Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI VASLUI

Adresa postala: STR.HAGI CHIRIAC, NR.1, VASLUI,JUDETUL VASLUI, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730120, Romania, Punct(e) de contact: IULIAN
CRISTEA, Tel. +40 235303487, Email: logistica_vs@yahoo.com, Fax: +40 235318257, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA SPECIFICA (PENTRU CONCESIUNI) SI/SAU DOCUMENTELE SUPLIMENTARE


(INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA
AGENTIA PENTRU AGENDA DIGITALA A ROMNIEI S.E.A.P.

Adresa postala: str. Italiana, nr. 22, sector 2, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997, Email: contact.companii@e-
licitatie.ro, Fax: +40 213032937, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA
AGENTIA PENTRU AGENDA DIGITALA A ROMNIEI S.E.A.P.

Adresa postala: str. Italiana, nr. 22, sector 2, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997, Email: contact.companii@e-
licitatie.ro, Fax: +40 213032937, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Ordine si siguranta publica

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2017 16:19 Pagina 1/7


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Contract de executie lucrari avnd ca obiect Achizitionare lucrari de consolidare si modernizare imobil sediu I.P.J. Vaslui

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Vaslui, str. Hagi Chiriac, nr. 1, jud. Vaslui

Codul NUTS: RO216 - Vaslui

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Contract de executie lucrari cu o durata de 36 luni la obiectivul Sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui din mun. Vaslui, str.
Hagi Chiriac, nr. 1, jud. Vaslui. Acesta cuprinde urmatoarele tipuri de lucrari: lucrari constructii (consolidare si modernizare); lucrari instalatii
electrice interioare si exterioare; lucrari retele exterioare si alimentare cu energie electrica; lucrari instalatii sanitare/ termice/termoventilatie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

39100000-3 Mobilier (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata, fara TVA, a contractului ce urmeaza a fi atribuit data prin proiectul nr. 7177/2014/2015/2016 al Grupul de Proiectare n
Constructii al M.A.I., nr. 397/2015 ntocmit de catre SC FOCALITY SRL Iasi si nr. 1485/2016, ntocmit de catre S.C. PROGAZ INSTALATII
S.R.L. Vaslui este dupa cum urmeaza :
14.692.312,82 lei fara T.V.A., n aceasta nefiind inclusa contravaloarea lucrarilor neprevazute. Din aceasta, suma de 426.840,00 lei fara
T.V.A. reprezinta contravaloarea dotarilor care nu sunt puse n opera la realizarea lucrarilor. Preturile unitare contractate ramn ferme (nu
se actualizeaza) pe toata perioada contractului.
Contractul de achizitie publica poate fi modificat fara organizarea unei noi proceduri de atribuire n conformitate cu prevederile art. 221 din
Legea 98/2016 privind achizi?iile publice.
Lucrarile neprevazute vor fi dispuse prin dispozitie de santier, iar executantul va realiza aceste lucrari pe baza unei oferte, respectnd
preturile unitare contractate. Dupa nsusirea de catre achizitor a ofertei prezentate de executant se va ncheia un act aditional care va sta la
baza nceperii lucrarilor.
Pentru lucrarile neprevazute ce rezulta din modificarea cantitatilor, valoarea se va calcula pe baza preturilor unitare contractate.
Pentru lucrarile neprevazute necuprinse n proiecte, detalierea acestora se va face avndu-se n vedere, n mod explicit urmatoarele:
materiale, manopera, utilaj, transport si costuri indirecte precum si preturile de piata.
Valoarea estimata fara TVA: 14,692,312.82 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


