Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Comuna Cozmesti (Primaria)

Adresa postala: localitatea Balesti, comuna Cozmesti, judetul Vaslui, Localitatea: Balesti, Cod postal: 737177, Romania, Punct(e) de contact: SIMA
HRISTACHE, Tel. +40 235346067, Email: elasima@yahoo.com, elena_tanase2002@yahoo.com, Fax: +40 235346067, Adresa profilului cumparatorului
(URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
unitate administrativ teritoriala

Activitate (Activitati)
Altele: servicii publice locale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-02-2017 00:53 Pagina 1/9


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Proiectare, asistenta tehnica si executie de lucrari pentru obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I IV
FASTACI SAT FASTACI, COMUNA COZMESTI, JUDETUL VASLUI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: COMUNA COZMESTI

Codul NUTS: RO216 - Vaslui

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Se propune atribuirea unui contract de proiectare si executie lucrari privind REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I
IV FASTACI SAT FASTACI, COMUNA COZMESTI, JUDETUL VASLUI, asa cum sunt acestea descrise in documentele caietului de sarcini.
Valoarea totala estimata pentru acest obiectiv este de 785.369,14 lei fara TVA, reprezentand 176.044,36 euro la cursul BNR din 22.07.2016
1 euro = 4,4612 lei, conform devizului general. Valoarea estimata , este formata din valoarea estimata in devizul general al investitiei, pe
capitole bugetare astfel: Cap. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului = 0,00 lei; Cap. 2 Cheltuieli pentru infrastructura si utilitati =
182.323,49 lei; Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza = 573.467,29 lei; Cap. 5.1 Organizare de santier = 12.374,35 lei ; Cap. 3.3
Cheltuieli cu servicii de proiectare tehnica = 12.903,01 lei ; Cap. 3.6 Asistenta tehnica din partea proiectantului: 4.301,00 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se propune atribuirea unui contract de proiectare si executie lucrari privind REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I
IV FASTACI SAT FASTACI, COMUNA COZMESTI, JUDETUL VASLUI, asa cum sunt acestea descrise in documentele caietului de sarcini.
Valoarea totala estimata pentru acest obiectiv este de 785.369,14 lei fara TVA, reprezentand 176.044,36 euro la cursul BNR din 22.07.2016
1 euro = 4,4612 lei, conform devizului general.
Valoarea estimata fara TVA: 785,369.14 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


14 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da

Ajustarea pretului contractului se va realiza n urmatoarele situatii:


(1) n cazul n care survin circumstante imprevizibile si/sau independente de vointa partilor, cum ar fi ( fara sa se rezume numai la acestea ) :
a) modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta n cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul
contractului ; b) servicii sau lucrari suplimentare care nu au fost incluse in Contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea
indeplinirii acestuia;
(2) pentru restul ramas de executat dupa primele 12 luni de la data semnarii contractului, doar in baza unui act aditional de prelungire la
contract semnat bilateral, pe baza indicilor preturilor de consum publicati de Institutul National de Statistica. Formula de calcul pentru
actualizarea pretului contractului este : Sn=S0*IPC/100, unde :
Sn = valoarea actualizata a situatiei lunare de lucrari pentru luna de decontare n.
S0 = valoarea situatiei lunare de lucrari in luna de decontare n calculata in preturi valabile la data semnarii contractului.
IPC = indicele preturilor de consum total aferent perioadei de la implinirea termenului de 12 luni de la semnarea contractului pana la
emiterea situatiei de lucrari supusa ajustarii.
Modificarea contractului se poate face doar cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea 98/2016.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-02-2017 00:53 Pagina 2/9
Fisa de date
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Cuantumul garantiei de participare: 7.000 lei . Perioada de valabilitate: 120 zile ncepnd cu termenul limita de primire a ofertelor. n cazul
depunerii de oferte n asociere, garantia de participare trebuie constituita n numele asocierii si sa mentioneze ca acopera n mod solidar toti
membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa n alta limba dect romna va fi prezentata n original si va fi nsotita
de traducerea autorizata n limba romna. Pentru garantiile constituite n alta moneda (valuta), echivalenta n lei se va face la cursul
comunicat de BNR la data publicarii invitatiei de participare.
Garantia de participare se constituie se constituie n conformitate cu prevederile art. 35 din HG nr. 395 /2016 astfel: prin virament bancar, cu
conditia confirmarii de catre banca pana la data depunerii ofertelor in SEAP, in cont, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile
legii de o societate bancara sau de asigurari. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata in original la sediul
autoritatii contractante pina cel mai trziu la data limita de depunere a ofertei in SEAP.
Dovada constituirii garantiei de participare se va depune si in SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 40 din HG 395 / 2016
printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la
contract. Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din situatiile de plata. Contractantul are obligatia de a
deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie, conform art. 40 alin. 5 din H.G. nr. 395/2016. Suma initiala depusa in
acest cont de garantie de catre contractant , nu va fi mai mica de 0,5% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri bugetare - buget local si bugetul de stat.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;


