMUL in discutie urmeaza si intre in vigoare pe data de 1 mai 2016 sisi fie aplicat pani la data de 16 august 2020. Documentul a fost publicat pe site-ul .APOKALIPSIS”. la data de 14 august 2014. in limba engleza, fiind ulterior tradus in limba greac& de administratorii site-ului respectiv. Deosebit de relevant, inscrisul a rémas postat pe site doar pentru céteva zile pentru ca. cu putin inainte de 6 septembrie 2014, data la care a fost votat de catre Parlamentul Greciei cunoscutul proiect de lege antirasism (vezi M.O. nr. 191 din 10 septembrie 2014), s& fie retras si, bineinjeles, nu a mai fost postat din nou nici in 2iua de azi... Dup& cum vor constata tofi cei care vor studia acest SUPER- MEMORANDUM, cele prevazute in acesta urmeaza s& intre in vigoare in perioada 2016-2020. depiisind orice fantezie. Mai mult chiar. pe perioada cat SUPER-MEMORANDUMUL a fost postat pe respectivul site, doar un singur ziarist. spre onoarea sa. mai precis Isaias Konstantinidis. intr-un articol al su publicat in gazeta elend .TIMPUL LIBER", a amintit in fug& despre ,,semnarea unui super- memorandum zilele acestea de.cdtre Uniunea Europeana”, dar nimic mai mult. Noi, ins, am apucat si am descarcat de pe site-ul amintit (,APOKALIPSIS") memorandul in cauzd. Astfel, avem azi posibilitatea de a-1 da publicitapii. spre informarea dumneavoastra. si de a va aduce la cunostinja care este adevarata fata a Guvernului Mondial, care este Noua Stare de Fapte si ce ni se pregateste referitor la noua BISERICA si RELIGIE MONDIALA, asa cum ne este facuta cunoscutd in ultima perioad’ sub denumirea prescurtaté de M.R.A., adicd MUDANA RELIGIO ADUNATA = NOUA RELIGIE PLANETARA, Referitor la MUDANA RELIGIO ADUNATA am fost avertizati. in nenumérate randuri, de neobositul arhimandrit Haralambos Vasilopoulos care. in volumele publicate. scrie despre pancrezia ecumenismului. Cum era de asteptat, un alt ..colaborator” al sdu, renumitul luptator pentru apararea Ortodoxie, dr. Nikolaos SEIKIN-GIERMAK a publicat, de asemenea, foarte multe informatii legate de MUDANA RELICIO“ADUNATA, Mai mult chiar, acesta din urma, in afara faptului c4 a fost unul dintce intdistatatorit luptei impottive dictaturii militare impuse Greciei, la vremea potrivité, de cfite americani, a fost si un luptator si oponent Inversunat al cunoscutului gi ined activ astizi AX AL MORI. mai precis al MASONERIEL, al SIONISMULUT si al VATICANULUL. in ceca ce-1 privegte pe dr. Nik. SEIKIN-GIERMAK care, in cei peste 50 de ani de activi te Hn rezistentA antimasoni, antisionistd, antipapala si antiecumenist{ a sa atat in Grecia, edt si in ‘au vorbit si continua sA flack referire mulfi eameni de pres& mai mult sau mai putin cunoscufi, privitor la faptul c& acest .colaborator” al patintelui Haralambos Vasilopoulos a demascat pe durata activitayii sale diversificate, majoritatea dintre acesie PROIECTE - PROGRAM! ‘mplementate atit in Grecia, cat gi in intreagx Comunitate Furopeand, dar si in fosta Tugoslavie referitor la dezmemirarca acesteia), In Libia, in Turcia yi mai ales in S.U.A. . Dintre cele mai imports: contribulit ale vcsstuia amintim artic: tele serise impotriva religiei SAMBALA si a legdturii evistente intre aceasta si viitoarea MUDANA RELIGIO ADUNATA, precum si referitor la ,AXUL MORTIL si bineinjeles la setivitatea subversiva gi la TR “DARE din partea multora dintre clerieii de rang inalt ai Bisericii Ortodoxe Elene $i nu numai (in special a ortodocsilor din S.U.A). Atat neobositul luptator arhim, !aralambos Vasilopoulos, c&t si ,.colaboratorii" si de la acea vreme, dintre acestia cel mai de seamé find dr. Nikolaos SEIKI-GIERMAK, au atras atentia asupra faptului c& ,..peste doar céfiva ani, GRECIA va deveni doar o amintire placuté, avand in vedere cd, pur si simplu, nu va mai exista...”. intr-adevar, dack ¢ s& wim in considerare toate memorandumurile impuse pana astizi Greciei de bancile sioniste din intreaga lume si mai ales de Loja 1 % Masonica Intemajionala. cu .binecuvantarea” VATICANULUI. vom observa c& punctul culminant este atins in documentul semnat la Swasbourg, intre 25-29 iunie 2014, si igtitulat SUPER- MEMORANDUM. Documentul in discusie urmeaza a fi pus in aplicare in perioada 2016-2020 si ufini isi inchipuie, probabil, c& aceasta a fost semnat si de .greci", mai precis de asa-zisi ,greci ortodocsi". ce ocupa ranguri inalte in societatea elend. Astfel, visele de secole ale tuturor forjelor antihriste, care de ani buni luptd, cu turbare, impotriva Greciei si a Bisericii Ortodoxe, par a deveni. curdnd, realitate, mai precis odaté cu implementarea acestui SUPER-MEMORANDUM. Din pacate, insi, dupa cum vom constata in continuare, majoritatea dintre cei mai de seama colaboratori ai tuturor acestor forje intunecate, respectiv sustinatori ai masoneriei, ai sionismului, ai Vaticanului, ai Uniunii Europene, ai organismelor internationale ete. si repetém expresia ,din pacate", sunt chiar unii dintre conducatorii nostri politici si spirituali. Este vorba despre patriarhi, episcopi, arhiepiscopi, mitropoliti, egumeni, profesori universitari 5.a., care, tofi la un loc, ,,lucreazd”, de ani buni de zile, uzitind de diferite metode, sub obladuirea unor centre ale globalizérii si ecumenismului, precum Consiliul Mondial al Bisericilor, Bousan, Boze. ESSEX. patriarhii, Santa Mandstire .Kikkou", Kolympari (Creta) sau chiar pe teritoriul SEANTULUI MUNTE ATHOS. fn lini mari, SUPER-MEMGRANDUMUL Ja care facem referire constituie o dovada incontestabila a faptului ca, la ora le care scriem aceste randuri, a fost deja convenita, ,.in secrer”, organizarea a diferite forumuri inter-crestine, inter-religioase, politice, militare si in special cele asupra cérora s-a c&zut de acord cu ocazia celei de-a X-a Conferinje a Consiliului Mondial al Bisericilor desfasurate la Bousan, Coreea de Sud, la sfarsitul anului 2012 si incepurul Jui 2013. Astfe, printze ,actiunile” care mai urmeaza a fi puse in practic8, amintim: A. Iatrarea la guvernare, in Grecia, 2 lui Alexis Tsipras. adicd a unsului cluburilor sioniste si masonice mondiale, preferatul organismeior gi al cluburilor economico-militare intemayionale (vezi ABROSSETTI, Bilderberg, O.N.U., N.A.T.O., U.E., $.U.A. etc.) precum, dupa cite se pare, chiar si al SFANTULUL MUNTE ATHOS!!! (Amintim c& existd, in acest sens, acorduri incheiate intre Alexis Tsipras, Sfantul Munte si, bineinteles, arhiepiscopul Ieronim. OBSERVATIE: Aceste acorduri urmeaza a fi date publicitatii, intre cei pomenifi mai sus existind, de asemenea, si intelegerea ca, la momentul potrivit, Sfantul Munte Athos si arhiepiscopul Teronim s& procedeze la o .,dezminire", totul pentru a linisti.. clerul de rang ferior $4 poporul) B. —_Intrunire2 Marelui Sinod Panortodox, undeva la mijlocul anului 2016, chiar in zi de Cincizecime, la Sffnta Manistire ,St8nta Irina" de la Constantinopol. Hotardrile ce urmeaz& a fi Iuate la acest sinod au fost deja incluse in SUPER-MEMORANDUMUL al cérui text il redam in continuare. C.Vizita, programata a aves loc la data de 30 noiembrie 2014, a papei Francise la Patriathia Ecumenie’, ocazie cu care se va sivargi Sflnta Liturghie comun&, la care vor lua parte diferiti clerici ortodocsi, in frunte cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu etc. Cum este de asteptat, inainte de aceasta se va proceda la UNIREA ORTODOCSILOR cu romano-vatoliii Toate acordurile incheiate in cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor si semnate la Bousan. Corvea de Sud, in numar de peste 60, au fost deja incluse in diferite articole ale SUPER- MEMORANDUMULUI la care facem referire. OBSERVATIE: Dupa cate se pare, acest lucru se pare c@ i-ar fi ynelinistit" pe unii dintre factorii de rispundere insfreinali, de c&tre organizarea Marclui Sinod Panortodox din 2016, acestia fiind de pirere c& cele euprinse in “rezentul document ar fi te uit Pacute cuncscute publicului larg (popor si clerici deopotriva) mai tarzia si nu la momientul respectiv, adied tn vara anului 4 informajiile scurse in mod cu totul ilegal ar fi provocus teja o asa-zisd ,neliniste” in poj-. ined din vara anului 2014!!! Din pacate. »"dt in $fantul Munte Athos. cat si in cadrul Biserieii Ortodoxe, su sunt deloc multi ke numér cei ce tyt 1ae griji privitor la cele ce ni sv pregatese, respectiv scferitor la faptul ¢& Patriarhia Ecumenicd si Patriarhul Bartolomeu personal, dar si alfii.. au programat dea crearea gi iiapuneres unei noi Biserici, mondiale, timpul ramas pana la implementarea celor heidrate flind unul foarte seu. In SUPER-MEMORANDUMUL la care facem referire, capitolul privitor la BISERICA, aleatuit din 15 articole, prevede, la Art. 10, paragraf 10d, urmatoarele: ,,Referitor la anularea avatonului in SFANTUL MUNTE ATHOS, urmeaza a fi pusa in practicé incepand cu data de 1 iunie 2017”. 2 SUPER-MEMORANDUMUL care, asa dup’ cum am precizat, a fost deja redactat la Strasbourg. Ja data de 25-29 iunie 2014, sub titlul:. MEMORANDUM: European Union, the Breck Government and Greek Church, Istanbul Church out of Istanbul, Chrismes Orthodox Churches, Catholic Churches, Russian Government and Cyprus Government.”, adicd, in traducere liber’. «MEMORANDUM incheiat intre Uniunea Europeand, Guvernul Greciei, Biserica Greciei, Biserica din Istanbul, cea de dinafaré de Istanbul, Bisericile Crestin-Ortodoxe si Catolice, Guvernul Rusiei si Guvernul Republicii Cipru.”, a fost semnat de: a. Presedintele Consiliului European, HERMAN VAN ROMPUY, mandatat pind la data de 31 noiembrie 2014, b. Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educatiei, c, Reprezentantul Bisericii Greciei. P.S. GAVRIL Papanikolaou. Episcop de Diavleia, d. Reprezentantul Bisericii Constantinopolului, cea de dinafara Constantinopolului, {.P.S. Teoclit. Mitropolit de Iconiu, Asia Mic&, e. Reprezentantul Patriarhiilor Slave si al Guvernului Rusiei Volokolamsk, Rusia. £, Reprezentantul SFANTULUI MUNTE ATHOS. egumen EFREM, g, Reprezentantii Bisericii si Guvernului Ciprului. {.P.S. Neofytos de Morfou si P.S. Varnava de Trimythoyntos, h, Reprezentantul Bisericii Antiohiei, P-S. lie de Tripolis, i. Reprezentantul Bisericii Alexandriei, P.S. Vasile de Tripolis. j. Reprezentantul Bisericii lerusalimului, P.S. Timotei de Vostron. LP.S. Marion. Arhiepiscop de INTRODUCERE Semnat Ja Strasbourg, in perioada 25-29 iunie 2014, SUPER-MEMORANDUMUL urmeaza a fi implementat in perioada 1 mai 2016-16 august 2020. Noi, semnatarii acestuia, ne luam angajamentul ca. in numele celor vizati, pe durata aplicarii ‘Memorandumului s& implenientam toate reformele prevazute in acesta. Durata de implementare 2 Memorandumului poate fi prelungiti. De asemenea, Memorandumul poate fi pus in practic mai devreme de data oficiala convenita pentru implementarca sa Prevederi MEMORANDUM referitoare la Fondurile de asigurari si pensii din Grecia, Cipru si Uniunea Europeana TOTAL ARTICOLE: 11 “Art. 1: Comasarea tuturor Caselor de Asigurari si Pensii din Grecia si infiinjarea a doua noi Case pan? la data de 18.09.2019. dupa cum urme: 1, Casa de Ajutor Social, Ri roc si Sdnatate, 2. Casa de Asigurari agricultor’ si muncitorime. 2: Pensii unitare, in cuantum de 560 euro, acordate prin cele doud Case de Asigurati si Pensii, pana la data de 30.09.2017, respectiv in cuantum de 365 euro pana la data de 30.09.2020. : Dotarest tuturor asigurafilor cu card electronic cu credit valabil timp de 365 de zile, care poate fi innoit doar de Casele de Asigurari pentru ined 365 de zile in mod repetst. Cardul urmeaza fi inlocuit in data de 01.12.2017, rogram al institutiiles de stat in toate duminicile 4 peste an, cu pro} pind la orele 20:: $, ma’ putin in luna august, Reforns.s urmeaza a fi implementata d data de 01.01.2017 ‘Art. 5: Drept zi liber pentru toate Casele de Asigurati gi Sanatate se stabileste ziua de simbats, pe tot parcursul anului. Art. 6: Pensionarii cu varst@ mai mare de 69 de ani vor fi cxaminati de medici specialisti in spatii special amenajate in cadrul unitatilor medicale. ‘Art. 7: Incepand cu data de 01.09.2017. varsta de pensionare se stabileste la 69 de ani 3 Ar Art. > ds fa orele 12:00 ycepaind cu. ‘Art. 8: Incepand cu data de 01.09.2020, varsta de pensionare se ridica la 70 de ani. ‘Art. 9; incepénd cu data de 01.09.2022, varsta de pensionare se ridicd la 71 de ani. ‘Art, 10: Incepand cu data de 15.10.2016. se elimind c&mtile de munc& si cametele de sAnttate, pentru tofi asigurati Caselor de Asigur&ri Art. 11: Pénd la data de 16.08.2020 se prevede unificarea tururor Caselor de Asigurasi $i Pensii Prevederi ale SUPER-MEMO. YUMULUI referit maint TOTAL ARTICOLE: 12 ‘Art. 1: invaqamant multicultural in toate institutiile de invayamént din yard, incepand cu data de 11.09.2016. Art. 2: incepénd cu data de 11.09.2017 se anuleaz& toate sarbatorile religioase i nationale, la toate institupiile de invayamant. Art. 3: incepand cu data de 11.11.2016 se desfiingeaza educatia religioasa a elevilor. ‘Art. 4: incepand cu data de 11.11.2016, se vor organiza vizite obligatorii la sinagoga si moschee pentru tori elevii din ciclu primar gi, treptat, si pentru toti elevii din ciclul gimnazial si liceal. Art. 5: Incepand cu data de 11.09.2016, la ciclul gimnazial se introduce ora de educatie sexuald. iar incepand cu data de 11.10.2016 se furnizeaz& gratuit prezervative tuturor elevilor din ciclu primar. ‘Art. 6: Se renunj§ la predarea orei de Istorie a Greciei si la acumularea de cunostinte referitoare la Revolujia Greacd si se inaugureazX cursul de Renagtere Europeand, avénd in prim plan Revolujia Franceza si Italiana a lui Garibaldi de Ia 1843. Aceast& reforms urmeaza a fi pusd in practiva incepand cu data de 11.12.2018. Art. 7: incepénd cu data de 11.12.2017, ora de educatie religioasd va prevedea si 0 parte practicd pentru toate nivelele de invatémént Art. 8: Incepand cu data de 16.10.2016, se desfiineaza toate sarbatorile nafionale si paradele, Art. 9: incepind cu data de 17.10.2016. pentru toate ciclurile de invajamént se vor inijia sarbatori dedicate mediului inconjurator. incepand cu data de 16.10.2016 se desfiinjeaza toate Facultajile de Teologie. Acestea vor fi transformate in Departamente de Filosofie. De asemenea, incepand cu data de 11.09.2016 se renunjé la.ora de religie la toate ciclurile de invayamant si incepand cu data de 12.09.2016 se introduce ora de moralé religioasa Art. 11: incepand cu data de 01.01.2017 se va trece la concedierea de profesori din toate ciclurile si categoriile de invayamént si se procedeazd la introducerea internetului. Art. I Art 1 12a, incepind cu data de 19.09.2016 se introduc diapozitive pentru sustinerea orei de educatie sexuald. 