Sunteți pe pagina 1din 19

Sergiu Andreev

Artiom Bondarenco

Liliecii
fiinţe remarcabile

Chişinău 2006
CZU 599.4
A 52
Această broşură a fost elaborată în cadrul proiectului finanţat de către ... cu ar ipi şi num e d e f l o a re p r i m ăv ă r a t i c ă
Fundaţia Michael Otto din Germania „Elaborarea planului de management
pentru Bălţile Talmaziene şi conservarea liliecilor din Zona Convenţiei Ramsar
Nistrul de Jos”. O informaţie mai detaliată despre acest proiect şi despre
activitatea Societăţii Ecologice BIOTICA o puteţi găsi pe pagina web:
www.biotica-moldova.org sau la adresa organizaţiei:
str. Dimo 17/4, of. 22, Chişinău, MD-2068,
tel: +373 22 498837, +373 22 450579, fax: +373 22 495625

Responsabil de ediţie: Sergiu ANDREEV


Redactor: Natalia NEGARĂ
Design şi machetare:
Anatol RURAC, Alexandru ERMURACHE
Fotografii:
Sergiu ANDREEV, Artiom BONDARENCO

Descrierea CIP a Camerii Naţionale a Cărţii


Andreev, Sergiu
Liliecii – fiinţe remarcabile / Sergiu Andreev, Artiom Bondarenco.
– Ch. Soc. „Biotica”, 2006 (Tipogr. „Elena V.I.”). - 36 p.
ISBN 978-9975-9724-4-4
1000 ex.
599.4

© 2006 BIOTICA Societatea Ecologică


© 2006 Grupul FAUNA

ISBN 978-9975-9724-4-4
Introducere
Este curios, dar unele dintre cele mai răspândite şi străvechi mamifere de pe Terra, sateliţii
noştri fideli şi invizibili din cele mai străvechi timpuri şi până în prezent rămân pentru om
fiinţele cele mai misterioase. Civilizaţia ne-a schimbat atitudinea faţă de lumea vie, dar nu în
aceeaşi măsură şi faţă de lilieci. În viziunea omului liliacul este un animal controversat, fioros
şi periculos. Ideile preconcepute despre înrudirea liliacului cu forţele malefice au creat din el
un personaj negativ. Prea puţini dintre oameni ştiu adevărul despre aceste animale minunate.
Ostilitatea, frica sau indiferenţa – iată atitudinea faţă de lilieci a majorităţii oamenilor.
Liliecii există de mai mult de 50 de milioane de ani, iar noi suntem anume acea generaţie, care
putem să-i facem să dispară într-o scurtă perioadă de timp. În această broşură vă vom spune
adevărul despre lilieci, vom încerca să vă dezvăluim misterele legate de lilieci şi pe această cale
să vă facem sa-i îndrăgiţi sau cel puţin să-i respectaţi.

4
Adevăr sau ficţiune?
Liliecii sunt mamifere, nu păsări o capacitate deosebită de a se orienta vampirii. Da, într-adevăr există vampiri
Ca şi toţi reprezentanţii clasei sale, liliecii în spaţiul nocturn sau chiar obscur cu care se hrănesc cu sângele altor animale.
sunt acoperiţi cu blană, nasc pui, pe care ajutorul auzului. Ţipătul produs de lilieci Sunt doar trei specii, care se întâlnesc
îi hrănesc cu lapte. Liliecii sunt unicele se reflectă de la suprafaţa obiectelor, numai pe continentul american şi nu
mamifere capabile să realizeze un zbor întorcându-se sub formă de ecouri. sunt periculoşi pentru om. Pe celelalte
susţinut, fapt care într-o măsură oarecare Analizând toate ecourile, liliecii îşi continente nu există şi nici nu au existat
îi face asemănători cu păsările. Aripa creează „imagini sonore” despre lumea vreodată vampiri. Prin urmare, faptul
liliacului este de fapt o labă modificată, care îi înconjoară. Se mai spune că liliecii
că la noi liliecii prezintă vreun pericol
degetele căreia sunt alungite puternic şi „văd cu urechile”. Total lipsită de culori
„imaginea sonoră” în timpul nopţii devine este o părere greşită. În realitate, liliecii
unite cu o membrană de piele. noştri se hrănesc numai cu insecte pe
cel mai mare avantaj al liliecilor faţă de
concurenţii săi – păsările, care în bezna care le vânează din zbor în timpul nopţii.
nocturnă sunt absolut neputincioase. Apropo, v-aţi gândit vreodată că liliecii,
Fenomenul de orientare în spaţiu cu consumând insecte, înlocuiesc noaptea
ajutorul sunetului reflectat de la obiecte păsările? Dacă privim lucrurile din punct
se numeşte ecolocaţie. Liliecii sunt de vedere al utilităţii pentru om, atunci
neîntrecuţi în arta ecolocaţiei. liliecii ar putea fi mai folositori decât
păsările, din simplul motiv că majori-
Liliecii din Europa nu sunt vampiri, tatea insectelor pe care omul le consideră
nu sug sânge şi se hrănesc dăunătoare (moliile, cotarii, cărăbuşii şi
în exclusivitate cu insecte ţânţarii), sunt insecte nocturne, inaccesi-
De fapt liliecii din lumea întreagă sunt bile păsărilor care vânează ziua.
nişte mâncăcioşi neîntrecuţi. Nici un alt
mamifer nu mănâncă atât de mult şi re-
pede, cum o face liliacul. Nici un alt grup
de mamifere nu manifestă o atât de largă Vampiri există cu adevărat. Ei se hrănesc cu sânge şi înfăţişarea înfricoşătoare de pe aceasta fotografie
gamă de preferinţe alimentare. Majoritatea este a unui vampir veritabil. Dar ce ştim noi despre aceste animale?
liliecilor se hrănesc cu insecte zburătoare,
Liliecii nu sunt orbi însă unii preferă fructe, nectarul florilor,
Iată adevărul: Vampirul (Desmodus rotundus) este un liliac mic, se apropie de ele când acestea dorm. Reputaţia atât de proastă
Deşi au văzul relativ slab dezvoltat, care se întâlneşte numai în America de sud şi centrală. Se hrăneşte a vampirului se datorează mitului inventat de scriitori şi cineaşti
broaşte, peşti, şoareci mici şi chiar râme, cu sângele animalelor de talie mare. Făcând o incizie mică în pie- precum că există oameni vampiri şi precum că ar fi vreo legătură
liliecii se orientează foarte bine în pe care le scormonesc din sol. Dar cel
spaţiu. Natura ingenioasă le-a dăruit lea animalului, vampirul linge rana sângerândă. Fiind un animal între liliecii-vampiri americani şi Vlad Ţepeş.
mai neobişnuit mod de alimentare îl au foarte micuţ şi neputincios, vampirul nu atacă direct animalele, ci

