Sunteți pe pagina 1din 16
UNIVERSITATEA DIN BUCURE Ş TI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX Ă PATRIARHUL JUSTINIAN Str. Sf. Ecaterina,

UNIVERSITATEA DIN BUCURE Ş TI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ PATRIARHUL JUSTINIAN

Str. Sf. Ecaterina, nr. 2, Sector IV, Bucure ş ti, Cod 040.155 Tel: 021.335.61.17; Fax: 021.335.41.83; ftoub@yahoo.com

Grilă Misiologie și Ecumenism

1. Fondatorul Bisericii Sfinților Ultimelor Zile este:

a) îngerul Moroni;

b) Mormon;

c) Joseph Smith;

d) Charles Taze Russell;

2. Bringham Young este cel care:

a) scrie Cartea lui Mormon;

b) conduce Biserica Sfinților Ultimelor Zile în prezent (2008);

c) i-a condus pe mormoni în exodul din Illinois către Lacul Sărat;

d) a condus „afacerea grâului miraculos”;

3. „Ordinul unit al lui Enoh” este:

a) un sistem de organizare și conducere specific mormonismului timpuriu;

b) un sistem de organizare și conducere specific mormonismului târziu;

c) un sistem de organizare și conducere specific adventismului;

d) un sistem de organizare și conducere specific iehovismului;

4. Luptele dintre nefiți și lamaniți reprezintă:

a) un pasaj din Cartea IV Regi, interpretat de iehoviști în sens milenarist;

b) o explicare profetică a Armaghedonului așteptat de iehoviști;

c) un pasaj din Cartea lui Mormon;

d) o etapă pregătitoare pentru omenire, înaintea instalării paradisului pământesc adventist;

5. Doctrină și legăminte este o lucrare:

a) mormonă;

b) iehovistă;

c) adventistă;

d) davidiană;

6. Potrivit doctrinei mormone:

a) sufletul omenesc e creat de Dumnezeu în momentul conceperii trupului;

b) sufletul omenesc se reîncarnează în vieți pământești succesive, până la stingerea în veșnicie („nirvana”);

c) oamenii sunt emanații spirituale ale lui Dumnezeu Tatăl;

d) nu există suflet nemuritor;

7. Care dintre următoarele practici de a boteza sunt amnise de către mormoni?:

a) botezul pruncilor vii, până la 7 ani;

b) botezul pruncilor morți;

c) botezul obligatoriu la maturitate, potrivit vârstei lui Iisus Hristos;

d) botezul sângelui (martiriul), coroborat cu interzicerea transfuziilor;

8.

În organizarea Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților Ultimelor Zile, găsim:

a) Patriarhatul, condus de un Apostol – Patriarh;

b) Parohiatul, condus de un Episcop;

c) Sala Regatului, condusă de un Bătrân;

d) Uniunea de conferințe, condusă de un Președinte;

9. În templele mormone, se vădește influența organizării ritualurilor după:

a) tehnici de meditație orientale;

b) specificul celebrării sabatului iudaic;

c) vechi practici ocultiste ale indo-americanilor;

d) ocultismul masonic american;

10. Marea Dezamăgire – eșecul calculelor milerite privind Parusia vizibilă – s-a produs în:

a) 1844;

b) 1874;

c) 1914;

d) 2000;

11. Sursa principală de inspirație a scrierilor lui Hellen G. White o constituie:

a) cultura teologică solidă;

b) cultura generală vastă;

c) visele și viziunile extatice;

d) practicarea unor ritualuri oculte;

12. O tactică prozelitistă specifică iehoviștilor este:

a) misiunea pe teren – cel puțin 10 ore săptămânal;

b) trimiterea tinerilor în străinătate, pentru „propovăduire”, timp de 1-2 ani;

c) afișarea ostentativă de sloganuri religioase, mai ales în ceea ce privește serbarea Sabatului;

d) organizarea „Școlii de duminică”;

13. Care dintre următoarele grupări este orientată spre folosirea tratamentelor naturiste și a terapiilor alternative, fără medicamente?

a) Mormonii;

b) Adventiștii;

c) Studenții în Biblie;

d) Martorii lui Iehova;

14. Doctrina „Sanctuarului ceresc” se mai numește și:

a) Judecata investigativă;

b) Pronie și judecată;

c) Milenarism;

d) Milerism;

15. Spre instituționalizarea adventismului s-a intervenit prin:

a) perfecționism;

b) voluntarism;

c) exclusivism;

d) prelungirea timpului eshatologic;

16. Davidienii (Branch Davidians) sunt o sectă:

a) orientală;

b) sincretică;

c) satanistă;

17. Care dintre următorii lideri religioși a colaborat inițial cu Ch. Taze Russell, iar mai apoi a rupt relația cu el?

a) Nelson Barbour;

b) Joseph Smith;

c) William Miller;

d) Hellen White;

18. Care este anul profețit de Russell pentru venirea lui Hristos, interpretând Parusia drept „prezență”?

a) 1798;

b) 1844;

c) 1874;

d) 1914;

19. Care dintre următoarele învățături este un element specific doctrinar pentru mișcarea Studenților în Biblie a lui Russell?

a) negarea iadului;

b) negarea transfuziilor sangvine;

c) negarea mijlocirii sfinților;

d) negarea imortalității sufletului;

20. Ce însemna, pentru Russell, anul 1914?

a) „venirea lui Ilie și Enoh”;

b) „curățarea Sanctuarului ceresc”;

c) „începutul secerișului”;

d) „sfârșitul acestui sistem de lucruri”;

21. Care a fost al doilea președinte al Societății „Turnul de veghere”?

a) Joseph Franklin Rutherford;

b) Nathan Homer Knorr;

c) Frederick W. Franz;

d) Milton G. Henschel;

22. Care dintre următorii președinți iehoviști a fost condamnat, împreună cu alți 7 lideri, pentru instigare la nesupunere față de legi privind sistemul de apărare a S.U.A.?

a) J.F. Rutherford;

b) Nathan Knorr;

c) Frederick Franz;

d) Milton Henschel;

23. Organizația Studenților în Biblie își schimbă numele în Martorii lui Iehova în anul:

a) 1844;

b) 1874;

c) 1914;

d) 1931;

24. Care dintre următoarele grupări susține antitrinitarismul?

a) Mormonii;

b) Adventiștii de Ziua a Șaptea;

c) Adventiștii din Mișcarea de Reformă;

d) Martorii lui Iehova;

25. Cine este Iisus Hristos, în varianta iehovistă?

a) Arhanghelul Gavriil;

b) Cel mai Om care a trăit vreodată;

c) Un avatar al lui Vișnu;

26. Ce este Duhul Sfânt, pentru Martorii lui Iehova?

a) A Treia Persoană a Sfintei Treimi;

b) Sfințitorul și Desăvârșitorul creației;

c) Arhanghelul Mihail;

d) O forță divină activă;

27. Câte persoane vor intra în paradisul pământesc iehovist?

a) 144.000;

b) 1.440.000;

c) 1.440.000.000;

d) O mare mulțime;

28. După învățătura iehovistă, de când a început Satan să locuiască pe pământ?

a) de la potop;

b) de la ispitirea primilor oameni;

c) odată cu căderea îngerilor răi, din pricina trufiei;

d) din anul 1914;

29. Ce se comemorează, în principal, la ziua Cinei Domnului, iehovistă (14 Nissan)?

a) Cina cea de Taină;

b) Răstignirea lui Iisus pe Cruce;

c) Moartea lui Iisus;

d) Învierea Domnului;

30. Care este atitudinea iehovistă față de ecumenism?

a) practică ecumenismul cu fervoare, ca majoritatea neoprotestanților;

b) nu sunt membri în organismele ecumenice, dar participă la întruniri ca observatori;

c) studiază Mișcarea Ecumenică de la distanță, cu posibilitatea unei deschideri spre dialog;

d) sunt împotriva ecumenismului, sub orice formă;

31. Care dintre următoarele grupări nu serbează Crăciunul?

a) Evangheliştii;

b) Adventiștii de Ziua a Șaptea;

c) Adventiștii din Mișcarea de Reformă;

d) Martorii lui Iehova;

32. Ce simbolizează „Marele Babilon”, în concepție iehovistă?

a) Regatul lui Iehova;

b) Paradisul milenarist pământesc;

c) Imperiul lumesc al falsei religii;

d) Armaghedonul;

33. Ce conține, în principal, educația oferită într-o Sală a Regatului iehovistă?

a) catehizare asupra învățăturii de credință;

b) tehnici de recrutare a noilor adepți;

c) studiul asiduu al Bibliei;

d) învățarea unor rugăciuni, ritualuri specifice și alte practici cultice;

34. Câte întâlniri săptămânale obligatorii găsim la Martorii lui Iehova?

a) 1;

b) 3;

c) 5;

d) 7.

35. Conducerea mondială actuală a Martorilor lui Iehova poartă denumirea de:

a) Corp de Guvernare;

b) Congregație;

c) Betel;

d) Teocrație prezidențială;

36. Traducerea iehovistă a Bibliei, publicată în prima ediție în S.U.A. (1961) se numește:

a) Proclaimer of God’s Kingdom Translation;

b) King James’ Translation;

c) Watch Tower Translation;

d) New World Translation;

37. Ce procent aproximativ de Martori ai lui Iehova se află în afara Statelor Unite?

a) o zecime;

b) un sfert;

c) jumătate;

d) trei sferturi;

38. „Banalizarea harismei”, în cadrul unui grup religios, presupune:

a) creșterea tensiunilor între grup și societate;

b) acomodarea grupării la condițiile vieții cotidiene;

c) scindarea sau fracționarea grupului;

d) dezintegrarea grupului religios respectiv;

39. Prin „banalizarea harismei”, se ajunge la:

a) instituționalizare;

b) dezertare;

c) desocializare;

d) ocultism;

40. Importanța „celui de-al doilea fondator” pentru procesul de denominaționalizare se vădește, mai ales, în plan:

a) organizatoric;

b) harismatic;

c) politic;

d) militar;

41. Mișcările de redeșteptare:

a) nu sunt instituționale;

b) lansează noi descoperiri (ca, de pildă, noi calcule ale Parusiei);

c) au caracter permanent;

d) nu se asociază procesului de „banalizare a harismei”;

42. Apocalipticismul este:

a) un concept secular;

b) un sistem neognostic;

c) falimentar, atunci când calculul prozelitist eșuează;

d) alimentat de credința permanantă în „semnele sfârșitului”, și nu în „timpurile” lui;

43. Prin „banalizarea harismei”, secta evoluează:

a) brusc, spre a deveni o nouă religie;

b) lent, spre a deveni o nouă religie;

c) brusc, spre a deveni o nouă denominațiune;

d) lent, spre a deveni o nouă denominațiune;

44. Dumnezeu i-a revelat principiul „căsătoriei plurale” lui:

a) Brigham Young;

b) Joseph Smith;

d)

J.F. Rutherford;

45. Care dintre următoarele grupări nu a practicat, în trecut, poligamia?

a) Iehoviștii;

b) Anabaptiștii;

c) Branch Davidians;

d) Sfinții Zilelor din Urmă;

46. Doctrina mormonă a „progresiei veșnice” se referă la:

a) omul ajunge la statura „unui Dumnezeu”;

b) botezul celor decedați;

c) căsătoriile pentru veșnicie;

d) susținerea reîncarnării;

47. Ce îndemnuri găsim în Cartea lui Mormon, cu privire la căsătorie?

a) se susține familia monogamă;

b) se susține poligamia;

c) se susține adulterul;

d) nu se face nicio precizare în acest sens;

48. Socializarea mormonismului s-a produs prin:

a) publicarea Cărții lui Mormon;

b) publicarea cărții Doctrină și legăminte;

c) Declarația lui Brigham Young, din 1843;

d) Manifestul lui Wilford Woodruff, din 1889;

49. Ce prevedea legea americană identificată de Hellen White cu împlinirea profeției despre „fiara cu două coarne”?

a) impunerea sărbătorii duminicii;

b) interzicerea poligamiei;

c) interzicerea votului femeilor;

d) interzicerea grupării adventiste;

50. „Strategia insulaționistă” definește modul în care interacționează cu lumea:

a) Biserica Sfinților Zilelor din Urmă;

b) Biserica Adventistă;

c) Anabaptiștii;

d) Iehoviștii;

51. Adventiștii de Ziua a Șaptea:

a) Cred în nemurirea sufletului;

b) Cred în Sfânta Treime;

c) Cinstesc Sfânta Duminică;

d) Nu cred în Judecata investigativă;

52. În 1965, Consiliul Ecumenic al Bisericilor a demarat dialogurile cu:

a) Martorii lui Iehova;

b) Mormonii;

c) Adventiștii de Ziua a Șaptea

d) Baptiștii;

53. Care ar fi avantajul major pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, dacă ar adera la Consiliul Mondial al Bisericilor?

a) ar câștiga capital politic;

b) ar fi obligată să renunțe la doctrine eretice;

c) ar înceta considerarea ei ca sectă sau mișcare para-religioasă;

54. Din ce an participă adventiștii ca observatori în Comitetul Central al Consiliului Mondial al Bisericilor?

a) 1968;

b) 1973;

c) 1975;

d) 1990;

55. Cu cine au identificat adventiștii fiara apocaliptică?

a) cu Statele Unite ale Americii;

b) cu Uniunea Sovietică;

c) cu papa de la Roma;

d) cu Imperiul Mondial al Religiei False;

56. Care dintre următoarele idei se dezvoltă în scrieri adventiste recente?

a) renunțarea la cinstirea Sabatului;

b) renunțarea la pretenția de monopol al dreptei credințe;

c) renunțarea la abstinența față de alcool și tutun;

d) renunțarea la restricțiile privind carnea de porc;

57. Bazele unor relații noi între adventiști și catolici au fost puse în 1995, în Colorado, S.U.A., odată cu înființarea în comun a organizației Centura Health. Acesta este:

a) un Centru de dezvoltare economică;

b) un Centru de studii biblice și teologice;

c) un Centru de documentare ecumenică;

d) o corporație medicală;

58. Cine este fondatorul Asociației Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea Davidieni?

a) David Koresh;

b) Vernon Wayne Howell;

c) Lois Houteff;

d) Victor Tasho Houteff;

59. Care a fost mesajul inițial al strângerii davidienilor, încă din 1930?

a) Calculul Parusiei;

b) A doua întrupare a lui Hristos;

c) Strângerea celor 144.000 de „aleși” pentru o „împărăție davidică”;

d) Condamnarea papalității, ca fiind antihristică;

60. Denumirea sediului davidienilor din Waco, Texas, era asociată toponimului biblic:

a) Carmel;

b) Har-Maghedon;

c) Ierusalim;

d) Palestina;

61. Motivul declanșării atacului federal din 1993 asupra sectanților din Waco a fost:

a) abateri la legislația privind sexualitatea;

b) abateri la legislația privind regimul stupefiantelor;

c) abateri la legislația privind regimul armelor;

d) abateri la legislația privind regimul cultelor religioase;

62. Semnificația supranumelui „Koresh” este legată de:

a) al cincilea „sigiliu” al Apocalipsei (VI,9-11);

b) singurul non-israelit numit în Biblie „Cel Uns”, „Mesia” (Isaia 15,1);

c) bătălia Armaghedonului;

63. „Sindromul Festinger” afirmă că:

a) după împlinirea unei profeții, mișcarea religioasă se întărește;

b) după împlinirea unei profeții, mișcarea religioasă se dispersează;

c) după eșecul unei profeții, mișcarea religioasă se întărește;

d) după eșecul unei profeții, mișcarea religioasă se dispersează;

64. Teoria consonanței și a disonanței, în misiologie și sociologia religiilor, presupune că:

a) disonanța se transformă în consonanță, odată cu falimentul profeției;

b) consonanța se transformă în disonanță, odată cu falimentul profeției;

c) disonanța se transformă în consonanță, odată cu împlinirea profeției;

d) consonanța se transformă în disonanță, odată cu împlinirea profeției;

65. Care dintre următoarele explicații nu aparține justificărilor propuse de Joseph F. Zygmunt în privința aplicării „sindromului Festinger” la Martorii lui Iehova?

a) eroarea profetică este de detaliu; ea nu invalidează adevărul de fond al sistemului de învățături

profetizate;

b) profeția a fost greșită din start; este nevoie de retransmiterea ei în întregime;

c) profeția și-a produs în mod real efectul, dar acesta nu a fost bine înțeles, făcându-se confuzie

între sfârșitul lumii și un eveniment apocaliptic oarecare; d) scenariul cosmic: planul lui Dumnezeu cu lumea s-a modificat, ca urmare a valorizării activităților grupării;

66. Cum acționează „sindromul Festinger” în interiorul unui grup de adepți, potrivit cercetătorului Gordon J. Melton?

a) „sindromul Festinger” poate fi generalizat, fiind universal valabil pentru grupările religioase;

b) în interiorul grupului, există destule disonanțe, care influențează aplicarea teoriei;

c) în interiorul unui grup religios, profeția eșuează rar;

d) grupul nu recurge niciodată la „spiritualizare”, în sens de autocritică;

67. Spre ce au fost mobilizate energiile iehoviștilor, după anii 1930, când organizația este condusă de Rutherford?

a) spre a impune noua doctrină privind respingerea transfuziilor;

b) spre a condamna viciile membrilor, în special tutunul și alcoolul;

c) spre a întâmpina „Bătălia Armaghedonului”;

d) spre a convinge conducerea S.U.A. să anuleze legea privind obligativitatea serbării duminicii;

68. Potrivit învățăturii iehoviste, stăpânitorul absolut al lumii, privită în sens de societate umană organizată, este:

a) Iehova;

b) Iisus Hristos;

c) Imperiul Mondial al Religiei False, numit și Babilonul cel Mare;

d) Satana;

69. Ce simbolizează, pentru Martorii lui Iehova, anul 1919?

a) începutul Armaghedonului;

b) sfârșitul Armaghedonului;

c) fondarea Babilonului celui Mare;

d) căderea Babilonului celui Mare;

70. Cu ce sunt identificate guvernele politice ale acestei lumi, de către Martorii lui Iehova?

a) cu Babilonul cel Mare;

b) cu trâmbițele mâniei dumnezeiești apocaliptice;

c) cu fiarele apocaliptice din profeția lui Daniel;

71. Cercetătorul Anthony Giddens consideră că Turnul de veghere oferă Martorilor lui Iehova:

a) adevăruri spirituale greșit interpretate și înțelese;

b) o securitate ontologică;

c) mesaje subliminale de coeziune;

d) șansa parcurgerii unui proces interesant de instituționalizare;

72. Studiile

cercetătorului

Regis

Dericquebourg

prezentau

în

anii

Martorilor lui Iehova ca fiind tipul ideal de:

a) sectă;

b) cult neporotestant;

c) comunitate dizidentă;

d) grupare anarhică;

1970

societatea

73. Care din următoarele afirmații nu caracterizează iehovismul sectar?

a) Martorii lui Iehova nu reprezintă un grup închis în sine;

b) Martorii lui Iehova formează un grup voluntar;

c) Martorii lui Iehova sunt un grup relativ protestatar;

d) Societatea Martorilor lui Iehova acționează puternic asupra credincioșilor ei;

74. Martorii lui Iehova sunt un grup exclusivist, întrucât:

a) cred exclusiv în Iehova;

b) adunările lor se desfășoară exclusiv în Sălile Regatului;

c) practică excluderile din organizație;

d) se consideră singura organizație voită de Dumnezeu;

75. Pe ce se bazează concepția iehoviștilor că sunt deosebiți:

a) pe ideea persecuției;

b) pretind că trăiesc într-o lume plină de conflicte;

c) pe speranța că vor moșteni, cu toții, împărăția cerurilor;

d) pe fluctuațiile lor doctrinare;

76. Care dintre următoarele activități nu este interzisă Martorilor lui Iehova?

a)depunerea candidaturii pentru scrutinul electoral;

b) participarea la serbări și onomastici;

c) ceremonialul nunții;

d) satisfacerea serviciului militar;

77. Care din următoarele practici medicale nu este admisă, în prezent, de Martorii lui Iehova?

a) transfuzia;

b) perfuzia;

c) transplantul;

d) vaccinul;

78. Martorii lui Iehova își manifestă conceptul de „neutralitate” prin:

a) ascultarea necondiționată a imnelor naționale;

b) salutarea însemnelor statale și a drapelelor;

c) plata impozitelor către autoritățile publice locale și centrale;

d) participarea la sărbătorile naționale;

79. Pentru Martorii lui Iehova, cea mai mare barieră în calea instaurării Regatului o constituie:

a) lipsa de receptivitate a oamenilor la mesajul lor;

b) existența statelor cu o singură naționalitate;

c) legislația represivă;

80. Care este atitudinea actuală a Martorilor lui Iehova față de votare?

a) sunt încurajați să participe cu toții la vot;

b) participarea se decide individual, pe baza conștiinței biblic instruite;

c) se interzice cu desăvârșire prezența iehoviștilor la urne;

d) nu se precizează un punct de vedere oficial în această problemă;

81. Care dintre președinții iehoviști a acceptat satisfacerea serviciului militar?

a) Charles Taze Russell;

b) J.F. Rutherford;

c) Nathan Homer Knorr;

d) Milton G. Henschel;

82. Astăzi, este permisă înrolarea tinerilor Martori ai lui Iehova în servicii civile naționale, sub administrație civilă, ca alternative la serviciul militar obligatoriu?

a) da, necondiționat, fiind o chestiune de conștiință personală;

b) da, dar numai în cazuri de războaie sau calamități;

c) nu;

d) nu se precizează în mod oficial;

83. Politica iehoviștilor față de transfuziile sangvine are drept argument biblic suprem:

a) jertfa lui Abel;

b) neprihănirea lui Noe;

c) exemplul sacrificiului lui Avraam;

d) răbdarea lui Iov;

84. Din ce an datează politica restrictivă iehovistă față de transfuziile sangvine?

a) 1874;

b) 1914;

c) 1931;

d) 1945;

85. Sociologul Richard Singelberg arată că sursa ce a alimentat opoziția iehovistă față de transfuziile sangvine a fost, la origine:

a) frica față de contaminarea cu hepatită sau S.I.D.A.;

b) naționalismul american, care propulsase donarea de sânge în rândul activităților patriotice;

c) acrivia respectării unor texte biblice, precum cele din Levitic 7, 26-27 sau Fapte 15, 20;

d) o nouă revelație, transmisă în mod supranatural Președintelui aflat în exercițiu în acea vreme;

86. Cum se numește departamentul iehovist de dialog cu medicii, creat în 1982?

a) Family Care and Medical Management;

b) Hospital Information Service;

c) Social Science Medical;

d) The Doctor’s Dilemma;

87. Care este meritul incontestabil al politicii medicale iehoviste?

a) a stopat transfuziile sangvine;

b) a stopat proliferarea unor boli, precum S.I.D.A.;

c) a promovat interzicerea vaccinurilor;

d) a dezvoltat ramura chirurgiei fără sânge;

