Sunteți pe pagina 1din 25

- Testegrilapentruconcursul Chimieorganica admitere,

275

200. Despre aminoacizisunt corecteafirmatiile: l) iormeaza solutiitampon: 2) pot policondensa: 3) suntsubstante solide: 4) au punctc de lopircsuh]tl0oC. 201. Care dintre urmatorii reactanti pot reactionacup-crezolul? 1) NaOH: 2\ Cl2/hv: 3) KMnO./H': 4) apade brom. 202. Se afla in stare solida,in conditii normale de temperatura si presiune,urmatoarele substante: l) etanolui: 2) fenolul: 3) anihna; 4) acetamida. 203. obtinerea cumenului se poate realiza prin reactia benzenu-lui cu: l) propena in mediuacid: 2) propanona in mcdiubazic; 3) bromura de izopropilsi catalizator acidLewis; 1) clorurade propilen in prezenra AlCl.. 204. Prin sulfonareanaftalinei se poate obtine: I ) acidcr-naltalinsultbnic. prin tratare cu HlSoa la temperaturi mai mici de 100,,C: 2) acidB-naftalinsulfonic, prin rrarare cu HzSoa la rcmpcraruri mai mari cle100.c: 3) acidnaftalindisullbnic. grupele avand sulfonice pe nuclee difcritc.prin tratare cu HlSOl in exces: 4) acid1.4-naftalindisulfonic. 205. Prin reactia alcoolului X cu 23 g sodiu se degaja 11,2L H2 in conditii normale de temperatura si presiune.Alcoolul X poate fi: 1) glicolul: 2) n-buranolul: 3) glicerina: 4) izopentanolul. 206. Se pot oxida cu K2Cr2O/II*: l) alchenelc: oxalic: U acidul 3) antracenul; 4) alcoolii terriari, 207.Sunt detergenti anionici: I ) suli'atir i.' .ilchi l: 2) clttrur,Jr-rnnrcrilalchilamoniu; 3 ) s a r u l l c: s t z : 1 , a , rl c h i s l ulfbnici: 4) ete-rri: ; -r:irti.

,.,i;iiiiil,.

216

- Testegrila pentruconcursul Chimie organica admitere-

208. Participa la o reactiede diazotare: I ) o-toluidina: 2) /f-metilanilina: sulfanilic: 3) acidul 4) acetanilida. 209. Se consideraschemade reactii:
Cu1Clz+N[Cl +2H1 +H,O l_{ ------> F ----:----+ C ----------+ tl l00l,C .r-i Hs2+

Daca B are F.m. CrHr si formeazaacetiluri, atunci sunt corecteafirmatiile; I ) C esteo cetona nesaturata aiifatica: l-butanolul: 2l D este 3) pcntruformulamoleculara a lui D cxista7 izomcri: 1) oxidarca lui D cu IC\InO/H* ducela obtinerea unci cetone. 210.Acrilatul de metil esteizomer cu: 1) butandiona: 2) acetilacetaldehida: dc vinil; 3) acetatul 4) crotonatul de rnetil. 211. Reactiadintre fenol si clorura de alil poateconduce in functie de conditiilede reactiela: 1) i -fenoxipropena: T fenilaliletel 3j n-alilfc'nol; 4) o-afilfenol.
212. Schimbarea aranjamentului atomilor intr-o formula structurala deternrina: I t n o i i n t c r a c t i ii n t r c a t o m i : 2 t moditicarca nesaturariiechivalentc: izonrcr cu ccl rnitial: 3 ) un cLlrnpus -1) schimbarcavaloni surneicrivalc-ntelor. 213. s-Alanina se deosebestede p-alanina prin: difcrita a ncsaturariiechivalente: I ) r'akrarea 2) punctul dc topirrl; 3) compozitia procentuala: 4l activitateootica.

214. Pot fi folositi ca agenti de alchilare: I ) propena; 2) CH1-CH2-C1 -l) H.C:--,CHI - \ /

o
4) (CHr).SO1

':ti

:-

- "festegrila pentruconcursul Chimie organica admitere-

215.Se pot etoxila: I ) alctrolii: 2) t-enolii: 3) aminele: 4) acizri. 216. Difenilmetanul se poate obtine prin reactia Friedcr-crafts dintre: 1) toluen si clorobenzen: 2) benzen si clorurade metilcn; 3) benzen si clorura dc metil: 4) clorurade benzilsi benzen. 217' Ce deosebire existaintre hidroliza acida (I) si hidroli za bazica(Il) a esterilor? i) (l) conduce la alcooli.iru (tr) conduccla alcoxizi: 2) (I) conducc laaciA. iar (II) conducela sarurile acizilor: 3) (I) se aplica penrru rori esrcrii, iar (II) seaplicanumaira grasimi; 4) (I) este r*ersibila, iar (tr) csteireversibila. 218. spre deosetrire de reactia de polimerizare,reactia de policondensare: I ) nu necesira ctapa de initiere: 2 l n u n e c e s i it n ah i b i r o r i : 3) dccurge prin inrermediari stabili,izolabili: 4) esteinsotita de eliminarea unorsubproduse. ].tl' I) 2) 3) 4) plaarea compusilor organici se poate face cu oxigen atomic provenit din agentii oxidanti: K M n O .s i H : S O + . KMnO+si Na2CO3; K2CrlOr siH2S0a: K2Cr2O. si CH3COOH.

220. Se consideratransformarea: +X +X
CH3-CH-CH3 ->

I
OH X poate fi: I ) HCI; 2 t K M n O rs i H 2 S O 4 : 3) H2SOa: 4) K2Cr2O, si H2SO*. 221.Se da schema:

a <-

CH3-CH=CH2

-H:O t" [Ae(NHs)z]OH C-->E--_>F

+[o] >B->C+D

-co,

I ) propan l lt r: 2) butanalu.. 3) butan,rnr. 4) propan,.:.