6 7
Portretul familiei
Liliecii fac parte din clasa mamiferelor, Nici un alt ordin de mamifere nu este temperatura corpului constantă, adică
din unul dintre cele 21 de ordine din la fel de răspândit pe glob. Lilieci sunt sunt homeoterme. Special pentru lilieci
această clasă. Fiind în număr de circa 950 pretutindeni, cu excepţia continentului a fost inventat un termen biologic nou,
de specii, ei constituie o pătrime din toate Antarctic şi a unor insule foarte îndepărta- care ar caracteriza acest fenomen neo-
speciile de mamifere, cedând numai în te de ţărm. Înainte de colonizarea de către bişnuit – heterotermie. Această adaptare
faţa rozătoarelor, care formează aproxi- om a insulelor din Noua Zelandă, unicele neobişnuită permite liliecilor să-şi folo-
mativ 1500 de specii. Însă nu există nici o mamifere existente acolo erau două specii sească mai econom energia şi astfel îi ajută
îndoială că liliecii deţin întâietatea în ce de lilieci. să supravieţuiască în anumite condiţii
priveşte varietatea de dimensiuni, forme, Dar să continuăm prezentarea portretu- răspândiţi lilieci. Au dimensiuni mici sau nefavorabile, ca de exemplu în timpul
adaptări şi comportament. Astfel, dimen- lui de familie. Ordinul liliecilor, adică mai foarte mici. Duc un mod de viaţă nocturn hibernării sau al somnului de zi.
siunile variază de la cel mai mic mamifer ştiinţific ordinul Chiroptera, cuprinde două sau crepuscular, orientându-se în spaţiul
existent (Craseounycteris thlonglongyai – subordine de lilieci: megachiropterele şi obscur cu ajutorul ecolocaţiei. Majoritatea
doar 1,5 g) până la vulpea zburătoare microchiropterele (îi vom numi în conti- liliecilor sunt insectivori, deşi există
(Pteropus sp. – 1-1,5 kg) cu anvergura nuare lilieci). Ambele ramuri au evoluat unele specii cu preferinţe alimentare mai
aripilor de 1,5 m, iar adaptările la mediul independent, însă au avut origine comună. deosebite. De pildă vampirul (Desmodus
de viaţă depăşesc orice aşteptări, existând Megachiropterele sunt fructivore şi rotundus) se hrăneşte în exclusivitate
lilieci insectivori, carnivori, fructivori etc. nectarivore şi de obicei au dimensiuni cu sânge, iar liliacul pescar (Noctilio
Unii se hrănesc în exclusivitate cu peşte, mari. Există circa 170 de specii de me- leporinus) – cu peşte. Există mâncători de
alţii cu broaşte şi rozătoare, dar sunt gachiroptere. Au văzul şi mirosul foarte scorpioni, broaşte, şoareci etc.
şi specii care parazitează, alimentân- bine dezvoltate. Majoritatea sunt lipsite Dintre adaptările mai neobişnuite
du-se cu sângele altor animale. Liliecii de capacitatea de a se orienta cu ajutorul vom menţiona capacitatea liliecilor de
formează cele mai numeroase colonii, ecolocaţiei. a-şi schimba în mod dirijat temperatura
care numără uneori mai mult de 20 de Miscrochiropterele reprezintă cei mai corpului, ceea ce îi deosebeşte de cele-
milioane de indivizi. numeroşi (circa 750 de specii) şi larg lalte mamifere, care după cum ştim au

8 9
Lilieci în Moldova
Se ştie că în Republica Moldova exis- Nu-şi construiesc cuiburi, dar folosesc
tă 21 de specii, care aparţin a 2 familii: adăposturile disponibile. Acestea sunt
Rhinolophidae şi Vespertilionidae. diverse cavităţi subterane, scorburi,
Liliecii sunt prezenţi pretutindeni: în crăpături în arbori, stânci sau clădi-
păduri, grădini, localităţi, în preajma ri, podurile caselor. Diferite specii
bazinelor acvatice. Datorită modului de manifestă diverse preferinţe faţă de
viaţă nocturn, sunt discreţi şi aproape adăpost. Astfel, unii lilieci preferă să se
invizibili, astfel că majoritatea oame- adăpostească în arbori, alţii în cavităţi
nilor nici nu îşi dau seama de prezenţa subterane, ceilalţi în podurile caselor.
lor. Înţelepciunea naturii i-a învăţat Însă oriunde s-ar ascunde, liliecii au
grijă ca adăpostul să fie cât mai ascuns
şi inaccesibil altor animale, pentru a-şi Toţi liliecii din Moldova se hrănesc
asigura securitatea în timpul somnului cu insecte. Datorită rapacităţii foarte
diurn sau al hibernării. puternic exprimate, liliecii consumă
Liliecii din Moldova cad în hibernare, în fiecare noapte cantităţi enorme de
care durează 4-5 luni din anotimpurile insecte, multe dintre care sunt consi-
reci. În timpul hibernării temperatura derate de către om dăunătoare, contri-
corpului şi frecvenţa bătăilor inimii buind astfel la menţinerea echilibrului
liliacului scad semnificativ, pentru a în ecosistem. Un exemplu elocvent vă
minimiza consumul de energie pe în- va face să înţelegeţi importanţa lilie-
treaga perioadă fără alimentaţie. Unele cilor ca insecticid natural. Se ştie că o
specii de lilieci sunt sedentare. Altele colonie de aproximativ 1000 de indivizi
migrează în căutarea condiţiilor de de liliac comun, care cândva a existat în
adăpostire potrivite pentru hiberna- apropierea localităţii Saharna, nimicea
re. Uneori căile de migrare a liliecilor în fiecare vară peste 5 tone de insecte
coincid cu cele ale păsărilor. Distanţa nocturne. Acest lucru este irealizabil
parcursă de lilieci variază de la câţiva fără consecinţe negative asupra mediu-
kilometri la câteva sute sau chiar mii de lui, dacă utilizăm insecticide chimice.
kilometri. Să nu uităm că majoritatea insectelor,
să se ferească de primejdie ducând Puii de liliac se nasc nidicoli şi stau care convenţional sunt considerate de
un mod de viaţă ascuns. agăţaţi de corpul mamei până când de- către om dăunătoare, sunt acele noctur-
La noi liliecii populează diverse vin mai rezistenţi şi mai independenţi. ne, accesibile numai liliecilor, dar nu şi
adăposturi naturale sau artificiale. Femela îşi poartă puii cu ea în zbor. păsărilor.

10 11
Speciile de lilieci din Moldova Liliacul mic cu potcoavă
Rhinolophus hipposideros

Liliacul mare cu potcoavă Descrierea morfologică: Modul de nutriţie Descrierea morfologică: dimensiuni mici, hrana preferată fiind
Rhinolophus ferrumequinum Este un liliac de talie mare. Lungimea şi preferinţele alimentare: Este un liliac de talie mică. Lungimea fluturaşii de noapte mici, musculiţele,
corpului este de 52-71 mm, anvergura corpului este de 32-45 mm, anvergura ţânţarii.
Vânează în apropierea adăposturilor,
aripilor de 35-40 cm, iar greutatea la înălţimi mici, prinzând insectele din aripilor de 19-25 cm. Reproducerea:
corpului de 13-27 gr. zbor sau colectându-le ocazional de Greutatea – 3,6-8 gr.
pe pământ. Se hrăneşte cu insecte de Se împerecează toamna, la sfârşitul lunei
Aspectul exterior: dimensiuni mari, hrana preferată fiind Aspectul exterior: septembrie – începutul lunei octombrie.
Culoarea blănii variază în limite mari, fluturii de noapte, cărăbuşii şi alţi gândaci. Coloraţia blănii variază de la brun- Perioada de gestaţie este de aproximativ
de la roşcat-cenuşiu, pâna la gri deschis. deschis a adultilor, la gri a puilor. Atârnă 7 luni. Spre sfârşitul primăverii femela
Abdomenul de obicei este mai deschis la Reproducerea: cu capul în jos, cu aripile în mare masură naşte de regula 1, mai rar 2 pui.
culoare decât spatele. În timpul repausului Se împerechează toamna, la sfârşitul lunii acoperind corpul. Are nişte excrescenţe Hibernarea:
se înveleşte cu aripile. Are nişte excrescen- septembrie – începutul lunii octombrie. cornoase pe nas în formă de potcoavă,
ţe cornoase pe nas în formă de potcoavă, Perioada de gestaţie este de trei luni. Puii, de unde îi şi provine denumirea. Hibernarea durează din octombrie până în
de unde îi şi provine denumirea. de obicei câte unul, se nasc în mijlocul lui aprilie, uneori se prelungeşte până în mai.
iulie. Sunt alăptaţi timp de 7 săptămâni. Răspândirea:
Răspândirea: Migraţia:
E răspândit la nordul Africii, Peninsula
E răspândit de la nordul Africii şi Hibernarea: Arabică, Asia mică şi mijlocie, o mare Sunt posibile migraţii locale dintr-un
Peninsula Arabică până în munţii Hibernarea durează de la începutul lui parte a Europei. adăpost în altul.
Himalaia, Koreea şi Japonia, incluzând noiembrie pâna în martie.
Europa de sud-vest şi centrală. În Moldova Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: Comportamentul social:
a fost prins un singur exemplar în minele Migraţia: Poate fi întâlnit în munţi până la altitudinea Este o specie colonială. Formează colonii
din apropierea satului Bâcioc, însă a fost Sunt posibile migraţii locale din de 2000 m, în apropierea lacurilor, în de- de mărimi medii (în jur de 30-70 de in-
observat şi în nordul republicii. adăposturile de vara în cele de iarnă. şerturi. La noi populează pădurile, păşunile divizi, în rare cazuri ajung până la 600).
şi terenurile agricole, zboară în apropierea În Moldova au fost înregistrate colonii
Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: Comportamentul social: localităţilor, de-a lungul autostrăzilor. Vara de până la 120 de indivizi.
Poate fi întâlnit în munţi pâna la altitudi- Formează colonii de 50-200 de indivizi se adăposteşte în peşteri, mine, în alte
nea de 3500 m, în apropierea lacurilor, în cavităţi subterane, şi, spre deosebire de alte
Longevitatea:
(în rare cazuri până la 600).
deşerturi. Vara se adăposteşte în peşteri, specii înrudite, în podurile caselor. Trăiesc până la 21 de ani.
grote, mine şi alte cavităţi subterane, Longevitatea:
uneori în podurile caselor. Iarna hibernea- Trăiesc până la 30 de ani. Modul de nutriţie şi preferinţele alimentare:
ză în cavităţi subterane. Vânează în apropierea adăposturilor la
înălţimi mici. Se hrăneşte cu insecte de

