Sunteți pe pagina 1din 14

ROMNIA

JUDEUL CLUJ
CONSILIUL JUDEEAN

HOTRREA
NR. 65 din 27 martie 2012
pentru modificarea Hotrrii Consiliului Judeean Cluj nr. 100/2008 privind aprobarea
Procedurii de nchiriere a bunurilor imobile, respectiv a spaiilor cu alt destinaie
dect cea de locuin, din domeniul public i privat al Judeului Cluj, aflate n
administrarea Consiliului Judeean Cluj, societilor comerciale, regiilor autonome,
serviciilor i instituiilor de sub autoritatea acestuia i a Contractului cadru de
nchiriere a acestora, cu modificrile i completrile ulterioare

Consiliul Judeean Cluj;


Analiznd proiectul de hotrre pentru modificarea Hotrrii Consiliului Judeean Cluj
nr. 100/2008 privind aprobarea Procedurii de nchiriere a bunurilor imobile, respectiv a
spaiilor cu alt destinaie dect cea de locuin, din domeniul public i privat al Judeului Cluj,
aflate n administrarea Consiliului Judeean Cluj, societilor comerciale, regiilor autonome,
serviciilor i instituiilor de sub autoritatea acestuia i a Contractului cadru de nchiriere a
acestora, cu modificrile i completrile ulterioare, propus de preedintele Consiliului Judeean
Cluj, domnul Alin Tie;
innd cont de prevederile:
art 15 i ale art 16 alin. (2) din Legea privind bunurile proprietate public nr.
213/1998, cu modificrile i completrile ulterioare;
art. 1777 - 1823 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicat;
Fiind ndeplinite prevederile cuprinse n art. 44-45 i n art. 94-98 din Legea
administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
n temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraiei
publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

h o t r t e:

Art. I. Hotrrea Consiliului Judeean Cluj nr. 100/2008 privind aprobarea Procedurii
de nchiriere a bunurilor imobile, respectiv a spaiilor cu alt destinaie dect cea de locuin,
din domeniul public i privat al Judeului Cluj, aflate n administrarea Consiliului Judeean
Cluj, societilor comerciale, regiilor autonome, serviciilor i instituiilor de sub autoritatea
acestuia i a Contractului cadru de nchiriere a acestora, cu modificrile i completrile
ulterioare, se modific dup cum urmeaz:

1. Anexa nr. 1 -Procedura de nchiriere a bunurilor imobile, respectiv a spaiilor cu


alt destinaie dect cea de locuin, din domeniul public i privat al Judeului Cluj, aflate n
administrarea Consiliului Judeean Cluj, societilor comerciale, regiilor autonome, serviciilor
i instituiilor de sub autoritatea acestuia- se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 1 care face
parte integrant din prezenta hotrre.

2. Anexa nr. 2 -Contract-cadru(model) de nchiriere a bunurilor imobile, respectiv


a spaiilor cu alt destinaie dect cea de locuin, din domeniul public i privat al judeului
Cluj, aflate n administrarea Consiliului Judeean Cluj, societilor comerciale, regiilor
autonome, serviciilor i instituiilor de sub autoritatea acestuia- se modific i se nlocuiete cu
anexa nr. 2 care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. II. Prezenta hotrre se comunic prin intermediul secretarului judeului, n
termenul prevzut de lege, direciilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeean Cluj; societilor comerciale, regiilor autonome, serviciilor i instituiilor publice
aflate sub autoritatea Consiliului Judeean Cluj, precum i Prefectului Judeului Cluj, i se
aduce la cunotin public prin publicarea n Monitorul Oficial al Judeului Cluj i pe pagina
de internet www.cjcluj.ro.

Contrasemneaz:
PREEDINTE, SECRETAR AL JUDEULUI,
Alin Tie Simona Gaci
ROMNIA
JUDEUL CLUJ Anexa nr. 1
CONSILIUL JUDEEAN la Hotrrea nr. 65/2012

PROCEDUR
pentru nchirierea bunurilor imobile, respectiv a spaiilor cu alt destinaie dect cea de
locuin, din domeniul public i privat al Judeului Cluj, aflate n administrarea
Consiliului Judeean Cluj, societilor comerciale, regiilor autonome, serviciilor i
instituiilor de sub autoritatea acestuia

