Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL

EDUCATIEI

CERCETARII
TINERETULUI

CABINETSECRETAR DE STAT

Foaie de parcurs
pentru anul scolar 2011 - 2012
CONTEXT:
Rominia are nevoie de pasi concreti in asigurarea:
1. crqterii econo~niceinteligente (consolidarea cunoasbrii, inovatie, educatie, societate digital%);
2. cregterii econotnice durabile (crqterea eficientei in productie qi a competitivititii);
3. creqterii economice incluzive (participarea sporitg pe pietele muncii, dobindirea de noi abilitati
profesionale si diminuarea sgriiciei).
Ediicatia, prin sistemul de EnvgtSrtnat~tpreuniversitar, contribuie decisiv la aceste obiective.
La nivel european, sunt stabilite tinte concrete in do~neniiprecutn: investifia In cercetare qi dezvoltare, reducerea
siirgciei, cresterea ocupiirii, domenii legate de performanta sistemului educational. fn educatie au fast agreate
d o 6 tinte:
1. Redncerea mtei de piiriisire. timporiel a qcolii sub 10%.
2. Cre~tereala 40 % a procentului de absolventi de sti~diioniversitare din totalul popi~latieiin virst%de
30-34 deani.
Pentri~a misum proglesele, fiecare stat membru gi-a stabilit obiective nationale. Romania $-a asumat, petltnr
anul2020:
1. Redllcerea ratei de pirisire timpurii a ~coliila 11, 3 %, cu ante intermediare de 14,8%, in 2013 si
13,8%, in2015.
2. Cre~tereaprocerrtulni de absolventi de stndii universitare din totalul popi~lafieiin varst%de 30-34 de
ani la 26,74% (tinte intermediare: 20.25% in 2013 gi 22,7 in 2015).

FOAIE DE PARCURS:

Ministen11propune intocmirea de planuri operationale in baza obieotivelor nationale specifice. Inspectoratele


scolare elaboreazR planuri operationale locale, care vor include actiuni de prevenite, de interventie yi ~niistrri
compensatorii. in paralel sint~tinstituite tnisuri de moi~itorizaregi de raportare.
in asul ~colar201 1 - 2012, se dernleazii 3 actiuni priorital-e care sii contribnie la sporirea accesului tuturor
copiilor la o educatie de calitate gi la crqterea ratei de succes scolar:

Absenteisnlul alirnenteaz5 insllccesl~lgcolar ~i reprezint; un prim pas spre abandonul qcolar ~i pirgsirea ti~npurie
a sistemului de ed~rcatie.Ca onnare, absenteismul trebuie monitorizat, prevenit ~i redos.

' Procenh~lpopula[iei in v&rstide 18-24 ani CII nivcl girnnazial de educatic sau care nu zi-a con~plctatstudiile gimnazialc $i care nu
nrmeaz> nici o forn~iide educatie $i forn~arcprofesionals Tn ultimele 4 siiptim8ni anterioare anchetei, din totallrl populaiiei in vPntii dc
18-24 aoii.
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,
010168, Bucureati
Tel: +40 (0)21405 57 96
Fax: +40 (0)21313 02 65
suww

cdl,

rn

,.
,
pjy.>,>gc;;$;)t

ti"%$,
,,*+.*,.<?:!!:\.*
.<:*., "
!;

?/

CABINET SECRETAR DE STAT

.;,

MINISTERUL
EDUCATIEI

CERCETAR~I

TINERETULUI
$ISPORTULUI

a) La nivelul tmitzifii de invii!5mGnt:


vcoala este institutia care poate @si solutii pentru reduce~zaratei de absenteism, dar, tnai ales, pentru prevenirea
acestuia.
i) Desffisurarea de lectii bine proiectate, interesante $i atrsgstoare pentru elevi, este o prim5 modalitate de a-i
atrage pe ace~tiala gcoals. hcepiind cu 1 septembrie 201 1, ministerul ofera pentru prima data, tuturor
cadmlor didactice plauific5rile calendaristice, un instniment flexibil de organizare ~i structurare a materiei. in
acela~itimp ins5, Comisia pentru Evaluarea ~i Asigularea Calit@i, hpreuuFi cu directorul, monitorizeazi
sistematicpregstirea pentru fiecare or5 astfel:

