Sunteți pe pagina 1din 137

Topografia n construc iile civile

"Oamenii se mpart n dou :


unii care caut i nu g sesc,
al ii care g sesc i nu-s mul umi i"
(Mihai Eminescu)
1
Topografia n construc iile civile
PREFA
Lucrarea ce urmeaz , se adreseaz n principal studen ilor boboci n
general i n ale topografiei n special, care consider c meseria de constructor
civilist poate constitui pentru ei domeniul n care se pot manifesta cel pu in n
viitorul apropiat. Cunotin ele n domeniul m sur torilor terestre, n general i n
cel al topografiei aplicate n special, vor fi pentru ei o posibilitate de afirmare
profesional dar i un prilej de a economisi sume semnificative n bugetul de
cheltuieli pentru realizarea unei investi ii pe care o au pe mn .
Evolu ia m sur torilor terestre n general, a fost spectaculos marcat de
apari ia sistemului de pozi ionare global cu sateli i; tehnica aceasta este
aplicabil i n domeniul lucr rilor topografice ce nso esc etapele de realizare
ale unei construc ii, indiferent de destina ia construc iei respective. Condi ia
esen ial de vizibilitate pe vertical , absolut necesar n cazul aplic rii acestei
tehnici de m surare, nu poate fi mereu ndeplinit . Urmare a acestui fapt,
tehnicile clasice de m surare au evoluat dar nu au devenit inutile. Aparatele
optico-mecanice clasice, teodolite, nivele i rulete nu vor dispare chiar dac pe
lng ele au ap rut sta iile totale de m surare sau rulete electronice; ele au
devenit acum aparate opto-mecano-electronice prin nlocuirea cercurilor gradate
din cristal ale teodolitelor clasice cu cercuri digitale sau prin nlocuirea mirelor
clasice cu mire digitale, la care aportul operatorului se reduce numai la a viza
mira i a ap sa tasta de nregistrare a citirilor. Avantajul imens al acestor tehnici
noi este acela c se elimin posibilitatea erorilor umane ce pot apare la
transcrierea repetat a datelor din m sur tori n diverse formulare de calcul.
Principiul metodelor ns nu s-a modificat.
Surpriza cea mare poate fi pentru unii din cei care acum n eleg ce este
topografia faptul c nu butonatul unei sta ii totale este treab ingineresc ci
locul n care se ine prisma pentru a ob ine un produs grafic de calitate.
Selectarea n teren a punctelor care vor conduce la ob inerea planului de
situa ie este cu adev rat o treab inginereasc .
Prezenta carte dorete s satisfac solicit rile unui mare num r de ingineri
cu care am colaborat pe diverse antiere i care au remarcat faptul c nu g sesc
c r i din care s se documenteze deoarece cele mai vechi sunt de mult
epuizate.
Prezenta carte se mai dorete i o expresie a respectului fa de cei care m-
au nv at sau de la care am furat aceast meserie, n primul rnd a fotilor
colegi din cadrul colectivului topo dar i a directorului de foraj-dezvoltare de la
fostul Trust al Petrolului Ploieti, al turi de care mi-am nceput cariera. De la
primii am nv at s miros meseria, de la cel de-al doilea am nv at s
miros via a.
Mul umesc lui Dumnezeu i tat lui meu pentru ce au f cut i simt c nc
mai fac pentru mine pe aceast lume.
Autorul,
2
Topografia n construc iile civile
1 NOIUNI GENERALE.
1.1 Obiectul i importana topografiei n domeniul tehnic.
Nevoia de cunoatere, caracteristic esen ial a omenirii, dar mai ales
necesitatea ca suma cunotin elor acumulate n timp s fie transmis
genera iilor viitoare, s-a f cut sim it i n domeniul m sur torilor
terestre att prin g sirea modalit ilor de reprezentare a unor zone prin
care oamenii au c l torit ct i a celor n care i desf urau activitatea
n mod curent. Sunt cunoscute necesit ile omenirii pentru satisfacerea
cerin elor militare, economice, de naviga ie, religioase, etc.
Evolu ia n timp a m sur torilor terestre a fost condi ionat de
dezvoltarea tiin elor exacte - matematica i fizica. Instrumentul teoretic
al m sur torilor terestre este furnizat de matematic prin principiile i
metodele de prelucrare a m sur torilor, instrumentele necesare
observa iilor sunt construite pe baza cunotin elor de mecanic , optic i
electronic , astronomia permite ob inerea datelor primare necesare
prelucr rii re elelor de sprijin pe suprafe e mari i stabilirea formei i
dimensiunilor P mntului, pentru ca la sfrit s ob inem imaginea
micorat a zonei de interes prin intermediul cunotin elor de
cartografie.
Respectarea cerin elor privitoare la fidelitatea reprezent rii pe hart a
formelor naturale existente n teren nu se poate face f r leg tura cu
geografia, geologia i geomorfologia. Cunoaterea geografiei permite o
tratare corespunz toare a elementelor naturale ale terenului cum ar fi
relieful, vegeta ia, natura solurilor, hidrografia, n timp ce apelnd la
geologie i geomorfologie se ajunge la formele reliefului i legile de
modificare a lor.
Domeniul m sur torilor terestre se poate mp r i n urm toarele
ramuri principale:
geodezia - care se ocup cu studiul, m surarea i determinarea
formei i dimensiunilor globului p mntesc sau a unor por iuni ntinse ale
acestuia. Pentru a se realiza acest lucru, pe suprafa a terestr se
determin coordonatele spa iale ale unor puncte care, prin unirea din
aproape n aproape, determin vrfurile unor triunghiuri. Odat
determinate coordonatele geografice sau rectangulare ale acestor
puncte, acestea devin puncte de sprijin pentru toate celelalte m sur tori
terestre. Totalitatea acestor puncte alc tuiete re eaua de puncte
geodezice. Datorit suprafe ei mari pe care se desf oar aceste lan uri
de triunghiuri, este necesar ca la prelucrarea m sur torilor s se in
seama de influen a curburii P mntului.
topografia - care, pornind de la datele furnizate de geodezie
(coordonatele unor puncte ntr-un sistem unitar, care ns nu
delimiteaz i nu reprezint detalii din teren), s stabileasc pozi ia
relativ a obiectelor din teren i s le reprezinte pe h r i sau planuri.
Caracteristic pentru lucr rile topografice este c acestea se desf oar
pe suprafe e relativ mici n care influen a curburii P mntului este
considerat neglijabil .
3
Topografia n construc iile civile
fotogrametria - poate fi considerat ca o tehnic nou n m sur torile
terestre n sensul c pozi ia unor detalii se ob ine direct pe fotografii
speciale, metrice, numite fotograme, executate n anumite condi ii, fie
din avion (denumite fotograme aeriene) fie de la nivelul solului
(fotograme terestre). Ca i topografia, exploatarea fotogramelor se face
utiliznd re eua de sprijin creat cu ajutorul geodeziei.
Prin produsele pe care le furnizeaz - h r i i planuri - m sur torile
terestre sunt indispensabile diverselor domenii de activitate, indiferent
de stadiul de execu ie al unei lucrari; sunt folosite la construc ia i
sistematizarea teritorial , la organizarea teritoriului agricol, la
amenajarea silvic sau hidrologic , n prospectarea i exploatarea
z c mintelor de substan e utile, precum i la elaborarea de studii i
cercet ri n domeniul hidrografic, pedologic, geologic, geografic.
Importan a tiin ific a m sur torilor terestre const n aceea c
furnizeaz date necesare studierii formei i dimensiunilor reale ale
P mntului i modific rile n timp ale acestora.
1.2 Elementele topografice ale terenului.
1.2.1 Forma i dimensiunile P mntului.
Sec ionarea cu un plan vertical a scoar ei terestre permite observa ia
c se disting trei curbe care o intereseaz i anume : suprafa a
topografic , geoidul i elipsoidul de referin (figura 1.1). Suprafa a
topografic este de fapt urma terenului l sat pe planul de sec iune,
urm care, datorit neregularit ilor, nu se poate exprima printr-un
model matematic. Este suprafa a care face obiectul reprezent rilor pe
h r i i planuri.
Figura 1.1 - Suprafa a topografic , geoidul i elipsoidul de referin .
Geoidul reprezint locul geometric al punctelor care materializeaz
nivelul m rilor i oceanelor linitite, nivel neafectat de micarea
valurilor, curen ilor sau mareelor, prelungit pe sub continente. Numit i
suprafa a de nivel zero, nu se poate exprima printr-un model sau formul
matematic . Datorita faptului c nu reprezint nici m car aproximativ
configura ia terenului natural, nu face obiectul reprezent rii pe h r i i
planuri, fiind de fapt o form geometric ipotetic din punct de vedere
al exprim rii.
4
Topografia n construc iile civile
Figura 1.2 - Elipsoidul de referin .
Elipsoidul de referin (figura 1.2) a ap rut ca urmare a imposibilit ii
reprezent rii terenului sau a geoidului pe h r i i planuri prin coordonate.
Fiind descris de o rela ie matematic , coresponden a reciproc ntre
puncte din teren i omoloagele lor pe elipsoid permite raportarea
acestora pe h r i i planuri prin coordonate, ntr-un sistem unic i unitar.
n timp, s-au folosit o serie de elipsoizi de referin care au purtat numele
celor care le-au descris prin m rimile lor caracteristice: Delambre,
Bessel, Heyford, Krasovski. Pentru toate tipurile de elipsoizi cunoscu i,
elementele caracteristice cu valorile acestora numai pentru elipsoidul
Krasovski,sunt:
a = 6378245 m (semiaxa mare)
b = 6356863 m (semiaxa mic )
= (a-b)/a = 1/298,3 (turtirea elipsei)
1.2.2 Proiec ia punctelor n geodezie i topografie.
Elementul care definete modalitatea de proiectare a punctelor pe o
suprafa este m rimea acesteia n sensul c la suprafe ele mari se
impune s se in cont de curbura Pamntului (cazul unor regiuni, ri,
continente sau ntreg globul), n timp ce dac suprafa a determinat de
puncte este mic , influen a curburii se poate neglija.
n primul caz avem de-a face cu ceea ce se numete proiec ie
geodezic iar n al doilea caz cu o proiec ie topografic a punctelor.
Prin proiec ia geodezic a punctelor de triangula ie A, B, C, D pe
suprafa a elipsoidului, n punctele a, b, c, d se ob in triunghiuri cu laturi
curbe, laturi care se numesc i linii geodezice. Se poate observa (figura
1.3) c n acest caz proiectantele punctelor de triangula ie sunt
convergente c tre o zon din centrul globului p mntesc. Dac
suprafa a pe elipsoid este mic (cazul punctelor apropiate), putem
asimila elipsoidul cu o suprafa plan f r ca precizia coordonatelor i
pozi ia punctelor s sufere.
n acest caz proiectantele punctelor vor fi paralele ntre ele, iar pozi ia
punctelor de triangula ie se definete prin coordonatele rectangulare
plane x, y precum i prin cota H, reprezentnd distan a pe vertical de la
suprafa a de nivel zero la punctul din teren.
5
Topografia n construc iile civile
A
B
C D
a
b
c
d
s u p r a f a t a e l i p s o i d u l u i
A
B
C D
a
b
c
d
y
x
O
p l a n o r i z o n t a l d e p r o i e c t i e
Figura 1.3 - Proiec ia geodezic i proiec ia topografic a punctelor.
Se poate observa c totdeauna distan ele care se pot determina pe
planuri reprezint , de fapt, proiec ii orizontale ale distan elor nclinate
corespondente, din teren. Deasemeni, aceste distan e sunt liniile drepte
care unesc punctele din teren, indiferent de configura ia terenului n
lungul acestui traseu.
1.2.3 Proiec ii cartografice.
Deoarece n cazul general se impune reprezentarea grafic a unor
suprafe e ntinse ale globului, se constat existen a a dou dificult i
mari:
suprafa a globului este curb , apropiat de o sfer ;
reprezentarea reliefului ar trebui s fie tridimensional .
Aceste dificult i se pot elimina prin alegerea unui num r suficient de
puncte caracteristice, proces numit i geometrizarea terenului, dup
care suprafe ele curbe se transform , prin calcule, n suprafe e plane. O
astfel de transformare nu se poate face ns f r ca distan ele de pe
elipsoid s nu sufere modific ri. Func ie de sistemul de proiec ie adoptat
se pot modifica i alte elemente cum sunt unghiurile sau suprafe ele.
Clasificarea proiec iilor cartografice se va face deci func ie de
elementele care se p streaz nemodificate, astfel:
conforme sunt cele care p streaz unghiurile nedeformate;
echivalente sunt cele care p streaz suprafetele nedeformate;
echidistante sunt cele care p streaz numai anumite distan e
nedeformate;
arbitrare sunt cele care nu p streaz nici un element
nedeformat.
Din cele prezentate, putem constata c deforma iile pot fi liniare,
unghiulare sau areolare (deformarea suprafe elor). Un alt criteriu de
clasificare al proiec iilor cartografice este cel al modului de realizare a
reprezent rii, care conduce la aspectul re elei cartografice; n acest caz
clasificarea se prezint astfel:
azimutale sunt proiec iile n care reprezentarea se face pe un
plan tangent sau secant la sfer n punctul central al zonei de
reprezentat;
cilindrice sunt cele n care reprezentarea se face pe un cilindru
care are o pozi ie oarecare fa de sfer (nu este obligatoriu s
fie tangent).
6
Topografia n construc iile civile
conice sunt cele la care reprezentarea se face pe un con tangent
sau secant la sfer , cu variantelor cunoscute ca proiec iile
policonice i cele pseudoconice.
Din prima categorie face parte proiec ia stereografic , care, pentru
teritoriul Romniei a fost aplicat i cunoscut ini ial ca "proiec ia
stereografic 1933" i mai recent "proiec ia stereografic 1970"; pozi ia
punctului central n cele dou proiec ii difer n sensul c prima avea
acest punct n zona Braov pentru ca a doua s -l aib n zona F g ra.
n figura 1.4 sunt ilustrate elementele ce caracterizeaz o proiec ie
stereografic :
C - centrul de proiec ie,
V - punctul de vedere,
R
0
- raza medie de curbur la centrul de proiec ie,
CD - adncimea planului de proiec ie,
M - un punct pe elipsoid,
m - proiec ia pe planul secant a punctului M,
r - raza cercului de secan
Figura 1.4 - Proiec ia stereografic .
Din a doua categorie, pentru ara noastr a fost folosit "proiec ia
Gauss". Pentru a ob ine aceast proiec ie, este suficient s se introduc
o sfer ntr-un cilindru pentru ca apoi sfera s fie rotit cu unghiuri egale
(figura 1.5). Feliile din sfer sunt proiectate pe cilindru, una lng alta
i apoi cilindrul este t iat pe generatoarele ce trec prin cei doi poli. Fa a
vizibil se aeaz n plan, ob innd o reprezentare n proiec ia Gauss.
Figura 1.5 - Proiec ia Gauss.
Reprezentarea elipsoidului se face n acest caz prin zone denumite
fuse avnd n general 6 pe longitudine. Meridianul origine, numit i
"meridian 0", este cel care trece prin Observatorul Greenwich. Avantajele
acestei proiec ii constau n aceea c permite reprezentarea ntregului
glob pe zone cuprinse ntre cei doi poli.
7
Topografia n construc iile civile
Dezavantajele se refera la situa ia teritoriilor relativ mici care se
reprezint uneori pe dou fuse vecine (cazul rii noastre n L - 34 i L -
35), precum i la faptul c deforma iile sunt uneori mai mari dect n alte
proiec ii.
1.2.4 Elementele topografice ale terenului.
n mediul nconjurator se afl o serie de obiecte naturale ( v i, dealuri,
ape, munti) i artificiale, ap rute datorit omului (construc ii, limite ntre
folosin e sau propriet i), toate alc tuind detalii topografice.
Pentru determinarea formei i pozi iei acestora, se aleg, pe detaliul
din teren, puncte caracteristice denumite topografice, reprezentnd
schimb ri de direc ie ale unui contur sau a pantei terenului, sau
minimum de puncte n func ie de care s se poat reprezenta orice
detaliu sau form de teren (figura 1.6). La stabilirea minimului de puncte
este necesar s se cunoasc scara planului sau a h r ii.
Detaliile topografice sunt, n general, alc tuite din linii sinuoase a
c ror determinare i exprimare matematic ar fi practic imposibil i apoi
chiar i inutil . Aceeai linie sinuoas se poate transforma ntr-o linie
frnt care s mbrace i s nlocuiasc cu suficient fidelitate conturul
ini ial. n figura 1.6 sunt prezentate dou moduri de a geometriza un
contur sinuos : n cazul "a", datorit faptului c s-au ales pu ine puncte
pe contur, geometrizarea este incorect , n timp ce n cazul "b", datorit
num rului adecvat de puncte alese, linia frnt care aproximeaz
conturul sinuos este mult mai aproape ca form de acest contur.
Figura 1.6 - Geometrizarea terenului
Opera iunea poart denumirea de geometrizarea terenului i se poate
face att n plan orizontal, cnd un punct se determin prin coordonate x
i y, ct i n plan vertical, situa ie n care determinarea se face prin cot
i distan a fa de un reper ales.
Dou sunt categoriile de elemente care se m soar n teren i anume
cele liniare respectiv unghiulare. Intersec ia suprafe ei topografice cu
un plan vertical ce trece prin punctele M i N se numete aliniament,
fiind o linie sinuoasa n plan vertical, n timp ce n plan orizontal este o
linie dreapta.
Materializarea unui aliniament ntre dou puncte i reprezentarea lui
ntr-o sec iune vertical (figura 1.7) conduce la definirea urm toarelor
elemente topografice ale terenului:
distan a nclinat , L, ntre punctele A i B, este lungimea liniei
drepte ntre punctele marcate n teren; ea este linia geometrizat ntre
8
Topografia n construc iile civile
punctele A i B din teren.
distan a orizontal , D, reprezint proiec ia n plan orizontal a
distan ei nclinate L.
unghiul de pant este unghiul format de orizontala ce trece printr-un
punct i direc ia c tre cel de-al doilea punct (figura 1.7). Unghiurile de
pant , la fel ca i diferen a de nivel, pot fi pozitive sau negative. Pozitive
sunt unghiurile de panta c tre toate punctele situate deasupra liniei
orizontului, dup cum unghiurile de pant sunt negative pentru toate
punctele situate sub linia orizontului. Dac direc ia de referin nu este
orizontala ce trece printr-un punct ci verticala locului, atunci unghiul
format de vertical cu direc ia MN se numete unghi zenital i se noteaz
cu "Z". ntre unghiul zenital i unghiul de pant al unei direc ii date
exist totdeauna rela ia:
g
100 Z + [1.1]

(+)
()

Figura 1.7 - Elementele topografice ale terenului.


diferen a de nivel H
MN
= H
N
- H
M
, este distan a pe vertical ntre
planele orizontale ce trec prin punctele M i N. Din figura 1.7 se observ
c diferen a de nivel poate fi pozitiv (de la M la N) sau negativ (de la N
la M). M rimea diferen ei de nivel ntre punctele M i N se poate calcula,
func ie de lungimea nclinat L i unghiul de pant , cu rela ia :
tg * D sin * L H
MN

[1.2]
sau, dac se cunoate m rimea unghiului zenital, Z:
ctgZ * D Z cos * L H
MN

[1.3]
cota unui punct se definete ca distan a pe vertical de la suprafa a
de referin la planul orizontal ce trece prin acel punct. Din figura 1.7, se
poate deduce cota punctului N, H
N
, func ie de cota punctului M, H
M
,
presupus ca fiind cunoscut i diferen a de nivel H
MN
, calculat cu una
din rela iile [1.2] sau [1.3], func ie de elementele m surate.
unghiul orizontal (figura 1.8), ntre direc iile MN i MP este unghiul
diedru format de planele verticale ce con in punctele M i N (planul V
N
),
respectiv M i P (planul V
P
). M rimea lui se ob ine din diferen a direc iilor
c tre punctele P i N, putnd avea valori cuprinse ntre 0
g
i 400
g
.
9
Topografia n construc iile civile

N
M
P
V ( N )
V ( P )
+ x
+ y
x N
y N
y N M
Figura 1.8 - Unghiul orizontal ntre dou aliniamente.
orientarea directiei MN,
MN
, se defineste ca unghiul format de direc ia
nordului cu direc ia de m surat (MN), unghi m surat n sensul orar.
Orientarea unei direc ii se calculeaz din coordonatele punctelor ce
determina direc ia, cu rela ii de tipul :
M N
M N
MN
MN
MN
M N
M N
MN
MN
MN
y y
x x
y
x
ctg sau
x x
y y
x
y
tg

[1.4]
pozi ia unui punct n plan se definete fie prin coordonatele
rectangulare x i y, fie prin coordonatele polare. Coordonatele punctului
M din figura 1.8 se calculeaz func ie de coordonatele punctului N cu
rela iile:
NM MN N NM N M
NM MN N NM N M
sin * d Y y Y Y
cos * d X x X X


+ +
+ +
[1.5]
1.2.5 Unit i de m sura.
Func ie de elementele care se determin n opera iile topografice, n
ara noastr se folosesc unit ile de m sur ale sistemului interna ional
i anume:
pentru lungimi, metrul cu multipli i submultipli s i;
pentru suprafe e, unit ile ce deriv din cele folosite la lungimi,
metrul p trat, kilometrul p trat; se mai folosesc ns i arul,respectiv
hectarul, astfel:
10 m * 10 m = 100 mp = 1 a (un ar)
[1.6]
100 m * 100 m = 10000 mp = 100 a = 1 ha (un hectar) [1.7]
pentru unghiuri, gradele i radianii. Datorit dificult ilor de exprimare
n sistemul zecimal, grada ia sexagesimal a fost nlocuit cu grada ia
centesimal . Astfel, un cerc are 400 grade centesimale, (notate 400
g
),
iar un cadran 100
g
. Submultipli sunt minutul centesimal, egal cu 1/100
dintr-un grad (notat 1
c
), respectiv secunda sexagesimal , egal cu 1/100
dintr-un minut ( notat 1
cc
). Pentru transform ri dintr-un sistem n altul,
se folosesc urm toarele rela ii:
din sexagesimal n centesimal : 1 = 1,111111
g
[1.8]
din centesimal n sexagesimal : 1
g
= 0,9 [1.9]
10
Topografia n construc iile civile
Radianul este unghiul c ruia i se opune un arc egal cu raza cercului
pe care-l descrie. Leg tura ntre radian i unit ile de m sur n grade
este:
sexagesimal '' = 206265 ''
[1.10]
centesimal
cc
= 636620
cc
[1.11]
1.3 Suprafee de referin i sisteme de coordonate.
1.3.1 Suprafe e de referin .
Determinarea n plan vertical a pozi iei punctelor se face prin
raportare la geoid, caz n care suprafa a se numete suprafa a de nivel
zero. Pozi ia acesteia se ob ine prin observa ii multianuale. Aparatele cu
care se determina cota m rii sau oceanului se numesc medimaregrafe
sau medimaremetre. Ele constituie punctele fundamentale pentru
originea cotelor n lucr rile de m sur tori terestre.
Suprafa a care este normal n fiecare punct al ei la direc ia verticalei
se numete suprafa de nivel. Altitudinea sau cota absolut a punctului
topografic se definete ca fiind distan a pe vertical ntre suprafa a de
nivel zero i suprafa a de nivel ce trece prin punctul considerat.
n cazul suprafe elor mari se poate considera c P mntul este
aproximativ sferic, iar suprafe ele de nivel, inclusiv suprafa a de nivel
zero sunt sfere concentrice n centrul P mntului (figura 1.9). Pentru
suprafe e mici, se consider c suprafe ele de nivel, inclusiv cea de nivel
zero, sunt plane paralele i orizontale ntre ele.
Pentru anumite lucr ri desf urate pe suprafe e mici i precis definite,
este posibil ca suprafa a de nivel, considerat originea n determinarea
cotelor, s fie alta dect suprafa a de nivel zero, aleas conventional.
n acest caz spunem c avem de-a face cu o altitudine conven ional
a punctului. n acest caz, cotele tuturor punctelor de pe aceast
suprafa , vor diferi fa de cotele absolute cu aceeai cantitate, egal
cu distan a pe vertical ntre suprafa a de nivel zero i suprafa a
conven ional aleas . n aceste condi ii, relieful terenului este reprezentat
pe h r i sau planuri identic, indiferent de sistemul de referin ales
pentru cote (absolut sau conven ional).
11
N
M
Figura 1.9 - Suprafe e de nivel.
Topografia n construc iile civile
1.3.2 Sisteme de coordonate.
Pentru a cunoate direc iile cardinale ale h r ilor i planurilor, acestea
trebuie s fie orientate. Acest lucru nseamn ca direc iile identificate pe
o hart sau plan s fie f cute paralele cu omoloagele lor din teren, prin
rotirea n mod convenabil a h r ii sau planului.
Direc ia care se folosete n orientarea lucr rilor de m sur tori
terestre, numit direc ie de referin , este direc ia nordului geografic.
innd cont de faptul c determin rile se fac n sens orar, pentru a se
p stra rela iile cunoscute din trigonometrie, s-a adoptat cercul
topografic, la care numerotarea cadranelor se face n sens orar, pornind
de la direc ia nordului (figura 1.10).
Deoarece exista nordul geografic (stabil n timp) i nordul magnetic
(variabil n timp ndelungat), rezult c i orient rile pot fi geografice
(fixe n timp) respectiv magnetice (uor variabile n timp).
Prin orice punct de pe suprafa a terestr pot fi duse un meridian
geografic i unul magnetic; implicit, o direc ie oarecare, ntr-un sistem de
axe de coordonate este orientat fa de o paralel la meridianul axial i
nu fa de meridianul geografic al locului respectiv. Considernd o
direc ie A-B n teren (figura 1.11), fa de aceasta se disting urm toarele
orientari:
orientarea magnetic (sau azimutul magnetic), care este unghiul
format de direc ia nordului magnetic cu direc ia A-B;
orientarea geografic (sau azimutul geografic) care este unghiul
format de direc ia nordului geografic cu direc ia A-B;
Unghiul format de cele dou orient ri poart denumirea de devia ie
12
Figura 1.10 Cercul trigonometric si cercul
topografic

Figura 1.11 - Tipuri de orient ri


Topografia n construc iile civile
magnetic . Acest unghi este necesar n cazul determin rii orient rilor
cu busola, n vederea corect rii acestora pentru a se putea raporta la
orient ri geografice.
1.4 Noiuni de teoria erorilor de msurare.
Avnd n vedere c orice m sur toare, orict de precis ar fi
executat , este nso it de mici diferen e fa de valoarea real a
m rimii respective, vom defini erorile ca fiind micile diferen e care apar
la m surarea repetat a unei m rimi. Este de men ionat c valoarea
real a m rimii m surate nu este niciodat cunoscut . Cauzele care
conduc la apari ia erorilor se refera la:
imperfectiunilor constructive ale aparaturii sau dispozitivelor cu
care se execut m sur torile, erorile numindu-se erori instrumentale;
datorit operatorului care execut m sur torile, caz n care erorile
se numesc erori personale;
datorit condi iilor de mediu n care se efectueaz m sur torile,
situa ie n care erorile se numesc erori datorate condi iilor exterioare;
Este de remarcat ca niciodat , categoriile enumerate mai sus nu
ac ioneaz singure, ci apar toate la un loc. Eroarea se definete
matematic ca diferen a ntre valoarea eronat i valoarea just , iar
corec ia este totdeauna diferen a ntre valoarea just i valoarea
eronat . Dac not m cu v
j
valoarea just i cu v
e
valoarea eronat ,
putem scrie c :
j e
v v e
[1.12]
dup cum :
e j
v v c
[1.13]
Din expresiile [1.12] i [1.13] se poate scrie c :
e c sau c e
[1.14]
Dac asupra unei m rimi se vor face un num r mare de determin ri,
se vor calcula abaterile fiec rei determin ri fa de media aritmetic i
se va ntocmi un grafic pe care se vor raporta, pe abscis m rimea
erorilor, iar pe ordonat frecven a apari iei unei valori a erorii, se va
ob ine un grafic al unei curbe, cunoscut sub numele de " curba clopot
GAUSS', reprezentnd de fapt curba de distribu ie normal a erorilor
ntmpl toare.
Clasificarea erorilor se poate face dup :
m rimea lor :
erori propriu-zise, care sunt acceptate n procesele de m surare;
erori grosolane, numite i greeli, care nu se accept n irul de
m sur tori, motiv pentru care, la prelucrare, sunt eliminate.
modul de propagare:
sistematice, caracterizate prin aceea c sunt constante ca semn
i m rime. Acest tip de erori nu se pot elimina, dar influen a lor
poate fi anulat prin calcul;
13
Topografia n construc iile civile
ntmpl toare sau accidentale, apar aleator ca semn i valoare,
iar influen a lor nu se cunoate i nu se poate diminua.
valoarea de referin:
reale, care reprezint diferen ele ntre diversele valori din irul
de determin ri i valoarea real a m rimii m surate. Se poate
lesne constata c deoarece valoarea real a m rimii nu este
cunoscut , nici erorile reale nu se pot determina.
aparente, care reprezint diferen a ntre fiecare valoare din irul
de m sur tori i valoarea cea mai probabil , definit ca media
aritmetic a celor "n" determin ri.
n cazul unui num r de determin ri f cute asupra aceleai m rimi, de
un singur operator, cu un singur instrument de m sur i n condi ii
meteo aproximativ identice, suma erorilor aparente tinde la 0. Dac vom
nota cu v erorilor aparente, cu M
i
masur torile propriu-zise i cu M
media celor "n determin ri, putem scrie:
M M v
. .......... ..........
M M v
M M v
n n2 2
1 1
[1.15]
Prin nsumarea rela iilor [1.15], se ajunge la egalitatea:
M * n M ..... M M v ..... v v
n n
+ + + + + +
2 1 2 1
[1.16]
Dac not m suma erorilor v
i
cu [v] i suma m sur torilor cu [M],
rela ia [1.16] se poate scrie sub forma:
n*M ] M [ ] v [
[1.17]
i deci:
0 [v]
[1.18]
care constitue criteriul de apreciere a corectitudinii prelucr rii
m sur torilor.
Pornind de la considerentul c un ir de m sur tori este reprezentat
ca o func ie de cele "n" determin ri, asimilate ca "n" variabile, erorile
sunt derivatele de ordinul I n raport de aceste determin ri. Diferen a
ntre oricare dou m sur tori din irul de m suratori efectuate se
numete ecart; dac aceast diferen se face ntre valoarile extreme, se
numete ecart maxim.
Pentru a putea fi prelucrat, irul determin rilor trebuie s se ncadreze
n toleran a T, care se definete ca fiind ecartul admisibil ntre
m sur tori. Valoarea toleran ei se precizeaz prin instruc iuni tehnice i
valoarea ei este obligatoriu de respectat n orice gen de lucr ri de
m sur tori terestre. Tehnica care se ocup cu modul de prelucrare a
masur torilor i ajungerea la valoarea cea mai probabil se numete
teoria erorilor de m surare, iar procedeul se numete al celor mai mici
p trate.
Dup modul n care se ob in, m rimile m surate pot fi:
14
Topografia n construc iile civile
directe, caracterizate prin aceea c observa iile sunt f cute direct
cu instrumentul asupra marimii care se m soar , de exemplu,
m surarea unei distan e cu ajutorul ruletei;
indirecte, n care, prin calcul, din m rimi determinate direct se ob in
m rimile care intereseaz . Un exemplu este determinarea a dou
laturi ntr-un triunghi n care se cunosc toate unghiurile i a treia
latur .
conditionate, n care m rimile m surate direct trebuie s r spund
unor conditii, ca de exemplu, suma unghiurile m surate ntr-un
triunghi s fie egal cu 200
g
.
Din punct de vedere al modului de efectuare a observa iilor sau al
aparaturii folosite, se disting:
m sur tori de aceeai precizie, numite i m sur tori de ponderi
egale, n care determin rile se fac cu aceeai metod , de un singur
operator care folosete un singur tip de aparat;
m sur tori de precizii diferite, numite i m sur tori ponderate,
care se efectueaz cu aparate diferite, de c tre operatori diferi i, n
condi ii i cu instrumente diferite.
1.4.1 Eroarea medie p tratic individual .
Pornind de la forma generala a ecuatiilor de erori, i anume:
M M v
. .......... ..........
M M v
M M v
n n2 2
1 1
[1.19]
pentru a se nl tura incertitudinile datorate semnelor + i - ale erorilor
v
i
, se ridic la p trat suma erorilor i prin nsumare se ajunge la eroarea
medie p tratic individual :
n
] [
n
v v v
e
2
n
q
t
+ +
t
2 2
2
2
1

[1.20]
Aceasta eroare constituie un criteriu de apreciere calitativa a irului
de m sur tori luate individual. Asupra valorii erorii medii p tratice
individuale ac ioneaz preponderent erorile ntmpl toare cu valoare
absolut mare, tocmai cele care determin gradul de siguran al
m sur torilor. Datorit faptului c aceast eroare este relativ stabil ,
este practic suficient un num r relativ mic de determin ri pentru a ob ine
aceast eroare cu o precizie satisf c toare.
1.4.2 Eroarea medie a mediei aritmetice.
Pornind de la "i" m suratori efectuate n aceleai condi ii asupra unei
singure m rimi M, valoarea cea mai probabil se accept a fi media
aritmetic . Se poate deci scrie c :

n
M + + M + M
M
n

2 1
[1.21]
sau:
15
Topografia n construc iile civile
M
n
1
+ + M
n
1
+ M
n
1
M
n 2 1
[1.22]
Dac accept m c fiecare m sur toare este afectat de aceeai
eroare, e
q
, n timp ce eroarea medie p tratic a valorii M va fi e
M
, prin
ridicare la p trat i neglijnd termenii de ordinul II (adic produsele ntre
termenii "i" i "j"), atunci putem scrie c :
( ) 1 n n
] vv [
n
e
e
e
n
1
e
n
n
= e
n
1
+ + e
n
1
+ e
n
1
e
q
M
2
q
2
q
2
2
q
2
2
q
2
2
q
2
2
M

t t

[1.23]
Acest m rime este un criteriu de apreciere a preciziei m sur torilor.
2 HRI I PLANURI.
Planul topografic este o reprezentare conven ional , micorat i
asemenea a unei por iuni relativ restrnse a terenului, care, prin detaliile
pe care le con ine, permite formarea unei imagini sugestive asupra
planimetriei i reliefului terenului. La ntocmirea lui nu se ine seama de
influen a curburii P mntului.
Harta topografic , spre deosebire de plan, reprezint o suprafa a mai
mare de teren, imaginea pe care o red este generalizat , adica nu
con ine toate detaliile dintr-un plan, iar la ntocmirea ei se ine seama de
curbura Pmntului. Pentru aceasta este necesar mai nti s se creeze o
re ea geografic de paralele i meridiane n vederea reprezent rii
suprafe elor curbe de pe sferoid.
2.1 Scara planurilor i hrilor.
Raportul constant ntre o distan de pe hart i omoloaga ei din teren
poart denumirea de scar . Dup modul de prezentare, se disting:
a).scara numeric, cu forma generala :
n
1
D
d
S
c
[2.1]
n care, cunoscnd dou valori, se poate determina a treia. Dup
m rimea numitorului sc rii, n, se disting:
sc ri mari, la care numitorul este mic, folosite la planurile
topografice (1:1000, 1:500, etc);
sc ri mijlocii, folosite la h r ile topografice (1:5000, 1:10000, ,
1:50000);
sc ri mici, la care numitorul este mare, folosite la h r ile geografice
(1:100000, ,1:1000000).
b).scara grafic, care este reprezentarea grafic a sc rii numerice,
permi nd determinarea direct , n unit i din teren, a lungimii ce se
dorete a se determina. Dup construc ie, pot fi sc ri grafice simple sau
transversale.
16
Topografia n construc iile civile
Sc rile grafice simple (figura 2.1) fac posibil citirea distan ei cu o
precizie de pn la 1/10 din valoarea bazei. Orice scar grafic simpl
este alc tuit dintr-un num r ntreg de baze situate n dreapta originii
sc rii i un talon situat la stnga originii. Acesta este divizat n 10
intervale de lungimi egale, lungimea talonului fiind egal cu lungimea
unei baze. Determinarea distan ei ntre dou puncte de pe hart se face
lundu-se aceast lungime n deschiderea unui compas sau distan ier i
aeznd apoi compasul cu un vrf pe o baz ntreag astfel ca al doilea
vrf s se g seasc n interiorul talonului.
Distan a se determin prin nsumarea num rului de baze ntregi cu
partea frac ionar , reprezentat de distan a determinat n interiorul
talonului. Distan a corespunz toare exemplului din figura 2.1 este de 95
m compus fiind din 4 baze a cte 20 m fiecare i din partea zecimal
reprezentat de 7,5 diviziuni a cte 2 m fiecare.
Sc rile grafice compuse sau transversale (figura 2.2.), la care este
posibil citirea pn la 1/100 din valoarea bazei. Acest tip de scar este
perfec ionat fa de scara grafic simpl , n sensul ca acum este posibil
ob inerea unei precizii de 1/100 din valoarea bazei. Modul de utilizare
este asem n tor cu cel prezentat anterior : distan a de pe hart se ia n
deschiderea compasului i se aplic apoi pe scara grafic astfel ca un
cap t al compasului s se afle pe o baz ntreag iar cel de al doilea
cap t n interiorul talonului, exact pe un punct de intersec ie al
orizontalelor cu transversalele. Trebuie avut grij ca ambele capete ale
compasului s se afle pe aceeai orizontal .
Sc rile grafice servesc fie la determinarea unei distan e de pe hart ,
fie la raportarea pe hart a unei distan e m surat n teren. Contrac ia
hrtiei planului i modalit i de eliminare a acesteia, constitue un
fenomen inerent, datorat condi iilor de p strare i manipulare a h r ilor,
ca urmare a condi iilor de temperatur i umiditate ale mediului ambiant,
17
Figura 2.12 Scara grafica simpl .
Figura 2.13 - Scara grafic transversal .
Topografia n construc iile civile
care se modific permanent. Fenomenul poate afecta h r ile pn la un
cuantum de 2% pe orice direc ie. Pentru eliminarea acestui inconvenient,
fie odat cu tip rirea h r ii se tip rete i scara grafica, fie nainte de
tip rire hrtia se lipete (se caereaz ) pe un suport nedeformabil (zinc,
sticl , material plastic, etc.)
Precizia grafic a sc rii este un rezultat al faptului c este imposibil de
determinat distan a d cu o precizie mai mare de 0,1mm, dar care n
mod obinuit are valori de 0,2-0,3mm. Acestor erori le corespunde n
teren o lungime ce depinde de scara h r ii. Pentru determinarea acestei
m rimi se pornete de la defini ia sc rii numerice i anume:
[m] 10 n* e* [m] P
n
1
P
e
30
s
s

t
[2.2]
Din rela ia [2.2] se poate observa c , cu ct numitorul sc rii este mai
mare, deci scara este mai mic , cu att precizia de citire i raportare a
distan elor este mai mic .
Func ie de scara la care sunt redactate, produsele cartografice se
clasific n:
planuri topografice cu scara cuprins n general ntre 1:1000 i
1:10000;
h r i topografice cu scara mare, pn la 1:100000;
h r i topografice de ansamblu cu sc ri medii, pn la 1:200000 sau
1:1000000;
h r i geografice la sc ri mai mici de 1:1000000
2.2 Semnele convenionale
Detaliile din teren se reprezint pe planuri i h r i prin semne astfel
concepute nct s fie ct mai sugestive, mai uor de reprezentat prin
desen. Acestea pot reprezenta pe planuri sau h r i detalii planimetrie i
altimetrice, ntr-o form ct mai sugestiv , putndu-se clasifica dup
destina ia detaliilor pe care le reprezint n semne de planimetrie i
semne de altimetrie.
Semne pentru planimetrie, care se mpart n :
semne de contur , care permit desenarea la scara h r ii a naturii
detaliilor (mlatini, p duri, etc). n cazul p durilor se reprezint
numai conturul p durii nu i pozi ia arborilor n p dure.
semne de pozi ie sau de scar , care folosesc pentru redarea
detaliilor care nu se pot reprezenta la scar . Ele arat ns pozi ia
exact a detaliului pe care-l reprezint .
semne explicative , care "explic " anumite detalii de pe harta.
Aceast categorie se folosete numai mpreun cu celelalte semne
conven ionale. La reprezentarea unei p duri, n afara conturului
p duri, din loc n loc se folosete un semn conven ional care
precizeaz specia preponderent a arborilor.
Semne pentru altimetrie se folosesc la reprezentarea formelor de
relief, cum ar fi dealurile, v rfurile, v ile, rpele, etc.
18
Topografia n construc iile civile
Semnele conven ionale folosite la redactarea h r ilor sau planurilor
sunt cuprinse n atlase de semne conven ionale. Cteva exemple sunt
prezentate n figura 2.3.
2.3 Reprezentarea reliefului.
Relieful cuprinde totalitatea neregularit ilor, convexe i concave ale
terenului, iar reprezentarea lui ct mai corect i expresiv este foarte
important . Pentru aceasta se folosesc urm toarele metode : curbe de
nivel, planul cotat, planuri n relief, umbre cu tente.
Dintre toate metodele, cea mai folosit este cea a curbelor de nivel. O
curb de nivel este locul geometric al punctelor care au aceeai cot ,
proiectat n plan orizontal. Se ob in prin sec ionarea terenului cu
suprafe e plane orizontale, iar proiec ia n plan orizontal al urmei
sec iunii este chiar curba de nivel.
Pentru reprezentarea curbelor de nivel, n func ie de scara h r ii, se
alege o echidistan , E, reprezentnd distan a pe vertical ntre dou
suprafe e de sec iune a terenului (figura 2.4).
Aceast m rime se numete echidistan a numeric sau natural ; ea
depinde de accidenta ia terenului, de scara h r ii i de precizia cu care
se dorete a fi reprezentat relieful. Se consider c ntre dou curbe de
nivel panta terenului este constant , iar acest lucru se ob ine prin
selectarea punctelor care se m soar astfel ca la schimbarea pantei s
se determine, prin m surare, obligatoriu, un punct. Curbele de nivel se
clasific n func ie de valoarea echidistan ei E. Valoarea acesteia este
func ie de scara planului sau h r ii i este n general de 5 m pentru scara
1:25000, 10 m pentru scara 1:50000 i 20 m pentru scara 1:100000.
Indiferent de scar , culoarea pentru prezentarea curbelor de nivel pe
planuri sau h r i este culoarea sepia (maro-rocat).
19
Z i d d e p i a t r a s a u b e t o n
A u t o s t r a d a
S o s e a a s f a l t a t a c u l a t i m e d e 7 m
D r u m c o m u n a l
L i n i e e l e c t r i c a p e f e r m e m e t a l i c e
C o n d u c t a d e g a z e l a s u p r a f a t a
I s l a z
P a r l o a g a
T u f i s u r i c o m p a c t e
8
5 8
t u n e l
8
0 . 3 5
S e m n u l O b i e c t u l
P u n c t g e o d e z i c
P u n c t t o p o g r a f i c b o r n a t
R e p e r d e n i v e l m e n t
C a l e f e r a t a i n r a m b l e u
C a l e f e r a t a i n d e b l e u
P a d u r e d e c o n i f e r e s a u f o i o a s e c u i n a l t i m e a
m e d i e d e 8 m s i d i a m e t r u l m e d i u d e 0 , 3 5 m
V i e
F i n e a t a
T u n e l d e 8 m l a t i m e s i 5 8 l u n g i m e
S e m n u l O b i e c t u l
7 ( 1 2 ) A s
D c 2 6 4
Figura 2.14 Semne conven ionale
Topografia n construc iile civile
Forma unei curbe de nivel este cea de linie curb cu contur nchis,
indiferent de configura ia terenului reprezentat. Func ie de echidistan a
dintre ele, curbele de nivel se mpart n :
normale, reprezentate prin linii sub iri, cu grosime uzual de 0,15
mm, dispuse n contururi nchise, distan a pe vertical ntre dou curbe
de nivel normale fiind egal cu echidistan a.
principale, reprezentate prin linii mai groase, cu grosime uzual de
0,25 mm, distan a pe vertical ntre doua curbe principale fiind egal cu
5E;
ajut toare , trasate prin linii sub iri, ntrerupte, avnd distan a pe
vertical egal cu E. Se traseaz numai atunci cnd se consider c
densitatea curbelor normale este insuficient i nu are loc o redare
exact a configura iei terenului. Acest tip de curbe de nivel se poate
reprezenta prin linii curbe deschise, numai pe zonele unde curbele de
nivel normale sunt rare.
auxiliare, trasate prin linii ntrerupte, mai scurte dect cele
ajut toare, avnd echidistan a de E. i acestea sunt curbe deschise,
reprezentate sporadic numai acolo unde este necesar.
Normala aproximativ la dou curbe de nivel se numete linie de cea
mai mare pant . Pentru a se indica sensul de scurgere al apei, curbele de
nivel sunt nso ite de mici linii numite bergstrich-uri. Pozi ionarea n
interiorul curbei a begstrich-ului indic o form de relief care ine apa,
dup cum pozi ionarea pe exteriorul curbei indic curgerea apei.
2.4 Forme tip de relief.
Totalitatea i complexitatea formelor de relief se poate reduce la trei
tipuri caracteristice:
esuri, care reprezint suprafe ele de teren plane, cu diferen e de
nivel nesemnificative, ce reprezint o cmpie dac terenul se afl la
mai pu in de 200 m deasupra nivelului m rii, sau podi dac se afl
la peste 200 m deasupra nivelului m rii;
n l imile, care reprezint forme tip de relief, cu diferen e de nivel
20
P 1
P 2
P 3
P 4
P 5
E
E
E
E
Figura 2.15 - Ob inerea curbelor de nivel
Topografia n construc iile civile
pozitive, sensibil diferite de zona nconjur toare
depresiunile, care reprezint forme tip de relief, cu diferen e de
nivel negative, sensibil diferite de zona nconjur toare
2.4.1 Forme tip de n l imi.
Mamelonul este o ridic tur cu n l ime de 50 - 150 metri mai mari
fa de terenul nconjur tor, cu vrf rotunjit i pante relativ simetrice
care sunt dispuse n toate direc iile. Se reprezint prin curbe de nivel
nchise (figura 2.5).
Piscul se reprezint asem n tor cu mamelonul numai c pantele fiind
mai abrupte, curbele de nivel vor fi mai dese dect la reprezentarea
mamelonului.
Dealul este o ridic tur cu doi versan i, desp r i i prin culme sau
creast . Se reprezint ca un diedru convex. Elementele caracteristice
sunt linia de desp r ire a apelor, vrful i piciorul crestei. Se poate ntlni
i sub denumirea de crup , creast sau bot de deal.
aua este forma de relief care racordeaz dou creste sau
mameloane. Centrul eii se numete gt i formeaz originea a dou v i
care sunt dispuse transversal pe linia de creast .
2.4.2 Forme tip de adncimi.
C ldar ea este forma invers a mamelonului. Se caracterizeaza prin
margine, perete i fund. Reprezentarea se face prin curbe de nivel
nchise, ale c ror valori cresc din interior spre exterior.
Valea este depresiunea format de doi versan i care coboar i se
unesc pe fundul vaii. Este reprezentat de un diedru concav.
Caracteristicile v ii sunt determinate de firul v ii sau talvegul, originea i
21
1 8 0
1 4 0
1 5 0
1 6 0
1 7 0
1 7 9 , 8
1 7 0
1 8 0
1 4 0
1 5 0
1 6 0
1 7 0
1 8 0
1 4 0
1 5 0
1 6 0
1 7 0
Figura 2.16 - Forme tip de ridic turi : mamelonul, botul de deal, aua.
1 8 0
1 4 0
1 5 0
1 6 0
1 7 0
1 8 0
1 4 0
1 5 0
1 6 0
1 7 0
1 8 0
1 4 0
1 5 0
1 6 0
1 7 0
1 4 0 , 3
1 7 0
1 8 0
Figura 2.17 - Reprezentarea adnciturilor.
Topografia n construc iile civile
gura v ii. Ca arie, valea se desf oar pe suprafe e ntinse. Ca mod de
reprezentare prin curbe de nivel, acestea sunt alungite, cu concavitatea
spre firul v ii (talveg). Viroaga sau crovul reprezint o vale de ntindere
mai mic , caracteristic regiunilor de es, formarea ei datorndu-se
ac iunii erozive a toren ilor n roci moi. Este omoloaga v ii pentru zonele
de cmpie. Aceste forme de relief se reprezint prin curbe de nivel aa
cum este ar tat n figura 2.6.
2.4.3 Bazinul hidrografic.
Este o form complex , nchis pe trei p r i de linia de desp r ire a
apelor i deschis pe o latur . n interiorul unui bazin hidrografic, apele
sunt colectate de pe versan i i evacuate prin latura deschis , iar din
punct de vedere al alc tuirii, acesta se compune din mai multe forme
de relief simple : mameloane, ei, v i. Astfel, ntre dou forme de relief
de tip mamelon exist totdeauna o a ce va constitui obria unei v i. La
rndul lor, aceste v i mai mici se vor uni n puncte de confluen i vor
forma o vale major ce va colecta apele ntregului bazin hidrografic. Din
cele prezentate n figura 2.7, se poate vedea c bazinul hidrografic este
definit ca suprafa a de pe care n mod natural apa pluvial este colectat
i evacuat la vale.
Importan a cunoaterii ntinderii bazinului hidrografic pentru un curs
de ap este util n cazul proiect rii construc iilor hidrotehnice pentru
stabilirea volumului poten ial de ap dintr-un viitor lac de acumulare
pentru o hidrocentral .
n cazul proiect rii podurilor aferente unei c i de comunica ii,
cunoaterea bazinului hidrografic permite calculul volumului de ap ce
va trece pe sub viitorul pod, fapt ce permite calculul n l imii libere a
podului.
2.5 Folosirea planurilor i hrilor.
2.5.1 Determinarea coordonatelor rectangulare.
22
Figura 2.18 - Bazinul hidrografic.
Topografia n construc iile civile
Pentru determinarea coordonatelor plane ale unui punct pe o hart
sau plan se utilizeaz caroiajul kilometric, care este o re ea de p trate,
trasat numai pe hart i inexistent n teren, avnd latura de 1km n
teren, trasate pentru valori kilometrice ntregi. Determinarea poate s
in sau poate s nu in cont de deforma ia hrtiei planului.
n cazul n care trebuie s se in cont de deforma ia hrtiei planului,
se determin coeficien ii pe cele dou direc ii - x i y - ale planului,
coeficien i care au expresiile:
y R
T
y
x R
T
x
D
D
k
D
D
k

[2.3]
n care D
T
= distan a teoretic ntre dou linii de caroiaj succesive, D
Rx
,
respectiv D
Ry
, distan ele reale ntre aceleai dou linii de caroiaj, pe
direc ia x respectiv y. Distan ele de mai sus se calculeaz func ie de
scara planului n cazul lui D
T
, respectiv se m soar cu mare aten ie cu o
rigl i se transform n unit i din teren, n cazul lui D
Rx
, respectiv D
Ry
.
Relatiile de calcul pentru coordonatele plane X i Y sunt :

y SV SV A
x SV SV A
a*n*k Y y Y Y
c*n*k X x X X
+ +
+ +
[2.4]
n care X
SV
i Y
SV
sunt coordonatele col ului de sud-vest al caroiajului n
care se g sete punctul ale c rui coordonate se determin ; n este
numitorul sc rii; a, c reprezint segmentele m surate pe harta, pe
paralelele duse prin punct la axele de coordonate (figura 2.8)
Dac determinarea coordonatelor nu ine cont de deforma ia hrtiei
planului, n rela iile 2.4 valoarea coeficien ilor k
x
respectiv k
y
va fi egal
cu 1.
Dar problema se poate pune i invers, n sensul c date fiind
coordonatele unui punct din teren se cere ca acesta s fie raportat pe
hart . Pentru rezolvarea problemei se vor calcula segmentele
corespunz toare frac iunilor de kilometri pentru cele dou coordonate, se
va alege col ul de sud-vest i se vor raporta segmentele calculate pe
23
Figura 2.19 - Determinarea coordonatelor.
Topografia n construc iile civile
axele de coordonate. La intersec ie se va g si punctul determinat n
teren.
2.5.2 Determinarea distan ei ntre dou puncte pe hart .
Pentru solu ionarea problemei, se vor analiza mai nti datele
referitoare la configura ia distan ei sub aspect geometric i apoi
elementele cunoscute. Se pot distinge urm toarele cazuri:
a).cnd distan a ntre cele dou puncte este un aliniament, acesta se
poate determina fie:
folosind coordonatele punctelor care determina distanta, cu relatia :
2 2
) Y Y ( ) X X ( D
A B A B AB
+ [2.5]
folosind scara numeric a h r ii : se m soar cu o rigl distan a
dintre capetele distan ei, iar valoarea se multiplic cu numitorul sc rii i
se transform n unit i din teren. M surarea se va face cu mare aten ie,
pn la zecime de milimetru.
folosind scara grafic a h r ii : se ia n deschiderea compasului
distan a ce se dorete a se determina i prin pozi ionarea convenabil a
compasului pe scara grafic , se ob ine direct distan a corespunz toare n
unit i din teren.
b).cnd distan a ntre puncte are un traseu sinuos, pentru
determinarea distan ei se folosete un instrument, numit curbimetru,
care permite urm rirea traseului cu ajutorul unei roti e cuplate la un
contoar ce afieaz direct distan a func ie de scara h r ii.
2.5.3 Determinarea orient rii unei direc ii.
Acest tip de problem se poate rezolva fie folosind raportorul i
procednd la o m surare direct ntre direc ia nordului (reprezentat de
o paralel la liniile verticale de caroiaj, linie ce trece prin punct) i
direc ia de m surat, fie folosind func iile trigonometrice, tangenta sau
cotangenta, calculate folosind coordonatele cunoscute sau determinate
ale punctelor ntre care se dorete a se afla orientarea. Astfel:

A B
A B
AB
x x
y y
tg


[2.6]
sau
A B
A B
AB
y y
x x
ctg


[2.7]
Se va utiliza acel raport care este subunitar. Rela iile sunt valabile n
situa ia n care axa Ox este pe vertical i Oy pe orizontal .
2.5.4 Orientarea n teren a h r ilor sau planurilor.
Este opera iunea prin care linii de pe hart sau plan devin paralele cu
omoloagele lor din teren i au aceeai direc ie. n aceast situa ie, toate
detaliile ce se afl de o parte a unei direc ii n teren se afl de aceeai
parte a direc iei i pe hart . Acest opera iune se poate face i cu
busola, situa ie n care direc ia nordului magnetic al har ii este suprapus
peste direc ia nordului magnetic determinat n teren cu ajutorul busolei.
24
Topografia n construc iile civile
2.5.5 Determinarea cotelor prin interpolarea curbelor de nivel.
Dac punctul este chiar pe curba de nivel, cota lui va fi egal cu
valoarea curbei de nivel. n caz contrar, se duce prin punct linia de cea
mai mare pant (numit i normala aproximativ la cele dou curbe),
reprezentat de cea mai scurt distan ntre cele dou curbe, trecnd
prin punct (figura 2.9). Se m soar cu o rigl distan a D ntre curbe,
precum i distan a d de la una din curbe la punct. Utiliznd relatia:
E
D
d
h
AP
[2.8]
unde E este echidistan a curbelor de nivel este posibil datorit
triunghiurilor asemenea APP i ABB.
Cota punctului P rezult nsumnd algebric valoarea calculat cu
valoarea curbei de nivel corespunz toare segmentului d. Valoarea
ob inut pentru h
AP
trebuie s fie mai mic dect echidistan a.
2.5.6 Determinarea pantei liniei terenului ntre dou puncte.
Panta terenului reprezint nclinarea suprafe ei terenului fa de
orizontal i este chiar tangenta unghiului de nclinare (figura 2.10).
Rela ia general de calcul este:
AB
AB
D
h
tg p
[2.9]
n care h reprezint diferen a de nivel cu semn algebric ntre punctele
de cap t, iar D reprezint distan a orizontal din teren ntre cele dou
puncte.
25
1 1 0
1 2 0
1 3 0
a p b
D
d
d
D
A
P
B
P '
B '
h A P
E
Figura 2.20 - Determinarea cotelor.
Topografia n construc iile civile
Ca mod de exprimare, aceasta se poate exprima fie aa cum rezult din
rela ia 2.9, fie sub form procentual , adic :

AB
AB
D
h
100 100tg p%
[2.10]
sau n grade, minute i secunde
2.5.7 Trasarea liniei de pant constant ntre dou puncte pe hart .
Aceast problem apare cnd se dorete trasarea axului unei c i de
comunica ie, axul unui canal, sau orice situa ie n care se impune
alegerea unui traseu a c rui pant trebuie s fie egal sau mai mic
dect o valoare impus . Problema se reduce la calculul unor distan e d
i
pe plan, astfel ca omoloagele lor D
i
din teren s aib panta p% egal sau
mai mic dect valoarea impus .
Pornind de la formula pantei exprimat sub form procentual :
ij
ij
D
h
100 tg 100 p%
[2.11]
se ob ine :
26
A
B
H A
H B
D A B

n i v e l 0
Figura 2.21 - Determinarea pantei.
A
B
d 1
d 2
d 2
d 2
d 3
1
2
3
4
5
Figura 2.22 - Trasarea liniei de pant dat .
Topografia n construc iile civile
p%
h 100
D
ij
ij

[2.12]
c reia i corespunde distan a d
i
de pe hart ,

p% n
h 100
n
D
d
ij ij

[2.13]
Se disting trei situa ii, func ie de valorile pe care le poate lua h, i
anume:
cnd valoarea lui h este egal cu echidistan a curbelor de nivel,
distan a pe hart este dat de rela ia:

% p n
E 100
d

2 [2.14]
cnd punctul A nu se afl pe curba de nivel, valoarea distan ei d
se calculeaz cu rela ia:
% p n
h 100
d
1 A

1 [2.15]
cnd punctul B nu se afl pe curba de nivel, valoarea distan ei d se
calculeaz cu rela ia:

% p n
h * 100
d
B 5

3 [2.16]
Distan ele d se numesc pas de proiectare. Trasarea pe plan sau hart
a liniei de pant dat se face astfel : n deschiderea compasului se ia
distan a d
1
i cu vrful compasului n punctul A se descrie un arc de cerc
care intersecteaz prima curba de nivel n doua puncte. Se ia n
deschiderea compasului distan a d
2
, se aeaz vrful, succesiv n
punctele determinate anterior i se descriu arce de cerc, ob innd, pe a
doua curba de nivel, n total patru puncte. Din aceste puncte se vor trasa
cu acelai pas de proiectare punctele de intersec ie cu urm toarea curb
de nivel, i aa mai departe. Se observ c num rul variantelor se
dubleaz de fiecare dat . Pentru a nu se nc rca desenul inutil, se vor
alege la trasare numai acele puncte care r spund la celelalte condi ii de
proiectare. De exemplu, pentru trasarea axului unui drum se vor alege
acele variante care asigur unghiuri obtuze ntre aliniamentele
succesive.
2.5.8 Intocmirea profilului longitudinal.
Prin sec ionarea terenului cu un plan vertical trecnd prin dou
punctele se ob ine profilul terenului ntre acele puncte.
Pentru o reprezentare sugestiv , se alege scara n l imilor de 10 ori
mai mare dect scara lungimilor, de exemplu dac scara lungimilor este
1:25000, scara n l imilor se va alege 1 : 2500. Cele dou sc ri
reprezint axe de coordonate, n care scara lungimilor se reprezinta pe
orizontal i scara n l imilor pe vertical (figura 2.12)
Se unesc printr-o dreapt punctele A i B i se noteaz punctele de
intersec ie ale dreptei cu curbele de nivel. Se iau n deschiderea
27
Topografia n construc iile civile
compasului, succesiv, distan ele de la punctul A la fiecare curb de nivel
i se marcheaz punctele pe profilul longitudinal. Se determin
corespondentul n teren al acestor distan e i se precizeaz n rubrica
corespunz toare din cartuul profilului longitudinal.
Se calculeaz cotele punctelor A i B prin interpolarea curbelor de
nivel, trecnd valorile pe linia corespunz toare cotelor din cartu. Se
completeaz cotele punctelor de intersec ie ale dreptei A-B cu curbele
de nivel. Originea axei cotelor se alege astfel ca cea mai mic cot s se
reprezinte la circa 1-1,5 centimetri deasupra axei distan elor.
Pozi ia punctului A pe profilul longitudinal se ob ine la intersec ia
perpendicularei ridicate pe axa lungimilor cu perpendiculara pe axa
cotelor care marcheaz valoarea cotei punctului A. Pozi ia celorlalte
puncte se ob ine similar, la intersec ia perpendicularelor pe cele dou
axe. Punctele astfel ob inute pe profilul longitudinal se unesc prin linii
drepte.
2.6 Determinarea suprafeelor pe hri i planuri.
O astfel de problem se rezolv func ie de elemente geometrice ce se
ob in prin m sur tori pe harta sau plan. n principiu, se pot folosi
metode numerice, grafice sau mecanice, iar unele din metodele ce se vor
descrie se pot folosi i pentru determinarea suprafe elor din teren.
2.6.1 Metodele numerice.
Aceste metode utilizeaz rela ii analitice, geometrice sau
trigonometrice.
rela iile analitice se aplic n situa ia n care sunt cunoscute
coordonatele rectangulare ale tuturor punctelor ce definesc conturul a
c rui suprafa se cere determinat . Conturul se descompune n
triunghiuri pornind de la unul din vrfurile conturului. Suprafa a unui
triunghi se determin prin calcularea unui determinant con innd pe
primele dou coloane coordonatele x i y ale vrfurilor triunghiului iar pe
28
1 5 0 1 4 0 1 3 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0
A
B
N r . p c t .
C o t a p c t .
D i s t .
D i s t . c u m .
P a n t a
A 1 2 3 4 5 6 7 8 B
1 4 7 . 7 1 4 0 1 3 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 4 2 . 4
8 0 . 2 1 1 5 . 7 1 0 8 . 5 1 0 3 . 0 1 5 3 . 7 7 8 . 6 7 3 . 4 6 8 . 8 2 2 . 1
0 8 0 . 2 1 9 5 . 9 3 0 4 . 4 4 0 7 . 4 5 6 1 . 1 6 3 9 . 7 7 1 3 . 1 7 8 1 . 9 8 0 4 . 0
Figura 2.23 - ntocmirea profilului longitudinal.
Topografia n construc iile civile
coloana a treia termenul 1. Pentru un triunghi cu vrfurile notate cu i, j,
k, se ob ine rela ia :
( )
k i i j j k k j i k j i
k k
j j
i i
y x - y x - y x - y x + y x + y x
1 y x
1 y x
1 y x
i S 2
[2.17]
ntreaga suprafa va rezulta ca suma suprafe elor triunghiurilor
componente; prin nsumarea i gruparea termenilor din rela iile de tipul
de mai sus se ob ine o rela ie de tip generalizat de forma:
( ) ( )

+

n
1 i
1 i 1 i i
n
1 i
1 i 1 i i
x x y y y x S 2
[2.18]
Prima sum apare cnd gruparea termenilor se face dupa abscisele
x
i
, iar a doua cnd gruparea se face dup ordonatele y
i
.
rela iile geometrice se aplic n situa ia n care conturul suprafe ei de
determinat se poate mp r i n triunghiuri la care se cunosc numai
elementele liniare, fie c este vorba de baze i n l imi, fie c este vorba
numai de laturi. n cazul n care se cunosc numai laturi, rela ia de calcul a
suprafe ei unui triunghi este:
( ) ( ) ( ) c p b p a p p S [2.19]
unde p este semiperimetrul, iar a, b i c sunt laturile unui triunghi.
Suprafa a total va fi suma celor "n" triunghiuri componente.
Dac se cunosc baze i n l imi n triunghiurile n care s-a descompus
conturul, rela ia de calcul a suprafe ei unui triunghi va fi:
2
I B
S

[2.20]
unde B i I sunt baza respectiv nal imea unui triunghi, iar suprafa a
conturului este dat de suma suprafe elor celor "n" triunghiuri
componente.
relatiile trigonometrice se folosesc n situatia n care n urma
descompunerii conturului n triunghiuri, pentru acestea se cunosc att
elemente liniare ct i elemente unghiulare. Suprafa a unui triunghi se
va calcula n acest caz cu relatii de tipul:
sinC
2
b a
sinB
2
c a
sinA
2
c b
S

[2.21]
iar suprafa a conturului va rezulta ca suma suprafe elor triunghiurilor
componente.
2.6.2 Metode grafice.
n situa ia n care nu dispunem de coordonatele punctelor, elementele
necesare determin rii suprafe elor urmnd a se determina grafic, prin
citire de pe plan. n acest context este evident c suprafa a va fi cu att
mai precis determinat cu ct lungimile de pe plan sau hart vor fi mai
precis m surate grafic, deci scara h r ii va fi mai mare.
29
Topografia n construc iile civile
descompunerea n figuri geometrice simple , triunghiuri sau trapeze
(figura 2.13) necesit m surarea pe plan a bazelor i n l imilor n cazul
triunghiurilor, respectiv a bazelor mici, bazelor mari i n l imilor n cazul
trapezelor. Func ie de scara h r ii, aceste lungimi se transform n
lungimi din teren ce vor fi utilizate la calcule.
Indiferent de figurile geometrice alese, se recomand ca verificarea
determin rilor s se fac alegndu-se o alt variant de descompunere,
cu repetarea opera iunilor privind determinarea lungimilor i apoi a
suprafe elor, urmnd ca rezultatele celor dou determin ri s se
compare ntre ele.
metoda paralelelor echidistante sau metoda trapezelor se aplic
pentru suprafe e alungite (figura 2.14).Pe o foaie de hrtie transparent
se traseaz o re ea de linii paralele i echidistante. Se recomand ca
pentru o mai uoar folosire, s se traseze i paralelele situate la
jum tatea distan elor determinate de primele paralele. Aceast re ea se
suprapune peste conturul de pe plan (figura 2.14).
n urma acestei opera iuni, conturul de pe plan a fost descompus ntr-
o succesiune de trapeze care vor avea toate n l imile egale ntre ele, iar
baza mare a unui trapez devine baza mic n trapezul al turat.
Suprafa a total se ob ine nsumnd suprafe ele trapezelor, adic :
n 2 1
b a b a b a S + + +
[2.22]
sau :
30
S 1
S 2
S 3
S 5
S 6
S 7
S 4
Figura 2.24 - Descompunerea n figuri geometrice
simple.
b 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9
Figura 2.25 - Metoda paralelelor echidistante
Topografia n construc iile civile


i
b a S
[2.23]
Dac este cazul, la aceast valoare se adaug suprafa a r mas dintr-
un trapez incomplet. Pentru controlul determin rii se procedeaz la o
alt pozi ionare a re elei de paralele i determinarea suprafe ei func ie
de aceeai n l ime a trapezelor, dar cu alte valori pentru b
i
.
metoda patratelor module este folosit la determinarea suprafe elor
cu contur neregulat. Pe o foaie de hrtie transparent se construiete o
re ea de p trate cu latura a (figura 2.15).
Se suprapune re eaua de p trate peste suprafa a cu contur neregulat
i se num r p tratele ntregi, n
1
, apoi, prin aproximare, se determin
n
2
, num rul patratelor incomplete. Suprafa a total va fi deci :
S = a
2
(n
1
+ n
2
) [2.24]
n care a
2
este suprafa a unui patrat.
Pentru verificare, re eaua se amplaseaz ntr-o alt pozi ie i se face o
nou determinare a suprafe ei.
2.6.3 Metoda mecanic .
Ca i metodele grafice, metoda mecanic se folosete n situa ia n
care nu dispunem de coordonatele punctelor de pe contur. Se va folosi n
acest caz un instrument denumit planimetru. Func ie de construc ie,
acesta poate fi polar, cu disc, liniar sau digital. Principiul metodei este
ar tat n figura 2.16.
31
Figur
a 2.26 - Metoda patratelor module.
b r a t p o l a r
p o l
s t i l e t
a r t i c u l a t i e
c o n t o r d e t u r e
s u p r a f a t a
S
b r a t t r a s o r
Figura 2.27 - Schema de principiu a planimetrului polar
Topografia n construc iile civile
Se poate vedea astfel c polul planimetrului este, n cazul descris, n
afara suprafe ei de m surat; se poate ns ca acest pol s fie situat i n
interiorul suprafe ei S.
Planimetrul polar se compune din bra ul polar P i bra ul trasor T sau
bra ul c ruciorului, articulate ntre ele n punctul O. Bra ul trasor T, de
lungime reglabil , urm rete, cu un cap t prev zut cu un vrf, conturul
suprafe ei S, iar la cel lalt cap t se nregistreaz micarea stiletului pe
conturul suprafe ei prin intermediul unui contoar sau dispozitiv
nregistrator.
Polul bra ului polar, cu lungime constant , se fixeaz cu ajutorul unei
contragreut i cu ac pe masa de lucru. Dispozitivul de nregistrare a
mic rii planimetrului se compune dintr-un contoar i a rulet
integratoare. Citirile pe aceast rulet se fac cu ajutorul unui vernier
(figura 2.17).
Pentru determinarea m rimii suprafe ei se pornete de la faptul c
suprafa a unei figuri oarecare, planimetrate, este egal cu suprafa a unui
dreptunghi de lungime egal cu lungimea L a bra ului trasor i l ime
egal cu o diviziune, r, a ruletei.
S = n *(r *L) [2.25]
Din aceast rela ie se constat c unitatea de m sur folosit la
planimetrul polar este egal cu 10
-3
din (r * L), valoare ce provine din
cele 10 diviziuni ale contoarului, 10 diviziuni ale ruletei i 10 diviziuni ale
vernierului. Ea poart denumirea de constanta de scar , K
s
, fiind func ie
de scara planului i constant pentru o lungime L a bra ului trasor.
Valoarea num rului generator, n, din rela ia [2.25] se determin prin
diferen a ntre citirea final C
f
i citirea ini ial C
i
, citiri efectuate la
sfritul, respectiv nceputul parcurgerii conturului suprafe ei S cu
ajutorul stiletului. Dac se nlocuiete
n = C
f
- C
i

n rela ia [2.25], se ob ine:
S = K
s
(C
f
- C
i
) [2.26]
n vederea determin rii constantei de scar K
s
, n trusa planimetrului
polar exist o riglet ce permite, ca prin fixarea stiletului pe unul din
32
7
8
0
1 0
V R C
Figura 2.28 - Construc ia c ruciorului.
Topografia n construc iile civile
orificiile existente pe ea, s se parcurg un cerc de raz dat . n acest
caz, suprafa a cercului este cunoscut , iar prin efectuarea diferen ei ntre
citirile de la sfritul i de la nceputul parcurgerii circumferin ei cercului
s se determine num rul generator, n.
Utiliznd rela iile [2.25] i [2.26], se poate scrie c :
( )
mediu
i f
2
i f
s
C C
r
C C
S
K