12 13
Liliacul cu urechi mari Liliacul mustăcios
Myotis bechsteinii Myotis mystacinus

Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: indivizi solitari, sau integraţi în colonii Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: Longevitatea:
Populează teritoriile împădurite. mixte. Trăiesc pina la 24 de ani.
Populează atât zonele împădurite cât şi
Se adăposteşte în scorburile şi sub Longevitatea: zonele de deşert. Iarna se adăposteşte în
scoraţa copacilor, uneori şi în diferite peşteri, mine, grote, beciuri şi alte con-
cavităţi subterane. De regulă iernează în Trăiesc până la 21 de ani.
strucţii.
cavităţi subterane, însă au fost găsiţi şi în
scorburile copacilor. Modul de nutriţie si preferinţele
alimentare:
Modul de nutriţie şi preferinţele
Activitatea de vânătoare începe la puţin
alimentare:
timp după apusul soarelui când afară e
Iese la vânătoare târziu. Are un zbor deja întuneric. Vânează la înălţimi mici
încet şi domol. Vineaza la înălţimi mici, prinzând insectele ce zboară deasupra pă-
deasupra sau printre coroanele copacilor.
mântului sau a ramurilor copacilor. Zboa-
Prinde insectele din zbor sau le colectează
ră rapid şi cu agilitate. Vâneaza insecte de
ocazional de pe substrat.
dimensiuni mici (fluturi, ţânţari, muşte),
Descrierea morfologică: Descrierea morfologică:
Reproducerea: uneori şi arahnide (păianjenii mici).
Este o specie de talie medie. Lungimea Este o specie de talie mică. Lungimea
corpului este de 42-51 mm, anvergura Reproducerea are loc vara. De obicei naşte corpului este de 34-49 mm. Greutatea Reproducerea:
aripilor de 25-29 cm. Urechile sunt lungi. un singur pui. corpului este de 4,5-9 gr.
Împerecherea are loc toamna sau în
Masa corpului este de 6-12 gr.
Hibernarea: Aspectul exterior: timpul iernii. Perioada de gestaţie este
Aspectul exterior: Au fost găsiţi în hibernare din octombrie de aproximativ 2 luni. La începutul verii
Blana este gri-închisă sau cenuşie. Botul
Coloritul blănii variază de la brun-gri până în martie-aprilie. (iunie-iulie) femela naşte 1, mai rar 2 pui.
şi urechile sunt cenuşii-închise sau negre.
(pe spate), la gri-albicios (pe abdomen). Abdomenul este de obicei mai deschis Lactaţia durează 6 săptămâni.
Urechile sunt mari, cu mărginile rotunjite. Migraţia: decât spatele. Populaţiile din zonele mai
Botul este lung. Este o specie sedentară. Sunt posibile doar aride se caracterizează prin o culoare mai
Hibernarea:
migrări locale. deschisă a blănii. Hibernează din octombrie până în martie.
Răspândirea:
Această specie poate fi întâlnită în Eurasia Comportamentul social: Răspândirea: Comportamentul social:
de la nordul Angliei şi a Spaniei, până Este o specie colonială. Spre sfârşitul verii Se întâlneşte în Europa, spre sud pâna în Este o specie colonială. Vara formează
în Caucaz. În Moldova a fost întâlnită formează colonii de maternitate de circa Africa de nord, pninsula Arabică şi Iran, la colonii în număr de 30-70 de indivizi.
în luncile râurilor Ichel şi Răut. 10-30 de indivizi. Deseori pot fi întâlniţi vest pâna în Mongolia. Uneori, formează colonii mixte.

14 15
Liliacul de iaz Liliacul de apă
Myotis dasycneme Myotis daubentonii

Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: Comportamentul social: strucţii părăsite. Iernează în peşteri, mine, Comportamentul social:
Populează de obicei zonele inundabile din Este o specie colonială. Vara formează grote şi beciuri. Este o specie colonială. Vara formează
preajma râurilor. Preferă râurile ce au o colonii de maternitate de până la câteva colonii de maternitate de până la 100 de
curgere lină. Vara se adăposteşte în po- zeci de femele.
Modul de nutriţie şi femele. În unele cazuri formează colonii
durile caselor, mai rar în scorburile şi sub preferinţele alimentare: mixte, tolerând alte specii. Masculii pot
scoarţa copacilor, peşteri şi mine. Iarna în Longevitatea: Iese la vânătoare odată cu apusul soarelui. fi în aceleaşi colonii cu femelele, însă pot
cavităţi subterane. Trăieşte pâna la 19 ani. Vânează în apropierea râurilor, sau a zo- forma şi colonii separate.
nelor inundabile din preajma lor, însă, la
Modul de nutriţie şi o depărtare de 6, sau chiar 10 km de adă- Longevitatea:
preferinţele alimentare: post. Prinde insectele din zbor deasupra Trăiesc pâna la 22 de ani.
Perioada de activitate începe seara târziu. Descrierea morfologică: apei sau le colectează de pe suprafaţa ei.
Vânează de obicei deasupra apei. În de- Se hrăneşte cu insecte mici, ce vieţuiesc în
Lungimea corpului este de 40-60 mm,
pendenţă de suprafaţa oglinzii apei zborul anvergura aripilor de 24-27 cm. apropiata vecinatate de bazinele acvatice.
poate fi linear, de-a lungul albiei (în cazul În timpul unei nopti poate mânca până
râurilor cu albie îngustă) şi circular (în Aspectul exterior: la 500 de insecte, care constituie 1/3 din
cazul bazinelor cu o suprafaţă mai mare). greutatea corpului.
Descrierea morfologică: Abdomenul (de obicei alb sau gri) este
Reproducerea: mult mai deschis decât spatele (brun- Reproducerea:
Lungimea corpului este de 57-68 mm, roşcat). Botul are o nuanţă roză şi este
anvergura aripilor de 28-35 cm. Greutatea Împerecherea are loc după terminarea lipsit de blană în jurul ochilor. În cadrul Împerecherea are loc toamna sau în
corpului este de 13-25 gr. lactaţiei sau în timpul iernii. La începu- timpul iernii. Perioada de gestaţie este
uneia şi aceleiaşi populaţii coloraţia blănii
tul verii (mai-iunie) femela naşte 1 pui. poate să varieze în limite mari. de aproximativ 2 luni. La începutul verii
Aspectul exterior: Lactaţia durează 1 lună. (iunie-iulie) femela naşte un pui. Lactaţia
Blana este bicoloră, baza firului de păr fiind Raspândirea: durează 6-8 săptămâni.
mai întunecată. Culoarea abdomenului Hibernarea:
Este larg raspândit în Europa, Asia, sudul
variază de la cafenie-gri la gri-albicioasă, Hibernează întreaga perioadă rece, adă- Hibernarea:
Siberiei, China, Mongolia, Sahalin, Corea
a spatelui de la castanie la gri. postindi-se de obicei în cavităţi subterane. Se află în hibernare de la sfârşitul toam-
si Japonia.
Răspândirea: nei până la sfârşitul lui februarie, mai rar
Migraţia: Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: martie sau aprilie.
Se întâlneşte în nordul şi centrul Europei, Este o specie sedentară. Efectuează doar
Populează de obicei zonele împădurite
în Asia ajunge până în Siberia de vest şi migraţii locale, din adăposturile de vară în Migraţia:
inundabile din preajma râurilor. Vara se
Kazahstan. cele de iarnă.
adăposteşte în scorburile sau sub scoarţa Efectuează migraţii locale din adăposturile
copacilor, în fisurile din stânci, în con- de vară în cele de iarnă.