unde: i\ esteomologulsuperiortui E. A poatefi:

r. ii:;! l.iilillir:ir,i, ii'!lrililiiri

278

- Testegrila pentruconcursul admitereChimieorganica

222. Se obtin fenoli prin: I ) hidrolizasarurilorde diazoniu: 2) reducerca chinonelor; a saruriloraciziloriuilsulfonici; 3) topireaalcalina 4) reducereabenzaidehidei. 223. Omologul imediat inferior acidului glutamic este: 1) scnna; 2 t a c i d ua l minosueeinic; 3) asparagina; 4\ acidulaspartic. 224, Care dintre urmatoareleafirmatii referitoare la glucozasunt false: -OH cu reactivirate 1) in lormaciclicaexista 5 grupe normala: 2i arccaractcr rcducatori 3) oridarea cu reactiv Tollensduccla obtinerea glucozaharic, acidului grupcicarbonil 4) oxidarea in urna protejarii duccla acidglucuronic. de alcoolsecundar si a grupelor 225.Seda schema: KOH/EIOH KMnOI > B -> CO2+ H2O+ (CHr)3C-COOH -x HzSOr A poatefi: 1) 3,,1-dimctil-2-butanolul; 2) 3.3-dimetil-1-clorobutanul; 3) 3.3-dimetil-1-butanolul; 4) 3.3-dimctil-2-clorobutanul. 226. Care dintre substantele de mai jos pot fi utilizate la obtinerea sulfatului acid de izotrutil, printr-o singura reactiechimica cu un reactiv adecvat? I ) izobutanul; 2\ izobutena: i r el . r r u r d uc iztrhutil: -lt ale,r.ilu iz lohutili.. 227, Are loc un procesde acilare in reactia: l ) dc cstclificare dintreun acidcarborilicsi un aicool: 2t de obtinere a benzolenonei din benzcn si clorura de benzoiVAlCl.; 3) de obtinere a benzanilidei din anilina si clorurade benzoil: 4) de obtinere aaetil-tert-butil-eterului din etorid de sodiusi clururadc terr-butil. 228. Care dintre urmatoareleafirmatii referitoare la fructoza sunt adevarate: cu HCN formand 1) reactioneaz-a o cianhidrina: 2) esieceamai duicemonozaharida: 3) prin reducere formeaza doi hexitoli: ,+) ii cstecaracteristic ciclul de 6 atomi.

- Testegrila pentruconcursul Chimie or_sanica aclmiterc_

ttn;S;fotoza l) 2) 3) 1)

este dizaharida obtinuta prin hidroliza celulozci. Afirmatiile corecte privind cclobioza

ri I
!

I
e f
I

esretormata din 2 molecule cleD-glucofuranoza unite l,;1monocarbonilic: esrcformata cjin2 molecule de B_D_glucopiranoza: -OH cu rcactivitate arc 8 grune nor*ulo, arecaracter reducaror.

230' care dintre urmatorii fenoli nu se pot obtine direct din hidrocarburi aromatice prin sulfonare si topire alcalina? l) B-naftolul: 2 hidrochinona: 3l rezorcina t 1,3-dihidrcxibcnzenul): 1) rz-crezolul. 231.Din reactiafenil acetilenei cu apa se obtine: 1.1 metil-fcnil-cctona: 2) C6Hs_CO,CH.: 3) acetof'enona: .l) meril-benzil-cetona. 232' Produsul principal rezultat prin oxidarea cu K2cr2o7 si H2soa a compusului obtinut prin reactia Kucerov a linilacetilenei este: 1) acidul oralic: 2) acidulcr-ceropropionic; 3) acidul etandioic: 4 t a c i d uc l eLoprolitrnie. 233' Pentru a obtine tertbutilbenzenul prin metoda Friedel-crafts se trateaza benzenulcu: I ) cloruradesr:c-butil: 2l izoLrutcna: 3) 2-burena: ;t) clorurade ren-butii. 234' Arenele cu formula bruta c5H6 care prin oxidare energicaformeaza acid ortoftalic sunt: 1) o-xilcnul: 2) tetralina: 3) 1,2-dietilbenzenul: 4) o-etilstirenul. 235. Formeazadoar acid cetopropionicprin oxidare cu K2Cr20/H2SOa: l) 2-meril-1,3-butadrena; 2) 1,2-dimctil-ciclobutadiena: 3) 2-metiiI ,3-pentadiena: 4) 1,3-dimetil-ciclobutadicna. 236' Care estealchenacu F-:C5H1ocar prin oxidarea a 0,2 moli consuma2 L solutie KMnoa I n (in prczentaH:SOr): 1) 2-penrena: 2) 3-mctil-l-burena; 3 ) 2 - m e t r li - h u r e n a : 4) 1-penr.-it,

280

- Tcsteerila pentruconcursul admitereChirnieorsanica

237.Pnn hidroliza acida a lactozei se obtine galactoza,un stereoizomer al glucozei ce difera prin configuratia atomului de C din pozitia 4. Structura galactozeieste:

3)
CH.OH CH,OH O OH

CHO

,+)

I I

HO-C-H
I

l I

cH2-()H 238.Seda transformarea: +H2O A->B->A -Hzo Compusul A poatefi: 1) ctanolul: 2'l alcoolulizopropilic: 3) rerl-butanolul: 4) izobutanolul. 239.p-Nitrobenzoatul de p-acetilfenilda la hidroliza: p-nitrobenzoic: I r aciJul 2t p-acetill'enoiul: 3) p-hidroxiacetol'enona: de l'enil. 4) p-nitrobenzoatul de acetonaprin: 240. Acetaldchidase deosebeste Fehling: cu reactivul i ) reactia de condcnsarc; 2) reactia cru KN,{nOr/ H:SO+; 3) rcactia zl) aditiaNaHSO.. 241. Care dintre urmatoarele substantedecoloreaza solutia de apa de brom? 1) acrolcina: 2) izoprenul: 3 ) rinilacetilena: 4) toluenul. 242. Care dintre urmatoarelesubstantedecoloreaza solutia slab bazicade KNInOT? crotonica. I ) aldehida I ) 2-butina: 3) stirenul, .11 antracerlul.

