Sunteți pe pagina 1din 31

COMERÞ

INTERNAÞIONAL

INTERNATIONAL

TRADE

18

COMERÞ INTERNAÞIONAL INTERNATIONAL TRADE 18

CUPRINS TABELE

Pagina

TABLES CONTENTS

Page

18.1 Exporturile, importurile ºi soldul operaþiunilor de comerþ internaþional

536

Exports, imports and balance of international trade operations

18.2 Indicii valorii unitare în comerþul internaþional

537

Unit value indices of international trade

18.3 Exporturile (FOB) ºi importurile (CIF), pe secþiuni conform CSCI, Rev. 4

537

Exports (FOB) and imports (CIF), by section according to SITC, Rev. 4

18.4 Comerþul internaþional, pe Marile Categorii Economice (MCE)

542

International trade, by Broad Economic Categories (BEC)

18.5 Comerþul internaþional, conform Clasificãrii Produselor pe Activitãþi (CPA 2008)

543

International trade, according to Classification of Products by Activities (CPA 2008)

18.6 Exporturile (FOB) ºi importurile (CIF), pe moduri de transport

544

Exports (FOB) and imports (CIF), by mode of transport

18.7 Comerþul internaþional, pe principalele þãri partenere

545

International trade, by main partner countries

18.8 Comerþul internaþional, pe secþiuni ºi principalele capitole conform Nomenclatorului Combinat (NC)

548

International trade, by section and main chapters according to the Combined Nomenclature (CN)

18.9 Comerþul internaþional al României cu þãrile Uniunii Europene, pe secþiuni conform Nomenclatorului Combinat (NC), în anul 2011

560

International trade of Romania with the European Union’s countries, by section according to the Combined Nomenclature (CN), in 2011

SURSA DATELOR

DATA SOURCE

Pentru anul 2006:

For 2006:

Autoritatea Naþionalã a Vãmilor (ANV), care colecteazã ºi prelucreazã declaraþiile vamale de export ºi import.

The National Customs Authority (NCA) which collects and processes export and import customs declarations.

Institutul Naþional de Statisticã, care colecteazã pe formulare statistice ºi prelucreazã datele de import ºi export de energie electricã ºi gaze naturale de la societãþile importatoare/exportatoare. Aceste date sunt transmise la ANV pentru prelucrare ºi întregirea datelor obþinute din declaraþiile vamale.

Începând cu 1 ianuarie 2007 statisticile de comerþ internaþional cu bunuri se stabilesc prin însumarea datelor din sistemele statistice INTRASTAT ºi EXTRASTAT:

National Institute of Statistics, which collects and processes data for imports and exports of electricity and natural gas from importing/exporting companies based on statistical forms. These data are subsequently submitted to NCA in order to be processed and to complete the data obtained from customs declarations. Starting with January 1, 2007, statistics of international trade with goods are set up summing up data from INTRASTAT and EXTRASTAT statistical systems:

sistemul INTRASTAT: pentru comerþul INTRA-UE (schimburile de bunuri între România ºi celelalte 26 state membre ale Uniunii Europene);

sistemul EXTRASTAT: pentru comerþul EXTRA-UE (schimburile de bunuri între România ºi statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene).

528

INTRASTAT system: for INTRA-EU trade (exchanges of goods between Romania and the other 26 member states of European Union); EXTRASTAT system: for EXTRA-EU trade (exchanges of goods between Romania and the states which are not European Union members).

Pentru comerþul EXTRA-UE:

For EXTRA-EU trade:

Autoritatea Naþionalã a Vãmilor (ANV), care colecteazã ºi prelucreazã declaraþiile vamale de export ºi import.

Institutul Naþional de Statisticã, care colecteazã pe formulare statistice ºi prelucreazã datele de import ºi export de energie electricã ºi gaze naturale, direct de la societãþile importatoare/exportatoare. Aceste date sunt ulterior transmise la ANV pentru prelucrare ºi întregirea datelor de comerþ internaþional obþinute din declaraþiile vamale.

The National Customs Authority (NCA) which collects and processes export and import customs declarations.

National Institute of Statistics which collects and processes data for imports and exports of electricity and natural gas from importing/exporting companies based on statistical forms. These data are subsequently submitted to NCA in order to be processed and to complete the data obtained from customs declarations.

Pentru comerþul INTRA-UE:

For INTRA-EU trade:

declaraþiile statistice INTRASTAT colectate lunar de cãtre INS direct de la operatorii economici care au realizat un volum valoric al expedierilor intracomunitare de bunuri mai mare de 900000 lei sau un volum al introducerilor intracomunitare de bunuri mai mare de 300000 lei ºi care îndeplinesc condiþiile stipulate în Legea nr.422/2006.

INTRASTAT statistical declarations collected by NIS directly from the trade operators which achieved a value volume of intra-community dispatches of goods higher than lei 900000 or a volume of intra-community arrivals of goods higher than lei 300000 and which fulfill the conditions stipulated in the Law no.422/2006.

declaraþiile vamale colectate ºi prelucrate de cãtre Autoritatea Naþionalã a Vãmilor (ANV), pentru comerþul intracomunitar privind bunuri pentru prelucrare internã sau prelucrare sub control vamal; bunuri care se miºcã din/cãtre pãrþi ale teritoriului statistic al UE dar care nu aparþin teritoriului fiscal al UE.

customs declarations collected and processed by National Customs Autority (NCA) for intra community trade regarding goods for internal processing or processing under customs control, goods from/to the parts of EU statistical territory which do not belong to EU fiscal territory.

