Sunteți pe pagina 1din 9

CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I

DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2


CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor
Pagina 1 din 9
COD: PO119-11
Exemplar nr. 1

Procedura operaional:
Notificare evenimentelor care afecteaza bunastarea sau
siguranta copiilor

COD: PO-119-11

Ediia I
Revizia 0

1
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor
Pagina 2 din 9
COD: PO119-11
Exemplar nr. 1

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale

Nr
Elemente privind
. Numele i prenumele Funcia Data Semntura
responsabilii/operaiunea
crt.
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Nicolescu Corneliu Sef centru 24.10.2013
Octavian
Camber Mirela Psiholog
1.2 Verificat Sefu Olguta Director General 25.10.2013
Adjunct
1.3 Aprobat Alesu Floarea Director General 28.10.2013

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

Nr. Ediia/Revizia n cadrul Componenta Modalitatea Data la care se aplic


crt. ediiei revizuit reviziei prevederile ediiei sau reviziei
ediiei
1 2 3 4
2.1 Ediia I 01.11.2013
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale

Nr. Scopul Exemplar Data


Compartiment Funcia Semntura
crt. difuzrii nr. primirii
1 2 3 4 6 7
3.1 Informare 1(suport Management Director 28.10.2013
informatic) General
01.11.2013
3.2 Aplicare 1(suport C.T.P.T.F.C.N.S. Salariatii
informatic) i Alexandria Centrului
copie
3.3 Pastrare original Grup de lucru Secretar grup
de lucru 28.10.2013

4. Scopul procedurii operaionale

Scopuri generale:
4.1. Stabileste modul de realizare a activittii privind notificarea evenimentelor care afecteaza
bunastarea sau siguranta copiilor;
4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii;
2
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor
Pagina 3 din 9
COD: PO119-11
Exemplar nr. 1

4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;


4.4 Sprijina auditul intern si alte organisme abilitate in actiuni de auditare externa sau control
(Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,Consiliul Judetean etc.), iar pe
manager in luarea deciziei.

Scop specific:
4.5. Descrie activitatea desfasurata pentru implementarea si respectarea SMO privind procedura de
notificare a evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor;

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refera procedura operaional;


Prezenta procedur se aplica pentru notificarea evenimenteleor care afecteaza bunastarea sau
siguranta copiilor care beneficaza de masura plasamentului la Centru si este folosita practic de ctre toti
salariatii Centrului si de membrii echipei multidisciplinare pentru rezolvarea optim i eficient a
tuturor aspectelor legate de caz, n interesul superior al copilului.

5.2. Delimitarea explicita a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti


desfurate de instituia public:
- notificarile efectuate si masurile intreprinse pentru rezolvarea problemelor se consemneaza in dosarul
copilului: decesul unui copil, inclusiv circumstantele in care s-a produs; bolile infectioase si alte boli,
conform normelor sistemului de sanatate; o renire sau vatamare importanta, ori accident; o boala care
nu poate fi tratata in cadrul Centrului; orice eveniment petrecut ce ar putea afecta bunastarea sau
siguranta copilului; orice acuzatii privind comportamentul inadecvat al unui membru al persaonalului;

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata:
Activitati de care depinde activitatea procedurata:
-toate activitatile din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman privind notificarea evenimentelor care afecteaza
bunastarea sau siguranta copiilor;
Activitati care depind de activitatea procedurata:
-toate activitatile din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria privind notificarea evenimentelor care
afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor;

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii
Compartimente furnizoare de date ale activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman
Compartimente beneficiare de rezultatele activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, care asigura implementarea SMO
pentru mentinerea legaturilor cu diverse persoane importante din viata copilului

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

Legislatie primara:
- Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor
Pagina 4 din 9
COD: PO119-11
Exemplar nr. 1

- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protectia de tip rezidential a copilului.
- Hotararea Guvernului 1434/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
mamagementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului

Legislatie secundara :
- Metodologia de Organizare si Functionare a C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria;
-Regulamentul de Organizare i Funcionare al D.G.A.S.P.C. Teleorman;

Alte documente
- Adrese, note interne ale Directorului General sau Directorului General Adjunct
- Note interne ale sefului de Centru
- Fiele posturilor

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definiii ale termenilor

Nr.crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
Procedura Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
1. Operaional metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
activitii, cu privire la aspectul procesual
Ediie a unei Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,
2. proceduri aprobat i difuzat
operaionale
Revizia n cadrul Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
3. unei ediii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
4 D.G.A.S.P.C. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este institutie
Tteleorman publica cu personalitate juridica infiintata in subordinea Consiliuliu
Judetean,care preia, in mod corespunzator, functiile serviciului public de
assitenta sociala de la nivelul judetului.
5 C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale Alexandria este un serviciu de tip rezidential pentru copii cu
Centru dizabilitati si/sau handicap, fara personalitate juridica, aflat in subordinea
D.G.A.S.P.C. si are obligatia de a acorda gazduire, ingrijire, educatie
nonformala, sprijin emotional, consiliere precum si pregatire pentru viata
de adult.
6 Manager de caz Profesionistul care, ndeplinind condiiile menionate de prezentele
standarde, asigur coordonarea activitilor de asisten social i
protecie special desfurate n interesul superior al copilului.
7 Echipa Echipa de profesionisti stabilita in functie de nevoile identificate ale
multidisciplinara copilului
8 Beneficiar Beneficiar este copilul separat temporar sau definitiv de parintii lui, ca
urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii plasamentului intr-un

4
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor
Pagina 5 din 9
COD: PO119-11
Exemplar nr. 1

serviciu de tip rezidential; copilul cu handicap usor pentru care a fost


dispus, in conditiile legii, plasamentul in regim de urgenta; tinerul care a
implinit varsta de 18 ani si care beneficiaza, in conditiile legii, de
protectie speciala.
9 Standarde Norme minime obligatorii prevzute n Ordinul nr. 27/2004 al
minime A.N.P.C.A,. aplicate i respectate n cadrul C.T.P.T.F.C..N.S. Alexandria.
obligatorii
10 Metodologia de Document intern ntocmit de eful de Centru, avizat de Director General
organizare si Adjunct i aprobat de Director General ce cuprinde un ansamblu de
functionare proceduri elaborate n baza legislaiei n vigoare i a S.M.O..

