Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa nr.

3
l.t hotArirea nr. 3352 din 4 mai 2015

Raportul privind veniturile gi cheltuielile din campania electorali

la data de 05 iunie 2015

Compartiment I. Date generale.


Concurentelectoral PARTIDUL LIBERAL
Data inregisharii ca concurent olectoral

30 aprilie

2015

Date bancare ale contului "Fond electoml":


Data deschiderii 05mai 2015
corrt burcar

ff

2224722040E28

valuta MDL

b6ncii BC BANCA SOCtALA FIL.INTERRAIONALA


codulbincii BSOCMD2X722
denumirea

ffiifi

gl"gtt3"3"t9,r;a
05.luN.

2015

9
q

6
!2

6!l

I
N

g
(t)
.E

Lista donaliilor rambursate ca urmare a dep5girii plafoanelor stabile in conformitate cu


prevederile Codului electoral

Nr.crt.

Numele, prenumele personelor deponente

Cod fiscal

Sum4 lei

2.
J.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Total:

Trezorierul

/c;. r {.- z ,-t-<-

Lista donatiilor in mirfuri, obiecte,

Nr.
ord.

Denumirea gi specificarea mirfirilor,


obiectelor, lucririlor sau serviciilor

,l//-'r7-4, '
numele, preilumele

lucriri

Perioada

sau servicii pe perioada electoralii

Valoarea bunului donat

Nr. ti data contractului de


comodat

N
\\
\\

\
\
\\.I

\_\

g
5

Dublicitate electorala

2
J

publicitate electorala
publicitate electorala

Dublicitate electorala

publicitate electorala
publicitate electorala

7
8
o

2
3

tt

publicitate electorala
publicitate electorala
publicitate electorala

publicitate electorala
publicitate electorala
publicitate electorala
publicitate electorala
publicitate electorala
publicitate electorala

publicitate electorala online

26,05,2015 Noroc Media SRL


26,05,2015 Siremin SRL

1002600018084

6l

26,05,20t5 IPNA Teleradio - Moldova


26,05,2015 ICS PRO digital SRL
27,05,2015 IPNA Teleradio - Moldova

1004600050558
1004600050558

din 26,05,2015 contr.Nr.52 din 18.05.2015


57 din 26,05,2015 fact.Nr. 6 din 22,05,2015
56 din 26,05,2015 fact.Nr. 06 din 25,05,2015
84 din 27 ,05,2015 con1l. Din 22,05,2015
85 din27,05,2015 fact.Nr. 06 din 25,05,2015

2'1,05,201s PRO Media SRL

10046050027 47

72 din27,05,2015 contr. Din 25,05,2015

,05,2015 REC Studio SRL


27 ,05,2015 URScom TV SRL
04,06,2015 Privesc EU

1009607005426

69 din 27,05,2015 contr.Nr. 2 din 20.05.2015


67 din 27,05,2015 contr.Nr. 1 din 19,05,2015
l14din 04,06,2015 8UG000061675 din 3 1.05.2015

26,05,2015 AO INFO Mingir

27,05,20t5 PRO Media SRL

34856654
65 din 26,05,2015 fact.Nr. I din 15,05,2015
1010600038566 60 din 26,05,2015 fact.Nr.0 I din 22,05,2015
r 010600030386
63 din 26,05,2015 fact. Din 25,05,2015
1013620007097
58 din 26,05,2015 fact. Nr. 43 din 22,05,2015
1008600020357
62 din 26,05,2015 fact.Nr. 07lB din 25,05.2015
10046050027 47 7l din 27,05,2015 contr. Din 25,05,2015

27,05,2015 VATIMEDIA SRL

tot 1600031863

27

26,05,2015 OOH Media


26,05,2015 Radio Plai SRL
26,05,20t5 OO centru de promovare
26,05,2015 PAJURA ALBA SRL

1006600046519
1003600048028

1003607007510

101060001901I

70 din 27,05,2015 contr.Nr. 53-001 din 19.05.2015

45447,92

t9263,44
15410,75
200907,36
133938,24
5040,00
3583,00
10800,00
34040,00

I1361,98
23100,00
18172,60
8687,78

l 1400,00
2880,00

19933,30

10t2600016922

11 din 03.05.2015

1010600000671

107din 03.06.2015

1013600021659

conh.Nr. 4 din 25.05.2015


nr. 6/3 din 03.06.2015

fact.ff. 2 din 03.06.2015

fact.Nr. 35 din 28.05.2015


contr. Din 26.05.2015

.Nr. 4 27,05.2015
din 29 ,05 ,2015
din 29 ,05 ,2015 fact. Nr. 1 l4 din 28.05.2015
din 29,05,2015
nr. 4l din 28.05.2015

94 din 29.05.2015
1004606001301

89 din 29.05.2015
PP Observatorul de

Nord

SRL

Nr. 377 din 28.05.2015


.Nr. 13b din 25.05.2015
contr.nr. 06

1014607001723

102d':: 03.06.2015

din

15.05.2015

. Din 19,05,2015

99 din 03.06.2015

.357 din 02,06,2015


I l6din 04.06.2015 conh.ff. 4 din 02.06.2015
l17din 04.06.2015 fact.m. 40 din 04.06.2015
I l9din 04.06.2015 fact.nr. 3 din 03.06.2015

