Sunteți pe pagina 1din 7

Partea a 2-a: CALCULUL IMPOZITELOR SI INREGISTRAREA LOR IN

CONTABILITATE

1. IMPOZITUL PE PROFIT:
Conform art.19, alin (1) din Codul Fiscal, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile
realizate din orice sursa si cheltuielile effectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se
scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil
se iau in calcul si :
alte elemente similare veniturilor :
- diferente favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta,
inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau a transpunerii ;
- rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe ;
- castigurile legate de vanzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobandite/rascumparate;
alte elemente similare cheltuielilor:
- diferente nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta,
inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau a transpunerii ;
- cheltuiala cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor fixe
de natura obiectelor de inventar care a fost inregistrata in rezultatul reportat ;
- diferentele nefavorabile dintre pretul de vanzare al titlurilor de participare proprii si valoarea lor
de dobandire/rascumparare, inregistrate la data vanzarii titlurilor respective.
-

Societatea R SRL a realizat in trimestrul 1 al anului 2013:


venituri totale: 637.540,40 lei
cheltuieli totale: 634.435,53 lei, din care:
cheltuieli de protocol: 250 lei
Limita maxima a cheltuielilor de protocol pentru care se acorda deducere este:
Lmax=2%*(Venituri impozabile - Cheltuieli totale aferente veniturilor impozabile +
Cheltuieli de protocol+Cheltuieli cu impozitul pe profit)
Venituri impozabile=637.540,40 lei
Cheltuieli totale aferente veniturilor impozabile=634.435,53 lei
Cheltuieli de protocol=250 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit=0 (aflandu-ne in primul trimestru nu avem impozit pe
profit inregistrat anterior)
Lmax=2%*(637.540,40-634.435,53+250+0)=67,10 lei =>
250,00-67,10=182,90 lei este cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit

cheltuieli cu deplasari si detasari : 70 lei


Cheltuiala a fost generata de deplasarea pe plan intern unui salariat, pe durata a 2 zile,
cheltuiala cu diurna zilnica fiind de 35 lei.
Cheltuiala cu indemnizatia de deplasare (diurna) deductibila acordata salariatilor pentru
deplasari in Romania trebuie sa se incadreze in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice
(13 lei).
Cheltuiala deductibila=(2,5*13 lei)*2 zile=65 lei
Cheltuiala nedeductibila=70 lei-65 lei=5lei
cheltuieli cu dobanzi/majorari de intarziere datorate autoritatilor romane : 12 lei.

Cheltuielile cu dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de


intarziere datorate catre autoritatile romane/straine sunt integral nedeductibile la calculul profitului
impozabil.
Cheltuieli de sponsorizare : 500 lei
-

Se mai cunosc urmatoarele :


Societatea a reevaluat la 31.12.2012 Hala 1 de productie la valoarea justa de 136.300 lei, valoarea neta
contabila fiind de 159.099,73 lei. Amortizarea contabila lunara este de 1.164,96 lei, amortizarea fiscala
(raportata la valoarea neta contabila) este 1.359,83 lei. Astfel, amortizarea contabila a Halei 1 pentru
trimestrul I (1.164,96 lei*3 luni=3.494,88 lei) reprezinta cheluiala nedeductibila, iar amortizarea fiscala
(1.359,83 lei*3 luni=4.079,49 lei) reprezinta deducere fiscala.
Societatea a reevaluat la 31.12.2010 Hala 2 de productie la valoarea justa de 308.900 lei, valoarea neta
contabila acesteia fiind 104.490,73 lei. Rezerva din reevaluare constituita este de 204.409,27 lei, iar durata de
amortizare ramasa la data de 31.12.2010 este de 126 luni. Conform art.22, alin(5^1), rezervele din
reevaluarea mijloacelor fixe efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului
impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielior privind activele cedate si/sau casate, se
impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a
acestor mijloace fixe.
Rezerva din reevaluare impozabila=(204.409,27 lei/126 luni)*3 luni=4.866,89 lei
Amortizare fiscala inainte de reevaluare=Valoare nete contabila/Durata ramasa de amortizare=
=104.490,73 lei/126 luni= 829,29 lei/luna
Amortizarea fiscala dupa reevaluare=Valoarea justa/Durata ramasa de amortizare=
=308.900 lei/126 luni = 2.451,58 lei/luna
Diferenta de amortizare fiscala=(2.451,58 lei-829,29 lei)*3 luni = 4.866,87 lei
Calculul profitului impozabil :
Total Venituri
-Total Cheltuieli
=Profit contabil
+Elemente similare veniturilor
Rezerve din reevaluare mijloacelor
fixe
-Elemente similare cheltuielilor
-Total deduceri
Amortizare fiscala Hala 1
-Total venituri neimpozabile
+Total cheltuieli nedeductibile
-Chelt cu deplasari
-Chelt cu protocolul
-Chelt cu sponsorizarile
-Chelt cu dobanzi/majorari
-Amortizare contabila Hala 1
-Pierdere de recuperat
=Profit impozabil
Impozit pe profit 16%