88. Care a fost motivul interdicției inițiale privind vaccinurile, la Martorii lui Iehova?

a) răspândirea unor boli, precum hepatita;

b) încălcarea legământului lui Dumnezeu cu Noe;

c) încălcarea legământului lui Dumnezeu cu Avraam;

89. Care este motivul pentru care, după unii cercetători, s-a renunțat după 1950 la interdicția privind vaccinurile?

a) apariția traducerii iehoviste a Bibliei, care a modificat textele restrictive invocate inițial;

b) represalii din partea autorităților;

c) nevoia de a trimite misionari în toate țările lumii;

d) primirea unei noi revelații din cer de către Președintele aflat în exercițiu la acea dată;

90. Transplantul de organe a fost asociat, în timpul când era interzis cu strictețe Martorilor lui Iehova, cu:

a) canibalismul;

b) crima;

c) adulterul;

d) sinuciderea;

91. Care din următoarele afirmații nu ilustrează politica actuală a Martorilor lui Iehova față de calamități:

a) trebuie acordate ajutoare umanitare doar coreligionarilor aflați în nevoie;

b) se pot acorda ajutoare tuturor celor afectați: atât propriilor membri, cât și celor care nu sunt

iehoviști, din interese prozelitiste;

c) intervenția în scop umanitar se face, totuși, contra pedagogiei divine, care transmite iminența

sfârșitului vremurilor;

d) calamitățile sunt consecința păcatului lui Adam;

92. Care din următoarele afirmații nu ilustrează politica actuală a Martorilor lui Iehova față de educație:

a) educația superioară este o decizie personală;

b) forța motivațională a instruirii suplimentare nu trebuie să fie interesul egoist sau materialist;

c) programele educaționale avansate sunt tot atâtea tactici prozelitiste eficiente;

d) nu există niciun pericol dacă un martor se dedică instruirii suplimentare;

93. Care dintre următoarele activități sunt permise Martorilor lui Iehova?

a) fumatul;

b) consumul moderat de alcool;

c) mercantilismul;

d) relațiile homosexuale;

94. Care este situația actuală a Martorilor lui Iehova din Grecia?

a) sunt persecutați crunt;

b) suportă „represiuni oficiale”: interdicția manifestărilor publice fără autorizaţie;

c) li se permit manifestările publice, dar nu au statutul unui cult recunoscut;

d) li se permit manifestările publice și au statutul unui cult recunoscut;

95. Martorii lui Iehova îndură, la ora actuală, un val de persecuții:

a) în Uniunea Europeană;

b) în S.U.A.;

c) în Rusia și fostele state ale URSS;

d) în țări africane și islamice;

96. Care dintre președinții iehoviști a dorit să se distanțeze de comunitatea evreiască, în contextul simpatiei tradiționale a Martorilor lui Iehova pentru evrei?

a) Charles Taze Russell;

b) Frederick W. Franz;

c) Milton G. Henschel;

d) Joseph Franklin Rutherford;

97. Martorii lui Iehova:

a) acceptă concubinajul;

b) acceptă folosirea mijloacelor de contracepție;

c) nu încheie acte de căsătorie civilă, fiind ostili autorităților locale;

d) nu recurg la tribunale pentru reglementarea problemelor lor;

98. Care dintre următoarele grupări nu și-a creat școli confesionale?

a) Biserica Scientologică;

b) Martorii lui Iehova;

c) Copiii Domnului;

d) Secta lui Moon;

99. Sursa principală a succesului iehovist în lumea contemporană, în opinia Dr. Andrew Holden, este:

a) predica apocaliptică;

b) prozelitismul furibund;

c) capacitatea de a oferi un mod de viață sigur (securitatea ontologică), într-o lume nesigură ;

d) morala socială exigentă;

100. Viziunea romanțată a viitorului în paradisul milenarist, descrisă în publicațiile iehoviste, răspunde unei trăsături definitorii a modernității, și anume:

a) deziluzia generalizată;

b) cultul muncii;

c) secularizarea;

d) globalizarea;

101. Zeciuiala este o practică religioasă a:

a) „Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea”;

b) „Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea” şi a „Bisericii Sfinţilor din Ultimele Zile”;

c) Martorilor lui Iehova;

d) Davidienilor, „Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea” şi a „Bisericii Sfinţilor din Ultimele Zile”;

102. Care nouă mişcare religioasă este numită de specialişti „America în miniatură”:

a) mormonismul;

b) adventismul;

c) iehovismul;

d) davidianismul;

103. Care grupare religioasă sacralizează şi creează o istorie mitică continentului

american:

a) Martorii lui Iehova;

b) Adventiştii de Ziua a Şaptea;

c) Mormonii;

d) Davidienii;

