Sunteți pe pagina 1din 255

CUPRINS

FORMULAR DE SOLICITARE

LISTA DE VERIFICARE A COMPOMENTEI DOCUMENTATIEI DE SOLICITARE


1. REZUMAT NETEHNIC___________________________________________________________7
2. Tehnici de management_____________________________________________________72
3. Intrari de materii prime______________________________________________________79
4. Principalele activitati______________________________________________________147
4.9. Emisii si reducerea poluarii_________________________________________________164
5. Minimizarea si Recuperarea Deseurilor_______________________________________189
6. Energie__________________________________________________________________199
7. Accidentele si consecintele lor______________________________________________205
8. Zgomot si vibratii_________________________________________________________209
9. Monitorizare____________________________________________________________216
10. Dezafectare____________________________________________________________235
11. Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia____________________238
12. Limitele de emisie_______________________________________________________239
13. Impact_________________________________________________________________242
14. Programul pentru Conformare si Programul de Modernizare____________________247
S.C. KBER S.R.L. PUNCT DE LUCRU TURTURESTI FORMULAR DE SOLICIRARE AIM -2015

ANEXE:

Anexa 1 Lista materii prime


Anexa 2 Lista produse finite
Anexa 3 Compararea acivitatii desfasurate de S.C. KBER S.R.L. Turturesti cu BAT
Anexa 4 - Diagrame procese tehnologice
Anexa 5 Monitorizare factori de mediu
Anexa 6 Plan de inchidere
Anexa 7 consumuri energie apa
Anexa 8 - Bilant de ape
Anexa 9 Certificari
Anexa 10- Organigrama
Anexa 11- Plan de incadrare in zona
Anexa 12 Plan general

2
S.C. KBER S.R.L. PUNCT DE LUCRU TURTURESTI FORMULAR DE SOLICIRARE AIM -2015

FORMULAR DE SOLICITARE
Date de identificare a titularului de activitate / operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatii
Numele instalatiei
S.C. KBER S.R.L.
Punct de lucru Turturesti

Numele Solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului:


S.C. KBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti
Adresa sediu social: str. Gheorghe Caranfil, nr.2, comuna Dumbrava Rosie, judetul Neamt
Adresa punct de lucru: sat Turturesti, com. Girov, judetul Neamt
Telefon: 0233 - 207 805; Fax: 0233 - 234 450; e - mail: office@kober.ro; www.kober.ro
Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt: J27/1405/1991
CUI: 2005144

Activitatea sau activitatile conform Anexei Nr. 1 din Legea nr. 278/2013 privind prevenirea si controlul
integrat al poluarii:
4. Industria chimica

4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum sunt:
j) vopseluri si pigmenti.

Alte activitati cu impact semnificativ desfasurate pe amplasament: descarcare /incarcare materii prime cu
COV/rasini la cisterna, eliminare ape tehnologice

Cod CAEN: 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor


(Proiectarea, fabricarea si comercializarea produselor peliculogene: rasini, lacuri, vopsele in
solventi, grunduri, diluanti, chituri, vopsele in dispersie apoasa si vopselelor pulberi).

Cod NOSE-P: 105.09 - Procesarea compusilor chimici organici


Cod SNAP: 0405

Numele si prenumele proprietarului:


ADMINISTRATOR KBER AUREL

Numele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii / operatorul instalatiei pe tot
parcursul derularii procedurii de autorizare:
ing. FLORIN AMARANDEI Manager Executiv
Nr. de telefon: 0233- 207 805, Adresa de e-mail: office@kober.ro

Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului:


ing. Camelia Anemtoaicei Sef Birou PMED-SIPP-PSI- analist calitate
Nr. de telefon: 0233- 207 907; Adresa de e-mail: camelia.anemtoaicei@kober.ro

In numele firmei mai sus mentionate, solicitam prin prezenta emiterea unei autorizatii integrate conform
prevederilor OUG privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Titularul de activitate / operatorul instalatiei isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si


completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului in
vederea analizarii si demararii procedurii de autorizare.

Nume: ing. Florin Amarandei Semnatura si stampila


Functia: Manager Executiv

3
S.C. KBER S.R.L. PUNCT DE LUCRU TURTURESTI FORMULAR DE SOLICIRARE AIM -2015

Data: 20.11.2015

4
S.C. KBER S.R.L. PUNCT DE LUCRU TURTURESTI FORMULAR DE SOLICIRARE AIM -2015

INFORMATIA SOLICITATA DE ART. 16 ALIN.1 AL OUG. 34/2002 PRIVIND PREVENIREA,


REDUCEREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII

Unde se regaseste in Verificare


O descriere a: formularul de efectuata
solicitare
- instalatiei si activitatilor sale Formularul de solicitare,
Sectiunea 4 Da
- materiilor prime si auxiliare, altor substante si a energiei utilizate in sau Formularul de solicitare,
generate de instalatie Sectiunea 3 Da
- surselor de emisii din instalatie Formularul de solicitare,
Sectiunea 5 Da
- conditiilor amplasamentului pe care se afla instalatia Raportul de Da
amplasament si
Sectiunea 11 Da
- naturii si a cantitatilor estimate de emisii din instalatie in fiecare factor de Formularul de solicitare, Da
mediu precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra Sectiunile 10, 12 si 13
mediului
- tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este Formularul de solicitare,
posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie Sectiunile 3.2, 3.4.3, Da
4.9.1 si 12
- acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor Formularul de solicitare,
generate de instalatie Sectiunea 5 Da
- masurilor suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile Formularul de solicitare,
generale care decurg din obligatiile de baza ale operatorului / titularului Sectiunea 14 Da
activitatii asa cum sunt ele stipulate in Capitolul III al OUG 152/2002 privind
prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii:
a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special Formularul de solicitare,
prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; Sectiunile 3.2, 10 si 12 Da
b) nu este cauzata nici o poluare semnificativa; Formularul de solicitare,
Sectiunea 13 Da
c) este evitata generarea de deseuri in conformitate cu legislatia specifica Formularul de solicitare,
nationala in vigoare privind deseurile (11); acolo unde sunt generate deseuri, Sectiunea 5 Da
acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil din punct de
vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa
se reduca orice impact asupra mediului;
d) energia este utilizata eficient; Formularul de solicitare,
Sectiunea 6 Da
e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea Formularul de solicitare,
consecintelor lor; Sectiunea 7 Da
f) sunt luate masurile necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru a Formularul de solicitare,
evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare Sectiunea 10 Da
satisfacatoare;
- masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu Formularul de solicitare,
Sectiunea 9 Da
- alternativele principale studiate de solicitant Formularul de solicitare,
Sectiunea 4.15 si 11.2 Da
Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al Formularul de solicitare,
sectiunilor mentionate mai sus Sectiunea 1 Da

5
Lista de Verificare a Componenei Documentaiei de Solicitare

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare


In plus fata de acest document, verificati daca ati inclus elementele din tabelul urmator

Element Sectiune Verificat de Verificat


relevanta solicitant de ALPM
1 Activitatea face parte din sectoarele incluse Anexa 1
in autorizarea integrata de mediu L.278/2013
2 Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a ACHITAT taxa
documentatiei de solicitare a autorizatiei
integrate a fost achitata
3 Formularul de solicitare a autorizatiei
Da
integrate de mediu
4 Rezumat netehnic Sectiunea 1
5 Diagramele proceselor tehnologice Sectiunea 4.5
(schematic), acolo unde nu sunt incluse in (daca este
Anexa 4
acest document, includeti punctele de cazul)
emisie in toti factorii de mediu
6 Raportul de amplasament - Anexat
7 Analize cost-beneficiu realizate pentru Sectiunea 2.3
Evaluarea BAT (daca este -
cazul)
8 O evaluare BAT completa pentru intreaga Sectiunea 4.15 Anexa 3
instalatie
9 Organigrama instalatiei Sectiunea 2.1 Anexa 10
10 Planul de situatie Formularul de Planse Anexa
Indicati limitele amplasamentului solicitare 11 si 12
11 Suprafete construite / betonate si suprafete Formularul de Formularul de
libere / verzi permeabile si impermeabile solicitare solicitare
12 Locatia instalatiei Sectiunea Sectiunea 2.3.5
2.3.5
13 Locatiile (partile din instalatie) cu emisii de Sectiunea 4.14 Sectiunea 4.14
mirosuri (Miros)
14 Receptori sensibili - ape subterane, structuri Sectiunea 2 Sectiunea 2
geologie, daca sunt descarcate direct sau
indirect substantele periculoase din Anexele
5 si 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea
si completarea legii apelor 107/1996 in
apele subterane
15 Receptori sensibili la zgomot Sectiunea 9.1 Sectiunea 9.1
16 Puncte de emisii continue si fugitive Sectiunea 5.2
17 Puncte propuse pentru monitorizare / Sectiunea 13.2 Sectiunea 13.2
automonitorizare
18 Alti receptori sensibili din punct de vedere al Sectiunea 13.5 Sectiunea 13.5
mediului, inclusiv habitate si zone de interes
stiintific
19 Planuri de amplasament (combinati si faceti Raportul de Anexa 12
trimitere la alte documente dupa caz) amplasament
aratand pozitia oricaror rezervoare,
conducte si canale subterane sau a altor
structuri
20 Copii ale oricaror lucrari de modelare Sectiunea 5 Sectiunea 5
realizate

6
Lista de Verificare a Componenei Documentaiei de Solicitare

Element Sectiune Verificat de Verificat


relevanta solicitant de ALPM
21 Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau - -
alte arii sau exemplare protejate
22 O copie a oricarei informatii anterioare - -
referitoare la habitate furnizata pentru
Acordul de Mediu sau pentru oricare alt
scop
23 Studii existente privind amplasamentul - -
si/sau instalatia sau in legatura cu acestea
24 Acte de reglementare ale altor autoritati Se gasesc la
publice obtinute pana la data depunerii sediul social al
solicitarii si informatii asupra stadiului de societatii
obtinere a altor acte de reglementare deja
solicitate
25 Orice alte elemente in care furnizati copii (va rugam -
ale propriilor informatii listati)
26 Copie a anuntului public DA

7
Seciunea 1 Rezumat netehnic

1. REZUMAT NETEHNIC
Aceasta sectiune trebuie sa fie cat mai succinta, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri,
dar permitand in acelasi timp o prezentare suficienta a activitatilor. Este oportunitatea dumneavoastra de a
spune autoritatii responsabile de emitere a autorizatiei integrate de mediu cat de bine va desfasurati
activitatea si imbunatatirile pe care intentionati sa le faceti. Este preferabil sa completati aceasta sectiune
dupa ce ati elaborat intreaga documentatie de solicitare, deoarece veti sti ce sa rezumati. Rezumatul va
include:

1. DESCRIERE
O descriere succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, diagrama proceselor instalatiei implicate, cu
marcarea punctelor de emisii, nivele de emisii din fiecare punct.
Activitatea de baza: proiectarea, producerea si comercializarea produselor de acoperire
si auxiliare de acoperire, precum: rasini, lacuri, vopsele, emailuri, grunduri, chituri, diluanti,
vopsele in dispersie apoasa, aditivi, produse pentru uz industrial (produse speciale), vopsele
pulbere.
COD CAEN: 2030
Societatea detine Autorizatia Integrata de Mediu nr. 21/04.07.2006, reactualizata in
29.10.2007, revizuita 19.03.2012, valabila pana la 04.07.2016.