12b. incepand cu data de 20.09.2017 se introduc legitimatii electronice pentru elevi. Te. Se va proceda Ia instalarea de detectoare de metale in toate institusiile de invajimant, indis clevilor. af studentilor si al profesorilor va fi permis numai in ferent de nivel. A baza unui card de acces. 12d. Incepand cu data de 17.09.2017 se ver organiza exeursii cu elevii gi studengii in locagii in care este promovati emanciparea sexuald. I data de 16.09.2016 va procedura de emancipare sexuald a elevilor. Ie. Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare la Biseried TOTAL ARTICOL Art. 1: Special 1a, Reforma slujbelor bisericesti, mai ales in ceea ce priveste orele la care vor fi savarsite. Astfel, in perioada de fama Sfanta Liturghie va fi sAvargitd in fiecare dimineayé de duminica incepand cu orele 10:00 si pand la orele 11:30, iar in perioade de vard in fiecare duminica dupa-amiaza incepand cu orele 19:30 si pana la orele 21:00. Reforma va fi pusd in aplicare incepand cu data de 17.10.2017. 1b. Incepand cu data de 26.10.2017 vor fi demontate toate catapetesmele din biserici 1c. Incepénd cu data de 01.03.2017 se vor introduce icoane renascentiste. inlocuindu-se astfel arta bizantina. 1d. incepand cu data de 01.03.2017, in cult se vor folosi si instrumentele muzicale. Art. 2; 2a, incepnd cu data de 15.08.2017 se renuntd la obligativitatea reverendei pentru preofi in afara sfintelor l&case. 2b. incepand cu data de 01.05.2017, clericii vor fi obligati s& renunfe la barba si par lung Art. 3: incepand cu data de 14.08.2018 se vor interzice privegherile din biserici $i mandstiri Art. 4: incepand cu data de 15.08.2016 nu vor mai fi sarbatoriti sfinjii antisemiti. Art. 5: Incepénd cu data de 15.09.2016 toti clericii, indiferent de rang. vor tine predici antirasiste. Art. 6: Incepind cu data de 16.09.2016 se vor elimina imnurile antisemite din intreaga Biserica crestina. Art. 7: 7a, Incepénd cu data de 16.09.2016, in toate bisericile crestin-ortodoxe se va renunfa la Utrenie. 7b. Incepand cu data de 16.09.2017 in toate bisericile crestine se vor introduce noi slujbe. Te, incepand cu data de 20.09.2016 se va celebra o s&rbatoare dedicat& mediului inconjurator, in fiecare an la data de 5 iunie, precum yi o sarbatoare dedicat pamdntului-maméa. in data de 21 decembrie gi 14 aprilie. 7d. Incepand cu data de 01.07.2016 se va introduce 0 sarb&toare dedicat4 holocaustului evreiese. cu o slujb& speciala fn toate bisericile crestine. Sarbatoarea va fi finut& de trei ori pe an, mai precis in datele de 27 ianuarie, 21 aprilie si in Duminica Tomi Te, Incepand cu data de 15.07.2017 vor fi desfiinjate toate sérbatorile nationale. Art. 8: 8a, Reformarea tuturor sArbatorilor tinute de Bisericile crestine (nu se specifica de la ce data). 8b. Inaugurarea de noi sérbatori in cadrul Bisericilor crestine. 8c. incepand cu data de 17.04.2017 in toate Bisericile crestine se va desfiinja AVATONUL. 8d. incepind cu data de 01.05.2017, Organizatia Nafiunilor Unite va prelua controlul Bisericii Crestine Unite. Be. Incepand cu data de 01.08.2017 lerusalimul va deveni capitala spirituala. 8f. Incepand cu data de 01.08.2017 se desfiinjeaza Patriarhiile lerusalimului, Alexandrici, Antiohiei si celé Slave, mai putin Patriarhia Moscovei. 8g, Incepand cu data de 01.05.2017 vor mai functiona doar trei patriarhii ale Bisericii Crestine Unite, respectiv Patriarhia Rusiei, Patriarhia Romei si Patriarhia Constantinopolului. 8h. incepénd cu data de 17.07.2017 toate seminariile teologice vor fi transformate in scoli de reli Art. 9a, Facultatea de Teologie de la Chalki va fi redeschisa la data de 17.07.2017. 9b. Biserica Greciei se angujea7, din fonduri proprii. precum si din fonduri europene, s intretina Jicaguri de inchindciune ale musulmeaiior. 9e. De ascmenea, incepand cu data de 01.09.2016, Biserica Greciei se angajeaza si permita fiunctionarea de lacasuri de inchindciune ale budisiilor si, in general, ale oriedrui cult. ‘od, incepand cu data de 20.09.2016 se vor organiza cursuri pentru toti credinciosii, in eadrul tuturor centrelor religioase de pe Manga toate Biscricile crestine, indiferent de convingerile cligioase ale cursantilor. Art 10: 10a, incepénd cu data de 20.05.2017 in cadrul tuturor Bisericilor crestine se vor introduce noi slujbe inter-religiogse, cu acompaniament de instrumente muzicale. 10b. fncepand cu data ‘de 20.10.2017 se introduc, in toate Bisericile crestine, instrumentele muzicale si se vor organiza concerte nu doar cu caracter religios, chiar si in interioral bisericilor. 10c. incepand cu data de 01.05.2017 se vor organiza concerte antirasiste in incinta si in afara lacagurilor de inchin&ciune, asemandtoare celor organizate in mod regulat de Bisericile crestine. + 10d. Tnoepind cu data de 01.06.2017 se desfiinteazi AVATONUL la Sfantul Munte Athos. 