- schifa le@iei, pentru cei aflati in primii 3 ani de aetivitate;


- proiectarea secveu~elornot1 introduse (lestura, momentd mtografk), petifill cei care au dep5igit
examenul de definitivat;
- constatarea, in urma asisteu1ei la clasi> a unor deficienp in predare conduce automat la instituirea
obligativimii intoctnirii schilei lectiei pelitru o perioadfi de qase luni.
ii) Unitatea de tnvstTtm8nt are obliga#ia de a inregietra 111documentele +colatu:gi de a monitoriza absentele
elevilor, de a a u a l h cauzele acestora @ide a stabili, in cel mai scurt timp, un dialog cu familia elevului,
pentru a informa p%rinfii/repeprezentan$ii
legali, dar $i pentt3ua-i consilia ~i pentru a-i resp~nsabiliza.
fntreaga echipa pedagogics impune o abordave unitarQ, coe~ieitti~i consecverrt;i, fn colabora~eco psrintii gi
consiliul polar al elevilor. Monitoriza~eapr~zenfeila poali3 a elevila $i prevetiirea absenteistnului este, in
primul rand, obligntia cadrelor didactice (obligafie cousemnata in Fia postului) la fiecare or5 de curs.
Profesorii diriginfi au obligaria de a monitoriza, siipttm&mal, frecventa elevilw vi de a loa, rmpreunfi cu consiliul
clasei $ conducerea Scolii, toate ~nlisurilecare se impun pentru a corecta si a preveni astfel de siti~atii.Tetnatica
prevenirii $i combaterii absenteismului se afl5 pe agenda permanents a directorilor si coordonatorilor de scoli.
Discutiile formale gi infonnale ccu elevii privind importanfa participgrii la cursuri, dezbate~~ile
referitoa~u?la
cauzele absenteismului ~colar,consecin$ele pe te~menmediu ~i lung ale acesh~ia,reprezintri o constanti? a
procesitIui educativ.

111vederea realiz&ii unui sistem national de inregistrare, mnnitorizare gi mportare a absentelor, incepgnd
m anul2011-2012, unit6file de i~ivEi@m%l~itpun in practic5 1111 sistem de pontaj la intrareliqire din institutie.

Sistemul este utilizat de ciitre elevi ~i perso~ialulangajat, fnregistrand accesul Wdin unitatea $colars, pe baza
unei ca~telede acces personalizate. Pontajul pennite realizarea u~ieibarn de date electronice controlat5
permauent de conducerea unitQii scolare. fnregistrarea instantanee a absentelor pi fntgrzierilor pentru fiecare
elev, ofer5 posibilitatea de a comunica 11%
timp real aceste informafii p5rinfilor/reprezentanfilorlegali qi de a lua
~ n g s ~ ~ de
r i l eprevenire a viitoarelor abse~itenemotivate. Tennenul limit5 p21ii3 la care inspectoratele ~ o l a r egi
toate unitiitile de Etiv2~iim~1it
trebuie sii i~ltroductisistemul de tnonitorizare a infr%rii/iesiriidin institutie este
Tncepntul se~nestrtiluial doilea. Prioritate au uuitgtile deiuv5fiim~ntliceal gi profesional.
b) La nivelul inspector@hrluigcolal:.
Inspectoratul polar are obligafia monitorizHrii gi prevenirii absenteismului. Tetnatica este inclus5 in plan111
de actiune a1 inspectol.;ltulni ~i devine unnl din obiectivele inspectiei scola~z.
Problema pa~ticipsrii$colare gi a absenteismului este analizatii it1 qedintele de lucru cu directorii unitatilor de
iuvfi~%m8nt
de la incepntul analui polar (perioada 1 - 12 septe~nbrie).Liniile directoaw ale planului de acfiune
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,
010168, Bucureqti
Tel: +40 (0)21405 57 96
Pax: +40 (0)21313 02 65
xuwxv

d,,
m

.+ \
~

$.&:,b!<lr;.