Chimie organica - Teste grila pcntru concursul admitere-

La t

243, Se da succesiunea de reactii: +Hz *Br2 KOH +HBr +H;O a -> B -> C -> DF-> I,-_> F _> G _> A -HzO -HBr -H,O C2HsOH Stiind ca A are hidrogen numai in grupe metil, A poate fi: l) etanalul: 2) metil-rerr-butilcetona: 3) propanalul. 4) acctona. 244. care dintre compusii de mai jos prezinta izomeri de configuratie ? l) 1.2-dimerilcicloburan: 2) acidul olcic: 3) acidul crotonic, 4) 1-mctilcrclopentcna. 2'{5.Prin monoclorurareala s000c a 3-metil-1-cicrohexenei se obtine:

r) |

,'t-'-r'l-

f"' ^,
I

,,rxr'
\-,

f"'
3)i
YCI

+i

246. Referitor la succesiunea de reactii de mai jos:


HrC CH ---CHr{H-r H2SOl,toC Br, -------+ A ---------+ + 2KCN B ---+ C

I OH

- H:r.l (1)

\2r

- 2 KBro)

+ 4 H2O r"C (5) C --_-_-+ D ----_-_____+E - 2 NH.1 (4) - II2O

sunt adevarateafirmatiilc : 1) lransformarea A+ B poateavealoc faracatalizator: 2) reactia cu KCN estedatade toti dcriratii halogcnari.inrJif'erent de strucrura: 3) E esteun derivatfunctional al luiD; 1) compusul A sepoateobrine si prin deshidratarea 1-butanolurui. 247. Cu care dintre urmatorii reactanti ciclopentena estetransformata in compusiorganici cu grupe OH in structura? 1) H:O/H:SO+; 2) KMnO./HO' 3) ClzlH:O; 4) KNInOy'HzSO+. 248. se obtin derivati functionali ai acizilor carboxilici in reactiile de: 1) amonoliza a formiatului de rerr-butil; 2) acilare a anilinciin absenta catalizatorului: 3) deshidrarare a dimetilcianhidrinei; 4) tratare a t.,luenului cu clorura de bcnzoiVAlCl..

,rilil.lt *iq,J!$ifi#4FF!:tii;

282 249. FeClr estefolosita pentru identificarea: 1) anilinei; U B-naftolului; 3) fcnilmetileterului; ,1) crczolilor.

- Testegrila pentruconcursul admiterr-Chimie organica

250. Desprehidrocartlura A care prezinta urmatoarele proprietati:


2H2tPt A--------) 2 - metil heptan + 9[Ol / K]lnO1/ Hacid izobutiric + ac. acetic+ 2 CO" + H'O

sunt corecteafirmatiile: legaturi eon.iugate: I r areduhlele 2l prin oxidare blanda cu KMnO/HO- poatcformaun tetrolsaturat: A areF.m.C6H11 si NE = 2; 3 t substanta :t) aredublele izolate. legaturi 251. Aditia apei la vinilacetilena.in conditiile reactiei Kucerov. conducela obtinerea: 1) 3-hidroxi-2-butanona; 2) 1-butcn-3-ona; 3) .1-hidroxi-2-butanona; 4) metil-vinil-cctona. 252. Obtinerea difenilmetanului se poaterealiza prin reactia dintre; + CHlCl2: 1) benzen + toluen: 2) clorobenzen -1 ) clorurade benzil+ benzen: .1) clorobenzen + metan in raportmolarde 2:1. 253. ct-Metilstirenulfata de cumen: in ono si para'. I r seclr)ruret/a cu K:Cr:Oi/H:SO+: 2) sc oxideaza cu origenmolccular: 3l seoxideaza "+) polimerizcirza. 254. Derivatul halogenatcare la oxidare formeazaacid m-brom benzoicsi acid bromoacetic: 2 izomeride conliguratie: 1) prezinta cu reactivitati difcrite: 2) arehalogeni solutia alcalina de KN{nOr: 3 ) decolorcaza cu 2 moli de KCN. 1) reactioneaza sunt corecte 255.In legaturacu acidulo-aminobenzoic afirmatiile: solida, solubila in apa: I ) csteo substanta anilinei: 2l seobtineprin sulfonarea amfoter: 3) arecaracter 1'l seobtineprin oxidarea o-toluidinei cu K1Cr1O./H'. 256.Reactioneaza cu reactivulTollens: 1 t a l c o o l ua lli[c: 2) maltoza: 3) zaharoza. -1) glucoza.

Chimieo anica - Tcste grila pelltru concursul admiterc-

257.Decoloreaza apa de brom: I ) acidul oleic: 2) gluc0za: 3) rzopropilidcnacctona: 4) distearopalmitina. 258. Dau reactii de reducere: I ) izoprcnul: 2) acetotcnona: 3) cumenul: 1.) bcnzonitrilui. 259.Participala reactiide diazotare: l) p-toiuidina: 2) acir-1ul antranilic; 3) acidul sull'anilict 4) acidulnaltionic. 260. In care dintre compusii de mai jos toti atomii de C sunt hihridizati spz?

,, /\ I ) (,Z\ . F C H = N - <
\-/
C=CH

\FCH=CH,

\:,/

a\ It I FcH, v
261. Prezinta izomeri de configuratie: I ) acidoleic: 2) acidulcroronic: 3) acidulfumaric: + ) a c i d ur l inilprrlpionic. 262. Amonoliza tereftalatului de dietil conducela: I ) acidtcrelialic; 2) diamida acidului tereftalic: 3) etilamina: 4) etanol. 263. Sunt catalizatede Pt: l) amonoxidareametanului: 2J hidrogenarea C6H6: 3 t hidr|.-rgcnifea C]H1: 4) reduccreaalcoolilor. 264.Acetilanilinase poateobtine din: I ) anilina + clorura dc acetil: 2) anilinr+ cltrmra dc etil: - rJ.re rit.: 3.t anilin" ". 4) anihn;- .l 'r'.,irrr de propionil.

284

- Testcgnla pentruconcursul Chimie organica admitere-

265. Se formeazacompusicu legaturi amidice in urma reactiilor: 1) descompunere a cianatului de amoniu; primarearomatice: 2) diazotare a aminelor -1 a aminelor aromaticc: ) acilare 4) cuplare de diazoniu. a sarurilor 266.\n urma clorurarii in excesa 2-butinei urmata de hidroliza derivatului tetrahalogenatin mediu bazic rezulta: 1) diacetilul; 2) dimetilglioxalul; 3) butadiona: 4) dimetilcetona. 267. Formula molecularaCaHsOpoate reprezenta: I ) un alcoolciclicl 2'l un compus carbonilici J r un alcool ncsalurat: 4l un eternesaturat. 268. Se obtin prin reactii de eliminare: I ) alchenele: 2J alcadienele: 3t anhidridele acide: 4l acroleina. 269.ln urma reactiei dintre glicerina si acid azotic rezulta un compuscu urmatoarele proprietati: I r este un ester anorganic: 2\ denumirca estetrinitratde glicenna: lui corecta 3) cstcun explozirputernic; 4) prin tratarea iui cu substante absorhante seobtinedinarnita. 270. Se considerareactiile: OH I

,.

ia\

\?
f\

+ cHrcocr

NaoH

OH rr.

