Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
MUNICIPIUL VASLUI

Adresa postala: Strada Spiru Haret, nr. 2, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730139, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Municipiului Vaslui, Tel. +40
235310999, In atentia: Vasilescu Petronela, Email: achizitii2@primariavaslui.ro, Fax: +40 235315946, Adresa internet (URL): www.primariavaslui.ro,
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
Altele: SERVICII PUBLICE LOCALE

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-12-2016 10:57 Pagina 1/7


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Retea apa potabila, retea canalizare menajera si retea de canalizare pluviala, zona Centru est inferior, str. Gheorghe Lazar, Municipiul
Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Municipiul Vaslui, zona Centru est inferior, str. Gheorghe Lazar

Codul NUTS: RO216 - Vaslui

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Retea apa potabila, retea canalizare menajera si retea de canalizare pluviala, zona Centru est inferior, str. Gheorghe Lazar, Municipiul
Vaslui.
Lucrarile ce fac obiectul achizitiei constau n:
nlocuirea retelei de canalizare menajera;
nlocuirea partiala a retelei de canalizare pluviala;
nlocuirea retelei de apa potabila
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Retea apa potabila, retea canalizare menajera si retea de canalizare pluviala, zona Centru est inferior, str. Gheorghe Lazar, Municipiul
Vaslui.Valoarea estimata totala este de : 1.140.455,7 lei fara TVA si cuprinde:
-20.150 lei fara TVA proiectare si inginerie - nu se oferteaza
-1.019.727 lei fara TVA constructii si montaj;
-99.582,7 lei fara TVA diverse si neprevazute (10 %);
-996,0 lei fara TVA Organizare de santier;
Valoarea estimata pentru care se va oferta este de: 1.120.305,7 lei fara TVA, valoare ce cuprinde:
-1.019.727 lei fara TVA constructii si montaj;
-99.582,7 lei fara TVA diverse si neprevazute (10 %);
-996,0 lei fara TVA Organizare de santier
Valoarea estimata fara TVA: 1,120,305.70 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-12-2016 10:57 Pagina 2/7


Fisa de date
Cuantumul garantiei de participare este de 20.000 LEI. Pentru echivalenta leu/alta valuta se va tine cont de cursul de schimb comunicat de
BNR la data publicarii anuntului de participare simplificat. Perioada de valab. a garantiei de participare - 120 zile de la termenul limita de
depunere a ofertelor. Formele de constituire:
- Virament bancar, cont: RO20TREZ6565006XXX000251, deschis la Trezoreria Vaslui, Municipiul Vaslui, cod fiscal: 3337532 cu conditia
confirmarii acestuia de catre banca pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind
autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in suma si pt. perioada prevazuta in documentatia de atribuire.
- prin depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei in numerar.
Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi transmis in SEAP in format electronic, semnat cu semnatura electronica
extinsa, pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentat in acelasi termen si in original la sediul AC.
In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare va fi emis in numele asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor asocierii in conformitate cu
acordul de asociere.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

10% din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire:


instrum de garantare emis n cond legii de o societ bancara sau de o societ de asig sau
retineri succesive din plata facturilor( conf. prev.art. 40 din H. G. 395/2016 ) sau plata prin virament bancar cf. art. 40 alin 1 lit. a) din H. G.
395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-12-2016 10:57 Pagina 3/7


Fisa de date
Ofertantii, ofertantii asociati, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art.164,165 si 167 din
Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va prezenta DUAE conform prevederilor art. 193 alin (1) din Legea
98/2016, iar documentele justificative prin care se probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Ofertantul in cauza va prezenta urmatoarele documente justificative:
- Certificate privind indeplinirea obligatiilor fiscale catre bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale pe a caror raza se afla sediul
social, sediile secundare si punctele de lucru si catre bugetul consolidat de stat, iar documentele prezentate vor evidentia lipsa datoriilor
restante la momentul prezentarii acestora.

Nota: Operatorii economici straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt
rezidenti, prin care sa dovedeasca LIPSA DATORIILOR RESTANTE la momentul prezentarii acestora, in conformitate cu legislatia din tara
de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata in limba romana.

- Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor
sustinatori conform art. 170 alin (1) si 183 alin (1) din Legea 98/2016, acestia completand un DUAE distinct.

Ofertantii, ofertantii asociati, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatiile potential-generatoare de conflict de interese
sau in situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese prevazute de art. 60 din Legea 98/2016 (Formular 10).

Persoanele ce detin functii dedecizie in cadrul autoritatii contractante fata de care se vor raporta ofertantii, ofertantii asociati, subcontractantii
si tertii sustinatori cu privire la art. 60 din Legea 98/2016 sunt:

1. Vasile Paval - Primar al Municipiului Vaslui;


2. Daniel Neacsu - Viceprimar al Municipiului Vaslui;
3. Eugen Bot - Director executiv delegat, Primaria Municipiului Vaslui
4. Traian Cristea - Sef Serviciu Investitii Achizitii Publice,
5. Petronela Vasilescu - Sef Birou Achizitii Publice
6. Corina Frentescu - Consilier Juridic n cadrul Serviciului Administratie publica Locala
7. Dorin Apavaloaie - Consilier n cadrul Biroului de Achizitii Publice
8. Diana Iordache- Consilier n cadrul Biroului de Achizitii Publice
9. Valeriu Croitoru - Consilier Serv Investitii
10. Elena Blageanu - Consilier in cadrul Biroului de Achizitii Publice
11. Andrei Teslariu - sef Birou Investitii

NOTA
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
(instructiunile privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro si www.anap.gov.ro).

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de nregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.
Modalitate de ndeplinire
- Prezentarea DUAE, urmnd ca la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar ntocmit dupa
finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte documente justificative, respectiv: - Dovada nregistrarii operatorului economic
Pentru persoane fizice/juridice romane.
- Certificat constatator emis de ONRC (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN al unui obiect de activitate
autorizat)
Pentru persoane fizice/juridice straine.
- Documente echivalente din care sa reiasa o forma legala de nregistrare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate
cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident ( se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana a documentului).

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-12-2016 10:57 Pagina 4/7


Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Se solicita Declara?ie privind lista principalelor lucrari realizate n cursul Modalitatea de ndeplinire
unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, nsotita de certificate de Ofertan?ii completeaza n DUAE informa?iile privind lista
buna executie pentru lucrarile cele mai importante, perioada calculata pana principalelor lucrari realizate n cursul unei perioade care
la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a acopera cel mult ultimii 5 ani, nsotita de certificate de buna
beneficiarilor publici sau privati - Formular 11 executie pentru lucrarile cele mai importante, perioada calculata
pna la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea
valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. - Formular
11
Informatii privind subcontractarea: - daca este cazul Ofertantii completeaza in DUAE informatiile privind
Ofertantul/ofertantii va/vor preciza partea/ partile din contract pe care subcontractantii propusi. Ofertantul clasat pe primul loc in
urmeaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii
subcontractantilor propusi. ofertelor va prezenta Formularul nr. 4- acord de subcontractare
Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere (cu subcontractantul/subcontractantii
prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 in legatura cu propus/propusi).Subcontractantii vor completa un DUAE distinct.
subcontractantii propusi. In cazul in care este identificata o situatie de
excludere, cu aplicarea dispozitiilor art. 171 din Legea 98/2016, autoritatea
contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca
subcontractantul in cauza.
Informatii privind tertii sustinatori: - daca este cazul Ofertantii vor prezenta in DUAE informatiile cu privire la
Operatorii economici au dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in tertul/tertii sustinator/sustinatori. Tertul/tertii sustinator/sustinatori
ceea ce priveste indeplinirea criteriului referitor la experienta similara, va/vor completa intr-un DUAE distinct de cel al ofertantului
indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si informatiile cu privire la propria experienta similara.
tertul/tertii respectiv/respectivi. Fiind o procedura simplificata Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar
fertantul/ofertantii poate/pot sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta
sustinator/sustinatori pentru maximum 50% din cerinta referitoare la urmatoarele documente justificative:
experienta similara. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul
sustinator nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, - Formular nr. 5 - Angajament privind sustinerea
165 si 167 din Legea 98/2016. Daca tertul/tertii se incadreaza in unul din tehnica/experienta similara a ofertantului/grupului de operatori
motivele de excludere, autoritatea contractanta va solicita, o singura data ca economici si anexa Formular nr 6 (Declaratie privind experienta
operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca similara prin care terul/tertii/ sustinator/sustinatori garanteaza
acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal. neconditionat si irevocabil autoritatii contractante indeplinirea
obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul
intampina dificulati de natura tehnica pe parcursul derularii
contractului).
Informatii privind asocierea: - daca este cazul Asociatii completeaza in cadrul DUAE informatiile solicitate cu
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta privire la aceasta cerinta. Ulterior, la solicitarea autoritatii
comuna. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea contractante, asocierea clasata pe primul loc in clasamentul
cerintei privind experienta similara se demonstreaza prin luarea in intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor, va
considerare a experientei similare a membrilor grupului. prezenta urmatoarele documentele justificative:
- Formularul nr. 2- acord de asociere in vederea participarii la
procedura de atribuire a contractului de servicii;

- Formularul nr. 3 - declaratie privind legalizarea acordului;

- certificari de buna executie/documente edificatoare privind

indeplinirea cerintei de catre membrii asocierii.