CAP. I Domeniul de aplicare


Art. 1 (1) Prezenta procedur reglementeaz nchirierea bunurilor imobile, respectiv a
spaiilor cu alt destinaie dect cea de locuin, cu excepia spaiilor aferente serviciilor de
reclam i publicitate i a spaiilor aferente desfurrii unor activiti proprii specifice, din
domeniul public i privat al judeului Cluj, aflate n administrarea Consiliului Judeean Cluj,
societilor comerciale, regiilor autonome i instituiilor de sub autoritatea acestuia.
(2) Procedura nu se aplic pentru nchirierea bunurilor imobile aflate n domeniul
public i privat al Judeului Cluj i date n folosina gratuit a S.C. Centrul Agro Transilvania
Cluj S.A. n cazul acestora, nchirierea se va realiza n baza unui regulament intern aprobat de
ctre Consiliul de Administraie.
(3) Pentru bunurile imobile proprii ale societilor comerciale, regiilor autonome i
instituiilor, pentru spaiile aferente serviciilor de reclam i publicitate i pentru spaiile
aferente desfurrii unor activiti proprii specifice, nchirierea se va realiza n baza unui
regulament intern, aprobat de ctre Consiliul de Administraie.
(4) nchirierea se face n baza unui contract, care se poate ncheia, dup caz, cu orice
persoan fizic sau juridic, romn ori strin.
Art. 2 (1). nchirierea bunurilor imobile se realizeaz prin licitaie public organizat de
unitatea care are n administrare spaiul respectiv conform prezentei proceduri.
(2). Licitaia public este licitaia prin care orice persoan fizic i juridic de drept
public sau privat, romn sau strin, poate prezenta o ofert.
(3) La licitatie pot participa persoanele prevazute la alin. (2) care au achizitionat
documentatia si au constituit garantia de participare.
(4) Mai multe persoane fizice sau juridice au dreptul de a se asocia cu scopul de a
depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
(5) In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, titularul dreptului de
administrare are obligatia de a solicita ca asocierea sa fie incheiata si semnata in forma
autentica inainte de data semnarii contractului.
Art. 3 (1) Licitaia publica se va desfura dup metoda licitaiei deschise competitive,
cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pre oferit.
(2) Se va aproba pasul de licitaie n urcare de 5% din preul de pornire al licitaiei.
(3) n cazul n care prin majorare succesiv cu strigarea ascendent a preurilor ofertate
pn la atingerea de 3 ori valoarea preului de pornire nu se detaseaza niciunul din ofertanti, in
cadrul sedintei de licitatie se va anunta continuarea licitatiei prin depunerea de propuneri
financiare in plic inchis, caz in care va fi declarat castigator ofertantul a carui noua propunere
financiara are pretul cel mai mare.

CAP. II Definiii
Art. 4 n sensul prezentei proceduri, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele
semnificaii:
a) contract de nchiriere - contractul prin care o parte, numit locator, se oblig s
asigure celeilalte pri, numite locatar (chiria), folosina unui bun pentru o anumit perioad,
n schimbul unui pre, denumit chirie.
b) bunuri imobile - terenurile i cldirile din domeniul public i privat al judeului Cluj,
aflate n administrarea Consiliului Judeean Cluj, societilor comerciale, regiilor
autonome i instituiilor de sub autoritatea acestuia;

-1-
c) activiti comerciale asociate - orice activiti de comer ;
d) titular al dreptului de administrare - Consiliului Judeean Cluj, societile comerciale,
regiile autonome, serviciile i instituiile de sub autoritatea acestuia ;
e) iniierea procedurii de nchiriere - data lansarii procedurii prin publicarea invitatiei de
participare in mass-media si pe site-ul titularului dreptului de administrare
f) avizarea documentaiei de nchiriere - aprobarea conditiilor cuprinse in documentatia
de nchiriere de catre conducatorul unitatii;
g) licitaie public - procedura de atribuire a contractului de nchiriere n care titularul
dreptului de administrare analizeaz i evalueaz ofertele depuse i stabilete oferta
ctigtoare;
h) procedura de nchiriere - etapele ce trebuie parcurse de titularul dreptului de
administrare si de operator pentru ncheierea contractului de nchiriere;
i) oferta - actul juridic prin care o persoan fizic, persoan juridic sau asociere de
persoane fizice sau juridice i manifesta voina de a se angaja din punct de vedere juridic intr-
un contract de nchiriere.
j) ofertant - orice persoana fizica, juridica sau asociere de persoane fizice sau juridice,
de drept privat sau public care a/au depus oferta in termenul de depunere al ofertelor indicat in
invitatia de participare.
k) propunerea financiara - partea ofertei care cuprinde informatii cu privire la pre sau
tarif.
l) propunerea tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini
m) zile - zile calendaristice , in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile
lucratoare; termenele exprimate in zile sunt conform reglementarilor Codului de procedura
civila.

