Sunteți pe pagina 1din 35

rtere-

Chimie organica

Teste grila pcntru concursul admitere_

35

CAPITOLUL II HIDROCARBURI
198.

c)
d)
e

a) b)

Cati izomeri monosubstituiti rezulta prin monoclorurarea fotochimica a 3-metilhexanului (fara stereoizomeri)?

-5;

7;
8;

9;

alt raspuns.

199. Se considera schema:

rsa mll

ZA

Cu2Cl2+NHlCt
1000c

+Hz

B-C
PdTPh2"

+ Cl2

+ HrlNi D ____:_

stiind ca A

r ) J lr
b

se

-'r

transformarea A+B este o reactie cu lungire de catena; compusul D prezinta izomerie geometrica cis-trans; compusul E prin dubla elimrnare de HCI se transforma in compusul C, compusii A si B au formula bruta (CH)": compusul B aditioneaza HOFVHgSOa si se transforma intr-un produs de reactie cu aceeasi N.E.

obtine prin cracarea cHr in arc erectric rezulta ca este incorecta afirmatia:

100. Referitor la proprietatile archineror este farsa afirmatia: r ) prin tratarea 1-butinei cu HBr in exces rezulta 2,2-dibromobutan; h r 3-metil-l-pentina reactioneaza cu reactiwl Tollens; -- ) 1-butina si 2-butina formeaza, prin aditia HoH, acelasi compus: o cerona saturata; I t 3-metil-1-butina formeaza prin aditia unui mol de Cl2 un .orpu, cu rz-omerie geometrrca; r') acctilurile metalelor alcaline sunt stabile fata de apa si nu hidrolizeaza.

l0l' Compusul A cu F.m. C10H12 decoloreaza apa de brom


izomeri. Doi dintre ei, A si B, au urmatoarele proprietati:

si se prezinta sub forma mai multor

A+ ol, -----.
B+ ol

KI\fnOa

H'

('

KMnOa
HT

E+2CO2+3H2O

a) 3-fenil-1-butena si n-dietilbenzen: b) 3-fenil-l-butcna si rz-etilstircn; c) 2-f'enil-2-butena si p-etilstiren; d) 2-fenil-2-butena si u-nretilstiren;


c-) 2-f'enil-l,butena si alilbenzen"

f)aca c este cea mai simpla cetona mixta. D este un acid folosit in alimentatie, E este un acid dicarboxilic care formeaza un singur izomer monoclorurat. rezulta ca A si B sunt:

Chimie or

Teste grila pentru concursul admitere

c)
d) e)

a) b)

202. Afirnatia incorecta cu priyire la2-fentl-2-trutena si 3-fenil-1-trutena este: sunt izomeri de pozitie intre ei; au aceeasi formula moleculara si N.E.:
decolorcaza apa de brom; consuma acelasi volum de KMnOa/H* la oxidarea energica, prin aditie de HCI formeaza 2 derivati monoclorurati izomeri de pozitie intre ei.

203. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata? a) de la butan deriva 6 radicali rnonovalenti; b) in reactiile de substitutie ale alcanilor se rup legaturi C-C; c) neopentanul si izohexanul sunt izomeri de catena; d) nu toti alcanii se pot obtine prin hidrogenarea alchinelor corespunzaroare; e) prin cracarea alcanilor se obtin alchene cu acelasi numar de atomi de carbon in structura. 204. Se poate obtine prin 3 etape pornind de la benzen: a) acidul-n-clorobenzoic;

b)

c)

m-dinitrobenzen:

clorura de benzil;

d) p-hidroxianilina; e) acetofenona.
205. care este alchena cu 2 cp,2 cs,2 ct si izomerie geometrica si care prin oxidare energica formeaza 2 acizi carboxilici cu numar par de C in structura:

d) e)

c)

a) b)

3-hexena;

2-metil-1-butena; 2-metil-2-butena;
2-hexena;
2-pentena.

206. Se considera schema:


15000c

B + 3H2
E
Pd/Pb2*

+Na

+E
_

lS6oC
- ltzH2

NaCt

Despre compusul F nu este adevarata afirmatia: -C-F a) contine atomi de C in stari de hibridizare sp si spr; b) prin aditia a 2 moli dc HBr/mol compus formeaza un derivat dihalogenat vicinal; c) prin aditia HOFVHgSOa/H* f'ormeaza o cetona saturata; d) prin aditia unui mol de Clu formeaza un compus diclorurat nesaturat cu izomerie cis-rrans: e) prin oxidare cu KMnOy'H2O formeaza un cetoacid.
207. Ce

a) 6Cp,2 C,, I C"; b) 5c*2 c,, I c.; c) 6 Cp,2 Cr,2 C"; d) 6cp, 1 cr,2C"; e) alt raspuns.

tipuri de atomi de C are alchena care prin oxidare energica cu KMnOy'H* conduce la acid neopentanoic si metil-izopropilcetona?

ere-

Chrmie

ica

Teste grila penru concursul admiterc-

108. Care este


I

raportul molar alchena: K2Cr2O7 :

H2SOa

2,4-dimetil'1-hexenei?
I
T

in reactia de oxidare stoechiometrica

a,

3 5
..1

16;
q. q.
/l ?.

6
3

109. Se considera schema:


15000c

l('H1 :.

A + 3H2
+Ht
B

:C

+ HCI _C

Pd/Pb2+

+Na
- NaCl

AICI3 50-l00oc

toc
-H,

+ HBr

[-

. :

rte incorecta afi rmatia: HBr la compusul F are loc conform regulii lui Markovnikov; D si E sunt izomeri dc catena, compusul B se poate obtine prin dehidrogenarea lui C ; !-ompusul G nu se dehidrogeneaza alt raspuns.
.:

I10. Sunt adevarate afirmatiile: ' acetilunle metalelor tranzitionale hidrolizeaza si re{ac acetilena: dimerizarea acetilenei are loc pe catalizator de HgCl2/Cu.6,, Ia lT00C: - rntracenul sc oxideaza cu K2Cr2O'/l{u mai usor decat naftalina si formcaza 9,10-antrachinona; - prin oxidarea CH+ la 400-6000C in prezenta oxizilor de azot rezulta metanol: : todte alchinele formeaza cetone prin aditie HOH. in conditiile reac:tiei Kucerov.

. : . . : :

I I I ' Care dintre urmatoarele hidrocarburi nu aditioneaza hidracizi halogenati?

-lirenul: i inilacetilenal

mesitilenul: rzoprenul;
1.3-butadiena.

l1l.

Care dintre urmatoarele afirmatii

nu

este corecta:

izobutanul are un punct de lierbere mai scazut decat N-pentanul; alcanii si cicloalchenele sunt hidrocarburi insolubile in apa: alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele si cicroarchenele; 1-butina se separa din amestec cu 2-butina prin reactia cu Na; to&te hidrocarburile cu F.m. C5H1e decoloreaza solutia slab bazica cle KMno,.

I13. Afirmatia ineorecta este: - cicloalcanii cu 5.6 atomi de C in structura dau reactii de cracare: - l-butena are doua pozitii alilice identice. - cicloalcanii nu au izomeri de functiune; : cicloalcheneleau N.E.=2 si F.nr. generala CnHzn:, . alchencle simetrice formeaza prin oxidare energica (cu KMnOy'H*) 2 moii din acelasi compus;

Chimie or

ica

Tcste grila

concursul admitere

2l4.Pnn reactia de amonoxidare a CHa se obtine:

b) d) e)

A) KCN:
HCN;
NH3:

c)

HNO3:
HNO2.

215. Se considera compusii: 2-metil-butan

a) b) d) e)
a) b) c) d) e)

c)

(I), 2-metilpentan (II), 2,2-dimetilpentan (IV), hexan (v). ordinea crescatoare a punctelor de fiertrere este: III,II,I,IV, V: rrr, v, r, II; IV.I, il, V, il, v, tv, ilr, II, r; III,I, il, IV, V.

(III),

butan

216. Prin descompunerea termica a n-pentanului se otrtine un amestec format din:


mctan, etan, propan, etena, butena: etan, etena, propan, propena; metan, izobutan, etena. 1-pentena. 2-pentena, H2: etan, propena, mctan, butena; metan, etan, propan, etena. propena. butena, 1-pentcna. 2_pentena.

2l7.Care este numarul minim de atomi de C ai unui alcan. pentru ca in urma cracarii sale sa

a) b) c) d) e) a) b) c) d) e)

rezulte si butena:

4 5 6 7

atomi; atomi; atomi; atomi: 8 atomi

218. Cracarea 2-metilbutanului duce Ia obtinerea:


mctan si butena; metan, etena si propena; etcna si propan;
amestcc format din primii 3 alcani si primelc 3 alchenc: metan, etena. ctan. izobutena.

a) scadcrea numarului de izomeri: b) scaderca punctelor de ficrbere; c) crcsterea punctclor de fierbere, d) cresterca numarului de izomeri si a punctelor de ficrbere; e) nici un raspuns corect.

2l9.ln

seria alcanilor cresterea numarului de atomi de carbon conduce la:

a) butanul: b) izobutanul; c) pentanul; d) ciclopentanul; e) 3-mctilpentanul.

