Sunteți pe pagina 1din 26

o , ' I .l r I l ll!r( sr I i.rircr(rr ii tr cL arrirl c rLn rrrlri itrliir:lleisa n,sr! o irlil:1 IlrillrrrIa1i1 (lctnrrtoasr, ir.it {Lirrurr lrri ir(1.

fu sr I!g.|. drr !r.nrra 1r(.r :l t).rrrrc!l sc irrtrraltl,t.st.nrasur,l dcft'rlril. (rr ,\ ,trfr.rftr Dir o trrrr prlrrr.rc lr l.la1. r1ildr ln i rLr . l)rrr ri. tc { rLLrl itrrtir, 1cr!r s. sr!l,lr. irlrl .,i (l ir rtr \ li.rLllclc.0rjrienii, rLrrr(ritirrl.lt \t s. riullLrrr r iri, cr rct'\trt: r iL Lrr 5rri t. r.l lil (lr.tnrl cj r) ,1 r' ' : ' I . rr. .l [l I \\'r"l\... t.ilr' ril)lr r. se \r irritiliili rilrirlll t. (1. hrr(,ril\intt rr [)r (lhlrr nr.i rrrLrrlr :r sr irr.h.r(
r

.i,L , t .

.t,."

intimpld dar ca un f;cut, chiar in ziua cind implini printesa cincisprezece ani, imperatul $j imPdrd. teasa plecaserb de-acase. Remasd de una singuri, iata i$i pdtrecu vremea cutreierrnd in voie Drin nenumaratele incap6ri 1i unghere ale palatului. Descoperi astfel un

Trecure anii si nu itiu cum se

mina bitrinei. Dar nict nu-l Drinse bine ca se $i-mplini blestemil: intepindu-se Ia deget, printesa crzu imediat pe patul din odaie si re mase acolo cuiundati in somn profund. Ia. somnul invdlui intreg pacare abia se lnlorseserd, adormitS

latul... lmperatul si imperiteasa.

vechi turn, a cdrui scarb inguste fi rasucite ii conduse paSii pina in dreptill unei u$i scunde, ierecate cu o cheie ruginitd. Abia de resuci cheia, cA u$a se $i didu in lAturi iar printesa se pomeni deodate intr-o odaie mic;, unde iedea o betrind torcind cu-ndemina re dintr-un caier. ziua bunicol Ce faci - Buni acolo? o intrebd lata curioas;. Ce se lac? torc, rispunse hAtrina cl;tinind din cap. Dar spune'mi, rogu-te, ce nrai e $i lucrul acela, care se invirteite cu atita repeziciune? lnsi n-asteptb r;spunsul, c;ci Iiind nerebdAtoare si incerce $i ea

si ei in sala tronului, laolaltd cu toti curtenii. Caii adormiri in grajduri, ciinii in curte, porumbeii

cul se stinse pilpiind $i iriptura


se

pe acoperis, mu$tele pe pereie. Fo-

opri din rumenit- Pe bucitar il toropi somnul tocmai cind se preg;tea si-l intface de pdr pe aju' torul sdu, pe care-l mustta pentru cine Stie ce vina. Pini 9i vrntul rncete sa mai bala: nici lrunza nu mitca in pomri din gradina! De jur inprejurul palaiului incepu

I I I
I

si toarci, apuc;

repede

lusul din

sprni, care deveni uu fiecare an tot j mai mare ti mai des. Hati!ul aco-) peri in scurla vreme totul, prna ce I nu se mai zari nimic din palat, nici l micar steagul de pe acoperiq. I

sa

ureasca

un hAtis

de

ii--i I
r_!
I

]r\
I

!-l
I

:{
rl

I - r-I

.,%-ry
\ ,+ ))-. /

iil-...'rW,,

:'W;b'

|,hl

i/

fi
i I

f
\-/ ../

t/.

'L,, 'l
L
'4

,)

f.' L \/ \,
i.l

f.

s
',rl I ,'fi'v'"x* "t,
,,f;

ffi x

'l

,N'
,&r

S *r,"
,4i '

";Ju',,
t-\

;a,
.(pn

l ,,1r;
I

A&i

Lt
,:-J

hri, 'Y r" - \l '"


t,,

.,r"u,

.4

,fud""'

ffi*i ,M

WJi
I

lrl".r\nn

{/

,dl,i

, jli

ri: J

/ril:.

:,

'fitfr ".1N"

'
,

ffit
'l 4\ 'st*

g',,W*-,cr,+fu.

fir'{

'{ rr\d*
.'l

4r:'.,

,,''T'fr,

t'

fn loaia iara se ra!pindi tc. senda Frunoasei din Padura adormiln. Ara i se spunea acrm p.intesei. Din cind ln cind. iciori de imp;rat se ap.opiau de caslel incercind si sirapuns; hniisul. Dar spinii se lineau strlns legali, ca niife mlini inlenluiie, iar voi
printr-o moarie cumplite Drpa multi, multi ani... un ti nir print. irecrnd inlimplaior prin acele locuri. auzi de ia un mos.

lintb de dczlesare, slir)inJ

njcri ramrneu acolo prin:r, tara ou-

acum s-o sbsesc p Frumoasa din Pidurea adormita Zadarnic incerc; bunul unchid> sa I oDreascr, prinlul nu se l;sa induplacal. Or. tocmai in ziua a.eeA ie implinise sorocul blestemului. T.ecuseri cei o suti de ani si venise in sfirsii clipa cind printesa trebuia Apropiindu-se de hilis, iinirul vazu cu uimire cum sprnir se pre schimbau in llori ninunate care se freau din calea lui. croindu-i drum. Ia. dup; ce irecea el, ilo.ile se inchideau la loc ln hitir lncil

neag povestea: cum ce dincolo d hblrs ar trebui sa tre un palal, in care s-ar afla o prralrumoaia I'ia de-flpbrat, rar lala zrce.se c ar dormi acolo, lintuili sub crunt

blstem. de atroape despre

toli acer feiericitr rr ii allasrrb moartea rncercind


s-ajungn la caslel. spuse

dni. Povestea o allase bat.inul de l. bunrcul lui, care.i pomenrse ii

o suta

de

Ajuns la palat, prinlul ziri mai intii in curte cari rr osarii adotmili: descoDeri aDoi norumroarele cuibafile sub aripi. In lrind. dadu cu ochii de mu5leie adormite pe perele.lfl buc,tirie eisi buc6larul dormind cu min: prinsS-n chjca ajuiorului seu; tot acolo do.meau ti slujnica tinind in
beir dormind pe-acupeils, cir caDu

Eu nu md tm de nimic!

tin;rul. O s; plec

chiar

giinE doar pe jumitate juapoi in sala ttonului, unde impdratul si impir5teasa dormeau ln jiliuri, inconjurati de curteni.
brate o

muliti. Pbtrunse

incaperile. Alita liniste domnea in juru-i. ca pinS li rasuflarea

Merse mai departe cercetind

Si-o putea auzi. Descoperi in sliriit lurnul, urci scara, deschise uQa $i pdtrunse in odiita unde era Frumoasa. Fermecat de chipul ei, printul

cobori16 in sala tronudragosiitii -unde imperatul, imparateasa lui, ii curtenii se treziserii $i ei la via1b. Afare, in grajduri, caii se ridicau scuturindu-si coamele: ciinii sAreau Drin curte dind din coa. dri; pe acoperi$ porumbeii i$i luau zborul spre eimpie scotindu-li capusoarele de sub aripi. Tn bucdtrrie locul rumenea bucatele. bu_ c5larul se riiuia cu ajutorul siu

se apleci $i-o sirut6. ln aceea$i clipa vraja se desiacu, Frumoasa din Padurea adormita se trezi si,

care tipa ca din gurd de sarpe. iar slujnica termina li ea de jumulit sbina. palat, nunta printului li a Frumoasei. Cit despre ei. aflati c-au treit nespus de iericiti imPreunb Dind la sfirsitul vietii.
Si

ie

iacu apoi nunt6 mare la

zbrindu-l pe drag nespus.

tinir, ii zimbi cu

Apoi, mind in

mlni, fericiti, ln-

22

-\ ,)

I
1

cile racrr e.rr 6alere,.aE de n*0 ilunrdr &edr. rorde.d,nre poveile derpre do.nnd cei frlnodd .nrp i ..,.!r prda 6]en.rtr,rui r ,. m!:i.i si danr e3 in.er.ar r6lo.q.ed.en [n, FoL]qt. d Jdpte, i,k binc I, i.u, i.tre lunini ! i.r,nertr . !e d.' in rodr.
cu J,n i.d n.un r., .r .' ,nrr,!.ac 1 6"ed .i..J d u rr,ir, l, /i, orr.,e irmoilJo,.e r h;ldr tilrinqind vrljil mdrertre r/e :'n6,..re nu rr6d5c potld l. t;rhrore5.,l orpi, ddr d. rnpd,d, r^r.qinea rlDn (dre re re,ile l;n ronil prii inr6.vcnl,r ,trbr,i ne inyeitd .r o 5eDr nrn.are rntrboli.;, d;6rodre d ileni^ ie rEr,nr. ,f, rE, b,de pert! ror oanenl d prott"rdsni.

-& t*-u--

?a,;l4<