CAP. III Etapele procedurii


SECIUNEA A - Iniierea procedurii de nchiriere
Art. 5 (1) Titularul dreptului de administrare iniiaz procedura de nchiriere prin
elaborarea notei justificative, a caietului de sarcini i publicarea invitatiei de participare.
(2) Nota justificativa se aproba de catre conducatorul unitatii, cu avizul
compartimentului juridic.
Art. 6 (1) Nota justificativa cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele date:
a) descrierea bunului care urmeaz a fi nchiriat;
b) precizarea expres a activitii pentru care se solicit ncheierea contractului;
c) durata nchirierii;
d) nivelul minim al chiriei propuse;
e) alte consideraii ce fundamenteaz oportunitatea ncheierii contractului de nchiriere.
(2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornit licitaia se va realiza
pe baza ofertei pietei in domeniul de activitate aferent contractului ce urmeaza a fi incheiat, a
situatiei existente pe piata la momentul licitatiei, ca urmare a unor experiente anterioare
similare, prin consultarea unor societati de profil, cum ar fi agentii imobiliare acreditate, sau
prin consultarea unor evaluatori autorizai.
Art. 7 (1) Documentatia de nchiriere contine in mod obligatoriu urmatoarele sectiuni :
a) caietul de sarcini
b) propunerea de contract
c) formulare si modele.
2) Caietul de sarcini conine n mod obligatoriu urmtoarele:
a) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare;
b) descrierea bunului imobil care face obiectul nchierierii;
c) condiiile i regimul de exploatare a bunului nchiriat;
d) pretul minim de pornire al licitatiei, respectiv chiria minima;
e) criteriul de atribuire utilizat, respectiv preul cel mai mare;
f) cerinele privind calificarea ofertanilor, respectiv:
- nregistrarea la oficiul registrului comerului pentru persoanele juridice;
- cazierul fiscal;
-2-
g) cuantumul garaniei de participare si de regula cel al garantiei de buna executie
contractuala;
h) destinaia bunurilor care fac obiectul nchirierii;
i) posibilitatea de sunchiriere n tot sau n parte a bunului imobil sau de cesiune a
contractului de nchiriere unui ter cu acordul titularul dreptului de administrare;
j) durata nchirierii;
k) posibilitatea prelungirii duratei contractului de nchiriere pe baz de act adiional;
l) facilitile suplimentare;
m) perioada de valabilitate a ofertei;
n) reguli formale de prezentare si depunere a ofertelor.
Art. 8 Titularul dreptului de administrare are dreptul de a solicita constituirea unei
garantii de buna executie contractuala.
1) In situatia in care se solicita constituirea unei garantii de buna executie, titularul
dreptului de administrare are obligatia de a stabili in cadrul documentatiei de nchiriere,
modalitatea de constituire a garantiei, de retinere si de restituire, precum si cuantumul acesteia.
2) De regula, garantia de buna executie contractuala se constituie prin virament
bancar, n numerar, sau printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate
bancar ori de o societate de asigurri, n cuantumul i pentru perioada prevzut n
documentaia de atribuire.
Art. 9 (1) Garania de participare se constituie de ctre ofertant n scopul protejrii
titularului dreptului de administrare fa de riscul unui eventual comportament necorespunztor
al acestuia pe ntreaga perioad derulat pn la ncheierea contractului de nchiriere.
(2) Garania de participare este obligatorie i se constituie prin scrisoare de garantie
bancara, virament bancar sau in numerar.
(3) Valoarea garaniei de participare la licitaia pentru nchiriere va reprezenta minimul
chiriei lunare.
(4) Garantia de participare constituita de ofertantul a carui oferta a fost declarata ca
fiind castigatoare se restituie de titularul dreptului de administrare in cel mult 10 zile lucratoare
de la data constituirii garantiei de buna executie, in situatia in care aceasta a fost solicitata.
(5) In cazul in care nu s-a solicitat constituirea unei garantii de buna executie a
contractului, garantia de participare se va restitui pe baza unei cereri scrise, in cel mult 10 zile
lucratoare de la data semnarii contractului de nchiriere.
(6) Garantia de participare constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita
castigatoare, se returneaza de titularul dreptului de administrare dupa semnarea contractului de
nchiriere cu ofertantul castigator in cel mult 10 zile lucratoare, pe baza unei cereri scrise.
(7) Ofertantul pierde garania de participare atunci cnd acesta se afl n oricare din
urmtoarele situaii:
- nu se prezint la licitaie, dei a depus toate documentele n vederea participrii;
- revoc oferta dup data limit de depunere a acesteia, nainte de atribuirea
contractului;
- revoc oferta dup atribuirea contractului, fiind declarat ctigtorul licitaiei sau
fiind admis cu statut de rezerv;
- fiind declarat ctigtorul licitaiei, nu semneaz contractul de nchiriere n
termenul stabilit, sau nu-i execut obligaiile de plat asumate;
- fiind declarat ctigtorul licitaiei, nu constituie garania pentru buna execuie a
contractului.
(8) Garania de bun execuie contractual se va depune n termen de 3 zile de la data
semnrii contractului de nchiriere a bunului imobil. Aceast garanie va fi valabil pe toat
perioada de derulare a contractului, la care se adaug 60 zile calendaristice de la data expirrii
contractului de nchiriere.

SECIUNEA B - Licitaia public


Art. 10 (1) Titularul dreptului de administrare are obligaia de a transmite spre publicare
n mass media si pe site-ul propriu, cu cel puin 10 de zile nainte de data fixat pentru
organizarea licitaiei, o invitatie de participare care cuprinde cel puin urmtoarele date:

-3-
a) denumirea titularului dreptului de administrare;
b) obiectul i durata nchirierii;
c) condiiile de participare;
d) cuantumul i forma garaniei de participare;
e) data, adresa i ora limit de depunere a ofertelor, data i locul deschiderii acestora;
f) modul de obinere a documentatiei, preul i modalitile de plat a acestora ;
g) limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta.
(2) Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data si ora limita pentru
depunere stabilite in invitatia de participare.
(3) In perioada cuprinsa intre data publicarii invitatiei de participare si data limita de
depunere a ofertelor, titularul dreptului de administrare are obligatia de a asigura oricarui
ofertant accesul la documentatia de nchiriere.
(4) Documentatia de nchiriere se obtine pe baza unei cereri scrise adresate titularului
dreptului de administrare, in cel mult 3 zile de la data solicitarii scrise.
(5) Ofertantii interesati au obligatia de a intreprinde diligentele necesare astfel incat
respectarea de catre titularul dreptului de administrare a termenului prevazut la alin. 4 sa nu
conduca la situatia in care documentatia de nchiriere sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin
de doua zile nainte de data limita de depunere a ofertei.
(6) In cazul in care devine necesara prelungirea termenului de depunere a ofertei ca
urmare a unor modificari fata de informatiile deja publicate si incluse in documentatia de
nchiriere, titularul dreptului de administrare are dreptul de a prelungi termenul de depunere a
ofertei. Noul termen va fi adus la cunostinta operatorilor.
(7) Oferta se elaboreaza in conformitate cu prevederile din documentatia de nchiriere si
trebuie sa cuprinda detaliat toate conditiile prevazute in caietul de sarcini sa fie completa,
ferma, reala si serioasa.
(8) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si alte asemenea, trebuie
transmise in scris catre titularul dreptului de administrare.
(9) Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in
momentul primirii.
(10) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele modalitati :
(a) prin posta ;
(b) prin fax ;
(c) prin orice combinatie a celor prevazute la literele a) - b).
Titularul dreptului de administrare are dreptul de a impune in documentatia de
nchiriere, modalitatile de comunicare pe care intentioneaza sa le utilizeze pe parcursul aplicarii
procedurii de nchiriere.
(11) Titularul dreptului de administrare va exclude din procedura de nchiriere,
ofertantul care prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre acesta, in
scopul indeplinirii criteriilor de calificare.
Art. 11 (1). Ofertele depuse se analizeaz i se evalueaz de ctre o comisie, numit n
acest scop prin dispoziia conductorului unitii, denumit n continuare comisia de evaluare.
(2). Comisia de evaluare este format dintr-un numr impar de membri, dintre care unul
este preedintele comisiei. Titularul dreptului de administrare are dreptul de a nominaliza
membri de rezerv pentru membrii comisiei de evaluare.
(3). n situaia n care din motive obiective un membru al comisiei de evaluare nu are
posibilitatea de a-i ndeplini atribuiile, acesta va fi nlocuit de ctre un membru de rezerv.
Dup producerea nlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat de ctre
membrul de rezerv.
(4). Atribuiile comisiei de evaluare sunt:
a) verificarea conditiilor de calificare de ctre ofertani, inclusiv a termenului n care
ofertele au fost depuse;
b) deschiderea ofertelor;
c) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme i a motivelor care stau la baza
respingerii acestora;