III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-12-2016 10:57 Pagina 5/7


Fisa de date
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Se solicita:
1. Propunere tehnica - prezentarea propunerii tehnice conform proiectului tehnici continand toate articolele descrise.
Ofertantul are obligatia de a intocmi si prezenta oferta astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei acestora cu
articolele de deviz prevazute ]n Listele de cantitati lucrari fara valori.
2. Fise tehnice
3. Declaratie privind respectarea legislatiei de mediu, in domeniul social si al relatiilor de munca (inclusiv pentru subcontractanti, in
conformitate cu prevederile art. 55, alin (2) din Legea 98/2016). Legislatia specifica se poate consulta pe: www.mmuncii.ro, www.mmediu.ro-
Formular nr. 9
4. Declaratie referitoare la respectarea obligatiilor privind conditiile de munca si securitatea muncii Legislatia specifica se poate consulta pe:
www.mmuncii.ro - Formular nr. 8
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
1.Formularul de oferta (Formularul 1)
2.Liste cantitati lucrari conform proiectului- C6,C7,C8,C9, F3-01, F3-02, F3-03, F3-04 - devize valorice
3. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv F1
4. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari F2
5. Modelul de contract - insusit.
Operatorii economici pot formula propuneri de modificare a clauzelor contractuale odata cu depunerea ofertei. Propunerile de modificare a
clauzelor contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta vor fi aduse la cunostinta ofertantului, cu
solicitarea de a renunta la acestea, sub sanctiunea declararii ofertei neconforma in cazul in care nu accepta renuntarea.

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Valoarea totala a propunerii financiare se
cripteaza in SEAP. Documentele de fundamentare a valorii (Formularul de oferta, Listele cu cantitatile de lucrari si Centralizatoarele F1 si
F2) se depun prin mijloace electronice fiind incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, continutul acestora fiind vizibil comisiei de
evaluare dupa decriptarea propunerii financiare.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Modul de prezentare a ofertei:
Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta si DUAE in format electronic numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor
prevazute in anuntul de participare simplificat. Valoarea totala a propunerii financiare se cripteaza in SEAP, iar documentele de
fundamentare a valorii ((Formularul de oferta, Listele cu cantitatile de lucrari si Centralizatoarele F1 si F2 ) se depun prin mijloace
electronice fiind incarcate
intr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, continutul acestora fiind vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare.
Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi transmis in SEAP in format electronic, semnat cu semnatura electronica
extinsa, pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentat in acelasi termen si in original la sediul Autoritatii
contractante.
Documentele care constituie propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si DUAE vor fi semnate cu semnatura electronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in
sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai de catre operatorii economici inregistrati.
In situatia depunerii de documente constitutive ale ofertei care nu sunt semnate in conditiile legale anterior mentionate, oferta este
considerata inacceptabila in conformitate cu prevederile art. 137, alin (2) lit j) din HG 395/2016. In situatia in care unei oferte ii lipseste una
dintre cele doua componente (propunere tehnica sau propunere financiara), inclusiv in situatia in care lipseste valoarea totala a propunerii
financiare in campul special prevazut si care se cripteaza in SEAP, oferta va fi considerata inacceptabila in conformitate cu prevederile art.
137, alin (2) lit k) din HG 395/2016.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta (art.
125 din HG 395/2016).

Nota: Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofertanti, se solicita operatorilor
economici sa procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei si sa intocmeasca un opis al
documentelor, astfel incat acestea sa poata fi identificate in mod facil.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-12-2016 10:57 Pagina 6/7


Fisa de date
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


In cazul a doua oferte aflate pe primul loc cu acelasi pret ofertat, se vor solicita incarcarea in SEAP de noi oferte de pret, castigatoarea urmand
a fi stabilita oferta cu cel mai mic pret.
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
(instructiunile privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro si www.anap.gov.ro).
Situatiile n care sunt identificate inadvertente de forma cu privire la DUAE prezentat n cadrul ofertei/solicitarii de participare, si care au
condus la clarificarea unor informatii,
obliga la transmiterea de catre ofertanti/candidati, a unui DUAE revizuit.
n lipsa transmiterii unui DUAE revizuit, devin aplicabile prevederile art. 134 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016 respectiv ale art. 140 alin. (4) din
H.G. nr. 394/2016, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal (art. 6, alin (1) coroborat cu art. 8,
alin (1) din Legea 101/2016).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Investitii - Achizitii Publice

Adresa postala: Strada Spiru Haret nr. 2, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730139, Romania, Tel. +40 235310999, Email: achizitii2@primariavaslui.ro, Fax:
+40 235315946, Adresa internet (URL): www.primariavaslui.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-12-2016 10:57 Pagina 7/7