+ cH.r('oCt

'{lcl'r

'

Sunt corecte afi rmatiile: 1.1 in I rezulta ace tatul de fenil: 2) ambelereactii sunt rcactii de acilare: 3) in II rezulta un amestecde orto si para acetilfenol: 4) ambelereactii sunt substitutiila nucleul aromaric.

Chimieor

ca -'Icste grila pentruconcursuladmitere-

271. Structura si denumirea compusului care prin oxidare energica in prezenta de K2Cr2O7/H* formeazaacid aceticsi acid metil malonicin raport de 2:l sunt: I ) .1metil-2.5-heptadicna: 2) 2-metil-2.4-hepraclicna: 3) CFI,-CH=CH-CH-CH=CH-CHr

I
CH,. 4) CH.-C=CH-CH=CH-CH:-CH: cH. 272. F ormulei moleculareC7H6O: I ) ii corcspund J izomeride functiune; 2) unul din jzomerii ei nu reactioneaza cu Na saucu NaOH: 3) ii corespuncl .l compusi caresuntizttneri de poziticintreei: 4) ii corcspund nunrai compusi cu proprietati acide. 273. Compusul A poatefi otrtinut prin: -J (// \\F('ooII
COOH

Noz
A

I) 2) 3) 4)

nitrarea aciduluiftalic: oxidarea cr-nitronaftalinei: oxidarca alcoolului,l-nitro-o-hidroxibenzilic. oxidarea aicoolului 2-rnetil-3-nitrobenzihc:

274.Sunt reactii Friedel-Crafts: i) alchilarea henzenului cu propena; 2) acilarca anilinci: (cataiitic): 3) acilarea f'cnolului 4) estcrificareaalcoolilor. 275.Sunt rcactii reversibile: 1) izomerizareaalcanilor: 2) csterificarea alcoolilor: -l) ionizarea acizilor organici in apa: 4) soluFrilizarca aminelor. 276. Despreacidul lactic sunt corecteafirmatiile: l) seformcaza in muschi la efortprelungit: 2) sepoare obtine prin reducerea aciduluicetopropionic: 3) prin oridarecu K2Cr3O7/H'rcface acidulcctopropionic: 4) prin dccarboxilare formcazactanal. 277. cianhidrinele se pot obtine prin aditia acidurui cianhidric la: 1) fructf)z.t: 2) alchinc:
3) 4) cL-trrn!': alchi-'n.'

286

- Testegnla pentruconcursul Chimie organica admitcre-

278. Legaturi de hidrogen intramoleculare se pot forma in: 1) acidul acrilic: 2 l a c i d u lo - h i d r o x i b e n z o i c ; 3) acidulfurnaric; 4) acidulmaleic. 279. Se formeaza compusi cu caracter reducator prin reactiile de: 1) oxidare a alcoolului benzilic cu I(I{nOy'H*: hidrolizabazicaa a diclorometanului: 2) (HgSO.r/H:SO.r): 3) aditia apei la ferulacetilena 4) hidrolizaenzimatica a maltozei. 280. Se considera schema: 15000c 2CHr->A+3B 600-8000c 3A->C Alfil-r C + C H 2 = C [ [,D
(H2O)

->E
-H2

ln legatura cu compusulE sunt corecteafirmatiile: 1) denumirea lui sriintifica estevinilbenzen saufeniletena: 2\ areNE=5: 3) se obtinedin D printr-oreactiede eliminare: 4) copolimerizea/.a cu butadiena. 281. Contin legaturi de tip eter: 1) propilcnoxidul: 2) benzofenona: 3 ) zaharoza'. terelialatul de dimetil. 4 282. Sunt rcactii de reduceretransformarile: i) l'enilacetilena*etilbenzen: li acetamid.i-etilamina: 3) 1'enol-ciclohexanol: -tr) bcnzonitril*benzilamina. 283. Sunt afirmatii corecte: poatetl folosita l) glucoza ca materie primapentruobtincrea prin fermentatie etanolului alcoolica;. 2) acetrlna esteun lichid volatillirlositca materie primain industria farmaceutica si la ohtinerea sticlci organice; 3) l'ormolul estel'olosit ca dezinfectant si pentru conscrvarca preparatelor anatomice: ;1t anhidrida lialicaestefolosita primapentru ca materie obtincrca aspirinei. 284. Se obtin esteriin urma reactiilor: I r ctcnu + a c i ds u l t u r i c : 2) l'enoridde sodiu+ c-lorura de acetil: r glieerina + acirlazutic: -1 4j ac:id benzoic + NaOH.

chimie organica - Testegrila pentruconcursul admitere-

2.81

285.Se considera schema:


1500"C +HuPd lPbz2A_____+ B__+ c -3H, 60{}.900,C +C/AlCt-, +Cl: KOtValc. 3R--=---> D----> F.--___+1.____-_rG ________+ tI

+[ojrnrnor

(H]0)

Sunt adevarate afirmatiile: 1) compusul H areacerasi numarde atclmi crc carbon tertiarca si C6H6 : 2) compusul J sepcatcidentifica prin trararc cu rcactivTollens; 3) prin adrtia acelasi lj.t:Tpllyl H'in p."r.n," HgSo/H. rezurr compus "p"i ca la oxidarea s-metiistirenului cu KMnO,/H*: 4) compusui G nu copolim eritea,za. 286.Care dintre urmatoareleafirmatii sunt incorecte? l) cloroprc-nul esteun tlerivat clorurat al penrrner; 2) fenolulsenitreaza mai grcuciecat nitrobcnzenul, 3) nici un acidmonocarboxiiic nu areactlune reducatoare: 1) prin adrtia acliiuluisulfuricla aichene rezulta acizialchrr-surfbnici. 287' care dintre urmatoarele reactii sunt comunefenoruruisi anilinei? acerilarea la grupafunctionaia; 1) 2) nitrarea la nuclcu: 3 ) cuplarea cu sururilc dc diazoniu; 4) reacria cu acidul clorhidric. 288. Care dintre urmatoarele reactii nu pot ayealoc: I I condcnsarca aldolica a benzaldehidei cu eainsasi; 2) acilarea aminclor renrare: 3) aditia HCN la crena: 1) condensarea f'enolului cu lbrmaldehida. 289.Sunt izomeri: I ) cianatul de amtrniu si urcea. 2) cumenul si rnesitilenul: 3l cr-alanina si nirritulclepropil: -i r nitroctanul si glicina. 290. Sunt reactii de hidrogenarc: I ) ciclohexcna + H2 -) 2) acctonitril + H: __) 3) azobenzen+ H: _+ 4) butandiona + H2 _ conjugate,in prezentasodiului si alcoolului ?:1. ?i:n:le etilic, conduc la: I ) aditiaH2 in pozitiile1 _+ 4: I I alcani cu acelasi numar dc atomidc C; 3) alchene cu acclasi numarde atomide C: 4) compusi cu 4 aromide hidrosen.