220' Cracarea unei hidrocarburi X conduce Ia formarea altor doua, fiecare fiind a doua din seria omoloaga din care face parte. Hidrocarbura X este:

d) e)

c)

a) b)

221' Cum se poate obtine propanul daca se foloseste ca materie prima clorura de n-propil?
prin reactia de reducere a propinei cu pd/pb2*; prin cracare tcrmica; prin tratare cu sodiu metalic; prin dehidrohalogenare.

prin tratare cu zinc;

- :..

mie organica

Teste grila pcntru concursul admitere-

-ay

l12, Prin oxidarea metanului in conditii catalitice si Ia temperaturi de 400 - 6000C rezulta:

rldehida formica;
gaz de sinteza;

.ilcool metilic;
droxid de carbon si apa; alti compusi.
Se dau

ll3.

transformarile:

CHr

I --: : -

Alclr

HtC. H

tCHt

HrCr
r------r

\-/

9.".

\cestea sunt reactii de:


\Zomeriza;fe;

tautomerizare; aichilarc; elimrnare; dcschidere (inchidere) de ciclu.

ll-1. Descompunerea termica a ciclopentanului conduce la un amestec de produsi, fiecare avand cifra de nsaturare egala cu a ciclopentanului. Produsii sunt:

: , :

etefla si propcna; metan si butena; ctan si propena; etina si propena;

ciclopentena si hidrogen.
Se da schema:

l15.

KOIYROH I] \ +
Compusul

r rtrcl ^^-' -

(CH3)3C-CI

-.
r

- HCI A este: e:lorura de izopropil:

:i 3i

clorura de sec-butil;
de izobutil; ciorura de rerr-butil: clorura de izobutil si lsrl-butil. "-lorura

126. Se considera compusii:

r) br .) r)

dr

butan (I), pentan (II), izobutan Ordinea crescatoare a punctelor de fierbere este: III,I, V, II,IV; I, V, UI, IV, II; I, III, II, V, IV; III,I, lI, V, N; I, U, lV. m, V.

(III), hexan (ID,

neopentan (V).

227.In ecuatia reactiei generale de ardere a alcanilor: C,Hzn*2 + xC)2 )nCO2 + (n+1)HzO
coeficientul x are valoarea:

a) 2n+ l; b) 2(n +l); c) 3(n +1); d) (3n + 1)12 e) n+2.

40

Chimic organica

Teste grila pentru concursul admitere

228.0 hidrocarbura saturata are densitatea vaporilor sai in raport cu aerul d"", =
Hidrocarbura este:

2,49,

c)
d) e) a) b)

a) b)

CzHr;
c-.H5;
C+Hrol

CsHrzi
CoHr+l

229. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate? densitatea etanului in raport cu azotul este 2.11; clorura de izobutil si 1-clorobutanul sunt izomeri de pozitc; c) alcanii au nesaturarea echivalenta 1; d) alcanii contin atomi de carbon numai in stare de hibridizare sp-3; e) punctele de fierbere cresc odata cu ramificarea catenelor n-alcanilor,

a) transpozitie; b) oxidare: c) substitutie; d) aditie; e) tz.omerizare.

230. Cicloalcanii nu dau reactii de:

a) cracare; b) clorurarc fotochimica; c) dehidrogenzre; d) nitrare: e) ardere.

231. Pentanul si neopentanul dau aceiasi produsi in reactia de:

232. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la alcani nu sunt adevarate? a) reactiile de descompunerc termica a alcanilor includ reactii de dehiclrogenare si de cracare: b) halogenarea alcanilor poate avea loc direct cu clorul si cu bromul si indirect cu fluorul si cu ioclul: c) gazul de sinteza se poate obtine prin oxidarea incompleta a metanului; d) izomerizarea alcanilor este o reactie ireversibila, ce are loc in prezenta calaljzatorilor metalici; e) la arderea alcanilor se degaja cantitati mari de caldura si de aceea alcanii pot fi utilizati drep. combustibili.
233. O hidrocarbura saturata are densitatea vaporilor sai
este:

in raport cu azotul dxz=2. Hidrocarbura

a) b) c) d) e)

propan; butan;
butena:

ciclobutan:
ciclopentan.

234. Se dau hidrocarburile: etil-ciclobutan, 1,2-dimetil-ciclopropan, 2,3-dimctil-2-butena. Una d.in ele, se poate diferentia de celelalte prin: a) reactia cu reactiv Tollens; b) reactia cu clorul in prezenta luminii; c) reactia cu solutie slab bazica de permanganat de potasiu; d) reactia de ardere; e) alte reactii chimice.

8.._
19.

-:.:mre organica

Teste grila pentru concursul admitere_

4l

135. Se da schema:

Ni A+H2O ------:---.---:*
65ouc - goooc 3500C,250atm.

+ 3C

B+2C

ZnO,Cr2O1

D
:
metanol:

cu

Stiind ca A este cea mai simpla hidrocarbura saturata, substanta E este:

, E+c

: :

metanal; etanal;

etanol;
propanal.

l-16' Care este formula moleculara a unei hidrocarburi daca la arderea sa raportul dintre volumul de CO2 rezultat si volumul de 02 folosit este de 3 : 5?
-

(-u

!114.

C.rHs;
_ \ rt lA,

CrHro;
C5H12.

r : : j r
-

:37' o hidrocarbura saturata contine numai un singur atom de carbon primar. Hidorcarbura este: . 1-butena:
l-butena;
ciclobutan;

metilciclobutan;
ciclobutena.

138. n-Pentanul.se obtine din 2-pentina

, r 3)
j

Nr fin divizat; paladiu otravit cu saruri de plumb; pentaoxid de vanadiu; clorura dc amoniu anhidra: argint metalic.

prin hidrogenare in prezenta de:

139' Care este alcanul cu

.rj hr
J

butan; pentan;

raportul masic intre carbon si hidrogen 5 temperatura de 500"c formeaza doi izomeri dicrorurati?

L care prin diclorurare la

r)

d)

izopentan;
neopentan;

izobutan.

2'10' Care este alcanul cu

diclorurati?

atomi de carbon care prin monoclorurare da un singur compus monoclorurat, iar prin diclorurare trei compusi

doi atomi de carbon cuaternari si numar minim de

d) e)

c)

a) b)

2,3-dimetilburan; 2.2,3,3-tetrametilpentan; 2,2.3-trimetilburarr; 2.2,3,3-tetramerilburan:


neopentan.

Chimie organica

Teste

ntru concursul admiterc

241. Care este denumirea corecta a cicloalcanului

tt

\-,FCHz-CHt
b) d)

.1
I

9Hr

a)

c) e)

l-metil-3-etil-ciclohexan; rz-metil-eril-ciclohexan; l-etil-3-rnetil-ciclohexan; nr-etil-metil-ciclohexan; 1,3-dimetil-ciclohexan.

242. Se da reactia:

Cracar, B + C

c) d) e)

a) b)

A, B, C sunt hidrocarburi, din care: C este o alchena iar B si C ocupa locul doi in seria din care fac parte. Compusul A este:
butan;
pentan; etan;

propan;
hexan.

a) pentan; b) n-butan; c) rr-pcntan; d) izobutan; e) izopentan. a) 3; b) 4: d) e)

243. Care dintre alcanii urmatori au punctul de fierbere cel mai scazut?

244. Numarul maxim de atomi de carboni

primari pentru alcanul cu F.m.

C7H16este

c)

-5:

6.
7.

245. Hidrocarbura cH3-cH(cH2-cH.,)-cH(cH2-cHr)-cH3 se numesre: a) 2,3-dietilbutan; b) 1,2-dietilbutau c) 3,4-dimetilhexan; d) 2,3-dimetilhexan;

e) a) b) d) e)

alta denumire.
?

246. Care dintre halogeni nu reactioneaza direct cu alcanii fluorul si iodul; clorul: c) bromul:

clorul si fluorul; nici un raspuns corect.

concursul admitere-

: r, : : : : , : , ' , .

lJ7. Dintre alcanii izomeri: z'pentan(l), izopentan(2), neopentan(3) cel mai ridicat punct fierbere il are:
ru-pentanul;

de

izopentanul;
neopentanul,

izopentanul si neopentanul;

toti trei au acelasi punct de fierbere.

l'18. Care sunt alcanii care la monoclorurare fotochimica dau un singur derivat monohalogenat?
ncopentan; rzopentan;

2,2,4, -tetrametilpentan; 2,2,3,3,tetrametilbutan;

asid.

lJ9. Butanul si izobutanul dau aceeasi produsi in reactia de:


nitrare;
dehidrogenare; cracare termica: ardere; tz.omerizare.
f'ac

l5'1. Care dintre urmatorii alcani sunt izomeri de catena: 3-metilhexan

. IsiIV,IIsi V; - I si II, II] si VI;

(I), 3-etil-2,2-dimetilpentan llt,2,2,3,3'tetrametilbutan (III), 2,2,3-tnmetilbutan (IV), 2,s-dimetilheptan (V), izobutan (Vi) ?

: IsiVI, IIsiV; :, II si VI.III si VI.


155. Pentru separarea unui amestec de propena si propina se poate folosi reactia cu: j apa de brclm; : clorura de diaminocupru (I); - acid clorhidricl

r I |

I apa; j I reactiv Baeyer (KMnOy'HO


J

).

150. Reactia de izomerizare a alcanilor este o reactie: r de substitutie: b de adrtie: r de echilibru; calalizata de Pd/Pb2'; - dc cracare termica.

] ) ) l, )

a) b)

251. Care este numarul minim de atomi de carbon ai unui alcan pentru ca in urma reactiei de cracare sa rezulte si propena ?
5 atomr, 3 atomi: 6 atomi:

c)

d) 4 atomi; e) 8 atomi.

Chimie rrrganica

Teste grila

concursul admiterc-

252. Se da schema de reactii

AlCl3 A-B+
toc toc

toc

C+H2

A+ D+E lumina t +(12-+ F+HCl


este al patrulea termen in seria omoloaga a alcanilor, iar D este al doilea termen omologi a alchenelor. Sa se denumeasca produsii de reactie B, C. D. E, F: a) izopentan, izopentena, 1-butena, metan, clorura de metil; b) izobutan, izobutena, propena, metan, clorura de metil; c) propan, propena, etena. metan, ciorura dc metil; d) izopentan, izopentena, propena, metan, clorura de metill e) izobutan, izobutena, 1-butena, etan. clorura de etil.
253. Care dintre substantele mentionate nu se obtin la oxidarea metanului? a) mctanol; b) aldehida formica:
gaz de sinteza;

in seria

de

c)
d) e)

dioxid de carbon; acid formic.

254. Alcanii nu pot participa la reactii de: a) descompuneretermica: b) dehidrogenare; c) substitutie; d) oxidare; e) aditie. 255. Se da schema de reactii
:

cracare> B + C

,,

arcelectric

- D + 3H2
a

D+HCl-E ,16 polimelizare .

a) izobutan: b) butan: c) etan; d) propan; e) pentan.

B si C sunt primii termeni ai seriilor omoloage din care fac parte. Substanta A este:

256. Se barboteaza un alcan gazos intr-o solutie slab bazica de permanganat de potasiu. Ce se

observa?

a) b) d) e)

se formeaza un

precipitat brun;

c)

solutia se decoloreaza: se dcgaja un gaz; nici o schimbare; amestecul se incalzeste.

-himie organica
nltere-

Teste grila pentru concursul admiterc-

45

157.

_ :

Prin cracarea hidrocartrurii A se obtin doua hidrocarburi. Fiecare dintre hidrocarburi este a doua in seria omoloaga din care face parte. Hidrocarbura A este:

11-pentan:

n-butan;
rr-hcxan:

il-propan;
rr-heptan.

de

158' Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la alcani nu este adevarata? . alcanii au formula moleculara generala CnHzn*z si NE = 0;

: : :

sunt hidrocarburi alifatice insolubile in apa; au molecule polare intre care se stabilesc legaturi dipol-dipol;

primii patru termeni ai seriei sunt gaze; punctele lor de fierbere cresc odata cu cresterea numarului de atomi de carbon din catena.

159. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la alcani nu sunt adevarate? . alcanul cu F.m. C5H12 are trei izomeri; - alcanii contin numai atomi de carbon hibridizati sp:': , propanul este cel mai simplu alcan care participa la reactia de izomerizare, , la clorurarca neopentanului cu C12/-500'C rezulta un singur derivat monoclorurat; : et&nul are in structura sa doi atomi de C primari si saptc legaturi de tip o.
160. Care din urmatoarele

: : : -

afirmatii nu este reala? omologul imediat superior al pentanului este hexanul; la 25'C, neopentanul se afla in stale gazoasa; la arderea n-pentanului. coeficientul oxigenului este opt: bu{.anul are in molecula sa patru atomi; reactia de amonoxidare a CHa are loc in prezenta de Pt/10000C.
incorecte referitoare la alcani sunt:
alcanii lichizi au densitatea mai mica decat apa; alcanii gazosi sunt inodori; alcanii solizi au densitatea mai mica decat apa: au NE = I si molccule polare; ln seria lor omoloaga, punctele de fierbcre cresc odata cu cresterea masei moleculare.

l6l. Afirmatiile

., r : :

162. Care din urmatoarele substante nu se obtin la oxidarea incompleta a metanului?

r, metanal; r r negru de fum; - r acid acetic; i r gaz de sinteza; : i acid cianhidric:.

163. Cati izomeri monosubstituiti rezulta

prin monoclorurarea fotochimica a 2-metil-pentanului (fara

stereoizomeri)?

l) +:

t\) | dr
a

6:
-5:

7'.

c')

alt raspuns.

264.

a) t)) c) d) c)

Afirmatia incorccta privitoare la alcani este : metanul este inodor: alcanii solizi au o densitate rnai mica dacat apa, in seriiie omoloage punctclc de f-icrbere scad cu crestcrca masei molecularc; alcanii lichizi au densitate mai mica decat unitatea; intre moleculele alcanilor se excrcita forte dc atractic de tipul fortelor van der Waals.

srr la

ntru concursul admitcre-

e)

a) 2: b) -l; c) 4; d) -5:
l.

265- Cati compusi diclorurati (fara stereoizomeri) se pot obtine prin clorurarea propanului?

a) l:
d) e)

266. Cati moli de apa se obtin la arderea unui mol de ciclopentan


2; 3; 5;

c)

b)

nu

se formeaza apa.

a) d) e)

267.Care este hidrocarbura aciclica cu M = 86 si nesaturarea zero care prin monoclorurare conduce la formarea a cinci izomeri monoclorurati (fara izomeri de configuiatie)?
3-mctilpentan;
1.2-dimetilpenran: 2-metilpentan; izobutan; n*hexanul.

b')

c)

a) KMnOy'H* b) HOM2SO4 c) KMnO+/ HO d) cl2l HoH e) O2lAg/+H2O.

268. Ciclopentena nu este transformata

intr'un compus hidroxilic prin reactia cu:

269. Se considera urmatoarele transformari la care participa alchencle A, B, C, D care au M=g4:

A+

HBr+ -

E-

g
O

oxidare, 2 R-cooH
oxidare

- HBr

acid carboxilic

cetona (al doilea termen al cetonelor saturate)

Despre alchenele A, B, C, D sunt incorecte afirmatiile: a) A si B sunt izomere de pozitie intre ele; b) alchenele A si C formeazaprin clorurare la 5000C cAte un singur derivat monoclorurat; c) alchcnele B si D prezinta izomerie geometrica cis-trans; d) oxidarile energice ale alchenelor A si C au in comun un produs de oxidare; e) alchena A consuma la oxidare cel mai mare volum de solutie de KMnOa lN in mediu de H,SO,.
270. Se da trasformarea:

r lfu\lnO, A*r [Ol ----.+ H*


f)enumirea substantei A este: a) 3,4-dimetil-2-hexena; b) 2,2,4-trimetil-3 -hexena; c) 2,4,5-trimetil-3-hexena;
2,2,4,5-tetrametil-3-hexena;

Btacidneopentanoic)

C(3_metil_2_butanona)

d) e)

nici un raspuns corect.

tere-

nle organica - Teste grila pentru concursul admitere-

A1

l-1.

. :

Se supun oxidarii energice doua alchene A si B. Alchena A formeaza I mol de acetofenona si I mol dintr-un acid folosit in alimentatie, alchena B formeaza I mol de acetofenona si un mol din cea mai simpla cetona saturata. Bste adevarata urmatoarea afirmatie: :nrbele alchene A si B prezinta izomerie geometrica; :mbt-'le alchene consuma acelasi volum de solutie de KMnO/Hn' ,mbele alchene au acelasi numar de carboni secundari si cuaternari in structura; numai A prezinta izomerie geometrica si B consuma un volum de solutie de KzCrzOtlH* mai mic Jecat A; Jit raspuns.

l-1. Care sunt compusii care rezulta prin oxidarea energica a hidrocarburii cu N.E. =

contine 4 C primari, 2 C tertiari, butanona si acid butinc; acid propionic si acid butiric; acid propionic si acetona; .rrctona si acid izobutiric; butanona si acid izobutiric.

si care

C cuaternar?

:--1. O hidrocarbura formeaza prin oxidare

Raportul molar hidrocarbura

l mol de acid fenilacetic si un mol de fenil-metil-cetona. KMnOa : H2SOa in reactia de oxidare energica a hidrocarburii

. : .: .
:

este:
-l:-1:8;

5:6:9:
-\:3:3;
-1:5:9;

5:3:6.

l-{.

Prin oxidarea alchenelor cu KMnOa in mediu neutru sau slab bazic rezulta:
CetOflel

dioli;
acizi carboxilici;

aldehide; nici unul din raspunsun nu este corect.

175. Hidrocarlrurile A, B, C, D

prin oxidare formeaza: +


acid 2-metil-propionic

A+ tot -Iy**
B+
, , tO I -1.

metil-etil-cetona

H* KNlnO,

acid adipic

c * rrH* f ol

tMlot

'

acid neopentanoic

acid propionic

KMnO, D + lol + H-

3-rnetil-2,6-heptadiona

Indicati hidrocarburile care prezinta izomerie geometrica (I) si hidrocarbura care consuma cel mai mic volum de solutie de KMnOa in mediu acid. in reactia de oxidare: a) I- A si B; II-A b) I-B si D;Il-Cl c) I-A si C; Il-D; d) I-A si D;II-Br e) I-B si D;II-D:

Chimie or

ica

Testc

ru concursul admitere-

a) 2:3:4; b) 3:2:4; c) l:2:3: d) 2: l:4: e) l:3:4.

276. Care este raportul molar l-propena: KMnOa: H2O, la oxidarea propenei cu solutie de KMnOI in mediu neutru, daca se considera reactia stoechiometrica:

a) 3:4:16; b) 3:2:8; c) 3: l: 4: d) 4:3:16; e) 3:4: 8.