Activitatile tehnologice desfasurate in cadrul S.C. KBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti
sunt reprezentate de fabricarea produselor peliculogene si a rasinilor sintetice, si se desfasoara
in urmatoarele sectii/divizii:
1. Sectia Rasini - fabricatie a rasinilor alchidice (slabe, grase si medii), alchido-acrilice,
ureoform-aldehidice, alchidice uretanizate si emulsionate Ob. 8 si Ob.5;
2. Sectia VIA - fabricarea vopselelor industriale apoase-Ob.10;
3. Sectia PL - fabricarea produselor pentru protectia lemnului- Ob.5,
4. Sectia VI - fabricarea vopselelor industria- Ob.5.
5. Divizia Cercetare Dezvoltare proiectare produse- Ob.5 si Ob.23.

Utilitatile asociate acestor spatii de lucru sunt reprezentate de:


parcul de rezervoare de materii prime lichide si solventi Ob.15;
parcul de rezervoare lichide combustibile- Ob.1;
parc maturatoare rasini- Ob.9;
depozite materii prime- Ob.22, Ob.103, Ob.202, Ob.204
depozite produse finite si ambalaje- Ob.104;
centrala termica- Ob.7;
instalatia de incalzire cu difil (terminol)- Ob.12;
linie post-procesare termica ape uzate tehnologice Ob.21;
instalatia de azot Ob.2;
gospodariile de apa potabila si de incendiu- Ob.17;
gospodariile de apa de racire si de incendiu- Ob.19;
bazin colectare ape meteorice si casa de pompe aferenta- Ob.108 si Ob.108A;
post trafo- Ob.4;
grup electrogen- Ob.6.

Capacitati de productie:
Sectia Rasini I si II - 16 800 t / an (Rasini I: 10 800 t/an si Rasini II: 6000 t/an)
Sectia PL (Produse pentru Protectia Lemnului) - 4680 t / an
Sectia VIA (Vopsele Industriale Apoase) 6000 t / an
Sectia VI (Vopsele Industriale) - 10200 t / an ( Atelier produse Speciale :3000 t/an si Atelier
Colormix:: 7200 t/an)
Linie post-procesare termica ape chimice (instalatia de incinerare) - 1248t/an

Schemele proceselor tehnologice sunt redate in fig. 1,2,2,3,4,5, cu marcarea punctelor de


emisii si a deseurilor rezultate din activitatea desfasurata.
8
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Utilitati:
Utilitatile necesare pentru functionarea obiectivului sunt: energie electrica; apa potabila,
apa industriala, apa recirculata circuitul de +280C; apa rece: circuitul de +120C/+170C; apa
calda 70-900C pentru incalazirea spatiilor si scopuri tehnologice; apa de incendiu; aer
comprimat, azot gaz, gaze naturale.
Utilitatile sunt asigurate pe baza de contracte ferme cu unitati specializate. Necesarul de
apa calda, azot, incalzirea si aerul comprimat sunt asigurate prin mijloace proprii.
Furnizarea de apa potabila: - Contract nr. 1360126301801/10.06.2013 - Compania
Judeteana APA SERV S.A.;
Alimentarea cu gaz natural: - Contract nr. CON/NQ/035813/11.04.2013 SC OMV
Petrom Gas SRL;
Furnizare energie electrica: Contract nr. 152/29.01.2010 SC TRANSENERGO SA;

Aerul comprimat si aerul AMC este asigurat de doua compresoare :


compresorul Kaser model BS-61;
compresorul Kaser model BS 51.
Compresoarele sunt amplasate in cladirea centralei termice. Aerul comprimat se
trimite la consumatori prin trecerea sa prin uscatoarele aflate in centala termica. Aerul
comprimat este stocat in rezervorul de 5 mc (situat langa statia de prepurare).
Consumatori aer AMC: sectia VIA, VI (mori microbile, masini de ambalat), instalatia
de incinerare, laboratoarele MMP si Cercetare, sectia Rasini.

Gazul inert folosit pe platforma este azotul. El este folosit pentru formarea pernelor de azot
(p=20 mbar) Ia rezervoarele de solventi, in reactoarele din sectiile Rasini si in parcul de
maturatoare.
Gospodaria de azot este constituita din :
instalatia de azot;
vas tampon pentru azot dispus langa parcul VEGA (V=5mc);
vas tampon pentru azot dispus parcul de maturatoare (V=10mc)

Centrala termica
Centrala termica este o cladire independenta in care este amplasat cazanul de apa calda
marca FERROLI Italia, model PREXTHERM 940, cu urmatoarele caracteristici: puterea=940
KW, tempetatura maxima 110C, presiunea max=6 bar.
In functie de temperaturile exterioare, cazanul de apa calda poate fi setat pentru temperaturi in
limitele min. 65C , max. 80C si presiuni de lucru de min.2 bar, max. 4 bar.
Pentru vehicularea apei calde sunt montate trei pompe, fiecare deservind cate o
ramura/traseu: Ob.5, Ob.9, Ob.15. Pornirea si oprirea pompelor se face din tabloul pompelor.
Traseul Ob.5 deserveste consumatorii din: Ob.5 Ax 1-4, Ax 4-14 si Ob.10.
Traseul Ob.15 deserveste consumatorii din: Ob15, Ob.1, Ob. 103, Ob.104
Traseul Ob. 9 deserveste consumatorii din: Ob.9, Ob.8 sprinklere, Ob.20, Ob.21,
Ob.20A, VT aer.

Centrale termice Motan


Centrale murale sunt echipate cu un arzator care utilizeaza combustibil gazul metan.
Destinatia centralelor este incalzirea incaperilor la pavilion administrativ Ob.106, pavilion
administrativ Ob.18, casa poarta Ob.114, cantina- vestiare Ob. 5C si atelier mentenanta Ob.
107.

Alimentarea cu gaz metan


Conducta de gaz metan de presiune medie se inteapa in conducta existenta in strada
Fermelor din municipiul Piatra Neamt, fiind pozata subteran in partea dreapta a drumului DN
15 D, directia Roman pana la S.C. KBER S.R.L. situata in com. Girov, sat Turturesti.
La nivelul firmei, in partea de SV, este ampasat o statie tip SRM de aducerea gazului de la
9
Seciunea 1 Rezumat netehnic

medie presiune la presiunea de consum. Consumatori gaz metan: sobele de terminol (agent
termic), centralele termice, linia post-procesare termica ape uzate tehnologice, laboratoarele
MMP. Reteaua exterioara de utilizare are traseu rectiliniu, suprateran, cu conducte din otel,
montate pe estacade si pe pereti exteriori ai cladirilor din beton sau caramida.

Alimentarea cu energie electrica


Unitatea este prevazuta cu doua transformatoare electrice de 1000 KVA/20KW/0,4KW produse
la Filiasi in 1995 si prevazute cu protectie la gaze si suprasarcina. Utilizeaza ulei pentru
transformatori tip TR 30 ( care nu contine PCB bifenilipoliclorurati).
Firma detine trei grupuri de condensatori care nu contin PCB (uscati):
Grup I are 3 condensatori tip NKMI 60/400D (3/15KV; Qn-60Kvar; 400V);
Grup II are 3 condensatori tip NKMI 60/400D (3/15KV; Qn-60Kvar; 400V)
Grup III are 9 condensatori 400V-25Kvar

Produse finite obtinute in sectiile de productie sunt:


Sectia Rasini: rasina alchidica, rasina alchidica slaba, rasina alchido-acrilica, rasina alchidica
medie, rasina ureoform-aldehidica, rasina alchido-uretanica, rasini emulsionate
sectia VIA: paste nuantare, grunduri, lacuri, lazuri, emailuri
sectia PL: lazuri, emailuri, baituri, lacuri nitrocelulozoice, grunduri nitrocelulozice, diluanti.
sectia VI: grunduri, vopsele, emailuri, intaritori, diluanti , chituri
Lista cu produse finite obtinute in sectiile de productie existente la nivelul platformei este redata
in Anexa nr. 2.

Regimul de lucru: 330 zile/an, de 8 ore / zi, 5 zile / saptamana. In functie de comenzi in
sectorul de productie se lucreaza 2- 3 schimburi / zi.

Numar de personal: 100

1.1 Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica


Punctul de lucru KBER S.R.L., situat la cca. 4 km de municipiul Piatra Neamt,
isi are amplasata platforma industriala in satul Turturesti, comuna Girov, jud. Neamt.
Unitatea beneficiaza de acces la drumul national DN 15D Piatra Neamt Roman.
Vecinatatile amplasamentului studiat:
la N NE terenuri agricole;
la S DN 15 D Piatra Neamt Roman, livada de pomi fructiferi in care este situata o
moara si o locuinta;
la E - o alee de acces din DN 15 D in zona de culturi agricole, locuinta familiei Chirila;
la V terenuri agicole si o locuinta.
Zona rezidentiala, localitatea Turturesti, se afla in imediata vecinatate a platformei S.C.
KBER S.R.L.
Coordonate (stereo 70)
X : NV: 69331,6818; NE: 609499,1922;SE: 609415,9446; SV: 609252,3885;
Y: NV: 605833,7967;NE: 605796,3950;SE: 605579,8842;SV: 605629,6939

Proprietarul terenului; titularul activitatii


Infintata in 1991 de catre Aurel Kber, S.C. KBER S.R.L. este o persoana juridica
romaneasca cu raspundere limitata, cu capital integral privat.
Societatea este administrata de dl. Aurel Kber Administrator, asistat de dl. Florin
Amarandei-Manager executiv .
Actualul drept de proprietate asupra terenului pe care este amplasata societatea il
detine compania S.C. KBER S.R.L. Suprafata totala de teren detinuta de S.C. KBER S.R.L.
in satul Turturesti este de 39476 mp incinta firma si 34749mp in extravilan, din care suprafata
10
Seciunea 1 Rezumat netehnic

ocupata de constructiile si instalatiile societatii este de 34860 mp.

Fig.1.

Elemente de Geologie
Din punct de vedere geologic, zona analizata se incadreaza in Unitatea Neogena
Subcarpatica, care este formata in cea mai mare parte din depozite aquitaniene (argiloase cu
sare), burdigaliene (gresii, marne cu gresii), helvetiene (gresii calcaroase si nisipuri) si
tortoniene (marne si gresii).
Zona este constituita din depozite cu caracter de molasa. Spre est, aceasta unitate incalica
in lungul liniei pericarpatice peste depozitele sarmatiene de platforma. Formatiunea
acoperitoare apartine cuaternarului cu trei tipuri de depozite litologice:
depozitele terasei de 150 180 m, de varsta peistocen mediu, constituite din nisipuri,
pietrisuri si bolovanisuri aluviale, depude discodant peste roca de baza, situate in zona
inalta a Dealului Turturestilor;
depozitele terasei de 20 25 m, de varsta peistocen superior, constituite din nisipuri,
pietrisuri si bolovanisuri aluviale, depude discodant peste roca de baza, situate intre
Dealul Turturestilor si Dealul Vulpea;
depozite loessoide, constituite din prafuri, nisipuri prafoase si argile, ce formeaza o
cuvertura peste orizonturile de pietrisuri, pe acre le acopera in intregime.
Prin forajele de hidro-observatie (2 foraje de hidro-observatie executate de S.C. ALCRO
TRADE S.R.L. in anul 2000) precum si cele geotehnice (2 foraje geotehnice executate de S.C.
EDILPROIECT S.A. in 1994) pentru amplasamentul analizat s-a pus in evidenta urmatoarea
succesiune litologica:
0.00 - 0,50 m sol vegetal de culoare cafeniu inchis;
0,50 - 4,50 m un strat de praf nisipos (loess) galben cafeniu, tare, calcaros, cu
vinisoare si concretiuni calcaroase, sensibil la umezire;
4,50 -5.80 m - argila
5.80 -7.40 m argila prafoasa cafenie, plastic vartoasa, cu concretiuni calcaroase;
7.40 8.20 m argila;
8.20 9.60 m argila prafoasa;
9.60 12.70 m argila;
12,70 15.40 m pietris cu nisip argilos si rare elemente de bolovanis;
15.40 17.60 m argila;
17.60 19.50 m pietris cu nisip argilos si rare elemente de bolovanis;
19.50 20.50 m argila.