10e. Incepand cu data de 01.09.2017 toate Bisericile crestine vor accepta unirile federale si multinayfonale 10f. incepand cu data de 01.09.2018, O.N.U. preia rolul de Guvern Mondial si de moderator in unirile internationale, Art U1: Ia. Incepind cu data de 15.08.2017, conducitor al Bisericii crestine devine Vaticanul. 11b. Incepand cu data de 20.11.2017 si pnd la data de 18.08.2018, la Sfantu] Munte Athos vor fi instalati monahi din toate tagmele romano-eatolice (papistasi), precum si practicanti ai cultelor pagane. He. Incepand cu data de 01.04.2018, la Sfintul Munte Athos se vor pune in functiune telegondole si alte sisteme inovatoare si se vor aduce statui aparjindnd religiilor pagane. ‘Sfantul Munte Athos va fi transformat in parc ecologic de tip bizantin, in unitate statalé independent, in centru a promovare a unei noi orientari crestine, in centru pagan si bizantin de venerare si indrumare, in centru de promovare a unei noi orientari si muzici bisericesti Art. 12: Incepand cu anul 2016, toate bisericile crestine se vor adapta noii realititi a Erei celei Noi (New Age) Art. 13: 13a. Incepand cu data de 17.07.2017, sediul Patriarhiei Ecumenice se muté in insula Patmos, Grecia sau in Sfantul Munte Athos sau in insula Samothraki, si se vor infiinja trei centre ale acesteia 13b. Incepand cu data de 01.11.2017, in cadrul Bisericilor crestine vor fi numifi in functii de conducere persoane ce au implinit varsta de 28 de ani Art 14: 1a. in diferite insule din Grecia, dar si in Cipru si in Sfantul Munte Athos se vor organiza simpozioane pe teme de ecologie, precum si conferinfe pe tema unirii internationale, 14b. incepand cu data de 15.08.2017, toate Bisericile crestine vor accepta desfiinjarea statelor nationale si infiinjerea de unitayi statale multinajionale, multicentrice, multiculturale si multireligioase. precum si inflinjarea de unitafi statale cu caracter religios, de tipul Patriarhiei Ecumenice. L4e. incepind cu data de 16.10.2014, in cadrul Bisericii Crestin-Ortodoxe se vor desfiinga stranele si cdntaretii si se vor introduce coruri. Art. 1: 15a, Acordurile menjionate mai sus vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor Crestin- Ortodoxe, ale cdrui lucrari vor avea loc in pericada 19.06.2016 - 09.07.2016. Acordurile de mai sus au fost deja ratificate de - Pregedintele Consiliului Furopei, HERMAN VAN ROMPUY, - Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educatiei - Reprezentantul Patriarhiei Feumenice, 1.P.S, Teoelit, Mitropolit de Ieoniu, - Reprezentantul SFANTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem, - Guvernul si Biserica Ciprului, prin P.S. Varnava, Episcop de Trimythoyntos, si {.P.S. Neofytos, Mitropolit de Marfou, ~ Pau ‘arhia lerusalime-tui. prin £.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron. - Patriarhia Alexandriei, prin Arhiepiscup Vasile de Tripolis, - Patriarhia Antiohiei, prin Arhiepiseup Die de + de toate Bisericile Onodoxe Slave si Bis: Rusiei, prin [.P.S. llarion, Arhiepiscop de Volokolamsk, - de Vatican, prin cardinalul Walter Kasper. 15b. Cu acordul Patriarhiei lerusalimului. toate cultele crestine vor trece sub administrarea a patru autoritafi, respectiv ONU, UNESCO. Biserica Rusiei si Vatican incepind cu data de 01.05.2017. 18e. Articol lamuritor: Bunurile mobile si imobile ale entitilor amintite vor trece in administrarea comun& a Bisericilor crestin-ortodoxe, impreuna cu organismele statale si suprastatale amintite mai sus Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare Ja spitale si la sistemul de sinState TOTAL ARTICOLE: 8 Art. 1: Spitalele vor face distinctie intre varstnici si tineri. incepand cu 08.09.2017. varstnicii vor fi examinafi in spajii special amenajate. Art. 2: Dreptul la internare in spitale il vor avea doar posesorii de card de asigurat. Incepand cu data de 08.09.2017, accesul neasiguratilor in spitale va fi interzis. Art. 3: 3a. Incepnd cu data de 01.08.2017, se va limita numarul spitalelor. 3b. Incepand cu data de 16.09.2017, se vor amenaja, in cadrul spitalelor, spajii speciale de detentie. 3c. incepand cu data de 17.07.2018 se vor inflinja centre experimentale in cadrul spitalelor. Art. 5: Incepand cu data de 17.06.2017. toate serviciile sociale vor identifica electronic cetifenii Exceptie constituie prim-ajutorul acordat in cadrul spitalelor. Art. 6: incepand cu data de 17:08.2017, se interzic specializarile medicale multiple. Art. 7: Incepand cu data de 17.08.2017, se va proceda la comasarea spitalelor si la infiinjarea de unitaji spitalicesti multifuncyionale. Art. 8: 8a. Incepand cu data de 19.09.2017 se vor introduce carduri de sdnatate obligatorii pentru toji cetafenii si cadrele medicate. 