Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA nr. 2.

1
Ia Regulament

CERERE pentru rezervarea locului de parcare

NUMELE $1 PRENUMELE/DENUMIREA SOLICITANTULUI Adresa :


Str. _ ______________ , nr. ___ , bl. __ , sc. _ _ _ , ap. ___ , telefon/fax
____________ ; nr. inregistrare Ia Oficiul Registrului Comertului ______
,cod fiscal ________ _
II. DATELE AUTOVEHICULULUI: - marca - ------------ - nr. inmatriculare
---------- - masa totala maxima autorizata (t).
III. DATE REFERITOARE LA LOCUL DE PARCARE SOLICITAT: IV.
PERIOADA SOLICITATA: ---------------- V. NUMELE DELEGATULUI:
-------------- Telefon ___________ _ C.I/B.I seria nr. __________ _ Anexez
Ia prezenta cerere copii dupa urmatoarele: - certificat de inmatriculare al
autovehiculului; contract de leasing ( daca este cazul); Data plan amplasare
parcaj in zona ~i a locului solicitat pentru rezervare in cadrul parcajului;
copie C. I/ B.I. (copie certificat inmatriculare al firmei - daca este cazul);
documente justificative pentru incadrarea in categoria persoanelor scutite de
plata taxei. AVIZ ASOCIAJIE PROPRIETARI (dupa caz) SEMNATURA