f------_____rl_______rJ_____-_r -CO, HO' H'

toi,hr"o.
K

- Testegrila pentruconcursul Chimie organica admrtere-

292.La hidroliza oricarei grasimi seobtine: I ) acidstearic: 2) acidoleic: 3) acidpalmitic: 4) glicerina. 293.Pot hidroliza in mediu acid: l) butiratul de izopropil; 2) izobutiratul de izopropil: 3) izobutironitrilul: ,1) clorurade rzobutil. 294. Afirmatiile adevaratedespreacrilonitril sunt: 1) areNE = 3: 2) seobtinedin C:H: prin aditiaHCNi Cu2CI, + NH*CV80iC: 3) prin hidrogenare-reducere/ Ni formeaza o aminasaturata cu acelasi numarde atomide C: 4) este un monomer vinilic: 295. Clorura dep-metil-trenzendiazoniu poate cupla cu: 1) f'enolui in mediuacid: 2 ) N,N-dimctilanilina in mediuacid: 3 ) acidulsalicilicin mcdiuacid: 4\ B-na{'rolul in mediubazic. 296. 2,3-Difenil-2butena: 1) prin oxidare energica formeaza nurnai acetofenona; 2t prezinta izrrrnsris gcomctrica eis-trans: -l) raportulmolar alchcna: Klv{nO1 : H:SO+= 5 : -l : 6: 1) prin oxidare hlanda cu KMnO,/HOformeaza un diol saturat cu -1izomerioptici. 297.Sunt corecteafirmatiile: I ) 1-butina se. dilcrentiaza de 2-butina prin reactia cu Na: 2) atorrii de C din acetilena sunthibnilizati sp:l 3) aichincle suntizomcride functiune cu alcadienele : .+) acctiluriie metalelor tranzitionale nu suntstabile I'ata de apa. 298.Reactioneaza cu NaOH: p-A',N-dimctilamrnobenzilic: 1) alcoolul 2) izoprenul; 3 ) 2-butina: :l) bcnzoatul dep-benzoilbenzrl. 299.Seda schema de reactii:
a C6H6+->b+-> 6H'.6eIIONO+HCI + H2O >d ->f

Substantele c si fsunt: I) c.Cr,HsNO::


l) c: C5H5NH1: 3) f: C6H11OH: .1i 1':C"H.OH.

- Tostegrila pentruconcursul Chimie organica admitere_

300. In sintezade laborator, aminelepot fi transformate in: I ) saruricuatemare de amoniu: 2) nitrili; I t c o m p u sh iidroxilici: 4J azoderilati. 301' otrtinerea colorantilor azoici are la baza reactiile de cuplare a sarurilor de diazoniu aromaticecu: I ) f e n t r liin m e d i u hazic: 2) nalioli in mediuacid: 3) aminearomatice in mediuacid: 4) aminealifatice. 302' Pentru obtinereacicrohexil-fenil-eterurui se practica reactiile: -+ I ) C6H5OH + C6H,2 -+ 2) C6HjOH+ C6H5CI -+ 3) C6H5C1+ C6H,,OH _+ 1) C6H5ONa + C6H1lCl 303. Acidul succinicse poate obtine prin: I ) hidrogenarea acidulur malcic: 2J oxidarca energica a 1.5-heptadienei: 3 t o x i d a r ee an L . r e i a ec ai c l , r h u t e n c i ; 4) hidrogenarea acidului crotonic. 304. Pot functiona numai in caritatede conrponenta carbonirica: l) benzaldehida: 2) forrnaldehida: 3) tricloroaceraldehida: 4) acetona. 305. care dintre afirmatiile referitoare la glucozasi fructoza sunt valahile? l) prin reducere conduc la hexitol; 2) ambele reaclioneaza cu rgactivul Tollens: 3) glucoza csteo alcJoheroza, iar fructoza esleo cetohexoza: ,1) suntanomeri. 306. Se obtin esteriin urma reactiilor: I t elcnil + ucidsulfuric: 2) hidroliza cloruriiclebenzoil: 3r acetilen aa c i da c e r i c : + 1) hidroliza cioruriide benziliden. 307. care dintre.urmatoareresubstantese obtin prin reactii de eriminare: l l acL'tonltnlui drnacctat ,lc amrrniu: 2 r a c r o l e i nd ai n g l i c e r i n a : 3) stirenul din etilbcnzen: 4) anhidrida ltalicadin acidono ftalic.

294 308. Sunt substantegazoase: 1) CH:O; 2) CH:-NHrl 3) CH3-CI; 4) HCOOH. 309. Sunt izomeri de pozitie: 1) acidulantranilic si acidp-aminobenzoic: 2) propanalul si acetona: 3) rezorcina si hidrochinona; 4) nitroetanul si glicina. 310.Se da urmatorul sir de reactii: +tINOy'HzSOr -H:O 6e-.6H+ NaNO2/HC| . C
*

- Testegrila pentruconcursul Chimie organica admiterc-

CuCN -('uCl -N"

+H,O

HsCvCH1 CH X_

+
B'

I I-2H,O

a\

l i l

H2N-c\o Denumirea substanteiA este: 1) p-toluirjina: 2) cumen; 3) -1-aminotoluen: 4) izopropilbenzen. 311. Pot exista(in solutie)sub forma de amfioni: I ) acidulantranilic: 2) acidul naftionic: -l) glicina; ,l t acidull'enilacetic. 312. Care dintre urmatoarelereactii au loc cu fbrmarea unor legatunicovalentecarbon-sulf? -+ 1) C6H6+ NaHSO. --> 2) C16H3 + HISOa 3) C6H,s-CHi+ NarSO4-+ -+ 4) C6H.-OH + HISOa 313.Nu sunt catalizate de AlCl-.: l ) alchilarea henz,enulu.i cu R-X: adrtia 2) halogenilor la alchene: 3 ) izorncrizarea alcanilor: J r Jimcrizarea aeetilenei. 314.Aminelese clasifica in functiede: I r n u m a r ug l r u p c l ul r minicc: 2) graduldc substitutie a atomului de azot. 3) natura radicalilor hidrocarbonati: 1\ natura atomilor de carbon de carecstclegata gruparca functionala.

