P. 1
Limba Si Literatura Romana

Limba Si Literatura Romana

|Views: 1,010|Likes:
Published by roxanaroxanaroxxyy

More info:

Published by: roxanaroxanaroxxyy on Oct 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004

morfologie. curriculum naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. caracterizare. planuri-cadru. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul specialităţii (limba şi literatura română) cu ştiinţele conexe: metodica şi pedagogia. discipline. proiectarea de activităţi de învăţare intra-. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucrează. obiective cadru. literatură. prezentare.şi transdisciplinare. Urmărind obiectivele generale şi specifice ale disciplinei. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina limba şi literatura română metode didactice specifice: clasificare. Această orientare este cu atât mai necesară acum. competenţe generale. inter. programe şcolare. auxiliare curriculare. sintaxă. absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate. creativ şi reflexiv. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare proiectată Domenii de competenţă 1. tipuri de interacţiune a grupului de elevi). formelor şi metodelor specifice didacticii oralului Aplicarea adecvată a principiilor. elemente obligatorii şi facultative ale programei. proiectarea activităţii didactice: planificarea calendaristică. 2. Este important ca profesorul să poată demonstra felul în care aplică în actul didactic aceste cunoştinţe în mod adecvat. vocabular. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu obiectivele / competenţele specifice anului de studiu. modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-funcţională. stilistică) Aplicarea adecvată a principiilor. trunchi comun. manuale şcolare. metode folosite. obiective de referinţă. Ea este concepută astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva noii abordări curriculare a disciplinei limba şi literatura română în gimnaziu şi în învăţământul liceal. resurse. Examenul este orientat spre a evalua calitatea concepţiei didactice şi modalităţile concrete prin care profesorul pune elevii în situaţii de învăţare eficiente. competenţe specifice. proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii. comunicare) şi problemele de învăţare specifice domeniului Operarea cu programele de gimnaziu şi de liceu în vederea proiectării unui demers didactic adaptat specificului grupului-ţintă Aplicarea creativă şi reflexivă a cunoştinţelor despre predarea-învăţarea disciplinei Selectarea diverselor modalităţi de abordare a textului literar şi nonliterar în funcţie de tipul de text discutat şi grupul-ţintă Aplicarea adecvată a principiilor şi a metodelor specifice de abordare a noţiunilor de limbă (fonetică. vizând practici specifice ale predării-învăţării disciplinei limba şi literatura română. programa este construită pe competenţe.Argument Programa se adresează profesorilor care predau limba şi literatura română. utilizarea metodelor centrate pe elev / a tehnicilor              . arii curriculare. apte de a conduce la formarea capacităţilor şi a competenţelor prevăzute în programele şcolare. Curriculum şi proiectarea didactică componentele curriculum-ului şcolar: curriculum naţional. formative şi sumative în funcţie de obiectivele sau de competenţele vizate Selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau competenţelor vizate Selectarea şi proiectarea unor conţinuturi pentru programe de opţionale de tipul „aprofundare“ / „extindere“ Analizarea unor proiecte pentru opţionalul ca disciplină nouă sau pentru opţionalul integrat. coerenţa demersului. formelor şi metodelor specifice didacticii redactării Elaborarea de teste iniţiale. Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii). când flexibilitatea programelor şi existenţa manualelor alternative solicită din partea profesorului efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice flexibile. De aceea. Competenţe vizate Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei (din cele trei domenii: limbă. precum şi competenţele specifice profesorului de limba şi literatura română.

