Sunteți pe pagina 1din 143

Ghid de actionare

a camerei video
Vã rugãm sã citiþi documentaþia
înainte de a utiliza camera video

Camerã video digitalã

DCR-TRV460E / TRV461E

© 2004 Sony Corporation


1
Mai întâi citiþi aceste PENTRU CLIENÞII DIN
EUROPA
informaþii
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm
ATENÞIE
sã citiþi cu atenþie acest manual de utilizare Câmpurile electromagnetice de anumite
pe care vã recomandãm sã îl pãstraþi pentru frecvenþe pot influenþa imaginea ºi
a putea fi consultat ulterior. sonorul acestei camere video digitale.
Acest produs a fost testat ºi se
considerã cã se încadreazã în limitele
ATENÞIE
stabilite de Directiva EMC privind
Pentru a preveni incendiile sau utilizarea cablurilor de conectare mai
electrocutãrile nu expuneþi aparatul
scurte de 3 metri (9,8 picioare).
la ploaie sau umezealã.
Pentru a evita ºocurile electrice, nu b Remarcã
desfaceþi carcasa aparatului.
În cazul în care datoritã interferenþelor
Apelaþi doar la serviciile unui electrice sau electromagnetice survin
personal calificat. întreruperi în cursul transferului de date,
reporniþi aplicaþia software sau
deconectaþi ºi apoi reconectaþi cablul
USB.
PENTRU CLIENÞII DIN
MAREA BRITANIE
NOTE PRIVIND ADAPTORUL
DE REÞEA
Pentru protecþie, la acest echipament
este adaptat un conector compatibil
BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea
trebuie înlocuitã cu acelaºi tip de
siguranþã, cu aceeaºi valoare a
rezistenþei ca cea ce v-a fost furnizatã
ºi care sã fi aprobatã de ASTA sau BSI
pentru BS 1362 (marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi
la loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu
folosiþi niciodatã siguranþa fãrã capac.
În cazul în care îl pierdeþi, contactaþi cel
mai apropiat service Sony.

2
Note privind ecranul cu cristale
OBSERVAÞII PRIVIND lichide, vizorul ºi lentilele
UTILIZAREA • Ecranul LCD ºi vizorul pentru fixarea
Note privind casetele imaginii sunt produse folosindu-se o
Pentru camera dvs. video puteþi folosi tehnologie de extrem de înaltã precizie,
casete video standard 8mm 8 ºi Hi8 astfel încât 99,99 % dintre pixeli sunt
operaþionali pentru utilizarea efectivã.
, Digital 8 la înregistrare în
Totuºi, este posibilã existenþa unor
sistem Digital8 . Pentru detalii vezi minuscule puncte negre ºi / sau a
pag. 124. unora luminoase (albe, roºii, albastre
Note privind înregistrarea sau verzi) care sã aparã în mod
constant pe ecranul LCD ºi pe vizor.
• Înainte de a începe sã înregistraþi,
Aceste puncte apar în mod normal în
testaþi funcþia de înregistrare pentru a
procesul de fabricaþie ºi nu afecteazã
fi siguri cã imaginea ºi sunetul sunt
în nici un fel imaginea înregistratã.
înregistrate fãrã probleme.
• Nu se acordã despãgubiri chiar dac㠕 Expunerea ecranului LCD, a vizorului
nu s-au putut efectua înregistrãri sau sau a lentilelor la luminã solarã directã
redãri din cauza unor disfuncþionalitãþi o perioadã îndelungatã de timp poate
ale camerei video, ale mediului de conduce la apariþia unor
stocare a informaþiilor, etc. disfuncþionalitãþi. Aveþi grijã când
aºezaþi aparatul în apropierea unei
• Sistemul de culoare TV poate diferi în
funcþie de þarã/regiune. Pentru a ferestre sau a unei uºi.
viziona înregistrãrile dvs. la televizor, • Nu îndreptaþi camera de luat vederi
este necesar un aparat TV în sistem direct spre soare. Existã posibilitatea
PAL. ca astfel sã se deterioreaze aparatul.
• Programele de televiziune, filmele, Înregistraþi imagini ale soarelui în
casetele video precum ºi alte materiale condiþii de luminozitate scãzutã, cum
video pot fi sub incidenþa legii ar fi în amurg.
drepturilor de autor. Înregistrarea
neautorizatã a acestor materiale poate Note privind conectarea altor
sã contravinã legii drepturilor de autor. dispozitive
Înainte de a conecta camera dvs. video
la alte echipamente cum ar fi un aparat
video sau un calculator prin intermediul
unui cablu USB sau a unuia i.LINK,
aveþi grijã sã cuplaþi conectorul în poziþia
corectã. Dacã forþaþi conectarea în
poziþie greºitã, este posibil ca terminalul
sã se deterioreze. Pot fi generate
disfuncþionalitãþi ale camerei.

3
Note privind utilizarea acestui
manual
• Imaginile ecranului cu cristale lichide
(LCD) ºi ale vizorului sunt preluate
cu ajutorul unui aparat foto digital ºi
din acest motiv ilustraþiile pot apãrea
diferit de realitate. Atingeþi butonul afiºat pe ecranul cu
cristale lichide (LCD)
• În cazul în care nu este specificat
indicativul nici unui aparat,
instrucþiunile sunt valabile pentru toate • Puteþi schimba limba în care sunt
modelele. afiºate mesajele ºi opþiunile pe
Dacã sunt precizate denumirile unora ecranul camerei (pagina 24).
dintre modele, instrucþiunile sunt • Nu apucaþi camera de urmãtoarele
valabile numai în cazul acelora. pãrþi :
Înainte de a începe sã consultaþi acest – de vizor
manual, verificaþi care este modelul
achiziþionat de dvs.

Note privind utilizarea camerei


• Þineþi corect camera.

– de panoul LCD

• Pentru a asigura o fixare bunã a


camerei, strângeþi cureaua aºa cum
– de acumulator
este prezentat în imaginea urmãtoare.

• Când folosiþi panoul tactil, þineþi mâna


în spatele panoului LCD pentru a-l
sprijini. Apoi apãsaþi butoanele
afiºate pe ecran.

4
CUPRINS : opþiuni valabile numai pentru bandã
video.
: opþiuni valabile numai pentru
“Memory Stick”.

Mai întâi citiþi aceste informaþii ............................................................................ 2

Ghid de pornire rapidã


Înregistrarea filmelor ...................................................................................... 9
Înregistrarea imaginilor statice ...................................................................... 11
Înregistrarea / Redarea simplificatã.............................................................. 13

Pornire
Pasul 1: Verificarea accesorilor furnizate .................................................... 14
Pasul 2: Încãrcarea acumulatorului ............................................................ 15
Utilizarea unei surse externe de alimentare .............................................. 19
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ....................................................................... 19
Pasul 4 : Reglarea panoului LCD ºi a vizorului ............................................ 20
Reglarea panoului LCD ............................................................................ 20
Reglarea vizorului ..................................................................................... 20
Pasul 5 : Potrivirea datei ºi orei ................................................................... 21
Pasul 6 : Introducerea în aparat a suportului de înregistrare ....................... 22
Introducerea unei casete în aparat ........................................................... 22
Introducerea unitãþii de memorie “Memory Stick” .................................. 23
Pasul 7 : Stabilirea limbii de afiºare a opþiunilor ºi a mesajelor pe ecran ..... 24

Înregistrare
Înregistrarea filmelor .......................................................................................... 26
Pentru a înregistra o perioadã mai lungã de timp ....................................................... 28
Folosirea opþiunii de mãrire ....................................................................................... 29
Folosirea sursei de luminã încorporate ...................................................................... 29
Înregistrarea în oglind㠖 modul mirror ...................................................................... 30
Folosirea cronometrului propriu ................................................................................ 31
Înregistrarea de imagini statice – Înregistrarea fotografiilor în memorie ...... 32
Alegerea calitãþii imaginii ........................................................................................... 33
Folosirea cronometrului propriu ................................................................................ 33
Înregistrarea unei imagini statice pe “Memory Stick” în timp ce se
înregistreazã filme pe o bandã ................................................................................ 34
Înregistrare cu uºurinþ㠖 Easy Handycam ....................................................... 35
Înregistrarea unui film ........................................................................... 35
Înregistrarea unei imagini statice ................................................................... 36
Folosirea tuturor facilitãþilor de operare simplificatã (Easy Handycam) .................... 37
5
Reglarea expunerii ............................................................................................. 37
Reglarea expunerii în cazul subiectelor poziþionate contra luminii ............................. 37
Stabilirea expunerii pentru subiectul selectat - Exponometrul punctual .................... 38
Reglarea manualã a expunerii ..................................................................................... 38
Înregistrarea în spaþii întunecate – NightShot plus, etc. ..................................... 39
Reglarea focalizãrii ............................................................................................ 41
Reglarea focalizãrii în cazul unui subiect ce nu este poziþionat central
– SPOT FOCUS ...................................................................................................... 41
Reglarea manualã a focalizãrii .................................................................................... 41
Înregistrarea unei imagini folosind diferite efecte .............................................. 42
Intrarea gradatã în scenã ºi pãrãsirea ei în mod treptat – FADER (gradare) ......... 42
Utilizarea efectelor speciale – Efecte digitale ....................................................... 44
Suprapunerea de imagini statice peste un film pe o bandã video
– MEMORY MIX ................................................................................................... 45
Cãutarea punctului de început ................................................................. 47
Cãutarea ultimei scene a celei mai recente înregistrãri – END SEARCH .................... 47
Cãutarea manual㠖 END SEARCH ........................................................................... 48
Revederea celor mai recent înregistrate scene – Rec review (reluare) ....................... 48

Redare
Vizionarea filmelor înregistrate pe o bandã ............................................... 49
Redarea în diferite moduri .......................................................................................... 50
Aplicarea de efecte înregistrãrilor la vizionare
– Efecte digitale ...................................................................................................... 51
Vizionarea înregistrãrilor de pe “Memory Stick” ........................................ 52
Redarea în diferite moduri de pe un “Memory Stick” ................................................ 54
Redarea cu uºurinþ㠖 Easy Handycam (mod de funcþionare simplificat) ........ 55
Folosirea tuturor facilitãþilor modului simplificat de utilizare (Easy Handycam) ........ 56
Diferite funcþii de redare .................................................................................... 57
Mãrirea imaginilor – Mãrirea la redarea unei benzi / Mãrirea la redarea din memorie . 57
Afiºarea indicatorilor de ecran .................................................................................. 58
Afiºarea datei/orei ºi a datelor privind reglajele camerei
– Cod de date ......................................................................................................... 58
Vizionarea imaginilor la televizor ........................................................................ 59
Localizarea unei scene de pe o bandã, pentru a putea fi redatã ................. 60
Cãutarea rapidã a scenei dorite
– Stabilirea indicaþiei zero a contorului de bandã (Zero set memory) ..................... 60
Cãutarea unei scene dupã data înregistrãrii
– Cãutarea dupã datã (Date search) ....................................................................... 60

6
Operaþii avansate

Folosirea meniului
Selectarea elementelor din meniu ...................................................................... 62
Utilizarea meniului (CAMERA SET - Reglajele camerei)
– PROGRAM AE / 16:9 WIDE, etc. ........................................................................... 64
Utilizarea meniului (MEMORY SET - Reglaje ale memoriei)
– QUALITY / IMAGE SIZE / ALL ERASE / NEW FOLDER, etc. ............................. 69
Utilizarea meniului (PICT. APPLI. - Reglaje de imagine) /
– PICT.EFFECT / SLIDE SHOW/ FRAME REC / INTERVAL REC, etc. ..................... 72
Utilizarea meniului (EDIT/PLAY - Montaj / Redare)
– END SEARCH / TITLE, etc. .................................................................................... 78
Utilizarea meniului (STANDARD SET - Reglaje standard)
– REC MODE / MULTI-SOUND / AUDIO MIX / USB-CAMERA, etc. ..................... 81
Utilizarea meniului (TIME/LANGU. - Ora / Limbã)
– CLOCK SET / WORLD TIME, etc. ......................................................................... 88
Particularizarea Meniului Personal. ................................................................... 89

Duplicare / Montaj
Conectarea la un aparat video sau la un televizor ............................................. 92
Copierea pe o altã casetã ....................................................................... 93
Înregistrarea imaginilor redate de un aparat video sau de la televizor ............... 94
Copierea imaginilor de pe bandã pe “Memory Stick” ........................................ 95
Copierea scenelor selectate de pe o bandã
– Montajul digital al unui program ............................................................................ 97
ªtergerea imaginilor înregistrate ............................................................ 104
Marcarea imaginilor înregistrate cu informaþii specifice
– Protejarea imaginilor / Marcaj pentru imprimare ................................................... 105

Imprimarea imaginilor înregistrate (Imprimante compatibile cu


standardul PictBridge) ..................................................................... 107

7
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor ................................................................................. 109
Indicatori ºi mesaje de avertizare .....................................................................118

Informaþii suplimentare
Folosirea camerei video în strãinãtate .............................................................. 123
Casete video ce pot fi utilizate ......................................................................... 124
Despre “Memory Stick” .................................................................................. 125
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM” ........................................................... 128
Despre i.LINK ................................................................................................. 129
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie .................................................................... 130
Specificaþii ........................................................................................................ 134

Gãsirea rapidã a informaþiilor dorite


Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor ................................................................ 136
Index ................................................................................................................ 142

Consultaþi ºi celelalte instrucþiuni de utilizare


ce însoþesc camera video :
• Montajul imaginilor cu ajutorul calculatorului
c Ghid pentru utilizarea aplicaþiei software.

8
Ghid de pornire rapidã
Înregistrarea filmelor

1 Montaþi acumulatorul încãrcat la camera video.


Pentru a încãrca acumulatorul, vezi pagina 15.

1 Ridicaþi vizorul. 2 Glisaþi acumulatorul în direcþia


indicatã de sãgeatã pânã se aude
un clic.

2 Introduceþi o casetã în camera video.


1 Glisaþi comutatorul 2 Introduceþi caseta cu 3 Apãsaþi butonul
OPEN/EJECT în partea cu fereastrã [PUSH].
direcþia indicatã de îndreptatã în sus, apoi Închideþi capacul compar-
sãgeatã pentru a apãsaþi centrul pãrþii timentului pentru casete
deschide capacul. din spate a casetei. dupã ce acesta a glisat
Compartimentul pentru singur în interior.
casete gliseazã spre în
afarã, deschizându-se
automat.

Pârghie OPEN/EJECT Partea cu fereastã


a casetei

9
3 Începeþi înregistrarea urmãrind subiectul pe ecranul LCD.
Data ºi ora nu sunt stabilite prin reglajele efectuate din oficiu. Pentru a potrivi data ºi ora,
vezi pagina 21.

1 Scoateþi capacul de
protecþie a lentilelor.
Capacul de protecþie a lentilelor
nu este ataºat când cumpãraþi
camera video (pagina 136).
2 Apãsaþi butonul OPEN ºi
deschideþi panoul LCD.
3 În timp ce apãsaþi butonul
verde, deplasaþi în jos
comutatorul POWER pânã
ce indicatorul CAMERA–
TAPE devine luminos.
Porneºte alimentarea.
4 Apãsaþi REC START / STOP.
Începe înregistrarea. Pentru a
trece în starea de aºteptare,
apãsaþi din nou butonul REC
START / STOP.

4 Vizualizarea pe ecranul LCD a imaginii înregistrate.


1 Deplasaþi mai multe trepte
comutatorul POWER pânã
ce indicatorul PLAY/EDIT
devine luminos.
2 Atingeþi butonul
(derulare).
3 Atingeþi butonul (redare)
pentru a începe redarea.
Pentru a o opri, apãsaþi .

Pentru a opri alimentarea, glisaþi


comutatorul POWER pânã ce ajunge
în poziþia (CHG) OFF,

10
Înregistrarea imaginilor statice

1 Montaþi acumulatorul încãrcat la camera video.


Pentru a încãrca acumulatorul, vezi pagina 15.

1 Ridicaþi vizorul. 2 Glisaþi acumulatorul în direcþia


indicatã de sãgeatã pânã se aude
un clic.

2 Introduceþi o unitate de memorie “Memory Stick” în camera


video.

Introduceþi cardul de
memorie în aparat astfel
încât marcajul b sã fie
în colþul din stânga-jos,
apoi împingeþi-l pânã se
aude un clic.

Marcaj b

11
3 Începeþi înregistrarea în timp ce urmãriþi subiectul pe ecranul
LCD.
Data ºi ora nu sunt stabilite prin reglajele din oficiu. Pentru potrivirea lor, vezi pagina 21.

1 Scoateþi capacul de
protecþie a lentilelor.
Capacul de protecþie a lentilelor
nu este ataºat când cumpãraþi
camera video (pagina 136).
2 Apãsaþi butonul OPEN ºi
deschideþi panoul LCD.
3 În timp ce apãsaþi butonul
verde, deplasaþi în jos
comutatorul POWER pânã
ce indicatorul CAMERA–
MEMORY devine luminos.
Alimentarea porneºte.
4 Apãsaþi uºor butonul
PHOTO.
Se aude un semnal sonor scurt
când este reglatã focalizarea.
5 Apãsaþi complet butonul
PHOTO.
Se aude sunetul scos de
obturator ºi imaginea staticã este
înregistratã.

4 Vizualizaþi imaginea înregistratã pe ecranul LCD.


1 Deplasaþi mai multe trepte
comutatorul POWER pânã
ce indicatorul PLAY/EDIT
devine luminos.
2 Atingeþi butonul
(derulare).
Este afiºatã cea mai recent
înregistratã imagine.
3 Atingeþi butonul
(urmãtoarea) sau pe cel
(precendenta) pentru a
vedea imaginile pe rând.
Pentru a opri alimentarea, deplasaþi
comutatorul POWER pânã ce ajunge
în poziþia (CHG) OFF.
12
Înregistrarea / Redarea cu
simplificatã
Trecând în modul de funcþionare Easy Handycam, operaþiile de
înregistrare / redare devin ºi mai uºoare.
Utilizarea aparatului în modul Easy Handycam vã permite sã
înregistraþi/redaþi fãrã efort chiar dacã folosiþi camera video pentru
prima datã, punându-vã la dispoziþie numai funcþiile de bazã.

Apãsaþi butonul EASY în


timpul înregistrãrii/redãrii.
Indicatorul EASY devine luminos ºi
de culoare albastrã ( 1 ), iar
dimensiunea fonturilor pe ecran
creºte (2) în timpul utilizãrii în modul
Easy Handycam (camera este uºor de
folosit - operare simplificatã).

Modul simplificat de operare


Activ

Pentru detalii, vezi instrucþiunile pentru fiecare operaþie.


Vezi pagina 35 pentru detalii legate de înregistrarea simplificatã ºi pagina 55 pentru detalii
privind redarea simplificatã.

13
Pornire

Pasul 1 : Verificarea accesoriilor furnizate


Verificaþi dacã urmãtoarele accesorii v-au fost furnizate împreunã cu camera dvs. Numãrul
indicat în paranteze reprezintã numãrul de articole furnizate din fiecare tip.

“Memory Stick” 8MB (1) Telecomandã fãrã fir (1)


(DCR-TRV461E) Este deja montatã o baterie tip pastilã cu
Suportul “Memory Stick” este furnizat litiu.
numai împreunã cu DCR-TRV461E.
Pentru modelul DCR-TRV460E nu se
furnizeazã nici un fel de “Memory Stick”

Cablu de conectare A/V (1)

Adaptor de reþea (1)

Cablu USB (1)

Cablu de alimentare (1)

Acumulator reîncãrcabil NP-FM30


(1)

CD-ROM cu “SPVD-012 USB


Capac de protecþie pentru lentile Driver” (1)
(1)
Vezi pagina 136 pentru a indicaþii privind Pânzã pentru curãþarea
ataºarea capacului de protecþie. ecranului (1)
Adaptor cu 21 de pini (1)
Numai pentru modelele ce au imprimat
marcajul pe suprafaþa lor de jos.

Ghid de utilizare a camerei video


Curea de umãr (1) (Acest manual) (1)
Vezi pagina 137 pentru indicaþii privind
ataºarea curelei de umãr. Ghid pentru utilizarea aplicaþiei
software (1)

14
Pasul 2 : Încãrcarea 2 Ataºaþi acumulatorul glisându-l în
direcþia indicatã de sãgeatã pânã ce se
acumulatorului aude un clic.
Puteþi încãrca acumulatorul ataºând
acumulatorul tip “InfoLITHIUM” (seria M)
la camera dvs. video.
b Note
• Nu puteþi utiliza alt fel de baterii în afara
acumulatoarelor de tipul “InfoLITHIUM”
(seria M) (pagina 128).
• Nu scurtcircuitaþi bornele de curent
continuu (DC) ale adaptorului de reþea sau
bornele acumulatorului cu obiecte metalice
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. 3 Menþinând marcajul v al conectorului
de curent continuu îndreptat în sus,
• Când folosiþi alimentarea de la reþea, cuplaþi
conectaþi adaptorul de reþea la mufa DC
camera la o prizã aflatã în apropiere. În cazul IN (de alimentare cu curent continuu) a
în care apar disfuncþionalitãþi, decuplaþi camerei dvs. video.
imediat camera de la prizã.

Acumulator

Marcaj v
Mufa DC IN

Conector de cu-
rent continuu (DC)
4 Conectaþi cablul de alimentare la
adaptorul de reþea.
Cablu de alimentare

Adaptor de
5 Conectaþi cablul de alimentare la priza
Spre priza de perete reþea de perete.

6 Deplasaþi comutatorul POWER pânã


în poziþia (CHG) OFF.
Indicatorul CHG (încãrcare) devine
1 Ridicaþi vizorul. luminos ºi începe încãrcarea.

15
Dupã încãrcarea acumula- Pentru a verifica durata rãmasã
torului de funcþionare a acumula-
Indicatorul CHG (încãrcare) se stinge când torului (perioda de autonomie)
acumulatorul este complet încãrcat. – Batery Info
Deconectaþi adaptorul de reþea de la mufa
DC IN. DSPL/BATT INFO

Pentru a detaºa acumulatorul

Butonul BATT de Comutator


eliberare a POWER
acumulatorului

OPEN Comutatorul POWER

Puteþi afla nivelul curent de încãrcare a


acumulatorului precum ºi perioada cât acesta
poate asigura energia necesarã înregistrãrii
atât în timpul încãrcãrii cât ºi când
1 Puneþi comutatorul POWER în poziþia alimentarea este opritã.
(CHG) OFF -încãrcare opritã. 1 Puneþi comutatorul POWER în poziþia
2 Ridicaþi vizorul. (CHG) OFF -încãrcare opritã.
3 Glisaþi acumulatorul spre în afarã, în 2 Apãsaþi butonul OPEN ºi deschideþi
direcþia indicatã de sãgeatã, apãsând în panoul ecranului cu cristale lichide.
acelaºi timp butonul BATT. 3 Apãsaþi DSPL / BATT INFO.
Informaþiile legate de acumulator sunt
b Notã afiºate pe ecran timp de circa 7 secunde.
• Dacã nu utilizaþi acumulatorul o perioadã Menþineþi apãsat butonul pentru a le
îndelungatã de timp, descãrcaþi-l complet putea vedea timp de aproximativ 20 de
înainte de a-l depozita. Pentru detalii legate secunde.
de pãstrarea acumulatorului vezi pagina
129.

1 Nivelul de încãrcare a acumulatorului:


Este afiºatã cantitatea aproximativã de
energie care mai este stocatã de
acumulator.
2 Perioada de timp aproximativã cât mai
puteþi înregistra folosind ecranul LCD.
3 Perioada de timp aproximativã cât mai
puteþi înregistra folosind vizorul.
16
Durata încãrcãrii
Durata aproximativã de timp exprimatã în numãr de minute necesarã încãrcãrii complete a
unui acumulator total descãrcat, la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C (77°F). (Se
recomandã ca temperatura înconjurãtoare sã fie cuprinsã între 10 ÷ 30°C –adicã între 50 ÷
86°F).
Tip acumulator Perioadã de timp
NP-FM30 (furnizat) 145
NP-FM50 150
NP-QM71/QM71D 260
NP-QM91/QM91D 360

Durata înregistrãrii când aceasta se efectueazã cu


ecranul LCD pornit
Durata aproximativã de timp exprimatã în minute în care beneficiaþi de autonomie de funcþionare
folosind un acumulator complet încãrcat, la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C (77°F).

Tip acumulator Durata Durata


înregistrãrii înregistrãrii
continue obiºnuite*
NP-FM30 (furnizat) 80 40
NP-FM50 130 60
NP-QM71/QM71D 315 150
NP-QM91/QM91D 475 230

Durata înregistrãrii când aceasta are loc cu ajutorul


vizorului
Durata aproximativã de timp exprimatã în minute în care beneficiaþi de autonomie de funcþionare
folosind un acumulator complet încãrcat, la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C (77°F).
Tip acumulator Durata Durata
înregistrãrii înregistrãrii
continue obiºnuite*
NP-FM30 (furnizat) 105 50
NP-FM50 170 85
NP-QM71/QM71D 415 205
NP-QM91/QM91D 625 310

* Numãrul aproximativ de minute disponibile când perioadele de înregistrare alterneazã


cu operaþii de pornire/oprire, mãrire, acþionare a comutatorului POWER pentru
schimbarea modului de alimentare. În aceste condiþii durata efectivã de autonomie
poate fi mai scurtã.

17
Durata redãrii
Durata aproximativã de timp exprimatã în minute în care beneficiaþi de autonomie de funcþionare
folosind un acumulator complet încãrcat, la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C (77°F).
Acest tabel prezintã duratele redãrii pentru benzile înregistrate în sistem Digital8 .
Duratele redãrii casetelor înregistrate cu alte dispozitive în sistem Hi8 /standard 8mm8
sunt reduse cu circa 20 %.

Tip acumulator Cu ecranul Cu ecranul


LCD deschis LCD închis
NP-FM30 (furnizat) 80 120
NP-FM50 135 195
NP-QM71/QM71D 335 465
NP-QM91/QM91D 505 695

b Note
• Camera nu va fi alimentatã de la acumulator cât timp adaptorul de reþea este cuplat la mufa
DC IN a sa, chiar dacã ºtecherul nu este cuplat la o prizã de perete.
• Perioada de autonomie a camerei va fi mai scurtã dacã înregistrarea sau redarea au loc la
temperaturi scãzute.
• Indicatorul de CHG (încãrcare) lumineazã intermitent în timpul încãrcãrii, sau informaþiile
legate de acumulator nu vor fi corect afiºate în urmãtoarele condiþii :
– Acumulatorul nu este corect montat.
– Acumulatorul este deteriorat.
– Acumulatorul este complet descãrcat. (Numai pentru informaþii privind acumulatorul).

18
Utilizarea unei surse externe Pasul 3 : Pornirea
de alimentare
alimentãrii
Puteþi utiliza adaptorul de reþea ca sursã de Este necesar sã deplasaþi comutatorul
energie când nu doriþi sã se descarce POWER mai multe trepte pentru a selecta
acumulatorul. Cât timp este folosit adaptorul modul de alimentare dorit pentru înregistrare
de reþea, acumulatorul nu se descarcã chiar sau redare.
dacã este montat la camera video. Când utilizaþi camera pentru prima datã, pe
ecran este afiºatã interfaþa [CLOCK SET]
(pagina 21).
Mãsuri de precauþie
Cu toate cã este opritã, camera video este în
continuare alimentatã cu energie cât timp În timp ce apãsaþi butonul verde, deplasaþi
este cuplatã la reþea prin intermediul în jos comutatorul POWER.
adaptorului. Alimentarea porneºte.
Pentru a trece în modul înregistrare sau în
cel de redare, deplasaþi comutatorul mai
Conectaþi camera video aºa cum este indicat multe trepte pânã ce indicatorul
în secþiunea “Încãrcarea acumulatorului” corespunzãtor modului de alimentare dorit
(pagina 15). devine luminos.

• Modul CAMERA-TAPE : Pentru a


înregistra pe bandã.
• Modul CAMERA-MEMORY : Pentru a
înregistra pe
“Memory Stick”.
• Modul PLAY / EDIT : Pentru a reda sau a
realiza montaje de
imagini pe bandã sau
pe “Memory Stick”.

Pentru a opri alimentarea


Deplasaþi comutatorul POWER pânã ce
ajunge în poziþia (CHG) OFF.

19
z Recomandãri
Pasul 4 : Reglarea • Dacã rotiþi panoul LCD cu 180 de grade
panoului LCD ºi a spre lentile, puteþi închide panoul LCD cu
ecranul spre exterior.
vizorului • Dacã folosiþi acumulatorul ca sursã de
alimentare, puteþi regla luminozitatea
Reglarea panoului LCD selectând [LCD BL LEVEL] corespunzãtor
lui [LCD SET] din meniul
Puteþi regla unghiul ºi luminozitatea (STANDARD SET) (pagina 83).
panoului LCD pentru a-l adapta diferitelor
• Imaginea înregistratã nu va fi afectatã de
condiþii de înregistrare.
Chiar dacã existã obstacole între dvs. ºi reglajele luminozitãþii ecranului.
subiectul vizat, puteþi vedea subiectul pe • Puteþi opri semnalul sonor de confirmare a
ecranul cu cristale lichide (LCD) în timpul operaþiilor alegând pentru opþiunea
înregistrãrii dacã variaþi unghiul panoului.
[BEEP] din meniul (STANDARD SET)
varianta [OFF] (pagina 86).

Maxim 180°

Reglarea vizorului

Puteþi vedea imaginile cu ajutorul vizorului


atunci când panoul LCD este închis. Utilizaþi
Maxim 90°
vizorul când acumulatorul este aproape
consumat sau când este dificil sã vedeþi
imaginea pe ecran.
Apãsaþi butonul OPEN pentru a
deschide panoul LCD

Deschideþi panoul LCD, ºi poziþionaþi-l


astfel încât sã fie perpendicular pe corpul
camerei video (90°), apoi rotiþi-l faþã de axa
proprie pânã ce ajunge în poziþia doritã.

Pentru a regla luminozitatea Buton de reglare a sistemului


de lentile al vizorului
ecranului cu cristale lichide
1 Atingeþi .
1 Ridicaþi vizorul.
2 Atingeþi [LCD BRIGHT].
Dacã elementul de meniu nu este afiºat 2 Reglaþi sistemul de lentile al vizorului
pe ecran, atingeþi / . Dacã nu îl cu ajutorul butonului din figura de mai
puteþi gãsi, atingeþi [MENU], apoi meniul sus pânã ce obþineþi o imagine clarã.
(STANDARD SET) ºi în final [LCD
SET] (pagina 83).
3 Reglaþi luminozitatea ecranului LCD
folosind / , apoi apãsaþi .

20
Pentru a utiliza vizorul în timpul
funcþionãrii Pasul 5 : Potrivirea
Când înregistraþi pe o casetã video sau în
memoria “Memory Stick”, puteþi regla datei ºi orei
expunerea (pag. 37) ºi gradarea (pag. 42) Potriviþi data ºi ora când folosiþi camera
urmãrind imaginea cu ajutorul vizorului. video pentru prima datã. Dacã nu realizaþi
Rotiþi ecranul LCD cu 180° ºi apoi alipiþi-l de acest reglaj, interfaþa [CLOCK SET] va fi
camerã cu ecranul spre exterior. afiºatã ori de câte ori porniþi camera.
1 Alegeþi unul din modurile CAMERA-
TAPE sau CAMERA-MEMORY (pag. 19). b Notã
2 Închideþi panoul LCD cu ecranul spre • Dacã nu folosiþi camera video circa 3 luni,
exterior. bateria reîncãrcabilã tip pastilã
Pe ecran apare . încorporatã, se va descãrca, iar data ºi ora
vor fi ºterse din memorie. În acest caz,
3 Atingeþi . încãrcaþi bateria tip pastilã (vezi pagina
Pe ecran apare [Set LCD off?]. (Opriþi 133) dupã care potriviþi din nou data ºi
panoul LCD) ora.

4 Atingeþi [YES].
Ecranul LCD este oprit.
5 Atingeþi ecranul LCD în timp ce vã uitaþi
la imagine pe vizor.
Sunt afiºate opþiunile [EXPOSURE], etc.
6 Atingeþi butonul corespunzãtor opþiunii
pe care doriþi sã o reglaþi.
• [EXPOSURE] (expunere) : efectuaþi
reglajul folosind / , apoi atingeþi
OPEN Comutator
.
POWER
• [FADER] (gradare) : atingeþi de mai multe
ori pentru a alege efectul dorit (numai
în modul CAMERA-TAPE). 1 Porniþi camera video (pagina 19).
• : Ecranul LCD devine luminos.
2 Apãsaþi butonul OPEN ºi deschideþi
Pentru ca butoanele de pe ecranul LCD
sã disparã, apãsaþi . panoul LCD.
Când potriviþi ceasul pentru prima datã
Pentru a utiliza acumulatorul treceþi la pasul 7.
de capacitate mare
Când montaþi acumulatorul de mare 3 Atingeþi .
capacitate (NP-QM71/QM71D/QM91/
QM91D) la camera dvs. video, extindeþi
vizorul ºi trageþi-l în sus pentru a ajunge la
unghiul optim de vizualizare.

Continuã...

21
4 Atingeþi indicaþia [MENU].
Pasul 6 : Introdu-
cerea în aparat a
suportului de
înregistrare
5 Selectaþi (TIME/LANGU.) folosind Introducerea unei casete în
/ , apoi atingeþi . aparat

Puteþi înregistra cu camera dvs. video numai


pe casete standard 8 mm 8, Hi8 ,
numai în sistem Digital8 . Pentru detalii
privind aceste casete (spre exemplu legat
de protejarea la scriere), vezi pagina 124.

b Note
6 Selectaþi [CLOCK SET] folosind • Nu introduceþi cu forþa caseta în
/ , apoi atingeþi . compartimentul camerei video deoarece se
poate deteriora aparatul.
• Durata înregistrãrilor pe care le puteþi
efectua este de 2/3 din perioada indicatã
în cazul benzilor Hi8 . Dacã alegeþi
modul [LP] din meniul de reglaje, durata
înregistrãrilor este cea indicatã pentru
casetele Hi8 .
7 Selectaþi [Y] (year-an) folosind / ,
apoi atingeþi . 1 Deplasaþi butonul OPEN/EJECT în
direcþia indicatã de sãgeatã ºi deschideþi
capacul.

Butonul
OPEN/EJECT
Capac
Puteþi alege orice an pânã la 2079.

8 Alegeþi în acelaºi mod ca la pasul 7 :


[M] (month-luna), [D] (day-ziua), [H]
(hour-ora) ºi [M] (minute-minutele),
apoi atingeþi .

Compartimentul pentru casete iese


automat în afarã ºi se deschide.

22
2 Introduceþi o casetã cu fereastra sa Introducerea unitãþii de
orientatã în sus. memorie “Memory Stick”

Partea cu fereastrã Pentru detalii legate de “Memory Stick” (spre


exemplu protejarea la scriere), vezi pagina
125.

b Note
• Când utilizaþi o unitate de memorie
“Memory Stick Duo”, verificaþi dacã aþi
ataºat adaptorul Memory Stick Duo.
Împingeþi uºor Camera dvs. video poate funcþiona
centrul pãrþii din defectuos dacã introduceþi acest tip de
spate a casetei. memorie în aparat fãrã a folosi adaptorul
(pag. 126).

3 Apãsaþi butonul [PUSH]. Indicator


Compartimentul pentru casete gliseazã de acces
automat spre intrior.

Marcaj b

4 Închideþi capacul.
Introduceþi memoria “Memory Stick” cu
Pentru a scoate caseta din marcajul b în colþul din stânga jos, pânã
aparat ce se aude un clic.

1 Deplasaþi butonul OPEN/EJECT în


direcþia indicatã de sãgeatã ºi deschideþi Pentru a scoate unitate de
capacul. memorie “Memory Stick” din
Compartimentul pentru casete gliseazã aparat
automat în afarã. Apãsaþi uºor, o singurã datã cardul de
2 Scoateþi caseta din camera video ºi memorie.
apãsaþi butonul [PUSH].
Compartimentul pentru casete va glisa
automat spre intrior.
3 Închideþi capacul. Apãsaþi uºor, o
singurã datã.

Continuã...