277'Care este raportul molar 2 heptena: K2Cr2O7: H2SOa, la oxidarea 2-heptenei cu solutie K2Cr2O7 si HzSO,r, daca se considera reactia stoechiometrica:

de

a) cetone: b) dioli: c) acizi carboxilici; d) acizi carboxilici si compusi carbonilici; e) acizi carboxilici, cetone, co: si H2o in f'unctie de structura alchenci. b) acid e-cetohcpranoic: c) acid adipic; d) acid hexanoic; e) acidciclopenlanoic.
279. ce compus rezulta prin oxidarea cu a) ciclohexanol;

278. Prin oxidarea alchenelor cu KMnOa si HzSO+ rezulta:

KMnoy'H2sol a l-metilciclohexenei?

a) l-bromobutan; b) 2-bromobutan; c) bromura de izobutil; d) bromura de tert-butiI: e) sec-bromobutan.

280. La aditia heterolitica a

HBr Ia izobutena rezulta in principal:

281. ce compus rezulta prin aditia HCI ra l-metilcicrohexena?

cFll l-

CH.

a\t"t u)l
I

1"'.'t c)l b)l


\-/
I

.x.",
\-,'
I

cH'cl

,{ d)l

\-,'

e) nici unul din compusii de mai sus.

282' Ce diena cu formula moleculara CrHro formeaza prin oxidare energica si compusul:

cH3-c-c-cH3

a) 1,5-hexadiena; b) 1,4-hexadiena; c) 2,3-dimetil- 1,3-butadiena: d) 3-metil-1,2-butadiena: e) 2,4-hexadiena.

oo

rutere-

--:-rrmie organica

Teste

ntru concursul admitere-

InOq

. : .

183' Ce compus rezultaprin oxidarea cu KMnOa si H2Soa a 1,2-dimetilciclohexenei?

1.2-dimetil-1,2-ciclohexandiol; acid u,6-dimetiladipic; 1.2-dimetilciclohexanol:

1.7-octandiona; acid s,6-dimetilcapronic.

Itl.
rde

lzobutena se poate obtine prin deshidratarea unui numar de:

lES. Alchena care prin oxidare energica cu K2cr2o/[I* forme aza acid pivalic (acid 2,2-dimetil propionic) si acetona, contine urmatoarere tipuri de atomi de c:

in Jt ?n' rlt r!r - H'

-ip. lt, 2c; lp. 2r,2c;


+p. 5p.

lt,2c;

lt, lc.
fi:
CsHro folosesc la oxidare energica acelasi volum de

It6. Doua alchene cu formula moleculara

'

oxigen provenit din K2Cr207lfI*. EIe pot i-pentenzr si 2-pentena; l-metil-l-butena si l-pentena; l-metil-2-butena si 2-pentena; 1-pentena si 3-metil-1-butcna: l-nretil-1-butena si 2-metil-2-butena.

It7' se supun deshidratarii, in prezenta H2soa. urmatorii

, lrO,
1.

arcoori: etanol, 1-butanol, izopropanol, izobutanol, 1-fenil-l-etanol. cate dintre alchenele obtinute prin deshidratare refac, prin aditia alcoolul initial?

5,

Ioate:

:88. O hidrocarbura cu formula moleculara formeaza prin clorurare la 5000C un singur compus monoclorurat si prin oxidare cu _CsHro K2Cr2O/fI* acidul 2-metil-propionic. Hidrocarbura

' 3-metil-1-butena; - 2-metil-1-butena; J, 2-pentcna; .. , izoprenui.


189. Prin oxidarea cu K2cr2o/[I* a 3-hidroxi-l-metilciclobutenei rezulta: J, acidul l.-1-dicetopentanoic; r i 2,3-pentandiona; ,'l acidul 3-hidroxi-4-cetopentanoic; d) acidul 2.4-dicetopenranoic : .-) nlcl un raspuns cxact.

este: I -pentena;

50

Chimie or

Teste

la pentru eoncursul admiterc-

290. Care este alchena A, daca

prin aditia si eliminarea HCI se transforma intr-o alchena B. iar prin oxidarea energica a lui B cu KNInOa/H* se formeaza un mol din produsul secundar rezultat la otrtinerea fenolului pe cale petrochimica si un mol dintr-un acid folosit in
alimentatie?

a) 3-mctil-1-butenal b) 4-metil-2-pentena; d) 2-metil-2-pentena: e) 3-metil-1-pentena.


A cu F.m. C6H12 formeaza, prin monoclorurare Ia 5000C, un singur compu-\, iar prin oxidare cu K2Cr20/[I* 2 moli din acelasi acid. Care este hidrocarbura?
291. O hidrocarbura
2-hexena; 3-hexena:

c)

2-metil-2-butena;

c)
d) e)

a) b)

2,3-dirnetil-2-butena;

3-metil-l-pentena: alt raspuns,

c)
d) e)

b)

a) 1-pentena, prin aditie de HBr in prezenta de pero.rizi.

292. Este adevarata afirmatia:

formeaza 2-bromopentanul;

prin oxidarea energica a ciclopentenei cu KMnoy'H*rezulta acid succinii: izobutena nu reactioneazaca izobutanul in prezenta de acid sulfuric: izobutena prezinta izomeric geometrica cis-trans; izobutena si neopentanul formeaza, cu clorul la 5000C, cate un singur proclus monoclorurat dif'erit.

293. Care dintre afirmatiile referitoare Ia compusul rezultat prin aditia apei in prezenta acidulu sulfuric la l-metilciclobutena sunt adevarate? a) prin reactie cu K2Cr2O7/Ho formeaza o cetona; b) prczinta izomeric geometrica: c) da reactie de deshidratare in prezenta H2Soa formand alchena initiala; d) nu se poate obtine prin hidroliza unui derivat halogenat deoarece este un alcool tertiar: c) nu prezinta izomerie de functiune. 294. Cate diene izomere formeaza prin oxidare cu KMnOa si HzSOr un amestec echimolecular d. acid acetic, acid propionic si acid cetopropionic?

c) 6: d) 8; e) 10.
295. Reactiile de aditie a hidrogenului, apei si acidului sulfuric la alchene sunt reactii de: a) hidrogenare, hidroliza, sulfonare; b) reducere, hidratare, sulf-onare; c) hidrogenare, hidratare, sulfurare; d) hidrogenare, hidratare, sulfonarei e) hidrogenare, hidratare, sulfatare. 296. Oxidarea alchenelor cu KMnO4 se poate realiza: a) cu solutie apoasa bazica; b) cu solutie apoasa de HzSO+; c) cu solutie apoasa de saruri; d) cu solutie alcoolica bazica

a) 2; b) 4:

e) asib.

Ilterc-

']1ryi.

organica

Teste grila

iar
rdar

:in

. r, , : :

197. Alchenele se pot obtine

prin reactii chimice de:

eliminare; substitutie: oxidare: aditie de hidrogen;

asid. prin aditie de acid clorhidric dau compusi care prin eliminare de acid clorhidric refac alchenele respective, Benzenul se alchileaza cu cele doua alchene conducand la doi alchili benzen cu Fm=CroHrq. Cele doua alchene si cele doua arene sunt:
1

198. Doua alchene izomere

lust

, : _ . .

1-butena si 2-butilbenzenul; -butena si l-butilbenzenul;

l-butena si 2-fenilbutanul;
rzobutena si rcrrbuilbenzenul: r ariantele c si d.

199. Cu care

KMnO+/H*;

dintre urmatoarii reactanti izobutena nu este transformata in compusi hidroxitici?

HOFyH2SO4

KMnOa/HO-;

ci:/FioH;
O2lAg/+H2O

-rt}l.l.

Cati izomeri monosubstituiti formeaza prin monoclorurare


(fara izomeri de configuratie)?

la 5000C l-metil-3-propenil-

:l.,oP"ntena
3:

ilui

, ,
:-i

-l:

t:

-rt'tl. Ce compusi rezulta

si

prin oxidarea energica

hidrocarburii cu NE

Cc?

1 si care contine

Cpr

2 Ct

de

. :

butanona si acidul butiric; rcid propionic si acid butiric; ecid propionic si acetona; acetona si acid izobutiric: butanona si acid izobutiric.

-itf2. Care

dintrc urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate? cicloalcanii cu 5 sau 6 atomi de c in structura dau reactii de cracare: l-butena are 2 pozitli alilice identice: atat cicloalcanii, cat si alchencle decoloreaza solutia slab bazica de KMno+; cicloalchenele prezinta izomerie de functiune: alchenele simetrice formeaza prin oxidare energica (cu KMno+/H*) 2 moli din acelasi cornDus. prin hidrogenare 3-metilhexanul?

103. Cate alchene formeaza

rnica

Teste grila pentru concursul admitere-

304. Se considera urmatoarele transformari la care participa alchenele A, B, C, D, care

A-E-_B C +

+ HBr

au M = 84:

- HBr

------..-.-.---..* r rcizi carboxilici identiei


KMnO,/l'l
+

lol

D --"atr^t*

lol

acid carboxilic

celona
(al doilea Iermen
aL

cetonel(jr suturut()

Despre alchenele A. B, C, D sunt incorecte afirmatiile: a) A si B sunt izomeri de pozitie intre ele, b) alchenele A si C formeaza prin clorurare la -5000C cate un singur derivat monoclorurat; c) alchenele B si D prezinta izomerie geometrica cis-trans; d) oxidarile energice ale alchenelor B si D au in comun un produs de oxidare; e) alchena A consuma la oxidare energica cel mai mare volum de agent oxidant dintre toti izomeril A. B C. D:
305. La tratarea 3-metil-2'pentenei egal cu:

cu cl2a000c se obtine un numar de compusi monoclorurafi

a) l: b) 2; d) e)

c)

3;

4:
5.

