Sunteți pe pagina 1din 64

Actualitati in tratamentul sclerozei multiple Tratamentul sclerozei multiple

b. Natalizumab (TYSABRI) leziuni hiperintense noi sau extinse fata de 68% in grupul placebo.
Natalizumab a redus cu 92% numarul mediu al leziunilor captante
Structura i mecanism de actiune de gadolinium la IRM fata de placebo. (2)
Natalizumabul este un anticorp ce face parte din subclasa La subgrupul pacientilor indicati pentru tratamentul SM reci
lgG4. Este format din 2 lanturi uoare i doua lanturi grele unite divante remitente, cu evolutie rapida (pacienti cu 2 sau mai multe
prin patru punti disulfidice. Anticorpii din clasa lgG4 au o capaci recidive i 1 sau mai multe leziuni Gd+), rata de recidiva anuala a
tate redusa de a se lega de receptorii Fey i nu pot fixa comple fost de 0,282 la grupul tratat cu TYSABRI (n = 148) i de 1, 455 la
mentul in vitro. grupul la care s-a administrat placebo (n = 61) (p < 0, 001). Rata
Natalizumabul este un anticorp monoclonal umanizat impo riscului pentru progresia invaliditatii a fost de 0, 36.
triva subunitatii a4 din a4 integrina (exprimata pe suprafata tu
turor leucocitelor, cu exceptia neutrofilelor). Prin legarea de a4 Ooze i administrare
integrina, natalizumabul inhiba aderenta a4 mediata a leucocitelor TYSABRI este indicat ca unic tratament de modificare a bolii in
la receptorii exprimati pe celulele endoteliale vasculare, blocand ur
scleroza multipla recidivanta-remitenta, foarte activa, pentru
astfel trecerea leucocitelor la nivelul SNC prin bariera hematoen matoarele grupuri de pacienti:
cefalica i activitatea inflamatorie ulterioara. (8) Pacientii adulti cu varsta de 18 ani i peste aceasta varsta, cu
activitate intensa a bolii, in ciuda tratamentului cu un beta
Date din studiile clinice interferon sau glatiramer acetat.
Eficacitatea ca unic tratament a fost evaluata intr-un studiu Aceti pacienti pot fi definiti ca fiind aceia care nu au raspuns
randomizat, dublu orb, controlat cu placebo, cu durata de 2 ani unei cure complete i adecvate (in mod normal, eel putin un an
(studiu AFFIRM) la pacienti cu SM recidivanta-remitenta care au de tratament) de beta-interferon sau glatiramer acetat. Pacien
prezentat eel putin 1 recidiva clinica in anul anterior inrolarii i au tii trebuie sa fi avut eel putin o recidiva in anul precedent in
avut un scor al Scalei starii de invaliditate 12 extinsa Kurtzke (SSIE) timp ce se aflau in tratament i sa aiba eel putin 9 leziuni hiper
situat intre O i 5. Valoarea mediana a varstei a fost de 37 de ani, intense T2 la imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) cra
cu o durata mediana a bolii de 5 ani. Pacientii au fost randomizati niana sau eel putin 1 leziune evidentiata cu gadolinium. Un
pe baza unui raport de 2: 1 pentru a Ii se administra TYSABRI 300 ,,non-respondent" poate fi, de asemenea, definit ca fiind un pa
mg (n = 627) sau placebo (n = 315) la intervale de 4 saptamani, cient care prezinta o rata nemodificata sau crescuta a recidi
pana la 30 de perfuzari. S-au efectuat evaluari neurologice la in velor sau cu recidive severe aflate in curs de desfaurare, com
tervale de 12 saptamani i la momentele suspectarii de recidive. parativ cu anul precedent.
S-au efectuat anual evaluari IRM pentru leziuni evidentiate cu ga sau
Pacientii adulti cu varsta de 18 ani i peste aceasta varsta, cu
dolinium (Gd) in ponderatie Tl i leziuni T2 hiperintense.
Studiul AFFIRM (Natalizumab Safety and Efficacy in Relapsing scleroza multipla recidivanta-remitenta, cu evolutie rapida de
Remitting Multiple Sclerosis) este un studiu randomizat, dublu orb, finita prin 2 sau mai multe recidive care produc invaliditate
intr-un an i cu 1 sau mai multe leziuni evidentiate cu gadolinium
placebo controlat, care a demonstrat ca utilizarea Tysabri in mono
la IRM craniana sau o cretere semnificativa a incarcarii leziu
terapie a fost mai eficace decat placebo in reducerea numarului
nilor T2 comparativ cu o IRM anterioara recenta. (4)
de recurente, ca i in cazul progresiei bolii i a numarului i volu
Medicamentul se administreaza in perfuzie i.v. o data pe luna
mului leziunilor IRM. Riscul de progresie al bolii la doi ani a fost
sub supravegherea unui medic neurolog cu experienta in tratarea
redus cu 42% in comparatie cu placebo. Di grupul celor cu nata SM. (5)
lizumab 77% in primul an i 67% la doi ani nu au avut recurente
fata de 56%, respectiv 41% din grupul celor cu placebo. Natalizu
Contraindicatii
mabul a redus numarul mediu de leziuni i extinderea lor detectate
sub
prin IRM in ponderatie T2 la doi ani cu 83% comparativ cu placebo; Tratamentul cu natalizumab este contraindicat pacientilor
b. De asemenea, este con-
de asemenea, doar 1 8% din pacientii cu natalizumab aveau trei 1 8 ani cu hipersensibilitate la natalizuma

59
58

S-ar putea să vă placă și