Sunteți pe pagina 1din 8

| 

 
 
@ Cele mai des întâlnite forme de
poluare sunt: Lipsa de apă sau consumul de apă
@ poluarea apei; poluată are multiple consecinţe
negative asupra omului şi sănătăţii
@ poluarea solului;
sale.
@ poluarea aerului.
@ Poluarea reprezintă modificarea
@ Aceste elemente de bază ale componentelor naturale prin
vieţii omeneşti se pare că sunt şi cele prezenţa unor componente străine,
mai afectate de acţiunile iresponsabile numite poluanţi, ca urmare a
ale fiinţei omeneşti. activităţii omului, şi care provoacă
Solul, ca şi aerul şi apa este un prin natura lor, prin concentraţia în
factor de mediu cu influenţă deosebită care se găsesc şi prin timpul cât
asupra sănătăţii. De calitatea solului acţionează, efecte nocive asupra
depinde formarea şi protecţia surselor sănătăţii, creează disconfort sau
de apă, atât a celei de suprafaţă cât împiedică folosirea unor componente
mai ales a celei subterane. ale mediului esenţiale vieţii.
@ Apa este un factor de mediu @ Cea mai mare responsabilitate
indispensabil vieţii. Ea îndeplineste în pentru poluarea mediului o poartă
organism multiple funcţii, fără apă omul, poluarea fiind consecinţa
toate reacţiile biologice devenind activităţii mai ales social ʹ economice
imposibile. a acestuia.
@ Poluarea, printre alte clasificări, este @ a 

 sunt o importantă
clasificată în: sursă de fum şi cenuşă, care se produc
atunci când umiditatea climatului scade
@ poluare naturală natural sub pragul critic.
@ poluare artificială. @ Din punct de vedere al felului surselor de
@ Sursele naturale principale ale poluare, produse de om (artificiale) se
poluării sunt erupţiile vulcanice, disting:
furtunile de praf, incendiile naturale ale @ x  
pădurilor şi altele cum ar fi gheizerele
@ x  
sau descompunerea unor substanţe
@ x  
organice. x  Ô
@ „ 
 care generează @ a este, la momentul actual,
produşi gazoşi, lichizi şi solizi exercitând principalul poluant la scară mondială.
influenţe negative asupra purităţii Procesele de producţie industrială şi
atmosferice. producţia de energie a industriei, sunt
@ -  
sunt şi ele un important principalele surse ale poluării
factor în poluarea aerului. Terenurile atmosferice dar la acestea se adaugă
afânate din regiunile de stepă, în orice arderi din care rezultă substanţe
perioadele lipsite de precipitaţii, pierd poluante.
partea aeriană a vegetaţiei şi ramân @ *
 
, gazele rezultate din
expuse acţiunii de eroziune a vântuluiÔ arderi, fie că e vorba de încalzirea
locuinţelor sau de gazele de eşapament
eliminate de autovehicule, poluează
atmosfera cu numeroase substanţe
dăunătoare sănătăţii.
@ Sursele artificiale generatoare de @ Stratul de ozon din stratosferă ne
praf, cenuşă şi fum cuprind, în general, protejează reţinând razele ultraviolete
toate activităţile omeneşti bazate pe ale soarelui.
arderea combustibililor lichizi, solizi sau @ Deoarece în zilele noastre a crescut
gazoşi. foarte mult folosirea, frigiderelor,
@ O importantă sursa industrială, în detergenţilor etc., aceste gaze au ajuns
special de praf, o reprezintă industria în aer în cantităţi mai mari decât cele
materialelor de construcţie, care are la care ar putea fi suportate de atmosferă.
bază prelucrarea unor roci naturale Pe masură ce se ridică, se
(silicaţi, argile, calcar, magnezit, ghips descompun, şi distrug stratul de ozon.
etc.). @ Gazele de seră, rezultate din
@ Monoxidul de carbon (CO) este un procesele industriale şi din agricultură
gaz foarte periculos, ce are o pondere dereglează echilibrul atmosferic, reţin
din ce în ce mai mare printre poluanţii gazele infraroşii şi le reflectă pe
devastatori. suprafaţa Pamântului. În consecinţă
@ Echilibrul natural al gazelor creşte temperatura medie globală.
atmosferice, este ameninţat acum de @ Gazele acide care ies din cosurile
activitatea omului. Aceste pericole ar fi fabricilor şi din autovehicule se
efectul de seră, încalzirea globală, amestecă cu precipitaţiile, rezultând
poluarea aerului, subtierea stratului de ploi acide care distrug clădiri şi păduri şi
ozon şi ploile acide. omoară peştii.
@ Ploile acide distrug culturile, omoară @ Apele reziduale provenind din
peştii prin otrăvirea lacurilor şi locuinţe, din industrie şi agricultură
fărâmiţează pietrele. Copacii işi pierd ajung încă în proporţie mare în apele
frunzele şi, în final mor. lacurilor şi ale râurilor.
@ 2
 sunt, o altă @ Aceste ape poluate conţin substanţe
importantă sursă de poluare. care favorizează dezvoltarea bacterilor.
Autovehiculele care funcţionează cu @ Aceste bacterii consumă cantităţi
motor cu combustie, sunt un factor imense de oxigen dizolvat în apă şi în
poluant care este luat din ce în ce mai felul acesta pune în pericol viaţa
mult în seamă. animalelor şi plantelor. Apele reziduale
@ V 
  sunt, fie că conţin de asemenea produse industriale
vrem, fie că nu, o sursă de poluare. toxice, cum sunt plumbul şi mercurul.
@ Astăzi, în multe ţări în curs de
dezvoltare, aşa cum este şi ţara @ La poluarea apei contribuie un număr
noastră, lemnul de foc este la fel de mare de surse, care sunt clasificate în:
vital ca şi elementele, iar ca preţ, în
unele locuri, are un ritm de creştere @ o  
mai mare decât alimentele.
@ Cauza creşterii zi de zi a preţului este @ - apele reziduale comunale, care
restrângerea suprafeţelor de pădure. rezultă din utilizarea apei în locuinţe
@ Multe ţări care fuseseră cândva şi instituţii publice, bogate în
exportatoare de material lemnos, au microrganisme, dintre care multe
devenit importatoare, în masura în patogene;
care nu s-au preocupat de
regenerarea fondului forestier.
@ - apele reziduale industriale, provenite din @ ‰  

:
diverse procese de fabricaţie sau sunt @ sunt reprezentate de apele meteorice
utilizate la transport, ca solvent sau (ploaie, zăpadă), reziduurile solide de tot
separator, la purificarea şi spălarea felul, diversele utilizări necorespunzătoare
materiilor prime, semifinite şi finite, sau a (topirea inului sau cânepii).
ustensilelelor şi instalaţiilor, si au o @ Ca măsuri de prevenire a poluării apei
compoziţie heterogenă. sunt: interzicerea îndepărtării la
@ întâmplare a reziduurilor de orice fel care
- apele reziduale agro ʹ zootehnice, ar putea polua apa, organizarea corectă a
provenite mai ales ca urmare a utilizării sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor
apei în scopuri agricole (irigaţii), cât şi locale,
pentru alimentarea animalelor şi
salubritatea crescătoriilor de animale. @ construirea de staţii de epurare,
@ construirea de staţii sau sisteme de
epurare specifice pentru apele reziduale
ale întreprinderilor industriale,
@ înzestrarea cu sisteme de reţinere şi
colectare a substanţelor radioactive din
apele reziduale ale unitatilor unde se
produc sau se utilizeaza radionuclizi,
@ controlul depozitarii reziduurilor solide;
@ Poluarea fizică este cea mai recentă @ Un număr tot mai mare de
şi cuprinde, în primul rând, poluarea
radioactivă ca urmare a extinderii persoane din orasele aglomerate
folosirii izotopilor radioactivi în ştiinţă, recurge la specialistii psihiatri pentru
industrie, agricultură, zootehnie, a gasi un remediu pentru starea lor
medicină etc.
proastă (anxietate, palpitaţii, amnezii
@ Pericolul deosebit al subsţantelor
radioactive în mediu şi în potenţialul lor neşteptate, lipsa puterii de
nociv chiar la concentraţii foarte concentrare, dureri de cap).
reduse.
@ În sfârşit nu putem trece cu vederea
@ Poluării radioactive i se adaugă
poluarea sonoră, tot ca o componentă a poluarea termică, poate cea mai
poluării fizice. recentă forma de poluare fizică cu
@ Zgomotul, ca şi vibraţiile şi influenţe puternice asupra mediului
ultrasunetele sunt frecvent prezente în înconjurător, în special asupra apei şi
mediul de muncă şi de viaţă al omului
modern, iar intensităţile poluării sonore aerului şi indirect, asupra sănătăţii
sunt în continuă creştere. populaţiei.
@ Supraaglomerarea şi traficul, doi mari @ Protecţia mediului înconjurător a
poluanţi fonici, au consecinţe serioase
asupra echilibrului psihomatic al apărut ca problemă a omenirii numai
individului. în zilele noastre, respectiv atunci
când omul a cucerit întregul spaţiu al
Terrei, prielnic vieţii.
@ Acum, bogăţiile şi resursele de @ Omenirea nu poate renunţa însă la
energie au fost afectate în aşa măsură ritmurile înalte ale dezvoltării
încât se întrevede epuizarea rapidă a economice.
unora dintre ele, iar unele condiţii @ Calea pentru realizarea acestor
esenţiale existenţei umane, ca apa ritmuri, cu menţinerea unei bune
sau aerul, dau semne de otrăvire. calităţi a mediului, este exploatarea
@ Se deduce astfel posibilitatea ca acestuia în asa fel încât să se poată
viitorul omenirii să fie pus sub regenera şi conserva în permanenţă.
semnul întrebării, dacă bineînţeles nu @ Primele iniţiative de ocrotire a
se iau măsuri energice de protecţie a mediului au apărut acum aproximativ
planetei. 200 de ani, din necesitatea salvării
@ Omul a înţeles că face şi el parte din unor specii pe cale de dispariţie.
natură, ca Terra şi resursele ei sunt @ Cu timpul, motivele care au impus
limitate, că această planetă ocrotirea naturii s-au diversificat.
funcţionează ca un sistem şi că Începând din 1970, au apărut semne
dereglările produse într-un loc pot clare de îmbolnăvire a planetei:
avea repercusiuni pentru un întreg subţierea stratului de ozon, încalzirea
circuit, inclusiv pentru om. globală, ploile acide, poluarea apelor,
a aerului şi a solului.
Construind fabrici şi uzine,
@
dezvoltând oraşele şi transporturile,
@ Pentru ca Pamântul sa
defrişând pădurile pentru a folosi rămână o planetă vie,
lemnul şi a mări suprafeţele agricole,
aruncând nepăsător în apă şi în aer
interesele oamenilor
cantităţi mari de deşeuri toxice omul trebuiesc corelate cu
a stricat echilibrul natural existent în
mediul înconjurător, aşa încât uneori legile naturii.
şi-a pus în pericol însăşi viaţa lui.
@ În asemenea situaţie, fiinţa umană s-
a văzut nevoită să ia atitudine pentru
înlăturarea răului pe care l-a produs şi
să treacă urgent la luarea unor
măsuri pentru protecţia mediului
înconjurător, pentru menţinerea în
natură a unui echilibru normal între
toţi factorii care compun mediul.

@ Burciu Andreea