MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004

competenţe generale.Argument Programa se adresează profesorilor care predau limba şi literatura română. resurse. Examenul este orientat spre a evalua calitatea concepţiei didactice şi modalităţile concrete prin care profesorul pune elevii în situaţii de învăţare eficiente. auxiliare curriculare. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucrează. când flexibilitatea programelor şi existenţa manualelor alternative solicită din partea profesorului efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice flexibile. precum şi competenţele specifice profesorului de limba şi literatura română. utilizarea metodelor centrate pe elev / a tehnicilor              . 2. trunchi comun. proiectarea activităţii didactice: planificarea calendaristică. competenţe specifice. proiectarea de activităţi de învăţare intra-. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare proiectată Domenii de competenţă 1. obiective de referinţă. elemente obligatorii şi facultative ale programei. formative şi sumative în funcţie de obiectivele sau de competenţele vizate Selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau competenţelor vizate Selectarea şi proiectarea unor conţinuturi pentru programe de opţionale de tipul „aprofundare“ / „extindere“ Analizarea unor proiecte pentru opţionalul ca disciplină nouă sau pentru opţionalul integrat. arii curriculare. sintaxă. Este important ca profesorul să poată demonstra felul în care aplică în actul didactic aceste cunoştinţe în mod adecvat. prezentare. absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate. proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii. morfologie. vocabular. coerenţa demersului. comunicare) şi problemele de învăţare specifice domeniului Operarea cu programele de gimnaziu şi de liceu în vederea proiectării unui demers didactic adaptat specificului grupului-ţintă Aplicarea creativă şi reflexivă a cunoştinţelor despre predarea-învăţarea disciplinei Selectarea diverselor modalităţi de abordare a textului literar şi nonliterar în funcţie de tipul de text discutat şi grupul-ţintă Aplicarea adecvată a principiilor şi a metodelor specifice de abordare a noţiunilor de limbă (fonetică. literatură. Această orientare este cu atât mai necesară acum. manuale şcolare. obiective cadru. Ea este concepută astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva noii abordări curriculare a disciplinei limba şi literatura română în gimnaziu şi în învăţământul liceal. tipuri de interacţiune a grupului de elevi). formelor şi metodelor specifice didacticii redactării Elaborarea de teste iniţiale. apte de a conduce la formarea capacităţilor şi a competenţelor prevăzute în programele şcolare. creativ şi reflexiv. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul specialităţii (limba şi literatura română) cu ştiinţele conexe: metodica şi pedagogia.şi transdisciplinare. metode folosite. programa este construită pe competenţe. inter. vizând practici specifice ale predării-învăţării disciplinei limba şi literatura română. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu obiectivele / competenţele specifice anului de studiu. stilistică) Aplicarea adecvată a principiilor. proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii). Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina limba şi literatura română metode didactice specifice: clasificare. De aceea. Urmărind obiectivele generale şi specifice ale disciplinei. caracterizare. modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-funcţională. programe şcolare. planuri-cadru. Curriculum şi proiectarea didactică componentele curriculum-ului şcolar: curriculum naţional. Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. curriculum naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. formelor şi metodelor specifice didacticii oralului Aplicarea adecvată a principiilor. discipline. Competenţe vizate Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei (din cele trei domenii: limbă.

de învăţare prin cooperare. domenii de utilizare. telegramă. interviul. ancorarea în cunoştinţele prealabile ale elevilor asupra temei etc.). formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului dramatic). deductive. caracterizare. dialogul formal şi informal. abordarea textelor aparţinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale acestora. eseu etc.mijloc al interacţiunii educaţionale comunicarea în predare-învăţare (adecvarea discursului la capacităţile de înţelegere a elevilor. analogice. fidelitate. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. 5. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică. ghidarea elevilor spre înţelegerea. 8. căi de acces spre textul literar. componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. Didactica redactării strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale (cerere. jurnalul de lectură. povestirea orală. observarea sistematică a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. dezbaterea. juridic. compunerea gramaticală etc.). modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte.). didactica textului dramatic (concepte de teorie literară specifice. formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului narativ). reguli de proiectare. completare de formulare. scrise. 7. descrierea orală. Didactica limbii române abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării. de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive. formarea unei grile de lectură care să conducă la receptarea adecvată a poeziei). monologul demonstrativ. dialoguri sau naraţiuni pe o temă dată) sau texte despre opera literară (rezumat. portofoliul. strategii de învăţare şi de aplicare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. tipuri de evaluări. formativă. publicistic. funcţii. metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (proiectul. 4. tipologia itemilor: definiţie. forme de organizare a activităţii didactice: clasificare. analiză. practice) folosite în orele de limba şi literatura română. tipuri de evaluare (iniţială. masa rotundă etc. . 6. proces-verbal. exprimarea unui punct de vedere: jurnalul personal. modalităţi de corectare şi notare. exerciţiul gramatical. rezumatul oral. didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice. mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare: funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ. curriculum vitae). calităţile instrumentelor de evaluare: validitate. Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare evaluarea. analiza gramaticală. obiectivitate şi aplicabilitate. 3. analiza şi interpretarea adecvată a unui text). sumativă) folosite la limba şi literatura română. clasificări. caracterizare. probe de evaluare (orale. caracteristici. administrativ. tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor. autoevaluarea. investigaţia. Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii.). Comunicarea . texte reflexive şi argumentative (relatarea unor evenimente şi întâmplări din experienţa personală. Didactica oralului strategii de învăţare şi exersare a ascultării active. caracterizare. texte imaginative (alcătuirea unor descrieri. argumentarea unui punct de vedere). strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute de programă (monologul informativ. didactica textului narativ (concepte de teorie literară specifice. abordarea textului nonliterar (ştiinţific.