36 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2017 16:19 Pagina 2/7


Fisa de date
Cuantumul garantiei de participare (GP), stabilit n conf. cu prev. art. 35 al. 4 din H.G. 395/2016, este de 146.923,10 lei.
GP se constituie n una din formele prev. la art. 36 din H.G. 395/2016.
GP trebuie sa fie irevocabila. Aceasta trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului,
pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante (AC), cel mai trziu la data si ora-
limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a GP este de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Pentru
garantia constituita n alta valuta, data de referinta a echivalentei va fi cursul stabilit de BNR cu 5 zile lucratoare nainte de data limita de
depunere a ofertelor.
AC are obligatia de a retine GP atunci cnd ofertantul se afla n oricare din situatiile prevazute de art. 37 din H.G. 395/2016. GP se restituie
in conf. cu prev. art.38 din H.G. 395/2016
Contul de Trezorerie: RO07TREZ6565005XXX000244, Cod fiscal 4226338.
Observatie: Eventualele neconcordante cu privire la ndeplinirea conditiilor de forma ale GP, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea,
se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii n maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor, sub
sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul fara T.V.A. al contractului. Mod de constituire: conform prevederilor art. 39 si
art. 40 din H.G. nr. 395/2016. n termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti, si devine anexa la
contract.
Garantia de buna executie va fi retinuta/restituita n conditiile prevazute de art. 41 si 42 alin.4 din H.G. nr. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Sursa de finantare bugetul de stat.


Platile prin Trezorerie, cu OP.
Ofertantul cstigator va detine cont la Trezorerie n conf. cu O.M.F. nr.1235/2003.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d) O.U.G. nr. 58/2016;


e) HG 866/2016;
f) Normativul I 13 / 2002 privind proiectarea si executarea instalatiilor de ncalzire centrala ;
g) Normativul I 6 /1997 privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ;
h) Normativul I 9 /1994 ;
i) Normativul C 56 ;
j) Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice;
k) Normativul P 118 / 1999 Siguranta la foc a constructiilor;
l) Legea nr. 10/1995, Sectiunea a II a , privind obligatiile si raspunderile proiectantilor;
m) Legea nr.137/1995;
n) Legea nr.655/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr. 343/2000;
o) Norme generale de protectie a muncii editia 2002 ;
p) Legea nr.346/ 2002;
q) Ordin nr. 508/2002- privind aprobarea Normelor generale de protectie a muncii ;
r) Ordin nr. 136/1995 privind aprobarea normelor specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul si turnarea betoanelor si
pentru executarea lucrarilor din beton.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2017 16:19 Pagina 3/7


Fisa de date
Se solicita urmatoarele :
Se va prezenta DUAE de catre ofertan?i (inclusiv pentru asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?inatori) n conformitate cu prevederile art 193
alin 1 din Legea 98/2016 ca prima dovada a nencadrarii n situa?iile de excludere ?i a ndeplinirii cerintelor solicitate. DUAE poate fi
descarcat din SEAP n vederea completarii si depunerii la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni de
completare a DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).
Odata cu depunerea DUAE ofertan?ii vor prezenta angajamentul ter?ului sus?inator (impreuna cu documente anexe la angajament din
care rezulta modul efectiv din care se va materializa sus?inerea acestora), acordul de asociere ?i acordul de subcontractare.
Documentele care probeaza ndeplinirea celor asumate n DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ ter? sus?inator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila!
Ofertantii, tertii, sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca n situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice. Pentru a demonstra nencadrarea n situatiile enumerate operatorul economic va completa DUAE, urmnd
ca documentele justificative, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc n clasamentul
intermediar, la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa cum urmeaza :
-certificate constatatoare si certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc.), la momentul prezentarii documentelor. Ofertantii care sunt
rezidenti ntr-un alt stat vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara n care acestia sunt rezidenti,
prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor catre bugetul de sta si local, n conformitate cu legislatia din
tara de rezidenta, la momentul prezentarii documentelor;
-cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
-dupa caz, documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.2, art. 167
alin 2 si art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
? Formularul D Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea conflictului de interese (situatii prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea
98/2016).
Persoanele ce detin functii de decizie n cadrul autoritatii contractante sau pot influenta continutul documentatiei de atribuire/ procedura de
atribuire sunt : PAN?IRU GABRIEL DORU Inspector sef, MAXIMIUC PETRU Adjunct al sefului de inspectorat, APOSTOL CATALIN
Contabil sef, DAVID ANCA .Sef Serviciu Logistic, NEGREA LOREDANA consilier juridic, BOGOS ANDREI consilier juridic, CRISTEA
IULIAN VASILE ofiter Compartiment Marketing si Achizitii, CRAIU CRISTINEL agent Compartiment Marketing si Achizitii, LEFTER
GABRIEL ofiter specialist Compartiment A.P.I.I. BOCA SORIN agent Compartiment A.P.I.I., TRIFAN CERASELA agent Compartiment
A.P.I.I., CODAU SIMONA ofiter Compartiment Financiar, LEUSTIAN CLAUDIU agent Compartiment Financiar.
n cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate dect cea romna, documentele vor fi transmise n limba de origine,
nsotite de o traducere autorizata a acestora n limba romna.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la
autoritatile competente.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