~-

MINISTERUL
EDUCATIEI

!>I + , & ~

1I:*
,.:
4,
':,,p
??,

.-1:

i, i ~'

CABINETSECRETAR DE STAT

pe care fiecare unitate gcolalg qi le asumii sunt monib~izate.Pentru pnnerea


diseminate exemplele de buns practicii.

ill

,
:P'

CERCETARII
TINERETULUI
$ISPORTULUI

aplicare a acestor planrlri sunt

Inspectoratul gcoiar organizeas actiuni de monitorizare ~i control al apliciirii miisurilor decise la nivelul
unititilor de Pnv5t51niint vi a1 inspectoratului. Inspectiile organizate umliresc: observarea gi analiza pariieiptirii
%colare,a cauzelor absenteismului ~i a mniisurilor care se hnpun la nivelul abordiirii didactice, a1 organiaii ~i
managementului ~colar.
Tnspectoratele scolare eolecteazii lunar, de la fiecare unitate de invitiitniint, nnmiiml de absente, pentru a
observa tendin[eIe gi a lua miisurile corespun&toare. Colectarea se face in format electronic, piing la data de 5 a
Scalar General. La solicitarea MECTS, datele
lunii urmiitoare, de ciitre o persoanii desemnatii de Inspecb~l~l
agregate vor fi trimise la minister.

11. Evaluarea cu scop cle orientare si optimizare a fnvgtgrii:

Legea nr, 1/2011 - Legea Educatiei Nationale, schimbi filosofia evaluiirii. Art. 71 $i art. 72 previd:
Art. 71

(1) Scopul evalu2rii este acela de a orienta gi de a optilniza inviitarea.


(2) Toate evaluiirile se realizeazii pe baza standa~delornationale de evaluare pentm fiecare disciplinii,
do~neniude studiu, respediv modul de pre@tire. (...)
(4) Controlul utilizirii vi al respectiirii standardelor nationale de evaluare de ciitre cadrele didactice se
realizeazii prin inspectia gcolarii.
(5) Notarea elevilor
utilizarea ~i respectarea standardelor nationale ~i a lnetodologiilor de evaluare
constituie abatere disciplinalS Si se sanctioneazii conform prevederilor prezentei legi.
Art. 72
(I) Evaluarea se centreazii pe competente, oferi feed-back real elevilor 8i st5 la baza planurilor
individnale de invitare. in acest scop se va crea o bancii de instrumente de evaluare unicEi, av3nd finlctie
orientativii, pentru a-i ajuta pe profesori in notarea la clasii.
(2) Un elev cu deficiente de inviitare beneficiazii, in mod obligatorill, de edncatie remedialii.
U ~ m b dacelqi demers transparent parcurs Tn elaborarea legislafiei secunrlare, prima etap5 a procesului de
instihlire a biincii de instrmnente de evaluare unic5, are loc la nivelul unitiitilor de InvZtiimiint. Standardizarea
evalui5rii se fundameuteazSi astfel pe experienfa direct%a cadi-elor didactice.

a) La nivelul unitiitii de invititn&~t:


Evalniirile initiale devin reper pentru adaptarea procesului de 7i1viifa1.e la particularitglile beneficiarului
direct. Testele vor avea o structurii unitasi pomind de la un model elaborat la aivel national de CNEE si adaptat
in filuctie de conditiile locale.

Str. General Berthelat nr. 28-30, Sector 1,


010168, Buntrevti
Tel: +40 (0)21405 57 96
Fax: +40 (0)21313 0265
www erin m

CABINET SECRETAR DE STAT

Disciplinele pentrn caw se realizeaz8 evaluarea sunt u~mitoarele:

Subiectele sunt elaborate la uivel local, de c 8 t t ~colnisiile metodicelcatedre de specialitate, respectffnd si~~gurul
element egal depfittat de fiecare elev: programs qcolarg.
Scnpul evalu5rilor nu a t e ierarhizarea elevilor, a profesorilor salt a ~colilor,ci cenoagterea nivelului leal a1
elevilor, peutlu a stabili un parcurs individualizat a1 acestora Si pentru a tn8sura plugresul gcolar realizat.
Str. General Betthelot N. 28-30,Sector 1,

010168, Bucure~ti
Tel: t40 (0)2140557 96
Fax: +40 (0)21313 0265
tvrvw

odn rn

.
MINISTERUL
;;i!G**~zlj2 E D U C A T I E I

*z :
- :*,.I
.
k<!,'~t<:&:.y;i.

CABINETSECRETAR DE STAT

CERCETARII

:
- ,\.pi:
:
TINERETULUI

!~q?:r,.?E.

1.

$ISPORTULUI

Testarea initial3 se dest"agoari la inceputul semestrul~~i


inti%,fiind psecedatfi de do115 siipt5mgni de recapitulatw.
Elevilor $i pirintilor/reprezentant~~luilegal li se comunici, in intfilniri individuale, rezultatul obtinut in llma
evaluirii. Eventualul ecar-t fa@ de programa ~colari,actiunile pe care le propune cadrul didactic pentru a
remedia deficienfelel a asigura progresul gcolarl a stirnula performanfa, precum si miisurile necesare de
susfinerea elevului de ciitre fainilie, sunk discutate En cadrul acestor fnt5lniri individuale.
La nivelul cafedrelorJcotnisiilor metodice sunt analizate sezultatele globale ale claselor, problemele tipice gi
modul de actiune didactics ce este aplicat fn timpul an~rloi?colas, pentm a asigura nosmalitate in pa~cursul
polar. intreaga abordare metodologici este dezbitut5 la nivelul cotnisiilor metodice.
Consiliul profasoral al onititii de lnvi~iim5ntanalizeazii rezultatele testelor gi stabilqte planul de acfiune care
conduce la a~neliorarea rezultatelor pzolare. Documentul se transmite q r e informare Consiliului de
Administratie.
Este intenisii comunicarea public5 a rezultatelor individuale. Notele obtinute de elevi la aceste evaluiri nu
se trec in catalog. Nerespectarea acestei pmvederi conduce la sancfionarea celor vinovati. Singura persoani
autorizatii sii facii prezentarea publid a rezultatelos globale, t"atri nominaliziri ale elevilor sau cadrelor didactice,
cu accent pe diagnoza gi mbusile propuse este directorul utlitifii de inv5$im5nt.
in ultimele siiptiimntini ale semestrului al doilea, se vor organiza testarile finale, dmtpZi o procedurii aseminitoare
celei menfionati anterior. Situafia comparativii a rezultatelor obtinute de elevi la cele do115 testiiri (initials ~i
finali) sep~~zintii
unul dintre indicatorii vizgi de f i p postului cadrelor didactice si a directon~lui.
b) La nivelul inspectoratului polarjude$ean:
Anterior/co~lco~nite~~t
procedurilor derulate la nivelul unit&ilor de fnv~imfitltau loc:

- couceperea planurilor operaTionalejudegene;


- inspectie ~colariorientatz ciitre parcurgetva adaptati a programei qi evaluarea obiectivi a elevilor;
- conceperea plan~nilorde acfiut~e,irnpreuni cn casele corpului didactic, pent1.u a sprijini cadsele
didactice 111consolidarea neto ode lor eficiente de evaluam, prin formare continui.

- analiza rezultatelor de la testele inifiale, pe discipline;


- analize comparative intre notele obfinutede elevii claselor a VIII-a yi a XII-a la exa~nenelenationale qi
celeobtin~ttela cla& la disciplinele de exainen. Concluziile se materializeazi in mbud la niveli~lu~litiitii
de inviitimnilnt.

111. imbuniitiitirea competentelor de lecturii

Rezultatele evaluiirilor inte~nationalec8t 7i a celor nationale irnpun inte~rentiaimecliati $i unitarii pentru


ameliorasea perfom~antelorelevilor in domeniol lecturii, lecturii inteleasi atat in climensiunea sa traclitionalii
c5t ?i ca alfabetizare in intelegerca textului. Cititul, in sens larg, este cel tnai bun drum spre cunoagtere.
Lech~ra, intelegerea gi interpretarea textului trebuie s i devini practici $i prcoct~piri obligatorii ale
profesorilol; indiferent de discipling.

Str. General Berthelot nr. 2830, Sector 1,


010168, Bumrevti
T1.l: t40 (0)21405 57 96
Fax: +40 (0)21313 02 65
tvww ortu rn

L
.

