Sunteți pe pagina 1din 5
UNIVERSITATEA DIN BUCURE Ş TI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX Ă PATRIARHUL JUSTINIAN Str. Sf. Ecaterina,

UNIVERSITATEA DIN BUCURE Ş TI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ PATRIARHUL JUSTINIAN

Str. Sf. Ecaterina, nr. 2, Sector IV, Bucureş ti, Cod 040.155 Tel: 021.335.61.17; Fax: 021.335.41.83; ftoub@yahoo.com

Grilă pentru dubla specializare la METODICA PREDĂRII RELIGIEI (CATEHETICĂ)

1. Principiile didactice se înscriu în triada strategiilor de bază ale procesului de învăţământ.

Nominalizaţi „triada”:

a. Principii, lecţii, studii de caz

b. Principii, lecţii, mijloace

c. Principii, metode, mijloace

d. Principii, lecţii, metode

2. Etimologic, cuv. „principiu” înseamnă:

a. călăuză

b. cale

c. alegere

d. început

3. O definiţie concentrată a principiilor didactice ar fi următoarea:

a. ansamblu de procedee şi mijloace pentru realizarea obiectivelor pedagogice

b. norme după care se orientează activitatea educatorului

c. o sumă de metode inductive, deductive şi analitice

d. instrumentarul auxiliar care facilitează asimilarea cunoştinţelor

4. Sub o formă sau alta, principiile didactice au fost utilizate:

a. numai în pedagogia modernă

b. doar în secolul al XX-lea

c. doar în pedagogia antică

d. în toată istoria pedagogiei religioase şi laice

5. Mântuitorul Iisus Hristos le-a utilizat?

a. da

b. nu

c. nu ştim

d. aproape insesizabil

6. Nominalizarea, clasificarea şi sistematizarea principiilor didactice a fost făcută de:

a. Platon

b. I. Comenius

c. E. Kant

d. C. Cucoş

7. Lucrarea în care Comenius descrie principiile didactice se numește:

a. Pedagogia universală

b. Didactica Parva

c. Didactica Magna

d. Didactica universală

8. Între altele, Comenius afirmă că educaţia nu se poate face decât prin „întreita carte”:

a. flora, fauna şi cerul înstelat

b. natura, şcoala şi Biserica

c. natura, Biblia şi conştiinţa omului

d. Dumnezeu, Biblia şi conştiinţa omului

9. Între avantajele utilizării principiilor didactice se numără faptul că:

a. profesorul este ferit de riscul îndepărtării de subiect

b. elevul nu trebuie să mai înveţe lecţia respectivă

c. profesorul nu trebuie să mai explice în detalii subiectul predat

d. elevul nu trebuie să-şi ia notiţe la clasă întotdeauna

10. Manualele, dicţionarele şi tratatele de Pedagogie prezintă:

a. acelaşi număr de principii didactice

b. diferit ordinea şi numărul principiilor

c. principiile combinate cu metodele

d. principiile combinate cu mijloacele

11. Principiul „autonomiei individuale” se mai numeşte şi:

a. al intuiţiei

b. al participării conştiente şi active

c. al respectării libertăţii individuale

d. psihologic

12. Principiul „autonomiei individuale” presupune din partea profesorului:

a. autoritarism faţă de elevi

b. constrângere controlată

c. convingere nu constrângere

d. şi convingere şi constrângere

13. Principiul „accesibilităţii” sau „psihologic” se mai numeşte şi:

a. eclesiocentric

b. al temeinicităţii

c. al învăţământului interesant şi plăcut

d. al respectării particularităţilor de vârstă

14. Principiul „psihologic” înseamnă corelarea învăţământului cu:

a. programa şcolară

b. celelalte discipline

c. posibilităţile de receptare ale elevului

d. cu învăţătura Bisericii

15. Sf. Ap. Pavel utilizează principiul psihologic, atunci când spune:

a. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre…

b. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate de folos…

c. Copii, ascultaţi de părinţii voştri…

d. Cu lapte v-am hrănit, nu cu bucate tari…

16. Comenius numeşte principiul „psihologic”:

a. cel mai important principiu

b. principul conformităţii cu natura

c. principiul diversităţii de opinii

d. principiul libertăţii totale

17. Principiul învăţământului interesant şi plăcut se mai numeşte:

a. al interesului

b. al bucuriei şi plăcerii

c. al durabilităţii

d. al motivaţiei

18. Motivaţia poate fi aplicată pe două căi:

a. oficială şi neoficială

b. scrisă şi orală

c. exterioară şi interioară

d. naturală şi supranaturală

19. Principiul înv. interesant şi plăcut trebuie să evite categoric:

a. expunerile sistematice şi logice

b. temele pentru acasă şi bibliografia obligatorie

c. expunerile sofisticate şi alunecarea în sentimentalisme

d. expunerile cu ajutorul tehnicii audio şi video

20. Principiul temeiniciei şi durabilităţii vizează:

a. armonia dintre abstract şi concret

b. începutul actului catehetic

c. finalitatea actului catehetic

d. materialul didactic

21. Principiul temeiniciei şi durabilităţii se regăseşte în aceste cuvinte ale Mântuitorului:

a. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema

b. Mergând, învăţaţi toate neamurile

c. Poruncă nouă vă dau: să vă iubiţi unul pe altul

d.

Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu

22. Principiul intuiţiei presupune:

a. ascultarea lecţiei precedente (teste orale şi scrise)

b. studii de caz (analizarea unor cazuri concrete)

c. utilizarea materialului intuitiv (icoane, hărţi etc.)

d. planificarea anuală a lecţiilor

23. Mântuitorul Iisus Hristos a utilizat principiul intuiţiei în special prin:

a. modul cum şi-a ales ucenicii

b. parabolele pe care le-a rostit

c. dialogurile cu fariseii

d. modul cum alunga demonii

24. Dintre pedagogii moderni, următorul este considerat „părinte al intuiţiei”:

a. John Locke

b. Ioan Comenius

c. Johann Pestalozzi

d. G.G. Antonescu

25. Pentru ca materialul intuitiv să fie eficient, trebuie să îndeplinească trei condiţii:

a. să fie abundent, explicit şi atractiv

b. să fie tipic, concludent şi substanţial

c. să fie color, convingător şi atractiv

d. să fie explicit, concludent şi atractiv

26. Principiul participării conştiente şi active ne obligă să-i considerăm pe elevi:

a. egalii noştri

b. copiii noştri

c. parteneri de dialog

d. confidenţii noştri

27. Prof. C. Cucoş consideră că a fi activ la ora de religie înseamnă pentru elev:

a. a cânta, a scrie pe tablă, a lua notiţe

b. a răspunde prompt, a lua notiţe, a fi atent 100%

c. a gândi, a medita, a merge pe firul unei idei

d. a desena, a scrie pe tablă, a lua notiţe

28. Principiul legării teoriei de practică se regăseşte în dictonul:

a. non multa, sed multum (nu multe, ci mult)

b. non bis in idem (nu de două ori pentru acelaşi lucru)

c. inteligenti paucca (cei inteligenţi înţeleg din puţine)

d. non scholae discimus, sed vitae (nu pentru şcoală învăţăm, ci pentru viaţă)

29. Principiul hristocentric înseamnă:

a. citirea cu atenţie şi evlavie a Evangheliei, în fiecare zi

b. centrarea învăţământului religios pe Hristos şi Evanghelia Sa

c.

ca toate religiile să-L recunoască pe Hristos ca Mântuitor

d. ca Sf. Evanghelie să fie studiată în toate şcolile de stat

30. Principiul hristocentric nu exclude principiul teocentric, deoarece:

a. fiecare Persoană dumnezeiască participă la toate lucrările celorlalte două

b. Mântuitorul Iisus Hristos este şi Om adevărat

c. Mântuitorul Iisus Hristos a înviat din morţi

d. Mântuitorul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat

31. Potrivit principiului hristocentric, Sf. Ap. Pavel avertizează:

a. Cel ce nu lucrează să nu mănânce (II Tes 3, 10)

b. Sfârşitul Legii este Hristos, spre dreptate (Ro 10, 4)

c. Nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Hristos (II Co 4, 5)

d. Toate le pot în Hristos, Cel ce mă întăreşte (Fil. 4, 13)

32. Principiul eclesiocentric obligă profesorul de religie la fidelitate faţă de:

a. ierarhul (episcopul) locului

b. Sfânta Scriptură

c. programa de învăţământ

d. Învăţătura Bisericii

33. Catehizarea se face „în biserică”, nu doar în sensul de „locaş zidit”, ci şi:

a. în sens de întrajutorare

b. în sens de comunitate

c. în sens de parohie

d. în sens de enorie

34. Expresia „Extra eclesiam nulla salus” (înafara Bisericii nu este mântuire), aparţine:

a. Sf. Ioan Gură de Aur

b. Sf. Vasile cel Mare

c. Fericitului Augustin

d. Sf. Ciprian

35. Principiile didactice nu ţintesc doar informarea învăţăceilor ci şi:

a. formarea caracterului creştin

b. informarea celor din familiile cărora aparţin

c. formarea unor abilităţi manageriale

d. formarea abilităţilor didactice