de învăţare prin cooperare. exerciţiul gramatical. descrierea orală. tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor. mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare: funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ. obiectivitate şi aplicabilitate. masa rotundă etc. funcţii. 6. sumativă) folosite la limba şi literatura română. rezumatul oral.mijloc al interacţiunii educaţionale comunicarea în predare-învăţare (adecvarea discursului la capacităţile de înţelegere a elevilor. jurnalul de lectură. telegramă. calităţile instrumentelor de evaluare: validitate. didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice.). portofoliul. Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii.).). domenii de utilizare. caracterizare. strategii de învăţare şi de aplicare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. administrativ. deductive. eseu etc. analiza şi interpretarea adecvată a unui text). didactica textului narativ (concepte de teorie literară specifice. Didactica limbii române abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării. de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive. tipologia itemilor: definiţie. . modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. curriculum vitae). Didactica redactării strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale (cerere. 5. texte imaginative (alcătuirea unor descrieri. Didactica oralului strategii de învăţare şi exersare a ascultării active. juridic. investigaţia. forme de organizare a activităţii didactice: clasificare. căi de acces spre textul literar. 8. publicistic. Comunicarea . analiză. abordarea textului nonliterar (ştiinţific. ghidarea elevilor spre înţelegerea. 4. observarea sistematică a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română. clasificări. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective. autoevaluarea. metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (proiectul. formativă. caracteristici. argumentarea unui punct de vedere). 7. texte reflexive şi argumentative (relatarea unor evenimente şi întâmplări din experienţa personală. caracterizare. reguli de proiectare. tipuri de evaluări. analogice. completare de formulare. practice) folosite în orele de limba şi literatura română. abordarea textelor aparţinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale acestora. fidelitate. probe de evaluare (orale. proces-verbal. formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului dramatic). dialoguri sau naraţiuni pe o temă dată) sau texte despre opera literară (rezumat. compunerea gramaticală etc. caracterizare. modalităţi de corectare şi notare. dezbaterea. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică. monologul demonstrativ. tipuri de evaluare (iniţială. scrise. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. analiza gramaticală.). dialogul formal şi informal. didactica textului dramatic (concepte de teorie literară specifice. povestirea orală. exprimarea unui punct de vedere: jurnalul personal. formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului narativ). interviul. formarea unei grile de lectură care să conducă la receptarea adecvată a poeziei). 3. ancorarea în cunoştinţele prealabile ale elevilor asupra temei etc. Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare evaluarea. strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute de programă (monologul informativ.

E.). întrebări abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată. (coord. candidaţii trebuie să cunoască epocile fundamentale ale literaturii române.. 2001 Ghid metodologic. jocuri de „încălzire“. Bucureşti.). la grupuri-ţintă diferite. cât şi pe cele facultative.E. comunicare.  modalităţi de adecvare a unui C. Editura Aramis Print. învăţare prin cooperare. Bucureşti. 2002 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. evaluator..N... antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare.C. Programe şcolare pentru clasa a IX-a. 1999 Curriculum Naţional.N.C. literatură). a unei atitudini deschise faţă de comunicare.) . folosirea unor resurse materiale adecvate. ProGnosis. nonverbală.-ului (resurse umane. deschise. folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi. Bucureşti.N. Mihail (coord.C. facilitator etc. genurile şi speciile literare. 10. Editura Aramis Print. vol. atât pe cele obligatorii. tipuri de întrebări (închise. Bucureşti.  repere / condiţionări în elaborarea C.N. C. paraverbală.. 1998 .. Limba şi literatura română.E.  organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui climat adecvat desfăşurării orei. experienţe individuale).Ş. forme de instruire (frontal.. mixtă (congruenţa acestora). 2002 Stoica. cu alegere multiplă. vol. De asemenea. Învăţământ primar şi gimnazial.E. Bucureşti. forme ale comunicării didactice (prelegerea. Managementul clasei  rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator. candidaţii trebuie să cunoască monografic opera autorilor canonici prevăzuţi în programa de liceu.C. C. C. 1.E. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu. soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă. . participant. întrebări concrete.Ghid de evaluare.  gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi.C. Ghid pentru profesori. tehnici de exprimare a sentimentelor etc.. dialogul. I. resursă.C. 9. A. 11. M.comunicare verbală. evaluator.Evaluarea curentă şi examenele. participant.N. Tipogrup Press.D.D. Conţinuturi (a) Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă. M. în perechi. M. studiu individual) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea.. 2001        Metodică şi pedagogie  Cerghit.N. M. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. C.Ş. blocaje în comunicare..C. context local. Liceu.C. Bibliografie obligatorie Programe şcolare şi ghiduri Curriculum Naţional. Buzău.Metode de învăţământ. 2001 Stan. Programe şcolare pentru clasele a X-a — a XII-a. Curriculum la decizia şcolii  proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare / extindere / opţional ca disciplină nouă.N. 1. Bucureşti. precum şi operele literare reprezentative pentru fiecare dintre acestea.. Editura Cicero. interesele elevilor). tehnici nonverbale. Editura Aramis. Editura Cicero. C. în grupe. Editura didactică şi Pedagogică. dezbaterea) şi roluri asumate de către profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator. (b) Pentru domeniul literatură. 1. Aria curriculară Limbă şi comunicare. folosirea adecvată şi eficientă a timpului. 1999 Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele a V-a — a VIII-a. curentele. vol. sufleur). M. cunoştinţe. materiale.) .

