MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004

Ea este concepută astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva noii abordări curriculare a disciplinei limba şi literatura română în gimnaziu şi în învăţământul liceal. Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-funcţională. precum şi competenţele specifice profesorului de limba şi literatura română. curriculum naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. discipline.Argument Programa se adresează profesorilor care predau limba şi literatura română. stilistică) Aplicarea adecvată a principiilor. creativ şi reflexiv. proiectarea de activităţi de învăţare intra-. programe şcolare. programa este construită pe competenţe. formelor şi metodelor specifice didacticii oralului Aplicarea adecvată a principiilor. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu obiectivele / competenţele specifice anului de studiu. competenţe specifice. Este important ca profesorul să poată demonstra felul în care aplică în actul didactic aceste cunoştinţe în mod adecvat. metode folosite. arii curriculare. resurse. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina limba şi literatura română metode didactice specifice: clasificare. 2. morfologie.şi transdisciplinare. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul specialităţii (limba şi literatura română) cu ştiinţele conexe: metodica şi pedagogia. caracterizare. Competenţe vizate Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei (din cele trei domenii: limbă. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare proiectată Domenii de competenţă 1. competenţe generale. tipuri de interacţiune a grupului de elevi). vocabular. formelor şi metodelor specifice didacticii redactării Elaborarea de teste iniţiale. proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii. elemente obligatorii şi facultative ale programei. prezentare. absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate. comunicare) şi problemele de învăţare specifice domeniului Operarea cu programele de gimnaziu şi de liceu în vederea proiectării unui demers didactic adaptat specificului grupului-ţintă Aplicarea creativă şi reflexivă a cunoştinţelor despre predarea-învăţarea disciplinei Selectarea diverselor modalităţi de abordare a textului literar şi nonliterar în funcţie de tipul de text discutat şi grupul-ţintă Aplicarea adecvată a principiilor şi a metodelor specifice de abordare a noţiunilor de limbă (fonetică. apte de a conduce la formarea capacităţilor şi a competenţelor prevăzute în programele şcolare. inter. auxiliare curriculare. Examenul este orientat spre a evalua calitatea concepţiei didactice şi modalităţile concrete prin care profesorul pune elevii în situaţii de învăţare eficiente. vizând practici specifice ale predării-învăţării disciplinei limba şi literatura română. când flexibilitatea programelor şi existenţa manualelor alternative solicită din partea profesorului efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice flexibile. obiective de referinţă. Această orientare este cu atât mai necesară acum. literatură. Curriculum şi proiectarea didactică componentele curriculum-ului şcolar: curriculum naţional. sintaxă. formative şi sumative în funcţie de obiectivele sau de competenţele vizate Selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau competenţelor vizate Selectarea şi proiectarea unor conţinuturi pentru programe de opţionale de tipul „aprofundare“ / „extindere“ Analizarea unor proiecte pentru opţionalul ca disciplină nouă sau pentru opţionalul integrat. proiectarea activităţii didactice: planificarea calendaristică. utilizarea metodelor centrate pe elev / a tehnicilor              . manuale şcolare. Urmărind obiectivele generale şi specifice ale disciplinei. coerenţa demersului. obiective cadru. De aceea. trunchi comun. planuri-cadru. proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii). adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucrează.

mijloc al interacţiunii educaţionale comunicarea în predare-învăţare (adecvarea discursului la capacităţile de înţelegere a elevilor. argumentarea unui punct de vedere). formativă. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică. didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice. autoevaluarea.de învăţare prin cooperare. povestirea orală. analiza gramaticală. proces-verbal. funcţii. dialoguri sau naraţiuni pe o temă dată) sau texte despre opera literară (rezumat. dezbaterea. portofoliul. 5. descrierea orală. tipuri de evaluare (iniţială. sumativă) folosite la limba şi literatura română. probe de evaluare (orale. curriculum vitae). 7. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. compunerea gramaticală etc. Didactica redactării strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale (cerere. calităţile instrumentelor de evaluare: validitate.). 3. caracterizare. clasificări. reguli de proiectare. Didactica oralului strategii de învăţare şi exersare a ascultării active.). 4. strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute de programă (monologul informativ. didactica textului dramatic (concepte de teorie literară specifice. modalităţi de corectare şi notare. telegramă. 8. caracterizare. scrise. interviul. domenii de utilizare. tipologia itemilor: definiţie. ghidarea elevilor spre înţelegerea. eseu etc. completare de formulare. fidelitate. abordarea textului nonliterar (ştiinţific. monologul demonstrativ. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. formarea unei grile de lectură care să conducă la receptarea adecvată a poeziei).). Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii. . tipuri de evaluări. administrativ. metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (proiectul. juridic.). practice) folosite în orele de limba şi literatura română. exerciţiul gramatical. jurnalul de lectură. didactica textului narativ (concepte de teorie literară specifice. exprimarea unui punct de vedere: jurnalul personal. texte reflexive şi argumentative (relatarea unor evenimente şi întâmplări din experienţa personală. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. investigaţia. dialogul formal şi informal. Comunicarea . texte imaginative (alcătuirea unor descrieri. caracterizare. Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare evaluarea. observarea sistematică a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română. Didactica limbii române abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării. rezumatul oral. formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului narativ). analiza şi interpretarea adecvată a unui text). analogice. tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor. 6. masa rotundă etc. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective. strategii de învăţare şi de aplicare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. abordarea textelor aparţinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale acestora. deductive. formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului dramatic). analiză. căi de acces spre textul literar. publicistic. caracteristici. obiectivitate şi aplicabilitate. mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare: funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ. forme de organizare a activităţii didactice: clasificare. ancorarea în cunoştinţele prealabile ale elevilor asupra temei etc. de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive.

