Sunteți pe pagina 1din 75
Astrologie karmica3 HOROSCOPUL VIETII ANTERIOARE Viata anterioara poate fi regisit’ in horosco- pul natal al fiecdrui individ, unde exist date despre acumulirile si datoriile karmice din exis- tena precedent. Aceste informatii privind viata anterioara, dar si destinul actual, ne sunt oferite de pozitiile planetelor si elementelor karmice in constelatiile zodiacale si casele cerului, dar si din alte calcule. De exemplu, caracteristicile casei a XIl-a, din horoscopul natal,” sunt deosebit de importante pentri,a afla cite ceva despre viata anterioar’. Daca Soarele se afla in ultima casi zodiacali, individul a fost barbat in viata‘ anterioara, iar daci Luna este pe acest sector, a fost femeic. Zodia sau zodiile care se afld in casa a XII-a dau informatii despre personalitatea si destinul pe care individul ]-a avut, planetele situate in acest sector indici lectiile de viata pe care a trebuit si si le asume $i, daca a ficut acest lura, iar ele- mentele karmice prezente dau indicii asupra datoriilor pe care le are de rezolvat in aceasti viata. In continuare vom incerca sa va oferim cateva informatii legate de viata anterioard a unui indi- vid in functie de zodia (zodiile) care ocupi casa a XII-a in horoscopul natal. in cazul in care, pe acest sector, se afli doud sau chiar tei zodi viata acestui nativ s-a impartit in mai multe etape si a suferit de-a lungul timpului certe trans- formari ale identitatii. Exist’ persoane care au parte in viati de evenimente care determind schimbarea intr-un mod ireversibil. Chiar gi ple- carea, emigrarea in strainatate constituie ince- putul unui nou plan de viata. BERBEC Daca in casa a XIl-a se afl zodia Berbecului, individul a dispus de o vitalitate puternicd, a fost ambitios, cu certe calititi de luptator. Si-a dorit sA fie intotdeauna pe primul loc si nu este exclus, s& fi ajuns intr-o pozitie inaltd in societate. A putut fi un bun conducator in cazul in care munca sa a implicat activitati militare. in sfera personala a avut parte de-multe suferinte datorita impulsivitatii sale, Necazurile au abundat din cauza firii sale si nu este exclus si-si fi sf " viata intr-un mod violent, in urma unor agresivi- tati fizice sau in urma unei congestii cerebrale. TAUR Daca in casa a XIl-a se aflé zodia Taurului, individul a avut o viata grea, mare si necazuri personale. A invatat de-a lungul tim- pului ce inseamna ribdarea, lipsurile si limitele banului. Pénd s-a maturizat sia reusit si obtina Stabilitatea, a fost preocupat de propriile placeri simu este exclus s& fi avut multe vicii gi aventuri sentimentale. Toaté viata s-a a dorit si acu- muleze material gi nu s-a interesat de partea spi- ritual. Ar fi putut fi un bun artist. Viata sa s-a sfargit in urma unor probleme majore de sinitate datorate exceselor. ti de munca GEMENI Dacf in casa a XII-a se afl zodia Gemenilor, individul a fost un adevarat izvor de cunostinte si informatii, S-a preocupat de educatie si comuni- 4/Astrologie karmica care. Si-a desfasurat activitatea intr-un loc in care si-a putut pune in valoare calititile intelec- tuale gi modul de exprimare. A avut multe obiec- tive in viata, dar nu a reusit s& le ducd la bun sfarsit pe nici unul: Firea sa duplicitard si modul de viata libertin i-au atras necazuri in sfera per- sonal. Viata sa s-a sfarsit intr-un mod violent in urma unui accident rutier. RAC Daca in casa a XIl-a se aflé zodia Racului, individul a pus mare pret pe traditii si leg’turi ereditare, A cultivat cultul familiei gi s-a preocu- pat de armonizarea relatiilor personale. Viata sa a fost destul de linistit gi a avut noroc de pro- tectic material si spiritual din partea parintilor. A dorit si acumuleze cat mai multe bunuti, case, terenuri pentru a-si asigura un confort la batranete. Necazurile sale au fost de ordin senti- mental, sufletese si nu este exclus ca, din cauza acestora, si-si fi sfargit viata in urma unor boli sau suferinfe de lunga durat. Aceasti pozitie mai poate indica un deces datorat cancerului. LEU Daca in vasa a XIl-a se afla zodia Leului, individul a fost preocupat de lupta pentru putere si afirmare in societate. A dorit si coordoneze viata celor din jur, si impuna ideile lui gi si fie iubit si respectat de cdtre cei cu care a intrat in contact. Desi a avut ambitie gi vointé in plan social, tendintele sale de megalomanie I-au pus in fata multor necazuri si provocari din partea dusmanilor. fn sfera personali a suferit multe transformari gi nu este exclus s& fi facut o cAsni- cie din interes. A pus pret pe imagine gi a acceptat tot felul de compromisuri. Viata sa a luat sfarsit intr-un mod neasteptat, rapid, posibil in urma unui infarct. FECIOARA