MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004

obiective de referinţă. formative şi sumative în funcţie de obiectivele sau de competenţele vizate Selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau competenţelor vizate Selectarea şi proiectarea unor conţinuturi pentru programe de opţionale de tipul „aprofundare“ / „extindere“ Analizarea unor proiecte pentru opţionalul ca disciplină nouă sau pentru opţionalul integrat. Urmărind obiectivele generale şi specifice ale disciplinei. formelor şi metodelor specifice didacticii redactării Elaborarea de teste iniţiale. obiective cadru. arii curriculare. formelor şi metodelor specifice didacticii oralului Aplicarea adecvată a principiilor. Este important ca profesorul să poată demonstra felul în care aplică în actul didactic aceste cunoştinţe în mod adecvat. planuri-cadru. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina limba şi literatura română metode didactice specifice: clasificare.şi transdisciplinare. Curriculum şi proiectarea didactică componentele curriculum-ului şcolar: curriculum naţional. metode folosite. proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii). caracterizare. morfologie. stilistică) Aplicarea adecvată a principiilor. 2. Ea este concepută astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva noii abordări curriculare a disciplinei limba şi literatura română în gimnaziu şi în învăţământul liceal. creativ şi reflexiv. elemente obligatorii şi facultative ale programei. prezentare. precum şi competenţele specifice profesorului de limba şi literatura română. De aceea. resurse. programe şcolare. discipline. proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare proiectată Domenii de competenţă 1. absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate. Examenul este orientat spre a evalua calitatea concepţiei didactice şi modalităţile concrete prin care profesorul pune elevii în situaţii de învăţare eficiente. Competenţe vizate Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei (din cele trei domenii: limbă. proiectarea activităţii didactice: planificarea calendaristică. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucrează. inter. trunchi comun. Această orientare este cu atât mai necesară acum. competenţe specifice. utilizarea metodelor centrate pe elev / a tehnicilor              . literatură. coerenţa demersului. când flexibilitatea programelor şi existenţa manualelor alternative solicită din partea profesorului efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice flexibile. manuale şcolare. modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-funcţională. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu obiectivele / competenţele specifice anului de studiu. programa este construită pe competenţe. vocabular. sintaxă. competenţe generale.Argument Programa se adresează profesorilor care predau limba şi literatura română. tipuri de interacţiune a grupului de elevi). auxiliare curriculare. proiectarea de activităţi de învăţare intra-. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul specialităţii (limba şi literatura română) cu ştiinţele conexe: metodica şi pedagogia. curriculum naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. comunicare) şi problemele de învăţare specifice domeniului Operarea cu programele de gimnaziu şi de liceu în vederea proiectării unui demers didactic adaptat specificului grupului-ţintă Aplicarea creativă şi reflexivă a cunoştinţelor despre predarea-învăţarea disciplinei Selectarea diverselor modalităţi de abordare a textului literar şi nonliterar în funcţie de tipul de text discutat şi grupul-ţintă Aplicarea adecvată a principiilor şi a metodelor specifice de abordare a noţiunilor de limbă (fonetică. apte de a conduce la formarea capacităţilor şi a competenţelor prevăzute în programele şcolare. vizând practici specifice ale predării-învăţării disciplinei limba şi literatura română.

strategii de învăţare şi de aplicare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. dezbaterea. 6. formativă. mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare: funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ. tipuri de evaluări. exprimarea unui punct de vedere: jurnalul personal. 4. caracterizare. ancorarea în cunoştinţele prealabile ale elevilor asupra temei etc. tipologia itemilor: definiţie. didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice.). povestirea orală. compunerea gramaticală etc. de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive. componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective. proces-verbal. analogice. 5. calităţile instrumentelor de evaluare: validitate. deductive. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. eseu etc. fidelitate. clasificări. scrise. Didactica redactării strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale (cerere. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. analiza şi interpretarea adecvată a unui text). portofoliul. telegramă. completare de formulare. domenii de utilizare. Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare evaluarea. metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (proiectul. strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute de programă (monologul informativ. dialoguri sau naraţiuni pe o temă dată) sau texte despre opera literară (rezumat. forme de organizare a activităţii didactice: clasificare. masa rotundă etc. caracterizare. dialogul formal şi informal. sumativă) folosite la limba şi literatura română.). tipuri de evaluare (iniţială. jurnalul de lectură. formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului narativ). abordarea textului nonliterar (ştiinţific. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. ghidarea elevilor spre înţelegerea. funcţii. reguli de proiectare.de învăţare prin cooperare. texte reflexive şi argumentative (relatarea unor evenimente şi întâmplări din experienţa personală. didactica textului narativ (concepte de teorie literară specifice. monologul demonstrativ. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. administrativ. interviul. abordarea textelor aparţinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale acestora. practice) folosite în orele de limba şi literatura română. Didactica limbii române abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării. rezumatul oral. Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii. descrierea orală. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică.mijloc al interacţiunii educaţionale comunicarea în predare-învăţare (adecvarea discursului la capacităţile de înţelegere a elevilor. tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor. analiză. caracterizare. didactica textului dramatic (concepte de teorie literară specifice. modalităţi de corectare şi notare. argumentarea unui punct de vedere). formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului dramatic).). 7. Didactica oralului strategii de învăţare şi exersare a ascultării active. caracteristici. . 8. curriculum vitae). obiectivitate şi aplicabilitate. investigaţia. formarea unei grile de lectură care să conducă la receptarea adecvată a poeziei). exerciţiul gramatical. autoevaluarea. observarea sistematică a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română. Comunicarea . 3.). căi de acces spre textul literar. analiza gramaticală. texte imaginative (alcătuirea unor descrieri. publicistic. juridic. probe de evaluare (orale.