b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, Comuna Cozmesti:
Primar : SIMA HRISTACHE
Viceprimar: VOICU GABRIEL
Secretar: DRAGOMIR MIHAELA
Contabil : GRUMEZA GABRIELA
Responsabil achizitii publice : SIMA MIHAELA NARCISA
Consilier urbanism : SIMA MIHAELA NARCISA
Consilierii locali ai comunei: DANILA IRINA, TRUFIA DUMITRU, BUSUIOC MARIAN, ENE STELIAN, PAIU MIHAI, APORACITEI VASILE,
MELINTE MIHAITA, TANASE VASILE, MARHODIN GHEORGHE.
Reprezentant furnizor servicii auxiliare pentru achizitii publice : Cozma Razvan.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-02-2017 00:53 Pagina 3/9


Fisa de date
Operatorii economici care depun oferte trebuie sa dovedeasca o forma de nregistrare n conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
este legal constituit, ca nu se afla n niciuna dintre situatiile de anulare a costituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a
realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de ndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente
situatiei acestora.Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor declarate respectiv, certificat constatator emis de ONRC sau, n
cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise n tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,
doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatiile din certificatul constator sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

In cazul in care operatorul economic demonstreza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia privind capacitatea tehnica si profesionala
invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate la alin. (1) cu privire la tertul sustinator.

In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte / parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu
privire la subcontractanti.

De asemenea subcontractantii propusi trebuie sa nu se gaseasca in vreuna din situatiile prevazute la art. 59,60,164, 165 , 167 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat (inclusiv liderul) este obligat sa nu se incadreze in vreuna din situatiile prevazute la art. 59,60,164,
165 ,167din Legea nr.98 / 2016 privind achizitiile publice.
Se va completa Formular 2 Declaratie privind evitarea conflictului de interese, de catre ofertant/toti ofertantii asociati , subcontractanti si
sustinatori .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-02-2017 00:53 Pagina 4/9


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara Completare DUAE .
Ofertantul trebuie sa fi executat servicii de proiectare tehnica si executie Documente solicitate doar ofertantului clasat pe locul I:
lucrari similare in ultimii 5 ani in valoare cumulata de cel putin 768.165,13 certificari (recomandare/ certificat constatator/ proces verbal de
lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor receptie la terminarea lucrarilor, din care reiasa beneficiarii,
serviciilor de proiectare si lucrarilor executate la nivelul a maximum 3 valoarea, tipul ?i cantitatea lucrarilor executate, perioada si locul
contracte de proiectare si executie. executiei lucrarilor, precum si daca au fost duse la bun sfirsit) ;
Sau Formular F3 privind experienta similara.
Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta
Ofertantul trebuie sa fi executat servicii de proiectare tehnica in ultimii 3 ani comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza
in valoare cumulata de cel putin 17.204,01 lei fara TVA, valoare care se prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor
poate demonstra prin insumarea valorilor serviciilor de proiectare prestate la grupului.
nivelul a maximum 3 contracte de proiectare si sa fi executat lucrari Pentru contractele exprimate in alta moneda(valuta), la
similare in ultimii 5 ani in valoare cumulata de cel putin 785.369,14 lei fara echivalenta in RON se va lua in considerare curs mediu anual
TVA, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor lucrarilor lei/ valuta comunicat de BNR pentru anul n care s-au executat
executate la nivelul a maximum 3 contracte de executie lucrari . lucrarile

