Sunteți pe pagina 1din 32

dreptul proprietatii intelectuale

MULTIPLE CHOICE

1. Alegeti varianta corecta:


Subiectul protecŃiei prin brevet de invenŃie este:

a. directorul unităŃii unde lucrează inventatorul


b. persoana care a desenat schemele anexă la cererea de brevet
c. inventatorul sau succesorul său în drepturi.

2. Alegeti varianta corecta:


Prima reglementare a drepturilor autorilor de opere literare şi artistice datează din:

a. 13 aprilie 1862.
b. 11 iunie 1958;
c. 10 mai 1863;

3. Alegeti varianta corecta:


În synopsis se prezintă, pe scurt:

a. rolurile actorilor ;
b. atibutiunile operatorilor;
c. schema generală a operei cinematografice;

4. Alegeti varianta corecta:


Durata de protecŃie asigurată de certificatul de marcă este:

a. de 25 de ani;
b. de 10 ani cu posibilitatea de prelungire;
c. de 10 ani fără posibilitatea de prelungire.

5. Alegeti varianta corecta:


O invenŃie este brevetabilă dacă:

a. este nouă, este rezultatul unei descoperiri şi este susceptibilă de aplicare


industrială
b. este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare
industrială;
c. rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială

6. Alegeti varianta corecta:


Legea 92-597, ale cărei dispoziŃii anexă constituie „Codul proprietăŃii intelectuale” din
FranŃa, a intrat in vigoare la data de:
a. 18 august 1991;
b. 1 iulie 1992;
c. 23 septembrie 1993.

7. Alegeti varianta corecta:


Prima reglementare privind protecŃia desenelor şi modelelor industriale o constituie:

a. Legea nr. 123/1997;


b. Legea nr. 129/1992;
c. Legea nr. 12/1989.

8. Alegeti varianta corecta:


Programele de calculator în sine sunt brevetabile:

a. da;
b. legea nu prevede expres;
c. nu.

9. Alegeti varianta corecta:


Cererea de brevet se înscrie:

a. în Registrul NaŃional al cererilor de invenŃie depuse care este public;


b. în Registrul NaŃional al cererilor de invenŃie depuse, care este confidenŃial;
c. în Registrul ComerŃului.

10. Alegeti varianta corecta:


În conflictul dintre doi autori ai aceleiaşi invenŃii, dreptul exclusiv va fi recunoscut:

a. aceluia care a făcut publică invenŃia;


b. aceluia care a depus, cel dintâi, cererea de brevet;
c. aceluia care a depus, cel dintâi, cererea de brevet .

11. Alegeti varianta corecta:


În domeniul brevetelor de invenŃii prima reglementare datează din:

a. 17 ianuarie 1906;
b. 19 noiembrie 1901;
c. 15 ianuarie 1909.

12. Alegeti varianta corecta:


Cea mai importantă convenŃie pentru protecŃia operelor literare şi artistice este:

a. ConvenŃia de la Oslo;
b. ConvenŃia de la Berna;
c. ConvenŃia de la Sofia.
13. Alegeti varianta corecta:
In prezent mărcile si indicaŃiile geografice sunt protejate prin:

a. Legea nr.83 din 21 aprilie 1897;


b. Legea nr.153 din 11 iunie 1981;
c. Legea nr.84 din 23 aprilie 1998.

14. Alegeti varianta corecta:


România a ratificat ConvenŃia pentru instituirea O.M.P.I. prin:

a. Decretul 1175/1968;
b. Legea nr.16/1973;
c. Decretul nr.1178/1968.

15. Alegeti varianta corecta:


SUA au aderat la Uniunea de la Berna in anul:

a. 1997;
b. 1977;
c. 1988.

16. Alegeti varianta corecta:


Opera compozită este:

a. o operă nouă, în care este încorporată o operă preexistentă, fără colaborarea


autorului acestei opere;
b. o operă nouă, în care este încorporată o operă preexistentă, cu colaborarea
autorului acestei opere;
c. o operă nouă, în care sunt încorporate mai multe opere preexistente, cu
colaborarea autorilor acestor opere.

17. Alegeti varianta corecta:


Dreptul de autor are o natură dualistă, cuprinzând:

a. o componenta normativa si una morală;


b. o componentă economică şi una intelectuală;
c. o componenta legislativa si una intelectuala.

18. Alegeti varianta corecta:


În privinŃa pluralităŃii de autori legislaŃiile recente disting mai multe categorii de opere:

a. de colaborare şi colective;
b. de colaborare, compozite şi colective;
c. de colaborare si compozite.
19. Alegeti varianta corecta:
Opera colectivă este, până la proba contrară:

a. proprietatea persoanei fizice sau juridice sub a cărui nume a fost divulgată;
b. proprietatea persoanei fizice sau juridice sub a cărui nume a fost editata;
c. proprietatea organismului de gestiune colectiva din domeniul respectiv.

20. Alegeti varianta corecta:


Opera de colaborare:

a. este proprietatea comună a coautorilor, care trebuie să-şi exercite drepturile


separat;
b. este proprietatea comună a coautorilor, care trebuie să-şi exercite drepturile
în comun;
c. este proprietatea celui mai in vârsta dintre coautori.

21. Alegeti varianta corecta:

ConvenŃia pentru instituirea O.M.P.I. semnată la Stokholm la data de:

a. 22 decembrie 1989;
b. 14 iulie 1967;
c. 10 iunie 1960.

22. Alegeti varianta corecta:


In prezent brevetele de invenŃie sunt protejate prin:

a. Legea nr.14/1990;
b. Legea nr.64/1991;
c. Legea nr.64/1993.

23. Alegeti varianta corecta:


Opera este protejată de lege:

a. numai daca are o valoare deosebită;


b. numai daca are o critica favorabilă;
c. independent de valoarea acesteia

24. Alegeti varianta corecta:


Cea mai importantă convenŃie pentru protecŃia proprietăŃii industriale este:

a. ConvenŃia de la Lisabona;
b. ConvenŃia de la ankara;
c. ConvenŃia de la Paris.
25. Alegeti varianta corecta:
Principala raŃiune de existenŃă a proprietăŃii literare şi artistice este aceea de:

a. creştere a nivelului de trai;


b. dezvoltarea zonelor defavorizate;
c. încurajare a creaŃiei.

26. Alegeti varianta corecta:


Prima lege care reglementează regimul mărcilor datează din:

a. 15 aprilie 1879;
b. 29 aprilie 1879;
c. 30 decembrie 1947.

27. Alegeti varianta corecta:


Prima lege privind brevetele de invenŃie a avut ca model:

a. legea elvetiana;
b. legea franceza;
c. legea belgiana.

28. Alegeti varianta corecta:


Opera de colaborare este opera la a cărei realizare au contribuit:

a. mai multe persoane fizice;


b. autori din tari diferite;
c. o persoana fizica si un computer

29. Alegeti varianta corecta:


CreaŃiile artistice aplicate în industrie poartă denumirea de:

a. opere compozite;
b. opere colective;
c. opere de artă aplicată.

30. Alegeti varianta corecta:


O invenŃie este considerată ca implicând o activitate inventivă, dacă:

a. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod


evident din cunoştinŃele cuprinse în cartea tehnică;
b. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din
cunoştinŃele cuprinse în stadiul tehnicii;
c. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod
evident din cunoştinŃele cuprinse în stadiul tehnicii.
31. Alegeti varianta corecta:
Autorul salariat care realizează o operă în cadrul obligaŃiilor de serviciu, îşi
păstrează calitatea de subiect al drepturilor de autor cu toate prerogativele sale.

a. Regimul operelor realizate în cadrul obligaŃiilor de serviciu


b. Prin încheierea contractului de muncă el este prezumat a fi transmis
organizaŃiei al cărei salariat este dreptul de a folosi în condiŃiile legii,
operele sale realizate în executarea obligaŃiilor de serviciu.

32. Alegeti varianta corecta:


Prerogativele dreptului moral sunt cele care permit autorului să conserve:

a. originalitatea operei sale;


b. tirajul operelor sale;
c. numărul de pagini si corpul de litera.

33. Alegeti varianta corecta:


În synopsis se prezintă, pe scurt:

a. rolurile actorilor principali;


b. schema generală a operei cinematografic
c. dimensiunile decorurilor.

34. Alegeti varianta corecta:


Conform definiŃiei din legea tip elaborată de OMPI, termenul de „SOFTWARE”
cuprinde:

a. atât un program care permite executarea operaŃiei către ordinator, cât şi


documentaŃia conexă;
b. numai programul care permite executarea operaŃiei de către ordinator;
c. programul care permite executarea operaŃiei de către ordinator si cartea
tehnica a acestuia.

35. Alegeti varianta corecta:


Prima Lege asupra proprietăŃii literare şi artistice a fost publicata în Monitorul Oficial
la data de:

a. 1 mai 1903;
b. 28 iunie 1923;
c. 23 august 1909.

36. Alegeti varianta corecta:


România a aderat la ConvenŃia de la Paris în anul:
a. 1929;
b. 1920;
c. 1923.

37. Alegeti varianta corecta:


Legea 92-597, ale cărei dispoziŃii anexă constituie „Codul proprietăŃii intelectuale” din
FranŃa, a intrat in vigoare la data de:

a. 14 iulie 1981;
b. 1 iulie 1992;
c. 23 august 1893.

38. Alegeti varianta corecta:


Avantajele exploatării operei trebuie să revină:

a. statului;
b. autorului;
c. editorului.

39. Alegeti varianta corecta:


Constituie obiect al dreptului de autor:

a. operele originale de creaŃie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinŃific;


b. operele originale de creaŃie intelectuală în domeniul culinar, artistic sau ştiinŃific;
c. operele de creaŃie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinŃific.

40. Alegeti varianta corecta:


Prima reglementare a drepturilor autorilor de opere literare şi artistice datează din:

a. 10 mai 1863;
b. 11 iunie 1958;
c. 13 aprilie 1862.

41. Alegeti varianta corecta:


Legea românească a consacrat principiul:

a. neretroactivităŃii actelor normative;


b. adevăratului autor;
c. opozabilităŃii.

42. Alegeti varianta corecta:


Drepturile morale:

a. nu pot face obiectul vreunei renunŃări sau înstrăinări;


b. pot face obiectul vreunei renunŃări sau înstrăinări;
c. pot face obiectul vreunei renunŃări sau înstrăinări numai cu acordul instanŃei
competente.
43. Alegeti varianta corecta:
Dreptul de retragere sau modificare este:

a. un drept relativ;
b. un drept absolut, fiind opozabil erga omnes;
c. un drept care tine cont de valoarea operei.

44. Alegeti varianta corecta:


Când opera este rodul unei colaborări durata drepturilor patrimoniale este de:

a. 70 de ani de la moartea primului coautor;


b. 70 ani de la moartea ultimului coautor;
c. aceste cazuri drepturile nu se transmit prin moştenire.

45. Alegeti varianta corecta:


Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (P.C.T.) a fost adoptat la Washington la
data de:

a. 19 ianuarie 1970;
b. 1 mai 1959;
c. 14 iulie 1961.

46. Alegeti varianta corecta:


Drepturile patrimoniale durează tot timpul vieŃii autorului, iar după moartea acestuia se
transmit prin moştenire, potrivit legislaŃiei civile, pe o perioadă de:

a. 40 de ani;
b. 70 de ani;
c. 35 de ani.

47. Alegeti varianta corecta:


În privinŃa operelor colective durata drepturilor patrimoniale este de:

a. 60 de ani de la realizarea operei;


b. 70 de ani de la data aducerii operelor la cunoştinŃa publică;
c. 30 de ani de la data aducerii operelor la cunoştinŃa publică;

48. Alegeti varianta corecta:


În privinŃa invenŃiei noutatea trebuie:

a. să fie relativă;
b. să fie absolută;
c. să fie constatată de către instanŃă.
49. Alegeti varianta corecta:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1991 – drepturile asupra invenŃiei sunt recunoscute şi
apărate pe teritoriul României prin eliberarea unui titlu de protecŃie de către:

a. O.P.C.;
b. O.R.D.A.;
c. O.S.I.M.

50. Alegeti varianta corecta:


Titlul de protecŃie pentru invenŃie este:

a. certificatul de înmatriculare;
b. autorizaŃia de funcŃionare;
c. brevetul de invenŃie.