306. Se da transformarea:

A-

[o]

KNInOa/tl+

C
(3-metil-2-butanonal

(acetofenona)

Denumirea sub.stantei A este: a) l-fenil-3.4-dimetil-l-butena; b) 4-fcnil-2,3-dimetil-3-hexena; c) 1 -fcnil-2,3,4-rrimetil-2-hexena; d) 2-f'enil-3,4-dimetil-2-pentena; e) nici un raspuns corect.
307. cum se poate obtine l,2-ciclohexandior pornind de Ia ciclohexena? a) prin oxidare cu KMnOa in mediu acid; b) prin topire alcalina; c) printr-o reactie de aditie a apei; d) printr-o reactie de oxidare cu KMnOa in solutie bazica; e) printr-o reactie de substitutie in pozitia alilica urmata de hidroiiza. 308' Izomerul

d) e)

c)

a) b)

diferite este:
2-heptena;

cu F.m- CzHr+ care formeaza prin oxidare energica cu KMnOy'H* doua

ceton

3-metil-2-hexena;

2,{-dimetil-3-hexena;
2,3-dimetil-2-pentena; 2,3-dimetil-3-hexena.

L"W--:

t"

rltere-

Chimie organica

'feste grila pentru crrncursul admitcre-

53

84:

309. Care

l :t : l : . _ : :
\.B,
trati
.i

dintrc urmatoarele hidrocarburi nesaturate formeaza, prin clorurare la 5000C, cel mai mic numar de compusi monoclorurati?
1,3-dimetil-ciclopcntena; 1-etil-ciclobutena;

I-metil-3-fenil-ciclopentena;
1,2-dimetil-ciclohexena;

3-etilidcn-1-metil-ciclopropena.

-110.

Cate tipuri de atomi de C are alchena A, care prin oxidare cu KMnO+/H* conduce la acid neopentanoic si acetofenona in raport molar I : l?

6 Cp.2 C,. 1 C.; 6 Co, 1 Cq2 C.; -1 Cn,6 C'3 C,; 3 Co,6 C'4 C.; alt raspuns.

= , . : , . ' -

11. Formeaza prin oxidare energica (cu -1.3-dimetil- I -butena; I -pcntena;

KMnOy'H')

moli din acelasi compus:

l-hexena;
tetraf-enil etena:

1.3-dimetil-2-hexena. Este adevarata afirmatia: .rridarea energica (cu KMnOy'H*) a ciclopentenei duce la CO2 si HzO; izobutena prezinta izomeri cis-trans; l-pentena aditioneaza HCI si formeaza 1-cloropentan; rzobutena aditioneaza HBr doar in prezenta de peroxiz-i; )zobutena reactioneaza cu Cl2/500"C si formeaza un singur r'ompus monohalogenat nesaturat.

i1l.

-i1-1.

La oxidarea unei alchene cu K2Cr2O/H2S01 se obtine cea mai simpla cetona saturata si un acid care este al patrulea termen din seria omoloaga a acizilor carbonilici saturati. Achena este: l-metil-1-pentena: l.,i-dirnetil-2-butena: l-metil-2-hexena:
l.-1-dimetil-2-pentena;

l-rnetil-1-hexena.

i 11. Rezulta un compus cu carbon asimetric prin reactia unei alchene cu Clzl500uC. Alchena este:
lzobutena; propena; lzopentena; 1-butena;

l-butena.

-r15. Care

dintre urmatorii alcooli primari formeaza prin deshidratare in prezenta de HzSO+

alchena cu izomerie geometrica? rzopropanolul; neopentanolul; rzobutanolul:

l-rnetil-2-butanolt l-pentanolul.

Chimie organica 316. Prin sulfatarea izobutenei rezulta: a) sulfat acid de ru-buril; b) sulfat acid de sec-butil; sullat acid de izobutil; d) acid butansulfonic: e) sulfat acid de rerr-butil.

Teslo grila pentru concursul admitere-

c)

b) 3; c) 5: d) 7.. e) 6.
318.

317. Cate alchene izomere cu F.m. CrHrz formeaza prin oxidare energica (cu KMnOy'H*) CO, si H2O? a) 4:

a) h) e)

c) 3-metil-3-hexena: d) 1-heptena;
3-heptena.

Alchena cu F.m. C7H1a. care prin hidrogenare formeaza n-heptanul, iar KNInOy'HzSOa formeaza doi acizi monocarboxilici saturati imediat omologi, este: 3-metil-2-hexena; 3,3-dimetil-1-pentena;

prin oxidare

cu

a) numai sp, b) numai sp2; c) sp- sl sp; d) sp'si sp'; e) sp sl sp-.

319. Atomii de C din vinilacetilena se gasesc in urmatoarele stari de de hibridizare:

320. Care dintre urmatoarele ecuatii apartin unor reactii chimice corecte?

a) HjC-CH=CH-CH3

+l oi
KMnOa/HO

2 HjC-COOH

OH OH
CH=CH2
b)

o
H3C-CH2

* [o]
KMnOa/H+ + Clr

CH-CH?

rA v
HjC-CH-CH=CH2 + HCI
CI

l-

c)

CH=CH2

,rrra*

d)
^\ s'
321.

H2c=cH-cH2cH3

-#Htf
.-""..-"-.-.-..---..-.."..*

H3C-CH-CH2-CHj+ HBr Br
H2C-CH2-CH2-CH3 OH

+ HOH

HrC=CH-CH2 CH1

H2S04

b) c) d)
e)

a')

Prin aditie de HCI la l,l-dicloroetena rezulta:

1,1,1-tricloroetan; 1,1,2-tricloroetan; atat a cat si b; 1,1-dicloroetan; nici o varianta corecta.

ica

Teste

a penftu concursul admitere-

mrtere-

lll' Care este alchena cu F.m. CeHrz care contine un numar maxim de atomi de carbon tertiari: . -i-metil-2-pentena;
1.

,
()?

3-dimeti l-2-butena:

-i-metil-l-pentena;
I

-hexena;

l-metil-1-pentena.

:13. Alchena care foloseste o cantitate minima de agent oxidant este: - i-pentena; l-hexena;

,
ecu

-1-hexena;

-l-metil-2-pentena;

l.-l-dimetil-2-hexena.

-rlJ. Care este hidrocarbura cu NE=1 si care contine 4 atomi de carbon primari,2 atomi de carbon tertiari si I atom de carbon cuaternar hibridizat sp3?
l.-1-dimetil-2-pentena
;
:

-l.l-dimetil-2-pcnrena
-dimeti l-2-pentena 1.3-di metil- I -perrtena

l.l

: ;

3.4-dimetil-2-pentena.
-'15. Se da urmatoarea schema:

\-B

- Hzo

*Ht0 fi:

E nu poate

, .

Jlena; nropenal i -butena;

l-butena:
etena si 2-butena.

rl6. Se dau alchenele: propena (I). 2-metil-1-butena (II), 2-pentena (III), 3-metil-2-pentena (IV), 2.3-dimetil-2-butena (V). Care dintre alchene consuma acelasi volum de agent oxidant tKMnOy'H*) in cazul oxidarii enerqice: II si III:
I si lv": II si V;

II si IV:

IsiV.
-117.

Cate din alchenele cu Fm: CcHrz prezinta izomerie geometrica?

r
r

l;
J'

,3; :,
) r) .' )
r
5.

318. Care este alchena care prin oxidare cu KMnOy'H2SOa formeaza numai trutanona?

3-metil-1-herena;
2,3-dirnetil-2-butena; 2,-3-dimetil-2-pentena: 3,4-dimetil-3-hexena; 3,4-dimetil-3-heptena.

d)

i)

56

Chimie organica

Teste grila pentru concursul admirer.

329. Se da schema:

cracnre, B +

r D arc electric trJ6000-8000c

fl + 3l-

F+c Alcl:,G
H:0

iD....."__=-------F

a) A - butan si G*izopropilbenzen; b) A -propan si G- etilbenzen; c) A- l-burenasi G-erilbenzen: d) e-pentan si G-propilbenzen; e) A-propan si G-toluen.
330' Care

B si c sunt hidrocarburi, primele in seria de omologi din care fac parte. Care sunt compusii A si G?

tertiar?

dintre urmatoarele alchene formeaza prin aditia apei, in prezenta HzSo+, un alcool

c) d) e)

a) b)

etena:

propena; 2-butena; 2-butena;

2-metil-l-penrena.

d) e)

c)

331' Prin oxidarea cu KMnoy'fl2Soa a unei alchene se obtin butanona, dioxid de carbon si apa. Alchena este: a) l-butena; b) 3-rnetil-l-burena;

l-rnetil-l-butcnal
2-metil-2-butcna:
2-butena.

332. Prin oxidarea cu KMnoy'Hzso+ a 3-metitr-l-ciclohexenei se obtine: a) un acid dicarbo.rilic:

b)

o cetona;

c) d) e)

un cr-celoacid; o dicetona:
2 acizi dicarboxilici omologi.

333' In cazul oxidarii unei alchene cu KMnoy'H2soa se obtin un acid cartroxilic, dioxid de carbon si apa. Atomii de carbon legati prin legatura dubla in alchena sunt: a) unul secundar si celalalt tertiar; b) ambii secundzri: c) unul secundar si celalalt cuaternar: d) ambii cuaternari; e) unul primar si celalalt cuaternar.

a) stiren; b) izobutena; c) 2-butena; d) etanul; e) etena si ciclopentena.