23
b Note
• Dacã introduceþi cu forþa cardul de memorie Pasul 7 : Stabilirea
“Memory Stick” în fanta sa, într-o poziþie
greºitã, slotul se poate deteriora.
limbii de afiºare a
• Nu introduceþi alte obiecte în fanta opþiunilor ºi a
destinatã memoriei “Memory Stick”
deoarece se poate deteriora aparatul. mesajelor pe ecran
• Când indicatorul de acces este luminos
Puteþi alege limba care va fi folositã pentru
sau clipeºte, camera video citeºte/scrie
afiºare pe ecranul LCD.
date din/pe “Memory Stick”. Nu miºcaþi
ºi nu loviþi aparatul, nu opriþi alimentarea,
nu scoateþi cadrul de memorie ºi nici nu
demontaþi acumulatorul în aceastã
perioadã. În caz contrar datele pot fi
deteriorate.

OPEN Comutator
POWER

1 Porniþi camera video.

2 Apãsaþi butonul OPEN ºi deschideþi


panoul LCD.

3 Atingeþi .

4 Atingeþi [LANGUAGE].
Dacã elementul de meniu nu este afiºat pe
ecran, atingeþi / . Dacã nu îl puteþi
gãsi, atingeþi [MENU] ºi selectaþi-l din
meniul (TIME/LANGU.) (pagina 88).

24
5 Selecta limba doritã folosind / ,
apoi atingeþi .

z Recomandare
• În cazul în care limba dvs. maternã nu se
regãseºte printre opþiuni, camera video vã
oferã varianta [ENG [SIMP]] (englezã
simplificatã).

25
Înregistrare 3 Selectaþi modul de înregistrare.
Pentru a înregistra pe o bandã
Înregistrarea filmelor Deplasaþi comutatorul POWER pânã ce
Puteþi înregistra filme pe bandã sau în indicatorul CAMERA-TAPE devine
memoria “Memory Stick”. luminos ºi camera dvs. video trece în
Înainte de a înregistra, parcurgeþi paºii de la starea de aºteptare.
1 la 7 ai procedurii de Pornire (paginile de la
14 - 24). Deplasaþi comuta-
La înregistrarea pe bandã, filmele vor fi torul POWER în
înregistrate în paralel cu sonorul stereo. timp ce apãsaþi
La înregistrarea pe “Memory Stick”, filmul butonul verde.
va fi înregistrat împreunã cu sonor mono.

Indicator luminos ce semnalizeazã


cã se înregistreazã Pentru a înregistra pe “Memory
Stick” – MPEG MOVIE EX
Deplasaþi comutatorul POWER pânã ce
indicatorul CAMERA-MEMORY devine
luminos ºi directorul de înregistrare
selectat apare pe ecran.

Deplasaþi comuta-
OPEN REC START/ Comutatorul torul POWER în
STOP POWER timp ce apãsaþi
butonul verde.
z Recomandare
• Efectuând operaþii în modul Easy 4 Apãsaþi butonul REC START / STOP.
Handycam, pot înregistra fãrã efort ºi cei
Începe înregistrarea. Pe ecranul LCD
care utilizeazã pentru întâia datã o camerã
apare indicaþia [REC], iar indicatorul ce
video. Pentru detalii, vezi pag. 35.
semnalizeazã cã se înregistreazã devine
luminos.
1 Scoateþi capacul de protecþie a lentilelor. Apãsaþi din nou butonul REC START/
Trageþi în jos ºnurul legat de capac ºi STOP pentru a opri înregistrarea.
ataºaþi-l de cureaua striatã.
Pentru a vedea cele mai recent
înregistrate filme MPEG
– Review (revedere)
Atingeþi . Redarea începe în mod
automat.
Atingeþi din nou pentru a reveni în
starea de aºteptare.
Pentru a ºterge filmul, atingeþi simbolul
2 Apãsaþi butonul OPEN ºi deschideþi dupã ce se încheie redarea, apoi [YES].
panoul LCD. Pentru a renunþa la ºtergerea filmului,
atingeþi [NO].

26
Pentru a opri alimentarea 6 Capacitatea de înregistrare pe bandã
Aceastã informaþie este afiºatã dupã ce
Deplasaþi comutatorul POWER pânã ce
caseta este rulatã o vreme.
ajunge în poziþia (CHG) OFF.
7 Butonul Personal Menu (pag. 62)
b Notã 8 END SEARCH / EDIT SEARCH /
Comutator pentru revederea
• În timp ce înregistraþi filme pe “Memory
înregistrãrilor (pag. 47)
Stick”, vor fi disponibile numai elementele
de meniu care au trimiteri (short-cuts) la
Meniul Personal. Pentru a utiliza alte
elemente de meniu, adãugaþi-le la Meniul Indicatorii afiºaþi în timpul
Personal. înregistrãrii pe un
“Memory Stick”
z Recomandare
Indicatorii nu vor fi înregistraþi pe “Memroy
• Dacã nu folosiþi camera o perioadã Stick”.
îndelungatã, scoateþi caseta din aparat ºi Data/ora precum (pag. 58) nu vor fi afiºate
depozitaþi-o corespunzãtor. pe durata înregistrãrii.

Indicatorii afiºaþi în timpul


înregistrãrii pe bandã
Indicatorii nu vor fi înregistraþi pe bandã.
Data/ora precum ºi datele referitoare la
configurarea camerei (pag. 58) nu vor fi
afiºate pe durata înregistrãrii.

1 Directorul de înregistrare
2 Durata de autonomie rãmasã
Este posibil ca perioada de timp indicatã
sã nu fie corectã, depinzând ºi de unele
caracteristici ale mediului înconjurãtor.
Când deschideþi sau închideþi panoul
LCD, dureazã aproximativ 1 minut pânã
1 Durata de autonomie rãmasã ce este afiºatã corect durata de
Este posibil ca perioada de timp indicatã autonomie rãmasã.
sã nu fie corectã, depinzând ºi de unele 3 Starea înregistrãrii ([REC] (înregistrare))
caracteristici ale mediului înconjurãtor.
Când deschideþi sau închideþi panoul 4 Dimensiunea filmului
LCD, dureazã aproximativ 1 minut pânã 5 Durata înregistratã
ce este afiºatã corect durata de (ore : minute : secunde)
autonomie rãmasã.
6 Capacitatea de înregistrare a memoriei
2 Modul înregistrare (SP sau LP) “Memory Stick”
3 Indicatorul formatului 7 Indicatorul de înregistrare pe “Memory
4 Starea înregistrãrii -[STBY] (stare de Stick” (apare timp de circa 5 secunde)
aºteptare) sau [REC] (înregistrare). 8 Butonul Meniu Personal (pag. 62)
5 Cod temporal sau contor de bandã 9 Butonul Reluare (pag. 26)
(orã:minute:secunde)
27
b Note Pentru a înregistra o perioadã
• Înainte de a schimba acumulatorul, mai lungã de timp
deplasaþi comutatorul POWER pânã ce
ajunge în poziþia (CHG) OFF. Pentru a înregistra o perioadã
• În cazul utilizãrii reglajului din oficiu, dacã mai lungã de timp pe bandã
nu acþionaþi camera mai mult de circa 5 În meniul (STANDARD SET), selectaþi
minute, alimentarea se întrerupe automat [ REC MODE], ºi apoi [LP] (pagina 81).
pentru a fi economisitã energia În modul LP puteþi înregistra de 1,5 ori mai
acumulatorului ([A.SHUT OFF] - Oprire mult timp comparativ cu modul SP.
automatã, pagina 87). Pentru a reporni O casetã înregistratã în modul LP trebuie
înregistrarea, deplasaþi în jos comutatorul redatã numai cu aceastã camerã video.
POWER pânã într-una dintre poziþiile
CAMERA-TAPE sau CAMERA- Pentru a înregistra o perioadã
MEMORY, dupã care apãsaþi REC START mai lungã de timp pe “Memory
/ STOP. Stick”
z Recomandãri În meniul (MEMORY SET), selectaþi
[MOVIE SET],[ IMAGE SIZE] ºi apoi
• Pentru a asigura o tranziþie linã pe bandã [160×112] (pagina 69).
între ultima scenã înregistratã ºi Perioada de timp cât puteþi înregistra pe
urmãtoarea, þineþi cont de cele de mai jos : “Memory Stick” poate varia în funcþie de
– Nu scoateþi caseta. (Imaginea va fi dimensiunea imaginii ºi de condiþiile de
înregistratã continuu, fãrã pauzã chiar înregistrare.
dacã aþi oprit alimentarea). Consultaþi urmãtoarea listã pentru a afla
– Nu înregistraþi pe aceeaºi bandã imagini perioadele de timp aproximative cât puteþi
atât în modul SP cât ºi în cel LP. înregistra filme pe o memorie “Memory
– Evitaþi oprirea când înregistraþi un film Stick” formatatã cu camera dvs. video.
în modul LP.
• Consultaþi secþiunile <Pentru a înregistra Dimensiunea imaginii ºi durata
o perioadã mai lungã de timp pe “Memory înregistrãrii
Stick”> (pag. 28) pentru a aproxima cât (ore:minute:secunde)
timp puteþi sã înregistraþi pe unitãþi de
memorie “Memory Stick” de diferite
[320×240] [160×112]
capacitãþi.
• Ora, data ºi reglajele aferente ale camerei
(numai în cazul benzii) sunt înregistrate 8MB* 00:01:20 00:05:20
automat pe suportul de înregistrare fãrã a 16MB 00:02:40 00:10:40
fi afiºate pe ecran. Puteþi vizualiza aceste
32MB 00:05:20 00:21:20
informaþii la redare selectând [DATA
CODE] din meniul de reglaje (pagina 58). 64MB 00:10:40 00:42:40
128MB 00:21:20 01:25:20
256MB 00:42:40 02:50:40
(MSX-256)
512MB 01:25:20 05:41:20
(MSX-512)
1 GB 02:50:40 11:22:40
(MSX-1G)

* Numai la modelul DCR-TRV416E.

28
Folosirea sursei de luminã
Folosirea opþiunii de mãrire
încorporate

Când este selectat modul CAMERA-TAPE, Puteþi utiliza sursa de luminã încorporatã
puteþi alege nivele de mãrire mai mari de 20 pentru a optimiza condiþiile de filmare. Vã
de ori ºi din acel punct sã activaþi mãrirea recomandãm ca distanþa dintre subiect ºi
digitalã ([DIGITAL ZOOM], pagina 66). camera video sã fie de circa 1,5 m (5 feet).
Utilizarea ocazionalã a mãririi este eficientã,
însã pentru a obþine rezultate optime nu o Sursa de luminã
folosiþi prea mult. încorporatã

Butonul LIGHT

Apãsaþi butonul LIGHT de mai multe ori


pentru a alege unul dintre reglaje.
Reglajele sunt afiºate ciclic, în urmãtoarea
ordine.
Nici un indicator afiºat : Se înregistreazã
întotdeauna fãrã a se folosi sursa de
* Distanþa minimã necesarã dintre camera dvs. luminã încorporatã.
video ºi subiect pentru a obþine o focalizare m
bunã, pentru acea poziþiei a butonului. : Sursa de luminã porneºte ºi se
opreºte automat în funcþie de
luminozitatea spaþiului în care se
Deplasaþi puþin comutatorul pentru puterea filmeazã.
de mãrire pentru a obþine o mãrire lentã. m
Deplasând mult comutatorul, mãrirea va fi : Sursa de luminã este pornitã
rapidã. întotdeauna.
Pentru a înregistra un cadru mai
larg
Deplasaþi comutatorul pentru puterea de
mãrire spre W. Subiectul va apãrea mai Pentru a opri sursa de luminã
departe (Wide angle–Unghi panoramic). încorporatã
Pentru a înregistra o imagine mai Apãsaþi în mod repetat butonul LIGHT pânã
apropiatã ce indicatorul corespunzãtor acestei funcþii
Deplasaþi comutatorul pentru puterea de dispare de pe ecran.
mãrire spre T. Subiectul va apãrea mai
aproape (Telephoto–Fotografiere la
distanþã).

Continuã...

29
b Note Înregistrarea în oglindã
• Sursa încorporatã emite o luminã foarte - modul mirror
strãlucitoare, fãrã ca aceasta sã reprezinte
vreun pericol în cazul unei utilizãri normale. Puteþi roti panoul LCD cu faþa spre subiect,
Totuºi, evitaþi sã îndreptaþi lumina spre astfel încât imaginea înregistratã sã poatã fi
ochii unui subiect aflat foarte aproape. vãzutã atât de dvs. cât ºi de acesta. Puteþi
• Acumulatorul se descarcã rapid când sursa de asemenea sã folosiþi aceastã funcþie
de luminã încorporatã este pornitã. pentru a vã înregistra pe dvs. singuri sau
• Când nu folosiþi camera video, opriþi sursa pentru a capta atenþia copiilor mici spre
de luminã încorporatã ºi detaºaþi camera video în timp ce îi filmaþi.
acumulatorul pentru a evita pornirea
accidentalã a sursei de luminã încorporate.
• Când lumina este intermitentã în timpul
fotografierii în modul , apãsaþi
butonul LIGHT pânã ce apare indicatorul
.
• Sursa de luminã încorporatã poate porni/
se poate opri când acþionaþi funcþiile
[PROGRAM AE] sau pe cea de iluminare
din spate în modul .
• Sursa de luminã încorporatã este opritã în Deschideþi panoul LCD, plasându-l în
urmãtoarele cazuri : poziþie perpendicularã pe corpul camerei,
– Cât timp este activã funcþia END dupã care rotiþi-l cu 180° în jurul axei
SEARCH. proprii îndreptându-l cu faþa spre subiect.
– Pe durata intervalului în cazul
Pe ecranul cu cristale lichide apare imaginea
Înregistrãrii la intervale regulate de timp.
în oglindã a subiectului, însã imaginea va fi
– Dacã lãsaþi camera mai mult de 5 minute
înregistratã normal.
cu comutatorul POWER în poziþia
CAMERA-MEMORY.
– Când aparatul funcþioneazã mai mult de
cinci minute în modul .
– Când lãsaþi camera video sã funcþioneze
mai mult de 5 minute fãrã casetã sau
dupã ce banda din interior a ajuns la
capãt.
• Când folosiþi lentile de conversie
(opþionale), lumina provenitã de la sursa
încorporatã este obstrucþionatã ºi este
posibil sã nu lumineze corect subiectul.

30
Folosirea cronometrului Pentru a renunþa la
propriu numãrãtoarea inversã
Atingeþi [RESET] sau apãsaþi butonul REC
Când folosiþi cronometrul propriu, puteþi START/STOP.
începe înregistrarea dupã o întârziere de circa
Pentru a renunþa la
10 secunde.
cronometrul prorpriu
Urmaþi paºii 1 ºi 2, apoi selectaþi [OFF] la
REC START/STOP
pasul 3.

REC START/STOP

1 Atingeþi simbolul .

2 Atingeþi indicaþia [SELF-TIMER].


Dacã acest element nu apare pe ecran,
atingeþi / . Dacã nu reuºiþi sã îl
gãsiþi, atingeþi [MENU] ºi selectaþi-l din
meniul (CAMERA SET).

3 Atingeþi indicaþia [ON], apoi .


Apare simbolul .

4 Apãsaþi REC START/STOP.


Veþi auzi numãrãtoarea inversã sub forma
un semnal sonor emis din secundã în
secundã timp de 10 secunde (Indicaþia
numãrãtorii inverse va începe de la 8).
Începe înregistrarea.
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi
butonul REC START/STOP.

31
3 Deplasaþi mai multe trepte comutatorul
Înregistrarea de POWER pânã ce indicatorul CAMERA-
imagini statice MEMORY devine luminos.
Este afiºat directorul de înregistrare
– Înregistrare fotografiilor în selectat.
memorie
Puteþi înregistra imagini statice pe o unitate
“Memory Stick”. Înainte de înregistrare, Deplasaþi comutatorul
parcurgeþi paºii de la 1 la 7 ai procedurii POWER în timp ce þineþi
“Pornire” (paginile 14-24). apãsat butonul verde.

OPEN PHOTO
4 Apãsaþi ºi þineþi apãsat uºor butonul
PHOTO.
Veþi auzi un semnal sonor uºor când sunt
reglate focalizarea ºi luminozitatea.
Înregistrarea nu va începe în acest
moment.

Indicatorul nu
mai clipeºte Numãrul imaginilor
ce pot fi înregistrate.*
Comutator POWER

z Observaþie
• Efectuând operaþii în modul Easy
Handycam, pot înregistra fãrã efort ºi cei
care utilizeazã pentru întâia datã o camerã
video. Pentru detalii, vezi pag. 35.
* Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate
variazã în funcþie de calitatea imaginii
1 Scoateþi capacul de protecþie a lentilelor. ºi de condiþiile de înregistrare.
Trageþi în jos ºnurul capacului pentru
lentile ºi prindeþi-l de cureaua striatã.
5 Apãsaþi complet butonul PHOTO.
Se va auzi sunetul produs de obturator.
Când barele verticale ale indicatorului
dispar, imaginea este înregistratã
pe “Memory Stick”.

Pentru a vedea cele mai recent


înregistrate imagini
2 Apãsaþi butonul OPEN ºi deschideþi – Review (revedere)
panoul LCD. Atingeþi .
Atingeþi din nou pentru a reveni în
starea de aºteptare.
Pentru a ºterge imaginea, atingeþi simbolul
, apoi [YES].
Pentru a renunþa la ºtergerea imaginii,
atingeþi [NO].
32
Pentru a opri alimentarea z Recomandare
Deplasaþi comutatorul POWER pânã în • Când apãsaþi butonul PHOTO al tele-
poziþia (CHG) OFF. comenzii este înregistratã imaginea afiºatã
pe ecran în acel moment.
Pentru a înregistra subiecte în • Ora, data ºi reglajele aferente ale camerei
sunt înregistrate automat pe suportul de
miºcare cu corectarea înregistrare fãrã a fi afiºate pe ecran. Puteþi
instabilitãþii imaginii vizualiza aceste informaþii la redare
- FIELD/FRAME selectând [DATA CODE] din meniul de
Selectaþi meniul (MEMORY SET), reglaje (pagina 58).
[STILL SET], apoi [ FLD/FRAME]. Camera
dvs. video va compensa miºcarea sa inerentã
ce survine la înregistrarea în modul [FIELD] Alegerea calitãþii imaginii
a subiectelor în miºcare. În modul [FRAME],
camera video realizeazã înregistrãri de Selectaþi meniul (MEMORY SET),
calitate foarte bunã (pag. 69). [STILL SET], ºi apoi [ QUALITY] (pg. 69).
Numãrul de imagini pe care le puteþi
înregistra pe “Memory Stick” poate varia în
Indicatorii afiºaþi în timpul funcþie de dimensiunea imaginii ºi de
înregistrãrii condiþiile de înregistrare.
Consultaþi urmãtoarea listã pentru a afla ce
numãr de imagini aproximativ puteþi într-o
memorie “Memory Stick” formatatã cu
camera dvs. video.
Calitatea imaginii ºi numãrul de
imagini
Dimensiunea imaginii corespunzãtoare
variantei [FINE] este de aproximativ 150 kB,
iar în varianta [STANDARD] de circa 60 kB.

[FINE] [STANDARD]
1 Directorul de înregistrare. FINE STD
8MB* 50 120
2 Calitate
16MB 96 240
FINE ([FINE]) sau STD ([STANDARD])
32MB 190 485
3 Butonul Meniu Personal (P-MENU)
(pag. 62) 64MB 390 980
4 Butonul Review (reluare) (pag. 33) 128MB 780 1970
256MB 1400 3550
(MSX-256)
b Note
512MB 2850 7200
• Când înregistraþi în modul [FRAME] (MSX-512)
subiecte ce se deplaseazã rapid, imaginea
1 GB 5900 14500
înregistratã este neclarã.
(MSX-1G)
• Când înregistraþi în modul [FRAME], este
posibil ca aparatul sã nu poatã corecta * Numai la modelul DCR-TRV416E.
miºcãrile nedorite. Vã recomandãm sã
z Observaþie
înregistraþi obiectele folosind un trepied.
• Dimensiunea unei imagini statice este
numai de 640 × 480 de puncte.
33
Folosirea cronometrului Pentru a renunþa la
propriu numãrãtoarea inversã
Atingeþi [RESET].
Folosind cronometrul propriu, puteþi
înregistra o imagine staticã cu o întârziere Pentru a renunþa la cronome-
de circa 10 secunde. trul prorpriu
Urmaþi paºii 1 ºi 2, apoi selectaþi [OFF] la
PHOTO PHOTO pasul 3.

Înregistrarea unei imagini


statice pe “Memory Stick” în
timpul înregistrãrii unui film pe
bandã
Puteþi înregistra imagini statice pe “Memory
Stick”. Înainte de înregistrare, parcurgeþi
paºii de la 1 la 7 ai procedurii “Pornire”
(paginile 14 - 24).

1 Atingeþi simbolul .

2 Atingeþi indicaþia [SELF-TIMER].


PHOTO
Dacã acest element nu apare pe ecran,
atingeþi / . Dacã nu reuºiþi sã îl
gãsiþi, atingeþi [MENU] ºi selectaþi-l din
meniul (CAMERA SET).

Apãsaþi complet butonul PHOTO în timpul


înregistrãrii pe bandã.
Înregistrarea se
încheie când
baleierea scalei
3 Atingeþi indicaþia [ON], apoi . gradate se opreºte.
Apare simbolul .

Pentru a înregistra imagini


statice în starea de aºteptare
Apãsaþi ºi menþineþi uºor apãsat butonul
PHOTO. Verificaþi imaginea, dupã care
apãsaþi complet acest buton.
4 Apãsaþi PHOTO.
Veþi auzi numãrãtoarea inversã sub forma b Note
un semnal sonor emis din secundã în • Nu puteþi înregistra o imagine staticã pe
secundã timp de 10 secunde (Indicaþia “Memory Stick” :
numãrãtorii inverse va începe de la 8). – în modul [16:9 WIDE]
Imaginea este înregistratã. – la folosirea opþiunii Memory overlap
Când barele verticale ale indicatorului – când este activã funcþia MEMORY MIX
dispar, imaginea este înregistrat㠕 Titlurile nu sunt înregistrate pe “Memory
pe “Memory Stick”. Stick”.
34
3 Deplasaþi comutatorul POWER pânã ce
Înregistrarea cu indicatorul CAMERA-TAPE devine
uºurinþã luminos.

– Easy Handycam (mod de


funcþionare simplificat)
Cu ajutorul funcþiei Easy Handycam, Deplasaþi comuta-
majoritatea reglajelor camerei devin torul POWER în
automate. Rãmân disponibile numai funcþiile timp ce apãsaþi
de bazã, iar dimensiunea caracterelor afiºate butonul verde.
pe ecran creºte pentru a fi mai uºor vizibile.
Modalitatea de funcþionare Easy Handycam
permite ºi începãtorilor sã înregistreze fãrã 4 Apãsaþi butonul EASY.
efort. Înainte de a începe înregistrarea, Indicatorul EASY devine luminos ºi de
parcurgeþi paºii de la 1 la 7 ai procedurii culoare albastrã.
“Pornire” (paginile 14 - 24).

Indicator luminos ce Easy Handycam


semnalizeazã cã se Comutator
înregistreazã POWER operation
Capac de ON
proteþie a Butonul EASY
lentilelor
PHOTO
(Funcþionarea în modul
simplificat este pornitã)

5 Apãsaþi butonul REC START / STOP.


Începe înregistrarea. Pe ecranul LCD
apare indicaþia [REC], iar indicatorul ce
semnalizeazã cã se înregistreazã devine
OPEN REC START / STOP luminos. Apãsaþi din nou butonul REC
START/STOP pentru a opri înregistrarea.

Înregistrarea unui film


Pentru a opri alimentarea
În timpul operãrii în modul simplificat (Easy Deplasaþi comutatorul POWER pânã în
Handycam), puteþi înregistra filme numai pe poziþia (CHG) OFF.
bandã. Pentru înregistrarea filmelor pe
“Memory Stick”, vezi pag. 26 (MPEG MOVIE Pentru a renunþa la modul de
EX). operare Easy Handycam
Apãsaþi din nou butonul EASY.
1 Scoateþi capacul de protecþie a lentilelor.
Trageþi în jos ºnurul legat de capac ºi
ataºaþi-l de cureaua striatã.

2 Apãsaþi butonul OPEN ºi deschideþi


Continuã...
panoul LCD.

35
b Note Pentru a opri alimentarea
• Nu puteþi porni sau opri modul simplificat Deplasaþi comutatorul POWER pânã în
poziþia (CHG) OFF.
de funcþionare în timpul :
– înregistrãrii Pentru a renunþa la modul de
– transferului USB operare Easy Handycam
• În modul Easy Handycam, funcþia BACK Apãsaþi din nou butonul EASY.
LIGHT (pag. 37) nu este disponibilã.
• În modul simplificat de funcþionare,
reglajele funcþiilor ce nu sunt afiºate pe b Note
ecran revin la valorile lor stabilite din • Nu puteþi porni sau opri modul simplificat
oficiu. Se va reveni la valorile stabilite de funcþionare Easy Handycam în timpul
anterior de dvs. când pãrãsiþi modul de înregistrãrii.
funcþionare Easy Handycam. • În modul Easy Handycam, funcþia BACK
LIGHT (pag. 37) nu este disponibilã.
Înregistrarea unei imagini • În modul simplificat de funcþionare
reglajele funcþiilor ce nu sunt afiºate pe
statice
ecran revin la valorile lor stabilite din
oficiu. Se va reveni la valorile stabilite
1 Scoateþi capacul de protecþie a lentilelor. anterior de dvs. când pãrãsiþi modul de
Trageþi în jos ºnurul legat de capac ºi funcþionare Easy Handycam.
ataºaþi-l de cureaua striatã.

2 Apãsaþi butonul OPEN ºi deschideþi


panoul LCD.

3 Deplasaþi comutatorul POWER pânã ce


indicatorul CAMERA-MEMORY
devine luminos.

Deplasaþi comuta-
torul POWER în
timp ce apãsaþi
butonul verde.

4 Apãsaþi butonul EASY.


Indicatorul EASY devine luminos ºi de
culoare albastrã.

5 Apãsaþi ºi menþineþi uºor apãsat butonul


PHOTO pentru a fi reglatã focalizarea,
apoi apãsaþi-l complet.
Se va auzi sunetul produs de obturator.
Când barele verticale ale indicatorului
dispar, imaginea este înregistratã
în memoria “Memory Stick”.

36
Utilizarea tuturor funcþiilor
corespunzãtoare modului Reglarea expunerii
Easy Handycam
Expunerea este reglatã automat la valoarea
stabilitã din oficiu.
1 Atingeþi indicaþia [MENU].
Elementele de meniu disponibile în acest
mod sunt afiºate pe ecran. Reglarea expunerii în cazul
Exemplu : în modul CAMERA-MEMORY
subiectelor poziþionate contra
luminii (iluminate din spate)

Când subiectul dvs. este aºezat cu spatele


la soare sau cãtre altã sursã de luminã, puteþi
regla expunerea astfel încât sã evitaþi ca
acesta sã aparã umbrit.

2 Atingeþi elementul care vã intereseazã.

3 Selectaþi reglajul dorit pentru elementul


de meniu.
Pentru [CLOCK SET] (data/ora)
1 Stabiliþi anul [Y] folosind butoanele
/ , apoi atingeþi .
2 Stabiliþi luna [M], ziua [D], ora ºi BACK LIGHT
minutele în acelaºi mod în care aþi ales
anul, apoi atingeþi .
Pentru [LANGUAGE] (limba) Apãsaþi butonul BACK LIGHT în timpul
Selectaþi limba doritã cu ajutorul / înregistrãrii sau în starea de aºteptare.
, apoi atingeþi . Apare afiºat simbolul ..
Pentru a renunþa la aceastã funcþie apãsaþi
Pentru [BEEP (semnal sonor)
încã o datã butonul BACK LIGHT.
Vezi pagina 86.
Pentru [SELF-TIMER] (cronometru
propriu) -numai în modul b Notã
CAMERA-MEMORY • Funcþia de reglare a expunerii în cazul
Atingeþi indicaþia [ON], apoi . subiectelor iluminate din spate este
Apãsaþi complet butonul PHOTO. Veþi dezactivatã când pentru opþiunea
auzi un semnal sonor care însoþeºte [EXPOSURE] este aleasã varianta
numãrãtoarea inversã timp de circa 10 [MANUAL] (pag. 38) sau când selectaþi
secunde. [SPOT METER] (pag. 38).
Când barele verticale ale indicatorului
dispar, imaginea este înregistratã
în memoria “Memory Stick”.

37
b Note
Stabilirea expunerii pentru
• Nu puteþi utiliza Exponometrul punctual
subiectul selectat (Flexible spot meter) împreunã cu :
– Exponometrul punctual – funcþia Colour Slow Shutter
(Flexible Spot Meter) – funcþia NightShot plus
• Dacã folosiþi opþiunea [PROGRAM AE],
Puteþi adapta ºi stabili expunerea pentru un pentru opþiunea [SPOT METER] este
subiect, astfel încât acesta sã fie înregistrat aleasã în mod automat varianta [AUTO].
la luminozitatea potrivitã chiar ºi atunci când
existã un contrast puternic între subiect ºi z Observaþie
fundal (cum este cazul actorilor pe o scenã). • Dacã folosiþi opþiunea [SPOT METER],
pentru opþiunea [EXPOSURE] este aleasã
1 Atingeþi simbolul în timpul în mod automat varianta [MANUAL]
înregistrãrii sau în starea de aºteptare. (expunerea va trebui reglatã manual).

2 Atingeþi indicaþia [SPOT METER].


Reglarea manualã a expunerii
Dacã acest element nu apare pe ecran,
apãsaþi uºor una din indicaþiile /
Puteþi stabili luminozitatea unei imagini în
de pe ecran. Dacã nu reuºiþi sã îl gãsiþi,
condiþii de expunere optimã. Când filmaþi în
atingeþi indicaþia [MENU] ºi selectaþi
interiorul unei clãdiri într-o zi seninã, spre
elementul respectiv din meniul
exemplu, puteþi evita ca persoanele aflate
(CAMERA SET).
în apropierea ferestrelor sã aparã întunecate.
Pentru aceasta reglaþi manual expunerea la
nivelul corespunzãtor unui perete al camerei
în care se înregistreazã.

1 Atingeþi simbolul în timpul


înregistrãrii sau în starea de aºteptare.
3 Atingeþi punctul de pe ecran pentru
care doriþi sã reglaþi ºi sã stabiliþi 2 Atingeþi indicaþia [EXPOSURE].
expunerea. Dacã acest element nu apare pe ecran,
Indicaþia [SPOT METER] clipeºte pe apãsaþi uºor una din indicaþiile /
ecran cât timp camera regleazã expunerea de pe ecran. Dacã nu reuºiþi sã îl gãsiþi,
pentru punctul ales. atingeþi indicaþia [MENU] ºi selectaþi
elementul respectiv din meniul
(CAMERA SET).

4 Atingeþi indicaþia [END].


3 Atingeþi indicaþia [MANUAL].
Pentru a reveni la valoarea
stabilitã automat pentru
expunere
Urmaþi paºii 1 ºi 2, apoi selectaþi [AUTO] la
pasul 3 sau alegeþi pentru [EXPOSURE]
varianta [AUTO] (pag. 38).
38
4 Reglaþi expunerea atingând indicaþia
(întunecat) / (luminos), apoi
Înregistrarea în
atingeþi . spaþii întunecate
– NightShot plus, etc.
Puteþi înregistra subiecte aflate în spaþii
întunecate (de exemplu puteþi filma chipul
copilului dvs. în timp ce doarme) apelând la
una dintre funcþiile NightShot plus, Super
NightShot plus sau Color Slow Shutter.
Pentru a reveni la reglarea Funcþiile NightShot plus ºi Super NightShot
plus vã permit sã înregistraþi o imagine care
automatã a expunerii reproduce mai fidel culorile originale.
Urmaþi pasul 1 ºi 2, apoi selectaþi [AUTO] la
pasul 3.

Alegeþi pentru comutatorul NIGHTSHOT


PLUS poziþia ON.
Pe ecran sunt afiºate simbolul ºi indicaþia
[“NIGHTSHOT PLUS”]. Pentru a renunþa la
funcþia NightShot plus, puneþi comutatorul
NIGHTSHOT PLUS în poziþia OFF.

Pentru a înregistra pe bandã


imagini ce necesitã o mai mare
sensibilitate
– Super NightShot plus
Funcþia Super NightShot plus vã permite sã
utilizaþi mai eficient funcþia NightShot plus.
Imaginea va fi înregistratã la o sensibilitate
de cel mult 16 ori mai mare faþã de cea a unei
înregistrãri efectuate folosind fucþia
NightShot plus.

Continuã...

39
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru b Note
a selecta modul CAMERA-TAPE. • Nu folosiþi funcþiile NightShot plus / Super
2 Puneþi comutatorul NIGHTSHOT PLUS NightShot plus în spaþii luminoase
în poziþia ON. deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
Pe ecran apar simbolul ºi indicaþia • Este posibil ca funcþia Color Slow Shutter
[“NIGHTSHOT PLUS”]. sã nu acþioneze corect în întuneric total.
Când înregistraþi în locuri în care nu existã
3 Atingeþi simbolul . deloc luminã, utilizaþi funcþiile NightShot
plus sau Super NightShot plus.
4 Atingeþi indicaþia [SUPER NSPLUS].
• Nu puteþi folosi funcþia Super NightShot/
Dacã aceastã indicaþie nu este afiºatã pe Color Slow Shutter simultan cu :
ecran, folosiþi simbolurile / pentru – funcþia de gradare (fader)
a o gãsi. Dacã nu o puteþi depista, atingeþi – efecte digitale
indicaþia [MENU] ºi selectaþi-o din – [PROGRAM AE]
meniul (CAMERA SET).
• Nu puteþi folosi funcþia Color Slow Shutter
5 Atingeþi indicaþia [ON], apoi . împreunã cu :
Pe ecran apare S . – funcþia de reglare manualã a expunerii
Pentru a renunþa la funcþia Super – exponometrul punctual (Flexible Spot
NightShot plus, urmaþi paºii 3 ºi 4, apoi Meter)
selectaþi [OFF] la pasul 5 sau puneþi • Când folosiþi funcþiile Super NightShot
comutatorul NIGHTSHOT PLUS în plus sau Color Slow Shutter, viteza
poziþia OFF. obturatorului camerei dvs. de luat vederi
se modificã în funcþie de luminozitate.
Dinamica imaginii poate fi diminuatã în
Pentru a înregistra pe bandã acest timp.
imagini color mai clare • Reglaþi manual focalizarea atunci când
– Color Slow Shutter focalizarea automatã este dificil de realizat.
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru • Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
a selecta modul CAMERA-TAPE. emiþãtorul de radiaþii infraroºii. Scoateþi
lentilele de conversie (opþionale) dacã
2 Verificaþi dacã pentru comutatorul sunt ataºate.
NIGHTSHOT PLUS este aleasã varianta • În funcþie de condiþiile de filmare sau de
OFF. circumstanþe, este posibil sã nu fie fidel
3 Atingeþi simbolul . reproduse culorile.

4 Atingeþi indicaþia [COLOR SLOW S]. z Recomandare


Dacã aceastã indicaþie nu este afiºatã pe • Dacã înregistraþi în întuneric total, vã
ecran, atingeþi simbolurile / pentru recomandãm sã alegeþi pentru opþiunea
a o gãsi. Dacã nu o puteþi depista, atingeþi [NS LIGHT] varianta [ON] din meniu.
indicaþia [MENU] ºi selectaþi-o din Distanþa maximã de la care puteþi filma
meniul (CAMERA SET). folosind opþiunea NightShot Light este
5 Apãsaþi uºor [ON], apoi . de aproximativ 3 m (10 feet). (Varianta
Pe ecran apare . aleasã din oficiu este [ON]) Dacã
înregistraþi subiecte în spaþii întunecate
Pentru a renunþa la funcþia Color Slow
(spre exemplu scene de noapte sau la
Shutter, urmaþi paºii 3 ºi 4, apoi selectaþi
lumina lunii), alegeþi pentru [NS LIGHT]
[OFF] la pasul 5.
varianta [OFF] în meniul de reglaje. Puteþi
mãri adâncimea de culoare (pagina 65).

