Sunteți pe pagina 1din 6

Curs 6 comercial

Vadul comercial
Sediul materiei:Nu exista o reglementare care sa configureze regimul sau
juridic.La nivel doctrinar a fost configurata o definitie a vadului
comercial,acesta reprezentand capacitatea fondului de comert de a atrage
clientela.
Trebuie observat faptul ca aceasta capacitate este rezultatul actiunii unor
factori diversi precum:

Locul unde este situat sediul profesionistului


Calitatea serviciilor
Pretul practicat etc

Fondul comercial reprezinta capacitatea de a obtine o suma mai mare


decat suma luata individual,de pe urma elementelor fondului de comert
Marca
Sediul materiei:L 841/1998.Exista o definitie legala.Marca este un semn
susceptibil de reprezentare grafica,cum ar fi:cuvinte(inclusiv nume de
persoane),desene,litere,cifre,elemente figurative,forme tridimensionale si
in special forma produsului sau a ambalajului sau,culori,combinatii de
culori,holograme,semnale sonore,precum si orice combinatie a acestora,cu
conditia ca aceste semne sa permita a distinge produsele si serviciile unei
interprinderi de cele ale altei intreprinderi.Intreprinderea este definita ca
fiind orice entitate implicata intr-o activitate economica indiferent de
natura sa juridica sau de modul de finalizare.
Rolul marcii este de a identifica si individualiza produsele si serviciile unei
intreprinderi.Pentru a se realiza acest rol,titularul marcii are un drept
exclusiv de folosinta dobandit prin inregistrarea la OSIM.IN plus,marcile
trebuie inregistrare si la registrul comertului(art 21 din L 26/1990).Marca
are un caracter facultativ
Natura juridica a fondului de comert
Fondul de comert are natura juridica a unei universalitati de fapt:art 541
NCC
Relatia dintre fondul de comert,patrimoniul de afectatiune si patrimoniul
afacerii
Fondul de comert este o parte a activului patrimoniului de afectatiune sau
patrimoniul afacerii

Actele juridice avand ca obiect fondul de comert si elementele sale


componente
Ca urmare a calificarii a fondului de comert ca o universalitate de
fapt,acesta poate face obiectul unor juridice.Pot fi
mentionate:vanzarea,locatiunea,donatia,instituirea unei garantii asupra
fondului de comert.Actele juridice asupra fondului de comert trebuie
inregistrate in registrul comertului(art 21 din L 26/1990).
Potrivit art 541 NCC ,si elementele unui fond de comert pot face obiectul
unor acte juridice-pot fi instrainate bunuri folosite de catre un profesionist
in activitatea sa,marci folosite de catre profesionist,embleme-implicit si
aceste acte juridice urmeaza sa fie inscrise in registrul comertului,potrivit
art 21 lit c din L 26/1990
In masura in care se instraineaza un element al fondului de comert la care
se refera textul de lege mentionat,trebuie sa intervina doua
operatiuni,respectiv radierea de pe numele titularului initial si inregistrarea
pe numele noului titular
Desfasurarea de actitati economice cu scop lucrativ in formele de
organizare fara personalitate juridica reglementate de OUG
4/2008
Sediul materiei:OUG 44/2008-Aceasta reglementeaza desfasurarea de
activitati economice in trei forme de organizare fara personalitate
juridica,situatie care se incadreaza in conceptul de ,,desfasurare de
activitati economice in mod independent,,
Alegerea unei forme de organizare reglementate de OUG 44-presupune
parcurgerea a 3 etape:
1. Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de OUG 44/2008
La nivel doctinar,conditiile au fost grupate in 2 categorii:
Conditii referitoare la caracteristicile persoanei
o Conditii referitoare la cetatenie:potrivit prevederilor
exprese ale OUG 44 pot desfasura activitati economice
in formele de organizare reglementate de
aceasta,cetatenii romani,cetatenii statelor membre ale
UE sau SEE.Pe cale de interpretare,se poate sustine insa
si ideea conform careia cetatenia este in realitate doar o
conditie aparenta,respectiv si cetatenii care nu se
incadreaza in categoriile expres mentionate in OUG pot

