MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004

formative şi sumative în funcţie de obiectivele sau de competenţele vizate Selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau competenţelor vizate Selectarea şi proiectarea unor conţinuturi pentru programe de opţionale de tipul „aprofundare“ / „extindere“ Analizarea unor proiecte pentru opţionalul ca disciplină nouă sau pentru opţionalul integrat. Urmărind obiectivele generale şi specifice ale disciplinei. planuri-cadru. elemente obligatorii şi facultative ale programei. auxiliare curriculare. programa este construită pe competenţe. Examenul este orientat spre a evalua calitatea concepţiei didactice şi modalităţile concrete prin care profesorul pune elevii în situaţii de învăţare eficiente. Curriculum şi proiectarea didactică componentele curriculum-ului şcolar: curriculum naţional. obiective cadru. comunicare) şi problemele de învăţare specifice domeniului Operarea cu programele de gimnaziu şi de liceu în vederea proiectării unui demers didactic adaptat specificului grupului-ţintă Aplicarea creativă şi reflexivă a cunoştinţelor despre predarea-învăţarea disciplinei Selectarea diverselor modalităţi de abordare a textului literar şi nonliterar în funcţie de tipul de text discutat şi grupul-ţintă Aplicarea adecvată a principiilor şi a metodelor specifice de abordare a noţiunilor de limbă (fonetică. modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-funcţională. morfologie. vocabular. când flexibilitatea programelor şi existenţa manualelor alternative solicită din partea profesorului efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice flexibile. formelor şi metodelor specifice didacticii oralului Aplicarea adecvată a principiilor. trunchi comun. Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul specialităţii (limba şi literatura română) cu ştiinţele conexe: metodica şi pedagogia. proiectarea activităţii didactice: planificarea calendaristică. tipuri de interacţiune a grupului de elevi). obiective de referinţă. inter. competenţe specifice. discipline. manuale şcolare. apte de a conduce la formarea capacităţilor şi a competenţelor prevăzute în programele şcolare. vizând practici specifice ale predării-învăţării disciplinei limba şi literatura română. De aceea. caracterizare. coerenţa demersului. precum şi competenţele specifice profesorului de limba şi literatura română. Competenţe vizate Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei (din cele trei domenii: limbă. proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii). arii curriculare.şi transdisciplinare. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu obiectivele / competenţele specifice anului de studiu.Argument Programa se adresează profesorilor care predau limba şi literatura română. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucrează. absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate. curriculum naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. competenţe generale. prezentare. metode folosite. Ea este concepută astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva noii abordări curriculare a disciplinei limba şi literatura română în gimnaziu şi în învăţământul liceal. utilizarea metodelor centrate pe elev / a tehnicilor              . Această orientare este cu atât mai necesară acum. proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii. formelor şi metodelor specifice didacticii redactării Elaborarea de teste iniţiale. creativ şi reflexiv. resurse. sintaxă. stilistică) Aplicarea adecvată a principiilor. Este important ca profesorul să poată demonstra felul în care aplică în actul didactic aceste cunoştinţe în mod adecvat. 2. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare proiectată Domenii de competenţă 1. literatură. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina limba şi literatura română metode didactice specifice: clasificare. proiectarea de activităţi de învăţare intra-. programe şcolare.

juridic. abordarea textelor aparţinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale acestora. telegramă. dezbaterea. modalităţi de corectare şi notare. 3. didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice. descrierea orală. publicistic. curriculum vitae). monologul demonstrativ. clasificări. caracterizare.mijloc al interacţiunii educaţionale comunicarea în predare-învăţare (adecvarea discursului la capacităţile de înţelegere a elevilor. 8. analogice. Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare evaluarea. metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (proiectul. caracterizare. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. 7. interviul. reguli de proiectare. argumentarea unui punct de vedere). căi de acces spre textul literar. Comunicarea . completare de formulare. tipuri de evaluări. 5. sumativă) folosite la limba şi literatura română. 6. probe de evaluare (orale. Didactica redactării strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale (cerere. jurnalul de lectură. tipuri de evaluare (iniţială. dialoguri sau naraţiuni pe o temă dată) sau texte despre opera literară (rezumat.). componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective. Didactica limbii române abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării. observarea sistematică a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română. formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului dramatic). administrativ. texte imaginative (alcătuirea unor descrieri. tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor.). obiectivitate şi aplicabilitate. funcţii. forme de organizare a activităţii didactice: clasificare. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. exprimarea unui punct de vedere: jurnalul personal. formarea unei grile de lectură care să conducă la receptarea adecvată a poeziei). portofoliul. dialogul formal şi informal. . eseu etc. exerciţiul gramatical. rezumatul oral.). texte reflexive şi argumentative (relatarea unor evenimente şi întâmplări din experienţa personală. caracteristici. Didactica oralului strategii de învăţare şi exersare a ascultării active. ghidarea elevilor spre înţelegerea. practice) folosite în orele de limba şi literatura română. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute de programă (monologul informativ. Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii.). scrise. 4. strategii de învăţare şi de aplicare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. calităţile instrumentelor de evaluare: validitate. tipologia itemilor: definiţie. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. formativă. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică. didactica textului dramatic (concepte de teorie literară specifice. abordarea textului nonliterar (ştiinţific.de învăţare prin cooperare. autoevaluarea. analiza şi interpretarea adecvată a unui text). formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului narativ). de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive. deductive. domenii de utilizare. investigaţia. ancorarea în cunoştinţele prealabile ale elevilor asupra temei etc. analiza gramaticală. masa rotundă etc. mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare: funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ. caracterizare. didactica textului narativ (concepte de teorie literară specifice. analiză. proces-verbal. fidelitate. povestirea orală. compunerea gramaticală etc.