11
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Cel mai adanc foraj din zona a fost oprit la adancimea de 20.50 m intr-un strat de argila.
Nivelul hidrostatic determinat in urma masuratorilor a fost stabilt la adancimea de 18 m.

Fig. 1.2.1.

Conform hartii de zonare seismica a teritoriului Romaniei, Normativ Seismic P100/92,


amplasamentul analizat este situat in zona seismica E-VII, avand coeficientul de intensitate
al actiunii seismice Ks = 0,12, iar valoarea perioadei de colt este Tc = 0,7 sec.

Elemente de hidrologie
Apa de suprafata
Cel mai important rau din zona este Bistrita, prezenta in judet prin sectorul sau mijlociu,
pe care il strabate pe o distanta de 126 km. Bistrita asigura alimentarea cu apa a municipiului
Piatra Neamt.
Paraul Cracau (L=58 km, S = 408 km2), afluent stanga al raului Bistrita, dreneaza apele
de suprafata si subterane din zona.
Amplasamentul analizat nu este strabatut de nici un curs de apa.

Elemente de Hidrogeologie

Apa subterana
Judetul Neamt este bogat in ape subterane. Regimul si raspandirea lor sunt
determinate de conditiile structural- litologice precum si de etajarea conditii fizico-geografice.
In regiunea subcarpatica precum si in cea de podis, deluviile mai fine si energia mai
mica a reliefului impun un drenaj mai slab. Totodata, cantitatea de precipitatii mai redusa si
evapotranspiratia relativ ridicata, determina regenerarea acestor ape intr-un ritm mult mai lent
decat in zona montana.
Conform datelor din Memoriul Tehnic pentru Obtinerea Autorizatiei de Gospodarirea
Apelor (executat de S.C. ALCRO TRADE S.R.L. Piatra Neamt) directia de curgere a apelor
subterane in zona analizata este NNV-SSE iar panta este de 4.55%. Primul acvifer interceptat
in zona a fost in jurul adancimii de 18-20 m, corespunzator depozitelor terasei de 20-25 m.
Aceasta adancime este in conformitate cu nivelul hidrostatic gasit si in fantanile localnicilor.
Exista suprafete intinse sub care nivelul freatic nu coboara mai mult de 5 m (situatie
caracteristica luncilor marilor rauri). Alimentarea aquiferelor subterane se face pe capele de
strat dar in numeroase cazuri si din albia raurilor.

12
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Elemente Climatice

Teritoriul judetului Neamt apartine in proportii aproximativ egale sectorului cu clima de


munte (partea de V) si celui cu clima continentala tinutul climei de dealuri, subcarpatii estici si
partial cel al Podisului Cental Moldovenesc.
Clima din zona analizata este continental moderata, nuantata substantial de altitudinea
formelor de relief.

Regimul temperaturilor:
Valorile extreme ale temperaturii aerului sunt destul de semnificative, indicand importana
factorilor locali in modificarea vremii si se prezinta astfel, din inregistrarile efectuate: maxima
+36,6C si minima -28,5C. Temperatura medie anuala este 8,8.
Luna cea mai friguroasa este ianuarie, iar cea mai calduroasa iulie.

Regimul precipitatiilor prezinta variatii importante in raport cu unitatile de relief. Cantitatile


lunare de precipitatii se modifica in cursul anului functie de oscilatiile circulatiei generale ale
atmosferei si de intensitatea proceselor termo-convective. Precipitatiile medii anuale cresc
gradat de la E catre V, de la 550 mm in E la peste 1000 mm in V, sunt cuprinse intre:
- 550-600 mm pe vaile largi ala Bistritei , Moldovei si Siretului;
- 600-800 mm in sectorul de podis;
- 8001050 mm in zonele mantana si subcarpatica.
Stratul de zapada se mentine cca. 100-160 zile pe culmile carpatice mai inlate, 70-
100 zile in subcarpati, iar pe podisuri si in vaile largi de la 60 la 80 zile (64,2 zile la Piatra
Neamt). Grosimea stratului de zapada ajunge in zona de munte la 80-110 cm, iar in sectorul
dealurilor de podis la 25-40cm.
Umiditatea medie anuala este de 68%;
Nebulozitatea medie anuala -numarul mediu anual al zilelor cu cer senin este de
93.2, iar numarul mediu anual al zilelor cu cer noros este de 121.5.

Vanturile
La nivelul celor mai inalta culmi montane sunt predominante componentele din V si NV.
La inaltimi mari vitezele medii ale vantului depasesc 10,0 m.s, dar la inaltimi mai mici acestea
scad repede sub 4,0 m/s (3,0 m/s la Piatra Neamt).
Aproximativ 53% din timp sunt conditii de calm atmosferic;
Deci climatul este de tip continental, influentat la nivel local de geografia zonei.

Istoricul amplasamentului
S.C. KBER S.R.L. s-a constituit in anul 1991, perimetrul platformei incadrandu-se pe
vechiul amplasament apartinand S.C. AVICOLA S.A. Piatra Neamt, dotat cu doua hale pentru
cresterea animalelor.
Terenurile din Turturesti (74.225 mp) pe care se desfasoara activitatea sunt proprietatea S.C.
KBER S.R.L. si sunt:
terenuri aferente incintei fabricii in suprafata totala de 39476 mp;
terenuri in afara fabricii in suprafata totala de 34749 mp.

Din determinarile efectuate de laboratoare abilitate au rezultat urmatoarele:

pentru factorul de mediu apa


Analiza efectuata in 1997 (ICPEAR) pentru proba apa de izvor, situat in amonte de firma, in
partea de N si fantana (la cca. 1 Km distanta) a pus in evidenta o impurificare a panzei freatice
(valori depasite in principal pentru incarcarea organica si amoniu) comparativ cu limitele maxim
13
Seciunea 1 Rezumat netehnic

admise fara ca aceasta sa poata fi pusa pe seama activitatii platformei KOBER. Valorile
depasite pot fi puse pe seama utilizarii in exces a ingrasamintelor chimice si a activitatiilor
desfasurate de S.C. AVICOLA S.A. pe acest amplasament.

pentru factorul de mediu sol


Determinarile au fost efectuate de ECOIND Bucuresti.
De fiecare data s-au prelevat 4 probe:
S1- la 50m de latura sudica a platformei, in zona de livada;
S2- la 50 m de latura estica a platformei, in teren arabil;
S3- la 50 m de latura nordica a platformei, in teren arabil;
S4- la 50 m de latura vestica a platformei, in teren arabil,
modificandu-se locul de prelevare al martorului dupa cum urmeaza:
in iunie 2002: zona de nord a platformei, la 3 Km distanta de aceasta;
in iulie 2002: zona vestica a platformei, la 2 Km distanta de aceasta;
in aprilie 2003: zona vestica a platformei, la 1,5 Km distanta de aceasta.

Rezultatele centralizate in tabele au condus la urmatoarele concluzii:


Valorile obtinute in cazul indicatorilor:pH, umiditate, humus, azot total, conductivitate
electrica, carbonati si fosfor total sunt in cea mai mare parte comparabile cu cele ale probei
martor; diferentele ce apar sunt datorate modului de utilizare a terenurilor.
Solul analizat prezinta, pentru indicatorii analizati, valori ale concentratiilor situate in
intervalul valori normale-prag de alerta, ceea ce indica o poluare nesemnificativa.

Aflata pe piata romaneasca din 1991, firma K ber este primul mare producator cu
capital integral privat din domeniul produselor peliculogene si rasinilor sintetice, cu cea mai
dinamica dezvoltare in domeniul produselor decorative.
In decursul timpului, societatea a parcurs mai multe etape de dezvoltare si
modernizare, investitiile realizandu-se atat pentru extinderea activitatii de productie cat si
pentru protectia mediului.
Cronologic, din punct de vedere tehnologic, etapele de transformare parcurse de
societate se prezinta astfel:
in 1991 s-a infiintat S.C. KBER S.R.L. si s- au produs primele cantitati de vopsele si
grunduri alchidice, utilizand rasini de la alti producatori ;
in 1993 s-a infiintat S.C. ROLAC S.A., destinata producerii de rasini alchidice necesare
atat firmei S.C. KBER S.R.L., cat si altor beneficiari;
in 1995 a fost demarata o investitie de mari dimensiuni vizand extinderea si
modernizarea firmei, atat pe partea de productie a rasinilor cat si pe cea de productie a
emailurilor, grundurilor, diluantilor si chiturilor;
in 1996 s-a finalizat prima etapa a investitiei privind modernizarea firmei si tot atunci
s-a realizat racordarea firmei la reteaua de apa si canalizare a orasului Piatra Neamt.
in 1997 s-au finalizat primele investiti pe mediu : incinerator deseuri si ape chimice
reziduale, bazin de colectare decantare ape pluviale;
in 1999 finalizarea investitiei privind Linia I Divizia VP
in 2000 a fost pusa in functiune instalatia de vopsele in dispersie apoasa ;
in 2001 au inceput lucrarile la instalatia de rasini de temperatura inalta si instalatia de
rasini emulsionate;
in 2003 societatea a fost racordata la reteaua de alimentare cu gaze naturale si in
aceeasi perioada s-a realizat si conducta de evacuare ape meteorice de pe platforma
Kber in canalizarea municipiului Piatra Neamt;
in 2003 s-a finalizat investitia privind Linia II a instalatiei de producere a vopselelor
pulberi;
in 2005 a fost finalizata investitia transport pneumatic materii prime la sectia EVA si
depozit deseuri;
in 2006 a fost obtinuta Autorizatia Integrata de Mediu nr.21/05.07.2006 reactualizata in
29.10.2007 si revizuita in 19.03.2012;
14
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Incepand cu anul 2007 titularul si-a propus cresterea capacitatii de productie, tehnologii
moderne, spatii mai mari in derularea activitatilor. Proiectul a avut in vedere degajarea
activitatilor de pe platforma Turturesti prin transferarea a trei sectii: LV, EVA si VP de pe
amplasamentul Turturesti pe fostul amplasament al sectiei Melana V din Dumbrava Rosie.
Aceste activitati au rulajul cel mai mare a materiilor prime si al produselor finite.
Scop:
cresterea capacitatii de productie, tehnologii moderne, spatii mai mari in derularea
activitatilor pentru activitatile mutate la Dumbrava Rosie;
degajarea spatiilor de depozitare materii prime/produse finite de pe platforma Turturesti;
marirea spatiilor de productie productie pentru sectiile ce raman la Turturesti (VI si PL).

in 2008 a fost transferata activitatea sectiei EVA pe platforma Dumbrava Rosie;


Din luna octombrie 2009 s-a pus in functiune sectia Vopsele Industriale Apoase (V.I.A.),
in Ob.10, spatiu realocat fabricarii vopselor industriale in dispersie apoasa prin mutarea
sectiilor EVA si VP la Savinesti. Aici s-au preluat pentru fabricare toate vopsele in dispersie
apoase de la sectia V.I. si P.L.
in 2009 a fost transferata activitatea sectiei Vopsele Pulberi pe platforma Dumbrava
Rosie.
in februarie 2011 a fost transferata activitatea sectiei Lacuri si Vopsele pe platforma
Dumbrava Rosie.
in anul 2011 s-a facut preluarea spatiului si utilajelor sectiei LV de catre sectia VI si
modernizarea acesteia:
inlocuirea utilajelor existente la sectia VI (pe fostul amplasament a sectiei LV) cu utilaje
performante (mori orizontale), de ultima generatie ce permit scurtarea timpului de
reprocesare, deci implicit a timpului de emisii COV .
inlocuirea ventilelor de dozare existente cu electroventile in scopul dozarii si asistarii
dozarii materiilor prime lichide de pe calculator;
extinderea sistemului de transport/depozitare/dozare a materiilor prime lichide
(inlocuirea manipularii/dozarii manuale a materiilor prime cu transportul, depozitarea si
dozarea automata a materiilor prime, in sistem inchis).