-4-
d) verificarea ofertei n corelaie cu cerinele caietului de sarcini;
e) ntocmirea hotrrii de evaluare prin care se stabilete oferta ctigtoare;
f) n cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitaiei.
(5). Oferta este considerata inacceptabila in urmatoarele situatii:
(a) a fost depusa dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea
stabilita in invitatia de participare ;
(b) nu este insotita de garantia de participare conform documentatiei de nchiriere;
(c) a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele
de calificare stabilite prin documentatia de nchiriere;
(d) oferta iniial prezint un pre mai mic dect preul minim de pornire;
(6). Oferta este considerata neconforma in urmatoarele situatii :
(a) nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini ;
(b) contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite de titularul
dreptului de administrare care sunt dezavantajoase pentru acesta, iar ofertantul nu accepta
renuntarea la clauzele respective ;
(7). Comisia de evaluare este legal ntrunit numai n prezena tuturor membrilor, iar
deciziile se iau numai cu votul majoritii acestora.
(8). Comisia de evaluare si membrii de rezerva au obligatia de a semna pe proprie
raspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate prin care confirma ca nu se afla
intr-o situatie care implica existenta unui conflict de interese.
(9). n cazul n care comisia de evaluare constat c unul sau mai muli ofertani au omis
s prezinte anumite documente prin care se confirm ndeplinirea cerinelor de calificare sau
demonstrarea conformitii ofertei cu cerinele solicitate, aceasta va solicita ofertanilor
respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordnd n acest scop un termen.
(10). Hotrrea comisiei de evaluare se consemneaza in procesul verbal de evaluare a
ofertelor care se inainteaza spre aprobare titularului dreptului de administrare.
(11)-1. Stabilirea celei mai bune propuneri financiare (din punct de vedere al pretului)
se poate face prin:
a) licitatie cu strigare competitiva - pot participa ofertantii declarati calificati care
accepta cel putin pretul minim de pornire solicitat de titularul dreptului de administrare.
Licitatia porneste de la cel mai bun pret oferit in plic si se desfasoara prin strigarea ascendenta
a preturilor pe pasi de strigare pana la formularea ultimei oferte de catre unul dintre
participanti.
b) negocierea directa a pretului - in situatia in care a fost depusa o singura oferta si
aceasta indeplineste conditiile de calificare si este admisa din punct de vedere tehnic ;
c) negocierea directa a pretului - in situatia in care nu a fost depusa nici o oferta la doua
licitatii cu strigare competitiva organizate de titularul dreptului de administrare. In aceasta
situatie spatiile disponibile si conditiile de nchiriere sunt facute publice pe site-ul titularului,
solicitantul va depune la secretariatul titularului o oferta scrisa pentru spatiul de care este
interesat.
(11) 2. A doua oferta ca valoare de prt ofertata este declarata cu statut de rezerva. In
situatia in care ofertantul castigator nu se prezinta pentru incheierea si semnarea contractului
de nchiriere, conform prevederilor din Documentatia de nchiriere, titularul dreptului de
administrare are dreptul sa incheie contractul cu ofertantul care este declarat in cadrul licitatie
cu statut de rezerva.
(12). Procesul verbal de evaluare a ofertei va contine urmatoarele informatii :
(a) denumirea si sediul titularului dreptului de administrare ;
(b) obiectul contractului de nchiriere;
(c) denumirea (numele) ofertantilor ;
(d) denumirea (numele) ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei
decizii ;
(e) modificarile si retragerile de oferte ;
(f) existenta garantiilor de participare ;
(g) numele ofertantilor care au fost declarati calificati precum si a celor respinsi,
inclusiv motivele respingerii;
-5-
(h) admiterea sau respingerea propunerii tehnice a ofertantilor ;
(i) denumirea ofertantilor a caror oferta a fost declarata castigatoare si motivele care au
stat la baza acestei decizii ;
(j) clasamentul in functie de pretul ofertat ;
(k) daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii ;
(l) orice alte precizari pe care comisia de evaluare le considera necesare.
Art. 12 Dac pn la expirarea termenului limit de depunere a ofertelor nu se depune
nici o ofert, titularul dreptului de administrare reia procedura de atribuire a contractului de
nchiriere de la data publicrii invitatiei de participare.
Art. 13 n situaia n care dup repetarea procedurii de licitaie se prezint o singur
ofert care ndeplinete cerinele caietului de sarcini, adjudecarea se va face prin negociere,
pornindu-se de la pretul minim prevazut in caietul de sarcini.
Art. 14 (1) Rezultatul licitaiei se comunic n termen de 3 zile tuturor participanilor la
licitaie.
(2) Declararea unui ofertant ca respins se poate face in urmatoarele cazuri:
(a) ofertantul nu a depus documentele de calificare solicitate sau acestea nu indeplinesc
conditiile prevazute in documentatia pentru nchiriere;
(b) informatiile furnizate au fost false, incorecte sau inexacte;
Art. 15 (1). Contestaiile se formuleaz n termen de 3 zile lucrtoare, calculate de la
data comunicrii rezultatului licitaiei, i se depun n acelai loc unde s-au depus ofertele.
(2). Soluionarea contestaiilor se face n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la
data nregistrrii de ctre o comisie constituit n acest scop iar rezultatul se comunic celor n
cauz in termen de 3 zile lucratoare.
(3) Prin decizie a titularului dreptului de administrare se numeste comisia de soluionare
a contestaiilor, din care nu pot face parte persoanele care au analizat i au evaluat ofertele.
(4) n situaia n care contestaia este fondat, comisia prevzut la alin. (2) anuleaz
hotrrea comisiei de evaluare si intocmeste un proces verbal de anulare a licitatiei care se
inainteaza spre validare titularului dreptului de administrare.
(5) In situatia de anulare a licitatiei se reia procedura de licitatie.