637.540,40
634.435,53
3.104,87
4.866,89
4.866,89
0,00
4.079,49
4.079,49
0,00
4.194,78
5,00
182,90
500,00
12,00
3.494.88
0,00
8.087,05
1.293,93

Creditul fiscal diminueaza impozitul pe profit de plata cu o suma egala cu minimul dintre :
- 3 din cifra de afaceri = 0,003*632.140,40=1.896,42 lei
- 20% din impozitul pe profit datorat=0,2*1.293,93=258,79 lei
- cheltuiala realizata (cheltuiala cu sponsorizarea)=500 lei
Prin urmare, creditul fiscal este de 258,79 lei, iar impozitul pe proft de plata este :
1.293,93 lei-258,79lei=1.035,14 lei (rotunjit 1.035 lei)
Inregistrarea in contabilitate a impozitului pe profit:
691
Cheltuiala cu
impozitul pe profit

441
Impozit pe profit

"=

1.035

2. IMPOZITUL PE DIVIDENDE
Conform art. 67, alin (1) din Codul Fiscal, veniturile sub forma de dividende se impun cu o cota de
16% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniurile sub forma de dividende
revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a
impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul dividendelor
distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat
situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului
urmator.
Adunarea Generala a Asociatilor a hotarat in luna Februarie 2013 distribuirea de dividende in suma de
100.000 lei din profitul nerepartizat al anului 2007.
In functie de participarea fiecarui asociat la constituirea capitalului social, in luna Februarie s-a
inregistrat distribuirea dividendelor :
1171.7
Rezultat reportat reprezentand
profitul nerepartizat al anului
2007

%
457.A
Dividende de plata
asociatului A
457.B
Dividende de plata
asociatului B

100.000
69.800

25.000

457.C
Dividende de plata
asociatului C

5.000

457.D
Dividende de plata
asociatului D

200

In luna Martie 2013 se evidentiaza in contabilitate impozitul pe dividende retinut si se platesc


dividendele.

456.DIV
Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate-Imp.
Dividende

457.A
Dividende de plata asociatului A
457.B
Dividende de plata asociatului B
457.C
Dividende de plata asociatului C
457.D
Dividende de plata asociatului D

16.000

11.168
4.000
800
32

Plata dividendelor :
%

5121
Conturi curente la banci

457.A
Dividende de plata asociatului A
457.B
Dividende de plata asociatului B
457.C
Dividende de plata asociatului C
457.D
Dividende de plata asociatului D

84.000
58.632
21.000
4.200
168

Pe 20 Aprilie 2013 s-a declarat impozitul pe dividende prin Declaratia 100 si s-a achitat datoria.
456.DIV
Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate-Imp.
Dividende

5121
Conturi curente la banci

16.000

3. IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII


Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la
sursa de catre platitorii de venituri.(Codul Fiscal, art. 57, alin (1)). Impozitul pe veniturile din salarii se
declara prin formularul 112, in cazul de fata lunar, societatea avand un numar de 49 de salariati si se plateste
pana pe data de 25 inclusiv a lunii urmatoare platii veniturilor.
Impozitul lunar se determina prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca
diferenta intre venitul net din salarii (calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii
aferente unei luni) si : deducerea personala acordata pentru luna respectiva, cotizatia sindicala platita in luna
respectiva, contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca
echivalentul in lei a 400 de euro.
Exemplu : Salariata A.V. are un salariu de incadrare de 1.500 lei. In luna Martie 2013 salariata a
solicitat o zi de concediu fara plata. Salariata nu are persoane in intretinere si a primit drept cadou de 8
Martie suma de 100 lei.

