Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Orasul Popesti - Leordeni

Adresa postala: Popesti-Leordeni, Piata Sfanta Maria, nr. 1, judetul Ilfov, Localitatea: Popesti-Leordeni, Cod postal: 077160, Romania, Punct(e) de
contact: Glava Petra, Tel. +40 0213614023, Email: urbanism@ppl.ro, investitii@ppl.ro, Fax: +40 0213614025, Adresa profilului cumparatorului (URL):
www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-09-2016 15:11 Pagina 1/9


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Reabilitarea termica a blocuri de locuinte din orasul Popesti - Leordeni

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Orasul Popesti - Leordeni

Codul NUTS: RO322 - Ilfov

II.1.3) Anuntul implica


Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru


Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: DA
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord cadru cu 3 operatori economici
Durata acordului cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 16,496,585.38 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Anul I: 1 contract subsecvent, Anul II: 1-2 contracte
subsecvente
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din orasul Popesti - Leordeni:lucrari termoizolatie pereti exteriori, lucrari termohidroizolare
terasa blocuri, lucrari termoizolare subsol, inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie eficienta energetic, alte lucrari conexe.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45400000-1 Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)

45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din orasul Popesti Leordeni conform caietului de sarcini. Numarul total de blocuri ce urmeaza
a fi reabilitate pe durata acordului cadru: 27 de blocuri. Numarul blocurilor care vor face obiectul celui mai mare contract subsecvent de
lucrari de reabilitare termica: 18 blocuri (Anexa 4). Numarul blocurilor care vor face obiectul celui mai mic contract subsecvent de lucrari de
reabilitare termica : 9 blocuri (Anexa 5). Cantitatea maxima estimata acord cadru conform Anexa 2 iar cantitatea minima estimata acord
cadru conform Anexa 3. Precizam ca dimensiunile si cantitatile de lucrari aferente fiecarui bloc ( avand in vedere ca acestea nu sunt
identice) se regasesc in documentele atasate la - documente de atribuire.
Val minima estimata a acordului cadru 3.443.772,88 RON fara tva
Val maxima estimata a acordului cadru 16.496.585,38 RON fara tva
Valoarea minima estimata a unui contract subsecvent 3.443.772,88 RON fara tva.
Valoarea maxima estimata a unui contract subsecvent 13.052.812,50 RON fara tva.
Durata maxima a unui contract subsecvent este de 5 luni.
Valoarea estimata fara TVA: 16,496,585.38 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-09-2016 15:11 Pagina 2/9


Fisa de date
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu art.35 alin.3 lit. a din HG 395/2016 actualizata si va fi depusa odata cu ofertele.
Garantia de participare se poate constitui si prin virament bancar in contul de garantii al Orasului Popesti Leordeni, respectiv
RO14TREZ4215006XXX000282 deschis la Trezorerie Ilfov sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara ori de o societate de asigurari , care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii.
Garantia de participare electronic in SEAP si in original la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri, garantia de participare se va constitui obligatoriu de catre liderul asocierii in numele intregii asocieri. Cuantumul
garantiei de participare va fi in in suma de 200.000 lei si va fi valabila pentru o perioada de 90 de zile de la data limita de depunere a
ofertelor.
Data de referinta pt cursul de schimb ca va fi avut in vedere la conversia valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta
moneda este data publicarii invitatiei de participare.Se va avea in vedere cursul de schimb BNR.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie conform art. 40 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget Local si alte surse de finantare

