Sunteți pe pagina 1din 1

CĂTRE,

COMUNA SÎNTIMBRU
PRIMARIA

Subsemnatul_______________________domiciliat(a) în
_________________________, posesor al B.I./C.I. seria_____, nr.__________,
CNP______________________, (co)proprietar al imobilului de domiciliu, prin
prezenta solicit de la plata _______________________, conform art. 284, alin.(4)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

La prezenta cerere anexez:


- Buletin/catre de identitate ( in original si copie)
- Extras Catre Funciara, actualizata a imobilului
- Certificat de persoana cu handicap

Data__________ Semnatura,

Nedeclararea oricaror modificări în datele declarate iniţial în termen de


30 de zile de la apariţia acestor modificari, se sancţionează cu amendă şi
duce la suspendarea facilităţilor acordate, începând cu 1 a lunii în care au
apărut acestea.