Modernizarea sectiei Rasini si a parcului de maturatoare rasini:

inlocuirea anumitor trasee, refacerea izolatiei termice de la reactoare si conductele de


transport rasina si utilitati;
inlocuirea ventilelor de dozare existente cu electroventile in scopul dozarii si asistarii
dozarii materiilor prime lichide de pe calculator;
inlocuirea sistemului de filtrare rasini care avea inglobat un singur filtru, cu un sistem
nou ce inglobeaza mai multe filtre; noul sistem permite filtrarea rasinii prin trecerea de
la un filtru la altul pe timpul filtrarii unui lot fara desfacerea capacului de prindere a
elemntelor filtrante, deci se reduce timpul de emisii COV la schimbarea elementelor
filtrante;
organizarea si realizarea unui punct de incarcare rasini la cisterne, in cadrul parcului
de maturatoare.
echiparea instalatiei existente la Rasini II in scopul fabricarii rasinilor emulsionate
(rasini de temperature joasa pe baza de apa).

Reabilitarea retelelei subterane de alimentare cu apa potabila si a retelei de hidranti


exteriori
verificarea si inlocuirea tronsoanelor uzate din OL cu tronsoane din PEHD;
verificarea, repararea sau dupa caz inlocuirea hidrantilor exterior;

Cresterea gradului de siguranta privind stingerea incendiilor:


montarea unei instalatii de drencere in tarc nitoceluloza si in extindere sectie V.I.
montarea unui ACS pe linia sprinklere sectia Rasini care sa permita mentinerea
15
Seciunea 1 Rezumat netehnic

permanenta a instalatiei sub presiune (aer/apa);


montarea unui ACS si transformarea instalatiei de drencere in instalatie de
sprinklere la sectia PL si sectia VI-2;
realizarea de ziduri de explozie in vederea cresterii gradului de protectie la foc
pentru spatiile de productie si depozite

Achizitionarea si montarea unei instalatii noi de azot. Noua instalatie separa azotul din
aer, il comprima si in stocheaza in rezervoarele existente la nivelul platformei. Instalatia
inlocuieste instalatia veche de azot, asigurand in permanenta perne de azot la
rezervoarele cu solventi si rasini.

Modernizarea, reabilitarea tablourilor electrice de la parcuri solventi, sectia VI si sectia


Rasini

Montarea convertizoarelor de frecventa. In scopul reducerii consumului de energie


electrica la morile noi 1,2.3,5,6,7,8,9, 10 sectia VI si la instalatia VIA s-au montat
convertizoare de frecventa.

In scopul reducerii pierderilor de energie termica, cunoasterii exacte a consumului pe


fiecare consumator si cresterea gradului de siguranta in expoatare s-au realizat
urmatoarele:
crearea de surse si trasee diferentiate pentru asigurarea incalzirii spatiilor de lucru
si a agentului termic pentru conducte apa calda utilitati/materii prime/rasini ,care sa
permita incalzirea punctuala a unui obiectiv, fara ca agentul termic sa fie trimis in
toata reteaua. Acestea s-au matarializat prin inlocuirea centralei termice cu una
noua de putere mai mica si montarea de CT murale pe obiective, pavilione
centralele substituie o parte din retelele centralei termice;
montarea de contoare de gaz metan pe consumatori;
montarea de electroventile si senzori de gaz metan la CT, Linia Post-Procesare
Termica Ape Uzate, sobele de difil

Reabilitarea zidariei si automatizarii a Liniei post procesare termica ape uzate.

In vederea modernizarii sistemului de alarmare-instiintare s-a inlocuit centrala de


alarmare de la casa poarta 1 cu una noua: Centrala de detectie a incendiilor
IQ8Control. S-au inlocuit detectorii de fum din Ob.104 depozitul de produse finite.

S-au montat cca.100 de detectori de fum in spatiile in constructie Ex.

1.2 Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica,
orientare spre alt domeniu, etc.)
Incepand cu anul 2007 titularul si-a propus cresterea capacitatii de productie, tehnologii
moderne, spatii mai mari in derularea activitatilor.
Titularul proiectului, societatea KOBER S.R.L. - Turturesti - Girov, din punct de vedere a
locatiilor, a avut in vedere 2 alternative:
Locatia 1 - In zona actualei fabrici de la Turturesti Girov;
Locatia 2 - In spatiul liber existent pe platforma chimica Savinesti (fosta Melana V).

Din analiza alternativelor privind amplasarea noii fabrici, a fost aleasa varianta a doua, din
urmatoarele considerente:
Posibilitatile de extindere a fabricii existente la Turturesti sunt limitate
Platforma Savinesti corespunde cerintelor tehnologice amplasarii noii fabrici de
productie lacuri si vopsele
16
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Se valorifica la maximum dotarile existente pe amplasamentul fostei sectii MELANA V


Se valorifica forta de munca existenta in zona.

Din punct de vedere tehnologic:


S-a ales o tehnologie moderna, ce permite flexibilitate si productivitate mai buna, in
condtii de protectie a mediului si cu riscuri mult mai mici, cuplate cu cresterea calitatii
fata de procedeul actual.
Proiectul a avut in vedere degajarea activitatilor de pe platforma Turturesti prin
transferarea a trei sectii: LV, EVA si VP de pe amplasamentul Turturesti pe fostul
amplasament al sectiei Melana V din Dumbrava Rosie. Aceste activitati au rulajul cel
mai mare a materiilor prime si al produselor finite.
Scop:
cresterea capacitatii de productie, tehnologii moderne, spatii mai mari in derularea
activitatilor pentru activitatile mutate la Dumbrava Rosie;
degajarea spatiilor de depozitare materii prime/produse finite de pe platforma Turturesti;
marirea spatiilor de productie productie pentru sectiile ce raman la Turturesti (VI si PL).

2. TEHNICI DE MANAGEMENT
2.1 Sistemul de management

In activitatile prevazute prin profilul sau de productie, firma KBER S.R.L. dezvolta un
Sistem de Management integrat in cadrul unui program global de management al calitatii si de
management de mediu in conformitate cu conditiile prevazute de standardele SR EN ISO
9001:2008 si SR EN ISO 14001:2009. Prin acest sistem se vizeaza atat prevenirea
neconformitatilor in toate etapele (de la aprovizionarea cu materii prime, manipularea
depozitarea acestora, programarea produselor in fabricatie, fabricarea acestora, pana la
livrarea acestora la beneficiar), cat si controlul impactului activitatilor firmei asupra mediului.
Totodata, se garanteaza si imbunatatirea continua a Sistemului de Management (Sistemului de
Management al Calitatii si a Sistemului de Management de Mediu).
Responsabilitatile administrative si tehnice privind calitatea produselor furnizate,
precum si cele privind managementul de mediu sunt integrate intr-un program coerent, iar
activitatile efective sunt executate intr-o maniera planificata, controlata, sistematica si eficace.
Totodata, sunt definite responsabilitatile si procedurile de sistem (PS) legate de indeplinirea in
mod curent a activitatilor in cadrul firmei.

Nota declarativa a Administratorului privind autoritatea si politica de implementare a


Sistemului de Management

indeplinirea politicii in domeniul calitatii si a obiectivelor calitatii, respectiv a celor pentru


mediu si situatii de urgenta prezentate in Manual, concomitent cu respectarea tuturor
obligatiilor legale care revin firmei reprezinta garantia continuitatii si evolutiei ascendente a
firmei noastre;
supravegherea directa si permanenta a respectarii tuturor prevederilor si dispozitiilor
cuprinse in Manualul Calitatii si Mediului de catre toti angajatii firmei cu accent pe
promovarea, construirea si mentinerea relatiilor reciproc avantajoase si durabile cu clientii
si furnizorii;
supravegherea permanenta a impactului activitatilor firmei asupra mediului si prevenirea
poluarii, prin reducerea si eliminarea generarii de deseuri la sursa;
asigurarea resurselor necesare pentru indeplinirea obiectivelor calitatii si a obiectivelor de
mediu prezentate in acest Manual prin implicarea directa in toate proiectele care vizeza
imbunatatirea continua, in conditii de eficienta economica;
17
Seciunea 1 Rezumat netehnic

preocuparea de a evalua in permanenta eficienta prevederilor din Manual prin


imbunatatirea continua a produselor si sistemului integrat al proceselor si prin implicarea,
angajamentul, constientizarea, instruirea si motivarea angajatilor de la toate nivelurile
organizatiei, conditie esentiala in atingerea obiectivelor propuse;
conducerea S.C. KBER S.R.L. asigura resursele si cadrul necesar urmarind o evolutie
ascendenta a Sistemului de Management prin implementarea de solutii noi si prin
promovarea actiunilor de prevenire a aparitiei neconformitatilor, a incidentelor periculoase,
a accidentelor majore si prin implementarea eficienta actiunilor corective;
asigurarea unei comunicari interne si externe clare, bazata pe interactiune permanenta,
pentru informarea angajatilor, comunitatii locale, organismelor abilitate si a celorlalte parti
interesate despre obiectivele Sistemului de Mangement propuse si progresele inregistrate.

Sistemul de Management implementat in cadrul firmei KBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti
este certificat de urmatoarele organisme de certificare:
A. Conform ISO 9001
a) Organismul german de certificare GERMANISCHER LLOYD CERTIFICATION.
Certificarea atesta conformitatea cu prevederile standardului SR EN ISO 9001 :
2008.
b) Organismul de certificare AFER OCS Bucuresti. Certificarea atesta
conformitatea cu prevederile standardului SR EN ISO 9001 : 2008.

B. Conform ISO 14001


Organismul german de certificare GERMANISCHER LLOYD CERTIFICATION.
Certificarea atesta conformitatea cu prevederile SR EN ISO 14001:2009.
In afara de certificatele care atesta conformitatea Sistemului de Management
implementat cu prevederile SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001:2009, dispunem de
certificari/acreditari tehnice care certifica calitatea produselor noastre MLPAT, INCERC, GLC,
AFER.