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-09-2016 15:11 Pagina 3/9


Fisa de date
Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii mu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a)certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii; b) cazierul
judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator
economic, sau a celor ce au puetre de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator
emis de ONRC/ actul constitutiv; c)dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de
derogarile prevazute la art. 166 alin. 2, art. 167 alin. 2, art. 171 din Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare,
dupa caz. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
Iacob Petre Primar
Mitran Costantin Viceprimar
Ichim Margareta Secretar
Preda FlorinAdministrator public
Pavel MartaDirector economic
Glava PetraSef S.A.P.I.L
Raluca Florina Popescu Arhitect sef
Craciunescu EozefinSef D.A.D.P.P
Vochin CarmenSef Serviciu Agricol
Popa Traian RaulDirector executiv D.I.T.L.
Neagu AurelConsilier juridic
Sutru Georgeta?ef S.P.C.L.E.P.
Nistor MarianDirector executiv Directia Politie Locala
Ciotoianu Marian Consilier local
Cazacu SilviuConsilier local
Dogaru IonConsilier local
Nastase IosifConsilier local
Neam?u Titi Nicolae Consilier local
Niculae AntonConsilier local
Oncuta ElenaConsilier local
Stan Florin Radu VirgilConsilier local
Sutru PavelConsilier local
Ursuleac IulianConsilier local
Tudor DorelConsilier local
Filip IacobConsilier local
Cazacu AdrianaConsilier local
Trancioveanu Rafael Consilier local
Radu IosifConsilier local
Afronie Nicolae Alin Consilier local
Ion AlexandruConsilier local
Ratcu IonConsilier local

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerintei:
se va completa DUAE de catre operatorii economici articipanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele
justificative care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE rrespectiv certificat constatator emis de ONRC , sau in cazul
ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de
catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor
procedura de atribuire cu informatiile aferente experientei similare pe ultimii asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
5 ani sub forma unei liste cu principalele lucrari similare executate in ultimii 5 solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat
ani.. pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: contracte de
executie lucrari, procese verbale de receptie la terminarea
lucrarilor, recomandari/certificate constatatoare. In cazul
ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de
rezidenta.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor
procedura de atribuire cu informatiile privitoare la partile din contract ce vor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
face obiectul subcontractarii. solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat
pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: acordul/contractul
de subcontractare.In cazul ofertantilor straini documente
echivalente emise in tara de rezidenta.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-09-2016 15:11 Pagina 4/9