Bibliografie obligatorie Programe şcolare şi ghiduri Curriculum Naţional. paraverbală. cu alegere multiplă. Managementul clasei  rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu. 1999 Curriculum Naţional. forme de instruire (frontal. 2001        Metodică şi pedagogie  Cerghit.-ului (resurse umane. evaluator.). M.C.E. atât pe cele obligatorii. Mihail (coord.Ş.. comunicare.) . candidaţii trebuie să cunoască epocile fundamentale ale literaturii române. Editura Aramis Print. 9.C.) .. tipuri de întrebări (închise. forme ale comunicării didactice (prelegerea.  organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui climat adecvat desfăşurării orei. M. Editura Cicero. facilitator etc. vol. Tipogrup Press. . Aria curriculară Limbă şi comunicare.Ghid de evaluare..Metode de învăţământ. întrebări abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată. C. cunoştinţe. M.. Conţinuturi (a) Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă. 1. Editura Cicero.N. studiu individual) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice.N. deschise.C.E..C. De asemenea.  modalităţi de adecvare a unui C. Bucureşti.. tehnici nonverbale.C. 2001 Stan.  repere / condiţionări în elaborarea C. (coord.Ş. C.E. participant.. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea.D.D. literatură). (b) Pentru domeniul literatură. Programe şcolare pentru clasele a X-a — a XII-a. 2002 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. nonverbală. 2002 Stoica. dezbaterea) şi roluri asumate de către profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator. evaluator. cât şi pe cele facultative. M. 1. învăţare prin cooperare.. Liceu.N. context local. Ghid pentru profesori.). 1998 . în grupe. Învăţământ primar şi gimnazial. tehnici de exprimare a sentimentelor etc. blocaje în comunicare. 11. folosirea adecvată şi eficientă a timpului. Editura didactică şi Pedagogică. 10. curentele.comunicare verbală.. experienţe individuale). Programe şcolare pentru clasele a V-a — a VIII-a. la grupuri-ţintă diferite. materiale. folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi. Curriculum la decizia şcolii  proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare / extindere / opţional ca disciplină nouă. participant.E.Evaluarea curentă şi examenele. M. 2001 Ghid metodologic. antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare. Bucureşti. interesele elevilor). mixtă (congruenţa acestora). dialogul.N.N.. Editura Aramis Print. A.E. Editura Aramis. sufleur). folosirea unor resurse materiale adecvate. Bucureşti. vol.  gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi. genurile şi speciile literare. C. soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă. Limba şi literatura română. în perechi. întrebări concrete. Bucureşti.N. C. ProGnosis. candidaţii trebuie să cunoască monografic opera autorilor canonici prevăzuţi în programa de liceu.C. vol. C.C.N. a unei atitudini deschise faţă de comunicare. Buzău. jocuri de „încălzire“. Programe şcolare pentru clasa a IX-a. 1999 Curriculum Naţional.. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. 1. resursă.C. Bucureşti. Bucureşti. precum şi operele literare reprezentative pentru fiecare dintre acestea. I.