16
Liliacul comun Liliacul comun mic
Myotis myotis Myotis blythii

Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: Migraţia: nordul Kazahstanului, dar şi în nordul Migraţia:


Zboară la înălţime mică, printre coroanele Efectuează migraţii sezoniere (100-150 km) Africii şi în peninsula Arabică. Este o specie sedentară. Efectuează migra-
copacilor sau deasupra poienelor. Vara de la adăposturile de vară la cele de iarnă. ţii locale din adăposturile de vară în cele
se adăposteşte în peşteri şi în construcţii Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: de iarnă.
vechi. Deseori iernează în adăposturi de Comportamentul social: Preferă zonele aride şi pe cele împădurite.
acelaşi tip, însă la 100-150 km depărtare În perioada împerecherii formează Vara se adăposteşte în peşteri grote, mine. Comportamentul social:
de acelea de vară. colonii de maternitate de până la câteva Poate fi întîlnit şi în podurile caselor, în Formează colonii mari de până la 4000 de
mii de femele. Masculii formează colonii beciuri. indivizi. Masculii de obicei sunt împreu-
Modul de nutriţie şi separate. nă cu femelele, însă, în perioada creşterii
preferinţele alimentare: Modul de nutriţie şi preferinţele puilor, stau separaţi, ocupând alte sectoare
Iese la vânătoare seara târziu. Zboară Longevitatea: alimentare: ale aceluiaş adăpost.
relativ încet dar foarte iscusit. Vâneaza Trăiesc pina la 23 de ani. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară relativ
la înălţimi mici prinzând insectele încet dar iscusit. Vâneaza la înălţimi mici
ce zboară deasupra pământului sau a
prinzând insectele ce zboara deasupra pă-
ramurilor copacilor. Se hrăneşte cu insecte
de talie mare, dar, ocazional, şi cu alte mântului sau colectându-le ocazional de pe
Descrierea morfologică: Descrierea morfologică: substrat. Se hrăneşte cu insecte de talie mică,
nevertebrate.
Este o specie de talie mare. Lungimea Este o specie de talie mare. Lungimea corpu- hrana preferată fiind gândăceii, fluturii-tor-
corpului este de 62-82 mm, a cozii de Reproducerea: lui este de 58-77 mm, anvergura aripilor de tricizi, muştele, ţânţarii.
51-60 mm, iar anvergura aripilor de Împerecherea începe pe la sfârşitul 38-40 cm. Masa corpului este de 15-30 gr.
verii, îndată după terminarea perioadei Reproducerea:
35-43 cm.
de lactaţie. Gestaţia durează 60 de zile, Aspectul exterior: Împerecherea începe îndată după termi-
Aspectul exterior: după care femela naşte de obicei 1 pui. Blana este lungă, bicoloră, cu baza firelor narea perioadei de lactaţie sau în tim-
Spinarea este colorată gri-cenuşiu, uneori Alăptarea durează 40 de zile. de păr întunecată. Spinarea este gri, uneori pul hibernarii. Spre sfârşitul primăverii
cu nuanţe de roşcat. Abdomenul este gri- cu nuanţe brune. Abdomenul este gri- (mai-iunie)) femela naşte de obicei 1 pui.
Hibernarea: albicios. Aripile sunt lungi şi late. Urechile Alăptarea durează 30 de zile.
albicios. Aripile sunt lungi şi late.
Hibernarea durează din toamnă sunt de o lungime medie. Botul este roz,
Răspândirea: (septembrie-octombrie) până la începutul slab acoperit cu păr. Hibernarea:
primăverii (martie-aprilie). Hibernarea durează din toamnă (sfârşitul lui
În Europa se întâlneşte din partea ei vestică
(inclusiv Anglia) până în estul Belorusiei, Răspândirea: noiembrie)) până la mijlocul primăverii (în-
Moldovei, şi sud-vestul Ucrainei. Se întâlneşte în Europa, de la Marea ceputul lui aprilie).
). Pnetru hibernare ocupă
Spre sud – până la Africa de nord. Mediteraneană, Caucaz, în Asia, până la diverse cavităţi subterane.

18
Liliacul lui Natterer Liliacul de amurg gigant
Myotis nattereri Nyctalus lasiopterus

Răspândirea: Hibernarea: Descrierea morfologică: Reproducerea:


Se întâlneşte în întreaga Europa, spre Hibernează de la sfârşitul lui noiembrie Este o specie de talie mare – cel mai mare Este o specie foarte puţin studiată. Se ştie
sud pâna în Africa de nord şi peninsula până la începutul lui martie. Se adăposteş- liliac din fauna europeană. Lungimea cor- că spre mijlocul verii femela naşte de
Arabică, spre est pâna în Ural. În Moldova te în cavităţi subterane, mai rar în altfel de pului este 84-104 mm, anvergura aripilor regulă unul, mai rar doi pui.
au fost întâlnite exemplare solitare în lun- adăposturi. de 41-46 cm. Greutatea variază între 41 şi
cile Nustrului, Răutului şi Ichelului. 76 gr. Migraţia:
Comportamentul social: Efectuează migratii locale.
Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: Este o specie colonială. Vara formează Aspectul exterior:
Are un habitat de nutriţie foarte variat. colonii în număr de 20-100 de indivizi. Culoarea blănii este brun-cafenie, pe spate Comportamentul social:
Populează atât zonele împădurite, zonele de bicoloră, iar pe abdomen uniformă. Este o specie colonială. Formează colonii
deşert, cât şi cele din preajma omului, însă Longevitatea: Abdomenul este puţin mai deschis la mici, de obicei nu mai mult de 35 de in-
fiind preponderent o specie dendrofilă, de Trăieşte pina la 20 ani. culoare decât spatele. divizi. Poate fi întâlnită în colonii mixte
cele mai dese ori poate fi întâlnită în zonele cu alte specii. În Republica Moldova a
împădurite. Vara, se adăposteşte în scorburi- Răspândirea: fost înregistrată doar o singură colonie de
le şi sub scoarţa copacilor. Iernează în diferi- Se întâlneşte în cea mai mare parte a 10 indivizi.
te cavităţi subterane (peşteri, mine, grote). Europei, spre sud pina în Africa de nord,
Descrierea morfologică: în Asia.
Este un liliac de talie medie. Lungimea Modul de nutriţie şi preferinţele
corpului este de 40-52 mm, anvergura alimentare: Habitatul de adăpostire şi de nutriţie:
aripilor de 24-30 cm. Greutatea corpului Perioada de maximă activitate începe Populează zonele împădurite. Vara se adă-
este de 6-12 gr. noaptea târziu. Zboară încet la înălţimi posteşte în scorburi şi sub scoarţa copaci-
mici, dar foarte abil. Se hrăneşte cu insecte lor. În Moldova a fost găsit doar o singură
Aspectul exterior: de dimensiuni mici (fluturi, ţânţari, muşte) dată, adăpostit sub scoarţa unui copac.
Blana este lungă şi deasă, cu baza firului de iar uneori şi arahnide (păianjeni mici) pe
păr mai întunecată. Spinarea este brun-ce- care de regulă îi strânge de pe substrat. Modul de nutriţie şi preferinţele
nuşie iar abdomenul este albicios. Urechile alimentare:
şi patagiul sunt de un gri-albicios. Botul este Reproducerea: Iese la vânătoare îndată după apusul soa-
alungit, are nuante roz. O particularitate Împerecherea are loc toamna sau în relui când afară e încă lumină. Vânează la
a acestei specii este că sectorul liber al uropa- timpul iernii. Femelele nasc de regulă un înălţimi mari deasupra coroanelor copaci-
tagiului se termină cu doua rinduri paralele singur pui pe la jumătatea verii (iunie- lor. Zboară rapid şi foarte agil. Se hrăneşte
de păr (asemeni unor cili). iulie). Lactaţia durează 6 săptămâni. cu insecte mari, preferând gândaci.