Fisa de date
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul va elabora propunerea tehnica, astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Documentatia de atribuire(Caiet
de sarcini), precum si prevederile Legii nr.10/1995 Legea calitatii in constructii, precum si a intregii legislatii aplicabile in vigoare. In situatia
nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.
Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile
prevazute in caietul de sarcini, modul de elaborare a propunerii tehnice si anexele acestuia. Propunerile tehnice care nu respecta intocmai
cerintele formulate in Caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, potrivit art. 137 alin. 3 lit. (a) din Hotararea 395/2016.
Propunerea tehnica va fi structurata si prezentata in forma solicitata in Caietul de sarcini, parte integranta din documentatia de atribuire. Nu
se accepta completari ulterioare a informatiilor care lipsesc din cadrul ofertei tehnice.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de
inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind insotite de mentiunea sau
echivalent.
Ofertantii trebuie sa ofere o garantie tehnica pentru lucrari de minim 3 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, semnat fara obiectiuni.
Propunerea tehnica va fi prezentata in format scris si pe suport electronic, sub forma de fisiere de tip doc si xls. Suportul electronic va fi
introdus numai in plicul continand exemplarul original al propunerii tehnice. Fisierele in format electronic vor fi utilizate strict pentru
verificarea ofertei. In cazul in care exista diferente intre formatul scris si formatul electronic, se vor lua in considerare numai informatiile
prezentate in format scris.
In cadrul propunerii tehnicese vor specifica/prezenta urmatoarele:
a.)Prezentarea Metodologiei de executie
-Propunerea tehnica va contine descrierea detaliata a categoriilor de lucrari ce urmeaza a fi executate, prin intermediul carora ofertantul va
demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini, precum si o descriere a metodologiei de abordare.
Se vor prezenta lucrarile care vor fi executate, descrierea tehnologiei folosite in cadrul procesului de lucru .
Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative
prevazute n caietul de sarcini
B) Operatorii economici vor indica n cadrul ofertei, faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de :
- Regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca, protectia muncii care sunt n vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe
parcursul ndeplinirii contractului de lucrari ( ex. Legea securitatii si sanatate in munca 319/2006, HG 1425/2006, Norma de aplicare pentru
Legea 319/2006) . Se va prezenta Plan de masuri de Protectia a Muncii. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la
nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se apot obtine de la Inspectia Muncii sau
de pe site - ul: http: www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
-Se va prezenta declaratie pe propria raspundere (conform prevederilor art. 51 alin 1 si alin,.2 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
. (Informatii detaliate privind reglementarile care sunt n vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-09-2016 15:11 Pagina 5/9
Fisa de date
securitatii si sanatatii n munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html)
C) Programul de asigurare a calitatii (Planul calitatii) (intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei specifice si legislatia nationala in
vigoare din domeniul constructiilor.)
Se va prezenta programul calitatii propus pentru executia lucrarii continnd descrierea sistemului aplicat la lucrare, gradul de acoperire al
cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie care urmeaza sa fie aplicate si planul de control propus. Programul calitatii va
contine nume, persoane, responsabilitati privind executarea si verificarea diferitelor categorii de lucrari, n diferite etape.
- Programul de asigurare a calitatii particularizat la lucrare trebuie sa cuprinda n cadrul structurii sale cel putin urmatoarele:
a. modul de asigurare a calitatii aplicat la lucrare, inclusiv lista si procedurile aferente sistemului calitatii .
b. modul de efectuare a controlului asupra materialelor, fortei de munca si de abordare a defectiunilor si remedierilor.
c. sistemul de gestionare a documentatiei pentru executarea lucrarilor antreprenor, subcontractori si furnizori.
d. metode pentru managementul achizitiilor de materiale, echipamente si dotari.
e. procedurile tehnice de executie a tuturor categoriilor de lucrari ce urmeaza a fi executate in baza acordului-cadru care face obiectul
prezentei proceduri, intocmite in conformitate cu normativele tehnice in vigoare la data depunerii ofertelor.
f. planul de control al calitatii pentru fiecare categorie de lucrari
g. laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator lucrarilor.
h.descrierea calitatii materialelor : Se vor prezenta certificate de conformitate pentru urmatoarele categorii de materiale ce urmeaza a fi
puse in executie in stricta corelare cu specificatiile tehnice ale caietului de sarcini:
- Tamplarie de tip PVC
- sistem termoizolant pentru izolarea termica cu polistiren expandat ignifugat
- sistem termoizolant pentru izolarea termica cu polistiren extrudat ignifugat
- sistem termoizolant pentru izolarea termica cu vata minerala bazaltica
- membrane hidroizolatie
- grile higroreglabile
- grile ventilatie
- tabla tip lindab
- folie anticondens
- plase sudate
- glaf PVC pentru interior
D ) Planul cu masurile privind protectia mediului nsotit de documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse. Informatii privind reguli
obligatorii referitoare la protectia mediului care sunt in vigoare la nivel national se pot obtine de la A.N.P.M.
(www.anpm.ro/web/guest/legislatie)
E) Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor n perioada garantie acordata, cu precizarea modalitatilor, termenului de interventie si