Politica managementului in domeniile calitatii si mediului


Firma KBER S.R.L. specializata in productia de produse peliculogene este o
companie angajata in satisfacerea nevoilor curente si viitoare ale clientilor ei prin produse si
servicii de inalta calitate.
Intreaga activitate a firmei este subordonata scopului major al asigurarii unor castiguri
corecte si echitabile ale asociatilor ei, prin desfasurarea unei activitati profitabile si prin
dezvoltarea unei organizari eficiente orientata spre reducerea continua a costurilor abordand
activitatea prin prisma proceselor integrate cu impact minim asupra mediului.
Componentele directiei primordiale de actiune a firmei vor fi:
1. Imbunatatirea continua a proceselor de fabricatie in vederea cresterii
productivitatii muncii
2. Imbunatatirea continua a tehnologiilor de fabricatie in vederea obtinerii de
produse competitive din punct de vedere calitativ.
3. Imbunatatirea modului de salarizare a personalului in functie de realizarea
obiectivelor stabilite
4. Perfectionarea tehnicilor de vanzari prin :
realizarea unor oferte la nivelul cerintelor pietei monitorizand tendintele acesteia;
abordarea unor politici sanatoase de vanzari.
5. Implementarea obiectivelor, programelor si tintelor de mediu, in cadrul
organizatiei, prin:
a) supravegherea permanenta a impactului activitatilor desfasurate asupra mediului si
prevenirea poluarii, prin reducerea si eliminarea generarii de deseuri la sursa;
b) prevenirea si controlul integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune tehnici
disponibile pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului;
c) adoptarea programelor de dezvoltare, cu respectarea cerintelor politicii de mediu;
18
Seciunea 1 Rezumat netehnic

d) efectuarea evaluarii de mediu inaintea aprobarii planurilor si programelor care pot


avea efect semnificativ asupra mediului;
e) evaluarea impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor cu impact
semnificativ asupra mediului;
f) monitorizare integrata a calitatii mediului;
g) mentinerea si ameliorarea calitatii mediului;
h) educarea si constientizarea angajatilor, precum si participarea acestuia in procesul
de elaborare si aplicare a deciziilor privind mediul;
i) inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea
oamenilor.
6. Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management.
Managementul firmei isi propune sa creeze un climat de munca care sa le permita
angajatilor sa-si atinga potentialul maxim, prin asigurarea si mentinerea unor standarde morale
ridicate si a unei transparentei depline in activitatea pe care o desfasoara.
Urmarirea cu consecventa a strategiei stabilite pentru realizarea obiectivelor
corespunzatoare acestei politici, concomitent cu respectarea si satisfacerea tuturor cerintelor
clientilor precum si a cerintelor legale si a cerintelor reglementate aplicabile produsului, precum
si a cerintelor proprii organizatiei constituie axa centrala a activitatii firmei, pentru care
managementul acesteia va actiona eficace, potrivit intereselor majore ale firmei.
Politica din domenilul calitatii si mediului este disponibila tuturor angajatilor sub forma
scrisa si electronica. Aplicarea prezentei politici este responsabilitatea tuturor angajatilor.
Managementul de varf asigura resursele necesare adoptarii masurilor de siguranta si pentru
investitii in echipamente, monitorizand performantele obtinute. Modernizarea proceselor de
fabricare, folosirea de substante/produsi mai putin agresivi cu omul si mediul, realizarea unor
investitii specifice care sa sadisfaca atat cerintele tehnice de functionare cat incadrarea in
legislatia specifica de mediu/situatii de urgenta si cresterea nivelului de securitate constituie
prioritatile managementului firmei.

Politica de prevenire a accidentelor majore

Politica de prevenire a acidentelor majore a S.C. KBER S.R.L. Punct de lucru


Turturesti are drept scop prevenirea accidentelor majore in care sunt implicate substante
periculoase, precum si limitarea consecintelor acestora asupra sanatatii lucratorilor, populatiei
si mediului.
Politica de prevenire a accidentelor majore a S.C. KBER S.R.L. Punct de lucru
Turturesti este o componenta a sistemului de management al securitatii, care face parte din
Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu, conform standardelor de referinta SR EN
ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitatii si SR EN ISO 14001:2009 Sisteme de
management de mediu.
Sistemul de management al securitatii implementat cuprinde structuri organizatorice
adecvate, responsabili, practici, proceduri, precum si resursele necesare pentru punerea in
aplicare a prezentei politici.
S.C. KBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti a indentificat si analizat pericolele
potentiale de accidente majore si a amplasamentului in care sunt prezente substante
periculoase si a stabilit masurile necesare pentru prevenirea unor astfel de accidente si
limitarea consecintelor acestora asupra sanatatii lucratorilor, populatiei si mediului.
Principiile de actiune referitoare la asupra pericolelor de accident major:
Respectarea si continua conformare cu cerintele legale si cu alte norme aplicabile la
care societatea subscrie, referitor la aspectele de prevenire a accidenteor majore.
Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate
substante periculoase, in scopul prevenirii acestor categorii de accidente si a limitarii
consecintelor asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, populatiei din zona si mediului.
Prevenirea producerii unor accidente majore prin crearea unei culturi organizatorice si
constientizarea intregului personal referitor la efectele si influentele unui accident major
19
Seciunea 1 Rezumat netehnic

asupra lucratorilor, populatiei din zona si mediului.


Asigurarea unei transparente totale si accesul la politica, obiectivele si realizarile in
domeniul prevenirii accidentelor majore in care sunt implicate substantele periculoase
pentru reprezentantii partilor interesate (proprietari, clienti, furnizori, angajati, societate
civila).
Conducerea societatii asigura aplicarea permanenta a politicii in domeniul prevenirii
accidentelor majore in intreaga organizatie, in concordanta cu celelalte politici: de mediu, de
personal, financiara, sanatate si securitatea muncii. Ori de cate ori este necesar, politica este
reactualizata pentru continua adecvare a acesteia cu strategiiile si scopurile organizatiei.
Obiectivele generale ale societatii in domeniul managementului asupra pericolelor de
accident major sunt:
1. Asigurarea sigurantei instalatiilor prin executarea la timp si cu promtitudine a
operatiilor de verificare si reparatii, a exploatarii corespunzatoare a instalatiilor,
realizarea investitiilor necesare pentru modernizarea si retehnologizarea instalatiilor
existente pentru diminuarea riscului de producere a accidentelor majore.
2. Cresterea securitatii instalatiilor prin utilizarea de tehnologii moderne si gestionarea
optima a substantelor periculoase utilizate in societate pe toata durata proceselor de
aprovizionare, depozitare, manipulare si utilizare.
3. Respectarea prevederilor legale privind controlul pericolelor de accident major in
care sunt implicate substantelel periculoase.
4. Imbunatatirea contiunua a pregatirii profesionale a angajatilor pentru eliminarea
exploatarii necorespunzatoare a instalatiilor si perfectionarea angajatilor in domeniul
sigurantei instalatiilor si a protectiei mediului.
Politica de prevenire a acidentelor majore este cunoscuta de intregul personal si este
disponibila pentru partile interesate.
Pentru indeplinirea obiectivelor stabilite, pentru conformarea cu cerintele legale si de
reglementare in domeniul prevenirii accidentelor majore, precum si pentru asigurarea
imbunatatirii continue a eficacitatii Sistemului de Management al Securitatii cu privire la
prevenirea accidentelor majore S.C. KBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti asigura si pune la
dispozitie resurse materiale, financiare si umane necesare.

Societatea detine:
POLITICA PRIVIND PREVENIREA ACCIDENTELOR MAJORE la S.C. KBER S.R.L.
Punct de lucru Turturesti.
Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
Planul de interventie;
Planul de depozitare;
Notificarea - SEVESO

3. INTRARI DE MATERIALE
3.1 Selectarea materiilor prime
Materiile prime utilizate in procesele de productie sunt specifice activitatilor sunt diverse
substante chimice de tip: rasini, solventi, pigmenti, aditivi, emulgatori, antispumanti, biocizi,
initiatori, etc. Lista materiilor prime cu precizarea frazelor de risc si numarului CAS este
prezentata in anexa nr.1.

3.2 Cerintele BAT


Documentele, la care s-a facut raportarea in evaluarea impactului de mediu, sunt: BREF
- Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine
Chemicals Draft, editia februarie 2003 si Ghidul Celor mai bune tehnici disponibile (BAT) de
fabricare a acoperirilor, elaborat de asociatia producatorilor de materiale de acoperire, la
Bruxelles, in aprilie 2001, ce are ca scop identificarea BAT-urilor de fabricare a acoperirilor, in
vederea implementarii Directivei privind emisiile de solventi (99/13/EC), de catre toate statele
membre CEPE.
20
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Fabrica de lacuri si vopsele este o fabrica moderna, in care sunt aplicate tehnici si
tehnologii moderne pentru obtinerea unor produse de calitate, in conditii de siguranta in
exploatare si protectie a mediului si a personalului angajat. In acest sens, tehnicile
recomandate de documentele de referinta se aplica si in cadrul activitatilor Punctului de lucru
Turturesti.
Compararea activitatilor desfasurate cu Ghidul Celor mai bune tehnici disponibile (BAT)
este prezentata in Anexa nr. 3. Activitatile sunt structurate si se desfasoara conform celor mai
bune tehnici disponibile.

21
Seciunea 1 Rezumat netehnic

3.3 Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)


In acest context inca din anul 2002 s-a desfasurat proiectul Strategie pentru managementul
deseurilor generate ca urmare a activitatii desfasurate de S.C. Kober SRL, care constituie
obiectul contractului nr. 7634/27.11.2002 incheiat intre:
S.C. RomEnviro Serv SRL Bucuresti in calitate de furnizor de servicii de mediu
(consultant de mediu)
si
S.C. Kober SRL Turturesti in calitate de beneficiar de proiect (unitate aplicanta).
Studiu constituie referatul final de lucrari al proiectului respectiv, fiind adresat etapelor
sase si sapte ale proiectului - cu termen de finalizare 15 octombrie 2003. Acest referat a urmat
etapelor de:
pregatire a analizei in detaliu a activitatilor Kober in scopul identificarii tuturor surselor si
tipurilor de deseuri
identificare a cadrului legislativ existent in Romania pentru managementul deseurilor
analiza detaliata a activitatilor Kober in scopul identificarii tuturor surselor si tipurilor de
deseuri
elaborarea listei deseurilor generate din activitatea S.C. Kober si selectarea tipurilor de
deseuri pentru care nu exista suficiente informatii referitoare la compozitie si mod de
gestionare
studiu documentar privind posibilitatile de optimizare a sistemului de management al
deseurilor
si a avut drept obiective:
elaborarea unui plan de actiuni pentru managementul deseurilor generate din
activitatea Kober
documentarea unui sistem de management al deseurilor generate din activitatea Kober.
Pentru realizarea acestor ultime doua etape s-au desfasurat urmatoarele activitati:
generarea listei de optiuni posibile pentru minimizarea tipurilor si cantitatilor de deseuri
si pentru obtinerea conformarii cu legislatia de profil;
analiza listei de optiuni propuse si selectarea optiunilor viabile; identificarea mijloacelor
si instrumentelor necesare pentru implementarea acestor optiuni in scopul elaborarii
planului de actiuni pentru managementul deseurilor generate din activitatea Kober,
monitorizarii indeplinirii acestuia si corelarii sale cu programul de management de
mediu;
identificarea metodelor adecvate pentru de actiuni si evaluarea performantei de mediu;
revizuirea procedurii de management al deseurilor;
realizarea registrului deseurilor din unitate;
implementarea sistemului creat si integrarea sa in sistemul de management existent.
Studiul sumarizeaza rezultatele obtinute in urma parcurgerii tuturor acestor pasi. Astfel, au fost:
identificate posibilittile efective de reducere a deseurilor generandu-se optiuni specifice
care sa conduca la acest rezultat;
realizata analiza lor comparativa si ierarhizarea acestora, tinand seama de discutiile
detaliate avute cu specialistii tuturor sectiilor din firma;
detectate optiunile/planurile de actiune care pot fi implementate fr intarziere;
stabilite optiunile/planurile de actiune care necesit o analiz detaliat si un efort
financiar din partea firmei;
facute recomandri privind aspectele tehnologice, economice si de mediu legate de
optiunile care par a avea cel mai important impact asupra aparitiei deseurilor
stabilite reguli documentate de gestionare eficienta a deseurilor prin conceperea unei
proceduri cadru, care urmeaza a fi integrata in documentatia sistemului de
management de mediu al organizatiei;
create modele de lucru (evitare generare/minimizare; colectare; transport;
valorificare/reciclare; depozitare; eliminare) pentru toate tipurile de deseuri care apar in
urma analizelor pe flux tehnologic, identificandu-se codurile conform prevederilor legale
si propunandu-se un sistem de culori pentru marcarea si colectarea selectiva a
22
Seciunea 1 Rezumat netehnic

acestora;
Societatea KBER, prin Politica sa, are prevazute o serie de masuri ce cuprind reducerea pe
cat posibil a cantitatilor de deseuri, recuperarea acolo unde aceasta este permisa, valorificarea
deseurilor reciclabile si masuri speciale pentru eliminarea deseurilor periculoase. Analiza
consumurilor de materii prime se face lunar, pe fiecare sectie si se iau masuri in cazul
neicadrarii in valorile stabilite, in scopul minimizarii emisiilor si deseurilor.