în perechi.N. cu alegere multiplă. 1. (coord..C. 1998 . M. Managementul clasei  rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator. întrebări abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată. candidaţii trebuie să cunoască epocile fundamentale ale literaturii române. literatură). M. paraverbală. (b) Pentru domeniul literatură. Bibliografie obligatorie Programe şcolare şi ghiduri Curriculum Naţional. participant. Bucureşti. C. cunoştinţe. antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare. C.C. A. Aria curriculară Limbă şi comunicare. a unei atitudini deschise faţă de comunicare. Editura didactică şi Pedagogică. cât şi pe cele facultative. Curriculum la decizia şcolii  proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare / extindere / opţional ca disciplină nouă.E.) . evaluator. Bucureşti. jocuri de „încălzire“. . întrebări concrete. Ghid pentru profesori. vol. Programe şcolare pentru clasa a IX-a... Bucureşti. resursă. 1999 Curriculum Naţional. sufleur).N.C. I. 2001 Ghid metodologic. 11. dialogul.N. comunicare. la grupuri-ţintă diferite.D. vol. experienţe individuale).N.E. Editura Aramis Print.E.N. Conţinuturi (a) Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă.C. în grupe. Mihail (coord. deschise.comunicare verbală. forme de instruire (frontal.  gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi. mixtă (congruenţa acestora). M.  repere / condiţionări în elaborarea C.N.  modalităţi de adecvare a unui C.Metode de învăţământ. Editura Cicero. tehnici de exprimare a sentimentelor etc.) .).  organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui climat adecvat desfăşurării orei.. folosirea unor resurse materiale adecvate. candidaţii trebuie să cunoască monografic opera autorilor canonici prevăzuţi în programa de liceu. materiale. Editura Aramis Print. facilitator etc. 2001        Metodică şi pedagogie  Cerghit. 1999 Curriculum Naţional. 2002 Stoica. Bucureşti.Ghid de evaluare. Bucureşti. soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă. context local. 2002 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. precum şi operele literare reprezentative pentru fiecare dintre acestea. participant. blocaje în comunicare. curentele.Ş. tehnici nonverbale. evaluator. 10. 9. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc.. vol.. Limba şi literatura română.E.Evaluarea curentă şi examenele. C.Ş. dezbaterea) şi roluri asumate de către profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator. Editura Aramis..C. nonverbală. ProGnosis. genurile şi speciile literare. Editura Cicero. 1. Programe şcolare pentru clasele a X-a — a XII-a. Liceu. 1. Buzău. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu. studiu individual) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice.).C. C. M. învăţare prin cooperare.E.N. Programe şcolare pentru clasele a V-a — a VIII-a. Tipogrup Press. Bucureşti.C... Învăţământ primar şi gimnazial.D. C. folosirea adecvată şi eficientă a timpului.. 2001 Stan. interesele elevilor). atât pe cele obligatorii.. De asemenea. M. folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi.C. tipuri de întrebări (închise. forme ale comunicării didactice (prelegerea.-ului (resurse umane.