Cluj. 1982 (ediţia nouă. stilistică. I.a. Andra . A. vol.. De la teorie la practică. limbaj. Hugo . 2000 Gabriela Pană Dindelegan . Academiei. I. Mircea. Iaşi. Univers Enciclopedic. I..Dicţionarul esenţial al scriitorilor români. Ed. Editura Didactică şi Pedagogică. Angela. Liliana.Didactica modernă. Tzvetan . ediţia a II-a. istoria limbii ) *** Gramatica limbii române. 1994 Todorov. I.O. Pânişoară. Ed. Constantin . C. . Jaap . Ionescu-Ruxăndoiu. 1973. Ed.Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. G. G. Nemira. 1975  Stoica. Editura Humanitas. Iaşi.Naraţiune şi dialog în proza românească. Bucureşti. I. I.B. I. Editura Humanitas Educaţional. Negreţ. Neacşu. Mihaela .Prelegeri pedagogice.) . Eminescu.Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea.) . Alina .. stilistică. Bucureşti. Adrian . 1966 Avram. Editura Minerva. 2000  Ionescu. ediţia a II-a. ediţia a III-a. II. Enciclopedia limbii române. 2001  Cucoş. Mircea (coord. 2003 Didactica disciplinei  Pamfil. Liliana .Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Bucureşti. Papahagi. (e. 2001 Mancaş. Mihaela. ortoepic şi morfologic al limbii române. Cerghit.Curs de pedagogie.Teorie şi analiză gramaticală. Editura Coresi.. 2001 Guţu Romalo. Bucureşti. vocabular. Mancaş.. 1999  Şerbănescu. istorie literară     . 1973  Zaciu. 1996  Bidu-Vrănceanu. ortoepic şi de punctuaţie.Evaluarea progresului şcolar. Ed. Bucureşti. Dicţionar de opere. în curs de aparţie)  Dicţionarul explicativ al limbii române. Litera Internaţional. . Bucureşti.U. Universul poeziei. Marius (coord. 1994 Sala. 1985        Comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu. Pedagogie generală. Editura Univers Enciclopedic. Editura Humanitas. . 2000  Anghelescu. Stilistica funcţională a limbii române. Editura Academiei Române. Ed. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Călăraşu. vol. Editura Academiei. I. Sasu. Editura Paralela 45. Albatros. 2001  Marino. Elemente de pragmatică a textului literar. Bucureşti. Bucureşti. M. Bucureşti. 2001 Dicţionare  *** Îndreptar ortografic. Iaşi. 1974 Friedrich. Editura Academiei.). Încercare de tipologie narativă. Bucureşti. Pană Dindelegan. . Editura Univers. Papahagi. Editura Dacia. 2003 Limba română ( fonetică. ediţia a II-a. Mioara .Punctul de vedere. gramatică. 1988  Cerghit.Gramatica pentru toţi. Gabriela . T. (coord). Aurel (coordonatori) . ediţia a V-a.Structura liricii moderne.Dicţionar de idei literare. Bucureşti. 1998 Lintvelt. Bucureşti. Editura Univers. Structuri didactice deschise. versiune nouă. Univers Enciclopedic. Bucureşti. Editura Polirom.Limba şi literatura română în gimnaziu. 1983 Coteanu. Bucureşti. Valeria . Iaşi.Introducere în literatura fantastică Critică. Limba română de azi. Editura Polirom. Bucureşti.Dicţionar de ştiinţe ale limbii. D.. 1995  Dicţionar ortografic. Radu. 1995  Landsheere. Limbajul poeziei culte. Editura Academiei. Bucureşti. I. Bucureşti. 1991 Teoria literaturii Călinescu.Corectitudine şi greşeală.Cum se scrie un text?.Literatura română.Stilistica funcţională a limbii române .stil.. . Potolea. Bucureşti. Editura Polirom.. 2003  Parfene. Editura Polirom. Ghid teoretico-aplicativ. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Cristina. Ed.

