Sunteți pe pagina 1din 15

ORDINnr. 3.

371 din 12martie2013 privindaprobarea planurilor-cadru deinvatamant pentru invatamantul primar si a Metodologiei privindaplicarea planurilor-cadru deinvatamant pentru invatamantul primar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICATiN: MONITORUL OFICIALnr. 192din 5 aprilie 2013 DataIntrarii in vigoare: 05 Aprilie 2013

in.conformitate cu prevederile art. 64-68din Legeaeducaliei nationale nr. 1i2011,cu modihcarile$i completarile ulterioare, Ordonanteide urgenJi a Guvemului nr. 96/2012 prrvlnd stabilireaunor misud de reorganizarein cadrul _ln-baza publicecentrale administraliei gi pentrumodificarea unor actenormative, in temeiulprevederilor HotaxariiGuvemuluinr. 536/201 1 privind organizarea gi funclionarea Ministerului Educaliei, Cercetdrii, Tineretuluiqi Sportului,cu modificdrile$i compleldrile ulteiioare,' ministruleducaJiei naJionale emiteprezentul ordin. ART. 1 Se aprobaPlanul-cadrude invatrAmant pentru invEjdmantulprimar, prevdzutin anexanr. l ART. 2 Seaprobd Planul-cadru de invalamantpentruinvajamantul primarin limbile minoritajilornalionale, prevazut in anexa nr.2. ART. 3 Elevii aparfindndminorit6Jilor nationale careinvala in unitaji de invalamant cu predarein limba romd.n6 au dreptulsastudieze ln lnv6trtunantul primar limba matemS. Numdrulde ore alocate esteprevazut in anexa ff. 3. ART.4 Se aprobdPlanul-cadrude invdlAmantpentru inv6.Fmantulprimar cu program integrat $i suplimentarde art6 prevtrzut muzicA, in anexa nr. 4. ART. 5 Seaproba Planul-cadru de invalamantpentruinvalamantul primarcu programintegratSi suplimentar de artaprevazut coregrafie, in anexanr. 5. ART. 6 Se aprobdPlanul-cadrude invdJdmantpentru invdJdmantulprimar cu program integral sportiv, prevdzutin anexa nr.6. ART. 7 Planurile-cadru de lnvAtamant aprobate prin prezentul ordin seaplicdincepdnd cu anul gcolar2013- 2014la clasa pregafitoare cu anul qcolar2014-2015 la clasaa II-a, iar din anul 2015 - 2016 la clasele fi la clasaI, incepdnd a III-a $i a IV-a. ART. 8 (1) in anulgcolar2013-2014,laclasaa II-a se aplici Planul-cadru de invdtdmant aprobatprin Ordinulministrului gi tineretuluinr. 4.68612003*), educatriei, cercetArii iar la clasele a III-a $i a IV-a seaplicAPlanul-cadru de prin Ordinul ministruluieducajiei, invAJ6mant aprobat cercetdrii $i tineretuluinr. 5.198/2004*). +) Ordineleministruluieducaliei,cercetarii tineretuluinr. 4.686/2003 nr. 5.198/2004 nu au fost publicate in $i 9i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I. (2) in anulgcolar2014-2015, la clasele a III-a 9i a IV-a seaplic6Planul-cadru de invaldmint aprobat prin Ordinul ministruluieducaliei, cercelArii $i tineretuluinr. 5.19812004. ART, 9 privind aplicarea Seaproba Metodologia planurilor-cadru de invdtramant pentruinvatAmantul primar,prevazuta ln anexanr.T. ART. IO in conformitate cu art. l8 din Legeaeducaliei nalionale nr. l/201 1, cu modificdrileqi completd.rile ullerioare, planurile-cadru ale invAidmantului primar,gimnazial,licealgi profesional includ religia ca disciplindgcolarb, partea tlunchiuluicomtm.Elevilor apartindnd cultelorrecunoscute de stat,indiferentde numdrullor, li seasigura dreptul constituJional de a participala ora de religie,conformconfesiuniiproprii. La solicitarea scrisda elevuluimajoi, respecti^v a parinlilor saua tutoreluilegal inslituit pentruelevulminor, elevulpoatesanu frecventeze orelede religie ln acest caz,situalia$colara seincheiefdrd disciplinareligie.in mod similar se procedeaza $i penfu elewl cdruia,din motive obiective,nu i s-auasigurat condiliilepentrufrecventarea orelor la a-easta disciplina.