a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal
alocate pentru punerea n aplicare a planului. Se va prezenta descrierea detaliata a lucrarilor de remediere din punct de vedere tehnologic.
F) In mod obligatoriu si clar din propunerea tehnica trebuie sa reiasa pentru executia tuturor activitatilor acordului cadru ce urmeaza a fi
atribuit pe fiecare categorie de lucrari in parte:
- managementul resurselor alocate
- managementul si calitatea executiei
G) Ofertantul are obligatia de a preciza in cadrul propunerii tehnice: - termenul de executie pentru fiecare tip de categorie de lucrari
estimate la nivelul contractului subsecvent maxim ; - termenele de garantie pentru fiecare tip de categorie de lucrari ; alte informatii
considerate semnificative de catre ofertant.
Lipsa informatiilor minimale solicitate duce la descalificarea ofertelor ca neconforme. Cerintele impuse prin caietul de sarcini vor fi
considerate ca fiind minimale Se vor furniza orice alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii
tehnice.
Nu se accepta completari ulterioare a informatiilor care lipsesc din cadrul ofertei tehnice.
Daca in caietul de sarcini exista mentionate o marca sau specificatiile tehnice indica o anumita marca se va citi sau echivalent.
H) Activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate intregului personal implicat in indeplinirea contractului conform prevederilor
documentatiei de atribuire.
I) Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului.
n aceasta sectiune, ofertantul va trebui sa faca o prezentare detaliata privind aspectele organizationale generale si specifice proiectului,
planificarea activitatilor contractului prin care ofertantul sa indice toate etapele esentiale de realizare a activitatilor, metodele de lucru,
echipamentele utilizate pentru executia lucrarilor, personalul disponibil si orele de lucru alocate, sursele de aprovizionare cu materiale,
metodele de transport si de depozitare, rutele de transport, adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul lucrarilor si
aspectele de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute.
J) Graficul fizic si valoric de executie a lucrarii se va detalia pe fiecare categorie de lucrari , activitate si subactivitatepentru contractual
subsecvent maxim . Se va prezenta o corelare a graficului fizic si valoric cu procedurile si normativele tehnice, normele de lucru, resursele
de materiale, consumurile cu mna de lucru, consumurile privind transporturile si consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
astfel incat sa rezulte indeplinirea cerintelor din documentatia tehnico-economica. Principalul element al graficului va fi durata de executie a
contractului mai sus indicat, durata care reprezinta perioada exprimata n zile calendaristice n care ofertantul se obliga sa execute lucrarea,
conform graficului fizic si valoric de executie a lucrarii. Durata de executie se ntinde ntre momentul emiterii ordinului de ncepere al
lucrarilor si momentul receptiei la terminarea lucrarilor. Ofertantii vor avea in vedere conditionalitatea demararii lucrarilor in paralel pentru
fiecare dintre obiectele de lucrari (blocuri) enumerate in caietul de sarcini. De asemenea, se va prezenta detaliat formarea preturilor pentru:
a) materialele proprii puse in opera,
b) costurile auxiliare/conexe lucrarii,
c) transportul materialelor de la sediu/punct de lucru la lucrare daca este cazul.
K) Graficul Gantt (explicitat fizic si valoric, incluzand consumurile cu mna de lucru, consumurile privind transporturile si consumurile de ore
de functionare a utilajelor de constructii - trasat pe zile,saptamani si luni pentru executia tuturor etapelor ce se executa in cadrul contract
subsecvent , pe varianta de contract subsecvent cu cantitati maxime .
Nota:
Graficul fizic si valoric de executie a lucrarii este diferit de graficul Gantt.
Din grafic trebuie sa rezulte si perioada de stagnare datorata conditiilor meteo nefavorabile din perioada de iarna (daca este cazul).Pentru
intocmirea graficelor se va lua ca data de inceput data depunerii ofertelor.
Durata de executie pentru realizarea categoriilor de lucrari trebuie sa fie una realista, att din punct de vedere tehnic, (de natura sa asigure
satisfacerea cerintelor din documentatia tehnico-economica tinnd cont de normativele tehnice n vigoare pentru constructii civile), ct si din
punct de vedere financiar. Ofertantul trebuie sa mentioneze n cadrul propunerii tehnice si perioada de mobilizare. Perioada de mobilizare
este perioada de timp cuprinsa ntre data primirii ordinului de ncepere a lucrarilor si data nceperii executiei propriu zise, n cadrul careia,
executantul desfasoara activitati legate de organizarea de santier. Perioada de mobilizare se exprima n zile calendaristice. Perioada de
mobilizare este inclusa n durata de executie a lucrarilor si trebuie evidentiata n graficul fizic si valoric de realizare a investitiei.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate d.p.d.v al asigurarii indeplinirii de catre
operatorii economici a cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejari acesteia impotriva ofertelor care prevad termene
nejustenabile, care nu pot fi fundamentate. Ofertele care prevad o Durata de executie nerealista, de natura sa nu asigure satisfacerea
cerintelor din Caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
- Diagrama drumului critic explicitata pentru fiecare tip de activitate in cadrul contractului subsecvent cu cantitati maxime.
- Program - Un program pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le
indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in special, urmatoarele:
1. Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate.
2. Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora.
3. Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer.
4. Secventierea, derularea in timp si durata testelor.
5. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile necesare si pentru inaintarea acestora.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-09-2016 15:11 Pagina 6/9