M.E.. Editura didactică şi Pedagogică.) .).). interesele elevilor). I. M. resursă. M. forme de instruire (frontal. participant. 2002 Stoica.) . materiale. cât şi pe cele facultative.E.E. 2001 Stan. evaluator. paraverbală. Programe şcolare pentru clasele a V-a — a VIII-a. sufleur). cunoştinţe. întrebări abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată.N. tehnici de exprimare a sentimentelor etc. 1. soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă. nonverbală.C.C. C. evaluator. a unei atitudini deschise faţă de comunicare.C. Editura Aramis Print.N.E.. C. literatură).C. învăţare prin cooperare. Învăţământ primar şi gimnazial. De asemenea. comunicare. folosirea adecvată şi eficientă a timpului.  gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi. A. 10. mixtă (congruenţa acestora). 1. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc.C. ProGnosis. 2001 Ghid metodologic. M. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. 1999 Curriculum Naţional. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu. întrebări concrete. 1999 Curriculum Naţional. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Programe şcolare pentru clasa a IX-a. Buzău. vol.D. precum şi operele literare reprezentative pentru fiecare dintre acestea.C. Conţinuturi (a) Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă.Evaluarea curentă şi examenele.. 1998 . dezbaterea) şi roluri asumate de către profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator. atât pe cele obligatorii. (b) Pentru domeniul literatură. Editura Cicero. Editura Aramis Print.. context local. .Ş.N.C. M.comunicare verbală.N. Bucureşti.  organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui climat adecvat desfăşurării orei. Bibliografie obligatorie Programe şcolare şi ghiduri Curriculum Naţional. C.-ului (resurse umane. 9. C. vol. Bucureşti. 2001        Metodică şi pedagogie  Cerghit. Limba şi literatura română. 1. Managementul clasei  rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator.. Liceu. 2002 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română.Metode de învăţământ.  repere / condiţionări în elaborarea C. Bucureşti.. facilitator etc. candidaţii trebuie să cunoască monografic opera autorilor canonici prevăzuţi în programa de liceu. curentele.N.C. C. folosirea unor resurse materiale adecvate. în grupe. Curriculum la decizia şcolii  proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare / extindere / opţional ca disciplină nouă. Programe şcolare pentru clasele a X-a — a XII-a. blocaje în comunicare. la grupuri-ţintă diferite. Editura Cicero.  modalităţi de adecvare a unui C. Mihail (coord. experienţe individuale).. Ghid pentru profesori. Tipogrup Press. Bucureşti. candidaţii trebuie să cunoască epocile fundamentale ale literaturii române.N. folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi. deschise.N. vol. (coord... genurile şi speciile literare. studiu individual) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice. Bucureşti. forme ale comunicării didactice (prelegerea. în perechi.. participant. Editura Aramis.. antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare. Bucureşti. jocuri de „încălzire“.Ş. tipuri de întrebări (închise.Ghid de evaluare. cu alegere multiplă.D. 11.E. dialogul. tehnici nonverbale.