40
b Notã
Reglarea focalizãrii • Nu puteþi utiliza funcþia SPOT METER
Focalizarea este reglatã în mod automat, în simultan cu [PROGRAM AE].
cazul reglajelor din oficiu.
z Observaþie
Reglarea focalizãrii în cazul • Dacã folosiþi opþiunea [SPOT METER],
unui subiect ce nu este pentru opþiunea [FOCUS] este aleasã în
poziþionat central mod automat varianta [MANUAL].
– SPOT FOCUS
Puteþi alege ºi regla punctul focal vizând un Reglarea manualã a focalizãrii
subiect ce nu este plasat în centrul scenei.
Puteþi regla manual focalizarea în funcþie de
1 Atingeþi indicaþia în timpul condiþiile de înregistrare.
înregistrãrii sau în starea de aºteptare. Apelaþi la aceastã variantã în urmãtoarele
cazuri :
2 Atingeþi indicaþia [SPOT FOCUS]. – Pentru a înregistra un subiect aflat în
Dacã aceastã indicaþie nu este afiºatã pe spatele unui geam stropit de picãturi de
ecran, folosiþi simbolurile / pentru apã.
a o gãsi. Dacã nu o puteþi depista, atingeþi – Pentru a înregistra benzi orizontale.
indicaþia [MENU] ºi selectaþi-o din – Pentru a putea înregistra un subiect ce
meniul (CAMERA SET). contrasteazã prea puþin cu fundalul.
– Când doriþi sã focalizaþi asupra unui
element din fundal.

3 Atingeþi uºor subiectul de pe ecran


pentru care doriþi sã reglaþi focalizarea. – Pentru a înregistra subiecte statice folosind
Indicaþia [SPOT FOCUS] clipeºte în un trepied.
perioada cât camera regleazã focalizarea.
Apare simbolul 9. 1 Atingeþi indicaþia în timpul
înregistrãrii sau în starea de aºteptare.

2 Atingeþi indicaþia [FOCUS].


Dacã aceastã indicaþie nu este afiºatã pe
ecran, folosiþi simbolurile / pentru
a o gãsi. Dacã nu o puteþi depista, atingeþi
4 Atingeþi indicaþia [END]. indicaþia [MENU] ºi selectaþi-o din
meniul (CAMERA SET).

Pentru a regla automat


focalizarea
Urmaþi pasul 1 ºi 2, apoi atingeþi [AUTO] la
pasul 3. O altã variantã este sã alegeþi pentru
opþiunea [FOCUS] varianta [AUTO] (vezi
pagina 41).
Continuã...
41
3 Atingeþi indicaþia [MANUAL].
Înregistrarea unei
Apare simbolul 9.
imagini folosind
4 Atingeþi unul dintre simbolurile
sau pentru a focaliza mai bine. diferite efecte
: pentru a focaliza pe subiecte
aflate la distanþã micã.
: pentru focalizarea pe subiecte
aflate la distanþã mare.
Simbolul 9 se transformã în când
nu se poate focaliza mai departe. 9 se
schimbã în când nu se poate focaliza
mai aproape.

Comutator
POWER

Intrarea gradatã în scenã ºi


Recomandãri privind focalizarea pãrãsirea ei în mod treptat
manual㠖FADER (Gradare)
• Este mai uºor sã focalizaþi asupra unui
subiect dacã folosiþi funcþia de mãrire Puteþi adãuga imaginilor înregistrate în mod
(zoom). Deplasaþi butonul pentru obiºnuit urmãtoarele efecte.
puterea de mãrire spre T (telefoto)
pentru a ajusta focalizarea, apoi spre
W (panoramic) pentru a adapta
mãrirea pentru înregistrare. [BLACK FADER] (gradare dinspre negru)
• Când doriþi sã înregistraþi un prim-plan
al unui subiect, deplasaþi butonul
pentru reglarea mãririi spre W (unghi
panoramic) pentru ca imaginea sã fie
mãritã complet, apoi reglaþi focalizarea. [WHITE FADER] (gradare dinspre alb)

5 Atingeþi .

Pentru ca focalizarea sã fie [MOSAIC FADER] (gradare mozaic)


reglatã automat
Urmaþi paºii 1 ºi 2, apoi atingeþi indicaþia
[AUTO] la pasul 3.
[MONOTONE] (gradare monocromã)
La intrarea gradatã în scenã, imaginea se
transformã treptat din alb-negru în color.
La pãrãsirea treptat a unei scene, imaginea
se transformã gradat din color în alb-negru.

42
[OVERLAP] (gradare prin suprapunere) –
numai la intrarea gradatã în scenã 5 Apãsaþi butonul REC START/STOP.
Indicatorul de gradare înceteazã sã mai
clipeascã ºi dispare când gradarea se
încheie.

[WIPE (gradare prin înlocuire) – numai la


intrarea gradatã în scenã Pentru a renunþa la aceastã
operaþie
Urmaþi paºii 2 ºi 3, iar la pasul 4 atingeþi
indicaþia [OFF].
[DOT FADER] (gradare în puncte) – numai
la intrarea gradatã în scenã b Note
• Funcþiile OVERLAP, WIPE ºi DOT FADER
nu acþioneazã în cazul benzilor înregistrate
cu alte dispozitive, în sisteme Hi8 /
standard 8mm 8.
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru • Titlurile nu pot fi afiºate treptat ºi nici nu
pot dispãrea gradat. Dacã acestea nu vã
a selecta modul CAMERA-TAPE. intereseazã ºtergeþi-le înainte de a activa
funcþia FADER.
2 Atingeþi indicaþia în starea de • Nu puteþi utiliza funcþia de gradare
aºteptare (pentru a intra gradat într-o (FADER) împreunã cu :
scentã) sau în timpul înregistrãrii – funcþia Super NightShot plus
(pentru a pãrãsi treptat scena). – funcþia Color Slow Shutter
– efecte digitale
3 Atingeþi indicaþia [FADER]. – [INTERVAL REC] (Înregistrãri efectuate
Dacã aceastã indicaþie nu este afiºatã pe la intervale regulate de timp)
ecran, folosiþi simbolurile / pentru – [FRAME REC] (Înregistrarea cadrelor)
a o gãsi. Dacã nu o puteþi depista, atingeþi – Cronometrul propriu
indicaþia [MENU] ºi selectaþi-o din
meniul (PICT. APPLI.). Intrarea gradatã în scenã
pornind de la o imagine staticã
aflatã în memoria “Memory
Stick” – Memory overlap
Puteþi trece treptat de la o imagine staticã
stocatã în “Memory Stick” la filmul pe care
4 Atingeþi simbolul efectului dorit, apoi tocmai îl înregistraþi pe bandã.

atingeþi . Imagine staticã Film


Când atingeþi una dintre indicaþiile
[OVERLAP], [WIPE] ºi [DOT FADER],
imaginea de pe banda aflatã în aparat
este memoratã ca imagine staticã. (Cât
timp se memoreazã imaginea, ecranul 1 Verificaþi dacã sunt introduse în aparat
devine albastru). unitatea de memorie “Memory Stick”
ce conþine imaginea staticã care doriþi
sã fie suprapusã (de la care vreþi sã
porniþi) ºi caseta video.
Continuã...

43
2 Deplasaþi comutatorul POWER pentru [TRAIL] (imagine accidentalã)
a selecta modul CAMERA-TAPE. Puteþi înregistra o imagine astfel încât o
imagine nedoritã ce a fost înregistratã sã fie
3 Atingeþi simbolul . înlãturatã.
4 Atingeþi indicaþia [MENU]. [SLOW SHUTTER] (obturator
5 Selectaþi (PICT.APPLI), apoi lent)
[ OVERLAP] atingând unul dintre Puteþi încetini miºcarea obturatorului. Acest
simbolurile / , iar apoi . mod este util pentru a filma mai clar un
subiect aflat într-un spaþiu întunecos.
Imaginea înregistratã apare micºoratã în
ecranul de control. [OLD MOVIE] (film de altãdatã)
6 Atingeþi uºor (anterior) / Puteþi asocia imaginilor o atmosferã de film
(urmãtor) pentru a selecta imaginea vechi. Camera dvs. înregistreazã în mod
staticã de pornire. automat imaginile în modul letterbox pentru
toate dimensiunile de ecran, în modul sepia
7 Atingeþi indicaþia [ON], apoi . ºi la o vitezã mai micã a obturatorului.
8 Atingeþi simbolul .
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru
9 Apãsaþi butonul REC START/STOP
pentru ca sã înceapã înregistrarea. a selecta modul CAMERA-TAPE.
Indicaþia [M. OVRLAP] nu mai clipeºte
2 Atingeþi simbolul .
ºi dispare de pe ecran când se încheie
trecerea gradatã la film.
3 Atingeþi indicaþia [D. EFFECT].
Dacã aceastã indicaþie nu este afiºatã pe
Folosirea efectelor speciale ecran, folosiþi simbolurile / pentru
a o gãsi. Dacã nu o puteþi depista, atingeþi
– Efecte digitale
indicaþia [MENU] ºi selectaþi-o din

Puteþi adãuga efecte digitale înregistrãrilor . meniul (PICT. APPLI.).

[STILL]
Puteþi înregistra un film suprapunându-l
peste o imagine staticã anterior înregistratã.

4 Atingeþi uºor chenarul cu numele


efectului dorit, apoi stabiliþi
[FLASH] (miºcare fragmentatã) intensitatea acestuia atingând
Puteþi înregistra un film creând impresia cã simbolurile (mai slab) / (mai
este alcãtuit dintr-o succesiune de imagini accentuat). Când se ajunge la nivelul
statice (efect stroboscopic). dorit, atingeþi indicaþia .
[LUMI. KEY] (luminance key) Exemplu de interfaþã de reglaj :
Puteþi înlocui o zonã mai luminoasã a unei
imagini statice anterior înregistrate -cum ar
fi fundalul pe care se aflã o persoanã sau
fondul alb pe care este scris un titlu- cu un
film.
Când atingeþi indicaþia [STILL] sau [LUMI.
KEY], imaginea afiºatã pe ecran la momentul
respectiv va fi înregistratã ca imagine staticã.
44
Efect Element de reglaj z Recomandare
• La înregistrarea pe bandã puteþi crea o
[STILL] Gradul de transparenþã al
imagine cu colorile ºi luminozitate
imaginii statice pe care doriþi
inversate sau una care sã semene cu un
a o suprapune peste un film.
pastel. Pentru detalii, consultaþi secþiunea
[FLASH] Intervalul la care se succed Efecte de imagine ([PICT. EFFECT], la
a cadrele la redarea cadru cu pagina 72).
cadru.
[LUMI.KEY] Schema de culoare a unei Suprapunerea imaginilor
zone dintr-o imagine staticã
statice peste un film pe o
care urmeazã a fi înlocuitã cu
un film. bandã video
[TRAIL] Durata de estompare a unei
– MEMORY MIX
imagini înregistrate Puteþi suprapune o imagine staticã stocatã
accidental. în memoria “Memory Stick” peste filmul pe
[SLOW Viteza obturatorului care îl înregistraþi pe bandã. Puteþi apoi sã
SHUTTER]* (1 reprezintã 1/25 ; 2 este înregistraþi imaginile suprapuse pe o bandã
1/12 ; 3 este 1/6 ºi 4 este 1/3). sau în unitatea “Memory Stick”. (Nu puteþi
suprapune o imagine staticã pe o bandã pe
[OLDMOVIE] Nu este necesar nici un
care s-a încheiat deja înregistrarea.)
reglaj.
* Este dificil de reglat în mod automat [MtCAM LUMI.] (Memory
focalizarea atunci când alegeþi acest efect. luminance key)
Reglaþi focalizarea manual, folosind un Puteþi înlocui zona mai luminoasã (albã) a
trepied pentru ca aparatul sã stea nemiºcat. unei imagini statice cu un film. Pentru a folosi
aceastã funcþie, înregistraþi mai întâi în
5 Atingeþi uºor indicaþia . memoria “Memory Stick” imaginea staticã a
Apare simbolul . unei ilustrate sau a unui titlu scris de mânã
pe o foaie albã.
Imagine staticã Film
Pentru a renunþa la efecte
digitale
Urmaþi paºii 2 ºi 3, apoi selectaþi [OFF] la
pasul 4.
[CAMtM CHROMA] (Camera
b Note Chroma key)
• Nu puteþi folosi efectele digitale împreunã Puteþi suprapune un film peste o imagine
cu : staticã, aceasta din urmã putând apãrea ca
– funcþia Super NightShot plus un fundal. Înregistraþi filmul folosind un
– funcþia Color Slow Shutter fundal albastru pentru subiectul vizat. Numai
– funcþia FADER partea albastrã filmului va fi înlocuitã cu
– funcþia Memory overlap imaginea staticã.
– funcþia MEMORY MIX
Imagine
• Nu puteþi utiliza [SLOW SHUTTER] / [OLD staticã Film
MOVIE] împreunã cu [PROGRAM AE]
(decât când se alege varianta [AUTO])
• Nu puteþi utiliza efectul [OLD MOVIE]
împreunã cu : Albastru
– modul panoramic [16:9 WIDE]
– efecte de imagine ([PICT. EFFECT]). Continuã...

45
[MtCAM CHROMA] (Memory
5 Atingeþi indicaþiile / pentru a
Chroma key)
selecta imaginea staticã de suprapus.
Puteþi face ca filmul sã înlocuiascã zona
albastrã a unei imagini statice (o ilustraþie 6 Atingeþi indicaþia efectului dorit.
sau un chenar care are în mijloc o zonã Imaginea staticã este suprapusã peste
albastrã). filmul prezentat la momentul respectiv
pe ecranul LCD.
Imagine
staticã Film

Albastru

7 Atingeþi indicaþiile (scãdere) /


1 Verificaþi dacã sunt introduse în aparat (creºtere) pentru a regla urmãtoarele.
memoria “Memory Stick” conþinând Pentru [MtCAM LUMI.]
imaginea staticã de suprapus ºi caseta Schema de culoare a zonei luminoase din
(numai dacã urmeazã sã efectuaþi imaginea staticã ce urmeazã a fi înlocuitã
înregistrarea pe bandã). de film. Când doriþi sã înregistraþi numai
imaginea staticã de pe “Memory Stick”
2 Deplasaþi comutatorul POWER mai pe bandã, atingeþi semnul de pe
multe trepte pânã ce ajunge în modul ecranul corespunzãtor modului
CAMERA-TAPE (când înregistraþi pe [MtCAM LUMI.] pânã ce indicaþia
bandã) sau pânã în poziþia scalei ajunge la capãtul din dreapta.
corespunzãtoare modului CAMERA- Pentru [CAMtM CHROMA]
MEMORY (dacã urmeazã sã Schema de culoare a zonei de culoare
înregistraþi într-o unitate de memorie albastrã din film.
“Memory Stick”). Pentru [MtCAM CHROMA]
Schema de culoare a zonei albastre din
3 Atingeþi indicaþia . imaginea staticã pe care o va înlocui
filmul.
4 Atingeþi indicaþia [MEMORY MIX].
Dacã aceastã indicaþie nu este afiºatã pe 8 Atingeþi de douã ori indicaþia .
ecran, folosiþi simbolurile / pentru Apare simbolul .
a o gãsi. Dacã nu o puteþi depista, atingeþi
indicaþia [MENU] ºi selectaþi-o din 9 Porniþi înregistrarea.
meniul (PICT. APPLI.). Când înregistraþi pe bandã
Imaginea staticã stocatã în memoria Apãsaþi butonul REC START/STOP.
“Memory Stick” va fi afiºatã micºoratã
pe ecranul de control. Când înregistraþi pe “Memory
Stick”
Ecran de control Apãsaþi complet butonul PHOTO.

Pentru a renunþa la funcþia


MEMORY MIX
Urmaþi paºii de la 1 la 4, apoi selectaþi [OFF]
la pasul 5.

46
b Note
• Când imaginea staticã de suprapus conþine Cãutarea punctului
mult alb, este posibil ca imaginea micºoratã
prezentatã pe ecranul de control sã nu fie
de început
clarã.
• Când utilizaþi funcþia MEMORY MIX în
modul mirror (în oglindã) (pag. 30),
imaginea de pe ecranul cu cristale lichide
(LCD) apare normal, fãrã sã fie inversatã
în oglindã.
• Este posibil sã nu puteþi reda cu aceastã
camerã de luat vederi imagini modificate
cu ajutorul calculatorului sau înregistrate
cu alte camere video. Comutator
POWER
z Recomandare
• Discul cu driver-ul USB SPVD-012 conþine
Cãutarea ultimei scene a celei
mostre de imagini ce pot fi utilizate la
operaþii în modul MEMORY MIX. mai recente înregistrãri
Consultaþi pentru detalii “Ghidul de – END SEARCH
utilizare a aplicaþiei software”.
Aceastã funcþie este utilã când, dupã ce aþi
redat banda -spre exemplu, doriþi sã reluaþi
înregistrarea chiar din punctul în care s-a
terminat ultima scenã înregistratã. Funcþia
END SEARCH nu va acþiona dacã între timp
aþi scos caseta din aparat.

1 Deplasaþi comutatorul POWER mai


multe trepte pânã ce selectaþi modul
CAMERA-TAPE.

2 Atingeþi indicaþia .

3 Atingeþi indicaþia .
Ultima scenã a celei mai recente
înregistrãri este redatã timp de circa 5
secunde, dupã care camera trece în
starea de aºteptare chiar în punctul în
care se încheie ultima înregistrare.

Continuã...

47
Pentru a renunþa la aceastã b Notã
operaþie • Funcþia EDIT SEARCH nu va acþiona în
Atingeþi indicþia [CANCEL]. cazul benzilor înregistrate cu alte
dispozitive în sistem Hi8 / standard
8 mm 8.
b Note
• Funcþia END SEARCH nu va acþiona corect
dacã între secvnþele înregistrate pe bandã Revederea celor mai recent
existã spaþii libere. înregistrate scene
• Funcþia END SEARCH nu va acþiona în – Rec review (reluare)
cazul benzilor înregistrate cu alte
dispozitive în sistem Hi8 / standard Puteþi viziona câteva secunde ale scenei
8 mm 8. înregistrate imediat dupã ce aþi oprit banda.

z Recomandare
1 Deplasaþi comutatorul POWER mai
• Puteþi efectua aceastã operaþie ºi selectând
opþiunea [END SEARCH] din meniul de multe trepte pentru a selecta modul
reglaje. Când este ales modul PLAY/EDIT, CAMERA-TAPE.
puteþi opera ºi selectând trimiterea directã
(short-cut) pentru [END SEARCH] din 2 Atingeþi indicaþia .
din Meniul Personal. (pag. 62)

Cãutare manualã
– EDIT SEARCH
3 Atingeþi o datã indicaþia .
Puteþi cãuta punctul de început în timp ce
Sunt redate ultimele câteva secunde ale
vizionaþi imaginile pe ecran. Sonorul nu va
celei mai recent înregistrate scene. Apoi
fi redat în timpul cãutãrii.
camera dvs. video trece în starea de
aºteptare.
1 Deplasaþi comutatorul POWER mai
multe trepte pânã ce ajunge în modul
CAMERA-TAPE. b Notã
• Funcþia Rec review (reluare) nu va acþiona
2 Atingeþi indicaþia . în cazul benzilor înregistrate cu alte
dispozitive în sistem Hi8 / standard
8 mm 8.

3 Atingeþi continuu una din indicaþiile


(pentru deplasarea în urmã) /
(pentru deplasarea înainte) pânã ce
ajungeþi în punctul din care doriþi sã
înceapã înregistrarea.

48
Redare 3 Atingeþi indicaþia (derulare) pentru
a ajunge la punctul din care doriþi sã
Vizionarea filmelor vizionaþi banda.

înregistrate pe o
bandã
Verificaþi dacã aþi introdus în camera video
o casetã înregistratã.
Unele operaþii pot fi efectuate cu ajutorul
telecomenzii sau acþionând panoul tactil. 4 Atingeþi indicaþia (redare) pentru
Pentru a afla detalii legate de redarea la ca redarea sã înceapã.
televizor a înregistrãrilor, vezi pagina 59).

Pentru a regla volumul


1 Atingeþi simbolul .
2 Atingeþi indicaþia [VOLUME].
Dacã aceastã indicaþie nu este afiºatã pe
ecran, folosiþi simbolurile / pentru
a o gãsi. Dacã nu o puteþi depista, atingeþi
indicaþia [MENU] ºi selectaþi-o din
OPEN Comutatorul
meniul (STANDARD SET).
POWER 3 Reglaþi volumul atingând una dintre
indicaþiile (pentru a-l descreºte) /
z Recomandare (pentru a-l mãri), apoi atingeþi
indicaþia .
• Efectuând operaþii în modul Easy
Handycam, pot înregistra cu uºurinþã ºi
Pentru a opri redarea
cei care utilizeazã pentru întâia datã o
camerã video. Pentru detalii, vezi pag. 55. Atingeþi simbolul (stop).

Pentru ca redarea sã facã o


1 Apãsaþi butonul OPEN ºi deschideþi pauzã
panoul LCD. Atingeþi simbolul (pauzã) în timpul
redãrii. Pentru ca redarea sã fie reluatã
2 Deplasaþi mai multe trepte comutatorul atingeþi din nou acelaºi simbol.
POWER pentru a selecta modul PLAY/ Redarea se opreºte automat dacã modul
EDIT. pauzã dureazã mai mult de câteva minute.

Pentru rularea rapidã sau


Deplasaþi comuta- pentru derulare
torul POWER în Atingeþi indicaþia (rulare rapidã) sau
timp ce þineþi apãsat (derulare) în modul stop.
butonul verde.
Pentru a revedea filmele prin
vizor
Închideþi panoul LCD.

49
Indicatorii afiºaþi în timpul
redãrii unei casete video Redarea în diferite moduri

Pentru rularea rapidã sau


pentru derularea în timpul
redãrii – Cãutarea unei imagini
Continuaþi sã atingeþi indicaþia (rulare
rapidã înainte) sau (derulare) în timpul
redãrii.
Pentru reluarea redãrii normale, eliberaþi
respectivul buton.

1 Durata de autonomie rãmasã Pentru a vizualiza imaginea în


2 Modul de înregistrare (SP sau LP) timpul rulãrii rapide înainte sau
3 Indicatorul deplasãrii benzii a derulãrii – Skip scan
4 Cod temporal (ore:minute:secunde:cadre) Continuaþi sã atingeþi indicaþia (rulare
sau contor de bandã (ore:minute:secunde) rapidã înainte) sau (derulare) în timpul
rulãrii rapide respectiv a derulãrii benzii.
5 Buton pentru Meniu Personal (pag. 62)
Pentru reluarea rulãrii rapide sau a derulãrii,
6 Butoane (indicaþii) pentru operare video eliberaþi respectivul buton.
Când se introduce un “Memory Stick”
în aparat, indicaþia (stop) se Pentru redarea în diferite
transformã în (redare de pe
“Memory Stick”) la oprirea redãrii.
moduri
Nu veþi auzi sunetul înregistrat.
z Remarcã Este posibil de asemenea sã vedeþi imagini
remanente (anterior redate) sub forma unui
• În cazul redãrii benzilor înregistrate cu alte
mozaic la redarea înregistrãrilor în sistem
dispozitive în sistem Hi8 / standard
Digital8 .
8 mm 8, contorul de bandã apare pe ecran.
Când camera dvs. de luat vederi redã benzi
înregistrate cu alte dispozitive, în sistem Hi8
/ standard 8 mm 8 poate apãrea
zgomot
1 Atingeþi simbolul în timpul redãrii
sau al pauzei de redare.
2 Atingeþi indicaþia [ VAR.SPD PB].
Dacã aceastã indicaþie nu este afiºatã pe
ecran, folosiþi simbolurile / pentru
a o gãsi. Dacã nu o puteþi depista, atingeþi
indicaþia [MENU] ºi selectaþi-o din
meniul (EDIT/PLAY).
3 Selectaþi modul de redare.
Pentru a reveni la modul normal de redare,
atingeþi de douã ori simbolul (redare/
pauzã) (o datã din modul redarea cadru
cu cadru).

50
Pentru Atingeþi simbolul Aplicarea de efecte
înregistrãrilor la vizionare
a schimba (cadru) în timpul redãrii.
direcþia de – Efecte digitale
redare*
Puteþi aplica efectele [STILL], [FLASH],
redarea cu (cu încetinitorul) în
[LUMI. KEY] ºi [TRAIL] când vizionaþi
încetinitorul** timpul redãrii.
imaginile înregistrate. Pentru detalii privind
1 Atingeþi (cadru).
fiecare efect, vezi pagina 44.
2 Atingeþi (cu
încetinitorul).
redarea de (vitezã dublã) la redare.
2 ori mai Pentru redarea în direcþie
rapidã inversã :
(vitezã dublã) 1 Atingeþi (cadru).
2Atingeþi (vitezã
dublã).
redarea (cadru) în timpul pauzei Comutatorul
cadru cu de redare. POWER
cadru Pentru a inversa direcþia,
atingeþi din nou (cadru)
1 Deplasaþi mai multe trepte comutatorul
în timpul redãrii cadru cu
cadru. POWER pentru a selecta modul PLAY/
EDIT.
* În partea de sus, de jos sau pe mijlocul ecranului
pot apãrea linii orizontale. Aceasta nu 2 Atingeþi simbolul în timp ce
reprezintã o disfuncþionalitate.
imaginea cãreia doriþi a-i aplica efectul
**Imaginile obþinute la ieºire prin interfaþa
este afiºatã pe ecran.
DV nu pot fi redate bine în modul redare
cu încetinitorul. 3 Atingeþi indicaþia [MENU].
4 Atingeþi simbolul , apoi atingeþi .
4 Selectaþi simbolul (PICT. APPLI.),
apoi [D. EFFECT] atingând simbolurile
/ , iar dupã aceea .

5 Selectaþi un efect, apoi stabiliþi nivelul


acestuia prin atingerea simbolurilor
(diminuare) / (intensificare).

6 Atingeþi de douã ori simbolul , apoi


.
Este afiºat simbolul .

Pentru a renunþa la Efecte


digitale
Urmaþi paºii 2 ºi 4, apoi selectaþi [OFF] la
pasul 5.

Continuã...

51
b Note
• Nu puteþi adãuga efecte imaginilor V i z i o n a r e a
preluate din afara sistemului. De
asemenea, nu puteþi obþine la ieºire prin înregistrãrilor de pe
interfaþa DV imagini cu care s-au realizat
montaje cu efecte digitale.
un “Memory Stick”
• Funcþia Efecte digitale nu va acþiona în
cazul benzilor înregistrate cu alte Puteþi viziona imaginile pe rând pe ecran.
dispozitive în sistem Hi8 / standard Dacã aveþi multe înregistrãri, puteþi alcãtui
8 mm 8. o listã a lor pentru a le putea gãsi mai uºor.
Verificaþi dacã aþi introdus cardul de memorie
z Observaþie “Memory Stick” înregistrat în camera dvs.
video.
• Nu puteþi înregistra imaginile cu care s-au
Pentru a afla detalii legate de redarea la
realizat montaje cu efecte speciale pe
televizor a înregistrãrilor, vezi pagina 59).
caseta din camera dvs. video, însã le puteþi
copia pe “Memory Stick” (pag. 95) sau pe
altã bandã (pag. 93).

OPEN Comutatorul
POWER

z Recomandare
• Efectuând operaþii în modul Easy
Handycam, pot înregistra cu uºurinþã ºi
cei care utilizeazã pentru întâia datã o
camerã video. Pentru detalii, vezi pag. 55.

1 Apãsaþi butonul OPEN ºi deschideþi


panoul LCD.

2 Deplasaþi mai multe trepte comutatorul


POWER pentru a selecta modul PLAY/
EDIT.

Deplasaþi comuta-
torul POWER în
timp ce þineþi apãsat
butonul verde.

52
3 Atingeþi simbolul . Indicatorii afiºaþi în timpul
Cele mai recente imagini înregistrate sunt
redãrii conþinutului memoriei
prezentate pe ecran. “Memory Stick”

4 Atingeþi simbolurile (anterior) /


(urmãtor) pentru a alege o imagine.

Exemplu de ecran (pentru filme)

1 Durata de autonomie rãmasã


2 Numãrul imaginii/Numãrul de imagini
înregistrate în directorul curent
Când vizionaþi un film, atingeþi simbolul
3 Directorul de redare
atunci când respectivul film apare
pe ecran. 4 Durata redãrii (numai în cazul filmelor)
5 Simbolul directorului precendent/
Pentru a regla volumul urmãtor
1 Atingeþi simbolul . Când sunt afiºate prima sau ultima
imagine din directorul curent, în condiþiile
2 Atingeþi indicaþia [VOLUME]. în care pe “Memory Stick” existã mai
Dacã aceastã indicaþie nu este afiºatã pe multe directoare, pe ecran sunt afiºaþi
ecran, folosiþi simbolurile / pentru urmãtorii indicatori :
a o gãsi. Dacã nu o puteþi depista, atingeþi : atingeþi simbolul pentru a vã
indicaþia [MENU] ºi selectaþi-o din deplasa la directorul precedent.
meniul (STANDARD SET). : atingeþi simbolul pentru a vã
3 Reglaþi volumul atingând una dintre deplasa la directorul urmãtor.
indicaþiile (pentru a-l descreºte) / : atingeþi simbolul / pentru
(pentru a-l mãri), apoi atingeþi a vã deplasa fie la directorul
indicaþia . precedent, fie la urmãtorul.
6 Buton pentru ºtergerea imaginii
Pentru a opri filmul sau pentru
7 Marcaj de imprimare (numai pentru
ca acesta sã facã o pauzã
imagini statice) (pag. 106)
Atingeþi simbolul . Pentru ca redarea
sã fie reluatã apãsaþi din nou acest simbol. 8 Marcaj pentru protejarea imaginii
(pag. 105)
Pentru a ºterge imaginile
Vezi “ªtergerea imaginilor înregistrate” la (p. 104) 9 Denumirea fiºierului de date

b Notã 0 Buton pentru Meniu Personal

• Cât timp sunt redate filme din memoria qa Buton pentru afiºarea ecranului index
“Memory Stick”, singurele elemente de qs Buton pentru alegerea redãrii benzii
meniu accesibile vor fi cele cu trimiteri
qd Buton pentru selectarea imaginiilor
(short cuts) la Meniul Personal. Pentru a
utiliza alte elemente de meniu, adãugaþi-le Continuã...
în Meniul Personal.
53
b Notã Afiºarea a 6 imagini simultan,
• Este posibil ca directoarele pe care le-aþi inclusiv filme - Ecran index
creat pe calculator, directoarele Atingeþi simbolul .
redenumite ºi imaginile modificate sã nu
aparã pe ecran. Precedentele
6 imagini Marcajul N*
z Recomandare
• Odatã ce aþi înregistrat o imagine într-un
director, acelaºi director va fi stabilit din
oficiu ca director de redare. Puteþi selecta
un director de redare din meniu (pag. 71).
Urmãtoarele Simbolul ataºat
6 imagini filmelor
Redarea în diferite moduri din * Imaginea afiºatã înainte de a comuta la
memoria “Memory Sitck” ecranul index.

Utilizând interfaþa de la pasul 4 a secþiunii Pentru a reveni la ecranul cu o singurã


<Vizionarea înregistrãrilor de pe un “Memory imagine, atingeþi imaginea care doriþi sã aparã
Stick”> (pag. 53), veþi avea acces la pe întreg ecranul.
urmãtoarele operaþii.
Pentru a vedea pe ecranul
Cãutarea unei scene dintr-un index imagini din alte
film directoare
Puteþi împãrþi filmul în cel mult 60 de scene 1 Atingeþi simbolul
cu scopul de a începe redarea cu o anumitã
secþiune. Numãrul de scene în care împãrþiþi
2 Atingeþi simbolul
un film depinde de lungimea acestuia. 3 Atingeþi indicaþia [PB FOLDER].
4 Selectaþi directorul (folder-ul) folosind
1 Atingeþi unul dintre simbolurile simbolurile / , apoi atingeþi .
(precedenta) / (urmãtoarea) pentru
a selecta scena cu care sã înceapã
redarea.

2 Atingeþi simbolul .

54
4 Redaþi o imagine.
Redarea cu uºurinþã La redarea unei casete
– Easy Handycam (mod de Urmãtoarele butoane pot fi acþionate :
(redare/pauzã) / (rulare rapidã
funcþionare simplificat)
înainte) / (stop) / (derulare).
Operarea în modul Easy Handycam va Puteþi comanda efectuarea acestor
permite chiar ºi persoanelor care utilizeazã operaþii precum ºi SLOW (redarea
pentru prima oarã camera video sã aibã acces cu încetinitorul) cu ajutorul telecomenzii.
la funcþiile de bazã disponibile la redare. La redarea de pe “Memory Stick”
Totodatã, dimensiunea caracterelor afiºate Atingeþi .
pe ecran va creºte pentru ca acestea sã fie Pot fi acþionate urmãtoarele butoane
uºor lizibile. Verificaþi dacã în camera video / / / .
este introdusã o casetã înregistratã sau o Puteþi comanda redarea cu ajutorul
memorie “Memory Stick”. telecomenzii.

EASY
Pentru a renunþa la modul de
funcþionare simplificat
Apãsaþi din nou butonul EASY.

b Notã
• Nu puteþi activa sau dezactiva modul de
funcþionare Easy Handicam în tipul
comunicãrii cu alt dispozitiv prin cablul
OPEN Comutatorul USB.
POWER

1 Apãsaþi butonul OPEN ºi deschideþi


panoul LCD.

2 Deplasaþi mai multe trepte comutatorul


POWER pânã ce indicatorul PLAY/
EDIT devine luminos.

Deplasaþi comuta-
torul POWER în
timp ce þineþi apãsat
butonul verde.

3 Apãsaþi butonul EASY.


Indicatorul EASY devine luminos ºi de
culoare albastrã.

55
Folosirea tuturor facilitãþilor z Notã
modului simplificat de • În timpul operãrii în modul simplificat (Easy
utilizare (Easy Handycam) Handycam) puteþi de asemenea sã :
– Redaþi imaginile la televizor (vezi
“Redarea imaginilor la televizor” de la
pag. 59).
1 Atingeþi MENU.
– Copiaþi pe o altã casetã (vezi “Copierea
Elementele de meniu disponibile vor fi pe o altã caset㔠de la pag. 93).
afiºate pe ecran.

2 Atingeþi elementul de meniu care vã


intereseazã.

3 Selectaþi reglajul dorit.


Pentru [CLOCK SET] (potrivirea
ceasului)
1 Alegeþi anul [Y] folosind /
apoi atingeþi .
2 Stabiliþi în acelaºi mod ca ºi la alegerea
anului : luna [M], ziua [D], ora ºi
minutele, apoi atingeþi .
Pentru [LANGUAGE] (limbã)
Alegeþi limba doritã cu ajutorul / ,
apoi atingeþi .
Pentru [BEEP] (semnal sonor)
Vezi pagina 94.
Pentru [VOLUME] (volum)
Reglaþi volumul atingând (pentru
a-l diminua) / (pentru a-l amplifica),
apoi atingeþi .
Pentru [DATA CODE] (cod de date)
Pot fi afiºate data/ora în timpul redãrii.
Atingeþi întâi indicaþia [DATE/TIME],
apoi .
Pentru [ ALL ERASE] (ºterge tot)
Puteþi ºterge toate imaginile din memoria
“Memory Stick”.
Atingeþi indicaþia [YES] (da).

56
Ecranul la mãrirea imaginilor
Diferite funcþii de din memoria “Memory Stick”

redare
Puteþi mãri un subiect mic al imaginii
înregistrate ºi sã îl afiºaþi pe ecran. Puteþi de Buton de selecþie
asemenea sã afiºaþi data ºi numele pentru redarea de
directorului în care este înregistratã pe bandã
imaginea.

5 Redaþi imaginea staticã sau filmul ºi


atingeþi ecranul în punctul care vreþi
sã fie mãrit de pe ecran.
Imaginea este mãritã de aproximativ
douã ori faþã de dimensiunea iniþialã ºi
este centratã în punctul atins de dvs.
Dacã atingeþi un alt punct, acesta din
urmã va deveni centrul imaginii.
DSPL/BATT Comutatorul
INFO POWER 6 Stabiliþi raportul de mãrire cu ajutorul
butonului pentru puterea de mãrire.
Puteþi alege un raport de mãrire cuprins
aproximativ între 1,1 ºi 5 faþã de
Mãrirea imaginilor - Mãrirea la dimensiunea originalã. Atingeþi W
redarea unei benzi / Mãrirea la pentru a micºora sau T pentru a mãri
redarea din memorie raportul.