Fisa de date
6. Etape esentiale.
- Resurse (personal si instalatii/echipamente/utilaje) Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune.
Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si
instalatiile/echipamentele/utilajele pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si
o descriere amanuntita a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.
7.Durata de executie maxim acceptata pentru cel mai mare contract subsecvent este de 5 de luni.
Se vor prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele:
- Formularul C6,lista cuprinzand consumurile de materiale
- Formularul C7- lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru,
- Formularul C8- lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii,
ofertantul va face dovada ca dsipune de schela agrementata ISCIR pentru derularea celui mai mare contract subsecvent.
- Formularul C9- lista cuprinzand consumurile privind transporturile,
Nota: Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de
performanta,scop n care solutiile tehnice ofertate n cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.
n cazul n care pe parcursul ndeplinirii contractului se constata faptul ca nu sunt respectate elementele propunerii tehnice (sunt inferioare
sau nu corespund cerintelor prevazute n caietul de sarcini) autoritatea contractanta si rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori
de a solicita sistarea lucrarilor.
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata n privinta documentelor ofertei, n raport cu caietul de sarcini ori prevederile
legislatiei n vigoare, inclusiv n cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea gresita a unui document
ori neprezentarea acestuia n forma solicitata poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma. Nu se admite copierea n tot sau n
parte a caietului de sarcini n cadrul propunerii tehnice, ofertantii avnd obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin
prezentarea propriei abordari asupra modului de ndeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor dificultati legate de ndeplinirea
acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice mai sus mentionat.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Se vor prezenta urmatoarele documente pentru cantitatile maxime ale Acordului Cadru cat si pentru fiecare obiectiv in parte:
- Formularul de oferta cu anexa
- Formular F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- Formular F2 Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
- Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari Formular F3 aferent fiecarui deviz in parte, ofertantii avnd liberatea de a-si prevedea
propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative prevazute n caietul de
sarcini/actele normative n vigoare care reglementeaza executia respectivelor lucrari (listele cu cantitatile de lucrari vor fi intocmite in deplina
concordanta cu prevederile caietului de sarcini).
- Formularul C6, cu precizarea ca pentru principalele materiale rezultate n extrasul de resurse se vor preciza furnizorii.
- Formularul C7- lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru,
- Formularul C8- lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii,
- Formularul C9- lista cuprinzand consumurile privind transporturile,
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului si prevederilor pe toata perioada de valabilitate a
ofertei/durata contractului. Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. 10 din H.G. nr. 395/2016, nu vor fi
permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. In vederea compararii unitare a ofertelor, toate preturile vor fi
exprimate n cifre cu doua zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate de
orice motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase ntre partile contractante.
Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate prin inmultirea pretului/tarifului unitar cu cantitatea
maxima aferenta acordului cadru si prin raportare la valoarea maxima a acestuia.
Elementul care va face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea contractelor subsecvente este pretul, doar prin modificarea(scaderea)
profitului.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Instructiuni privind derularea procedurii de atribuire:
a) Procedura de atribuire se va aplica integral prin mijloace electronice. n acest sens numai operatorii economici nregistrati n SEAP au
dreptul de a transmite/depune oferta, conform prevederilor art. 104 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016.
Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai n format electronic si numai pna la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor, n conditiile prevazute de art. 123, alin (2) din H.G. nr. 395/2016. Comunicarea si transmiterea datelor n situatia prevazuta la alin.
(4) din cadrul articolului mentionat se realizeaza la sediul autoritatii contractante.
b) Reguli de comunicare si transmitere a datelor:
b1) Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa n mod exclusiv n SEAP la Sectiunea ntrebari