2001 Guţu Romalo. limbaj. Iaşi. I. Editura Dacia. Ed. 1991 Teoria literaturii Călinescu. De la teorie la practică. 2000  Ionescu. 1973  Zaciu. Mircea.. Elemente de pragmatică a textului literar. Mancaş. Nemira.Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Gabriela . Negreţ. Editura Academiei. 2001  Cucoş. Sasu.a.. Tzvetan . Editura Polirom..Limba şi literatura română în gimnaziu. Limbajul poeziei culte. Editura Humanitas. 1982 (ediţia nouă. Papahagi. Editura Paralela 45. Univers Enciclopedic. Ed. I. vol. Ed.Literatura română.Evaluarea continuă a elevilor şi examenele.Punctul de vedere. Angela. Bucureşti.Introducere în literatura fantastică Critică. Eminescu. 2001 Dicţionare  *** Îndreptar ortografic. II. (coord). 1985        Comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu.) . Bucureşti.B. Editura Academiei Române. Mihaela. Bucureşti. 1995  Landsheere. C. 1999  Şerbănescu. Adrian .Dicţionarul esenţial al scriitorilor români.Cum se scrie un text?. A. Editura Univers. Bucureşti.. Universul poeziei. Alina . ortoepic şi de punctuaţie. Mioara . Liliana . Cristina. Editura Humanitas Educaţional. Bucureşti. Structuri didactice deschise. Bucureşti. 1998 Lintvelt. Litera Internaţional. G. Editura Humanitas. 2001  Marino. Ed. Radu. Stilistica funcţională a limbii române. I. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Hugo . Ed. I. Bucureşti.O. Editura Univers Enciclopedic. D. Papahagi. Academiei. Bucureşti. Bucureşti. istoria limbii ) *** Gramatica limbii române. ediţia a III-a.Structura liricii moderne. Bucureşti. . 2000 Gabriela Pană Dindelegan . 1966 Avram.). 2001 Mancaş. . Ionescu-Ruxăndoiu. Bucureşti. în curs de aparţie)  Dicţionarul explicativ al limbii române.Curs de pedagogie. 2003 Didactica disciplinei  Pamfil. Bucureşti. istorie literară     . Dicţionar de opere. 1975  Stoica. Editura Didactică şi Pedagogică. Pedagogie generală. Bucureşti. T. stilistică. Bucureşti.Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. Călăraşu. ediţia a II-a. 1995  Dicţionar ortografic. G. Cerghit. ediţia a V-a. Editura Univers. 2003 Limba română ( fonetică. 2000  Anghelescu. Jaap . 2003  Parfene. Constantin . I. ediţia a II-a. Cluj. versiune nouă. Editura Polirom.Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală.U.Stilistica funcţională a limbii române . Bucureşti. Pânişoară. Ed.. 1983 Coteanu. Editura Coresi. Editura Polirom. 1974 Friedrich.Corectitudine şi greşeală. .. I.Evaluarea progresului şcolar. . M. Mihaela . Bucureşti. Ghid teoretico-aplicativ. Editura Academiei.Teorie şi analiză gramaticală. ediţia a II-a. Bucureşti. Valeria .Didactica modernă. vol. Aurel (coordonatori) . Mircea (coord.) . . Editura Minerva. stilistică. 1988  Cerghit.Prelegeri pedagogice. I. Potolea. Iaşi. Pană Dindelegan. Andra . Univers Enciclopedic. Albatros.stil. I. Încercare de tipologie narativă.Dicţionar de idei literare.Naraţiune şi dialog în proza românească. Iaşi. gramatică. Editura Polirom. Ed. 1973. Editura Academiei. Marius (coord. Bucureşti. ortoepic şi morfologic al limbii române. Iaşi.. Neacşu. I. 1996  Bidu-Vrănceanu. Bucureşti. Enciclopedia limbii române. Limba română de azi. Liliana. vocabular.. Bucureşti. 1994 Todorov. (e.Gramatica pentru toţi. 1994 Sala.