desfasura activitati economice in formele de organizare


pe care aceasta le reglementeaza
o Conditii referitoare la varsta:Cel putin 18 ani este
regula.Exceptia este:cel putin 16 ani pentru membrii
intreprinderii familiale
o Conditii referitoare la capacitate:Nu sunt reglementate
expres,dar pe cale de interpretare se poate deduce ca
OUG 44 impune regula existentei capacitatii de exercitiu
deplina si exceptia capacitatii de exercitiu restransa
o Conditii referitoare la reputatia persoanei:persoanele sa
nu fi savarsit fapte sanctionate de legile
financiare,vamale,precum si cele care privesc disciplina
financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in
cazierul fiscal
OUG 44 trebuie corelata cu alte acte normative care pot
reglementa restrangeri ale dreptului de a desfasura
activitati economice.Cu titlu de ex:Codul penal care
reglementeaza o masura de siguranta constand in
interzicerea ocuparii unei functii sau exercitarii unei
profesii.
o Conditii referitoare la calficare-Persoanele trebuie sa aiba
pregatire sau experienta profesionala necesara pentru
desfasurarea activitatii dorite
o Calitatea de membru de familie-aceasta conditie vizeaza
doar persoanele care doresc sa infiinteze o intreprindere
familiala,acestea trebuind sa fie rude sau afini pana la
gradul IV inclusiv
Obs:Persoanele care doresc sa desfasoare activitati
economice in forme de organizare reglementate de
OUG,trebuie sa aiba in vedere si respectarea
reglementarilor care instituie incompatibilitati.Acestea
nu atrag imposibilitatea constituirii unei forme de
organizare reglementate de OUG,ci atrag sanctiuni
specifice profesiilor in legatura cu care sunt
reglementate incompatibilitatile
Conditii referitoare la modul de desfasurare a activitatii
o Aceste conditii sunt prevazute generic,OUG mentionand
faptul ca trebuie respectate toate conditiie de
functionare prevazute de legislatia in domeniul
sanitar,sanitar-veterinar,protectiei mediului si protectiei
muncii

2.Verificarea posibilitatii de a desfasura activitatea economica aleasa


intr-una din formele de organizare reglementate de OUG 44
Regula: Orice activitate economica poate fi desfasurata in formele
de organizare reglementate de OUG 44.Exceptia:anumite
categorii de activitati economice nu pot fi desfasurate in formele
de organizare reglementate de OUG 44(activitatile specifice
profesiilor liberale sunt expres excluse din sfera de aplicare a
OUG 44)
3.Selectarea uneia dintre cele forme de organizare
OUG 44 stabileste principiul libertatii de alegere.Astfel,persoanele
interesate de exercitarea unei activitati economice in formele de
organizare reglementate de OUG 44 isi vor alege forma de
organizare in functie de propriile interese.Aceste persoane se vor
ghida in alegerea lor pe baza caracteristicilor fiecarei forme de
organizare. De ce as selecta un SRL cu asociat unic in locul unui
PFA?

Constituirea formelor de organizare reglementate de OUG 44/2008


1.Luarea deciziei de constituire.
Pentru PFA si intrerpindere individuala este exclusiv un proces
intern,neexistand manifestari externe prin care persoanele
mentionate sa arate decizia luata anterior parcurgerii procedurii
de inregistrare in registrul comertului.Pentru intreprinderea
familiala,luarea deciziei de constituire presupune un proces
decizional intern insotit de o modalitate de exteriorizare a deciziei
luate.Astfel,potrivit OUG 44,in vederea infiintarii intreprinderii
familiale trebuie incheiate 2 acte juridice:acordul de constituire si
procura.Acordul de constituire este contractul prin care partile isi
exprima vointa de a infiinta o intreprindere familiala si stabilesc
caracteristicile acesteia.Fiind un act juridic,la incheierea acordului
de constituire,trebuie respectate conditiile de validitate generale
si speciale.Conditiile de fond sunt cele reglementate cu caracter
general in NCC(art 1178) .Conditiile de forma sunt conditii
speciale reglementate de art 29,potrivit caruia contractul trebuie
incheiat in forma scrisa si trebuie sa cuprinda anumite clauze sub
sanctiunea nulitatii absolute
Procura este actul juridic prin care este imputernicit unul dintre
membrii intreprinderii familiale(denumit reprezentant) sa incheie
acte juridice.Trebuie respectate conditiile de validitate la

