Sunteți pe pagina 1din 2

V. Dobrot` - RE}ELE DIGITALE |N TELECOMUNICA}II - Vol.

II (Edi]ia a II-a)

1 8

TE1 TE1
S U LT + ET (BRI)
NT1
Echipament abonat ISDN

S T U
TE1 NT1 LT + ET (BRI)
S T
TE1 NT2 Modem Interfa]`
HDSL trunchiuri
R S S U digitale (PRI)
TE2 TA NT1 LT + ET (BRI)

Echipament administra]ie telecomunica]ii


LAN
Gateway
R
TA TE2

Echipament abonat institu]ie Echipament abonat non-ISDN

Figura 3.1.1. Arhitecturi ISDN

Semnifica]ia nota]iilor folosite este urm`toarea:

TE1 (Terminal Equipment type 1) reprezint` terminalele ISDN, care pot fi cu


func]ie unic`, de exemplu: telefon, facsimil G4, terminal de date, audioconferin]`
sau pot fi multifunc]ionale (multimedia), de exemplu: videotelefon,
videoconferin]`, telefon [i facsimil G4, telefon [i audio-video-text etc.

TE2 (Terminal Equipment type 2) reprezint` terminalele non-ISDN, de exemplu


calculatoarele compatibile IBM-PC/AT [i PS/2, adic` cele care nu respect`
standardele de acces ISDN, av\nd interfe]e de tip RS-232C, X.21, X.25 [.a.

TA (Terminal Adapter) este adaptorul de terminal non-ISDN. Func]iile sale pot fi


uneori incluse \n echipamentele NT1.

NT1 (Network Termination 1) este terminatorul de re]ea ISDN, cu rol de


conectare a unui abonat la o central` aflat` la o distan]` de c\]iva kilometri,
folosindu-se o pereche de fire torsadate. |n Rom=nia s\nt foarte utilizate
echipamentele Intracom.
Copyright Virgil Dobrota 2006-2007, All rights reserved.
Capitolul 3: ISDN

NT2 (Network Termination 2) reprezint` terminatorul de re]ea ISDN pentru o


arhitectur` de institu]ie, asigur\nd func]ii care pot s` se refere la straturile 1,2 [i 3
din modelul de referin]` OSI. Un exemplu tipic este centrala PBX de tip Alcatel
OmniPCX 4400 echipat` cu modul BRA2-ISDN, descris` \n [Dob03].

LT (Line Termination) [i ET (Exchange Terminal) este echipamentul terminator


de re]ea dinspre centrala ISDN. De exemplu la centrala EWSD-Siemens rolul LT
este jucat de placa SLMD (Subscriber Line Module Digital) descris` \n [Dob02].

Se definesc urm`toarele puncte de referin]`:

R (Rate) este interfa]a \ntre un terminal non-ISDN [i adaptorul de terminal. De


obicei se refer` la recomand`rile din seriile V [i X, date de ITU-T (International
Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector), fost
CCITT. Printre cele mai utilizate s\nt V.24, V.35 , X.21. Acest punct de referin]`
se mai noteaz` uneori [i cu a/b.

S (System) este interfa]a \ntre un terminal ISDN [i NT1/NT2. Ea separ`


echipamentul abonatului utilizator de func]iile de comunica]ie \n re]ea, asigur\nd
acces de baz` la 4 fire, cu rata de transfer 192 kbps, din care fluxul util este 144
kbps.

T (Terminal) este interfa]a care pentru accesul de baz` este compatibil` fizic cu
punctul de referin]` S, deosebirea fiind c` este utilizat` pentru trunchiuri digitale.
Pentru accesul primar ISDN de 2048 kbps \n varianta european` (E1) sau 1544
kbps \n varianta SUA, Japonia, Coreea de Sud [.a. (T1) conectarea la operatorul
de telecomunica]ii nu se face prin NT1 [i LT+ET. O solu]ie des folosit` este prin
modemuri HDSL montate \n configura]ie master (la operator) [i slave la centrala
PBX cu rol de NT2.

U (User) este interfa]a care descrie un semnal de date full-duplex pe linia de


abonat. Normal se lucreaz` la 2 fire dar exist` [i configura]ii pentru 4 fire.
Standardul actualmente \n vigoare, I.411, precizeaz` c` Nu exist` nici un punct
de referin]` asignat liniei de transmisie, \ntruc\t nu se are \n vedere o interfa]`
utilizator-re]ea la acest nivel. Totu[i ANSI (American National Standards
Institute) a standardizat interfa]a U, rezult\nd reglement`rile T1.601-1988, iar la
ITU-T exist` o recomandare par]ial` G.961.

Copyright Virgil Dobrota 2006-2007, All rights reserved.