20 21
Liliacul de amurg Liliacul de amurg mic
Nyctalus noctula Nyctalus leisler

în Africa de nord şi cea mai mare parte Migraţia: nord-vestul munţilor Himalaia. De ase- Comportamentul social:
a Asiei. Uneori efectuează migraţii sezoniere menea se întâlneşte şi în nordul Africii. Este o specie colonială. Formează colonii
de până la 1600 de km. În Moldova a fost întîlnită lîngă satul mici de până la 40 de indivizi.
Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: Condriţa, în Rezervaţia da Stat „Codrii”,
Preferă teritoriile împădurite, dar poate Comportamentul social: precum şi în lunca de jos a Nistrului. Longevitatea:
locui şi în localităţile umane. În mun- Formează colonii mici în care deseori În natură trăiesc pâna la 9 ani.
Habitatul de adăpostire şi de nutriţie:
ţi poate fi întâlnit pînă la o altitudine convieţuieşte cu alte specii.
de 2500 metri. Atât vara cât şi iarna se Preferă pădurile. În munţi poate fi întâlnit
Longevitatea: până la 2400 metri altitudine. Atât vara cât şi
adăposteşte în scorburile copacilor şi în
iarna se adăposteşte în scorburi şi sub scoar-
diverse construcţii. În natură trăieşte de regulă 3-5 ani.
ţa copacilor, mai rar în construcţiile umane
În captivitate – pînă la 12 ani.
şi cavităţi subterane. Este o specie foarte
Modul de nutriţie si
mobilă. Vara deseori îşi schimbă adăpostul.
preferinţele alimentare:
Iese la vânătoare îndată după apusul Modul de nutriţie şi
soarelui când afară e încă lumină. Vânează preferinţele alimentare:
Descrierea morfologică: nu departe de adăposturi, la înălţimi mari Descrierea morfologică: Perioada de vânătoare începe odată cu apu-
Este o specie de talie mare. Lungimea deasupra coroanelor copacilor şi a spaţii- Lungimea corpului este de 50-72 mm, sul soarelui sau în scurt timp după aceasta.
corpului este de 60-82 mm, anvergura ari- lor deschise. Zboara rapid si relativ linear, anvergura aripilor de 26-32 cm. Masa Zborul este rapid şi foarte agil. Vâneaza de
pilor este de 32-40 cm. Greutatea variază comparabil cu zborul rândunicii. corpului este de 12-20 gr. obicei la înălţimea coroanelor copacilor.
între 18 şi 40 gr. Se hrăneşte cu gândaci şi alte insecte mari. Se hrăneşte cu insecte mari, în special gân-
Aspectul exterior: daci, pe care îi prinde din zbor.
Aspectul exterior: Reproducerea: Blana este bicoloră, firele de păr fiind mult
mai întunecate la bază decât la capete. Reproducerea:
Blana este bicoloră, baza firelor de păr fiind Toamna formează colonii de împerechere.
Perioada de gestaţie durează 50-70 de zile. În general coloraţia blănii variază de la Împerecherea are loc în august-octombrie.
mai întunecată. Culoarea blănii variază
cafeniu-roşcată la castaniu întunecată. Puii (de obicei unul, mai rar doi) se nasc
sezonier, de la roşcat-gălbui aprins primă- La începutul verii femela naşte de regulă
Abdomenul este puţin mai luminos ca pe la mijlocul lui iunie.
vara, până la cafeniu-brun întunecat către doi, mai rar un singur pui pe care îi alăp-
spatele.
toamnă. Abdomenul este puţin mai deschis. tează timp de 1-1,5 luni. Migraţia:
Răspândirea: Populaţiile ce locuiesc în nord-vestul
Răspândirea: Hibernarea:
Se întâlneşte în Europa de la Marea arealului efectuează migraţii sezoniere de
Preferă zonele cu climă subtropicală Deseori hibernează în aceleaşi adăposturi Britanie şi Marocco pînă în Caucaz şi până la 1250 km.
şi temperată. Se întâlneşte în Europa, în care se adăposteşte vara.

22 23
Liliacul pitic Liliacul pigmeu
Pipistrellus pipistrellus Pipistrellus pygmaeus

Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: Comportamentul social: Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: Longevitatea:


Poate fi întâlnit în localităţile rurale, iar Este o specie colonială. Formează colonii Poate fi întâlnit atât în localităţile uma- În natură trăiesc 3-5 ani.
uneori şi în oraşe. Vara se adăposteşte în de la câţiva la câteva zeci de mii de indi- ne cât şi în păduri. Vara se adăposteşte
diverse construcţii (podurile caselor, clă- vizi. În România a fost gasită o colonie de în diverse construcţii (podurile caselor,
diri vechi), mai rar în scorburile sau sub circa 30000 de indivizi. clădiri vechi), dar şi în scorburi sau sub
scoarţa copacilor. Iarna preferă cavităţile scoarţa copacilor. Iarna în cavităţi sub-
subterane. Longevitatea: terane.
În natură trăieşte 3-5 ani, în captivitate
Modul de nutriţie şi până la 16 ani. Modul de nutriţie şi
preferinţele alimentare: preferinţele alimentare:
Perioada de maximă activitate începe Perioada de maximă activitate începe
seara, odată cu apusul soarelui. Zboară seara, odata cu apusul soarelui. Zboară
repede şi cu abilitate deasupra coroane- repede şi cu abilitate deasupra arborilor,
lor copacilor, străzilor, blocurilor locati- străzilor, blocurilor locative.
ve. Se hrăneşte cu insecte mici pe care le Se hrăneşte cu insecte mici pe care le
prinde din zbor. Un singur individ poate prinde din zbor.
Descrierea morfologică: consuma până la 3000 de insecte într-o Descrierea morfologică:
Este un liliac foarte mic. Lungimea noapte. Este un liliac foarte mic. Lungimea cor- Reproducerea:
corpului este de 35-54 mm, iar anvergura pului este de 35-54 mm, anvergura aripi- Se împerechează toamna. Gestaţia durea-
aripilor de 18-22 cm. Greutatea nu depă- Reproducerea: ză 45 de zile. Puii, unul sau mai rar doi
lor este de 18-22 cm. Greutatea 3-8 gr.
şeşte 3-8 gr. Toamna are loc împerecherea. Perioada se nasc la începutul verii sau primăvara
de gestaţie este de 45 zile. Puii, 1 sau mai Aspectul exterior: târziu. Sunt alăptaţi timp de 40 de zile.
Aspectul exterior: rar 2 se nasc vara sau primăvara târziu
(prin luna iunie). Sunt alăptaţi timp de La exterior este identic cu Pipistrellus Migraţia:
Blana este deasă şi scurtă. Culoarea
spatelui variază de la cafeniu la cafeniu 40 de zile. pipistrellus. Culoarea spatelui variază de
Efectuează migraţii locale din unele adă-
roşcat. Abdomenul este puţin mai deschis la cafeniu la cafeniu-roşcat. Abdomenul posturi în altele.
la culoare. Migraţia: este puţin mai deschis la culoare.
Efectuiază migraţii sezoniere de până la Comportamentul social:
Raspândirea: 1150 km, precum şi migraţii locale, dintr- Raspândirea: Este o specie colonială. În Moldova
Se întâlneşte în Europa, Africa de nord, un adăpost în altul. Se întâlneşte în Europa, Africa de nord, (în luna iulie) a fost întâlnită o colonie
peninsula Arabică, subcontinentul Indian. peninsula Arabică, subcontinentul Indian. de maternitate de circa 160 de indivizi.

