Sunteți pe pagina 1din 2

Resurse pentru monitorizare si raportare

I. Rol pentru aplicarea sistemului de monitorizare si evaluare a fenomenelor de violenta


scolara:
1.Elaborarea procedurii de monitorizare si evaluare a fenomenelor de violenta scolara : domeniul
de aplicare, scopul procedurii, documente de referinta, responsabilitati si autoritate, descrierea
activitatilor
2.Informarea profesorilor in cadrul Consiliului profesoral
3.Informarea elevilor in cadrul Consiliului elevilor
4.Informarea parintilor in cadrul intalnirilor organizate de diriginti si Asociatia parintilor
5.Desemnarea persoanelor responsabile pentru semnalarea cazurilor de violenta, completarea
fisei de inregistrare, centralizarea si transmiterea datelor in baza de date nationala
II.Strategii / masuri concrete pentru implementarea sistemului de monitorizare si evaluare
a fenomenelor de violenta scolara
Obiective:1.realizarea unei fotografii privind starea de fapt in domeniul violentei scolare
2.utilizarea unor instrumente de identificare, monitorizare si evaluare a fenomenelor de violenta
3.elaborarea unei strategii privind ameliorarea fenomenelor de violenta la nivelul scolii
4.evaluarea impactului interventiilor initiate de scoala pentru diminuarea fenomenelor de
violenta
5.sensibilizarea tuturor actorilor scolii cu privire la sursele, cauzele si efectele fenomenelor de
violenta in scoala
Resurse
Indicatori de
Abordari strategice(activitati)
Termene
realizare
Umane
Materiale
1.Organizarea si desfasurarea unui
Nr. profesori
curs de formare pentru profesori si Consilier
Laptop
participanti la curs
elevi privind problematica
scolar
Videoproiector Octombrie Nr. elevi participanti
violentei scolare si a procedurilor Comisia de Flipchart
2011
la curs
de monitorizare a actelor de
violenta
chestionare
Nr. parinti
violenta
participanti la curs
Director
2.Elaborarea procedurii de
Consilier
Materiale
Octombrie
monitorizare si evaluare a
scolar
Procedura intocmita
specifice
2011
fenomenelor de violenta scolara Comisia de
violenta
Director
3.Informarea profesorilor in
Consilier
Consiliul profesoral, a elevilor in scolar
Nr. actiuni de
Consiliul elevilor , a parintilor in Diriginti
informare
cadrul intalnirilor organizate de Presedinte Laptop
Noiembrie
Nr. participanti la
Asociatia parintilor in legatura cu Cons.
Videoproiector 2011
actiunile de
procedura de monitorizare si
elevilor
informare
evaluare a fenomenelor de
Presedinte
violenta scolara
Asoc.
parintilor
4.Desemnarea persoanelor
Cons. de
Noiembrie Nr. persoane cu

responsabile pentru
implementarea sistemului de
monitorizare si evaluare a
fenomenelor de violenta scolara

adm.

5.Organizarea si implementarea
procesului de raportare a datelor
privind cazurile de violenta
petrecute in scoala si in zona
proxima scolii

Echipa
manageriala
Consilier
scolar

Consilier
scolar
Echipa
6. Stabilirea masurilor de
manageriala
interventie si sanctionare
Cons. prof.
Consiliul
clasei
Consilier
7.Inregistrarea in baza de date a scolar
cazurilor de violenta semnalate
Echipa
manageriala
Consilier
8.Evaluarea fenomenului de
scolar
violenta scolara
Cons. de
adm.
Consilier
scolar
8. Elaborarea unei strategii
Echipa
privind ameliorarea fenomenelor
manageriala
de violenta la nivelul scolii
Comisia de
violenta
9. Evaluarea impactului
Consilier
interventiilor initiate de scoala
scolar
pentru diminuarea fenomenelor de Cons. de
violenta
adm.

2011

responsabilitati in
implementarea
sistemului de
monitorizare si
evaluare a violentei

Fise de
Nr. fise de
inregistrare
Noiembrie inregistrare a actelor
4 calculatoare 2011
de violenta in scoala
Imprimanta
completate

Nr. interventii
permanent Nr.sanctiuni
Nr. consilieri
Calculator
Imprimanta
Conexiune
internet

saptamanal

Baza de date

Iulie 2012 Raport de evaluare

Nr. cazuri
inregistrate

Planul operational
privind ameliorarea
Septembrie
fenomenelor de
2012
violenta la nivelul
scolii
anual

Raport de impact

III.Dificultati si bariere
- lipsa de timp pentru a nregistra i transmite datele din partea actorilor implicai- superficialitate
n tratarea problemelor- neimplicarea in suficienta masura a cadrelor didactice - minimizarea
situatiilor de violenta.
IV.Cu cine este necesara colaborarea
-profesori, elevi, parinti, consilier scolar, Politia, medic scolar, ISJ, CJRAE, CJAPP,
administrator baza de date Tinerii impotriva violentei