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat


1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Pa. Pastrare
7 P Pastrare
8 D.G.A.S.P.C. Directia generala pentru asistenta sociala si protectia copilului Teleorman
Teleorman
9 C.P.C Teleorman Comisia pentru protectia copilului Teleorman
10 C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale Alexandria / Centru
Centru
11 SMO Standarde minime obligatorii
12 MOF Metodologia de organizare si functionare

8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalitati
Procedura consta in informarea in scris a factorilor direct interesati (familia/reprezentantul legal al
copilului, mnagerul de caz) despre incidentele deosebite survenite in legatura cu protectia copilului, in
maximum 24 de ore de la producere evenimentului. Comunicarea va fi facuta de seful Centrului si va fi
confirmata in scris la primire. Centrul va tine o evidenta scrisa privind notificarile efectuate si masurile
intreprinse pentru rezolvare problemelor notificate.

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista si provenienta documentelor
- Registrul privind notificarile efectuate;
8.2.2. Continutul si rolul documentelor
Registrul privind notificarile efectuate: cuprinde informatii despre: numele si prenumele
copilului, evanimentele care afecteaza bunastarea sau siguranta copilului/ tanarului, informarea,
in scris, a managerului de caz, familiei/reprezentatului legal al copilului/tanarului, confirmarile
5
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor
Pagina 6 din 9
COD: PO119-11
Exemplar nr. 1

postale de primire, masurile intreprinse pentru solutionarea evanimentelor car afecteaza


bunastarea sau siguranta copilului/tanarului.
8.2.3.Circuitul documentelor
Vezi flux activitati de la pct. 8.4.

8.3. Resurse necesare


8.3.1.Resurse materiale
- produse de papetarie
- calculator, imprimanta
- spatiu de depozitare, inclusiv rafturi
8.3.2. Resurse umane
-personalul din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandia
8.3.3. Resurse financiare
- plata salariilor aferente personalului
- plata cheltuielilor de intretinere si functionare

8.4. Modul de lucru


8.4.1.Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.2.Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.3.Valorificarea rezultatelor activitatii

Nr.
Activitate Responsabil Intrari Iesiri Termen
crt.
Informarea in scris a
factorilor direct
interesati (familia/
In maximum 24
reprezentantul legal al
de ore de la
copilului, mnagerul de Sef Centru - -
producere
caz) despre incidentele
evenimentului.
deosebite survenite in
legatura cu protectia
copilului,

Fluxul activitatilor

START

In 24 de ore de la Sef Centru


01
producerea
evenimentului Informarea in scris a factorilor direct
interesati

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii


Stop
6
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor
Pagina 7 din 9
COD: PO119-11
Exemplar nr. 1

Director Personalul Grup de


Nr. Director
Activitatea General Sef Centru Centrului lucru
Crt. General
Adjunct
1 Propunerea modificarii
procedurii P P P P P
2 Proiectul procedurii
E
modificate
3 Verificarea procedurii V
4 Aprobarea modificarii
A
procedurii
5 Aplicarea Editiei revizuite Ap Ap
6 Pastrarea procedurii Pa
revizuite

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Numr Arhivare
Nr.
Denumirea de
An Elaborator Aprob Difuzare Alte
anexei exempl Loc Perioad
ex
are
Registrul
C.T.P.T.F.C.
privind C.T.P.T.F.C.N
1 - - 1 N.S. Permanent -
notificarile .S. Alexandria
Alexandria
efectuate

11. Cuprins
7
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor
Pagina 8 din 9
COD: PO119-11
Exemplar nr. 1

Numarul
componentei in Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
cadrul
procedurii
operationale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei, sau,
dupa caz,a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz,
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale
5. Domeniul de aplicare a procedurii
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitii procedurate
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala
8. Descrierea procedurii operationale
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
10. Anexe, inregistrari, arhivari
11. Cuprins
12 Anexe model documente

12. ANEXE MODEL DOCUMENTE

ANEXA NR. 1 REGISTRUL PRIVIND NOTIFICARILE EFECTUATE

Anexa 1

8
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor
Pagina 9 din 9
COD: PO119-11
Exemplar nr. 1

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

REGISTRUL PRIVIND NOTIFICARILE EFECTUATE

Nr. Nume si Evenimentele Nr. si data Confirmare de Masurile


Crt. prenume care afecteaza documentului primire (data si intreprinse pentru
copil/tanar bunastarea sau prin care s-a semantura solutionarea
siguranta facut managerului de evenimentelor
copilului/tanarului informarea in caz; nr. si data care afecteaza
scris a familiei/ confirmarii bunastarea sau
reprezentantului postale de siguranta
legal/ primire) copiluui/tanarului
managerului de
caz