Între corect şi incorect. Bucureşti.Arca lui Noe. 1973  Crohmălniceanu. Ed. antologie de texte vechi româneşti. Editura Magister. Bucureşti. Bucureşti. 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii şi de receptare a textului  Cornea. Adriana . vol. Dinamică.D. în curs de apariţie) Anghelescu. Nicolae . Editura pentru Literatură. Editura Fundaţiei PRO. . vol. 1998-2001 (vol. Cluj — Bucureşti. Şerban. Editura Minerva. vol. Bucureşti.Istoria literaturii române de la origini până în prezent. .Dicţionarul analitic de opere literare româneşti. Eugen .Scriitori români de azi. Editura Logos. 1999  Dimitrescu. Teoria literaturii. Editura Minerva. Editura Casa C ărţii de Ştiinţă. Bucureşti.Literatura română între cele două războaie mondiale. Editura Garamond. ediţia a II-a. vol. Istoria literaturii române contemporane. 1982  Scarlat. Bucureşti. 1974-1989  Manolescu. 2001 *** Limba română.Dicţionar de cuvinte recente. Liliana . Editura All. Editura Didactică şi Pedagogică. genuri şi specii literare. Mircea.Scrieri.. 1995  Dinu. Cristina. . Mioara . Studiu. Bucureşti. 1995 Irina Petraş. recomandăm parcurgerea următoarelor lucrări: Pentru dicţionare Ion Pop (coord.Recapitularea modernităţii. Pompiliu . Editura Excelsior. creativitate. Sorohan. . . 1977 În vederea aprofundării unor conţinuturi ale disciplinei. Bucureşti. 1995     Pentru probleme de limbă ( vocabular.Teze şi antiteze în sintaxa limbii române.Recitind literatura română veche. Editura Clusium. Editura Humanitas. 1980. II. G.Cuvintele limbii române. 1997  Avram. Ionescu. Eugen . I-IV. Editura Albatros.Conversaţia: structuri şi strategii. glosar şi bibliografie de Maria Cvasnâi Cătănescu. Florica . 2002  Ion Bogdan Lefter . Mihai . Mircea. 1983  Balotă. Bucureşti. 1994  Cioculescu. Chişinău.Dicţionarul figurilor de stil. 2001  Draşoveanu.) . Bucureşti. Istoria poeziei româneşti. S. I-II. 1996 Dragomirescu. Vl. Editura Litera. Origini şi dezvoltare.Dinamica lexicului românesc ieri şi azi. Editura Ştiinţifică. vol.Literatura română sub comunism. 1988  Crăciun. 1982-1984  Negrici. 1972  Constantinescu. Bucureşti. Ed. Pentru o nouă istorie a literaturii române. Gh. 1997  Neamţu. influenţe. Bucureşti. Minerva. explicaţii. Streinu. Bucureşti. Bucureşti. G. E. Editura Minerva.Istoria literaturii române moderne.De la Ion la Ioanide. D. E. I-II-III. Editura Ştiinţifică. Cluj. 1997 . Gheorghe . Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. Editura All. Ed. Florica . Gheorghe – Introducere în teoria literaturii. ediţia a II-a. Editura Paralela 45. 1996 Pentru probleme de comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu. Editura Clusium — Logos. Editura Ştiinţifică. Arta prozatorilor români. IV. metrică şi prozodie. 2000  Tudor Vianu. Lăzărescu. . Cluj. Bucureşti. 1967-1972  Simion. Bucureşti. I. 1982  Mazilu. Editura Minerva. Bucureşti. 1981. G. Bucureşti. . Vianu Tudor. N. Călinescu. Bucureşti. I-IV. Ov. colecţia „Cartea fundamentală“. Bucureşti.Ortografia pentru toţi.Teoria şi practica analizei gramaticale. 1971  Lovinescu. 1995  Dimitrescu. vol. I-VI. Cluj-Napoca. Dicţionar-antologie.Dicţionar de termeni literari. Bucureşti. istoria limbii)  Avram. III. I-III. colecţia „Tezaur“. Nicolae . Chişinău. vol. Editura Cartea Românească. Dumitru Horia. Paul – Introducere în teoria lecturii. Curente literare. Editura Minerva.Comunicarea.Vocabularul limbii române actuale. Mioara . 1997  Stoichiţoiu Ichim. Universităţii. gramatică. figuri de stil. Editura Cartier. Minerva. Bucureşti.