'7':

!;,~i?\i$;h
.t> $?,
*i:>
!~~

MINISTERUL

it!i-q!:'!E D U C A T I E I

!@gpjl$

7?i:@I! $
L . .

CABINET SECRETAR DE STAT

CERCETARII
TINERETULUI
$ISPORTLILUI

Activitatea de lectnrs presnpune gi utilizarea unui set de Pntrebsri care contribuie la intelegerea textulni:

fntvebiiri care evaluead cunogtinfele existente. fnainte de a citi pasajul, efevul poate f i nlgat sii
riispundii la un set de intrebgri opgionale despre subiectul pasajului, pentru a se observa in ce mHsurH
elevul are cuno$tin$eanterioare despre sobiect;
futrebiiri care verificii vocabu~arul/solicit& cunoqterea vocabularului. Cunogtintele de vocabular
sunt o parte importantii a intelegerii;
fntrebii1.i care verificii retinerea informatillor din text. Unele intcebilri cer elevului s@-giaminteascP
informatiile importante dm text. Acestea se refers la ideile care ao fost mentionate explicit, la enunturi
cheie, precum ~i la detalii care vin in sprijinul constrnirii sensului textului;
811trebiiricare solieitii formularea de deductii. Alte intrebiiri care se adreseazi elevului dups ce acesta a
citit textul solicitti operarea unor deducfii pentru a construi sensul acolo unde ideile nu au fost explicite
in text.
a) La nivelul unititfii de inv@iint&tt
1. La clasele I-IV se aloca o or5 de lectnri distinct3 in orarul dptimrinal

i. in clasele 1 - a 11-a, citirea zilnicii a diferitelor texte de c@trecadrul didactic alterneazti cu citirea
independents a elevului. Dascillul recurge la citirea cu intonatie, pentru a face lectura captivants, pentru a
sprijini intelegerea textnlui, dar qi pentrn a sprijini elem11 in a-gi aminti actiunea @ rolul personajelor.
Supurturile de lecturii sunt adaptatc uivelului de v2rstH ei actualizate in conformitate cu interesele
copiiloc
ii. fn clasele a Ill-a ~i a 1V-a elevii sunt incnrajati sH citeascs atrit texte literare, crit $i texte nonliterare. Lectura
este exersatz atst in mod traditional crit $i la fiecare disciplins de stndiu (matematic@,istorie, geografie etc.)
in diferite registre: citirea tabelelor, a graficelol; schemelor, h5rtilor etc.
Este important dialognl cu elevii, adresarea unor ?ntreb&i deschise care TncurajeazSi exprimarea opiniilor.
fntreb~rile.pot sonda experientele personale ale elevilor, crerindu-se o legiitul* emofiorraliicn textol scris.
2. La clasele V-VIII

in cadrul orelor de limba gi literatura romrins, sunt alocate, siiptiimfinal, miuim 2 secvente distincte in
structura lecfiei, pentru activitiiti care stimuleaz5 lectura qi sustin dezvoltarea cornpetentelor elevilor, in acest
domeniu. Obiectivele centrate pe receptarea gi pmducerca diferitelor tipuri de mesaje stint realizate utilizrind un
supolt de lecturk variat (&I$, reviste, albutne etc.), iar ciir(i1e utilizate se circumscriu programei gcolare gi
ariei de interes a elevilor.
imbut18~fi1ea
competentelol. de intelegere a textnlui de ciltre elevi este obligatorie pe parctirsnl claselor a V-a a VIII-a, pentru toate cadrele didaetice, indiferent de disciplina de predare. La discipline de strtdiu, aferente
ariilor cnrriculare: limbs yi comunicare, matematics ~i ~tiinteale naturii, om si societate, arte, tehnologii,
valorificarea oportunitii~ilorde dezvoltare a co~npeten~elor
de citit-scris in diverse situatii de blvslare, inclnsiv in
citirea pi intekgerea scheinelor, tabelelor, graficelor san hHrtilor, trebnie reflectat5 in sfructura lecfiei vi
iclentiflcatii in caietele elevilor. Competentele de lecturii sunt vizate $i in cadrnl activit%$ilorextract~n.icnlare
gilsau extragcolare gi rep~ezintiiun obiectiv explicit in cadrul progratnului scoalii dupi ~coali.