? Pentru persoanele juridice/fizice romne: - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de nregistrare n
conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla n niciuna dintre situatiile de anulare
a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate ndeplinire : completare DUAE, urmnd ca documentul justificativ, respectiv ONRC sau pentru ofertantii straini document
echivalent emis n tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc n
clasamentul intermediar, la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerin?a se aplica inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori care vor completa informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui
DUAE distinct.
Nota: Pentru persoanele juridice straine sunt acceptate documente echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta.
Documentele mentionate vor fi transmise n limba de origine, nsotite de o traducere autorizata a acestuia n limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari de construc?ii similare efectuate n ultimii 5 ani, Completare DUAE. Ofertan?ii trebuie sa precizeze n DUAE
continnd valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia urmatoarele informa?ii: numarul ?i data contractelor invocate
din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prezentarea de drept experine?a similara, valoarea, beneficiarii, data ?i numarul
certificari de buna executie conf. art.179 lit.a) din Legea nr.98/2016, care pot documentelor de recep?ie, precum ?i ponderea ?i/sau activita?
fi: contracte/documente doveditoare/documente de receptie emise de ile pentru care au fost responsabili. Operatorii economici pot
beneficiar, prin care ofertantul va face dovada finalizarii n ultimii 5 ani a invoca sus?inerea unui/unor ter?/ter?i/subcontractant/
unor lucrari de construc?ii similare n valoare cumulata de minim 10.000.000 subcontractan?i pentru maximum 50 % din cerin?a. Odata cu
lei, fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. depunerea DUAE ofertan?ii vor prezenta angajamentul ter?ului
sus?inator (impreuna cu documente anexe la angajament din
care rezulta modul efectiv din care se va materializa sus?inerea
acestora), acordul de asociere ?i acordul de subcontractare.
Ofertantul clasat pe primul dupa etapa de evaluare a ofertelor va
prezenta la solicitarea autorita?ii contractante documente
justificative care sa sus?ina informa?iile din DUAE: - procesul-
verbal de recep?ie la terminarea lucrarilor ntocmit n condi?iile
actelor normative care reglementeaza recep?ia lucrarilor, care
sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate n conformitate cu
normele legale n domeniu ?i ca au fost duse la bun sfr?it ?
i/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informa?ii:
beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza
obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data ncheierii contractului) ?i
locul execu?iei lucrarilor.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2017 16:19 Pagina 4/7


Fisa de date
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


64622

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi introdusa n Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (www.e-licitatie.ro), semnata cu semnatura electronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat n conditiile legii.
Ofertantul va elabora propunerea tehnica, astfel nct aceasta sa respecte n totalitate cerintele prevazute n caietul de sarcini, acestea fiind
considerate minime si obligatorii. n situatia nerespectarii acestor cerinte si conditii minime, oferta este considerata neconforma.
Ofertantul are obligatia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliat si complet, n corelatie cu solicitarile din caietul de sarcini si
proiectele tehnice, astfel nct sa permita comisiei de evaluare, identificarea cu usurinta a corespondentei specificatiilor tehnice minime
solicitate cu cele ofertate.
Ofertantul va prezenta informa?ii n legatura cu modul de asigurare a execu?iei tuturor opera?iunilor n conformitate cu reglementarile
legale aplicabile.
Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada capacitatii de a executa lucrarile care fac obiectul prezentei
proceduri de achizitie publica n conformitate cu cerintele prevazute n caietul de sarcini. Ofertantul trebuie sa prezinte comentarii la cerintele
continute n caietul de sarcini, prin care sa demonstreze capacitatea sa de executare a lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri, n
conformitate cu prevederile caietului de sarcini. De asemenea, ofertantul va indica care informatii din cuprinsul propunerii tehnice si/sau din
propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Ofertantul va preciza n cadrul
ofertei partea/par?ile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze ?i datele de indentificare ale subcontractan?ilor propu?i.
Cerintele tehnice din caietul de sarcini si specificatiile tehnice sunt obligatorii, iar nerespectarea uneia dintre acestea, constituie motiv
pentru respingerea ofertei ca inacceptabila, respectiv neconforma.
Propunerea tehnica va contine toate informatiile solicitate si va fi ntocmita n conformitate cu proiectele tehnice ce constituie caietul de
sarcini.
Se vor respecta condi?iile de mediu, sociale ?i cu privire la rela?iile de munca pe toata durata de ndeplinire a contractului de lucrari.
Ofertantii vor prezenta o declara?ie n acest sens, n care vor indica ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, n conformitate cu legislatia n vigoare la nivel national.
Institutiile competente de la care operatorii economici interesati pot solicita informatii referitoare la protectia muncii si conditiile de munca
sunt Ministerul Muncii Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vrstnice, accesnd site-ul www.mmuncii.ro, pentru sanatatea lucratorilor,
Ministerul Sanatatii accesnd site-ul www.ms.ro, iar pentru condi?iile de mediu Ministerul Mediului, accesnd site-ul www.mmediu.ro.
Asocia?ii/subcontractan?ii propu?i trebuie sa respecte acelea?i obliga?ii ca ?i ofertan?ii n domeniul mediului, social ?i cu al rela?iilor de
munca.
Vor fi acceptate doar ofertele care se ncadreaza in parametrii tehnici precizati de autoritatea contractanta in documentatia de atribuire sau
oferte care au un nivel tehnic superior.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2017 16:19 Pagina 5/7


Fisa de date
Propunerea financiara va fi introdusa n Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (www.e-licitatie.ro), criptata cu ajutorul unei aplicatii
disponibila n sistemul electronic.
Propunerea financiara va fi exprimata pentru valoarea totala a contractului, n lei fara T.V.A., cu maxim doua zecimale, conform Formularului
de oferta J si anexei, precum si formularele F1, F2, F3, F4, F5 si F6 prevazute n Hotarrea nr. 907 din 29.11.2016 (unde este cazul).
Formularul F3, pentru fiecare categorie de lucrari n parte, va fi nsotit de listele cuprinznd consumurile de resurse materiale, cu mna de
lucru, de ore functionare a utilajelor de constructii si de cheltuieli privind transporturile, respectiv formularele : C6, C7, C8, C9.
Propunerea financiara se va ntocmi obligatoriu pentru cantitatile maxime prevazute a proiectelor si vor ramne ferme pe toata perioada de
valabilitate a acestuia. Nu se permite depunerea unei oferte pentru cantitati diferite.
Propunerea financiara va cuprinde toate cheltuielile ocazionate de executarea lucrarilor solicitate, inclusiv transportul, manipulare, forta de
munca, etc. la locul de executie al beneficiarului, mai putin TVA.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si documentele care o nsotesc.
n cazul asocierilor de operatori economici care depun oferta comuna, propunerea financiara va fi prezentata sub forma unui document
comun, ntocmit de liderul asociatiei si semnat de catre toti membrii asociatiei.
Nu se accepta oferte alternative. Nu se admite ofertarea de preturi conditionate. Oferta financiara va reflecta toate costurile ofertantului. n
cazul n care oferta contine preturi conditionate aceasta va fi declarata neconforma. Nu se accepta oferte partiale. Se vor respinge orice
propuneri de modificare a clauzelor contractuale care vor contraveni intereselor entitatii contractante sau care vor ncalca prevederile
documentatiei de atribuire (ex. clauzele obligatorii).
Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertele financiare care vor depasi limita fondurilor ce pot fi disponibilizate vor fi considerate inacceptabile n baza prevederilor art. 137 alin.
1) lit. e) din H.G. nr. 395/2016.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Oferta va fi depusa n mod electronic prin intermediul portalului SEAP la adresa www.e-licitatie.ro.
Documentele solicitate numerotate, semnate si stampilate (acolo unde este cazul) si apoi scanate, se vor depune n SEAP si vor purta
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat n conditiile legii,
conform prevederilor art. 60 al. 4 din HG nr. 395/2016. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel nct oferta sa fie transmisa n SEAP
pna la data limita de depunere a ofertelor, mentionata n cadrul anuntului de participare conform prevederilor art. 60 alin (1) din HG nr.
395/2016.
La rubrica creata de aplicatia SEAP se va crea 1 (unu) fisier denumit Garantia de participare care contine garantia de participare.
Instrumentul de garantare sau OP se scaneaza, se semneaza electronic cu semnatura electronica extinsa si se ataseaza n fisierul mai sus
mentionat.
La rubrica creata de aplicatia SEAP se va crea 1 (unu) fisier denumit "Etapa de ofertare" care cuprinde DUAE si declaratia art. 60 din Legea
98/2016;
La rubrica creata de aplicatia SEAP se va crea 1 (unu) fisier denumit "propunere financiara" completata conform precizarilor sectiunii IV.4.2
din fisa de date (n aplicatia SEAP se pot marca aceste documente ca oferta financiara si devin accesibile autoritatii contractante doar dupa
declararea admisibilitatii ofertei);
Valoarea ofertata (pretul total) n lei fara TVA se nscrie n spatiul special destinat de aplicatie, care necesita criptare, pentru propunerea
financiara.
La rubrica creata de aplicatia SEAP se va crea 1(unu) fisier denumit "propunere tehnica" completata conform precizarilor sectiunii IV.4.1. din
fisa de date;
Ofertele care contin Declaratia potrivit art. 60 din legea nr.98/2016, DUAE, propunerea tehnica si financiara, care nu sunt semnate cu
semnatura electronica extinsa, vor fi respinse. Ofertele depuse dupa termenul limita de primire sau n alta parte dect n SEAP, vor fi
respinse. n cazul asocierii, liderul asocierii va depune oferta n SEAP, din contul de operator economic al acestuia.
Modificarea si retragerea ofertei: Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta pna la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor.
Ofertantul poate modifica con?inutul ofertei, pna la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta nu este
raspunzatoare n legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pna la data si ora limita, stabilita n
documentatia de atribuire.
Prin depunerea ofertei se prezuma acceptarea de catre ofertant a clauzelor stabilite n cadrul proiectului de contract anexat la prezenta
documentatie. Autoritatea contractanta va accepta formularea de amendamente, de catre ofertant, la clauzele contractuale specifice.
Autoritatea contractanta si rezerva dreptul de a respinge oferta daca obiectiunile si/sau propunerile de modificare a clauzelor contractuale
sunt n mod evident dezavantajoase pentru aceasta.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2017 16:19 Pagina 6/7


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


? n cazul n care, n urma clasamentului stabilit de SEAP, comisia de evaluare constata ca pe primul loc sunt clasate doua sau mai multe
oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita din nou ofertantilor n cauza propunerile financiare, exprimate n lei fara T.V.A., cu
maxim patru zecimale, care se vor depune n plic nchis la sediul autoritatii contractante. Acestea se vor depune n termen de 2 zile de la
solicitarea acesteia la sediul autoritatii contractante.
? Contractul se va ncheia cu operatorul economic clasat pe locul nti, cu pretul rezultat n urma desfasurarii procedurii.
Autoritatea contractanta va lua n considerare, n baza criteriului de atribuire pretul cel mai scazut ofertele finale transmise de ofertantii
participanti.
? Toate documentele postate n SEAP vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor
de servicii de certificare acreditat n conditiile legii, n conformitate cu prevederile art. 60 alin. 4 din H.G. nr. 395/2016.
Oferta este considerata inacceptabila n situatia n care oferta si documentele care o nsotesc nu sunt semnate cu semnatura electronica
extinsa, n conformitate cu dispozitiile art. 137 alin. 2 lit. j din H.G. nr. 395/2016.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de art. 6 alin (1) lit.b) si respectiv art. 8 alin (1) lit.b) din Legea nr. 101 din 19 mai
2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compatimentul Juridic din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui

Adresa postala: str. Hagi Chiriac Nr. 1, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730120, Romania, Tel. +40 235303012, Email: politia@vs.politiaromana.ro, Fax:
+40 235311352

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2017 16:19 Pagina 7/7