51. Alegeti varianta corecta:


Realizarea filmului comportă următoarele faze:

a. luarea imaginilor, montajul şi exploatarea filmului.


b. luarea imaginilor, înregistrarea sunetului, montajul exploatarea filmului.
c. luarea imaginilor, înregistrarea sunetului şi exploatarea filmului.

52. Alegeti varianta corecta:


InvenŃia poate avea ca obiect:

a. un program de calculator, un procedeu sau o metodă;


b. un produs, un procedeu sau o metodă;
c. o operă de artă.

53. Alegeti varianta corecta:


O invenŃie este nouă dacă:

a. nu este conŃinută în stadiul tehnicii;


b. este conŃinută în stadiul tehnicii;
c. este cunoscută în puŃine Ńări.

54. Alegeti varianta corecta:


Stadiul tehnicii se stabileşte:

a. de către instanŃa de judecată;


b. pe baza a tot ce a fost anterior dat publicităŃii sub orice formă şi în orice loc,
de orice persoană;
c. pe baza a tot ce a fost anterior dat publicităŃii sub orice formă, la orice dată şi
în orice loc, de orice persoană.

55. Alegeti varianta corecta:


O invenŃie este considerată ca implicând o activitate inventivă, dacă:

a. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod


evident din cunoştinŃele cuprinse în cartea tehnică;
b. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din
cunoştinŃele cuprinse în stadiul tehnicii;
c. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod
evident din cunoştinŃele cuprinse în stadiul tehnicii.

56. Alegeti varianta corecta:


O invenŃie este considerată ca implicând o activitate inventivă, dacă:

a. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod


evident din cunoştinŃele cuprinse în cartea tehnică;
b. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din
cunoştinŃele cuprinse în stadiul tehnicii;
c. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod
evident din cunoştinŃele cuprinse în stadiul tehnicii.

57. Alegeti varianta corecta:


Stadiul tehnicii se stabileşte:

a. de către instanŃa de judecată;


b. pe baza a tot ce a fost anterior dat publicităŃii sub orice formă şi în orice loc,
de orice persoană;
c. pe baza a tot ce a fost anterior dat publicităŃii sub orice formă, la orice dată şi
în orice loc, de orice persoană.

58. Alegeti varianta corecta:


Activitatea inventivă se apreciază:

a. în raport de stadiul tehnicii;


b. în raport cu revendicările şi cu problema tehnică pe care o rezolvă invenŃia;
c. în raport cu problema tehnică pe care o rezolvă invenŃia.

59. Alegeti varianta corecta:


Marca este:

a. orice semn aplicat unor produse;


b. un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor
sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparŃinând altor
persoane.
c. indicaŃiile privind calitatea, greutatea şi distribuitorul produselor.

60. Alegeti varianta corecta:


O invenŃie este considerată ca implicând o activitate inventivă, dacă:
a. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod
evident din cunoştinŃele cuprinse în cartea tehnică;
b. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din
cunoştinŃele cuprinse în stadiul tehnicii;
c. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod
evident din cunoştinŃele cuprinse în stadiul tehnicii.

61. Alegeti varianta corecta:


O invenŃie este nouă dacă:

a. nu este conŃinută în stadiul tehnicii;


b. este conŃinută în stadiul tehnicii;
c. este cunoscută în puŃine Ńări.

62. Alegeti varianta corecta:


Prima lege care reglementează regimul mărcilor datează din:

a. 15 aprilie 1879;
b. 29 aprilie 1879;
c. 30 decembrie 1947.

63. Alegeti varianta corecta:


Tehnica mondială reprezintă:

a. totalitatea regulilor, metodelor, procedeelor, etc. cunoscute pe plan mondial,


utilizate pentru a obŃine un anumit efect artistic.
b. totalitatea regulilor, procedeelor, etc. cunoscute pe plan mondial, utilizate
pentru a obŃine un anumit efect tehnic.
c. totalitatea regulilor, metodelor, procedeelor, etc. cunoscute pe plan mondial,
utilizate pentru a obŃine un anumit efect tehnic.

64. Alegeti varianta corecta:


Procedura eliberării brevetului se declanşează:

a. prin introducerea unei acŃiuni în constatare;


b. prin înregistrarea unei cereri de brevet, la organul administrativ competent
care este O.R.D.A;
c. prin înregistrarea unei cereri de brevet, la organul administrativ competent
care este O.S.I.M.

65. Alegeti varianta corecta:


Programele de calculator în sine sunt brevetabile:

a. da;
b. legea nu prevede expres;
c. nu.

66. Alegeti varianta corecta:


Realizarea filmului comportă următoarele faze:

a. luarea imaginilor, montajul şi exploatarea filmului.


b. luarea imaginilor, înregistrarea sunetului, montajul şi exploatarea filmului.
c. luarea imaginilor, înregistrarea sunetului şi exploatarea filmului.

67. Alegeti varianta corecta:


Prin noŃiunea de caracter industrial se înŃelege:

a. posibilitatea de aplicare, o singură dată, în oricare din domeniile vieŃii


economice şi sociale;
b. posibilitatea de aplicare repetată în oricare din domeniile vieŃii sociale;
c. posibilitatea de aplicare repetată în oricare din domeniile vieŃii economice şi
sociale.

68. Alegeti varianta corecta:


O invenŃie este considerată ca implicând o activitate inventivă, dacă:

a. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod


evident din cunoştinŃele cuprinse în cartea tehnică;
b. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din
cunoştinŃele cuprinse în stadiul tehnicii;
c. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod
evident din cunoştinŃele cuprinse în stadiul tehnicii.

69. Alegeti varianta corecta:


Cererea de brevet de invenŃie conŃinând datele de identificare a solicitantului, însoŃită de
descrierea invenŃiei, de revendicări şi, dacă este cazul, de desene explicative depusă la
organul competent constituie:

a. întreruperea prescripŃiei dreptului la acŃiune;


b. o operaŃiune fără efecte juridice;
c. depozitul naŃional reglementar.

70. Alegeti varianta corecta:


Activitatea inventivă se apreciază:

a. în raport de stadiul tehnicii;


b. în raport cu revendicările şi cu problema tehnică pe care o rezolvă invenŃia;
c. în raport cu problema tehnică pe care o rezolvă invenŃia.

71. Alegeti varianta corecta:


Hotărârea de acordare a brevetului de invenŃie se ia de către o comisie de examinare din
cadrul O.S.I.M. pe baza raportului de examinare a cererii de brevet într-un termen:

a. de un an;
b. de 6 luni;
c. de 18 luni.

72. Alegeti varianta corecta:


Datele conŃinute în cererea de brevet sunt confidenŃiale

a. timp de trei luni;


b. timp de şase luni;
c. până la publicarea acesteia de către O.S.I.M.

73. Alegeti varianta corecta:


Cererea de brevet de invenŃie poate să conŃină:

a. invocarea unor excepŃii procedurale;


b. invocarea unor excepŃii de ordine publică;
c. invocarea uneia sau mai multor priorităŃi.

74. Alegeti varianta corecta:


O invenŃie este nouă dacă:

a. nu este conŃinută în stadiul tehnicii;


b. este conŃinută în stadiul tehnicii;
c. este cunoscută în puŃine Ńări.

75. Alegeti varianta corecta:


Marca este:

a. orice semn aplicat unor produse;


b. un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor
sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparŃinând altor
persoane.
c. indicaŃiile privind calitatea, greutatea şi distribuitorul produselor.

76. Alegeti varianta corecta:


Dreptul asupra mărcii este dobândit şi protejat prin înregistrarea acesteia la:

a. Camera de ComerŃ ;
b. O.S.I.M.;
c. O.S.I.M.;

77. Alegeti varianta corecta:


Prima lege care reglementează regimul mărcilor datează din:
a. 15 aprilie 1879;
b. 9 aprilie 1943;
c. 3 ianuarie 1917.

78. Alegeti varianta corecta:


În conflictul dintre doi autori ai aceleiaşi invenŃii, dreptul exclusiv va fi recunoscut:

a. aceluia care a făcut publică invenŃia;


b. aceluia care a depus, cel dintâi, cererea de brevet;
c. aceluia care a introdus, cel dintâi, acŃiune în instanŃă.

79. Alegeti varianta corecta:


Drepturile patrimoniale durează tot timpul vieŃii autorului, iar după moartea acestuia se
transmit prin moştenire, potrivit legislaŃiei civile, pe o perioadă de:

a. 60 de ani;
b. 70 de ani;
c. 15 de ani.

80. Alegeti varianta corecta:


Titlul de protecŃie pentru invenŃie este:

a. certificatul de înmatriculare;
b. autorizaŃia de funcŃionare;
c. brevetul de invenŃie.

81. Alegeti varianta corecta:


Prima reglementare a drepturilor autorilor de opere literare şi artistice datează din:

a. 10 mai 1866;
b. 11 iunie 1948;
c. 13 aprilie 1862.

82. Alegeti varianta corecta:


O invenŃie este considerată ca implicând o activitate inventivă, dacă:

a. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod


evident din cunoştinŃele cuprinse în cartea tehnică;
b. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din
cunoştinŃele cuprinse în stadiul tehnicii;
c. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din
cunoştinŃele cuprinse în stadiul tehnicii;

83. Alegeti varianta corecta:


O invenŃie este considerată ca implicând o activitate inventivă, dacă:
a. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod
evident din cunoştinŃele cuprinse în cartea tehnică;
b. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din
cunoştinŃele cuprinse în stadiul tehnicii;
c. pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod
evident din cunoştinŃele cuprinse în stadiul tehnicii.

84. Alegeti varianta corecta:


Natura produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii:

a. constituie un obstacol la înregistrarea acesteia;


b. nu constituie nici un obstacol la înregistrarea acesteia;
c. este lăsată la aprecierea examinatorului existenŃa vreunui obstacol.

85. Alegeti varianta corecta:


În conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1991 – drepturile asupra invenŃiei sunt
recunoscute şi apărate pe teritoriul României prin eliberarea unui titlu de protecŃie de
către:

a. O.P.C.;
b. O.R.D.A.;
c. O.S.I.M.

86. Alegeti varianta corecta:


Legea românească a consacrat principiul:

a. neretroactivităŃii actelor normative;


b. adevăratului autor;
c. opozabilităŃii.

87. Alegeti varianta corecta:


Prerogativele dreptului moral sunt cele care permit autorului să conserve:

a. originalitatea operei sale;


b. tirajul operelor sale;
c. numărul de pagini si corpul de litera.

88. Alegeti varianta corecta:


Principala raŃiune de existenŃă a proprietăŃii literare şi artistice este aceea de:

a. creştere a nivelului de trai;


b. creştere a nivelului de trai;
c. încurajare a creaŃiei.
89. Alegeti varianta corecta:
Opera de colaborare:

a. este proprietatea comună a coautorilor, care trebuie să-şi exercite drepturile


separat;
b. este proprietatea comună a coautorilor, care trebuie să-şi exercite drepturile
în comun;
c. este proprietatea celui mai in vârsta dintre coautori.

90. Alegeti varianta corecta:


SUA au aderat la Uniunea de la Berna in anul:

a. 1997;
b. 1977;
c. 1988.

91. Alegeti varianta corecta:


In prezent mărcile si indicaŃiile geografice sunt protejate prin:

a. Legea nr.83 din 21 aprilie 1897;


b. Legea nr.153 din 11 iunie 1981;
c. Legea nr.84 din 23 aprilie 1998.

92. Alegeti varianta corecta:


În domeniul brevetelor de invenŃii prima reglementare datează din:

a. 17 ianuarie 1906;
b. 19 noiembrie 1901;
c. 15 ianuarie 1909.

93. Alegeti varianta corecta:


Prima reglementare privind protecŃia desenelor şi modelelor industriale o constituie:

a. Legea nr. 123/1997;


b. Legea nr. 129/1992;
c. Legea nr. 12/1989.

94. Alegeti varianta corecta:


Durata de protecŃie asigurată de brevetul de invenŃie este:

a. 10 ani necondiŃionat;
b. 20 de ani necondiŃionat;
c. 20 de ani condiŃionat de plata taxelor de menŃinere în vigoare.

95. Alegeti varianta corecta:


Durata de protecŃie asigurată de certificatul de marcă este:

a. de 25 de ani;
b. de 10 ani cu posibilitatea de prelungire;
c. de 10 ani fără posibilitatea de prelungire.

96. Alegeti varianta corecta:


Prima reglementare a drepturilor autorilor de opere literare şi artistice datează din:

a. 13 aprilie 1862.
b. 11 iunie 1958;
c. 10 mai 1863;

97. Alegeti varianta corecta:


Stadiul tehnicii se stabileşte:

a. de către instanŃa de judecată;


b. pe baza a tot ce a fost anterior dat publicităŃii sub orice formă şi în orice loc,
de orice persoană;
c. pe baza a tot ce a fost anterior dat publicităŃii sub orice formă, la orice dată şi
în orice loc, de orice persoană.

98. Alegeti varianta corecta:


Cererea de brevet se înscrie:

a. în Registrul NaŃional al cererilor de invenŃie depuse, care este public;


b. în Registrul NaŃional al cererilor de invenŃie depuse, care este confidenŃial;
c. în Registrul ComerŃului.

99. Alegeti varianta corecta:


Cea mai importantă convenŃie pentru protecŃia operelor literare şi artistice este:

a. ConvenŃia de la Oslo;
b. ConvenŃia de la Berna;
c. ConvenŃia de la Sofia.

100. Alegeti varianta corecta:


România a ratificat ConvenŃia pentru instituirea O.M.P.I. prin:

a. Decretul 1175/1968;
b. Legea nr.16/1973;
c. Decretul nr.1178/1968.

101. Alegeti varianta corecta:


InvenŃia poate avea ca obiect:
a. un program de calculator, un procedeu sau o metodă;
b. un produs, un procedeu sau o metodă;
c. o operă de artă.

YES/NO

1.
Raspundeti prin DA sau NU:
Drepturile de autor numite şi drepturi de proprietate literară şi artistică, sunt constituite prin
ansamblul de prerogative pe care legiuitorul şi jurisprudenŃa la recunosc autorului pentru
producŃia sa literară, muzicală sau artistică.

R: DA; NU

2.
Raspundeti prin DA sau NU:
Autorul salariat care realizează o operă în cadrul obligaŃiilor de serviciu,nu îşi păstrează
calitatea de subiect al drepturilor de autor cu toate prerogativele sale.

R:NU; DA

3.
Raspundeti prin DA sau NU:
Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaŃie intelectuală în domeniul
literar, artistic sau ştiinŃific, oricare ar fi modalitatea de creaŃie, modul sau forma concretă
de exprimare şi independent de valoarea şi destinaŃie lor.

R:DA; NU

4.
Raspundeti prin DA sau NU:
ConstituŃia tratează cadrul general în care se încadrează celelalte sisteme de drept.

R:DA; NU

5.
Raspundeti prin DA sau NU:
Prin legea 105/92 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaŃional privat, art.
60-63 reglementează situaŃia bunurilor necorporale (dreptul de autor şi dreptul de
proprietate industrială).

R:DA; NU
6.
Raspundeti prin DA sau NU:
Dreptul de retragere sau modificare este un drept relativ, fiind opozabil erga omnes şi
impunând ca atare o obligaŃie pasivă universală de abŃinere de la orice act sau fapt juridic
susceptibil de al vătăma.

R:NU; DA

7. Raspundeti prin DA sau NU: Raporturile între autorii operelor separate care compun opera
colectivă şi organizaŃia care realizează această operă sunt reglementate prin contractele
încheiate cu fiecare dintre ei.
R:DA; NU

8. Raspundeti prin DA sau NU:


Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaŃie intelectuală în domeniul
literar, artistic sau ştiinŃific, oricare ar fi modalitatea de creaŃie, modul sau forma concretă de
exprimare şi independent de valoarea şi destinaŃie lor.
R:DA;NU

9. Raspundeti prin DA sau NU:


Dreptul de paternitate a operei sau dreptul la calitatea de autor se întemeiază pe necesitatea de
a respecta legătura firească dintre autor şi opera sa.
R:DA;NU

10. Raspundeti prin DA sau NU:


Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al
dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere
preexistente.
R:DA;NU

11. Raspundeti prin DA sau NU:


Când opera este rodul unei colaborări durata drepturilor patrimoniale este de 50 ani de la
moartea ultimului coautor.
R:NU;DA

12. Raspundeti prin DA sau NU:


Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor de artă aplicată este de 70 de ani de la data
creării acestora.
R:NU;DA

13. Raspundeti prin DA sau NU:


Prin „satelit” Directiva înŃelege orice „satelit apelând pe baza unor frecvenŃe care sunt,
pozitiv legislaŃiei referitoare la telecomunicaŃii, rezervate radiodifuzării prin semnale ce pot fi
recepŃionate de public sau comunicării individuale nepublice”.
R:DA; NU

14. Raspundeti prin DA sau NU:


Prin „retransmitere prin cablu”. Directiva înŃelege retransmiterea simultană neschimbată şi
integrală prin cablu sau un sistem de difuzare prin unde ultrascurte în vederea receptării de
către public a unei transmisiuni iniŃiale fără fir sau prin satelit, emanând dintr-un alt stat
membri, a unor emisiuni de televiziune dau radio, destinate de a fi captate de public.
R:DA;NU

15. Raspundeti prin DA sau NU:


Drepturile patrimoniale durează tot timpul vieŃii autorului, iar după moartea acestuia
se transmit prin moştenire, potrivit legislaŃiei civile, pe o perioadă de 60 ani, oricare ar fi data
la care opera a fost adusă la cunoştinŃa publică în mod legal.
R:NU;DA

16. Raspundeti prin DA sau NU:


Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunoştinŃă publică sub
pseudonim sau fără indicarea autorului este de 50 ani de la data aducerii la cunoştinŃă
publică a acestora.
R:NU;DA

17. Raspundeti prin DA sau NU:


Când opera este rodul unei colaborări durata drepturilor patrimoniale este de 65 ani de la
moartea ultimului coautor.
R:NU;DA

18. Raspundeti prin DA sau NU:


În privinŃa operelor colective – 70 de ani de la data aducerii operelor la cunoştinŃa publică.
Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor de artă aplicată este de 25 de ani de la data
creării acestora.
R:DA;NU

19.
Raspundeti prin DA sau NU:
ConstituŃia tratează cadrul general în care se încadrează celelalte sisteme de drept.
Statul trebuie să asigure, prin metode specifice, dezvoltarea societăŃii; (crearea unei
legislaŃii);
Statul se obligă să respecte tratate la care este parte.
R:DA;NU
20.
Raspundeti prin DA sau NU:
Prin legea 105/92 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaŃional
privat, art. 60-63 reglementează situaŃia bunurilor necorporale (dreptul de autor şi
dreptul de proprietate industrială).
R:DA;NU

21.
Raspundeti prin DA sau NU:
În codul penal, la titlul VIII – infracŃiuni la regimul stabilit pentru anumite activităŃi
economice găsim incriminate următoarele infracŃiuni:
Art. 298 – Divulgarea secretului economic
Art. 299 – Contrafacerea obiectului unei invenŃii
Art. 300 – Punerea în circulaŃie a produselor contrafăcute
Art. 301 – ConcurenŃa neloială.
R:DA;NU

22. Raspundeti prin DA sau NU: Raporturile între autorii operelor separate care compun
opera colectivă şi organizaŃia care realizează această operă sunt reglementate prin
contractele încheiate cu fiecare dintre ei.
R:DA;NU

23. Raspundeti prin DA sau NU:


Raporturile între autorii operelor separate care compun opera colectivă şi organizaŃia
care realizează această operă sunt reglementate prin contractele încheiate cu fiecare
dintre ei.
R:DA;NU

24. Raspundeti prin DA sau NU:


Prin „satelit” Directiva înŃelege orice „satelit apelând pe baza unor frecvenŃe care sunt,
pozitiv legislaŃiei referitoare la telecomunicaŃii, rezervate radiodifuzării prin semnale ce
pot fi recepŃionate de public sau comunicării individuale nepublice”. Prin „comunicare
prin satelit către public” Directiva înŃelege actul de introducere, sub controlul şi
răspunderea organismului de radiodifuziune, de semnale purtătoare de programe,
destinate a fi captate de public, într-un lanŃ neîntrerupt de comunicare, conducând la
satelit şi revenind la pământ.
R:DA;NU

25. Raspundeti prin DA sau NU:


Drepturile patrimoniale durează tot timpul vieŃii autorului, iar după moartea acestuia se
transmit prin moştenire, potrivit legislaŃiei civile, pe o perioadă de 70 ani, oricare ar fi
data la care opera a fost adusă la cunoştinŃa publică în mod legal.
R:DA;NU
26. Raspundeti prin DA sau NU:
Drepturile patrimoniale durează tot timpul vieŃii autorului, iar după moartea acestuia se
transmit prin moştenire, potrivit legislaŃiei civile, pe o perioadă de 70 ani, oricare ar fi
data la care opera a fost adusă la cunoştinŃa publică în mod legal.
R:DA;NU

27. Raspundeti prin DA sau NU:


Când opera este rodul unei colaborări durata drepturilor patrimoniale este de 70 ani de
la moartea ultimului coautor.
R:DA;NU

28.
Raspundeti prin DA sau NU:
Termenul în care trebuie să se facă publicarea este de 9 luni de la data constituirii
depozitului naŃional reglementar.
R:NU;DA

29. Raspundeti prin DA sau NU:


Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului naŃional
reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani. Reînnoirea se poarte face la
împlinirea fiecărui termen de 10 ani.
R:DA;NU

30.
Precizati daca afirmatia este sau nu adevarata:
Raporturile juridice, ca orice raporturi interumane, sunt complexe.
De regulă ele cuprind caracteristici proprii multor ramuri de drept. Acest lucru este
valabil şi pentru D.P.I.
R:DA;NU

31.
Raspundeti prin DA sau NU:
Dreptul de utilizare a indicaŃiei geografice se acordă solicitantului pe o perioadă de 10
ani, cu posibilitatea de reînnoire nelimitată, dacă se menŃin condiŃiile în care acest drept
a fost dobândit.
R:DA;NU

32.
Raspundeti prin DA sau NU:
Hotărârile privind cererile de înregistrare pot fi contestate la O.S.I.M. în termen de 2 luni de
la comunicare. ContestaŃia va fi examinată de o comisie de reexaminare.
R:NU;DA
33.
Raspundeti prin DA sau NU:
Actualmente, dreptul de autor în România este reglementat de Legea nr. 256 din 14
martie 1996 – Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
R:NU;DA

34.
Raspundeti prin DA sau NU:
Opera de colaborare este opera la a cărei realizare au contribuit mai multe persoane
fizice.
R:DA;NU

35.
Raspundeti prin DA sau NU:
Raporturile între autorii operelor separate care compun opera colectivă şi organizaŃia
care realizează această operă sunt reglementate prin contractele încheiate cu unul dintre
ei.
R:NU;DA

36.
Raspundeti prin DA sau NU:
Drepturile patrimoniale asupra programelor pe calculator durează tot timpul vieŃii
autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaŃiei
civile, pe o perioadă de 50 ani.
R:DA;NU

37.
Raspundeti prin DA sau NU:
Prin noŃiunea de caracter industrial se înŃelege posibilitatea de aplicare repetată în
oricare din domeniile vieŃii politice şi culturale.
R:NU;DA

38. Raspundeti prin DA sau NU:


O invenŃie este brvetabilă dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este
susceptibilă de aplicare industrială.
R:DA;NU

39.
Raspundeti prin DA sau NU:
Durata drepturilor patrimoniale ale producătorilor de înregistrări sonore este de 25
de ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc prima
fixare.
R:NU;DA
40.
Raspundeti prin DA sau NU:
Prin contract se stabileşte modalitatea prin care o operă va fi adusă la cunoştinŃa
publicului (executarea sau reprezentarea „în direct” din studio sau fixarea prealabilă
prin înregistrare sonoră sau audiovizuală), remuneraŃia cuvenită autorului operei,
respectiv interpretului.
R:DA;NU

41.
Raspundeti prin DA sau NU:
Contractul de reprezentare teatrală sau de execuŃie muzicală se încheie în oral pe o
durată determinată ori pentru un număr determinat de comunicări către public.
R:NU.DA

42.
Raspundeti prin DA sau NU:
Legea 88 din 14 martie 1996, consacră dreptul autorului de a-şi valorifica opera prin
cesiunea drepturilor dale patrimoniale.
R:NU;DA

43.
Raspundeti prin DA sau NU:
Dreptul de utilizare a indicaŃiei geografice se acordă solicitantului pe o perioadă de 10
ani, cu posibilitatea de reînnoire nelimitată, dacă se menŃin condiŃiile în care acest drept
a fost dobândit.
R:DA;NU

44.
Raspundeti prin DA sau NU:
Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului naŃional
reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 15 ani. Reînnoirea se poarte face la
împlinirea fiecărui termen de 5 ani.
R:NU;DA

45.
Raspundeti prin DA sau NU:
Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului
industrial este de 5 ani de la data depozitului reglementar şi poate fi reînnoit pe două
perioada succesive de 5 ani.
R:DA;NU

46.
Raspundeti prin DA sau NU:
Hotărârea de admitere sau de respingere a cererii se ia de către o comisie în termen
de cel mult 18 luni de la data publicării cererii.
R:NU;DA

47.
Raspundeti prin DA sau NU:
IndicaŃiile geografice ale produselor sunt protejate în România prin înregistrarea
acestora la O.S.I.M. şi pot fi folosite numai de persoanele care produc sau
comercializează produsele pentru care aceste indicaŃii au fost înregistrate.
R:DA;NU

48.
Raspundeti prin DA sau NU:
Drepturile asupra mărcii pot fi transmise, prin cesiune sau prin licenŃă, i primii 10 ani
din cursul duratei de protecŃie a mărcii.
R:NU;DA

49.
Raspundeti prin DA sau NU:
Hotărârea comisiei de reexaminare motivată, se comunică părŃilor, în termen de 25
zile de la pronunŃare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Municipiului Bucureşti,
în termen de 40 de zile de la comunicare. Înregistrarea mărcii conferă titularului său
un drept exclusiv asupra mărcii.
R:NU;DA

50.
Raspundeti prin DA sau NU:
Dreptul la marcă aparŃine persoanei fizice sau juridice care a depusultima, în condiŃiile
legii, cererea de înregistrare a mărcii.
R:NU;DA

51.
Raspundeti prin DA sau NU:
Dreptul asupra mărcii este dobândit şi protejat prin înregistrarea acesteia la O.S.I.M.
R:DA;NU

52.
Raspundeti prin DA sau NU:
Contractul de licenŃă este un contract consensual, în principiu nesupus nici unei
formalităŃi, şi se încheie în general pe o durată determinată.
R:DA;NU

53.
Raspundeti prin DA sau NU:
Brevetarea în străinătate a invenŃiilor care fac obiectul cererilor de brevet de invenŃie se
poate face numai după expirarea unui termen de 180 de zile de la data depozitului
reglementar.
R:NU;DA

54.
Raspundeti prin DA sau NU:
Când, datorită faptului că nu s-au plătit taxele de menŃinere în vigoare a brevetului pentru
motive justificate, în termen de 16 luni de la data publicării decăderii.
R:NU;DA

55.
Raspundeti prin DA sau NU:
Inventatorul are dreptul să i se menŃioneze numele, prenumele şi calitatea în brevetul
eliberat, în carnetul de muncă, precum şi în orice acte sau publicaŃii privind invenŃia sa.
R:DA;NU

56.
Raspundeti prin DA sau NU:
Hotărârea de acordare a brevetului de invenŃie se ia de către o comisie de examinare din
cadrul O.S.I.M. pe baza raportului de examinare a cererii de brevet într-un termen de
28 luni.
R:NU;DA

57.
Raspundeti prin DA sau NU:
Termenul în care trebuie să se facă publicarea este de 12 luni de la data constituirii
depozitului naŃional reglementar.
R:NU;DA

58.
Raspundeti prin DA sau NU:
Odată înregistrată cererea de brevet, în cadrul procedurii de brevetare, urmează o a
doua fază care conduce la publicarea ei.
R:DA;NU

59.
Raspundeti prin DA sau NU:
O invenŃie este brvetabilă dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este
susceptibilă de aplicare industrială.
R: DA;NU
60.
Raspundeti prin DA sau NU:
În cadrul prerogativelor ce alcătuiesc dreptul de autor există, două categorii având un
regim juridic diferit: prerogativele de ordin personal nepatrimonial şi cele de ordin
patrimonial.
R:DA;NU

COMPLETION

1.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Raporturile între autorii operelor separate care compun opera colectivă şi organizaŃia
care realizează această operă sunt reglementate prin „..............” incheiate cu fiecare
dintre ei.

2.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Drepturile de autor numite şi drepturi de proprietate literară şi artistică, sunt constituite
prin ansamblul de prerogative pe care legiuitorul şi „.....................”le recunosc autorului
pentru producŃia sa literară, muzicală sau artistică.

3.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Principala raŃiune este aceea de încurajare a creaŃiei. Dar statul care încurajează creaŃia
cetăŃenilor săi, îşi urmăreşte şi propriul interes. După ce istorie a cunoscut perioade când
dominaŃia a fost militară, economică sau”.........”,astazi putem vorbi de o dominantie
culturala.

4. Dreptul de autor din Marea Britanie şi Irlanda de Nord s-a apropiat de cel continental,
actualmente sistemul de copyright este reprezentat de legislaŃia Statelor Unite.
Principala caracteristică a acestui sistem constă în legătura dintre protecŃia operelor
publicate şi îndeplinirea anumitor formalităŃi şi înscrierea într-un registru special numit
Registrul de”..........................”

5.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Regimul articolelor de ziar este influenŃat de dispoziŃiile privitoare la licenŃele legale precum
şi de faptul că, în general, ele sunt realizate în cadrul obligaŃiilor de serviciu. Este necesar să
se facă demarcaŃia dintre articolele de fond şi ştirile de presă – care nu sunt „..................”

6.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Conform definiŃiei din legea tip elaborată de OMPI, termenul de “………………..” cuprinde
atât un program care permite executarea operaŃiei de către ordinator, cât şi documentaŃia
conexă.

7.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Printre operele audiovizuale figurează operele „......................” însoŃite de sunete şi
toate operele exprimate printr-un procedeu analog cinematografiei, cum sunt producŃiile de
televiziune sau alte producŃii constând în imagini însoŃite de sunete, fixate pe benzi magnetice,
discuri, CD-uri.

8.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Prin opera literară înŃelegem creaŃiile în care concepŃiile, gândurile sau „....................” îşi
găsesc expresia în cuvinte scrise sau rostite.

9.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Reproducerea, difuzarea sau comunicarea către public de scurte fragmente ale conferinŃelor,
alocuŃiunilor, pledoariilor şi a altor opere de acelaşi fel care au fost exprimate oral în public,
cu condiŃia ca aceste utilizări să aibă ca unic scop “…………………” privind actualitatea.

10.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Reproducerea pentru informare şi cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul
bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor instituŃiilor publice, culturale
sau ştiinŃifice, care funcŃionează fără scop lucrativ; reproducerea integrală a
exemplarului unei opere este permisă, pentru înlocuirea acestuia, în cazul distrugerii, al
deteriorării sau al pierderii exemplarului unic din colecŃia permanentă a bibliotecii sau a
“………..” respective.

11.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Faptul că opera poartă pentru eternitate amprenta personalităŃii autorului justifică însă
perpetuitatea dreptului „………………..” , dar nu şi pe aceea a drepturilor
patrimoniale.

12.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
Asemenea legislaŃiei europene moderne şi legea română se bazează, cât priveşte
durata drepturilor autorilor pe două principii: acela al duratei nelimitate a dreptului
moral şi acela al duratei limitate a drepturilor „..........................”.
13.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Printre operele audiovizuale figurează operele „.......................” însoŃite de sunete
şi toate operele exprimate printr-un procedeu analog cinematografiei, cum sunt
producŃiile de televiziune sau alte producŃii constând în imagini însoŃite de sunete, fixate
pe benzi magnetice, discuri, CD-uri.

14.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Prin opera literară înŃelegem creaŃiile în care concepŃiile, gândurile sau „....................” îşi
găsesc expresia în cuvinte scrise sau rostite.

15.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Conform definiŃiei din legea tip elaborată de OMPI, termenul de
“………………..” cuprinde atât un program care permite executarea operaŃiei de către
ordinator, cât şi documentaŃia conexă.

16.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
Principala raŃiune este aceea de încurajare a creaŃiei. Dar statul care încurajează
creaŃia cetăŃenilor săi, îşi urmăreşte şi propriul interes. După ce istorie a cunoscut
perioade când dominaŃia a fost militară, economică sau”..........”,astazi putem vorbi
de o dominantie culturala.

17.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Drepturile de autor numite şi drepturi de proprietate literară şi artistică, sunt
constituite prin ansamblul de prerogative pe care legiuitorul şi „.....................”la
recunosc autorului pentru producŃia sa literară, muzicală sau artistică.

18.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Asemenea legislaŃiei europene moderne şi legea română se bazează, cât priveşte durata
drepturilor autorilor pe două principii: acela al duratei nelimitate a dreptului moral şi
acela al duratei limitate a drepturilor „..........................”.

19.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Prin opera literară înŃelegem creaŃiile în care concepŃiile, gândurile sau „....................” îşi
găsesc expresia în cuvinte scrise sau rostite.

20.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Dreptul de „...................”apare ca un atribut de ordin intelectual şi moral prin excelenŃă
pentru că îi permite autorului să păstreze manuscrisul, pe care să nu-l publice cât timp
opera nu i se va părea corespunzătoare idealului şi aşteptărilor sale.

21.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
Drepturile patrimoniale asupra programelor pe calculator durează tot timpul vieŃii
autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin „..................”, potrivit legislaŃiei
civile, pe o perioadă de 50 ani.

22.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
Faptul că opera poartă pentru eternitate amprenta personalităŃii autorului justifică însă
perpetuitatea dreptului moral, dar nu şi pe aceea a drepturilor „..................”

23.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
Contractul de închiriere a unei opere este supus dispoziŃiilor de drept comun privind
contractul de”.............”.

24.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Când, datorită faptului că nu s-au plătit taxele de menŃinere în vigoare a brevetului
pentru motive justificate, în termen de „......” luni de la data publicării decăderii.

25.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
O.R.D.A. funcŃionează ca organ de specialitate al administraŃiei publice centrale
în subordinea Ministerului „.....................”, ca autoritate unică pe teritoriul României în
ceea ce priveşte evidenŃa, observarea şi controlul aplicării legislaŃiei în domeniul
dreptului de autor şi al drepturilor conexe.

26.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
În anumite cazuri, încălcarea dreptului de autor constituie o infracŃiune sancŃionată
pe calea acŃiunii”.........”

27.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Când, datorită faptului că nu s-au plătit taxele de menŃinere în vigoare a brevetului
pentru motive justificate, în termen de „......” luni de la data publicării decăderii.
28.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
În conformitate cu prevederile Legii 64/91 – drepturile asupra invenŃiei sunt recunoscute
şi apărate pe teritoriul României prin eliberarea unui titlu de protecŃie de
către”..............”.

29.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
O invenŃie este brvetabilă dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este
susceptibilă de aplicare „.................”

30.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Prin noŃiunea de caracter „..............” se înŃelege posibilitatea de aplicare repetată în
oricare din domeniile vieŃii economice şi sociale.

31.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
Nu sunt brevetabile invenŃiile contrare ordinii „.................”şi bunelor moravuri.

32.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Procedura eliberării brevetului se declanşează prin înregistrarea unei cereri de brevet,
la organul administrativ competent care este............

33.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Cererea de brevet de invenŃie conŃinând datele de identificare a solicitantului, însoŃită de
descrierea invenŃiei, de revendicări şi, dacă este cazul, de desene explicative se depune la
O.S.I.M. şi constituie „........................” naŃional reglement

34.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
În conflictul dintre doi autori ai aceleiaşi invenŃii, dreptul exclusiv va fi recunoscut
aceluia care a depus, cel dintâi cererea de „.....................”

35.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Contractele prin care se transmit drepturile patrimoniale ale titularului de brevet
sunt contractul de cesiune şi contractul de „...............”

36.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
ProtecŃia asigurată invenŃiei prin eliberarea brevetului are un caracter „............”

37.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
În conformitate cu art. 44 din Legea 64/1991 invenŃia care face obiectul cererii de brevet
nu poate fi divulgată fără acordul inventatorului sau succesorului său în drepturi până
la publicarea descrierii acesteia de către „..........”

38.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Contractul de”...........” poate fi definit ca acordul prin care titularul unui drept de
proprietate industrială concede unei alte persoane, în tot sau în parte, folosinŃa
dreptului său exclusiv de exploatare, în schimbul plăŃii unei redevenŃe.

39.
Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
Dreptul la marcă aparŃine persoanei fizice sau juridice care a depus prima, în condiŃiile
legii, cererea de „............................” a mărcii.