--------------------------------------------------------------

Modalitatea de indeplinire

Completare DUAE de catre ofertant si sutinator. Se vor include


--------------------------------------------------------------------------------- si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte,
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei privind precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al
experienta similara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana DUAE. Completarea de catre fiecare tert sustinator al
(conform art. 182 si in conditiile art. 113 alin. 12 din L 98 / 2016), atunci Formularului 2 Declaratie privind evitarea conflictului de
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin interese.
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele Documente solicitate doar ofertantului clasat pe locul I:
invocate. Angajament ferm de sustinere din partea tertului .
Ofertantii pot sa isi demonstreze indeplinirea cerintei privind experienta
similara conf.art.113 alin. 12 din L 98/2016, invocand sustinerea unui tert /
unor terti / pentru cel mult 50% din cerinta ce a fost stabilita.
-------------------------------------------------------------
Persoana ce asigura sustinerea trebuie sa nu se incadreze in vreuna din
situatiile prevazute la art. 59,60,164, 165 , 167 din Legea nr.98 / 2016
privind achizitiile publice. Modalitatea de indeplinire

-------------------------------------------------------------------------------- Completare DUAE de ofertant si fiecare subcontractant.


Completarea de catre fiecare subcontractant al Formularului 2
2.Subcontractare Declaratie privind evitarea conflictului de interese.

In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai


multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligatia de a preciza
partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa
subcontracteze. --------------------------------------------------------------

Subcontractantul/tii trebuie sa nu se incadreze in vreuna din situatiile


prevazute la art. 59,60,164, 165 ,167 din Legea nr.98 / 2016 privind
achizitiile publice.

---------------------------------------------------------------------------------

Modalitatea de indeplinire

3.Asociere Completare DUAE de catre fiecare ofertant asociat .


Completarea de catre fiecare ofertant asociat al Formularului 2
In cazul in care operatorii economici participa n comun la procedura de Declaratie privind evitarea conflictului de interese.
atribuire, ndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se
demonstreaza prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor Documente solicitate doar ofertantului clasat pe locul I:
grupului. In acest caz, acestia trebuie sa raspunda n mod solidar pentru Acord de asociere, Formularul F5
executarea contractului de achizitie publica.
Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie autentificata la un
notar numai n cazul n care oferta comuna este declarata cstigatoare.

Fiecare ofertant asociat trebuie sa nu se incadreze in vreuna din situatiile


prevazute la art. 59,60,164, 165,167 din Legea nr.98 / 2016 privind
achizitiile publice.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-02-2017 00:53 Pagina 5/9


Fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini . In documentatia de atribuire,
orice trimitere/referire la Caietul de sarcini reprezinta trimiteri si referiri la documentele tehnice publicate in SEAP si anume : DALI piese
scrise si piese desenate, studii de specialitate, expertize, etc.
Propunerea tehnica se va ntocmi astfel nct sa se demonstreze, punctual, ndeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, conform
abordarii si organizarii proprii a ofertantului. n acest scop, Propunerea tehnica va contine cel putin urmatoarele documente, ntocmite
conform solicitarilor.

A. PENTRU SERVICIILE DE PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Serviciile de proiectare tehnica se refera la elaborarea documentatiei specifice Proiectului tehnic, in conformitate cu prevederile Hotararii
numarul 907 din 29-11-2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. Aceasta documentatie se refera cel putin la : Documentatie tehnica pentru
obtinerea autorizatiei de construire, Documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor prevazute in Certificatul de urbanism si Proiectul
tehnic . Verificarea proiectului tehnic este in sarcina autoritatii contractante.

Propunerea tehnica va con?ine in mod obligatoriu urmatoarele cerinte:

1. Descrierea modului de realizare a fiecarei activitati/subactivitati din cadrul contractului, cu conditia sa nu se depaseasca 60 de zile (fara a
se lua in calcul perioada necesara verificarii proiectului, care intra in sarcina autoritatii contractante).
2. Se va prezenta organigrama personalului aferent realizarii serviciilor de proiectare si asistenta tehnica, organigrama ce va include si o
descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.
3. Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la speciali?tii necesari ?i obligatorii n vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse n obiectul contractului, n conformitate cu prevederile Legii 10/1995 ?i a
altor legi incidente.
4. Se va prezenta perioada propusa beneficiarului pentru verificarea proiectului tehnic . Perioada de executie a serviciilor privind intocmirea :
Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, Documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor prevazute in
Certificatul de urbanism si Proiectul tehnic va fi de maxim 60 zile si nu include perioada necesara verificarii proiectului tehnic, deoarece
aceasta activitate este in sarcina autoritatii contractante.
6. Se va prezenta programul de realizare servicii ( diagrama Gantt pe luni si zile calendaristice care va contine toate serviciile descrise in
caietul de sarcini ) la nivel de categorie de servicii, care sa ilustreze succesiunea de realizare a serviciilor, ordinea ?i derularea n timp a
activita?ilor pe care ofertantul propune sa le ndeplineasca pentru realizarea serviciilor de proiectare.
7. Se vor respecta condi?iile de mediu, social ?i cu privire la rela?iile de munca pe toata durata de ndeplinire a contractului de lucrari. Se va
prezenta o declara?ie pe proprie raspundere n acest sens (Formular F4);
NOTA: Se va folosi text descriptiv pentru prezentarea informatiilor, text care sa permita analiza corecta a informatiilor prezentate.
NOTA: Informa?ii detaliate privind reglementarile care sunt n vigoare la nivel na?ional ?i se refera la condi?iile de munca ?i protec?ia
muncii, securita?ii ?i sanata?ii n munca, se pot ob?ine de la Inspec?ia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. n cazul unei asocieri, aceasta declara?ie va fi prezentata n numele asocierii de catre
asociatul desemnat lider.
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-02-2017 00:53 Pagina 6/9
Fisa de date
Informa?ii privind reglementarile care sunt n vigoare la nivel na?ional ?i se refera la condi?iile de mediu, se pot ob?ine de la Agen?ia Na?
ionala pentru Protec?ia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
NOTA: Se prezinta informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel incat aceasta sa permita identificarea cu usurinta a
corespondentei cu specificatiile tehnice din Caietul de sarcini. Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat sa respecte specificatiile
tehnice din caietul de sarcini .
NOTA: Se vor respecta condi?iile de mediu, social ?i cu privire la rela?iile de munca pe toata durata de ndeplinire a contractului de lucrari.
Se va prezenta o declara?ie pe proprie raspundere n acest sens (Formular orientativ). In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi
prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel
national si care se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitate si sanatate in munca se potobtine de la Inspectia Muncii sau
de pe site-ul:http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatiile privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national
referitoare la conditiile de mediu se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
NOTA: Oferta tehnica poate contine orice informatii pe care ofertantul le considera necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Ofertele
care nu respecta cerintele minime impuse de caietul de sarcini, vor fi considerate neconforme in temeiul art. 228, alin(1) din HG.395/2016 si
vor fi respinse.