334. care dintre hidrocarburi nu rectioneaza cu acidul clorhidric:

lmitere- -,;ie
-1,r5.

organica

Teste grila pelqg

Jglglilqadmiterese

57

Prin oxidarea unei alchene cu KMnOy'H2SO4

obtine acid izobutiric si metil-tert-butilcetona.

.{lchena este:

1.1,4-trimetil-3-hexena; 1. 3.4,5-tetra-metil-3-hexena; 1.3.5+rimetil-3-hexena; 1.2.3,5,-tetrametil-3-hexena; 1.3.4-trimetil-3-hexena.

l16. Indicati alchena care la oxidare cu KMnO,r si acid sulfuric formeaza un arnestec de butanona si acid butanoic : . l-metil-2-pentena,

. ,

l-hexena;

l.l-dimetil-2-pentena; l-metil-3-heptena;
i.-3-dimetil-1-butena.
C6H12 va

-',r-. La halogenarea prin substitutie alilica la 500"C, hidrocarbura cu Fm : izomeri monosutrstituiti (fara izomeri dc configuratie).

forma trei

Icool

_ . .

Hidrocarbura este
l-herena,

l-etil-I-butena;
r-metil-2-pentena;

:-metil-l -pentena;
l-metil-2-pentena.

,'-tE, Care este alchena care la

oxidare cu KMnOy'H2SOa formeaza un amestec de butanona si acid

propionic? l-metil-2-pentena;
l-hexena: l. 3 -dimetil-2-pentena; -r-metil-3-hexenal
-1.-l-dimetil-butena.
Se da schema de

ll9.

reactii

r-H2O

H'SO' :-2""4 > B+C+H2O

' -,o] . r : : , ,
J

KMnoy'HzSol

'

cH3cooH +

acetona
:

are formula moleculara C5H1s. Denumirea substantei A este


2-pentenal ,l-metil-l -butena:

)n sl

I-pentena;
1.3-pentadiena;

metilciclobutan.

-110.

Care dintre alchenele de mai jos formeaza prin oxidare energica numai acid butiric?

l-pentena;
2-hexena; 2-pentena: 4-octena:
-3-hexena.

i r

58

Chimie organica
:

Teste grila pentru concursul admiter.

341. Se da ecuatia reactiei

n +r [o]
a) b)

KMnO4/H2SOr

acid butiric

3-pentanona

Substanta A este

c) d) e) a) b) c) d) e)

4-octena; 3-etil-3-heptena; 2-metil-2-hexena; 2-etil-2-pentena 3-etil-3-hexena.

342.Z-Butena sc obtine din 2-butina prin hidrogenare in prezenta catalizatorului de: Ni fin divizat; Pd otravit cu saruri de Pb;
pentaoxid de vanadiu; Fe si HCI; clorura de alumrniu anhidra.

343. Ce rezulta la oxidarea izoprenului cu KMnOa in mediu de H2SOa? a) metilglioxal si acid formic: b) acid cetopropionic, dioxid de carbon si apa; c) acetona si acid acetic; d) dimetil glioxal, dioxid de carbon si apa; e) 3-metil-2-butanona.

b) prezinta izomerie optica: c) prin oxidare cu K2Cr2O7 si H2SOa rezulta un singur produs de reactie, d) prin oxidare cu KMnC)a si HzSOa rezulta si o cetona; e) nu se oxidezLza cu Klv{nOa in mediu slab bazic sau neutru.

344. 1,S-Hexadiena si ciclohexena au urmatoarelc caracteristici comune: a) sunt izomeri de functiune cu l-hexina;

d) 2,3-dimetil-l,3,ciclobutadiena: e) toate dienele ciclice dau prin oxidare

345. Care este diena ciclica ce prin oxidare energica formeaza acelasi produs de reactie? a) I ,3-dimetil- I ,3-ciclobutadiena, b) I ,4-dimetil- I ,3-ciclobutadiena; c) 2-metil- 1,3-ciclobutadiena; energica cel putin doi produsi de reactie.
:

346. Care este denumirea corecta pentru structura

H.c,

H'---\,C:C'rl
H
a) d) e)
2,4-hexadiena;

r--r- F

bH.

b) trans-hexadiena: c) trans,trans-2,4-hexadiena;
ci.s,r:is-2,4-hexadiena;

cis-2,4-hexadiena.

lmitere-

nica

Teste grila pentru concursul admircre-

-iJ-. Substanta cu formula structurala:


CH3-CH2-C-CH2-CH=CH,
cHz numeste : J-metil- 1-hexena;

l-metilen-5-hexena; i -etil- 1,4-pentadi ena;


-i-etil- 1,4-pentadiena;
-l -

me t ilen--5 -penten a.

-:J8, Care este diena care

" , -

la oxidare energica foloseste cea mai mica cantitate de agent oxidant si formeaza un singur compus organic:

propadiena: 1.3-butadiena:

l-metil-ciclobutadiena; i.l-dimetil-1,3-ciclobutadiena;
1..1-dimetil-2,3-pentandiena.

-:J9. Care este formula moleculara pentru hidrocarbura CnH3n-1' daca ea este o ciclodiena?
C+H+l C+Hoi

CrHsi

. . r = .

ClHrol
CrHe.

-150'

oxidarea alcadienelor cu solutie acida de KMno+ poate conduce la: monoacizi, dicetone, cetoacizi, acizi dtcarboxilici: monoacizi, dicctone. cetoacizi. CO2; cetone. dicetone, cetoacizi, COz; .ctone. acizi monocarboxilici. dicetone, acizi dicarboxilici, cetoacizi, co:l aldehide, monoacizi. dicetone, acizi dicarborilici. cetoacizi. co,

-r5 1.

: ' :
-

Dupa pozitia relativa a dublelor legaturi, arcadienele sunt: numai cu lcgaturi duble conjugate; cu legaturi duble conjugirte siizolate in pozitia 1.3 si 1,4; cu legaturi duble conjugate si izolate in pozitia 2, 3 si zl, -5: cu legaturi duble conjugatLr sr izolate; nici o varianta corecta.

,t52. Alcadienele se pot obtine

prin reactii de:

'

eliminare; oxidare; aditie dc hidrogen;

asic;

r ri :) Ii Ji
r

353. Alcadienele ce prezinta

numai dicetone; nurnai acizi dicarboxilici; dicetone si acizi dicarboxilici; cctone si acizi monocarboxilici: cetone si dicetone.

ramificari la toti atomii de carbon sp2 dau prin oxidare:

60

Chimie organica

Teste grila pentru concursul admiterc?

354. Care este compusul organic rezultat in urma oxidarii energice a unui lant poliizoprenic a) acidul y-cetopentanoic: b) acidul pentanoic; c) acidul p-cetopentanoic: d) acidul 4-cetopentanoic:

e)

variantele a. d.

355. Care este hidrocarbura care

prin oxidare energica conduce la acid acetic, acid propionic

si

acid o-cetopropionic in raport molar 1 :

: 1:

a) b)

c) d) 3, metil-2,5-heptadiena; e) variantele b si c.
356. Alcadienele conjugate inferioare sunt monomeri

2 metll-2,4-heptadiena; 4 rnetil-2,4-heptadienal 3 metll-2,4-heptadiena;

in reactiile de polimerizare si copolimerizare. Care este monomerul care prin polimerizare formeaza un lant polimeric cu structura:
-CH2-CH=C(CH3)-CH2-CHz-CH=C(CH3)-CH2-

a) 1-butena; b) 2-butena; c) 1,3-butadiena; d) 2-nietil-1,3-butadiena; e) 1.2-butadiena.


357. Cati izomeri geometrici prezinta 2,5-octadiena?

a) 2'. b) 3; c) 1: d) -5: e) nici unul.


358. Care este diena, care CO2 si l mol de apa? a) 3,5-octadiena; b) 2,4-hexadiena; c) 2,4-heptadiena; d) 2,4-octadiena;

prin oxidare cu KMnO+ si HzSO+ formeaza

moli acid propionic,2 moli

e)

2,-5-octadiena.

a) b) c) d)
e)

359. Care este diena cu formula moleculara C5Hs ce prezinta carbon secundar si 3 atomi de carbon tertiari?
1,3-pentadiena; 1.2-pentadiena; 1,4-pentadiena;

atom de carbon primar,

atom de

1,5-hexadiena; 2,3-pentadiena.

360. Prin aditia bromului la 1,3-butadiena, in raport de 1 : 1, se obtine: a) 2,3-dibromo-1-butena; b) 2,3-dibromobutan; c) 1,4-dibromo-2-butena; d) 1,4-dibromobutan; e) 1.3-dibromobutan.

Iterc-

:le

organica

Teste grila pcntru concursul admitere-

61

:n1. lzoprenul se obtine prin dehidrogenarea catalitica a:

, ' ,
c

reopentanului; n-pentanului; r zopentanului;


1.3

-dimetilpentanului;

1.1.3.3-tetrametilbutanului.

si

-'ol. Diena cu formula moleculara CrHro care butadiona este:

prin oxidare energica formeaza si

compusul

. '
lre.

1.3-dimctil-1,3-butadiena:
1

.5-heptadiena;

l.-1-dimetil-1.3-pentadiena;
1.5-heptadiena;

1.3-dimetil-1.2-butadrena.

:r-'3.

, ,

Dintre compusii cu Fm C5Hs care prin oxidare energica dau si acid acetic, prezinta numarul maxim de atomi de carbon tertiari:
I
1

rzoprenul:
1.3-pentadiena;
1

.-_1-pentadiena:

1.-l-pcntadiena;

l-metil-1.3-butadiena.

i l l

.rr'J, Care este diena care

raport molar

| :2 :2?

prin oxidare cu KMn0y'H2SOa formeaza acid decandioic, COz si H2O in

,
lli

1.ll-dodecadicna;
1.9-decadiena: 1.8-decadiena:
1.1 l-decadiena;

decalina.

-r65.
I

O diena izomera cu hidrocarbura 3-metil-l-penten-4-ina formeaza la oxidare cu dicromat de


.3-ciclobutudicna.

potasiu si acid sulfuric un singur compus organic. Denumirea dienei este :

: . . i : | r) .') Ir c)
r

l.-l-ciclohutadiena. i.3-dimetil-1.3-ciclobutadiena;
l.:1-dirnetil-1,3-ciclobutadiena; 1.3-dimetil-1.4-cicloLrutadicna.

-166.

Care este diena care prin oxidare energica formeaza acid acctic si butadiona in raport molar

2:1?
-1.,1-dimetil-1,4-hexadiena; 3.4-di metil- 1, 3-hexadiena;

3,4-dimetil-2,3-hexadiena; 3,'tr-dimetil-2,4-hexadiena; 2,4-dimetil-2.4-hexadiena.

167.

Aditia apei (in conditiile reactiei Kucerov) la produsul de dimerizare a acetilenei duce la

obtinerea de:
3-butenal; 2-butenall butanal:

mctil-r inil-cctona:
2-butanol.

anica

Teste grila pentru concursul admitere

b) reactia cu apa de brom; c) reactia cu Na: d) reactia cu HCN: e) nu se poate deoscbi prin reactii chimice. a) 20Vo: b) 33,3Va; c) 407a. d) 507o; e) 607a.

368. l-Butina se deosebeste de 2-butina prin: a) reactia Kucerov,

369. Cu cate procentc se reduce volumul unui amestec de etan, acetilena si H2 I : I : 3 daca este trecut peste un catalizator de Ni?

in raport molar

370. Identificati hidrocarburile A, B, C, cu F.m. C5H6 daca: (A) formeaza un precipitat

a) I -pentina, 2-pentina, 2-pentena; b) 2-pentina, l-pentina, ciclopentena: c) 3-metil-1-pentina, 2-pcntina, ciclopentena; d) l-pentina, 2-pentina, ciclopentena; e) l-pentina, 3-metil-1-butina, pentadiena.

hidrogenare formeaza hidrocarbura

cu hidroxid diaminoargentic, A si B prin hidrogenare formeaza o-p"rturu1 (C) prin


C5H10.

prin tratare

371. Este falsa urmatoarea afirmatie: a) formulei moleculare c4H6 ii corespund 4 izomeri cu catena riniara; b) pentina si ciclopentena sunt izomeri de functiunc; c) prin aditia acidului clorhidric la vinil-acetilena se obtine cloroprenul; d) acetilena, vinilacetilena si benzenul au formula bruta (CH)"; e) alchilarea arenelor nu se poate face decat cu compusi halogenati saturati.

372. Referitor la propina este falsa afirmatia: a) prin aditia apei in conditiile reactiei Kucerov formeaza propanal; b) prin trimerizarc formeazaun compus aromatic izomer cu cumcnul: c) prin aditie de HCI in exces urmata de hidroliza fbrmeaza acetona; d) prin oxidare cu KMnOy'HO- formeaza cel mai simplu cetoacid, e) participa la reactii de substitutie formand acetiluri.
373. Este falsa urmatoarea afirmatie: a) prin tratarea l-butinei cu HBr in exces rezulta 2,2-dibromobutan, b) 1-butina si 2-butina dau prin aditia Hro in conditiile reactici Kucerov, acelasi compus: un alcool

c)
d) e)

nesaturau

acetilurile metalelor tranzitionale sunt stabile fata clc apa si nu hidrolizeaza; prin oxidarea alcadienelor cu KMnOy'H2SOa- pot rezulta acizi dicarboxilici, cetoacrzi, dicetone; pentru F.m. C6H10 exista 4 structuri care formeaza acetiluri.

374.

este:

O alchina ta t|Vo hidrogen formeaza prin trimerizare o hidrocarbura aromatica. Alchina

c) l-butina; d) 2-butina;
e)

a) acetilena: b) propina;
alchinele nu formeaza prin trimerizare hidrocarburi aromatice.

lmitere-

ca

Teste gdla pentru concursul admitere-

. .
nolar
a

,i-5. C'are din urmatoarele afirmatii nu este corecta? . c'is-2-butena zre punctul de fierbere mai ridicat decat trans-2-butena; - trans-2-butena are punctul de topire rnai ridicat decat cis-2-butena:
alchinele au caracter acid mai pronuntat decat alchenele;

alcoolii au caracter acid mai slab decat apa;


naftalina are caracter aromatic mai pronuntat decat C6H6.

-:-6. Cate hidrocarburi cu masa moleculara 54 aditioneaza HCN?


t:

-i1
L +

_ ,
atare

l:
nici una.
Cu2Cl2 si NI{aCl se folosesc drept catalizatori in: rditia HCI la acetilena; rdrtia H2O la acetilena;

-'--. prin

. -

:nmerizarea acetilenei: edrtia CH,.COOH la acetilena; J mcrizarea acetilenci.


r

.-!. O hidrocarbura cu formula

CnH:n-s reactioneaza

. .
:

precipitat. Hidrocarbura este: l-butina; rropina;


i-pentina;

cu o solutie de [Cu(NH3)2]Cl formand

-i-rnetil-l-butina;
i-hexina.
Se da schema:

-'1.

2A -->B+3C B + 4tol--- >D


H2SO4

D
D sunt:

----

>C02 + CO +

H2O

:utan si acid rnalonic: :tan si acid succinic; netan si acid oxalic; :tan si acid maleic; :tan si acid f'umaric.
:

rl.

Se dau

reactiile:

HC

=CH

+
+

HCN

->

CH, = ffl
I

CN

HC=CH
hina
HC =CH HC =CH

HCI

->H2C

= CH
I

IIC:CH " > H:C = CH -C =CH


CH.ICOOH >H2C=CH
I

CI

o-co-cHl

64

Chimie organica
se foloseste

Teste grila pcntru concursul adrnitcre-

In care dintre cele 4 reactii a) in II; b) in IV: c) in I si III; d) in II si IV; e) in I si IV.


381. Se da ecuatia reactiei:

drept catalizator Cu2Clr si NH+CI?

CrHs -C=CH

+HOft

HgS0a H]SO1

> [A]-

>B

Formula structurala a substantei B este:

a) CuHs-9=CHz;
OH

b) CoH:-C-CHr;
il

o c) CoH:-CH=CH;
i

OH

d) e)

coHs -

cH - cHr,

OH
CoHs - CHz - CH2 - OH.

382.

a) 20Vo'. b) 259o; c) 33,33Vo; d) 66.667c: e) 1007c.

Un amestec echimolecular de propan, propena si propina este trecut prin solutie de apa de brom. Volumul amestecului gazos se reduce cu:

383. Hidrogenarea vinilacetilenei la butadiena se efectucaza in prezenta unui catalizator de: a) Pt otravit cu saruri de Pb; b) Pd otravit cu saruri de Pb;

c) d) e)

Ni fin divizat: VzO:; Ag.

384. Reactia acetilenei cu clorul in faza gazoasa poate conduce la: a) 1.2-dicloroetena: b) 1,1-dicloroetena; c) tricloroetena; d) carbon si acid clorhidric; e) 1,1,2,2,-tetracloroetan. 385. Care dintre afirmatiile de mai jos referitoare la acetilura de cupru este falsa? a) se obtine ca precipitat, in solutie apoasa, din acetilena si clorura diamrnocuproasa; b) incalzita in stare uscata sau lovita, exploadeaza violent; c) este un precipitat de culoare rosu-violet; d) serveste la recunoasterea calitativa a acetilenei, in amestec cu alte gaze; e) nu este stabila fata de apa.

mltere-

.re organica

Teste grila pentru concursul admitere-

65

:16' fsmpusul A aditioneaza apa, decoloreaza apa de brom, reactioneaza cu reactivul Tollens si poatc fi supus urmatoarelor transformari:

H:O -->

H2
CgH8O

st0l
> C7H6O2 + CO2

2 H2O

KMnOr/H* ->CsHlnO 'mpusul A este:


:.-n
.

ilacetilena;

.rirenul;
rnrlacetilena; rclooctina.

:trlbcnzenul;
-

:r-, 0 hidrocarbura
lalonic,

nesaturata formeaza prin oxidare energica cu KMnOy'H* acetona, acid acid acetic in raport molar de I : I : l. Cati stereoizomeri prezinta hidrocarbura?

-'rl. [.n compus organic nesaturat A, cu NE = 3, formeaza prin oxidare energica cu KMnOy'Hn acid metil-malonic si acid etil-malonic in raport molar de I : 1. Denumirea compusului A este:

ade

l-mctil-2-etil-1.3-ciclohexadiena:
-1-etil-6-metil-1.4-ciclohexadiena: i -ctil-2-metil- 1,4-ciclohexadiena:

,
:

;.3-dietil-1,3-ciclohexadiena; i-etil-3-rnetil-1.3-ciclohexadiena.

t9, Se dau alchinele: 1) l-butina,2) Z-battna, 31 3-hexina, 4) l-pentina, 5) 2-pentina. Se transforma in izomeri de pozitie prin aditia a 2 moli de HCt si apoi prin eliminare de HCI alchinele:

- lsi 3: " 1.1.3; , t. 3.4; , l. ,1. 5.