Puteþi mãri filmele înregistrate pe bandã sau


Pentru a renunþa aceastã
imaginile statice stocate în memoria
“Memory Stick”. operaþie
Atingeþi indicaþia [END].
1 Deplasaþi comutatorul POWER mai
multe trepte pentru a selecta modul b Notã
PLAY/EDIT.
• Nu puteþi mãri imagini preluate din exterior
2 Atingeþi indicaþia . (de la alte dispozitive). De asemenea nu
puteþi obþine la ieºire prin interfaþa DV
3 Atingeþi [MENU]. imagini mãrite care sã fie înregistrate pe
bandã în sistem Digital 8 sau pe “Memory
4 Selectaþi (PICT.APPLI.), apoi [PB Stick”.
ZOOM] atingând / ºi . z Observaþie
Ecranul la mãrirea imaginilor • Dacã apãsaþi butonul DSPL/BATT INFO
de pe banda redatã în timpul operaþiei de mãrire a redãrii,
cadrul va dispãrea.

Buton de selecþie
pentru redarea de
pe “Memory Stick”

57
Afiºarea indicatorilor de ecran 4 Selectaþi [CAMERA DATA] sau [DATE/
TIME], apoi atingeþi .
Puteþi alege ca indicatori cum ar fi codul
temporal, contorul de bandã sau alte
informaþii sã aparã pe ecran.

Apãsaþi DSPL/BATT INFO.


Indicatorii apar/dispar la apãsarea
butonului.
Pentru ca data/ora sau datele
privind reglajele camerei sã nu
z Recomandare fie afiºate
• Indicatorii de ecran pot fi afiºaþi în timpul Urmaþi paºii 2 ºi 3, ºi selectaþi [OFF] la pasul 4.
redãrii la televizor. Selectaþi meniul Interfaþa cu datele privind
(STANDARD SET), [DISPLAY], apoi
reglajele camerei
[V-OUT/PANEL] (pag. 87).
În interfaþa ce prezintã data/ora, informaþiile
privind reglajele camerei sunt afiºate în
Afiºarea datei /orei ºi a datelor aceeaºi zonã.
Dacã imaginea este înregistratã fãrã sã se fi
privind reglajele camerei potrivit anterior ceasul, pe ecran va apãrea
– Cod de date [-- -- ----] ºi [--:--:--].

În timpul redãrii, puteþi vedea data/ora ºi


date relativ la reglajele camerei ([CAMERA
DATA]), acestea fiind automat înregistrate
pe bandã sau în memoria “Memory Stick”
împreunã cu imaginile.

1 Deplasaþi comutatorul POWER mai


multe trepte pentru a selecta modul
1 SteadyShot - oprit*
PLAY/EDIT.
2 Expunere*
2 Atingeþi indicaþia în timpul redãrii
3 Echilibru de alb*
sau în pauzã de redare.
4 Amplificare (gain)*
3 Atingeþi [DATA CODE].
5 Viteza obturatorului
Dacã aceastã indicaþie nu este afiºatã pe
ecran, folosiþi simbolurile / pentru 6 Valoarea aperturii
a o gãsi. Dacã nu o puteþi depista, atingeþi * Apar numai la redarea benzilor.
indicaþia [MENU] ºi selectaþi-o din
meniul (STANDARD SET). b Note
• Datele privind reglajele camerei nu apar la
redarea filmelor din “Memory Stick”.
• Funcþia cod de date nu acþioneazã în cazul
benzilor înregistrate cu alte dispozitive în
sistem Hi8 / standard 8 mm 8.
z Observaþie
• Valoarea expunerii (0EV) apare la redarea
înregistrãrilor de pe “Memory Stick”.
58
Conectaþi camera dvs. video la un televizor
V i z i o n a r e a folosind cablul de conectare A/V (ce v-a fost
furnizat) aºa cum este prezentat în
imaginilor la urmãtoarele imagini.
Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de
televizor perete pentru a asigura alimentarea cu
energie a camerei video (pagina 15).
Consultaþi de asemenea manualele de
utilizare ce însoþesc dispozitivele ce urmeazã
a fi conectate.
Pentru a copia imaginile pe altã bandã, vezi
pagina 93.

mufa A/V OUT

galben

alb
mufa S VIDEO roºu

l : Flux de semnal Cablu de conectare A/V


(furnizat) Aparate video
sau televizoare

* Imaginile pot fi reproduse mai fidel dacã folosiþi (canalul din dreapta) la mufa de intrare audio
un cablu opþional S video. Când dispozitivul a televizorului sau a aparatului video.
ce urmeazã a fi conectat are o mufã S video, Când doriþi ca sunetul sã fie redat mono,
cuplaþi conectorul S video la aceastã mufã, în utilizaþi pentru aceasta un cablu de
loc sã utilizaþi conectorul video de culoare conectare (opþional)
galbenã. Dacã veþi cupla numai conectorul S
video, nu se va auzi semnal audio de ieºire. Dacã televizorul / aparatul dvs.
video are un conector cu 21 de
Când televizorul dvs. este
pini (EUROCONECTOR)
conectat la un aparat video
Utilizaþi adaptorul cu 21 de pini ce v-a fost
Conectaþi camera dvs. video la intrarea LINE
furnizat împreunã cu camera video. (Numai
IN a aparatului video prin intermediul
pentru modelele care au imprimat pe
cablului A/V. Puneþi selectorul de intrãri al
suprafaþa lor inferioarã marcajul ). Acest
aparatului video (VCR) în poziþia LINE.
adaptor este dedicat utilizãrii numai pentru
Când televizorul dvs. este ieºire.
mono (Când televizorul dvs.
are o singurã mufã de intrare
audio)
Conectaþi borna galbenã a cablului A/V la
mufa de intrare video ºi conectaþi una dintre
bornele albã (canalul din stânga) sau roºie
59
Pentru a renunþa la aceastã
Localizarea unei operaþie
scene de pe o bandã Apãsaþi din nou butonul ZERO SET
MEMORY al telecomenzii.
pentru a fi redatã b Note
• Poate exista o diferenþã de câteva secunde
Cãutarea rapidã a scenei între indicaþia codului temporal ºi cea a
dorite – stabilirea indicaþiei contorului de bandã.
zero a contorului de band㠕 Este posibil ca funcþia de stabilire a
– Zero Set Memory indicaþiei zero a contorului de bandã sã
nu acþioneze corect dacã aceasta conþine
porþiuni libere între secþiunile înregistrate.
• Funcþia ce stabileºte punctul zero al
contorului de bandã nu acþioneazã în cazul
m REW (derulare) benzilor înregistrate cu alte dispozitive în
PLAY (redare) sistem Hi8 / standard 8 mm 8.
STOP
DISPLAY (afisaj)
ZERO SER MEMORY Cãutarea unei scene dupã
(Stabilirea indicaþiei zero) data înregistrãrii
– Cãutarea dupã datã
1 În timpul redãrii, apãsaþi butonul ZERO (Date search)
SET MEMORY al telecomenzii în
momentul în care se ajunge la punctul Puteþi localiza punctul în care data
pe care ulterior doriþi sã-l localizaþi. înregistrãrii se schimbã.
Contorul de bandã revine la indicaþia
“0:00:00”, iar pe ecran apare simbolul
. SEARCH M.
./>
STOP

Dacã nu este afiºat contorul, apãsaþi 1 Deplasaþi mai multe trepte comutatorul
butonul DISPLAY al telecomenzii.
POWER pentru a selecta modul PLAY/
2 Atingeþi (stop) când vreþi sã opriþi EDIT.
redarea. 2 Apãsaþi butonul SEARCH M. al teleco-
3 Apãsaþi m REW. menzii de mai multe ori pentru a selecta
[DATE SEARCH].
Banda se opreºte automat în momentul
în care contorul ajunge la indicaþia
“0:00:00”.

4 Apãsaþi butonul PLAY.


Redarea este reluatã din punctul cãruia
îi corespunde indicaþia “0:00:00” a
contorului.

60
3 Apãsaþi butoanele . (anterior) / >
(ulterior) ale telecomenzii pentru a
selecta o anumitã datã la care s-a
efectuat înregistrarea care vã
intereseazã.
Redarea începe automat din punctul în
care se modificã data înregistrãrii.
La fiecare apãsare a butonului, data
anterioarã respectiv urmãtoarea va fi
cãutatã ºi afiºatã.

Pentru a renunþa la aceastã


operaþie
Apãsaþi butonul STOP al telecomenzii.

b Note
• Dacã înregistrarea efectuatã într-una din
zile este mai scurtã de 2 minute, este
posibil ca aparatul sã nu depisteze cu
acurateþe punctul în care se modificã data
înregistrãrii.
• Funcþia de cãutarea dupã datã nu va
acþiona corect când pe bandã existã un
spaþiu liber între douã secþiuni
înregistrate.
• Funcþia de cãutare a datei nu acþioneazã în
cazul benzilor înregistrate cu alte
dispozitive în sistem Hi8 / standard
8 mm 8.

61
B Operaþii avansate 4 Selectaþi simbolul meniului dorit cu
Folosirea Meniului ajutorul / , apoi atingeþi .
CAMERA SET - Reglajele camerei
Selectarea elemen- (pag. 64)
telor din meniu MEMORY SET - Reglaje ale
memoriei (pag. 69)
Puteþi modifica diferite reglaje sau sã
PICT. APPLI. (pag. 72) - Reglaje de
efectuaþi reglaje amãnunþite cu ajutorul
imagine
elementelor de meniu afiºate pe ecran.
EDIT/PLAY-Montaj/Redare (pg.78)
STANDARD SET - Reglaje
standard (pag. 81)
TIME/LANGU-Timp/Limbã (pg. 88)

Comutatorul
POWER
5 Selectaþi elementul dorit folosind /
, apoi atingeþi .
Puteþi de asemenea sã atingeþi direct
1 Porniþi alimentarea (pagina 19). elementul de reglaj care vã intereseazã
pentru a-l selecta.
2 Atingeþi simbolul . Puteþi parcurge meniul pentru a vedea
Este afiºatã interfaþa cu Meniul Personal. toate elementele sale. Elementele
Sunt afiºate trimiteri (short-cuts) cãtre disponibile pot fi diferite în funcþie de
elementele cele mai frecvent utilizate. modul de funcþionare aleasã pentru
Exemplu : Meniul Personal al modului
camera dvs. Elementele ce nu sunt active
PLAY/EDIT vor apãrea de culoare gri.

3 Atingeþi indicaþia [MENU] pentru a fi 6 Selectaþi reglajul care vã intereseazã.


Simbolul se transformã în . Dacã
afiºatã interfaþa index a meniului.
decideþi sã nu modificaþi valoarea
elemetului de reglaj respectiv, atingeþi
pentru a reveni la interfaþa precedentã.

62
7 Atingeþi , apoi pentru ca meniul
sã disparã de pe ecran.
La fiecare atingere a simbolului
(revenire) vã veþi întoarce la ecranul afiºat
anterior.

Pentru a folosi trimiterile la


Meniul Personal
Elementele de meniu disponibile variazã în
funcþie de modul de funcþionare ales pentru
camera video. Elementele inactive sunt de
culoare gri. Puteþi particulariza trimiterile
cãtre Meniul Personal în funcþie de
preferinþele dvs. (pag. 89).
1 Atingeþi simbolul .
2 Atingeþi elementul de meniu dorit.
3 Selectaþi reglajul care vã intereseazã,
apoi atingeþi .

z Recomandãri
• Când este selectat modul PLAY/EDIT,
atingeþi simbolul ce apare pe ecran
dupã pasul 2 (pag. 62) pentru ca sã aparã
interfaþa de operare video. Atingeþi
pentru a se reveni la interfaþa afiºatã
anterior.
• Este preferabil ca elementele de reglaj pe
care le utilizaþi frecvent sã aibã trimiteri în
Meniul Personal. Pentru particularizarea
Meniului Personal, vezi pagina 89.

63
Reglajele din oficiu sunt marcate cu simbolul
Utilizarea meniului G. Indicatorii din paranteze apar când este
selectat reglajul respectiv. Elementele de
(CAMERA SET- reglaj care vã stau la dispoziþie spre a putea
fi modificate variazã în funcþie de modul de
Reglajele camerei) funcþionare ales pentru camera dvs. video.
Pe ecran sunt afiºate elementele pe care le
– PROGRAM AE/16:9 WIDE, etc. puteþi acþiona la momentul respectiv.
Elementele care nu pot fi modificate vor
În meniul CAMERA SET puteþi selecta apãrea de culoare gri.
elementele prezentate mai jos. Pentru a
selecta aceste elemente, vezi “Selectarea
elementelor de meniu” (pagina 62).

PROGRAM AE

Puteþi înregistra cu uºurinþã imagini în situaþii ce necesitã diferite tehnici, alegând


una dintre urmãtoarele opþiuni :

G AUTO Selectaþi aceasta când nu folosiþi funcþia PROGRAM AE.


SPOTLIGHT* Selectaþi aceasta pentru a evita ca feþele
(spot de luminã) ( ) persoanelor sã aparã excesiv de albe atunci
când sunt iluminate puternic, spre exemplu pe
o scenã de teatru sau la o ceremonie de cãsãtorie.
PORTRAIT Alegeþi aceastã variantã pentru a scoate în
(portret pe fundal evidenþã subiectul, spre exemplu o persoanã
neutru) ( ) sau o floare, în timp ce fundalul este estompat.
SPORTS* (lecþie de Selectaþi aceasta pentru a minimiza tremurul
sport) ( ) atunci când filmaþi subiecte aflate în miºcare
rapidã, spre exemplu persoane care practicã un
sport ca tenisul sau golful.
BEACH & SKI* Alegeþi acastã variantã pentru a evita ca feþele
(plajã&schi) ( ) persoanelor filmate sã aparã întunecate în
spaþii cu luminã puternicã sau cu luminã
reflectatã, cum ar fi la plajã, vara sau pe o pârtie
de schi, iarna.
SUNSETMOON** Selectaþi aceasta pentru a pãstra atmosfera
(apus de soare& anumitor momente cum ar fi apusul de soare,
lunã) ( ) vederile de noapte, focurile de artificii sau
reclamele luminoase cu neon.
LANDSCAPE** Alegeþi aceasta când filmaþi elemente aflate
(peisaj ) la distanþã cum ar fi munþii. Acest reglaj face
sã se evite ca aceastã camerã sã focalizeze pe
geamul sau pe ochiurile unei plase metalice
interpuse între camera video ºi subiect.

* Camera video este reglatã sã focalizeze numai asupra subiectelor aflate la distanþã mare sau medie.
** Camera dvs. video este reglatã sã focalizeze numai asupra subiectelor aflate la distanþã.

64
SPOT METER (Exponometru punctual)

Pentru detalii, vezi pagina 38.

EXPOSURE (Expunere)

Pentru detalii, vezi pagina 38.

AUTO SHTTER (viteza de filmare)

G ON Selectând aceastã variantã se va activa sistemul electronic al


obturatorului electronic care va regla viteza obturatorului
pentru situaþii în care înregistrarea are loc în condiþii de
luminozitate mare.
OFF Selectaþi aceastã opþiune când înregistraþi fãrã a utiliza sistemul
electronic al obturatorului.

SPOT FOCUS (focalizarea pentru un subiect ce nu este


poziþionat central)

Pentru detalii, vezi pagina 41.

FOCUS (Focalizare)

Pentru detalii, vezi pagina 41.

SUPER NS PLUS (pentru întregistrarea în spaþii întunecoase)

Pentru detalii, vezi pagina 39.

NS LIGHT (iluminare pentru filmarea pe timp de noapte)

Când apelaþi la funcþia NightShot plus pentru a înregistra, puteþi obþine imagini mai
clare dacã folosiþi opþiunea NightShot Light (iluminare pentru filmarea pe timp de
noapte). În acest caz, vor fi emise radiaþii infraroºii (invizibile).

G ON Selectaþi aceastã variantã pentru a utiliza NightShot Light


(vezi pagina 39).
OFF Selectaþi aceastã variantã pentru a dezactiva NightShot Light
(vezi pagina 39).

Continuã...

65
COLOR SLOW S (obturator lent pentru imagini color mai clare)

Pentru detalii, vezi pagina 40.

SELF-TIMER (cronometru propriu)

Pentru detalii, vezi paginile 31, 34.

DIGITAL ZOOM (Mãrire digitalã)

Puteþi selecta nivelul maxim de mãrire în cazul în care doriþi ca imaginea sã fie mãritã
mai mult de 20 de ori în timpul înregistrãrii pe o bandã. Þineþi seama însã cã atunci
când folosiþi mãrirea digitalã, se diminueazã calitatea imaginii. Aceastã funcþie este
utilã când doriþi sã înregistraþi imaginea mãritã a unui subiect aflat la distanþã, spre
exemplu o pasãre.

Partea din dreapta a scalei reprezintã zona


mãririi digitale.
Zona corespunzãtoare mãririi este afiºatã
când selectaþi nivelul de mãrire.

G OFF Selectaþi aceasta pentru a dezactiva opþiunea de mãrire digitalã.


Nivelul maxim în cazul mãririi realizate optic este 20 ×.
40 × Selectaþi aceasta pentru a activa mãrirea digitalã.
Poate fi obþinutã o mãrire digitalã cuprinsã între 20 × ºi 40 ×.
990 × Selectaþi aceasta pentru a activa mãrirea digitalã.
Poate fi obþinutã o mãrire digitalã cuprinsã între 20 × ºi 990 ×.

66
16 : 9 WIDE

Puteþi înregistra pe bandã o imagine panoramicã, de 16:9, care ulterior sã fie vizionatã
la un televizor cu ecran panoramic de 16:9 (ale cãrui laturi sunt în raport de 16:9),
(modul [16:9] WIDE).
Când aceastã funcþie este activã ([ON]), camera dvs. poate surprinde chiar ºi unghiuri
mai mari, dacã deplasaþi potenþiometrul de mãrire spre “W”, iar apoi înregistraþi
alegând varianta [OFF]. Consultaþi ºi instrucþiunile de folosire ce însoþesc televizorul.

Când urmãriþi imaginile pe ecranul


cu cristale lichide

Când imaginea este vizualizatã la un televizor cu ecran panoramic 16:9*

Când imaginea este vizualizatã


la un televizor standard**

* Imaginea va fi afiºatã pe întreg ecranul când ecranul TV panoramic trece în modul “full”
(întreg ecranul).
** Redarea se face în modul 4:3. Când este redatã o imagine în modul panoramic, ea va
apãrea aºa cum aþi vãzut-o pe ecranul cu cristale lichide (LCD).

G OFF Reglaj standard (pentru a se înregistra imagini ce urmeazã a fi


vizionate la un televizor 4:3). Imaginea înregistratã nu va fi
panoramicã.
ON ( 16:9 ) Selectaþi aceasta pentru a înregistra o imagine ce urmeazã a fi
redatã la un televizor panoramic, având raportul laturilor
ecranului de 16:9.

z Recomandare
• Funcþia SreadyShot nu este activã. Dacã alegeþi pentru opþiunea [16:9 WIDE]
varianta [ON] din meniul de reglaje în timp ce funcþia SteadyShot acþioneazã,
simbolul este afiºat intermitent, iar SteadyShot nu funcþionezã.

67
STEADYSHOT

Puteþi selecta aceastã funcþie pentru a compensa miºcarea nedoritã a camerei.

G ON Reglaj standard (este activatã funcþia SteadyShot).


OFF ( ) Selectaþi aceastã variantã pentru a dezactiva funcþia
SteadyShot.
Selectaþi aceasta pentru a filma un subiect static folosind un
trepied sau atunci când folosiþi lentile de conversie
(opþionale). Imaginile înregistrate îºi vor pãstra naturaleþea.

68
Reglajele din oficiu sunt marcate cu simbolul
Utilizarea meniului G. Indicatorii din paranteze apar când este
selectat reglajul respectiv. Elementele de
(MEMORY SET- reglaj care vã stau la dispoziþie spre a putea
fi modificate variazã în funcþie de modul de
Reglaje ale memoriei) funcþionare ales pentru camera dvs. video.
Pe ecran sunt afiºate elementele pe care le
– QUALITY / IMAGE SIZE / ALL puteþi acþiona la momentul respectiv.
ERASE / NEW FOLDER, etc. Elementele care nu pot fi modificate vor
apãrea de culoare gri.
În meniul MEMORY SET puteþi selecta
elementele prezentate mai jos. Pentru a
selecta aceste elemente, vezi “Selectarea
elementelor de meniu” (pagina 62).

STILL SET (reglaje pentru imagini statice)

QUALITY
G FINE Selectaþi aceasta pentru a înregistra imagini statice de calitate foarte
(FINE) bunã (cu o compresie de aproximativ 1/4).
STANDARD Alegeþi aceastã variantã pentru a înregistra imagini statice la calitate
(STD) standard (cu o compresie de circa 1/10).

FLD/FRAME
G FIELD Pentru a înregistra subiecte aflate în miºcare, corectând totodatã
instabilitatea imaginilor (pag. 33).
FRAME ( ) Pentru înregistrarea subiectelor statice la calitate foarte bunã.

MOVIE SET (reglaje pentru filme)

IMAGE SIZE
G 320×240 Selectaþi aceasta pentru a înregistra filme care sã fie redate pe un
( ) ecran mare sau pentru a înregistra imagini mai clare.
160×112 Alegeþi aceastã variantã pentru a înregistra o perioadã mai lungã de
( ) timp.

Continuã...

69
REMAINING
G AUTO Selectaþi aceasta pentru a fi afiºatã capacitatea rãmasã liberã pe
“Memory Stick” în urmãtoarele cazuri :
• Dupã introducerea în aparat a unei unitãþi “Memory Stick” când
comutatorul POWER este în modul CAMERA-MEMORY (se afiºazã
timp de circa 5 minute).
• Când capacitatea liberã (rãmasã) a memoriei este mai micã de
2 minute dupã selectarea modului CAMERA-MEMORY.
• La începutul sau la sfârºitul filmului (pentru circa 5 secunde).
ON Alegeþi aceastã variantã pentru ca sã fie mereu afiºatã capacitatea
rãmasã liberã în memoria “Memory Stick”.

ALL ERASE (ºtergerea tuturor imaginilor din memorie)

Puteþi ºterge toate imaginile din memoria “Memory Stick” care nu sunt protejate la
scriere. Pentru ºtergerea pe rând a imaginilor, una câte una, vezi pagina 104.
1 Selectaþi [ALL FILES] sau [CURRENT FOLDER].
ALL FILES Selectaþi aceasta pentru a ºterge toate imaginile din memoria “Memory
Stick”.
CURRENT Alegeþi aceastã variantã pentru a fi ºterse toate imaginile din folderul
FOLDER de redare selectat.

2 Atingeþi de douã ori [YES].


Pentru a renunþa la ºtergerea tuturor imaginilor, selectaþi [NO].
3 Atingeþi simbolul .

b Note
• Directorul nu va fi ºters chiar dacã aþi ºters toate imaginile conþinute de acesta.
• Nu deplasaþi comutatorul POWER ºi nici nu apãsaþi vreun alt buton cât timp pe
ecran apare indicaþia [ Erasing all data...] (ªtergerea tuturor datelor...).

FORMAT (formatarea memoriei)


Memoria “Memory Stick” ce v-a fost furnizatã* sau unitãþile de memorie achiziþionate
noi sunt formatate din fabricã ºi nu necesitã formatare.
Pentru detalii legate de “Memory Stick”, vezi pagina 125.
* Numai pentru modelul DCR-TRV461E se furnizeazã o unitate “Memory Stick”
1 Atingeþi de douã ori [YES].
Pentru a renunþa la operaþia de formatare, selectaþi [NO].
2 Atingeþi simbolul .

b Note
• Cât timp pe ecran apare indicaþia [ Formatting...] (Formatare...) :
– Nu deplasaþi comutatorul POWER pentru a selecta alte moduri.
– Nu acþionaþi alte butoane.
– Nu scoateþi memoria “Memory Stick” din aparat.
• Prin formatare, se va ºterge complet memoria “Memory Stick”, inclusiv datele
imaginilor protejate ºi directoarele nou create.
70
FILE NO (reglaje pentru filme)

G SERIES Selectaþi aceasta pentru a aloca numere succesive fiºierelor chiar


dacã unitatea “Memory Stick” este înlocuitã cu o alta. Numãrãtoarea
fiºierelor este luatã de la început când este creat un nou director
sau când directorul de înregistrare este înlocuit cu un altul.
RESET Alegeþi aceastã variantã pentru ca numãrãtoarea fiºierelor sã înceapã
de la 0001 de fiecare datã când este schimbatã memoria “Memory
Stick”.

NEW FOLDER (director nou)

Puteþi crea un nou director (de la 102MSDCF la 999MSDCF) în memoria “Memory


Stick”. Când directorul este complet ocupat (conþine deja numãrul maxim de 999 de
imagini ce pot fi stocate într-un director) se creazã în mod automat un alt director.
1 Atingeþi indicaþia [YES].
Este creat un director nou cãruia îi este alocat numãrul urmãtor celui al directorului
precedent.
Pentru a renunþa la operaþia de creare a unui nou director, selectaþi [NO].
2 Atingeþi simbolul .

b Note
• Nu puteþi ºterge directoarele create cu ajutorul camerei video. Va trebui sã
formataþi memoria “Memory Stick” (pag. 70) sau sã ºtergeþi directoarele cu ajutorul
unui calculator.
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate pe o unitate de memorie “Memory Stick”,
descreºte pe mãsurã ce se mãreºte numãrul directoarelor conþinute de aceasta.

REC FOLDER (director de înregistrare)

Ca reglaj implicit, imaginile sunt stocate în directorul 101MSDCF. Puteþi selecta un


director în care sã fie memorate imaginile dvs. Creaþi noi directoare folosind meniul
[NEW FOLDER], apoi selectaþi directorul care vreþi sã fie utilizat pentru înregistrare
cu ajutorul / ºi atingând .Dacã aveþi multe imagini, o puteþi cãuta mai
uºor pe cea care vã intereseazã dacã imaginile sunt sortate ºi înregistrate în mai
multe directoare.

PB FOLDER (director de redare)

Selectaþi directorul de redare cu ajutorul / , apoi atingând .

71
Reglajele din oficiu sunt marcate cu simbolul
Utilizarea meniului G. Indicatorii din paranteze apar când este
selectat reglajul respectiv. Elementele de
(PICT. APPLI. - reglaj care vã stau la dispoziþie spre a putea
fi modificate variazã în funcþie de modul
Reglaje de imagine) funcþionare ales pentru camera dvs. video.
Pe ecran sunt afiºate elementele pe care le
– PICT. EFFECT/ SLIDE SHOW / puteþi acþiona la momentul respectiv.
FRAME REC / INTERVAL REC, Elementele care nu pot fi modificate vor
etc. apãrea de culoare gri.

În meniul PICT. APPLI. puteþi selecta


elementele prezentate mai jos. Pentru a
selecta aceste elemente, vezi “Selectarea
elementelor de meniu” (pagina 62).

FADER (gradare)
Pentru detalii, vezi pagina 42 - 43.

OVERLAP (suprapunerea unei imagini statice)


Pentru detalii, vezi pagina 43.

D. EFFECT (efecte digitale)


Pentru detalii, vezi paginile 44, 51.

PICT. EFFECT (efecte de imagine)

Puteþi adãuga efecte speciale (spre exemplu filme) unei imagini înainte sau dupã
înregistrarea pe o bandã.
Simbolul este afiaºat când efectul este selectat.

G OFF Selectaþi aceasta când nu folosiþi funcþia efecte de imagine.


NEG.ART Selectaþi aceasta pentru a înregistra/reda imagini
cu culoarea ºi luminozitatea inversate
(negativ).
SEPIA Alegeþi aceasta pentru înregistrarea/redarea imaginilor în
varianta sepia.
B&W Selectaþi aceasta pentru a înregistra/reda imagini monocrome
(alb-negru).
SOLARIZE Alegeþi aceastã opþiune pentru a înregistra/reda
imagini cu contrast puternic, ce aratã ca o
ilustratã.

72
PASTEL Selectaþi aceastã opþiune pentru a înregistra
imagini care sã parã un pastel. (Acest efect nu
este disponibil la redare).
MOSAIC Selectaþi aceasta pentru a înregistra imagini care
sã parã alcãtuite ca un mozaic. (Acest efect nu
este disponibil în timpul redãrii).

b Note
• Nu puteþi adãuga efecte imaginilor preluate indirect (preluate de la un alt
echipament). De asemenea, nu puteþi obþine la ieºire prin Interfaþa DV , imagini ce
alcãtuiesc un montaj cu Efecte de imagine.
• Funcþia Efecte de imagine nu acþioneazã în cazul benzilor înregistrate cu alte
dispozitive în sistem Hi8 / standard 8 mm 8.
z Recomandare
• Puteþi copia imagini ce alcãtuiesc un montaj cu efecte de imagine pe o unitatea
“Memory Stick” (pag. 95) sau pe o altã bandã (pag. 93).

MEMORY MIX
Pentru detalii, vezi pagina 45.

PB ZOOM (mãrire la redare)


Pentru detalii, vezi pagina 57.

SLIDE SHOW (prezentare succesivã)

Puteþi reda succesiv imaginile din memoria “Memory Stick” (sau din directorul de
redare selectat) (prezentare succesivã).
1 Atingeþi simbolul .
2 Atingeþi indicaþia [PB FOLDER].
3 Selectaþi [ALL FILES] sau [CURRENT FOLDER], dupã care atingeþi .
G ALL FILES Selectaþi aceasta pentru a fi prezentate succesiv toate
( ) imaginile din memoria “Memory Stick”.
CURRENT Alegeþi aceastã variantã pentru a fi redate toate imaginile din
FOLDER ( ) folderul de redare curent.

4 Atingeþi indicaþia [REPEAT].

Continuã...

73
5 Atingeþi [ON] sau [OFF], apoi simbolul .

G ON ( ) Selectaþi aceasta pentru ca prezentarea succesivã sã fie


repetatã.
OFF Alegeþi aceastã variantã pentru ca prezentarea succesivã sã
fie executatã o singurã datã.

6 Atingeþi indicaþia [END].


7 Atingeþi indicaþia [START].
Camera dvs. de luat vederi va reda succesiv imaginile înregistrate în memoria
“Memory Stick”.
Pentru a renunþa la prezentarea succesivã, atingeþi [END]. Pentru ca prezentarea
succesivã sã facã o pauzã, atingeþi [PAUSE].
z Recomandãri
• Puteþi selecta prima imagine a prezentãrii succesive atingând / înainte de
a atinge indicaþia [START].
• Dacã filmele sunt redate într-o astfel de prezentare succesivã, puteþi regla volumul
atingând simbolurile (pentru a-l reduce) / (pentru a-l mãri).

FRAME REC (înregistrarea cadru cu cadru)

Puteþi realiza înregistrãri apelând la un efect animat de fragmentare a miºcãrii, folosind


înregistrarea cadru cu cadru. Pentru acest efect, deplasaþi câte puþin subiectul
înregistrând apoi un cadru. Puteþi acþiona camera video cu ajutorul telecomenzii
pentru a evita miºcarea nedoritã a acesteia.

G OFF Selectaþi aceastã variantã pentru a înregistra în modul


standard.
ON ( ) Alegeþi aceastã variantã pentru ca înregistrarea sã aibã loc
folosindu-se funcþia FRAME REC.
1 Selectaþi [ON], apoi atingeþi .
2 Atingeþi simbolul .
3 Apãsaþi butonul REC START / STOP.
Este înregistratã o imagine (aproximativ 5 cadre), dupã
care camera dvs. video trece în starea de aºteptare.
4 Deplasaþi subiectul ºi repetaþi pasul 3.

b Note
• Dacã folosiþi continuu funcþia de înregistrare a cadrelor, perioada de timp
corespunzãtoare spaþiului rãmas pe bandã nu va fi corect indicatã.
• Ultima scenã va fi mai lungã decât celelalte.

74
INTERVAL REC (înregistrarea la intervale regulate de timp)

Cu ajutorul acestei funcþii puteþi obþine înregistrãri de excepþie ale procesului de


înflorire a unei flori, etc. Pe durata acestei operaþii, conectaþi camera video la o prizã
de perete prin intermediul adaptorului de reþea.

a. [REC TIME] (durata înregistrãrii)


b. [INTERVAL] (intervalul dintre începerea a douã înregistrãri succesive)

1 Atingeþi simbolul .
2 Atingeþi indicaþia [INTERVAL].
3 Alegeþi intervalul de timp dintre înregistrãri, apoi atingeþi .
Durata unui interval poate fi de 30 sec; 1min; 5 min ; 10 min.
4 Atingeþi indicaþia [REC TIME].
5 Alegeþi durata doritã a unei înregistrãri, apoi atingeþi .
Variantele disponibile pentru durata înregistrãrii sunt 0,5sec; 1sec;
1,5 sec sau 2 sec.
6 Atingeþi indicaþia [END].
7 Alegeþi varianta [ON], apoi atingeþi .

G OFF Pentru a dezactiva înregistrarea la intervale regulate


de timp.
ON ( ) Alegeþi aceastã variantã pentru a se înregistra pe o
bandã imagini în miºcare pe durata intervalului de timp
selectat.

8 Atingeþi simbolul .
Indicaþia clipeºte pe ecran.
9 Apãsaþi butonul REC START / STOP.
Indicaþia înceteazã a mai clipi ºi începe înregistrarea la intervale regulate
de timp.
Pentru a renunþa la acest mod de înregistrare, alegeþi [OFF] la pasul 7.

b Note
• Nu puteþi utiliza Înregistrarea la intervale regulate de timp împreunã cu funcþia
Memory overlap (suprapunerea unei imagini statice).
• Poate apãrea o diferenþã de + 5 cadre înregistrate faþã de durata de înregistrare
stabilitã de dvs.

z Recomandãri
• Dacã focalizarea este reglatã manual, este posibil sã înregistraþi imagini clare chiar
dacã apar modificãri ale luminii (pagina 41).
• Puteþi opri emiterea de semnale sonore în timpul înregistrãrii (pagina 86).
75
INT. REC-STL (înregistrarea de imagini statice la intervale
regulate de timp)

Aceastã funcþie este utilã pentru a observa deplasarea norilor sau evoluþia unei
zile. Camera video va fotografia câte o imagine staticã la intervale regulate de timp
ºi le va stoca în memoria “Memory Stick”.

a. [Momentul fotografierii]
b. [INTERVAL] (intervalul de timp dintre douã fotografii)

1 Atingeþi simbolul .
2 Alegeþi intervalul de timp dintre înregistrãri (care poate fi de 1min; 5 min
sau 10 min), apoi atingeþi .
3 Alege varianta [ON], apoi atingeþi .

G OFF Pentru a dezactiva fotografierea la intervale regulate


de timp.
ON ( ) Alegeþi aceastã variantã pentru a se înregistra imagini
statice în memoria “Memory Stick” la intervalele
stabilite de timp.

4 Atingeþi simbolul .
Indicaþia clipeºte pe ecran.
5 Apãsaþi complet butonul PHOTO.
Indicaþia înceteazã a mai clipi ºi începe fotografiere la intervale regulate
de timp.
Pentru a renunþa înregistrarea fotografiilor, alegeþi [OFF] la pasul 3.

DEMO MODE (modul demonstrativ)

Când scoateþi caseta ºi unitatea de memorie “Memory Stick” din camera video ºi
selectaþi modul CAMERA-TAPE, puteþi urmãri un program demostrativ de circa 10
minute.

G ON Selectaþi aceastã variantã pentru a vedea o prezentare generalã


a funcþiilor disponibile, ca în cazul utilizãrii pentru prima oarã
a acestei camere de luat vederi.
OFF Alegeþi aceastã variantã dacã nu doriþi sã apelaþi la modul
demonstrativ (DEMO MODE).

b Notã
• Nu puteþi urmãri programul demonstrativ exclusiv când comutatorul NIGHTSHOT
PLUS este pus în poziþia ON.

76
z Recomandãri
• Demonstraþia va fi suspendatã în urmãtoarele cazuri :
– când atingeþi ecranul în timpul desfãºurãrii demonstraþiei. (Demonstraþia va
reîncepe dupã circa 10 minute) ;
– când introduceþi o casetã sau o unitate “Memory Stick” în aparat ;
– când modul selectat este altul decât CAMERA-TAPE.
• Dacã pentru opþiunea [A.SHUT OFF] este aleasã varianta [5 min] atunci când
camera video preia energia necesarã funcþionãrii de la acumulator, alimentarea va fi
opritã dupã circa 5 minute (pagina 87).

PRINT (imprimare)
Pentru detalii, vezi pagina 107.