vol. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. M. literatură). ProGnosis. în grupe. interesele elevilor).  gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi. cu alegere multiplă. sufleur).. C. dezbaterea) şi roluri asumate de către profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator. materiale.D. a unei atitudini deschise faţă de comunicare.Metode de învăţământ. 2001 Ghid metodologic.C.. întrebări abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată. Editura Aramis Print. blocaje în comunicare. .C. jocuri de „încălzire“. folosirea adecvată şi eficientă a timpului.N. cât şi pe cele facultative. Conţinuturi (a) Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă. Editura didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Programe şcolare pentru clasa a IX-a.Evaluarea curentă şi examenele. Programe şcolare pentru clasele a X-a — a XII-a.E...C. Curriculum la decizia şcolii  proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare / extindere / opţional ca disciplină nouă. context local.E.C. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc.E. C. Bucureşti. Bibliografie obligatorie Programe şcolare şi ghiduri Curriculum Naţional..Ş. comunicare. 1998 .-ului (resurse umane.N. Managementul clasei  rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator. experienţe individuale). antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare.) .N. Editura Aramis. vol.  repere / condiţionări în elaborarea C. 1999 Curriculum Naţional. studiu individual) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice. Ghid pentru profesori. candidaţii trebuie să cunoască monografic opera autorilor canonici prevăzuţi în programa de liceu.. candidaţii trebuie să cunoască epocile fundamentale ale literaturii române. mixtă (congruenţa acestora).comunicare verbală. (b) Pentru domeniul literatură.) . forme ale comunicării didactice (prelegerea. paraverbală.C.N. Buzău. folosirea unor resurse materiale adecvate.Ş. 1.C. resursă. atât pe cele obligatorii. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Bucureşti. Editura Cicero. curentele. Tipogrup Press. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu. în perechi. M. 9. De asemenea.  organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui climat adecvat desfăşurării orei. deschise.N. Editura Cicero. forme de instruire (frontal.D. învăţare prin cooperare. 1999 Curriculum Naţional. A. C. Bucureşti.). Editura Aramis Print. Liceu. M. Mihail (coord.Ghid de evaluare. 2002 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. dialogul. C. 2001        Metodică şi pedagogie  Cerghit. 2001 Stan. I. (coord. evaluator. folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi. soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă. participant.C. Programe şcolare pentru clasele a V-a — a VIII-a.C. evaluator. Bucureşti.N. M. întrebări concrete. cunoştinţe..).E.. 2002 Stoica. 1. participant. Învăţământ primar şi gimnazial.. Limba şi literatura română..  modalităţi de adecvare a unui C. tehnici de exprimare a sentimentelor etc. C. M. 10. facilitator etc. la grupuri-ţintă diferite.E.. 11. genurile şi speciile literare. tehnici nonverbale. 1. tipuri de întrebări (închise.N. vol. nonverbală. precum şi operele literare reprezentative pentru fiecare dintre acestea. Bucureşti.