SECIUNEA C - Atribuirea contractului de nchiriere


Art. 16 n termen de 7 zile de la mplinirea termenului de contestare sau de la
soluionarea irevocabil a contestaiei, dac o asemenea cale de atac nu a fost formulat,
titularul dreptului de adminstrare are obligaia de a ncheia contractul de nchiriere, n form
scris, cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare.
Art. 17 Refuzul ofertantului declarat ctigtor de a ncheia contractul de nchiriere n
termen de 5 zile lucrtoare atrage reinerea garaniei de participare la licitaie.
Art. 18 n situaia n care ofertantul declarat ctigtor refuz ncheierea contractului de
nchiriere, titularul dreptului de administrare poate ncheia contractul cu ofertantul clasat pe
locul urmtor.

CAP. IV
Dispoziii finale
Art. 19 Contractele de nchiriere ncheiate cu nerespectarea prevederilor din caietul de
sarcini referitoare la pre, durat i destinaie sunt lovite de nulitate.
Art. 20 Contractul de nchiriere va cuprinde n mod obligatoriu prevederile din caietul
de sarcini i alte clauze din Contractul -Cadru convenite de prile contractante n completarea
celor din caietul de sarcini i fr s contravin obiectivelor de nchiriere.

Art. 21 (1). Titularul dreptului de administrare are obligaia de a asigura pstrarea


documentelor care stau la baza ncheierii contractului de nchiriere o perioad de 5 ani de la
data ncetrii contractului.
(2). Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea
tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.

-6-
Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de licitatie nu angajeaza
din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice
sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
(3). Titularul dreptului de administrare isi rezerva dreptul de a anula licitatia in timpul
desfasurarii ei, daca pretul oferit este mai mic decat pretul minim acceptat, caz in care nu va fi
declarat niciun castigator, anuntandu-se o nou licitatie. Anularea licitatiei se poate face numai
dupa ce ofertantii si-au formulat ultima oferta de pret si inainte ca sa fie declarat vreun
castigator.
(4). Decizia de anulare a licitatiei nu creaza vreo obligatie a titularului dreptului de
administrare fata de ofertanti, cu exceptia returnarii garantiei de participare.
(5) Titularul dreptului de administrare are obligaia de a anula aplicarea procedurii de
licitaie n urmtoarele situaii:
a) dac pe parcursul analizei, evalurii i/sau finalizrii procedurii de nchiriere se
constat erori sau omisiuni n cadrul documentaiei de nchiriere, iar titularul dreptului de
administrare se afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective;
b) n alte cazuri specificate n mod expres prin caietul de sarcini.
(6) n cazul prevzut la alin. (5), titularul dreptului de administrare are obligaia de a
comunica n scris tuturor participanilor la procedura de licitaie, n cel mult 3 zile lucrtoare de
la data anulrii, att motivul concret care a determinat decizia de anulare, ct i ncetarea
obligaiilor pe care acetia i le-au creat prin depunerea de oferte.