B. PENTRU EXECUTIA DE LUCRARI

1. Graficul fizic de executie al lucrarilor centralizat pe intreaga investitie. Acesta va fi elaborat pe luni, cu cuprinderea/ eviden?ierea tuturor
activitatilor de proiectare si executie iar pentru executie graficul se va intocmi cu cuprinderea tuturor obiectelor ?i categoriilor de lucrari care
sunt descrise in Caietul de sarcini ( Memoriu general - Devize pe obiect ) ; Durata maxima de finalizare a serviciilor de intocmire
Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, Documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor prevazute in
Certificatul de urbanism si Proiect tehnic , este de maxim 2 luni de la data ordinului de incepere a executiei contractului iar durata maxima
pentru execu?ie a lucrarilor este de 12 luni de la emiterea ordinului de ncepere a lucrarilor de catre autoritatea contractanta.
2. Grafic fizic de executie a lucrarilor, separat pentru fiecare obiect in parte. Acesta va fi elaborat pe saptamani, cu cuprinderea in cadrul
fiecarui obiect a categoriilor de lucrari , a principalelor lucrari aferente fiecarei categorii de lucrari, respectiv cu cuprinderea principalelor
cantita?i de resurse necesare (materiale, umane, utilaje, de transport); In grafic vor fi prezentate obiectele si devizele pe obiect . Obiectele si
categoriile de lucrari sunt cele descrise in Caietul de sarcini ( Memoriu general - Devize pe obiect ).
3. Descrierea succesiva a procedurilor tehnice de executie specifice;
4. Metodologia si planul de lucru conceput pentru executarea lucrarilor; Va include ?i planul de organizare a executiei lucrarilor, inclusiv
organizarea de santier (daca ofertantul propune cheltuieli cu organizarea de santier) cu un deviz aferent organizarii de santier conform
planului propus; Planul de organizare a execu?iei lucrarilor va aborda ?i: a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in
cauza;b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor ce trebuie mentinute. Ofertantul va demonstra ca facilitatile ce trebuie mentinute vor
ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse se vor afla in executie.
5. Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor, ce trebuie sa cuprinda cel putin:
- Prezentarea generala a lucrarii, obiect al planului;
- Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile prevazute a fi executate
conform caietului de sarcini;
6. Planul privind garantia acordata lucrarilor, structurat astfel: a) perioada de garantie acordata lucrarilor cu justificarea acesteia, tinand cont
si de materialele si echipamentele inglobate in lucrari; b)precizarea modalitatilor si masurilor de asigurare a garantiei. Durata minima a
garan?iei va fi de 12 luni de zile de la ncheierea recep?iei la terminarea lucrarilor; Termenul de mobilizare pentru constatarea eventualelor
defectiuni aparute in perioada de garantie este de maxim 1 zi de la solicitarea autoritatii, iar durata de remediere a eventualelor defectiuni nu
va depasi 2 zile de la data constatarii unei astfel de probleme.
7. Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare
care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta
organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.
8. Evaluarea riscurilor care sa identifice masurile care trebuie luate pentru securitatea si sanatatea lucratorilor pe perioada executiei
lucrarilor ce fac obiectul ofertei, in conformitate cu Cap. II Obligatiile angajatorilor - art. 16 din HG 493/2006 si celelate prevederi ale acestui
act normativ si al legislatiei nationale in general.
9. Prezentarea partii/ partilor din contract pe care ofertantul urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor
propusi. Ofertantul are obligatia de a declara toti subcontractantii, indiferent de valoarea sau lucrarilor executate de acestia, inclusiv prin
intermediul resurselor umane si/sau tehnice detinute si puse la dispozitia executarii contractului.
10. Declaratia din care sa rezulte ca la elaborarea propunerii tehnice ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la respectarea conditiilor
de munca si protectia muncii, reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata
la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste
domenii, care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului de achizitie publica.- Formularul F4. Prin depunerea ofertei conform
cerintelor si a declaratiei mentionate anterior, ofertantul trebuie sa asigure Autoritatea ca la elaborarea acesteia s-au tinut cont de obligatiile
si reglementarile nationale obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectia munci. Pe parcursul ndeplinirii contractului se vor
respecta prevederile Legii nr.53/2003 (Codul Muncii), OUG nr. 44/2008 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de
catre persoanele fizice autorizate, Legii nr. 571/2003 (Codul Fiscal) si HG nr. 44/2004 (Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal),
Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii n munca, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru locul de munca, Ordinului 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protectia Muncii, Legii nr.
307/ 2006 privind apararea mpotriva incendiilor, precum si celelalte acte normative conexe sau subsecvente. Relatii suplimentare privind
legislatia n domeniul sanatatii si securitatii n munca se pot obtine de la organismele abilitate: Inspectoratul Teritorial de Munca, Agentia
Nationala de Administrare Fiscala.
11. Programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze:
succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea n timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le ndeplineasca
pentru realizarea lucrarilor, n special: lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate;
secventierea, derularea n timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse n procesele de asigurare, respectiv de control
al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului;
denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) n executia contractului;
drumul critic clar identificat n planificarea activitatilor.
12. Ofertantul va prezenta o Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea prevederilor legale cu privire la protectia mediului.
Informatii suplimentare, detaliate privind reglementarile referitoare la legislatia protectiei mediului se pot obtine de pe site-ul www.mmediu.ro;
13. Ofertantul va presenta o Declaratie pe proprie raspundere privind perioada de garantie acordata. Pentru acordarea unei perioade de
garantie mai mica decat 12 de luni, oferta va fi considerata neconforma;
14. Propunerea de contract cu insusirea clauzelor contractuale obligatorii. Daca un operator economic considera ca anumite clauze
obligatorii i sunt defavorabile, poate solicita, n termenul legal, autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel nct daca
aceste clause vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, nainte de data limita de
depunere a ofertelor. Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pna la
data limita de depunere a ofertelor. Pentru clauzele contractuale specifice ofertantul are dreptul de a formula amendamente odata cu
depunerea ofertei. In cazul in care ofertantul prezinta propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea
contractanta n cadrul documentatiei de atribuire, care sunt n mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a
fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective, oferta va fi considerata neconforma.
15. Se vor prezenta:
a). Listele cu cantitatile de lucrari estimative , fara preturi , intocmite de ofertant cu respectarea formularelor F1,F2,F3 si F4 din Anexa nr. 10
la HG 907/2016.
b). Extrasele de resurse materiale, consumuri cu manopera, utilaje si transporturi fara preturi, se vor prezenta pentru fiecare obiect in parte.
In Propunerea tehnica, la acest punct , NU SE VA PREZENTA Proiectul tehnic si/sau Listele de cantitati ale Proiectului tehnic. Conditia de