Daca in casa a Xil-a se afla zodia Fecioarei, individul a fost fortat de imprejurari si cunoasca multe agresivitati fizice si psihice. fn primul rand s-a confruntat cu munci penibile, care mu erau la nivelul inteligentei sale, sau a trebuit si se supun’ unor persoane mult sub nivelul lui, Cu timpul a invatat c& poate sk se descurce singur si nu este exclus s& fi inceput 0 activitate pe cont propriu, care si-i fi adus succes material si astfel o viati bogatd. A trebuit si facd fata si unor probleme cu sinatatea si nu este exclus ca viata sa si fi luat sfargit in urma unei interventii chirurgicale sau chiar pe masa de operatic. BALANTA Daca in casa a XIl-a se aflé zodia Balantei, individul a pus mare pret pe latura personala si pe activititile estetice. A dorit si aiba relatii bune si armonioase cu cei din jur, de aceea de multe ori a evitat si ia decizii importante, pastrand legaturi fragile si ficind o serie de compro- misuri. Nu a pus mare pret pe latura materiala, dar a beneficiat de protectie in acest plan din partca partenerului de viati sau in urma unor activititi estetice pe care le-a desfaigurat. A fost popular in viata social pentru cd gi-a dorit si placa celor din jur. Viata sa.a luat sfarsit in urma unor dezechilibre fizice care i-au afectat intreg organismul. SCORPION Dac in casa a XIl-a se afla zodia Scorpionu- lui, individul a avut o viafi anterioara destul de zbuciumat marcat’ de multe greseli spirituale.A fost preocupat de propriile pliceri si dorinte materiale. Si-a folosit puterea in favoarea sa si nu a finut cont de cei din jur. Astrologie karmicéi/S in sfera personalé a facut excese sexuale si a fost extrem de posesiv. S-a confruntat la un moment dat cu o mare tragedie, material sau sufleteasc’, care l-a obligat si-si schimbe radical comportamentul, indreptandu-se spre spirituali- tate, Viata sa a luat sfargit intr-un mod violent, prin, zecident sau in urma unei suferinte fizice (boli) de lung’ durat’. ’ SAGETATOR, Daca in casa’a XII-a se afla zodia Sagetatoru- lui, individul a fost preocupat de studiu gi religic. A lupat in viata pentru un ideal gi este posibil si- si fi atins menirea. A c&litorit foarte mult in strdintate gi s-a adaptat cu uguint& la mai multe modele de viat, Necazurile au abundat in viata personal, deoarece nu a fost in stare s& facd gi s% pastreze o legiturd sentimentali de durati datoritd firii libertine. Viaja sa a luat sfargit in urma unui accidént comun (rutier, feroviar, mon- tan) Sau a putut muri acas’, impicat’cu destinul si, de batrénete, CAPRICORN Died in casa a XIl-a se afla zodia Capricor- nului, individul a fost marcat inc& din copiliric de inécazuri si lipsuri materiale. A avut o viati grea, a luptat prin propriile forte si a ajuns la ma- turitate intr-o pozitie inalta in societate. A fost un lider important si a stiut cum si-gi foloseasca puterea pentru a se remarca si pentru a face avere, A uitat de unde a plecat gi a devenit prea materialist, preocupat doar de binele séu. Viata sa a luat sfarsit in momentul apogeului social gi nu este exclus s& fi fost tinta unui atentat sau a unei agresivitafi fizice. VARSATOR Daca in casa a XIl-a se afl zodia Varsatoru- lui, individul a fost foarte libertin, preocupat, de aventur’ si cunoastere. Era mult prea ava pentru vremea in care tritia, de aceea cu greu gj gisit locul in societate. A dispus de certe calitati intelectuale pe care gi le-a pus in slujba unor ide- aluri greu realizabile. S-a luptat cu rutina, cu coruptia si compromisurile, dorind si schimbe si si reformeze tot ceca ce intdlnea. in sfera per- sonald mu a avut noroc de fericire, pentru cA nua gisit 0 persoand care sd-i ofere libertate de migcare gi care si-i impartagcasci ideile avan- gardiste. Viata sa a luat sfargit tragic in urma unui acecident aviatic, sau intr-un mod impre- vizibil din cauza altor persoane. PESTI Daca in casa a XIl-a se afl zodia Pestilor, individul a fost un cercetitor spiritual, cu mare credint& in oameni. A beneficiat de protectic divina gi a putut sa-si foloseasca calititile psihice respectiv - intuitia gi clarviziunea, pentru a-i ajuta pe cei din jur. A fost un pacifist convins, dar a luptat pentru propriile idealuri si ambitii sociale. Si-a dorit mult sa se afle in fruntea ie~ rarhiei si nu este exclus si fi ajuns 0 persoana important in societate. Chiar dacd a beneficiat de ajutor divin, nu a si controleze tendinta spre vicii, iar egecurile I-au dus spre con- sumul exagerat de alcool sau droguri. Viata s-a a luat sfargit intr-un mod tragic, datorité. exceselor fizice gi psihice, in singuritate. De « putut confrunta cu 0 moarte clini prelungita, care a precedat decesul. menea s-a sau 0 coma