1979 Literatura românească de avangardă. III. Bucureşti.Lucian Blaga . Introducere. Ion . Eugen. Editura Eminescu.Cultura naţională.Clasicii noştri.                              . Scepticul mântuit. Editura Aula. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă. Antologie. Editura Grai şi suflet . Editura Cartea Românească. Nicolae . Cluj.Limbajul romanului. Editura Imago. avangardă. Corin . Bucureşti.Termenii cheie ai analizei teatrului. Excurs critic şi texte comentate.Rebreanu sau paradoxul organicului. 1978 Popescu. 1999 Ioana Em. Radu Petrescu. Editura Eminescu. Bucureşti. Ion Neculce.Avangarda în literatura română. 1993 Popa. antologie de Mihai Nasta şi Sorin Alexandrescu. Editura Eminescu. Antologie. Matei . dosar critic. Bucureşti. Editura Albatros. Mircea . Pavel . kitsch. Modele cosmologice şi viziune poetică. Petru . Silviu . 1979 Ioana Em. dosare critice. Editura Univers. Eco. Bucureşti. Ion Barbu şi poetica postmodernismului. II. Miron Costin. Caragialiana. Bucureşti.Introducere în opera lui G. 1996 Flămând. Ficţiunea jurnalului intim.universul liric. Antologie. Seria Litere. prefaţă.Camil Petrescu. 1993 Manolescu. Bucureşti. Nicolae . Braşov. Ipostaze universale şi româneşti ale unei structuri. dosare critice. E. note şi bibliografie de Rodica Zafiu. 2001  Vlad. Cluj. Sîrbu.Ioan Slavici. Editura Paralela 45. Caragiale. 1997 Pop. Col. Editura Pontica. a reciti. Bucureşti. Collegium. 2000 Pop. 1996 Lovinescu.Naraţiune şi poezie. Petrescu. Călinescu şi „complexele“ literaturii române. Editura Univers. Editura Univers Enciclopedic. Viorica . 2003 Braga. Anne . colecţia „Tezaur“. Bucureşti. Editura Humanitas. 1999 Balotă. Paralela 45. Editura Clusium. comentarii. Liviu . Mircea . 1972  Călinescu. Antologie prefaţată.Cercul Literar de la Sibiu. Bucureşti. Institutul European. Editura Paralela 45. Bucureşti. Bucureşti. Steinhardt.Cinci feţe ale modernităţii (modernism. Bucureşti. Eugen . 1996 Simion.  Lodge. 1997 Simion. Bucureşti. Bucureşti. Piteşti. Basmul popular românesc.Sadoveanu sau utopia cărţii.Titu Maiorescu. Bucureşti.Povestirea. Piteşti. Bacovia. Editura Humanitas. Iaşi. vol.Dimineaţa poeţilor.A citi. introducere.Opera lui Tudor Arghezi. Editura Humanitas. Către o poetică a (re)lecturii. dosare critice. Monografie. ediţia a II-a. Bucureşti. Matei . 1995  Zafiu. 1981 Poezia simbolistă românească. N. 1997  Dan. 1997 Simion. 1976 Muthu. Sibiu. Editura Fundaţiilor. Eminescu. 1972  Ubersfeld. colecţia Tezaur. Rodica . decadenţă.A fost de unde n-a fost. L. Grigore Ureche. Eugen. Bucureşti.Viaţa lui I. tabel cronologic. Editura Dacia. postfaţă. 2000  Papadima. Bucureşti. introducere. 1980 Anghelescu. Bucureşti. 1993 Poantă. Bucureşti. postmodernism). Bucureşti. Rodica . Editura Minerva. colecţia Tezaur. Editura Minerva. Editura Humanitas. Editura Univers. Bucureşti. G. Editura Fundaţiei Culturale Române. comentarii. colecţia Excellens. Ion D. Petrescu. 2000  ***Poetică şi stilistică. 1998 Pentru critică şi istorie literară Nişcov. Bucureşti. Ion . Umberto. 1996 Mircea Martin. note. Eseu despre începuturile poeziei române. 2003  Călinescu. Constanţa. Editura Cartea Românească.Povestirile în ramă. 1977 Comediile lui I. Şerban . 2002 Cioculescu. colecţia Tezaur. 1972 Zane.Poeţi romantici. Marian .Literatură şi comunicare. 2001 Literatura memorialistică. L. Caragiale. Editura Humanitas. comentarii. glosar şi bibliografie de Dan Horia Mazilu. Şase plimbări prin pădurea narativă. Editura Albatros. 1940 Călinescu. . Cartea Românească. Editura Minerva. colecţia MEMO. . Dinu . 1996 Angelescu. Editura Atlas. I. G.Ion Creangă. Bucureşti. Editura Polirom. 1999 Cronicarii moldoveni. Nicolae .Nichita Stănescu: orizontul imaginar.Marin Preda. Editura Eminescu. note şi bibliografie adnotată de Liviu Papadima. Bucureşti. Magdalena . comentarii şi bibliografie de Gabriela Duda. 1977 Manolescu. David .Mitul şi literatura. Editura Polirom. Ion . Orientări moderne. Bucureşti. Editura Univers. 1999. Editura All. Destinul unei structuri epice.

Radu G. Editura Paralela 45. Bucureşti. Mircea – Postmodernismul românesc. Liviu . Bucureşti. – Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă.    comentarii. Ediţia a II-a. 1998 Ţeposu. Editura Humanitas. note şi bibliografie adnotată de Ion Manolescu. Editura Humanitas. Editura Crater. Ioana . Editura Eminescu.Alfabetul doamnelor. 1999 Petrescu. Bucureşti. Bucureşti. 1996 Pârvulescu.Poetica postmodernismului. colecţia Tezaur. 1999 Cărtărescu. 1993 .