Str. General Berthelot nr. 2830, Sector 1,


010168, Bucure$ti
Tel: ri0 (0)21405 57 96
Fax: +40 (0)21313 02 65
-re

erln rn

MINISTERUL
EDUCATIEI

CERCETARII
CABINETSECRETAR DE STAT

L-

TINERETULU
$1 SPORTLJLU

ui ortografic pentrtl
Complementar, la orele de limba 8i literabra rotnsnii, se instituie obligativitatea mom1
clasele V-VIII $i IX-XIVXIII. Monitorizarea se va face ?n baza schitei secventei din lecpe SI a caietelor elevilor.
b) La nivelul inspectoratului polar:
Au loc actiuni de:

- concepere a planurilor cu m;?suride sustinere si monitorizare a ut~itfitilorscolare;


- inspectie gcolar;?orientat5 c;?tretnonitorizarea dar si consilierea actiunii de implementare;
- concepere a planurilor de actiune, impreim;? cu casele corpului didactic, pentru a sprijini tnetodologic
cadrele didactice, prin formare continua.
RECUNOASTERE:
Cadrele didactice vor fi recompensate pentru progresul ycolar sau pentrn performanta elevilor lor yi prin gradatia
de merit. Anul 2011 marcheazi un moment de innoire cu privire la concursul de obtisere a acestei
distinctii. Potrivit metodologiei, obtinerea gradatiei de merit se realizeazi tn baza unui proiect specific.
I. Criterii de eligibilitate:
Proiectul f i e c h i candidat dezvolt;? cel putin un obiectiv din proiectul de dezvoltare instih~tio~lal;?
al
unit;?tii/tmitiitii lor de ?tlv;?t;?m~nt.
Tema proiectului vizeazji, in exclusivitate, imbunititirea activitgtii la
clasi, i n specialitatea/specialit%~ile
predatilprednte.
Sunt eligibile proiectele care contribuie la:
a. ?mbun;?t;?$ireaactivitiiiii proprii p ~ i ni~tilizareametodelor interactive de inv;?@re-predareyi tehnologia
infonnatiei yi comunic;?rii, prin programe de cerceta~egtiingific;? realizate in tarji sau prin cooperare
internafional;?,prin inovare educatiot~al;?,
creafie stiinfific;?,tehnic;?qi artisticii;
b. dezvoltarea competentelor-cheiegi profesionale ale colectivului de elevi;
c. prevenirea evecului ycolar;
d. realizarea progresesnlui ycolar;
e. obtinerea performantei $colare la evaluiirile intemlediarelfinale in sensul realizarii imui rezultat superior
fat;?de media la nivel national;
f. dezvoltarea unit;?tiide inv;?@mh~t
ca im centru de resurse educQionale pentru comunitate;
social;
g. promovarea eonceptului de educatie inclozivUi~icl~~zi~~ne
h. ?1nbunSit;?f2reaactivitiitii manageriale.
11. Proceclura de acordare:

a) La nivelul unitiltii de inv8lSimi3nt

1. Proiectele s e depun p5n8 la data de 1 octombrie, a fiec&ui an ~colar,la secretariatul$coIii.


Str. General Berthelot nr. 2830, Sector 1,

010168, Bucure+ti
Tel: +40 (0)21405 57 96
Fax: 4 0 (0)2131302 65
rvwlv erln m

-i
..

i7t,G~c, L

;= .
*',ir

MINISTERUL
EDUCATIEI

CERCETXRII
j
I++Fgij
:

CABINET SECRETAR DE STAT

'C>

TINERETOLUI
$ISPORTLTLUI

2. Evaluarea proiectelor, in baza criteriilor de eligibilitate, este f2~utii de cZitre Consiliul de


Administrafie al unitiifii de inviifZimSmtlunit~conexe. Consiliul de Administfatie intocmeqte lista
candidafilor ~i a proiectelor eligibile.
3. Consiliul profesoral avizeazi proiectele eligibile.
4. Avizul scris pentsu implementarea proiectului este transmis candidatului de ciitre directoiul unitifii
de invii@niint/unitFifii conexe.