Contrasemneaz:
PREEDINTE, SECRETAR AL JUDEULUI,
Alin Tie Simona Gaci

-7-
ROMNIA
JUDEUL CLUJ Anexa nr. 2
CONSILIUL JUDEEAN la Hotrrea nr. 65/2012

CONTRACT-CADRU
de nchiriere a bunurilor imobile, respectiv a spaiilor cu alt destinaie dect cea de
locuin, din domeniul public i privat al judeului Cluj, aflate n administrarea
Consiliului Judeean Cluj, societilor comerciale, regiilor autonome, serviciilor i
instituiilor de sub autoritatea acestuia

CAP. I - Prile contractante


..................(titularul dreptului de administrare/folosin)........, cu sediul n
localitatea ..............................., judeul/sectorul ............., str. .......................... nr. ......,
cont .............. nr. ............, deschis la .................., cod fiscal ........, reprezentat/reprezentat
prin ...................., avnd funcia de ............., n calitate de locator,
i
...........................................................(persoana juridic), cu sediul n
localitatea ......................., judeul/sectorul ......................, str. ...................... nr. .........,
nregistrat la Oficiul Naional al Registrului Comerului sub nr. .......................
din ......................., cont nr. .............., deschis la ................................, cod fiscal .......................,
reprezentat prin ........................, avnd funcia de ........................., n calitate de locatar,
sau
........................................................... (persoana fizic), cu domiciliul n
localitatea ......................., judeul/sectorul ......................, str. ...................... nr. ........., identificat
cu B.I./C.I. seria .., nr. , emis de la data de .. n calitate de
locatar,

au convenit ncheierea prezentului contract de nchiriere, cu respectarea urmtoarelor clauze:

CAP. II - Obiectul contractului


Art. 1 Locatorul se oblig s asigure locatarului folosina bunului
imobil ....................., situat n .........................., avnd datele de identificare prevzute n anexa
nr. 1, care face parte integrant din prezentul contract de nchiriere - cadru.
Art. 2 Locatorul pred locatarului bunul imobil la data de .................. . Predarea-
primirea bunului se va consemna n procesul-verbal de predare-primire, care va fi ncheiat,
datat, semnat i tampilat de prile contractante, menionndu-se totodat starea fizic a
imobilului, dotrile i utilitile de care acesta beneficiaz n momentul predrii-primirii.

CAP. III - Scopul contractului


Art. 3 Bunul imobil este dat n folosina locatarului pentru ...............
(destinaia)............ .
CAP. IV - Durata contractului
Art. 4 (1) Prezentul contract de nchiriere se ncheie pe o perioad de ............. luni/ani,
cu ncepere de la data de ................... i pn la data de ............... .
(2) La expirarea contractului tacita relocaiune nu va opera.

CAP. V - Preul contractului i modalitile de plat


Art. 5 Preul nchirierii - chiria - este de .................. lei/mp/lun/fr TVA.
Art. 6 Plata chiriei se face lunar, pn pe data de 15 a lunii curente pentru luna n curs.

CAP. VI - Garanii
Art. 7 n termen de 3 zile de la data semnrii contractului de nchiriere, locatarul va
depune o garantie de buna executie contractual, care este destinat garantrii de ctre locatar a
tuturor obligaiilor de plat i de semnare a procesului verbal de predare primire, ctre locator,
nscute din licitaia n urma creia s-a ncheiat prezentul contract sau din contractul nsui.

-1-
Aceast garanie va fi valabil pe toat perioada de derulare a contractului, la care se
adaug 60 zile calendaristice de la data expirrii contractului de nchiriere. Contractul intr n
vigoare doar de la data constituirii garaniei de bun execuie contractual. n caz contrar,
prezentul contract va fi reziliat de drept, fr a fi necesar intervenia instanei de judecat.
Art. 8 n cazul n care locatarul ntrzie plata facturilor ctre locator cu mai mult de 5 de
zile, locatorul are dreptul s ncaseze debitul din garania de bun execuie contractual.
Locatorul este singurul n msur s i manifeste dreptul de a opta pentru a ncasa debitul din
garania de bun execuie.
Art. 9 Locatarul are obligaia de a rentregi garania de buna execuie n termen de 5
(cinci) zile de la data ncasarii debitului din garanie de ctre locator. n cazul necompletrii
garaniei de bun execuie contractual de ctre locatar ntr-un termen de 5 zile de la data
ncasrii ei de ctre locator, contractul se reziliaz de drept, fr a fi necesar notificarea
prealabil a locatarului sau fr intervenia instanei de judecat. n acest caz locatarul se oblig
la plata tuturor debitelor (inclusiv dobnda penalizatoare) pn la data rezilierii contractului.
Art. 10 n cazul n care locatarul nu semneaz, din culpa sa, Procesul-verbal de predare
primire a spaiului sau nu achit sumele cu titlu de chirie, dobnd penalizatoare, sau
contravaloare a utilitilor, sau a oricror alte obligaii ce decurg din derularea prezentului
contract, locatorul are dreptul s ncaseze garania de bun execuie contractual, cu titlu de
daune interese.
Art. 11 La terminarea perioadei de nchiriere, n cazul n care locatarul nu nregistreaz
debite fa de locator, acesta din urm se oblig s returneze garania depus de locatar, la
cererea acestuia, ntr-un termen de 30 de zile, dup deducerea tuturor obligaiilor ctre locator
i dup semnarea acordului de reziliere de ctre ambele pri. Cheltuielile aferente operaiunilor
bancare vor fi suportate de locatar.

CAP. VII - Obligaiile prilor

SECIUNEA 1 - Obligaiile locatorului


Art. 12 Locatorul se oblig:
a) s predea locatarului bunul nchiriat mpreun cu toate accesoriile sale n stare
corespunztoare utilizrii acestuia;
b) s menin bunul n stare corespunztoare de folosin pe toat durata nchirierii;
c) s ntreprind tot ceea ce este necesar pentru a asigura n mod constant locatarului
folosina linitit i util a bunului, fiind dator s se abin de la orice fapt care ar mpiedica,
diminua sau stnjeni o asemenea folosin
Art. 13 Locatorul poate s controleze periodic bunul imobil nchiriat pentru a verifica
dac acesta este folosit conform scopului pentru care a fost ncheiat contractul.
Acest control se exercit fr a stnjeni folosina bunului imobil de ctre locatar.

SECIUNEA a 2-a - Obligaiile locatarului


Art. 14 Locatarul are urmtoarele obligaii principale:
a) s ia n primire bunul nchiriat;
b) s plteasc chiria n cuantumul i la termenul stabilite prin contract;
c) s ntrebuineze, pe toat durata nchirierii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu
bun-credin i potrivit destinaiei care rezult din contract, purtnd rspunderea pentru toate
pagubele produse din culpa sa;
d) s suporte pe toat durata contractului, cheltuielile referitoare la utilitile consumate
pentru folosina bunului imobil;
e) s execute la timp i n bune condiii lucrrile de ntreinere i reparaii normale ce i
incumb, n vederea meninerii bunului imobil n starea n care l-a primit n momentul
ncheierii contractului;
f) s foloseasc bunul cu pruden i diligen;
g) s nu tulbure desfurarea celorlalte activiti desfurate n cadrul imobilului;
h) s rspund pentru distrugerea total sau parial a bunului imobil, care s-ar datora
culpei sale;

-2-
i) s permit examinarea bunului de ctre locator la intervale de timp rezonabile n
raport cu natura i destinaia bunului, precum i de ctre cei care doresc s l cumpere (dac
este cazul) sau care, la ncetarea contractului, doresc s l nchirieze, fr ns ca prin aceasta s
i se cauzeze o stnjenire nejustificat a folosinei bunului.
j) s nu aduc modificri bunului imobil nchiriat, dect cu acordul prealabil, n scris, al
locatorului i cu respectarea legislaiei n vigoare, respectiv obinerea autorizaiei de
construcie;
k) s restituie bunul la ncetarea, din orice cauz, a contractului de nchiriere n starea n
care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, lundu-se n considerare gradul
normal de uzur;
l) s rspund integral pentru deteriorrile aduse spaiului de ctre persoanele aduse de
acesta n spaiu, precum prepuii, vizitatorii etc., inclusiv cele cauzate de incendiu, dac nu
dovedete c au survenit fortuit;
m) s execute la timp i n condiii optime reparaiile locative, de ntreinere a
imobilului nchiriat, inclusiv ale instalaiilor accesorii acestuia care permit furnizarea
utilitilor.
n) dup ncetarea contractului, pe baza documentelor prezentate de locator, locatarul se
obliga s achite toate cheltuielile ce-i revin, aferente ntregii perioade ct a beneficiat de
prevederile contractului.
Art. 15 (1) Locatorul este obligat s efectueze toate reparaiile care sunt necesare pentru
a menine bunul n stare corespunztoare de ntrebuinare pe toat durata nchirierii, conform
destinaiei stabilite.
(2) Sunt n sarcina locatarului reparaiile locative, a cror necesitate rezult din
folosina obinuit a bunului.
(3) Dac, dup ncheierea contractului, se ivete nevoia unor reparaii care sunt n
sarcina locatorului, iar acesta din urm, dei ncunotinat, nu ncepe s ia de ndat msurile
necesare, reparaiile pot fi fcute de locatar. n acest caz, locatorul este dator s plteasc, n
afara sumelor avansate de locatar, dobnzi socotite de la data efecturii cheltuielilor.
(4) n caz de urgen, locatarul l poate ntiina pe locator i dup nceperea
reparaiilor, dobnzile la sumele avansate neputnd curge dect de la data ntiinrii.
Art. 16 (1) Locatorul garanteaz contra tuturor viciilor lucrului care mpiedic sau
micoreaz folosirea lui, chiar dac nu le-a cunoscut la ncheierea contractului i fr a ine
seama dac ele existau dinainte ori au survenit n cursul nchirierii.
(2) Locatorul nu rspunde pentru viciile care erau aparente la data ncheierii
contractului i pe care locatarul nu le-a reclamat.
Art. 17 (1) Dac locatorul nu nltur viciile n cel mai scurt termen, locatarul are
dreptul la o scdere proporional a chiriei. n cazul n care viciile sunt att de grave nct, dac
le-ar fi cunoscut, locatarul nu ar fi nchiriat bunul, el poate rezilia contractul, n condiiile legii.
(2) Atunci cnd aceste vicii aduc vreun prejudiciu locatarului, locatorul poate fi obligat
i la daune-interese, n afar de cazul cnd dovedete c nu le-a cunoscut i c, potrivit
mprejurrilor, nu era dator s le cunoasc.
Art. 18 (1) Locatorul are dreptul de a pstra lucrrile adugate i autonome efectuate
asupra bunului pe durata nchirierii i nu poate fi obligat la despgubiri dect dac locatarul a
efectuat lucrrile cu acordul prealabil al locatorului.
(2) Dac lucrrile au fost efectuate fr acordul prealabil al locatorului, acesta poate
alege s cear locatarului aducerea bunului n starea iniial, precum i plata de despgubiri
pentru orice pagub ar fi cauzat bunului de ctre locatar.
(3) n cazul n care nu a avut acordul prealabil al locatorului, locatarul nu poate invoca,
n niciun caz, dreptul de retenie.
Art. 19 (1) Dac n timpul nchirierii bunul are nevoie de reparaii care nu pot fi
amnate pn la sfritul nchirierii sau a cror amnare ar expune bunul pericolului de a fi
distrus, locatarul va suporta restrngerea necesar a nchirierii cauzat de aceste reparaii.
(2) Dac totui reparaiile dureaz mai mult de 10 zile, preul nchirierii va fi sczut
proporional cu timpul i cu partea bunului de care locatarul a fost lipsit.