din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate n SEAP la Sectiunea
Documentatie si Clarificari din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmnd sa nu dea curs solicitarilor
adresate prin alta modalitate de comunicare dect cea stabilita n conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Prin
urmare, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari n legatura cu Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa se nregistreze
n SEAP (www.e-licitatie.ro).
Autoritatea contractanta va raspunde n mod clar, complet si fara ambiguitati, ct mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, ntr-o
perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic,
cu conditia transmiterii solicitarii de clarificari n timp util de catre operatorii economici.
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 6 zile nainte de data limita de depunere a ofertelor indicata n invitatia de participare.
Pentru clarificarile transmise dupa expirarea termenului prevazut la sectiunea I.1 din prezenta (9 zile) si care fac imposibila transmiterea
raspunsului n termen, autoritatea contractanta va raspunde numai n conditiile prevazute de art. 161 din Legea nr. 98/2016. Prin urmare,
recomandam operatorilor economici sa posteze eventualele solicitari de clarificare cu celeritate;c2) Pentru comunicarile ulterioare depunerii
ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare n legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile n SEAP
(Sectiunea ntrebari) acordnd n acest sens un termen de raspuns, de regula, de cel mult trei zile lucratoare de la primirea unei astfel de
solicitari din partea comisiei de evaluare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe
parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ntrebari), n format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform
prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica mai sus indicate.
d) mpreuna cu propunerea tehnica si propunerea financiara se vor mai depune si umatoarele documente:
1. Opisul continnd indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste fiecare document n parte
2. Scrisoarea de naintare Formularul nr. 14 (cu referire la dovada constituirii garantiei de participare);
3. Dovada privind constituirea garantiei de participare (Formularul nr. 15 sau ordin de plata, cu conditia confirmarii acestora de catre banca
emitenta pna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor). n situatia n care se va prezenta un document eliberat de o societate
de asigurari se vor prezenta n mod obligatoriu si documentele anexe aferente politei din care cel putin contractul de asigurare, conditiile de
asigurare, dovada platii primei de asigurare si, dupa caz, dovada constituirii garantiei colaterale solicitate de societatea de asigurari;
4. Lista documentelor din oferta care sunt confidentiale (daca este cazul), iar n absenta acestui document se prezuma ca autoritatea
contractanta/organismele competente nu sunt tinute de obligatia prevazuta la art. 57 din Legea nr. 98/2016. In cazul in care anumite
elemente componente ale ofertei se vor indica ca fiind confidentiale, operatorul economic va prezenta si justificarea caracterului de
confidentialitate incident in privinta acelor sectiuni din oferta;
5. mputernicire legala - semnata de catre administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent, n cazul n care
semnatarul ofertei este altcineva dect administratorul/reprezentantul legal al firmei (original/traducere autorizata). n acest sens, cerinta de
la lit. a) referitoare la documentele suport care se prezinta n sustinerea situatiei persoanle a candidatului sau ofertantului din prezenta
documentatie se va proba att la nivelul operatorului economic ct si cel putin, pentru administratorul care semneaza oferta ori care
elibereaza mputernicirea pentru persoana respectiva. Prin mputernicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul/entitatea
participanta n procedura pentru atribuirea contractului;
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-09-2016 15:11 Pagina 7/9
Fisa de date
6. Modelul de acord-cadru/contract subsecvent nsusit - Clauzele contractuale obligatorii vor trebui sa aiba mentiunea Am citit si suntem de
acord fara rezerve cu termenii si conditiile contractuale prevazute n Documentatia de Atribuire si consimtim ca, n cazul n care oferta
noastra este stabilita ca fiind cstigatoare sa semnam contractul de achizitie publica n conformitate cu prevederile din Documentatia de
atribuire si cu necesitatile autoritatii contractante. Eventualele propuneri cu privire la clauzele obligatorii ale contractului se vor formula n
scris, sub forma de clarificari, pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, la sectiunea Intrebari. Eventualele propuneri cu
privire la clauzele specifice contractuale se vor formula n scris sub forma de clarificari, nainte de data limita stabilita pentru depunerea
ofertei, la sectiunea ntrebari sau se vor prezenta n cadrul ofertei sub forma de propuneri de amendamente.