8b. incepand cu data de 19.09.2017 vor fi desfiintate toate centrele de prim-ajutor si protectie social, Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare la reforma administrativa Art. 1: incepand cu data de 16.06.2017, toti cetatenii Comunitatii Europene si ai Federatiei Ruse vor fi identificayi electronic, iar prevederilor prezentului articol vor fi acceptate de toate biscricile crestine. Art. 2: 2a. incepand cu data de 17.10.2017 se va proceda la desfiintarea statelor nationale si lx infiintarea de state federale, unele cu caracter zonal si capitala proprie. 2b, Incepand cu dats: de 14.08.2017 se va proceda fa infiinfarea unui stat dualist in insula Cipr. 2c. Incepiind cu data de 19.10.2017, ONU va prelua conducerea tuturor religiilor de pe planeta. 2d. Incepand cu data de 14.08.2018, pe intreaga planeta se va proceda |: infiinjarea de centre religioase sub pai-onajul Consiliului Mondial al Bisericilor. Astfel de centre vor furetiona in localitutea Ammochostos, Cipru, incepand cu data de 14.08.2018, si dowd aseméns'oare la Constantinopol, mai precis la Biserica .Sfantul Fanurie” si la Biserica ,Sfanta Sofia’ incepnd cu data de 19.11.2016. se va acorda statut lega’ tuturor emigrantilor sosi Uniunii Europene, neconditionat Art 4: 4a. incepand cu data de 16.08.2016, vor intra in vigoare drepturile homosexualilor. Acestia vor putea face parade in mod regulat gi liber, pe toate drumurile oraselor Comunititii Europene. ne in stvtele 4b. incepand cu data de 16.05.2016, se va proceda la legalizarea cisitoriilor intre homo- sexual a eksdtoriilor intre persoane de acelasi sex si a infierii de copii de etre cuplurile homosexuale. 4c. Incepfind cu data de 18.05.2016, se va proceda Ia liberalizarea relafiilor sexuale intre ersoane ajunse la varsta majoratului (19 ani) si persoanele majore. 4d. frcepind eu data de 18.11.2016, se va proceda la liberalizarea transi junilor televizate liberd a cit mai multe si in pres ale programelor sexuale si se va permite circulati reviste pornografice, in toate ciclurile de invajimant. 4e. Incepand cu data de 19.12.2016 se vor putea infiinga case de toleranje in apropierea unitiqilor de invayamAnt de toate gradele, in intreaga Comunitate Europeand. precum si in imteriorul cazarmelor militare. 4f. Incepand cu data de 22.12.2017, se vor preda, la toate nivelele, lectii de sex platit, nu doar de cktre cadre didactice, ci chiar de angajate ale caselor de toleransi. Art. 5: Incepand cu data de 24.12.2017 se va permite pronografia infantila pe internet, pentru copii cu varste mai mari de 14 ani, Art. 6: 6a. incepand cu data de 10.12.2016, se va proceda la desfiinfarea statelor nationale si la instituirea unui guvern mondial. 6b. Incepind cu data de 20.09.2016, se va proceda la legalizarea homosexualitifii in cadrul institugiilor de invayimént. in acest sens. in toate unitijile de invafimént se vor preda lectii referitoare la homosexualitate Art. 7: ‘7a. Incepand cu data de 21.09.2017, se va proceda la legalizarea noilor culte, respectiv se va inaugura Era Nowa. (New Age) 7b. incepand cu data de 01.03.2017 se va proceda la desfiinjarea drapelului elen si a tuturor _Grapelelor europene, precum sia tuturor sArbitorilor religioase in Europa. Te. incepand cu data de 21.03.2017 se vor introduce sérbatori dedicate mediului inconjurttor. 74. incepind cu data de 20.04.2017, vor fi coborite drapelele grecesti si bizantine, arborate la intrarea in institutiile Publice, de invayamant gi in Biserici. Te, incepand cu data de 17.03.2018 se va proceda la infiinfarea, pe teritoriul Uniunii Europene ji Sfantului Munte Athos, de manastiri mixte de monahi si monahii de toate doctrinele si religiile. Art. 8a. incepnd cu data de 15.05.2016, vor {i promovate cat mai multe proiecte de legi impotrive discrimindtii rasiale, care vor fi votate de toate parlamentele europene. neepand cu data de 21.10.2017, se vor incuviinfa conventiile de convieyuire si in ceea ce-i priveste pe homosexuuli si la abroyarea caracterului obligatoriu al cAsatoriei religioase si vile tn intreaga Uniune European 8c, Incepind cu data de 01.05.2016, se va proceda la legalizarea crematoriilor (incinerarea mortilor). 8d. Incepind cu data de 20.05.2016 se vor interzice, in intreaga Uniune Europeana, inmormantarile re"‘yioase gi se va introduce treptat obligativitates incinerérii mortilor. Se, incepand cu data de 22.05.2016, Biserica va fi de acord cu incinerarea mortiler, referitor la persoanele care dorese slujba de fnmormantare 8f. Incepand cu data de 23.05.2016 se vur renunta, ia toate ffrile Uniunii Europene. la jurimaatul pe Sfinta Biblie sila cel religios pentru oarnenii politici. prefecti, primar, studenti ete 8g, Incepand cu data de 24.05.2016 nu vor mai fi permise slujbe de sfintire in Parlament, instituyii de invatamant yi publice, la fel ea in intreayt Uniune Furopeand, Art. 9a, incepand cu data de 25.05.2016. 