3.4 Utilizarea apei


Alimentarea cu Apa
Alimentarea cu apa a platformei se face prin intermediul aductiunii de apa, de la reteaua
oraseneasca Piatra Neamt, printr-o conducta de PEHD (polietilena de inalta densitate) avand
Dn= 110 mm, L= 4000 m si debit de 7,7 l/s.
Alimentarea cu apa se face din reteaua de apa rece oraseneasca de la rezervorul R6
-Darmanesti, conform contractului nr. 1360126301801/10.06.2013 cu C.J. Apa Serv S.A.
Neamt.
Apa potabila
Gospodaria de apa potabila consta dintr-un rezervor de 10 mc si o casa de pompe.
Apa potabila preluata este destinata consumului de apa potabila in birouri, laboratoare,
vestiare si pentru uz sanitar.
Casa de pompe este prevazuta cu doua pompe care mentin presiunea de 2,5 bar in
retea prin intermediul unui hidrofor.
Apa Tehnologica si PSI
Gospodaria de apa industriala se foloseste pentru uz tehnologic, la intretinerea spatiilor
verzi, spalarea utilajelor/echipamentelor si pentru completarea rezervei intangibile de
incendiu. Apa este inmagazinata intr-un rezervor de 500 mc, circular, din beton, acoperit.
Conducta de distributie a apei de la rezervorul de 500 mc la consumatori este din OL avand
L = 4100 m, Dn = 2, 1/2 (pentru apa tehnologica) si Dn = 160 mm, Dn 65 mm (apa PSI).
Casa de pompe este prevazuta cu trei pompe pentru incendiu si doua pompe pentru
acoperirea pierderilor din retea si mentinerea presiunii de 6 bar in reteaua PSI, prin
intermediul unui hidrofor. Rezerva intangibila PSI in rezervorul de 500mc este de 300mc.
Apa de Racire
a) Instalatia de apa racita de 280C
-un rezervor de 300 mc din otel;
-o casa de pompe apa de racire;
-o casa de pompe, amplasata in Ob.106, pentru instalatia de stins incendiu cu sprinklere la
Ob.104; Rezerva intangibila PSI in rezervorul de 300mc este de 120mc.
-o instalatie de apa racita de 280C (cu un turn de racire).
b) Instalatia de apa racita de 120C
- un rezervor de 45 mc;
-o instalatie de apa racita de 120C(cu un turn de racire, un agregat frigorific CARRIER si
AQUA LOGIC si un bazin de apa racita).

4. Principalele activitati

In cadrul firmei se desfasoara urmatoarele activitati


A. Activitati de productie
B. Activitati de microproductie
C. Activitati de depozitare
D. Activitati conexe
E. Activitati de control al fabricatiei si laboratoare de cercetare.

23
Seciunea 1 Rezumat netehnic

A. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE se desfasoara in urmatoarele instalatii:


A.1 Sectia Rasini

Activitatea sectiei Rasini se desfasoara in urmatoarele obiective:


Doua locatii Rasini I (Ob. 8) si Rasini II (Ob.5 A+E);
Statia de terminol (difil) -soba 1, 2 si 3;
Linie post -procesare termica ape uzate tehnologice (instalatia de incinerare)-Ob.21;
Parc rezervoare maturare-Ob.9.

Obiectiv Rasini I , II
Fabricarea rasinilor reprezinta singurul proces de sinteza chimica a unor produse noi. In
cazul celorlalte produse fabricate in cadrul societatii procesele tehnologice sunt de natura
fizica vizand dizolvarea, omogenizarea si fixarea ingredientelor folosite, conform retetelor
proprii, pentru obtinerea produsului final, vandabil. Principalele rasini obtinute in cadrul
societatii sunt:
Rasinile alchidice slabe
Rasini alchidice medii
Rasini alchidice grase
Rasini ureo-formaldehidice
Rasini alchido-acrilice
Rasini alchidice uretanizate
Rasini emulsionate
Schema generala a fluxului tehnologic de fabricare a rasinilor este prezentata in fig. nr. 2,
acest flux fiind valabil pentru intreaga gama de rasini de temperatura inalta (diferentele sunt
de dozare a ingredientelor folosite) si fig.nr.2 pentru rasini emulsionate.
Capacitati de productie:
Sectia Rasini I si II - 16 800 t / an (Rasini I: 10 800 t/an si Rasini II: 6000t/an)

Procesul de fabricare a rasinilor de temperatura inalta este format din 5 linii de fabricatie
si cuprinde urmatoarele faze:
Procesul de fabricare a rasinilor cuprinde urmatoarele faze:
a) Pregatirea instalatiei
b) Dozarea materiilor prime
c) Poliesterificarea
Din proces rezulta apa, care este indepartata din sistem prin distilare azeotropa. Dupa
separare de faza organica (care se recircula in reactie), apa rezultata din proces este trimisa
continuu in rezervorul de stocare ape sinteza/ape tehnologice. Rasina obtinuta se descarca, in
sistem inchis, in dizolvator.
d) Spalare reactor
Dupa descarcarea rasinii in dizolvator se spala reactorul cu solvent la fierbere, in vederea
obtinerii unei noi sarje. Solventul uzat de la spalare este utilizat la tipizarea sarjei, astfel ca nu
rezulta solvent uzat ca deseu.
e)Tipizarea rasinii
Tipizarea se realizeaza in dizolvatoare prin dizolvarea si omogenizarea rasinii in solventul
corespunzator tipului de rasina fabricat si prin aducerea solutiei la caracteristicile dorite de
vascozitate si continut de substante nevolatile. Solventul necesar folosit este solventul uzat de
la spalarea reactorului la care se adauga solvent proaspat dozat volumetric prin intermediul
contorilor.
f)Filtrarea

24
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Filtrarea solutiilor de rasina se realizeaza cu un sistem de filtre, inchise etans, formate din
filtre GAF si cartuse filtrante CUNO, urmarindu-se indepartarea impuritatilor solide provenite
din materiile prime si a eventualilor produsi de supracondensare.
In aceasta faza rasina din dizolvatoare este pompata, in sistem inchis, prin sistemul de filtrare
si este transportata in rezervoarele din parc maturatoare sau trimisa la punctul de ambalare.
Pentru fiecare sarja se folosesc in medie cinci saci GAF, timpul de schimbare a unui
g) Depozitarea / ambalarea solutiei de rasina
Rasina filtrata este transportata in rezervoarele din parc maturatoare sau trimisa la punctul de
ambalare. Fiecare tip de rasina are desemnat un un anumit rezervor pentru stocare.
Schema generala a fluxului tehnologic de fabricare a rasinilor este prezentata in Fig. nr. 2,
acest flux fiind valabil pentru intreaga gama de rasini de temperatrura inalta (diferentele sunt de
dozare a ingredientelor folosite).

Proces tehnologic pentru sinteza rasinilor in emulsie (o linie de fabricatie)


In reactor se dozeaza poliolul, solventul din reteta si catalizatorul, se aduce la temperatura de
reactie, se adauga poliiozcianatul si se mentine maxim 4-6 ore pentru definitivare reactie. Se
aduce acest prepolimer in vasul de emulsionare. Se face un reglaj de viscozitate daca este
necesar.
Procesul de fabricare a rasinilor emulsionate cuprinde urmatoarele faze:
a) Preparare semifabricat de initiator, SMI
In vasul destinat acestui scop se introduce 80% din apa din receptura, se dozeaza sub
agitare initiatorul peroxidic, se spala gura de alimentare cu restul de apa si se omogenizeaza
pana la obtinerea unui amestec clar.
b) Preparare semifabricat de emulgatori, SME
In vasul destinat acestui scop se dozeaza apa prevazuta in receptura si se incalzeste
la 40-50 0 C (incalzire prin manta agentul de incalzire este apa de 90 0 C de la centrala
termica).
Sub agitare se dozeaza emulgatorul si apoi se omogenizeaza timp de 15-30 minute
pana la dizolvarea acestuia.
c) Prepararea preemulsiei de monomeri
In vasul special destinat se dozeaza SME si se porneste agitarea . Se incepe apoi
dozarea monomerilor din receptura.Vasul de preparare este prevazut cu manta pentru agentul
de racire : apa de racire din circuitul de 120C. In cazul cresterii temperaturii peste valoarea
impusa se deschide circuitul apei de racire. Daca cresterea persista se adauga inhibitorul din
vasul de dozare inhibitor.
d) Obtinerea rasinii emulsionate.
In reactor se dozeaza apa, SMI, SME si se incalzeste la 70-80 0 C sub agitare.
Reactoarele sunt prevazute cu manta, incalzirea realizandu-se cu agent termic. La atingerea
temperaturii dorite se incepe dozare peemulsiei, temperatura mentinadu-se la cca 80 0 C.
Dozarea se face cu un debit constant timp de 3-3,5 ore , aceasta realizandu-se cu ajutorul
pompei dozatoare. Dupa terminarea dozarii, vasul de preparare preemulsie se spala cu apa
prevazuta in receptura, apa rezultata fiind trimisa in reactor.
e) Maturare
In aceasta etapa se ridica temperatura masei de reactie la 85 0 C timp de 2 ore. Dupa
maturare masa de reactie se raceste la 400 C.
f) Tipizare. Neutralizare.
Se face direct in reactor cand se dozeza amoniacul si biocidul.
g) Filtrare. Ambalare.
Dupa neutralizare masa de reactie se filtreaza prin filtre de presiune pentru retinerea
cojilor si aglomerarilor. Dispersia se trimite prim pompare in rezervorul (maturatorul) de stocare.
h) Demonomerizarea
Demonomerizarea are loc in reactor la o temperatura de 50-60 0C si consta in aplicarea
unui vid avansat si indepartare prin distilare a monomerului rezidual, daca exista, impreuna cu
o cantitate mica de apa. Distilatul se condenseaza, se raceste si se colecteaza in vasele
florentine, unde separa in doua straturi. Ambele straturi se colecteaza si se folosesc la sarja
25
Seciunea 1 Rezumat netehnic

ulteriopara de acelasi tip de rasina.


i) Spalare reactor
Reactorul se spala cu apa de 40-60 0C imediat dupa descarcarea sarjei. Apa din spalare
este stocata in rezervorul de ape uzate si folsita la tipizarea rasinii.
Dupa 5 sarje, sau in cazul ca se trece la o sinteza de alt tip, reactorul se spala mai intai
cu apa (ca mai sus), apoi cu solvent (acetona/toluen +1/3) la fierbere si in final se clateste cu
apa curata.
Schema generala a fluxului tehnologic de fabricare a rasinilor este prezentata in Fig. nr. 2,
acest flux fiind valabil pentru intreaga gama de rasini de temperatrura inalta (diferentele sunt de
dozare a ingredientelor folosite).

Instalatia de incalzire a terminolului (difil) - statia de terminol (ob.12)

Instalatia foloseste ca agent termic terminolul. Pentru incalzirea terminolului se folosesc


doua sobe respectiv, Soba 1, 2 si 3. Gazele arse rezultate de la fiecere soba sunt evacuate
prin tubulaturi proprii care in final se unesc, evacuarea facandu-se printr-un cos de dispersie.
Utilaje
Instalatia este aferenta sectiei Rasini si se compune din trei circuite separate formate
din:
soba de incalzire;
pompe de recirculare;
rezervor de stocare (capacitate 2mc);
vas de expansiune (capacitate 0,2mc);
Instalatia functioneaza, in functie de comenzi, tot timpul anului. Sobele sunt echipate cu
cate un arzator care utilizeaza drept combustibil gazul metan.

Soba 1:
Pcazan=372 kw;
= 0,92%;
GMLLPc,i= 8,83 kwh/mc;
Pfocar=427kw;
Qgaz max=45 mc/h;
Soba 2:
Pcazan=440 kw;
= 0,92%;
GMLLPc,i= 8,83 kwh/mc;
Pfocar=478kw;
Qgaz max=54 mc/h;
Soba 3:
Pcazan=640 kw;
= 0,92%;
GMLLPc,i= 8,83 kwh/mc;
Pfocar=696 kw;
Qgaz max=79 mc/h;

Linia post-procesare termica ape uzate tehnologice (instalatia de incinerare).


Instalatia este destinata distrugerii prin ardere vaporizare la temperatura de 850 0 a
urmatoarelor tipuri de ape si de reziduuri:
ape uzate din canalizarea pentru apele uzate tehnologice cu nivel redus de
impurificare;
ape uzate din sistemul de canalizare pentru apele uzate tehnologice puternic
impurificate (ape de sinteza rasini);
ape uzate din B 90 mc pentru apele meteorice, care nu indeplinsc conditiile NTPA
001/2005;

26
Seciunea 1 Rezumat netehnic

apele de spalare-racire turn gaze incinerator ;


apele uzate din activitatea laboratoarelor de inspectie si cercetare;
apele de spalare trasee, utilaje de la sectiile care fabrica vopsele in dispersie apoasa;
apele din activitate de curatenie a sectiilor de productie;
apele colectate de basele parcurilor de solventi, combustibili, acizi grasi, rasini.
La temperatura de 8500C compusii oganici se distrug prin descompunere termica si
participa la procesul de ardere, iar vaporii de apa sunt evacuati fara impuritati mecanice si
chimice. Combustibilul utilizat este gazul metan.
Instalatia este proiectata sa functioneze 24ore/zi, 5 zile pe saptamana, 6240ore/an
pentru o cantitate de 100-150 kg ape uzate (max. 200kg/h).
Tot aici, pana in ianuarie 2006, au fost incinerate si deseurile solide. In prezent deseurile
solide periculoase sunt eliminate prin firme autorizatete.

Utilaje
incinerator ape chimic impure, Q=80-200 kg/h, Vu=5mc;
arzator Weishaupt
Pcazan=300 kw;
= 0,92%;
GMLLPc,i= 8,83 kwh/mc;
Pfocar=326kw;
Qgaz max=37 mc/h;
pulverizator cu ultrasunete 50-200kg/h ape uzate cu trei duze de reglare a debitului;
ventilator de aer 9000mc/h, 200mm CA;
electropompa recirculare apa coloana spalare (2 buc) 400l/h;
rezervor apa chimica 1,5 mc (2 buc);
pompe pentru apele chimice (pompa cu piston, cu debit controlat si doua pompe
centrifuge);
coloana de spalare H=15m, =0,8m;
tablou electric prevazut cu programator si indicator pentru masurarea temperaturilor
(prescrise , incinta, pereti, evacuare gaze, turnul de racire);
tablou electric pentru arzator .
Apele uzate tehnologice sunt dirijate din rezervorul de stocare, cu ajutorul pompelor de
injectie la injectorul incineratorului.
Aici la o temperatura de 8500C, realizata prin arderea gazului metan, cu ajutorul aerului
comprimat apele chimice sunt pulverizate in incinta incineratorului. La aceasta temperatura
apa se evapora instantaneu, iar substantele organice ard cu formare de apa si bioxid de
carbon.
Gazele de ardere si vaporii de apa la temperatura de 850 0C sunt racite de aerul introdus
de suflanta. Aceasta asigura aerul necesar racirii si ejectiei gazelor de ardere la turnul de
gaze.
Pentru retinerea noxelor din gazele de ardere si racirea lor se asigura in turnul de
evacuare gaze un circuit inchis de spalare-racire prin intermediul pompei de recirculare.
Spalarea si racirea gazelor se face cu o solutie alcalina de carbonat de sodiu de 4-10%
prin preluarea acesteia de la blazul turnului si dispersarea acesteia in ploaie la partea
superioara (H=9m). Completarea apei evaporate in circuitul de spalare -racire se face din
reteaua de apa industriala (nivelul de minim fiind semnalizat optic in tabloul de comanda la
incinerator).
Dupa saturarea lor, solutiile sunt evacuate si intra in circuitul apelor destinate arderii.
Namolul rezultat in urma curatarii periodice a rezervorului de ape chimic impure, a
rezervoarelor intermediare de stocare si a blazului de la turnul de racire-spalare este
colectat in butoaie metalice si distrus prin ardere la societati autorizate; nu este permisa
incinerarea deseurilor solide si a slamurilor toxice si periculoase in incineratorul statiei de
postprocesare termica ape chimic impure. Usa laterala laterala este dezafectata electric.
Usa se foloseste numai la reviziile capitale pentru accesul in incinta in scopul
27
Seciunea 1 Rezumat netehnic

verificarii/reparatiilor zidariei.

A.2 Sectia Vopsele Industriale (VI)


In componenta Sectiei VI intra trei ateliere:
atelier procesare paste, baze si produse clasice;
atelier COLORMIX (nuantare si dozare);
atelier ambalare
Atelier procesare
a) In atelierul Procesare cu o capacitate proiectate de 3000t/an se fabrica produse
clasice/industriale si paste/baze pentru atelierul Colormix (13 linii de fabricatie).
b) Pe fostul amplasament a sectiei LV preluat de sectia VI se produc produse de acoperire:
lacuri, vopsele, grunduri, chituri (pe sase linii de fabricatie lacuri, vopsele, grunduri si o linie de
fabricare chit).
Sectia dispune de:
vase T stocare materii prime si aditivi;
ampastoare, finisoare, rezervoare tampon pentru paste si diluanti;
rezervoare pentru preparare sicativi, eskin si intaritori;
Procesul tehnologic are un caracter discontinuu. Sarjele de fabricatie urmeaza un ciclu de
operare stabilit prin retetele de preparare (fise de fabricare) elaborate in functie de natura
materiilor prime utilizate si de directia de utilizare a produsului final, respectiv cu solicitarile
calitative si cantitative din comenzile prezentate de beneficiarii firmei .
Regimul de lucru este de 24ore functionare / zi , in trei schimburi a 8 ore / schimb, 330
zile/an.
Atelier Colormix
Instalatia este destina producerii de vopsele speciale direct in ambalaj sau in stender,
utilizand baze si paste concentrate fabricate in prealabil in atelierul Procesare. Capacitatea
proiectata este de 7200t/an.
Procesul tehnologic se desfasoara in patru etape:
a) Dozare baze;
b) Dozare paste concentrate;
c) Dozare aditivi;
d) Dozare solventi;
Acest sistem prezinta avantajul pastrarii destinatiei vasului de stocare pentru anumiti
compusi reducand reziduurile ce rezulta in urma curatarii vaselor si traseelor prin tehnologia
clasica. Regimul de functionare este discontinuu .
Produsele se realizeaza conform specificatiilor in cantitati variind intre 4-700 kg/lot.
La intrerupere temporara a activitatii utilajele sunt oprite. Stenderele cu produs aflat in
diverse faze de procesare sunt acoperite cu capace metalice.
Atelier ambalare
Atelierul ambalare al Sectiei VI preia produsele de la Atelierele Procesare si Colormix.
Dupa obtinerea avizului de ambalare produsele sunt filtrate si ambalate conform specificatiilor
SF si solicitarii beneficiarlor.

A.3 Sectia pentru Protectia Lemnului (PL )


Activitatea sectiei Produse pentru Protectia Lemnului consta in fabricarea produselor
pentru protectia lemnului.
A.3.1 Producerea produselor pentru protectia lemnului pe baza de solventi (lacuri si
grunduri nitrocelulozice) se desfasoara in Ob. 5, pe trei linii de fabricatie (trei dizolvatoare).
Procesul tehnologic
Toate fazele procesului tehnologic au loc in dizolvatoare, dupa cum urmeaza:
a) Verificarea instalatiei - Se verifica starea de curatenie a instalatiei si integritatea ei ;

b) Aprovizionare materii prime - Se face aprovizionarea cu materii prime solide necesare. Se


28
Seciunea 1 Rezumat netehnic

verifica materia prima aprovizionata din punct de vedere cantitativ.

c) Dozare solventi portia I - Se dozeaza cu ajutorul sistemului semiautomat de dozare


Toledo, conform Fisei de fabricatie, solventii necesari primei faze de preparare, de dizolvare a
nitrocelulozei;

d) Dozare nitro celuloza (NC) - Dupa dozarea solventilor, se porneste agitarea, si sub agitare
se dozeaza manual, sub fir subtire nitroceluloza. Se adauga dupa caz agentii de matisare
slefuire si aditivii.

e) Omogenizare (dizolvare ) - Se pastreaza amestecul sub agiare 60-90 min, si se verifica


dizolvarea nitrocelulozei prin inspectarea vizuala a amestecului cu lanterna antiex .
Nitroceluloza se considera dizolvata atunci cand nu se mai observa bulgari de nitroceluloza in
masa .

f) Finalizare (dozare solventi portia II, si rasini) - Se trece la dozarea rasinilor si a


diferentei de solvent din receptura , cu ajutorul sistemului semiautomat de dozare Toledo. Se
adauga diferenta de aditivi din receptura.

g) Omogenizare - Se mentine agitarea pentru omogenizarea amestecului circa 45 min , dupa


care se preleveaza proba din produs si se analizeaza ;

h) Tipizare - Se aplica corectii pe produs, in functie de parametrul care nu se incadreaza in SF.