,r'JU,

sr .tr.

Reactia fenilacetilenei cu reactivul Tollens este o reactie de:

aditie: substitutie;
condensare;

hidroliza;
izomerizare.

-r91.

La tratarea 1'pcntinei cu HCI in exces urmata de hidroliza compusului obtinut se formeaza:

pentanalul: metil-propil-cetona: 1.2-pentandiolul: 2,3-pentandiolul;


2.-3-pentadiona.

66

Chimie organica

Teste grila pentru concursul admitere-

a) tert-butil-acetilena; b) di-(lerr-butil)-acetilena; c) 2-pentina; d) 2-hexina; e) 2,5-dimetil-3-hexina.


a) butatriena; b) ciclobutadiena; c) butadiena; d) vinilacetilena; e) l-butina.
insolubil in apa este:

392. Care dintre urmatoarelc alchine se poate transforma intr-un omolog superior, simetric fata de tripla legatura, prin doua reactii?

393. Compusul cu formula CaHa care,Ia tratare cu hidroxid diaminoargentic, f'ormeaza un compus

394. Amestecul echimolecular care reactioneaza cu cantitatea maxima de reactiv Tollens este: a) propina + l-butina + butadiina; b) acetilena + propina + l-butina; c) acetilena + 1-pcntina +2-butina; d) acetilena + propina + butadiina; e) proprna +fenilacctilena + butadiina. 395. Dizolvarea in apa a compusului CH2 = CH

a) H,C-CH=CH-CH=O b) CH:-CH-C=CH
OH OH c) CHt-CH-C=CH d) cH2= cH - co - cH: e) CHr= CH - CO - COOH

C = C-Na* duce la obtinerea:

396. Un amestec echimolecular de propena, propina si 2-butina se oxideaza cu solutie slab bazica de

KMnO+. Produsii obtinuti sunt:

c)
d)

a) acid acetic, diacctil, acid cr-cetopropionic; b) CO '. H:O si acid acctic;


1,2-propandiol, acid G-cetopropionic, diacetil; CO2, H2O, acid acetic si diacctil; 1,2-propandiol, acid a-cetopropionic si 2 moli de acid acetic.

e)

397.

a) acid butanoic; b) acid acetilacetic: c) un tetrol; d) acid a-cetobutinc; e) acid succinic.

Hidrocarbura rezultata prin hidrogenarea oxidata cu KMnOy'H2SOa formeaza:

in prezenta Pd/Pb2* a 2-metil-l-penten-4-inei

b) 1,7,4,5 -tetrametil- 1,4-cic lohexadien-3,6-diona; c) acid dimetil maleic;


d) e)
2,4-pentadiona; 2,3-pentadiona.

398. Ce compus rezulta la oxidarea 1,2,4,5-tetrametil-1,4-ciclohexadienei a) compusul dat este un compus aromatic rezistent la oxidare;

cu KMnO4/H2SO4?

tere-

:.re organica

Tgste grila pentru concursul admitere-

61

de

.'"'r. Se da schema:

::.,pina

+ HCI ->A

+Cl2 +3HzO >B>C-3HCt -HzO->D

,mpusul D este:
:rdroxiacetona;

rctd lactic; r.rd c-cetopropionic: i -hidroxipropanal;


-'-hidroxipropanal.

r t.

Ciclodiena care prin oxidare cu KMnO4/H2SO4 conduce la obtinerea compusilor:

', H,

C.C COOH +

oo
.'-. .:-ai."til-ciclobutadiena; - ..-etiliden-1-metil-ciclopropena:
.

rlil

CH-r-COOH

l-drmetil-3-metilen-

-cicl opropena;

-,.1.3-trimetil-ciclobutadiena: :,,-i-dimetil-ciclobutadiena.

lrl. " ,

Diena cu 6 atomi de carbon care prin clorurare la 5000C formeaza un singur compus monoclorurat care prin oxidare cu K2Cr2Oz/HzSO+ formeaza si acidul metil malonic este:
,.-r-hexadiena:

.-mcti l- I .-i-pentadiena: -.-rnetil-1,4-hexadiena;


1.-l-pentadiena;

i.i-hexadiena.

":,t1.

Cati atomi de C primari (p), secundari (s), tertiari (t), cuaternari (c) prczinta hidrocarbura

2.5-dimetil- 1 -hexen-3-ina?

le

. _ .

lp.2s, lt,3c; -rp. b,2t,2c: rp. ls,3t, 2c; .1p. ls, lt, 3c; lp. 1s.2t,3c.

.i'tt]. [,tn compus A supus oxidarii cu KMnOy'HzSO+ formcaza 2 dicetone B si C. B se poate obtine prin oxidarea blanda cu KMnO+ a 1-fenil-propinei. iar dicetona C difera de B printr-o grupa metilen aflata intre grupele carbonil. Compusul A este: ., 1.:l-dimetil-2,3-difenil-ciclopentadiena; 1 2-di metil-3.4-di ienil-ciclohexadiena;
.

: : l,,

1,3-dif-enil-2,21-dimetil-ciclopentadiena:

i.3-dimetil-2,4-difenil-ciclohexadicna; 1.4-difenil-2,3-dimetil-ciclopentadiena.
se

{01. In urma hidratarii unui amestec de l-butina si 2-butina


Ult alCoOl: O Cetona:

formeaza:

j)

doi alcooli. izomeri de pozitie;


doua cetone, izomere de pozrtie' o aidehida.

Chimie organica

Teste grila pentru concursul admitere

405. Se considera reactia:


K2Cr2O7

CH3-CH-CH=C-CHz-CHr

tl cHr

[Ol
H*

A+B

cH2-cHl

a) acid izobutiric si 3-pentanona; b) acid butiric si 3-pentanona; c) acid izobutiric si 2-butanona; d) acid butiric si 2-pentanona; e) acid izobutiric si 2-pentanona.
406. Care este raportul stoechiometric alchena: K2Cr2o7 : fI2SOa, in reactia de oxidare energica a 2-metil-2-pentenei?
a)

SubstanteleAsiBsunt:

l:2

+;
A.
A,

b)

2:1
1.4

l:1

d)

l:1

,)

407. Doua alchene omoloage

d) e)

a) 2-hexena; b) etcna; c) propena;

izomer de pozitie?

prin oxidare cu solutie slab bazica de KMnOa conduc la obtinerea a doi dioli. Care este alchena inferioara, daca diolul corespunzator prezinta numai un singur

l-pentena; 1 si 2-butena;

d) poliizoprenul; e) polistirenul.

408. Nu se pot vulcaniza: a) cauciucul Buna S; h) neoprenul; c) cauciucul Buna SS;

a) 3,5-dietil-3-hexena; b) 3.4-dietil-3-hexena; c) 3-metil-4-etil-2-hexena; d) 2-metil-4-etil-2-hexena; e) 2-metil-4-etil-2-hexena.

409. Care este alchena care prin oxidare cu K2Cr2O7AI2SOa formeaza numai dietilcetona?

a) 2; b) 3: c) 4; d) 6; e) 8.

410. Numarul de izomeri de configuratie ai hidrocarhurii care prin oxidare cu K2Cr2o7 si H2SOa formeaza acid acetic, acid propionic si acid malonic in raportul molar 1 : 1 : 1 este de:

dmitere

ica

Teste grila pentru concursul admitere-

'111. Care

aceeasi stare de hibridizare:

dintre hidrocarburile de mai jos prezinta izomerie geometrica si are toti atomii de C in

:tlrenul;
1.1-difeniletenal 1 -tenilpropena; 1.1-difeniletena;

:,-rilenul.
duce la obtinerea de:

-ll. oxidarea ciclohexenei cu solutie bazicade KMnoa - -'iclohexanona;


gica a

. . ' ,

:Cld succinic;

i.l-ciclohexandiol; ln compus cu un atom de C asimetric;

iu

se oxideaza

in aceste conditii.

- l-1.
,

-{ditia unui mol de HCI la vinilacetilena conduce Ia:


-clorobutadiena;

l-clorobutadiena;
-.1-diclorobutadiena:

rea a ingur

-r-cloro-l-butina: --cloro- I -butina.

.l', -1. Care

. : .

din urmatoarele afirmatii nu estc corecta? r-2-butcna are punctul de fierbere mai ridicat decat trans-2-butena; zrrbutanul are punct de fierbere mai scazut decat normal hutanul; ,ichincle marginale pot forma acetiluri; :icanii si alchenele sunt insolubile in apa; .rrere le au caracter acid mai pronuntat decat alchinele .
r

- i 5,

.{ditia I mol de Cl2la 2 butina conduce la: :zomerul trans; :zr,mcrul cis: -, )rl]pu\ ce nu prezinta izomerie geometrica: I -cloro-2-butenal tzrrrnorii cis si trans.

-16' Solutia slab bazica de KI\{nOa nu este decolorata de amestecul urmatoarelor substante: - C:H: si CzHo; ClH1si C2Ha;

.
So+

C:H*

si

CH+:

CiHr, si CH.r; CnHo si CrHo;


este:

:1-. Alchena care la oxidare distructiva formeaza mctil-butanona si un acid folosit in alimentatie

-i

1.3-dimetil-3-pcnrena; -r.4-di metil-2-pentena: -r.4-dimetil-3-pentena; 1.3-dimctil-2-pentena; l. 3 -dimetil-2-hexena.

18.

Izopropil acetilena si 3-metil-1-butina sunt:

' , :

izomeri de pozitie: rzomeri de functiunc: izomeri de catena; omologi;