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-02-2017 00:53 Pagina 7/9


Fisa de date
prezentare a listelor de cantitati de lucrari estimative , cu respectarea legislatiei in vigoare , se refera la obligativitatea utilizarii formularelor
F1,F2,F3 si F4 conform Anexa 10 la HG907/2016, astfel incit sa poata fi urmarit modul de formare al pretului ofertei. Listele de cantitati de
lucrari estimative la care se face referire in fisa de date, nu sunt listele de cantitati ce vor deriva din proiectul tehnic ce urmeaza a fi
executat . Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari , solicitate in fisa de date a achizitiei, vor reprezenta descrierea si ncadrarea in
articole de deviz , conform indicatoarelor de norme de deviz seria 1981 sau altele, a lucrarilor pe care ofertantul le considera necesare a fi
executate pentru realizarea fiecarui obiect in parte , asa cum a fost prezentat in caietul de sarcini. ncadrarea lucrarilor in articole de deviz si
prezentarea acestora ca liste de cantitati prin intermediul formularului F3 este necesara pentru a permite autoritatii contractante sa analizeze
modul de formare al pretului ofertei, prin evaluarea resurselor necesare de material si manopera, consumurilor de utilaje si cheltuielilor cu
transporturile astfel incit acestea sa poata demonstra indeplinirea realizarii integrale a obiectivului de investitie asa cum a fost descries
acesta in Caietul de sarcini, pentru partea de executie.

Note:
1. Orice necorelare, omisiune de informatii sau documente ori neconformitate constatata n privinta documentelor ofertei, n raport cu
prevederile documentatiei de atribuire, legislatiei n vigoare, respectiv cu normativele tehnice aplicabile, va conduce la respingerea ofertei.
Nu este acceptata modificarea sau completarea nici unei parti din oferta tehnica dupa expirarea perioadei de depunere a ofertelor. Ofertantii
nu au posibilitatea sa se abata in modul de intocmire al propunerii tehnice de la cerintele exacte ale respectivei documentatii. Nu se accepta
oferte alternative.
2. n situatia n care oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, se vor prezenta cantitatile de lucrari care vor fi executate
de fiecare dintre asociati n centralizatoarele categoriilor de lucrari, n conformitate cu Acordul de asociere. n situatia n care ofertantul
subcontracteaza, se vor prezenta cantitatile de lucrari/ manopera/ utilaje/ ce vor fi executate de catre subcontractanti n centralizatoarele
categoriilor de lucrari,n conformitate cu Acordul/ acordurile de subcontractare.
Precizare importanta: Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate activitatile si lucrarile descrise in
documentatia de atribuire. Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi
declarate neconforme din punct de vedere tehnic.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate. Ofertele financiare care
depasesc valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului vor fi respinse ca fiind inacceptabile.
Propunerea financiara va contine urmatoarele documente:
1.Formular de oferta, Formular F10 din Sec?iunea Formulare;
2. Anexa 1 la Formularul de oferta va contine toate informatiile solicitate prin aceasta;
3.Centralizatorul cheltuielilor pe OBIECTIV ( conform Formularului F1 Anexa nr. 10 indice 1 la HG 907/2016); Acest centralizator va
evidentia separat valoarea serviciilor de proiectare si valoarea de executie a lucrarilor.
4.Centralizatoarele categoriilor de lucrari pentru fiecare obiect ( conform Formularului F2 Anexa nr. 10 indice 2 la HG 907/2016);
5. Devizele oferta - Listele cu cantitatile de lucrari proprii ale ofertantului, pe categorii de lucrari, inclusiv, dupa caz, pentru organizarea de
santier, ( conform Formularului F3 Anexa nr. 10 indice 3 la HG 907/2016), ntocmite in conformitate cu prevederile caietului de sarcini ?i
normativele tehnice n vigoare, pentru fiecare categorie de lucrari a fiecarui obiect;
6. Listele cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice ( conform Formular F4 Anexa nr. 10 indice 4 la HG 907/2016);
7. Listele cuprinznd extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport cu valori (pre?uri unitare).
8. Graficul fizic ?i valoric de executie al lucrarilor centralizat pe intreaga investitie. Acesta va fi elaborat pe luni, cu cuprinderea/ eviden?ierea
tuturor obiectelor ?i categoriilor de lucrari;.