vol. N.Istoria literaturii române de la origini până în prezent.Conversaţia: structuri şi strategii. Între corect şi incorect. 1988  Crăciun. Ed. Bucureşti. S. Editura Magister. Chişinău. 1981. Cluj. Gheorghe . vol. Bucureşti. 1994  Cioculescu.Vocabularul limbii române actuale. creativitate. Călinescu. Editura Cartea Românească. 1980.Scriitori români de azi. recomandăm parcurgerea următoarelor lucrări: Pentru dicţionare Ion Pop (coord. I-VI. 1995 Irina Petraş. Şerban. 1983  Balotă. Bucureşti.De la Ion la Ioanide. Editura Clusium. 1997  Stoichiţoiu Ichim. 1995  Dimitrescu. Mihai . Vl. Ov. Eugen . vol. 2000  Tudor Vianu. Pentru o nouă istorie a literaturii române. Editura Minerva. influenţe. Bucureşti. I-IV. Bucureşti. 1997 .Literatura română sub comunism. G. Chişinău. Universităţii. 1997  Avram. . IV. colecţia „Tezaur“.) . Editura Clusium — Logos. Bucureşti. E. metrică şi prozodie. Pompiliu . Editura Humanitas. Editura Didactică şi Pedagogică. vol. Dicţionar-antologie. I-IV. III. 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii şi de receptare a textului  Cornea. Mioara . Gheorghe – Introducere în teoria literaturii.. Nicolae . Florica . 1977 În vederea aprofundării unor conţinuturi ale disciplinei. . Teoria literaturii. Istoria poeziei româneşti. Editura Cartier. Streinu.Teoria şi practica analizei gramaticale. 1971  Lovinescu. vol.Dicţionarul figurilor de stil. 1982-1984  Negrici.Dinamica lexicului românesc ieri şi azi. Editura All. genuri şi specii literare. Ionescu. Bucureşti. I. Curente literare. ediţia a II-a. D. Studiu. Mircea. vol. Bucureşti. Editura Litera. II. Minerva. Mircea. Bucureşti. Ed. . Paul – Introducere în teoria lecturii. ediţia a II-a. Bucureşti. Editura pentru Literatură. Editura Ştiinţifică. .D. Editura Ştiinţifică.Recapitularea modernităţii. 1982  Mazilu. G.Dicţionar de cuvinte recente.Ortografia pentru toţi. Sorohan. Dumitru Horia.Literatura română între cele două războaie mondiale. Bucureşti. istoria limbii)  Avram. 1996 Pentru probleme de comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu. . Lăzărescu. Bucureşti.Arca lui Noe.Teze şi antiteze în sintaxa limbii române. Editura Logos. 1999  Dimitrescu. Editura Minerva. Editura Albatros. Adriana . Editura Minerva. Liliana . în curs de apariţie) Anghelescu. 1974-1989  Manolescu. Editura Casa C ărţii de Ştiinţă. Bucureşti. I-III. Bucureşti. Bucureşti. 1982  Scarlat. 2002  Ion Bogdan Lefter .Comunicarea. 2001  Draşoveanu.Recitind literatura română veche. Minerva. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. 1997  Neamţu. . 1998-2001 (vol. Bucureşti. Florica . Bucureşti. Editura Minerva. explicaţii. Origini şi dezvoltare. Mioara . Nicolae . colecţia „Cartea fundamentală“. 1995     Pentru probleme de limbă ( vocabular. Dinamică. Vianu Tudor.Dicţionar de termeni literari. Bucureşti. Gh. Eugen . Editura Paralela 45. 1967-1972  Simion. Cluj. Bucureşti. Cluj — Bucureşti. Editura Garamond. 1973  Crohmălniceanu. I-II-III. glosar şi bibliografie de Maria Cvasnâi Cătănescu. Editura Fundaţiei PRO. Editura Excelsior. Editura Minerva. 1972  Constantinescu. 2001 *** Limba română. vol. I-II.Istoria literaturii române moderne. 1995  Dinu. . figuri de stil. antologie de texte vechi româneşti. Ed.Scrieri. Editura All. Arta prozatorilor români. Istoria literaturii române contemporane. G.Dicţionarul analitic de opere literare româneşti. gramatică. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Cristina.Cuvintele limbii române. Bucureşti. E. Cluj-Napoca. 1996 Dragomirescu. Bucureşti.