ART.II generala educalie petot parcusul vieJii, ti invalare DirecJia genera-l[ lvaFmant in iimbileminoritAfilor, ^.Direc;ia gi gcolar6 relea ggneratl psurselmane nalional6, Institutul Oe ljtlfia inspectoratele gcolare $titnle,atEducatiei, municipiului Bucuregti, Judelene/al conducerile unitdlilor deinvdldmani duclaI prevederile prezentului ordln. ART.12 Anexele nr. l-7 facparte integmnta din prezentul ordin. ART.13 Prezentul ordinsepubliciin Monitorul partea Oficjalal Rom6niei, L Ministruleducaliei nalionale, Remus Pricopie Bucuregti, 12mafiie2013 . Nr.3.371.

ANEXA I laON4EN ,,.137.'l

t. 6 ; n 1 P , . c$

2013

Planul-cadrude invifim6nt pentruinv6fim6ntut primar


Discipline Limba gi literatura romAndr Limbl moderni Matematici 9i gtiinfe ale nAturii Matemalica2 ;itiinlealenaturii Clasa II III 6 I
I

P 5

IV 5 2
4

7
I

5 2

3
I

Istorie
Geografie Educalie civic6 Religie
I

Educalie fizici
Jocqi miqcare \{uzicd gi miqcare

z
2 2
I

2
i

2
I I

2 2

Artevizuale gi abilitalipractice
Dezvoltare personald

7 I
2Q

2
l9 t9

20

20

zl

0-l 0.1 0-1 0-1 20 20 20 2l 2l 2l


77

20 2l
rla

clasa pregititoare, clasa I gi clasa a ll-a, disciplina se intituleaz6conutticare in lin$a rondnd.

ANEXA 2 laorvrEN nr..9-9f.{ ain..(*.:.9.9.,....20r:

PlanuFcadru deinvifdmAnt pentru invitimdntul primar in limbileminorit6tilor nafionale


Discipline Limba9i literatura rom6ndl Limba 9i literatura maternirl Limbd modernd Matcmalicdz $tiinlealenaturii P
_) )

Clasa II III 4 6 4 5

IV

4 7
I

4
5
)

1
.1

2
4 I

3 I

-) I

Istorie
Geografie Om 9i societate
l:irJucafic uivic.l

Religie Educa;ie fizica

')

')

sAnitate

JocAimiqcare Muzici 9i miqcare Arte vizualegi abilithli practice


1

z
2

Dezvoltare personali

? 'r',
'r',

1
a/l

24
t1

0-1 0-t 0-1 0-l 0-1 24


)< rla

24 24
t(

t{

26

clasapregititoare, clasaI gi clasaa ll-a, disciplina se intituleaza contwicare in linfia romdnd, respectivCotnznicare in lirnba narcrnd. 'La clasa prgititoafe, clasa I Si clasa a l[-a, se studiazi integrat explorarea nedh ui.

fii*

AN0XA 3laorr,lEN n,..9-9.L/.. ain..{*.:-91.:.....20r:r Planul-cadru de invifimint pentruinvitim6ntul primar pentruqcolile sauclasere cu erevi aparfin6nd minoritif iroinafionare care studiaziin limbaromini
Discipline Limbagi literatura romAnir
l"imbagi literanrra maternEl Clasa

I 7 4

II 6 4

III -5
4

IV 5
4

5
3

l,imbdmoderni
Matematici2

2
3 I 3 I
4 4

alenaturii $tiinle Istorie Ceografie Educalie civici Religie Iiducafie iizicd Jocqi migcare Muzici qi migcare Artevizuale qi abilirali practice l)ezvoltare personald

I
I

I I
1

?-

2
I

2
I

2 2 2
J'

')

24 24 24

0-1 0-l 0-1 0-1 0-1 22 a / l 24 24 25


t<

25 26

clasapreBdtitoare, clasat gi clasaa ll-a, disciplinase intituleaza Comtuticare irr limba romdrfi, rcspectiv Comunicare in limba matet.nd. 'La.clasapregEtitoare, clasaI gi clasaa ll-a, se studiaza integrar discipiina Si explorarea mediuhri.

rla

ANEXA 4laoMtN n,...:i.gfl. oin ..l.*:.9-9.:.....2013

Planul-cadru de invifimint pentru invifimdntul primar cu program integrat gi suplimentarde artl _ muzici
Discipline
l-imba 9i literatura rom6n6l

titfii Tniliv
5 I 7 I
6 5 5

Clasa

Limbi modern6
Matematicd2 $ t i i n l ea l e n a t L r r i i

2 4

3
l

3
I

Istorie Geografie Om Sisocietate Educagie civicI Religie Educa!ie fizici


Joc qi migcare

I
l

I
f

Muzicl ;i milcare Educalie muzicall specializal6* Arte vizuale practice li abilitAt; Dczvoltare personali

2
4

2
4

4 2

4
I

2 2 19 0-1

2
I
1^

2
I

24 24

'lA

25
25

0-r

0-1 0-1 0-1


''{

19 24

tn ?< t< 26 'La clasa pregdtitoare, clasaIqi clasaaII-a,disciplinase intituleaza comlaicarein limbarond d. 2La.clasa pregititoare, cfasaI gi clasaa II-a, se studiazE integrat disciplinaMaremaricd ti explorarea mediului. 'Alocirile orarepentru CDS vor fi utilizate in altearii curriculare decat cea specializarea.

ANEXA 4 !aoMnN ",.t-*fL

rin ..14-:.9-.?.:....20|3

*Alociri orare in ariacurriculari lr'le, pentru invijimintul primar cu programintegrat / suplimentarde art5-muzici Dbiectulde studiu lnstrument - solfegiu - dicteu Teorie I 2 II 2 III 7 IV

TOTALORE

2
4

2
4

2 2

PRIVIND APLICAREA PLANULUI.CADRU DEINVATAM.ANT , PRECIZARI itt gcot n n cu pRocRAM INTEGRAT gI SurLIMENTAR DEARTA* MUztcA

l. ?ncepdnd cu cel de-aldoileaan de studiual instrumentului, toli elevii inscrigi in qcolilegi liceelede muzicase vor pregAti pentruexamene, verific6ri,audilii 9i concursuri gi cu profesonrl corepetitor-acompaniator. prevedere Exceplie de la aceastl lac eleviicare studiazd cainstrument principal pianul. L . Profbsorul corepetitor-aoompaniator psntrufiecare este normaicu ll3 oret'sdptdmend elev. 2 Precizdrile privind aplicarea Planului-cadru de invalemanr pentruinvalamantul primarcu program gi suplimentar integrat de art5* muzicA gi in gcolile suntvalabile ?ncare predarea se face in limbileminorit[1ilor nalionale. Alte precizari referitoare la organizarea, admiterea de specialitate suntprevezute $i pregetirea in Regulamentul privindorganizarea specific gi func!ionarea preuniversitar invdlim6ntulLri de prin OMECTS5569120 arttr, aprobat tL

#i1:

ffi'#

AN!]XA 5 ra OMEN ,,..1w... oin.l*:.9.9.:.....20r: planul_cadrude invitimdnt pentru invatrirnintur primar cu program integrat gi suprimentarde coregrafie
Discipline
Limba gi lileratura romdnl!

Clasa P
) I

I 7 I
J

II 6

III 5

IV
5

Limbi modern6
Marematici2

2
4 4

7 4

alenaturii $tiin{e
lst0rie

3 I

I
I

Ceografie Educalie civic6 Religie Educa;ie fizicd


Joc Ei miScare

I
I l

2
i

Muzici gi miqcare Educalie artisticd special izatd+ Ane vizuale qi abilirali practicc Dezvoltare personall

')

I
6

2 2 l9 0-1 20

?
I

20

20 20

to

0-t 0-t 0-1


20 29
7l

1 9 20 20 21 2l

lLaclasa pregdtitoare, clasa I $i clasa a ll-a, disciplina seintituleazi Comroricare ! li rbarondna. ?Laclasa pregatitoare, clasal gi crasa a II-a, se studiazd inlegratdisciprina Marentaricd;iexprararea mediului. 'AlocArile orarepentruCDS vor fi utilizateitr altearii curricuiare decit ceacare

30

*Aloceriorarcin aria cuniculard lrle. pentru i.rv5f5mAntul primar cu programintegrat gi suplimentarde coregrafie
Dblectul de studiu Clasa a lV-a

)ans clasic Ritmicd

7 8

IOTALORE

PRXCIZ.A,RI PRIVINDAPLICAREAPLANULUI.CADRU DE iT.TV,O.IAVTANT PENTRU INVATAUAWTUI PRIMARCU PROGRAM INTEGRAT$I SUPLIMENTAR DE COREGRAFIE
l . Disciplina Dans clasicse desftgoari pe grupe, cu acompaniament de pianasigurat pe

profesorul acompaniator-corepetitor. profesoruiui Normarea acompaniator-cor"plito, ,. realizeazd pentrugrupede 7-12elevi/ord. Alte precizbrireferitoarela organizarea, admiterea{i pregatirea de specialitate sunt prevezute in Regulamentul specific privindorganizarea gi funclionarea invaldmantului preuniversitar de art6, prinOMECTS aprobat 5569A01| .

l0

ANEXA 6ra oruEN nr..i?iff-.. oin..1-{.:.99.:......20r: Planul-cadrude invifim6nt pentruinvdfdm6ntulprimar cu programsportivinfegrat*


Discipline Limba qi literatura romdnil Limbi modemi Matematic62
J

Clasa P I 7 I 3 I

II
6

ilI 5

Iv
5 2
4

5
I

1 4
I

z
4
I

$tiinlealenatLrrii
Istorie

I I

Om qi societate

Geografie Educalie civicd Religie tsduca!ie fizici 1 I


)

I I

Educalie fizicd,sport gi sinltate

Jocqi mi;care Pregatire sportivipractici Muzici gi migcaru Arte vizuale gi abilitili practioe

4 2 2 2
19

4
7

2
2
I

2 I 24

')

Dezvoltare personald
.Cufriculum la decizia 6ciilii (disciplineopfionate)3 Numir minim de ore pe siptimAnd
*+

24

a/l

?<

0-l

t9

0-1 0-1 0-l 0-1 24 24 t a


t{
t<
r._.J_

t{ 26 i "rnscnerea erevlror in crasa pregdtitoare se realizeazd in bazaunei selecfii, urmand ca pregetirea sportivd practicisdinceapiin clasa I.
,_r ,

20

'La

efasa pregatitoare, clasaI gi clasaa ll-a, disciplinaseintihrleaza conttnricareirt lirnbaromdnd.

-3,^:l::l^ T:c,lToare, explormea meditlui, rAlocerile

ctasaI gi ctasaa

-a, se srudiaze inregraidisciptina Makllaticd

{i

omre pentru CDS vor fi utilizatein alte arii specializarea.

ANEXA 6 taOMEN nr..g3u.. ain...(.*:.9-3..:...20t3 PRECIZARIPRIVIND APLICAREAPLANULUI .CADRUDE INVATIMANT PENTRUINVATAMANTUL PNMAR CU PROGRAMSPORTIV INTEGRAT
I' In invdtemantul primar' pregtrtirea sportivaa elevilor se poate organiza,in funcliede specificul disciplinelorsportive,in urmatoarele qi combinalii:variante a) clasa intreagd: o singuri disciplini sportivd, qilsau fete b[iegi,nivel de pregitireomogen. b) doui saumai multe grupela aceeagi clas6, fete piisaubaieli. c) grupevalorice,fete girsau b6iegi: la aceeaEi disciprindsportivi, grupele/grupele valorice pot fi constituitedin elevi care apa4in craselor i qi/saircraselora II-a, in variantesi

materiale, 9i sex,resurselor specialigtilor, exigenlelor de incadrare etc. 2. in situalia. organizdriipreg[tirii sportivepe grupe,senormeaza careun cadrudidactic de specialitate la fiecare gr'pa. acest caz, numhml de ore prevazut in planur-cadru de in invdllmdnt la aria curriculardEducalie Jizicd,sport fi sdndtut;,cu excepliacelor efectuate de invilStor, seacorddpentrufrecare grup6. r, de antrenamenl sportiv pentruinvilimantul primar are o durati cuprinsi intre 70 lec1ia si 90 de minute. 4' in invdlamantul primar, pregitireateoretica sportivaseefeclueazisinrultancu pregetirea sportiv[ practicd. 5. Aceste. reglementdri se aplic6 gi la invalamantul primar cu progran integratsportivdin unitAlilede invAlamAnt cu predare in lintbiie minoritiiilor nalionale.

combinatii careseprereaza discipiineior sportive, nlvelurui a. pt.Jaii.",'.ui.giiii[. a"" vdrstd

lz

ANEXA 7ra ovDN nr..fip.fr.. ain...1*,.9.$.:....zorr

Metodologia privind apricarea pranuriror-cadru de invitimint p e n t r ui n v i { i m A n t u l primar


I. DISPOZITII GENERALE Art' I' Pre-zenla metodorogie regrementeaza apricarea planur'or-eadru de invatdmant pentru invdlamAntuI primar. Art. 2. in sensul prezentei metodologii, sedefinesc urmdtorii termeni: a) plan-cadru de invi{im_ant -. document de poriticd educalionard care reflecti parcursul de invalare pe caregcoara ir oferl copiilorp. duruto unr.ri nivel de invalamanl, precizdnd disciplinele.obligatorii (trunchiul .tudiut"ae ere'i peparcursur fiecdrui angcolar "onr,,n1 qi numdrul de orealocat acestora pe sepiamana, precum numarul deorecare !l potfi alocate disciplinelor oplionale (curricuium li Oecizla'siolilCOSl: b).ariecurriculard grupaj dediscipline gcolare care ,r"nriundidactic ^ ,. domenii inrudite din cunoa$terea umana. La.nivelul proiectarii programelor gcolor., grupur"u f. *ii curriculare. favorizeazd coerenla orizontala int.e disciplinJ o. g.oru, ri*p prin 9i transferurile ""onomiu concephrale gi metodorogice care serealizeaza intre discipline inrudite; c) trunchi comun* oferrE educalionari deparcurs in modobligatoriu decatre toli eleviicare urmeazi acelagi tip deprogram deformaie; d) CDS (curricutum Ia tlecizia gcolii)-. ofertAeducalionala propusd de gcoal6, adecvaH pecAt posibil specificr"rlui local, intereselor gi nevoilor elevilor; e) plajr orarE - numir variabilde orepe sdptimanS alocatunei,/unor discipline oplionale din planul-cadru deinvdlimint,gcoala iind cea care il decidel f) schemi orari * moda.litate concretiprin careclasele qi georile igi alcatuiesc programul' incl,zandorelecuprinse. in trunchi.ilcomlurgi orele'stabilite pentrucni; schemele orare aleclaselor formeaz6 impreund schema orarj a scolii. II, ELABORAREA PLANULUI-CADRU DE iNVATAMANT PENIRU CICLUL PRIMAR Art. 3' planului-cadru de invelamant are in vederercalizarea _constnrclia dezideratelor de al copilurui e:ofluly.i forntare carc finarizeazd ciclur primar,pront aetermrnat Je de competenle-cheie specificare in art. 68 din iegea educaliei nalionare nr. 9"*::iii. tlzut t. tn modconcret, pdna Ia finalul clasei a IV-a,seurmare$te atingerea r.rnui nivelde performanli elementar in formarea urmetoarelor competen(e: I' Utilizarea modalitifilor de comunicare, in rimbaromani, in rimbamaternd qiin cel putin o limbFstriinl, intr-o varietate de situatii:

t3

ANEXA ? laovreNnr.i-3.fl... ain .(*.:.9.9.:.....20r: 2. utilizarea conceptelor, a metoderor spcifice diferiterordomeniiarecunoagterii gi a instrumentelor tehnorogiee,in vederea rezotvarii de probreme in contexte qcorare, extraEcolare gi profesionale: 2.1. utilizarea capacitiJilorformatein scopulrezolvirii de problemesimpre,i'contexte date 2.2.Folosirea unor raJionamente simplein vederea ludrii de decizii in contexte familiare 2.3. Folosirea metodelorde investigare insuiite,pentruexprorarea unor procese gi naturare sociale simple 3. Integrarea, participareaactiv[ qi responsabili ta via{asocialX: 3.1.Cunoagterea drepturilor qi responsabititdlilor eopilului 3.2. Relalionarea corectacu persoanere cu careintra in coutactqi asumarea unor roluri in contexte familiare 3.3.Ctoperarea in gruplrile de apartenenle competi!iei Siacceptarea 3.4. Respectarea diversitilii intdlnite in contextefamiliarei identificareaunor.elemente relevante pentruidentitatea proprie 3.5. Prevenireaconflictelor prin manifestarea unui compolt&mentba7_at pe respect, toleranJ4 griji fa16de sine gi faji de ceilalli 3.6. Folosirea noilor tehnologii de informare gi comunicare in contexte scolare si extra$colarc adaptate vdrstei 4. utilizarcaelicace a instrumentlor necesare pe tot parcursulvietii: educafiei 4.1. Identificareaunor obiective de invdfarecorespunzrtoare atdt propriilor interese qi aptitudini,cet Si influenleloreducarive exercilate de scoall si familie 4.2' Folosirea unor tehnicide muncaintelectuala caievalorizeaza autonomia, disciplina si perseverenla, in scopulrezolvdriide probleme in contexte familiare 4.3. Exersarea responsabilitajii pentrupropriainvafare 4.4.Folosirea, la nivelul vdrstei,a unor tehnicinoi de informaregi comunicare 4.5. procedeelorqi a instrume'telorde crearea coniinutului informalional in _Exersarea spaliile virtuale, prin activitdli de invilare specificevarstei gi dezvoltirii personale (de exemplu:constituirea portofoliilor de invdlare,portofolii artistice,elaborarea unor pagini personale saude grup, wiki, bloguri etc.) 5' Interiorizarea unui sistem dc valori care st comportamentel: orienteze atitudinile si

5.1' cunoagterea unor valori referitoare la gcoali, farnilie 9i mediul in carese dezvoltl gi exprimarea unor opinii asupra acestora 5'2. Exersarea unor comportamente moral-civice in contexte de via16 din mediulcunoscut 5'3. Dezvoliarea unei atitudini pozitive 1la1i de sine gi falh de atlii: stima de sine,respect, incredere 1nfo4ele proprii, responsabilitate 5.4,Recunoa$terea unui nediu potrivit pentruinvdlareSi pentruviala 5.5' Manifestarea opliunii pentruo viali sdn[toasigi echilibratd pentrupropriadezvoltare 5.6.Manifestarea unor inifiative pozitivein activitilile geolare 6i extraqcolare 6. Manifestareacreativitltii gi a spiritului inovator: 6,1,Participarea la proiectein contexte de viatedin mediulcunosc

6.2.Realizarea unorproduse folosind tehnici delucrunoi


6.3. Folosireacuno$tinleloroblinute pe mai multe cdi lucru de

de ore pe saprdmana fiecirei iiu"ipii* stuaru,"r; ;.;hil';;;;; ,alocat nunlaful totaldeorepesdDtdmane in.trunchi'r rorun,'nuinarur oeorepesaptdnana arocat CDS, precurn nrinim,maxim 9i numirul deorepesaptamana. Art' 5' Planur-cadru de invStdm'lt pentru invalamantur primaropereaza cu urmatoarere arii curriculare: Limbdsi coiuni"nri, Marematicd ndh.u.ii, si om J"iitr1r'"otu si societate, Arte, Tehnologii, Edztcalie fizicd, sporr$i sdndtare:, ioiiitili." si oriurtnr". Art' 6',(l) Planul-cadru cuprinde o zonacomuna pentru - Trunchinr toti erevii conrutt, in orelede trunchi commrse r rcolare: 75%iin trrere s"corar6-'assperd predare cre si evaluare, Idsdnd ta dispozitia catrrirui diaaaic zsi7n, ,i^p"t-'"i"", ttisciprinei/domeniului de studiurespecrir'' in funclie de caracterisricire etevirir si de s;*aregia dirz care scorii face pa,'te, profeso|ul decidedacdprocentur de 25%; ttin ti'mpur arocalctiiciptineiaooiriiit,tii destudineste. folositpentru rivdlareremecriald, n cipiitor n, prottu,rru' ,prrioil, penlruconsolidarea "aziit cunoyinte!or sau pentntstimularect ,lriito, capaLfli a, pu,1i,:,nnni) superioare, confornt wtorprantu'i intrit'icrtnre cre invdrare eraborctre penrruJiecare erev.,, (2) in ofe*a gcolii poatefi incrusi o ora reprez.enta nd,curricurunt la tlecizio gcorii, distribuitd uneidiseipline oplionale. (3) Disciplina oplionali va fi stabiliti in urmaprocesului de consr.ritare a eleviror gi a pdrinfilor.

7, Managementulviefii personalegi al evolufieiin carierri: 7'l' utilizarea capaeitaror formate pentru rezorvarea unor situarii-problemidin mediur cunoscut 7.2.Analizapropriilor resurse pentrustabilirea traseului de dezvortare personald 7.3.Manifestarea disponibilitdf ii penrrunoi gii-nterectuare 7.4.Manifestarea "fo;;;ii;cJ disponibilitdliipentruvarorificar.u or"*"ior'0" conlinuare a studiilor A.t' 4' Flanul-cadru de invaldnant stabire$te disciplinele studiate de ereviin ciclul primar, numirul

ANEXA ? u nMEN nr..$.?ff..ain.../*-0-9.:....:0rs

t#'i",ti*?,i*:"*:,J"li:3ll: nr.1r20r1, p,."i,"*.i ru;.':uo:i:'if; H::iil,i disciplinelor "prosrann.

t" fiecare disciplindprevezure in planul_cadru, activirarile de predare-invilare_ 1:1'. ]: acopera, evaluare la clasa pregatitoare gi clasa I,30-35minute din oia cie.u.r,rertul i" timpfiinddestinat unoractivitari liber-irese, re*eative. La crasere a II-a,a III-a'ria IV-a, activitatile depredare-invdlare-evaluare acoperl 45 minute. III. PROCEDURA DE APLICAREA PLANULUI.CADRUDE iNYATAM,{NT PENTRU iNvAlAivrANTUL pRTMAR Art' 9' Aplicarea planurui-cadm deinvaramant in unitarire detnvifimdntserealizeazr prin intermediul schemelor orare. Art' 10.Realizarea schemei pornegte orare deIa tabelul care expriciteaza hunchiur comun. La acesk seadaug6, in funcliedeopliuni, oradeCDS.

l5

ANEXA ? ta oMsN nr..-3-9r-. otn...1.4.:.9.3..:....20r: Arr. tl. (l) Pentruanul gcorar 20i3-20r4,schemele orarepentru clasapregatitoare sunt definitivate de consiliul de administralie al scolii,la inceputul lunii septem"brie zoi:, p. baza evaludrii resurselor umane gi maleriale propriigi a consurtirii eaoietor aioactice gia plrinlilorelevilor. (2) incepnnd cu anulgcolar 20r4-20r5, schemere orare aleclaselor din invdJdmintur primar vor fi realizate panera sftrgituranuluiqcolar in cursgi se vor faceactuarlzari, d.;t ;; cazul, in primele 5 zile alelunii septembiie din nor,tl anqcolar. facepropuneri descheme orare Consiliului deadminisrralie, !1),9:Tiliil"tTf"ro:3|:.poJ pebaza evaludrii condigiilor locale, gi intereselor a poteniialului elevilor. (4) consultarea pdrinlilor poate fi JEcutd prinmai multecf,i:completarea decatre perinti a chesiionare, votul exprimat de pirinli in adunarea claseisaua pcolii,inveitirea "nor de ptuinli a reprezentanlilor calre lor in consiliulde administralie cu puterea de a decide in numele lor etc.Fiecare consiliude administralie igi va alege propria calede consurtare a pdrintilor elevilor.

IO