24 25
Liliacul lui Kuhl Liliacul lui Nathusius
Pipistrellus kuhlii Pipistrellus nathusii

Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: Migratia:


Preferă teritoriile deschise. În munţi poate Populează zonele împădurite şi de silvo- Efectuează migraţii sezoniere de până la
fi întâlnit până la altitudinea de 2600 stepă. Preferă parcurile, fâşiile forestiere 1900 km.
metri. Vara se adăposteşte în construcţiile sau pădurile rare. Uneori poate fi întâlnit
umane, în crăpăturile din stânci, mai rar şi în localităţile umane. Se adăposteşte în Comportamentul social:
în arbori. Preferă să ierneze în construcţii- scorburi sau sub scoarţa copacilor. Este o specie colonială. În perioada împe-
le din piatră. recherii formează colonii de împerechere.
Modul de nutriţie şi preferinţele alimentare: Primăvara formează colonii de materni-
Modul de nutriţie si Iese la vânătoare seara, odată cu apusul tate, de la câteva zeci până la câteva sute
preferinţele alimentare: soarelui. Zboară repede şi abil deasupra de femele. Masculii formează colonii
Iese la vânătoare seara, odată cu apusul coroanelor copacilor, sau a spaţiilor libere separate.
soarelui. Zboară repede şi abil deasupra din preajma fâşiilor forestiere. Se hrăneşte
bazinelor acvatice, poienelor. Preferă cu insecte mici pe care le prinde din zbor. Longevitatea:
teritoriile deschise. Se hrăneşte cu insecte Migraţia: În natură trăieşte de obicei 5-7 ani.
mici pe care le prinde din zbor. Reproducerea:
Efectuează migraţii locale, din
Împerecherea are loc toamna şi iarna.
Descrierea morfologică: Reproducerea: adăposturile de vară în cele de iarnă. Descrierea morfologică: Spre sfârşitul lui mai, femela, naşte doi
Este un liliac de talie mică. Lungimea corpu- Împerecherea are loc toamna şi iarna. Spre Comportamentul social: Este un liliac mic. Lungimea corpului pui, pe care îi alăptează timp de 45 de zile.
lui este de 40-48 mm, anvergura aripilor este sfârşitul lui mai, femela naşte de obicei doi este de 46-58 mm, anvergura aripilor de
Este o specie colonială. În perioada împe-
de 21-24 cm. Greutatea este de 5-10 gr. pui, pe care îi alăptează timp de aproxima- 23-25 cm. Masa corpului este de 5-12 gr.
recherii formează colonii de împerechere.
tiv o lună şi jumătate.
Aspectul exterior: Primăvara formează colonii de materni- Aspectul exterior:
tate, de regulă de câteva zeci de femele.
Marginea liberă a membranei aripii este mai Masculii formează colonii separate. Blana este deasă şi bicoloră. Baza firelor
deschisă la culoare. Blana este deasă, bico- de păr este mai întunecată.
loră. Baza firelor de păr este mai întunecată. Longevitatea: Blana este brun-cafenie pe spate şi
Abdomenul este mai deschis la culoare decât brun-gri pe abdomen. Aripile au forma
Longevitatea este de 4-8 ani.
spatele. alungită.

Răspândirea: Raspândirea:
Se întâlneşte în cea mai mare parte a Europei, E răspândit în cea mai mare parte
Africa de nord până la Sahara şi peninsula a Europei şi Asiei.
Arabică, în Asia (subcontinentul Indian).

26 27
Liliacul cu aripi late Liliacul bicolor
Eptesicus serotinus Vespertilio murinus

limita de sud fiind nordul Africii. În Moldova Migraţia: Răspândirea: Comportamentul social:
probabil e cea mai răspândită specie. Nu sunt cunoscute decât migraţii locale de E răspândit în brâul climateric temperat Formează colonii nu prea mari de 20-30
la adăposturile de vară spre cele de iarnă. şi subtropical al Eurasiei. de indivizi, sau trăieşte solitar.
Habitatul de adăpostire şi de nutriţie:
Populează în timpul verii podurile case- Comportamentul social: Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: Longevitatea:
lor, mai rar alte adăposturi. Vânează în Formeaza colonii de maternitate de Populează cele mai variate habitate, in- Trăieşte 3-5 ani.
spaţii deschise dar în apropiere de fâşiile 20-200 de indivizi. Masculii formează clusiv localităţile umane. În munţi poate
forestiere. colonii separate sau se ţin solitari. fi întâlnit până la o altitudine de 3000
metri. Drept adăposturi de vară îi servesc
Modul de nutriţie şi preferinţele alimentare: Longevitatea: construcţiile umane, scorburile copacilor
Iese la vânătoare destul de devreme, îndată Trăiesc până la 19 ani. precum şi alte adăposturi.
după apusul soarelui. Ariile de nutriţie pot
fi situate la o depărtare mare de adăpost – Modul de nutriţie şi preferinţele ali-
2-7 km. Zboară relativ încet dar manevrat. mentare:
În căutarea insectelor zboară atât la înălţi- Iese la vânătoare devreme, în amurg.
mi mari cât şi în nemijlocita apropiere de Zboară la înălţimi mari, deasupra terenu-
Descrierea morfologică: Descrierea morfologică:
suprafaţa pământului, prinzând insectele rilor deschise, mai rar deasupra pădurilor
Este un liliac de talie mare. Lungimea cor- din zbor sau colectându-le de pe substrat. Este un liliac de talie medie. Lungimea sau a bazinelor acvatice.
pului este de 60-80 mm, anvergura aripilor Se hrăneşte cu insecte de talie mare: flutu- corpului este de 54-64 mm, anvergura
32-38 cm. Greutatea este de 15-30 gr. ri, muşte, cărăbuşi etc. aripilor de 27-31 cm. Greutatea este de Reproducerea:
8-20 gr. Împerecherea are loc toamna sau la
Aspectul exterior: Reproducerea: începutul iernii. Perioada de gestaţie
În cadrul uneia şi aceleiaşi populaţii Împerecherea are loc în septembrie
Aspectul exterior: durează 40-50 de zile. Puii, în număr de
coloraţia blănii poate să varieze în limite octombrie. Gestaţia durează aproximativ Blana este deasă, scurtă şi foarte pronun- 1-3, în cele mai dese cazuri 2 se nasc pe
mari dar de regulă este brună închisă, ca 70 de zile. Puii, de regulă 1-2 mai rar 3, ţat bicoloră. Vârfurile firelor de păr sunt la începutul lui iulie şi sunt alăptaţi timp
ciocolata, deseori cu capetele firelor de se nasc la începutul verii. Lactaţia aproape albe ceea ce dă blănii un efect de aproximativ o lună.
păr mai deschise. Aripile sînt durează 6 săptămâni. brumăriu. Coloraţia abdomenului (baza
mari şi late. cenuşie şi vârfurile albicioase) contrastează Migraţia:
Hibernarea: cu cea a spatelui (baza brun-cenuşie, în- De obicei este o specie sedentară, în unele
Răspândirea: tunecată, iar vârfurile albe). Spre deosebire cazuri migrează până la 1300 km.
Hibernarea durează din noiembrie până
de alte specii ale acestui gen, femelele au
Se întâlneşte în întreaga Europă, în Asia în martie-aprilie. Ocupă aceleaşi adă- câte două perechi de mamele.
până în Himalaia şi sud-estul Chinei, posturi sau adăposturi subterane.

