Sunteți pe pagina 1din 3

  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 390484

  Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele
acestei proceduri de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: Comuna Hoceni
Numar invitatie / anunt: 390484 / 12.08.2016
Denumire contract: Executie lucrari pentru obiectivele “Alimentare cu apa potabila in satul Barbosi, comuna Hoceni,
judetul Vaslui; Canalizare si statie de epurare in satul Barbosi, comuna Hoceni, judetul Vaslui”
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
Comuna Hoceni 
Cod fiscal:  3394309,   Adresa:  Comuna Hoceni Judetul Vaslui, Hoceni,  Telefon:  +40 0235485483, 
Fax:  +40 0235485493
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP ­ procedura online
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Altele (Servicii publice locale)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Executie lucrari pentru obiectivele “Alimentare cu apa potabila in satul Barbosi, comuna Hoceni, judetul
Vaslui; Canalizare si statie de epurare in satul Barbosi, comuna Hoceni, judetul Vaslui”
II.1.2)   Tip contract: Lucrari
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Executie lucrari pentru obiectivele ­ Alimentare cu apa potabila in satul Barbosi, comuna Hoceni, judetul
Vaslui; ­ Canalizare si statie de epurare in satul Barbosi, comuna Hoceni, judetul Vaslui. VALOAREA
ESTIMATA TOTALA ESTE DEFALCATA ASTFEL: Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
– 9000 lei Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului – 17.300 lei Cap. 4 Cheltuieli
pentru investitia de baza – 5.771.740 lei Cap. 5.1 Organizare de santier – 164.630 lei Cap. 6 Cheltuieli
pentru darea in exploatare – 25.200 lei TOTAL GENERAL – 5.987.870 lei fara TVA Valoarea estimata pentru
Alimentare cu apa potabila in satul Barbosi, comuna Hoceni, judetul Vaslui: Cap. 1 Cheltuieli pentru
obtinerea si amenajarea terenului – 4500 lei Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului – 12.800 lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza – 2.274.340 lei Cap. 5.1 Organizare de
santier – 65.720 lei Cap. 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare – 12.600 lei TOTAL GENERAL – 2.369.960
lei fara TVA Valoarea estimata pentru Canalizare si statie de epurare in satul Barbosi, comuna Hoceni,
judetul Vaslui: Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului – 4500 lei Cap. 2 Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare obiectivului – 4500 lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza – 3.497.400
lei Cap. 5.1. Organizare de santier – 98.910 lei Cap. 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare – 12.600 lei
TOTAL GENERAL – 3.617.910 lei fara TVA Cheltuieli diverse si neprevazute (reprezentand 3,88% din
valoarea calculata conform HG 28/2008) ­ 224.900,95 LEI fara TVA
CPV: 45231300­8 ­ Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare
II.1.6)  
distanta (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu
II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)   Valoare estimata: 5,987,870 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Ofertantul va constitui garan?ia de participare în cuantum de 110.000 lei.
Echivalen?a în valuta a valorii exprimate în lei se va determina
corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invita?iei de
participare în SEAP. Garan?ia de participare se constituie în conformitate cu
prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile ?i completarile
ulterioare. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul
RO50TREZ6585006XXX000945 deschis la Trezoreria Husi. Perioada de
valabilitate a garan?iei de participare va fi cel pu?in egala cu perioada de
valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata
garantiei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima
Garantie de participare cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate, ?i se prezinta autorita?ii contractante în original, cel
mai târziu la data ?i ora limita de depunere a ofertelor. Garan?ia de
participare constituita printr­un instrument de garantare se va depune scanat
în SEAP ?i, în original, la sediul autorita?ii contractante, pâna la data limita
de depunere a oferelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de
participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca
acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în
original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
(Formularul nr. 1)
Cuantumul garan?iei de buna execu?ie este de 10% din valoarea
contractului fara TVA. Garan?ia se va constitui în conformitate cu art. 40 din
H.G. nr.395/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Aceasta poate fi
constituita ?i prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?
Garantie de buna executie iale. In acest caz, contractantul are obliga?ia de a deschide la unit.
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de
disponibil distinct la dispozi?ia autorita?ii contractante. Suma ini?iala care se
depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea
contractului. (Formularul nr. 2)
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului
sau al profesiei
 Descriere: 1. Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute
la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va
completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i
subcontractan?i) cu informa?iile aferente situa?iei lor,. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente
pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul
judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin
care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz. 2.
Persoanele cu functii de decizie privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul
autoritatii contractante sunt urmatoarele: Primar: Tabara Vasile Viceprimar: Tivda Catalin Secretar: Marcu Valeriu
Consilier financiar: Marin Daniela Responsabil achizitii: Marcu Liliana Consilierii locali ai comunei Hoceni: ­ Hutanu
Gheorghe, Popa Mihai, Palade Petru, Mircea Gabriela, Purice Eugen, Vartolomei Jenica, Gemene Gorita, Gaina
Mihai, Milosovici V. Valentin Eduard, Marin Constantin­Emilian. Experti cooptati ­ membri fara drept de vot in
comisia de evaluare: Paraschivescu Clarisa Mariana, Tabarcea Andrei Operatorii economici ce depun oferta
trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca operatorul
economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca
are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi
demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura
de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor straini,
documente echivalente emise în ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: a. Pentru obiectivul Alimentare cu apa potabila in satul Barbosi, comuna Hoceni, judetul Vaslui
Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani în valoarea de cel pu?in 2.000.000 lei, valoare care
se poate demonstra prin insumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maxim 3 contracte. b. Pentru
obiectivul Canalizare si statie de epurare in satul Barbosi, comuna Hoceni, judetul Vaslui Ofertantul trebuie sa fi
executat lucrari similare în ultimii 5 ani în valoarea de cel pu?in 3.000.000 lei, valoare care se poate demonstra
prin insumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maxim 3 contracte.,Informa?ii privind partea din contract pe
care operatorul economic are, eventual, inten?ia sa o subcontracteze Ofertantul are obligatia de a preciza
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor
propusi (se va completa – Formularul nr.5). Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a
nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   PROCEDURA
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata ­ Intr­o singura etapa
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 01.09.2016 15:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: ­
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   MOD DE FINANTARE
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr­un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
Tip de finantare: Program / Proiect 
VI.1.2)  
Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala ­ PNDR
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 12.08.2016 12:41

Inapoi   Detalii procedura