77
Reglajele din oficiu sunt marcate cu simbolul
Utilizarea meniului G. Indicatorii din paranteze apar când este
selectat reglajul respectiv. Elementele de
(EDIT/PLAY- reglaj care vã stau la dispoziþie spre a putea
fi modificate variazã în funcþie de modul de
Montaj/Redare) funcþionare ales pentru camera dvs. video.
Pe ecran sunt afiºate elementele pe care le
– END SEARCH/TITLE, etc. puteþi acþiona la momentul respectiv.
Elementele care nu pot fi modificate vor
În meniul EDIT/PLAY puteþi selecta apãrea de culoare gri.
elementele prezentate mai jos. Pentru a
selecta aceste elemente, vezi “Selectarea
elementelor de meniu” (pagina 62).

VAR. SPD PB (diferite viteze de redare)


Pentru detalii, vezi pagina 50.

REC CTRL (înregistrare pe bandã)

Pentru înregistrarea pe bandã.


Pentru detalii, vezi paginile 94, 96.

PROG. EDIT (montajul digital al programelor)

OTHER DEVICE Selectaþi aceasta pentru a realiza programe ºi a copia scenele selectate
pe o bandã din apartul video (pag. 91)
MEMORY STICK Alegeþi aceastã variantã pentru a realiza programe ºi a copia scenele
selectate în memoria “Memory Stick”. (pag. 95)

REC CTRL (înregistrare pe unitatea “Memory Stick”)

Pentru înregistrarea în memoria “Memory Stick”.


Pentru detalii, vezi paginile 94, 95.

BURN DVD (inscripþionarea unui DVD)

Când camera dvs. video este conectatã la un calculator personal Sony VAIO, cu
aceastã comandã puteþi inscripþiona cu uºurinþã, pe un DVD, imaginea înregistratã
pe bandã (Direct Access to “Click to DVD” - Acces Direct la <Clic pe DVD>)
Pentru detalii, vezi “Ghidul pentru utilizarea aplicaþiei software”.

78
BURN VCD (inscripþionarea unui CD Video)
Când camera dvs. video este conectatã la un calculator personal, cu aceastã comandã
puteþi inscripþiona cu uºurinþã, pe un CD-R, imaginea înregistratã pe bandã (Direct
Access to Video CD Burn - Acces Direct la inscripþionare pe CD Video). Pentru
detalii, vezi “Ghidul pentru utilizarea aplicaþiei software”.

END SEARCH (cãutarea secenei finale a ultimei înregistrãri)

EXEC Selectaþi aceasta pentru a activa funcþia END SEARCH. Imaginea cea
mai recent înregistratã este redatã timp de circa 5 secunde dupã care
opreºte automat.
CANCEL Alegeþi aceastã variantã pentru a opri acþiunea funcþiei END SEARCH.

TITLE (titlu)

Puteþi insera un titlu în timpul înregistrãrii. Puteþi sã alegeþi unul dintre cele 8 titluri
predefinite sau unul dintre cele 2 titluri personalizate. Puteþi totodatã sã stabiliþi
culoarea, dimensiunea ºi poziþia titlurilor.
1 Selectaþi titlul dorit dintre titlurile afiºate (2 titluri originale pe care le-aþi creat
dvs. anterior ºi titlurile prestabilite ce au fost introduse în memoria camerei
dvs.). Puteþi crea titluri originale (2 titluri de cel mult 20 de caractere fiecare)
urmând procedura de mai jos.
1 Selectaþi [CUSTOM1””] sau [CUSTOM2””], apoi atingeþi .

2 Selectaþi caracterul dorit. Atingeþi de mai multe ori butonul ce corespunde


caracterului care vã intereseazã.

Pentru a ºterge un caracter : Atingeþi .


Pentru a insera un caracter : Atingeþi .
Pentru a selecta tipul de literã cu care va fi scris titlul : Selectaþi
.
3 Atingeþi pentru a deplasa ºi a selecta urmãtorul caracter, dupã care
introduceþi caracterul în aceeaºi manierã.
4 Când aþi terminat de introdus caractere, atingeþi .

2 Atingeþi .

Continuã...

79
3 Atingeþi simbolul (culoare), / (poziþie), [SIZE] (dimeniune) dupã
cum este necesar pentru a stabili culoarea, poziþia ºi dimensiunea titlului.
Color (culoare)
[WHITE] (alb) y [YELLOW] (galben) y [VIOLET]y [RED] (roºu)y
[CYAN] (azuriu) y [GREEN] (verde) y [BLUE] (albastru)
POSITION (poziþie)
Puteþi alege una dintre 8 - 9 variante.
SIZE (dimensiune)
[small] (mic) y [large] (mare)
(Dacã titlul are mai mult de 13 caractere puteþi selecta numai varianta small -
mic) pentru dimensiune.
4 Atingeþi .
Titlul va fi afiºat pe ecran, fiind definitivat.
Pentru a înregistra titlul
Apãsaþi butonul REC START/STOP în timpul stãrii de aºteptare pentru înregistrare.
Pentru a ºterge titlul de pe ecran
Atingeþi .

b Note
• Când utilizaþi camera alimentatã de la acumulator ºi nu o acþionaþi timp de 5
minute, alimentarea se întrerupe automat, (acesta este reglajul stabilit din oficiu).
Dacã dureazã 5 minute sau mai mult introducerea caracterelor, alegeþi pentru
opþiunea [A.SHUT OFF] din meniul (STANDARD SET) varianta [NEVER]
(pagina 87). Alimentarea nu va mai fi întreruptã. Chiar dacã se consumã energia
acumulatorului, caracterele pe care le-aþi introdus în memorie rãmân stocate.
Reporniþi alimentarea, dupã care continuaþi procedura pentru alcãtuirea titlului
de la pasul 1.
• Când suprapuneþi un titlu în timpul înregistrãrii, semnalul sonor nu se aude.
z Recomandare
• Pentru a modifica un titlu deja creat, selectaþi titlul la pasul 1, apoi atingeþi .
Dupã aceasta introduceþi din nou caracterele ce compun noul titlu.

80
Reglajele din oficiu sunt marcate cu simbolul
Utilizarea meniului G. Indicatorii din paranteze apar când este
selectat reglajul respectiv. Elementele de
( S TA N D A R D reglaj care vã stau la dispoziþie spre a putea
fi modificate variazã în funcþie de modul de
SET-Reglaje funcþionare ales pentru camera dvs. video.
Pe ecran sunt afiºate elementele pe care le
standard) puteþi acþiona la momentul respectiv.
Elementele care nu pot fi modificate vor
– REC MODE/MULTI-SOUND/
apãrea de culoare gri.
AUDIO MIX/USB-CAMERA, etc.
În meniul EDIT/PLAY puteþi selecta
elementele prezentate mai jos. Pentru a
selecta aceste elemente, vezi “Selectarea
elementelor de meniu” (pagina 62).

REC MODE (modul de înregistrare)

G SP ( SP ) Alegeþi aceastã variantã pentru ca înregistrarea casetei sã se


facã în modul SP (Standard Play - Funcþionare standard)
LP ( LP ) Selectând varianta LP (Long Play - Funcþionare îndelungatã)
durata înregistrãrii de pe bandã va creºte comparativ cu modul
SP, devenind de 1,5 ori mai mare. Pentru obþinerea celor mai
bune rezultate vã recomandãm sã utilizaþi caste marca Sony.

b Note
• Dacã înregistraþi în modul LP, este posibilã apariþia zgomotului de tip mozaic sau se
poate întrerupe sonorul în cazul în care caseta este redatã cu alte camere de luat
vederi sau cu aparate video.
• Când realizaþi pe o bandã mixaje între înregistrãri în modul SP ºi înregistrãri în modul
LP, este posibil ca imaginea redatã sã fie distorsionatã sau codul temporal poate sã
nu fie corect scris între scene.

AUDIO MODE (modul audio)

G 12 BIT Alegeþi aceastã variantã pentru a înregistra în modul 12-biþi


(2 coloane sonore stereo).

16BIT ( 916b) Selectând aceastã variantã, puteþi înregistra în modul 16-biþi


(1 coloanã sonorã stereo de înaltã calitate).

b Notã
• Nu puteþi selecta AUDIO MODE când copiaþi benzi înregistrate în sistem Digital8
cu alt aparat video. Puteþi însã sã selectaþi AUDIO MODE când copiaþi cu alt
aparat video benzi înregistrate cu alte dispozitive în sistem Hi8 / standard 8
mm 8, prin intermediul interfeþei DV .
Continuã...

81
VOLUME (volum)

Pentru detalii, vezi paginile 49, 53.

MULTI-SOUND (sunet multiplu)


Puteþi alege cum sã fie redat sonorul înregistrat pe bandã în modul stereo. Selectaþi
modul dorit când este redatã o bandã în sistem Digital8 care a fost înregistratã
dupã o casetã cu o pistã cu sonor dublu în sistem DV sau când este redatã o casetã
în sistem Hi8 / standard 8 mm 8 înregistratã cu alte dispozitive cu piste cu
sonor dublu în sistem stereo AFM HiFi.

G STEREO Alegeþi aceastã variantã pentru a fi redatã o casetã stereo


sau una cu pistã sonorã dublã,cu sunet principal ºi sub sunet.

1 Sistem Digital8 : Selectaþi aceasta pentru a fi redatã o bandã


stereo cu sonor pe canalul din stânga sau o pistã cu sonor dual cu
sunet principal.
Sistem Hi8 / standard 8 mm 8 : Selectaþi aceasta pentru a fi
redatã o casetã stereo cu sonor mono sau o pistã cu sonor dual cu
sunet principal.

2 Sistem Digital8 : Selectaþi aceasta pentru a fi redatã o casetã


stereo cu sunet pe canalul din dreapta sau o pistã sonorã dublã cu
sonor secundar (sub sound).
Sistem Hi8 / standard 8 mm 8 : Selectaþi aceasta pentru a fi
redatã o casetã cu sonor nenatural sau o pistã cu sonor dual cu sunet
secundar (sub sound).

b Note
• Puteþi reda o casetã cu pistã sonorã dublã cu ajutorul acestei camere video. Nu
puteþi însã înregistra o pistã audio dublã cu aceastã camerã video.
• Acest reglaj revine la varianta [STEREO] când deconectaþi sursa de alimentare a
camerei video mai mult de 5 minute.

TBC (Time Base Corrector - corectorul bazei de timp)

G ON Selectaþi aceastã variantã pentru a corecta instabilitatea imaginii


(tremurul pe direcþie orizontalã a imaginii în timpul redãrii).
OFF Alegeþi varianta aceasta pentru a nu fi compenstatã distorsionarea
imaginii ce a apãrut la redarea unei benzi pe care s-a copiat de mai
multe ori sau pe care a fost înregistrat semnalul unor jocuri TV.

b Notã
• Funcþia TBC acþioneazã numai pentru benzi înregistrate cu alte dispozitive, în
sistem Hi8 / standard 8 mm 8.

82
DNR (Digital Noise Reduction - reducerea digitalã a zgomotului)

G ON Selectaþi aceastã variantã pentru a fi eliminat zgomotul de culoare din


imagine.
OFF Alegeþi varianta aceasta pentru a reduce la minim imaginile false
dintr-un ansamblu ce conþine multe elemente în miºcare.

b Notã
• Funcþia DNR acþioneazã numai pentru benzi înregistrate cu alte dispozitive, în
sistem Hi8 / standard 8 mm 8.

AUDIO MIX (mixaj audio)

Puteþi regla balansul audio dintre ST1 (sunetul principal) ºi ST2 (sub sunetul) de pe
bandã.
b Note
• Nu puteþi ajusta sonorul înregistrat în modul audio pe 16 biþi.
• Când deconectaþi sursa de alimentare a camerei video o perioadã mai lungã de
5 minute se va auzi numai sonorul original înregistrat.
• Nu puteþi regla balansul pentru benzi înregistrate cu alte dispozitive, în sistem Hi8
/ standard 8 mm 8.

LCD SET (reglarea ecranului cu cristale lichide)

Imaginea înregistratã nu va fi afectatã de acest reglaj.

LCD BRIGHT (luminozitatea ecranului LCD)


Vezi pagina 20 pentru detalii.

LCD BL LEVEL (iluminarea din spate a ecranului LCD)


Puteþi regla iluminarea din spate a ecranului LCD.

G NORMAL Luminozitate standard.


BRIGHT Selectatând aceastã variantã, luminozitatea ecranului LCD va
fi mai mare.

b Note
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã externã de alimentare cu energie, este
selectatã automat varianta [BRIGHT] a acestui reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT], durata de autonomie a acumulatorului se
diminueazã cu circa 10 procente la înregistrare.
Continuã...
83
LCD COLOR (culoarea ecranului LCD)
Atingeþi / pentru a regla culoarea ecranului LCD.

Intensitate scãzutã Intensitate mare


a culorii a culorii

A/V c DV OUT

Puteþi conecta un dispozitiv digital ºi unul analogic la camera dvs. video ºi sã


convertiþi semnalul transmis de echipamentele conectate în semnalul potrivit cu
camera dvs. video.

G OFF Alegeþi aceastã variantã când nu folosiþi funcþia de conversie


digitalã.
ON ( ) Pentru a obþine cu ajutorul camerei dvs. video (la ieºire) imagini
analogice ºi semnal sonor în format digital.
Semnalul analogic este preluat prin mufa A/V a camerei, este
convertit, iar apoi este scos prin interfaþa DV a camerei dvs. de luat
vederi.
Pentru detalii, consultaþi “Ghidul de utilizare a aplicaþiei software”.

PB MODE

G AUTO Alegeþi aceastã variantã pentru a fi detectat automat sistemul (Hi8


/ standard 8 mm 8 sau Digital ) ce a fost utilizat pentru a
se înregistra banda ºi porniþi redarea. În timpul trecerii de la un
sistem la altul, ecranul devine albastru ºi sunt afiºate urmãtoarele.
Este de asemenea posibil ca uneori sã se audã un fâºâit.
T / 8 : la trecerea din sistemul Digital 8 la Hi8
/standard 8 8
/8T : la trecerea din sistemul Hi8 /standard 8 8
la Digital 8

/8 Selectaþi aceasta pentru a fi redatã o casetã ce a fost înregistratã cu


alte dispozitive în sistem Hi8 /standard 8 8 când camera
dvs. de luat vederi nu detecteazã automat sistemul în care a avut
loc înregistrarea.

b Notã
• Reglajul revine la varianta [AUTO] când decuplaþi sursa de alimentare a camerei
video sau când deplasaþi comutatorul POWER.

84
USB – CAMERA

Puteþi conecta cablul USB (furnizat) la camera dvs. video ºi sã urmãriþi imaginea
afiºatã de panoul LCD al camerei pe monitorul unui calculator (transmisia USB).
Pentru detalii, consultaþi “Ghidul pentru utilizarea aplicaþiei software”.

G OFF Selectaþi aceastã variantã pentru a dezactiva funcþia de


transmisie USB.
USB STREAM Alegând aceastã variantã, funcþia de transmisia USB este
activatã.

USB – PLY/EDT

Puteþi conecta cablul USB (furnizat) la camera dvs. video ºi sã urmãriþi imaginea de pe
bandã sau din memoria “Memory Stick” pe monitorul unui calculator.
Pentru detalii, consultaþi “Ghidul pentru utilizarea aplicaþiei software”.

G STD-USB Selectaþi aceastã variantã pentru a viziona imaginea de pe


“Memory Stick”.
PictBridge Alegeþi aceastã variantã pentru a conecta o imprimantã
compatibilã cu standardul PictBridge (pag. 107).
USB STREAM Selectaþi aceastã variantã penru a viziona imaginile de pe
bandã.

DATA CODE (cod de date)

G OFF Selectaþi aceastã variantã pentru ca în timpul redãrii sã nu fie


afiºate data, ora ºi date legate de reglajele camerei.
DATE / TIME Alegând aceastã variantã, în timpul redãrii vor fi afiºate data
ºi ora (pagina 58).
CAMERA DATA Selectaþi aceasta pentru ca reglajele camerei sã fie afiºate în
timpul redãrii (pagina 58).

q REMAINING (lungimea benzii rãmase)

G AUTO Selectaþi aceastã variantã pentru a fi afiºat indicatorul de bandã


timp de circa 8 secunde :
• Dupã ce aþi selectat modul CAMERA-TAPE, caseta fiind
introdusã în aparat, ºi dupã ce camera de luat vederi
calculeazã lungimea rãmasã a benzii.
• Când atingeþi (redare/pauzã).
ON Selectând aceastã variantã indicatorul lungimii rãmase a
benzii este afiºat întotdeauna.

Continuã...

85
REMOTE CTRL (telecomandã)

G ON Selectaþi aceastã variantã când utilizaþi telecomanda ce v-a fost


furnizatã împreunã cu camera video.
OFF Selectaþi aceasta pentru a dezactiva senzorul de telecomandã ºi a
evita astfel preluarea de cãtre camera video a comenzilor transmise
de telecomanda altui aparat video.

b Notã
• Reglajul revine la varianta [ON] atunci când sursa de alimentare este deconectatã
de la camera dvs. video o perioadã mai lungã de 5 minute.

REC LED (indicator luminos pentru înregistrare)

G ON Selectaþi aceastã variantã pentru ca în timpul înregistrãrii sã


fie pornit indicatorul luminos ce semnalizeazã cã se
înregistreazã aflat pe partea frontalã a camerei dvs. video.
OFF Selectaþi aceastã variantã într-una din situaþiile prezentate în
continuare, pentru ca beculeþul sã nu se aprindã pe durata
înregistrãrii.
• Când nu doriþi ca subiectul pe care doriþi sã-l înregistraþi sã
aibã emoþii ºtiind cã este filmat.
• Dacã subiectul vizat este înregistrat de la micã distanþã.
• Dacã subiectul reflectã lumina provenitã de la indicatorul
luminos ce semnalizeazã cã se înregistreazã.

BEEP (semnal sonor)

G MELODY Selectaþi aceastã variantã pentru ca la pornirea/oprirea


înregistrãrii, când acþionaþi panoul tactil sau atunci când
survin situaþii neobiºnuite sã fie emis un semnal acustic sub
forma unei melodii.
NORMAL Alegând aceastã variantã, în locul unei melodii se va auzi un
semnal sonor.
OFF Selectaþi aceasta pentru ca la acþionarea camerei sã nu se
audã nici melodie, nici semnal sonor, nici sunetul scos de
sistemul obturator ºi nici semnalul sonor de confirmare a
executãrii unei operaþii cu ajutorul panoului tactil.

86
DISPLAY (afiºaj)

G LCD PANEL Selectaþi aceastã variantã pentru ca informaþii precum codul


temporal sã fie afiºate pe ecranul LCD ºi în vizor.
V–OUT/PANEL Selectaþi aceasta pentru ca informaþiile de tipul cod temporal
sã fie afiºate pe ecranul televizorului, pe ecranul LCD ºi în
vizor.

b Notã
• Nu puteþi introduce semnal în camera dvs. de luat vederi dacã apãsaþi butonul
DSPL/BATT INFO cât timp este selectat [V-OUT/PANEL].

MENU ROTATE (parcurgerea meniului)

Puteþi selecta direcþia în care este parcurs meniul (în sus sau în jos) pe ecranul
LCD la atingerea simbolurilor sau .

G NORMAL Selectaþi aceastã variantã pentru ca elementele de meniu sã


fie parcurse în jos la atingerea butonului .
OPPOSITE Selectaþi aceasta pentru ca elementele de meniu sã fie
parcurse în sus la atingerea butonului .

A.SHUT OFF (oprire automatã)

G 5 min Selectaþi aceastã variantã pentru a activa funcþia Auto shut


off (funcþia de oprire automatã). Dacã au trecut aproximativ
5 minute în care nu a fost folositã camera video, aceasta este
opritã în mod automat pentru a se evita descãrcarea inutilã a
acumulatorului.
NEVER Selectaþi aceasta pentru a dezactiva funcþia Auto shut off.

b Notã
• Dacã aceastã camerã video este conectatã la o prizã de perete, pentru opþiunea
[A.SHUT OFF] este aleasã automat varianta [NEVER].

Continuã...

87
Reglajele din oficiu sunt marcate cu simbolul
Utilizarea meniului G. Indicatorii din paranteze apar când este
selectat reglajul respectiv. Elementele de
(TIME/LANGU.- reglaj care vã stau la dispoziþie spre a putea
fi modificate variazã în funcþie de modul de
Timp/Limbã) funcþionare ales pentru camera dvs. video.
Pe ecran sunt afiºate elementele pe care le
– CLOCK SET/WORLD TIME, etc. puteþi acþiona la momentul respectiv.
Elementele care nu pot fi modificate vor
În meniul TIME/LANGU. puteþi selecta apãrea de culoare gri.
elementele prezentate mai jos. Pentru a
selecta aceste elemente, vezi “Selectarea
elementelor de meniu” (pagina 62).

CLOCK SET (potrivirea ceasului)

Puteþi stabili data ºi ora (pagina 21).

WORLD TIME (diferenþa de fus orar)

Puteþi stabili diferenþa de fus orar atunci când utilizaþi camera în strãinãtate. Alegeþi
diferenþa de timp corespunzãtoare atingând / , iar indicaþia ceasului se va
regla conform acestei diferenþe. Dacã pentru diferenþa de fus orar alegeþi valoarea 0,
ceasul va reveni la ora potrivitã iniþial.

LANGUAGE (limbã)

Puteþi alege sau schimba limba utilizatã pentru afiºarea informaþiilor pe ecran (pagina
24). Limbile disponibile sunt : engleza, engleza simplificatã, chineza-tradiþionalã, chineza
simplificatã, franceza, spaniola, portugheza, germana, olandeza, italiana, greaca, rusa,
araba ºi persana.

88
3 Atingeþi indicaþia [ADD].
Particularizarea
Meniului Personal
Puteþi adãuga Meniului Personal elemente
de meniu pe care le utilizaþi în mod frecvent,
sau sã ordonaþi elementele respective dupã
cum vã este mai convanabil. Puteþi
particulariza Meniul Personal pentru fiecare 4 Atingeþi / pentru a selecta o
mod de funcþionare (power) al camerei dvs. categorie de meniu, apoi atingeþi
video. simbolul .
Elementele disponibile pot varia în
funcþie de modul de funcþionare a
camerei video.
Adãugarea unui meniu Sunt afiºate numai elementele de meniu
– Add (adaugã) disponibile.

Puteþi adãuga Meniului Personal elemente


de meniu frecvent utilizate pentru a avea un
acces mai rapid ºi mai facil la ele.

b Notã
• Pentru fiecare din modurile de funcþionare 5 Atingeþi / pentru a selecta un
ale camerei -CAMERA-TAPE, element de meniu, apoi atingeþi simbolul
CAMERA-MEMORY ºi PLAY/EDIT .
puteþi adãuga pânã la 28 de elemente de
meniu. Dacã doriþi sã adãugaþi ºi alte
elemente de meniu, va trebui sã le ºtergeþi
pe cele mai puþin importante înainte de a
adãuga unul nou (pag. 90).

1 Atingeþi indicaþia .
6 Atingeþi [YES].
Meniul este adãugat la sfârºitul listei.

7 Atingeþi .

2 Atingeþi [P-MENU SET UP].


Dacã meniul dorit nu este afiºat, atingeþi
/ pânã ce meniul care vã
intereseazã apare pe ecran.

Continuã...

89
Stabilirea ordinii meniurilor
ªtergerea unui meniu
afiºate în Meniul Personal
– Delete (ºterge)
– Sort (ordonare)

Puteþi aranja meniurile adãugate Meniului


1 Atingeþi indicaþia . Personal în ordinea în care vã convine.

1 Atingeþi indicaþia .

2 Atingeþi [P-MENU SET UP].


Dacã meniul dorit nu este afiºat pe ecran,
atingeþi / pânã ce meniul care vã 2 Atingeþi [P-MENU SET UP].
intereseazã apare pe ecran. Dacã meniul dorit nu este afiºat, atingeþi
/ pânã ce meniul care vã
intereseazã apare pe ecran.

3 Atingeþi [DELETE].

3 Atingeþi [SORT].

4 Atingeþi meniul pe care doriþi a-l ºterge.

4 Atingeþi meniul pe care doriþi sã-l


mutaþi.

5 Atingeþi [YES].
Meniul selectat este ºters din Meniul
Personal.
5 Atingeþi / pentru a deplasa
6 Atingeþi . elementul de meniu în poziþia doritã.

b Notã
• Nu puteþi ºterge [MENU] ºi [P-MENU SET
UP].

Continuã...
90
6 Atingeþi simbolul .
Iniþializarea reglajelor
Pentru a rearanja mai multe elemente,
– Reset
repetaþi paºii de la 4 la 6.

7 Atingeþi [END]. Dupã adãugarea sau ºtergerea de meniuri,


puteþi iniþializa Meniul Personal, readucân-
8 Atingeþi . du-l la reglajele din oficiu.

b Notã 1 Atingeþi indicaþia .

• Nu puteþi deplasa [P-MENU SET UP].

2 Atingeþi [P-MENU SET UP].


Dacã meniul dorit nu este afiºat, atingeþi
/ pânã ce meniul care vã
intereseazã apare pe ecran.

3 Atingeþi [RESET].

4 Atingeþi [YES].

5 Atingeþi [YES].
Meniul Personal revine la reglajele
stabilite din oficiu.
Pentru a renunþa la operaþia de
iniþializare, atingeþi [NO].

6 Atingeþi .

91
Duplicare / Montaje

Conectarea la un aparat video sau la TV


Puteþi sã înregistraþi imagini de la un aparat video sau de la un televizor pe o bandã sau pe
“Memory Stick” introduse în camera dvs. (pag. 94). Puteþi de asemenea sã realizaþi o copie
a imaginilor înregistrate cu camera dvs. video pe alte dispozitive de înregistrare (pag. 93).
Conectaþi camera dvs. de luat vederi la aparatul video aºa cum este prezentat în continuare:

Mufã A/V
Conectarea cu un cablu i.Link

Cablu i.Link (opþional)

Mufã i.Link

Interfaþa DV

Mufã S VIDEO

galben

Cablu de conctare A/V (furnizat) alb


aparat video
roºu sau televizor

l : Flux de semnal

* Imaginile pot fi reproduse mai fidel dacã folosiþi • Când conectaþi camera dvs. video la un
un cablu S video (opþional). Când dispozitivul echipament mono, cuplaþi conectorul
ce urmeazã a fi conectat are o mufã S video, galben al cablului A/V la mufa video, iar
realizaþi conexiunea la respectiva mufã în loc pe cel roºu (canalul drept) sau pe cel alb
sã folosiþi conectorul video de culoare (canalul stâng) la mufa audio a aparatului
galbenã.Semnalul audio nu va ajunge la ieºire video sau a televizorului.
când realizaþi conexiuna numai prin mufa S
video.
Pentru a utiliza un cablu i.LINK
la realizarea conexiunii
b Note
Folosiþi un cablu i.LINK (opþional) pentru a
• Utilizaþi cablul de conectare A/V pentru a
cupla camera dvs. video la un alt dispozitiv
pune în legãturã camera dvs. video cu alte
dispozitive. Înainte de conectare, verificaþi prin interfaþa DV.
dacã pentru opþiunea [DISPLAY] din Semnalele video ºi audio vor fi transmise
digital, obþinându-se imagini de înaltã
meniul (STANDARD SET) este aleasã
calitate. Þineþi seama cã nu puteþi înregistra
varianta [LCD PANEL] (reglaj stabilit din
separat imaginile ºi sunetul. Pentru detalii,
oficiu) (pagina 87).
vezi pagina 129 - 130.
92
b Note
Copierea pe o alt㠕 Când camera este conectatã la un aparat
casetã video prin interfaþa DV , nu puteþi
înregistra titlul, indicatorii sau cuvintele
Puteþi copia ºi realiza montaje cu imaginile introduse pe ecranul index al memoriei
redate de camera dvs. video folosind alte “Memory Stick”.
dispozitive de înregistrare (cum ar fi aparate • Când duplicaþi o casetã folosind cablul de
video).
conectare A/V, apãsaþi butonul DSPL/
BATT INFO pentru ca indicatorii de genul
1 Conectaþi aparatul video la camera dvs. codului temporal sã nu mai fie afiºaþi
de luat vederi ca pe un dispozitiv de (pagina 58). În caz contrar, aceºtia vor fi
înregistrare (pagina 92). înregistraþi pe bandã.
• Pentru a fi înregistrate data/ora ºi
2 Pregãtiþi aparatul video pentru a informaþiile legate de reglarea camerei,
înregistra. acestea trebuie sã fie afiºate pe ecran
• Introduceþi în aparat caseta ce urmeazã (pagina 58).
a fi înregistratã. • Imaginile care au fost incluse într-un
• Dacã aparatul video are un selector de montaj folosindu-se Efecte de imagine
intrãri, puneþi-l în poziþia corespun- ([PICT EFFECT] - pagina 72, Efecte
zãtoare modului intrare (input). digitale (Digital effect) -paginile 42, 51 sau
Mãrirea la redare (Playback Zoom) - pagina
3 Pregãtiþi camera video pentru a reda. 57 ) nu nu pot fi obþinute la ieºire prin
• Introduceþi caseta înregistratã în Interfaþa DV .
compartimentul camerei video. • Când legãtura se realizeazã prin cablul
• Deplasaþi comutatorul POWER pentru a i.LINK, imaginea înregistratã devine
selecta modul PLAY/EDIT. grosierã dacã imaginea sursã a fost trecutã
în starea pauzã de redare a camerei video
4 Porniþi redarea benzii aflate în camera în timpul operaþiei de înregistrare cu un
de luat vederi ºi înregistraþi-o pe caseta aparat video.
din aparatul video. • Când copiaþi o bandã înregistratã cu alte
Consultaþi ºi instrucþiunile de utilizare dispozitive în sistem Hi8 / standard
ce însoþesc aparatul video. 8 mm prin Interfaþa DV, este posibil ca
5 Opriþi camera ºi aparatul video când imaginea sã fluctueze. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate. Semnalele
duplicarea casetei s-a încheiat. digitale sunt obþinute la ieºire ca semnale
de imagine de la interfaþa DV, în timpul
redãrii.

93
Dacã simbolul nu este afiºat pe ecran,
Înregistrarea atingeþi . Dacã nu îl gãsiþi,
atingeþi [MENU] ºi alegeþi-l din meniul
imaginilor redate de (EDIT/PLAY) (pagina 78).

un aparat video sau 3 Atingeþi [REC PAUSE].


La înregistrarea pe o unitate “Memory
de la televizor Stick”

Puteþi înregistra ºi realiza montaje fie pe 1 Atingeþi simbolul .


bandã, fie în memoria “Memory Stick”, ale 2 Atingeþi indicaþia [MENU].
imaginilor sau programelor înregistrate de
la televizor sau dupã un aparat video. 3 Alegeþi meniul (EDIT/PLAY), apoi
[ REC CTRL], având simbolul .
Puteþi de asemenea sã înregistraþi o scenã
ca imagine staticã în memoria “Memory 5 Începeþi redarea casetei cu aparatul
Stick”.
video sau alegeþi un program de
Introduceþi o casetã sau un card de memorie televiziune.
“Memory Stick” în aparat.
Imaginea redatã de aparatul conectat
b Note apare pe ecranul LCD al camerei video.
• Camera dvs. video poate înregistra numai 6 Atingeþi [REC START] în punctul în care
dupã surse PAL. Spre exemplu, imaginile
doriþi sã înceapã înregistrarea.
redate de aparate video sau programe TV
franceze (SECAM) nu pot fi înregistrate 7 Opriþi înregistrarea.
corect. Vezi paginile 123 pentru detalii
legate de sistemele TV de culoare. La înregistrarea pe o bandã
• Dacã utilizaþi un adaptor cu 21 de pini Atingeþi (stop) sau indicaþia
pentru a prelua semnal de la o sursa PAL, [REC PAUSE].
aveþi nevoie de un adaptor cu 21 pini în La înregistrarea pe o unitate “Memory
ambele direcþii (opþional). Stick”
Atingeþi [REC STOP].

8 Atingeþi , apoi .
Înregistrarea filmelor z Sfaturi
• Indicatorul apare la conectarea
camerei dvs. cu un alt dispozitiv prin cablul
1 Conectaþi televizorul sau aparatul video i.Link. (Acest indicator poate apãrea ºi pe
la camera dvs. de luat vederi (pag. 92). ecranul televizorului dvs.)
• La înregistrarea filmelor pe o unitate
2 Dacã înregistraþi dupã un aparat video, “Memory Stick” puteþi sãri pasul 4 ºi sã
introduceþi o casetã în aparat. apãsaþi REC START/STOP la pasul 6.
• Pentru a asigura o tranziþie linã, vã
3 Deplasaþi comutatorul POWER pentru recomandãm sã nu realizaþi pe aceeaºi
a selecta modul PLAY/EDIT. bandã montaje între imagini înregistrate
în sistem Hi8 /standard 8 mm cu
4 Acþionaþi camera de luat vederi pentru a alte dispozitive ºi imagini înregistrate în
înregistra filme. sistem Digital8 .
La înregistrarea pe o bandã
1 Atingeþi indicaþia .
2 Atingeþi [ REC CTRL] având
simbolul .
94
Înregistrarea imaginilor
statice Copierea imaginilor
de pe bandã pe
1 Parcurgeþi paºii de la 1 la 3 ai procedurii
“Înregistrarea filmelor” (pag. 94).
“Memory Stick”
Pe “Memory Stick” puteþi înregistra atât filme
2 Porniþi redarea la aparatul video sau (cu sonor mono) cât ºi imagini statice.
recepþionaþi programul TV pe care Verificaþi dacã în aparat sunt introduse o
doriþi a-l înregistra. casetã înregistratã în sistem Digital8 ºi o
Imaginile de la aparatul video sau de la unitate “Memory Stick”.
televizor apar pe ecranul camerei dvs.
de luat vederi. 1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru
3 Apãsaþi uºor butonul PHOTO în dreptul a selecta modul PLAY/EDIT.
scenei pe care doriþi a o înregistra. 2 Cãutaþi ºi înregistraþi scena pe care
Verificaþi imaginea ºi apoi apãsaþi
complet butonul. doriþi sã o înregistraþi.
Imaginea nu este înregistratã pânã ce nu Când se înregistreazã o imagine
se apasã complet butonul PHOTO. staticã
Eliberaþi acest buton dacã nu doriþi sã 1 Atingeþi simbolul (redare) pentru
fie înregistratã scena respectivã ºi a fi redatã banda.
selectaþi altã scenã prin metoda descrisã
2 Apãsaþi uºor PHOTO în dreptul scenei
mai sus.
pe care vreþi sã o înregistraþi. Verificaþi
scena pe ecran dupã care apãsaþi
complet respectivul buton.

Când se înregistreazã un film


1 Atingeþi simbolul .
2 Atingeþi [MENU].
3 Selectaþi meniul (EDIT/PLAY),
apoi [ REC CTRL] cu simbolul .
4 Atingeþi simbolul (redare) pentru
a fi redatã banda.

5 Atingeþi indicaþia [REC START] în


punctul de unde doriþi sã înceapã
înregistrarea.

Continuã...

95
6 Atingeþi [REC STOP] în punctul unde
vreþi sã se încheie înregistrarea. Copierea imaginilor
7 Atingeþi simbolul
se opri redarea benzii.
(stop) pentru a statice de pe o
8 Atingeþi , apoi . unitate “Memory Stick”
pe bandã
b Note Puteþi înregistra imagini statice pe o bandã.
• Codul de date ºi titlurile înregistrate pe Verificaþi dacã în aparat sunt introduse
bandã nu pot fi înregistrate în memoria unitatea “Memory Stick” cu imaginile dorite
“Memory Stick”. Vor fi înregistrate ora ºi ºi o casetã.
data la care este înregistratã imaginea pe
“Memory Stick”. 1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru
• Sonorul este înregistrat mono la 32 kHz. a selecta modul PLAY/EDIT.
• Când se înregistreazã imagini de pe bandã
ca imagini statice, acestea sunt înregistrate 2 Cãutaþi cu ajutorul simbolurilor
în mod automat în modul [FRAME], chiar (derulare) sau (rulare rapidã
dacã din meniul de reglaje aþi selectat înainte) punctul de unde doriþi sã
varianta [FIELD] (pag. 69). înceapã înregistrarea, apoi atingeþi
• Dacã stocaþi imagini înregistrate în alt (stop).
sistem de înregistrare (Digital8 , Hi8
/standard 8 mm , cu alte dispozitive) 3 Atingeþi simbolul .
scenele de tranziþie dintre diferitele sisteme
de înregistrare pot sã fie incorect pãstrate 4 Atingeþi / pentru a selecta
în memoria “Memory Stick”. imaginea pe care vreþi sã o copiaþi.

z Sfaturi 5 Atingeþi indicaþia .