-1

lr||lr

'ffiir$

Chimie organica - Testegrila pentruconcursul admrtere_

291

315. Au aceeasi formula moleculara: l) lbrmiatulde alil si acidulcrotonic: 2) acidul r,inilacetic si dialtlehida succinica: 3) acidulaminoacetic si nitroetanul: 4) sulfatulacrdde etil si aciclul eransulfonic. 316. Afirmatiile corectereferitoare la uree sunt: I ) estediamida aciclului carbonic: 2) areaceeasi fclrmula molcculara ca si cianarul dc amoniu: 3) prin condensarea cu cH2o forme az.arasintureoformardehidice: 1) estediamina acidului carbonic. 317' Acidut 3-metil-3-pentenoic formeaza prin oxidare energica: I ) acidaccric si acidbutiric: 2) acidaccticsi acidizobutiric: 3) acidpropronic si acidaccric: 4) acidacetic si acid3-ceto_butiric. 318. Care dintre afirmatiile de mai jos sunt corecte? 1) alcoolulmetilicesteutilizatpentrufabricarea bauturiror alcoolice: 2) len-hutanolul esterezistent la oxidarccu K2Cr2O7 si HISOa; 3) acroleina sc obtineprin reactia gliccrincicu apain prezenta H2SOa; 1) fenolulesre solid.toxic. 319.In urma reactiei:

\ _ / F.,

* cr-GCH;Cr \ /
:

Arcr3 -

Se poate forma: 1) o-clorodifenilmctan; 2J o,p -dicloroclifcnilmetan; 3) p-clorodil-cnilmetan; 4t p,p -diclororjifenilmctan. 320. Sunt reactii de eliminare: 1) reactia acizilor carboxilici cu baze; 2) deshidratarea amidelor; 3) niirarea arenclor: 4) deshidrararca aldolrlor. 321.Pentru obtinereaamidelorsepot folosi: l) aciziicarborilici; 2) clorurjlcacide: 3) csrerii: 4) nitritii.

ii'
2) 3) 4)

*ni:,:l,"u."
neopentanul; acidulformic: formaldehida.

deagregare temperatura sazoasala de25oc(standard):

:iii$

Chimieor

admitereica - Testegrila pentruconcursul

323. Se formeazao noua legatura C-N in reactiile:


1) CHI-CH2-N-H.]CI + NH: J

-> 2) CHr-C6H1-COO-NHr3) CH.-CH-CI + NaCN -r

I
CHr ,1) CoHs-NH-CH: + CH:CI -> 324.Pot forma lcgaturi de hidrogcn intramoleculare: (acidacetil-salicilic); in urmahidrolizei aspinnei rezuitat aromatic 1) produsul 2) proteinele, 3) glicolul; solida. in stare 4) aminoacizii 325. Grupa -OH din acidul salicilic: legatundc hidrogenintramoleculare: 1,) rcalizeaz.a cu cloruriacide; 2) sepoateacilapnn tratare cu KOH; rcacticrna 3) poate :1) poate cu sodiu. rcactiona de reactii : 326. Se da urmatoarea succesiune A_--+ B + C D + C2II,1 + O: H2SOI + HCI AlCl3 G + II B + D --------+E------+F------+ 120"C Stiind ca E are formula molecularade tipul Cz,Hr.-rsunt adevarateurmatoarele afirmatii: de FcCL ; cu solutia de cuioare 1) G da reactie izomcrcu cimenul(p-metilcumenul); E este 2; compusul Tollcns: cu reactivui argintin reactia 3) H nu depuni,tr)H sepoateobtine prin hidroliza 2,2-dicloropropanului. de mai jos r.in in contradictie cu formula Kekule a benzenului? 327. Care dintre dateleexperimentale C:H; de i: I dintre 1) raportul intrecle: 1.2si 1.6suntechivalente 2) poz-itiile la ciclohexanl poate I'i htdrogenat 3) bcnzenul ai alchenelor. estestabilfatade agcntide oxidare 4) benzcnul 328.Care sunt hidrocarburile care au pozitii alilice identice? 1) 1-pentena, 2l 3-hexena: 1-butena: --1 ) 2-metil.1) 2,3-dimetil-2-butena. 329.Nlanifestacaracter bazic: de sodtu: l) nal'toxidul de sodiu: 2) benzoatul dc calciu: 3l acctilura .1i iodurade tctramctiiamclniu.

- Testegrila pentruconcursul Chimie organica admttere_ 330' Care dintre urmatorii produs de reactie? l) 1.3-ciclohexadiena: 2) 1.;1-ciclohexadiena: 3) ciclopentadiena; .1) ciclohexena.

293

compusi ciclici nesaturati forme aza la oxidare cu K,Cr2O7/ff* un singur

:, ,,

* f ,

Pot participa la reactii de alchilare cu oxid de etenapot prezenta: 1:t. l . ; a l c o o l iri r a s i : 2) fenolii; 3) aciziigrasi: 4) aminele si amoniacul. 332. In care dintre rectiile de mai jos se obtin nitrili ? l) acerilcna + HCN: 2l cloroeran + KCN: 3) deshidratarca amidelor/p2O5: .l) clorobenzcn + KCN. 333.Reactioneaza cu metalele: l) acizli 2) alcoolii: 3) C:H:i 4) derir a t i ih a l r r g c n a r i . 334.Se considera schema: (l) (2) (3) 500uC +H2o +[o]+HuO CH1=6t{-9113 + Cl2-> A -> B -> C -HCl -HCl Ki\lnOr Sunt corecteafirmatiile : l) A esre clorura de a-lil: 2) transformarea (1) estco substitutie la carbon saturat hibridizat snr: 3) substanta B cstealcooiulalilic; 4) l.ransforrnarea (3) esteo oxidare encrgica. 335. Sunt reactii cu eliminare de apa: I ) lurmarea eterilor din alcooliin prezenta H2SOlconcentrat; 2) obtinerea alcheneior din alcooli; 3) obtinerca acroleinei din glicerina; 4) dcshidratarea aciduluifumaric. 336.Au loc la lumina, reactiilede: 1) obtinere a hexaclorciclohexanului din benzen: 2) obtincre a cloruriide benzildin toluen: 3) sinteza a amidonului: 4) clorurare catalitica a toluenului. 337. Reactivul Tollens reactioneaza cu: 1) acetaldehrda; 2) acetilena: 3) bcnzaldehida: 4) glucoza.

