MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004

stilistică) Aplicarea adecvată a principiilor. tipuri de interacţiune a grupului de elevi). conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare proiectată Domenii de competenţă 1. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina limba şi literatura română metode didactice specifice: clasificare. utilizarea metodelor centrate pe elev / a tehnicilor              . prezentare. competenţe generale. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu obiectivele / competenţele specifice anului de studiu. caracterizare. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucrează. vizând practici specifice ale predării-învăţării disciplinei limba şi literatura română. arii curriculare. proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii. manuale şcolare.Argument Programa se adresează profesorilor care predau limba şi literatura română. proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii). Examenul este orientat spre a evalua calitatea concepţiei didactice şi modalităţile concrete prin care profesorul pune elevii în situaţii de învăţare eficiente.şi transdisciplinare. auxiliare curriculare. Competenţe vizate Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei (din cele trei domenii: limbă. obiective cadru. când flexibilitatea programelor şi existenţa manualelor alternative solicită din partea profesorului efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice flexibile. coerenţa demersului. resurse. Urmărind obiectivele generale şi specifice ale disciplinei. 2. Această orientare este cu atât mai necesară acum. inter. literatură. formative şi sumative în funcţie de obiectivele sau de competenţele vizate Selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau competenţelor vizate Selectarea şi proiectarea unor conţinuturi pentru programe de opţionale de tipul „aprofundare“ / „extindere“ Analizarea unor proiecte pentru opţionalul ca disciplină nouă sau pentru opţionalul integrat. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul specialităţii (limba şi literatura română) cu ştiinţele conexe: metodica şi pedagogia. discipline. apte de a conduce la formarea capacităţilor şi a competenţelor prevăzute în programele şcolare. comunicare) şi problemele de învăţare specifice domeniului Operarea cu programele de gimnaziu şi de liceu în vederea proiectării unui demers didactic adaptat specificului grupului-ţintă Aplicarea creativă şi reflexivă a cunoştinţelor despre predarea-învăţarea disciplinei Selectarea diverselor modalităţi de abordare a textului literar şi nonliterar în funcţie de tipul de text discutat şi grupul-ţintă Aplicarea adecvată a principiilor şi a metodelor specifice de abordare a noţiunilor de limbă (fonetică. modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-funcţională. absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate. programa este construită pe competenţe. morfologie. obiective de referinţă. creativ şi reflexiv. programe şcolare. De aceea. formelor şi metodelor specifice didacticii oralului Aplicarea adecvată a principiilor. formelor şi metodelor specifice didacticii redactării Elaborarea de teste iniţiale. elemente obligatorii şi facultative ale programei. competenţe specifice. curriculum naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. precum şi competenţele specifice profesorului de limba şi literatura română. Este important ca profesorul să poată demonstra felul în care aplică în actul didactic aceste cunoştinţe în mod adecvat. Curriculum şi proiectarea didactică componentele curriculum-ului şcolar: curriculum naţional. Ea este concepută astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva noii abordări curriculare a disciplinei limba şi literatura română în gimnaziu şi în învăţământul liceal. metode folosite. trunchi comun. vocabular. proiectarea de activităţi de învăţare intra-. sintaxă. planuri-cadru. proiectarea activităţii didactice: planificarea calendaristică. Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi.

compunerea gramaticală etc. observarea sistematică a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română. căi de acces spre textul literar. Didactica oralului strategii de învăţare şi exersare a ascultării active. practice) folosite în orele de limba şi literatura română. administrativ. tipuri de evaluări. scrise.). completare de formulare. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. 3. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. ghidarea elevilor spre înţelegerea. caracterizare. caracterizare. curriculum vitae). publicistic. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. masa rotundă etc. telegramă. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică. formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului narativ). analiza gramaticală. portofoliul. povestirea orală. autoevaluarea. analogice. texte reflexive şi argumentative (relatarea unor evenimente şi întâmplări din experienţa personală. juridic. jurnalul de lectură. Didactica limbii române abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării. strategii de învăţare şi de aplicare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. argumentarea unui punct de vedere). proces-verbal. tipologia itemilor: definiţie. clasificări. exerciţiul gramatical.mijloc al interacţiunii educaţionale comunicarea în predare-învăţare (adecvarea discursului la capacităţile de înţelegere a elevilor. 5. obiectivitate şi aplicabilitate. funcţii. rezumatul oral. probe de evaluare (orale. eseu etc. caracteristici. ancorarea în cunoştinţele prealabile ale elevilor asupra temei etc. 7. fidelitate. tipuri de evaluare (iniţială. . formativă. calităţile instrumentelor de evaluare: validitate. investigaţia. deductive. 8. Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii. didactica textului dramatic (concepte de teorie literară specifice. abordarea textului nonliterar (ştiinţific. componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective. didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice. strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute de programă (monologul informativ. Comunicarea . de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive. sumativă) folosite la limba şi literatura română. metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (proiectul. formarea unei grile de lectură care să conducă la receptarea adecvată a poeziei). modalităţi de corectare şi notare. monologul demonstrativ. dialogul formal şi informal.). Didactica redactării strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale (cerere. dezbaterea. 6. forme de organizare a activităţii didactice: clasificare. abordarea textelor aparţinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale acestora. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare: funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ. exprimarea unui punct de vedere: jurnalul personal. domenii de utilizare. formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului dramatic).de învăţare prin cooperare. didactica textului narativ (concepte de teorie literară specifice. interviul. texte imaginative (alcătuirea unor descrieri. reguli de proiectare. dialoguri sau naraţiuni pe o temă dată) sau texte despre opera literară (rezumat. caracterizare. descrierea orală. Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare evaluarea.). analiza şi interpretarea adecvată a unui text). 4. tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor. analiză.).

ProGnosis. atât pe cele obligatorii. Editura Aramis. literatură). resursă. 2001 Ghid metodologic. Bucureşti. Limba şi literatura română. învăţare prin cooperare.N. la grupuri-ţintă diferite. comunicare. interesele elevilor). cunoştinţe. cât şi pe cele facultative. folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi. C. candidaţii trebuie să cunoască monografic opera autorilor canonici prevăzuţi în programa de liceu. Bucureşti.comunicare verbală. Programe şcolare pentru clasele a X-a — a XII-a.C.Ş. forme de instruire (frontal. M.).  modalităţi de adecvare a unui C. 1. Bucureşti. 1999 Curriculum Naţional. curentele. sufleur)..Metode de învăţământ. blocaje în comunicare. materiale. Bucureşti. Editura Aramis Print.E.  gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi. M. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu. 1. Aria curriculară Limbă şi comunicare.. Bibliografie obligatorie Programe şcolare şi ghiduri Curriculum Naţional. participant. tipuri de întrebări (închise. jocuri de „încălzire“. 2001 Stan. M.C. Ghid pentru profesori.N.C. 2002 Stoica. Programe şcolare pentru clasele a V-a — a VIII-a. I. paraverbală. 11. tehnici de exprimare a sentimentelor etc.N. evaluator.N.) .E.D. folosirea unor resurse materiale adecvate. 2002 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română.E. candidaţii trebuie să cunoască epocile fundamentale ale literaturii române. context local.). soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă. 1. M. facilitator etc... Conţinuturi (a) Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă. în perechi. nonverbală. Bucureşti. A. C.E. C. 1998 . C. folosirea adecvată şi eficientă a timpului.. M.. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. 1999 Curriculum Naţional. Editura Aramis Print.. forme ale comunicării didactice (prelegerea. precum şi operele literare reprezentative pentru fiecare dintre acestea. genurile şi speciile literare. întrebări abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată. evaluator. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc.  organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui climat adecvat desfăşurării orei. experienţe individuale). vol.N. Editura didactică şi Pedagogică. Tipogrup Press..C. dezbaterea) şi roluri asumate de către profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator. 10.N.N. Buzău. Mihail (coord.C.. Editura Cicero.  repere / condiţionări în elaborarea C. (b) Pentru domeniul literatură. în grupe. vol. vol. Curriculum la decizia şcolii  proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare / extindere / opţional ca disciplină nouă. De asemenea.D.-ului (resurse umane. studiu individual) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice.Evaluarea curentă şi examenele. antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare.Ş.C. C. 9. dialogul.E. Programe şcolare pentru clasa a IX-a. Liceu. . cu alegere multiplă. participant.) . mixtă (congruenţa acestora). deschise..C.C. 2001        Metodică şi pedagogie  Cerghit. Managementul clasei  rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator.Ghid de evaluare. întrebări concrete. Învăţământ primar şi gimnazial.. Bucureşti. Editura Cicero. (coord. a unei atitudini deschise faţă de comunicare. tehnici nonverbale.

Bucureşti. Bucureşti. .Literatura română.Punctul de vedere. 1998 Lintvelt. Bucureşti. Editura Humanitas Educaţional. ediţia a II-a. (e. gramatică.Didactica modernă. ediţia a II-a. Eminescu. Stilistica funcţională a limbii române. Editura Univers. ortoepic şi morfologic al limbii române. Adrian . Hugo . 1999  Şerbănescu. Bucureşti. G. Iaşi. Marius (coord. Ghid teoretico-aplicativ. Pânişoară.. stilistică. Ed. Bucureşti. Editura Polirom.. 2001 Guţu Romalo.Curs de pedagogie. Bucureşti. G. în curs de aparţie)  Dicţionarul explicativ al limbii române. 1966 Avram. 2003  Parfene. Universul poeziei. I.a.) . Bucureşti. Editura Paralela 45.Structura liricii moderne. Mihaela . Editura Polirom. I. II. Enciclopedia limbii române. stilistică.stil.B.Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Editura Dacia. Iaşi. C. limbaj. Editura Coresi. Bucureşti. versiune nouă. Editura Polirom. Ed. I. Angela. Încercare de tipologie narativă. Editura Univers Enciclopedic. 2001  Marino.Cum se scrie un text?. Limbajul poeziei culte. 2001 Dicţionare  *** Îndreptar ortografic. 2001 Mancaş. Univers Enciclopedic. Bucureşti. Editura Humanitas.Limba şi literatura română în gimnaziu.. vocabular. . I.Dicţionarul esenţial al scriitorilor români. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Academiei Române. Bucureşti.Prelegeri pedagogice. 2000 Gabriela Pană Dindelegan . Mircea (coord. 1988  Cerghit. Liliana. Alina . Ed. Mioara . Nemira. Tzvetan . Mircea. Editura Academiei. 2003 Limba română ( fonetică. D. . Dicţionar de opere. 1973  Zaciu..Teorie şi analiză gramaticală. Cerghit. Editura Humanitas. I. Potolea. ediţia a III-a. Litera Internaţional. .Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală.. Structuri didactice deschise. Constantin . Ed. Ionescu-Ruxăndoiu. 2000  Anghelescu. Călăraşu. Mancaş. istorie literară     . Andra . Ed. I. Editura Univers. T. 1974 Friedrich.Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. Editura Minerva. Editura Academiei. M. Gabriela .) . ediţia a II-a.Gramatica pentru toţi. ediţia a V-a. Papahagi. 1985        Comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu. Univers Enciclopedic.). Ed. Radu. Sasu. 1983 Coteanu. Bucureşti. A. Neacşu. Iaşi. 1973. ortoepic şi de punctuaţie. Bucureşti. 2003 Didactica disciplinei  Pamfil.Evaluarea progresului şcolar. Cristina..U. Editura Polirom. . Bucureşti.Stilistica funcţională a limbii române . Jaap . 1982 (ediţia nouă. Negreţ.Evaluarea continuă a elevilor şi examenele.Dicţionar de idei literare. Mihaela.Naraţiune şi dialog în proza românească. 1995  Landsheere. I.Introducere în literatura fantastică Critică. Aurel (coordonatori) . Papahagi.. 2001  Cucoş. Bucureşti. Limba română de azi. Bucureşti. (coord). De la teorie la practică. Iaşi. 1975  Stoica. Bucureşti. Ed. 1996  Bidu-Vrănceanu. I. vol. Bucureşti. Liliana .Corectitudine şi greşeală. Pană Dindelegan. vol. Bucureşti.. Albatros. I. 1991 Teoria literaturii Călinescu. Academiei. Editura Academiei. Cluj. Elemente de pragmatică a textului literar. 2000  Ionescu. Bucureşti. 1994 Sala. Bucureşti. istoria limbii ) *** Gramatica limbii române. Pedagogie generală. 1995  Dicţionar ortografic. 1994 Todorov.O. Valeria . Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.