• Puteþi sã înregistraþi un film ºi apãsând
6 Atingeþi [ REC CTRL] cu simbol .
butonul REC START/STOP în timpul
redãrii benzii. Dacã elementul dorit nu este afiºat,
• Pentru informaþii legate de durata de atingeþi / . Dacã nu îl puteþi gãsi,
înregistrare a filmelor, vezi pagina 28. antingeþi [MENU] ºi selectaþi-l din
meniul (EDIT/PLAY).

7 Atingeþi indicaþia [REC PAUSE].

8 Atingeþi [REC START].


Imaginea selectatã este copiatã pe bandã

9 Atingeþi (stop) sau [REC PAUSE]


când doriþi sã opriþi înregistrarea.
Pentru a copia ºi alte imagini statice,
selectaþi-le prin atingerea simbolurilor
/ , apoi repetaþi paºii de la 7 la 9.

10 Atingeþi , apoi .

96
b Note
• Nu puteþi copia ecranul index. Copierea scenelor
• Este posibil sã nu puteþi copia cu camera
dvs. imagini modificate pe calculator sau
selectate de pe o
înregistrate cu alte camere video. bandã
• Nu puteþi copia filme MPEG pe bandã.
– Montajul digital al unui
program
Puteþi alege pânã la 20 de scene (programe)
ºi sã le înregistraþi într-o ordine doritã de dvs.
cu ajutorul altor echipamente de înregistrare
cum ar fi un aparat video, sau pe o unitate
“Memory Stick” introdusã în camera dvs. de
luat vederi. La înregistrarea pe o unitate
“Memory Stick” omiteþi paºii 1 ºi 2 ºi porniþi
de la “Înregistrarea ca programe a scenelor
selectate” (pagina 102).

b Notã
• Montajul digital al unui program nu
funcþioneazã în cazul benzilor înregistrate
cu alte aparate în sistem Hi8 /
standard 8 mm .

ªtergeþi scenele nedorite

Schimbaþi ordinea

Rezultatul operaþiei de
montaj

Continuã...

97
Pasul 1 : Pregãtirea 5 Atingeþi [MENU].
camerei de luat vederi ºi a
aparatului video pentru
operare

Urmaþi paºii procedurii prezentate în


continuare atunci când realizaþi pentru prima
datã montajul digital al unui program pe o 6 Atingeþi / pentru a selecta
bandã din aparatul video. Dupã reglarea (EDIT/PLAY), apoi atingeþi .
aparatului video prin aceastã procedurã,
puteþi omite aceºti paºi.

b Notã
• Nu puteþi realiza operaþii de montaj digital
al programelor, dacã aparatul video
implicat nu acceptã codurile [IR SETUP]. 7 Atingeþi / pentru a selecta
[PROG. EDIT], apoi atingeþi .
1 Conectaþi aparatul dvs. video la camera
de luat vederi ca pe un dispozitiv de
înregistrare (pagina 92).
Puteþi utiliza fie cablul de conectare A/
V, fie cablul i.LINK pentru realizarea
conexiunii. Procedura de duplicare este
mai simplã dacã folosiþi cablul i.LINK
pentru cuplarea echipamentelor. 8 Atingeþi [OTHER DEVICE].
2 Pregãtiþi aparatul video pentru a
înregistra.
• Introduceþi caseta ce urmeazã a fi
înregistratã.
• Dacã aparatul video are un selector de
intrare, puneþi-l în poziþia corespun-
zãtoare modului intrare (input) . 9 Atingeþi [EDIT SET].
3 Pregãtiþi camera video (ca echipament
de redare).
• Introduceþi caseta pentru montaj.
• Deplasaþi mai multe trepte comutatorul
POWER pentru a selecta modul PLAY/
EDIT.
10 Atingeþi [CONTROL].
4 Atingeþi .

98
11 Selectaþi [IR] sau [i.Link] . 5 Îndreptaþi emiþãtorul de radiaþii infraroºii
al camerei de luat vederi spre senzorul
La conectarea cu un cablu A/V pentru telecomandã al aparatului video,
Atingeþi [IR], apoi . Urmaþi procedura de la o distanþã de circa 30 cm (12 in.),
descrisã la “Stabilirea codului [IR având grijã ca între cele douã sã nu existe
SETUP]” (pagina 99). obstacole.
La conectarea cu un cablu i.Link 6 Introduceþi o casetã în aparatul video,
Atingeþi [i.Link], apoi . Mergeþi la dupã care treceþi acest aparat în starea
“Pasul 2 : Reglarea sincronizãrii aparatului pauzã de înregistrare.
video” (pagina 101). 7 Atingeþi [IR TEST].
8 Atingeþi [EXEC].
Înregistrarea cu aparatul video începe
atunci când reglajul este corect. La
încheierea testãrii codului [IR SETUP], este
Stabilirea codului [IR SETUP] afiºatã indicaþia [Completed.].
Când realizaþi conexiunea prin cablul de Continuaþi cu “Pasul 2 : Reglarea
conectare A/V, este necesar sã verificaþi sincronizãrii aparatului video” (pag. 101).
codul [IR SETUP] pentru a vedea dacã Când înregistrarea nu începe, selectaþi alt
aparatul video poate fi acþionat de camera cod [IR SETUP] ºi încercaþi din nou.
video (cu ajutorul emiþãtorului de radiaþii
infraroºii).

Emiþãtor de Senzorul
radiaþii infraroºii telecomenzii
Aparat video

Cablu A/V
(furnizat)

1 Atingeþi , apoi [IR SETUP].


2 Alegeþi codul [IR SETUP] al aparatului
video folosind / , apoi atingeþi .
Pentru afla codul [IR SETUP] al aparatului
video consultaþi “Lista codurilor [IR
SETUP]” (pagina 100).
Când producãtorului aparatului dvs. video
îi corespund mai multe coduri, încercaþi-le
pe fiecare pentru a-l afla pe cel mai potrivit.
3 Atingeþi indicaþia [PAUSE MODE].
4 Alegeþi modalitatea ca aparatul video sã
iasã din starea de pauzã de înregistrare, Continuã...
apoi atingeþi .
Consultaþi instrucþiunile de utilizare ale
aparatului video pentru a afla detalii legate
de funcþionarea acestuia.

99
Lista codurilor [IR SETUP] Compania Lista codul
producãtoare [IR SETUP]
Urmãtoarele coduri [IR SETUP] sunt
memorate implicit de camera dvs. video. Nordmende 76
(Din oficiu este aleasã varianta “3”).
Okano 60, 62, 63
Compania Lista codul
producãtoare [IR SETUP] Orion 58*, 70

Sony 1, 2, 3, 4, 5, 6 Panasonic 16, 78

Aiwa 47, 53, 54 Philips 83, 84, 86

Akai 50, 62, 74 Phonola 83, 84

Alba 73 Roadstar 47

Amstrad 73 SABA 21, 76, 91

Baird 30, 36 Salora 89

Blaupunkt 11, 83 Samsung 22, 32, 52, 93, 94

Bush 74 Sanyo 36

CGM 36, 47, 83 Schneider 10, 83, 84

Clatronic 73 SEG 73

Daewoo 26 Seleco 47, 74

Ferguson 76, 83 Sharp 89

Fisher 73 Seimens 10, 36

Funai 80 Tandberg 26

Goldstar 47 Telefunken 91, 92

Goodsmans 26, 84 Thomson 76, 100

Grundig 9, 83 Thorn 36, 47

Hitachi 42, 56 Thoshiba 40, 93

ITT/Nokia Instant 36 Universum 47, 70, 84, 92

JVC 11, 12, 15, 21 W.W. House 47

Kendo 47 Watoson 58, 83

Loewe 16, 47, 84 * componente TV / aparat video

Luxor 89
Mark 26*
Matsui 47, 58*, 60
Mitsubishi 28, 29
Nokia 36, 89
Nokia Oceanic 89

100
Pasul 2 : Reglarea 5 Derulaþi banda din aparatul video, dupã
sincronizãrii aparatului video care porniþi redarea cu încetinitorul.
Vor fi afiºate 5 numere de deschidere
corespunzãtor fiecãrui [IN] ºi 5 numere
Urmaþi paºii prezentaþi mai jos când realizaþi de închiere pentru fiecare [OUT].
pentru prima datã montajul digital al unui
program pe o bandã dintr-un aparat video. 6 Notaþi valoarea numericã corespun-
Puteþi omite acest reglaj dacã a fost efectuat zãtoare fiecãrui indicator [CUT-IN] ºi
în prealabil ºi sã treceþi la urmãtoarea valoarea numericã pentru fiecare [CUT-
procedurã. Puteþi regla sincronizarea camerei OUT], apoi calculaþi valoarea medie
de luat vederi ºi a aparatului video pentru a pentru [CUT-IN] ºi pentru [CUT-OUT].
evita ca scena de început sã fie omisã.
7 Atingeþi [CUT-IN].

1 Scoateþi caseta din camera de luat vederi.


Pregãtiþi un creion ºi o hârtie pentru a
nota.

2 Treceþi aparatul video în modul pauzã de


înregistrare.
Omiteþi acest pas dacã aþi selectat 8 Atingeþi / pentru a alege
[i.LINK] la pasul 11 de la pagina 98.
valoarea medie a lui [CUT-IN], apoi
b Notã atingeþi .
• Rulaþi banda aproximativ 10 secunde Este stabilitã poziþia de început, calculatã
înainte de pauzã. Este posibil ca a înregistrãrii.
scenele de început sã nu fie înregistrate
9 Atingeþi [CUT-OUT].
atunci când înregistrarea porneºte
chiar de la începutul benzii.

3 Atingeþi , apoi [ADJ TEST].

10 Atingeþi / pentru a alege


valoarea medie a lui [CUT-OUT], apoi
atingeþi .
4 Atingeþi [EXEC]. Este stabilitã poziþia calculatã de
Este înregistratã o imagine (cu o duratã încheiere a înregistrãrii.
de circa 50 de secunde) cu 5 indicatori
[IN] ºi 5 [OUT] (corespunzãtori) pentru 11 Atingeþi [END] de douã ori.
a vã permite sã reglaþi sincronizarea. La
finalul înregistrãrii apare indicatorul
[Completed.].

101
Înregistrarea ca programe a 5 Atingeþi / pentru a alege [PROD.
scenelor selectate EDIT], apoi atingeþi .

Când realizaþi pentru prima datã montajul


digital al unui program pe o bandã dintr-un
aparat video, parcurgeþi în primul rând
procedurile descrise la Paºii 1 ºi 2 (paginile
97 - 101).
6 Atingeþi simbolul dorit.
b Notã
La înregistrarea pe o casetã din
• Titlul ºi indicatorii de ecran nu se copiazã. aparatul video
Totuºi un titlu deja înregistrat pe bandã Atingeþi [OTHER DEVICE].
va fi copiat.

1 Pregãtiþi o casetã sau o unitate “Memory


Stick”.
Introduceþi în camera de luat vederi
caseta ce urmeazã a fi redatã.
Dacã doriþi sã înregistraþi pe o casetã, La înregistrarea pe o unitate “Memory
introduceþi în aparatul video caseta pe Stick”
care se va înregistra. 1 Atingeþi [MEMORY STICK].
Dacã doriþi sã înregistraþi pe o unitate
“Memory Stick”, introduceþi în camera
video unitatea “Memory Stick” pe care
se va înregistra.

2 Atingeþi .
2 Atingeþi în mod repetat [IMAGE SIZE]
3 Atingeþi [MENU].
pentru a alege mãrimea doritã a imaginii.

7 Cãutaþi începutul primei scene pe care


doriþi sã o copiaþi, apoi treceþi camera
video în starea pauzã de redare.
Poziþia poate fi ajustatã cu ajutorul /
4 Atingeþi / pentru a alege (frame - cadru).
(EDIT/PLAY), apoi atingeþi . 8 Atingeþi [MARK IN].
Este stabilit punctul de început al
primului program, iar marcajul aflat în
partea de sus a acestui program devine
albastru deschis.

La înregistrarea pe o unitate “Memory


Stick” este afiºat [IMAGE SIZE]

102
9 Cãutaþi sfârºitul primei scene pe care Când este înregistrat un program,
marcajul acestuia îºi schimbã culoarea
doriþi sã o înregistraþi, apoi treceþi din oranj în albastru deschis. Dupã ce
camera video în starea pauzã de redare. au fost înregistrate toate programele,
Poziþia poate fi ajustatã cu ajutorul / operaþia de montaj înceteazã automat.
(frame - cadru). Pentru a renunþa sã înregistraþi, atingeþi
10 Atingeþi [MARK OUT]. [CANCEL].
Este stabilit punctul de sfârºit al primului
program, iar marcajul aflat în partea de
sus a acestui program devine albastru Pentru ca operaþia de montaj
deschis. digital al programelor sã se
încheie
Atingeþi indicaþia [END].

Pentru ca un program sã fie


memorat fãrã a fi înregistrat
Atingeþi [CANCEL] la pasul 13.
11 Repetaþi paºii de la 7 la 10 pentru a Programul va fi pãstrat în memorie pânã ce
crea ºi alte programe. este scoasã caseta din aparat.

12 Treceþi aparatul video în starea pauzã Pentru a ºterge programele


de înregistrare.
Omiteþi acest pas în cazul în care camera 1 Urmaþi paºii de la 1 la 6 ai procedurii
de luat vederi este conectatã prin “Înregistrarea ca programe a scenelor
intermediul unui cablu i.LINK sau dacã selectate” (pagina 102) ºi apoi atingeþi
înregistraþi pe o unitate “Memory Stick” [UNDO].

13 Atingeþi [START]. 2 Atingeþi [DEL 1MARK] pentru a ºterge


ultimul program sau [ALL ERASE]
pentru a ºterge toate programele.
3 Atingeþi [EXEC].
Programele sunt ºterse.
Pentru a renunþa la aceastã operaþie,
atingeþi [CANCEL].

14 Atingeþi [EXEC]. b Note


Începe cãutarea începutului primului
program, apoi începe înregistrarea. În • Nu puteþi stabili punctul de început sau
timpul cãutãrii este afiºat indicatorul pe cel de sfârºit al unei secþiuni libere a
[SEARCH], iar în timpul montajului benzii. Dacã existã o porþiune
apare [EDITING]. neînregistratã în porþiunea stabilitã ca
program este posibil ca perioada totalã de
timp sã nu fie corect afiºatã.
• Când nu puteþi acþiona corect
echipamentul folosind un cablu de
conectare i.LINK, selectaþi [IR] la pasul
11 al procedurii de la pagina 98 ºi stabiliþi
codul [IR SETUP].

103
Pentru a ºterge imaginile de pe
ªtergerea imaginilor ecranul index
înregistrate Puteþi cãuta mai uºor imaginile pe care doriþi
sã le ºtergeþi afiºând câte 6 imagini simultan.
Puteþi ºterge toate imaginile sau numai pe
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru a
cele selectate dintre imaginile stocate pe
“Memory Stick”. selecta modul PLAY/EDIT.
2 Atingeþi simbolul .
1 Deplasaþi mai multe trepte comutatorul 3 Atingeþi simbolul .
POWER pentru a selecta modul PLAY/ 4 Atingeþi indicaþia .
EDIT.
5 Atingeþi [ DELETE].
2 Atingeþi indicaþia . 6 Atingeþi uºor imaginea pe care vreþi sã o
ºtergeþi.
Pe imaginea ce urmeazã sã fie ºtearsã
apare simbolul . Pentru fi afiºate
urmãtoarele respectiv precedentele 6
imagini, atngeþi indicaþiile .
7 Atingeþi .
3 Atingeþi indicaþiile pentru a 8 Atingeþi indicaþia [YES] (da).
selecta imaginea ce doriþi a fi ºtearsã. Imaginile selectate sunt ºterse.
Pentru a renunþa la ºtergerea acestora,
4 Atingeþi indicaþia . atingeþi indicaþia [NO] (nu).

b Note
• Imaginile nu pot fi ºterse când clapeta de
ªterg aceastã
protejare la scriere a memoriei “Memory
imagine?
Stick” este pusã în poziþia de blocat (pag.
125), sau când imaginea selectatã este
5 Atingeþi indicaþia [YES]. protejatã (pag. 105).
Imaginea selectatã este ºtearsã. • Imaginile nu pot fi recuperate odatã ce au
Pentru a renunþa la ºtergerea imaginii, fost ºterse. Aveþi grijã sã verificaþi
atingeþi [NO]. imaginile înainte de a le ºterge.

Pentru a ºterge toate imaginile


deodatã
Selectaþi meniul (MEMORY SET), apoi
atingeþi [ ALL ERASE] (ºterge tot)
(pagina 70).

104
6 Atingeþi imaginea pe care doriþi sã o
Ataºarea de infor- protejaþi la ºtergere.
maþii particulare Pe imaginea
i m a g i n i l o r selectatã apare
simbolul -.
înregistrate –
Protejarea imaginii/Marcaj de
imprimare
Aveþi grijã ca clapeta de protejare la scriere 7 Atingeþi indicaþia .
a unitãþii “Memory Stick” sã nu fie în poziþia
blocat. 8 Atingeþi indicaþia [END].

Pentru a renunþa la protejarea


Evitarea ºtergerii accidentale
imaginii
– Protejarea imaginilor
Urmaþi paºii de la 1 la 5, apoi atingeþi
imaginea a cãrei protecþie doriþi sã o
Puteþi selecta ºi marca imaginile pentru care înlãturaþi.
doriþi a evita ºtergerea accidentalã. Simbolul - dispare de pe imaginea
respectivã.
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru
a selecta modul PLAY/EDIT.

2 Atingeþi indicaþia .

3 Atingeþi simbolul .

4 Atingeþi indicaþia

5 Atingeþi indicaþia [PROTECT].

Continuã...

105
Alegerea imaginilor statice 7 Atingeþi indicaþia .
care sã fie printate
– Marcajul de imprimare 8 Atingeþi indicaþia [END].

Puteþi marca imaginile pe care doriþi sã le Pentru a renunþa la protejarea


imprimaþi în timp ce le vizualizaþi cu camera imaginii
dvs. video. (Nu puteþi specifica numãrul de
Urmaþi paºii de la 1 la 5, apoi atingeþi
copii.)
imaginea a cãrei protecþie doriþi sã o
Pentru a selecta cu ajutorul camerei video
înlãturaþi.
imaginile ce urmeazã a fi imprimate este
utilizat standardul DPOF (Digital Print Order Simbolul dispare de pe imaginea
Format). respectivã.

1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru b Notã


a selecta modul PLAY/EDIT. • Nu marcaþi imagini preluate cu camera dvs.
de luat vederi dacã unitatea “Memory
2 Atingeþi indicaþia .
Stick” conþine deja imagini înregistrate cu
alte dispozitive cãrora le-a fost ataºat
3 Atingeþi simbolul .
marcajul de imprimare. Astfel poate fi
modificatã informaþia corespunzãtoare
imaginilor de la celelalte dispozitive ce au
marcaj de imprimare alocat.

4 Atingeþi uºor indicaþia


SET
END
PRO PR I NT
TECT MARK

PB
DELETE FOLDER

5 Atingeþi indicaþia [PRINT MARK].

6 Atingeþi imaginea pe care doriþi sã o


imprimaþi ulterior.
Peste imaginea
selectatã apare
simbolul .

106
4 Selectaþi (STANDARD SET), apoi
Imprimarea imagi- [USB-PLAY/EDIT] atingând indicaþiile
nilor înregistrate ºi .

(Imprimante compatibile cu 5 Selectaþi [PictBridge], apoi atingeþi


standardul PictBridge) indicaþia .

Puteþi printa cu uºurinþã imagini statice 6 Atingeþi indicaþia .


înregistrate cu camera dvs. video folosind o
imprimantã compatibilã cu standardul 7 Conectaþi mufa USB (pag. 138) a camerei
PictBridge. Este suficient sã stabiliþi dvs. video la o imprimantã, folosind
conexiunea folosind interfaþa de reglaje a cablul USB ce v-a fost furnizat.
camerei, apoi conectaþi între ele camera ºi Localizarea mufei USB a imprimantei
imprimanta prin intermediul cablului USB. diferã în funcþie de model. Consultaþi
instrucþiunile de operare ce însoþesc
PictBridge imprimanta pentru a afla detalii legate de
funcþionarea acesteia.
z Observaþie 8 Selectaþi (PICT. APPLI), apoi
• PictBridge reprezintã un standard industrial [PRINT] atingând ºi .
stabilit de Camera & Imaging Products Dupã ce este efectuatã conexiunea dintre
Association (CIPA). Puteþi tipãri imagini camera dvs. video ºi imprimantã, pe ecran
statice fãrã a utiliza un computer, apare simbolul .
conectând o imprimantã direct la o camerã
video digitalã sau un aparat de fotografiat
digital, indiferent producãtorul aparatului.
Indicaþia
PictBridge
Introduceþi în aparat o unitate de memorie
“Memory Stick” pe care sunt stocate imagini
statice, alimentaþi cu hârtie imprimanta ºi
porniþi alimentarea. Una dintre imaginile stocate în memoria
“Memory Stick” va fi afiºatã.

Conectarea camerei dvs. de b Note


luat vederi la imprimant㠕 Nu putem garanta funcþionarea modelelor
ce nu acceptã standardul PictBridge.
• Nu puteþi conecta camera dvs. video la
b Notã imprimatã dacã în meniul de reglaje pentru
• Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de opþiunea [USB-PLAY/EDIT] nu este
perete pentru a alimenta camera video. aleasã varianta [PictBridge]. Urmaþi
instrucþiunile ce apar pe ecran.
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru
a selecta modul PLAY/EDIT.

2 Selectaþi .

3 Atingeþi indicaþia [MENU].

107
Pentru ca imprimarea sã se
Imprimarea opreascã
Atingeþi uºor indicaþia [CANCEL] în timpul
operaþiei de imprimare.
1 Selectaþi imaginea ce urmeazã a fi Pentru ca imprimarea sã se
imprimatã atingând una dintre încheie
indicaþiile (imaginea anterioarã) / Atingeþi indicaþia [END] ºi deconectaþi
(imaginea urmãtoare). cablul USB de la camera dvs. video ºi de la
2 Atingeþi indicaþia , apoi [COPIES]. imprimantã.

3 Alegeþi folosind / , numãrul de


b Note
copii pe care vreþi sã le imprimaþi apoi
• Nu încercaþi sã efectuaþi urmãtoarele
atingeþi indicaþia .
operaþii când este afiºat pe ecran simbolul
Puteþi stabili imprimarea a cel mult 20 de
. Este posibil ca operaþiile sã nu fie
copii pentru o imagine.
corect realizate.
4 Atingeþi indicaþia [END]. – Sã deplasaþi comutatorul POWER
pentru a selecta alte moduri de
Pentru imprimarea datei pe o
funcþionare ;
imagine
– Sã deconectaþi cablul USB de la
1 Atingeþi , apoi [DATE/TIME]
imprimantã sau de la camera video ;
2 Selectaþi [DATE] (data) sau
– Sã scoateþi cardul de memorie “Memory
[DAY&TIME] (ziua ºi ora), apoi .
Stick” din camera de luat vederi.
Reglajul din oficiu este [OFF].
• Dacã imprimanta se opreºte, deconectaþi
5 Atingeþi indicaþia [EXEC]. cablul USB ºi reluaþi operaþia de printare.
Este afiºatã o interfaþã de confirmare. • Este posibil ca unele modele de imprimante
sã nu accepte funcþia de printare a datei.
Consultaþi instrucþiunile de folosire ale
imprimatei pentru a afla detalii.
• Nu putem garanta imprimarea imaginilor
înregistrate cu alt dispozitiv decât camera
dvs. video.
6 Atingeþi indicaþia [YES].
La finalul imprimãrii, indicaþia [Printing...]
dispare de pe ecran ºi apare din nou
interfaþa de selecþie a imaginilor.

Pentru ca sã imprimaþi altã


imagine
Repetaþi paºii de la 1 la 6.

108
- Soluþionarea defecþiunilor -

Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru a
soluþiona defecþiunile. Dacã problema persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi contactaþi
dealer ul dvs. Sony. Dacã simbolul “C: ss : ss“ apare pe ecranul LCD sau în vizor, înseamnã
cã a fost acþionatã funcþia de auto-diagnosticare. Pentru detalii, vezi pagina 118.

Operaþii cu caracter general

Simptomã Cauzã ºi / sau remediu


Alimentarea nu porneºte. • Acumulatorul este descãrcat complet, are prea puþinã
energie înmagazinatã sau nu este ataºat la camera
video.
c Instalaþi un acumulator încãrcat (pagina 15).
c Utilizaþi adaptorul de reþea pentru a cupla camera la
o prizã de perete (pagina 19).

Camera video nu funcþioneazã c Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza de perete sau


chiar dacã butonul POWER este demontaþi acumulatorul ºi reconectaþi-l dupã circa
în poziþia ON (pornit). 1 minut. În cazul în care funcþiile nu sunt active, apãsaþi
butonul RESET cu un obiect cu vârf ascuþit. (Dacã
apãsaþi butonul RESET, toate reglajele, inclusiv cel al
ceasului, cu excepþia elementelor din Personal Menu,
sunt anulate.)
Telecomanda furnizatã nu c Alegeþi pentru opþiunea [REMOTE CTRL] a meniului
acþioneazã. (STANDARD SET) varianta [ON]. (pagina 86)
c Introduceþi un acumulator în dispozitivul de prindere
ce îi este destinat, respectând poaritatea + – indicatã
de marcajele + –. Dacã nici aºa problema nu este
soluþionatã, schimbaþi acumulatorul deoarece aceasta
este uzatã (pagina 139).
c Îndepãrtaþi obstacolele dintre telecomandã ºi senzorul
pentru telecomandã al camerei.

Acumulator / Surse de alimentare

Simptomã Cauzã ºi / sau remediu


Indicatorul CHG (încãrcare) nu c Montaþi corect acumulatorul la camera de luat vederi.
este luminos în timpul încãrcãrii Dacã indicatorul nu se aprinde, înseamnã cã aparatul
acumulatorului. nu primeºte energie de la priza de perete.
• Încãrcarea acumulatorului s-a încheiat (pagina 15).

Indicatorul CHG (încãrcare) c Montaþi corect acumulatorul la camera de luat vederi.


clipeºte în timp ce acumulatorul Dacã problema persistã, deconectaþi adaptorul de
se încarcã. reþea de la priza de perete ºi contactaþi dealer-ul dvs.
Sony. Este posibil ca acumulatorul dvs. sã fie deteriorat.
(pagina 15)

Continuã... 109
Simptomã Cauzã ºi / sau remediu
Acumulatorul se descarcã rapid. • Temperatura mediului înconjurãtor este prea scãzutã
sau acumulatorul nu a fost suficient încãrcat. Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate.
c Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã problema
persistã, înlocuiþi acumulatorul cu altul nou. Este
posibil ca acesta sã se fi deteriorat. (paginile 15, 128)
Indicatorul perioadei rãmase de • Temperatura mediului înconjurãtor este prea scãzutã
funcþionare a acumulatorului (de sau prea ridicatã, sau acumulatorul nu a fost suficient
autonomie) nu prezintã corect încãrcat. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
perioada de timp. c Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã problema
persistã, înlocuiþi acumulatorul cu altul nou. Este
posibil ca acesta sã se fi deteriorat. (paginile 15, 128)

Alimentarea se întrerupe • A survenit o problemã legatã de indicatorul perioadei


frecvent cu toate cã indicatorul rãmase de funcþionare a acumulatorului sau
perioadei de autonomie aratã cã acumulatorul nu a fost suficient încãrcat.
acumulatorul are suficientã c Reîncãrcaþi complet acumulatorul pentru a corecta
energie pentru a funcþiona. respectiva indicaþie. (paginile 15)
Alimentarea se întrerupe brusc. • Pentru opþiunea [A.SHUT OFF] din meniul
(STANDARD SET) este aleasã varianta [5min]. (p. 87)
c Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care nu aþi
acþionat camera, aceasta este opritã automat.
Deplasaþi în jos comutatorul POWER pentru a
reporni alimentarea (pagina 19) sau utilizaþi adaptorul
de reþea.
Apare o problemã atunci când c Opriþi alimentarea ºi deconectaþi adaptorul de reþea de
camera este conectatã prin la prizã. Apoi reconectaþi-l.
intermediul adaptorului la reþea.

Casete

Simptomã Cauzã ºi / sau remediu


Caseta nu poate fi scoasã din c Verificaþi dacã este corect conectatã sursa de alimentare
compartimentul sãu. (acumulatorul sau adaptorul de reþea) (pagina 15).
c Decuplaþi acumulatorul de la camera de luat vederi,
apoi reataºaþi-l. (pagina 15)
c Ataºaþi un acumulator încãrcat la camera video (pag.15)

Caseta nu este scoasã din aparat c Umezeala a început sã condenseze în interiorul camerei
nici atunci când capacul dvs. video. (pagina 131)
compartimentului este deschis.
Indicatorul benzii rãmase nu este c Alegeþi pentru opþiunea [q REMAINING] din
afiºat. meniul (STANDARD SET) varianta [ON] pentru
ca indicatorul benzii rãmase sã fie afiºat mereu. (p. 86)

110
Ecran cu cristale lichide (LCD) / Vizor

Simptomã Cauzã ºi / sau remediu


Indicaþiile sunt afiºate pe ecran c Vezi pagina 24.
într-o limbã necunoscutã dvs.
Pe ecran este afiºatã o imagine c Camera video este în modul demonstrativ [DEMO
necunoscutã. MODE]. (Camera afiºeazã automat [DEMO MODE]
dacã este lãsatã 10 minute în modul CAMERA-TAPE
fãrã a se introduce o casetã sau o unitate “Memory
Stick” în aparat.) Atingeþi ecranul LCD sau introduceþi
o casetã ori o unitate de memorie “Memory Stick“pentru
a pãrãsi modul demonstrativ. Puteþi de asemenea sã
alegeþi pentru opþiunea [DEMO MODE] varianta [OFF]
din meniul de reglaje (pagina 76).
Pe ecran apare un indicator c Consultaþi lista indicatorilor. (pagina 141).
necunoscut.
Literele afiºate pe ecran sunt mai c Apãsaþi butonul EASY pentru a întrerupe modul
mari decât în mod normal, sau simplificat de funcþionare (Easy Handycam)
meniurile de reglaje ( (paginile 35, 55)
(CAMERA SET), etc.) nu sunt
afiºate.
Pe afiºajul tactil nu apar c Atingeþi uºor afiºajul cu cristale lichide.
butoanele (simbolurile). c Apãsaþi DSPL/BATT INFO (sau butonul DISPLAY al
telecomenzii) (pagina 58).
Butoanele de pe afiºajul tactil nu c Ajustaþi ecranul ([CALIBRATION]). (pagina 132)
funcþioneazã corect sau nu
funcþioneazã deloc.
Imaginea vãzutã prin vizor nu c Folosiþi butonul de reglaj al lentilelor vizorului pentru
este clarã. a optimiza imaginea. (pagina 20).

A dispãrut imaginea din vizor. c Închideþi panoul LCD. Imaginea nu este afiºatã în vizor
atunci când panoul LCD este deschis. (pagina 20).

Continuã...

111
Înregistrare

Dacã folosiþi pentru înregistrare o unitate “Memory Stick” consultaþi ºi secþiunea referitoare
la “Memory Stick” (pagina 115).

Simptomã Cauzã ºi / sau remediu


Banda nu începe sã se deplaseze c Deplasaþi comutatorul POWER pânã ce indicatorul
când apãsaþi butonul REC CAMERA-TAPE devine luminos. (pagina 19).
START / STOP. c Banda a ajuns la capãt. Derulaþi-o sau introduceþi o
casetã nouã în aparat.
c Puneþi clapeta de protecþie la scriere a casetei în poziþia
REC sau introduceþi o casetã nouã. (pagina 124)
c Banda s-a lipit de tambur din cauza condensãrii
umezelii în intrior. Scoateþi caseta din aparat ºi lãsaþi
camera video cel puþin 1 orã înainte de a reintroduce
caseta. (pagina 131).
Alimentarea se întrerupe brusc. • Pentru opþiunea [A.SHUT OFF] din meniul
(STANDARD SET) este aleasã varianta [5min] (pagina
87).
c Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care nu aþi
acþionat camera, aceasta este opritã automat.
Deplasaþi în jos comutatorul POWER pentru a
reporni alimentarea (pagina 19) sau utilizaþi adaptorul
de reþea.
• Încãrcaþi acumulatorul (pagina 15).
Funcþia SteadyShot nu este c Alegeþi pentru opþiunea [STEADYSHOT] din meniul
activã. (CAMERA SET) varianta [ON]. (pagina 68).
c Alegeþi pentru opþiunea [16:9 WIDE] din meniul
(CAMERA SET) varianta [OFF]. (pagina 67).

Funcþia de focalizare automatã c Alegeþi pentru opþiunea [FOCUS] din meniul


nu acþionezã. (CAMERA SET) varianta [AUTO] pentru a activa
funcþia de focalizare automatã. (pagina 41).
c Condiþiile în care se desfãºoarã înregistrarea nu sunt
adecvate focalizãrii automate. Reglaþi manual
focalizarea. (pagina 41).
Când este înregistratã în • Aceasta se întâmplã când contrastul dintre subiect ºi
întuneric, imaginea luminii unei fundal este prea mare. Nu reprezintã o
lumânãri sau a unei surse de disfuncþionalitate.
luminã alimentate de energie
electricã, va conþine o bandã
verticalã.
Când este înregistrat un subiect • Acest fenomen se numeºte efect de pãtare (smear) ºi
luminos apare o bandã verticalã. nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Pe ecan apar mici puncte albe, • Punctele apar când înregistraþi într-unul din modurile
roºii, albastre sau verzi. [SLOW SHUTTR], Super NightShot plus, sau Color
Slow Shutter. Acestea nu reprezintã o disfuncþionalitate.
(paginile 39, 44)
112
Simptomã Cauzã ºi / sau remediu
Culoarea imaginii nu este corect c Dezactivaþi funcþia NightShot plus. (pagina 39)
afiºatã.

Imaginea afiºatã pe ecran este c Dezactivaþi funcþia NightShot plus în locuri luminoase.
prea luminoasã, iar subiectul nu (pagina 39)
apare pe ecran. c Renunþaþi la funcþia de filmare a subiectelor poziþionate
contra luminii. (pagina 37)
Nu se aude sunetul scos de c Alegeþi una dintre variantele [MELODY] sau
sistemul obturator. [NORMAL] pentru opþiunea [BEEP] din meniul
(STANDARD SET). (pagina 86)
Apar benzi negre la înregistrarea c Alegeþi pentru opþiunea [STEADYSHOT] din meniul
ecranului unui televizor sau al (CAMERA SET) varianta [OFF]. (pagina 68)
unui calculator.

Apar instabilitãþi sau modificãri c Acestea apar când înregistraþi imagini la lumina unor
ale culorii. lãmpi cu fluorescenþã, a unor becuri cu neon sau cu
mercur într-unul din modurile “soft portret” sau “sports
lesson”. În aceste cazuri renunþaþi la funcþia
[PROGRAM AE]. (pagina 64)

Funcþia END SEARCH nu • Caseta a fost scoasã din camera video dupã înregistrare.
acþioneazã. • Caseta este nouã ºi nu a fost încã înregistratã.
Funcþia END SEARCH nu • Existã o secþiune liberã la începutul sau la mijlocul
acþioneazã corect. benzii. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.

Sursa de luminã incorporatã nu c Apãsaþi de mai multe ori butonul LIGHT pentru a
funcþioneazã. selecta .
c Dacã problema persistã, contactaþi dealer-ul dvs. Sony
sau un service Sony autorizat.

Continuã...

113
Redare

Dacã redaþi imagini înregistrate pe o unitate “Memory Stick” consultaþi ºi secþiunea


referitoare la “Memory Stick” (pagina 115).