ediţia a II-a. Editura Humanitas. Editura Univers. stilistică.O. 1996  Bidu-Vrănceanu. ediţia a V-a. Pedagogie generală.Gramatica pentru toţi. 1973.).Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. Ed. Mircea (coord. vocabular.Introducere în literatura fantastică Critică. Ed..B. 1983 Coteanu. Structuri didactice deschise. Cerghit. Iaşi. Bucureşti. Editura Polirom. 2001 Mancaş. Papahagi. Limbajul poeziei culte. Editura Polirom.. Bucureşti.. Academiei. 2001 Dicţionare  *** Îndreptar ortografic. în curs de aparţie)  Dicţionarul explicativ al limbii române. Editura Academiei. De la teorie la practică. Bucureşti. stilistică. 2003  Parfene.Evaluarea progresului şcolar. Elemente de pragmatică a textului literar.Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Mircea. Bucureşti. Sasu. Mihaela. Pană Dindelegan. Liliana . Editura Dacia.) .Teorie şi analiză gramaticală. Editura Univers Enciclopedic.Stilistica funcţională a limbii române . 1995  Dicţionar ortografic. Ed. Editura Academiei. Iaşi. I.. Bucureşti. 2003 Limba română ( fonetică. Ionescu-Ruxăndoiu. ortoepic şi de punctuaţie. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Dicţionar de idei literare. I. 2000  Ionescu. Adrian . versiune nouă. Tzvetan . M.Punctul de vedere. Enciclopedia limbii române. Bucureşti.stil. Stilistica funcţională a limbii române. (e. Papahagi. Constantin . 1988  Cerghit. Ed.Curs de pedagogie. Ed. vol.Naraţiune şi dialog în proza românească. 1974 Friedrich. Radu. Nemira. 1973  Zaciu.a.) . Aurel (coordonatori) . A. Bucureşti. Mancaş. Ghid teoretico-aplicativ. I. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. . ortoepic şi morfologic al limbii române. Cluj. Călăraşu. Bucureşti.. Bucureşti. Bucureşti. D. Bucureşti. 1991 Teoria literaturii Călinescu. Editura Polirom. ediţia a II-a. I.Structura liricii moderne. Univers Enciclopedic. 2003 Didactica disciplinei  Pamfil.Didactica modernă. 1982 (ediţia nouă. Univers Enciclopedic. 2001  Marino. Bucureşti. Ed. Eminescu. Valeria . 1975  Stoica. ediţia a II-a. 1994 Todorov. G. I.Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Bucureşti. Dicţionar de opere. . Hugo . Gabriela . 1995  Landsheere.. I. Editura Academiei Române. Negreţ. Iaşi. Bucureşti. ediţia a III-a.Prelegeri pedagogice. T. vol. Ed. II. I. Mioara . Editura Polirom. Bucureşti. Editura Humanitas Educaţional. 1998 Lintvelt. C.. I.Literatura română. Iaşi. limbaj. gramatică. Liliana. . Potolea. Mihaela . istoria limbii ) *** Gramatica limbii române. Bucureşti. 1966 Avram. Albatros. Universul poeziei. Editura Minerva. Angela. 2001 Guţu Romalo. Jaap .Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Editura Academiei..Cum se scrie un text?.Limba şi literatura română în gimnaziu. Editura Humanitas. Pânişoară. Editura Paralela 45. Limba română de azi. 2001  Cucoş.Dicţionarul esenţial al scriitorilor români. Editura Coresi. Litera Internaţional. I. Marius (coord. 1994 Sala. . Cristina. G. Bucureşti. Bucureşti. Andra . Editura Univers. . (coord). 1999  Şerbănescu. istorie literară     . Bucureşti.U. 2000 Gabriela Pană Dindelegan . Încercare de tipologie narativă. Neacşu.Corectitudine şi greşeală. Alina . 2000  Anghelescu. 1985        Comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu.