Gradul de colectare a datelor prin cercetarea statisticã INTRASTAT a fost de peste 95,0% atât pentru introduceri cât ºi pentru expedieri intracomunitare de bunuri, raportat la volumul total al introducerilor ºi respectiv expedierilor intracomunitare de bunuri. Pentru restul de cca. 5,0%, reprezentând valoarea comerþului sub pragurile statistice INTRASTAT ºi nonrãspunsuri au fost realizate estimãri de date.

PRECIZÃRI METODOLOGICE

Bunurile ce fac obiectul schimburilor internaþionale sunt clasificate potrivit Nomenclatorului Combinat (NC), care stã la baza tarifului vamal comunitar. Datele statistice sunt prezentate ºi pe grupe de bunuri din Clasificarea Standard de Comerþ Internaþional (CSCI, Rev.4), Marile Categorii Economice (MCE) ºi conform Clasificãrii Produselor pe Activitãþi (CPA), care se stabilesc pe baza unor chei de conversie între NC ºi aceste clasificãri.

Sfera de cuprindere:

Pentru comerþul INTRA-UE: se cuprind expedierile de bunuri din România cu destinaþia alt stat membru UE ºi introducerile (intrãrile) de bunuri în România având ca þarã de expediþie un alt stat membru UE.

The percentage of collected data was over 95.0% of total volume of trade, both for intra-community arrivals and dispatches of goods. Data estimations were performed for the rest of 5.0 % representing the trade value below the INTRASTAT thresholds and non- responses.

METHODOLOGICAL NOTES

Goods which are subject to international exchanges are classified according to the Combined Nomenclature (CN), on which the community customs tariff is also based. Statistical data are also presented by commodity groups of Standard International Trade Classification (SITC, Rev. 4), Broad Economic Categories (BEC) and according to Classification of Products by Activities (CPA), which were set up based on conversion tables between these nomenclatures and the Combined Nomenclature.

The scope:

For INTRA-EU trade: are included dispatches of goods from Romania to another EU Member State and arrivals in Romania having as country of dispatch another EU Member State.

529

Expedierile din România includ:

bunuri în liberã circulaþie care pãrãsesc teritoriul statistic al României cu destinaþia alt stat membru UE;

bunuri care au fost plasate sub procedura vamalã de prelucrare activã (în interiorul þãrii) sau prelucrare sub control vamal în România ºi care sunt destinate altor state membre. Introducerile în România includ:

bunuri în liberã circulaþie într-un stat membru UE care intrã pe teritoriul statistic al României;

bunuri care au fost plasate sub procedura vamalã de prelucrare activã sau prelucrare sub control vamal în alt stat membru UE ºi care intrã pe teritoriul statistic al României. Pentru comerþul EXTRA-UE: se cuprind schimburile de bunuri între România ºi statele care nu sunt membre ale UE, având ca obiect: importul direct de bunuri pentru consum, bunurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi puse în consum, exportul de bunuri de origine naþionalã, precum ºi exportul de bunuri importate, declarate pentru consumul intern. Se cuprind, de asemenea:

importurile temporare de bunuri strãine pentru prelucrare activã (în interiorul þãrii);

exporturile de produse compensatoare rezultate dupã prelucrarea activã;

exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare pasivã (prelucrare în alte þãri);

importurile de produse compensatoare rezultate dupã prelucrarea în afara þãrii.

Nu sunt cuprinse în comerþul internaþional:

bunurile în tranzit, bunurile temporar admise/scoase în/din þarã (cu excepþia celor pentru prelucrare), bunurile achiziþionate de organizaþii internaþionale pentru utilizãri proprii în România, bunurile pentru ºi dupã reparaþii ºi piesele de schimb aferente. Valoarea bunurilor exportate ºi importate s-a stabilit pe baza preþurilor efective FOB la exporturi ºi a preþurilor efective CIF la importuri. Preþul FOB (în limba englezã Free on Board - Liber la bord) reprezintã preþul la frontiera þãrii exportatoare, care include valoarea bunului, precum ºi costul transportului ºi asigurãrii acestuia pânã la frontiera þãrii exportatoare. Preþul CIF (în limba englezã Cost, Insurance, Freight - Cost, Asigurare, Navlu) reprezintã preþul la frontiera þãrii importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preþului FOB, cât ºi costurile asigurãrii ºi transportului internaþional pânã la frontiera þãrii importatoare.

530

Dispatches from Romania include:

goods released for free circulation which leave the statistical territory of Romania with another EU Member State as destination;

goods which were placed under customs procedure of inward processing (inside the country’s territory) or processing under customs control procedure in Romania with other Member States as destination. Arrivals in Romania include:

goods released for free circulation in a member state of EU which enter the statistical territory of Romania;

goods which were placed under customs procedure of outward processing or processing under customs control procedure in another EU Member State which enter the statistical territory of Romania. For EXTRA-EU trade: are included exchanges of goods between Romania and non-EU Member States, having as object: direct import of goods for consumption, imported goods released from customs warehouses or free zones for consumption, export of national goods and export of goods imported declared for internal consumption.

There are also included:

temporary imports of foreign goods for inward processing (inside the country’s territory);

exports of compensatory products which result following the inward processing;

temporary exports of goods for outward processing (processing outside the country’s territory);

imports of compensatory products which result following processing outside the country’s territory.