dosare critice. 2003  Călinescu. .                              .Camil Petrescu. Ion . Editura Humanitas. Viorica . Nicolae . note. Editura Minerva.Naraţiune şi poezie. Miron Costin.Cinci feţe ale modernităţii (modernism. note şi bibliografie adnotată de Liviu Papadima. Editura Fundaţiei Culturale Române. Radu Petrescu. Petrescu. antologie de Mihai Nasta şi Sorin Alexandrescu. Editura Cartea Românească. Excurs critic şi texte comentate. N. 1979 Ioana Em. Bucureşti.Opera lui Tudor Arghezi. Bucureşti. tabel cronologic. Ion .Lucian Blaga . Editura Fundaţiilor. Ion Barbu şi poetica postmodernismului. 2000 Pop. Bucureşti. Antologie prefaţată. Ipostaze universale şi româneşti ale unei structuri.Povestirile în ramă. Basmul popular românesc. 1995  Zafiu. Constanţa. 1996 Angelescu. Ficţiunea jurnalului intim. Bucureşti. 1972 Zane. postmodernism). Editura Univers. Editura Eminescu. dosare critice.universul liric. Editura Humanitas. 1981 Poezia simbolistă românească. dosare critice. Bucureşti. Editura Clusium. Introducere. Matei . decadenţă.Mitul şi literatura. G. 1999. 1976 Muthu. Şerban . Bucureşti. Corin . Bucureşti. Mircea . Petrescu. Editura Polirom.Dimineaţa poeţilor. Către o poetică a (re)lecturii.Limbajul romanului.Poeţi romantici. Anne . 1997 Simion. Editura Dacia. comentarii. Liviu . David .Povestirea. Magdalena . colecţia Excellens. note şi bibliografie de Rodica Zafiu. Caragialiana. Editura Univers. Bucureşti. Petru . Cartea Românească. 2001 Literatura memorialistică. postfaţă. vol. 1993 Popa. 2001  Vlad. Piteşti. colecţia „Tezaur“. 1999 Cronicarii moldoveni. Editura Atlas. Editura Paralela 45. Scepticul mântuit. L. Bucureşti. 1996 Lovinescu. Bucureşti. comentarii. I. 2000  Papadima. Editura Polirom. 1977 Comediile lui I. Eminescu. Ion . Eco. Antologie. Sibiu. Antologie. 1996 Simion. Piteşti. 2002 Cioculescu. Destinul unei structuri epice. Editura Minerva. avangardă. Antologie. III. introducere. Col.Nichita Stănescu: orizontul imaginar.Viaţa lui I. Şase plimbări prin pădurea narativă. a reciti. Bacovia. Bucureşti.Sadoveanu sau utopia cărţii. 2000  ***Poetică şi stilistică. 1993 Manolescu. Cluj. 1999 Balotă.Marin Preda. 1997  Dan. 1998 Pentru critică şi istorie literară Nişcov. Bucureşti. Pavel . Editura Univers. Ion Neculce.Ion Creangă. 1977 Manolescu. Bucureşti. kitsch. 1978 Popescu. Matei . Bucureşti.Cercul Literar de la Sibiu. E. G. Modele cosmologice şi viziune poetică. Editura Eminescu. Institutul European. 1999 Ioana Em. Bucureşti.  Lodge. Editura Aula. 1996 Mircea Martin. 2003 Braga. Bucureşti. Călinescu şi „complexele“ literaturii române. 1997 Pop.Literatură şi comunicare. Bucureşti. Monografie. 1972  Călinescu. prefaţă. colecţia Tezaur. Nicolae . Editura Pontica. Editura Univers Enciclopedic. Editura Humanitas. Bucureşti. Eseu despre începuturile poeziei române.Titu Maiorescu. Silviu . Caragiale. ediţia a II-a. Eugen. colecţia Tezaur. Bucureşti. Bucureşti. Editura Eminescu. dosar critic. Editura Paralela 45. Editura Eminescu. glosar şi bibliografie de Dan Horia Mazilu. colecţia MEMO. Editura Humanitas. 1996 Flămând. Editura Cartea Românească. Rodica .Clasicii noştri. Bucureşti.Introducere în opera lui G. Eugen. Caragiale. 1997 Simion. 1940 Călinescu. . Collegium. Bucureşti. Steinhardt. Umberto. Dinu .Ioan Slavici. Sîrbu. Iaşi. 1979 Literatura românească de avangardă. introducere. Eugen . colecţia Tezaur. Bucureşti. Rodica . Braşov. Editura Albatros. Paralela 45. 1980 Anghelescu.Avangarda în literatura română. 1972  Ubersfeld. Editura Univers. II. Cluj. Editura Minerva. Editura Humanitas. Nicolae . Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Seria Litere. Ion D. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă.Rebreanu sau paradoxul organicului.Termenii cheie ai analizei teatrului. L. Bucureşti. 1993 Poantă. Editura All. comentarii şi bibliografie de Gabriela Duda. Editura Albatros. Mircea . Editura Grai şi suflet .Cultura naţională. Orientări moderne.A fost de unde n-a fost. Editura Imago. Marian . comentarii. Grigore Ureche.A citi.

1999 Petrescu.Poetica postmodernismului. 1993 . Bucureşti. 1999 Cărtărescu. Bucureşti. 1998 Ţeposu. Liviu . Radu G. Editura Crater. – Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă. colecţia Tezaur.    comentarii. note şi bibliografie adnotată de Ion Manolescu. Bucureşti. Ioana . Editura Humanitas. Editura Eminescu. Ediţia a II-a. Bucureşti.Alfabetul doamnelor. Editura Paralela 45. Editura Humanitas. Mircea – Postmodernismul românesc. 1996 Pârvulescu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful