MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004

inter. vocabular. Urmărind obiectivele generale şi specifice ale disciplinei. Curriculum şi proiectarea didactică componentele curriculum-ului şcolar: curriculum naţional. elemente obligatorii şi facultative ale programei. Examenul este orientat spre a evalua calitatea concepţiei didactice şi modalităţile concrete prin care profesorul pune elevii în situaţii de învăţare eficiente. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare proiectată Domenii de competenţă 1. proiectarea activităţii didactice: planificarea calendaristică. formative şi sumative în funcţie de obiectivele sau de competenţele vizate Selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau competenţelor vizate Selectarea şi proiectarea unor conţinuturi pentru programe de opţionale de tipul „aprofundare“ / „extindere“ Analizarea unor proiecte pentru opţionalul ca disciplină nouă sau pentru opţionalul integrat. programe şcolare.Argument Programa se adresează profesorilor care predau limba şi literatura română. competenţe specifice. discipline. comunicare) şi problemele de învăţare specifice domeniului Operarea cu programele de gimnaziu şi de liceu în vederea proiectării unui demers didactic adaptat specificului grupului-ţintă Aplicarea creativă şi reflexivă a cunoştinţelor despre predarea-învăţarea disciplinei Selectarea diverselor modalităţi de abordare a textului literar şi nonliterar în funcţie de tipul de text discutat şi grupul-ţintă Aplicarea adecvată a principiilor şi a metodelor specifice de abordare a noţiunilor de limbă (fonetică. literatură. arii curriculare. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina limba şi literatura română metode didactice specifice: clasificare. precum şi competenţele specifice profesorului de limba şi literatura română. competenţe generale. stilistică) Aplicarea adecvată a principiilor. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul specialităţii (limba şi literatura română) cu ştiinţele conexe: metodica şi pedagogia. programa este construită pe competenţe. tipuri de interacţiune a grupului de elevi). Această orientare este cu atât mai necesară acum. Este important ca profesorul să poată demonstra felul în care aplică în actul didactic aceste cunoştinţe în mod adecvat. caracterizare. Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. trunchi comun. Competenţe vizate Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei (din cele trei domenii: limbă. adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucrează. vizând practici specifice ale predării-învăţării disciplinei limba şi literatura română. formelor şi metodelor specifice didacticii oralului Aplicarea adecvată a principiilor. morfologie. Ea este concepută astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva noii abordări curriculare a disciplinei limba şi literatura română în gimnaziu şi în învăţământul liceal. proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii. metode folosite. apte de a conduce la formarea capacităţilor şi a competenţelor prevăzute în programele şcolare. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu obiectivele / competenţele specifice anului de studiu. absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate. proiectarea de activităţi de învăţare intra-. curriculum naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. creativ şi reflexiv. proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii).şi transdisciplinare. formelor şi metodelor specifice didacticii redactării Elaborarea de teste iniţiale. De aceea. prezentare. modelul conceptual al disciplinei: paragidma comunicativ-funcţională. planuri-cadru. resurse. coerenţa demersului. sintaxă. când flexibilitatea programelor şi existenţa manualelor alternative solicită din partea profesorului efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice flexibile. obiective de referinţă. utilizarea metodelor centrate pe elev / a tehnicilor              . obiective cadru. 2. auxiliare curriculare. manuale şcolare.

povestirea orală. 3. didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice. funcţii. ghidarea elevilor spre înţelegerea. Didactica oralului strategii de învăţare şi exersare a ascultării active.). forme de organizare a activităţii didactice: clasificare. observarea sistematică a comportamentului elevilor) care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română. publicistic. practice) folosite în orele de limba şi literatura română. jurnalul de lectură. abordarea textului nonliterar (ştiinţific. ancorarea în cunoştinţele prealabile ale elevilor asupra temei etc. obiectivitate şi aplicabilitate. dezbaterea. modalităţi de corectare şi notare. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică. Comunicarea . clasificări. investigaţia. caracterizare. tipologia itemilor: definiţie. portofoliul. administrativ. probe de evaluare (orale. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. caracteristici. sumativă) folosite la limba şi literatura română. caracterizare. Didactica lecturii abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii. componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective. tipuri de evaluări. Didactica limbii române abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării. mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare: funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ. texte imaginative (alcătuirea unor descrieri. formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului narativ). compunerea gramaticală etc. analiză. fidelitate. Didactica redactării strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale (cerere. rezumatul oral. tipuri de evaluare (iniţială. abordarea textelor aparţinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale acestora. 5. dialoguri sau naraţiuni pe o temă dată) sau texte despre opera literară (rezumat. dialogul formal şi informal. de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive. domenii de utilizare. strategii de învăţare şi de aplicare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. texte reflexive şi argumentative (relatarea unor evenimente şi întâmplări din experienţa personală. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. 6. formativă. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte.).de învăţare prin cooperare. deductive. 7. 8. reguli de proiectare. formarea unei grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului dramatic). scrise. . juridic.mijloc al interacţiunii educaţionale comunicarea în predare-învăţare (adecvarea discursului la capacităţile de înţelegere a elevilor. didactica textului dramatic (concepte de teorie literară specifice.). Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare evaluarea. autoevaluarea. completare de formulare. argumentarea unui punct de vedere). metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (proiectul. eseu etc. analiza gramaticală. modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte. strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute de programă (monologul informativ. formarea unei grile de lectură care să conducă la receptarea adecvată a poeziei). telegramă. calităţile instrumentelor de evaluare: validitate. interviul. exprimarea unui punct de vedere: jurnalul personal. caracterizare.). curriculum vitae). analiza şi interpretarea adecvată a unui text). tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor. exerciţiul gramatical. 4. descrierea orală. monologul demonstrativ. proces-verbal. didactica textului narativ (concepte de teorie literară specifice. masa rotundă etc. analogice. căi de acces spre textul literar.

în grupe. materiale. Aria curriculară Limbă şi comunicare.Evaluarea curentă şi examenele. cât şi pe cele facultative. 10. folosirea unor resurse materiale adecvate. jocuri de „încălzire“. vol. Bucureşti. paraverbală. 2002 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română.C.N. blocaje în comunicare. curentele. întrebări abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată. 1. 2001 Stan.E.N. De asemenea. Limba şi literatura română. comunicare. dezbaterea) şi roluri asumate de către profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator. participant. Editura Cicero. Editura didactică şi Pedagogică. 1. deschise. Programe şcolare pentru clasele a X-a — a XII-a. atât pe cele obligatorii.) .  gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi. facilitator etc. forme ale comunicării didactice (prelegerea. la grupuri-ţintă diferite.  modalităţi de adecvare a unui C. dialogul.N.. învăţare prin cooperare. folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi.C. Editura Aramis Print.comunicare verbală. antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare. tehnici nonverbale. M. mixtă (congruenţa acestora). A. C.Metode de învăţământ.  repere / condiţionări în elaborarea C. genurile şi speciile literare.. tehnici de exprimare a sentimentelor etc. M. Tipogrup Press. a unei atitudini deschise faţă de comunicare. nonverbală. . C.E. Învăţământ primar şi gimnazial. Buzău.. în perechi.. interesele elevilor).C.Ghid de evaluare. forme de instruire (frontal.C. folosirea adecvată şi eficientă a timpului. tipuri de întrebări (închise... 11.Ş. C. vol. întrebări concrete. 2002 Stoica. Managementul clasei  rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator. soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă. (b) Pentru domeniul literatură.E.N. Editura Cicero. Editura Aramis Print. (coord.C. Bucureşti.. 1999 Curriculum Naţional. C. Bucureşti.. Mihail (coord. ProGnosis.N. Bibliografie obligatorie Programe şcolare şi ghiduri Curriculum Naţional. studiu individual) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice. 2001        Metodică şi pedagogie  Cerghit. M. cunoştinţe. cu alegere multiplă. 1999 Curriculum Naţional. vol.E. rolul profesorului în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. resursă. precum şi operele literare reprezentative pentru fiecare dintre acestea.). Curriculum la decizia şcolii  proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare / extindere / opţional ca disciplină nouă.D. I.N. sufleur). Ghid pentru profesori. Conţinuturi (a) Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă. experienţe individuale). M. Liceu. candidaţii trebuie să cunoască monografic opera autorilor canonici prevăzuţi în programa de liceu.). C.Ş. participant. Bucureşti. 2001 Ghid metodologic. context local.. 1.  organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui climat adecvat desfăşurării orei. M. 9.D.C.C. Bucureşti. candidaţii trebuie să cunoască epocile fundamentale ale literaturii române. 1998 . evaluator.) . evaluator. literatură).-ului (resurse umane.N. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu. Bucureşti. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc..C. Programe şcolare pentru clasa a IX-a. Editura Aramis. Programe şcolare pentru clasele a V-a — a VIII-a..E.

Introducere în literatura fantastică Critică. I. G.. Pană Dindelegan. Editura Polirom. I. Editura Polirom. ediţia a II-a. 2001  Cucoş. Iaşi. Aurel (coordonatori) . ediţia a II-a. (e. vol.). Mihaela. 1975  Stoica. I. Angela. Ghid teoretico-aplicativ. Bucureşti.. Bucureşti. Mioara . Iaşi. Albatros. Enciclopedia limbii române.Structura liricii moderne. Bucureşti. 1994 Sala.Limba şi literatura română în gimnaziu.) . Stilistica funcţională a limbii române. Univers Enciclopedic. G. 1995  Dicţionar ortografic. . Negreţ. Structuri didactice deschise. . 1983 Coteanu. 2003  Parfene. Bucureşti.. 1982 (ediţia nouă. Ed. I. 2000 Gabriela Pană Dindelegan . Bucureşti. Nemira. (coord). Academiei. Mircea (coord. Eminescu. C. Editura Polirom. stilistică. II.stil. I. Editura Humanitas. Ed.Gramatica pentru toţi. Litera Internaţional.Cum se scrie un text?. 1999  Şerbănescu.. 1988  Cerghit. Editura Univers Enciclopedic. Limba română de azi.Teorie şi analiză gramaticală. Editura Dacia. Bucureşti. Editura Coresi. Univers Enciclopedic. 2000  Ionescu.Evaluarea progresului şcolar. 1991 Teoria literaturii Călinescu. A.B.Dicţionar de idei literare. . Ionescu-Ruxăndoiu. vocabular. istorie literară     . Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Editura Minerva. Tzvetan . Pânişoară. Bucureşti. Limbajul poeziei culte. Pedagogie generală. I. . Hugo . în curs de aparţie)  Dicţionarul explicativ al limbii române. Marius (coord. Bucureşti. D. Neacşu. Universul poeziei.Naraţiune şi dialog în proza românească. I.a. Editura Polirom. I. Editura Humanitas. Editura Univers. 1973  Zaciu. Editura Humanitas Educaţional. Gabriela . Bucureşti. I. Cerghit. 2001  Marino.Literatura română. 1996  Bidu-Vrănceanu..Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. 2001 Dicţionare  *** Îndreptar ortografic. vol. Radu. Călăraşu. gramatică. 2003 Limba română ( fonetică. Liliana . Valeria . Ed. Editura Academiei.Dicţionarul esenţial al scriitorilor români. Mircea. Ed. Bucureşti. De la teorie la practică. ortoepic şi de punctuaţie. 1974 Friedrich. 1998 Lintvelt. Bucureşti. stilistică. Cluj.Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Papahagi. 2000  Anghelescu. Editura Univers. Editura Paralela 45. Mihaela . Bucureşti. T. ediţia a V-a. Ed.. . Constantin . Dicţionar de opere. Bucureşti. ediţia a II-a. Sasu. 1994 Todorov.Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. istoria limbii ) *** Gramatica limbii române. Potolea. Bucureşti. Editura Academiei.Curs de pedagogie. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Academiei Române.Didactica modernă.Corectitudine şi greşeală. Iaşi. limbaj. Alina . M.Stilistica funcţională a limbii române . versiune nouă.. ediţia a III-a. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Liliana. Adrian . Papahagi. ortoepic şi morfologic al limbii române.O.Punctul de vedere.. Andra . 1966 Avram. 2001 Mancaş. Încercare de tipologie narativă. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Academiei. Bucureşti.Dicţionar de ştiinţe ale limbii.) . 2003 Didactica disciplinei  Pamfil. Mancaş. 1973. 1985        Comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu.U. Cristina. Elemente de pragmatică a textului literar. Bucureşti. Ed.Prelegeri pedagogice. 1995  Landsheere. Iaşi. Jaap . 2001 Guţu Romalo.

E. N. . Bucureşti. Ed. colecţia „Tezaur“. . I-II-III. Istoria poeziei româneşti.De la Ion la Ioanide. . Cluj. Ov. Editura All. Vl. G. Florica . 1972  Constantinescu. în curs de apariţie) Anghelescu. Arta prozatorilor români. Adriana . G. vol.Literatura română sub comunism. Eugen . vol. Editura Clusium. 1973  Crohmălniceanu. Bucureşti. Bucureşti. Editura Logos. colecţia „Cartea fundamentală“. antologie de texte vechi româneşti. 1994  Cioculescu.Ortografia pentru toţi.Dicţionarul analitic de opere literare româneşti. Curente literare.Teoria şi practica analizei gramaticale. Eugen . Gh. 1971  Lovinescu.Arca lui Noe. Vianu Tudor. I-III. Între corect şi incorect. 1982-1984  Negrici. 1997 . Gheorghe – Introducere în teoria literaturii. Cristina. Pompiliu . Şerban. I-II. Dicţionar-antologie.Istoria literaturii române de la origini până în prezent. 1982  Scarlat. Bucureşti.Dicţionarul figurilor de stil. . Călinescu. Sorohan. Mioara . Bucureşti. creativitate. Editura Litera. Editura Ştiinţifică. gramatică. Editura Fundaţiei PRO.Literatura română între cele două războaie mondiale. Nicolae . 1995     Pentru probleme de limbă ( vocabular. vol. Liliana . Ed. Studiu. Editura Ştiinţifică.Recitind literatura română veche. 1982  Mazilu. Cluj-Napoca. Editura Clusium — Logos. I-IV. Bucureşti. Minerva. Nicolae . 2002  Ion Bogdan Lefter . Editura Magister. Gheorghe . 1980.Teze şi antiteze în sintaxa limbii române. Origini şi dezvoltare. 1997  Stoichiţoiu Ichim. Chişinău. 1967-1972  Simion. 1997  Avram. I. Bucureşti. Bucureşti. 1998-2001 (vol. metrică şi prozodie. 1995  Dinu. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. . 1996 Dragomirescu. S.Scrieri. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Dinamică.Cuvintele limbii române.Scriitori români de azi. Bucureşti. Bucureşti. . D. Editura Minerva. Paul – Introducere în teoria lecturii. 1983  Balotă. I-VI. Bucureşti.Istoria literaturii române moderne. Bucureşti. Streinu.Dinamica lexicului românesc ieri şi azi. G. Bucureşti. Bucureşti. 1981. genuri şi specii literare. Florica . 1997  Neamţu. 1996 Pentru probleme de comunicare  Ionescu-Ruxăndoiu.Comunicarea. Mioara . Editura Minerva.Conversaţia: structuri şi strategii. 2001  Draşoveanu. vol. II. Editura Paralela 45. 1995 Irina Petraş. III. Istoria literaturii române contemporane. Minerva. figuri de stil. Editura Humanitas. . 2001 *** Limba română. recomandăm parcurgerea următoarelor lucrări: Pentru dicţionare Ion Pop (coord. Editura Excelsior. Mircea. Cluj. vol. Dumitru Horia. Bucureşti. 1995  Dimitrescu. Editura Cartier. E.Dicţionar de termeni literari. influenţe. Mircea. ediţia a II-a.Vocabularul limbii române actuale. Editura Didactică şi Pedagogică. ediţia a II-a. Ionescu. 1997 Pentru probleme de teorie a literaturii şi de receptare a textului  Cornea. 1988  Crăciun. Cluj — Bucureşti.Recapitularea modernităţii.D.. vol. 1999  Dimitrescu. 2000  Tudor Vianu. 1974-1989  Manolescu. Editura Minerva. 1977 În vederea aprofundării unor conţinuturi ale disciplinei. istoria limbii)  Avram. explicaţii. Universităţii. Bucureşti. Bucureşti. IV. Bucureşti. Editura Albatros. Pentru o nouă istorie a literaturii române. Lăzărescu.) . Editura Minerva. Editura pentru Literatură. Teoria literaturii. Bucureşti. Editura Cartea Românească. vol. Chişinău. Editura All. I-IV.Dicţionar de cuvinte recente. Mihai . Editura Casa C ărţii de Ştiinţă. Editura Ştiinţifică. glosar şi bibliografie de Maria Cvasnâi Cătănescu. Editura Garamond. Editura Minerva. Ed.

dosare critice. Ion Neculce. Bucureşti. comentarii. 1997 Pop.Dimineaţa poeţilor. 1996 Simion. postmodernism). comentarii şi bibliografie de Gabriela Duda. comentarii. 1976 Muthu. Introducere.Nichita Stănescu: orizontul imaginar. Miron Costin. L. kitsch. postfaţă. Antologie. Cartea Românească. Editura All. Antologie prefaţată. Bucureşti. Şerban .Avangarda în literatura română. Editura Pontica. Sîrbu. 1996 Flămând. Mircea .Povestirea. 1972  Călinescu. Călinescu şi „complexele“ literaturii române. Matei . Corin . 1997 Simion.Ioan Slavici. Petru . Liviu . Editura Univers.Viaţa lui I. II. 1999 Cronicarii moldoveni. Editura Dacia. 1972 Zane. colecţia Tezaur. Bucureşti. Nicolae . Editura Albatros. Ion .Naraţiune şi poezie. Iaşi. G. 1979 Literatura românească de avangardă. Modele cosmologice şi viziune poetică. Magdalena . Bucureşti. avangardă. Nicolae .Opera lui Tudor Arghezi. introducere. tabel cronologic. 1993 Manolescu. Petrescu. 1981 Poezia simbolistă românească. Basmul popular românesc. Bucureşti. Umberto. 1940 Călinescu.                              . colecţia Excellens. Col. 1999. Editura Aula. Bucureşti. prefaţă. Ficţiunea jurnalului intim. Bucureşti.Lucian Blaga . 1996 Mircea Martin. Editura Minerva. 1972  Ubersfeld. Eugen . Bucureşti. Marian . Destinul unei structuri epice. Editura Humanitas. Editura Minerva. Collegium. Editura Polirom. 2001  Vlad. . Bucureşti. Bucureşti. N. Editura Fundaţiilor.Clasicii noştri. Rodica . dosare critice.Marin Preda. Editura Univers. Editura Albatros. 1996 Angelescu. Caragialiana. Editura Fundaţiei Culturale Române. Antologie. comentarii. decadenţă. dosare critice.Sadoveanu sau utopia cărţii. glosar şi bibliografie de Dan Horia Mazilu. III. Braşov. Cluj. Bucureşti. Eugen.Cultura naţională.Povestirile în ramă. 1980 Anghelescu. L. G. 2003  Călinescu. 1993 Popa. 2003 Braga. 1997  Dan. Bucureşti.Cinci feţe ale modernităţii (modernism. Editura Eminescu. David . Nicolae . 1978 Popescu. 1979 Ioana Em. Către o poetică a (re)lecturii. 2000  Papadima. note şi bibliografie adnotată de Liviu Papadima. note. Bucureşti. dosar critic. Ion D.Mitul şi literatura. Cluj.Termenii cheie ai analizei teatrului. Caragiale. Ion .Rebreanu sau paradoxul organicului. Bucureşti. Scepticul mântuit. Radu Petrescu. Editura Humanitas.Camil Petrescu. Editura Cartea Românească. Bucureşti.Cercul Literar de la Sibiu. Rodica .A citi. Şase plimbări prin pădurea narativă. Editura Cartea Românească. antologie de Mihai Nasta şi Sorin Alexandrescu. Bucureşti. Piteşti. Viorica . Silviu . 2002 Cioculescu. Editura Eminescu. Editura Eminescu. Dinu . 1996 Lovinescu. Seria Litere. Editura Eminescu. Editura Paralela 45. Petrescu. Ion .  Lodge.Titu Maiorescu. Bucureşti. Bucureşti. colecţia MEMO. 1999 Balotă. a reciti. Bucureşti. Bucureşti. I. Eseu despre începuturile poeziei române. Eugen. Antologie. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă. Editura Humanitas. Editura Polirom. 1977 Comediile lui I. Matei . Constanţa. Bucureşti. E. 2000  ***Poetică şi stilistică.Literatură şi comunicare. Eco. 2000 Pop. 1993 Poantă. introducere.universul liric.A fost de unde n-a fost. Mircea . Bucureşti. Monografie. Editura Clusium. colecţia Tezaur. Bucureşti. Pavel . 1998 Pentru critică şi istorie literară Nişcov. 1995  Zafiu. 2001 Literatura memorialistică.Ion Creangă. Editura Minerva. Paralela 45. 1997 Simion. Bucureşti. note şi bibliografie de Rodica Zafiu. Editura Humanitas.Limbajul romanului. Editura Univers. Anne . Ipostaze universale şi româneşti ale unei structuri. Steinhardt. Institutul European. . ediţia a II-a. Editura Univers. Piteşti. 1999 Ioana Em. vol. Orientări moderne. colecţia „Tezaur“. Editura Imago.Poeţi romantici. Bucureşti. Sibiu. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti. Bacovia. Editura Humanitas. Ion Barbu şi poetica postmodernismului. Eminescu.Introducere în opera lui G. Editura Grai şi suflet . Editura Atlas. Bucureşti. 1977 Manolescu. Excurs critic şi texte comentate. colecţia Tezaur. Caragiale. Grigore Ureche. Editura Paralela 45.

1999 Petrescu. Editura Paralela 45. 1999 Cărtărescu. Bucureşti. Editura Humanitas. 1998 Ţeposu. colecţia Tezaur. note şi bibliografie adnotată de Ion Manolescu.Poetica postmodernismului. Mircea – Postmodernismul românesc. Bucureşti. Radu G. 1996 Pârvulescu. Ioana . Editura Humanitas. 1993 . Editura Crater. – Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă. Bucureşti. Bucureşti.    comentarii. Editura Eminescu. Ediţia a II-a.Alfabetul doamnelor. Liviu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful