Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DISCIPLINEI

Codul Denumirea disciplinei MACROECONOMIE ŞI POLITICI MACROECONOMICE 2.2.2.1. disciplinei Anul de studiu I
Codul
Denumirea disciplinei
MACROECONOMIE ŞI POLITICI MACROECONOMICE
2.2.2.1.
disciplinei
Anul de studiu
I
Semestrul*
1
Tipul de evaluare finală (E / V / C)
E
Categoria formativă a disciplinei
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
DF
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă}
Ob.
Numărul de credite
6
Total ore din planul de învăţământ
42
Total ore studiu individual
50
Total ore pe semestru
92
Titularul disciplinei
Prof. univ. dr. VIOREL CORNESCU
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
FINANŢE ŞI CONTABILITATE
Numărul total de ore
(pe semestru) din
Catedra
Domeniul fundamental de
ştiinţă, artă, cultură
planul de invatamant
(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)
Domeniul pentru
universitare de licenţă
studii
Total
C**
S
L
P
Direcţia de studii
42
28
14
-
-
** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
-
Obligatorii
(condiţionate)
Discipline
anterioare
Recomandate
Economie
Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
4
8. Pregătire prezentări orale
0
2. Studiu după manual, suport de curs
7
9. Pregătire examinare finală
10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
7
10. Consultaţii
2
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
3
11. Documentare pe teren
0
5. Activitate specifică de pregătire
3
12. Documentare pe INTERNET
0
SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.
7
13. Alte activităţi …
0
7. Pregătire lucrări de control
7
14. Alte activităţi …
0
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =
50

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 1. Competenţe instrumentale :

Capacitatea de analiză şi sinteză

Capacitatea de organizare

Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe

Capacitatea de a lua decizii

Capacitatea de a soluţiona probleme

Capacitatea de a soluţiona probleme

Comunicare scrisă şi orală în limba română.

2. Competenţe interpersonale:

Abilităţi interpersonale

Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii

Abilitatea de a lucra într-un context internaţional.

3. Competenţe sistemice:

Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite

Abilităţi de corelare

Capacitatea de a învăţa

Creativitate

Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană

Abilitatea de a lucra independent

Preocupare pentru obţinerea calităţii

Capacitatea de a concepe proiecte şi a le derula.

 

1.

Cunoaştere

şi

înţelegere

(cunoaşterea

şi

utilizarea

adecvata

a

noţiunilor

specifice

disciplinei) Cunoaşterea d.p.d.v. ştiinţific a vieţii economice Înţelegerea principalelor mecanisme de funcţionare a economiei de piaţă Cunoaşterea conţinutului, obiectivelor şi instrumentelor de promovare a politicilor macroeconomice naţionale şi comunitare Însuşirea unui mod de gândire economic

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

Competenţe specifice disciplinei

Explicarea principalelor mecanisme macroeconomice explicarea şi înţelegerea problemelor de politică economică de mare actualitate (naţionale şi internaţionale) Înţelegerea funcţionării politicilor economice

3. Instrumental –

aplicative

(proiectarea, conducerea

şi

evaluarea activităţilor practice

 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)

Evaluarea unei stări economice date prin utilizarea indicatorilor macroeconomici

Utilizarea

instrumentelor de politică pentru înţelegerea fenomenelor şi proceselor

economice

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională)

Formarea unei atitudini pozitive faţă de economie şi politică economică Incitarea pentru o abordare multidisciplinară a fenomenului social-economic

Obişnuirea de a interpreta orice situaţie şi fapt şi din perspectivă economică.

 

1. Macroeconomie, politică şi politică economică Dimensiunea macroeconomică a problemelor economice contemporane Teoria politicii a problemelor economice O nouă analiză a politicii economice Marile probleme de politică economică.

2. Puterea publică şi politica economică Statul – autoritatea publică Funcţiile economice ale statului Natura şi formele intervenţiei publice Conceptul de politică economică Obiectivele şi tipologia politicilor economice.