28 29
Liliacul urecheat brun Liliacul urecheat cenuşiu
Plecotus auritus Plecotus austriacus

În Moldova se întâlneşte probabil pretu- iunie, femela, naşte de regulă un pui, care Raspândirea: Hibernarea:
tindeni, preferând zonele împădurite. este alăptat în decurs de 45 de zile. Poate fi întâlnit în centrul şi sud-vestul Hibernarea începe prin noiembrie şi de-
Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: Hibernarea: Europei dar şi în nordul Africii, Asia mij- curge până la sfârşitul lui martie, începu-
locie şi Mongolia. tul lui aprilie.
Este o specie comună pentru teritoriile Hibernarea începe prin noiembrie şi du-
împădurite. Poate fi întâlnită în zonele rează până la sfârşitul lui martie, începutul Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: Migraţia:
împădurite muntoase, până la altitudinea lui aprilie. Preferă zonele de stepă, pustiu, precum şi Este o specie sedentară.
de 3550 m. Vara se adăposteşte în scorburi habitatele antropogene. În munţi se întâl-
şi sub scoarţa copacilor, în construcţiile Migraţia: Comportamentul social:
neşte până la altitudinea de 3600 m. Atât
umane, mai rar în cavităţi subterane. Este o specie sedentară. Sunt posibile doar vara cât şi iarna se adăposteşte în diverse Formeaza colonii de maternitate în care
Iarna în cavităţi subterane. migraţii locale, dintr-un adăpost în altul. cavităţi subterane (peşteri, mine, grote), numărul femelelor variază de la câteva
Modul de nutriţie şi uneori în construcţii umane. zeci la câteva sute. Masculii formează
Comportamentul social:
preferinţele alimentare: colonii separate.
Formează colonii de maternitate de 10-30, Modul de nutriţie şi
Iese la vânătoare seara târziu şi este activ mai rar până la 50 de indivizi. preferinţele alimentare: Longevitatea:
pe parcursul întregii nopţi. În căutarea in- Iese la vânătoare seara târziu. Preferă Trăiesc până la 15 ani.
Descrierea morfologică: sectelor zboară în nemijlocita apropiere de Longevitatea: Descrierea morfologică:
spaţiile deschise unde zboară în jurul
Lungimea corpului este de 42-55 mm, coroanele arborilor şi arbuştilor, sau chiar Trăiesc în medie cam 5-10 ani însă sunt Lungimea corpului este de 41-58 mm, copacilor singuratici. Zboară încet dar
anvergura aripilor de 24-28 cm. în apropiere de pământ, prinzând insectele cunoscute cazuri de până la 30 de ani. anvergura aripilor de 25-30 cm. Greutatea foarte îndemânatic. În timpul zborului se
din zbor sau colectându-le ocazional de pe corpului este de 6,5-15 gr. poate opri şi atîrna în aer, fluturând des
Aspectul exterior: substrat. Uneori, pentru prinderea insec- din aripi. Se hrăneşte cu insecte mici pe
Este unul dintre cei mai urecheaţi repre- telor foloseşte văzul, care la această specie Aspectul exterior: care le prinde în zbor sau le colectează de
este relativ bine dezvoltat. Se hrăneşte cu După aspectul exterior este foarte pe substrat.
zentanţi ai faunei Moldovei, dimensiunile
insecte de dimensiuni mici, hrana prefera- asemănător cu Liliacul urecheat brun.
urechilor, fiind comparabile cu dimensiu-
tă fiind fluturaşii de noapte, ţânţarii, cât şi Blana, lungă şi deasă, de obicei, nu conţine Reproducerea:
nile corpului (de regulă, cu câţiva milime- omizile, păianjenii, urechelniţele colectate nuanţe brune-gălbui, fiind de redulă La sfârşitul primăverii (mai-iunie)
tri mai mici). Blana este bicoloră, la bază de pe substrat. mai cenuşie şi mai palidă decât cea a femelele nasc câte un pui. Lactaţia durează
fiind mai palidă. speciei înrudie. Coloraţia blănii de pe
Reproducerea: în jur de 45 de zile.
spate variază de la gri intens la gri pal.
Raspândirea: Împerecherea decurge din octombrie până Abdomenul e mai deschis la culoare.
E răspândit în întreaga Europa, în subconti- în aprilie. Pe la începutul lui aprilie for-
nentul Indian ajungând şi pâna în Japonia. mează colonii de maternitate. Perioada de
Preferă zonele cu climă temperată. gestaţie este de 65 de zile. Pe la mijlocul lui
Liliacul cârn
Barbastella barbastellus
Liliecii au nevoie de ajutorul nostru
Habitatul de adăpostire şi de nutriţie: de hibernare pot fi mai mari. Astfel în De ce trebuie să-i protejăm? • Liliecii sunt fiinţe cu totul deosebite, unice
Populează diferite teritorii, de la zonele Moldova, prin anii ’60 a fost înregistrată • Liliecii sunt vulnerabili şi neputincioşi. şi irepetabile. Trebuie să vă spunem ca
aride până la acelea temperate. Preferă o colonie de circa 300 de indivizi în în pofida prejudecaţilor, liliecii sunt fru-
Timp de aproximativ cincizeci de milioane
minele de la Mileştii Mici. moşi, drăguţi, pot fi admiraţi cu plăcere,
teritoriile împădurite. În munţi poate fi de ani liliecii au coexistat cu alte animale,
întâlnit până la o altitudine de 1900 metri. au supravieţuit şi au rămas aproape nes- sunt personaje pozitive (cum e barza,
Longevitatea: rândunica, porumbelul sau furnica).
Vara se adăposteşte în peşteri şi mine, în chimbaţi. Aceasta este datorită adaptărilor
scorburile copacilor şi în construcţiile Trăiesc până la 17 ani. Prejudecăţile, show-businessul occiden-
deosebite: capacitatea de a zbura, modul
umane. Iarna preferă diverse cavităţi sub- tal şi frica de necunoscut au denaturat
de viaţă nocturn, heterotermia etc. Sunt
terane. esenţa pozitivă a liliecilor.
animale ascunse şi tăcute, căile cărora
aproape că nu se intersectează cu majorita-
Modul de nutriţie si preferinţele tea răpitorilor. De ce trebuie să-i protejăm, Cum să-i protejăm?
alimentare: dacă şi aşa se descurcă bine, ne întrebăm? • Fiţi conştienţi de existenţa şi importanţa
Iese la vânătoare devreme, îndată după De cine să-i apărăm? De om, adică de noi liliecilor.
apusul soarelui. Zboară încet şi destul de înşine. Fără să ne dăm seama noi modifi- • Căutaţi adevărul despre lilieci şi nu
liniştit. Se hrăneşte cu insecte de talie mică căm mediul de viaţă al liliecilor, distrugân- credeţi în superstiţii. Împărtăşiţi aceste
pe care le prinde din zbor. du-le adăposturile, sărăcind diversitatea de cunoştinţe prietenilor şi colegilor voştri.
Descrierea morfologică: insecte, cu care liliecii se hrănesc, otrăvin- • Luaţi atitudine, când este nevoie de apă-
Este un liliac de talie medie. Lungimea Reproducerea: du-i cu pesticide, utilizate fără măsură etc. rat interesele liliecilor. Adresaţi-vă specialiştilor
corpului este de 45-50 mm, anvergura Pe la începutul verii (mai-iunie) femelele • Protejaţi natura care înconjoară liliecii. Noi, autorii acestei cărţi vom fi bucuroşi
Fiind total dezarmaţi în faţa ingeniozităţii
aripilor de 26-31 cm. Greutatea de 6-15 gr. nasc câte 1-2 pui. Perioada de lactaţie Nu uitaţi că lilieci sunt şi în localitatea să vă ajutăm în problema cunoaşterii şi
şi lăcomiei umane liliecii sunt nevoiţi să
durează o lună. dumneavoastră. protecţiei liliecilor.
cedeze, rămânând tot mai puţini.
Aspectul exterior: • Participaţi activ la atragerea liliecilor în Puteţi să ne contactaţi la adresa email:
• Prezenţa liliecilor este vitală pentru
Urechile sunt mari, unite între ele cu o mem- Hibernarea: localitatea dumneavoastră prin construi- lilieci@fauna.md sau la telefoanele:
ecosistem. Am mai amintit în capitolele
brană din piele, marginile interioare ale căro- rea şi plasarea căsuţelor de lemn. +373 22 577809 şi +373 79 446264.
Hibernează în cavităţi subterane. anterioare despre faptul că liliecii sunt
ra aproape că se ating una de alta. Culoarea aproape unicele animale insectivore zbură-
blănii este neagră sau brună-întunecată. Migraţia: toare nocturne, înlocuind în timpul nopţii
Este o specie sedentară. Sunt posibile doar păsările. Fără lilieci omul este nevoit tot
Raspândirea: migraţii locale. mai des să recurgă la utilizarea insecticide-
E raspândit cea mai mare parte a Europei lor. Putem deci să facem o concluzie – pro-
şi în Africa de nord. În Moldova este o Comportamentul social: tejând liliecii protejăm întreg ecosistemul
specie foarte rară, se mai întâlneşte în lunca Formează colonii mici de maternitate, şi economisim prin renunţarea la pesticide.
Nistrului, lângă oraşul Rezina. de regulă în jur de 10 femele. Coloniile