Potrivit Codului Fiscal, cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 Martie ce nu depasesc 150 lei
de persoana nu se cuprind in baza lunara de calcul a contributiilor sociale obligatorii sau in baza de calcul a
impozitului pe venitul din salarii.
Salariata a lucrat 20 de zile din cele 21 de zile lucratoare ale lunii Martie, deci venitul brut realizat se
raporteaza la numarul de zile lucrate.
Deducerea personala pentru salariatii fara persoane in intretinere este :
D=250*[1-(Venit brut-1000)/2000]
Salariul de incadrare
Venit brut realizat [(1.500/21)*20]
-Contributia angajatului la
asigurarile sociale 10,5%
-Contributia angajatului la
asigurarile sociale de sanatate
5,5%
-Contributia angajatului la fondul
de somaj 0,5%
=Venit net
-Deducere personala
=Baza de impozitare
Impozit pe venitul din salariu
16%
Salariu net

1.500,00
1.429,00
150,00
79,00
7,00
1.193,00
196,00
997,00
160,00
1.033,00

Inregistrarea cheltuielii cu salariul datorat :


641
Cheltuieli cu salariile
personalului

421
Personal - salarii datorate

1.429

Inregistrarea impozitului pe venitul din salarii si a contributiilor obligatorii :


421
Personal - salarii datorate

%
4312
Contributia personalului la
asigurarile sociale
4314
Contributia personalului
pentru asigurarile sociale de
sanatate
4372
Contributia personalului la
fondul de somaj
444
Impozitul pe venituri de
natura salariilor

4. TAXE VAMALE

396
150

79

160

Taxele vamale sunt obligatii fiscale ale intreprinderii datorate bugetului de stat, percepute in
momentul in care bunurile trec granitele vamale ale unei tari in scopul importului. Momentul datorarii taxelor
vamale este cel al inregistrarii declaratiei vamale.
Pentru transformarea in lei a valorii in vama se utilizeaza cursul de schimb stabilit si comunicat de
BNR in penultima zi lucratoare a saptamanii anterioare datei inregistrarii declaratiei vamale.
Societatea R SRL a importat materii prime in valoare de 10.000 USD, taxa vamala 10%, comision
vamal 0,5%. Cursul de schimb folosit la data inregistrarii declaratiei vamale, 12 Martie 2013, este cursul
BNR comunicat in data de 7 Martie: 3,3417 lei/USD.
Valoare materiilor prime in vama : 10.000 USD*3,3417lei/USD=33.417 lei
Taxa vamala: 10%*33.417 lei=3.341,70 lei
Comision vamal: 0,5%*33.417 lei=167,09 lei
TVA: 24%*(33.417+3.341,70+167,09)=8.862,19 lei
Inregistrarea declaratiei vamale:
301
=
Materii prime

%
401
Furnizori
446.TV
Alte impozite, taxe si
varsamite asimilate - Taxa
vamala
447.CV
Fonduri speciale - Comision
vamal

Plata taxei vamale, a comisionului vamal si a TVA in vama:


5121
%
=
Conturi curente la banci
446.TV
Alte impozite, taxe si
varsamite asimilate - Taxa
vamala
447.CV
Fonduri speciale - Comision
vamal
446.TVA
Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate - TVA in
vama

36,925.79
33,417.00
3,341.70

167.09

12,370.98

3,341.70

167.09

8,862.19

Inregistrarea TVA deductibila:


4426
TVA deductibila

446.TVA
Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate - TVA
in vama

8,862.19