P. 1
Limba Si Literatura Romana

Limba Si Literatura Romana

|Views: 1,010|Likes:
Published by roxanaroxanaroxxyy

More info:

Published by: roxanaroxanaroxxyy on Oct 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004

Ea este concepută astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva noii abordări curriculare a disciplinei limba şi literatura română în gimnaziu şi în învăţământul liceal. elemente obligatorii şi facultative ale programei. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare proiectată Domenii de competenţă 1. comunicare) şi problemele de învăţare specifice domeniului Operarea cu programele de gimnaziu şi de liceu în vederea proiectării unui demers didactic adaptat specificului grupului-ţintă Aplicarea creativă şi reflexivă a cunoştinţelor despre predarea-învăţarea disciplinei Selectarea diverselor modalităţi de abordare a textului literar şi nonliterar în funcţie de tipul de text discutat şi grupul-ţintă Aplicarea adecvată a principiilor şi a metodelor specifice de abordare a noţiunilor de limbă (fonetică. Curriculum şi proiectarea didactică componentele curriculum-ului şcolar: curriculum naţional. coerenţa demersului. sintaxă. Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. stilistică) Aplicarea adecvată a principiilor. curriculum naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii. morfologie. manuale şcolare. competenţe generale. proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii). proiectarea activităţii didactice: planificarea calendaristică. Examenul este orientat spre a evalua calitatea concepţiei didactice şi modalităţile concrete prin care profesorul pune elevii în situaţii de învăţare eficiente. programa este construită pe competenţe. arii curriculare. formelor şi metodelor specifice didacticii redactării Elaborarea de teste iniţiale. Urmărind obiectivele generale şi specifice ale disciplinei. precum şi competenţele specifice profesorului de limba şi literatura română. discipline. obiective de referinţă. când flexibilitatea programelor şi existenţa manualelor alternative solicită din partea profesorului efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice flexibile. proiectarea de activităţi de învăţare intra-. vizând practici specifice ale predării-învăţării disciplinei limba şi literatura română. obiective cadru. prezentare. competenţe specifice. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina limba şi literatura română metode didactice specifice: clasificare. metode folosite. 2. inter. caracterizare. utilizarea metodelor centrate pe elev / a tehnicilor              .Argument Programa se adresează profesorilor care predau limba şi literatura română. trunchi comun. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul specialităţii (limba şi literatura română) cu ştiinţele conexe: metodica şi pedagogia. vocabular. modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-funcţională. literatură. Este important ca profesorul să poată demonstra felul în care aplică în actul didactic aceste cunoştinţe în mod adecvat. auxiliare curriculare. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu obiectivele / competenţele specifice anului de studiu. formative şi sumative în funcţie de obiectivele sau de competenţele vizate Selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau competenţelor vizate Selectarea şi proiectarea unor conţinuturi pentru programe de opţionale de tipul „aprofundare“ / „extindere“ Analizarea unor proiecte pentru opţionalul ca disciplină nouă sau pentru opţionalul integrat. tipuri de interacţiune a grupului de elevi). apte de a conduce la formarea capacităţilor şi a competenţelor prevăzute în programele şcolare.şi transdisciplinare. De aceea. Această orientare este cu atât mai necesară acum. formelor şi metodelor specifice didacticii oralului Aplicarea adecvată a principiilor. Competenţe vizate Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei (din cele trei domenii: limbă. resurse. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucrează. absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate. programe şcolare. planuri-cadru. creativ şi reflexiv.