1 juramantului de éatre parlamentari, 9b. Incepand cu data de 11.09.2016, slujbele de sfintire vor fi interzise in toate unitatile de inviyamant. intreage Uniune European se va senunja la depunerea 9e. Incepand cu data de 12.09.2016, se va renunta la botezul obligatoriu al copiilor mici si se va introduce procedura de sable a prenumehui nou-nascutuli direc la ofteifle de Stare Civila 94. In toate institutiile de invafamént universitar gi de interes public, precum $i in cadrul tuturor ministerelor din tarile membre ale Uniunii Europene, se va proceda le crearea de athive electronice. in acest sens. vor fi montate sisteme de amprentare $i recunoastere a irisului, astfel incdt accesul tuturor cetajenilor, elevi, cadre didactice, studenti si oameni politici s& se facd in institutiile amintite doar in acest fel. Reforma urmeaz& a fi pust in aplicare incepand cu perioada 27.07.2017 - 29.10.2017. Art. 10: 10a. Conform modelelor oferite de NATO. incepand cu data de 30.01.2017 se va proceda la infiintarea de armate multinationale si la renuntarea la armatele nationale. in paralel, stagiul militar nu va mai fi satif’cut in statele membre ale Uniunii Europene unde mai este inca obligatoriu, 10b. incepand cu data de 30.03.2017 se va introduce semnatura electronied obligatorie pentru toti cetafenii, in relatile lor cu statul multinational al Uniunii Europene. Art. 11: 1a. incepand cu data de 1 mai 2016, noi, sernnatarii prezentului SUPER-MEMORANDUM, ne angajam s& implementam reformele de mai sus. in paralel cu un Memorandum intern referitor Ja infelegerea si colaborarea religioasa in cadrul Uniunii Europene (Incepind cu data de 01.05.2016) si un alt Memorandum intern referitor la colaborarea cu Uniunea European’ (incepand cu data de 01.05.2016). Implementarea reformelor prevazute in prezentul MEMORANDUM pot fi amanate doar céteva Iuni, mai precis 9 (noua). In cazul in care implementarea acestor reforme va intarzia mai mult de 9 luni, statul national care se face vinovat de aceasta se obliga la plat unei amenzi in cuantum de 20.000 de euro, plus penalitati in cuantum dublu, in cazul in care amenda nu este achitat& la timp. De asemenea, aceasta amenda va fi platité si de fiecare dintre ministerele fostului stat national, respectiv Ministerul invajamantului, Ministeru! Sanataqii, Ministerul Aparari, dar si de toate Bisericile crestine. 1b. Implementarea reformelor de mai sus se poate face chiar si un an mai devreme de data stabilité prin Memorandum. in acest caz, bisericile si fostele autoritafi statale vor beneficia de un .,bonus" in cuantum de 500.000 de euro din partea Autoritatii Europene pentru Reforme. Ie, Noi, seminatarii prezentului inscris. ne obligam s& restauram regalitatea democratic’, in special in Grecia, pana la finele anului 2016. fm ceea ce priveste Grecia, ne angajam, de asemenea, pana la fincle anului 2016, sA reinviem vechile religii pigine recunoscute de fostul stat. 11d. Autoritatea Europeand pentru Reforme va functiona incepand cu data de 01.08.2016. Ie. incepand cu data de 01.05.2016, se prevede infiintarea Biroului European pentru Reforme, cu un capital inijial de 800.000.000 de euro, 11f. inccpand cu data de 13.07.2017 se infiinjeazA Uniunea Mediteraneand Regionaldi, din care vor face parte toate farile din bazinul Mari Mediterane. Biroul European de Coordonare al Uniunii va avea sediul in Sfintul Munte Athos si va funciona ineepand cu data de 17.12.2017. 11g. incepand cu data de 21.11.2016 un Biro pentru Reforme de Mediu va functiona in Dubrovnik, Croatia. 11h. fncepdnd cu data de 22.11.2016, se va infiinja un Birou de refarme New-Age in Bareefona. Ui. Tncepand cu data ste 23.11.2016, se va proceda ia infiintarea unui now Birou European pentru Reforme Keligioase, coordonat de un Centru Religios de la Vatican, in urma semnarii acordurilor alerente cu Uniunea Mediteraneana, ONU, Consiliul Mondial al Religiilor. Sediul acestui birou, care va funcjiona incepand cu data de 24.11.2016, va fi la Paris Semnatarii acordurilor de mai sus sunt: - Presedintele Consiliului European, HERMAN VAN ROMPUY, ~ Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educatiei. » Reprezentantul Bisericii Greciei, P.S. Gavriil Papanikolaou, Episcop de Diavleia, - Reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, L.P.S. Teoclit, Mitropolit de leoniu, - Reprezentantul SFANTULUI] MUNTE ATHOS, egumen Efrem, - Reprezentantii Bisericii si Guvernului Ciprului, P.S. Varnava, Episcop de Trimythoyntos, si LP.S. Neofytos, Mitropolit de Morfou. ~ Reprezentantul Bisericii lerusalimului, L.