Sunteți pe pagina 1din 3

~:::;.

'~,T·LA·: ;..';:..:_.. :~,.:.:


.:.:".

T!:i,f"::···' ~·TTf:'~"· ~:~·i "i"( /C~ r"

..• ~ •.•
~
Act aditional nr. 1la contractu I de servicii
nr. 38/125 din 01.11.2010

COMUNA MIHALASENI adresa sat Mihalaseni, comuna MihaHiseni, judetul Botosani, telefon/fax
0231/566108, cod fiscal 3373462, cont trezorerie ROI0TREZ1195006XXX000066, deschis la
Trezoreria Saveni, reprezentata prin BURAGA GIANIN LOREDAN, functia de primar, in calitate de
ACHIZITOR, pe de 0 parte,

S.C. CONPROIECT-AKY S.R.L., lider al Asociatiei S.C. CONPROIECT-AKY S.R.L. - S.C.


NORD PROIECT S.A., adresa str. Aleea Arcului, nr. 4, sc. A, et. 1, ap. 25, municipiul Botosani, judo
Botosani, telefon/fax 0231/515010, numar de inmatriculare J07/464/1996, cod fiscal RO 8972713, cont
trezorerie R096TREZl165069XXX001665, deschis la Trezoreria municipiului Botosani, cont bancar
R090RNCB0041100574620001 deschis la Banca ComerciaHi Romana, reprezentata prin
SANAUTANU EUGEN DOREL, functia de administrator in calitate de PRESTATOR

S.C. NORD PROIECT S.A., asociat al Asociatiei S.c. CONPROIECT-AKY S.R.L. - S.c. NORD
PROIECT S.A., adresa Calea Nationala, nr. 62, municipiul Botosani, judetul Botosani, telefon
0231/516426, fax 0231/512604, numar de inmatriculare J07/104/1991, cod fiscal RO 613536, cont
trezorerie R034TREZ1165069XXX001326, deschis la Trezoreria Municipiului Botosani, cont bancar
R043BRDE070SV01335910700, deschis la BRD Botosani, reprezentata prin IONEL PANTARU,
functia de director general, in calitate de PRESTATOR pe de aM parte.

La Art. 5 Durata contractului, punctul5.1 se modifica astfel:


5.1. - Prezentul contract se finalizeaza la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv,
incepand de la data constituirii garantiei de buna executie si a emiterii ordinului de incepere serviciilor
de proiectare dar nu inainte de avizarea contractului de ditre Centrul Regional de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit, Iasi.

La Art. 14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare, punctul14.1 se modifica astfel:


Art. 14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de
la primirea ordinului de incepere a contractului. Durata maxima de emitere a ordinului de incepere a
contractului este de 5 zile de la avizarea contractului de catre Centrul Regional de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit, Iasi.

La Art. 10. Garantia de buna executie a contractului, punctul10.1 se modifica astfel:


Art. 10.1 - Prestatorul, prin intermediul liderului de asociatie S.C. CONPROIECT -AKY S.R.L., se
obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% (sau 2,5% in cazul in
care ofertantul face dovada incadrarii in categoria intreprinderilor mici ~i mijlocii, beneficiind de 0
reducere de 50%) din valoarea contractului :tara TVA, in term en de 15 zile de la semnarea
contractului, pentru perioada prestarii serviciilor de proiectare dupa cum urmeaza:
initial, prestatorul, prin intermediullideruluide asociatie S.C. CONPROJECT-AKY S.R.L. are
obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la 0 banca agreata de ambele
parti, in care va vira 0 suma in cuantum de 0,5% din valoarea contractului fara TVA;
apoi, retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale in cuantum de 4,5% (sau 2%
In cazulin care ofertantul face dovada Incadrarii In categoria Intreprinderilor mici ~i mijlocii,
beneficiind de 0 reducere de 50%) din valoarea facturii tara TVA.

Prezentul act aditional s-a incheiat in data de 25.11.2010 si a fost intocmit in 4 (patru) exemplare, din
care 2 (doua) exemplare pentru primarie si cate unul pentru fiecare proiectant, fiind valabil numai 'insotit
de contractu Iincheiat in prealabil.

ASOCIAT,
S.c. NORD PROJECT S.A.
£:Dire -eneral,
/10 U