Propunerea financiara aferenta lucrarilor se va elabora cu respectarea tuturor solutiilor si categoriilor de lucrari descrise in caietul de sarcini,
in baza listelor de cantitati estimative rezultate din informatiile documentatiei de atribuire si intocmite de catre fiecare ofertant.
In cazul asocierii si/sau subcontractarii centralizatoarele vor contine si partea/partile din lucrare in exprimare valorica pentru fiecare asociat
si / sau subcontractant si vor fi semnate de catre fiecare asociat si subcontractant.
In situatia in care propunerea financiara nu va fi prezentata in forma solicitata, oferta va considerate neconforma. Nu se accepta oferte
alternative. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare n contract.
Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile de la data depunerii ofertelor.

Note:
1. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii
financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Nu se accepta preturi unitare diferite pentru acelasi tip de
resursa, respectiv cote de cheltuieli indirecte/ profit diferentiate. Listele de cantita?i prezentate cu pre?urile aferente vor cuprinde toate
cheltuielile legate de executie, manipulare, procurare, transport, testare, punere n functiune, inclusiv probe tehnologice, eventualele
remedieri n perioada de garantie si orice alte cheltuieli necesare pe perioada executie si pna la receptia finala.
Ofertantul va respecta cerintele impuse in documentatia de atribuire privind modul de prezentare al propunerii financiare.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Oferta va contine : DUAE, Propunerea tehnica si Propunerea financiara . Propunerea tehnica si Propunerea financiara vor fi numerotate si
vor contine fiecare un OPIS al documentelor .
Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta ONLINE numai pna la data - limita de depunere a ofertelor prevazute n anuntul de
participare simplificat. Valoarea totala a propunerii financiare se cripteaza n SEAP. Toate documentele propunerii financiare se depun prin
mijloace electronice, fiind ncarcate ntr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul acestora este vizibil comisiei de evaluare dupa
decriptarea propunerii financiare. Propunerea tehnica, propunerea financiara si DUAE vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa,
bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de de certificare acreditat n conditiile legii si ncarcate n SEAP n sectiunile specifice
disponibile n sistemul electronic si numai de catre operatorii economici nregistrati. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online n SEAP.
Adresa la care se depune oferta: www.e-licitatie.ro.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-02-2017 00:53 Pagina 8/9


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc cu pretul ofertei egal, autoritatea contractanta va solicita acestora, prin
intermediul SEAP, o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului cu pretul cel mai scazut.
Autoritatea contractanta va face plati la contract in transe anuale, in functie de alocarile bugetare anuale pentru aceasta investitie.
In conformitate cu prevederile H.G. 395/2016, autoritatea contractanta exclude posibilitatea ca ofertantii sa se abata de la cerintele exacte ale
documentatiei de atribuire. In cazul in care se constata abateri, oferta va fi respinsa.
DUAE este o declaratie pe propria raspundere care va fi completata on-line de catre operatorii interesati la adresa de internet dedicata -
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Dupa completarea aceasta declaratie se exporta si se transforma intr-un fisier tip baza de date cu extensia xml. care va fi semnat cu
semnatura electronica, incarcat in S.E.A.P.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea 101 / 2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii publice din cadrul Primariei Comunei COZMESTI

Adresa postala: Localitatea Balesti, Comuna Cozmesti, Judetul Vaslui, Localitatea: Balesti, Cod postal: 737060, Romania, Tel. +40 235346067, Email:
cozmestiprimaria@yahoo.com, Fax: +40 235346067

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 15-02-2017 00:53 Pagina 9/9