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron, - Reprezentantul Bisericii Antiohiei, f.P.S. Ilie, Arhiepiscop de Tripolis, ~ Reprezentantul Bisericii Alexandriei, L.P.S. Vasile, Arhiepiscop de Tripolis - Reprezentantul Bisericilor Ortodoxe Slave si al Federatiei Rusiei, {.P.S. Narion, Arhiepiscop de Volokolamsk, Rusia, + Reprezentantul Vaticanului, cardinalul Walter Kasper, - Reprezentantul Vaticanului, cardinalul Angelo Scola al Milanului, - Reprezentantul Consiliului Mondial al Bisericilor, Andre Varkan, - Reprezentantul Bisericii Albaniei, £P.S. Policarp, Mitropolit de Artgyrokastros. Subsemnafii ne angajém in implementarea tuturor acestor reforme inceplnd cu data de 1 mai 2016 si cel tarziu pané la data de 16 august 2020, astfel incét, incepfind cu data de 1 mai 2016. s& survind schimbarea si s& sirbatorim intrarea in Nous Erd. Subsemnafii ne angajém s& schimb&m Sfantul Munte Athos, Grecia, si s& infiinyim pe cuprinsul acesteia manistiri ale tuturor religiilor, doctrinelor si tagmelor monahale de la Vatican. Subsemnsfii_ne angajam ke acested si in rumele celor ce ne vor urma la conducere, in sensul implementirii reformelor stabilite de comun acord De asemenea, ne rugim unuia si singurului Dumnezeu, precum si omului, ca acesta si se arate (reveleze) in lume si si rezolve toate problemele planetei. A. Declaratie complementard: Prezentul inscris constitui2 SUPER-MEMORANDUM local i priveste Grecia, Republica Cipru, Rusia si Uniunea Europeand, precum si SUPER-MEMORANDUM Ce priveste Bisericile Constantinopotului, Greciei, lerusalimului, Alexandriei, Antiohiei, Patriarhiilor Slave, Rusiei si Sfantului Munte Athos. Bisericile amintite au semnat deja SUPER- MEMORANDUMUL cu celelalte Biserici crestine din Uniunea Buropeand. B. Declaratie complementara: Bisericiie Crestin-Ontodoxe obligé gi statele eparjinitoare 58 implementeze reformele convenite. C. Declaratie complementard: Se anexeazd un MEMORANDUM special privind Cooperarea Bisericeasca si Statala cu Uniunea Europeana. Noi, semnatarii MEMORANDURILOR de mai sus ne angajam, in cel mai scurt timp posibil, si implementdm reformele stabilite incepand cu data de 1 mai 2016. D. Declaratie complementard: Procedam la metamorfozarea statelor gi a entitafilor bisericesti autocefale, drept pentru care ne bucurdm, avind in vedere ca urmeuzd sa schimbam intreaga structurd bisericeascd gi statala. Inaugurim de acum Noua Eri gi, incepind cu data de 01.05.2016, vom inaugura si Noua Stare de Fapte. F. Declaragie complementara: Ne asumim réspunderea referitor la reforma administeativ’ 51 bisericeasea si referitor la refnfiinfarea Bisericii celei Una, De asemenea, ne asumam réspunderea referitor la infiinjarea Forfelor Armate si Milifienesti Multinajionale, in vederea mentinerii ordinii si a siguranjei pe drumurile, in piejele publice gi in toate orasele din gQrile membre ale Uniunii Europene. La fel vom roceda $i refericor la apararea tuturor Bisericilor, de edire forfele amintite mai sus, F. Declaratie complementara: Noi, conducatorii religiosi si politici, semnatari ai prezentului inscris, ne lucim angajamentul de a colabora stains si intens cu Politia Mondial (LP.1.E°), asa cum aceasta a fost infiinjata la data de 21.09.2001 31 isi are sediul provizoriu in Washington, precum si cu Forele Federale Americane. penta Gestionarea Situatiilor Speciale (RE.M.A.), cu sediul in Washington si Baltimore, asa cum acestea au fost inflinjate la data de 17.11.1984. In colaborare cu Armata Europeand, infiinjata la Constantinopol la data de 26.20.2001 si avénd sediul provizoriu in 10 localitatea Mons, Belgia, si cu celelalte autoritati militare europene si locale, forjgle amintite mai sus vor asigura ordinea gi siguranta in toate fostele state nationale ale Uniunii Europene gi in toate Bisericile crestine, precum si pentru toate confesiunile si religiile de pe teritoriul Uniunii Europene De asemenea, ne asumam raspunderea de a proceda la monitorizarea tuturor cetafenilor. in vederea “asigurérii sigurantei, lucru care se va realiza prin montarea de camere de supraveghere de ultima generatie in toate instituyiile europene. in toate orasele Uniunii Europene. in manéstiri, biserici si institut publice. De asemenea, ne asumim rspunderea referitor la inflintarea Politiei Religioase. Implementarea reformelor de mai sus va incepe la data de 02.05.2016. Noi, semnatarii prezentului inscris. ne angajam, incepand cu data de 1 iunie 2016, s& asiguram siguranta si ordinea publica. UrmeazA semniaturile (in anexa, lista semnatarilor SUPER-MEMORANDUMULLUI incheiat intre 25 si 29 iunie 2014). Responsabil prvitor la publicarea si expedierea SUPER-MEMORANDUMULUI. Kereth Tanais. P.S, COMENTARIU: inscrisul tradus mai are atasate alte 40 de articole ale LEGI] SUPREME aferente care, de asemenea, a fost votata si de reprezentantii Bisericii Ortodoxe, constituindu-se astfel in cel mai periculos inscris emis vreodaté de aceste centre internationale. Ne rezervim dreptul de a 0 publica u

S-ar putea să vă placă și