Ed.Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. Sasu. T. Andra . (coord). 1995  Dicţionar ortografic. vol. Limbajul poeziei culte. Litera Internaţional.Teorie şi analiză gramaticală. Univers Enciclopedic. Editura Polirom.Curs de pedagogie. Pană Dindelegan. Liliana. Bucureşti.Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. 2003 Didactica disciplinei  Pamfil.. Papahagi. Bucureşti. 2001 Guţu Romalo. Editura Academiei. istoria limbii ) *** Gramatica limbii române. Bucureşti.Gramatica pentru toţi. vol. 1975  Stoica. 1994 Todorov. Stilistica funcţională a limbii române.Didactica modernă. Editura Minerva. Bucureşti. 1982 (ediţia nouă. Încercare de tipologie narativă. Bucureşti.Cum se scrie un text?. Nemira. Bucureşti. 1985        Comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu. 2001  Cucoş. Bucureşti. 1966 Avram. Ed. Editura Polirom.Dicţionar de idei literare.. Cluj. Academiei. I. 1996  Bidu-Vrănceanu. stilistică. C. I. Ed. Bucureşti. M. Editura Paralela 45. Adrian . ortoepic şi de punctuaţie. 1988  Cerghit. G. Iaşi.Dicţionarul esenţial al scriitorilor români. II. 2001 Mancaş. Aurel (coordonatori) .Limba şi literatura română în gimnaziu. Mihaela .) . Bucureşti. Bucureşti.) . Editura Dacia.Stilistica funcţională a limbii române . Pedagogie generală. 1973  Zaciu. vocabular. 2001  Marino. Ed. Editura Coresi. Cristina.O. Editura Academiei Române.Punctul de vedere. Limba română de azi. Editura Polirom. Iaşi. Mancaş. Bucureşti. Editura Humanitas Educaţional. Enciclopedia limbii române. Editura Univers. Mioara . Editura Academiei. în curs de aparţie)  Dicţionarul explicativ al limbii române. versiune nouă. Bucureşti. 2003 Limba română ( fonetică. Bucureşti. istorie literară     . Cerghit. Bucureşti. ediţia a II-a. Albatros. ediţia a V-a. Elemente de pragmatică a textului literar. Bucureşti. .Dicţionar de ştiinţe ale limbii. gramatică. Editura Univers. Alina . Editura Didactică şi Pedagogică. Hugo . Mircea. .Corectitudine şi greşeală. Editura Univers Enciclopedic. Valeria . Papahagi. 2003  Parfene. Ed. Ionescu-Ruxăndoiu. I.B. 1998 Lintvelt.. . Structuri didactice deschise. Neacşu.).. I. Bucureşti. A. Tzvetan . Universul poeziei. Bucureşti.U. G.Structura liricii moderne. Editura Humanitas. Jaap . I. stilistică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1973. 2000 Gabriela Pană Dindelegan .. . 2001 Dicţionare  *** Îndreptar ortografic. ediţia a II-a. Bucureşti. 1983 Coteanu. I. Iaşi. ediţia a II-a. I. Editura Humanitas. Gabriela . limbaj.. Dicţionar de opere. Ghid teoretico-aplicativ. Bucureşti.Naraţiune şi dialog în proza românească. 2000  Anghelescu.Evaluarea progresului şcolar. Negreţ. Mihaela. 1995  Landsheere. Liliana .stil. Editura Academiei. 1974 Friedrich. Bucureşti. De la teorie la practică. Călăraşu. Mircea (coord. Editura Polirom. I. Potolea.Prelegeri pedagogice.. ediţia a III-a.Literatura română. Radu. Marius (coord. Ed. 2000  Ionescu. Bucureşti. ortoepic şi morfologic al limbii române. 1999  Şerbănescu.a. D. 1994 Sala. Angela. Eminescu.Introducere în literatura fantastică Critică. Univers Enciclopedic. (e. Iaşi. Constantin . Pânişoară. 1991 Teoria literaturii Călinescu. . I..Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Ed.