1010600011277

42 din25.05.2015

100660r000037

contr.Nr. 0l l5l15 din 14,05.2015

.2 din26,45,2015
78 din27.05.2015 fact.nr. 02 din 26,05,2015
77 din27.05.2015 contr.Nr. 2615 din 26.05.2015

27,05,2015

76 din27,05,2015 contr.Nr. PL-l 4PP-EC12 din 26,05,201 s


81 din 27,05,2015
.Nr. 44lf 5 din 22,05,2015
83 din27,05,2015

MAS PRINT

ADV

SRL

101 1600037706

80 din 27,05,2015
59 din 27.05.2015

27,05,20t5

din

1009600010478
1008600001433
1009600010478
1004602004555

65 din 22.05.2015

contr.Nr. 19/05/15/l din 19.05.2015


conh.Nr. 16ll15 din 21.05.20 t 5

nr.04 din 22.05.2015


contr.Nr. 2015-T-OOH/2015 din
4 din 27,05,2015 contr.Nr. l4l15/2 din 26,05,2015
73 din27.05.20t5 contr.Nr. 201 5-T-OOH/2015 din 26.05
75 din 27,05,2015
.Nr. l4/15/4/2 din 26,05.2015
88 din 29.05.2015
823 din 25,05,2015
27

,05,2015

l6
18

l9

87 din 29.05.2015

1008600001433

109 din 03,06,2015 fact.Nr. 34 din 03.06.2015

13800,00

03,06,2015 Trendseter SRL

1009600010478

108din 03.06.2015 cont.ff. 873-874-879 din 03.06.2015

58538,47

03,06,2015 Servicii Regionale si Comen SRL

1012600027986

122din 03.06.2015

04,06,2015 IM Regia Transport Electric


04,06,2015 IM Regia Transport Electric

1003600048486

101din 04.06.2015 contr. Din 22.05.2015

10284,00

1003600048486

I lOdin 04,06,2015 contr. Din 03.06.2015

403,37

1003600007968

59 din27,05,2015

1009600010478

l08din 03,06,2015 cont.ff. 873-874-879 din 03,06,2015

26,05,2015 Tipografia Sirius SRL


26,05,20t5 Tipografia Sirius SRL
27,05,20t5 Print Studio SRL

1002600035029

55 din 26,05,2015 FB7 2380296 din 25.05.20 I 5


54 din 26,05,2015 FB73 80283 din 22.05.20 1 5

oublicitate electoral a ( odorizat 27,05,2015 AROMCOM SRL


publicitate electorala (balonas' 29,05,2015 Sonaris - COM SRL
pliante electorale
03,06,2015 Tipografia Rezina
03,06,2015 JACOBASAN SRL
baloane si baghete
pliante electorale
03,06,20 r 5 Tipografia Sirius SRL
pliante electorale
04,06,2015 Tipograha Sirius SRL
pliante electorale
04,06,2015 Tipografia Sirius SRL

1007600055048

86 din27,05,2015 fact.Nr. 20934 din 26.05.2015


82 din27,05,2015 fact.Nr. 13 din 26.05.2015

1005600025214

9l

1003606003009

l06din 03,06,201

publicitate electorala panouri


publicitate electorala panouri

?n arenda troleibuz
z1

arenda troleibuz

..,

publicitate electorala panouri 27,05,2015 STANDART SRL


publicitaie electorala panouri 03,06,2015 Trendseter SRL

pliante electorale
pliante electorale
publicitate electorala (tricou)

4
5

o
7
8

l0

FU4231197 din 21,05,2015

1009602001489

29,0s,201s Gruodinero SRL


instalare banere
t7 publicitAte electorala panouri 03,06,2015 Aldora - Art SRL

1002600035029
1007600073404

1002600037861
1002600035029
1002600035029
1002600035029

fact.ff. I din 29.05.2015

contr.Nr. 161/15 din 21.05.2015

din29,05,2015

contr.Nr. 32 din 27.05.2015


contr. Din 25,05,2015
100din 03,06,2015 cont.nr.25l03 din 01.02.201 5
l l3din 03,06,2015 FB73803 l2 din 29.05.2015
5

l l5din 04,06,2015 FB7380324 din 01.06.2015


l20din 04,06,2015 F B7 380298 din 26.0 s.20 1 5

3390,00

l844,18

9966,66
-2000,00

20190,00
143408,00
30987,00
80000,00

5850,00
13000,00

3700,00
52300.00
116572,00
8400,00

servicii bancare

25,05,2015

5,00

servlcll oancare
servicii bancare

26,05,2015

206,75

27,05,20t5

519,00

servicii barcare

29,05,2015

4,00

servicii bancare

03,06,2015

27

5,00

servicii bancare

04,06,2015

142,00

3
g

!)