Ed. Florica . Editura Paralela 45. 1977 În vederea aprofundării unor conţinuturi ale disciplinei. Liliana . 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii şi de receptare a textului  Cornea. IV. Chişinău. Chişinău. Editura Minerva. Editura Litera. recomandăm parcurgerea următoarelor lucrări: Pentru dicţionare Ion Pop (coord. Editura Minerva. Sorohan. Nicolae . Editura Casa C ărţii de Ştiinţă.Scriitori români de azi. Cristina. Editura Didactică şi Pedagogică. Vl.Literatura română sub comunism. Vianu Tudor. vol. 1995  Dinu.Dicţionar de cuvinte recente. Bucureşti. Istoria poeziei româneşti. Pompiliu .Dinamica lexicului românesc ieri şi azi. Editura Magister. Cluj. Bucureşti. Arta prozatorilor români. Mircea. Bucureşti. Ed.Teze şi antiteze în sintaxa limbii române. 1995     Pentru probleme de limbă ( vocabular. G. gramatică. Minerva. . Minerva. glosar şi bibliografie de Maria Cvasnâi Cătănescu. .Dicţionarul figurilor de stil. Bucureşti. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. Bucureşti. influenţe. Editura All.Comunicarea. Editura Logos. Bucureşti. vol. Editura Clusium — Logos. II. E. Gheorghe . I. Editura Minerva. S. Bucureşti.Recitind literatura română veche. Editura Humanitas. colecţia „Tezaur“. Între corect şi incorect. Ov. Editura Ştiinţifică. Origini şi dezvoltare. ediţia a II-a. 1982-1984  Negrici. G. Paul – Introducere în teoria lecturii. Dinamică. Adriana . Teoria literaturii. Bucureşti. 2001  Draşoveanu.De la Ion la Ioanide. 1988  Crăciun. creativitate. 1998-2001 (vol. Mircea. Florica .Dicţionarul analitic de opere literare româneşti. 2002  Ion Bogdan Lefter . 1996 Pentru probleme de comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu. Editura Clusium. Bucureşti. Dicţionar-antologie. Editura Cartea Românească. Eugen .Istoria literaturii române de la origini până în prezent.Istoria literaturii române moderne. Gheorghe – Introducere în teoria literaturii. 1981. 1971  Lovinescu. 1999  Dimitrescu. Dumitru Horia. . Şerban. 1997  Avram. I-IV. . Editura Cartier. Curente literare. Nicolae . . 2000  Tudor Vianu. Bucureşti. Studiu. metrică şi prozodie. 1983  Balotă. Eugen . I-II. Bucureşti. I-VI. 1982  Mazilu. Ionescu. Ed.Literatura română între cele două războaie mondiale.Teoria şi practica analizei gramaticale. vol. 1997  Neamţu.Arca lui Noe. explicaţii. Bucureşti. Mihai .Cuvintele limbii române. figuri de stil. I-III. 1972  Constantinescu. vol. vol. Mioara . III. Bucureşti. N.Scrieri. Bucureşti. Editura Garamond. 1982  Scarlat. E. 1996 Dragomirescu. genuri şi specii literare.Recapitularea modernităţii. ediţia a II-a. Bucureşti. I-II-III. D. istoria limbii)  Avram. 1997  Stoichiţoiu Ichim. 1980.Dicţionar de termeni literari. 2001 *** Limba română. 1973  Crohmălniceanu. antologie de texte vechi româneşti. Bucureşti. . Streinu. Editura pentru Literatură.D. Editura All. Gh. Editura Fundaţiei PRO.. vol.) . 1997 . 1995  Dimitrescu. Călinescu. Istoria literaturii române contemporane. colecţia „Cartea fundamentală“. . Cluj-Napoca.Ortografia pentru toţi. Bucureşti. 1967-1972  Simion. Mioara . Editura Ştiinţifică. Editura Albatros. Editura Ştiinţifică.Vocabularul limbii române actuale. Cluj. Cluj — Bucureşti. Editura Excelsior. Bucureşti. în curs de apariţie) Anghelescu. vol. Universităţii. G. Editura Minerva. Bucureşti. Pentru o nouă istorie a literaturii române.Conversaţia: structuri şi strategii. Editura Minerva. Bucureşti. Lăzărescu. Bucureşti. 1994  Cioculescu. 1974-1989  Manolescu. Bucureşti. 1995 Irina Petraş. I-IV.