291

- Testegrila oentruconcursul Chimie organica admitere-

338. Ce compusi difunctionali sau cu functiune divalenta se pot otrtine in cel mult 2 etapede sinteza, plecandde la derivati dihalogenati? 1) diamine; 2) dioli; t compusi carbonilici: .1 4) acizidicarboxilici. 339. Care dintre reactiile de mai jos pot fi considerate procesede oxidare ? l) CHa+ llzor-CH_1OH 2) CH4+ llt Ot+ 3) CHl + Or-_ CO + 2H' CH.'O+H'O
H1

4) H3q
H.C

HrC

340.Care dintre compusiide mai jos prezintacaracterreducator? 1) aciduloxaiic: 2\ -glucoza: 3 ) pirogalolul: 4) hidrochinona. 341.Au caracterreducator: l) acidulformic: 2) acroleina: 3) tricloroacrctaldehidal 1) glucoza. cu reactiml Tollcns: 342. Reactioneaza I ) izobutanalul: 2) acidullbrmic: 3) firrmilcickrheranalul, 4) acidul salicilic. 343. Grupa amino din aminoacizireactioneaza cu: I ) acidclorhidnc: 2j iodura de metil: 3) acidazotos: 4) alcooletilic. 344.Care dintre urmatorii compusiorganicicontinlegaturi ionicein structura? I ) clorhidratul aciduluisulfanilic: 2.1ureea: 3; acrilatul de potasiu, 41 B-fenil-propionatul dc fcnil

- Testegrila pentruconcursuladmitereChimie organica

29,5

345.Sunt corecte ecuatiile:


1) CHz=+}H-C'i, + HCI -r CHTCHTC. H I rr ''

.p

,p

cI

O-Na+ .t 2l l:1 | + cHd----+

,T]-CH3 l!lt + NeI NH*ttr",'\Er

Nn.l*ctl *

----: l , : :| + H F r 3l |'o't + Er1.


-i"1."'", .1) cH"=cH-cH=cH: K-NInO1

2Co; + 2Hro + COOH

I
COOH

346. Se da sirul de reactii : ctH2_oH urso,, I reactiv

CH - 0H --------+ X ---------j Y - zuro | I'olens ctH:-oH

+2H2Aii

x*----------+7' Y + Z-------+T

DesprecompusulT sunt adevarateafirmatiile: l) prin amonoliza fbrmcaza acrilami<Ia si alcoolul propilic: 2) prin reactiecu un alt alcoolformeazalotun ester: 3) hidroliza bazica a lui T esteun proccsiro.ersibil; 4) areNE = 6. 347. Referitor la acidul lactic sunt corecteafirmatiile: I ) seformeaza in muschila efbrtprelungrt: 2) prin deshidratare lbrmeaza ccl mai simpluacitl nesaturat: 3) prin dccarboxilare formeaza un fara caracter reducator: 4) poatefi obtinutprin reducerca aciduluicetopropionic. 348.Fiind data succesiunea de reactii:
1-500,c 2CH+-_____+A + 38 + HOH A_-___r C : HgSOy' H*
+ CH-rCli AICIr l) ______) , HCI G + C___+ H 'Hzo

600-900 "c 3A --------+ D

+ 2 Cl2/hv + H2O E _____-_-___-+ F______) (;

-2H(]

precizati afirmatiile corecte: I ) ultima reactieesteo reactieclccondensare crotonica: 2) compusul H estco aldehida ncsaturata cu nucleu aromatic in structura: 3) A sepoare obrincsi plecand de la CaCO:; 4) compusul G estefeniletanolul.

296

- Testegrila pentruconcursul admitereChimie organica

349. Compusii macromolecularipoliestericise pot obtine prin: 1) policondensarea unui acidpolicarboxilic cu un poliol; unui cstcrvinilic: 2) polimerizarea unui compus politudroxilic; 3) poliacilarea macromolecular unui acid gras. 4) polietoxilarca 350. Care dintre derivatii de celulozade mai jos se utilizeazala fabricarea de fibre artificiale ? 1) acetatul de celuloza: 2) alcaliceluloza: de celulozal 3) xantogcnatul 4) trinitratul de celuloz,a. 351. Prezentalegaturii dicarboniliceintre cele2 moleculede monozaharidedin dizaharidese manifesta prin faptul ca dizaharidelerespectivc: 1) nu hidroliz,eaza: un singur hidroxilglicozidic 2) prezinta reactir': 3) nu pot ti estenficate: reducator. 4) nu prezintacaracter 352. Se otrtin prin cel mult doua etapede sintezade la acetilena: 1) 1.3-butadiena: 2) cloroprenul: 3 ) r'inilmctilcctonai 4) metilamrna. de amidon.celuloza: 353.Spre deosebire I r nu p()ate fi hidrolizata cnzimatie : 2) are o structura macroscopica de fir: prin biosinteza in plante fotochimica: 3) sc formeaza .1) esteformata din resturi de B-glucoza legate B (in pozitiilel.-1t. 354. Care dintre urmatoarele reactii sunt corecte? K.Cr,O+ [O]-> 1) CHr-CH-CH-CH. CH.-C-CH-CH. + HlC)

u-so.

ii

OHCH. CI CN + KCN ---?

OCH.

2to
3l

il.

Krll

c"o
AlCl3

;\ctr2-cHl

4 ) C H C N + 2 H S -+ CH3-C.. .NH: 355. Identificarea acidului acrilic dintr-un amestecde acid benzoic si acid acrilic estc posibila prin: I ) r u ' & c t ic au N a H C O ; : 21 decolorarea apei de brom; -l) rcactia cu indicatori acidt>bazici: 4) dccolorarcaunel solutii de KI{nO+.