Nota 1:
n cazul n care exista incertitudini sau neclaritati n ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta si rezerva
dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare att de la ofertantul n cauza, ct si de la autoritatile competente care pot
furniza informatii n acest sens.
Nota 2:
Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai nainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei
si numai printr-o solicitare scrisa n acest sens. n cazul n care ofertantul doreste sa opereze modificari asupra ofertei deja depuse, acesta
are obligatia de a asigura transmiterea modificarilor respective decatre autoritatea contractanta pna la data limita pentru depunerea
ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei deja depuse, modificarile trebuie prezentate n conformitate cu prevederile prezentei
documentatii de atribuire, cu amendamentul ca n antentul fiecarui document prin care se modifica un document deja transmis se va nscrie
n mod obligatoriu mentiunea "MODIFICARI".
Nota 3:
Dupa expirarea termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica
oferta n alte conditii dect cele expres reglementate de legiutor n acest sens si probarii circumstantelor respective, sub sanctiunea
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garantiei de participare.
Nota 4:
Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofertanti se solicita operatorilor economici
sa procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din
cadrul celorlalte documente care nsotesc oferta, astfel nct acestea sa poata fi identificate n mod facil.
Nota 5:
Ofertantii au obligatia de elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, scop in care se recomanda acestora sa
analizeze documentatia de atribuire cu grija cuvenita pentru realizarea acestui demers si sa pregateasca oferta n limba romna n
conformitate cu toate instructiunile, formularele, prevederile contractuale si caietului de sarcini continute n aceasta documentatie. n acest
scop, ofertantii vor avea n vedere mprejurarea ca modelul formularelor solicitate prin documentatia de atribuire este unul orientativ scop n
care acestia au dreptul de a utiliza inclusiv alte modele cu conditia ca acestea sa contina cel putin datele/informatiile continute de
respectivele formulare. Documentele emise n limbi straine se vor prezenta nsotite de traducerea autorizata a acestora n limba romna.
Nota 6:
Pentru pregatirea si transmiterea ofertei, ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza documentatia de atribuire.
Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate completate n mod corespunzator sunt activitati realizate pe riscul
ofertantului, iar esecul de a depune o oferta care sa nu ndeplineasca cerintele minime si obligatorii de calificare si instructiunile de
prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentatie poate conduce la respingerea ofertei ca fiind
inacceptabila/neconforma, cu aplicarea n mod corespunzator a dispozitiilor legale incidente. Ofertantii trebuie sa transmita o oferta
completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati/cantitati incomplete.
Nota 7:
Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de atribuire, inclusiv a oricarei clarificari
aduse documentatiei de atribuire n timpul perioadei de pregatire a ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari,
precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care pot afecta n vreun fel valoarea,
conditiile stabilite, natura/continutul ofertei sau executia contractului.
Nota 8:
Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate
de catre ofertanti, indiferent de rezultatul aplicarii procedurii de atribuire.
Nota 9:
Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta n prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract, dupa cum sunt
prezentate n aceasta documentatie de atribuire, ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situatia ori de conditiile
proprii. Eventualele propuneri cu privire la clauzele obligatorii ale contractului se vor formula n scris, sub forma de clarificari, pana la
termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, la sectiunea Intrebari.. Eventualele propuneri cu privire la clauzele specifice contractuale
se vor formula n scris sub forma de clarificari, nainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei, la sectiunea ntrebari sau se vor
prezenta n cadrul ofertei sub forma de propuneri de amendamente.
Nota 10:
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul si asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si
autenticitatea tuturor documentelor prezentate n original, copie si/sau copie conforma cu originalul n vederea participarii la procedura.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau
obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu nlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect, n
conformitate cu prevederile art. 167 lit. h) din Legea nr. 98/2016. n acest sens, operatorii economici care nu si-au ndeplinit conditiile
contractuale si/sau care au prezentat documente false n cadrul prezentei proceduri de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a
contractelor de achizitie publica vor fi respinsi, cu aplicarea n mod corespunzator a dispozitiilor/consecintelor legale incidente.
Nota 11:
Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita atestare,
autorizare, certificare, origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o
licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind nsotita de mentiunea sau echivalent.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-09-2016 15:11 Pagina 8/9


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Versiunea electronica a DUAE (DOCUMENT UNIC DE ACHIZITIE EUROPEAN) este pusa la dispozitie ca si formular on-line la adresa de
internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-09-2016 15:11 Pagina 9/9

S-ar putea să vă placă și