Gh. 2001  Draşoveanu. Şerban. 1996 Dragomirescu. Bucureşti. Editura Albatros.Istoria literaturii române moderne. 1996 Pentru probleme de comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu. . gramatică.Dicţionarul figurilor de stil. 1997  Neamţu.Recitind literatura română veche. Florica . Editura Minerva.Scrieri.. Bucureşti. ediţia a II-a. Editura Minerva. colecţia „Cartea fundamentală“. 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii şi de receptare a textului  Cornea. Editura Ştiinţifică. Minerva. Editura Litera. Gheorghe . colecţia „Tezaur“. Istoria literaturii române contemporane. Eugen . IV. Editura Minerva. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 1997  Stoichiţoiu Ichim. Editura pentru Literatură. Liliana .Istoria literaturii române de la origini până în prezent. I-VI. Lăzărescu. I-II. Bucureşti.Dinamica lexicului românesc ieri şi azi. E. Paul – Introducere în teoria lecturii. . Vianu Tudor. influenţe. . Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. Editura Paralela 45. Dumitru Horia. S. Bucureşti. Mihai . Editura Excelsior. II. Editura Clusium — Logos. Florica . I-IV.Teoria şi practica analizei gramaticale.Ortografia pentru toţi. Bucureşti. G. Călinescu. G. Pentru o nouă istorie a literaturii române. 2001 *** Limba română. Studiu. ediţia a II-a. 1977 În vederea aprofundării unor conţinuturi ale disciplinei. Mioara . Bucureşti. Bucureşti. Teoria literaturii. I-III.Conversaţia: structuri şi strategii.) . I. vol.Arca lui Noe. Editura Cartea Românească. E. I-IV. Bucureşti.D. Gheorghe – Introducere în teoria literaturii.Vocabularul limbii române actuale. vol. metrică şi prozodie. Istoria poeziei româneşti. 1995     Pentru probleme de limbă ( vocabular. vol. Streinu. 1983  Balotă. 1972  Constantinescu. G. 1999  Dimitrescu. Editura Humanitas. Cristina.Cuvintele limbii române. Editura Cartier. Cluj-Napoca. Minerva. recomandăm parcurgerea următoarelor lucrări: Pentru dicţionare Ion Pop (coord.Scriitori români de azi. 2002  Ion Bogdan Lefter . Bucureşti. Arta prozatorilor români. Editura Ştiinţifică. Ed. Chişinău. Editura Minerva. 1995 Irina Petraş. figuri de stil.Recapitularea modernităţii. Vl. vol. 1974-1989  Manolescu. Cluj. Mioara .De la Ion la Ioanide. 1998-2001 (vol. I-II-III. Editura Casa C ărţii de Ştiinţă. Bucureşti. Bucureşti. creativitate. 1981. 2000  Tudor Vianu. Bucureşti. Nicolae . Universităţii. . Cluj — Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.Literatura română sub comunism. 1982  Scarlat. Editura Logos. D. 1988  Crăciun. Mircea. Bucureşti.Dicţionarul analitic de opere literare româneşti. Editura Magister.Dicţionar de termeni literari. 1995  Dimitrescu. antologie de texte vechi româneşti. 1973  Crohmălniceanu. Chişinău. Dinamică. Curente literare. Editura All. 1994  Cioculescu. Nicolae . în curs de apariţie) Anghelescu. 1997 . Bucureşti. Bucureşti. Cluj. Bucureşti. genuri şi specii literare. Adriana . 1982-1984  Negrici. N. Bucureşti. 1980. Eugen .Comunicarea. vol. 1971  Lovinescu. Bucureşti. Dicţionar-antologie. Origini şi dezvoltare. 1967-1972  Simion.Teze şi antiteze în sintaxa limbii române. Bucureşti. Între corect şi incorect. istoria limbii)  Avram. 1982  Mazilu. Ed. Mircea. Ed. Bucureşti. Editura All. . Ionescu. vol. 1995  Dinu. Bucureşti. . Editura Fundaţiei PRO. Sorohan. Pompiliu . Editura Clusium. Editura Minerva. glosar şi bibliografie de Maria Cvasnâi Cătănescu.Literatura română între cele două războaie mondiale.Dicţionar de cuvinte recente. Ov. III. explicaţii. Editura Garamond. 1997  Avram. vol. .