{j+cH3-LrH?-cocl j:\

- Testeerila pcntruconcursul Chimie organica admiterc-

291

356. Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt corecte? I ) in molccuia alcanilor unghiurile de valenta suntdc I20u: 2) in cicloalcani cxistanumaiatomidc C pnmari; 3) un radical arela unuldin atomiun numarpar de electroni; 4) la temperiltura normala toti alcaniisuntgazosi. 357. Benzenul poatereactionacu: l) clorofbrm; 2) clorurade alil; 3) clorurade benzill 4) clorurade fcnil. 358. Care dintre urmatoarele reactii sunt positrile? l) R-COO' + H2SO, -) R-COOH + HS04 2) R-COO + l{.CO, -+ R-COOH + HCOI 3) R-COO + HC1 -; R-COOH + Ci 4) R-COO + HCN + R-COOH + CN 359. In legatura cu acidul a-cetopropionicsunt corecteafirmatiile: l) seobtineprin oxidarea cu K2Cr2O, in mediuacida aciduluilactic; 2) esteun acidmai taredecat acidulpropionrc: 3) produsui obtinut pnn decarboxilarea sarcduce reacri\,ul Tollens; 4) reduce reactivul Tollcns. 360. Tratarea benzaldehidei cu acetonain mediu acid duce la obtinerea: l) (CH.):C=CH-CO-CH:: 2) CoHs-CH=CH-CO-CH=CH-C6I{5: 3) (CH:):C=CH-CO-CH=C(CH:):; 4) C6H.-CH=CH-CO-CH3 361. Care dintre reactiile de condensare aldolica nu sunt posibile? 1) bcnzaldchida + butanona: 2) 2.2-dimetilpropanal + cloral; 3) izobutanal + butanal; 4) p-nitrobenzaldehida + 2.2-dimetilpropanal. 362. Se poate aplica topire alcalina urmatoarelor saruri: l) naftalinsulfbnat de sodiu; 21 acidhcnzensulfonic; 3) n-tolilsulfonat de sodiu: 4) fenilsullat de sodiu. 363. Compusii care dispun de electroni neparticipanti la atomul de azot sunt: I) iodura de dimerilamoniu; T acetonitrilul: 3) clorurade tetrametilamoniu; 4) valinain mediuputemicbazic. 364. Afirmatiile corectein legatura cu N-acetil-p-toluidinasunt: l ) sesubstituie elcctrofil p-toluidina; mai usordecat 2) seoxideaza la acidp-N-acetilaminobenzoic; 3) sepoatediazota; 4) esteo amidaN-substituita.

il ir,,ilrilitiititlllltlllilllllfl

298

- Testc Chimie organica pentru concursul admitere-qrila

365. In legatura cu aldehida crotonicasunt corecteafirmatiile: l) seobtine prin condensarea crotonica a 2 molecule de etanal: 2l seobtineprin condensarca crotonica a metanalului cu propanalul; 3) reducerea cu Na + alcool. conducc la un compus careprezinta stereoizomeril 4) produsul oxidzirii cu K2Cr2O7 in mediuacidcstcacidulcorespunzaror aldehidci. 366. Care dintre urmatorii compusipot reactionacu alanina? Ir CoH5COCI: 2) CH3I: 3) HCI: 4) C:HsOH. 367.Pot reactionacu combinatii complexe: I ) acctilena; 2\ aldehidele; 3) ccluioza: 4) glucoza. 36E.Reactioneaza cu amoniacul: | 1 clorura dc etilamoniu; 2\ etilenoxidul: 3) etanalul: .l) l'enolul. 369. Care dintre izomerii acidului lactic enumerati sunt celemai simple aldozesi cetoze: I ) aldchida glicenca: 2) ciclopropantnolul: 3) 1.3-dihidroxipropanona; 4) acidp-hidroripropionic. 370.Obtinereaacizilorcarboxiliciimplica formareaunor intermediari.Acestiasunt: I ) peracizi la autooridarea aldchidelor: 2'l amidela hidroliza torala a nitnlilor: 3) tnoli geminali la hidroliza derir-arilor tnhalogenati seminali: 1l peracizi la oxidarea parafinelor. 371.Se considera schema de rcactii:
+NaOH +NaOH A -HOH -Na2SO3 l FeC\ 2C + 2CHICOCI->D + D' 2. +2HCl O6Ho + IIOSO3H -;'

Sunt corecteafirmatiile: l) D estep-acetill'enolul: 2) D si D' suntizomcri de pozitie: ,lt D estc p-hitlroriaectofcnona: .t) D estcun acidmai slabdecat /r-clorofenolul.

-'

il-

'lI|F-**..."

; ;
- Testcgrila Chimieorganica rtru concursul admitere-

372. Vinilbenzenul si fenilacetilenase aseamana prin: l) reactia cu Na: 2) orientarea pc nuclcu: 3) produsul aditiei aper: 1) produsul hidrogenarii in prczenta Ni. 373. tert-Batilbenzenul se poate obtine din: I ) benzen si izobutena: 2) benzen si clorura dc izobutil; 3) benzen si clorura de rerr-butil: 1) benzcn si clorura de sec-butil. 374.2.3-Dimetil-1,3-ciclohexadiena formeazala oxidareacu K2Cr2O7si H2SO1: l) acidsuccinic: 2) acidgluranc: -3 ) butadiona: '1) butanona.
375' Derivatul halogenat care la oxidare formeaza acidp-bromotrenzoic si acid bromacetic: I ) arc izomerieseontctnca: 2) are halogenicu reacrivitatidiferite; 3) decoloreaza apaclebrom: .+) aditioneaza HC1. 376. Se obtin esteri anorganici prin: l) reactiaf'enoluiui cu H:SO+; 2) aditiaH2SO1 la alchene : 3 ) reactiaderivatilorhalogenati cu NaNO2: +) reacria alcooiilorcu HliO3. 377. Formula generala C.FI2'O2, corespunde: 1) d i o l i l o rc i c l i c i : 2) aldolilor: 3) esterilorsaturati: '+) dicetonelor. 378. Care dintre acizii de mai jos au fost izolati din grasimi? 1) oleic; 2) palmitic; 3) stearici 4) butiric. 379. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la proteine nu sunt corecte: l) proteinclcglobularesunt solubilein apa si in solutii de elcctroliti; 2) proteinele nu pot fi hidrolizate enzimatic: 3) prin hidrolizaproteinekrr rezultaamestecuri de cr-aminoacizi: 4) nucleoproteinele prin scindarc heterolitica elibereaza lipide. 380. Vinilacetilena: I ) prin aditia HrlPd, pb2t formeaza 1.3-butadiena: 2) prin aditia HrO/H2SO4 formeazao cetonanesaiurara: 3) prin aditiaapci in conditiilereactiei Kucerov fbrmeaza o cetonanesarurata: 4) prin aditia HzAii formeazabutadiena.