6. eseu etc. analogice. jurnalul de lectură. 4. dezbaterea. formarea unei grile de lectură care să conducă la receptarea adecvată a poeziei). obiectivitate şi aplicabilitate. investigaţia. 8. didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice. căi de acces spre textul literar. dialogul formal şi informal.de învăţare prin cooperare.). analiza gramaticală. curriculum vitae). funcţii. modalităţi de corectare şi notare. argumentarea unui punct de vedere). 3. Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii. Didactica redactării strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale (cerere. componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării.mijloc al interacţiunii educaţionale comunicarea în predare-învăţare (adecvarea discursului la capacităţile de înţelegere a elevilor. portofoliul. strategii de învăţare şi de aplicare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. masa rotundă etc. Didactica oralului strategii de învăţare şi exersare a ascultării active. administrativ. publicistic. calităţile instrumentelor de evaluare: validitate. exerciţiul gramatical. dialoguri sau naraţiuni pe o temă dată) sau texte despre opera literară (rezumat. caracterizare. interviul. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică. ghidarea elevilor spre înţelegerea. caracterizare. exprimarea unui punct de vedere: jurnalul personal. sumativă) folosite la limba şi literatura română. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. . fidelitate. caracteristici. caracterizare. forme de organizare a activităţii didactice: clasificare. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. observarea sistematică a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română. metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (proiectul. deductive. juridic. abordarea textelor aparţinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale acestora.). proces-verbal. povestirea orală. rezumatul oral. completare de formulare. analiza şi interpretarea adecvată a unui text). analiză. compunerea gramaticală etc. formativă. Didactica limbii române abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării. Comunicarea . descrierea orală. autoevaluarea. didactica textului dramatic (concepte de teorie literară specifice. monologul demonstrativ. domenii de utilizare. tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor. texte reflexive şi argumentative (relatarea unor evenimente şi întâmplări din experienţa personală. formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului narativ). Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare evaluarea. telegramă. ancorarea în cunoştinţele prealabile ale elevilor asupra temei etc. texte imaginative (alcătuirea unor descrieri. formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului dramatic). tipuri de evaluare (iniţială. abordarea textului nonliterar (ştiinţific. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. probe de evaluare (orale.). clasificări. tipuri de evaluări. 5.). scrise. tipologia itemilor: definiţie. de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive. didactica textului narativ (concepte de teorie literară specifice. mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare: funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ. strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute de programă (monologul informativ. 7. practice) folosite în orele de limba şi literatura română. reguli de proiectare.

Ghid de evaluare. Bucureşti. atât pe cele obligatorii. jocuri de „încălzire“. participant. M. tehnici de exprimare a sentimentelor etc. Programe şcolare pentru clasele a X-a — a XII-a. tehnici nonverbale. Bucureşti. Bucureşti. dezbaterea) şi roluri asumate de către profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator.E. 2001 Stan.. . întrebări abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată. în grupe..D. folosirea unor resurse materiale adecvate. cât şi pe cele facultative. materiale. 1. comunicare. vol. cu alegere multiplă. mixtă (congruenţa acestora). De asemenea.comunicare verbală. participant. studiu individual) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice. genurile şi speciile literare.. deschise. evaluator. Bibliografie obligatorie Programe şcolare şi ghiduri Curriculum Naţional. Editura didactică şi Pedagogică.C. blocaje în comunicare. dialogul.. C. M. Editura Aramis Print. candidaţii trebuie să cunoască epocile fundamentale ale literaturii române. M.. I.N. precum şi operele literare reprezentative pentru fiecare dintre acestea. M. C. 9. soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă.N. Conţinuturi (a) Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă.) .E.N. Editura Cicero. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi. Ghid pentru profesori.  modalităţi de adecvare a unui C.).C.. cunoştinţe. nonverbală.. 1998 .  repere / condiţionări în elaborarea C. Bucureşti. candidaţii trebuie să cunoască monografic opera autorilor canonici prevăzuţi în programa de liceu. Aria curriculară Limbă şi comunicare. C. folosirea adecvată şi eficientă a timpului.) .-ului (resurse umane. sufleur). 10. (b) Pentru domeniul literatură. Programe şcolare pentru clasa a IX-a. forme de instruire (frontal. paraverbală. antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare. Mihail (coord. facilitator etc. resursă. 1999 Curriculum Naţional. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. C..). Programe şcolare pentru clasele a V-a — a VIII-a.Ş. ProGnosis. M.N. Editura Cicero. context local.Ş.N. 1.N. 11.E. Tipogrup Press. la grupuri-ţintă diferite.C.. Bucureşti.C. 1999 Curriculum Naţional..D.Evaluarea curentă şi examenele. Limba şi literatura română.C. forme ale comunicării didactice (prelegerea. interesele elevilor).C.Metode de învăţământ. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu.N. învăţare prin cooperare. (coord.E. 1. 2002 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. a unei atitudini deschise faţă de comunicare. în perechi. 2001 Ghid metodologic. Liceu. vol. literatură). Curriculum la decizia şcolii  proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare / extindere / opţional ca disciplină nouă. Editura Aramis. tipuri de întrebări (închise.C.C. 2001        Metodică şi pedagogie  Cerghit. A. vol. 2002 Stoica. evaluator. întrebări concrete.E.  gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi. curentele.. Editura Aramis Print. experienţe individuale).  organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui climat adecvat desfăşurării orei. Bucureşti. Învăţământ primar şi gimnazial. Buzău. C. Managementul clasei  rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator.

A. Editura Polirom.) .Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. ediţia a V-a. 2000 Gabriela Pană Dindelegan . .O. Bucureşti. Ghid teoretico-aplicativ.) . Eminescu. 2003 Didactica disciplinei  Pamfil. Neacşu..U. G. Iaşi. Editura Univers.. Valeria . Potolea. Editura Polirom.Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Bucureşti. Mircea (coord. M. Editura Polirom. Negreţ. Editura Paralela 45. Liliana. 1973.Structura liricii moderne. Bucureşti. 2001 Mancaş. G. Academiei. I. 2001  Marino. 2003 Limba română ( fonetică. Ed. Editura Polirom. Radu. istorie literară     . Aurel (coordonatori) . Editura Didactică şi Pedagogică. I.Introducere în literatura fantastică Critică. 1975  Stoica. Editura Academiei. 1994 Sala.. gramatică. 1995  Dicţionar ortografic. Bucureşti. I. Bucureşti. vocabular. Bucureşti. I. Editura Dacia. I.Evaluarea continuă a elevilor şi examenele.). Gabriela .Naraţiune şi dialog în proza românească. Bucureşti. 2000  Anghelescu. Mihaela. vol. 1995  Landsheere. Hugo . Bucureşti. Ed. Universul poeziei. Limba română de azi. Bucureşti. Elemente de pragmatică a textului literar.Prelegeri pedagogice. Enciclopedia limbii române.Literatura română. Pânişoară. Editura Univers. Limbajul poeziei culte.. Bucureşti. 2000  Ionescu. Pedagogie generală. (e. 2001 Guţu Romalo.. Dicţionar de opere. ortoepic şi morfologic al limbii române. . Mircea. I. Pană Dindelegan.Didactica modernă. Bucureşti. Bucureşti. Liliana . Editura Coresi. T. Structuri didactice deschise.Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. Ed. ediţia a II-a. Marius (coord.Curs de pedagogie. ortoepic şi de punctuaţie. D.Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică. 1988  Cerghit. Mancaş.Teorie şi analiză gramaticală.B.a. Încercare de tipologie narativă. Ionescu-Ruxăndoiu. stilistică. 2003  Parfene. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. Bucureşti. 1966 Avram. Sasu. Mioara .Gramatica pentru toţi. Bucureşti. Iaşi. Editura Humanitas. Angela. Editura Academiei. . Bucureşti. Albatros. Bucureşti. I. . Bucureşti. Jaap . stilistică. Mihaela . istoria limbii ) *** Gramatica limbii române. limbaj. . Editura Academiei. C. Nemira. 1996  Bidu-Vrănceanu. Papahagi. 1985        Comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu.. ediţia a II-a. 1991 Teoria literaturii Călinescu.Corectitudine şi greşeală. Bucureşti. Bucureşti.. Ed. 2001  Cucoş. 2001 Dicţionare  *** Îndreptar ortografic. în curs de aparţie)  Dicţionarul explicativ al limbii române. 1998 Lintvelt. 1974 Friedrich. Ed. Tzvetan . Editura Humanitas Educaţional. Editura Minerva. Ed.Cum se scrie un text?. 1994 Todorov. Alina . Călăraşu. Stilistica funcţională a limbii române. Litera Internaţional. Cluj.Punctul de vedere. (coord). Iaşi. Editura Univers Enciclopedic.Dicţionar de idei literare. Bucureşti.Dicţionarul esenţial al scriitorilor români. ediţia a II-a. ediţia a III-a. Bucureşti. 1999  Şerbănescu. versiune nouă. Papahagi. Iaşi. Cristina. Constantin . Editura Humanitas.stil. 1983 Coteanu. vol. Univers Enciclopedic. Univers Enciclopedic. I. Andra .Limba şi literatura română în gimnaziu. Ed. Cerghit. 1973  Zaciu. I.Stilistica funcţională a limbii române . Editura Academiei Române. 1982 (ediţia nouă. II. Adrian .