-3-
(3) Dac reparaiile sunt de aa natur nct, n timpul executrii lor, bunul devine
impropriu pentru ntrebuinarea convenit, locatarul poate rezilia contractul.

CAP. VIII - Rspunderea contractual, dobnda penalizatoare i daune-interese


Art. 20 Prezentul contract de nchiriere constituie titlu executoriu pentru plata chiriei
la termenele i n modalitile stabilite n contract.
Art. 21 Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor
prevzute n prezentul contract, prile rspund potrivit prevederilor legii.
Art. 22 Neplata la termen a chiriei atrage o dobnd penalizatoare, pentru fiecare zi
de ntrziere, ncepnd cu prima zi care urmeaz aceleia n care suma a devenit exigibil,
calculat conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 13/2011 privind dobnda legal
remuneratorie i penalizatoare pentru obligaii bneti, precum i pentru reglementarea unor
msuri financiar-fiscale n domeniul bancar.
Art. 23 Partea n culp se oblig s plteasc despgubiri proporionale cu paguba
suferit de cealalt parte pentru nerespectarea parial sau total ori pentru ndeplinirea
defectuoas a clauzelor contractuale.

CAP. IX - Rezilierea contractului


Art. 24 Rezilierea contractului poate avea loc atunci cnd:
(1) Una dintre prti nu-i execut obligaiile, fapt pentru care cealalt parte va fi n drept
s considere contractul ca desfiinat de plin drept i fr vreo alt formalitate legal. Locatorul
va notifica locatarului rezilierea contractului, locatarul avnd obligaia de a elibera spaiul n
termen de maxim 10 zile calendaristice de la data transmiterii notificrii.
(2) Pentru cauze de nendeplinire culpabil, parial sau total, a obligaiilor
contractuale asumate.
(3) Locatorul i rezerv dreptul, iar locatarul este de acord, de a nceta de drept i
imediat prezentul contract, n cazul ridicrii definitive i irevocabile a Autorizaiei de
desfurare a activitii locatarului sau din orice cauz cu privire la dreptul locatarului de a
desfura activitatea n scopul creia a fost nchiriat spaiul.
Art. 25 (1) Depirea termenului de plat a chiriei i a contravalorii utilitilor cu 60
zile de la data scadenei, conduce la rezilierea de drept a prezentului contract i executarea
valorii garaniei constituite n acest sens, fr nici o alt notificare prealabil i fr intervenia
vreunei instane de judecat, conform prezentului pact comisoriu de gradul IV.
(2) Totodat, n cazul n care locatarul nu achit chiria sau utilitile datorate,
locatorul va fi n drept ca la scadena datoriilor neachitate, s procedeze la ntreruperea
furnizrii de utiliti ctre bunul imobil ce face obiectul prezentului contract, fr vreo
notificare sau ntiinare prealabil n acest scop. Locatarul va fi obligat s suporte costul
repornirii furnizrii utilitilor, dac acest cost va exista, i aceasta numai dup achitarea tuturor
datoriilor astfel nscute.

CAP. X - Fora major


Art. 26 Fora major, legal notificat, exonereaz de rspundere partea care o invoc
n condiiile legii.

CAP. XI - Subnchirierea i cesiunea


Art. 27 Subnchirierea n tot sau n parte a bunului imobil sau cesiunea contractului
de nchiriere unui ter se va face cu acordul titularului dreptului de administrare.

CAP. XII - ncetarea contractului


Art. 28 nchirierea nceteaz prin:
a) acordul de voin al prilor;
b) expirarea termenului;
c) pieirea bunului;
d) rezilierea pentru neexecutarea obligaiilor;
e) n cazul nstrinrii bunului nchiriat;

-4-
f) denunare unilateral;
g) ntrzierea mai mare de 60 zile la plata chiriei sau utilitilor i facilitilor;
h) caz fortuit sau caz de for major;
i) pronunarea fa de una din pri a unei sentine de deschidere a procedurii
insolvenei;
j) din orice alte clauze prevzute de lege.

CAP. XIII - Litigii


Art. 29 Orice litigiu izvort din ncheierea, executarea, modificarea, ncetarea i
interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluiona pe cale amiabil, iar dac acest lucru
nu este posibil, va fi supus spre soluionare instanelor romne de drept comun.

CAP. XIV - Dispoziii finale


Art. 30 Legea aplicabil prezentului contract este legea romn.
Art. 31 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiional
semnat i tampilat de ambele pri.
Art. 32 Orice comunicare ntre pri trebuie expediat la adresele menionate n cap.
I, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea
expedierii acestuia. n situaia n care comunicarea se face prin pot, aceasta va fi considerat
primit la data menionat pe confirmarea de primire, iar n cazul n care comunicarea se face
prin fax, aceasta va fi considerat recepionat n ziua expedierii acestuia.
Art. 33 Anexele fac parte integrant din prezentul contract i se ncheie n acelai
numr de exemplare ca i contractul.

Prezentul contract s-a ncheiat astzi ..............., la ................, n (dou) exemplare,


cte unul pentru fiecare parte.

Locator, Locatar,
................... .................

Contrasemneaz:
PREEDINTE, SECRETAR AL JUDEULUI,
Alin Tie Simona Gaci

-5-