[2.27]
Pentru o ct mai corect valoare a diferen ei citirilor, se procedeaz la
parcurgerea de mai multe ori a conturului i calculul unei valori medii a
diferen ei citirilor.
n situa ia cnd valoarea ob inut pentru constanta de scar nu este o
valoare ntreg (2, 5, 10, 20), se calculeaz o nou lungime a bra ului
trasor L cu rela ia:
'
s
s
K
K
L
' L
[2.28]
unde K
s
este noua constant de scar avnd o valoare ntreg . Dup
fixarea noii lungimi a bra ului, L, se procedeaz la o verificare i
eventual reajustare a planimetrului.
n cazul n care suprafa a de planimetrat este mare, este posibil ca
polul planimetrului s fie amplasat n interiorul suprafe ei. Rela ia de
calcul n acest caz va fi :
( )
s
K n C S t
[2.29]
n care C reprezint constanta planimetrului i este egal cu suprafa a
cercului de baz func ie de lungimea bra elor, valoarea constantei fiind
dat n fia tehnic a planimetrului. Semnele + sau - se folosesc func ie
de pozi ia reciproc a suprafe ei de planimetrat i a cercului de baz .
Dac cercul de baz este n interiorul suprafe ei, se folosete semnul +,
iar dac cercul de baz este n exteriorul suprafe ei, se folosete semnul
-.
Pentru ca planimetrarea s fie corect , se impune respectarea
urm toarelor reguli:
33
S = r
2
r
Figura 2.29 - Determinarea constantei planimetrului.
Topografia n construc iile civile
planul sau harta se fixeaz pe o planet orizontal i neted ;
bra ele planimetrului s formeze unghiuri cuprinse ntre 30 i 150
pe tot conturul planimetrat;
ruleta se va deplasa pe o suprafa a suficient de rugoas pentru a
asigura o aderen optim ;
deplasarea stiletului n sens orar pe conturul suprafe ei conduce la
ob inerea de valori pozitive ale suprafe elor determinate, n timp ce
deplasarea n sens antiorar conduce la valori negative.
M rimea suprafe ei determinat mecanic este afectat de o serie de
erori care depind de scara planului, metoda de planimetrare i m rimea
suprafe ei planimetrate. Toate aceste erori vor trebui s fie mai mici, cel
mult egale cu toleran a admis T
s
. Pentru determin ri ale aceleai
suprafe e, se impune o toleran a de :
] cm [ , S 0,02 T
s
2
[2.30]
iar dac se ine cont de scara planului, toleran a este dat de rela ia :
] m [ , S n 0,0002 T
s
2
[2.31]
3 JALONAREA ALINIAMENTELOR.
Pentru m surarea corect a unor lungimi din teren, ce sunt mai mari
dect lungimea instrumentului de m surat, este necesar ca m surarea
s se fac pe aliniamentul determinat de punctele de cap t ale distan ei
de m surat.
Stabilirea pozi iei unor puncte intermediare situate pe acest
aliniament poart denumirea de jalonare. Punctele ce se vor jalona sunt
astfel alese nct s fie situate la distan e mai mici sau cel mult egale cu
lungimea ruletei cu care se vor face m sur torile i la schimbarea de
pant , n vederea determin rii distan elor orizontale corespunz toare
lungimilor nclinate m surate.
3.1 Jalonarea aliniamentelor accesibile.
Opera iunea presupune ca ntre punctele ce marcheaz aliniamentul
s existe vizibilitate direct , adic privind din exteriorul aliniamentului
spre cel lalt cap t, acesta s fie vizibil (figura 3.1).
34
A
3
2 1
B
S e n s u l j a l o n a r i i
v e d e r e i n p l a n
s e c t i u n e v e r t i c a l a
Figura 3.30 - Jalonarea aliniamentelor.
Topografia n construc iile civile
Punctele de cap t, A i B sunt materializate n teren prin jaloane,
urmnd ca punctele 1, 2, 3 s fie aliniate ncepnd cu punctul 1. n
punctul A se afl un operator, care privind tangen ial pe lng jalonul din
A astfel nct s vad jalonul din B, dirijeaz portjalonul 1 pn ce acesta
se va afla ntr-o pozi ie n care jalonul este tangent la planul vertical ce
trece prin A i B. Dup ce jalonul 1 a fost nfipt n p mnt, port jalonul va
deplasa jalonul 2 pn la aducerea n aliniament. Se va proceda identic
cu toate celelalte puncte alese pentru a fi marcate pe aliniamentul AB.
Dup cum se observ , opera iunea se desf oar de la B c tre A,
motiv pentru care spunem c se procedeaz la o aliniere spre sine.
Ordinea opera iilor este numai cea descris mai sus; dac jalonarea s-ar
face tot din punctul A dar ncepnd cu punctul 3, atunci acest jalon va
face imposibil determinarea corect a pozi iei punctelor 1 i 2, deoarece
acestea nu ar mai fi vizibile din punctul A datorit dimensiunilor jalonului
din 3.
Un caz particular este cel prin care se va jalona intersec ia a dou
aliniamente (figura 3.2). n aceast situa ie, un operator situat n punctul
A va alinia pe direc ia AB portjalonul 1. Simultan, un al doilea operator
situat n C,va dirija i el portjalonul din 1 pe aliniamentul CD.
Opera iunea de jalonare a intersec iei va fi deci o opera iune
succesiv n A i B i se consider ncheiat atunci cnd operatorul din A
constat c jalonul din 1 este pe direc ia lui B i operatorul din C
constat c jalonul din 1 este pe direc ia lui D.
3.2 Jalonarea aliniamentelor cu capetele inaccesibile.
3.2.1 Jalonarea aliniamentelor peste un deal.
35
A
B
1
C
D
Figura 3.31 - Jalonarea intersec iei
aliniamentelor.
Topografia n construc iile civile
Dac situa ia din teren este de aa natur nct punctele A i B nu
sunt vizibile ntre ele (figura 3.3), atunci se vor alege dou puncte 1 i 2
astfel ca portjalonul din 2 s vad punctele 1 i B, iar portjalonul din 1 s
vad jaloanele din punctele A i 2.
Ini ial, portjalonul din punctul 1' aliniaz portjalonul 2 n pozi ia 2', pe
aliniamentul 1'-A. Portjalonul 2' aduce portjalonul 1 n pozi ia 1" pe
aliniamentul 2'-B. Opera iunile se repeta succesiv pn ce portjalonul 1
privete spre A i constat c portjalonul 2 se afl pe aliniament, iar
portjalonul 2 privind spre B constat c portjalonul 1 este pe aliniament.
Exist ns posibilitatea ca, dei ntre capetele aliniamentului exist
vizibilitate reciproc , totui, datorit unor obstacole aflate n afara
aliniamentului, s nu se poat face jalonarea dup procedeul ar tat mai
sus (figura 3.4).
n acest caz, n punctele 1 i 2, arbitrar alese, se vor pozi iona jaloane
manevrate de cte un portjalon. n faza ini ial port jalonul 1 aflat n
pozi ia 1 va dirija jalonul 2 n pozi ia 2, pe aliniamentul 1-A. Portjalonul
din 2 va dirija acum jalonul din 1 n 1, pe aliniamentul 2-B.
Opera iunile se repet pn cnd din 1 privind spre A, jalonul 2 nu
mai trebuie micat, respectiv din 2 privind spre B, jalonul 1 nu mai
trebuie micat.
36
A
2 1
B
1
1
1
2
2
'
' '
' ' '
'
' '
Figura 3.32 - Jalonarea aliniamentelor peste un deal.
A
2
1
B
1
1
2
2
'
' '
' ' '
1
'
' '
Fi
gura 3.33 - Jalonarea aliniamentelor cu capete
inaccesibile.
Topografia n construc iile civile
4 MSURAREA LUNGIMILOR.
4.1 Msurarea direct a lungimilor.
Elementele liniare necesare determin rii coordonatelor punctelor
topografice, constnd fie n distan e nclinate fie n distan e orizontale, se
pot determina prin m surare direct cu ajutorul ruletelor, panglicilor sau
a firelor de invar (aliaj cu coeficient de dilatare termic foarte mic ), sau
indirect, folosind procedee optice sau electronice. Aparatura i tehnica
de m surare care se adopt in cont de precizia cerut la determinarea
distan ei.
4.1.1 Instrumente pentru m surarea direct a distan elor.
Instrumentele folosite la m surarea direct a distan elor sunt :
instrumente pentru determinarea precis a distan elor, numite fire de
invar, folosite la m surarea bazelor geodezice;
instrumente pentru determinarea cu precizie medie a lungimilor,
folosite n lucr rile curente de topografie, numite rulete sau panglici.
instrumente pentru determinarea cu precizie redus a distan elor
orizontale, cum ar fi lata (mira de nivelment) i bolobocul.
Cele mai folosite instrumente pentru m surarea distan elor sunt
panglicile i ruletele de o el. Ambele instrumente sunt benzi de o el sau
material sintetic, rezistent la ntindere, cu grosimi de de 0,2 - 0,7 mm,
l imi cuprinse ntre 10 - 13 mm i lungime variabil de 20, 25, 50 sau
100 m pentru panglici sau de 10, 20, 25 sau 50 m pentru rulete.
Diferen a ntre o panglic i o rulet const n aceea c panglica este mai
lat dect ruleta, fiind divizat din decimetru n decimetru, prin g uri
circulare n axul benzii de o el, n timp ce ruleta este divizat cel pu in
centimetric pe toat lungimea cu excep ia capetelor, unde divizat
milimetric n intervalul de 10 centimetri la fiecare cap t. Pentru marcarea
valorilor rotunde, reprezentnd jum t ile de metru, respectiv metrii
ntregi, pe banda panglicilor sunt ataate pl cu e tan ate cu valoarea
diviziunii corespunz toare. Ruletele, n schimb, au inscrip ionate, prin
tan are direct pe banda metalic , toate informa iile necesare. Pentru
depozitare i transport, panglicile sunt rulate pe un cadru metalic, care
prin rotire permite desf surarea pentru utilizare sau nf urarea n
vederea depozit rii. Ruletele au banda metalic nf urat pe un tambur
montat fie ntr-o carcas metalic sau din piele, fie pe furci metalice,
ambele fiind prev zute cu mici manivele pentru mnuire comod .
n mod obinuit, panglicile sunt etalonate la o temperatur de + 20C
i o for de ntindere de 15 daN, n timp ce ruletele sunt etalonate la o
temperatur de + 20C i o for de ntindere de 5 daN.
La efectuarea m sur torilor directe de lungimi, se folosesc o serie de
accesorii :
termometru pentru determinarea temperaturii panglicii sau ruletei
n momentul m sur rii;
dinamometru pentru ntinderea ruletei sau panglicii cu o tensiune
37
Topografia n construc iile civile
identic celei din momentul etalon rii;
set de fie (vergele) metalice cu lungime de 20 - 30 cm i diametru
de 3 - 5 mm care se folosesc la marcarea tronsoanelor (panourilor) egale
cu lungimea panglicii sau ruletei cnd distan a de m surat este mai mare
dect o lungime a instrumentului de m surat.
ntinz toare pentru ntinderea panglicii sau ruletei n momentul
m sur rii, fiind confec ionate din lemn, prev zute cu un sabot metalic la
cap tul inferior pentru a se putea nfige n p mnt.
4.1.2 M surarea direct a lungimilor.
Opera iunea de m surare se desf oar de c tre o echip
format din operator i dou ajutoare, aa cum se vede n figura 4.1. Se
vor folosi i accesoriile, aduc ntinz toarele 1, panglica sau ruleta 2,
fiele 3, dinamometrul 4 i jaloanele 5. Pentru efectuarea unei
m sur tori corecte se impune cur irea n prealabil a terenului de
vegeta ie i jalonarea aliniamentului AB.
Operatorul din A va nfige n p mnt ntinz torul din A ntr-o pozi ie
convenabil astfel ca diviziunea 0 a panglicii sau ruletei s se suprapun
peste reperul A. Operatorul, care merge nainte, spre punctul B, va alinia
ntinz torul i dinamometrul pe direc ia AB, iar ajutorul va nfige vertical,
n p mnt, o fi n dreptul diviziunii de 50m a ruletei. Opera iunea se
repeta n acelai mod pn la m surarea complet a distan ei AB.
4.1.3 Corec ii ce se aplic distan elor m surate cu panglica sau ruleta.
corec ia de etalonare - l
k
-
apare datorit diferen elor ntre
lungimea nominal (valoarea citit pe banda de o el) i lungimea real
(ob inut prin etalonarea panglicii pe un banc de prob , de lungime
etalonat ). Avnd n vedere c este o eroare care se comite la fiecare
aplicare a panglicii, corec ia va fi:
l
k
= l
o
- l
n
[4.1]
unde : l
k
- corec ia ce se calculeaz ; l
o
- lungimea real ; l
n
-
lungimea nominal a panglicii pentru o aplicare a sa. Pentru ntreaga
lungime m surat , compus din n aplic ri de rulet , corec ia va fi dat
de rela ia:
38
0
5 0
l = 5 0 m
A
B
1
1
2
3
4
5
Fi
gura 4.34 - M surarea direct a lungimilor.
Topografia n construc iile civile
L
k
= l
k
L
l
n
= l
k
. n [4.2]
unde
n =
L
l
n
corectia de ntindere - l
P
- apare datorit inegalit ii ntre for a cu
care se ntinde panglica n timpul m sur rii i tensiunea aplicat la
momentul etalon rii. Rela ia de calcul este:
( ) F F E S
l 1000
l
n
p


0
[4.3]
unde: l
n

- lungimea nominal , S - sec iunea transversal a ruletei,
exprimat n cm
2
, E - modulul de elasticitate al o elului ( 2,1. 10
4
kg/mm
2
),
F - for a n timpul m sur rii, F
o
- for a la etalonare. Se
recomand ca tensionarea panglicii n timpul m sur rii s se fac la
aceeai valoare cu cea de la etalonare, aceasta din urm fiind
specificat n buletinul de etalonare al fiecarei panglici.
corectia de temperatur - l
t
- apare datorit diferen ei ntre
temperatura la etalonare i cea de la momentul m sur rii. Relatia de
calcul este : l
t
= l
t
- l
etal
= l
.

(t - t
o
) [4.4]
unde : l - lungimea panglicii, - coeficientul de dilatare termic liniar a
o elului avnd valoarea de 0,0115mm/grad celsius/m, t - temperatura la
momentul m sur rii, t
o

- temperatura la momentul etalon rii (se
specific n certificatul de etalonare). n cazul panglicilor de 50m,
nlocuind valorile lungimii i coeficientului de dilatare termic liniar ,
rela ia [4.4] devine:
l
t
= 0,6mm (t - 20) [4.5]
corectia de reducere la orizont - L
0
- apare datorit pantei terenului
ce are drept consecin faptul c n teren se m soar lungimi nclinate
iar la prelucrarea m sur torilor se folosesc proiec iile lor n plan
orizontal.
Distan a orizontal se va calcula cu rela ia :
l
0
= d - l [4.6]
unde :
2 2
h l cos l d
[4.7]
din acest cauz , calculul corec iei se va putea face, fie func ie de
unghiul de pant , fie func ie de diferen a de nivel, h, ntre capetele
lungimii nclinate.
39
Topografia n construc iile civile
Astfel, func ie de unghiul de pant :
( )
2

2lsin cos 1 l l cos l l


2
0
[4.8]
func ie de diferen a de nivel:
l l l h
0
2 2

_
,

[4.9]
care, dup dezvoltare n serie i efectuarea calculelor, conduce la rela ia
final :
l
h
l
h
l
0
2 4
3
2
8


[4.10]
Corec ia de reducere la orizont este totdeauna negativ .
Este de men ionat c la aplicarea corec iilor de temperatur i
etalonare se va ine cont de semnul algebric al corec iei, care rezult din
efectuarea parantezelor con inute n rela iile de calcul pentru corec iile
respective. Valoarea final a distan ei orizontale, va fi deci:
D = l + l
k
+ l
p
+ l
t
+ l
0
[4.11]
4.2 Msurarea direct a lungimilor orizontale.
Cnd panta terenului ntre dou puncte este mare i neregulat , iar
precizia cerut nu este mare, se poate determina distan a ntre dou
puncte folosind unul din urm toarele procedee :
lata i bolobocul (figura 4.3) - se folosete o scndur dreapt , lat de
40

h
A
B
Figura 4.35 - Reducerea la orizont a lungimilor.
B
A
D
d
d '
Figura 4.36 - Masurarea distantei orizontale cu lata si bolobocul.
Topografia n construc iile civile
10-15 cm, groas de 5 cm i lung de 3, 4 sau 5 m.Aceast scndur se
aeaz orizontal, cu un cap t n punctul A. Pentru orizontalizarea ei se va
folosi un boloboc. Cel lalt cap t se va marca pe teren cu ajutorul unui fir
cu plumb l sat s plonjeze pe l ng scndur . Originea urm toarei
aplic ri a latei va fi locul n care firul cu plumb atinge p mntul.
Opera iunea se repet pn la terminarea tronsonului AB. Distan a
orizontal ntre A i B va fi dat de rela ia:
D
AB
= n . d + d [4.12]
unde d se determin prin m surare pe lat , iar d reprezint lungimea
latei.
metoda cultela iei - este asem n toare cu metoda descris mai sus,
cu singura deosebire c n locul firului cu plumb se folosete o a doua
lat sau o mir de lemn. n acest ultim caz este posibil ca pe lng
distan a orizontal s se determine i diferen a de nivel ntre A i B prin
citire pe mira aezat vertical.
4.3 Msurarea electronic a distanelor.
Acest procedeu se bazeaz pe principiul m sur rii timpului de
propagare, pe traseul dus ntors, al unei unde de lumin modulat ntre
un emitor i un recepor, aezate pe aceeai vertical i un reflector
aezat n cel de al doilea capat al aliniementului supus m sur rii. Dar n
locul luminii modulate se pot folosi i unde radio. n ambele cazuri
distan a D este dat de rela ia:
2
t v
D

[4.13]
n care v este viteza de propagare a undei (luminoas sau radio), iar t
este timpul de propagare pe traseul dus-ntors.
Cum ns m surarea timpului de propagare a undei se face cu erori
mari, acesta se determin indirect, prin m surarea defazajului ntre
modula ia de ieire i cea de intrare.
Deoarece unghiul de faz se poate exprima func ie de frecven a f i
de timpul t, parcurs de o und , prin rela ia :
41
b l o c m a s u r a r e
d e f a z a j
b l o c e m i t o r
b l o c r e c e p t o r
a n t e n a
e m i s i e
a n t e n a
r e c e p t i e
r e f l e c t o r
Figura 4.37 - Determinarea electronic a distan elor.
Topografia n construc iile civile
2f*t [4.14]
se deduce :
t
t

[4.15]
ob inndu-se pentru distan rela ia:
f
v
unde
4

f 4
v
D


[4.16]
Tendin a actual a constructorilor de aparatur topografic este s
cupleze aparatele de m surat distan e cu aparatele pentru m surarea
direc iilor (teodolite), astfel ca rezultatul s fie un produs capabil s
furnizeze elementele necesare calculului coordonatelor punctelor
topografice. Astfel de aparate poart denumirea de sta ii totale i se
adreseaz utilizatorilor ce au de determinat distan e de pn la 2 - 3 km
cu precizie centimetric . n general precizia acestor aparate se nscrie n
limita D 10 0,5cm m
6
D

+ t .
4.4 Msurarea indirect a distanelor.
4.4.1 Determinarea stadimetric a distan elor.
Un instrument topografic care are trasate n cmpul vizual al lunetei,
att firele reticulare ct i firele stadimetrice, va permite determinarea
optic a distan elor.
Considernd cazul particular cnd axa de vizare a lunetei este
perpendicular pe mir , firele stadimetrice a' i b', ale lunetei se vor
proiecta pe mir n punctele A i B (figura 4.5).
Privind prin luneta instrumentului amplasat ntr-un cap t al distan ei
de m surat, viznd mira amplasat n cel lalt cap t, distan a de
determinat, D, este dat de rela ia:
42

C
v
a'
b'
a
b
F
A
B

f D'
D
a'
b'
1.0
0.9
0935
1060
0998
Figura 4.38 - Determinarea stadimetric a distan elor.
Topografia n construc iile civile
( ) f ' D D + +
[4.17]
Din asem narea triunghiurilor se poate scrie:
h
H
f
' D

[4.18]
unde:
h - distan a ntre firele reticulare;
f - distan a focal ;
H - num rul generator.
Rela ia [4.18] se poate scrie i sub forma:
H K H
h
f
' D [4.19]
n rela ia 4.19, K poart denumirea de coeficient stadimetric i are
valoarea 100 ( este posibil ca valoarea s fie i 200 sau 50).
Rela ia 4.17 devine astfel:
( ) f H K D + +
[4.20]
unde reprezint distan a de la centrul optic al lentilei obiectiv la axa
vertical a teodolitului i este cunoscut . Notnd + f = c, formula
distan ei devine:
c H K D + [4.21]
Prin utilizarea lentilelor analatice, imaginea unui obiect se formeaz
pe axa vertical a aparatului, iar rela ia 4.21 devine:
D = K H = 100 H [4.22]
Rela ia 4.22 este valabil numai n cazul vizelor orizontale pe mir ;
dac viza nu ndeplinete aceast condi ie i face cu orizontala un unghi
, atunci num rul generator H devine H' = H cos , iar lungimea nclinat
L va fi:
L = K H cos = 100 H cos [4.23]
iar distan a orizontal D va fi:
D = L cos = 100 H cos
2
[4.24]
Precizia determin rii distan elor prin acest procedeu este cuprins
ntre 0,10m i 0,20m pentru distan e de pn la 100m.
4.4.2 Determinarea telemetric a distan elor.
Principiul de func ionare este cel al coinciden ei semiimaginilor unui
acelai obiect. Din figura 4.6, se vede c un punct situat la distan a L
1
,
care este vizat prin luneta de construc ie special , are o imagine rupt
n dou . Acest lucru este posibil datorit existen ei a dou prisme
pentagonale, una fix i alta mobil .
Prisma fix vede punctul sub un unghi de 100
g
- , n timp ce prisma
mobil vede punctul sub un unghi drept. Cele dou raze trec prin acelai
punct numai atunci cnd imaginile obiectului vizat sunt n coinciden .
Distan a de la aparat la punctul vizat va fi dat de rela ia:
43
Topografia n construc iile civile
L = b.ctg = b.K [4.25]
Deoarece este constant, m rimea lui se alege astfel nct ctg = K
= 200. Valoarea lui b, numit i baz variabil , se citete pe o rigl
dispus pe aparat, dup ce s-a realizat coinciden a semiimaginilor.
Instrumentul BRT 006 este un exemplu de aparat care utilizeaz
principiul descris mai sus, capabil s permit determin ri cu o eroare de
6 cm la o distan a m surat de 100 de metri.
4.4.3 Determinarea paralactic a distan elor.
Distan a AB (figura 4.7) se poate determina i n condi iile n care n
punctul A este amplasat un teodolit, iar n punctul B, perpendicular pe
direc ia AB i simetric fa de B, este aezat mira orizontal MN.
Prin vizarea cu teodolitul a capetelor M i N, se determin unghiul
sub care se vede mira. n triunghiul ABN se poate scrie c :
ctg
2
b
D [4.26]
Dac b=2m, rezult c distan a ntre A i B va fi dat de cotangenta
unghiului paralactic . Mira astfel construit poart denumirea de mir
BALLA. Teodolitul folosit la astfel de determin ri va fi unul de precizie
(1
cc
....5
cc
), iar m rimea unghiului paralactic se va ob ine ca medie a mai
multor determin ri. Pentru a putea ob ine determin ri precise, latura AB
nu va fi mai mare de 60m...80m. Dac lungimea de m surat este mai
44
P2

L
1
L
2
b
1
b
2
campul lunetei necoincidenta coincidenta
P1
C
C
Figura 4.39 - Principiul tahimetriei telemetrice.

b/2
b/2
D
/2
/2
A B
M
N
Figura 4.40 - Principiul paralactic.
Topografia n construc iile civile
mare, atunci se va apela la una din schemele din figura 4.8.
Teodolitul va determina unghiurile paralactice sub care se vede mira
din cele dou capete ale distan ei, iar distan a se va determina pornind
de la rela ia 4.26, cu formula:
2 1 2 1
ctg ctg D D D + +
[4.27]
Dac lungimea este cuprins ntre 200m i 400 m, atunci la unul din
capete se va alege o latur auxiliar , mai mic de 80m, care se va
m sura cu mira BALA. n triunghiul format, se vor m sur toate
unghiurile interioare. Distan a care dorim s o determin m va rezulta
prin rezolvarea triunghiului.
5 STUDIUL TEODOLITULUI.
Instrumentul care permite m surarea direc iilor orizontale la dou sau
mai multe puncte din teren, precum i nclinarea (n plan vertical) acestor
direc ii poart denumirea de teodolit. Determin rile se raporteaz la un
plan orizontal care trece prin punctul n care se sta ioneaz cu teodolitul,
numit punct de sta ie.
Clasificarea teodolitelor se face dup :
modul de citire a direc iilor;
precizia determin rilor;
gradele de libertate ale mic rilor cercului orizontal.
Dup modul de citire a direc iilor, se cunosc dou categorii de
teodolite:
clasice , la care cercurile sunt gravate pe metal, citirile f cndu-se cu
ajutorul vernierului, microscopul cu sc ri sau microscop cu tambur.
Acest ultim tip de aparat nu se mai construiete.
moderne , la care cercurile sunt gravate pe sticl , iar lecturile se fac
centralizat pentru ambele cercuri, ntr-un singur microscop, fixat lateral
fa de lunet .
electronice , la care cercurile sunt digitale, valoarea indica iei fat de
un reper de pe cercul gradat fiind afiat pe un ecran cu cristale lichide.
Clasificarea dup precizia de determinare a unghiurilor conduce la
urm toarele categorii:
teodolite de mare precizie , sau astronomice, la care lecturile se fac
45

1 2
1
2

Figura 4.41 - Determinarea paralactic a lungimilor mari.


Topografia n construc iile civile
pn la zecime de secund de arc (Theo 002, Wild T4, Kern DKM 3);
teodolite propriu-zise , la care determin rile se fac pn la o secund
de arc (Theo 010, Wild T2, Kern DKM2) ;
teodolitele tahimetrice la care determinarile se fac la minut de arc
(Theo 020, Theo 030, Wild T1A, Wild T16, Kern DKM 1) precum i
teodolite tahimetrice de antier, la care determin rile se fac la 10 minute
de arc.
Clasificarea dup gradele de libertate ale mic rii cercului orizontal
gradat se face n:
teodolite simple , la care numai cercul alidad se poate mica n jurul
axei verticale;
teodolitele repetitoare , la care att cercul alidad ct i limbul au
posibilitatea mic rii n jurul axei verticale;
teodolitele reiteratoare , la care micarea limbului n jurul axei
verticale se face prin intermediul unui urub exterior, numit reiterator.
Din cele prezentate mai sus, se poate constata c nu orice tip de
teodolit se poate folosi cu rezultate bune n domeniul construc iilor.
Criteriile dup care se va face o astfel de alegere vor ine cont de
necesit ile de precizie i de pre ul produsului. Astfel, nu se vor alege
aparate care pot m sura direc ii cu precizie mare deoarece acestea sunt
scumpe dar i foarte greu de manevrat, necesitnd condi ii speciale de
amenajare a punctului pe care este instalat. Se vor prefera astfel
teodolite propiu-zise sau teodolite tahimetrice; prima categorie se va
alege actunci cnd se lucreaz preponderewnt cu structuri metalice care
mpun precizii din domeniul milimetric, n timp ce teodolitele tahimetrice
se preteaz lucr rilor de funda ii, betonare sau zid rie.
5.1 Schema general a teodolitului clasic.
ntregul aparat se compune din infrastructur i suprastructur .
Infrastructura este cuprins ntre ambaza teodolitului i limb inclusiv, iar
suprastructura este compus din restul par ilor componente, toate
putndu-se mica n jurul axei verticale V-V). La vizarea unui obiect
ndep rtat, teodolitul are posibilitate de micare n jurul axei principale
de rota ie, V-V i posibilitate de micare a lunetei ntr-un plan vertical n
jurul axei orizontale secundare O-O.
46
Topografia n construc iile civile
5.2 Axele teodolitului.
Din punct de vedere constructiv, fiecare teodolit, indiferent de clasa
din care face parte, are trei axe i anume:
axa V-V, numit i principal , care este axa de rota ie a
suprastructurii aparatului. n timpul m sur torilor, aceasta trebuie s fie
vertical ;
axa O-O, numit i secundar , care este axa n jurul c reia se rotete
luneta mpreun cu cercul vertical;
axa r-O (reticul-obiectiv) numit i de vizare, care este linia
materializnd direc ia spre care se efectueaz m sur toarea.
Toate cele trei axe trebuie s se ntlneasc n acelai punct, Cv,
numit centrul de vizare al teodolitului.
5.3 Pri componente ale teodolitului.
5.3.1 Luneta topografic .
Lunetele instrumentelor topografice sunt constituite ca un dispozitiv
optic ce servete la vizarea, la distan , a obiectelor numite i semnale
topografice, a c ror imagine ob inut prin lunet este clar i m rit ,
imposibil de ob inut cu ochiul liber. n afar de aceasta, luneta poate
servi i la determinarea distan elor (m surare) pe cale optic , procedeul
numindu-se determinarea stadimetric a distan elor.
47
C v
1 2
3
2 0
4 4
5
6
7
1 9
1 8
9
1 0
8
1 1
1 2
1 3
1 4
2 1
V s
1 6
1 5
1 7
1 7
V
O O
V
N N
Figura 5.42 - Schema general a teodolitului.
1 - luneta teodolitului;
2 - cercul vertical;
3 - axa de rota ie a lunetei;
4 - furcile lunetei;
5 - cercul alidad;
6 - cercul gradat orizontal (limbul);
7 - axul teodolitului;
8 - coloana tubular a axului
teodolitului;
9 - ambaza teodolitului;
10 - uruburi de calare;
11 - placa de tensiune a ambazei;
12 - placa ambazei;
13 - urub de prindere (urub
pompa);
14 - dispozitiv de prindere a firului
cu plumb;
15 - nivela toric a cercului
orizontal;
16 - nivela sferic a cercului
orizontal;
17 - dispozitiv de citire a cercului
orizontal;
18 - urub de blocare a cercului
alidad;
19 - urub de blocare a limbului;
20 - urub de blocare a mic rii
Topografia n construc iile civile
Dup modul de alc tuire, se disting lunete:
cu focusare exterioar , la care planul imaginii este fix iar planul
reticulului este mobil. Au fost folosite la aparatele vechi, iar acum nu se
mai construiesc.
cu focusare interioar , la care planul imaginii este mobil iar cel al
reticulului este fix.
Luneta cu focusare exterioar (figura 5.2) se compune din:
1- tub obiectiv; 2 - tub ocular; 3 - obiectiv; 4 - ocular; 5 - reticul; 6 - lentil
divergent de focusare; 7 - urub de focusare; 8 - urub cremalier ; 9 - uruburi de
rectificare a firelor reticulare; 10 - locul de formare al imaginii n absen a lentilei de
focusare; O
1
- centrul optic al obiectivului; O
2
- centrul optic al ocularului; r - centrul
reticulului; xx - axa geometric a lunetei; O
1
O
2
- axa optic a lunetei; a - distan a
variabil ntre lentila de focusare i obiectivul fix ; p' - distan a variabil ntre obiectiv i
imagine.
Spre deosebire de luneta cu focusare exterioar , la cea cu focusare
interioar , planul firelor reticulare este fix, iar claritatea imaginii se
realizeaz prin deplasarea unei lentile numit de focusare. Lungimea
lunetelor este variabil la cele cu focusare exterioar i constant la cele
cu focusare interioar .
Pentru a nu se pierde timp cu c utarea obiectului ce se dorete a se
viza, pe lunet se amplaseaz un dispozitiv, tip cui c tare sau mai
nou un colimator, care odat suprapus peste obiectul vizat asigur
existen a n cmpul vizual al lunetei a obiectului vizat.
Axele lunetei, care trebuie s coincid ntre ele, sunt materializate de:
axa optic , determinat de centrele optice ale obiectivului i
ocularului i nu este materializat ;
axa geometric , sau de simetrie, este determinat de centrele celor
dou sau trei tuburi concentrice i deasemeni nu este materializat ;
axa de vizare , determinat de centrul r al firelor reticulare i centrul
optic O al obiectivului, fiind singura ax materializat .
Reticulul lunetei este format dintr-o plac de sticl pe care sunt
gravate foarte fin tr s turi numite fire reticulare. n cazul n care se
constat descentrarea centrului firelor reticulare de la axa geometric a
lunetei, aceasta este prev zut cu uruburi de rectificare n plan
orizontal, respectiv vertical, care prin ac ionare permit readucerea
48

x x
O
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
O
2 r
a (variabil)
p' (constant)
Figura 5.43 - Luneta topografic .
Topografia n construc iile civile
centrului pe axa geometric . La lunetele moderne reticulul este fix i se
afl n planul focal anterior al ocularului.
Punerea la punct a lunetei se execut n dou faze i anume:
a). punerea la punct a imaginii firelor reticulare se realizeaz prin
ndreptarea lunetei spre o suprafa de culoare deschis , iar prin rotirea
ocularului se tinde la ob inerea unei imagini clare a firelor. Opera iunea
se execut la nceputul unei zile de m sur tori i r mne valabil att
timp ct nu se schimb operatorul la aparat.
b). punerea la punct a imaginii obiectului vizat urm rete s realizeze
o claritate maxim a imaginii prin ac ionarea surubului de focusare.
Acest lucru se realizeaz cnd planul imagine se suprapune cu cel al
firelor reticulare. Opera iunea se numete focusare i se execut la
fiecare vizare cu luneta, deoarece depinde de distan a de la obiect la
aparat.
Ordinea opera iilor este strict obligatorie n succesiunea n care este
prezentat mai sus; inversarea ordinii conduce la alterarea clarit ii
imaginii obiectului vizat cnd se realizeaz claritatea firelor dup
focusarea imaginii obiectului vizat.
Punctarea obiectelor vizate este opera iunea prin care se aduce
centrul firelor reticulare pe punctul matematic al obiectului vizat.
Opera iunea se realizeaz n etape succesive:
se suprapune dispozitivul de vizare aproximativ (cui-c tare sau
colimator) peste imaginea obiectului vizat. n acest moment, n cmpul
vizual al lunetei apare imaginea neclar a obiectului. Se focuseaz
imaginea cu ajutorul urubului de focusare pn la ob inerea unei
imagini clare.
se deplaseaz luneta n plan vertical pn ce firul reticular orizontal
se suprapune peste punctul vizat, ac ionnd din urubul de fin micare
n plan vertical.
se deplaseaz firul reticular vertical pn ce se ajunge pe punctul
vizat, prin ac ionarea urubului de fin micare n plan orizontal.
5.3.2 Nivelele teodolitului.
Nivelele sunt dispozitivele care servesc la orizontalizarea sau
verticalizarea unor drepte, precum i la m surarea unor unghiuri mici de
pant . Se disting urm toarele tipuri de nivele:
sferic, (figura 5.3) format dintr-o fiol de form cilindric , avnd la
49

5
5
5
3
6
M
Vedere in plan
4
1
2
3
5
6
Vs
Vs
Pn Pn M
Sectiune transversala
1 - Fiola de sticla
2 - Montura
3 - Suport
4 - Cercul alidad
5 - Suruburi de rectificare
6 - Cerc reper
M - Punctul central al fiolei
PnPn - Plan director tangent
VsVs - Verticala cercului de
curbura a nivelei
Figura 5.44 - Nivela sferic .
Topografia n construc iile civile
partea superioar forma unei calote sferice. Interiorul este umplut cu
eter sau alcool, l sndu-se un mic spa iu ce formeaz o bul de vapori
satura i de lichid. Partea central a calotei reprezint punctul central al
nivelei prin care trece axa vertical V
s
-V
s
a acesteia. Pe calota fiolei se
graveaz cercuri concentrice cu diametrul m rit cu 2 mm. ntregul
ansamblu se fixeaz ntr-o montur protectoare din material plastic dur
sau metal.
toric, (figura 5.4.) format dintr-o fiol n form de tor (cilindru curbat
dupa un arc de cerc), umplut cu aceleai lichide ca i nivela sferic .
La partea superioar a fiolei se graveaz tr s turi simetrice fa de
mijlocul ei, la interval de 2 mm una de cealalt . Atunci cnd centrul bulei
coincide cu centrul fiolei, tangenta la centrul fiolei devine orizontal .
Tangenta poart denumirea de directrice a nivelei.
M rimea ce caracterizeaz o nivel se numete sensibilitate i
reprezint unghiul la centru de nclinare a fiolei pentru o deplasare a
bulei de 2 mm. Cu ct unghiul este mai mic cu att sensibilitatea este
mai mare i invers. Acest lucru se ob ine la nivelele cu raz de curbur
ct mai mare.
Un caz particular al acestui tip de nivela este nivela cu coinciden,
(figura 5.5),la care semiimaginile capetelor bulei nivelei sunt aduse,
printr-un sistem de prisme, ntr-un ocular sec ionat n dou jum t i pe
vertical . Cnd capetele sunt n prelungire, centrul bulei coincide cu
centrul nivelei. Procedeul prin coinciden a este de pn la 10 ori mai
precis dect cel cu repere gravate.
Dac vom realiza o nivel compus din dou toruri dispuse cu
curburile opuse una fa de cealalt , deci ambele fe e vor fi convexe,
realiz m o nivel butoia, care ataat unui dispozitiv ce-i va permite
rotirea convenabil , va putea s lucreze prin r sucire fie pe o fa fie pe
cealalt .
5.3.3 Metode de m surare a unghiurilor.
50

N N
a
b
1
2
3
4
5
6 7
7
a - sectiune verticala
b - vedere in plan
1 - montura metalica
2 - fiola de sticla
3 - surub de rectificare
4 - suportul nivelei
5 - articulatie
6 - reperele nivelei
7 - bula nivelei
NN - directricea nivelei
N N
a
m m

M
M'
C
R
R
Figura 5.45 - Nivela toric .

a
b
a,b - campul ocularului nivelei cu coincidenta
a - pozitia in necoincidenta a bulei nivelei
b - pozitia in coincidenta a bulei nivelei
Figura 5.46 - Nivela toric cu coinciden .
Topografia n construc iile civile
Opera iunile necesare m sur rii unghiurilor constau din urm toarea
succesiune:
verificarea i eventual rectificarea teodolitului;
aezarea n sta ie a teodolitului;
vizarea punctului, f cut pentru determin ri azimutale la baza
semnalului, prin suprapunerea peste acesta sau bisectare a firului
reticular vertical, iar pentru determinarea unghiului zenital prin
suprapunerea firului reticular orizontal peste semnal, fie la n l imea i a
instrumentului, fie la n l imea S a semnalului. Anterior ns , este
necesar vizarea aproximativ cu ajutorul colimatorului, punerea la
punct a imaginii firelor reticulare i apoi a imaginii obiectului vizat
(semnal geodezic).
efectuarea determinarilor propriuzise.
5.3.3.1 Msurarea unghiurilor orizontale.
Func ie de num rul punctelor spre care se vor face determin rile,
metodele de m surare se refer la m surarea unghiurilor izolate, dac
este vorba de unghiul format de dou puncte vizate, sau de unghiuri
dispuse n tur de orizont dac este vorba de mai mult de 2 puncte vizate.
metoda diferen ei citirilor sau simpl - se folosete la determinarea
unghiului format de direc iile c tre dou puncte, far o precizie
deosebit .
Pentru aceasta (figura 5.6) se procedeaz astfel: se elibereaz
micarea nregistratoare a cercului orizontal gradat, se vizeaz punctul A
n pozi ia I a lunetei (cerc vertical stnga) i se efectueaz citirea C
1
; se
deblocheaz mic rile generale ale aparatului i se vizeaz punctul B, cu
luneta tot n pozi ia I; se efectueaz citirea C
2
.
Valoarea unghiului format de direc iile c tre punctele A i B va fi dat
de diferen a citirilor :
1 2
c c
[5.1]
Dac opera iunile descrise mai sus se completeaz cu vizarea n pozi ia a
doua a lunetei, se va ob ine o valoare mai precis a valorii unghiului
dintre cele dou direc ii. Pentru aceast a doua faz se rotesc aparatul i
luneta cu cte 200
g
, cercul vertical fiind acum n dreapta lunetei (pozitia
a II-a), dup care se vizeaz punctul B i se efectueaz citirea C
2
'; se
vizeaz punctul A, prin rotirea aparatului n sens antiorar i se efectueaz
51
0
C 1
C 2
A
B
' "
A
B
0 ( 2 0 0 )
C 1
C 2
C ' 1
C ' 2
Fi
gura 5.47 - Metoda diferen ei citirilor.
Topografia n construc iile civile
citirea C
1
'. Unghiul m surat n pozi ia I va fi:
1 2
c c '
[5.2]
iar n pozi ia a II-a va fi :
'
1
'
2
c c " [5.3]
Dac diferen a celor dou determin ri se ncadreaz n toleran a
admis , atunci valoarea cea mai probabil a unghiului va fi media
aritmetic a celor dou determinari.
2
" '

+
[5.4]
Un caz particular al acestei metode este cel n care pe direc ia
ini ial , n pozi ia I se aduce valoarea zero a cercului orizontal gradat. n
acest caz, citirea ini ial devenind 0, rezult c citirea f cut pe punctul
B este chiar m rimea unghiului ce se dorete a se m sura, n pozi ia I a
lunetei. Prin aducerea aparatului n pozi ia a II-a a lunetei, valoarea
unghiului va fi dat de diferen a ntre C
2
' i 200
g
. Cu cele dou valori
ob inute, dac acestea se nscriu n toleran e, se calculeaz media ca
fiind valoarea cea mai probabil a unghiului .
metoda repetitiei - se folosete la determinarea cu precizie sporit a
unghiurilor izolate, atunci cnd pentru m sur tori este folosit un
instrument repetitor ( figura 5.7). Ne propunem s determin m unghiul
sub care se v d, din punctul de sta ie, punctele A i B, prin trei repeti ii.
Principial, metoda folosete de fiecare dat drept origine a citirilor,
valoarea direc iei determinat n m sur toarea anterioar . Pentru
determinarea unghiului ntre dou direc ii concurente n punctul de
sta ie, cu instrumentul n pozi ia I a lunetei, se vizeaz punctul A i se
efectueaz citirea C
1
; se vizeaz punctul B c ruia i-ar corespunde citirea
C
2
, citire care ns nu se efectueaz ; n schimb, dup vizarea punctului B
se blocheaz micarea nregistratoare, se deblocheaz micarea
general n plan orizontal i se vizeaz punctul A. Se deblocheaz
micarea nregistratoare i se revizeaz punctul B; citirea
corespunz toare ar fi C
3
, care la fel ca i C
2
nu se efectueaz . Dup
aceast secven am efectuat dou "repeti ii" pentru m surarea
unghiului ntre direc iile spre punctele A i B. n sfrit, dup vizarea
punctului B se blocheaz micarea nregistratoare, se deblocheaz
micarea general n plan orizontal, se vizeaz A, se deblocheaz
micarea nregistratoare i cea general n plan orizontal i se vizeaz B.
Numai acum se poate face citirea la dispozitivul de citire a cercului
orizontal.
52
A
B
A
B
A
B
c 1
c 2
c 1
c 2
c 3
c 1
c 2
c 3
c 4
Figura 5.48 - Metoda repeti iei.
Topografia n construc iile civile
Valoarea cea mai probabil a unghiului m surat prin cele trei repeti ii
va fi ob inut cu rela ia :
3
c c

1 4

[5.5]
Metoda se aplic n cazul m sur rii unghiurilor izolate, n ambele
pozi ii ale lunetei, n situa ia n care se dispune de un aparat cu o precizie
de citire mai mic dect precizia cerut pentru determinarea unghiului.
metoda seriilor (sau reitera iilor) se folosete de fiecare dat cnd se
urm rete determinarea m rimii unghiurilor dintr-un punct de sta ie n
care converg mai multe vize (figura 5.8).
Din totalitatea vizelor, se alege ca direc ie de referin (ini ial ) viza
cea mai lung , de la care se vizeaz toate celelalte puncte, n ordine, n
sens orar, ncheindu-se turul de orizont tot pe viza ini ial . Pentru acest
tur de orizont, luneta aparatului este n pozi ia I (cerc vertical stnga).
Se aduce aparatul n pozi ia a doua, se vizeaz aceeai direc ie ini ial ,
dup care vizarea se desf oar n sens antiorar pn la nchiderea pe
aceeai viz ini ial . Valorile m surate se prelucreaz , procedndu-se la
calculul mediilor ntre cele dou pozi ii, a nenchiderii i a corec iei totale
i unitare i prin aplicarea celei din urm n vederea ob ineri valorilor
compensate pentru direc iile m surate. Pentru exemplificare se prezint
mai jos (tabelul 5.1) un exemplu de prelucrare.
Prin efectuarea diferen ei ntre direc ia ini ial (considerat valoare
just ) c tre punctul A i direc ia final (considerat viz afectat de
erori) tot c tre punctul A, se ob ine valoarea corec iei totale:
c = 10,1263
g
- 10,1375
g
= - 1
c
12
cc
Acest valoare se va repartiza propor ional fiec rei vize, cu o cantitate c
u
adic :
c
u
=
cc
28
n
c

Viza ini ial fiind neafectat de erori nu va primi nici o corec ie, viza
c tre punctul B va primi c
u
, viza c tre punctul C va primi 2*c
u
i aa mai
departe pn la viza de nchidere care va primi 4*c
u
. Se observ c prin
aplicarea core iei corespunz toare la valoarea m surat , viza final
devine egal cu viza ini ial .
53
A
B
0
C 1
C 2
C ' 1
C ' 2
C
C 3
C 4
C " 1
C ' 4
C ' 3
C " ' 1
2 0 0
D
Figura 5.49 - Metoda seriilor.
Topografia n construc iile civile
Dac se dorete o cretere a preciziei determin rilor, se pot executa
mai multe serii, ns cu origini diferite ale direc iei ini iale. Intervalul ntre
serii se stabilete cu rela ia:
n m
400
I
g

[5.6]
unde I reprezint intervalul ntre serii, m - num rul dispozitivelor de
citire (n general 2), n - num rul de serii ce se execut .
Dac observa iile se fac numai ntr-o singur pozi ie a lunetei, de
obicei n sens orar, metoda se numete a turului de orizont.
5.3.3.2 Msurarea unghiurilor verticale.
Pentru m surarea unghiurilor verticale se procedeaz n felul urm tor:
se instaleaz aparatul n punctul de sta ie, se centreaz i se
caleaz ;
se m soar n l imea aparatului (notat cu i);
se vizeaz semnalul din punctul B, fie la n l imea aparatului fie la
n l imea s a semnalului, prin aducerea firului reticular orizontal la unul
din cele dou repere men ionate mai sus; se citeste unghiul vertical la
dispozitivul de citire.
Dup pozi ia originii diviziunilor cercului vertical, se pot determina, fie
unghiuri zenitale, cnd originea este ndreptat spre zenit (n sus, pe
vertical ), fie unghiuri de pant , dac originea este pe direc ia orizontalei
ce trece prin centrul de vizare al aparatului.
M surarea unghiurilor de panta se face cu luneta n ambele pozi ii,
calculndu-se media:
pozi ia I
1
= 100 - c
1
[5.7]
pozi ia a II-a
2
= c
2
- 300
g
[5.8]
de unde rezult :
( )
g
g
2 1 2 1
100
2
c c
2
300 c c 100
2

1 2
[5.9]
care reprezint valoarea cea mai probabil a determin rilor.
n cazul m sur rii unghiurilor zenitale rela iile de calcul devin:
pozi ia I Z
1
= c
1
[5.10]
54
Pc
t.
Pc
t.
Unghiuri
orizontale Medii
Corecti
e Directii
st.
viz
. Pozitia I
Pozitia a
II-a
compens
ate
1 0.0050 399.9925
399.998
8 0.0000 399.9988
2
155.20
50 355.2175
155.211
3
-
0.0012 155.2100
208.08 208.085 -
Topografia n construc iile civile
pozi ia a II-a Z
2
= 400
g
- c
2
[5.11]
de unde rezult :
( )
g 2 1 2
g
1 2 1
200
2
c c
2
c 400 c
2
Z Z
Z +

+
[5.12]
Pentru calculul unghiului de panta prin masurarea unghiului zenital
se foloseste relatia:
= 100
g
- Z [5.13]
din care se poate constat c unghiul de pant este o m rime algebric ;
acesta este pozitiv pentru toate punctele situate deasupra liniei
orizontului i negativ pentru toate punctele situate sub linia orizontului
ce trece prin centrul de vizare al unui teodolit instalat ntr-un punct de
sta ie. Pornind de la rela ia [5.13], se poate scrie c :

1
= 100
g
- Z
1
;
2
= Z
2
- 300
g
[5.14]
iar controlul citirilor se face cu rela ia :
Z
1
+ Z
2
= 400
g
[5.15]
5.3.4 Precizia m sur rii unghiurilor cu teodolitul.
Dac urm rim succesiunea opera iunilor efectuate ntr-o sta ie pentru
m surarea unui unghi, indiferent de metod , vom constata c la toate
metodele a trebuit s :
centr m aparatul pe punctul de sta ie, opera iune care atrage dup
sine comiterea unei erori m
c =
eroare de centrare a aparatului n sta ie;
viz m un semnal instalat n punctul vizat, deci s comitem eroarea
m
r
= eroarea de centrare a semnalului vizat (de reduc ie)
efectu m m sur toarea propriuzis , citind valorile direc iilor la
dispozitivele de citire, ocazie cu care am comis eroarea m
m
= eroarea de
m surare propriuzis ;
am utilizat un instrument care orict de precis ar fi are totui erori
constructive, sau erori instrumentale m
i
;
55
A
B
Z
( + )
l i n i a d e v i z a r e
i
s
i
( + )
Figura 5.50 - M surarea unghiurilor verticale
Topografia n construc iile civile
efectu m m sur torile n condi ii meteo mai mult sau mai pu in
favorabile, dar n nici un caz ideale, motiv pentru care observa iile sunt
influen ate de m
CE
= eroarea datorit condi iilor exterioare.
Orice direc ie m surat ntr-o pozi ie a lunetei este influen at de
erorile men ionate mai sus cu o cantitate:
m m m m m m
c r m i CE 1
2 2 2 2 2
+ + + + [5.16]
Deoarece unghiul este compus din dou direc ii, rezult c eroarea
unui unghi va fi dublul erorii unei directii, i deci:
m m m

+
1
2
2
2
[5.17]
Pentru unghiurile m surate n ambele pozi ii ale lunetei, eroarea
unghiului va fi egal cu eroarea direc iei .
6 PLANIMETRIE.
6.1 Reele de sprijin planimerice.
Problema principal a topografie este determinarea coordonatelor
tridimensionale (x, y, H) pentru punctele de detaliu existente n teren,
astfel ca aceste puncte s poat fi reprezentate apoi pe h r i i planuri.
Cerin a major pentru aceast opera iune este ca reprezentarea s fie
asemenea cu cea din teren, fapt ce necesit t calit i cum ar fi
continuitate, omogenitate i unitate. Aceste calit i nu se pot atinge
dect prin realizarea unei re ele de puncte de coordonate cunoscute, ce
constituie re eaua de sprijin fa de care se leag , din punct de vedere
geometric, detaliile.
6.1.1 Re eaua geodezic .
Planurile i h r ile topografice reprezint , la scar , o figur asemenea
cu proiec ia orizontal a figurilor din teren, reprezentare ce trebuie s fie
unitar , continu i omogen ca precizie. Pentru ndeplinirea acestor
condi ii, este necesar ca pe suprafa a de ridicat s existe o serie de
puncte de coordonate cunoscute, numit osatur , de la care s plece
toate determin rile, constituind o re ea local . Dac se extinde teritoriul
de ridicat n plan la suprafata unei ri, este necesar ndeplinirea
aceleeai condi ii privind existen a unei osaturi omogene, care de data
acesta se va constitui ntr-o re ea geodezic de stat.
Re eaua de triangula ie de stat se compune din lan uri de triunghiuri,
organizate, func ie de distan ele dintre ele, pe ordine de m rime i
precizie de determinare. Se consider c triangula ia de ordine I-IV
constituie re eaua de triangula ie de stat, numit triangula ie superioar ,
iar re eaua de ordinul V reprezint triangula ia de ordin inferior.
56
Topografia n construc iile civile
Re eaua de triangula ie de ordinul I se desf oar aproximativ pe
direc ia meridianelor i paralelelor, alc tuind lan uri de triangula ie
(figura 6.1). La intersec ia lan ului desf urat pe meridian cu cel de pe
paralel, se fixeaz pozi ia unor laturi care se m soar , numite baze de
triangula ie. n aceleai zone se fac i determin ri de coordonate
geografice - latitudine i longitudine - pentru unele puncte, care se vor
numi puncte "Laplace". Lungimea laturilor n triangula ia de acest ordin
este de 20-60 km.
Din punctele de triangula ie de ordinul I (figura 6.2) se deternin
puncte de triangula ie de ordinul II, n condi ii de precizie cu o clas
inferioar , avnd laturile de 15-20 km; n continuare se ob ine
triangula ia de ordinul III, cu laturile de 10-15 km, respectiv ordinul IV cu
lungimile laturilor de ordinul a 5-10 km.
Punctele triangula iei de ordinul V ndesesc ordinul IV, avnd laturile
de 1-5 km, astfel nct s asigure o densitate de un punct la 50 ha.
Pentru lucr ri cu caracter special (baraje, metrouri, obiective industriale
mari), apar re ele de triangula ie cu forme speciale, care se lucreaz
separat de triangula ia de stat, dar care pot avea puncte de racordare cu
aceasta. Precizia unor astfel de re ele locale este mult mai bun dect
57
Figura 6.51 - Lan uri de triangula ie.
I
I
I
I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I I
I I I
I I I
I I I
Fig
ura 6.52 - Dezvoltarea re elei de triangula ie.
Topografia n construc iile civile
precizia re elei geodezice de stat.
Chiar dac distan a dintre punctele de triangula ie de ordinul V este
de 1...1,5 km, aceasta nu poate asigura n toate cazurile distan e
convenabile pn la punctele de detaliu. Se impune n astfel de situa ii,
ca ntre punctele de triangula ie s se realizeze re ele poligonometrice,
ale c ror puncte trec prin apropierea detaliilor. O astfel de metod este
denumit drumuire.
6.1.2 Marcarea punctelor topografice.
Opera iunea prin care se urm rete materializarea n teren a unor
puncte, c rora ini ial s li se determine coordonate i ulterior s
serveasc drept puncte de coordonate cunoscute pentru efectuarea
unor lucrari topografice este numit opera iunea de marcare a punctelor
topografice.
Dup durata n timp, care se prezumeaz c este necesar s o
acopere, se disting:
marcare provizorie , care se efectueaz cu rui, cu sec iune rotund
sau p trat de 5 cm, confec iona i din lemn, de preferin de esen
tare. La partea superioar a ruilor se materializeaz , printr-o cruce
sau prin cherneruire, punctul topografic. Acest tip de marcare se
folosete la drumuirile planimetrice n extravilan (figura 6.3).
marcare definitiv , care urmeaz s permit utilizarea punctului pe o
durat de timp mare i care se realizeaz cu rui metalici sau borne de
beton armat, func ie de natura solului n care se instaleaz .
n cazul born rii punctelor n terenuri obinuite, n extravilan, se
recomand ca sub borna de beton s se instaleze o plac martor cu rolul
de a face posibil replantarea n cazul distrugerii punctului. Borna, odat
montat , se acoper cu p mnt, lasnd liber doar partea superioar
circa 5-10 cm. Dac bornarea se face n terenuri cu mult pietri, se
recomand montarea a doi martori, iar la suprafa borna se fixeaz ntr-
o zid rie de piatr . n acest ultim caz, zid ria va cuprinde i un mic an
de gard pentru scurgerea apelor pluviale. n schimb, n terenuri
stncoase nu se mai folosete martorul, iar borna se fixeaz cu ajutorul
mortarului de ciment.
n cazul marc rii punctelor n intravilan, bornele vor fi prev zute cu un
capac metalic protector. Se mai pot folosi la marcarea punctelor n
localit i fie rui metalici, fie chiar evi ncastrate n beton, protejate cu
o cutie metalic .
58
Topografia n construc iile civile
Pentru a asigura pozi ionarea pe aceeai vertical , att a martorului
ct i a bornei, dup s parea gropii n care se vor monta cele dou piese,
cu ajutorul a patru rui se construiesc diagonalele gropii; se ntind dou
sfori ntre ruii de pe diagonal , iar cu un fir cu plumb se centreaz
att centrul martorului ct i centrul bornei la intersec ia celor dou
diagonale ale gropii. ntre martor i born se aeaz un strat
semnalizator din sticl spart sau c r mid pisat i apoi p mnt.
Pentru marcarea punctelor de nivelment se folosesc m rci metalice
ncastrate n construc ii solide, care n timp s nu se deplaseze pe
nal ime.
6.1.3 Semnalizarea punctelor topografice.
Semnalizarea punctelor topografice este opera iunea prin care se
urm rete punerea n eviden a unui punct topografic astfel ca acesta
s fie vizibil de la distan mare.
La fel ca i marcarea, semnalizarea poate fi :
provizorie , pentru care se utilizeaz jaloanele (figura 6.4). Acestea
sunt construite din lemn sau aluminiu, cu vrful ascu it, colorate
alternativ n culori contrastante cu mediul nconjurator (rosu-alb). n
sec iune, jalonul poate fi de form octogonal , hexagonal sau
triunghiular . Jalonul se aeaz n pozi ie vertical fie "din ochi" fie cu
ajutorul unui fir cu plumb i se men ine n aceast pozi ie cu portjalonul.
definitiv sau permanent , care urm rete vizualizarea la distan a
punctului pentru o perioad mai lung de timp. Se poate face prin:
balize la sol, centrice sau excentrice (figura 6.4) - sunt construite din
lemn de esen moale, de preferin brad. Piesele componente sunt fie
manele cu diametru de 10-15 cm fie rigle cu sec iuni de pn la
59
2
5
5 c m
Figura 6.53 - Marcarea punctelor
I
I
I
I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I I
I I I
I I I
I I I
2
5
5 c m
4 0 - 8 0
0 . 8 - 1 m
e
Figura 6.54 - Semnalizarea punctelor.
Topografia n construc iile civile
10x10cm. Pentru a fi vizibil de la distan , la partea superioar se
monteaz perpendicular una pe alta, patru scnduri vopsite n negru i
alb. Montajul pe vertical se realizeaz cu o cutie de circa 0,80m
adncime, ce se ngroap lng born . Pentru a fi vertical, la montarea
semnalului se folosete un fir cu plumb pe dou direc ii perpendiculare
ntre ele. Un astfel de semnal poate avea n l ime de pn la 6 metri.
Distan a la care se amplaseaz baliza se numete excentricitate, iar
direc ia i m rimea ei se m soar .
e
Figura 6.55 - Semnalizare cu baliz n pom.
balize n pom, deasemeni centrice sau excentrice (figura 6.5). Pentru
a spori n l imea semnalului, n locul popului folosit la baliza la sol, se
folosete n l imea unui arbore situat n apropierea bornei. Din acest
motiv, este posibil c baliza n pom s fie centric sau excentric .
Datorit pozi iei sale, balizele n arbori au inconvenientul instabilit ii:
fixarea se face pe ramurile arborelui, iar adierile de vnt pot constitui
prilej de instabilitate a semnalului. Avantajul const n aceea c permite
economisirea materialului lemnos ce ar fi necesar pentru construc ii de
semnale.
L i n i a d e v i z a r e
a i n a l t i m i l o r

Figura 6.56 - Piramid la sol.
piramide la sol sau piramide cu poduri. Acest tip de semnal (figura
6.6) se folosete cu prec dere pentru semnalizarea punctelor din re eaua
geodezic de stat, iar n cazul n care vizele ntre puncte str bat trasee
ce ntlnesc obstacole, se impune realizarea unor construc ii mai nalte,
cu poduri. Piramidele sunt semnaliz ri centrice, care pot fi, n sec iune
triunghiulare (pentru cele la sol) sau p trate (pentru toate tipurile).
Picioarele se unesc la partea superioar a piramidei i se consolideaz
60
Topografia n construc iile civile
cu un pop pe care se afl fluturele piramidei. Montarea piramidei trebuie
s se fac astfel ca picioarele ei s nu se suprapun peste vizele c tre
punctele vechi (cunoscute) sau noi (necunoscute), ce se vor observa din
punctul respectiv.
pilatri pe cladiri, n localit i . Datorit spa iului redus, acoperirii mari
a terenului i n l imii construc iilor, aglomer rile urbane presupun
g sirea de solu ii specifice pentru materializarea i semnalizarea
punctelor topografice. n cele mai multe cazuri, problema se rezolv prin
amplasarea punctelor pe acoperiul sau pe terasa cl dirilor mai nalte din
zon .
Pentru o astfel de materializare, pilatrii ce vor servi att la
semnalizare ct i la materializare, se pot construi din beton, c r mid
sau lemn, ob iunea final fiind determinat de condi iile specifice fiec rei
situa ii n parte.
Caracteristic tuturor situa iilor este faptul c pilatrii amplasa i pe
acoperi sau teras trebuie s asigure un acces facil, o vizibilitate bun
c tre alte puncte i nu n ultimul rnd o securitate total pentru operator
i instrument.
Figura 6.57 - Semnalizare cu pilastru pe case sau terase.
Ultima condi ie presupune realizarea de poduri de lucru i balustrade
de protec ie, suficient de solide pentru a elimina orice risc privind
integritatea corporal a operatorului i cea tehnic a instrumentelor de
m surat.
Figura 6.58 - Vizarea semnalelor topografice.
Indiferent de situa ie i tipul de semnal, acesta trebuie s satisfac o
serie de condi ii minime : s contrasteze cu mediul nconjur tor, i s fie
stabil n condi ii de vnt de intensitate medie.
61
Topografia n construc iile civile
6.2 Determinarea coordonatelor reelei de sprijin.
6.2.1 Principiul intersec iei.
Metoda intersec iei are ca scop determinarea coordonatelor unor
puncte, altele dect cele din re eua de triangula ie, n scopul apropierii
de punctele de detaliu care servesc la ntocmirea h r ilor sau planurilor;
ea const n utilizarea coordonatelor i determin rilor unghiulare
efectuate cu ajutorul punctelor de coordonate cunoscute aflate n zon ,
(numite "puncte vechi") n vederea determin rii pozi iei planimetrice a
altor puncte din zon (numite "puncte noi"). Prin utilizarea acestei
metode, distan a ntre puncte se micoreaz la circa 0,5 - 1,5 km.
Deoarece aceast apropiere nu este suficient , din punctele
determinate prin intersec ii, re eaua se ndesete n continuare prin
drumuiri.
6.2.2 Principiul intersectiei nainte.
Considernd existente minim dou puncte de coordonate cunoscute,
deci puncte vechi, ntre care exist vizibilitate n teren i un punct
materializat i semnalizat n teren, ale c rui coordonate dorim s le
determin m.
Pentru rezolvarea problemei (figura 6.9), se sta ioneaz punctele
vechi i n urma determin rilor unghiulare efectuate n teren, se
calculeaz unghiurile n plan orizontal dintre direc iile determinate de
punctele vechi i direc iile determinate de un punct vechi i punctul nou
ce se dorete a fi determinat.
x
y
O

N
N
B P
A P
x A x P x B
y P
y B
y C
A
B
P
Figura 6.59 - Intersectia inainte.
Coordonatele punctelor fiind X
A
, Y
A
, X
B
, Y
B
pentru punctele vechi,
respectiv X
P
, Y
P
pentru punctul nou, se poate scrie c :
tg
x
y
x x
y y
AB
AB
AB
B A
B A

[6.1]
respectiv func ia tangent aplicat celor dou orient ri din punctele
vechi c tre punctul nou :
62
Topografia n construc iile civile

'

B P
B P
BP
BP
BP
A P
A P
AP
AP
AP
y y
x x
y
x
tg
y y
x x
y
x
tg

[6.2]
Se constat c acest sistem de dou ecua ii cu necunoscutele X
P
, Y
P
,
tg
AP
, tg
BP
, numai aparent nu poate fi rezolvat. innd cont de rela ia
[6.1], putem scrie c :
) ( tg tg
) 400 tg( tg
BA BP
g
AB AP
+
+
[6.3]
n care


AB
+ 200
g
.

Cu valorile astfel cunoscute ale orient rilor,
sistemul [6.2] devine:
x
P
- x
A
= (y
P
- y
A
) . tg
AP
x
P
= x
A
+ (y
P
- y
A
) . tg
AP
[6.4]
x
P
- x
B
= (y
P
- y
B
) . tg
BP
x
P
= x
B
+ (y
P
- y
B
) . tg
BP
[6.5]
Egalnd rela iile [6.4] i [6.5] func ie de y
P
, rezult :
y
x x y tg y tg
tg tg
P
B A A AP B BP
AP BP[6.6]
valoarea lui x
P
urmnd a se calcula cu rela iile [6.4] i [6.5]. Cele dou
valori pentru x
P
trebuie s fie riguros egale, acest fapt constituind un
element de control al corectitudinii calculelor.
Deoarece func ia tangent are o reprezentare asimptotic , se poate
ntmpla ca n anumite situa ii (orient ri apropiate de 0
g
i 200
g
),
valoarea func iei s tind la infinit; n aceast situa ie, pentru calcule, se
va utiliza formula cotangentei, rela iile folosinte fiind:
y
P
- y
A
= (x
P
- x
A
) . ctg
AP
y
P
= y
A
+ (x
P
- x
A
) . ctg
AP
[6.7]
y
P
- y
B
= (x
P
- x
B
) . ctg
BP
y
P
= y
B
+ (x
P
- x
B
) . ctg
BP
[6.8]
respectiv :
BP AP
AP A BP B A B
P
ctg ctg
ctg x ctg x y y
x

[6.9]
Dac , pentru rezolvarea matematic a problemei sunt suficiente dou
puncte de coordonate cunoscute, din punct de vedere topografic se
impune existen a unui al treilea punct de coordonate conoscute astfel ca
punctul nou P s fie determinat din cel pu in dou combina ii de puncte
vechi. Acest lucru se impune pentru a exista posibilitatea verific rii
corectitudinii determin rii punctului P. Deoarece fiecare combina ie
folosit produce un set de coordonate x
P
, y
P
, coordonatele finale ale
punctului P vor fi reprezentate de media aritmetic a valorilor rezultate
din combina iile utilizate. Pentru a putea fi utilizate la determinarea
coordonatelor unor puncte noi prin intersec ie unghiular nainte,
punctele vechi trebuie s permit sta ionarea lor cu teodolitul.
63
Topografia n construc iile civile
6.2.3 Principiul intersectiei napoi.
Spre deosebire de intersec ia nainte, la care se sta ioneaz punctele
vechi, viznd puncte noi, aceast metod se deosebete prin aceea c
se sta ioneaz puncte noi din care se vizeaz puncte vechi. Matematic,
problema este rezolvabil prin vizarea a trei puncte vechi dintr-un punct
nou (figura 6.10). Din punct de vedere topografic ns , problema se
rezolv prin vizarea a minimum patru puncte vechi dintr-un punct nou.
x
y
O

N
N
A P
A
B
P

C N

A P
A P
Figura 6.60 - Intersec ia napoi.
Sta ionnd punctul P cu teodolitul, se vizeaz punctele vechi A(x
A
, y
A
),
B(x
B
, y
B
) i C(x
C
, y
C
). Se pot scrie ecua iile asem n toare cu cele de la
intersec ia nainte, n care necunoscutele vor fi coordonatele punctului
nou P(x
P
, y
P
) i orient rile din punctul nou spre punctele vechi. Se
constituie astfel un sistem de trei ecua ii cu cinci necunoscute.
tg
x
y
x x
y y
tg
x
y
x x
y y
tg
x
y
x x
y y
AP
AP
AP
P A
P A
BP
BP
BP
P B
P B
CP
CP
CP
P C
P C

'

[6.10]
Nedeterminarea care apare se elimin dac se noteaz unghiurile
f cute de direc ia c tre unul din puncte, succesiv, cu direc iile c tre
celelalte puncte. Direc iile PA i PB formeaz ntre ele unghiul , iar
direc iile PA i PC formeaz unghiul . Ducnd paralele la AP prin B i C,
putem scrie c :

BP
=
AP
+ [6.11]

CP
=
AP
+ [6.12]
Dup acest artificiu, se constat c se ob ine un sistem de trei ecua ii,
n care necunoscutele sunt coordonatele punctului nou, x
P
, y
P
i
orientarea
AP
, aleas ca fiind de referin . Rezolvnd sistemul prin
metoda substitu iei, se ajunge la expresia orient rii
AP
, de forma :
( ) ( )
( ) ( )
tg
x x ctg x x ctg y y
y y ctg y y ctg x x
AP
B A A C C B
B A A C C B

+ +
+
[6.13]
La fel ca n cazul intersec iei unghiulare nainte, deoarece func ia
tangent tinde la infinit pentru valori ale unghiului apropiate de 100
g
64
Topografia n construc iile civile
respectiv 300
g
, se poate folosi o rela ie func ie de cotangent :
( ) ( )
( ) ( )
ctg
y y tg y y tg x x
x x tg x x tg y y
AP
B A A C C B
B A A C C B

+ +
+
[6.14]
M rimea orient rii ini iale devenind cunoscut , se rezolv rela iile
[6.11] i [6.12], problema fiind adus la cazul intersec iei nainte.
Un caz aparte de intersec ie este cel n care se sta ioneaz un punct
vechi din care se vizeaz un punct nou. n continuare se vizeaz din
punctul nou puncte vechi, inclusiv cel din care s-au f cut ini ial
determin rile, iar metoda poart denumirea de intersec ie lateral . Se
rezolv ca o intersec ie nainte, deoarece vizele se pot acum orienta.
6.3 Drumuirea planimetric.
Avnd n vedere c distan ele ntre punctele de triangula ie, fiind mari,
nu asigur vizibilitate la toate punctele de detaliu din teren, iar ndesirea
re elei nu este posibil din considerente economice, se pune problema
determin rii coordonatelor unor puncte care prin amplasamentul lor s
asigure determinarea unor puncte din care s se poat m sura toate
detaliile terenului; acesat tehnic se numete metoda drumuirii. Din
punct de vedere geometric, drumuirea este o linie frnt care ncepe i
se termin (se sprijin ) pe puncte din re eaua de triangula ie de ordinele
I-V, sau ntre puncte ale c ror coordonate au fost determinate prin
intersec ii. Coordonatele care se determin prin aceasta metod sunt
coordonatele punctelor de frngere.
6.3.1 Clasificarea drumuirilor.
Clasificarea drumuirilor se poate face dup :
felul punctelor ntre care se execut drumuirea :
principale, cnd capetele drumuirii sunt puncte de triangula ie sau
puncte determinate prin intersec ii;
a
b
N
N
N
N
Figura 6.61 - Drumuirea sprijinit la capete.
secundare, cnd capetele drumuirii sunt puncte de triangula ie i
puncte din drumuiri principale sau ambele capete sunt puncte din
drumuiri principale.
forma traseului :
sprijinit la capete cu orientare ini ial i orientare final (figura
6.11a).
65
Topografia n construc iile civile
sprijinit la capete cu orientare ini ial (figura 6.11b).
nchis pe punctul de plecare (figura 6.12a)
drumuirea deschis sau n vnt (figura 6.12b) este forma de
drumuirea cel mai pu in folosit deoarece nu asigura controlul
m sur torilor.
a
b
N
N
N
N
Figura 6.62 - Drumuirea nchis i drumuirea n vnt.
m rimea unghiurilor de frngere:
ntinse, cnd unghiurile de frngere sunt cuprinse ntre 180
g
i 220
g
.
frnte, cnd unghiurile de frngere nu sunt cuprinse n intervalul
men ionat mai sus. Aceasta clasificare este necesar numai la
compensarea riguroas a drumuirilor.
forma pe care o au:
unice, cnd se desf oar o singur drumuire sprijinit la capete;
cu punct nodal (figura 6.13), cnd dou sau mai multe drumuiri se
intersecteaz n unul sau mai multe puncte dup care fiecare continu
traseul s u, punctele de ntret iere numindu-se puncte nodale.
N
N
N
N
n o d
Figura 6.63 - Drumuirea cu punct nodal.
modul de determinare a lungimii laturilor:
cu laturi m surate direct, cnd laturile drumuirii se m soar cu panglica
sau ruleta;
cu laturi masurate indirect, cnd laturile se m soar stadimetric,
paralactic sau electonooptic.
modul de determinare a orient rilor laturilor:
cu orient ri determinate prin calcul i unghiuri orizontale m surate n
teren;
66
Topografia n construc iile civile
cu orient ri m surate n teren;
cu orient ri magnetice, cnd determinarea orient rilor se face folosind
busola.
6.3.2 Opera ii preliminare la drumuirile planimetrice.
Traseul drumuirilor se stabilete pe planuri la scara 1:5000 sau mai
mari, pe care sunt raportate punctele de triangula ie din zon . Func ie de
aceste puncte i de suprafa a ce trebuie ridicat n plan, se aleg traseele
drumuirilor care, dac lungimile laturilor de drumuire sunt m surate cu
ruleta, trebuie s respecte urm toarele condi ii:
traseul s fie ct mai aproape de linia dreapt ;
lungimile drumuirilor s nu dep easc 3000 m i n cazuri
excep ionale, cnd densitatea punctelor de triangula ie este mic 4000
m.
lungimea maxim a laturilor s nu fie peste 300 m, iar cea minim
sub 50 m.
lungimile laturilor s fie aproximativ egale, iar trecerea de la laturi
lungi la laturi scurte sau invers s fie treptat .
Definitivarea traseului, deci a punctelor de sta ie, se face la teren, n
acest scop fiind necesar recunoaterea terenului. La recunoatere se
vor verifica:
integritatea bornelor care marcheaz punctele de sprijin din
re eaua de triangula ie sau drumuiri principale,
pozi ionarea definitiv a punctelor de sta ie din drumuirile ce se vor
efectua,
verificarea vizibilit ii efective ntre punctele consecutive ale
drumuirii.
La alegerea pozi iei definitive a punctelor de sta ie se va avea n
vedere ca acestea s asigure :
aliniamente situate n apropierea detaliilor ce se vor ridica;
marcarea definitiv cu borne sau rui martori de dimensiuni mai
mari. Punctele astfel marcate se vor muuroi.
Cnd drumuirile se execut n localit i, marcarea se va face cu
rui metalici sau borne. n timpul m sur torilor punctele vecine se vor
semnaliza astfel ca s fie posibil materializarea direc iilor din a c ror
diferen s se poat determina unghiurile orizontale ntre laturile de
drumuire ce converg ntr-un punct. Direc iile verticale se vor determina
m surnd n l imea " i" a instrumentului, iar prin efectuarea citirilor
verticale la aceast n l ime, cu unghiurile verticale sau zenitale se va
trece la calculul corec iei de reducere a distan elor la orizont.
6.3.2.1 Operaii de teren la drumuiri.
M surarea laturilor drumuirii. Lungimea laturilor drumuirii se poate
determina fie prin m surare direct fie prin m surare indirect .
M surarea direct se execut cu panglici sau rulete, etalonate n
prealabil i care nu prezint rupturi reparate sau por iuni lips . Indiferent
de modul de m surare al distan elor, determin rile se vor face att n
sensul dus ct i n sensul ntors. n cazul m sur rii directe a distan elor,
67
Topografia n construc iile civile
la prelucrarea ulterioar se va folosi media celor dou determin ri,
dup ce fiec rei valoari m surate i-au fost aplicate corec iile pentru
lungimile m surate direct. Toleran a admis ntre cele dou determin ri,
dac lucrarea se execut n teren plan cu panta pn la 5
g
, va fi dat de
rela ia:
km km
L
7500
1
L 0,004 T + t [6.15]
pentru extravilan, sau:
km
L 0,003 T t [6.16]
pentru intravilan.
Dac ecartul l T, se vor folosi la calcule lungimile medii rezultate
din cele 2 determin ri:
2
l" l'
l
+
[6.17]
M surarea unghiurilor de pant . Deoarece unghiul de pant se
m soar n ambele capete ale laturii de drumuire, pentru calculele
ulterioare se va folosi media lor, adic :
2
" '

i
+
[6.18]
M surarea unghiurilor orizontale. Indiferent de tipul drumuirii, se vor
m sura n dou pozi ii ale lunetei toate unghiurile ntre laturile de
drumuire, precum i, acolo unde este cazul, unghiurile dintre laturile ce
constituie orient rile de plecare i nchidere i laturile de drumuire.
M
N
d M N
h M N
N ' ( + )
Figura 6.64 - Reducerea distan elor i calculul diferen ei de nivel.
Se va folosi n calculele ulterioare valoarea medie, adic :
2
" '

i
+
[6.19]
6.3.2.2 Calcule i compensri la drumuiri.
Etapa include : calculul distan elor orizontale i a diferen elor de nivel
ntre punctele drumuirii planimetrice (figura 6.14) :
i i i i i i i
tg d sin l h ; cos l d
[6.20]
calculul orient rilor ntre punctele de coordonate cunoscute cu
rela iile:
CD
CD
C D
C D coord
CD
AB
AB
A B
A B coord
AB
x
y
x x
y y
tg
;
x
y
x x
y y
tg

[6.21]
din care rezult valorile orient rilor ntre puncte de coordonate
68
Topografia n construc iile civile
cunoscute, adic orientarea de plecare i cea de nchidere. Fiind valori
calculate din coordonate, acestea vor fi considerate n etapa de
compensare, valori juste, neafectate de erori.
A
B
C
D
1 0 1
1 0 2
1 0 3

1 0 1
0
1
1 0 1 1 0 2
1 0 2 1 0 3
1 0 3 C
C - D
2
3
f
x
y
x A
x C
y A y D
Figura 6.65 - Drumuirea planimetric : calculul i compensarea orient rilor.
calculul orient rilor provizorii ale laturilor de drumuire cu ajutorul
unghiurilor
i
m surate. Pn la aceast etap ns vom constata c
raportul ntre orientarea direct
ij
i cea invers
ji
este dat de rela ia:
g
ij ji
200
[6.22]
la care se ajunge prelungind direc ia ij dincolo de punctul j. Cum

ji
este definit ca unghiul format de direc ia nordului cu direc ia de
m surat, ea se compune din orientarea direct
ij
la care se adaug
200g. Conform figurii 6.15, se pot scrie urm toarele rela ii:
g
f 3 2 1 0 AB
g
f
g
C 103 D C
g
3 2 1 0 AB
g
3
g
103 102 C 103
g
2 1 0 AB
g
2
g
102 101 103 102
g
1 0 AB
g
1
g
101 A 102 101
0 AB 101 A
800 400 200
600 400 200
400 400 200
200 400 200

+ + + + + + +
+ + + + + +
+ + + + +
+ + + +
+[6.23]
Dar
CD
rezult i din rela iile [6.21] sub forma unei valori juste,
rezultate din calcul, n timp ce valoarea ob inut din rela iile [6.23], fiind
ob inut cu ajutorul unghiurilor m surate, va fi afectat de erori. Se
poate calcula eroarea pe orient ri, ca different ntre cele dou valori:
coord
CD CD
e [6.24]
Dac valoarea calculat este mai mic dect toleran a
T p n

t [6.25]
unde "p" este precizia dispozitivului de citire al teodolitului i "n"
num rul de sta ii de teodolit, atunci, se poate calcula corec ia unitar
pentru orient ri, cu rela ia :
n
e
c


[6.26]
unde n = 5 sta ii (A,101,102,103,C)
Calculul orient rilor compensate se face pornind de la orient rile
calculate cu rela iile [6.23] la care se aplic corec ia pentru orient ri, c
:
69
Topografia n construc iile civile
coordonate
D C D C
comp
D C
C 103
comp
C 103
103 102
comp
103 102
102 101
comp
102 101
101 A
comp
101 A
c 5
c 4
c 3
c 2
c 1

+
+
+
+
+
[6.27]
Egalitatea ntre orientarea calculat din coordonate i cea
transmis cu ajutorul unghiurilor de frngere, egalitate exprimat n
ultima condi ie din ecua iile [6.27] constituie un control al corectitudinii
calculelor.
Cu valorile compensate ale orient rilor, aa cum rezult din
rela iile [6.27], se trece la calculul i compensarea creterilor de
coordonate. Expresiile creterilor de coordonate sunt de forma:
C C C C C C
A A A A A A
tg * d h sin * d y cos * d x
tg * d h sin * d y cos * d x
tg * d h sin * d y cos * d x
tg * d h sin * d y cos * d x
103 103 4 103 103 4 103 103 4
103 102 103 102 3 103 102 103 102 3 103 102 103 102 3
102 101 102 101 2 102 101 102 101 2 102 101 102 101 2
101 101 1 101 101 1 101 101 1
[6.28]
care prin nsumare conduc la rela iile:
d*tg h d*sin y d*cos x
C A C A C A


[6.29]
Valorile de mai sus sunt valori eronate provenind din m sur tori;
valoarea just corespunz toare se calculeaz din diferen a
coordonatelor. n acest fel se poate ajunge la valoarea erorii pe x, y,
respectiv h i implicit la valoarea corec iei:
) H (H d*tg e
) y (y d*sin e
) x (x d*cos e
A C h
A C y
A C x[6.30]
A
B
C
D
1 0 1
1 0 2
1 0 3

1 0 1
0
1
1 0 1 1 0 2
1 0 2 1 0 3
1 0 3 C
C - D
2
3
f
x
y
x A
x C
y A y D
Figura 6.66 - Calculul i compensarea creterilor de coordonate.
Dac valorile creterilor de coordonate calculate se nscriu n
toleran a dat de rela ia:
500
D
D 0,003 T
x,y
+ t
[6.31]
iar cele pentru cote n toleran a dat de rela ia
hm h
D 0,25 T t [6.32]
70
Topografia n construc iile civile
se vor calcula corec iile unitare cu rela iile:
d
e
c
x
x


d
e
c
y
y


d
e
c
h
h

[6.33]
Prin aplicarea corec iilor n rela iile [6.28], se ajunge la creterile de
coordonate compensate :
h C
comp
y C
comp
x C
comp
h
comp
y
comp
x
comp
h
comp
y
comp
x
comp
h A
comp
y A
comp
x A
comp
c * d h h c * d y y c * d x x
c * d h h c * d y y c * d x x
c * d h h c * d y y c * d x x
c * d h h c * d y y c * d x x
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
103 4 4 103 4 4 103 4 4
103 102 31 3 103 102 3 3 103 102 3 3
102 101 2 2 102 101 2 2 102 101 2 2
101 1 1 101 1 1 101 1 1
[6.34]
Pentru control se va verifica respectarea egalit ii ntre suma
cantit ilor corectate cu valorile omoloage determinate din coordonate.
Calculul coordonatelor absolute se face cu rela ii de forma :
comp
1 A 101
comp
1 A 101
comp
1 A 101
h H H y y y x x x + + + [6.35]
6.4 Ridicarea detaliilor planimetrice.
6.4.1 Metoda radierii.
Aceast metod const n determinarea, n vederea raport rii pe plan,
a coordonatelor punctelor de detaliu din teren. Se folosete atunci cnd
punctele sunt dispuse n jurul unui punct de coordonate cunoscute
( punct de triangula ie sau din drumuire), la distan de maxim 150m
(figura 6.17).
Se vor m sura lungimea nclinat de la punctul de sta ie la punctul
radiat, unghiul de pant c tre punctul radiat precum i unghiul orizontal
f cut de o latur de drumuire (101-102) cu direc ia c tre punctul radiat.
Dac distan ele au fost m surate direct, se vor aplica toate corec iile
cunoscute. Etapa de calcule de birou include fie raportarea punctelor n
coordonate polare, situa ie n care se folosesc unghiurile orizontale
m surate n teren i lungimile reduse la orizont, fie cu aceste valori se
calculeaz coordonate rectangulare pentru punctele radiate. n acest
ultim caz este nevoie s se calculeze orient rile c tre punctele radiate cu
rela ii de forma:
g
1001 A A 101 102 101
400 +

[6.36]
iar lungimile nclinate s fie reduse la orizont cu rela ii de forma:
i i i
cos l d
[6.37]
A
1 0 1
1 0 2
1 0 3
x
y
1 0 0 5
1 0 1 1 0 2
1 0 1 1 0 0 1
1 0 0 1 1 0 0 2
1 0 0 3
1 0 0 4
71
Topografia n construc iile civile
Figura 6.67 - Metoda coordonatelor polare.
Cu aceste valori, se vor calcula pentru fiecare punct n parte,creterile
de coordonate:
cos d x
i i

i i i i i
i i
tg d sin l h
sin d y


[6.38]
i respectiv coordonatele rectangulare fa de punctul de sta ie din care
au fost m surate la teren:
i statie i
i statie i
i statie i
h H H
y Y Y
x X X
+
+
+
[6.39]
Din punct de vedere practic, este posibil ca punctele radiate s fie
m surate simultan cu determin rile n vederea realiz rii drumuirii
planimetrice. Coordonate pentru punctele radiate se calculeaz ns
dup calculul i compensarea drumuirii planimetrice. Cnd un punct
radiat este determinat din dou sta ii de drumuire diferite, spunem c
acel punct este radiat dublu.
6.4.2 Metoda coordonatelor rectangulare (echerice).
Metoda presupune determinarea direct a coordonatelor echerice -
abscis i ordonat , de obicei fa a de o latur de drumuire considerat
ax de opera ie. Pentru a putea fi aplicat , este necesar ca detaliile s fie
situate la distan e mai mici dect lungimea ruletei cu care se fac
determin rile ( de obicei ruleta de 50m).
1 0 1
1 0 2
1 0 3
x
y
1 0 4
+ x
- x
+ y
1 0 0 1
- x 1 0 0 1
y 1 0 0 1
Figura 6.68 - Metoda coordonatelor rectangulare.
n exemplu din figura 6.18, detaliile din teren, reprezentate de
col urile propriet ilor i col urile construc iilor, se vor determina func ie
de pozi ia lor fa de o ax arbitrar , numit axa de operare, care este
latura de drumuire 102 - 103. Abscisele punctelor vor fi reprezentate de
distan a de la punctul 102, considerat originea axei, pn la piciorul
perpendicularei cobort dintr-un punct de detaliu pe axa de operare.
Ordonatele se raporteaz pe o ax perpendicular pe prima, la care
am convenit ca sensul pozitiv s fie n stnga laturii de drumuire, iar cel
negativ n dreapta. Pentru verificarea m sur torilor se recomand
perimetrarea detaliilor, iar dup raportarea punctelor se va proceda la
compararea dimensiunilor pe perimetru determinate pe plan dup
raportarea punctelor cu cele m surate n teren
72
Topografia n construc iile civile
Metoda coordonatelor echerice presupune ob inerea absciselor i
ordonatelor n valori orizontale; din acest motiv, metoda este
recomandabil s fie aplicat pentru ridic ri n zone de es.
6.4.3 Metoda aliniamentului.
Dac o serie de detalii sunt dispuse n linie dreapt ( de exemplu
stlpii de sus inere din re elele electrice sau de iluminat stradal), este
mai comod s se determine coordonate numei pentru punctele de cap t,
celelalte puncte fiind amplasate pe dreapta astfel definit , se vor raporta
numai prin distan a la care se afl fa de unul din capetele
aliniamentului.
1 0 1
1 0 2
1 0 3
x
y
1 0 4
+ y
1 0 0 1
1 0 0 2
1 0 0 3
1 0 0 4
1 0 0 5
d 1
d 2
d 3
d 4
Figura 6.69 - Metoda aliniamentului.
n exemplul din figura 6.19, se vor determina coordonatele punctelor
de cap t prin metoda radierii, iar punctele intermediare se raporteaz pe
plan prin distan a fa a de unul din capete, toate punctele fiind situate pe
dreapta ce unete capetele aliniamentului. La fel ca la metoda
coordonatelor rectangulare, distan ele se vor determina n valoare
orizontal , deci metoda este recomandat s se aplice n terenuri plane.
7 ALTIMETRIE.
7.1 Generaliti.
Dac no iunile prezentate n capitolele anterioare se refereau la
determinarea pozi iei n plan a punctelor, altimetria vine s completeze
aceast imagine prin a treia dimensiune, reprezentat de cote. Putem
spune deci c altimetria se ocup cu studiul aparatelor, metodelor i
reprezentarea pe planuri i h r i a altitudinii punctelor.
Planurile topografice f r reprezentarea reliefului au o utilizare
limitat i n plus, nu ofer o imagine complet a terenului.
Func ie de metoda folosit la determinarea diferen ei de nivel ntre
dou puncte, nivelmentul se poate clasifica n:
nivelment geometric de mijloc sau de cap t , metod ce folosete
pentru determinarea diferen ei de nivel sau a cotei principiul vizelor
orizontale;
nivelment trigonometric cu vize ascendente sau vize descendente ,
sau nivelmentul cu vize nclinate, folosete pentru determinarea
diferen elor de nivel sau a cotelor distan a orizontal dintre puncte
precum i unghiul de pant sau unghiul zenital al aliniamentului
determinat de cele dou puncte;
73
Topografia n construc iile civile
nivelment hidrostatic folosete la determinarea diferen elor de nivel
ntre puncte principiul vaselor comunicante;
nivelment barometric folosete principiul varia iei presiunii aerului
func ie de altitudine;
Din procedeele enumerate mai sus, numai primele trei prezint
interes din punct de vedere topografic; nivelmentul barometric, deoarece
furnizeaz date cu erori mari, practic de neacceptat din punct de vedere
topografic, se folosete n naviga ie, n special pentru determinarea
altitudinii de zbor a avioanelor.
7.2 Instrumente de nivelment.
Aparatele folosite n nivelmentul geometric poart denumirea de
nivele, iar principala lor caracteristic este aceea c realizeaz
orizontalizarea precis a axei de vizare. Acest lucru este de o importan
deosebit deoarece la nivelul axei de vizare se fac citirile pe mir .
Dup modul de orizontalizare a axei de vizare, instrumentele de
nivelment se clasific n :
nivel rigid simplu;
nivel rigid cu urub de basculare;
nivel cu orizontalizare automat a axei de vizare.
7.2.1 Nivelul rigid.
Schema unui astfel de instrument este prezentat n figura 7.1. El se
compune din lunet topografic , nivel toric i sferic , ambaz , uruburi
de calare i plac de tensiune. Poate fi dotat eventual i cu cerc orizontal
gradat.
O r
V
V
N N'
Figura 7.70- Nivelul rigid.
Pentru a se efectua m sur tori cu un astfel de aparat trebuie ca dup
efectuarea unei cal ri aproxomative cu nivela sferic , nainte de
efectuarea unei citiri pe mir , s se procedeze la orizontalizarea axei de
vizare cu ajutorul uruburilor de calare convenabil amplasate,
orizontalizare ce se constat cu ajutorul nivelei torice a aparatului.
Aceast opera iune se repet nainte de fiecare citire efectuat pe mir .
7.2.2 Nivelul rigid cu urub de basculare.
Din punct de vedere al p r ilor componente, are aceleai
componente la care se adaug urubul de basculare, cu rolul de a nclina
74
Topografia n construc iile civile
fin luneta, astfel ca aceasta s capete o pozi ie orizontal . Acest
dispozitiv este situat ntre lunet i pivotul instrumentului. La fel ca i la
nivela rigid , calarea se face aproximativ, cu uruburile de calare i dup
vizarea mirei, dar nainte de efectuarea citirilor, se procedeaz la
aducerea bulei nivelei torice ntre repere. Pentru o ct mai bun
orizontalizare, nivela toric folosit este una cu coinciden . Exemple de
astfel de nivele sunt Ni 030 i Ni 004 fabricate de Karl Zeiss Jena.
O r
V
V
N N '
Figura 7.71- Nivelul rigid cu urub de basculare.
Acestor nivele li se poate ataa un dispozitiv cu pl ci plan paralele
care permite sporirea considerabil a preciziei m sur torilor pn la
sutime de milimetru. Pentru aceasta ns este nevoie s se foloseasc
mire de invar.
7.2.3 Nivele cu orizontalizare automat a axei de vizare.
Acest tip de instrument folosete pentru orizontalizarea axei de vizare
fenomene fizice cum ar fi pozi ia vertical a unui pendul. Dar se pot folosi
i alte fenomene ca de exemplu nivelul orizontal al unui lichid ntr-un vas
indiferent de pozi ia vasului. Spre exemplificare se prezint , n figura 7.3,
schema de construc ie a nivelului automat Ni 025.
O r
V
V
Figura 7.72 - Nivela cu orizontalizare automata a axei de vizare.
Aparatul poate asigura o precizie de 2,5 mm pe kilometrul de dublu
nivelment. La acest tip de aparat o raz orizontal ce vine de la mir ,
trece prin obiectiv, este clarificat de lentila de focusare i ajunge la
compensator. Acesta se compune dintr-o prism fixat pe corpul
aparatului i dou prisme fixate pe pendul. La nclin ri mici ale axei de
vizare, tija pendulului are tendin a s se aeze pe direc ia verticalei
75
Topografia n construc iile civile
locului sub ac iunea for ei gravita ionale. Pentru a amortiza rapid
oscila iile tijei, aceasta este introdus ntr-un piston n care se formeaz
vid, ce duce la amortizarea oscila iilor. O raz nclinat cu unghiul , ce
intr prin obiectiv, este deviat de prima prism pendul cu un unghi 2
c tre prisma fix (pentaprism ), care la rndul ei deviaz raza cu nc 2
spre a doua prism pendul. Compensatorul intr n func iune numai dup
ce s-a procedat la calarea apriximativ dup nivela sferic .
Aceste tipuri de aparate conduc la un randament sporit n lucr rile de
teren, dar trebuie avut n vedere faptul c un compensator nu poate
lucra n medii cu vibra ii (hale industriale, c i de comunica ie cu trafic
intens greu, etc.), situa ie n care se vor folosi numai aparate rigide.
7.3 Nivelmentul geometric.
Este cunoscut i sub denumirea de nivelmentul vizelor orizontale.
Func ie de pozi ia instrumentului de nivelment fa de mirele de
nivelment, se disting nivelmentul geometric de mijloc i nivelmentul
geometric de cap t. Indiferent de tip, nivelmentul geometric se execut
cu instrumentele de nivelment numite nivele i cu mire centimetrice sau
de invar (pentru determin ri precise).
7.3.1 Nivelmentul geometric de mijloc.
Pentru determinarea diferen ei de nivel ntre dou puncte sau pentru
determinarea cotei unui punct cnd se cunoate cota unui alt punct aflat
n apropiere, se poate amplasa pe fiecare din cele dou puncte cte o
mir , iar aproximativ (n limita a 2-3m diferen ) la mijlocul distan ei,
far a fi obligatoriu s fie i pe aliniamentul format de cele dou puncte,
se amplaseaz o nivel . Prin citirile efectuate pe cele dou mire se pot
determina m rimile descrise mai sus.
Distan a ntre aparat i una din mire se numete portee, n timp ce
distan a ntre mire se numete niveleu. Din figura 7.4 se vede c H
A
i H
B
sunt cotele celor dou puncte, dintre ele numai prima fiind cunoscut . Pe
mire se fac citirile a i b. Dac not m cu h
AB
diferen a de nivel ntre A i
B, rezult c :
b a h
B A

[7.1]
Spunem c diferen a de nivel este totdeauna diferen a ntre citirea
napoi i cea nainte. ntr-adev r, dac terenul ar avea panta invers
dect cea din figura 7.4, datele problemei fiind aceleai, diferen a de
nivel ar fi negativ , lucru ce se ob ine f cnd diferen a a-b a citirilor pe
mir .
76
Topografia n construc iile civile

A
B
a
H A
b
H B
S u p r a f a t a d e n i v e l " 0 "
p o r t e e p o r t e e
n i v e l e u
m i r a
m i r a
a l t i t u d i n e a p l a n u l u i d e v i z a r e
s e n s u l m a s u r a t o r i l o r
h A B
Figura 7.73 - Principiul nivelmentului geometric de mijloc.
Considernd acum cunoscut cota punctului A, cota H
B
a punctului B
va fi :
b a H h H H
A B A A B
+ +

[7.2]
n care definim altitudinea planului de vizare ca fiind distan a pe vertical
ntre suprafa a de nivel zero i axa de vizare a instrumentului de
nivelment:
a H H
A v
+
[7.3]
de unde rezult c :
b H H
v B

[7.4]
Rela ia [7.3] devine util atunci cnd dintr-o sta ie se impune calculul
cotelor mai multor puncte.
7.3.2 Nivelmentul geometric de cap t.
Pozi ia instrumentului n acest caz este pe un cap t al niveleului, sau
la o distan a foarte mic de acesta.
Principiul este ar tat n figura 7.5. Se accept a se categorisi tot ca
nivelment de cap t i nivelmentul n care instrumentul nu este aezat
deasupra punctului A ci foarte aproape de acesta ( circa 2-3 m).
Dup cum se observ , aparatul este aezat deasupra punctului A.
n l imea i a instrumentului se m soar cu o rulet .

Figura 7.74 - Principiul nivelmentului geometric de cap t.
Rela iile de calcul devin :
b i h
AB

[7.5]
b i H h H H
A AB A B
+ +
[7.6]
i H H
A V
+
[7.7]
b H H
B B

[7.8]
Precizia nivelmentului geometric de cap t este net inferioar celei
ob inute prin nivelmentul geometric de mijloc datorit impreciziei
m sur rii n l imii i a instrumentului ( 5 mm) precum i erorilor de
77
Topografia n construc iile civile
sfericitate i refrac ie atmosferic .
7.4 Nivelmentul trigonometric.
Deoarece se efectueaz cu ajutorul unui teodolit, se mai numete i
nivelment cu vize nclinate. Dup direc ia vizei, se disting nivelmentul
trigonometric cu vize ascendente, cnd punctul ce se va determina este
situat deasupra liniei orizontului i nivelmentul trigonometric cu vize
descendente, cnd punctul este situat sub linia orizontului. Principial,
diferen a de nivel se calculeaz func ie de unghiul de pant sau unghiul
zenital i distan a orizontal .
7.4.1 Nivelmentul trigonometric cu vize ascendente.
Pentru determinarea diferen ei de nivel i a cotei unui punct, se
instaleaz un teodolit n punctul A. Instrumentul are n l imea i i
vizeaz un semnal instalat n punctul B cu n l imea s.
Considernd cunoscut distan a D
AB
, se poate calcula cota punctului B
din figura 7.6 observnd c :
s H tg * D i H
B A
+ + +
[7.9]
de unde rezult :
s i tg * D H H
A B
+ +
[7.10]
dar, mai rezult din figur i expresia diferen ei de nivel:
h
AB
+ s = i + D.tg [7.11]
h
AB
= D.tg + i s [7.12]
A
B
H A
H B
S u p r a f a t a d e n i v e l " 0 "
s e n s u l m a s u r a t o r i l o r
h A B
s
D t g
i

Figura 7.75 - Nivelment trigonometric cu vize ascendente.


Dac se ine cont c rela ia ntre unghiul de pant i unghiul zenital
z este :
+ z = 100
g
[7.13]
putem s exprim m rela iilr [7.10] i [7.12] func ie de unghiul zenital z :
H
B
= H
A
+ D.ctg z + i - s [7.14]
respectiv:
h
AB
= D.ctg z + i - s [7.15]
78
Topografia n construc iile civile
7.4.2 Nivelmentul trigonometric cu vize descendente.
Dac punctul B este situat sub linia orizontului ce trece prin punctul A,
problema se rezolv , conform figurii 7.7.
A
B
H A
H B
S u p r a f a t a d e n i v e l " 0 "
s e n s u l m a s u r a t o r i l o r
h A B
s
D t g
i

Figura 7.76 - Nivelment trigonometric cu vize descendente.


Astfel:
s Dtg H i H
B A
+ + +
[7.16]
i rezult expresia pentru H
B
:
s i tg * D H H
A B
+
[7.17]
Diferen a de nivel se determin din la egalitatea:
A B AB
H H h
[7.18]
unde valoarea lui H
B
se nlocuiete cu rela ia [7.17]:
s i tg * D h
AB
+
[7.19]
Rela iile de calcul pentru diferen a de nivel i cota punctului, aa cum
sunt prezentate mai sus, sunt valabile numai n cazul n care distan a
orizontal D este mai mic de 500m. Dac aceast valoare este mai
mare, atunci intervine o corec ie datorat sfericit ii i refrac iei
atmosferice, ce are expresia :
( )
2R
D
k 1 C
2
[7.20]
n care:
k este coeficientul de refrac ie atmosferic (k=0,13 pentru teritoriul
Romniei),
R este raza medie a p mntului (R = 6379 km)
Aceast corec ie este totdeauna pozitiv i se adaug la diferen a de
nivel.
7.5 Nivelmentul hidrostatic.
Principiul de func ionare este cel al vaselor comunicante, iar cel mai
cunoscut i folosit mod de lucru cu nivelul hidrostatic este cel al
furtunului cu ap folosit pe antiere pentru transmiterea unei cote n mai
multe puncte. Din figura 7.8 se observ c de pe zidul pe care se afl
79
Topografia n construc iile civile
punctul A se transmite pe zidul punctului B cota lui A.
Pentru determinarea diferen ei de nivel ntre punctele A i B, se vor
m sura cu o rigl sau rulet segmentele a i b, rezultnd :
b a h
B A

[7.21]
i cota punctului B cu rela ia:
b a H h H H
A B A A B
+ +

[7.22]
a
b
h
A
B
Figura 7.77 - Nivelmentul hidrostatic.
Pentru m sur torile efectuate cu furtunul cu ap , precizia
determin rilor se nscrie n limita a 0,5...1cm pentru distan e de sub
50m.
7.6 Drumuirea de nivelment geometric.
Prin aceast metod se urm rete determinarea cotelor unor puncte
intermediare situate ntre dou puncte de cot cunoscut . Dac
m sur torile se efectueaz cu determinarea numai o singur dat a
diferen elor de nivel, drumuirea va fi una simpl de nivelment; dac
diferen ele de nivel se determin de dou ori ( fie prin schimbarea
altitudinii planului de vizare fie prin efectuarea m sur torilor "dus-ntors"
atunci spunem c se execut o drumuire de dublu nivelment. Pentru a se
putea vedea modul de calcul al unei drumuiri, se vor analiza datele
prezentate n figura 7.9.
a 1 b 1
a 2 b 2
a 3 b 3
a 4 b 4
A
B
1
2
3
h 1
h 2
h 3
h 4
h A B
Figura 7.78 - Drumuirea de nivelment geometric sprijinit la capete.
Opera iile de teren la o astfel de lucrare constau din alegerea pozi iei
i marcarea punctelor intermediare 1,2, 3, instalarea de mire pe punctele
80
Topografia n construc iile civile
A i 1 i alegerea i aezarea n sta ie a instrumentului de nivelment n
sta ia S
1
. Din aceast sta ie se fac citirile a
1
i b
1
pe cele dou mire. Se
mut apoi mira din A n punctul 2, aparatul se instaleaz n sta ia S
2
, iar
mira din punctul 1 se orienteaz cu fa a c tre aparatul din sta ia S
2
. Se
vor efectua citirile a
2
i b
2
. Opera iunile se repet pn la terminarea
traseului pe punctul B. Ca date ini iale cunoscute se consider cotele
punctelor A i B, respectiv H
A
i H
B
. Pe teren se vor efectua citirile pe
mirele amplasate pe punctele A, 1, 2, 3, B, notate cu a
i
respectiv b
i
.
Calculul diferen elor de nivel func ie de citirile pe mir se face cu
rela iile:
b a h
b a h
b a h
b a h
n n n
2 2 2
1 1 1
[7.23]
n acelai timp ns se poate calcula diferen a de nivel ntre A i B din
cotele punctelor care sunt valori cunoscute:
B A
coord
H H h
B A

[7.24]
Din punct de vedere matematic, dac m sur torile nu ar fi nso ite de
erorile de m surare, ntre rela iile [7.23] i [7.24] s-ar putea pune semnul
egalit ii. Din punct de vedere topografic ns , apari ia erorilor de
m surare conduce la nerespectarea condi iei matematice. Pentru
calculul erorii vom folosi valoarea ob inut prin rela ia [7.23] ca valoare
afectat de erori, fiind rezultat din valorile citite pe mire i valoarea
ob inut din rela ia [7.24] ca valoare just , ob inut din valori
considerate neafectate de erori. n aceast situa ie, eroarea drumuirii va
fi dat de rela ia:
coord
B A h
h h justa valoarea eronata valoarea e

[7.25]
Dac valoarea este mai mic cel mult egal cu toleran a
km * km
D e T ,
unde :
e
km
- eroarea pe kilometru conform c r ii tehnice a aparatului,
D
km
- lungimea n kilometrii a traseului de nivelment,
se calculeaz corec ia total :
h h e c
B A h h


[7.26]
respectiv corec ia unitar
D
c
c
h
u
. Pentru un niveleu cu lungimea d
i
corec ia ce se va aplica diferen ei de nivel va fi dat de rela ia :
i u i
d * c c
[7.27]
iar pentru o diferen de nivel compensat , h
i
comp.
, rela ia de calcul va
fi:
h
i
comp.
= h
i
+ c
i
[7.28]
Cu valorile astfel calculate se vor ob ine cotele definitive
81
Topografia n construc iile civile
(compensate) ale punctelor drumuirii de nivelment:
H
1
comp
= H
A
+ h
1
comp
H
2
comp
= H
1
+ h
2
comp
. . . . . . . . . . . . . . . [7.29]
H
B
comp
= H
n
+ h
n
comp
= H
B
dat
( control)
Compensarea se poate face ns i pe cote, nu numai pe diferen e de
nivel; n acest caz:
H
1
comp
= H
A
+ h
1
+ c
1
H
2
comp
= H
1
comp
+ h
2
+ c
2
. . . . . . . . . . . . . . . [7.30]
H
B
comp
= H
n
comp
+ h
n
+ c
n
= H
B
dat
( control)
7.6.1 Drumuirea de nivelment nchis pe punctul de plecare.
Dac vom considera c ntr-o drumuire de nivelment geometric
punctul ini ial coincide cu punctul final, ntre ele determinndu-se cotele
unor puncte intermediare, atunci drumuirea este nchis pe punctul de
plecare. n acest caz, condi ia matematic este ca suma diferen elor de
nivel s fie nul . Acest fapt conduce la determinarea valorii juste a
diferen ei de nivel care trebuie s fie nul , n timp ce suma diferen elor
de nivel calculat conform rela iilor [7.23] reprezint valoarea eronat .
Putem scrie aadar c :
h justa valoarea eronata valoarea e
h

[7.31]
iar expresia corec iei totale va fi de forma:
h e c
h h

[7.32]
Toate celelalte calcule se desf oar dup modelul celor de la
drumuirea de nivelment geometric sprijinit la capete.
7.6.2 Drumuirea cu punct nodal.
Considernd situa ia n care se dau trei puncte de cot cunoscut ,
ntre care se efectueaz drumuiri, iar acestea se ntlnesc ntr-un punct,
acest punct este considerat un nod al celor trei drumuiri efectuate. Cota
sa va putea fi determinat cu o precizie mai mare datorit faptului c
pentru el este posibil s se determine cota din fiecare drumuire.
Considernd c cele trei valori sunt apropiate ntre ele, ncadrndu-se n
toleran , atunci valoarea cea mai probabil a cotei punctului nodal va fi
de forma:
H
H p H p H p
p p p
N
N N N

+ +
+ +
1
1
2
2
3
3
1 2 3
[7.33]
n care p
i
reprezint ponderile sau gradul de ncredere ce se acord
m sur torilor din fiecare drumuire. Aceste ponderi sunt invers
propor ionale cu lungimile drumuirilor, astfel :
;
D
1
p ;
D
1
p ;
D
1
p
3
3
2
2
1
1

[7.34]
82
Topografia n construc iile civile
Dup ce a fost calculat cota punctului nodal, drumuirile ntre
punctele de cot cunoscut i punctul nodal se calculeaz i se
compenseaz ca drumuiri sprijinite la capete.
7.7 Ridicarea detaliilor altimetrice.
Procedeele care permit determinarea pozi iei pe n ime a detaliilor
din teren sunt : radierea de nivelment, profile i combina ii de drumuire
cu profile. Aceste metode sunt folosite func ie de configura ia suprafe ei
de teren ce se va m sura i func ie de destina ia lucr rii. Astel, radierile
de nivelment se vor folosi pentru suprafe e mari, n timp ce metoda
profilelor se preteaz foarte bine cerin elor proiect rii c ilor de
comunica ie terestr (drumuri sau c i ferate), n general acelor lucr ri
care necesit ridic ri sub forma unor benzi.
7.7.1 Radieri de nivelment.
Prin aplicarea acestei metode este posibil determinarea cotelor mai
multor puncte din aceeai sta ie de nivelment.
Se consider date cunoscute cota punctelor 101 i 102 (figura 7.10).
Acestea provin fie dintr-o drumuire de nivelment ce se execut simultan
cu radierile dar se prelucreaz fiecare separat, fie sunt puncte de
nivelment de cot cunoscut .
Dup aezarea pe punctele cunoscute a mirelor i efectuarea citirilor
a
i
i b
i
din sta ia de nivelment, se execut i citirile c
i
c tre punctele
1001, 1002, 1003, etc. Deoarece cota punctului 101, H
101
este cunoscut ,
se poate calcula altitudinea planului de vizare H
v
cu rela ia:
i v
a H H +
101
[7.35]
1 0 0 1
1 0 0 2
1 0 0 3
a i c 1 c 2 c 3 b i
H v
1 0 1
1 0 2
1 0 1
1 0 0 1
1 0 0 2
1 0 0 3
1 0 2
H 1 0 1
H 1 0 0 1 H 1 0 0 2
Figura 7.79 - Radieri de nivelment.
Fa a de aceast valoare se vor putea calcula cotele punctelor radiate
nivelitic cu rela ii de tipul :
2 1002
1 1001
c H H
c H H
v
v


[7.36]
83
Topografia n construc iile civile
Dac instrumentul de nivelment are i cerc orizontal, prin efectuarea
lecturii la cerc i calculnd distan a de la aparat la punct pe cale
stadimetric , se poate proceda la raportarea n coordonate rectangulare
sau polare a punctelor radiate nivelitic.
7.7.2 Metoda profilelor.
Se folosete la lucr rile n vederea proiect rii de drumuri sau c i
ferate. Dup felul lor, profilele pot fi longitudinale sau transversale. n
proiectare, primele se folosesc la stabilirea profilului n lung al c ii de
comunica ie, n timp ce profilele transversale permit stabilirea amprizei
(l imea total ) c ii.

1 0 1
1 0 2
1 0 0 0
1 0 3
1 0 4
S 1
S 2
S 3
1 0 0 1
1 0 0 2
1 0 0 3
1 0 0 4
1 0 0 5
a x u l d r u m u l u i
Figura 7.80 - Metoda profilelor.
Din punct de vedere al execut rii lucr rilor topografice, aceast
metod este o combina ie de drumuire de nivelment, care urm rete s
determine cotele punctelor situate n axul c ii, simultan cu radierile de
nivelment executate asupra unor puncte ce se situeaz pe un aliniament
perpendicular pe axul c ii. Att punctele de drumuire ct i cele situate
pe profilele transversale se aleg la schimb rile de panta ale terenului.
Cotele punctelor de pe profilele transversale se calculeaz cu ajutorul
altitudinii planului de vizare din sta ia corespunz toare.
7.8 Nivelmentul suprafeelor.
Dac metodele descrise pn acum se pot aplica n terenuri cu o
accidenta ie mare la fel de bine ca i n terenuri aproximativ plane, n
cele ce urmeaz se vor prezenta posibilit i de executare a nivelmentului
pe suprafe e cu a accidentare nesemnificativ , pe care urmeaz s se
amplaseze construc ii industriale, civile sau agricole ce necesit o
sistematizare vertical . Func ie de precizia cerut , m rimea suprafe ei
sau de relief, nivelmetul suprafe elor se poate execut pe p trate mici
sau mari.
7.8.1 Nivelmentul suprafe elor prin p trate mici.
Acest procedeu se folosete la suprafe e relativ mici ( sub 5 ha), cnd
terenul nu are o pant mai mare de 5 i f r o acoperire mare.
Metoda presupune realizarea unei re ele de p trate cu latura pn la
50m (figura 7.12), col urile p tratelor urmnd a se folosi drept puncte
c rora li se va determina cota. n zona de lucru se presupune c exist
un punct RN, de cot cunoscut H
RN
, sau n lipsa lui se va efectua o
drumuire de nivelment de la un reper la unul din punctele re elei de
patrate (de exemplu la punctul 1). Dac lungimea vizelor (maxim 200m)
permite, se va instala aparatul n sta ia S
1
din care se vor efectua citirile
84
Topografia n construc iile civile
pe mirele amplasate pe punctele 1, 2, ... etc. Se vor ob ine lecturile c
1
,
c
2
, ..., c
n
.
Se mut aparatul pe un nou amplasament, S
2
, din care se fac citirile
c
1
, c
2
, ..., c
n
. Dac diferen ele c
i
- c
i
sunt constante, cu varia ii n limita
a maximum 4 mm, atunci se poate trece la calculul cotelor punctelor.
Pentru aceasta, se va calcula pentru fiecare punct media celor dou
citiri, c
i
i c
i
, valoarea cu care se vor calcula cotele punctelor din re eaua
de p trate.
1
1 m v
c H H +
[7.37]
unde c
m1
reprezint media citirilor pe punctul 1.
S 1
S 2
1 2 3 4 5
R N ( H R N )
1 0 - 3 0 m
c 1
c 1 '
c 2
c 2 '
Figura 7.81 - Nivelmentul suprafetelor prin patrate mici.
Cotele punctelor se calculeaz , func ie de altitudinea planului de vizare,
cu formula:
i
m v i
c H H
[7.38]
Dac suprafa a este la limita superioar a condi iei de pant medie a
terenului sau acoperirea terenului este mare, cotele punctelor se vor
determina printr-o drumuire de nivelment cu puncte radiate.
7.8.2 Nivelmentul suprafe elor prin p trate mari.
Calculul cotelor punctelor este func ie de metoda aleas pentru
efectuarea lucr rilor de teren: fie se determin citirile pe mirele
amplasate n col urile fiec rui p trat, fie se execut o drumuire de
nivelment nchis pe punctul de plecare.
85
Topografia n construc iile civile
S 1
S 2
1 2 3 4 5
R N ( H R N )
5 0 - 2 0 0 m
c 2 c 2 '
S 3 S 4
S 5 S 1 0
S 9 S 8
S 7
S 6
1 0 9 8 7 6
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
2 0 1 9 1 8 1 7 1 6
Figura 7.82 - Nivelmentul suprafe elor prin p trate mari.
Patratele vor avea laturile de pn la 200 de metri, iar construc ia se
va realiza cu ajutorul unui teodolit sau a unui tahimetru.
Ridicarea altimetric n p trate izolate se efectueaz instalnd
instrumentul de nivelment la intersec ia diagonalelor p tratului (cu
abatere de 2-3m). Din aceast sta ie se radiaz toate cele patru col uri
ale p tratului. Din figura 7.13, se observ c nu este necesar
sta ionarea n toate p tratele ci numai n cele care asigura determinarea
cotei col urilor. Punctul 8 este determinat din sta iile S
2
i S
3
, astfel c nu
mai este necesar sta ionarea n patratul delimitat de punctele 8, 9, 12 i
13.
Controlul citirilor se face pe diagonal , fa de o latur i anume :
9 2' 9' 2
c c c c + +
[7.38]
Aceast egalitate, dac este satisf cut cu o toleran a de 3mm,
m sur torile se consider bune i se pot folosi la calculul cotelor. Cotele
se determin prin drumuire nchis pe punctul de plecare pentru
punctele situate pe conturul suprafe ei i prin drumuire sprijinit la
capete pentru punctele situate n interiorul suprafe ei.
Un alt mod de efectuarea m sur torilor este i cel n care pe col urile
1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16,17, 18, 19, 20, 11 i 10 se execut o drumuire
nchis , iar cotele punctelor 7,8,9,12,13,14 se determin ca puncte
radiate.
7.9 Nivelmentul n condiii speciale.
O serie de lucr ri de nivelment urm resc fie s transmit o cot peste
un curs de ap , fie s se efectueze lucr ri de nivelment prin terenuri
ml tinoase sau cu pante mari. Fiecare din lucr rile enumerate mai sus
au un specific propriu, fapt ce conduce la tratarea diferit a fiec rui caz
n parte.
7.9.1 Nivelmentul peste cursuri de ap .
Aceast opera iune se impune cnd l imea luciului de ap este sub
86
Topografia n construc iile civile
300m. Se poate apela pentru rezolvarea problemei fie la metodele
clasice, constnd din efectuarea unor drumuiri de nivelment geometric
ce traverseaz apa pe podurile existente, sau sunt efectuate iarna cnd
apa este nghe at , dar se pot rezolva i cu ajutorul nivelului luciului de
ap sau prin efectuarea de m sur tori de pe un mal pe altul.
n primul caz se vor amenaja pe maluri, mici incinte protejate, n care
nivelul apei nu este afectat de curen i sau valuri, iar n acest incint se
materializeaz cu cte un arus nivelul apei la un anumit moment. Pe
ambele maluri, nivelul apei fiind acelai, dac se cunoate cota pe un
mal, pe cel lalt mal cota va fi aceeai.
1 4
1 5
1 6
1 7
Figura 7.83 -Panou glisant pe mir .
Pentru cazul n care cursul de ap are l ime mai mare de 300 m, pe
mir se monteaz un panou glisant negru (figura 7.14) ce are la mijlocul
lui o fant cu l ime de 2...5 cm. Datorit conului creat de grosimea
firului reticular orizontal, acesta practic se suprapune peste mai multe
diviziuni centimetrice. Inconvenientul este rezolvat prin vizarea fantei din
panoul glisant, fant ce este adus prin deplasarea panoului, pe firul
reticular orizontal. Citirea se consider a fi media citirilor de la partea
superioar respectiv inferioar a fantei suprapus pe mir .
Aceeai problem se poate rezolva prin alegerea pe fiecare mal a cte
unei sta ii, S
1
i S
2
, iar la distan de sub 30m de fiecare sta ie se aleg
puncte care se materializeaz prin rui (figura 7.15). Din fiecare sta ie
se efectueaz lecturi pe mirele instalate pe punctele bornate, A i B,
lecturi ce se folosesc la determinarea diferen ei de nivel. Dac valorilor
ob inute difer cu mai pu in de 10mm ntre ele, atunci diferen a de nivel
ntre cei doi rui se consider media aritmetic a determin rilor.
87
Topografia n construc iile civile
S 1 S 2
A
B
a 1
a 2
b 1
b 2
Figura 7.84 - Transmiterea cotelor peste ap .
Astfel :
1 1
b a h
'
AB
[7.39]
pentru sta ia S
1
, respectiv din sta ia S
2
diferen a de nivel va fi :
2 2
b a h
"
AB
[7.40]
iar diferen a de nivel definitiv este :
2
" h ' h
h
AB AB
AB
+
[7.41]
Pentru diminuarea influen ei condi iilor de mediu n determinarea
diferen elor de nivel, se vor efectua m sur tori diminea a, n zori i dup
amiaza, n jurul orei 16.
7.9.2 Nivelmentul n terenuri ml tinoase.
Deoarece stabilitatea operatorului, a instrumentului de nivelment i a
mirelor este practic inexistent , se impune g sirea de solu ii pentru a
asigura stabilitatea instrumentului, mirelor i operatorilor. Acest lucru
conduce la g sirea unei solu ii pentru a crea posibilitatea ca i n astfel
de zone s se poat executa lucr ri.
Solu ia o reprezint :
instalarea instrumentului de nivelment pe pari de lemn, b tu i oblic,
instalarea mirelor, deasemeni, pe pari de lemn,
construirea de podine de lucru, pentru operatori, independente de
parii pe care se instaleaz nivela,
efectuarea lecturilor se va face de doi operatori, unul pentru sensul
nainte i altul pentru sensul napoi.
88
Topografia n construc iile civile
Figura 7.85 - Nivelment n teren ml tinos.
Instrumentele de nivelment folosite se recomand s fie din categoria
instrumentelor cu orizontalizare automat a axei de vizare.
7.9.3 Nivelmentul terenurilor cu pant mare.
Dac dorim s determin m diferen a de nivel ntre dou puncte
situate pe un versant cu pant mare, n condi iile n care precizia
determin rii nu trebuie s fie mare, se poate folosi o metod expeditiv .
Aceasta necesit dou mire i un boloboc (figura 7.17). Una din mire se
aeaz orizontal pe punctul A, orizontalitate care se realizeaz cu
ajutorul bolobocului, iar pe a dou mir , aezat vertical cu ajutorul unui
fir cu plumb, se citete diferen a de nivel h
i
. Opera iunea se repeta pn
la punctul B. Diferen a de nivel ntre A i B se determin ca sum a
difern elor de nivel pe fiecare tronson n parte.
B
A

h 1
h 2

h 3

h 4
Figura 7.86 - Nivelmentul terenurilor accidentate.
4 3 2 1 AB
h h h h h + + +
[7.42]
Metoda descris mai sus permite i determinarea distan ei orizontale
ntre A i B, simultan cu determinarea diferen ei de nivel.
7.9.4 Precizia nivelmentului geometric.
Pornind de la rela ia [7.23], pentru calculul diferen ei de nivel func ie
de citirile pe mir , putem scrie c :
n n AB
b a b a b a h + + +
2 2 1 1

[7.43]
i dac vom considera c citirile pe mir sunt afectate de erorile e
1
, e
1
',
e
2
, e
2
', . . . e
n
, e
n
', diferen a de nivel
AB
h
va fi afectat de aceste erori
astfel:
h
AB
+e
h
= (a
1
+e
1
) - (b
1
+ e
1
')+ (a
2
+e
2
)-(b
2
+e
2
')+ . . . . + (a
n
+e
n
)-
89
Topografia n construc iile civile
(b
n
+e
n
') [7.44]
Prin sc derea rela iilor [7.43] i [7.44], se ajunge la :
e
h
= e
1
- e
1
' + e
2
- e
2
' + . . . . + e
n
- e
n
' [7.45]
Deoarece m sur torile sunt efectuate cu acelai aparat, de c tre un
singur operator, n condi ii exterioare aproximativ identice, putem
considera c erorile sunt egale ntre ele, adic :
e
1
= e
1
' = e
2
= e
2
' = . . . . = e
n
= e
n
' = e [7.46]
Eroarea total va fi suma erorilor componente, sau :
E = e e + . . . . e [7.47]
care prin ridicare la p trat i neglijarea produselor par iale ca c p ta
forma:
2n e e e e E
2 2 2
t + + +
[7.48]
Dar lungimea drumuirii D = 2.n.d unde n este num rul de sta ii i d
reprezint lungimea unei portei. n acest fel rela ia [7.48] devine :
D e' D
d
e
d
D
e E t t t [7.49]
n care e reprezint influen a preciziei aparatului.
7.9.5 Ob inerea curbelor de nivel pe plan.
Principiul de ob inere a curbelor de nivel a fost stabil n capitolul
referitor la probleme ce se pot rezolva pe h r i i planuri. Cum ns nu
dispunem de mulajul care s reprezinte la scar terenul, pe care s -l
putem sec iona cu planuri paralele situate la distan e egale cu
echidistan a curbelor de nivel, vom rezolva problema pornind de la
cotele unor puncte situate n teren.
1 1 0 . 0 0
1 1 0 . 5 0
1 1 1 . 0 0
1 1 1 . 5 0
1 1 2 . 0 0
1 1 2 . 5 0
1 1 3 . 0 0
A
1 0 9 . 8 3
B
1 1 3 . 1 5
Figura 7.87 - Interpolarea curbelor de nivel cu izograful.
Pornind de la condi ia c punctele de cot cunoscut sunt astfel alese
nct s reprezinte schimb rile de pant , vom accepta c ntre dou
puncte de cot cunoscut terenul crete uniform. Pentru interpolare se
va desena pe un suport transparent (calc sau folie) o re ea de 15...20 de
linii paralele la distan a de 3...5 mm una de alta (figura 7.18). Num rul
de linii precum i distan a dintre ele este func ie de accidenta ia
terenului pentru care dorim s interpol m curbe. La un teren cu
90
Topografia n construc iile civile
accidenta ie pronun at distan a ntre linii va fi mai mic , n timp ce la un
teren cu relief plan, liniile vor fi la distan a mai mare una de alta. Liniile
paralele se vor inscrip iona cu cotele corespunz toare echidistan ei
curbelor de nivel ce se vor desena. Aceast folie se suprapune peste
desenul ce con ine punctele cotate astfel ca punctul A de cot 109,83m
de pe desenul cu puncte s se pozitioneze corespunz tor pe izograf.
Acesta se rotete pn ce punctul B de cot 113.15m de pe desenul cu
puncte se pozi ioneaz pe izograf. Cu un ac se n eap punctele de
intersec ie ntre aliniamentul AB i paralele izografului. Repetnd
opera iunea pentru toate perechile vecine de puncte i unind punctele
n epate, de aceeai valoare, se ob in curbele de nivel.
8 TOPOGRAFIE APLICAT.
Totalitatea no iunilor abordate n primele capitole se concretizau n
posibilitatea de a determina pozi ia unor detalii din teren ntr-un sistem
de coordonate unitar i omogen; cu alte cuvinte pn acum nu am f cut
altceva dect s consemn m o situa ie existent n teren. Cum ns
nimic nu este venic, n capitolul de fa vom vedea cum se pot
transpune n realitate proiectele de investi ii ce urm resc realizarea de
noi construc ii, fie c este vorba de construc ii civile, industriale,
hidrotehnice sau de c i de comunica ii. Cu studiul metodelor de
transpunere din punct de vedere topografic a proiectelor n teren, se
ocup topografia inginereasc sau topografia aplicat .
8.1 Lucrri topografice la proiectarea construciilor.
Orice lucrare de investi ii parcurge o serie de etape care sunt, din
punct de vedere al con inutului, identice. O prim etap este cea n care,
dup ce a ap rut ideea investi iei se impune s se studieze dac i n ce
condi ii tehnice, economice i financiare este posibil realizarea
investi iei. Pentru aceasta, din punct de vedere topografic, este necesar
s existe planuri de situa ie care s permit studierea investi iei n
condi iile exacte ale terenului. Aceste planuri fie c pot exista din lucr ri
anterioare i, pentru c nu au ap rut elemente noi sau acestea sunt
pu ine, pot fi folosite ca atare, sau, n cazul n care aceste planuri nu
exist vor trebui ntocmite. n general aceste planuri sunt fie la scara
1:25000 - 1:5000 pentru studiile de amplasament, fie la sc ri mari,
1:1000 - 1:5000 pentru elaborarea proiectului. Pe astfel de planuri,
proiectantul va gndi toat investi ia. Aceasta este etapa numit studiu
tehnico-economic - S.T.E. i ea poate con ine una sau mai multe
variante de execu ie a investi iei. n baza acestei documenta ii, factorii
de decizie hot r sc care este varianta ce se va transpune n practic .
Odat hot rrea luat , proiectantul va detalia varianta final n vederea
execu iei propriuzise a investi iei; acum solu iile prezentate sunt
concrete i urmeaz s se execute. O astfel de faze se numete proiect
de execu ie - P.E. Exist situa ii n care cele dou etape se contopesc,
deoarece investi ia este una comun , nu ridic probleme de proiectare
sau execu ie deosebite, nu are dect o singur solu ie, astfel c se
ajunge la un proiect faz unic - P.F.U..
91
Topografia n construc iile civile
Nu numai lucr rile topografice sunt necesare n aceast faz , ci i cele
legate de geologia i geotehnica locului (pentru a se vedea dac i n ce
condi ii terenul suport construc ia) i de hidrologie.
Partea care presupune transpunerea n teren a investi iei ncepe dup
ce a fost elaborat i avizat proiectul de execu ie. Din acest moment,
ntreaga lucrare se va materializa i cu aportul activit ii topografice.
Activitatea ns , cu toat complexitatea ei, se poate reduce la tras ri de
elemente pe teren : distan e, unghiuri, cote, linii de pant , transmiteri de
cote la etaj sau n funda ii, etc.
8.2 Trasarea pe teren a elementelor topografice.
8.2.1 Trasarea unghiurilor.
Indiferent de precizia cu care se va trasa unghiul, datele cunoscute
sunt aceleai pentru toate cazurile. Se consider cunoscute coordonatele
punctelor A,B i C, iar n teren exist dou puncte A i B, care constituie
direc ia de referin fat de care se va trasa unghiul .
Din coordonatele punctelor se vor calcula orient rile
AB
i
AC
cu
rela iile:
AC
AC
AC
AB
AB
AB
y
x
tg ;
y
x
tg
[8.1]
Valoarea unghiului va rezulta ca diferen a celor dou orient ri
(figura 8.1) i va reprezenta m rimea proiectat a unghiului ce se va
trasa.
8.2.1.1 Trasarea unghiurilor cu precizie redus.
Se instaleaz teodolitul n punctul A, se vizeaz punctul B i ce face
citirea c
B
, care n general este diferit de 0. La valoarea citit se adun
m rimea calculat a unghiului , ob inndu-se citirea c tre punctul C. Se
va roti teodolitul n sens orar pn ce la dispozitivul de citire se ob ine
valoarea calculat a citirii C
C
. La o distan oarecare, un jalon, ce va
materializa unghiul trasat, se deplaseaz convenabil pn cnd se
suprapune peste firul reticular verticat al lunetei teodolitului. Vrful
jalonului va materializa direc ia AC.
A
B
C

Figura 8.88 - Trasarea cu precizie redus .


Trasarea se poate face i procednd la aducerea diviziunii 0 a
92
Topografia n construc iile civile
cercului orizontal gradat pe direc ia ini ial , AB. n acest caz, ini ial se va
g si diviziunea 0 a cercului gradat, se va bloca micarea
nregistratoare i se va viza punctul B. Citirea c tre punctul C va fi acum
identic cu m rimea unghiului , dup care se va proceda identic ca n
cazul general. Din punct de vedere al preciziei rezultatului final, ambele
metode sunt comparabile, aducerea lui "0" pe direc ia ini ial necesitnd
ns timp n plus fa de cazul general.
8.2.1.2 Trasarea unghiurilor cu precizie medie.
Datele cunoscute i elementele ce se calculeaz sunt aceleai. Pentru
trasare se instaleaz teodolitul n punctul A, se vizeaz , cu luneta n
pozi ia I (cerc vertical stnga-CS) punctul B i ce face citirea C
B
.
B
A
C
C '
C "

Figura 8.89 - Trasarea cu precizie medie.


Se rotete teodolitul n sens orar pn ce la dispozitivul de citire se
ob ine valoarea calculat a citirii C
C
; la o distan oarecare, un cui sau
un ac vor materializa unghiul trasat. Se aduce aparatul n pozi ia a II-a
(cerc vertical dreapta-CD) i se vizeaz punctul B f cndu-se citirea C
B
;
aceasta va diferi de citirea din pozi ia I cu aproximativ 200
g
. La aceast
citire se adaug valoarea unghiului calculat i se ob ine citirea C"
C
care
se va introduce la dispozitivul de citire prin rotirea teodolitului n sens
orar. Se va ob ine o direc ie AC", apropiat de AC'. Unghiul proiectat ,
trasat cu precizie medie, va fi determinat de bisectoarea unghiului
format de direc iile AC i AC, iar punctul C se afl la jum tatea
segmentului C'C".
Un caz particular este cel n care pe direc ia ini ial , n pozi ia CS se
aduce diviziunea "0" a cercului orizontal. n continuare, se procedeaz
identic ca n cazul general.
8.2.1.3 Trasarea unghiurilor cu precizie ridicat.
Metoda permite ob inerea celor mai bune precizii la trasarea
unghiurilor i este de fapt o combina ie de trasare de unghi i trasare de
element liniar de lungime mic . Teodolitul instalat n punctul A va viza
punctul B, viz c reia i va corespunde citirea C
B
. Fa a de acest direc ie
se va trasa, cu precizie sc zut unghiul , ob innd direc ia AC', dup
care unghiul astfel trasat se va m sura cu precizie, folosind, de exemplu
una din metodele de m surare a unghiurilor izolate, cum este metoda
93
Topografia n construc iile civile
repeti iei, sau folosind metoda seriilor.
B
A
C
C '

'


q
Figura 8.90 - Trasarea cu precizie ridicat .
Dup prelucrarea m sur torilor i ob inerea valorii celei mai
probabile, unghiul trasat cu precizie sc zut dar m surat precis, ', va
diferi de unghiul proiectat, , cu o cantitate ;
'
[8.2]
Acestei m rimi unghiulare i corespunde o m rime liniar q, care se
poate calcula, cu rela ia:
tg d q
[8.3]
sau, deoarece unghiul este foarte mic, cu rela ia:
cc
cc

d q [8.4]
Cantitatea q se aplic n teren construind pe aliniamentul AC o
perpendicular ; prin aplicarea cantit ii q, se ob ine pozi ia punctului C,
care definete unghiul proiectat .
Indiferent de metoda de trasare aplicat , unghiurile vor fi afectate de
erorile direc iilor ce compun unghiul. La rndul lor direc iile vor fi
eronate, eroarea medie p tratic pentru o direc ie avnd forma:
94
Topografia n construc iile civile
m m m m m m
dir c r i m CE
t + + + +
2 2 2 2 2
[8.5]
unde:
m
c
reprezint eroarea datorat centr rii aparatului pe punctul de
sta ie;
m
r
eroarea de centrare a m rcii sau semnalului vizat (eroare de
reduc ie);
m
i
eroarea instrumental a aparatului folosit la trasare;
m
m
eroarea de m surare;
m
CE
eroarea datorat condi iilor exterioare.
La rndul lor, erorile componente au expresii de forma:
m
i
- eroarea instrumental are expresia:
m m m m m m
i co v i d ex
t + + + +
lim
2 2 2 2 2
[8.6]
unde:
m
colim
este eroarea de colima ie a lunetei teodolitului
m
v
este eroarea de nclinare a axei verticale a teodolitului
m
i
eroare de nclinare a axei secundare, a umerilor lunetei,
m
d
eroarea de divizare a cercului orizontal i a dispozitivului de citire,
m
ex
eroarea de excentricitate a cercurilor orizontale (alidad i limb),
iar eroarea de m surare are expresia:
m m m
m c viz
t +
2 2
[8.7]
unde:
m
c
este eroarea de citire datorat aproxima iei dispozitivului de citire,
m
viz
este eroarea de vizare.
8.2.2 Trasarea pe teren a distan elor.
Trasarea distan elor pe teren se poate face, la fel ca i m surarea,
direct sau indirect. Indiferent de procedeul ce se va adopta, fie din
coordonatele proiectate ale punctelor ce definesc distan a, fie din
proiect, se cunoate m rimea ce urmeaz a fi trasat , totdeauna
valoarea reprezentnd distan a orizontal . Aceasta nseamn c dac
avem de trasat o distan i punctele ce o definesc se afl la cote
diferite, va fi necesar s trecem de la distan a orizontal la lungimea
nclinat . Trasarea propriu-zis se va compune, indiferent de metoda
aleas , din dou etape: prima n care se traseaz o distan apropiat ca
valoare cu cea proiectat i a doua n care se traseaz diferen a pn la
valoarea proiectat .
8.2.2.1 Trasarea pe cale direct.
Pentru a putea face o trasare de distan pe cale direct va trebui s
dispunem de o rulet , sau pentru tras ri foarte precise de un fir invar.
95
Topografia n construc iile civile
D p r o i e c t
A
B
d
D
Figura 8.91 - Trasarea direct a distan elor orizontale.
n figura 8.4 se arat c ntr-o faz ini ial s-a trasat distan a
orizontal aproximativ D, diferit de cea proiectat D
proiect.
. Dup
m surare, distan ei D i se calculeaz toate corec iile necesare:
de etalonare : l
k
= l
o
- l
n

unde l
o
- lungimea real ; l
n
- lungimea nominal ;
de ntindere :
( )
0
n
P
F F E S
l 1000
l

unde: l
n
- lungimea nominal , S - sec iunea transversal a ruletei,
exprimat n cm
2
, E - modulul de elasticitate al o elului ( 2,1. 104
kg/mm
2
), F - for a n timpul m sur rii, F
o
- for a la etalonare;
de temperatur :
l
t
= l
t
- l
etal
= l * (t - t
o
)
unde : l - lungimea panglicii, coeficientul de dilatare termic liniar a
o elului avnd valoarea de 0,0115mm/grad celsius/m, t - temperatura la
momentul m sur rii, t
o
- temperatura la momentul etalon rii;
de reducere la orizont :
3
4 2
0
8l
h
2l
h
l
unde l este lungimea nclinat i h este diferen a de nivel ntre capetele
distan ei de trasat.
Toate aceste corec ii se vor aplica cu semnul schimbat fa de cele ce
s-ar aplica n cazul m sur rii.
8.2.2.2 Trasarea pe cale indirect.
n practic se pot ntlni cazuri n care avem de aplicat distan a
orizontal , iar ntre punctele A i B (figura 8.5) terenul este fie orizontal,
fie are o diferen de nivel h sau face cu orizontala un unghi de pant .
96
Topografia n construc iile civile
D p r o i e c t
A
B
d
D

B '
h
Figura 8.92 - Trasarea indirect a distan elor.
Cnd valorile pentru h sau nu se dau prin proiect, ele se vor
determina prin m surare la teren. Trasarea propriu-zis presupune
aplicare unei distan e D sau a unei lungimi nclinate L, care vor diferi de
valoarea proiectat . Diferen a pn la valoarea proiectat se va aplica cu
o rulet , direct n teren, fa a de punctul B'.
8.2.3 Trasarea cotelor proiectate.
Datele cunoscute n acest caz se refer la existen a n teren a
reperului de nivelment a c rui cot este cunoscut , H
A
, cota punctului ce
urmeaz a fi trasat pe n l ime, H
B
, precum i distan a orizontal D, ntre
reperul de nivelment i punctul ce se va trasa pe n l ime (acolo unde
este cazul). Trasarea se poate face prin nivelment geometric, de mijloc
sau de cap t, nivelment trigonometric sau nivelment hidrostatic.
8.2.3.1 Trasarea cotelor prin nivelment geometric.
La trasarea cotelor folosind acest procedeu, se folosete principiul
vizelor orizontale; la fel ca i la m surarea cotelor, nivelmentul poate fi
de mijloc sau de cap t. Cel de al doilea se folosete foarte rar datorit
erorilor ce intervin la determinarea n l imii aparatului. Aparatura
necesar se compune din instrumentul de nivelment i cel pu in o mir .
8.2.3.1.1 Trasarea prin nivelment geometric de mijloc.
n figura 8.6, se cunoate pozi ia altimetric a punctului A, n teren,
precum i valorile cotelor punctelor A i B. Se cere s se traseze pe
n l ime punctul B.
A
B
a
H A
H B t e r e n
b p r
b t e r e n
H B p r .
s u p r a f a t a d e n i v e l " 0 "
Figura 8.93 - Trasarea cotelor prin nivelment geometric de mijloc.
97
Topografia n construc iile civile
Din figur se poate scrie c :
H a H b
A B pr
pr
+ +
[8.8]
unde a se citete pe mira amplasat pe reperul de nivelment. Din rela ia
[8.8] se poate afla valoarea lui b
pr
:
b H a H
pr A B
pr
+
[8.9]
Pentru trasare, mira amplasat n punctul B, se va deplasa n sus sau
n jos pn cnd la firul nivelor orizontal se citete valoarea calculat a
lui b
pr
. n acel moment, la talpa mirei, se va nsemna cu creionul sau cu
creta, cota proiectat a punctului B.
8.2.3.1.2 Trasarea prin nivelment geometric de capt.
Pentru trasarea cotelor prin acest procedeu, instrumentul de
nivelment se va instala deasupra punctului A, considerat reperul de
nivelment.
A
B
i
H A
H B t e r e n
b p r
b t e r e n
H B p r .
Figura 8.94 - Trasarea cotelor prin nivelment geometric de cap t.
Din figura 8.7, putem scrie c :
H i H b
A B pr
pr
+ +
[8.10]
de unde rezult valoarea lui b
pr
:
b H i H
pr A B
pr
+
[8.11]
Pentru trasarea propriuzis se procedeaz ca n cazul tras rii prin
nivelment geometric de mijloc.
Trasarea pe n l ime a punctului B se poate face i dac se cunoate
cota punctului B la nivelul terenului. n acest caz, diferen a ntre cota
proiectat i cota terenului determin cota de lucru, c
l
,dup rela ia:
c H H
l B B
pr teren

[8.12]
Odat calculat aceast valoare, ea este aplicat cu o rulet pe un
ru sau o stinghie b tute n p mnt, n apropierea punctului B. Pe
antier, aceast m rime este mult utilizat , deoarece d posibilitatea ca
odat punctul marcat planimetric n teren, fa de cota terenului, s se
poat aplica uor cantit i ce se pot m sura cu o rulet sau metru.
8.2.3.2 Trasarea cotelor prin nivelment trigonometric.
n cazul tras rii cotelor prin aceast metod , se presupune c , fie prin
m surare direct fie prin calcul, din coordonatele punctelor, se cunoate
98
Topografia n construc iile civile
distan a orizontal ntre reperul de nivelment i punctul a c rui cot
trebuie trasat (figura 8.8).
A
B
H A
H B t e r e n
i

i
c l
D
H B p r .
Figura 8.95 - Trasarea cotelor prin nivelment trigonometric.
Metoda presupune de fapt trasarea unui unghi de pant care, la
distan a D, asigur cota proiectat a punctului. Din figura 8.8 putem scrie
c :
tg
H H
D
B A
pr


[8.13]
din care rezult valoarea lui . La teren, se instaleaz teodolitul n
punctul A i se m soar n l imea " i" a instrumentului. Se vizeaz c tre
punctul B, astfel ca la cercul vertical s citim valoarea unghiului de pant
. n B se instaleaz o mir , care poate fi micat pe vertical , n sus i n
jos, astfel ca la firul reticular orizontal al teodolitului din A s citim
n l imea " i". La talpa mirei se afl cota proiectat a punctului B.
8.2.3.3 Trasarea cotelor prin nivelment hidrostatic.
Cea mai cunoscut i folosit dintre metodele de trasare a cotelor pe
antier este cea care folosete principiul vaselor comunicante, cunoscut
sub denumirea de furtunul cu ap . Cunoscndu-se valorile cotelor
reperului de nivelment i a punctului ce se va trasa, se poate calcula
valoarea cotei de lucru c
l
cu rela ia:
c H H
l pr RN

[8.14]
Prin nivelment hidrostatic (figura 8.9), se transmite pe verticala
punctului proiectat cota reperului de nivelment, dup care cu un metru
sau o rulet , fa de aceast cot transmis se aplica valoarea cotei de
lucru calculate.
99
Topografia n construc iile civile
c l
H R N
H p r
Figura 8.96 - Trasarea cotelor prin nivelment hidrostatic.
Pentru aplicarea corect a procedeului, se impune ca pe timpul
tras rii furtunul cu ap s nu fie expus inegal la soare i s nu prezinte
trangul ri care ar mpiedica circula ia liber a lichidului.
8.2.3.4 Trasarea cotelor la etaj i n groapa de fundaie.
n cazul n care cotele de trasat au diferen e mari fa de cota
reperului de nivelment, aa cum se ntmpl n cazul gropilor de funda ie
sau a transmiterilor la etajele construc iei, nivelmentul geometric
efectuat cu mirele clasice nu mai poate fi utilizat comod. Se va proceda
deci la nlocuirea citirilor pe mir cu citiri pe o band gradat de o el, cea
mai comod fiind banda unei rulete.
R N
B t e r e n
B p r o i e c t
H R N
a
b p r
c "
H B p r .
c '
S 1
S 2
Figura 8.97 - Trasarea cotelor n groapa de funda ie.
Un instrument de nivelment este instalat n sta ia S
1
(figura 8.10) i
face citirile a, pe mira amplasat pe reperul de nivelment i c pe o rulet
suspendat . Pentru a se men ine ruleta n pozi ie vertical i a-i asugura
stabilitate, de cap tul de jos al s u se va lega o greutate ce se va
scufunda ntr-un vas cu lichid vscos (ulei auto). Un al doilea instrument
de nivelment este instalat n groapa de funda ie i face citirea c pe
ruleta suspendat . Din figur se poate scrie c :
H
RN
+ a = H
Bpr
+ b
pr
+ (c - c) [8.15]
n ecua ia de mai sus, cotele punctelor sunt cunoscute din proiect,
citirile a, c i c se fac pe mir sau rulet . Rezult :
b
pr
= H
RN
+ a - H
Bpr
- (c - c) [8.16]
Odat aceste calcule efectuate, trasarea presupune ca mira
100
Topografia n construc iile civile
amplasat pe punctul B s fie ridicat sau cobort pn cnd la firul
reticular orizontal se va citi valoarea lui b
pr
.
Trasarea cotelor la etaj se face, principial, identic. Difer ns pozi ia
reperului de nivelment i a punctului ce se traseaz pe n l ime. Astfel,
din sta ia S
1
se fac citirile a, pe mira amplasat pe reperul de nivelment
i c pe ruleta suspendat . Din sta ia S
2
se face citirea c pe ruleta
suspendat . Din figura 8.11 se poate scrie egalitatea:
H
RN
+ a + (c - c)= H
Bpr
+ b
pr
[8.17]
de unde rezult :
b
pr
= H
RN
+ a + (c - c) - H
Bpr
[8.18]
Pentru trasare, se ridic sau se coboar mira din punctul B pn cnd
la firul reticular orizontal se citete valoarea calculat a lui b
pr
.
H R N
a
b p r
c '
c "
H B p r
R N
B S 2
S 1
0
Figura 8.98 - Transmiterea cotelor la etaj.
Att la transmiterea cotei n groapa de funda ie ct i la transmiterea
la etaj, se recomand ca citirile pe rulet , din cele dou sta ii de
nivelment s fie simultane.
8.2.4 Trasarea liniilor de pant dat .
O linie de pant dat se poate trasa prin nivelment geometric,
nivelment trigonometric sau, mai rar, prin nivelment hidrostatic.
Indiferent de metoda aleas , problema se reduce la a trasa un punct a
c rui cot s asigure panta proiectat . Se consider ca date cunoscute
ale problemei, pozi ia altimetric , n teren a punctului A, lungimea d i
valoarea pantei ce urmeaz s fie trasat .
8.2.4.1 Trasarea liniilor de pant dat prin nivelment geometric.
Aparatura folosit presupune un instrument de nivelment i cel pu in
o mir . Din figura 8.12 rezult :
d
s
tg p [8.19]
de unde se ob ine valoarea lui s :
101
Topografia n construc iile civile
tg * d s
[8.20]
A
B
a
d
b t e r e n
s
k
a
b p r
Figura 8.99 - Trasarea liniilor de pant dat prin nivelment geometric de mijloc.
Pentru trasare se instaleaz o nivel aproximativ la jum tatea pantei
de trasat i se citete "a" pe mira amplasat n punctul A. Se calculeaz
b
pr
corespunz tor pantei " p" cu rela ia:
s a b
pr
+
[8.21]
Valoarea calculat a lui b
pr
se aplic n teren prin ridicarea sau
coborrea mirei din B pn ce la firul nivelor se citete valoarea lui b
pr
. La
talpa mirei se g sete al doilea punct ce materializeaz linia de pant
"p".
Trasarea liniilor de pant dat se poate face i prin nivelment
geometric de cap t, rezolvarea i rela iile fiind identice cu constatarea c
n acest caz citirea "a" pe mir se transform n n l imea " i" a
instrumentului.
8.2.4.2 Trasarea liniilor de pant dat prin nivelment trigonometric.
Aparatura folosit presupune un teodolit, a c rui n l ime i se
m soar i o mir . Din figura 8.13 rezult :
tg p
[8.22]
A
B
i

i
c l
D
Figura 8.100 - Trasarea liniilor de pant dat prin nivelment trigonometric
de unde rezult valoarea unghiului de pant :
102
Topografia n construc iile civile
arctg
[8.23]
Unghiul astfel ob inut se introduce la cercul vertical al teodolitului
care vizeaz o mir instalat pe punctul B. Mira se ridic sau se coboar
pn cnd la firul reticular orizontal se citete pe mir valoarea n l imii
aparatului. n acel moment, la talpa mirei se afl trasat altimetric punctul
B care asigur linia de pant proiectat ntre A i B.
O aten ie deosebit se va acorda valorii unghiului de pant , care
poate fi pozitiv (pentru toate punctele situate deasupra liniei orizontului)
sau negativ (pentru toate punctele situate sub linia orizontului).
n situa ia n care distan a ntre punctele ce marcheaz capetele liniei
de pant este mare i necesit ile de antier o cer, vor trebui trasate i o
serie de puncte intermediare. n acest situa ie se va proceda la trasarea
capetelor liniei de pant , dup unul din procedeele descrise mai sus, apoi
se vor trasa punctele intermediare fie ca mai sus fie utiliznd completul
de teuri. n figura 8.14, punctul B a fost astfel trasat altimetric nct s
asigure panta proiectat p.
A
B
1
2
Figura 8.101 - Utilizarea completului de teuri.
Pentru trasarea punctelor intermediare 1 i 2, n punctul A se va
instala un teu de o n l ime oarecare, terminat la partea superioar cu o
ipc orizontal vopsit n culoarea alb . n punctul B se va instala un al
doilea teu care are ipca orizontal de l ime dubl fa de cea a teului
din A, vopsit jum tatea de jos n negru i jum tatea de sus n alb.
n l imea teului din B, pn la zona de separare a culorilor este aceeai
cu n l imea teului din A. Un al treilea teu se instaleaz pe un ru b tut
n punctul 1. Operatorul din punctul A va privi tangent la partea
superioar a teului din A c tre teul din B. Un al doilea operator va mica
n sus sau n jos teul din 1 pn ce operatorul din A va vedea partea
superioar a teului din 1 peste linia de demarca ie a culorilor negru i alb
a teului din B. Pentru teul din punctul 2 se va proceda n acelai mod.
8.3 Reeaua de construcii.
Aa cum am v zut n capitolul Planimetrie, lucr rile topografice
referitoare la ridicarea deteliilor din teren se execut , pornind de la
punctele re elei de triangula ie, care, dac este necesar, se pot ndesi
prin drumuiri. n general, preciziile pe care le pot asigura aceste puncte
nu satisfac n totalitate cerin ele de precizie necesare n cazul amplas rii
unor obiective de investi ii. Pentru a rezolva acest inconvenient, se
impune realizarea unei re ele locale de puncte, care se vor m sura cu
103
Topografia n construc iile civile
precizii superioare punctelor de triangula ie. Pe de alt parte,
construc iile care se vor realiza n cadrul unui ansamblu de locuin e sau
n cadrul unei viitoare fabrici sau uzine sunt, n general, dispuse paralel
sau perpendicular unele fa de altele. Dac se ine seam de aceste
considerente, vom concepe o re ea de puncte astfel alc tuit nct s
ofere o serie de avantaje fa a de re elele de triangula ie n sensul c
re eaua ce se va realiza i care se va numi re ea de construc ie, va fi
format din figuri geometrice regulate (p trate i dreptunghiuri).
ntr-o dispunere a construc iilor ca n figura 8.15, laturile re elei de
construc ie, ce formeaz figuri sub forma patratelor sau dreptunghiurilor,
sunt paralele sau perpendiculare pe fa adele construc iilor.
A
B
I
I I
a b
Figura 8.102 - Re ea de construc ii.
Axele de coordonate au originea, (0, 0), n col ul din stnga, jos, al
re elei. n zon exist ns i puncte de triangula ie, notate cu I i II, din
care se va trasa n teren baza re elei de construc ie, delimitat de
punctele A i B. Aceasta va fi paralel cu latura ab a celei mai importante
contruc ii. Func ie de amplasamentul construc iilor, re eaua se va
proiecta astfel ca laturile ei s fie valori ntregi i s aib lungimi de zeci
de metri, iar n cazuri exceptionale lungimi ce sunt multipli de 5 metri.
Nu se vor accepta deci laturi dect de forma 120,00m i n nici un caz de
forma 123,45m. Dup ce re eaua a fost proiectat se va trece la trasarea
n teren a bazei re elei din punctele I i II, iar restul punctelor re elei se
vor trasa numai din cele dou capete ale bazei. Va rezulta o re ea trasat
provizoriu la teren, care ns nu va fi o re ea de patrate sau
dreptunghiuri i avnd laturile cu valori de zeci de metri. Aceast re ea
se va m sura foarte precis, se va compensa i n urma acestei faze vom
ob ine coordonatele punctelor re elei de construc ii care vor fi pu in
diferite de varianta proiectat . Pentru a ajunge la ceeace am gndit
ini ial, va trebui s calcul m reduc iile punctelor, adic nite corec ii
unghiulare i liniare care odat aplicate vor face ca re eaua noastr s
104
Topografia n construc iile civile
aib forma i dimensiunile proiectate. Punctele ce definesc re eaua
definitiv vor servi la trasarea n teren a tuturor punctelor construc iilor,
prin metode ce se vor prezenta n cele ce urmeaz .
Considerentele pentru care se realizeaz o re ea de construc ie sunt
legate de :
uurin a cu care se determin coordonatele plane ntr-o re ea cu
form regulat i implicit, creterile de coordonate ntre doua puncte;
posibilit i multiple de control la trasarea unui punct;
datorit densit ii mari a punctelor de sprijin, trasarea unui punct
sau a unor elemente devine deosebit de comod , deoarece se dispune
de suficiente posibilit i de alegere.
8.4 Metode de trasare a punctelor construciilor.
8.4.1 Metoda coordonatelor rectangulare.
Punctul de trasat prin metoda coordonatelor rectangulare, C, are
coordonate date prin proiect, iar n teren exist punctele re elei de
construc ie 5, 6, 10, 11, ce alc tuiesc un ochi al re elei de construc ie.
5 6
1 0 1 1
x
y
C
C '
x
y

Figura 8.103 -Trasarea prin coordonate rectangulare.
Din coordonate, se va calcula m rimea abscisei i ordonatei punctului
C fa de punctul 10, cu rela iile:
10 c
10 c
y y y
x x x


[8.25]
Pentru trasare, se va aplica n teren lungimea y, pe aliniamentul
determinat de punctele 10 i 11 ( latur a re elei de construc ie),
ob innd punctul C. n acest punct se va trasa unghiul drept , i fat de
punctul C', la lungimea x se ob ine pozi ia punctului C. Este de remarcat
c exista i posibilitatea de a se aplica nti lungimea x pe latura 10-5 i
apoi lungimea y. Dac s-ar proceda aa, erorile n pozi ionarea punctului
C ar fi mai mari ca n primul caz i s-ar datora exclusiv erorilor la trasarea
unghiului drept. Concluzia este c nu se recomand trasarea unor laturi
lungi din laturi scurte. Metoda este folosit n special la trasarea
punctelor construc iilor.
105
Topografia n construc iile civile
8.4.2 Metoda coordonatelor polare.
Punctul de trasat prin metoda coordonatelor polare, C, are coordonate
date prin proiect, iar n teren exist punctele re elei de construc ie 5, 6,
10, 11, ce alc tuiesc un ochi al re elei de construc ie.
5 6
1 0 1 1
x
y
C

Figura 8.104 - Trasarea prin coordonate polare.


Din coordonate, se vor calcula distan a ntre punctul re elei de
construc ie i punctul de trasat, precum i m rimea unghiului polar, .
Astfel:
( ) ( )
2
10 C
2
10 C 10 C
y y x x d +

[8.26]
5 10 C 10[8.27]
unde
10-C
se ob ine cu rela ia:
10 C
10 C
C 10
x x
y y
tg

[8.28]
Pentru trasare (figura 8.17), se sta ioneaz cu teodolitul n 10, se
vizeaz punctul 5 i se traseaz unghiul ; pe aceast direc ie se
traseaz lungimea d
C-10
, la cap tul c reia se va afla punctul C.
Precizia tras rii este legat att de precizia tras rii unghiului ct i de
precizia tras rii lungimii. Ca i metoda coordonatelor rectangulare,
metoda coordonatelor polare se folosete la trasarea punctelor
construc iilor.
8.4.3 Metoda intersec iei nainte.
Punctul de trasat prin metoda intersec iei nainte, C, are
coordonate date prin proiect, iar n teren exist punctele re elei de
construc ie, 5, 6, 10, 11, ce alc tuiesc un ochi al re elei de construc ie.
Din coordonate, cu rela ii de forma [8.27] i [8.28], se vor calcula
unghiurile i . Pentru trasare, se va sta iona cu un teodolit n punctul
5 i un al doilea teodolit n punctul 10 (figura 8.18). Se vor trasa direc iile
5-C i 10-C prin trasarea unghiurilor
1
i
1
. La intersec ia celor dou
aliniamente se va afla punctul C.
106
Topografia n construc iile civile
5 6
1 0 1 1
x
y
C
1
2 2
1
Figura 8.105 - Trasarea prin intersec ie unghiular nainte .
Verificarea tras rii se face prin alegerea unei alte combina ii de
trasare, de exemplu din punctele 10 i 11. n acest caz, se vor calcula
unghiurile de intersec ie corespunz toare,
2
i
2
. Metoda se
recomand a fi folosit n special atunci cnd m surarea distan elor se
face greu sau este chiar imposibil , datorit obstacolelor de pe traseul
vizelor.
Metoda intersec iei se poate folosi i n situa ia n care n locul
unghiurilor se folosesc distan e: astfel din punctul 5 se va trasa un arc de
cerc de raz R
1
= d
5-C
care se va intersecta cu un al doilea arc de cerc de
raz R
2
= d
10-C
. Punctul C se va afla la aceast intersec ie.
8.4.4 Metoda intersec iei reperate.
Metoda se folosete fie n cazul tras rii punctelor construc iilor care
presupun gropi de funda ie, fie n cazul podurilor, pentru trasarea
punctelor centrale ale pilelor (picioarele pentru sprijin, altele dect cele
de cap t, numite culee). n primul caz, punctul de trasat, C, se afl la
intersec ia a dou aliniamente perpendiculare ntre ele. Aceste puncte au
fost anterior trasate astfel ca prin ntinderea unor srme sau sfori ntre
punctele 10-11 i 5-6, s se poat reconstitui n orice moment pozi ia
punctului C.
n cazul aplic rii metodei la trasarea infrastructurii podurilor (figura
8.19), axa podului este definit de aliniamentul 5-6. Pe unul din maluri se
aleg punctele a i b, c rora li se calculeaz coordonatele n sistemul local
al podului. Coordonatele centrelor pilelor, C i C sunt cunoscute din
proiect, astfel c din coordonate se pot calcula orient rile din punctele a
i b c tre punctele 5, C i C. Din diferen a orient rilor se vor calcula
unghiurile f cute de aliniamentele existente n teren, determinate de
punctele a i b c tre punctul 5 i aliniamentele din punctele a i b c tre
C i C.
107
Topografia n construc iile civile
5
6
1 0
1 1
C
5
6
C
C '
b '
b "
a '
a "
a
b
Figura 8.106 - Trasarea prin intersec ie reperat .
Pentru trasarea pe teren a punctului C se vor sta iona concomitent
punctele a i b cu cte un teodolit, se va viza, pentru orientare punctul 5,
i se vor trasa unghiurile c tre punctul C.
Metodele de trasare a punctelor construc iilor, prezentate mai sus
sunt cele mai des folosite, dar nu i singurele. Astfel, trasarea punctelor
se poate face i prin intersec ie napoi (folosit n special la trasarea
barajelor de beton), metoda triunghiului ( pentru tras ri precise de
utilaje) sau metoda aliniamentelor.
8.5 Trasarea fundaiilor i a stlpilor.
Pentru aplicarea pe teren a proiectelor de construc ie, n faza
preliminar construc iei propriu-zise, proiectantul va elabora proiectul de
execu ie al acesteia cu toate detaliile necesare. Fiecare funda ie, aa
cum se vede din figura 8.20, are o pozi ie planimetric bine definit .
Aceasta se va materializa n teren prin dou aliniamente perpendiculare,
de exemplu aliniamentele B i 3, la intersec ia c rora se afl una din
viitoarele funda ii.
Amplasarea n teren a acestor aliniamente este necesar deoarece
datorit s p turilor, trasarea n teren a centrului gropii de funda ie i
men inerea lui n timp este un lucru imposibil de realizat; centrul gropii
va dispare cu ocazia s p turilor. Pentru a se prentmpina acest neajuns,
trasarea se face prin intersec ie reperat , materializarea aliniamentelor
f cndu-se pe o mprejmuire construit n jurul gropii de funda ie.
Func ie de natura lor, funda iile pot fi turnate sau prefabricate (de tip
pahar). Indiferent de tipul funda iei, din punct de vedere topografic,
trasarea funda iilor nseamn respectarea distan elor proiectate ntre
axele funda iilor precum i trasarea pe n l ime a acestora la cota
proiectat . n funda iile astfel trasate urmeaz s se monteze stlpii de
sus inere ai viitoarei construc ii.
108
Topografia n construc iile civile
A
B
C
D
1 2
3 4
Figura 8.107 - Funda ii proiectate.
Materialul din care sunt confec iona i acetia poate fi metalul sau
betonul armat i se pot realiza fie la fa a locului fie pot fi prefabrica i.
Indiferent de material sau locul de realizare, stlpii vor fi prev zu i cu
rizuri verticale pentru pozi ionarea lor pe aliniament, precum i cu un riz
orizontal pentru pozi ionare pe cot .
Figura 8.108 - Tipuri de stlpi i trasarea lor pe teren.
n cazul stlpilor prefabrica i din beton, monta i n funda ii de tip
pahar, pentru corecta pozi ionare a lor se vor folosi pene de lemn care
vor fixa stlpul pn ce betonul de leg tur a f cut priz . Dup montare,
dar nainte de fixarea cu beton n funda ie, pozi ia stlpilor va fi verificat
cu un teodolit, prin vizare lateral .
8.6 Trasarea mprejmuirilor.
Deoarece construc iile presupun realizarea unor funda ii, deci a unor
s p turi, materializarea col urilor construc iei n teren nu va avea o via
prea lung . n vederea conserv rii n timp a acestor puncte, chiar i dup
realizarea s p turilor pentru funda ie, se impune g sirea unei modalit i
de marcare a punctelor astfel ca ele s poat fi utilizabile n orice
moment, func ie de cerin ele de antier. Acest lucru este posibil prin
realizarea unor mprejmuiri n jurul construc iei, mprejmuiri ce pot fi
continue sau discontinue (figura 8.22). Ele sunt constituite dintr-o
succesiune de stlpi de lemn, b tu i n p mnt n lungul unui aliniament,
to i avnd partea superioar la aceeai n l ime, ntre care se fixeaz
109
Topografia n construc iile civile
scnduri, tot ansamblul fiind amplasat la o distan de construc ie func ie
de adncimea funda iei, de circa 1,5h unde h reprezint adncimea
funda iei. Din cele ar tate mai sus rezult c mprejmuirea are la nivelul
p r ii superioare a scndurilor aceeai cot . n cazul amplas rii lor pe
terenuri n pant , realizarea mprejmuirii continue nu mai este
recomandat , astfel c se va trece la realizarea mprejmuirilor
discontinui.
A
A
B C
B C D
D
1 1
2 2
3 3
A B C D
A B C D
2 2
1 1
a
a
Figura 8.109 - Tipuri de mprejmuiri.
Transmiterea punctelor construc iilor pe mprejmuire se realizeaz
concomitent sau imediat dup trasarea punctelor pe teren. Astfel,
punctul a, la fel ce toate celelalte puncte ce delimiteaz construc ia, se
traseaz pe teren printr-o metod oarecare. Cu teodolitul instalat n
punctul a se vizeaz succesiv capetele aliniamentului 1-1, ocazie cu care
se marcheaz cu cuie acest aliniament pe mprejmuire prin plonjarea
lunetei cu firul reticular vertical la partea superioar a mprejmuirii.
Opera iunea se repet i pe aliniamentul B-B, cu marcarea acestuia pe
mprejmuire. Din acest moment punctul a se poate identifica n teren prin
ntinderea unor srme pe aliniamentele 1-1 respectiv B-B. La alegerea
solu iei de mprejmuire, trebuie inut seama c cele continue necesit un
volum mare de mas lemnoas care nu este totdeauna justificat.
8.7 Axele construciilor.
Forma unei construc ii este, n general, fie dreptunghiular fie patrat .
Fiind figuri geometrice regulate, acestea accept axe de simetrie, care se
pot folosi n antier pentru trasarea punctelor construc iilor. Dac o
construc ie este de form dreptunghiular , atunci se accept o ax
longitudinal ca fiind dispus pe lungimea cea mai mare i o a doua ax ,
transversal pe prima. n cazul n care construc ia are intrnduri sau
proeminen e ale funda iilor, acestea nu se iau n considerare la stabilirea
axelor; axele vor fi stabilite dup tendin a general a construc iei i nu
dup situa iile particulare i nesemnificative. Dac totui necesit ile o
cer, se pot adopta o serie de axe secundare ale construc iei, care se vor
trasa la fel ca axele principale. n cazul construc iilor de alte forme, cum
ar fi cele de form circular sau de figur geometric simetric , axele se
vor stabili dup dou diametre perpendiculare.
8.8 Calculul volumului de terasamente i trasarea platformelor.
Configura ia terenului pe care urmeaz s se fac construc ii este n
110
Topografia n construc iile civile
general neregulat, situa ie ce nu convine din punct de vedere
constructiv. Aceste neregularit i ale terenului vor trebui ndep rtate prin
nivelare fie sub forma unei platforme orizontale (care nu este totdeauna
indicat ) fie sub forma unei platforme ce urmeaz s aib o anumit
pant , n vederea scurgerii apelor pluviale. Pentru a putea rezolva
problema, se impune un calcul al volumului de p mnt ce se va disloca,
volum care se traduce fie prin aplicarea unei cote impuse a platformei,
fie prin egalarea volumelor de s p tur cu cele de umplutur .
n figura 8.23 este prezentat situa ia unei por iuni a terenului de
form p trat , avnd latura de lungime L. Se accept , dei aparent nu
pare riguros matematic, c volumul prismei delimitat de punctele 1, 2,
3, 4 este dat de rela ia:
( )
4 3 2 1
H H H H
4
S
V + + + [8.29]
unde S reprezint suprafa a bazei prismei ( deci suprafa a unui p trat
de latur L), iar H
i
reprezint cotele col urilor p tratului.
h
1
h
2
h
3 h
4
L
L
2
1
4
3
Figura 8.110 - Calculul terasamentelor n p trat.
Deoarece aceste calcule se fac n general printr-un nivelment al
suprafe elor prin metoda patratelor, func ie de accidenta ia terenului i
de precizia cerut laturile p tratelor avnd lungimi ntre 10 i 50 m,
creterea preciziei se face prin reducerea laturii p tratului.
I I I
I I I I V V
1 2 3
4 5 6 7
8 9 1 0 1 1
Figura 8.111 - Calculul terasamentelor ntr-o re ea.
Pentru calculul terasamentelor ntr-o re ea de forma celei din figura
8.24, vom scrie rela ii de tipul [8.29] pentru fiecare din p tratele
componente, astfel:
111
Topografia n construc iile civile

( )
( )
( )
( )
( )
11 10 7 6 V
10 9 6 5 IV
9 8 5 4 III
6 5 3 2 II
5 4 2 1 I
H H H H
4
S
V
H H H H
4
S
V
H H H H
4
S
V
H H H H
4
S
V
H H H H
4
S
V
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
[8.30]
Volumul total va fi suma volumelor par iale:
( )
11 10 9 8 6 5 4 3 2 1
n
1 i
i
H 2H 2H H 3H 4H 2H H 2H H
4
S
V V + + + + + + + + +

[8.31]
O prim constatare se refer la cotele punctelor re elei care apar n
rela ia final de un num r diferit de ori: col urile 1, 3, 7, 8 i 11 apar o
singur dat , punctele de contur 2, 9, 10 apar de dou ori, punctul de
frngere 9 de trei ori, iar punctul interior 5 de patru ori. Se va putea deci
scrie o rela ie general de forma:
( )
V V
S
H H H H
i
i
n
colturi
m ini frangeri erior
+ + +


1
4
2 3 4
arg int
[8.32]
Cu volumul astfel determinat se poate calcula o cot medie a
platformei cu rela ia :
H
V
n S
mediu

[8.33]
unde n reprezint num rul p tratelor re elei iar S suprafa a unui p trat.
Cota astfel calculat reprezint de fapt altitudinea la care se va trasa
platforma n varianta n care volumul de s p tur este egal cu volumul
de umplutur .
Trasarea cotei H
mediu
se va face printr-una din metodele de trasare pe
vertical a punctelor, n contextul in care cota de lucru, c
l
, se calculeaz
ca diferen ntre cota medie i cota terenului cu semnul algebric care
rezult din rela ia 8.34.
c
l
= H
proiectat
- H
teren
[8.34]
n cazul tras rii unei platforme nclinate, trebuie avut n vedere c
platforma este definit pe direc ia pantei de o infinitate de linii de pant
constant , iar pe direc ie perpendicular de o infinitate de linii orizontale.
Acest fapt se traduce prin trasarea printr-o metod cunoscut a unei linii
de pant constant .
Calculele prezentate mai sus se pot face i pe planuri cu curbe de
nivel. n exemplul din figura 8.25 conturul ABCDE este suprafa a care
intereseaz , marcat pe un plan cu curbe de nivel. Pentru calculul cotei
medii avem:
m surarea, printr-un procedeu oarecare, a suprafe elor S
i
,
delimitate de curbele de nivel n interiorul suprafa ei ABCDE;
112
Topografia n construc iile civile
calculul volumului dintre dou curbe de nivel succesive cu rela ii
de forma:
'
i i i
H * S V [8.35]
unde H
i
este media cotelor curbelor de nivel ce delimiteaz suprafa a
S
i
.
calculul volumului total cu rela ia :
n n 2 2 1 1
H S H S H S V + + +
[8.36]
calculul cotei medii cu rela ia:
S
V
H
mediu
[8.37]
S 1 S 2
S 3 S 4
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Figura 8.112 - Calculul terasamentelor pe planuri cu curbe.
se calculeaz cota de lucru lucru cu rela ia:
mediu i i
H H h
[8.38]
calculul volumelor cu rela ii de tip:
i i
'
i
h * S V [8.39]
care prin nsumare, permit calculul volumului de s p tur egal cu cel de
umplutur :
2
V'
V V
u s
[8.40]
Trasarea platformei se rezolv identic ca n cazul prezentat anterior.
8.9 Lucrri topografice n timpul exploatrii construciilor.
8.9.1 Determinarea n l imii construc iilor nalte.
n cazul general, vom considera c distan a de la aparat la construc ia
a c rei n l ime dorim s o determin m nu se poate m sura (figura 8.26).
113
Topografia n construc iile civile
A
B

1 '
2 '
2
1
C '
C
d A C
d B C
Figura 8.113 - Determinarea n l imii construc iilor.
Se vor alege dou puncte, A i B, astfel ca distan a ntre ele s se poat
m sura i ele s formeze cu punctul C, situat pe construc ie, dou direc ii
aproximativ perpendiculare. Din punctele A i B se vor m sura:
distan a d
AB
ntre punctele de sta ie;
unghiurile orizontale c tre construc ie, i ;
unghiurile verticale
i
i i' f cute de direc ia de vizare din fiecare sta ie
cu partea superioar respectiv partea inferioar a construc iei. Cu aceste
date m surate vom calcula:
1. ) ( 200
g
+ [8.41]
rela ie ce rezult din condi ia ndeplinit de unghiurile dintr-un triunghi;
2. din teorema sinusului se pot calcula acum distan ele d
AC
i d
BC
:
sin
d
sin
d
sin
d
BC AC AB

[8.42]
3. calculul n l imilor par iale ale construc iei din sta iile A i B cu
rela iile:
2 2
1 1

tg * d h
tg * d h
BC
BC

[8.43]
rela ii ce se aplic att n sta ia A ct i n sta ia B
4. calculul n l imii totale a construc iei cu rela ia :
B B C
A A C
h h H
h h H
2 1
2 1
+
+
[8.44]
Valoarea cea mai probabil va fi media celor dou determin ri. n
situa ia n care distan a de la aparat la construc ie este accesibil , n
sensul c se poate m sura, problema se reduce la rezolvarea punctelor 3
i 4 de mai sus cu m surarea elementelor corespunz toare necesare.
8.9.2 Determinarea verticalit ii construc iilor.
114
Topografia n construc iile civile
n general aceast problem apare la construc iile nalte, n timpul
construc iei i mai apoi al exploat rii lor. Este indicat ca m sur torile
efectuate n timpul exploat rii s se fac cel pu in anual sau ori de cte
ori au loc mic ri tectonice.
C 1
C 2
S 1
S 2
A

Figura 8.114 - Principiul determin rii verticalit ii.


Principiul de determinare este prezentat n figura 8.27 i const n
amplasarea a dou sta ii aproximativ perpendiculare, S
1
i S
2
, cu
vizibilitate c tre puncte de coordonate cunoscute C
1
i C
2
, sta ii din care
se vizeaz baza i vrful construc iei, ca n figura 8.28.
S 1
S 2
A
A '
Figura 8.115 - Vizarea cu teodolitul din cele dou sta ii.
Distan a la care se amplaseaz sta iile de teodolit este de 1...1,5H
unde H este n l imea construc iei, cea mai simpl modalitate de
stabilire a dou direc ii perpendiculare fiind direc iile determinate de
prelungirile a doi pere i. Din cele dou sta ii se vor m sura unghiurile
orizontale formate de direc iile de referin cu direc ia c tre baza,
respectiv vrful construc iei. Se vor m sura, deasemeni i distan ele de
la sta ii la baza construc iei. Considernd c :
f var baza
f var baza
[8.45]
115
Topografia n construc iile civile
reprezint abaterile unghiulare de la verticalitate ale vrfului fa a de
baz , putem calcula abaterile liniare corespunz toare:
cc
2A 2A 2
cc
1A 1A 1

* d *tgt d q

* d *tgt d q


[8.46]
unde
cc
= 636620
cc
.
Abaterea total de la vertical se va calcula cu rela ia :

[8.47]
Metoda descris mai sus este aplicabil numai la construc iile
prev zute cu muchii. Cum n practic se ntlnesc situa ii n care
construc iile pot avea i form circular (couri de fum, turnuri de r cire,
utilaje petrochimice, etc.), partea de calcule i semnifica ia nota iilor
r mne neschimbat , n schimb tehnica m sur torilor se modific .
B
C '
C
d B C
B
A
Figura 8.116 - Verticalitatea construc iilor circulare.
Pentru determinarea abaterilor unghiulare de la vertical se va
proceda la vizarea tangen ial stnga i dreapta a conturului
construc iei, att la baz ct i la vrf. Media citirilor de la baz va fi
omoloaga direc iei
baz
din primul caz, dup cum media citirilor de la vrf
va fi omoloaga direc iei
vrf
din sta ia A (figura 8.29). Identic, se
procedeaz i cu citirile din sta ia B. Din acest moment calculele se
desf oar conform rela iilor 8.45 i urm toarele.
Pentru o corect determinare a abaterilor de la verticalitate ale
construc iilor nalte, atunci cnd aceste m sur tori se efectueaz la
anumite intervale de timp, este bine ca sta iile de observa ie s fie
marcate cu borne, astfel ca ele s fie sta ionate la fiecare serie de
116
Topografia n construc iile civile
m sur tori, iar punctele de pe construc ie s fie i ele materializate prin
m rci de vizare.
Verticalitatea construc iilor se poate determina i prin procedeul
plonj rii unui fir cu plumb de la partea superioar a construc iei. Metoda
are o serie de inconveniente, cum ar fi:
dependen a de condi iile meteorologice -m sur torile sunt mult
ngreunate de vntul n rafale;
necesitatea existen ei unor utilaje specializate cum ar fi firele
pentru observa ii, dispozitive de suspendare, greut i pentru lestarea
firului, personal mai numeros.
Singurul avantaj al acestei metode este c el d posibilitatea ob inerii
abaterii de la vertical chiar n momentul m sur rii, f r alte prelucr ri.
8.9.3 Determinarea tas rii construc iilor n timpul exploat rii.
Orice construc ie, pe m sura edific rii ei, sau, n continuare, pe
parcursul exploat rii, exercit asupra terenului de fundare o anumit
presiune, care poate fi constant sau variabil (n cazul depozitelor de
materiale). n cazul halelor industriale de mari dimensiuni, care presupun
realizarea pe tronsoane a funda iilor, este necesar ca pe parcursul
exploat rii s se poat vedea dac toate tronsoanele construc iei se mai
afl la cota proiectat sau n toleran ele permise. Cea mai comod
modalitate de determinare a acestor deplas ri pe vertical este oferit
de nivelmentul geometric. ntr-o re ea ca cea prezentat n figura 8.30,
dou baterii de cte patru celule ale unui siloz de cereale sunt ncadrate
ntr-o re ea de trei repere de nivelment, RN
i
.
Pe pere ii exteriori ai celulelor silozului s-au amplasat, prin ncastrare
n beton (ideal este ca opera iunea s se fac nc din faza de
construc ie), m rci de tasare, notate cu numere de la 1 la 16. Rolul
acestor m rci este acela de a permite aezarea mirelor de nivelment pe
toat durata m sur torilor n aceleai puncte.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 1 0
1 5 1 6
1 1 1 2
1 3 1 4
R N 1
R N 2
R N 3
I
I I
I I I
I V V
Figura 8.117 - Re ea de urm rire a tas rilor.
M rcile de tasare sunt confec ionate din metal inoxidabil, fiind
compuse dintr-o parte fix ce se incastreaz i o parte mobil prev zut
la o extremitate cu o termina ie sferic iar la cealalt extremitate cu un
filet. O astfel de construc ie permite ca pe timpul m sur torilor partea
sferic s fie n esterior, iar ntre m sur tori n interior, aa cum se poate
117
Topografia n construc iile civile
vedea n figura 8.31. Reperele de nivelment RN
1
, RN
2
i RN
3
sunt
amplasate n teren stabil, n afara zonei de influen a construc iei. Ele
au rolul de a asigura puncte de cote cunoscute, stabile n timp. Reperele
se vor ncadra n drumuiri efectuate ntre ele pe traseele RN
1
- RN
2
-RN
3
-
RN
1
. Pe de alt parte m rcile de pe conturul fiec rei baterii de celule se
vor ncadra n drumuiri nchise pe traseele 1-2-4-6-8-7-5-3-1 respectiv 9-
10-12-14-16-15-13-11-9, cu leg tur ntre ele prin punctele 4 i 11. n
sfrit, ntre unele m rci de tasare i reperele de nivelment se vor
efectua bretele de leg tur , ca de exemplu RN
1
-3, RN
2
-12 i RN
3
-8.
Figura 8.118 - Marc de tasare.
Cu o astfel de re ea de urm rire se vor putea realiza urm toarele
poligoane nchise :
poligonul I format pe traseul RN
1
-3-1-2-4-11-9-10-12-RN
2
-RN
1
;
poligonul II format pe traseul RN
2
-12-14-16-15-13-11-4-6-8-RN
3
-
RN
2
;
poligonul III format pe traseul RN
3
-8-7-5-3-RN
1
-RN
3
;
poligonul IV format pe traseul 3-1-2-4-6-8-7-5-3;
poligonul V format pe traseul 12-14-16-15-13-11-9-10-12;
poligonul VI format pe traseul RN
1
-RN
2
-RN
3
-RN
1
;
n urma prelucr rii m sur torilor vor rezulta cotele cele mai probabile
ale punctelor re elei, deci att pentru repere ct i pentru m rci. Fie
aceste cote notate cu H
i
0
. M sur torile descrise mai sus este bine s se
fac cel mai trziu la sfritul execu iei silozului, rezultatele
reprezentnd cote de referin pentru m sur torile viitoare.
Dup terminarea execu iei, silozul ncepe s fie umplut cu cereale,
deci asupra funda iilor sale se vor exercita for e suplimentare. Dup ce
silozul a fost umplut n propor ie de 50%, de exemplu, se efectueaz o
nou serie de m sur tori, dup acelai model cu cele descrise mai sus.
Se vor ob ine noi cote pentru m rcile de tasare, care sunt mai mici dect
cele ini iale. Fie aceste cote notate cu H
i
1
.
Se continua nc rcarea silozului pn la plin, se repet m sur torile,
se prelucreaz i se ob in cotele notate cu H
i
2
. Opera iunile se repet la
anumite intervale de timp i se ob in cotele notate cu H
i
i
.
118
Topografia n construc iile civile
Din setul de cote ob inute se vor putea determina o serie de valori,
cum ar fi:
tasarea relativ ntre dou cicluri de m sur tori ( de obicei
intereseaz tasarea ntre ciclul actual i cel precedent):
1

k
i
k
i relat
H H T
[8.48]
1. tasarea absolut , care este diferen a cotelor unei m rci n ciclul
actual fa de ciclul ini ial:
0
i
k
i absolut
H H T
[8.49]
2. tasarea medie a construc iei:
n
n n
medie
S S S
S T S T S T
T
+ + +
+ + +

2 1
2 2 1 1
[8.50]
unde : T
i
- reprezint tasarea total a m rcii i;
S
i
- reprezint suprafa a t lpii funda iei aferent elementului de
rezisten pe care a fost amplasat marca i.
Tas rile absolute i tas rile medii ale construc iei se pot reprezenta
grafic, pe diagrame ale tas rilor. Este de remarcat c evolu ia n timp a
tas rilor nu este numai o linie frnt descendent ; n cazul silozului din
exemplul de mai sus, dac acesta era nc rcat cu produs n ciclul
precedent i n ciclul actual este numai par ial nc rcat, atunci diagrama
tas rii m rcilor va prezenta o tendin cresc toare.
Pentru proiectantul construc iei, ca i pentru beneficiar, important
este ca tas rile m rcilor s fie constante, pericolul ap rnd atunci cnd
m rcile de pe o parte a construc iei prezint valori mai mari dect
m rcile de pe restul conturului.
8.10 Lucrri la trasarea axelor cilor de comunicaii terestre.
Proiectarea i construc ia unor c i de comunica ie - drumuri sau c i
ferate - presupune parcurgerea unor etape obligatorii pentru fiecare
obiectiv:
1. faza de proiectare care presupune
lucr ri preliminare care constau din culegerea de informa ii asupra
materialelor existente cum ar fi h r i i planuri ct mai recente, la
diverse sc ri (1:100000 ... 1-2000), informa ii asupra geologiei regiunii,
perspective i necesit ti economice ce urmeaz s se dezvolte. Pe
materialul astfel cules se aleg variantele informative ale traseului
viitorului obiectiv. Aceste variante trebuie s in seama c traseul
trebuie s aib o pant longitudinal care nu trebuie s dep easc o
anumit valoarea impus , iar racordarea aliniamentelor s se fac cu
raze mai mari dect o valoare minim stabilit de proiectant;
lucr ri definitive care constau din trasarea axei drumului,
m surarea unghiurilor de frngere ale aliniamentelor i calculul
elementelor principale ale curbelor de racordare, calculul i trasarea n
detaliu a curbelor de racordare, nivelmentul traseului pichetat i calculul
elementelor de racordare n plan vertical;
2. faza de execu ie care presupune:
119
Topografia n construc iile civile
trasarea pe teren a profilului longitudinal al drumului pe varianta
definitiv ;
trasarea profilelor transversale;
orice alte tras ri curente solicitate de activitatea de antier.
8.10.1Alegerea traseului.
Stabilirea traseului se va face, n faza preliminar , pe h r i sau planuri
cu curbe de nivel, cea mai folosit fiind metoda axei zero. Traseul astfel
ales nu va putea r mne definitiv deoarece are prea multe schimb ri de
direc ie.
O 1
O 2
O 3
A
B
V 1
V 2
V 3
Figura 8.119 - Alegerea axului zero i nlocuirea lui cu aliniamente succesive.
n exemplul din figura 8.32, ntre punctele A i B, se cere s se
proiecteze un traseu de drum care nu va avea panta mai mare de p%, iar
viteza de proiectare cu care vor circula vehicolele pe acest tronson va fi
de v
km/h
. Pentru rezolvare vom apela la cunotin ele din capitolul referitor
la probleme rezolvabile pe h r i i planuri. De acolo tim s tras m o linie
de pant constant ntre punctele A i B, pant ce are valoarea p% ( de
obicei mai mic de 7% i n mod excep ional, pentru por iuni scurte, de
maxim 10%). Din multitudinea de trasee ob inute am ales varianta
figurat cu linii punctate. Se constat c aceast variant prezint multe
inflexiuni, care fac circula ia imposibil . Din acest motiv vom stabili o
succesiune de aliniamente, reprezentnd tendin a general a liniei de
pant constant . Vom stabili astfel aliniamentele A-V
1
, V
1
-V
2
, V
2
-V
3
, V
3
-B
ce se vor racorda ntre ele prin arce de cerc cu centrele n O
1
, O
2
i O
3
.
Traseul care rezult este deci o succesiune de aliniamente i arce de
cerc.
120
Topografia n construc iile civile
V 1
V 2
V 3
A
B
P 1
P 2
P 8
P 9
P 7
P 6
P 5
P 3
P 4
P 1 0
P 1 1
P 1 2
Figura 8.120 - Ridicarea topografic a treseului prin drumuire cu profile.
Acesta va fi m surat n teren (figura 8.33), de exemplu, printr-o
drumuire planimetric execut t ntre punctele A i B, care va trece prin
V
1
, V
2
i V
3
. Simultan cu drumuirea planimetric , se vor m sura i o serie
de profile transversale.

Arcele de cerc ce descriu traseul se
caracterizeaz printr-o serie de elemente care vor trebui calculate i
trasate n teren.
8.10.2Calculul i trasarea elementelor principale ale curbelor de
racordare.
Dou aliniamente concurente n punctul V (figura 8.33) trebuiesc
racordate cu un arc de cerc. Datele ini iale cunoscute se refer la
m rimea razei de racordare, R i la m sura unghiului ntre aliniamente,
.
Elementele caracteristice curbei sunt:
raza de racordare, R, cunoscut din faza de proiectare;
unghiul de frngere, , cu valoarea:
200
g

[8.51]
unde este m surat n teren.
lungimea tangentelor, T, calculate cu rela ia:
2
tg R T

[8.52]
lungimea bisectoarei, b, ob inut cu rela ia:

,
_

1
2
sec R VB VO b

[8.53]
lungimea curbei :
g
c
200
R
l

[8.54]
121
Topografia n construc iile civile

T i
T e
O
A
B
V
/ 2
/ 2
b
Figura 8.121 - Elementele curbelor circulare de racordare.
dep irea tangentelor :
c T
l 2T D
[8.55]
coordonatele pe tangente ale punctului bisector B :
abscisa
2
sin R x
B

[8.56]
ordonata
,
_


2
cos 1 R OA OT y
i B

[8.57]
Pentru trasare, se va amplasa un teodolit n vrful V cu care se va
m sura unghiul . Valoarea unghiului i raza de racordare permit calculul
elementelor principale. Pentru trasarea lor, din punctul V, la lungimea
calculat a tangentelor, T, se ob in punctele de intrare, respectiv ieire
din curb , T
i
i T
e
. Pentru trasarea bisectoarei, se traseaz fa a de unul
din aliniamente, jum tatea unghiului . Pe acest aliniament, la distan a
calculat , b, se ob ine punctul B. Situa ia prezentat este valabil cnd
vrful V este accesibil.
8.10.3Metode de trasare n detaliu a curbelor circulare.
Atunci cnd racordarea aliniamentelor se face cu arce de cerc cu raz
mare de curbur , trasarea n teren numai a punctele de intrare i ieire,
respectiv a bisectoarei nu sunt suficiente pentru realizarea curbei. n
aceast situa ie, condi iile de antier reclam existen a mai multor
puncte amplasate pe curb . Acest lucru se poate face prin diverse
metode de trasare n detaliu cum sunt : coordonate rectangulare pe
tangent , coordonate polare, coordonate pe coard , tangente succesive,
corzi prelungite, toate fiind metode riguroase, sau prin metode
aproximative dar foarte rapide cum este metoda sfertului. Dintre
metodele enumerate mai sus vom prezenta numai acelea care sunt cel
mai des folosite.
8.10.3.1 Metoda absciselor egale.
122
Topografia n construc iile civile
Aceast metod face parte, al turi de metoda arcelor egale, din
categoria metodelor de trasare n detaliu cu ajutorul coordonatelor
rectangulare pe tangent . Aceast denumire este urmarea faptului c se
folosete drept ax a absciselor chiar tangenta. Elementele ce se
calculeaz pentru a trasa n detaliu o curb se refer la coordonatele
rectangulare ale punctelor 1, 2, ..., n i rezult din figura 8.35.
x
2 x
y 1
y 2
1
2
x 1
x 2
T i
1 '
2 '
V
O
Figura 8.122 - Metoda absciselor egale.
Abscisele punctelor se aleg de 2, 5, 10 sau 20 metri, iar acestora le
vor corespunde ordonatele. Din figur calcul m coordonatele punctului
1 :
2 2
i 1
1
x R R ' O1 OT y
x x

[8.58]
Analog, calcul m coordonatele punctului 2:
( )
2 2
i 2
2
2x R R ' O2 OT y
2x x

[8.59]
iar rela iile pentru calculul coordonatelor punctului i de pe curb sunt
de forma:
( )
x i x
y OT Oi R R ix
i
i i

'
2
2
[8.60]
Trebuie observat c se vor calcula i trasa attea puncte de detaliu
pn cnd se ajunge la punctul bisector pornind de la T
i
; ramura curbei
de la B la T
e
fiind simetric , se vor trasa aceleai puncte pornind de
aceast dat din T
e
spre B.
Trasarea se execut prin pichetarea pe aliniamentul T
i
- V a absciselor
egale; din punctele astfel marcate se traseaz unghiuri drepte pe care se
aplic ordonatele.
8.10.3.2 Metoda arcelor egale.
Din geometria plan se tie c , la arce egale corespund unghiuri la
123
Topografia n construc iile civile
centru egale. Acest fapt se poate folosi n cazul tras rii n detaliu a
curbelor de racordare. Astfel, la arce egale de 5, 10, 20m, corespund
unghiuri la centru , egale.
Considernd exemplul din figura 8.36, coordonatele punctelor 1, 2, ...,
i se vor calcula pornind de la o valoare aleas a arcului l care subntinde
unghiul ce se poate calcula cu rela ia:
cc

R
l
[8.61]
unde
cc
= 636620
cc
, reprezentnd m rimea n secunde centesimale
de arc a unui radian.
y 1
y 2
1
2
x 1
x 2
T i
V
O


1 '
2 '
Figura 8.123 - Metoda arcelor egale.
Cu valoarea ob inut se calculeaz coordonatele punctului 1:
( ) cos 1 R ' O1 OT y
sin R x
i 1
1


[8.62]
Coordonatele punctului 2 se calculeaz asem n tor, ob innd :
( )
) cos2 R(1 ' O2 OT y
2 sin R x
i 2
2


[8.63]
i analog pentru punctul "i"
( )
) cosi* R(1 Oi' OT y
i sin R x
i i
i


[8.64]
Trasarea punctelor de detaliu se face i n acest caz similar cu metoda
prezentat anterior, iar punctele fiind simetric dispuse fa de punctul
bisector, se vor calcula puncte numai pentru una din ramuri, acestea
fiind folosite i la trasarea n detaliu a celeilalte ramuri a arcului de cerc.
8.10.3.3 Metoda coordonatelor polare.
n situa ia n care nu exist accesibilitate n lungul tangentelor,
datorit , fie vegeta iei, fie altor obstacole, se recomand folosirea
metodei coordonatelor polare. n acest caz este necesar s existe acces
124
Topografia n construc iile civile
n lungul corzii T
i
B respectiv T
e
B (figura 8.37).
Impunnd o lungime a corzii s de 5,10 sau 20 metri, se calculeaz
unghiul la centru corespunz tor cu rela ia :
2R
s
2

sin
2

sin R
2
s
[8.65]
Din rela ia [8.65] se ob ine valoarea unghiului /2. Pentru trasare se
va instala un teodolit n punctul T
i
care va trasa fa de direc ia c tre V
unghiul /2; pe aceast direc ie, la lungimea s se va meterializa punctul
1. n continuare, teodolitul va trasa fa de acelai aliniament T
i
V unghiul
2(/2). Din punctul 1, deja materializat, se va trasa lungimea s pn la
intersec ia cu direc ia trasat cu teodolitul; se ob ine astfel punctul 2.
1
2
T i
V
O
/ 2

/ 2
/ 2
2 ( / 2 )
Figura 8.124 - Metoda coordonatelor polare.
La fel ca la celelalte metode de trasare n detaliu, cealalt ramur a
curbei fiind simetric , elementele calculate vor fi aceleai, iar trasarea se
va face pornind din punctul T
e
B.
Fiecare din metodele de trasare descrise mai sus au aplicabilitate
func ie de condi iile de relief de la locul tras rii i de configura ia curbei
de trasat.
9 SISTEME DE POZIIONARE GLOBAL CU SATELII.
9.1 Principii de baz.
Dezvoltarea tehnicii militare, n special dup cel de al II-lea r zboi
mondial, a condus inevitabil la apari ia necesit ii unei orient ri
permanente n spa iu. Astfel, avioanele, rachetele sau vasele militare
aflate n mar, pe mare sau n aer, puteau fi mai uor urm rite i
ndrumate dac s-ar fi dispus de un sistem care s permit determinarea
pozi iei lor n orice moment.
125
Topografia n construc iile civile
Figura 9.125 - Principiul de func ionare GPS
Datorit distan elor mari fa a de bazele de comand , se impunea
conceperea unui sistem global de pozi ionare, care s fac leg tura ntre
diversele locuri de pe glob cu alte locuri de pe glob prin intermediul
sateli ilor. Pentru a putea determina coordonatele vectorilor militari, se
impunea realizarea unei re ele de puncte de coordonate cunoscute. Dac
pentru a determina coordonatele unor puncte de detaliu aflate pe
suprafa a terestr , a fost creat re eaua geodezica, similar a fost
conceput o re ea de puncte aflate n spa iu, puncte ce aveau
coordonate cunoscute, denumit Sistem de Pozi ionare Global (G.P.S) .
Aa cum am v zut n capitolul referitor la metode de ndesire a
re elelor geodezice, prin sta ionarea unui punct n vederea determin rii
coordonatelor lui, avem nevoie de cel pu in (matematic) trei puncte de
coordonate cunoscute. n mod similar, dac aceste trei puncte sunt
situate nu pe suprafa a terestr ci pe bolta cereasc , problema pare
aparent rezolvabil . Numai c , datorita distan ei mari, punctele de pe
bolt vor trebui s fie vizibile. Acest lucru este posibil numai dac
aceste puncte vor emite un semnal care s permit att identificarea
punctului ct i determinarea pozi iei lui la un anumit moment. Pentru a
putea ajunge la un receptor terestru, un astfel de semnal are nevoie de
un timp, timp n care ns satelitul se deplaseaz i ajunge ntr-o pozi ie
cu alte coordonate. Problema timpului necesar pentru a parcurge
distan a de la satelit la receptorul terestru se rezolv prin vizarea unui
al patrulea satelit (figura 9.1). nc din faza de nceput, s-a stabilit ca
tem de rezolvat pentru acest sistem de pozi ionare, o precizie de 10 cm
pentru distan e de ordinul a 2000 km.
9.2 Segmentele componente ale sistemului.
Dac principiile de baz au fost ar tate mai sus, realizarea practic
presupune existen a unei re ele compacte de sateli i, a c ror traiectorie
de micare s fie posibil de definit n orice moment. Acest lucru va fi
126
Topografia n construc iile civile
posibil urm rind segmentele ce contribuie la exploatarea sistemului de
pozi ionare global .
S A T E L I T I
2 4 S A T E L I T I
1 2 O R E P E R I O A D A
2 0 0 0 0 K M O R B I T A
R E C E P T O A R E
I N R E G I S T R A R I D E C O D S I F A Z A
C A L C U L U L P O Z I T I E I
E X T R A G E R E A D E M E S A J E
S T A T I I D E C O N T R O L
S I N C R O N I Z A R E A T I M P U L U I
P R E D I C T I A O R B I T E I
S T A R E A S A T E L I T U L U I
I N J E C T A R E A D E D A T E
Figura 9.126 - Segmente componente ale GPS.
Dup cum se vede din figura 9.2, sistemul con ine att partea tehnic
ct i cea comercial : sateli ii i sta iile de urm rire i control au costat
suficient de mul i bani pentru ca dup satisfacerea necesit ilor militare,
sistemul s nu produc bani. n prezent el este folosit pentru foarte multe
aplica ii civile, iar prin precizia i randamentul lucr rilor pe care l
asigur , sistemul este din ce n ce mai mult folosit n lucr rile de
topografie, produsele rezultate fiind extrem de precise.
Aplica iile sistemului nu sunt numai n domeniul militar i cel al
m sur torilor terestre. O serie de firme constructoare de automobile au
nceput s livreze pe pia a maini echipate cu sisteme de pozi ionare,
att de performante nct conduc torul indicnd punctul de plecare i
destina ia, poate c p ta un traseu optim de urmat care s fie cel mai
scurt, sau cel mai rapid, sau cel cu cele mai mari anse de evitare a
locurilor predispuse blocajelor rutiere. Acelai sistem echipeaz
vehicolele ce particip la raliuri de anduran , cu trasee ce str bat zone
aride, f r puncte de reper, iar prezen a echipamentului GPS asigura o
orientare extrem de rapid .
Dac echipamentele descrise mai sus, sunt toate sta ionare pe
mainile pe care sunt montate, tehnica a mers mai departe i s-au
produs receptoare GPS pentru personal, care pot fi folosite pentru
determinarea pozi iei n orice punct cu erori de ordinul a 10-15 metri
dup o recep ionare de semnal satelitar ce dureaz 2 minute. Practic,
putem afirma c n prezent se poate determina pozi ia unui obiect
oriunde pe glob.
9.2.1 Segmentul spa ial.
Pe de alt parte, aceti sateli i vor fi astfel distribui i nct s asigure o
acoperire uniform a ntregului glob terestru. O astfel de distrubu ie
presupune existen a a 6 orbite pe care graviteaz cte patru sateli i. Cei
24 de sateli i, mpreun cu traseele lor, constituie segmentul spa ial al
GPS.
Caracteristicile tehnice ale sateli ilor din sistemul GPS se refer la:
altitudine - 20200 km
127
Topografia n construc iile civile
perioad - 12 ore
frecven e - 1575 MHz
- 1228 MHz
date de naviga ie - 4D, X, Y, Z, t
nregistrare - continu
precizie - 15m (codul P)
constela ie de sateli i - 24
geometrie - repetabil
ceasul satelitului - rubidium, cesium
Figura 9.127 Constela ia sateli ii GPS.
Orbitele sateli ilor sunt nclinate fa de ecuator cu un unghi de 30.
Unghiul ntre doi sateli i de pe aceeai orbit este de 120, iar unghiul
ntre dou orbite vecine este de 60. Sateli ii GPS au 845 kg i dispun de
sisteme de stabilizare a orbitei. Pentru determinarea cu precizie a
timpului, sunt folosite oscilatoare din clasa de precizie 10
-12
- 10
-13
s, pe
baz de cesium sau rubidium. n afara frecven ei de baz de 10,23 Mhz,
sunt folosite alte dou frecven e purt toare, cu valori de :
L
1
= 154 x 10,23 MHz = 1575,42 Mhz
L
2
= 120 x 10,23 MHz = 1227,60 Mhz
fiecare satelit emi nd ambele frecven e, folosite att ca semnale de
naviga ie ct i pentru mesaje de date .
9.2.2 Segmentul de control.
Rolul acestui segment este poate cel mai important din ntregul
sistem. El este cel ce controleaz sateli ii, verific timpul sateli ilor,
calculeaz efemeridele (orbitele) i corec iile de timp ale sateli ilor,
precum i datele de naviga ie precum i con inutul fiecarui mesaj emis
de sateli i. Segmentul se compune dintr-o sta ie principal (Master
128
Topografia n construc iile civile
Control Station / MCS) situat n Colorado Springs, trei sta ii de
monitorizare i antene terestre n Kwajalein, Ascension i Diego Garcia,
precum i dou sta ii de monitorizare n Colorado Springs i Hawaii
(figura 9.4).
Sta iile de monitorizare recep ioneaz semnalele de la sateli i i le
trimit la sta ia central mpreun cu datel meteorologice. Aici,
informa iile primite sunt preluate i prelucrate, ob inndu-se efemeridele
i corec iile de ceas astfel ca s se poat alc tui mesajele satelitare.
Aceste date prelucrate se redirec ioneaz c tre sta iile de antene care le
retrimit sub form de mesaje la fiecare satelit n parte.
H a w a i i
K w a j a l e i n
A s c e n s i o n
D i e g o G a r c i a
C o l o r a d o S p r i n g s
Figura 9.128 -- Alc tuirea segmentului de control.
Sta ia principal are rolul de a calcula efemeridele sateli ilor, pentru
ca apoi aceste date s fie injectate n mesajele c tre sateli i. Un alt
obiectiv este acela de a testa starea de s n tate a fic rui satelit, iar n
momentul n care, din diverse motive, ceva nu este normal cu un satelit,
prin mesajele ce acesta le va transmite, va avertiza utilizatorii c nu este
disponibil pentru a putea fi utilizat n m sur tori.
9.3 Structura semnalului GPS.
Deoarece n m sur torile cu sateli i este nevoie de informa ii foarte
precise asupra timpului i frecven elor, de ordinul a t 1 s, se impune ca
frecven ele s fie deosebit de stabile, cu valori de 1*10
-15
s, pe durata
mai multor ore. Din acest motiv, singurele dispozitive care pot asigura o
astfel de precizie sunt ceasurile atomice. Cum n sistemul interna ional
de unit i de m sur , secunda de timp este definit ca parte a perioadei
de oscila ie a atomului de Cesiu
133
, att sta iile terestre ct i sateli i sunt
echipa i cu ceasuri pe baz de cesiu (sau ribidiu).
Semnalele folosite la comunicare ntre sateli i i sta iile terestre, sau
ntre sateli i i utilizatori, sunt semnale modulate. Vom avea astfel de-a
face cu semnale purt toare, coduri i date pentru toate informa iile
recep ionate. n acest fel, frecven a de baz este de 10,23 Mhz i
apar ine ceasului atomic. Frecven ele semnalului purt tor sunt dou i
anume L
1
cu valoarea 1575,42 Mhz, ceea ce corespunde unei lungimi de
und de 19,05 cm i L
2
cu valoarea 1227,60 Mhz, cu o lungime de und
129
Topografia n construc iile civile
de 24,45 cm. Codurile folosite sunt denumite P, cu o frecven de 10,23
Mhz, cu o lungime de und corespunz toare de 29,31 m i o ciclicitate de
267 zile, respectiv codul C/A cu aceeai valoare a frecven ei, lungime de
und de 293,1 m i ciclicitate de 1 milisecund . Pentru date, frecven a
de 50 bps i durata 30 s.
t i m p
u n d a
p u r t a t o a r e
c o d u r i
P R N
1
- 1
s e m n a l
Figura 9.129 - Structura semnalului GPS.
Structura semnalului emis de sateli ii GPS este prezentat n figura
9.5. La sol, semnalele sunt recep ionate prin intermediul antenelor, de
receptoarele GPS. Dac n m sur torile clasice, se impunea ca ntre
punctele re elei de sprijin s existe vizibilitate direct , acum se impune
ca vizibilitatea s fie c tre sateli i. Pentru a putea fi recep ionate,
semnalele trebuie s nu fie perturbate de eventuale obstacole, cum sunt
construc iile nalte sau vegeta ia. Dar perturbarea semnalului se poate
datora i reflect rii lui de c tre sol sau construc iile aflate la oarecare
distan de anten . Pentru a elimina posibilitatea recep ion rii unor
semnale parazite, antenele sunt prev zute cu un "guler" care ecraneaz
semnalele venite de sub linia orizontului i n plus operatorul are
posibilitatea s seteze unghiul de pant minim peste care se pot observa
sateli ii. De obicei, se recep ioneaz sateli ii afla i la peste 15 unghi de
pant .
A
B
Figura 9.130 - Influen a pozi iei sateli ilor asupra PDOP.
n vederea determin rii cu precizie a coordonatelor punctelor prin
observa ii la sateli i, este necesar ca acetia s fie dispui uniform pe
130
Topografia n construc iile civile
bolta cereasc ; o conforma ie a sateli ilor grupa i, conduce la rezultate
proaste ale determin rilor. Func ie de m rimile care se vor determina, o
serie de coeficien i arat acurate ea determin rilor :
pentru pozi ia orizontal - HDOP
pentru pozi ia vertical - VDOP
pentru determin ri tridimensionale - PDOP
pentru timp - TDOP
n configura iile de sateli i din figura 10.6, pentru punctul A vom
beneficia de determin ri tridimensionale bune, sateli ii fiind dispui sub
unghiuri mari unul fa de cel lalt, n timp ce determin rile punctului B
vor fi mai pu in precise.
9.4 Locul tehnologiei GPS n cadrul masurtorilor terestre.
O evaluare corect a pozi iei m sur torilor GPS n cadrul tehnicilor de
m surare a terenului trebuie s se bazeze pe de o parte pe o analiz att
a posibilit ilor legate de domeniul lungimilor extreme ce se pot
determina, pe de alt parte pe preciziile ob inute cu tehnicile respective
i nu n ultimul rnd pe criteriul costurilor pentru aparatur i personal.
Aceast compara ie se poate urm ri n figura 9.7.
Metodele clasice permit determin ri ce nu dep esc lungimi de 60 km
cu precizii de circa 0,25-0,30m. Aproximativ n acelai domeniu de
lungime se nscriu metodele iner iale respectiv metodele tranzit.
La cealalt extrem a distan elor se afl interferometria cu baze
foarte lungi sau m sur tori laser de distan e la sateli i. Ambele sunt
metode extrem de sofisticate i costisitoare, greu de utilizat n
activitatea cotidian . ntre aceste categorii se situeaz tehnologia GPS,
cu posibilit i de m surare att n domeniul m sur torilor clasice ct i n
cel al distan elor foarte lungi (de ordinul miilor de kilometri).
V L B I
S L R
G P S
C L A S I C
I N E R T I A L
T R A N S I T
D i s t a n t a ( k m )
P r e c i z i a ( c m )
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
Figura 9.131 - Compararea tehnicilor de m surare.
Dac ne raport m la preciziile determin rilor, observ m c domeniul
clasic i cel al GPS sunt comparabile numai n domeniul distan elor mai
mici de 15 km, deoarece peste aceast valoare, tehnica GPS este mult
131
Topografia n construc iile civile
mai precis . Un alt am nunt care trebuie avut n vedere este cel care se
refer la manevrabilitate. Deoarece au fost f cu i pai importan i n
domeniul miniaturiz rii receptoarelor, practic acestea au devenit extrem
de comod de folosit, indiferent de pozi ia pe glob sau condi iile de relief.
10 BIBLIOGRAFIE
Atudorei M. M sur tori geodezice prin unde,
Institutul de Construc ii Bucureti, 1981
Colectiv Catedra Topografie I.C.B. ndrumar de lucr ri practice
topografice, I.C.B., 1971.
Colectiv coordonator Oprescu N. Manualul inginerului geodez, vol. I, II, III,
Editura tehnic , Bucureti, 1974.
Cost cheI A., Cristescu N. .a. Topografie, Editura didactic i
pedagogic , Bucureti, 1970.
Cristescu N. Topografie inginereasc I, fasc. 1 i 2,
Editura didactic i pedagogic ,
Bucureti, 1961.
Cristescu N., Topografie inginereasca, Editura
didactic i pedagogic , Bucureti,
1978.
Cristescu N., Sebastian Taub M., Curs topografie inginereasc (pentru
sec iile construc ii hidrotehnice i
mbun t iri funciare), I.C.B., 1970.
Deumlich F., Seyfert M. Instrumentenkunde der
Vermessungstechnik, Verlag fur
Bauwesen, 1980.
Fotescu N. Teoria erorilor de m surare i metoda
celor mai mici patrate, Institutul de
Constructii, Bucureti, 1978.
Fotescu N., Savulescu C. ndrum tor pentru lucr ri practice la
teoria erorilor, Institutul de Construc ii,
Bucureti, 1988.
Gagea L., Nicolaescu Gh. Calcule topografice, Editura didactica i
pedagogic , Bucureti, 1972.
Grobmann W., Kahmen H. Vermessungskunde III, Walter de
Gruyter, Berlin, 1988.
Henecke F., Verner H. Ingenieur- Geodasie, VEB Varlag fr
Bauwesen, Berlin, 1986.
Matasaru T. i col. Drumuri.
132
Topografia n construc iile civile
Neamtu M., Ulea E., .a Instrumente topografice i Geodezice,
Editura Tehnica, Bucureti, 1982.
Neam u M., Sebastian-Taub M. Topografie, vol. 1 i 2, I.C.B., 1977.
Neamtu M., Onose D., Neuner J. M surarea topografic a deplas rilor i
deforma iilor construc iilor, Institutul de
Construc ii, Bucureti, 1988.
Neuner J. Sisteme de pozi ionare global , Editura
Matrix Rom, Bucureti, 2000.
Nistor Gh. Geodezie aplicat la studiul
construc iilor, Editura Gheorghe Asachi,
Iai, 1993.
Onose D., .a. M sur tori terestre fundamente,
Editura Matrix Rom, Bucureti, 2001.
Popescu D. Lucr ri topografice la construc ia
sediului administrativ al Regiei
Autonome PETROM Ploieti, Buletinul
Universit ii Petrol-Gaze, vol.XLVII-L
(1995-1998) nr.5/1998
Popescu D. Topografia n construc iile compozite
beton-metal-sticl . Simpozionul
aniversar 50 de ani de la nfiin area
Facult ii de Geodezie i 180 de ani de
la prima promo ie de ingineri hotarnici,
1998
Russu A. Topografie cu elemente de geodezie i
fotogrammetrie, Editura Agrosilvica,
Bucureti, 1968.
Russu A. Topografie, Editura Tehnica, Bucureti,
1955.
Ursea V. Topografie general , Editura didactic i
pedagogic , Bucureti, 1974.
Ursea V. Topografie aplicat n construc ii,
Editura didactic i pedagogic ,
Bucureti, 1974.
Ursea V., .a. Indrum tor pentru lucr ri practice i
proiect de topografie inginereasc ,
Institutul de Constructii, Bucureti,
1986.
Witte B., Schmidt H. Vermessungskunde fr Bauingenieure,
Verlag Konrad Wittwer, Stuttgart, 1991
133
Topografia n construc iile civile
1 NOIUNI GENERALE. ............................................................................................ 3
1.1 Obiectul i importana topografiei n domeniul tehnic. ..................................... 3
1.2 Elementele topografice ale terenului. ................................................................. 4
1.2.1 Forma i dimensiunile Pmntului. ............................................................. 4
1.2.2 Proiecia punctelor n geodezie i topografie. ............................................. 5
1.2.3 Proiecii cartografice. ................................................................................... 6
1.2.4 Elementele topografice ale terenului. .......................................................... 8
1.2.5 Uniti de msura. ...................................................................................... 10
1.3 Suprafee de referin i sisteme de coordonate. .............................................. 11
1.3.1 Suprafee de referin. ............................................................................... 11
1.3.2 Sisteme de coordonate. .............................................................................. 12
1.4 Noiuni de teoria erorilor de msurare. ............................................................. 13
1.4.1 Eroarea medie ptratic individual. ......................................................... 15
1.4.2 Eroarea medie a mediei aritmetice. ...................................................... 15
2 HRI I PLANURI. ............................................................................................. 16
2.1 Scara planurilor i hrilor. ............................................................................... 16
2.2 Semnele convenionale ................................................................................... 18
2.3 Reprezentarea reliefului. ................................................................................... 19
2.4 Forme tip de relief. ............................................................................................ 20
2.4.1 Forme tip de nlimi. ................................................................................ 21
2.4.2 Forme tip de adncimi. .............................................................................. 21
2.4.3 Bazinul hidrografic. ................................................................................... 22
2.5 Folosirea planurilor i hrilor. ......................................................................... 22
134
Topografia n construc iile civile
2.5.1 Determinarea coordonatelor rectangulare. ................................................ 22
2.5.2 Determinarea distanei ntre dou puncte pe hart. ................................ 24
2.5.3 Determinarea orientrii unei direcii. ........................................................ 24
2.5.4 Orientarea n teren a hrilor sau planurilor. ............................................ 24
2.5.5 Determinarea cotelor prin interpolarea curbelor de nivel. ..................... 25
2.5.6 Determinarea pantei liniei terenului ntre dou puncte. ............................ 25
2.5.7 Trasarea liniei de pant constant ntre dou puncte pe hart. ................. 26
2.5.8 Intocmirea profilului longitudinal. ........................................................... 27
2.6 Determinarea suprafeelor pe hri i planuri. .................................................. 28
2.6.1 Metodele numerice. ................................................................................. 28
2.6.2 Metode grafice. .......................................................................................... 29
2.6.3 Metoda mecanic. ...................................................................................... 31
3 JALONAREA ALINIAMENTELOR. .................................................................... 34
3.1 Jalonarea aliniamentelor accesibile. ................................................................. 34
3.2 Jalonarea aliniamentelor cu capetele inaccesibile. .......................................... 35
3.2.1 Jalonarea aliniamentelor peste un deal. ..................................................... 35
4 MSURAREA LUNGIMILOR. ............................................................................. 37
4.1 Msurarea direct a lungimilor. ........................................................................ 37
4.1.1 Instrumente pentru msurarea direct a distanelor. ................................. 37
4.1.2 Msurarea direct a lungimilor. ................................................................ 38
4.1.3 Corecii ce se aplic distanelor msurate cu panglica sau ruleta. ....... 38
4.2 Msurarea direct a lungimilor orizontale. ....................................................... 40
4.3 Msurarea electronic a distanelor. ................................................................. 41
4.4 Msurarea indirect a distanelor. ..................................................................... 42
4.4.1 Determinarea stadimetric a distanelor. ................................................... 42
4.4.2 Determinarea telemetric a distanelor. ..................................................... 43
4.4.3 Determinarea paralactic a distanelor. ..................................................... 44
5 STUDIUL TEODOLITULUI. ................................................................................. 45
5.1 Schema general a teodolitului clasic. .............................................................. 46
5.2 Axele teodolitului. ............................................................................................. 47
5.3 Pri componente ale teodolitului. .................................................................... 47
5.3.1 Luneta topografic. .................................................................................... 47
5.3.2 Nivelele teodolitului. .............................................................................. 49
5.3.3 Metode de msurare a unghiurilor. ...................................................... 50
5.3.3.1 Msurarea unghiurilor orizontale. ...................................................... 51
5.3.3.2 Msurarea unghiurilor verticale. ........................................................ 54
5.3.4 Precizia msurrii unghiurilor cu teodolitul. ............................................. 55
6 PLANIMETRIE. ...................................................................................................... 56
6.1 Reele de sprijin planimerice. ........................................................................... 56
6.1.1 Reeaua geodezic. .................................................................................... 56
6.1.2 Marcarea punctelor topografice. ................................................................ 58
6.1.3 Semnalizarea punctelor topografice. ......................................................... 59
6.2 Determinarea coordonatelor reelei de sprijin. ................................................. 62
6.2.1 Principiul interseciei. ................................................................................ 62
6.2.2 Principiul intersectiei nainte. .................................................................... 62
135
Topografia n construc iile civile
6.2.3 Principiul intersectiei napoi. ..................................................................... 64
6.3 Drumuirea planimetric. ................................................................................... 65
6.3.1 Clasificarea drumuirilor. ............................................................................ 65
6.3.2 Operaii preliminare la drumuirile planimetrice. ...................................... 67
6.3.2.1 Operaii de teren la drumuiri. ............................................................. 67
6.3.2.2 Calcule i compensri la drumuiri. ..................................................... 68
6.4 Ridicarea detaliilor planimetrice. ...................................................................... 71
6.4.1 Metoda radierii. .......................................................................................... 71
6.4.2 Metoda coordonatelor rectangulare (echerice). ........................................ 72
6.4.3 Metoda aliniamentului. .............................................................................. 73
7 ALTIMETRIE. ......................................................................................................... 73
7.1 Generaliti. ....................................................................................................... 73
7.2 Instrumente de nivelment. ................................................................................. 74
7.2.1 Nivelul rigid. .............................................................................................. 74
7.2.2 Nivelul rigid cu urub de basculare. .......................................................... 74
7.2.3 Nivele cu orizontalizare automat a axei de vizare. ................................. 75
7.3 Nivelmentul geometric. .................................................................................... 76
7.3.1 Nivelmentul geometric de mijloc. ............................................................. 76
7.3.2 Nivelmentul geometric de capt. ............................................................... 77
7.4 Nivelmentul trigonometric. ............................................................................... 78
7.4.1 Nivelmentul trigonometric cu vize ascendente. ........................................ 78
7.4.2 Nivelmentul trigonometric cu vize descendente. ...................................... 79
7.5 Nivelmentul hidrostatic. .................................................................................... 79
7.6 Drumuirea de nivelment geometric. ................................................................. 80
7.6.1 Drumuirea de nivelment nchis pe punctul de plecare. ........................... 82
7.6.2 Drumuirea cu punct nodal. ........................................................................ 82
7.7 Ridicarea detaliilor altimetrice. ........................................................................ 83
7.7.1 Radieri de nivelment. ................................................................................. 83
7.7.2 Metoda profilelor. ...................................................................................... 84
7.8 Nivelmentul suprafeelor. ................................................................................. 84
7.8.1 Nivelmentul suprafeelor prin ptrate mici. .............................................. 84
7.8.2 Nivelmentul suprafeelor prin ptrate mari. .............................................. 85
7.9 Nivelmentul n condiii speciale. ...................................................................... 86
7.9.1 Nivelmentul peste cursuri de ap. ............................................................ 86
7.9.2 Nivelmentul n terenuri mltinoase. ........................................................ 88
7.9.3 Nivelmentul terenurilor cu pant mare. .................................................... 89
7.9.4 Precizia nivelmentului geometric. ............................................................. 89
7.9.5 Obinerea curbelor de nivel pe plan. ......................................................... 90
8 TOPOGRAFIE APLICAT. ................................................................................... 91
8.1 Lucrri topografice la proiectarea construciilor. ............................................. 91
8.2 Trasarea pe teren a elementelor topografice. .................................................... 92
8.2.1 Trasarea unghiurilor. ................................................................................. 92
8.2.1.1 Trasarea unghiurilor cu precizie redus. ............................................ 92
8.2.1.2 Trasarea unghiurilor cu precizie medie. ............................................. 93
8.2.1.3 Trasarea unghiurilor cu precizie ridicat. ........................................... 93
136
Topografia n construc iile civile
8.2.2 Trasarea pe teren a distanelor. .................................................................. 95
8.2.2.1 Trasarea pe cale direct. ..................................................................... 95
8.2.2.2 Trasarea pe cale indirect. .................................................................. 96
8.2.3 Trasarea cotelor proiectate. ....................................................................... 97
8.2.3.1 Trasarea cotelor prin nivelment geometric. ....................................... 97
8.2.3.1.1 Trasarea prin nivelment geometric de mijloc. ............................ 97
8.2.3.1.2 Trasarea prin nivelment geometric de capt. .............................. 98
8.2.3.2 Trasarea cotelor prin nivelment trigonometric. .................................. 98
8.2.3.3 Trasarea cotelor prin nivelment hidrostatic. ...................................... 99
8.2.3.4 Trasarea cotelor la etaj i n groapa de fundaie. ............................. 100
8.2.4 Trasarea liniilor de pant dat. ............................................................... 101
8.2.4.1 Trasarea liniilor de pant dat prin nivelment geometric. ............... 101
8.2.4.2 Trasarea liniilor de pant dat prin nivelment trigonometric. ......... 102
8.3 Reeaua de construcii. .................................................................................... 103
8.4 Metode de trasare a punctelor construciilor. ................................................. 105
8.4.1 Metoda coordonatelor rectangulare. ........................................................ 105
8.4.2 Metoda coordonatelor polare. .................................................................. 106
8.4.3 Metoda interseciei nainte. ..................................................................... 106
8.4.4 Metoda interseciei reperate. ................................................................... 107
8.5 Trasarea fundaiilor i a stlpilor. ................................................................... 108
8.6 Trasarea mprejmuirilor. ................................................................................. 109
8.7 Axele construciilor. ........................................................................................ 110
8.8 Calculul volumului de terasamente i trasarea platformelor. ......................... 110
8.9 Lucrri topografice n timpul exploatrii construciilor. ................................ 113
8.9.1 Determinarea nlimii construciilor nalte. ........................................... 113
8.9.2 Determinarea verticalitii construciilor. ............................................... 114
8.9.3 Determinarea tasrii construciilor n timpul exploatrii. ....................... 117
8.10 Lucrri la trasarea axelor cilor de comunicaii terestre. ............................. 119
8.10.1 Alegerea traseului. ................................................................................. 120
8.10.2 Calculul i trasarea elementelor principale ale curbelor de racordare. .121
8.10.3 Metode de trasare n detaliu a curbelor circulare. ................................. 122
8.10.3.1 Metoda absciselor egale. ................................................................ 122
8.10.3.2 Metoda arcelor egale. ..................................................................... 123
8.10.3.3 Metoda coordonatelor polare. ........................................................ 124
9 SISTEME DE POZIIONARE GLOBAL CU SATELII. .............................. 125
9.1 Principii de baz. ............................................................................................. 125
9.2 Segmentele componente ale sistemului. ......................................................... 126
9.2.1 Segmentul spaial. .................................................................................... 127
9.2.2 Segmentul de control. ............................................................................. 128
9.3 Structura semnalului GPS. .............................................................................. 129
9.4 Locul tehnologiei GPS n cadrul masurtorilor terestre. ................................ 131
10 BIBLIOGRAFIE .................................................................................................. 132
137

S-ar putea să vă placă și