3. Rezultatele macroeconomice Contabilitatea naţională şi indicatorii activităţii economice. Venitul, consumul, investiţiile.

4. Echilibrul, creşterea economică şi dezvoltarea durabilă. Fluctuaţiile economice Echilibrul economic şi formele sale. Cererea şi oferta agregată. Creşterea economică. Dezvoltarea durabilă. Fluctuaţiile economice.

Tabla de materii

5. Politica bugetară şi fiscală Obiectivele şi instrumentele politicii bugetare şi fiscale Bugetul de stat – sinteza acţiunii publice Politicile bugetare ale cererii şi ofertei Impozitul – instrument de politică economică Fiscalitate şi economie.

6. Echilibrul bugetar şi datoria publică Semnificaţiile soldului bugetar Căile echilibrării bugetare Datoria publică: origine şi definiţie Piaţa şi efectele economico-sociale ale datoriei publice.

7. Politica monetară Piaţa monetară . Conţinut şi specific Teoria cantitativă a monedei

Monetarismul friedmanian Obiectivele şi instrumentele politicii monetare Limitele şi eficacitatea politicii monetare. 8.Piaţa şi politica valutară Caracteristicile pieţei valutare Obiectivele şi instrumentele politicii valutare Cursul valutar şi balanţa de plăţi Politica valutară în România

9.

Politica de preţuri şi venituri Preţul – instrument al politicii de preţuri

Coordonatele politicii de preţuri Obiectivele politicii de preţuri Obiectivele politicii de venituri Salariul, profitul, dobânda şi renta

10. Dezechilibre macroeconomice şi politici ale ocupării şi inflaţiei Piaţa muncii şi ocuparea Şomajul şi combaterea lui Teoriile inflaţiei Costurile şomajului şi ale inflaţiei Politici antiinflaţioniste.

11. Politici comerciale Concept şi obiective Instrumentele politicii comerciale Balanţa comercială şi balanţa de plăţi Eficienţa comerţului exterior.

12. Integrare şi politici macroeconomice Globalizarea şi autonomia politicilor economice naţionale Coordonarea şi integrarea politicilor economice naţionale convergenţa politicilor naţionale.

Bibliografia

1. V. Cornescu, Gh. Creţoiu, I. Bucur Economie, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003

2. M. Burda, Ch. Wyplosz Macroeconomie, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, pag.

433-452.

3. Aurel Iancu Politică şi economie, Centrul Român de Economie Comparată şi

Consensuală, 2000.

4. A. Iancu Bazele teoriei politicii economice, Ed.All, Bucureşti, 1998.

5. J. E.Stiglitz, C.E. Walsh Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005 (pag. 660-

677.

6. D. Marin, C. Socol, M. Marinaş Economie europeană, Ed.Economică (cap. 6-7, cap. 9 şi cap. 11).

7. Rachard G. Lipsey, K. Alex. Chrystal Economia pozitivă, Editura Economică, Bucureşti, 1999

Lista materialelor

Ion Bucur Bazele macroeconomiei, Ed. Economică, Bucureşti, 1999. V.Cornescu, Gh. Creţoiu, I. Bucur Economie, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003.

didactice necesare

La stabilirea notei finale se iau în considerare

 

Ponderea în notare, exprimată in %

 

{Total=100%}

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală)

 

70%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

 

-

- testarea periodică prin lucrări de control

 

10%

- testarea continuă pe parcursul semestrului

 

10%

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc

 

10%

- alte activităţi (precizaţi)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.

Lucrare scrisă care cuprinde tratarea a 2-3 probleme teoretice, aprecierea stării actuale şi a tendinţelor economiei româneşti

Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5)

Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10)

 

- Participarea la 1/3 din activităţile didactice şi cunoaşterea conceptelor fundamentale

Obţinerea

- de punctaj maxim

la

lucrarea

finală

şi

la

verificările

 

periodice

Obţinerea

- punctajului

la

activităţile seminariale

Data completării:

Semnătura titularului