Sunteți pe pagina 1din 41

48

GHID PRACTIC
PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTIE
A PILOTILOR PENTRU FUNDATII
INDICATIV GE029 - 97

49

CUPRINS
pag.

115
117
118
120
121
123
125
127

l.GENERALITATI.DEFINITII.CLASIFICARE ........ 51
2.DOMENIUL DE UTILIZARE ......... .... .... 55
3.CERINTE $1 CRITERII DE PERFORMANTA ....... 56
4.MATERIALE FOLOSITE.CONFECTIONARE ....... 61
5.PROCEDEE PRELIMINARE DE REALIZARE
A PILOTILOR ........ .. ................ 6 4
6.EXECUTAREA LUCRARILOR DE iNFIGERE A
PILOTILOR PREFABRICATI ................ 68
7.EXECUTAREA PILOTILOR FORATI ............ 74
8.EXECUTAREA PILOTILOR REALIZATI PE LOC
PRIN VIBRARE . ............ .... ....... 88
9.EXECUTAREA PILOTILOR FRANKI ............ 91
10.CONTROLUL $1 EVIDENTA LUCRARILOR DE
PILOTAJ ............................. 97
11.YERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR DE
PILOTAJ ...... ...................... 102
12.MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCIi .... 107
13.MASUR! DE PROTECTIE A MEDIULUI ........ 110
ANEXAI ..............................
ANEXA 2 ..... .................. ........
ANEXA 3 .................. .............
ANEXA 4 ..... ... ........ ...............
ANEXA 5 ... ..................... .......
ANEXA 6 ... ... .........................
ANEXA 7........ ... .......... ..........
ANEXA 8 ...............................

LISTA REGLEMENTARILOR LA CARE SE FAC REFERIRI IN


TEXT .... .................... ...... 112
50

9
GRID PRACTIC PRIVIND TEHNOLOGIA DE Inclicativ: GE--029-7
I inlocuie; C 160-75
EXECU'fIE A PILO'fILOR PENTRU
FUNDA'flE

1. GENERALITA'fl. DEFINITIJ, CLASIFICARE

1.1. Prezentul ghid practic se aplica la alcatuirea i executarea


pilotilor de beton, beton annal sau beton precomprirnat pentru
executarea fundatiilor de adancime la toate tipurile de constructii.
Pentru lucrarile de poduri, constructii hidrotehnice, alte
lucrari de arta speciale, prevederile prezentului ghid practic se vor
completa de catre proiectant prin caiete de sarcini continand
conditiile suplirnentare specifice lucrarii respective.

1.2. Pilotii sunt elemente structurale de fundare de adancime


caracterizate printr-un raport mare intre lungirnea I i latura
(diametrul) d, in general lid> 20.

1.3.Prin fia pilotului se intelege portiunea ingropatli in parnant


a acestuia prin care se transrnite terenului sarcina data de
suprastructura constructiei.

1.4. Pilotii reprezinta o fundatie de adancime realizata prin


mijloace mecanizate.

1.5.Refuzul la batere a unui pilot este infigerea medie finala a


lui masurata sub o serie de 10 lovituri de berbec executate in
conditiile normale de batere a pilotului.

51

co

0
5.

1.

B. VERIFICARI LA PILOTII
PREFABRICATI
STAS 7484-74, STAS 665711,2-89, Certificat de calitate elabura1 de
Verificarea 1oleran1elor la executarea
furmzor
arml!turilor $i a aspecrului exterior al pilo1ilor C 21-85

6.

Revcnficarca refuzului la p1lopi bl!1u1i

STAS 2561/2-81

Proces-verhal (k lucr.1ri ascunsc


incheiat inm: execu1an1-pro1ec1an1
$i benefic 1ar

7.

Aba1cri admise la infigerea pilo1ilor fa de


pozi1ia din proiect

Po1rivi1 prezenrului ghid prac1ic

Proces-verbal incht:iat in1rc


executant $1 pro1ectant

8.

Comrolul $i evidenia lucrarilor de infigerc a


pilo1ilor. prin urml!rirea direc a infigeri1 a
stlrii pilorulu1 $i a terenului inconjurl!1or

Po1rivi1 prezenrului ghid practic

Proces-verhal incheiat intre


executant $1 pro1ec1an1

9.

Verificarea calitltii p1lo1ilor prefabncati

STAS 7484-74. STAS 6657/1.2-89, Proces-verbal semnat de executant


C 21-85, porrivi1 prezentului gh1d $i hencficiar
prac1ic

10.

Verificarea calitlpi lucrlirilor tie p1lo1aj.


conf.pct.11.1. din prezenrul ghid prac1ic.

STAS 7484-74, STAS 6657/1.2-89. Proces-verhal sc:mna1 tie cxccu1a111.


pro1ec1an1 bem:ficiar
STAS 1759-88. STAS 1759-88.
potr1v11 prezentulu1 ghid practic

S-ar putea să vă placă și