III. Mioara . Bucureşti. explicaţii. glosar şi bibliografie de Maria Cvasnâi Cătănescu. Bucureşti. Studiu.Recitind literatura română veche. Editura Humanitas. Editura Minerva. figuri de stil. Editura All. . G. 1983  Balotă. 1994  Cioculescu.Literatura română între cele două războaie mondiale. Editura Minerva. Bucureşti.Dicţionarul figurilor de stil. Bucureşti. 1967-1972  Simion. Paul – Introducere în teoria lecturii.Cuvintele limbii române. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. Editura Clusium.Dinamica lexicului românesc ieri şi azi. Mihai . Bucureşti. .Conversaţia: structuri şi strategii. Editura Excelsior. Bucureşti. Ionescu. Teoria literaturii. Florica . I-III. Vl. 2001 *** Limba română. 1980. 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii şi de receptare a textului  Cornea. vol.Vocabularul limbii române actuale. Ed. 1982-1984  Negrici. 1971  Lovinescu. Pentru o nouă istorie a literaturii române. . creativitate. Eugen . 1997  Neamţu. Mircea. 1988  Crăciun.Literatura română sub comunism. colecţia „Cartea fundamentală“. I-II. I. E. influenţe.Teze şi antiteze în sintaxa limbii române. Cluj. II. Chişinău. 2000  Tudor Vianu. Ed. 1997  Avram. Gheorghe . Lăzărescu. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Pompiliu . Gheorghe – Introducere în teoria literaturii. . Curente literare. S. Cristina.Istoria literaturii române de la origini până în prezent. 1998-2001 (vol. în curs de apariţie) Anghelescu. Bucureşti. Editura Minerva. Editura Minerva. Cluj-Napoca. Liliana . Eugen .) . 1999  Dimitrescu. 2002  Ion Bogdan Lefter . Adriana .Dicţionarul analitic de opere literare româneşti. Editura Clusium — Logos. Călinescu. Bucureşti. 1997  Stoichiţoiu Ichim. Editura pentru Literatură. G. Mircea. vol. genuri şi specii literare. 1982  Scarlat. Bucureşti.Ortografia pentru toţi. IV. Editura Cartier. D.D. Sorohan. istoria limbii)  Avram. Bucureşti. 1995  Dinu.Arca lui Noe. I-IV. . Bucureşti. Vianu Tudor. Editura Cartea Românească. 1995     Pentru probleme de limbă ( vocabular. vol. Editura Ştiinţifică. 2001  Draşoveanu. 1996 Pentru probleme de comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu. Universităţii. Cluj. Istoria poeziei româneşti. Între corect şi incorect. Nicolae . 1977 În vederea aprofundării unor conţinuturi ale disciplinei. 1982  Mazilu. Minerva. 1996 Dragomirescu. Dumitru Horia. Bucureşti. Editura Garamond. Mioara . 1981. I-VI. G. Bucureşti. ediţia a II-a. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. colecţia „Tezaur“. Bucureşti. Origini şi dezvoltare. Dinamică. Bucureşti. Şerban. Minerva. antologie de texte vechi româneşti.Dicţionar de termeni literari.Comunicarea. . Editura All. Nicolae . vol. N. Bucureşti. I-IV. Dicţionar-antologie. Editura Albatros. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. 1995  Dimitrescu. Editura Fundaţiei PRO. Bucureşti. Chişinău. vol.Teoria şi practica analizei gramaticale.De la Ion la Ioanide. .Scriitori români de azi. 1972  Constantinescu. vol. Editura Minerva.Dicţionar de cuvinte recente. 1995 Irina Petraş. Editura Magister. Editura Litera. E. Gh. gramatică. Arta prozatorilor români.Istoria literaturii române moderne. ediţia a II-a. vol. 1997 . recomandăm parcurgerea următoarelor lucrări: Pentru dicţionare Ion Pop (coord. 1973  Crohmălniceanu.. Ov. Istoria literaturii române contemporane. Bucureşti. I-II-III. Ed.Recapitularea modernităţii. Editura Casa C ărţii de Ştiinţă. metrică şi prozodie. Streinu. 1974-1989  Manolescu.Scrieri. Florica . Editura Paralela 45. Editura Logos. Cluj — Bucureşti.