32 33
Bălţile Talmaziene - Ţara Liliecilor Glosar
Adăpost Colonie de împerechere
Un loc, care protejează într-o măsură mai Grup temporar de femele, care ocupă în construcţia şi plasarea casuţelor
mică sau mai mare împotriva anumitor perioada nupţială un adăpost în nemi- pentru atragerea liliecilor
factori negativi, ca de exemplu, condiţii jlocita apropiere de adăpostul unui mascul
climaterice nefavorabile, invazia nedorită a pregătit pentru împerechere.
oamenilor sau animalelor răpitoare. Pentru
animale, inclusiv pentru lilieci, distingem Colonie de hibernare
adăposturi naturale şi artificiale. La liliecii din zonele temperate: grup tem-
porar de lilieci care ocupă un adăpost de
Adăpost artificial hibernare cu scopul supravieţuirii perio-
Construcţie care imită condiţiile unui adei reci a anului.
adăpost natural (peşteră, scorbură etc.),
creată de către om cu scopul atragerii Detector de ultrasunet
liliecilor pentru adăpostire. Un dispozitiv special, care transformă
ultrasunetele în sunete de frecvenţă joasă,
Căsuţă pentru lilieci adică audibile pentru om. Acest dispozitiv
Nu putem să vă tot povestim despre liliecii şi Ciobruciu. Pe acest teritoriu Nistrul supravieţuirea şi prosperarea comunităţii Adăpost artificial asemănător cu căsuţele este folosit pentru recepţionarea sunetelor
din Moldova fără a menţiona cel mai şerpuieşte mult, coturile sale formând umane, cât şi a naturii bogate a Bălţilor pentru atragerea păsărilor, însă deose- produse de lilieci.
bogat habitat al liliecilor în ţara noastră – meandre pitoreşti cu păduri şi lacuri. Talmaziene. bit prin construcţia sa, destinat pentru
lunca Nistrului de jos şi anume Bălţile adăpostirea liliecilor. Este construit de Ecolocaţie
Talmaziene. Parcul Naţional Apropo, această broşură a fost elabo- obicei din lemn, mai rar din beton sau alte Capacitatea animalului de a-şi localiza
În ultimii ani Bălţile Talmaziene au atras rată tot de Societatea Ecologică Biotica materiale. poziţia şi de a determina amplasarea
Ţara Liliecilor atenţia cercetătorilor şi ecologiştilor, în cadrul proiectului finanţat de către obiectelor în spaţiu cu ajutorul semnalelor
Acest ultim paradis al liliecilor în Moldova care au întreprins mai multe acţiuni de Fundaţia Michael Otto din Germania Colonie ultrasonore reflectate.
găzduieşte numeroase colonii de liieci. Au protecţie. Societatea Ecologică Biotica Elaborarea planului de management Grup de animale din aceeaşi specie, care
fost găsite 13 specii, unele dintre care sunt a iniţiat un proiect de proporţii mari, pentru Bălţile Talmaziene şi conservarea trăiesc în comun. La lilieci deosebim mai Heterotermie
extrem de rare şi sunt icnluse în Cartea îndreptat spre crearea unui Parc Naţional. liliecilor în Zona Convenţiei Ramsar multe tipuri de colonii, in dependenţă de Capacitatea organismului de a-şi regla în
Roşie a Moldovei şi listele mondiale a Acesta va fi primul Parc Naţional din Nistrul de Jos. Pe această cale, ecolo- sex, vârstă sau perioadă a anului. mod voluntar temperatura corpului fie
speciilor de animale rare. Republica Moldova, care va consolida giştii apreciază contribuţia importantă
menţinând-o la un nivel constant în stare
armonios relaţia dintre om şi natură a liliecilor în menţinerea echilibrului Colonie de reproducere normală, fie coborând-o la temperatura
Bălţile Talmaziene sunt situate în lunca pentru atingerea unei convieţuiri durabile, firesc al ecosistemului viitorului Parc
Colonie temporară formată dintr-un grup mediului înconjurător. Heterotermia este o
sectorului de jos a fluviului Nistru, pe reciproc avantajoase. Crearea acestui Parc Naţional şi fac un pas important în
de femele gestante sau cu pui. adaptare de supravieţuire pentru animalele
malul drept, în apropierea satelor Talmaza Naţional constituie o soluţie reală pentru vederea protecţiei lor.

34 35
care cad frecvent în hibernare, estivare sau Zbor
somn diurn. Deplasarea susţinută, cu forţele proprii
Hibernare prin mediul aerian, realizată de un animal
sau aparat de zbor. În cazul liliecilor zborul
Fenomenul de supravieţuire a perioad- se realizează prin bătaia aripilor formate
elor reci în regiunile temperate. Liliecii se dintr-o membrană de piele, întinsă între
adăpostesc în locuri speciale cu condiţii degete, membrele anterioare şi posterioare
corespunzătoare de temperatură şi umidi- şi coadă.
tate, unde cad în hibernare. Protecţia
adăposturilor de hibernare este foarte
importantă pentru supravieţuirea liliecilor.

Migrare
Deplasare în masă a unor animale dintr-o
regiune într-alta, în vederea reproducerii, a
căutării de hrană, adăpost etc.

Patagiu
Membrana de piele întinsă între degetele
membrului anterior, membrul anterior şi
membrul posterior, membrul posterior
şi coadă, care formează aripa liliacului.
Serveşte pentru realizarea zborului şi
termoreglării.

Ultrasunet
Undă acustică având o frecvenţă foarte
înaltă care depăşeşte capacitatea de per-
cepere a urechii omului.

Uropatagiu
Sector al patagiului care uneşte membrele
posterioare cu coada. Serveşte pentru
realizarea manevrelor în timpul zborului,
captarea insectelor din zbor şi susţinerea
puiului la naştere.

36