Bacovia. Bucureşti. Editura Atlas. Călinescu şi „complexele“ literaturii române.Opera lui Tudor Arghezi. Antologie prefaţată. colecţia Tezaur. I. II.Cultura naţională. Destinul unei structuri epice. 1999 Cronicarii moldoveni.                              . Sibiu. comentarii. III. 1998 Pentru critică şi istorie literară Nişcov. Bucureşti. Piteşti. Monografie. Bucureşti. L. Collegium.A citi. Viorica . Editura All. Editura Univers Enciclopedic. Cartea Românească.Introducere în opera lui G. Marian . 1979 Literatura românească de avangardă. Editura Fundaţiei Culturale Române. introducere. Liviu . Ion D. Nicolae .Ion Creangă. Col. comentarii şi bibliografie de Gabriela Duda. 1996 Simion. Ion Neculce. Umberto. colecţia MEMO. 2002 Cioculescu. N. Basmul popular românesc. 1977 Manolescu. 1999 Ioana Em. Scepticul mântuit. dosare critice. Editura Dacia. . dosar critic. Ipostaze universale şi româneşti ale unei structuri.Dimineaţa poeţilor. glosar şi bibliografie de Dan Horia Mazilu. Editura Univers. Nicolae . Ion . 2001 Literatura memorialistică. Bucureşti. Editura Humanitas. Ion . Rodica . Bucureşti. 1995  Zafiu. Şase plimbări prin pădurea narativă. dosare critice. Editura Cartea Românească. Ficţiunea jurnalului intim. comentarii. dosare critice. Bucureşti. 1996 Angelescu. kitsch. Grigore Ureche. Bucureşti. . Iaşi. Radu Petrescu. Bucureşti. Către o poetică a (re)lecturii.Viaţa lui I. Eugen. 1996 Mircea Martin. postfaţă. Silviu . Editura Eminescu. Paralela 45.Mitul şi literatura. introducere. Editura Minerva. Petru . Nicolae .Poeţi romantici. 2003  Călinescu. Eminescu. 1999 Balotă. Editura Paralela 45.Cinci feţe ale modernităţii (modernism. 1997 Simion. G. Bucureşti. Editura Aula.Literatură şi comunicare. 1996 Flămând. note şi bibliografie adnotată de Liviu Papadima. 1981 Poezia simbolistă românească. Mircea . note. Miron Costin. colecţia Excellens. a reciti. 1997  Dan. Bucureşti. Editura Univers. decadenţă. 1996 Lovinescu. Editura Eminescu. Editura Albatros. Orientări moderne. David . 1980 Anghelescu. Editura Univers. Editura Minerva.Marin Preda. 1997 Simion. 1976 Muthu. Antologie. Editura Polirom.Cercul Literar de la Sibiu. colecţia „Tezaur“. Editura Eminescu.Avangarda în literatura română. 1940 Călinescu. Editura Fundaţiilor. Bucureşti. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă. Ion . Editura Humanitas. Sîrbu. E. Pavel . avangardă. Excurs critic şi texte comentate. Editura Pontica. 2000  Papadima. 1993 Popa.Camil Petrescu. Institutul European.Lucian Blaga . Editura Clusium. Petrescu.A fost de unde n-a fost. 2000 Pop. 1979 Ioana Em. Braşov. 1977 Comediile lui I. Magdalena . Editura Polirom. Eugen. Editura Paralela 45. Eugen .Povestirea. 1993 Manolescu. Caragialiana.Limbajul romanului. Seria Litere. 1999. Editura Albatros. Matei . 2001  Vlad. postmodernism). Bucureşti. Piteşti. 2003 Braga.Termenii cheie ai analizei teatrului. Bucureşti.Naraţiune şi poezie. Şerban . Matei . prefaţă.Sadoveanu sau utopia cărţii. Caragiale. tabel cronologic.Clasicii noştri. 1997 Pop. 1972  Călinescu. Eseu despre începuturile poeziei române. antologie de Mihai Nasta şi Sorin Alexandrescu. 1972  Ubersfeld. Corin . Bucureşti.Rebreanu sau paradoxul organicului. colecţia Tezaur. 1978 Popescu. ediţia a II-a. Bucureşti. Editura Cartea Românească. Mircea .Ioan Slavici. Editura Univers. Editura Grai şi suflet . Bucureşti.  Lodge. Modele cosmologice şi viziune poetică. Introducere. 2000  ***Poetică şi stilistică.Povestirile în ramă. Antologie. Eco.universul liric. Constanţa.Nichita Stănescu: orizontul imaginar. Cluj. comentarii. 1972 Zane. Bucureşti. Editura Humanitas. Bucureşti. Caragiale. Bucureşti. Petrescu. L. 1993 Poantă. Bucureşti. Editura Humanitas. Steinhardt. G. Editura Humanitas.Titu Maiorescu. Bucureşti. Bucureşti. Antologie. Bucureşti. Bucureşti. vol. Ion Barbu şi poetica postmodernismului. Dinu . Editura Minerva. Cluj. Editura Eminescu. Anne . colecţia Tezaur. Rodica . note şi bibliografie de Rodica Zafiu. Editura Imago. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti.

Bucureşti. Mircea – Postmodernismul românesc. Bucureşti. Editura Crater. 1999 Cărtărescu. 1998 Ţeposu. Radu G. Bucureşti. 1993 . note şi bibliografie adnotată de Ion Manolescu. Editura Humanitas. colecţia Tezaur. Editura Humanitas. Editura Paralela 45.Poetica postmodernismului. Ioana . Ediţia a II-a. Liviu . 1996 Pârvulescu.    comentarii. – Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă. 1999 Petrescu. Bucureşti. Editura Eminescu.Alfabetul doamnelor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->