Simptomã Cauzã ºi / sau remediu


Nu se poate reda. c Dacã banda a ajuns la capãt, derulaþi-o. (pagina 49)

Imaginea prezintã linii orizontale. c Curãþaþi capetele folosind caseta de curãþare


Imaginile afiºate nu sunt clare (opþionalã). (pagina 132)
sau nu apar.
Sunetul fie nu se aude, fie este cAlegeþi varianta [STEREO] pentru opþiunea
foarte slab. [MULTI- SOUND] din meniul (STANDARD
SET). (pagina 82)
c Mãriþi volumul (pagina 49).
c În meniul (STANDARD SET) reglaþi [AUDIO
MIX] în zona [ST2] (subsunet) pânã ce sunetul se
aude corespunzãtor. (pag 83)
c Când utilizaþi un conector S VIDEO, aveþi grijã ca
bornele roºie ºi albã ale cablului de conectare A/V sã
fie conectate (p. 59).
Sunetul se întrerupe c Curãþaþi capetele folosind caseta de curãþare
(opþionalã). (pagina 132)
Nu puteþi efectua operaþia de • Existã o porþiune liberã la începutul sau la mijlocul
cãutare dupã datã atunci când benzii. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
data înregistrãrii este afiºatã pe
ecran.
Imaginea nu este redatã corect. cAlegeþi varianta [ /8 ] pentru opþiunea
[PB MODE] din meniul (STANDARD SET)
pentru casete înregistrate cu alte aparate în sistem Hi8
/ standard 8 mm 8 (pagina 84)
cAlegeþi varianta [AUTO ] pentru opþiunea [PB MODE]
din meniul (STANDARD SET) pentru casete
înregistrate în sistem Digital8 (pagina 84).
Pe ecran este afiºat “---” • Banda redatã a fost înregistratã fãrã a se fi potrivit data
ºi ora.
• Existã o porþiune liberã pe banda redatã.
• Codul de date al unei benzi zgâriate sau cu zgomot nu
poate fi citit.

Funcþia END SEARCH nu • Caseta a fost scoasã din camera video dupã ce s-a
acþioneazã. înregistrat.
• Caseta este nouã ºi nu a fost încã înregistratã.
Funcþia END SEARCH nu • Existã o secþiune liberã la începutul sau la mijlocul
acþioneazã corect. benzii. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.

114
“Memory Stick”

Simptomã Cauzã ºi / sau remediu


Funcþiile referitoare la “Memory c Puneþi comutatorul POWER în modurile CAMERA-
Stick” nu sunt operaþionale. MEMORY sau PLAY/EDIT. (pagina 19)
c Introduceþi o unitate “Memory Stick” în camera
video. (pagina 23)
• Unitatea “Memory Stick” a fost formatatã pe un
calculator personal.
c Formataþi memoria “Memory Stick” folosind camera
dumneavoastrã (þineþi cont cã toate datele existente
în memorie vor fi ºterse). (pagina 70)
Nu se poate înregistra în memoria c Deblocaþi clapeta de prodecþie la scriere a unitãþii
“Memory Stick”. “Memory Stick”. (pagina 125)
c Memoria este ocupatã la capacitatea ei maximã. ªtergeþi
imaginile care nu mai sunt necesare din “Memory
Stick”. (pagina 104)
c Formataþi unitatea “Memory Stick” folosind camera
dumneavoastrã sau introduceþi altã unitate “Memory
Stick”. (pagina 70)
• Este selectat directorul “100MSCDF”. În acest director
nu pot fi înregistrate imagini. Acest director este
folosit exclusiv pentru redare.
Imaginile nu sunt redate la • Se poate ca imagini înregistrate pe alte aparate sã nu
mãrimea lor realã. fie redate la mãrimea lor realã. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
Datele conþinând imagini nu pot • Fiºierele de date conþinând imagini nu pot fi redate
fi redate. dupã modificarea fiºierelor sau directoarelor, sau dupã
realizarea de montaje pe calculator. (În acest caz numele
fiºierului clipeºte). Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate. (pagina 127)
• Se poate ca imagini înregistrate cu alte aparate sã nu
poatã fi redate. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
Imaginile nu pot fi ºterse. c Deblocaþi clapeta de protecþie la scriere a unitãþii
“Memory Stick”. (pagina 125)
c Renunþaþi la protejarea imaginilor. (pagina 105)
• Numãrul maxim de imagini care pot fi ºterse dintr-o
singurã operaþie este de 100. ªtergeþi imaginile în
grupuri mai mici decât 100 fiecare.
Unitatea “Memory Stick” nu se c Deblocaþi clapeta de protecþie la scriere a unitãþii
poate formata. “Memory Stick”. (pagina 125)
Nu se pot ºterge toate imaginile c Deblocaþi clapeta de protecþie la scriere a unitãþii
deodatã. “Memory Stick”. (pagina 125)
c Renunþaþi la protecþia aplicatã imaginilor. (pagina 105)

Continuã...

115
Simptomã Cauzã ºi / sau remediu
Nu se poate aplica protecþie c Deblocaþi clapeta de protecþie la scriere a unitãþii
imaginilor. “Memory Stick”. (pagina 125)
c Încercaþi din nou aceastã operaþie folosind ecranul
index. (pagina 105)
Imaginile nu pot fi marcate c Deblocaþi clapeta de protecþie la scriere a unitãþii
pentru imprimare. “Memory Stick”. (pagina 125)
c Încercaþi operaþia folosind ecranul index. (pagina 105)
• Numãrul maxim de imagini care pot fi marcate pentru
imprimare este de 999.
• Filmele nu pot fi marcate pentru imprimare.
Numele fiºierului cu date nu este • Dacã structura directoarelor nu este conformã cu
afiºat corect. standardul universal va fi afiºat numai numele fiºierului.
• Fiºierul este defect.
•Formatul fiºierului nu este acceptat de camera
dumneavoastrã. (pagina 125)
Numele fiºierului cu date • Fiºierul este defect.
clipeºte. •Formatul fiºierului nu este acceptat de camera
dumneavoastrã. (pagina 125)

116
Duplicare / Montaj

Simptomã Cauzã ºi / sau remediu


Pe ecranul LCD sau în vizor nu c Alegeþi varianta [LCD PANEL] pentru opþiunea
apar imaginile de la dispozitivele [DISPLAY] în meniul (STANDARD SET). (pagina
conectate. 87)

Imaginile statice nu pot fi copiate • Dacã banda a fost mult întrebuinþatã pentru înregistrare
de pe bandã pe unitatea imaginile vor fi copiate distorsionat sau nu vor putea
“Memory Stick”. fi copiate.
Filmele nu pot fi copiate de pe • Filmele nu se pot copia sau se vor copia distorsionat
bandã în “Memory Stick”. dacã :
- Banda are porþiuni libere.
- Banda a fost înregistratã de multe ori.
- Semnalul de intrare a fost întrerupt sau tãiat.

Montajul digital al programelor c Poziþionaþi corect selectorul de intrãri al aparatului


pe bandã nu poate fi realizat. video, apoi verificaþi conexiunea dintre camera dvs. de
luat vederi ºi aparatul video. (pagina 92)
c Când camera dvs. video este conectatã printr-un
cablu i.LINK la un dispozitiv DV care nu este un
produs al firmei Sony, selectaþi [IR] la pasul 11 al
procedurii “Pasul 1 : Pregãtirea camerei de luat vederi
ºi a aparatului video pentru operare” (pagina 98)
c Reglaþi sincronizarea aparatului video. (pagina 101).
c Introduceþi corect codul [IR SETUP]. (pagina 99-100)
c Selectaþi modalitatea de a pãrãsi din nou pauza de
înregistrare. (pagina 99)
c Poziþionaþi camera de luat vederi ºi aparatul video la
o distanþã mai mare de 30 de cm unul de altul. (pag. 99)
c Alegeþi varianta [AUTO] pentru opþiunea [PB MODE]
în meniul (STANDARD SET). (pagina 84)
• Este posibil ca programul sã nu poate fi stabilit când
este întâlnitã o porþiune liberã a benzii.

Aparatul video nu rãspunde • Când conexiunea este realizatã printr-un cablu i.LINK,
corect în timpul Montajului selectaþi [IR] la pasul 11 al procedurii “Pasul 1 :
digital al programelor când este Pregãtirea camerei de luat vederi ºi a aparatului video
conectat printr-un cablu i.LINK.. pentru operare” (pagina 98)

Funcþia de Montaj digital nu • Programul poate sã nu fie stabilit pe o porþiune liberã


acþioneazã corect pentru unitatea a benzii.
“Memory Stick” • Dacã banda a fost des utilizatã pentru înregistrare
imaginile nu se pot înregistra sau vor fi înregistrate
distorsionat.

Continuã...

117
Indicatori ºi mesaje de avertizare
Afiºaj de autodiagnosticare / Indicatori de avertizare

Dacã indicatorii apar pe ecran sau în vizor, verificaþi urmãtoarele. Consultaþi paginile indicate
între paranteze pentru a afla detalii.

Indicaþie Cauzã ºi/sau mãsuri de corectare

C : ss : ss / Unele simptome pot fi rezolvate chiar de dvs. Dacã problema


E : ss : ss persistã cu toate cã aþi încercat de mai multe ori soluþiile
(Afiºaj de autodiagnosticare) sugerate, contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony
autorizat.
C : 04 : ss
c Este utilizat un acumulator care nu este “InfoLithium”.
Folosiþi un acumulator InfoLITHIUM. (pagina 128)
C : 21 : ss
c A condensat umezealã în interiorul aparatului. Scoateþi
caseta ºi lãsaþi camera de luat vederi cel puþin o orã înainte
de a mai introduce vreo casetã. (pagina 131)
C : 22 : ss
c Curãþaþi capetele folosind o casetã de curãþire (opþionalã).
(pagina 132)
C : 31 : ss / C : 32 : ss
c Au apãrut simptome ce nu au fost descrise anterior.
Scoateþi ºi apoi reintroduceþi caseta în aparat, dupã care
încercaþi din nou sã acþionaþi camera video. Nu efectuaþi
aceastã procedurã dacã a început sã condenseze umezealã
în interior (pagina 131)
c Decuplaþi sursa de alimentare. Reconectaþi-o ºi acþionaþi
din nou camera video.
c Schimbaþi caseta.
c Apãsaþi butonul RESET (Iniþializare) ºi apoi acþionaþi din
nou camera video (pagina 136).
E : 61 : ss / E : 62 : ss
c Contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony autorizat.
Aduceþi la cunoºtinþa specialiºtilor codul de 5 caractere ce
începe cu litera “E” care a fost afiºat.
101-0001(Indicator de • Fiºierul este deteriorat.
avertizare referitor la • Fiºierul nu poate fi citit.
fiºiere)
• Încercaþi sã aplicaþi funcþia MEMORY MIX unui film
(pagina. 45).
E (Indicator de avertizare • Acumulatorul este aproape consumat.
privind nivelul energiei • În funcþie de condiþiile de funcþionare, de cele de mediu sau
acumulatorului) de starea acumulatorului, indicatorul E poate fi afiºat
intermitent chiar dacã perioada rãmasã de funcþionare este
de încã 5 sau 10 minute.

118
Indicaþie Cauzã ºi/sau mãsuri de corectare

% (Indicator de avertizare c Scoateþi caseta, puneþi comutatorul POWER în poziþia


privind condensarea (CHG) OFF ºi lãsaþi camera video circa o orã cu capacul
umezelii în interior)* compartimentului pentru casete deschis. (pagina 131)

(Indicator de avertizare • Nu este introdusã nici o unitate “Memory Stick” în aparat.


relativ la “Memory
Stick”)

(Indicator de avertizare • Datele conþinute de memoria “Memory Stick” sunt


privind formatarea deteriorate.
unitãþii de memorie • Memoria “Memory Stick” nu este corect formatatã (pag. 70)
“Memory Stick”)*
(Indicator de avertizare • În aparat este introdusã o unitate de memorie “Memory
relativ la o unitate de Stick” incompatibilã.
memorie “Memory
Stick” incompatibilã)*
Q (Indicator de avertizare Indicatorul clipeºte rar :
cu privire la bandã) • Banda rãmasã ajunge pentru mai puþin de 5 minute.
• Nu este nici o casetã în aparat.*
• Clapeta de protecþie la scriere a casetei este în poziþia blocat.
(pagina 124)*
Indicatorul clipeºte des :
• Banda s-a terminat*.
Z (Indicator de avertizare Indicatorul clipeºte rar :
cu privire la scoaterea • Clapeta de protecþie la scriere a casetei este în poziþia blocat.
casetei din aparat)* (pagina 124)
Indicatorul clipeºte des :
• A condensat umezealã în interiorul camerei video.
(pagina 131)
• A apãrut un cod al afiºajului de autodiagnosticare. (pagina
118)
- (Indicator de avertizare • Imaginea este protejatã (pagina 105).
privind condensarea
umezelii în interior)*

- (Indicator de • Clapeta de protejare la scriere a memoriei “Memory Stick”


avertizare privind este în poziþia blocat (pagina 125).
protejarea la scriere a
memoriei “Memory
Stick”)

* Se aude o melodie sau un semnal sonor când indicatorii de avertizare apar pe ecran.

119
Indicatori de avertizare
Urmãtoarele mesaje vor fi afiºate pentru a vã ajuta sã corectaþi situaþia ce a intervenit.
Consultaþi paginile indicate între paranteze pentru a afla detalii.

Subiect Indicaþii Metode de corectare


/Referinþe
Acumulator Utilizaþi un acumulator “InfoLITHIUM”. c Vezi pagina 128.
Nivelul de energie din acumulator este c Încãrcaþi acumulatorul.
foarte scãzut. (pagina 15).
Acumulatorul s-a învechit. Folosiþi unul c Vezi pagina 128.
nou.
Z Recuplaþi sursa de alimentare. –

Condensarea % Z A condensat umezeala. Scoateþi c Vezi pagina 131.


umezelii caseta din aparat.
% A condensat umezeala. Opriþi aparatul c Vezi pagina 131.
pentru o orã.
Casetã/bandã Q Introduceþi o casetã. c Vezi pagina 22.
Z Reintroduceþi caseta în aparat. c Caseta poate fi
deterioratã, etc.
Q Z Banda este blocatã - verificaþi c Vezi pagina 124.
clapeta de protecþie la scriere.
Q Banda a ajuns la capãt. –

“Memory Stick” Introduceþi o unitate de memorie c Vezi pagina 22.


Memory Stick.
Reintroduceþi unitatea de memorie c Reintroduceþi de câteva
Memory Stick. ori memoria “Memory
Stick”.
c Formaþi unitatea
“Memory Stick” (pg.70)
• Este posibil ca memoria
“Memory Stick” sã fie
deterioratã. Încercaþi sã
introduceþi o alta în
aparat.
Nu scoateþi memoria Memory Stick din –
aparat în timpul scrierii.
Aceastã unitate de memorie Memory –
Stick poate fi doar cititã (read-only).
Memoria “Memory Stick” este c Vezi pagina 125.
incompatibilã.
Aceastã unitate de memorie nu este c Verificaþi formatul, apoi
corect formatatã. formataþi memoria
“Memory Stick” dupã
cum este necesar (p. 70)
120
Subiect Indicaþii Metode de corectare
/Referinþe
“Memory Stick” Nu se poate înregistra. Unitatea de c ªtergeþi imaginile ce nu
memorie Memory Stick este complet sunt necesare (pagina
ocupatã. 104).
- Unitatea de memorie Memory c Vezi pagina 125.
Stick este blocatã la scriere - verificaþi
clapeta de protejare la scriere.
Nu se poate reda. Introduceþi din nou –
unitatea Memory Stick în aparat.
Nu se poate înregistra. Introduceþi din –
nou unitatea Memory Stick în aparat.
Nici un fiºier. • În memoria “Memory
Stick” nu este înregistrat
nici un fiºier sau nici unul
dintre cele înregistrate
nu se pot citi.
NO FILE AVAILABLE (NICI UN FIªIER • Nu existã nici un fiºier în
DISPONIBIL). directorul selectat.
Transmisiei USB... Aceastã funcþie nu • Aþi încercat sã înre-
este disponibilã. gistraþi în memoria
“Memory Stick” în
timpul transmisiei USB.

Directoarele memoriei Memory Stick sunt • Nu puteþi crea un numãr


complet ocupate. de fiºiere mai mare de
999MSDCF.
• Nu puteþi ºterge cu
ajutorul camerei dvs.
directoarele create. Va
trebui fie sã formataþi
memoria “Memory
Stick” (pag. 77), fie sã le
ºtergeþi folosind un
calculator.
Nu se pot înregistra imagini statice în –
memoria Memory Stick.
Nu se pot înregistra filme din memoria –
Memory Stick pe bandã.

Continuã...

121
Subiect Indicaþii Metode de corectare
/Referinþe
Imprimantã ce Verificaþi dispozitivul conectat. c Opriþi ºi reporniþi
acceptã standardul imprimanta, apoi
PictBridge deconectaþi cablul
USB ºi reconectaþi-l.
Conectaþi camera video la o imprimantã c Opriþi ºi reporniþi
compatibilã cu standardul PictBridge. imprimanta, apoi
deconectaþi cablul
USB ºi reconectaþi-l.
Verificaþi imprimanta conectatã. c Verificaþi imprimanta.
Error (Eroare) - Renunþaþi la operaþie. c Verificaþi imprimanta.
Nu poate printa. Verificaþi imprimanta. c Opriþi ºi reporniþi
imprimanta, apoi
deconectaþi cablul
USB ºi reconectaþi-l.
Others Nu puteþi înregistra din cauza semnalului –
de protecþie a drepturilor de autor.
Nu puteþi înregistra 44,1 KHz audio pe –
Memory Stick.
Deja adãugat Meniului Personal –
(P-MENU) al modului CAMERA-TAPE.
Deja adãugat Meniului Personal –
(P-MENU) al modului CAMERA-
MEMORY.
Deja adãugat Meniului Personal –
(P-MENU) al modului PLAY/EDIT.
x Capetele video sunt murdare. c Vezi pagina 132.
Folosiþi o casetã de curãþare.
Nu puteþi trece la modul simplificat de –
funcþionare (Easy Handycam).
Nu puteþi pãrãsi modul simplificat de –
funcþionare (Easy Handycam).
Nu puteþi trece la modul simplificat de –
utilizare a camerei (Easy Handycam) când
este conectat cablul USB.
Nu puteþi renunþa la modul simplificat de
utilizare a camerei (Easy Handycam) când –
este conectat cablul USB.
Butonul nu poate fi folosit în modul –
simplificat de funcþionare a camerei (Easy
Handycam)
USB nu este disponibil în modul • Puteþi selecta [STD-
simplificat de folosire a camerei video USB] în modul PLAY/
(Easy Handycam). EDIT al operãrii Easy
Handycam, însã nu
puteþi alege [PictBridge]
sau [USB STREAM].
(Mesajul dispare când
atingeþi [OK])
122
Informaþii suplimentare

Folosirea camerei video în strãinãtate


Alimentare Potrivirea simplã a ceasului
Puteþi folosi camera dvs. video în orice þarã/ stabilind diferenþa de fus orar
regiune utilizând adaptorul de reþea ce v-a Puteþi potrivi cu uºurinþã ceasul stabilind
fost furnizat împreunã cu camera. Tensiunea diferenþa de fus orar atunci când cãlãtoriþi
de alimentare poate fi cuprinsã între 100 V ºi în strãinãtate. Selectaþi [WORLD TIME] din
240 V în curent alternativ, la o frecvenþã de meniul (TIME&LANGU.), apoi alegeþi
50/60 Hz. diferenþa de timp corespunzãtoare (pagina
88).
Relativ la sistemele TV de
culoare
Camera dvs. video este una ce se bazeazã
pe sistemul PAL. Dacã vreþi sã vedeþi
imaginile redate la televizor, acesta trebuie
sã fie un aparat TV în sistem PAL (vezi lista
de mai jos) cu o mufã de intrare AUDIO/
VIDEO.
Sistem Folosit în
PAL Australia, Austria, Belgia,
China, Republica Cehia,
Danemarca, Elveþia,
Finlanda, Germania, Hong
Kong, Italia, Kuwait,
Malaysia, Marea Britanie,
Norvegia, Noua Zeelandã,
Olanda, Polonia, Portugalia,
Singapore, Republica
Slovacia, Spania, Suedia,
Tailanda, Ungaria etc.
PAL – M Brazilia
PAL – N Argentina, Paraguay,
Uruguay
SECAM Bulgaria, Franþa, Guiana,
Iran, Irak, Monaco, Rusia,
Ukraina, etc.
NTSC Insulele Bahamas, Bolivia,
Canada, America Centralã,
Chile, Columbia, Ecuador,
Filipine, Guyana, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru,
S.U.A., Surinam, Taiwan,
Venezuela, etc.

123
La înregistrare
Casete video ce pot Nu puteþi înregistra cu camera dvs. video
aplicaþii software ce conþin semnal de
fi utilizate protecþie a drepturilor de autor.
Puteþi folosi pentru camera dvs. de luat În cazul în care încercaþi sã înregistraþi astfel
vederi casete video Digital8 ce corespund de aplicaþii software, pe ecranul LCD al
urmãtoarelor standarde : 8 mm 8, Hi8 ,. camerei sau pe ecranul televizorului apare
mesajul [Cannot record due to copyright
Sistemul Digital8 protection] (Nu se poate înregistra din cauza
Acest sistem video a fost dezvoltat pentru a protecþiei drepturilor de autor).
permite înregistrarea digitalã pe casete Hi8 Camera dvs. video nu înregistreazã astfel de
/Digital8 . semnale pentru protejarea drepturilor de
Durata înregistrãrii benzilor Hi8 / autor atunci când filmeazã.
standard 8 în cazul folosirii camerei dvs.
în sistem Digital8 reprezintã 2/3 din durata Note privind utilizarea
înregistrãrii în cazul camerelor obiºnuite cu
Pentru a se evita ºtergerea
sistem Hi8 / standard 8mm .
accidentalã
(90 de minute de înregistrare devin 60 de
minute în modul SP). Deplasaþi clapeta de protecþie la scriere a
casetei în poziþia SAVE.
Sistemul Hi8
Sistemul Hi8 reprezintã o extindere a
standardului 8 mm 8, ºi a fost dezvoltat
pentru a se obþine imagini de calitate mai
bunã.
Nu puteþi reda corespunzãtor o bandã
înregistratã în sistem Hi8 , dacã
aparatele video (de redare/de înregistrare)
sunt de alt tip decât Hi8. REC: Caseta poate fi înregistratã.
SAVE : Caseta nu poate fi înregistratã (este
protejatã la scriere).
Pentru a evita apariþia de spaþii libere
pe bandã Pentru a pune o etichetã casetei
Atingeþi pentru a ajunge la sfârºitul Aveþi grijã sã plasaþi eticheta în poziþia
secþiunii înregistrate înainte de a începe indicatã în imaginea urmãtoarea pentru a nu
urmãtoarea înregistrare, în urmãtoarele cazuri: împiedica funcþionarea camerei video.
– Dacã aþi scos caseta din aparat în timpul
înregistrãrii. Nu puneþi
– Dacã banda a fost redatã între timp. eticheta de-a
– Dacã aþi folosit funcþia END SEARCH. lungul marginii
Dacã existã o porþiune liberã sau o
discontinuitate a semnalelor pe bandã,
reînregistraþi de la începutul pânã la sfârºitul Poziþia etichetei
benzii urmând indicaþiile de mai sus.
Dupã utilizarea casetei
Semnal de protecþie a Derulaþi banda pânã ajunge la capãtul de
drepturilor de autor început pentru a evita apariþia distorsiunilor
La redare de imagine sau de sunet. Este recomandabil
Dacã banda redatã de camera dvs. de luat sã puneþi caseta în cutia sa ºi sã o pãstraþi în
vederi conþine semnale pentru protecþia poziþie verticalã.
drepturilor de autor nu o veþi putea copia cu
ajutorul altei camere video recorder, conectat㠕 8, ºi sunt mãrci înregistrate.
cu camera dvs.

124
• Formatul Imagine staticã : Camera dvs.
Despre video comprimã ºi înregistreazã datele
imaginie în formatul JPEG (Joint
“Memory Stick” Photographic Experts Group). Extensia
fiºierului este “.JPG”.
Memoria “Memory Stick” este un suport de • Formatul film : Camera dvs. comprimã ºi
înregistrare nou, uºor ºi de mici dimensiuni înregistreazã datele de imagine în format
care poate stoca mai multe date decât o MPEG (Moving Picture Experts Group).
dischetã deºi este mai mic ca mãrime. Extensia fiºierului este “.MPG”.
Pentru camera dvs. video puteþi utiliza • Denumirile fiºierelor cu imagini statice :
urmãtoarele tipuri de “Memory Stick”. – 100-0001 : Acest nume de fiºier apare pe
Includerea în lista de mai jos nu garanteazã ecranul camerei dvs. video.
funcþionarea camerei dvs. video cu orice tip – DSC00001.JPG : Acest nume de fiºier
de unitate “Memory Stick”. apare pe monitorul calculatorului.
• Denumirile fiºierelor cu filme :
– MOV00001 : Acest nume de fiºier apare
Tip de unitate Înregistrare/ pe ecranul camerei dvs. video.
“Memory Stick” Redare – MOV00001.MPG : Acest nume de fiºier
apare pe monitorul calculatorului.
“Memory Stick” a • Relativ la o unitate “Memory Stick”
“Memory Stick Duo”* 1
a formatatã de calculator : nu este garantatã
“MagicGate Memory Stick” a*2 compatibilitatea unitãþilor de memorie
“Memory Stick” formatate pe calculatoare
“MagicGate Memory cu sistem de operare Windows sau
Stick Duo”*1 a*2 Macintosh cu camera dvs. de luat vederi.
“Memory Stick PRO” a*2 • Viteza de citire/scriere a datelor poate varia
în funcþie de combinaþia “Memory Stick”
“Memory Stick PRO Duo”*1 a*2 ºi produs compatibil cu memoria “Memory
Stick” pe care o folosiþi.
*1 Memoriei Memory Stick Duo trebuie sã îi
ataºaþi un adaptor înainte de a o introduce
în camera video. Pentru a evita ºtergerea
*2 “MagicGate” reprezintã o tehnologie de accidentalã a imaginilor
protejare a drepturilor de autor care Deplasaþi clapeta de protejare la scriere a
înregistreazã ºi transferã conþinutul unitãþii “Memory Stick” în poziþia ce nu
într-un format codificat. Þineþi seama cã permite scrierea.
datele ce utilizeazã tehnologia Poziþia ºi forma clapetei de protejare la scriere
“MagicGate” nu pot fi înregistrate sau poate diferi în funcþie de model.
redate cu camera dvs. de luat vederi.
Partea din spate a unitãþii “Memory Stick”

Clapeta de protejare
la scriere

Terminal

Continuã...

125
Note privind utilizarea Cu privire la locurile unde
Datele imaginilor pot sã se dererioreze în poate fi utilizatã memoria
urmãtoarele cazuri. Nu se acordã despãgubiri “Memory Stick”
pentru deteriorarea datelor. Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory
– Dacã scoateþi unitatea “Memory Stick” din Stick” în urmãtoarele locuri.
aparat, dacã opriþi alimentarea camerei sau – Locuri supuse unor temperaturi extrem de
dacã scoateþi acumulatorul pentru a-l ridicate cum ar fi o maºinã parcatã afarã
înlocui în timp ce sunt citite sau scrise vara.
fiºierele de date în memoria “Memory – Locuri expuse radiaþiilor solare directe.
Stick” (cât timp indicatorul luminos de – Locuri cu umiditate foarte mare sau spaþii
acces clipeºte). supuse gazelor corozive.
– Dacã folosiþi memoria “Memory Stick” în
apropierea unor magneþi sau în câmpuri
magnetice. Cu privire la folosirea memoriei
Este recomandabil sã faceþi o copie de “Memory Stick Duo”
siguranþã a datelor importante pe hard disk- Puteþi utiliza o unitate “Memory Stick Duo”
ul unui calculator pentru camera dvs. video dupã ce o
introduceþi într-un adaptor pentru “Memory
La manevrare Stick Duo”.
Zona pentru etichetã Se poate deteriora memoria “Memory Stick
Ataºaþi eticheta în Duo” sau fanta pentru “Memory Stick” a
spaþiul care-i este camerei de luat vederi în urmãtoarele situaþii:
destinat. – Dacã introduceþi în aparat o memorie
“Memory Stick Duo” care nu este
introdusã mai întâi într-un adaptor pentru
Þineþi seama de urmãtoarele recomandãri Memory Stick Duo.
atunci când manevraþi o unitate “Memory – Când introduceþi în aparat memoria
Stick”. “Memory Stick Duo” orientatã greºit.
• Pentru pãstrare ºi la deplasare puneþi Dacã introduceþi din greºalã o memorie
unitatea “Memory Stick” în cutia sa. “Memory Stick Duo” fãrã a folosi adaptorul
• Nu atingeþi ºi nu permiteþi obiectelor metalice corespunzãtor, þineþi camera astfel încât fanta
sã intre în contact cu terminalul memoriei. locaºului pentru “Memory Stick” sã fie
• Nu îndoiþi, nu scãpaþi pe jos ºi nu aplicaþi îndreptatã în jos, apoi daþi la o parte capacul
forþe mari asupra umitãþii de memorie cu ajutorul unei scobitori sau al unui alt
“Memory Stick”. obiect similar pentru a permite unitãþii de
• Nu dezasamblaþi ºi nu modificaþi unitatea memorie “Memory Stick Duo” sã alunece în
“Memory Stick”. afarã.
• Nu udaþi memoria “Memory Stick”.
• Nu introduceþi nici un fel de obiecte în fanta
destinatã unitãþii “Memory Stick”
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.

126
Cu privire la folosirea memoriei
• “Memory Stick” ºi ºi “MagicGate
“Memory Stick PRO” Memory Stick” sunt mãrci înregistrate ale
• Capacitatea maximã a unei unitãþi de Sony Corporation.
memorie “Memory Stick” ce poate fi
utilizatã de camera dvs. este de 1 GB (512 • “Memory Stick Duo” ºi “ ”
MB pentru o unitate “Memory Stick PRO sunt mãrci înregistrate ale Sony
Duo”). Corporation.
• Aceastã unitate nu permite transferul de • “Memory Stick PRO” ºi “ ”
date la vitezã mare. sunt mãrci înregistrate ale Sony
Corporation.
Note privind compatibilitatea • “MagicGate” ºi “ ” sunt
datelor de imagine mãrci înregistrate ale Sony Corporation.
• Fiºierele cu date de imagine înregistrate în • Toate celelalte denumiri de produse
unitatea de memorie “Memory Stick” cu menþionate în acest manual pot
ajutorul camerei dvs. de luat vederi se repreprezenta mãrci înregistrate sau mãrci
încadreazã în standardul universal Design comerciale ale companiilor producãtoare
Rules for Camera File Systems, stabilit de respective. În continuare, în acest manual
JEITA (Japan Electronics and Information nu vor fi apãrea în fiecare caz simbolurile
Technology Industries Association). “™” ºi “®”.
• Nu puteþi reda cu camera dvs. imagini
statice înregistrate cu alte echipamente
(DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E sau
DSC-D700/D770) care nu se supun acestui
standard universal. (Aceste modele nu
sunt comercializate în anumite zone).
• Dacã nu puteþi utiliza unitatea de memorie
“Memory Stick” ce a fost folositã de alt
echipament, formataþi-o cu aceastã camerã
video (pagina 70). Prin formatare însã va fi
ºtearsã toatã informaþia stocatã pe
“Memory Stick”.
• Este posibil sã nu puteþi reda imagini cu
camera dvs. de luat vederi în urmãtoarele
cazuri :
– Când datele ce doriþi a fi redate au fost
modificate cu ajutorul unui calculator.
– Când se încearcã redarea unor imagini
înregistrate cu alt dispozitiv.

127
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM”
Acest aparat este compatibil cu acumulatorul – Puneþi acumulatorul într-un buzunar
“InfoLITHIUM” (seriile M). Camera dvs. pentru a-l încãlzi ºi introduceþi-l în camera
video opereazã numai cu acumulatoare de luat vederi cu puþin timp înainte de a
“InfoLITHIUM”. începe sã filmaþi ;
Acumulatoarele “InfoLITHIUM” din seria – Folosiþi un acumulator de capacitate mai
M poartã marcajul mare : NP-FM50/QM71/QM71D/QM91/
QM91D (opþional).
Ce este acumulatorul • Utilizarea frecventã a ecranului cu cristale
“InfoLITHIUM” ? lichide (LCD) sau alternarea funcþiilor de
Acumulatorul “InfoLITHIUM” este unul care redare, de rulare rapidã înainte sau de
derulare conduc la consumarea mai rapidã
utilizeazã ioni de litiu fiind folosit pentru
a acumulatorului. Vã recomandãm sã
comunicarea informaþiilor legate de condiþiile
folosiþi un acumulator de capacitate mai
de operare între camera de luat vederi ºi
mare NP-FM50/QM71/QM71D/QM91/
adaptorul de reþea/încãrcãtor.
QM91D (opþional).
Acumulatorul “InfoLITHIUM” calculeazã
consumul de putere în funcþie de condiþiile în
• Aveþi grijã sã comutaþi butonul POWER pe
poziþia (CHG) OFF atunci când nu folosiþi
care funcþioneazã camera video ºi afiºazã
camera de luat vederi. Acumulatorul se
durata de funcþionare rãmasã a
consumã ºi când camera este în stare de
acumulatorului, în minute. De asemenea, la
aºteptare sau în pauzã de redare.
folosirea unui adaptor de reþea/încãrcãtor
(opþional) sunt afiºate timpul de funcþionare
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
acumulatoare de rezervã care sã asigure
rãmas ºi cel de încãrcare.
folosirea camerei o perioadã de douã - trei
ori mai lungã decât durata previzionatã a
Încãrcarea acumulatorului înregistrãrii ºi sã efectuaþi o filmare de
• Aveþi grijã sã încãrcaþi acumulatorul înainte probã înainte de a înregistra ce vã
de a folosi camera de luat vederi. intereseazã.
• Vã recomadãm sã încãrcaþi acumulatorul la • Nu udaþi acumulatorul deoarece acesta nu
o temperaturã a mediului ambiant cuprinsã este rezistent la apã.
între 10°C ºi 30°C (50°F ÷ 86°F), pânã ce se
stinge indicatorul luminos CHG (de Despre indicatorul duratei
încãrcare). Dacã încãrcarea acumulatorului rãmase de funcþionare a
are loc în afara intervalului de temperaturã acumulatorului
indicat mai sus, este posibil ca încãrcarea • Dacã alimentarea se întrerupe cu toate cã
sã nu fie eficientã. indicatorul duratei rãmase de funcþionare
• Dupã ce încãrcarea se încheie, fie aratã cã acesta are suficientã energie pentru
deconectaþi cablul de la mufa DC IN a a opera, încãrcaþi din nou, complet
camerei de luat vederi, fie scoateþi acumulatorul astfel încât indicaþia
acumulatorul. respectivului indicator sã fie corectã. Þineþi
seama însã cã indicaþia va fi uneori
Folosirea efectivã a incorectã, dacã acumulatorul este folosit
acumulatorului perioade lungi de timp la temperaturi
• Performanþele acumulatorului descresc la ridicate, dacã este lãsat complet încãrcat
temperaturi ale mediului de 10°C (50°F) sau sau dacã este frecvent utilizat. Consideraþi
mai scãzute, iar perioada cât acesta poate indicaþia ca fiind aproximativã.
fi folosit în locuri rãcoroase este mai scurtã. • Marcajul E care aratã cã acumulatorul mai
În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata poate funcþiona puþin timp este afiºat
de folosire a acumulatorului vã uneori intermitent, cu toate cã dispozitivul
recomandãm urmãtoarele : mai poate lucra încã 5-10 minute. Aceasta
depinde de condiþiile de lucru sau de
128 temperatura mediului ambiant.
Pãstrarea acumulatorului
• Dacã acumulatorul nu este folosit o perioadã Despre i.LINK
îndelungatã, pentru a i se menþine Interfaþa DV a camerei de luat vederi este o
capacitatea de funcþionare la nivel interfaþã DV compatibilã i.LINK. Aceastã
corespunzãtor este necesar ca o datã pe an secþiune descrie standardul i.LINK ºi
sã fie încãrcat complet dupã care sã fie facilitãþile acestuia.
consumatã energia acumulatã folosin-
du-se camera video. Ce este “i.LINK” ?
Pentru a pãstra acumulatorul, scoateþi-l i.Link este o interfaþã serialã digitalã care
din camera de luat vederi ºi depozitaþi-l permite transferul semnalului video digital,
într-un loc uscat, curat ºi rãcoros. al celui audio digital ºi al altor date între
• Pentru a descãrca în totalitate acumulatorul aparate compatibile i.LINK, precum ºi
cu camera dvs. de luat vederi, alegeþi pentru acþionarea altor echipamente folosind i.LINK.
opþiunea [A.SHUT OFF] varianta [NEVER] Echipamentele compatibile i.LINK pot fi
în meniul (STANDARD SET) ºi lãsaþi conectate printr-un cablu i.LINK. Posibilele
aparatul în starea de aºteptare aplicaþii sunt operaþii ºi transferuri de date
corespunzãtoare înregistrãrii, fãrã a între diferite echipamente AV digitale.
introduce o casetã în camera video, pânã Când sunt conectate douã sau mai multe
ce alimentarea înceteazã (pag. 87). echipamente i.LINK în lanþ (daisy chain)
sunt posibile operaþii ºi transferuri de date
nu numai între aparatele legate direct dar ºi
Durata de viaþã a cu alte dispozitive prin intermediul aparatelor
acumulatorului conectate direct.
• Durata de viaþã a acumulatorului este Þineþi seama cã metoda de operare diferã
limitatã. Capacitatea acestuia scade puþin uneori în funcþie de caracteristicile ºi de
câte puþin în timp, pe mãsurã ce îl folosiþi specificaþiile echipamentelor conectate, ºi
tot mai mult. Când durata de funcþionare a cã existã unele situaþii în care operarea ºi
acumulatorului s-a diminuat considerabil, transferul de date nu sunt posibile.
o posibilã cauzã este aceea cã durata sa de
viaþã se apropie de final. Este necesar sã b Notã
cumpãraþi alt acumulator. • În mod normal, un singur echipament poate
fi conectat la camera de luat vederi prin
• Durata de viaþã a acumulatorului depinde
cablu i.LINK. Când conectaþi camera la un
de condiþiile de pãstrare, de cele de operare
echipament compatibil i.LINK care are
ºi de mediu, pentru fiecare acumulator în
douã sau mai multe interfeþe DV (mufe
parte.
i.LINK), consultaþi instrucþiunile de
“InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a folosire a echipamentului respectiv.
Sony Corporation.
z Recomandãri
• i.LINK este un termen mai familiar pentru
magistrala de transfer de date IEEE 1394,
propus de Sony ºi este marcã înregistratã
acceptatã de multe companii.
• IEEE1394 reprezintã un standard
internaþional propus de “Institute of
Electrical and Electronic Engineers”.