The international trade does not include: goods in transit, goods temporarily admitted/released in/from the country (except those subject to processing), goods purchased by international organizations for own use in Romania, goods for and after repairs and afferent spare parts. The value of exported and imported goods was set up based on actual FOB prices for exports and on actual CIF prices for imports. FOB price (Free on Board) represents the price at exporter country border, including the value of goods, as well as the cost of transport and its insurance till the border of exporting country.

CIF price (Cost, Insurance, Freight) represents the price at importer country border, including both the components of FOB price, as well as the insurance and international transport costs till the border of importing country.

Datele valorice sunt exprimate în lei, euro ºi dolari SUA. Conversia în euro, respectiv în dolari SUA, a datelor valorice exprimate în lei (colectate prin declaraþiile statistice INTRASTAT ºi declaraþiile vamale), se face utilizând:

cursul de schimb mediu lunar lei/euro, respectiv lei/dolar, comunicat de Banca Naþionalã a României, pentru sistemul INTRASTAT;

cursul de schimb lei/euro, respectiv lei/dolar, comunicat de Banca Naþionalã a României pentru penultima zi de miercuri a lunii, pentru sistemul EXTRASTAT. Indicii valorii unitare pentru export ºi import se calculeazã având la bazã valorile unitare (medii) exprimate în euro, pentru un nomenclator de bunuri reprezentative din Nomenclatorul Combinat (NC), la nivel de 8 cifre, conform formulei Paasche. Pentru agregarea indicilor de valori unitare calculaþi la nivel de 8 cifre pe diverse nivele din NC ºi total exporturi, respectiv total importuri, se utilizeazã ca element de ponderare valoarea bunurilor din perioada curentã. Baza de calcul utilizatã pentru calculul indicilor de valori unitare este anul precedent, iar indicii de valori unitare cu alte baze se calculeazã prin înlãnþuire. Gruparea exporturilor/importurilor pe moduri de transport se realizeazã pe baza identitãþii ºi naþionalitãþii mijlocului de transport care trece frontiera de stat cu mãrfurile exportate/importate. Repartizarea pe þãri a schimburilor internaþionale se realizeazã astfel:

pentru comerþul INTRA-UE pe baza principiului „þara de destinaþie” (la expedieri) ºi „þara de expediþie” (la introduceri);

pentru comerþul EXTRA-UE pe baza principiului „þara de destinaþie” (la export) ºi „þara de origine” (la import, cu excepþia cazului în care þara de origine este un stat membru UE - caz în care se ia în considerare þara de expediþie). Se considerã „þara de destinaþie” þara în care bunurile vor fi consumate, „þara de expediþie” þara din care bunurile au fost expediate ºi „þara de origine” þara în care a fost produs bunul sau în care bunul a suferit ultima transformare substanþialã. Gruparea þãrilor pe continente ºi pe zone economice se face conform recomandãrilor Oficiului de Statisticã al Uniunii Europene (EUROSTAT). Grupãrile pe þãri au urmãtoarea componenþã:

Uniunea Europeanã (UE): Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehã, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franþa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

Value data are expressed in Lei, Euro and USD. The conversion for the data in Lei (collected through INTRASTAT statistical declarations and customs declarations) in Euro, respectively USD, is made using:

average monthly exchange rate Lei/Euro, respectively Lei/USD, published by National Bank of Romania, for INTRASTAT system;

exchange rate Lei/Euro, respectively Lei/USD published by National Bank of Romania for the penultimate Wednesday of the month, for EXTRASTAT system. Unit value indices for international trade on data expressed in euro are calculated based on the average unit values, for a representative goods nomenclature from the Combined Nomenclature (CN), at 8 digits level, according to Paasche formula. For the agregation of unit value indices, calculated at 8 digits level, on different levels, from CN and total exports, respectively total imports, it is used as weighting element the goods value from the current period. The used calculation base for the calculation of unit value indices is the previous year, and unit value indices with other bases are calculated by chaining. The grouping of exports/imports by modes of transport is made on the basis of both identity and nationality of the means of transport which pass the state frontier with the exported/imported goods. Foreign exchanges of goods are broken down by countries as follows:

for INTRA-EU trade, based on the principle “country of destination” (for dispatches) and “country of dispatch” (for arrivals);

for EXTRA-EU trade, based on the principle “country of destination” (for export) and “country of origin” (for import, except the situation when the country of origin is a EU Member State – when the country of dispatch is taken into account). “Country of destination” is considered the country where goods will be consumed, “country of dispatch” the country from where the goods were dispatched and “country of origin” is the country where the commodity was produced or last substantial transformation was performed. The groups of countries by continents and economic zones are made according to the recommendations of European Union Statistical Office (EUROSTAT). The economic groups by countries have the following components:

European Union (EU): Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Hungary.

531

532

Asociaþia Europeanã a Liberului Schimb (AELS):

Islanda, Norvegia, Elveþia, Liechtenstein.

Organizaþia þãrilor Exportatoare de Petrol (OPEC): Algeria, Arabia Sauditã, Ecuador, Emiratele Arabe Unite, Irak, Iran, Kuweit, Libia, Nigeria, Qatar, Venezuela, Angola.

OECD-UE: SUA, Canada, Japonia, Australia, Noua Zeelandã, Turcia, Mexic, Islanda, Norvegia, Elveþia, Republica Coreea, Insulele Virgine Americane.

Comunitatea Statelor Independente (CSI):

Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia (Gruzia), Kazahstan, Kirghizstan, Republica Moldova, Federaþia Rusã, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.

Þãri din bazinul mediteranean-UE: Albania, Bosnia-Herþegovina, Algeria, Egipt, Gibraltar, Croaþia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Macedonia, Teritoriile Palestiniene Ocupate, Siria, Tunisia, Turcia, Ceuta, Kosovo, Melilla, Muntenegru, Serbia. Diferenþele între datele pe total ºi valorile obþinute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor. Datele pentru anul 2010 au fost revizuite faþã de cele publicate anterior ºi au caracter definitiv. Datele pentru anul 2011 au caracter semidefinitiv.

European Free Trade Association (EFTA): Iceland, Norway, Switzerland, Liechtenstein.

The Organization of Petroleum Exporter Countries (OPEC): Algeria, Saudi Arabia, United Arabian Emirates, Iraq, Iran, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Venezuela, Angola.

OECD-EU: USA, Canada, Japan, Australia, New Zeeland, Turkey, Mexico, Iceland, Norway, Switzerland, Republic of Korea, Virgin Islands (United States).

Commonwealth of Independent States (CIS):

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia (Gruzia), Kazakhstan, Kyrgyzstan, Republic of Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan.

Countries from Mediterranean Area-UE: Albania, Bosnia-Herzegovina, Alger, Egypt, Gibraltar, Croatia, Israel, Jordan, Libya, Lebanon, Morocco, Macedonia, Occupied Palestinian Territories, Syria, Tunisia, Turkey, Ceuta, Kosovo, Melilla, Montenegro, Serbia.

The differences between total data and data obtained by cumulating the different structures used are due to rounding up. Data for 2010 have been revised against those previously issued, and have final character. Data for 2011 have semifinal character.

18.G1

Exporturile ºi importurile în comerþul internaþional al României Exports and imports in international trade of Romania

ºi importurile în comerþul internaþional al României Exports and imports in international trade of Romania

18.G2

Exporturile (FOB), importurile (CIF) ºi soldul operaþiunilor de comerþ internaþional (FOB/CIF) Exports (FOB), imports (CIF) and balance of international trade operations (FOB/CIF)

milioane euro / euro million

trade operations (FOB/CIF) milioane euro / euro million Export FOB Import CIF Sold FOB / CIF

Export FOBtrade operations (FOB/CIF) milioane euro / euro million Import CIF Sold FOB / CIF FOB /

Import CIF(FOB/CIF) milioane euro / euro million Export FOB Sold FOB / CIF FOB / CIF Balance

Sold FOB / CIF FOB / CIF Balance FOB / CIF Balance

18.G3

Exporturile (FOB), importurile (CIF) ºi soldul operaþiunilor de comerþ internaþional (FOB/CIF) cu Uniunea Europeanã (UE) Exports (FOB), imports (CIF) and trade balance (FOB/CIF) with European Union (EU)

milioane euro / euro million

with European Union (EU) milioane euro / euro million Export FOB Import CIF Sold FOB /

Export FOBbalance (FOB/CIF) with European Union (EU) milioane euro / euro million Import CIF Sold FOB /

Import CIFbalance (FOB/CIF) with European Union (EU) milioane euro / euro million Export FOB Sold FOB /

Sold FOB / CIF FOB / CIF Balance FOB / CIF Balance

533

534

18.G4

Partenerii comerciali ai României, pe principalele grupe de þãri, în anul 2011 Romania’s trade partners, by main groups of countries, in 2011

TOTAL EXPORTURI FOB (milioane euro) = 45274 TOTAL FOB EXPORTS (euro million)

(milioane euro) = 45274 TOTAL FOB EXPORTS (euro million) Uniunea Europeanã (UE-27) European Union (EU-27) Alte

Uniunea Europeanã (UE-27) European Union (EU-27) European Union (EU-27)

Alte þãri din Europa Other European countries Other European countries

TOTAL IMPORTURI CIF (milioane euro) = 54948 TOTAL CIF IMPORTS (euro million)

A.E.L.S. E.F.T.A.
A.E.L.S.
E.F.T.A.

Alte þãri

Other countriesCIF IMPORTS (euro million) A.E.L.S. E.F.T.A. Alte þãri 18.G5 Exporturile (FOB) ºi importurile (CIF) pe

18.G5

Exporturile (FOB) ºi importurile (CIF) pe principalele secþiuni conform CSCI, Rev. 4, în anul 2011 Exports (FOB) and imports (CIF), by main sections according to SITC, Rev. 4, in 2011

TOTAL EXPORTURI FOB (milioane euro) = 45274 TOTAL FOB EXPORTS (euro million)

TOTAL IMPORTURI CIF (milioane euro) = 54948 TOTAL CIF IMPORTS (euro million)

(milioane euro) = 54948 TOTAL CIF IMPORTS (euro million) Maºini ºi echipamente pentru transport Machinery and

(milioane euro) = 54948 TOTAL CIF IMPORTS (euro million) Maºini ºi echipamente pentru transport Machinery and

Maºini ºi echipamente pentru transport Machinery and transport equipment Machinery and transport equipment

Mãrfuri manufacturate clasificate

mai ales dupã materia primã Manufactured goods classified mainly by the raw material Manufactured goods classified mainly by the raw material

Articole manufacturate diverse Miscellaneous manufactured articles Miscellaneous manufactured articles

Produse chimice ºi produse derivate,

nespecificate în altã secþiune Chemicals and related products, n.e.s. Chemicals and related products, n.e.s.

Combustibili minerali, lubrifianþi

ºi materiale derivate Mineral fuels, lubricants and related materials Mineral fuels, lubricants and related materials

Alte bunuriCombustibili minerali, lubrifianþi ºi materiale derivate Mineral fuels, lubricants and related materials Other goods

Other goods

18.G6

Principalele þãri partenere, în anul 2011 The main partner countries, in 2011

TOTAL EXPORTURI FOB (milioane euro) = 45274 TOTAL FOB EXPORTS (euro million)

(milioane euro) = 45274 TOTAL FOB EXPORTS (euro million) TOTAL IMPORTURI CIF (milioane euro) = 54948

TOTAL IMPORTURI CIF (milioane euro) = 54948 TOTAL CIF IMPORTS (euro million)

(milioane euro) = 54948 TOTAL CIF IMPORTS (euro million) 18.G7 Orientarea geograficã a exporturilor ºi importurilor

18.G7

Orientarea geograficã a exporturilor ºi importurilor României, în anul 2011 Geographical distribution of Romanian exports and imports, in 2011

EXPORTURI EXPORTS
EXPORTURI
EXPORTS

IMPORTURI

IMPORTS

and imports, in 2011 EXPORTURI EXPORTS IMPORTURI IMPORTS Uniunea Europeanã European Union Alte þãri din Europa

Uniunea Europeanãand imports, in 2011 EXPORTURI EXPORTS IMPORTURI IMPORTS European Union Alte þãri din Europa Other European

European Union

Alte þãri din Europa Other European countries Other European countries

Union Alte þãri din Europa Other European countries Asia Africa A m e r i c

Asia

AfricaUnion Alte þãri din Europa Other European countries Asia A m e r i c a

A m e r i c a America

Alte þãri din Europa Other European countries Asia Africa A m e r i c a

Oceania

**) = Sub 0,05% Under 0.05%

535

18.1

Exporturile, importurile ºi soldul operaþiunilor de comerþ internaþional Exports, imports and balance of international trade operations

 

Export

Import

Sold / Balance (Export FOB - Import CIF)

 

Anii

FOB

CIF

Years

 

Milioane lei la curs oficial / Lei million at official exchange rate

 

2006

91472

144087

-52615

2006

2007

98579

171319

-72740

2007

2008

123812

210133

-86321

2008

2009

123344

165171

-41827

2009

2010

157436

197458

-40022

2010

2011

191914

232853

-40939

2011

 

Milioane euro / Euro million

2006

25850

40746

-14896

2006

2007

29549

51322

-21773

2007

2008

33725

57240

-23515

2008

2009

29084

38953

-9869

2009

2010

37360

46869

-9509

2010

2011

45274

54948

-9674

2011

 

Milioane dolari SUA / USD million

2006

32336

51106

-18770

2006

2007

40471

70414

-29943

2007

2008

49674

84286

-34612

2008

2009

40579

54344

-13765

2009

2010

49494

62098

-12604

2010

2011

63018

76536

-13518

2011

536

18.2

Indicii valorii unitare în comerþul internaþional 1) Unit value indices of international trade 1)

anul precedent = 100 / previous year = 100

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Export FOB

108,2

106,0

103,8

89,3

107,0

107,9

Import CIF

103,6

98,2

103,4

89,3

104,2

106,2

1) Date calculate din valori exprimate în euro. / Data calculated from values expressed in euro.

18.3 Exporturile (FOB) ºi importurile (CIF), pe secþiuni conform CSCI, Rev.4 1) Exports (FOB) and imports (CIF), by section according to SITC, Rev. 4 1)

milioane euro / euro million

Cod CSCI

Code SITC

Export FOB

Import CIF

REV.4

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

Total

29084

37360

45274

38953

46869

54948

0

Alimente ºi animale vii Food and live animals

1331

1899

2380

3047

3004

3343

00

Animale vii

173

196

234

117

96

107

Live animals

01

Carne ºi preparate din carne Meat and meat preparations

111

181

288

657

536

486

02

Produse lactate ºi ouã de pãsãri Dairy products and eggs

30

48

54

232

239

269

03

Peºte, crustacee, moluºte Fish, crustaceans, molluscs

7

10

15

126

130

125

04

Cereale ºi preparate pe bazã de cereale Cereals and cereal preparations

680

960

1178

460

449

592

05

Legume ºi fructe Vegetables and fruit

104

160

160

446

462

482

06

Zaharuri, preparate pe bazã de zahãr ºi miere Sugar, sugar preparations and honey

70

137

170

244

273

372

07

Cafea, ceai, cacao, condimente ºi preparate ale acestora Coffee, tea, cocoa, spices and preparations

37

48

58

240

286

343

08

Hranã destinatã animalelor (exclusiv cereale nemãcinate) Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals)

60

72

104

270

273

286

09

Produse ºi preparate alimentare diverse Miscellaneous edible products and preparations

58

89

118

255

259

281

1) CSCI, Rev. 4 - Clasificarea Standard de Comerþ Internaþional. / SITC, Rev. 4 - Standard International Trade Classification.

537

18.3

Exporturile (FOB) ºi importurile (CIF), pe secþiuni conform CSCI, Rev.4 1) - continuare Exports (FOB) and imports (CIF), by section according to SITC, Rev. 4 1) - continued

milioane euro / euro million

 

Cod CSCI

Code SITC

Export FOB

Import CIF

REV.4

2009

2010

2011

2009

2010

2011

1

Bãuturi ºi tutun Beverages and tobacco

425

455

539

319

287

401

11

Bãuturi

57

69

79

129

129

172

 

Beverages

 

12

Tutun brut ºi prelucrat Tobacco and tobacco manufactures

368

386

460

190

157

229

2

Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibili Crude materials, inedible, except fuels

1643

2428

3016

902

1413

1711

21

Piei crude, piei tãbãcite ºi blãnuri, brute Hides, skins and raw fur skins

12

22

32

4

5

7

22

Seminþe ºi fructe oleaginoase Oil seeds and oleaginous fruit

387

565

829

125

224

227

23

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic ºi regenerat) Raw rubber (including synthetic and reclaimed)

3

3

9

78

154

304

24

Lemn ºi plutã Cork and wood

471

647

796

62

72

79

25

Pastã de hârtie ºi deºeuri de hârtie Pulp and waste paper

4

11

17

30

47

43

26

Fibre textile (cu excepþia lânii în fuior ºi a lânii pieptãnate) ºi deºeurile lor (neprelucrate în fire sau þesãturi) Textile fibres (other than wool tops and wool combed) and their wastes (not manufactured into yarn or fabrics)

46

74

102

162

216

281

27

Îngrãºãminte naturale ºi minerale naturale (exclusiv cãrbune, petrol ºi pietre preþioase) Crude fertilisers and minerals (excluding coal, petroleum and precious stones)

21

37

44

99

112

139

28

Minereuri metalifere ºi deºeuri de metale Metalliferrous ores and metal scrap

681

1040

1147

185

410

434

29

Alte materii brute de origine animalã sau vegetalã Crude animal and vegetable materials not elsewhere specified

18

29

40

156

173

197

3

Combustibili minerali, lubrifianþi ºi materiale derivate Mineral fuels, lubricants and related materials

1734

1981

2565

3645

4740

6202

32

Cãrbune, cocs ºi birchete Coal, coke and briquettes

2

7

2

204

341

374

33

Petrol, produse petroliere ºi produse înrudite Petroleum, petroleum products and related materials

1481

1691

2253

2894

3687

4717

538

1) CSCI, Rev. 4 - Clasificarea Standard de Comerþ Internaþional. / SITC, Rev. 4 - Standard International Trade Classification.

18.3

Exporturile (FOB) ºi importurile (CIF), pe secþiuni conform CSCI, Rev.4 1) - continuare Exports (FOB) and imports (CIF), by section according to SITC, Rev. 4 1) - continued

milioane euro / euro million

Cod CSCI

Code SITC

Export FOB

Import CIF

REV.4

2009

2010

2011

2009

2010

2011

34

Gaz ºi produse industriale obþinute din gaz Gas, natural and manufactured

110

143

191

518

682

1077

35

Energie electricã

140

140

119

28

30

34

Electricity

4

Uleiuri, grãsimi ºi ceruri de origine animalã ºi vegetalã Animal and vegetable oils, fats and waxes

79

140

211

160

214

232

41

Uleiuri ºi grãsimi de origine animalã Animal oils and fats

*)

2

4

25

20

20

42

Grãsimi ºi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracþionate Fixed vegetables fats and oils, crude, refined or fractionated

78

135

204

115

168

188

43

Alte uleiuri ºi grãsimi animale sau vegetale prelucrate; cearã de origine animalã sau vegetalã, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale Animal or vegetable fats and oils, processed; waxes of animal or vegetable origin; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats and oils, not elsewhere specified

*)

3

3

20

26

24

5

Produse chimice ºi produse derivate, nespecificate în altã secþiune Chemicals and related products, n.e.s.

1472

2168

2828

5447

6187

7235

51

Produse chimice organice Organic chemicals

90

216

190

521

570

773

52

Produse chimice anorganice Inorganic chemicals

123

132

195

126

155

203

53

Produse tanante ºi colorante Dyeing, tanning and colouring materials

27

34

39

308

332

362

54

Produse medicale ºi farmaceutice Medical and pharmaceutical products

374

594

739

1922

2145

2361

55

Uleiuri esenþiale, rezinoide ºi substanþe parfumate, preparate pentru toaletã, produse de înfrumuseþare Essential oils, resinoids and perfume materials; toilet, polishing and cleaningsing preparations

182

227

325

604

594

612

56

Îngrãºãminte minerale sau chimice Mineral or chemical fertilisers

235

410

634

96

136

255

57

Materiale plastice sub forme primare Plastics in primary forms

310

361

471

691

955

1118

58

Materiale plastice prelucrate Plastics in non-primary forms

94

131

166

571

624

702

59

Alte materiale ºi produse chimice Chemical materials and products not elsewhere specified

38

63

69

608

675

850

1) CSCI, Rev. 4 - Clasificarea Standard de Comerþ Internaþional. / SITC, Rev. 4 - Standard International Trade Classification.

539

18.3

Exporturile (FOB) ºi importurile (CIF), pe secþiuni conform CSCI, Rev.4 1) - continuare Exports (FOB) and imports (CIF), by section according to SITC, Rev. 4 1) - continued

milioane euro / euro million

 

Cod CSCI

Code SITC

Export FOB

Import CIF

REV.4

2009

2010

2011

2009

2010

2011

6

Mãrfuri manufacturate clasificate mai ales dupã materia primã Manufactured goods classified mainly by the raw material

4557

6436

8106

8377

10208

12008

61

Piele brutã ºi altã piele ºi blanã prelucrate Leather, leather manufactures, not elsewhere specified and dressed fur skins

74

79

91

476

535

611

62

Cauciuc prelucrat

863

1168

1551

594

797

1011

 

Rubber manufactures

 

63

Articole din lemn (exclusiv mobilã) Wood manufactures (excluding furniture)

447

581

657

311

321

299

64

Hârtie, carton ºi articole din pastã de celulozã, din hârtie sau din carton Paper, paperboard and articles of paper pulp, of paper or of paperboard

Fire, þesãturi, articole textile necuprinse în altã parte ºi produse conexe Textile yarn, fabrics, made-up articles, not elsewhere specified and related products

121

175

196

665

738

833

65

648

778

904

1940

2186

2496

66

Articole din minerale nemetalice Non-metallic mineral manufactures

145

193

233

644

677

752

67

Fier ºi oþel Iron and steel

1169

1951

2460

1537

2197

2859

68

Metale neferoase

372

532

774

559

815

986

 

Non-ferrous metals

 

69

Articole prelucrate din metal Manufactures of metals

717

979

1241

1652

1942

2162

7

Maºini ºi echipamente pentru transport Machinery and transport equipment

12483

15774

18605

13220

16556

19069

71

Maºini generatoare de putere ºi echipamentele lor Power generating machinery and equipment

559

556

669

925

1363

1480

72

Maºini ºi aparate specializate pentru industriile specifice Machinery specialised for particular industries

401

416

460

1275

1280

1748

73

Maºini ºi aparate pentru prelucrarea metalelor Metal working machinery

146

119

174

328

274

491

74

Maºini ºi aparate industriale cu aplicaþii generale; pãrþi ºi piese detaºate ale acestor maºini General industrial machinery and equipment and machine parts

Maºini ºi aparate de birou sau pentru

1349

1846

2382

1918

2349

2752

75

240

293

280

621

718

781

540

prelucrarea automatã a datelor Office machines and automatic data processing machines

1) CSCI, Rev. 4 - Clasificarea Standard de Comerþ Internaþional. / SITC, Rev. 4 - Standard International Trade Classification.

18.3

Exporturile (FOB) ºi importurile (CIF), pe secþiuni conform CSCI, Rev.4 1) - continuare Exports (FOB) and imports (CIF), by section according to SITC, Rev. 4 1) - continued

milioane euro / euro million

Cod CSCI

Code SITC

Export FOB

Import CIF

REV.4

2009

2010

2011

2009

2010

2011

76

Aparate ºi echipamente de telecomunicaþii ºi pentru înregistrarea ºi reproducerea

sunetului ºi imaginii Telecommunications and sound recording and reproducing apparatus and equipment

1740

2724

3131

2165

2884

2836

77

Maºini, aparate electrice ºi pãrþi ale acestora (inclusiv echivalentele neelectrice ale maºinilor ºi aparatelor electrice de uz casnic) Electric machinery, apparatus and appliances and parts thereof (including non-electric counterparts of electric household equipment)

3203

4124

5041

3205

4377

4941

78

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernã de aer) Road vehicles (including air-cushion vehicles)

3522

4636

5395

2515

3051

3757

79

Alte echipamente de transport Other transport equipment

1323

1060

1073

269

262

284

8

Articole manufacturate diverse Miscellaneous manufactured articles

5325

6025

6919

3828

4248

4731

81

Construcþii prefabricate; alte instalaþii ºi accesorii pentru instalaþii sanitare, de încãlzire ºi de iluminat Prefabricated parts; sanitary plumbing, heating and lighting fixtures and fittings not elsewhere

166

186

208

296

314

337

82

Mobilã ºi pãrþile ei Furniture and parts thereof

1032

1180

1358

324

323

354

83

Articole de voiaj, sacoºe ºi similare Travel goods, handbags and similar

75

98

110

58

70

70

84

Îmbrãcãminte ºi accesorii Articles of apparel and clothing accessories

2256

2387

2682

706

724

838

85

Încãlþãminte

1001

1162

1353

417

487

605

Footwear

87

Instrumente ºi aparate profesionale, ºtiinþifice ºi de control Professional, scientific and controlling instruments and apparatus

297

379

424

496

623

698

88

Aparate fotografice, echipamente ºi furnituri de opticã; ceasuri ºi orologii Photographic apparatus, equipment and supplies and optical goods; watches and clocks

15

25

18

104

110

119

89

Alte articole diverse Miscellaneous manufactured articles not elsewhere specified

483

608

766

1427

1597

1711

9

Bunuri ºi tranzacþii neclasificate în altã secþiune din CSCI Goods and transactions not elsewhere classified in SITC

36

55

106

10

13

16

1) CSCI, Rev. 4 - Clasificarea Standard de Comerþ Internaþional. / SITC, Rev. 4 - Standard International Trade Classification.