Alina .Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Cerghit. Mihaela. Bucureşti. Hugo . Nemira. ediţia a II-a. Bucureşti. Ed. Elemente de pragmatică a textului literar. I. Albatros. . I. stilistică. Iaşi. stilistică. 2000  Ionescu. G. vocabular. versiune nouă. Sasu. 1973  Zaciu. 1988  Cerghit. Dicţionar de opere. vol. Papahagi.Naraţiune şi dialog în proza românească. ediţia a V-a. II. Ed. M.Didactica modernă. ortoepic şi morfologic al limbii române. Editura Academiei. Călăraşu. 1974 Friedrich.a. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Academiei. 2001 Mancaş. Bucureşti.. Editura Humanitas Educaţional. Bucureşti. vol. 2000 Gabriela Pană Dindelegan . Bucureşti.. Bucureşti.Curs de pedagogie. Ed. Pânişoară.stil. I. 1982 (ediţia nouă.Punctul de vedere.Literatura română.Cum se scrie un text?. I. G. ortoepic şi de punctuaţie. Bucureşti.Evaluarea progresului şcolar.O. Mircea. I. (coord). Bucureşti. Ed. 2001  Marino. Universul poeziei. Încercare de tipologie narativă. Enciclopedia limbii române. 1991 Teoria literaturii Călinescu. Editura Academiei. Papahagi.Dicţionar de idei literare.Teorie şi analiză gramaticală. Marius (coord.. 2003 Limba română ( fonetică. Andra . Adrian . Editura Polirom.Prelegeri pedagogice. 1995  Dicţionar ortografic. Tzvetan . Ghid teoretico-aplicativ. Stilistica funcţională a limbii române. I. istorie literară     .Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea.. 2001 Guţu Romalo. Iaşi. Bucureşti. 1999  Şerbănescu. A. De la teorie la practică.Evaluarea continuă a elevilor şi examenele.B. 2003 Didactica disciplinei  Pamfil. Eminescu. Pană Dindelegan. 1983 Coteanu. Negreţ. Litera Internaţional.Gramatica pentru toţi. Editura Polirom. . Univers Enciclopedic. Neacşu. 1994 Todorov. C. . Bucureşti.Corectitudine şi greşeală. Editura Univers. 1975  Stoica.). Aurel (coordonatori) . Ionescu-Ruxăndoiu. Constantin . Limbajul poeziei culte. 1966 Avram. Academiei. 2000  Anghelescu. Mioara . ediţia a II-a. Editura Paralela 45. Cristina.. 1995  Landsheere. în curs de aparţie)  Dicţionarul explicativ al limbii române. Editura Humanitas. Editura Dacia. ediţia a II-a.. (e. Mihaela . 1994 Sala. Cluj. ediţia a III-a..Dicţionarul esenţial al scriitorilor români. Mircea (coord. Structuri didactice deschise. Angela. T. 2003  Parfene. Bucureşti.U.Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Gabriela . Editura Minerva. istoria limbii ) *** Gramatica limbii române. Editura Humanitas. Potolea. Univers Enciclopedic. Bucureşti. Ed.Introducere în literatura fantastică Critică. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Ed. I. Liliana .Stilistica funcţională a limbii române . Editura Polirom. I. I.Limba şi literatura română în gimnaziu. Editura Coresi. Limba română de azi.) . Bucureşti. Iaşi. . Iaşi.. 2001 Dicţionare  *** Îndreptar ortografic. Bucureşti. Editura Academiei Române. 1985        Comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu. Valeria . Liliana. Jaap . 1998 Lintvelt. Bucureşti. Pedagogie generală. 1996  Bidu-Vrănceanu.) . limbaj. Editura Polirom. Bucureşti. Ed. . Radu. Bucureşti. Editura Univers. 1973. Mancaş. 2001  Cucoş. Bucureşti. gramatică. D. Editura Univers Enciclopedic.Structura liricii moderne. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

