Sunteți pe pagina 1din 10

FI A CU DATE DE SECURITATE

FDS nr. 01-02

HIDROXID DE SODIU PERLE/SOLZI/BLOC


Revizia: 6 Data ultimei revizii: 16.07.2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag.1/10
C

Eticheta nr.8 Corosiv


Materii Corosive

1. IDENTIFICAREA SUBSTAN EI /PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS I A


SOCIETA II/ÎNTREPRINDERII

1.1 Identificarea substan ei sau preparatului chimic periculos

Denumire comercial Hidroxid de sodiu solid (perle, solzi, bloc)


Denumire chimic Hidroxid de sodiu
Familia chimic Baz anorganic
Alte denumiri Sod caustic
Formula chimic NaOH
Masa molecular 40,01

1.2 Utilizarea substan ei/preparatului chimic periculos


Industria celulozei i hârtiei, procesarea metalelor, procesarea aluminiului, în industria s punurilor
i a detergen ilor, la ob inerea produselor de cur at de uz casnic i industrial, industria sticlei,
industria textil , materie prim la fabricarea celofanului i a vâscozei, industria alimentar –
solu iile diluate sunt utilizate în procesele de sp lare a echipamentelor de produc ie, conducte,
tancuri de depozitare, rafinarea uleiurilor vegetale, tratarea apelor.

1.3 Identificarea firmei/întreprinderii


OLTCHIM S.A.
Adresa Str. Uzinei nr.1, 240050, Râmnicu Vâlcea
Telefon +40 /250 / 701200
Fax +40 /250 / 735446
E-mail oltchim@oltchim.ro

1.4 Telefon pentru urgen e +40/ 250/ 738141 (24h/zi/365 zile)

Elaborare: Serviciul Tehnic-Dezvoltare


HIDROXID DE SODIU PERLE/SOLZI/BLOC
FDS nr. 01-02
Revizia: 6 Data ultimei revizii: 16.07.2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag. 2/10

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR SUBSTAN EI/PREPARATULUI CHIMIC


PERICULOS

Clasificare în conformitate cu D 67/548/CEE, Anexa I: C; R35.


Solid corosiv, higroscopic.
Provoac arsuri.

Pericole pentru s tate: Contactul cu ochii provoac arsuri severe, chiar i orbire. Contactul cu
pielea produce arsuri, ulcera ii adânci cu cicatrici permanente. Inhalarea de praf irit gura, nasul i
tractul respirator. Expunerea la concentra ii ridicate de noxe provoac irita ia pl mânilor, cu apari ia
tusei care poate fi asociat chiar i cu oprirea respira iei. De asemenea, expunerea prelungit i
repetat poate duce la apari ia edemului pulmonar.

Pericole pentru mediu: Produsul este solubil în ap , având o bun capacitate de infiltrare în sol.
Pentru mediul acvatic prezint o toxicitate sc zut . Efectele toxice se datoreaz cre terii pH-ului. În
conformitate cu Anexa I la Directiva 67/548/CEE, soda solid nu este clasificat ca produs periculos
pentru mediu.

Pericole în caz de utiliz ri gre ite: Este o substan necombustibil , dar poate provoca aprinderea
unor materiale combustibile (lemn, hârtie, uleiuri). În contact cu apa poate degaja mari cantit i de
ldur .

3. COMPOZI IA/ INFORMA II DESPRE INGREDIENTE

Constituen i/ Concentra ie Nr. CAS Nr. EC Nr. Index Simbol Fraze


componen i periculo i %, greutate Lista pericol R
Substan elor
Periculoase
Hidroxid de sodiu 98-99 1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 C R 35

Produsul nu mai con ine alte impurit i care pot s influen eze clasificarea.

4. M SURI DE PRIM AJUTOR

Se va acorda asisten medical imediat în toate cazurile de expunere i se va transporta de


urgen la spital.

suri de prim ajutor în caz de inhalare: Inhalarea de praf de sod caustic duce la irita ia
tractului respirator. Simptomele care apar: tuse, edeme pulmonare, c deri temporare ale p rului din
pasajele nazale, deoarece hidroxidul de sodiu distruge cheratina.
Scoate i persoana expus la aer curat. Dac aceasta nu respir , i se va acorda respira ie artificial i
asisten medical de urgen . Dac victima prezint tulbur ri de respira ie este necesar
administrarea de oxigen.
HIDROXID DE SODIU PERLE/SOLZI/BLOC
FDS nr. 01-02
Revizia: 6 Data ultimei revizii: 16.07.2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag. 3/10

suri de prim ajutor în caz de contact cu pielea i ochii: La contactul cu pielea sau ochii este
corosiv. Func ie de durata de expunere la produs pot apare: edeme intracelulare cu daune progresive
pân la arsuri severe, corosiunea esuturilor, ulcera ii adânci cu cicatrici permanente.
Îndep rta i imediat îmbr mintea contaminat . Sp la i zona afectat cu ap în jet continuu cel pu in
15 minute. Echipamentul va fi decontaminat înainte de reutilizare. Se acord asisten medical .
Nu permite i victimei s i frece sau s strâng ochii. Ridica i u or pleoapele i sp la i imediat i
abundent cu jet de ap cel pu in 15 minute, dup care victima este transportat la medic.

suri de prim ajutor în caz de înghi ire: Efect corosiv. Înghi irea produce imediat arsuri în gur ,
esofag i stomac, saliva ie excesiv , edematoz , edem esofagian, necroza esuturilor i a
membranelor mucoase, vom , accelerarea pulsului i r cirea cu umezirea pielii.
Este pu in probabil . În cazul în care ea s-a produs se va apela la un medic i, dac nu se indic
altceva, se va da victimei s bea 1-2 pahare de ap , apoi o et sau suc de fructe pentru neutralizare.
Nu se va induce voma! Nu se va da nimic pe cale oral unei persoane incon tiente sau în convulsii.
Dac voma se produce natural se va repeta administrarea de ap . Se acord asisten medical de
specialitate.

suri speciale: În cazul expunerii concomitente a ochilor i fe ei se vor trata mai întâi ochii.
Locurile de munc vor fi dotate cu: puncte de sp lare a ochilor, du uri i spa ii de cur are a
echipamentului contaminat.

5. M SURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Mijloace de stingere adecvate: Pentru incendii mari se folosesc pulberi chimice uscate, bioxid de
carbon i spum obi nuit . Pentru incendii mici se utilizeaz spum obi nuit . Se utilizeaz ap
pulverizat pentru a p stra containerele reci. Apa se va utiliza cu precau ie i în cantitate foarte mare.
Contactul produsului cu apa genereaz degajarea de mari cantit i de c ldur .

Mijloace de stingere care nu trebuie folosite: Apa.

Pericole de expunere: Este o substan necombustibil . Produce reac ie exoterm la contactul cu


apa. Formeaz gaze inflamabile la contactul cu anumite metale.

Echipament de protec ie pentru pompieri: Pompierii trebuie s fie echipa i cu echipament complet
de protec ie i aparate respiratorii izolante autonome.

6. M SURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

suri de precau ie pentru personal: În caz de sc ri accidentale se va evacua personalul care


nu particip la opera iile de interven ie. Personalul r mas în zona afectat trebuie s poarte
echipament complet de protec ie. Se va izola i se va ventila zona de risc.Se vor îndep rta din zona
afectat chimicalele care pot reac iona cu soda caustic . În cazul în care concentra ia noxelor
dep te limitele admise se impune protec ia respira iei prin purtarea unui aparat respirator izolant
autonom. Se va evita contactul cu materialul împr tiat.
HIDROXID DE SODIU PERLE/SOLZI/BLOC
FDS nr. 01-02
Revizia: 6 Data ultimei revizii: 16.07.2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag. 4/10

suri de precau ie pentru mediu: Se izoleaz zona afectat . Dac este posibil materialul
împr tiat se recupereaz i se depoziteaz în containere adecvate. Se va evita p trunderea
materialului împr tiat în canaliz ri, râuri i sol. De eurile se vor gestiona conform reglement rilor în
vigoare privind protec ia mediului.

Metode de cur are: Se adun reziduurile împr tiate i se depoziteaz în containere speciale în
vederea distrugerii lor ulterioare. Se va evita generarea de praf în timpul cur rii prin utilizarea de
sisteme cu vacuumare. Ulterior zona se va neutraliza cu solu ii acide i se va sp la cu mult ap .
De eurile se vor gestiona în conformitate cu reglement rile legale în vigoare.

Indica ii speciale: Neutraliza i cu solu ii acide diluate (acid acetic, acid clorhidric) i sp la i zona cu
mult ap !

7. MANIPULARE I DEPOZITARE

Manipulare: Se va evita deteriorarea fizic a ambalajelor. Personalul ce manipuleaz produsul va


purta echipament complet de protec ie. Zona în care se manipuleaz produsul va fi bine ventilat în
vederea men inerii nivelui de noxe în limitele admise. În timpul manipul rii se va evita contactul cu
substan ele incompatibile. Nu se va ad uga niciodat ap peste soda caustic (Pericol mare de
stropire!). Întotdeuna se va ad uga soda caustic în ap rece, sub continu agitare (reac ie puternic
exoterm ).

Depozitare: Depozitarea se va face într-o zon rece, bine ventilat , lipsit de umiditate, ferit de
ldur , radia ii UV i substan e incompatibile. Se p streaz în ambalajele originale, închise etan ,
deoarece hidroxidul de sodiu poate s absoarb umiditatea i bioxidul de carbon din aer, rezultând
carbonat de sodiu. Se ambaleaz în saci de polietilen , polietilen dublat de polipropilen i butoaie
din tabl de o el.
Nu se vor utiliza pentru depozitarea hidroxidului de sodiu containere confec ionate din
aluminiu, zinc sau staniu.

Utiliz ri specifice: La utilizare, dizolvarea produsului se va efectua prin introducerea în ap a


produsului cu r cirea concomitent a vasului. Hidroxidul de sodiu este utilizat în industria de
fabricare a substan elor chimice (controlul de pH, neutralizare, purificare gaze reziduale, catalizator),
fabricarea pulpei i pastei de hârtie, în industria petrolier , la fabicarea s punurilor i a produselor de
at, fabricarea celofanului i a eterilor de celuloz .

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTEC IE PERSONAL

Valori limit de expunere:

-Valoare limit de expunere, 8 ore 1 mg / m3


-Valoare limit de expunere, 15 min. 3 mg / m3
HIDROXID DE SODIU PERLE/SOLZI/BLOC
FDS nr. 01-02
Revizia: 6 Data ultimei revizii: 16.07.2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag. 5/10
Controlul expunerii : Se vor asigura sisteme de ventila ie local i general cu exhaustare, pentru a
men ine concentra ia noxelor în limite normale. Ventila ia local cu exhaustare este preferabil
deoarece previne dispersia contaminantului în zona de lucru.

Protec ia respira iei: Se vor cere indica ii de specialitate înainte de a alege i a utiliza aparatul
respirator. Pentru lucrul în zone cu aerosoli de hidroxid de sodiu se recomand aparatura de
protec ie respiratorie pentru praf.
Pentru opera ii de interven ii sau în cazuri speciale (cur area scurgerilor, vaselor reactorului sau a
tancurilor de depozitare ) se vor purta aparate respiratorii izolante autonome.
ATEN IE ! Aparatele respiratorii filtrante nu protejeaz personalul în atmosfere cu deficit de
oxigen.

Protec ia mâinilor: Se vor utiliza m nu i din cauciuc neoprenic, PVC (cu grosimea stratului mai
mare de 0,3 mm). Pentru aceste tipuri de material timpul de st pungere este mai mare de 8 ore. Este
interzis folosirea m nu ilor din piele.

Protec ia ochilor: Purta i ochelari de protec ie i/sau viziere de protec ie chimic atunci când exist
pericolul stropirii sau în atmosfer sunt vapori.

Protec ia pielii : Se va purta costum complet de protec ie confec ionat din materiale impermeabile,
cizme, or uri pentru a preveni contactul cu pielea.

suri suplimentare de protec ie: Locurile de munc vor fi dotate cu puncte de sp lare a ochilor,
du uri i spa ii de cur are a echipamentului contaminat.

Controlul expunerii mediului: Se recomand realizarea unui plan de monitorizare a personalului i


a mediului în puncte fixe în zonele în care concentra ia prafului de sod caustic poate dep i
limitele de expunere stabilite prin standardele na ionale. Punctele de prelevare a probelor i frecven a
analizelor vor fi astfel alease încât rezultatele ob inute s fie reprezentative atât pentru aerul din
incintele de lucru (aerul respirabil de c tre muncitori) cât i pentru zonele cele mai susceptibile de a fi
expuse pierderilor accidentale de sod caustic .

9. PROPRIET I FIZICO-CHIMICE ALE SUBSTAN EI/PREPARATULUI CHIMIC


PERICULOS

Informa ii generale
Aspect Solid cristalin, alb, foarte higroscopic
Forme variate: perle, solzi, bloc
Miros Inodor

Informa ii importante pentru s tate, securitate i mediu

pH puternic alcalin
Punct de fierbere 13900C
Temperatura de aprindere nu se aprinde
Inflamabilitate neinflamabil
HIDROXID DE SODIU PERLE/SOLZI/BLOC
FDS nr. 01-02
Revizia: 6 Data ultimei revizii: 16.07.2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag. 6/10
Propriet i explozive nu este exploziv
Propriet i oxidante nu este oxidant
Densitate relativ (ap =1) 2,13 la 200C
Solubilitate în ap 420 g/l la 00C; 3470 g/l la 1000C
în alcool, glicerin solubil
Coeficient de parti ie octanol-ap nu se aplic
Presiune de vapori nu se aplic
Densitatea vaporilor nu aplic
Vâscozitatea nu se aplic

Alte informa ii

Punct de topire 3180C


Temperatura de autoaprindere nu se aprinde

10. STABILITATE I REACTIVITATE

Stabilitate chimic : Stabil în condi ii normale de presiune i temperatur în containere închise etan .
Produsul nu con ine stabilizatori.

Condi ii de evitat: C ldura, radia iile UV, umiditatea i substan ele incompatibile.

Materiale de evitat: Contactul cu acizii i compu ii organici halogena i, în special tricloretilena,


poate provoca reac ii violente. Contactul cu nitrometanul i cu al i nitrocompu i similari duce la
formarea de s ruri sensibile la ocuri. Poate fi foarte corosiv în contact cu metale ca: aluminiu,
magneziu, staniu, zinc, alame, aliaje ca o elul i poate da na tere la hidrogen gazos inflamabil.
Reac ioneaz cu unele zaharuri cu eliberare de monoxid de carbon. În contact cu apa hidroxidul de
sodiu genereaz mari cantit i de c ldur i chiar vapori. Determin polimerizarea violent a
acetaldehidei, acroleinei sau acetonitrilului.

Produse de decompunere periculoase : La contactul cu metalele rezult hidrogen inflamabil.

11. INFORMA II TOXICOLOGICE

Informa ii privind toxicitatea produsului

LD50 / oral-iepure 500 mg/kg


LD50 / dermal-iepure 1350 mg/kg
LD50 / ip*- obolan 40 mg /kg
*intraperitoneal
HIDROXID DE SODIU PERLE/SOLZI/BLOC
FDS nr. 01-02
Revizia: 6 Data ultimei revizii: 16.07.2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag. 7/10
Efectele toxicologice i simptome:

Inhalare: Inhalarea de praf produce irita ii i arsuri ale tractului respirator, c deri temporare ale
rului (în pasajele nazale, deoarece hidroxidul de sodiu distruge cheratina) i posibile edeme
pulmonare.

Contact cu pielea: Contactul cu pielea produce senza ii de alunecare la pip irea tegumentului, de
obicei f durere, circa 3 minute dup contact, chiar dac atacul pielii începe imediat. Se produc
arsuri , distrugeri de cheratin (p r i unghii ), edeme intracelulare, cu daune progresive pân la
arsuri severe, coroziunea esuturilor, ulcera ii adânci, cu cicatrici permanente, dac nu se spal
imediat.

Contact cu ochii: Pentru ochi este extrem de iritant i corosiv. La contactul cu praful corneea
începe s se corodeze. Dezintegrarea i n pârlirea epiteliilor conjunctivale i corneene pot progresa
pân la opacifiere (emporal sau permanent ) înce are, impermeabilizare la trecerea luminii,
simblefarit (aderen a pleoapei la globul ocular).

Înghi ire: Inghi irea produce imediat arsuri în gur , esofag i stomac, dureri la înghi ire, saliva ie
excesiv , edematoz , acoperirea cu exudat a buzelor, b rbiei, a limbii i faringelui; edem esofagial,
necroza esuturilor, membranelor mucoase, vom , accelerarea pulsului i r cirea cu umezirea pielii.
De regul , moartea survine prin oc, asfixie (lipsa de oxigen ca urmare a întreruperii respira iei ) ori
pneumonie în a doua sau a treia zi dup ingestie.

Efecte cronice : Dup expuneri repetate la praf apar dermatite.

Efecte CMR:
Carcinogenez :Cazurile de carcinom celular pe esofag s-au înregistrat la 12-14 luni dup înghi ire,
fiind deci neclar dac apari ia cancerului a fost cauzat de cicatricile provocate de distrugerea
esuturilor, sau direct din efectul cancerigen al produsului.
Mutagenitate: Informa ii insuficiente. Nu s-au realizat studii în vivo.
Toxicitate reproductiv : Produsul nu prezint efecte toxice pentru reproducere.
Teratogenitate i embriotoxicitate: Informa ii insuficiente.

12. INFORMA II ECOLOGICE

Ecotoxicitatea produsului
Pe ti (static) Carassius auratus LC 50 =160 mg /l 24h
Gambusia affinis LC 50=125 mg/l/96h
Cyprinus carpio LC 100 =180 mg/l/24 h
Daphnia Daphnia sp LC 50=100 mg/l/48h

Mobilitate: În aer, hidroxidul de sodiu se degradeaz sub influen a apei i bioxidului de carbon cu
formarea carbonatului de sodiu.
Solubilitatea mare în ap i presiunea de vapori sc zut indic faptul c hidroxidul de sodiu va fi g sit
cu preponderen în mediul acvatic. În ap ionizeaz instantaneu cu m rirea pH-ului.
În sol se infiltreaz repede, avansând rapid în prezen a umezelii.
HIDROXID DE SODIU PERLE/SOLZI/BLOC
FDS nr. 01-02
Revizia: 6 Data ultimei revizii: 16.07.2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag. 8/10

Persisten i degradabilitate: Metodele de determinare a biodegradabilit ii nu se aplic pentru


substan ele anorganice.

Poten ialul bioacumulator: Datorit solubilit ii sale nu este de a teptat ca hidroxidul de sodiu s
se bioacumuleze. Coeficientul de parti ie octanol ap , log Kow= nu se aplic .

Alte efecte adverse: Toxicitatea asupra mediului acvatic se manifest prin cre terea durit ii i a
alcalinit ii apelor. Pentru mediul acvatic se consider c pH-ul 9 reprezint limita maxim de
suportabilitate pentru popula iile acvatice, a a încât un aport de hidroxid de sodiu în ape conduce la
cre terea accentuat a pH-lui.

13. M SURI PRIVIND EVACUAREA SUBSTAN EI/PREPARATULUI CHIMIC


PERICULOS

Tratarea de eurilor cu hidroxid de sodiu: De eurile se vor gestiona în conformitate cu prevederile


OUG 78/2000 privind regimul de eurilor, aprobat i modificat prin L 426/2001, modificat i
completat de OUG 61/2006, aprobat de legea 27/2007.
Scurgerile sau devers rile accidentale care nu pot fi recuperate sau reciclate se vor manipula ca
reziduuri periculoase. Distrugerea ulterioar a reziduurilor se va face în conformitate cu normele i
reglement rile legale privind protec ia mediului. De eurile cu hidroxid de sodiu se vor dizolva cu
aten ie în ap i se vor neutraliza cu un acid diluat, la pH neutru.

Tratarea ambalajelor: Ambalajele se vor gestiona în conformitate cu HG 621/2005, completat i


modificat de HG 1872/2006.
Ambalajele din material plastic se distrug prin incinerare. Butoaiele goale din tabl se vor cl ti cu
mult ap . Apele reziduale rezultate la sp larea butoaielor se vor neutraliza la pH neutru.

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

Hidroxidul de sodiu fulgi, perle este ambalat în saci din polietilen (de 25 de kg) paletiza i sau în big-
bags din polipropien dubla i la interior cu folie de polietilen ( 1000 kg).
Hidroxidul de sodiu bloc este ambalat în butoaie din tabl (400 kg). Transportul se face în
conformitate cu reglement rile pentru m rfuri periculoase din clasa 8 de pericol, substan e corosive.

Etichetare la transport

Eticheta nr.8
Materii corosive
HIDROXID DE SODIU PERLE/SOLZI/BLOC
FDS nr. 01-02
Revizia: 6 Data ultimei revizii: 16.07.2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag. 9/10
RID/ADR
Num r ONU 1823
Numele propriu de expediere Hidroxid de sodiu solid
Clasa de pericol 8
Grupa de ambalare II
Cod de clasificare C6

Panou de pericol 80/1823 (Nr. de identificare a pericolului 80 )


(Nr. de identificare ONU 1823 )
Cod IMDG/IMO
Num r ONU 1823
Clasa de pericol 8
Grupa de ambalare II
Numele propriu de expediere Hidroxid de sodiu solid
Num r EmS F-A, S-B
Poluant marin Nu este clasificat ca poluant marin.

IATA/IT-ICAO
Numele propriu de expediere Hidroxid de sodiu solid
Num r ONU 1823
Clasa de pericol 8
Grupa de ambalare II
Etichet IATA Corosiv
Instruc iuni de ambalaj (avion de pasageri) 814
Instruc iuni de ambalaj (avion cargo) 816
Cantitatea maxim pentru pasageri 15 kg
Cantitatea maxim pentru cargo 60 kg

15. INFORMA II PRIVIND REGLEMENT RILE SPECIFICE APLICABILE

Hidroxidul de sodiu este clasificat i etichetat în conformitate cu Anexa I la Directiva 67/548/CEE.

Clasificare Nr. index 011-002-00-6


C; R35
Etichetare
Num r EC 215-185-5
Simbol pericol C Corosiv

Fraze de risc R 35 Provoac arsuri grave.

Fraze de siguran S 26 La contactul cu ochii, se spal imediat cu


mult ap i se consult medicul.
S37/39 A se purta m nu i de protec ie corespunz toare
i a se proteja corespunz tor ochii/fa .
HIDROXID DE SODIU PERLE/SOLZI/BLOC
FDS nr. 01-02
Revizia: 6 Data ultimei revizii: 16.07.2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag. 10/10
S 45 În caz de accident sau dac v sim i r u, a se
consulta imediat medicul (Dac este posibil, i se
arat eticheta).

16. ALTE INFORMA II

Textul frazelor R men ionate în Capitolul 3:


R35 Provoac arsuri grave.

Controlul tehnic: Se va evita contactul direct cu soda caustic , iar zonele în care se manipuleaz
sau se lucreaz vor fi bine ventilate.

Controlul administrativ: Se va evita expunerea la soda caustic a persoanelor cu afec iuni ale pielii.

Interdic ii: Nu se va mânca, nu se va bea în zona de lucru cu soda caustic .


Nu se va fuma în zonele de lucru cu soda caustic .

Marcaje de securitate: În zonele unde se lucreaz cu soda caustic se vor afi a vizibil indicatoare
de securitate: Pericol „Produse corosive”; Interdic ie „Fumatul interzis”; Obligativitate:
„Folosi i masca contra gazelor”; „Folosi i ochelari de protec ie”;”Folosi i manu i de
protec ie”.

Informa ii ad ugate fa de revizia precedent :


- S-a înlocuit marca pentru Sistemul Integrat Calitate-Mediu cu noua marc transmis de c tre
organismul de certificare TÜV Management GmbH.
- Capitolul 13: s-au adus complet ri la legisla ia privind gestionarea de eurilor i a ambalajelor.

Con inutul Fi ei cu Date de Securitate este în conformitate cu Titlul IV, Anexa II din Regulamentul
REACH nr.1907/2006.
Informa iile con inute în aceast fi sunt prezentate în scopul în tiin rii asupra riscurilor legate
de manipularea i utilizarea produsului. Aceast fi nu prezint informa ii privind calitatea
produsului. Se vor solicita fi e cu date de securitate pentru toate produsele cump rate de la
OLTCHIM pentru procesare sau distribu ie i se recomand s atrage i aten ia celor care vin în
contact cu astfel de produse asupra informa iilor con inute în fi .

S-ar putea să vă placă și