Continuã...

129
Despre fluxul de semnal i.LINK
Fluxul maxim de semnal prin i.LINK variazã în Întreþinere ºi mãsuri
funcþie de echipament. Sunt definite trei fluxuri
maxime de semnal : de precauþie
S100 (aproximativ 100 Mbps*)
S200 (aproximativ 200 Mbps) Privind utilizarea ºi îngrijirea
S400 (aproximativ 400 Mbps)
Fluxul de semnal este prezentat într-o listã la
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video ºi
secþiunea “Specificaþii” în instrucþiunile de operare accesoriile sale în locuri ce corespund
ale fiecãrui echipament. Existã de asemenea descrierilor de mai jos :
indicaþii în apropierea mufei i.LINK în cazul – În spaþii unde este extrem de cald sau de
anumitor aparate. frig. Nu lãsaþi niciodatã aparatul expus la
Fluxul maxim de semnal al unui echipament pe temperaturi care sã depãºascã 60°C
care nu apare nici o indicaþie, cum este ºi acest (140°F), cum ar fi sub razele directe ale
aparat, este “S100”. soarelui vara, în apropierea surselor de
Când unitãþile sunt conectate la un echipament cãldurã sau în maºinile parcate la soare.
care are un flux de semnal diferit, este posibil ca
Pot apãrea disfuncþionalitãþi sau se
ºi fluxul de semnal sã difere de cel indicat.
poate deforma.
* Ce este “Mbps”? – În câmpuri magnetice puternice sau în
Mbps reprezintã megabiþi pe secundã ºi exprimã locuri supuse vibraþiilor mecanice. Este
volumul de date ce pot fi transmise sau posibil ca aparatul sã funcþioneze
recepþionaþe într-o secundã. De exemplu, o ratã defectuos.
baud de 100 Mbps indicã faptul cã într-o
– În zone cu unde radio sau radiaþii
secundã pot fi transmiºi 100 megabiþi de date.
puternice. Este posibil ca aparatul sã nu
poatã înregistra corespunzãtor.
Funcþiile i.LINK ale acestei unitãþi
– În apropierea receptorilor AM ºi a unor
Pentru detalii privind modul în care se poate copia echipamente video. Poate apãrea
în cazul în care aceastã unitate este conectatã la
zgomot.
alte echipamente video ce au interfeþe DV, vezi
paginile 92, 93.
– Pe plaja cu nisip sau oriunde este mult
Acest aparat poate de asemenea sã fie conectat la praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
alte echipamente compatibile i.LINK (cu mufã interiorul camerei de luat vederi, pot
DV) produse de Sony (de exemplu : calculatoarele apãrea defecþiuni care uneori nu mai pot
personale din seria VAIO) precum ºi la dispozitive fi remediate.
video. – În apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
Înainte de conectarea acestei unitãþi la un calculator ecranul cu cristale lichide (LCD), vizorul
personal, aveþi grijã ca aplicaþia software acceptatã sau lentilele pot fi expuse luminii solare
de aceastã unitate sã fie deja instalatã pe calculator. directe. Se pot deteriora atât partea
Unele echipamentele video compatibile i.LINK interioarã a vizorului cât ºi ecranul LCD.
cum ar fi Televizoarele Digitale, recordere-le /
– În locuri cu umiditate mare.
player-ele DVD ºi recorder-ele/player-ele
MICROMV nu sunt compatibile cu dispozitivele • Camera de luat vederi funcþioneazã în curent
DV. Înainte de a le conecta la alte dispozitive, continuu cu o alimentare de 7,2 V (de la
verificaþi dacã respectivele echipamente sunt acumulator) sau de 8,4 V (prin adaptorul de
compatibile cu DV sau nu. reþea).
Pentru detalii privind mãsurile de precauþie ºi • Pentru alimentarea cu curent continuu
aplicaþiile software compatibile, consultaþi ºi (DC) sau cu curent alternativ (AC) folosiþi
documentaþia care însoþeºte echipamentul de accesoriile recomandate în acest manual.
conectat. • Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
vederi spre exemplu de ploaie sau de apa
Despre cablul i.LINK necesar mãrii. Dacã pãtrunde apã în interiorul sãu,
Folosiþi cablul i-Link Sony cu 4 pini la 4 pini (în aparatul se poate defecta. Uneori camera
timpul copierii DV). video nu mai poate fi reparatã.
• Dacã în interiorul carcasei pãtrunde vreun
i.LINK ºi sunt mãrci înregistrate ale Sony lichid sau vreun obiect solid, întrerupeþi
Corporation. alimentarea camerei de luat vederi ºi
duceþi-o la un dealer Sony pentru a fi
verificatã, înainte de a o mai folosi.
130
• Evitaþi manevrarea bruscã sau ºocurile Dacã a condensat umezeala
mecanice. Acordaþi o grijã deosebitã Nu va acþiona nici una dintre funcþii cu
lentilelor. excepþia celei de scoatere a casetei din camera
• Când nu folosiþi camera, puneþi comutatorul video. Scoateþi caseta, opriþi camera de luat
POWER în poziþia OFF (CHG). vederi ºi lãsaþi-o aproximativ o orã cu
• Nu folosiþi camera de luat vederi când compartimentul pentru casete deschis.
aceasta este înfãºuratã în ceva (de exemplu Camera de luat vederi poate fi folositã din
într-un prosop) deoarece se poate acumula nou când nici unul dintre indicatorii % sau
cãldurã în interior. Z nu mai apare pe ecran la repornirea
• Când deconectaþi camera de la prizã, apucaþi alimentãrii.
ºi trageþi de stecher nu de cablu. Este posibil ca începutul condensãrii umezelii
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând sã nu fie detectat de camera dvs. video. În
obiecte grele pe el. astfel de cazuri, caseta poate sã rãmânã în
• Menþineþi curaþi conectorii metalici. compartimentul sãu fãrã a fi scoasã ºi 10
secunde, deºi capacul este deschis.
• Nu lãsaþi telecomanda sau bateriile tip
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
pastilã la îndemâna copiilor. În cazul în
Nu închideþi capacul compartimentului pentru
care accidental este înghiþitã o astfel de
baterie, consultaþi imediat un doctor. casete pânã ce nu este scoasã caseta.
• În cazul în care s-a scurs electrolitul din
acumulator : Note privind condensarea umezelii
– consultaþi specialiºtii unui service Sony Umezeala poate condensa când camera este
autorizat ; adusã direct dintr-un loc friguros într-unul
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat încãlzit (sau vice versa) sau dacã folosiþi
în contact cu electrolitul ; camera în locuri încãlzite excesiv cum ar fi :
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-v㠕 Dacã aduceþi camera de pe pârtia de schi
cu multã apã ºi consultaþi imediat un într-un spaþiu încãlzit ;
doctor. • Dacã deplasaþi camera de luat vederi
dintr-o încãpere sau maºinã cu aer
Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera condiþionat, afarã, unde este foarte cald ;
video o perioadã îndelungatã de timp • Dacã utilizaþi camera dupã o furtunã sau
Porniþi camera de luat vederi din când în când dupã duº ;
ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3 minute ca la • Dacã folosiþi camera în locuri cu temperaturi
redarea casetelor. Dacã nu o folosiþi ridicate ºi cu un nivel ridicat de umezealã.
deconectaþi-o de la priza de perete.
Cum se poate preveni condensarea
Condensarea umezelii umezelii
Dacã este adusã direct dintr-un loc friguros Când deplasaþi camera de luat vederi
într-unul încãlzit, este posibil ca umezeala sã dintr-un loc rãcoros într-unul încãlzit,
condenseze în interiorul camerei de luat puneþi-o într-o pungã de plastic pe care
vederi, pe suprafaþa benzii sau pe lentile. În închideþi-o cât mai bine. Îndepãrtaþi punga
acest caz, banda se poate lipi de tamburi ºi sã doar dupã ce aerul din interiorul acesteia a
se deterioreze sau este posibil ca aparatul sã ajuns la temperatura mediului ambiant (dupã
nu funcþioneze corect. Dacã existã umezealã circa o orã).
condensatã în interiorul camerei, este afiºatã
una dintre indicaþiile [ % Z Moisture
condensation. Eject the cassette] (Umezealã
Continuã...
condensatã. Scoateþi caseta) sau [ %
Moisture condensation. Turn off for 1H]
(Umezealã condensatã. Opriþi pentru 1 orã).
Respectivele indicaþii nu apar dacã umezeala
condenseazã pe lentile.
131
Capetele video Ecranul cu cristale lichide
• Când capetele video se murdãresc, nu mai (LCD)
puteþi înregistra în mod obiºnuit imaginile • Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
sau imaginile ºi sunetul redate sunt se poate deteriora.
distorsionate. • Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
• Capetele video se uzeazã dupã o folosire temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
îndelungatã. Dacã nu puteþi obþine o ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
imagine clarã nici dupã utilizarea casetei de Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
curãþare, este posibil ca respectivele capete • În timp ce folosiþi camera video, partea din
sã fie prea uzate. Vã rugãm contactaþi dealer- spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
ul dvs. Sony sau un service Sony autorizat Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
pentru ca sã fie înclocuite capetele video.
• Dacã apare vreuna dintre urmãtoarele Pentru a curãþa ecranul cu cristale
probleme, curãþaþi capetele video timp de lichide (LCD)
10 secunde cu ajutorul casetei de curãþare
• Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
Sony tip V8-25CLD (opþionalã).
amprente digitale, se recomandã sã folosiþi
La redarea în sistem Digital8
pânza de curãþare (ce v-a fost furnizatã)
– Apare zgomot sub formã de mozaic pe
pentru a-l curãþa. Când folosiþi setul de
imaginea redatã sau ecranul devine
curãþare LCD (opþional), nu aplicaþi lichidul
albastru ;
de curãþare direct pe ecranul LCD. Utilizaþi
hârtia de curãþare umezitã cu respectivul
lichid.

Pentru reglarea ecranului LCD


– Imaginile redate nu se deplaseazã.
– Imaginile redate nu apar sau sunetul (CALIBRATION - calibrare)
prezintã întreruperi. Este posibil ca butoanele panoului tactil sã
– Pe ecran apare în timpul înregistrãrii nu funcþioneze corect. În acest caz, urmaþi
urmãtoarea indicaþie [x Dirty video procedura de mai jos. Pe durata acestei
head. Use a cleaning cassette] (Capetele operaþii se recomandã sã conectaþi camera
video sunt murdare. Folosiþi o casetã de video la o prizã de perete folosind adaptorul
curaþare.) de reþea furnizat.
La redarea în sistem Hi8 / standard 8 1 Deplasaþi comutatorul POWER pânã în
mm 8 poziþia (CHG) OFF.
– Pe ecran apare în timpul înregistrãrii
2 Scoateþi caseta ºi unitatea “Memory
urmãtoarea indicaþie [x Dirty video
Stick” din camera video, apoi decuplaþi
head. Use a cleaning cassette] (Capetele
toate cablurile de conectare cu excepþia
video sunt murdare. Folosiþi o casetã de
celui cãtre adaptorul de reþea.
curaþare.)
– Imaginile redate conþin zgomot ; 3 Deplasaþi comutatorul POWER mai multe
– Imaginile redate sunt greu vizibile ; trepte pentru a selecta modul PLAY/EDIT
– Imaginile redate nu sunt afiºate. þinând apãsat butonul DSPL/BATT INFO
al camerei, apoi apãsaþi ºi menþineþi apãsat
timp de 5 secunde butonul DSPL/BATT
INFO.

Continuã...

132
4 Atingeþi simbolul “×” afiºat pe ecran cu Se recomandã sã acþionaþi camera video cam
colþul unui obiect, spre exemplu cu colþul o datã pe lunã pentru a o menþine în starea
cardului de memorie “Memory Stick”. optimã o perioadã cât mai lungã de timp.
Poziþia simbolului “×” se modificã,
Pentru a încãrca bateria tip
pastilã instalatã iniþial
Camera dvs. video are montatã de la început
ºi o baterie tip pastilã care are ca scop
furnizarea energiei necesare pentru ca
aparatul sã reþinã data, ora ºi alte reglaje,
chiar ºi atunci când comutatorul POWER
Dacã nu aþi atins corect punctul dorit, este pus în poziþia (CHG) OFF. Bateria tip
reluaþi de la pasul 4. pastilã este întotdeauna încãrcatã în timp ce
b Notã folosiþi camera, însã se va descãrca treptat
• Nu puteþi calibra ecranul LCD dacã aþi rotit când camera de luat vederi nu este folositã.
panoul LCD ºi l-aþi poziþionat cu ecranul Dacã aparatul nu este deloc utilizat, aceastã
cu cristale lichide spre exterior. baterie va fi complet descãrcatã dupã
aproximativ 3 luni. Funcþionarea camerei nu
va fi afectatã de descãrcarea bateriei tip
Privind manevrarea carcasei pastilã atâta timp cât nu înregistraþi data.
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei, curãþa-
þi -o cu o bucatã de pânzã uºor umezitã cu Procedurã :
apã dupã care ºtergeþi-o cu o bucatã de Conectaþi camera video la o prizã de perete
pânzã moale ºi uscatã. folosind adaptorul de reþea ºi lãsaþi-o cu
• Pentru a evita deteriorarea finisajului comutatorul POWER în poziþia (CHG) OFF
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele : mai multe de 24 de ore.
– Nu folosiþi chimicale cum ar fi tinerul,
benzina, alcoolul, materialele textile
îmbibate cu substanþe chimice ºi
insecticide.
– Nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
vã sunt murdare de substanþele mai sus
menþionate.
– Nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sau de vinil.

Despre îngrijirea ºi pãstrarea


lentilelor
• ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o bucatã de
pânzã moale în urmãtoarele cazuri :
– Dacã pe suprafaþa lentilelor existã
amprente ;
– În spaþii cu temperaturã ridicatã sau cu
umiditate mare ;
– Când lentilele sunt expuse la aer sãrat
cum este cazul pe malul mãrii.
• Depozitaþi lentilele în spaþii bine aerisite,
ferite de murdãrie ºi de praf.
• Pentru a se evita apariþia mucegaiului,
curãþaþi periodic lentilele aºa cum este
descris anterior.
133
Lentile
Specificaþii Sistem combinat de lentile cu mare
putere de mãrire.
Diametrul filtrului : 37 mm (1 7/16 in)
Camera video – recorder 20× (optic), 990× (digital)
F = 1,6 - 2,4
Sistem Distanþã focalã
Sistem de înregistrare video 2,5 - 50 mm (1/8 - 2 in.)
2 capete rotative Când acþioneazã ca apart foto de 35 mm
Sistem de baleiere elicoidal În modul CAMERA-TAPE :
Sistem de înregistrare a imaginilor statice 42 - 840 mm (1 11/16 - 33 1/8 in.)
Exif Ver. 2.2*1 În modul CAMERA-MEMROY :
*1 “Exif” este un format de fiºiere pentru 42 - 840 mm (1 11/16 - 33 1/8 in.)
imagini statice stabilit de JEITA (Japan Temperatura de culoare
Electronics and Information Technology Auto
Association). Fiºierele în acest format
conþin informaþii suplimentare cum ar fi Iluminare minimã
informaþii legate de reglajele camerei în 4 lux (F1,6)
momentul înregistrãrii. 0 lux (în modul NightShot plus)*2
Sistem de înregistrare audio *2 Obiectele ce nu pot fi vãzute în întuneric
pot fi filmate datoritã iluminãrii în
Capete rotative, sistem PCM
infraroºu.
Eºantionare : 12 biþi (frecvenþã 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 biþi (frecvenþã
48 kHz, stereo). Conectori de Intrare / Ieºire
Semnal video Ieºire video S
PAL color, standarde CCIR Semnal luminanþã : 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
asimetric
Casete ce pot fi utilizate
Semnal crominanþã : 0,3 Vp-p, 75 Ω ,
Casete video în format 8mm.
asimetric
Viteza benzii 4 pini mini DIN
SP : cca. 28,70 mm/s
Ieºire audio / video
LP : cca. 19,13 mm/s
Minimufã audio-video
Durata de înregistrare / redare (folosind Semnal video : 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
casete video de 90 de min. Hi8/Digital8) asimetricã, sincronizare negativã
SP : 60 min. Semnal audio : 327 mV (la o impedanþã
LP : 90 min. de ieºire mai mare de 47 kΩ (kilohm),
Durata rulãrii rapide înainte / derulãrii Impedanþã de intrare mai mare de 47 kΩ
(folosind casete video de 90 de min. Hi8/ Impedanþã de ieºire mai micã de 2,2 kΩ
Digital8) Minimufã stereo φ 3,5 mm
Aproximativ 5 minute. Intrare / ieºire DV
Vizor conector cu 4 pini
Vizor electric (monocrom) Mufã USB
Dispozitiv de imagine Mini - B
3,0 mm (tip 1/6)
CCD (Charge Coupled Device) Ecran LCD
Total : Aproximativ 540.000 pixeli
Imagine
Eficace (imagini statice) :
6,2 cm (tip 2,5)
350.000 pixeli aproximativ
Eficace (film) : circa 350.000 pixeli Numãrul total de puncte
123.200 (560 × 220)

134
Caracteristici generale Adaptor de reþea AC-L15A /
Cerinþe privind alimentarea L15B
7,2 V curent continuu (de la acumulator) Cerinþe privind alimentarea
8,4 V curent continuu (cu adaptor de 100 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz
reþea)
Consum de curent :
Consum mediu de putere (când este folosit
0,35 - 0,18 A
acumulatorul)
În timpul înregistrãrii cu camera video Consum de putere :
folosind vizorul 18 W
2,9 W Tensiunea la ieºire
În timpul înregistrãrii folosind ecranul 8,4 V ; 1,5 A (curent continuu)
LCD Temperatura de funcþionare
3,8 W între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F)
Temperatura de funcþionare Temperatura de depozitare
între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F) între -20°C ºi +60°C
Temperatura de depozitare (-4°F ÷ 140°F)
–20°C ÷ +60°C Dimensiuni (aproximativ)
(–4°F ÷ +140°F) 56 × 31 × 100 mm
Dimensiuni (aproximativ) (2 1/4 × 1 1/4 × 4 in.) (L/Î/A)
85 × 98 × 151 mm (L/Î/A) exclusiv pãrþile proeminente
(3 3/8 × 3 7/8 × 6 in.) (L/Î/A) Masa (aproximativ)
Masa (aproximativ) 190 g (6,7 oz) exclusiv cablul de alimentare
800 g (1 lb 12 oz) numai unitatea centralã
940 g (2 lb 1 oz) inclusiv acumulatorul
tip NP-FM30, o casetã Hi8/Digital8, Acumulator (NP-FM30)
capac de protecþie pentru lentile ºi Tensiunea maximã la ieºire
curea de umãr 8,4 V curent continuu
Accesorii furnizate Tensiunea la ieºire
Vezi pagina 14. 7,2 V curent continuu
Capacitate
5,0 Wh (700 mAh)
Dimensiuni (aproximativ)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(1 9/16 × 13/16 × 2 1/4 in.) (l / î / a)
Masa (aproximativ)
65 g (2,3 oz)
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F)
Tip :
Cu ioni de litiu
Design-ul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã sã fiþi anunþaþi.

135
Gãsirea rapidã a informaþiilor dorite

Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor


Camera video

1 Buton EASY (pag. 13, 35, 55) qd Indicator luminos de acces (pag. 23)
2 Buton DSPL/BATT INFO (pag. 16) qf Acumulator (pag. 15)
3 Capac de protecþei a lentilelor qg Fantã pentru “Memory Stick” (pag. 23)
(pag. 26, 32)
2 Ecran LCD / Panou tactil (pag. 2, 20)
3 Butonul OPEN (pag. 20)
6 Difuzor
7 Buton RESET
Pentru a ataºa capacul de
Dacã apãsaþi RESET, toate reglajele - protecþie pentru lentile
inclusiv data ºi ora- cu excepþia
elementelor din Meniul Personal revin
la valorile stabilite din oficiu.
8 Buton BACK LIGHT (pag. 37)
Butonul BACK LIGHT nu este disponibil
în timpul funcþionãrii simplificate (Easy
Handycam). (Marcaj z)
9 Vizor (pag. 2, 20)
0 Indicator luminos CHG (încãrcare)
(pag. 15)
qa Indicatori luminoºi pentru modurile
CAMERA-TAPE,CAMERA-MEMORY,
PLAY/EDIT (pag. 19)
qs Buton LIGHT (pag. 29)

136
1 Buton de reglare a puterii de mãrire Pentru a ataºa cureaua de
(pag. 29) umãr
2 Buton BATT (ce elibereazã acumula- Ataºaþi cureaua de umãr furnizatã împreunã
torul) (pag. 16) cu camera video prinzând-o de bridele
3 Bridã de prindere a curelei de umãr. care-i sunt destinate.
4 Butonul PHOTO (pag. 32)
5 Comutator POWER (pag. 19)
6 Curea striatã de prindere (pag. 4)
7 Butonul REC START/STOP (pag. 26)
8 Mufa DC IN (pag. 15)

137
1 Mufã A/V (audio/video) (pag. 59, 92) 7 Sursã de luminã încorporatã (pag. 29)
2 Interfaþã DV (pag. 92, 130) 8 Senzor pentru telecomandã / Emiþãtor
de radiaþii infraroºii (pag. 99)
3 Mufã (USB)
9 Indicator luminos ce semnalizeazã cã
4 Capacul de protecþie pentru mufe se înregistreazã (pag. 26)
5Comutator NIGHTSHOT PLUS (pg. 39) 0 Microfon
6 Lentile qa Mufã S VIDEO (pag. 59, 92)

1 Sistem de reglare a lentilelor vizorului 5 Sistem de prindere de trepied


(pag. 20) Aveþi grijã ca lungimea ºurubului
2 Manºonul vizorului trepiedului sã fie mai micã de 5,5 mm
3Compartimentul pentru casete (pag. 22) (7/32 inch). În caz contrar nu veþi putea
prinde în siguranþã camera de trepied,
4Comutatorul OPEN/EJECT (pag. 22)
iar ºurubul poate deteriora camera dvs.
de luat vederi.

138
Telecomandã

Înainte de a folosi telecomanda desprindeþi Pentru a desprinde foiþa


foiþa izolatoare. izolatoare

Foiþa izolatoare

Pentru a schimba bateria tip


pastilã
1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
adâncitura sistemului de prindere ºi
trageþi-l în afarã.
Clapetã

1 Butonul PHOTO (pag. 32)


2 Butoane de comandã pentru memorie
(Index*, +/–, Redare din memorie)
(pag. 53) 2 Scoateþi bateria cu litiu de forma unei
pastile din locaº.
3 Butonul SEARCH M.* (pag. 60)
4 Butoanele ./>* (pag. 60)
5 Butoane de comandã video (Derulare,
Redare, Rulare rapidã înainte, Pauzã,
Stop, Redare cu încetinitorul)
(pag. 50 - 51)
6Butonul ZERO SET MEMORY*
3 Introduceþi în sitemul de prindere o
(pag. 60)
nouã baterie de acelaºi tip, cu partea
7 Emiþãtor pozitivã îndreptatã în sus.
Dupã ce aþi pornit camera video,
îndreptaþi telecomanda spre senzorul
pentru telecomandã al acesteia.
8 Butonul REC START/STOP (pag. 31)
9 Buton pentru puterea de mãrire (pag.
28)
0 Butonul DISPLAY (pag. 60) 4 Introduceþi sistemul de prindere a
bateriei în telecomandã împingând
* Aceste butoane nu sunt disponibile în timpul pânã ce se aude un clic.
funcþionãrii simplificate (Easy Handycam).

139
ATENÞIE
Existã pericolul ca bateria sã explodeze
dacã nu este corect manevratã la
înlocuire.
Înlocuiþi bateria numai cu una de acelaºi
tip sau cu una echivalentã, recomandatã
de producãtor.
Dispensaþi-vã de bateriile uzate urmând
instrucþiunile producãtorului.

b Note privind telecomanda


• Pentru telecomandã se foloseºte o baterie
cu litiu de forma unei pastile (CR2025). Nu
folosiþi alt fel de baterii în afarã de cele tip
CR2025.
• Nu îndreptaþi senzorul pentru telecomandã
al camerei video spre surse de luminã
puternice cum ar fi lumina solarã directã
sau becuri cu incandescenþã.
În caz contrar este posibil ca telecomanda
sã nu mai acþioneze corect.
• Este posibil ca telecomanda sã nu
acþioneaze corespunzãtor dacã senzorul
pentru telecomandã este acoperit de
lentilele de conversie (opþional).
• Când acþionaþi camera cu ajutorul
telecomenzii furnizate împreunã cu
aceasta, este posibil sã fie acþionat ºi
aparatul dvs. video. Într-o astfel de
situaþie, selectaþi alt mod de acþionare în
afarã de VTR 2 pentru aparatul video sau
acoperiþi senzorul pentru telecomandã al
aparatului video cu hârtie neagrã.

140
Indicatorii afiºaþi pe ecranul LCD sau în vizor

Pe ecranul LCD sau în vizor vor apãrea Indicatori Semnificaþie


urmãtorii indicatori care prezintã starea
camerei dvs. video. Înregistrarea la intervale
regulate de timp (pag. 75)
Indicatorii pot varia în funcþie de modelul
camerei de luat vederi. Înregistrarea de imagini
statice la intervale regulate
Exemplu : Indicatorii în modul de timp (pag. 76)
CAMERA-TAPE Sursã de luminã incorporatã
(pag. 29)
Cod temporal (pag. 27) / Înregistrarea cadru cu cadru
Contor de bandã (pag. 27) /
Autodiagnosticare (pag. 118) / (pag. 70)
Numãrul imaginii (pag. 53) Se obþine la ieºire imagini
analogice ºi sonor în format
digital (pag. 84)
DV IN Intrare DV (pag. 94)
Stabilirea indicaþiei zero a
contorului benzii (pag. 60)
NightShot plus (pag. 39)
Super NightShot plus
Scalã de reglare a expunerii
(pag. 39)
Color Slow Shutter (pag. 40)
Indicatori Semnificaþie QZ Avertisment (pag. 118)
y60min Perioada autonomie rãmasã Efecte de imagine (pag. 72)
(pag. 27) Efecte digitale (pag. 42, 51)
SP LP Mod de înregistrare (pag. 28) MEMROY MIX (pag. 45)
STBY REC Starea de aºteptare pentru
9 Reglarea manualã a
înregistrare / modul de
focalizãrii (pag. 41)
înregistrare
PROGRAM AE (pag. 64)
Calitatea imaginii (pag. 33)
Dimensiunea imaginii (pag.
. Iluminare din spate (pag. 37)
28)
16:9 16:9 WIDE (pag. 67)
Directorul de înregistrare /
Directorul de redare (pag. 71) Opþiunea SteadyShot
inactivã (pag. 68)
8 Indicator al formatului
(pag. 27) - Protejat (pag. 105)

9 16b Modul audio (pag. 81) Marcaj de imprimare


(pag. 106)
Lungimea benzii rãmase
(pag. 27) Slide show (pag. 73)

Înregistrare folosind ªtergerea imaginilor


Cronometrul propriu (pag. 104)
(pag. 31, 34) Conectarea PictBridge
(pag. 107)
141
Index
Indicaþii numerice D H
Adaptor cu 21 de pini.......59, 94 Data/ora................................58 Hi8/sistem standard 8 mm......88
Modul 16 : 9 WIDE..............67 DEMO MODE................76 - 77
Diferenþe de fus orar...............88 I
A Director i.LINK.................................129
Acumulator............................15 de înregistrare (REC FOLDER) ...71 Iluminarea din spate a ecranului
Informaþii.............................16 nou (NEW FOLDER).........71 LCD (LCD BL LEVEL).......83
Perioadã de autonomie..27, 128 de redare (PB FOLDER).....71 Indicatori de avertizare..........118
Acumulator Indicatori afiºaþi....................141
“InfoLITHIUM”......................128 DISPLAY...............................87 Indicator luminos ce semnali-
Adaptor de reþea....................15 DNR.......................................83 zeazã cã se înregistreazã
Afiºaj.....................................64 Durata înregistrãrii............17, 28 (REC LED)...........................86
Afiºaj de autodiagnosticare...118 Durata redãrii.........................18 “InfoLITHIUM”...................128
Afiºarea datei/orei..................58 Duplicare (REC CTRL).........94
Afiºarea reglajelor camerei.....58 Duplicare simplificatã...........69 Î
AUDIO MIX.........................83 Încãrcarea bateriilor
AUDIO MODE.....................81 E Acumulator...............................15
AUTO SHUTTER.................65 Easy Handycam (Funcþionare Bateria tip pastilã instalatã iniþial..133
A.SHUT OFF........................87 simplificatã)...................35,55 Încãrcarea completã...............15
Ecran cu cristale lichide (LCD)..4 Înregistrarea cadru cu cadru.....74
B Înregistrare folosind
Ecran index............................54
BACK LIGHT cronometrul propriu.......31, 34
EDIT SEARCH.....................48
(contra luminii).....................37 Înregistrarea fotografiilor
Efecte digitale...................44, 51
Bandã cu pistã audio dublã......82 în memorie.....................32, 52
Efecte de imagine....................72
Bateria tip pastilã Înregistrarea la intervale regulate
END SEARCH.................47, 79
a camerei video...................133 de timp (INTERVAL REC).......75
Emiþãtor de radiaþii infraroºii..........99
a telecomenzii....................139 Înregistrarea imaginilor statice
Exponometru punctual
BEEP (semnal sonor).........20, 86 la intervale regulate de timp
(SPOT METER)................38
BURN DVD..........................78 (INT. REC-STL)........................75
Expunere.................................37
BURN VCD..........................79
F J
C
FADER..................................42 JPEG....................................125
Cablu de conectare A/V......59, 92
FILE NO
Cablu i.LINK...................92, 99 L
(numãrul fiºierului)...............71
Calibrare (CALIBRATION)......132
Focalizare...............................65 LCD COLOR.........................84
Calitatea imaginii...............33, 69
Focalizare manualã................41 Limba folositã (Language)..24, 88
Camera Chroma key..............45
Folosirea camerei video LP (Redare îndelungatã).....27, 81
Capacitatea de înregistrare
în strãinãtate.......................123 Luminozitatea ecranului LCD
Afiºatã...............................27
FORMAT.......................70, 125 (LCD BRIGHT).................20
Rãmasã (REMAINING)....70, 86
Formatul imaginilor statice..125 LCD COLOR........................84
Capete video........................132
Funcþia de conversie digitalã LCD SET...............................78
Casetã..............................22, 124
(A/V c DV OUT).................84 Luminance key
Cãutare dupã datã...................60
(LUMI. KEY).....................44
Cãutarea unei imagini.............51 G
Clapetã protecþie la Gradare...................................42
scriere..........................124,125 Gradare dinspre alb...............42
Cod de date Gradare dinspre negru...........42
(DATA CODE).............58, 85 Gradare în puncte.................42
Cod temporal..........................27 Gradare mozaic....................42
Color Slow Shutter................40 Gradare monocromã............42
Condensarea umezelii...........131 Gradare prin înlocuire..........42
Contor de bandã......................27
Gradare prin suprapunere...42
Copiere (REC CTRL).............94
Curea striatã.............................4
Curea de umãr.......................137

142
Index (continuare)
M P ª
Marcaj de imprimare.............106 PAL........................................123 ªtergere
Mãrire.....................................29 Particularizarea Meniului ªtergerea imaginilor............104
Mãrirea digitalã Personal..............................89 ªtergerea tuturor imaginilor
(DIGITAL ZOOM)............66 PB FOLDER.........................71 (statice) ALL ERASE.........70
Mãrire la redare PictBridge.............................107
(PB ZOOM).......................53 Potrivirea ceasului (CLOCK T
Memory Chroma key............46 SET)..............................21, 88 TBC.......................................82
Memory Luminance key.......45 Potrivirea datei ºi orei............21 Telecomandã.........................139
MEMORY MIX...................45 PROGRAM AE....................64 REMOTE CTRL................86
Memory overlap Protejarea imaginilor.............105 Telephoto (filmare la distanþã)......29
(OVERLAP)........................43 Titlu (TITLE)........................79
Memory Stick R TRAIL...................................44
Informaþii generale...............125 REC LED..............................86 Transmisie USB....................85
Introducere în aparat...........23 REC FOLDER.......................71 Tranziþie lentã..................47, 79
Numãr de imagini................33 REC MODE.....................27, 81
Meniu....................................62 Redarea cadru cu cadru..........51 U
Personal (P-MENU)........62 Redare (VAR. SPD. PB) USB Streaming ......................85
CAMERA SET...............64 Cadru cu cadru.....................51 USB-CAMERA.................85
MEMORY SET...............69 Cu încetinitorul...................51 USB-PLY/EDT...................85
PICT.APPLI...................72 În direcþie inversã................51 Unghi panoramic
EDIT/PLAY.....................78 Vitezã dublã.........................51 (Wide angle).........................29
STANDARD SET............81 Reglarea vizorului..................20
TIME/LANGU...............88 Reluare (Rec review)..............48 V
MENU ROTATE.............87 RESET...................................136 Volum (VOLUME)...........49, 53
Mesaje de avertizare.............120 Vizor.......................................20
Miºcare fragmentatã..............44 S
Modul înregistrare S video...............................59, 92 Z
(REC MODE)................27, 81 Semnal sonor de confirmare a Zero Set Memory....................60
Modul oglindã (mirror).........30 unei operaþii.....................20, 86 Zoom.....................................29
Modul POWER (funcþionare)..19 Senzorul pentru
Mono.....................................82 telecomandã.......................138
Montajul digital al programelor Sistem de culoare TV...........123
(VIDEO EDIT).................. 97 Sistem Digital8....................124
MOVIE SET.........................69 Skip scan................................50
MPEG.................................125 SLIDE SHOW......................73
Mufã USB............................138 SPOT FOCUS........................41
MULTI SOUND...................82 Sonor principal......................82
Sonor secundar.......................82
N SP (Standard Play)...........27, 81
NEW FOLDER.....................71 Stabilirea indicaþiei zero
NightShot Light a contorului de bandã............60
(NS LIGHT)............39, 40, 57 STEADYSHOT.....................68
NightShot plus.......................39 Stereo/mono..........................82
NTSC....................................123 STILL....................................44
STILL SET............................69
O Super NightShot plus.............39
Obturator lent Sursã de luminã incorporatã..29
(SLOW SHUTTER)...........44
OLD MOVIE.........................45
Oprirea automatã
(A.SHUT OFF)...................64
http://www.sony.net
OVERLAP.............................40

143