Cercul Literar de la Sibiu. 1996 Angelescu.  Lodge.Nichita Stănescu: orizontul imaginar. Editura Dacia. Antologie. Liviu . 1981 Poezia simbolistă românească. Nicolae . Bucureşti. Editura Minerva. note. Editura Fundaţiei Culturale Române. Bucureşti. colecţia Tezaur. Collegium. Editura Cartea Românească. Caragiale. 1976 Muthu.Camil Petrescu. Sibiu. Braşov. vol. Institutul European. Ion Neculce. 1998 Pentru critică şi istorie literară Nişcov. Anne . Către o poetică a (re)lecturii. 1993 Popa.A citi. 2000  Papadima. 1993 Manolescu. 1977 Comediile lui I.Limbajul romanului. Editura Albatros. II. Grigore Ureche. Bucureşti. . Eseu despre începuturile poeziei române. Bucureşti. 1995  Zafiu. Editura Clusium. Introducere. 1977 Manolescu. Editura Cartea Românească. 2001  Vlad. Editura Univers. G.                              . Corin . L. Editura Humanitas. Ion . Editura Polirom. Scepticul mântuit.Povestirea. Bucureşti. 2003  Călinescu. Rodica . Col. 1979 Ioana Em. Editura Minerva. 1997 Simion. antologie de Mihai Nasta şi Sorin Alexandrescu. Editura Grai şi suflet . Bucureşti. Bucureşti. dosare critice. E. Bucureşti. kitsch. dosare critice. Matei . Şerban . colecţia MEMO. Bucureşti.Avangarda în literatura română. . comentarii. Umberto. Bucureşti. Paralela 45. Bucureşti. Editura Aula. Editura Polirom. Caragiale. comentarii. 1996 Lovinescu. Pavel .Termenii cheie ai analizei teatrului. 1978 Popescu. Editura Eminescu. Rodica . 1979 Literatura românească de avangardă.Titu Maiorescu. Bucureşti. Ion Barbu şi poetica postmodernismului. 2000  ***Poetică şi stilistică. I. Ion . Antologie. Editura Pontica.Introducere în opera lui G. 1996 Mircea Martin. L.Povestirile în ramă. N. Editura Eminescu. Călinescu şi „complexele“ literaturii române. introducere. Cluj. Bucureşti. Matei . note şi bibliografie de Rodica Zafiu. Bucureşti.Ion Creangă. Editura Paralela 45. 1997 Pop.Sadoveanu sau utopia cărţii. Bucureşti. Editura Minerva. Excurs critic şi texte comentate. Orientări moderne. colecţia „Tezaur“. Basmul popular românesc. Radu Petrescu. Bucureşti. Bucureşti. Eco.Viaţa lui I. Editura Eminescu. 2003 Braga. Magdalena . Editura Univers. Nicolae . Şase plimbări prin pădurea narativă. III.Ioan Slavici. Editura Paralela 45.Dimineaţa poeţilor. 1972  Călinescu. G. 1980 Anghelescu. Mircea . Bucureşti. Dinu . 1996 Simion. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă. Monografie. 1997  Dan. 1999 Ioana Em.A fost de unde n-a fost.Rebreanu sau paradoxul organicului. Piteşti. 1972 Zane.Cultura naţională. Ion D. Editura Eminescu. Cartea Românească. Piteşti. prefaţă. Ficţiunea jurnalului intim. Eugen. Destinul unei structuri epice.Lucian Blaga . comentarii şi bibliografie de Gabriela Duda. a reciti. Editura Humanitas. Seria Litere.Poeţi romantici. Eugen. Editura All. Editura Humanitas. Bucureşti. Editura Fundaţiilor. Ion . Editura Imago. Petru .Marin Preda. Petrescu. tabel cronologic.Literatură şi comunicare.Opera lui Tudor Arghezi. 1993 Poantă. postfaţă. Antologie. Bucureşti. Bucureşti. Miron Costin. Bucureşti. Antologie prefaţată. Constanţa. 1940 Călinescu. dosar critic. Silviu . Bucureşti. postmodernism).Naraţiune şi poezie. dosare critice.Clasicii noştri. Sîrbu. Steinhardt.universul liric. Marian . Eminescu. glosar şi bibliografie de Dan Horia Mazilu. introducere. Petrescu. Ipostaze universale şi româneşti ale unei structuri.Mitul şi literatura. 2001 Literatura memorialistică. Mircea . Editura Univers Enciclopedic. Caragialiana. David . Bucureşti. Bacovia. colecţia Tezaur. Iaşi. 1997 Simion. avangardă. 2000 Pop. Editura Humanitas. ediţia a II-a. Editura Univers. decadenţă. Editura Albatros. 1999. Nicolae . Bucureşti. Editura Atlas. Viorica . note şi bibliografie adnotată de Liviu Papadima. 2002 Cioculescu. Editura Univers. colecţia Excellens. colecţia Tezaur. 1996 Flămând. 1972  Ubersfeld.Cinci feţe ale modernităţii (modernism. Eugen . 1999 Balotă. comentarii. Bucureşti. Cluj. Editura Humanitas. 1999 Cronicarii moldoveni. Bucureşti. Modele cosmologice şi viziune poetică.

1996 Pârvulescu. note şi bibliografie adnotată de Ion Manolescu. 1998 Ţeposu. – Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă. Editura Humanitas. Bucureşti. colecţia Tezaur. Editura Crater. Editura Humanitas. Liviu . Bucureşti. Radu G. Bucureşti. Mircea – Postmodernismul românesc. 1999 Petrescu. 1993 . Bucureşti. Editura Paralela 45. 1999 Cărtărescu. Ioana . Ediţia a II-a.    comentarii.Alfabetul doamnelor. Editura Eminescu.Poetica postmodernismului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful