Sunteți pe pagina 1din 9

CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I

DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2


CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Consultarea si participare copiilor
Pagina 1 din 9
COD: PO119-04
Exemplar nr. 1

Procedura operaional:
Consultarea i participarea copiilor

COD: PO-119-04

Ediia I
Revizia 0

1
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Consultarea si participare copiilor
Pagina 2 din 9
COD: PO119-04
Exemplar nr. 1

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale

Nr
Elemente privind
. Numele i prenumele Funcia Data Semntura
responsabilii/operaiunea
crt.
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Nicolescu Corneliu Sef centru 24.10.2013
Octavian
Camber Mirela Psiholog
1.2 Verificat Sefu Olguta Director General 25.10.2013
Adjunct
1.3 Aprobat Alesu Floarea Director General 28.10.2013

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

Nr. Ediia/Revizia n cadrul Componenta Modalitatea Data la care se aplic


crt. ediiei revizuit reviziei prevederile ediiei sau reviziei
ediiei
1 2 3 4
2.1 Ediia I 01.11.2013
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale

Nr. Scopul Exemplar Data


Compartiment Funcia Semntura
crt. difuzrii nr. primirii
1 2 3 4 6 7
3.1 Informare 1(suport Management Director 28.10.2013
informatic) General
01.11.2013
3.2 Aplicare 1(suport C.T.P.T.F.C.N.S. Salariatii
informatic) i Alexandria Centrului
copie
3.3 Pastrare original Grup de lucru Secretar grup
de lucru 28.10.2013

4. Scopul procedurii operaionale

Scopuri generale:
4.1. Stabileste modul de realizare a activittii de consultare si participare a copiilor si persoanele
implicate;
4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii;
2
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Consultarea si participare copiilor
Pagina 3 din 9
COD: PO119-04
Exemplar nr. 1

4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;


4.4 Sprijina auditul intern si alte organisme abilitate in actiuni de auditare externa sau control
(Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,Consiliul Judetean etc.), iar pe
manager in luarea deciziei.

Scop specific:
4.5. Descrie activitatile desfasurate pentru implementarea SMO privind procedura de consultare si
participare a copiilor.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refera procedura operaional:


Prezenta procedur se aplica la consultarea si participarea copiilor din Centru si este folosita
practic de ctre toti salariatii Centrului si de membrii echipei multidisciplinare pentru rezolvarea optim
i eficient a tuturor aspectelor legate de caz, n intresul superior al copilului.

5.2. Delimitarea explicita a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti


desfurate de instituia public:
- existenta in cadrul Centrului a Registrului de opinii si sugestii, in care parintii si alte persoane
importante pentru copil sunt incurajate sa-si exprime opiniile cu privire la toate aspectele legate de copii
si de viata cotidiana din Centru;
- seful Centrului ofera un raspuns privind modul in care opiniile si propunerile influenteaza luarea unei
decizii;
- de cate ori este nevoie, seful Centrului desemneaza un membru al personalului care sa organizeze
discutii de grup cu copii/tinerii pentru cunoasterea opiniilor acestora cu privire la aspectele esentiale din
viata lor;
- seful Centrului solicita copiilor si/sau tinerilor, tinand cont de varsta si de gradul lor de maturitate, sa-
si organizeze un grup de reprezentare, numit Consiliul copiilor, care sa fie consultat periodic;

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata:
Activitati de care depinde activitatea procedurata:
- toate activitatile din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman care au legatura cu consultarea si participarea
copiilor
Activitati care depind de activitatea procedurata:
- toate activitatile din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria privind consultarea si participarea copiilor

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii
Compartimente furnizoare de date ale activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman (S.M.C. etc)
Compartimente beneficiare de rezultatele activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman care asigura implementarea
S.M.O. pentru consultarea si participarea copiilor (S.M.C., Serviciul informatica, monitorizare, strategii
in domeniul asistentei sociale etc)

3
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Consultarea si participare copiilor
Pagina 4 din 9
COD: PO119-04
Exemplar nr. 1

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

Legislatie primara:
- Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protectia de tip rezidential a copilului.
- Hotararea Guvernului 1434/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului

Legislatie secundara :
- Metodologia de Organizare si Functionare a C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria;
-Regulamentul de Organizare i Funcionare al D.G.A.S.P.C. Teleorman;

Alte documente
- Adrese, note interne ale Directorului General sau Directorului General Adjunct
- Note interne ale sefului de Centru
- Fiele posturilor

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definiii ale termenilor

Nr.crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
Procedura Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
1. Operaional metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
activitii, cu privire la aspectul procesual
Ediie a unei Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,
2. proceduri aprobat i difuzat
operaionale
Revizia n cadrul Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
3. unei ediii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
4 D.G.A.S.P.C. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este institutie
Teleorman publica cu personalitate juridica infiintata in subordinea Consiliuliu
Judetean,care preia, in mod corespunzator, functiile serviciului public de
assitenta sociala de la nivelul judetului.
5 C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale este un serviciu de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati
Centru si/sau handicap, fara personalitate juridica, aflat in subordinea
D.G.A.S.P.C. si are obligatia de a acorda gazduire, ingrijire, educatie
nonformala, sprijin emotional, consiliere precum si pregatire pentru viata
de adult.
6 Echipa Echipa de profesionisti stabilita in functie de nevoile identificate ale

4
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Consultarea si participare copiilor
Pagina 5 din 9
COD: PO119-04
Exemplar nr. 1

multidisciplinara copilului
7 Standarde Norme minime obligatorii prevzute n Ordinul nr. 27/2004 al
minime A.N.P.C.A., aplicate i respectate n cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria.
obligatorii
8 Metodologia de Document intern ntocmit de eful de Centru, avizat de Director General
organizare si Adjunct i aprobat de Director General ce cuprinde un ansamblu de
functionare proceduri elaborate n baza legislaiei n vigoare i a SMO.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat


1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Pa. Pastrare
7 P Propunere
8 D.G.A.S.P.C. Directia generala pentru asistenta sociala si protectia copilului Teleorman
Teleorman
9. C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria speciale Alexandria
10. MOF Metodologia de organizare si functionare
11 SMO Standarde minime obligatorii
12 ROF Regulament de organizare si functionare D.G.A.S.P.C. Teleorman
D.G.A.S.P.C.
Teleorman
13 SMC Serviciul management de caz

8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalitati
Procedura de consultare si participare a copiilor este o procedura care se aplicata tuturor copiilor
care beneficiaza de masura plasamentului la C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria.
Procedura consta in consultarea opiniilor copilului/tanarului, a parintilor si a altor persoane
importante pentru copil cu privire la toate aspectele legate de copii si de viata cotidiana din Centru.

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista si provenienta documentelor
- Registrul de opinii si sugestii;
8.2.2. Continutul si rolul documentelor
Registrul de opinii si sugestii: in cadrul C.T.P.T.F.C.N.S Alexandria este pus al dispozitia
parintilor si a altor persoane importante pentru copil un Registru de opinii si sugestii in care
acestia sunt incurajati sa-si exprime opiniile cu privire la aspectele legate de copii si de viata
cotidiana din Centru. In situatia luarii de decizii importante pentru viata copilului/tanarului in
cauza sau viata cotidiana din Centru, opiniile si propunerile copilului/tanarului, precum si ale
5
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Consultarea si participare copiilor
Pagina 6 din 9
COD: PO119-04
Exemplar nr. 1

familiei sau persoanelor importante pentru copil sunt inregistrate, dupa caz, in Registrul de
opinii si sugestii, seful de centru urmarin dmodul de punere in practica a acestora.
8.2.3.Circuitul documentelor
Vezi flux activitati de la pct. 8.4.

8.3. Resurse necesare


8.3.1.Resurse materiale
- produse de papetarie
- calculator, imprimanta
- spatiu de depozitare, inclusiv rafturi

8.3.2. Resurse umane


-personalul din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandia

8.3.3. Resurse financiare


- plata salariilor aferente personalului ;
- plata cheltuielilor de intretinere si functionare

8.4. Modul de lucru


8.4.1.Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.2.Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.3.Valorificarea rezultatelor activitatii

Nr.
Activitate Responsabil Intrari Iesiri Termen
crt.
Exprimarea opiniilor cu
Parinti/
1 privire la toate aspectele Registrul de
reprezentanti Ori de cate ori
legate de copii si de opinii si -
legali/ copii si este nevoie
viata cotidiana din sugestii
/sau tinerii
Centru
Organizarea si
Consiliul Ori de cate ori
consultarea consiliului Sef Centru -
2 copiilor este nevoie
copiilor
Personal
Organizarea discutiilor Ori de cate ori
desemnat de - -
de grup este nevoie
3 seful Centrului

6
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Consultarea si participare copiilor
Pagina 7 din 9
COD: PO119-04
Exemplar nr. 1

Fluxul activitatilor

START

Ori de cate ori este Parinti/reprezentanti legali / copii si/sau


nevoie tinerii Registru de opinii si sugestii
01
Exprimarea opiniilor cu privire la toate
aspectele legate de copii si de viata
cotidiana din Centru

Sef centru Consiliul copiilor


Ori de cate ori este 02
nevoie Organizarea si consultarea consiliului
copiilor

Personal de specialitate desemnat de seful


Centrului
Ori de cate ori este 03
nevoie
Organizarea dicutiilor de grup

Stop

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Director Personalul Grup de


Nr. Director
Activitatea General Sef Centru Centrului lucru
Crt. General
Adjunct
1 Propunerea modificarii
procedurii P P P P P
2 Proiectul procedurii
E
modificate
3 Verificarea procedurii V
4 Aprobarea modificarii
A
procedurii
5 Aplicarea Editiei revizuite Ap Ap
6 Pastrarea procedurii Pa
revizuite

7
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Consultarea si participare copiilor
Pagina 8 din 9
COD: PO119-04
Exemplar nr. 1

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Numr Arhivare
Nr.
Denumirea de
An Elaborator Aprob Difuzare Alte
anexei exempl Loc Perioad
ex
are
Registru de C.T.P.T.F.C
Sef C.T.P.T.F.C.N
1. opinii si - 1 .N.S. Permanent
Centru .S. Alexandria
sugestii Alexandria

11. Cuprins

Numarul
componentei in Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
cadrul
procedurii
operationale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei, sau,
2
dupa caz,a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz,
2
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale 3
5. Domeniul de aplicare a procedurii 3
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitii procedurate 4
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 4
8. Descrierea procedurii operationale 5
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 7
10. Anexe, inregistrari, arhivari 8
11. Cuprins 8
12. Anexe model documente 8-9

12. ANEXE MODEL DOCUMENTE

ANEXA NR. 1 REGISTRU DE OPINII SI SUGESTII

Anexa 1
8
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Consultarea si participare copiilor
Pagina 9 din 9
COD: PO119-04
Exemplar nr. 1

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

REGISTRU DE OPINII SI SUGESTII

OPINII SI SUGESTII MODUL DE REZOLVARE