104. Care este cea mai eficientă modalitate de prozelitism a “Biserici Sfinţilor din

Ultimele Zile”, potrivit opiniei specialiştilor:

a) misiunea tinerilor mormoni pe stradă;

b) întâlnirea dintre o familie mormonă cu o familie ne-mormonă;

c) cateheza misionarilor după ce în prealabil persoana respectivă a avut contacte cu o familie

mormonă;

d) prin ajutoare finaciare;

105. Scopul „stagiului misionar” al tinerilor mormoni în străinătate este: A. de a face prozeliţi; B. unul identitar; C. de responsabilizare a tinerilor mormoni; D. de a dobândi experinţă pentru activităţile ulterioare.

a) A+C;

b) B+C;

d)

A+C+D;

106. Alte mijloace de prozelitism folosite de mormoni: A. organizarea de muzee celebre

la locurile lor sfinte; B. prin producţii cinematografice favorabile; C. prin fondarea de universităţi particulare; D. prin acte caritative şi umanitare.

a) A+C+D;

b) B+C+D;

c) A+B;

d) A+B+C+D;

107. Primul misionar oficial al „Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea” în Europa a fost:

a) Michael Belina Czechowski;

b) John Nevin Andrews;

c) Louis R. Conradi;

d) Hellen G. White;

108. Adventiştii de ziua a şaptea consideră că mărturia creştină:

a) nu trebuie să compromită dialogul ecumenic;

b) este dreptul de a exprima credinţa şi de o propovădui altora;

c) trebuie să compromită dialogul ecumenic;

d) este văzută ca mărturie a Bisericilor;

109. Planul strategic de evanghelizare al adventiştilor de ziua a şaptea urmăreşte: A. ca

fiecare membru adventist să devină evanghelist; B. revitalizarea cultului şi rugăciunii; C.

să găsescă strategii de evanghelizare a unor grupuri ţintă; D. îmbunătăţirea interacţiunii cu ceilalţi şi actualizarea informaţiei.

a) A+C;

b) A+B+D;

c) A+C+D;

d) A+B+C+D;

110. Afirmaţia referitoare la activitatea misionară că „nu este posibil să se poarte bătăliile

de azi cu mentalitatea de ieri” a fost facută într-o conferinţă de:

a) iehovişti;

b) mormoni;

c) adventiştii de ziua a şaptea;

d) davidieni;

111. Ce este un Tentmaker:

a) un misionar mormon cu timp integral;

b) un colportor iehovist;

c) misionar adventist integrat într-o societate;

d) misionar iehovist cu timp integral;

112. „Succesul misiunii creştine este garantat atunci când oamenii sunt abordaţi pe

terenul nevoilor simţite de ei”:

a) este o afirmaţie a lui Jan Paulien;

b) este o afirmaţie a lui Charles Taze Russell;

c) este o afirmaţie a Hellen-ei Gould (Harmon) White;

d) este o afirmaţie a Papei Ioan Paul II;

113. Ce însemă din punct de vedere misionar faptul că „adevărul trebuie prezentat

oamenilor într-o formă accesibilă”: A. utilizarea limbii vorbite de persoanele la care se face misiunea şi asumarea culturii celor la care se predică; B. acomodarea stilului de propovăduire în funcţie de structura auditorului; C. utilizarea mijloacelor mass-media în misiune; D. selectarea subiectelor care prezintă interes.

a) A+C;

b) B+C+D;

c) A+B+C+D;

d) A+C+D;

114. Distribuirea de cărţi care au ca subiect hrana naturistă şi a revistelor de sănătate în

spitale, şcoli, universităţi, supermarketuri etc. este un apanaj al:

a) mormonilor;

b) iehoviştilor;

c) adventiştilor de ziua a şaptea;

d) creştinilor după evanghelie;

115. „Vindecarea corpului este în strânsă legătură cu predicarea Evangheliei; vindecarea

şi predicarea nu trebuie separate niciodată”, este o afirmaţie a:

a) lui Joseph Franklin Rutheford;

b) William Miller;

c) Joseph Smith;

d) Hellen Gould (Harmon) White;

116. Prozelitismul prin mass media este apanajul:

a) mormonilor;

b) martorilor lui iehova;

c) adventiştilor de ziua a şaptea;

d) davidienilor;

117. Cea mai mare universitate adventistă din lume care are un pronunţat specific

medical este:

a) Brigham Young University;

b) Loma Linda University;

c) Şcoala Biblică Galaad;

d) Andrews University;

118. Ce este ADRA (Adventist Development an Relief Agency):

a) o agenţie adventistă de promovare a operei filantropice;

b) o agenţie mormonă ce promovează dezvoltarea la nivel global;

c) o structură inter-denominaţională de întrajutorare în caz de necesitate;

d) o agenţie adventistă pentru dezvoltare, refacere şi ajutor;