541

18.4

Comerþul internaþional, pe Marile Categorii Economice (MCE) International trade, by Broad Economic Categories (BEC)

milioane euro / euro million

 

Cod MCE

Export FOB

 

Import CIF

Code BEC

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

Total

29084

37360

45274

38953

46869

54948

Total

 

1

Alimente ºi bãuturi

1537

2200

2787

3044

3183

3541

Food and beverages Basic (primary) goods

11

Produse de bazã (primare)

1049

1411

1707

787

955

1045

111

În principal destinate pentru industrie

931

1245

1544

371

493

560

Mainly for industry Mainly for household consumption Processed goods Mainly for industry Mainly for household consumption

112

În principal destinate pentru consumul casnic

118

166

163

416

462

484

12

Produse prelucrate

488

789

1080

2257

2228

2496

121

În principal destinate pentru industrie

88

146

209

364

386

555

122

În principal destinate pentru consumul casnic

400

642

871

1893

1842

1941

2

Aprovizionãri industriale nespecificate în altã parte

6970

10007

12712

13304

16179

19328

Industrial supplies not elsewhere specified Basic (primary) goods Processed goods

21

Produse de bazã (primare)

1056

1646

2082

686

1016

1267

22

Produse prelucrate

5914

8361

10630

12617

15162

18060

3

Combustibili ºi lubrifianþi

1706

1944

2498

3538

4586

5908

Fuels and lubricants Basic (primary) goods Processed goods Motor fuels Other fuels

31

Produse de bazã (primare)

4

45

51

2804

3233

4250

32

Produse prelucrate

1702

1899

2447

734

1353

1658

321

Carburanþi pentru motoare

702

757

1209

28

41

54

322

Alþi carburanþi

999

1142

1239

706

1312

1605

4

Bunuri de capital (exclusiv echipamentul de transport) ºi pãrþi ºi accesorii

5542

7520

8782

9580

11878

13598

Capital goods (except transport equipment), and parts and accessories thereof Capital goods (except transport equipment) Parts and accessories

41

Bunuri de capital (exclusiv materiale de transport)

3035

4275

4855

5689

6484

7154

42

Subansamble, piese ºi accesorii

2507

3245

3927

3891

5395

6444

5

Echipament de transport ºi pãrþi ºi accesorii

6895

8301

9674

3731

4628

5571

Transport equipment and parts and accessories thereof

51

Automobile pentru transportul persoanelor

1693

2056

2378

840

989

1106

Passenger motor cars Other transport equipment Industrial Non-industrial Parts and accessories

52

Alte materiale de transport 1474

1340

1327

626

684

1101

521

Destinate pentru industrie

1450

1300

1274

602

662

1078

522

Nedestinate pentru industrie

24

40

53

24

23

23

53

Subansamble, piese ºi accesorii

3728

4905

5969

2265

2954

3364

6

Bunuri de consum nespecificate în altã parte

6289

7288

8703

5727

6348

6979

Consumer goods not elsewhere specified Durable Semi-durable Non-durable

61

Durabile

1371

1571

1980

870

941

986

62

Semi-durabile

3533

3937

4509

1843

2146

2400

63

Nedurabile

1385

1780

2214

3014

3261

3592

542

7

Bunuri nespecificate în altã parte

146

100

118

29

67

23

Goods not elsewhere specified

18.5

Comerþul internaþional, conform Clasificãrii Produselor pe Activitãþi (CPA 2008) International trade, according to Classification of Products by Activities (CPA 2008)

milioane euro / euro million

Cod

CPA

Denumirea activitãþii

Export FOB

Import CIF

Code Name of activity

 
Code Name of activity    
 

CPA

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

TOTAL

29084

37360

45274

38953

46869

54948

01

Produse ale agriculturii ºi vânãtorii Products of agriculture and hunting

1300

1802

2294

1054

1198

1442

02

Produse ale silviculturii ºi exploatãrii forestiere Products of forestry and logging

16

34

64

24

37

43

03

Peºte ºi alte animale acvatice, produse de acvaculturã Fish and other fishing products, aquaculture products

1

1

1

24

29

33

05

Cãrbune ºi lignit Coal and lignite

2

7

2

93

77

106

06

Petrol brut ºi gaze naturale Crude petroleum and natural gas

-

34

43

2708

3151

4139

07

Minereuri metalifere

27

37

48

116

303

296

Metal ores

08

Alte minerale ºi produse de carierã Other mining and quarrying products

19

29

34

77

92

120

10

Produse alimentare

538

869

1214

2509

2534

2796

Food products

11

Bãuturi

57

70

85

180

160

213

Beverages

12

Produse din tutun Tabacco products

365

382

459

82

62

99

13

Produse ale industriei textile Textile products

633

754

893

1898

2147

2479

14

Articole de îmbrãcãminte Wearing apparel

2244

2382

2679

702

725

835

15

Piei ºi produse din piele Leather and related products

1040

1209

1416

877

1004

1187

16

Produse rezultate din prelucrarea lemnului (exclusiv mobilier), articole din paie ºi din alte materiale vegetale împletite Wood and products of wood (except furniture); articles of straw and plaiting materials

920

1203

1349

356

363

342

17

Hârtie ºi produse din hârtie Paper and paper products

139

194

214

784

850

944

19

Produse de cocserie; produse obþinute din prelucrarea þiþeiului Coke and refined petroleum products

1591

1800

2391

805

1468

1909

20

Substanþe ºi produse chimice Chemicals and chemical products

1044

1507

2029

3149

3686

4526

21

Produse farmaceutice de bazã ºi preparate farmaceutice Basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

378

598

744

1933

2164

2380

22

Produse din cauciuc ºi mase plastice Rubber and plastic products

1144

1556

2049

1867

2260

2661

23

Alte produse din materiale nemetalice Other non metallic mineral products

203

251

295

712

745

825

24

Produse ale industriei metalurgice Basic metals