1997  Stoichiţoiu Ichim. ediţia a II-a. Bucureşti. Editura Minerva.De la Ion la Ioanide. 1998-2001 (vol. I-IV. genuri şi specii literare. Bucureşti. Bucureşti. 1996 Dragomirescu. Universităţii. 1974-1989  Manolescu. IV. Bucureşti. gramatică. II.Dinamica lexicului românesc ieri şi azi. Editura Didactică şi Pedagogică. Istoria literaturii române contemporane. Mioara . creativitate. G. 1997  Neamţu. Pentru o nouă istorie a literaturii române. Mioara . Cluj — Bucureşti. 1973  Crohmălniceanu. Cluj-Napoca. vol. Nicolae . Istoria poeziei româneşti. I-II. 1999  Dimitrescu. 1977 În vederea aprofundării unor conţinuturi ale disciplinei. vol.Scrieri. Ionescu. Teoria literaturii. I-IV. 1995  Dimitrescu. G. 1994  Cioculescu. Dicţionar-antologie. Gheorghe . Florica .Literatura română sub comunism. vol. . Minerva. . N.Dicţionarul figurilor de stil. Editura Clusium.Recapitularea modernităţii. 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii şi de receptare a textului  Cornea. 1997 . Gh. . Bucureşti. . I-VI. 1995 Irina Petraş. 1980. Dumitru Horia.) . Editura Fundaţiei PRO. Bucureşti. 2001 *** Limba română.Recitind literatura română veche. Eugen . D. Ed. Editura Magister. Eugen . 1972  Constantinescu. Editura Cartier. Bucureşti. influenţe. Bucureşti. E. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. 1983  Balotă. Ed.Teoria şi practica analizei gramaticale. S. Vl. 1988  Crăciun. Cluj. recomandăm parcurgerea următoarelor lucrări: Pentru dicţionare Ion Pop (coord. 1995     Pentru probleme de limbă ( vocabular.Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Gheorghe – Introducere în teoria literaturii.Conversaţia: structuri şi strategii.Dicţionarul analitic de opere literare româneşti. Lăzărescu. istoria limbii)  Avram. Editura Minerva. Editura All. Chişinău. Bucureşti. Editura Humanitas. Editura Paralela 45. Editura Garamond. Mihai . antologie de texte vechi româneşti. Bucureşti. Minerva. Vianu Tudor. Mircea. Editura Excelsior. glosar şi bibliografie de Maria Cvasnâi Cătănescu. Editura Clusium — Logos. Bucureşti. 1971  Lovinescu. figuri de stil. colecţia „Tezaur“. Streinu. Editura Litera. Cluj. G. Chişinău. .Istoria literaturii române moderne.Dicţionar de cuvinte recente. Ov.Literatura română între cele două războaie mondiale. Mircea. 1982  Scarlat. Bucureşti. Bucureşti. Liliana . Bucureşti. . Între corect şi incorect. Editura pentru Literatură. explicaţii. vol. Bucureşti. vol. vol. vol. Editura Ştiinţifică. Paul – Introducere în teoria lecturii. Curente literare. Bucureşti.Comunicarea. Pompiliu .Arca lui Noe. Bucureşti. metrică şi prozodie. E. Editura Ştiinţifică.Scriitori români de azi. Ed. Adriana . 1981.Cuvintele limbii române. I-III. Călinescu.Vocabularul limbii române actuale. Editura All. Cristina. I.Teze şi antiteze în sintaxa limbii române. Editura Logos. 2001  Draşoveanu. Editura Minerva. I-II-III. . Şerban. Editura Minerva.Ortografia pentru toţi. Dinamică. Nicolae . Bucureşti. Editura Minerva. Editura Cartea Românească. Arta prozatorilor români. Editura Albatros.D. ediţia a II-a. 1967-1972  Simion. Studiu. 1996 Pentru probleme de comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu. III. Bucureşti. Bucureşti. în curs de apariţie) Anghelescu. 1982  Mazilu. Editura Casa C ărţii de Ştiinţă. 1982-1984  Negrici. 2002  Ion Bogdan Lefter . Sorohan. Bucureşti. 1997  Avram. Origini şi dezvoltare. Florica . 1995  Dinu. 2000  Tudor Vianu.Dicţionar de termeni literari. Editura Ştiinţifică. colecţia „Cartea fundamentală“.. Bucureşti.