5. Monitorizarea proiectelor revine disectoiului unititii de invii@mEmtlunitil$iiconexe, iar instrumentul


folosit este fiqa anuali de monitoxizare.
6. La sBqitul fiecsrui an candidatul depune fiqa de autoevaluare.
7. Consiliul de Administraiie analizeazii fisa de autoevaluare Pn paralel cu fiqa de monitorizare qi
redacteazi raportul de evaluare.
8. La capiitul celor 4 ani, candidaiul depune portofoliul proiectului care cuprinde: prezentarea
proiectului; fi~ele anuale de monitorizare (Tntocmite de directorul unit%@ de invi@miint $i
contrasemnate de candidat); figs final% de autoevaluqre; raportul de evaluare; solicitarea evalui%rii
proiectului; opis.
b) La nivelul inspectoratului ~colar:

1. Directorul unitqii de lnv%tim8nt/tmit%tii


coaexe depune toate poltofoliile.
2. Comisia judeteang evalueazs por-tofoliul fiecirui candidat qi intocmeqte raportul de evaluare finalii,
conginfind qi punctajul aferent.
3. Pre~edintelecomisiei prezintii in Consiliul de Administfatie a1 ISJJISMB rewltatul evaluiirii.
4. Consiliul de Administrafie aprobZi lista.
5. Dupi solutionarea contestatiilor se inainteazii lista catre Ministerului Educaliei, Cercet&ii,
Tineretului gi Sportului pentru emiterea ordinului ministrului.
Personalul de conducere, indrumare si control urmead o proceduri simnilari, dar se inscrie it1 cotnpetitia pentru
gradatia de merit Pn baza unui proiect de management, derulat pe o perioridi de 4 ani. Obiectivul general al
proiectului dezvolt: cel pu$n un obiectiv din Proiech~lde Dezvoltare Institutional&a1 unititiili~~stitutiei
unde
define fknctia de conducere.
Proiectele sunt depuse la registratwa inspectoratulni gcolar. Consiliol de Adrninistratie a1 ISJ evalueazi
eligibilitatea proiectelor in conformitate cu criteriile stabilite gi intocme~telista ca~~didatilor
eligibili. h~spectoml
Scolar General transmite avizul scris pentru implernentarea proiectului. Monitorizarea este realizati de o comisie
cu atribufii specifice.

Str. General Betthelot N.28-30, Sector 1,


010168, Bucuregti
Tel: +40 (0)214& 57 96
Fax: t40 (0)21313 02 65
rvwrv

CABINET SECRETAR DE STAT

CONCLUZII:
in consecinf8, pentrn realizarea obiectivelor stabilite la nivel national gi local, inspectoratele scolare trebuie:
a) s i transmit8 si disemineze prezentul tnaterial citie toti inspectorii, directorii qi cadrele didactice;
b) s i monitorizeze consfXh~irilecu cadrele didactice organizate la nivel judeteanlal tnunicipiului Bucuregti,
astfel inc8t s i fie asigurati cunoasterea foii de parcnrs si a scrisorilor metodice pe discipline de citre
toate cadrele didactice;
c) s i adecveze programul cercurilor pedagogice in conformitate CII priorititile stabilite la nivel national ~i
cu cele identificate la nivel local;
d) s8 proiecteze obiectivele si tematicile inspectiei ?colare astfel i1m8t s i permit8 rnonitorizarea, evaluarea
vi sustinerea pla~mrilede actiune ale gcolilor ;
e) s i stabileasci oferta caselor corpului didactic, in vede~eaidentificirii acelor teme de formare care s8 vine
in sprijinul profesorilor pentru invRt8m8ntul primar $i secundar pentn~imb11118ti[irea metodelor de
stin~ularea lecturii elevilor, uumErindu-se, ulterior, impackd progtamelor de fosma~ela nivelul
demersull~ididactic yi al rezultatelor elevilor.

Str. General Berthelot nr. 2830, Sector 1,


010168,Bucuqti
T
.t40(0)21405 57 96
Fax: +40 (0)213130265
www orlm m