119. Care este ţara europeană unde martorii lui Iehova sunt a doua religie ca număr de

credincioşi:

a) Germania;

b) Marea Britanie;

c) Italia;

d) Suedia;

120. Cât timp estimează centrala iehovistă de la Brooklyn că este necesar ca o persoană

căreia i se propovăduieşte să devină membră a organizaţiei:

a) cel puţin şase săptămâni;

b) cel mult o lună;

c) cel mult şase luni;

d) cel puţin un an;

121. Care dintre categoriile de martori ai lui Iehova sunt implicaţi în prozelitism:

A.proclamator; B. pionier; C. misionar; D. bătrân.

a) A+C+D;

b) A+B+C;

d)

A+B;

122. Prozelitismul „de la uşă la uşă” este o practică :

a) mormonă;

b) adventistă;

c) penticostală;

d) iehovistă;

123. „Propovăduirea veştii celei bune”, în grupe de câte doi misionari este o practică:

a) adventistă şi baptistă;

b) iehovistă şi adventistă;

c) baptistă şi penticostală;

d) iehovistă şi mormonă;

124. Să aducem argumente din Scripturi este:

a) un manual iehovist secret de uz intern;

b) un manual adventist de propagandă;

c) un manual mormon de coordonare a prozeltismului stradal;

d) un manual iehovist care expune tehnicile şi conţinutul prozelitismului lor;

125. Ce îi fascinează pe potenţialii adepţi ai mişcărilor milenariste: A. certitudinea cu

care propagandiştii îşi prezintă învăţăturile; B. simplicitatea mesajului lor; C. ideea unei

„Epoci de Aur” pe care o promit; D. elocinţa lor.

a) A+C+D;

b) A+B+C;

c) B+C+D;

d) A+B+C+D;

126. În cadrul procesului de îndoctrinare utilizat de noi mişcări religioase milenariste

amabilitatea, simplitatea mesajului, promisiunile fac parte cu precădere din :

a) faza persuasiunii;

b) faza infantilizării;

c) faza seducţiei;

d) faza distrugerii personalităţii anterioare;

127. Fazele îndoctrinării la o nouă mişcare religioasă milenaristă, în ordinea realizării lor,

sunt: A. seducţiei; B. persuasiunii; C. distrugerea personalităţii anterioare şi convertirea

întregii familii; D. infantilizarea şi botezarea.

a) A+B+C+D;

b) A+C+D+B;

c) A+B+C;

d) A+B+D+C;

128. Ruptura cu Organizaţia iehovistă se realizează: A. când se instalează îndoiala faţă de

ansamblul de prescripţii şi norme iehoviste; B. când se constientizeaza metodele totalitare de guvernare; C. deoarece nu au voie să facă o cercetare proprie, documentată despre istoricul şi evoluţia doctrinelor iehoviste; D. când persoana este exclusă deoarece consultă literatură pe internet sau cărţi, alta decât cea indicată de organizaţie.

a) A+B+D;

b) A+B+C;

c) A+B+C+D;

d) A+C+D;

129. Specialiştii care s-au ocupat de motivaţiile poteţialilor adepţi de a adera la „Organizaţia Martorii lui Iehova” au fost: A. James A. Beckford; B. Rodney Stark; C. Laurence R. Innaccone; D. Andrew Holden.

a) A+D;

b) A+B+C;

c) A+B+C+D;

d) A+C+D;

130. Când se înfiinţează prima Conferinţă a Adventiştilor de Ziua a Şaptea în

România?:

a) 1907;

b) 1920;

c) 1921;

d) 1870;

131. Care sunt posturile de radio ale „Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea” din

România?:

a) „Vocea Evangheliei” şi „Bunul Samarinean”;

b) „Radio Logos” şi „Bunul Păstor”;

c) „Vocea Speranţei” şi „Radio INTERCER”;

d) „Radio Cezareea” şi „Radio Muntele Sion”;

132. Domnul Viorel Dima este: A. preşedintele departamentului de comunicaţii în

cadrul „Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea” din România; B. preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Apărarea Libertăţilor Religioase „Conştiinţă şi Libertate” afiliată la ONU; C. profesor la Institutul Adventist de la Cernica; D. una dintre persoanele care au militat pentru menţinerea icoanelor în şcolile de stat din România.

a) A+B+C+D;

b) B+C+D;

c) A+C+D;

d) A+C+B;

133. Primele persoane, „studenţi în biblie” care au întemeiat comunităţi russelite in Transilvania au fost:

a) Ioan B. Sima şi Teodor Huţanu;

b) Karoly Szabo şi Joszef Kiss;

c) Charles Taze Russel şi Joseph Franklin Rutheford;

d) Nathan Knorr şi David Koresh.