incheierea acestuia,conditii generale si speciale.Conditiile de fond


sunt cele generale din NCC.Procura este un act juridic
unilateral.Potrivit art 29,procura urmeaza a fi semnata de catre
reprezentantii legali ai persoanelor cu capacitate de exercitiu
restransa.Conditii de forma-potrivit art 29,procura trebuie sa
imbrace forma unui inscris sub semnatura privata,situatie care
ridica problema calificarii acestei cerinte drept o conditie de
validitate sau nu.Cerinta formei inscrisului sub semnatura privata
nu poate fi retinuta ca o cerinta de validitate intrucat nu este
neindoielnic faptul ca procura nu poate fi incheiata valabil cu
nerespectarea acestei conditii.

2.Inregistrarea in registrul comertului a formei de organizare


Precizari prealabile:Art 7 din OUG 44 reglementeaza obligatia
de a solicita inregistrarea in registrul comertului si autorizarea
functionarii inainte de inceperea activitatii.Inregistrarea in
registrul comertului si autorizarea functionarii se realizeaza
simultan(art 10 si 13 din OUG 44 si legea 359/2004)
a) Depunerea cererii de inregistrare in registrul comertuluiAspecte comune:Cererea se depune la oficiul registrului
comertului teritorial in raza caruia a fost ales sediul
profesional.Cererea trebuie insotita de documentele
mentionate in anexa de la OUG 44 si cele din art 72 din
Ordinul 2594/2008,declaratia pe proprie raspundere
referitoare la indeplinirea conditiilor de functionare
prevazuta de legislatia specifica din
domeniu:sanitar,sanitar-veterinar,al protectiei muncii si al
protectiei mediului si cererea de inregistrare fiscala.
Aspecte particulare incidente in cazul intreprinderii
familiale:cererea de inregistrare trebuie depusa in termen
de 15 zile de la incheierea acordului de
constituire.Sanctiunea nerespectarii termenului este
incetarea efectelor acordului de constituire.Obligatia de a
solicita inregistrarea in registrul comertului apartine
reprezentantului.Neexecutarea acestor obligatii in termen
de 7 zile de la incheierea acordului de constituire da dreptul
oricarui membru al intreprinderii familiale de a realiza acest
lucru.
b) Solutionarea cererii de inregistrare in registrul comertului
Se solutioneaza de catre directorul oficiului registrului
comertului teritorial prin rezolutie motivata,in caz de
admitere dispunand:

Inregistrarea in registrul comertului a formei de


organizare,ceea ce inseamna inscrierea in acest
registru a tuturor datelor reglementate prin art 5
din Ordin
Autorizarea functionarii,ceea ce presupune
inscrierea in registrul comertului a declaratiei pe
propria raspundere privind respectarea conditiilor
de functionare
Obs:Dupa solutionarea cererii de inregistrare in
registrul comertului,se solutioneaza si cererea de
inregistrare fiscala.Aceasta este de competenta
Min Finantelor catre care oficiul registrului
comertului teritorial transmite electronic datele
din cererea de inregistrare in registrul comertului
admisa si datele din cererea de inregistrare
fiscala.In cazul admiterii de catre Min finantelor se
atribuie codul unic de inregistrare(CUI ).

Inregistrarea propriu-zisa in registrul comertului presupune inregistrarea


efectiva in registrul comertului a datelor la care face referire art 5 din
Ordin.La momentul inscrierii sunt dobandite numarul de ordine in registrul
comertului( J ) si data inregistrarii in registrul comertului.Dupa
inregistrarea efectiva in registrul comertului se elibereaza urmatoarele
documente:certificatul de inregistrare(cuprinzand CUI si J),rezolutia
directorului oficiului registrului comertului si certificatul constatator prin
care se atesta depunerea declaratiei pe propria raspundere privind
autorizarea functionarii