E. Antologie prefaţată.Naraţiune şi poezie. introducere. Iaşi.Rebreanu sau paradoxul organicului. Grigore Ureche.Ioan Slavici. Bucureşti. Bucureşti.Poeţi romantici. Către o poetică a (re)lecturii. Constanţa. 1996 Angelescu. Eseu despre începuturile poeziei române. Caragialiana. 1993 Manolescu. Bucureşti.Povestirile în ramă. 2003 Braga. Bucureşti. Caragiale. Editura Humanitas. dosare critice. dosar critic. comentarii. Editura Paralela 45. Matei . prefaţă.Sadoveanu sau utopia cărţii. Ion . Bucureşti.Ion Creangă. 1976 Muthu. Pavel . Bucureşti. 1981 Poezia simbolistă românească. Modele cosmologice şi viziune poetică. vol. Editura All. . Eugen. Editura Minerva. Editura Fundaţiilor. 2000  ***Poetică şi stilistică. comentarii. 1995  Zafiu. Editura Albatros. Editura Humanitas. Bucureşti. Miron Costin. Bacovia. Bucureşti.Viaţa lui I.                              . Cartea Românească. Piteşti. Piteşti. Paralela 45. David . note şi bibliografie de Rodica Zafiu. Silviu . Petrescu. Editura Grai şi suflet . Eco. Liviu . Braşov. colecţia Tezaur. Destinul unei structuri epice. Viorica .Limbajul romanului.Lucian Blaga . Mircea . Ion Neculce. Corin . Sîrbu.Literatură şi comunicare. 1977 Comediile lui I.Termenii cheie ai analizei teatrului. 1993 Poantă. Editura Eminescu. Antologie. Scepticul mântuit. 2002 Cioculescu.Mitul şi literatura. 1997 Pop. 2001 Literatura memorialistică. ediţia a II-a. Petru . Umberto. Bucureşti. Matei . Institutul European. 1999. colecţia Tezaur. Editura Polirom. Basmul popular românesc.universul liric. 1979 Literatura românească de avangardă. Nicolae . Ficţiunea jurnalului intim. dosare critice. Editura Univers Enciclopedic. Editura Univers. I. antologie de Mihai Nasta şi Sorin Alexandrescu.Avangarda în literatura română. Bucureşti. Marian . 1993 Popa. Editura Clusium. Editura Paralela 45.Dimineaţa poeţilor. 1972 Zane. Editura Cartea Românească. Bucureşti. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă. Ion . Dinu . N. Cluj. Şerban .Povestirea. III. 1978 Popescu. Eugen . Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 2001  Vlad. L. comentarii.Camil Petrescu. 1998 Pentru critică şi istorie literară Nişcov. Editura Minerva. 1940 Călinescu. 1996 Mircea Martin. 1999 Balotă. kitsch. Bucureşti. 2000  Papadima.Clasicii noştri. 2000 Pop. Editura Humanitas. Bucureşti. Editura Atlas. Editura Eminescu. Excurs critic şi texte comentate. L.Cercul Literar de la Sibiu. G. Rodica . Editura Aula. Ion D. Radu Petrescu. Editura Humanitas. Editura Dacia. Editura Pontica. colecţia Excellens. Monografie. Bucureşti. Bucureşti. Nicolae . Seria Litere. colecţia MEMO. 2003  Călinescu. note. 1996 Simion. Collegium. colecţia Tezaur. II. 1997 Simion. Editura Cartea Românească. 1999 Cronicarii moldoveni. Introducere. Antologie. Eminescu.  Lodge. postfaţă. Sibiu.A citi. note şi bibliografie adnotată de Liviu Papadima. Editura Univers. . colecţia „Tezaur“.Introducere în opera lui G. introducere. Editura Albatros.Opera lui Tudor Arghezi. Editura Eminescu. Bucureşti. Editura Humanitas. decadenţă. Bucureşti.Cultura naţională. Magdalena . G. postmodernism). Bucureşti. Nicolae .Titu Maiorescu.Marin Preda. Editura Minerva. Editura Polirom. Eugen. 1997 Simion. Editura Univers. Bucureşti. Col. Ion Barbu şi poetica postmodernismului. 1977 Manolescu. avangardă. Ipostaze universale şi româneşti ale unei structuri. a reciti. tabel cronologic. Mircea . Bucureşti. Bucureşti.A fost de unde n-a fost.Cinci feţe ale modernităţii (modernism. 1996 Flămând.Nichita Stănescu: orizontul imaginar. 1997  Dan. 1972  Ubersfeld. glosar şi bibliografie de Dan Horia Mazilu. Cluj. Editura Eminescu. Bucureşti. Editura Univers. Caragiale. Orientări moderne. Antologie. Petrescu. 1972  Călinescu. Rodica . Steinhardt. 1979 Ioana Em. Bucureşti. Şase plimbări prin pădurea narativă. Editura Imago. dosare critice. Călinescu şi „complexele“ literaturii române. Ion . comentarii şi bibliografie de Gabriela Duda. Bucureşti. Anne . 1999 Ioana Em. 1996 Lovinescu. Editura Fundaţiei Culturale Române. 1980 Anghelescu.

Editura Crater. Liviu . Radu G. Editura Humanitas. Bucureşti. – Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă. Editura Humanitas.Alfabetul doamnelor. Ediţia a II-a. Bucureşti. Mircea – Postmodernismul românesc. 1999 Cărtărescu. 1999 Petrescu. Ioana .    comentarii. Editura Paralela 45. 1993 .Poetica postmodernismului. Bucureşti. 1996 Pârvulescu. colecţia Tezaur. Bucureşti. note şi bibliografie adnotată de Ion Manolescu. 1998 Ţeposu. Editura Eminescu.