Poeţi romantici. 2003  Călinescu. Rodica . colecţia MEMO. Bucureşti. 1979 Ioana Em. Caragiale. Anne . Editura Polirom. Eugen . 2003 Braga. Eco. Editura Univers. 2001  Vlad. 1999 Balotă. 1996 Simion. Liviu .Camil Petrescu. a reciti. II. Cluj. E. Bucureşti. 1972  Ubersfeld. Bucureşti.A citi. Mircea . Miron Costin. 2000 Pop. Editura Cartea Românească. Orientări moderne. Bucureşti. Editura Paralela 45. Matei . Nicolae . Ion . Editura Albatros. Editura All. Antologie. kitsch. Bucureşti. Eminescu. Către o poetică a (re)lecturii.Povestirile în ramă. 1997  Dan. colecţia „Tezaur“. comentarii şi bibliografie de Gabriela Duda. note. Sibiu. Editura Eminescu.Avangarda în literatura română. Editura Humanitas.Introducere în opera lui G. Editura Univers. Editura Pontica. Petrescu. III. Bucureşti. 1999 Ioana Em. Seria Litere.Ioan Slavici. Nicolae . Bucureşti. Editura Humanitas. 1998 Pentru critică şi istorie literară Nişcov. Bucureşti. Iaşi. Editura Paralela 45.Marin Preda. dosar critic. Destinul unei structuri epice. note şi bibliografie adnotată de Liviu Papadima.Povestirea. Bacovia.Clasicii noştri. Editura Univers Enciclopedic. Editura Eminescu. Braşov. 1981 Poezia simbolistă românească. dosare critice. David . 2001 Literatura memorialistică. Bucureşti. Ion Barbu şi poetica postmodernismului. Editura Eminescu.Titu Maiorescu. Editura Minerva. colecţia Tezaur. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă. comentarii. 1977 Comediile lui I. Viorica . glosar şi bibliografie de Dan Horia Mazilu. colecţia Tezaur. Editura Eminescu. . G. vol. Bucureşti. postfaţă. Introducere.Cultura naţională. Editura Aula. introducere.Ion Creangă. Editura Univers. Pavel . 1996 Lovinescu. 1993 Poantă. Editura Minerva. 1993 Manolescu. Umberto. Mircea . Ion . 1999 Cronicarii moldoveni. comentarii.Cinci feţe ale modernităţii (modernism. Basmul popular românesc. antologie de Mihai Nasta şi Sorin Alexandrescu. G. Antologie.A fost de unde n-a fost. Bucureşti. Ipostaze universale şi româneşti ale unei structuri. Constanţa. Cartea Românească. Matei . Editura Atlas. Bucureşti. Editura Polirom. Bucureşti. Bucureşti.Nichita Stănescu: orizontul imaginar. Editura Humanitas. 1997 Simion. ediţia a II-a. colecţia Tezaur. Petrescu. Editura Cartea Românească. 1972 Zane. . 1997 Simion. L.Viaţa lui I. Bucureşti. 2002 Cioculescu.Lucian Blaga . Eugen. avangardă.Limbajul romanului. dosare critice.  Lodge. Modele cosmologice şi viziune poetică. Nicolae . comentarii.Opera lui Tudor Arghezi. Col. N. Bucureşti. Editura Clusium. Bucureşti.                              . 1996 Flămând. L. Silviu . I. Corin . Editura Fundaţiilor. 1996 Angelescu. Marian . Piteşti. Eugen. Bucureşti. Editura Fundaţiei Culturale Române. Institutul European. Scepticul mântuit. introducere. Piteşti. Şase plimbări prin pădurea narativă. 1996 Mircea Martin. Steinhardt. Editura Humanitas. note şi bibliografie de Rodica Zafiu. 2000  ***Poetică şi stilistică. Caragiale. Editura Minerva. Antologie prefaţată. Bucureşti. 1940 Călinescu. Bucureşti. Şerban . Călinescu şi „complexele“ literaturii române.Literatură şi comunicare. Cluj. Bucureşti. 1997 Pop. Magdalena . colecţia Excellens. prefaţă. Collegium. Caragialiana. Editura Grai şi suflet . 1978 Popescu.Dimineaţa poeţilor. Bucureşti. Editura Univers. 2000  Papadima. Ion D. 1995  Zafiu. Petru . Excurs critic şi texte comentate. 1993 Popa. Editura Dacia. Rodica . Editura Humanitas. Dinu . Eseu despre începuturile poeziei române. 1980 Anghelescu. Bucureşti. Monografie. 1972  Călinescu.Mitul şi literatura.Naraţiune şi poezie. Paralela 45.universul liric.Cercul Literar de la Sibiu. Radu Petrescu. Bucureşti. dosare critice. Editura Imago. tabel cronologic. Ion Neculce. decadenţă.Termenii cheie ai analizei teatrului. Antologie. 1999. Bucureşti. Sîrbu. 1976 Muthu. 1979 Literatura românească de avangardă. Ion . Grigore Ureche.Sadoveanu sau utopia cărţii. postmodernism). 1977 Manolescu. Bucureşti. Ficţiunea jurnalului intim. Editura Albatros. Bucureşti.Rebreanu sau paradoxul organicului.

Mircea – Postmodernismul românesc. Bucureşti. 1998 Ţeposu. Bucureşti. – Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă. Bucureşti. Radu G. Editura Eminescu. Editura Paralela 45. Ioana . colecţia Tezaur. Ediţia a II-a. Bucureşti.    comentarii.Poetica postmodernismului. Editura Humanitas. 1999 Cărtărescu. Editura Crater. 1996 Pârvulescu. 1993 . note şi bibliografie adnotată de Ion Manolescu. Liviu . 1999 Petrescu. Editura Humanitas.Alfabetul doamnelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful