Sunteți pe pagina 1din 14

TVA

1. Intrebare: Achizitiile de autoturisme second - hand de la persoane fizice din comunitate se declara in declaratia 390? Raspuns: Pentru ca o operatiune sa fie impozabila din punct de vedere al TVA trebuie indeplinite cumulativ conditiile de la art. 126 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare. Astfel, una din conditiile care trebuie indeplinite este ca livrarea bunului sa fie efectuata de o persoana impozabila asa cum este definita la art. 127 alin. (1) din actul normativ sus mentionat. Avand in vedere ca in adresa mentionati ca autoturismul este livrat de o persoana fizica nu putem vorbi de o operatiune impozabila nici in Romania, nici in statul respectiv. In acest sens tinand cont de faptul ca furnizorul in cazul prezentat de dvs. este persoana fizica, neimpozabila, potrivit definitiiei de la art. 125^1 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este neimpozabila din punct de vedere al TVA-ului, se declara de cumparatorul din Romania prin decontul de T.V.A., formular 300 la randul 21 unde potrivit Instructiunilor de completare din Ordinul 1166/2009 se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari privind: -contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii a caror livrare/prestare a fost scutita de taxa, neimpozabila sau supusa unui regim special de taxa; -contravaloarea achizitiilor intracomunitare scutite de taxa sau neimpozabile in Romania; -contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adaugata. Nu este obligatorie inscrierea in decont a sumelor care un sunt incluse in baza de impozitare. In ceea ce priveste declaratia recapitulativa, formular 390 conform Instructiunilor pentru completarea acesteia din Ordinul 788/2009 la Sectiunea a 2 a punctul 1 litera c) achizitii intracomunitare de bunuri - se inscrie suma totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana impozabila care depune declaratia este obligata la plata taxei conform art. 151 din Codul fiscal si pentru care exigibilitatea taxei intervine in trimestrul calendaristic respectiv. Corelarea dintre Decontul de TVA, formular 300 si Declaratia recapitulativa, formular 390 este urmatoarea:

intrebari si raspunsuri

TVA

-achizitii intracomunitare + achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare (390) = achizitii intracomunitare (randul 4 din decontul de TVA formular 300 ) Tinand cont de precizarile de mai sus subliniem ca nu se completeaza declaratia recapitulativa 390 in situatia prezentata de dvs.

2. Intrebare: O societate avand cu obiect principal de activitate Alte activitati referitoare la sanatatea umana cod CAEN 8690, a fost evaluata pentru transport sanitar de catre Subcomisia Nationala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenta Medicala de Urgenta Prespitaliceasca si Transport Sanitar bolnavi hemodializati, se incadreaza in prevederile art. 141 litera d din Codul fiscal? Raspuns: Potrivit art. 141 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu pct. 25 din Hotararea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare este opertatiune scutita de taxa transportul bolnavilor si a persoanelor accidentate, in vehicule special amenajate in acest scop, de catre entitati autorizate in acest sens. Scutirea este operatiune aplicabila pentru transporturile efectuate de statiile de salvare sau de alte unitati sau vehicule autorizate de Ministerul Sanatatii pentru desfasurarea acestei activitati. Daca aceasta autorizatie exista si daca asa cum prevede actul normativ sus mentionat, transportul bolnavilor se face in vehicule special amenajate in acest scop, beneficiati de scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunea descrisa in adresa dvs.

3. Intrebare: O societate privata a preluat pachetul majoritar de actiuni al unei societati de stat. Capitalul social al societatii cuprinde atat capital in natura cat si capital depus numerar. Capitalul in natura este constituit din cladiri, unele cladiri au fost revendicate de fostii proprietari, au fost retrocedate catre fostii proprietari. Societatea in cauza a fost despagubita de AVAS prin hotarare judecatoreasca pentru cladirile pierdute in urma retrocedarilor.

intrebari si raspunsuri

TVA

Suma incasata drept despagubire este venit impozabil, iar suma incasata este impozabila din punct de vedere a TVA? Raspuns: Conform art. 20 lit. c). din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare sunt neimpozabile la calculul prifitului impozabil veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. Daca la iesirea din patrimoniul societatii a cladirii s-a inregistrat o cheltuiala nedeductibila, venitul inregistrat ulterior este venit neimpozabil potrivit prevederilor sus mentionate. Conform art. 126 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare aplicabile la data deciziei din decembrie 2005 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care se dispune retrocedarea imobilului in cauza, in sfera de aplicarea a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plata; b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania; c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1); d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2). Conform art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, prin livrare de bunuri se intelege orice transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar catre o alta persoana, direct sau prin persoane care actioneaza in numele acestuia. Conform art. 128 alin. (3) din Codul fiscal, sunt considerate livrari de bunuri efectuate cu plata, in sensul alin. (1): a) predarea efectiva a bunurilor catre o alta persoana, in cadrul unui contract care prevede ca plata se efectueaza in rate sau orice alt tip de contract ce prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei scadente, cu exceptia contractelor de leasing; b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, in urma executarii silite; c) trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la

intrebari si raspunsuri

TVA

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri; d) transmiterea de bunuri efectuata pe baza unui contract de comision la cumparare sau la vanzare, atunci cand comisionarul actioneaza in nume propriu, dar in contul comitentului; e) bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia celor prevazute la alin. (9) lit. a) si c). Prin retrocedarea unui bun se realizeaza restituirea acelui bun persoanei de la care a fost luat, caz in care nu se efectueaza o livrare de bunuri in sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal sau o operatiune asimilitata unei livrari de bunuri efectuate cu plata prevazute la art. 128 alin. (3) din Codul fiscal, nefiind mentionata aceasta operatiune. Prin urmare restituirea bunului imobil de catre societate, conform deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie, nu se cuprinde in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata conform art. 126 alin. (1) coroborat cu art. 128 din Codul fiscal. Incasarea despagubirii de catre societate, in situatia prezentata este operatiune care nu genereaza taxa pe valoarea adaugata colectata si nu constitue baza de impozitare, in sensul art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, pentru ca nu reprezinta contrapartida obtinuta pentru o livrare de bunuri cuprinsa in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. 4. Intrebare: Persoana juridica achizitioneaza in iunie 2008 un autoturism second-hand din UE la un pret fara TVA de 54.500 euro de la o persoana fizica. Societatea nu a avut drept de deducere a TVA pentru achizitia respectiva. Daca in ianuarie 2010 societatea vrea sa vanda respectivul autoturism catre o persoana fizica la valoarea de piata care sa includa si valoarea ramasa neamortizata, vanzarea este scutita de TVA ? Raspuns: Din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 126 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. Una din conditiile prevazute la articolul sus amintit este ca livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa fie realizata de o persoana impozabila, asa cum este definita la art. 127 alin. (1) din Codul fiscal.

intrebari si raspunsuri

TVA

Intrucat livrarea autoturismului se face de catre o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana fizica neimpozabila iar locul livrarii este in Romania, respectiva operatiune va fi cu TVA. Operatiunile scutite de taxa sunt prevazute la art. 141 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, potrivit prevederilor art. 141 alin. (2) lit. g din Codul fiscal sunt operatiuni scutite de taxa livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite, in temeiul prezentului articol, daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa, precum si livrarile de bunuri a caror achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit. b) si art. 145^1, insa nu reiese din adresa dumneavoastra ca respectivul autoturism a fost afectat unei activitati scutite de taxa.

5. Intrebare: Daca in contractele comerciale este specificata clauza pentru calculul penalitatilor de intarziere, la incasare se factureaza penalitatile ? Raspuns: Conform actulului normativ invocat in adresa dvs. se reglementeaza organizarea evidentei contabile in cazul creantelor si datoriilor ce rezulta din clauze contractuale sau prevederi legale, mai precis, evidentierea distincta in conturile de furnizori si clienti, atat a datoriilor cat si a creantelor din penalitille calculate pentru intarzierea platilor efectuate de clienti. Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar contabile este actul normativ care reglementeaza documentele financiar-contabile ce stau la baza inregistrarii in contabilitate a diferitelor operatiuni si care face precizarea, in ceea ce priveste factura, ca se intocmeste si se utilizeaza in conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, facturarea este reglementata de art. 155 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, unde se precizeaza ca, persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii trebuie sa emita factura. Pentru activitatile scutite fara drept de deducere prevazute la art.141 din Codul fiscal si cele prevazute la art.155 alin.7 din Codul fiscal, persoana impozabila nu este obligata sa intocmeasca factura decat la solicitarea clientului. Prin urmare, dobanzile calculate pentru intarzierea la plata a facturilor de catre clienti nu intra in baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata si
intrebari si raspunsuri 5

TVA

nu este considerata a fi o livrare de bunuri sau prestare de servicii, iar facturarea lor nu este obligatorie si nici interzisa, ea devenind obligatorie la solicitarea clientului.

6. Intrebare: Ce obligatii revin unei persoane juridice romane in conditiile in care apeleaza la o societate din Cipru pentru intermedierea unei tranzactii imobiliare in anul 2010 pentru gasirea de clienti in vederea vanzarii unui imobil ? Care este tratamentul fiscal si contabil din punct de vedere al TVA, avand in vedere ca ambele societati sunt inregistrate in scopuri de TVA? Raspuns: Tinand cont de prevederile art. 115 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare comisioanele de la un rezident sunt venituri impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate. Potrivit art. 116 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri prin aplicarea cotei de 16% in cazul oricaror altor venituri impozabile obtinute din Romania, asa cum sunt enumerate la art. 115. In conformitate cu art. 118 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal coroborat cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene in intelesul art. 116, daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit prevazuta in conventie care se aplica asupra acelui venit. In situatia in care sunt cote diferite de impozitare in legislatia interna sau in conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile. Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. Daca certificatul de rezidenta fiscala, respectiv declaratia ce va

intrebari si raspunsuri

TVA

indica calitatea de beneficiar nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile titlului V. Conventia de evitarea dublei impuneri incheiata intre Romania si Cipru, reglementata de Decretul nr. 261/1982 pentru ratificarea unor tratate internationale la art. 13 prevede astfel: comisioanele provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile in acel celalalt stat (in speta Cipru) Totusi, asemenea comisioane pot fi impuse in statul contractant din care provin (Romania), in conformitate cu legislatia acelui stat, insa impozitul astfel stabilit nu poate depasi 5% din suma comisioanelor. Termenul comisioane, astfel cum este folosit in prezentul articol, indica plati facute unui intermediar (broker), unui comisionar general sau oricarei alte persoane asimilate unui astfel de intermediar sau comisionar de catre legislatia fiscala a statului contractant din care provine o asemenea plata. Avand in vedere prevederile art. 119 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat, formularul aflandu-se pe site-ul ANAF. In ceea ce priveste locul prestarii pentru serviciul de intermediere se va avea in vedere prevederile art. 133 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin exceptie de la prevederile alin. (3), locul urmatoarelor servicii este considerat a fi locul in care este efectuata operatiunea principala in conformitate cu prevederile prezentului titlu, in cazul serviciilor prestate de un intermediar care actioneaza in numele si in contul altei persoane si beneficiarul este o persoana neimpozabila sau prevederile alin. (2) in caz contrar locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

intrebari si raspunsuri

TVA

In ceea ce priveste completarea declaratiei recapitulative 390 pentru serviciile primite din Cipru trebuie avut in vedere Ordinul nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" potrivit caruia se declara in cazul prestatorilor persoane impozabile stabilite in Romania, prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

7. Intrebare: Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA presteaza servicii accesorii transportului precum si servicii de cantarire si inspectie a calitatii marfii catre o persoana juridica din afara UE. Locul prestarii este in Romania iar marfa are regim de import. Cum se intocmeste factura si cum se completeaza declaratia 390? Raspuns: Pentru prestarile de servicii accesorii transportului si cantarire efectuate de o persoana juridica, romana, impozabila, inregistrata in scopuri de TVA catre o persoana juridica, din afara UE se au in vedere prevederile art. 133 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru serviciile constand in activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora, servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate in Romania, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania. Potrivit insa art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal sunt scutite de taxa prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, altele decat cele prevazute la art. 141, legate direct de exportul de bunuri. In situatia in care prestarile de servicii sunt legate de un export de bunuri acestea sunt scutite de taxa conform art. 143 alin. (1) lit. d). Daca vorbim de o prestare de servicii legata de un import de bunuri si acestea sunt scutite daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate (art. 143 alin. (1) lit. d)). In ceea ce priveste activitatea de inspectie aceasta se incadreaza la art. 133 alin. (2), supunandu-se regulii de baza, insa si aceasta poate fi
intrebari si raspunsuri 8

TVA

scutita daca vorbim de un serviciu legat direct de un export sau import potrivit articolului mai sus mentionat. (a se vedea Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3419/2009 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006). In acest caz nu se completeaza declaratia recapitulativa 390.

8. Intrebare: Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA presteaza servicii accesorii transportului precum si servicii de cantarire si inspectie a calitatii marfii catre un client persoana juridica din UE, care furnizeaza codul valid de TVA corespunzator adresei sediului social din UE. Locul prestarii este in Romania. Cum se intocmeste factura si cum se completeaza declaratia 390? Raspuns: In acest caz, atat prestari servicii accesorii transportului si cantarire cat si servicii de inspectie efectuate de o persoana juridica, romana, impozabila, inregistrata in scopuri de TVA catre o persoana juridica, din UE se au in vedere prevederile art. 133 alin. (2) locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Prin urmare, se factureaza fara TVA, cu mentiunea neimpozabil in Romania, daca beneficiarul, persoana juridica din UE nu are un sediu fix in Romania, se aplica regula de baza conform careia locul prestarii este acolo unde este stabilit beneficiarul.

intrebari si raspunsuri

TVA

Potrivit prevederilor art. 156^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153^1 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care mentioneaza: prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva.

9. Intrebare: Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA presteaza servicii accesorii transportului precum si servicii de cantarire si inspectie a calitatii marfii catre o persoana juridica impozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania. Locul prestarii este in UE. Cum se intocmeste factura si cum se completeaza declaratia 390? Raspuns: In situatia in care beneficiarul este persoana juridica impozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania se factureaza cu TVA 19%, avand in vedere ca nu specificati daca societatea beneficiara din Romania are si un sediu fix, altul decat sediul social. Nu se completeaza declaratia 390, dar se completeaza declaratia 394 (a se vedea OPANAF nr. 702/2007 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA).

10. Intrebare: O societate are obligatia modificarii vectorului fiscal cu privire la TVA in sensul trecerii de la depunerea trimesrtiala la cea lunara a decontului de TVA, in conditiile in care in anul anterior a obtinut in exclusivitate venituri din operatiuni scutite fara drept de deducere si o cifra de afaceri ce depaseste plafonul de 100.000 euro ? Raspuns: Perioada fiscala, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care
intrebari si raspunsuri 10

TVA

in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor, cu exceptia situatiei in care persoana impozabila a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri. Operatiunile prevazute la art. 141 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare sunt operatiuni impozabile scutite de taxa fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. Intrucat se precizeaza ca se desfasoara exclusiv operatiuni scutite fara drept de deducere, trebuie avut in vedere prevederile pct. 62 alin. (6) dat in aplicarea art. 152 din Codul fiscal potrivit carora: persoanele impozabile care au aplicat regimul special pentru mici intreprinderi prevazut la art. 152 din Codul fiscal si care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, daca ulterior inregistrarii realizeaza numai operatiuni fara drept de deducere, vor solicita scoaterea din evidenta conform art. 153 alin. (11) din Codul fiscal. Daca, ulterior scoaterii din evidenta, aceste persoane impozabile vor realiza operatiuni care dau drept de deducere a taxei, vor aplica prevederile art. 152 din Codul fiscal. 11. Intrebare: Pentru serviciul de selectie si plasare a fortei de munca prestat de o persoana impozabila romana, inregistrata in scopuri de TVA, catre o persoana impozabila stabilita in UE, neinregistrata in scopuri de TVA, factura se emite cu sau fara TVA? Raspuns: Pentru serviciul de plasare a fortei de munca prestat de o persoana impozabila romana, inregistrata in scopuri de TVA catre o persoana impozabila , stabilita in UE, se aplica prevederile art. 133, alin. (2), din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul
intrebari si raspunsuri 11

TVA

de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. In aplicarea art. 133 alin. (2) din Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, pct.13 (9) din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal modificate prin H.G. nr. 1620/2009 precizeaza : In cazul serviciilor pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de persoane impozabile stabilite in Romania, atunci cand beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru, si serviciul este prestat catre sediul activitatii economice sau un sediu fix, aflat in alt stat membru decat Romania, prestatorul trebuie sa faca dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in Comunitate. Se considera ca aceasta conditie este indeplinita atunci cand beneficiarul comunica prestatorului o adresa a sediului activitatii economice, sau, dupa caz, a unui sediu fix, din Comunitate, precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, inclusiv in cazul persoanelor juridice neimpozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA. Se considera ca prestatorul a actionat de buna credinta, in ceea ce priveste stabilirea faptului ca beneficiarul sau este o persoana impozabila, atunci cand a obtinut confirmarea validitatii codului de TVA atribuit beneficiarului sau de autoritatile fiscale din alt stat membru prin intermediul procedurilor de securitate existente la nivel comunitar. Daca beneficiarul, care este stabilit in alt stat membru decat Romania, nu comunica un cod valabil de TVA, si/sau prestatorul nu obtine confirmarea validitatii codului de TVA al clientului sau, se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila, aplicandu-se celelalte reguli prevazute de art. 133, in functie de natura serviciului. Totusi, in situatia in care ulterior emiterii facturii de catre prestator, beneficiarul comunica un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, prestatorul va aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv va considera ca operatiunea nu este impozabila in Romania, fiind impozabila la locul unde este stabilit beneficiarul, daca beneficiarul poate face dovada ca avea calitatea de persoana impozabila in momentul in care taxa a devenit exigibila. Dovada consta intr-o confirmare oficiala a autoritatii fiscale din statul membru in care beneficiarul este stabilit. In cazul reconsiderarii locului prestarii serviciului, prestatorul aplica prevederile art. 159 din Codul fiscal.

intrebari si raspunsuri

12

TVA

In cazul prezentat daca beneficiarul este o persoana neinregistrata in scopuri de TVA, atunci se aplica prevederile art. 133, alin. (3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare: locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Daca beneficiarul, care este stabilit in alt stat membru decat Romania, nu comunica un cod valabil de TVA, si/sau prestatorul nu obtine confirmarea validitatii codului de TVA al clientului sau, se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila, drept pentru care se factureaza cu TVA catre persoana stabilita in Comunitate. 12. Intrebare: Pentru serviciul de selectie si plasare a fortei de munca prestat de o persoana impozabila romana, inregistrata in scopuri de TVA, catre o persoana impozabila stabilita NON UE, care nu comunica un cod de TVA, factura se emite cu sau fara TVA? Raspuns: Pentru serviciul de selectie si plasare a fortei de munca prestat de o persoana impozabila romana, inregistrata in scopuri de TVA catre o persoana impozabila, stabilita in afara Comunitatii, se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. In aplicarea art. 133 alin.2 din Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, pct.11 din Normele metodologice modificate prin H.G. nr. 1620/2009 precizeaza: Nu au locul in Romania aceleasi servicii care sunt prestate catre persoane impozabile stabilite in afara Comunitatii, fiind aplicabile prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. Este suficient ca prestatorul sa faca dovada ca beneficiarul, indiferent de statutul sau, este stabilit in afara Comunitatii. Aceasta conditie se considera indeplinita atunci cand clientul comunica prestatorului adresa sediului activitatii economice, sau a sediului fix, sau, in absenta acestora, a domiciliului stabil sau a resedintei obisnuite,

intrebari si raspunsuri

13

TVA

din afara Comunitatii. Prestatorul trebuie sa verifice autenticitatea acestora prin procedurile curente de verificare existente. Prin urmare serviciile prestate de o persoana impozabila romana inregistrata in scopuri de TVA, catre persoanele impozabile stabilite in afara Comunitatii, nu se emit cu TVA.

13. Intrebare: Pentru o achizitie dintr-un stat nonUE pentru care s-a comunicat un cod valid de TVA, este considerata achizitie intracomunitara sau reprezinta un import? Raspuns: Conform art.130^1 alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare se consider achiziie intracomunitar de bunuri obinerea dreptului de a dispune, ca i un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinaia indicat de cumprtor, de ctre furnizor, de ctre cumprtor sau de ctre alt persoan, n contul furnizorului sau al cumprtorului, ctre un stat membru, altul dect cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. Dei menionai c vi s-a furnizat un cod de inregistrare n scopuri de TVA din Marea Britanie n vederea efecturii plii, ntruct locul de plecare al transportului nu este un stat membru , opinm ca operaiunea la care facei referire reprezint un import, iar TVA achitat n vam este tax deductibil, conform art. 146 alin. (1) lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificrile i completrile ulterioare.

intrebari si raspunsuri

14