Sunteți pe pagina 1din 1

.

s"e
"14
e
rran
R
11,411tt
a'ire'u d (Tn
d
erae "(If i"ettkie
4114
4
:
aic
(
4.)
c
i
c
tc.
d
i
,
e
I
4S
C
C
i
dUi
lonw
gperi
.t 0
.-1
co'qie
;cro.ric,i
tio`
e adopp,
.41)tilarenoate
.";c1
erect
t
.7
J.,171'5'rcsa.1441,e,sic
4*'
nrr1r1.11/1
L4 kW(S
i ) t(
Akokt.'
,!,

"7'
, 44
let..i14
, ( at
4,4

:fli e"
3.3 bre
p,
incer,
')roperta4.-1-ar;
* 1()Pil t1111
PUBLICITATEA IMOBILIARA IN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL

92
bunurilor irnobile dreptul de prodp.rieozat tfefiosrepdreovbjaznudtee tae pan,rin88it:

cartea funciara, Cu respectarea


rsp
.
Constituirea uzufructului. potrivit art. 704 NCC poate avea locprm,e1
juridic, uzucapiune sau alte moduri prevazute de lege, drspozitille In
p
mate;i
de carte funciara fiind aplicabrle'. In materia dreptului de uz i a drept
ulu-.
de abitatie, norma de trimitere cuprinsa in art. 754 NCC arata ca
licabile acestora cuprinse in art. 749-753 NCC se completeaz- a cu
ceie
pnvi'toare la uzufruct, de unde rezulta ca
acestor de,,zmembraminte ale
dreptului de proprietate le sunt incidente prevederile in materie de carte
funciara.
Cu referire la dreptul de superficie, art. 693 alin. (2) NCC dispune
..dreptul de superficie se dobandege in temeiul unui act juridic, precurn i
prin uzucapiune sau prin alt mod prevazut de lege. Dispozitille in materie
de carte funciara raman aplicabile . In fine, o dispozitie similara regasim i
In art. 756 privind constituirea dreptului de servitute.
In materia dreptului de ipoteca, dispozitiile art. 2377 NCC arata ca
ipoteca
asupra unui bun imobil se constituie prin inscriere in cartea funciara.
In fine, in materie de partaj, potrivit art. 680 alin.
(2) NCC, ,,In cazul
imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc numai daca actul de
partaj incheiat in forma autentica sau hotara rea judecatoreasca ramasa
definitiva, dupa caz, au lost inscrise in cartea funciara".
De altfel, chiar din norma general
cuprinsa in art. 885 alin. (1) NCC se
putea constata ca regula efectului constitutiv opereaza Cu privire la toate
drepturile tabulare (drepturi reale principale sau drepturi reale accesorii)
sub rezerva unor dispozitii legale contrare. Totusi, legiuitorul va intelege
sa reglementeze si exceptii, cum este cazul drepturilor reale extratabulare
(art. 887 NCC) sau a dreptului de retentie (art. 2498 NCC)111
In cazul efectului constitutiv sau translativ de drepturi at inscrierii in
cartea funciara, nu este necesar exprimarea unui consirntamant de
sine-statator pentru inscrierea dreptului dobandit sau transmis, fiind
suficienta prezentarea actului sau faptului justificator al inscrierii. Practic,
cel care a consimtit la incheierea actului juridic constitutiv sau trans
v
drepturi si-a manifestat implicit consimtamantul pentru inscrierea dreptului
lati de
dobanditorului in cartea funciara.
Regula instituita de art. 885 alin. (1) NCC este aplicabila si in privinta
modificarii drepturilor reale asupra imobilelor dac5 prin le 1ge nu 1se, dispune
altfel (art. 886 NCC).
potrivit art. 2498 alin. (1) NCC,dreptul de retentie este ol
indeplinirea vreunei formalitati de publicitate".

lor fara