Scriitori români de azi. explicaţii. Bucureşti. Bucureşti. Lăzărescu. G. Bucureşti. antologie de texte vechi româneşti.Comunicarea. Bucureşti. 1967-1972  Simion. Bucureşti. Între corect şi incorect. Şerban.Literatura română sub comunism. colecţia „Cartea fundamentală“. Bucureşti. Liliana . Nicolae . 1983  Balotă. 2000  Tudor Vianu. I-II-III. Editura Cartea Românească. G. Arta prozatorilor români. metrică şi prozodie. 1998-2001 (vol.Recapitularea modernităţii.Teoria şi practica analizei gramaticale. . vol. Editura Humanitas. Editura Casa C ărţii de Ştiinţă. Cluj-Napoca. Ed. Dicţionar-antologie. 1988  Crăciun. Gheorghe . I-IV. figuri de stil. 1997  Neamţu. Bucureşti. Minerva. ediţia a II-a. 1996 Dragomirescu. Bucureşti. Universităţii. Editura pentru Literatură.Arca lui Noe. influenţe. Editura Minerva.. Bucureşti. Ed. Editura Clusium. 1973  Crohmălniceanu. Bucureşti. Pentru o nouă istorie a literaturii române. Editura All. Sorohan. Editura Paralela 45. 1977 În vederea aprofundării unor conţinuturi ale disciplinei. 1982-1984  Negrici. Nicolae . Editura Cartier. . 1995 Irina Petraş. I-IV. 1996 Pentru probleme de comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu. colecţia „Tezaur“. Editura Ştiinţifică. Gheorghe – Introducere în teoria literaturii.Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Eugen . Ov. 1999  Dimitrescu. Teoria literaturii. Editura Albatros.Cuvintele limbii române. Editura Clusium — Logos. 1982  Scarlat. . Istoria poeziei româneşti. Editura Minerva. Origini şi dezvoltare. Bucureşti. Cristina. Adriana . Cluj.Dicţionarul figurilor de stil. I-II. 1995  Dimitrescu. Florica . 2001  Draşoveanu. Cluj — Bucureşti. Eugen . Editura Magister. Editura Ştiinţifică. Gh. în curs de apariţie) Anghelescu.Dicţionar de termeni literari. 1971  Lovinescu. Mihai . Istoria literaturii române contemporane. I. Mioara .D. Studiu. 1997  Stoichiţoiu Ichim. . Bucureşti.Ortografia pentru toţi. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. vol. 1995     Pentru probleme de limbă ( vocabular. Mircea.) . E. 1994  Cioculescu. Pompiliu . Bucureşti. 1982  Mazilu. Editura Minerva. 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii şi de receptare a textului  Cornea. creativitate. Florica . istoria limbii)  Avram. Ionescu. 1997 . 1972  Constantinescu. 2001 *** Limba română. 1974-1989  Manolescu. N. Chişinău.Dicţionar de cuvinte recente. Bucureşti. Vianu Tudor.Recitind literatura română veche. 1995  Dinu. Bucureşti. genuri şi specii literare. . 2002  Ion Bogdan Lefter . Editura All. Bucureşti. Curente literare.Teze şi antiteze în sintaxa limbii române. Mioara . Cluj. III. Vl. D. Editura Didactică şi Pedagogică. gramatică. vol. Dumitru Horia.Conversaţia: structuri şi strategii. Călinescu. Editura Garamond.Scrieri. ediţia a II-a. IV. I-III. vol. Minerva. Chişinău. 1980. vol. E. S.Dinamica lexicului românesc ieri şi azi. 1997  Avram. vol. Ed. 1981. Dinamică. Bucureşti. Editura Litera. I-VI. Paul – Introducere în teoria lecturii. Editura Excelsior.De la Ion la Ioanide. Editura Fundaţiei PRO. vol. . Mircea. G. II. Editura Minerva. Streinu. Editura Minerva. glosar şi bibliografie de Maria Cvasnâi Cătănescu.Vocabularul limbii române actuale. Bucureşti. Bucureşti.Dicţionarul analitic de opere literare româneşti. recomandăm parcurgerea următoarelor lucrări: Pentru dicţionare Ion Pop (coord.Literatura română între cele două războaie mondiale. Bucureşti.Istoria literaturii române moderne. Editura Logos. Bucureşti. . Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite.

Nicolae . Matei . 1999 Cronicarii moldoveni. 1999 Ioana Em.Avangarda în literatura română. 1977 Manolescu. 1997 Simion. 1993 Manolescu. Editura Univers Enciclopedic. Scepticul mântuit. Ion . kitsch. Cartea Românească. Bucureşti. Miron Costin. Ficţiunea jurnalului intim.Rebreanu sau paradoxul organicului. Editura Eminescu. Bucureşti. Editura Univers. 1997  Dan. Nicolae . Dinu . Mircea . 1995  Zafiu. Editura Albatros. ediţia a II-a. Cluj. 1996 Lovinescu. 2003  Călinescu. 1996 Flămând.Poeţi romantici. glosar şi bibliografie de Dan Horia Mazilu.Titu Maiorescu. dosare critice. Eugen. Petrescu. Grigore Ureche. Bucureşti. Bucureşti. Destinul unei structuri epice. Piteşti. Eseu despre începuturile poeziei române. 1993 Poantă. Pavel . Bucureşti. Bucureşti.Viaţa lui I. Editura All. 2002 Cioculescu. colecţia Tezaur. Eco. Liviu . Paralela 45. Petru . Bucureşti. Editura Pontica. 1978 Popescu. N. 2001 Literatura memorialistică. Radu Petrescu. Editura Cartea Românească. note. 1940 Călinescu. 2001  Vlad. Introducere. Marian . Sibiu. 1980 Anghelescu. 1996 Angelescu. Anne .Dimineaţa poeţilor. 2003 Braga. Editura Imago.Camil Petrescu. 1997 Pop. Editura Humanitas. . Eminescu. Basmul popular românesc. Institutul European. postfaţă.Cercul Literar de la Sibiu. Eugen. Editura Humanitas. Bacovia. Iaşi. 1972  Ubersfeld. postmodernism). introducere. colecţia MEMO. Constanţa. a reciti. Editura Atlas. Bucureşti. Caragiale.A citi. Nicolae . Caragialiana. Silviu . Collegium. Steinhardt. Corin .Ion Creangă. Ion . Bucureşti. David . Editura Clusium.Povestirea. 1979 Ioana Em. vol. 1996 Simion. Eugen .universul liric. Modele cosmologice şi viziune poetică. Bucureşti. 1999.Mitul şi literatura. Bucureşti.Ioan Slavici. Bucureşti. Editura Humanitas. Editura Paralela 45. Editura Fundaţiilor.Povestirile în ramă. Editura Polirom. Bucureşti. Ipostaze universale şi româneşti ale unei structuri. colecţia „Tezaur“. Umberto. Excurs critic şi texte comentate. Bucureşti.Nichita Stănescu: orizontul imaginar. Bucureşti. Editura Albatros. 2000  Papadima. 1972 Zane.Termenii cheie ai analizei teatrului. Rodica . Mircea . Călinescu şi „complexele“ literaturii române. Bucureşti. Bucureşti. antologie de Mihai Nasta şi Sorin Alexandrescu. 2000 Pop. 1999 Balotă. Rodica . 2000  ***Poetică şi stilistică. note şi bibliografie adnotată de Liviu Papadima.Sadoveanu sau utopia cărţii. I. Editura Grai şi suflet . Şerban . Ion . Ion D. II.Opera lui Tudor Arghezi. Cluj. 1997 Simion. 1996 Mircea Martin. G. prefaţă.Naraţiune şi poezie. Bucureşti. note şi bibliografie de Rodica Zafiu. Viorica . 1972  Călinescu. colecţia Tezaur.Limbajul romanului. Editura Fundaţiei Culturale Române. Bucureşti. Matei . dosar critic. L. Antologie. Bucureşti.  Lodge. Bucureşti. 1976 Muthu. Editura Minerva. introducere. Editura Humanitas.Introducere în opera lui G. 1979 Literatura românească de avangardă. Monografie. dosare critice. Şase plimbări prin pădurea narativă. Editura Paralela 45. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă. Bucureşti. Col. Editura Univers. Bucureşti. Petrescu. G. Editura Eminescu. Către o poetică a (re)lecturii. . Editura Univers. tabel cronologic.Cultura naţională.Literatură şi comunicare. Editura Polirom. Editura Univers. Braşov. colecţia Excellens. Sîrbu. Editura Minerva.Clasicii noştri. Magdalena . Antologie prefaţată. Bucureşti. 1993 Popa. Editura Minerva. L. avangardă.                              . 1981 Poezia simbolistă românească. Editura Aula. Editura Eminescu. 1977 Comediile lui I.Lucian Blaga . Antologie. Ion Neculce. decadenţă. Bucureşti. Bucureşti.Cinci feţe ale modernităţii (modernism. Orientări moderne. III. comentarii. Caragiale. comentarii. colecţia Tezaur. Editura Eminescu. comentarii.A fost de unde n-a fost. Editura Humanitas. Piteşti. E. Ion Barbu şi poetica postmodernismului. Antologie. 1998 Pentru critică şi istorie literară Nişcov. Bucureşti. Editura Dacia. Seria Litere. Editura Cartea Românească. comentarii şi bibliografie de Gabriela Duda.Marin Preda. dosare critice.

Editura Humanitas. 1996 Pârvulescu. Editura Humanitas. Bucureşti. Bucureşti. 1993 . Mircea – Postmodernismul românesc. Editura Eminescu. – Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă. note şi bibliografie adnotată de Ion Manolescu. Editura Crater.Poetica postmodernismului. colecţia Tezaur. Radu G. Ediţia a II-a. Ioana .Alfabetul doamnelor. Bucureşti. 1999 Cărtărescu. Liviu . Editura Paralela 45.    comentarii. 1998 Ţeposu. 1999 Petrescu. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->