Se obtine aviz de ambalare .

i) Ambalare - Se pregateste traseul de ambalare deschizand numai acei robineti care sa


permita evacuarea produsului din vasul de preparare in ambalaj, se recircula o cantitate de
circa 30-40 kg, se pregatesc ambalajele, se ambaleaza produsul, se marcheaza
corespunzator.
Ambalarea produselor obtinute se face la cota 0 direct din dizolvator atunci cand se
solicita ambalarea in butoaie (de la 220l la 40l) sau galeti (de 20l). Cand sunt cerinte pentru
livrare la unitati mai mici se face transferul produsului finit din dizolvator in unul din vasele
tampon, ambalarea produsului facandu-se pe masinile de ambalat.
Capacitatea proiectata: 4680 t/an.

A.3.2 Produse UV
Sunt produsele cu uscare cu ultraviolete. Perfectarea filmului este realizata prin polimerizare cu
lampi UV doar in cateva secunde.

Procesul tehnologic
In functie de cantitatile procesate toate fazele procesului tehnologic au loc in dispersor sau in
stender, dupa cum urmeaza:
a) Verificarea instalatiei - Se verifica starea de curatenie a dispersorului/ stenderului.
b) Aprovizionare materii prime - Se face aprovizionarea cu materii prime necesare. Se
verifica materia prima aprovizionata din punct de vedere cantitativ/calitativ. Materiile prime se
vor pastra in ambalajele originale, bine inchise, ferite de lumina si caldura excesiva (peste
35C). Pentru prepararea semifabricatelor se vor utiliza galeti PVC 20L destinate acestor
semifabricate.
c) Dozare - Se dozeaza automat cu ajutorul sistemului semiautomat de dozare, conform fisei
de fabricatie si manual pentru materiile prime solide sau cele care nu se pot accesa din
sistemul automat de dozare.
e) Dispersare Materiile prime se dozeaza in dispersor/stender sub agitare respecandu-se
ordinea de adaugare, timpul de dozare/dispersare si viteza de dispersare.
Pe toata durata fabricatiei produselor, acestea nu trebuie expuse la lumina naturala. In timpul
29
Seciunea 1 Rezumat netehnic

stationarii in sectie, stenderele se acopera. Temperatura produsului nu trebuie sa depaseasca


40C .
d) Finalizare In functie de analizele de laborator se fac corectiile necesare adaugandu-se
componete din receptura.
e) Filtrare si ambalare
Filtrarea se efectueaza in maxim 30 min de la obtinerea avizului de ambalare.
Filtrarea se realizeaza prin saci filtranti de 50, gravitational (doar pentru cantitati mici) sau
baterie de filtrare dedicata lacurilor UV.
Se pregateste traseul de ambalare deschizand numai acei robineti care sa permita evacuarea
produsului din vasul de preparare in ambalaj se pregatesc ambalajele, se ambaleaza produsul,
se marcheaza corespunzator.
Ambalarea produselor obtinute se face la parter direct din dispersor, ambalarea produsului
facandu-se pe masinile de ambalat.

A.4 Sectia Vopsele Industriale Apoase (VIA)


Sectia Vopsele Industriale Apoase este amplasata in Ob.10 si este destinata fabricarii
produselor in dispesie apoasa, are o capacitate maxima de productie de 6000 t/an si a fost
pusa in functiune in anul 2009.

Dotari ale sectiei VIA:


a) pentru stocarea materiilor prime:
rezervor de 45 mc (M1-M4): 4 buc amplaste langa Ob.10;
rezervor de 35mc (M5, M6): 2 buc- amplaste langa Ob.10;
rezervor de 34 mc (M8): 1 buc- amplast in Ob.1;
b) pentru prepararea produselor finite dizolvatoarele existente in Ob.10:
dizolvator (VF1, VF3): 3 buc- amplaste in Ob.10;
stendere;
c) pentru procesare si ambalare:
mori si filtre FSI 6 bucati in Ob.5 pentru procesare paste ce intra in produsele
finite;
descarcator de saci (GA)-1buc;
masini de ambalat;
d) pentru transport:
trasee, pompe
Descrierea procesului tehnologic
Procesul tehnologic de fabricare a produselor in dispersie apoasa presupune:

a) Dozarea materiilor prime in dispersoare sau stendere


Materiile prime sunt stocate in rezervoarele si depozitele existente la nivelul platformei.
Materialele pulverulente folosite la sectia VIA reprezinta un procent redus din totalul materiilor
prime. Dozarea acestora de face in vase inchise, legate la pompa de vid, prin intermediul
descarcatorului de saci. Liantii si materiile prime lichide se dozeaza din reteaua existenta
aferenta rezervoarelor.
Apa necesara procesarii este preluata din reteaua de apa existenta a rezervorului de 500 mc.
Aditivii sunt aprovizionati la butoaie metalice si se depoziteaza in pe un rastel in Ob.10 de unde
se dozeaza in vasele de preparare.

b) Procesarea pastelor/produselor finite


Procesarea se face pe dispersoare si/sau mori, adaugarea materiilor prime facandu-se
conform recepturilor de fabricatie.

c) Filtrarea si ambalarea produsului finit


Dupa finalizarea produselor in dispersie apoase acestea se filtreaza prin trecerea prin
filtrele FSI, dupa care in functie de comanda se ambaleaza la structuri de ambalare din PP de
la 17 kg pana la containere de 1t.
30
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Depozitarea produselor finite se face in depozitul existent de produse finite Ob.104.

B. ACTIVITATEA DE MICROPRODUCTIE
Activitatea de microproductie se desfasoara pe instalatii pilot aflate in cadrul
laboratoarelor de cercetare. In instalatiile pilot se obtin produse peliculogene, conform
tehnologiilor industriale.

C. ACTIVITATEA DE DEPOZITARE
Depozite de Solventi si Materii Prime Lichide

Depozitul de solventi, Ob.15, face parte din categoria A de pericol de incendiu


conform si cuprinde:
a) Depozitul propriu-zis unde sunt amplasate rezervoarele. Ele sunt dispuse in aer
liber intr-o cuva betonata cu imprejmuiri din beton si plasa de sarma. Cuva de beton poate
retine eventualele scurgeri si deversari ale rezervoarelor sau in caz de accident cca. 60%
din volumul de stocare a rezervoarelor.
Suprafata depozitului este de 32x15 m, Hcuva=1m.
Rezervoarele sunt prevazute cu:
traductori VEGA, ceea ce permite urmarirea prin calculatorul VEGA a cantitatilor
de solventi din rezervoare;
contori de urmarire a cantitatilor de solventi trimis la sectii pentru xilen, toluen si
white-spirite;
termometre, cea ce permite citirea temperaturilor pe fiecare rezervor;
manometre, ceea ce permite cunosterea presinii pe timpul vehicularii lichidelor;
purja;
sistem de racire a rezervoarelor solventilor, prin stropire cu apa din circuitul din
R300, pentru sezonil cald;
sistem de incalzire a rezervoarelor cu ulei vegetal si ulei tall; incalzire cu apa
calda prin serpentina, pe timpul sezonului rece;
sistem de inertizare cu azot.
b) Casa de pompe solventi este amplasata in aer liber si are imprejmuiri din plasa de
sarma si acoperis.
c) Casa de pompe ulei si camera electrica AMC sunt amplasate intr-o cladire de
zidarie aflate in prelungirea casei pompe solventi.
Utilaje:
13 rezervoare, din care:
rezervoare de ulei vegetal, izolate termic si cu serpentina de incalzire, V=40 m 3 -2
buc;
rezervoare cu ulei de tal; V=40m3 si V=25m3;
rezervoare de white - spirit , V=40 m3 3 buc;
rezervor de toluen, V=40 m3 1 buc;
rezervor de xilen, V=40 m3 2 buc;
rezervor de acetona, V=40 m3 1buc
rezervor de butanol, V=25m3 1buc;
rezervor de acetat de butil, V=25 m3 1 buc.

pompe centrifuge cere asigura transvazarea lichidelor din cisternele auto in rezervoare
si din acestea catre sectiile de fabricatie;
rampa pentru descarcare cisterne auto.
Instalatii:
alimentare cu apa de racire pentru stropirea rezervoarelor cu solventi ( in
perioada de vara);
alimentarea cu agent termic (apa calda) pentru incalzirea rezervoarelor cu uleiuri
vegetale si uleli de tall (in perioada de iarna);
31
Seciunea 1 Rezumat netehnic

alimentarea cu azot (rezervoarele se mentin sub perna de azot presiune 20


mbar);
alimentarea cu energie electrica (forta si iluminat);
ventilatie naturala si mecanica in casa pompelor de ulei.
Dotari:
base de colectare ulei, amplasate in casa de pompe ulei, nu sunt legate la
canalizarea chimica; aici sunt colectare scurgerile de ulei si apele de spalare
pardoseli;
base de colectare uleiuri/solventi la rampa de descarcare, legate la canalizarea
chimica prin intermediul unui camin de vane; aici sunt colectate scurgerile de
uleiuri/solventi provenite de la scurg de la furtunele de descarcare din cisterne in
rezervoare;
base ce colectare parc, cu posibilitati de dirijare prin intermediul unor vane la
canalizarea chimica/pluviala.

Volumele maxime de stocare materii prime ce exista in Ob.15 : 477mc (333 mc Lichid
LI+LII si 144 mc lichid LIII si LIV) .

Depozit Combustibili Ob.1

Depozitul se afla amplasat in aer liber pe o suprafata betonata, cu imprejmuiri din


beton si prezinta o cuva de retinere a eventualelor scurgeri sau deversari. Categoria de
pericol de incendiu conform P118/83 esteA.

Utilaje :
un rezervor V=22 mc alcool izopropilic (R3);
un rezervor V=40 mc- acizi grasi (R1);
un rezervor V=40 mc metacriletul de metil (M7);
un rezervor V=36 mc acrilatul de N butil (V606-2) ;
un rezervor V=25 mc (R2)
un rezervor V=36 mc stiren (V606-1);
un rezervor V=34 mc butilglicol (M8);
un rezervor V=63mc toluen (V606-3)
un rezervor V=63m acetatul de vinil (V606-4)
casa pompe centrifuge care asigura transvazarea lichidelor din cisternele auto in
rezervoare si din acestea dupa cum urmeaza:

casa pompe acizi grasi pentru tranzvazarea din rezervorul de 40 mc a acizilor


grasi la divizia Rasini.
rampa pentru descarcarea cisternelor auto.

Dotari:
base locale la rampa de descarcare a acizilor grasi si combustibililor;
Basa parcului de combustibili are posibilitati de dirijare prin intermediul unor vane la
canalizarea chimica / pluviala.
Volumele maxime de stocare materii prime ce exista in Ob.1: 359 mc (263 mc Lichid LI+LII
si 96 mc lichid LIII si LIV) .

Parc rezervoare- instalatia de maturare (ob.9)


Amplasare
Maturatoarele (10 - rezervoare) sunt amplasate intr-o cuva betonata, imprejmuita cu
un zid din beton cu inaltimea de 1,1 m. Cuva este prevazuta cu rigola de surgere si basa
colectoare pentru cazurile de deversare a rasinilor din maturatoare. Categoria de pericol de
incendiu este A . Alte cinci maturatoare sunt dispuse in imediata invecinatate a Ob.5 langa
sectia rasini II: pe latura de Sud 3 maturatoare si pe latura de nord 2 maturatoare..
32
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Pentru rasinile care se vand sau se trimit pe platforma Savinesti, in cuva betonata
este prevazut un punct de incarcare rasini in cisterne.
Din maturatoare rasina este vehiculata la sectii, in sistem inchis, cu ajutorul
pompelor. Langa parcul de maturatoare in Ob.23 se afla punctul de ambalare rasini la
butoaie.
Utilaje principale
- rezervoare- 14 buc pentru rasinile fabricare la sectia Rasini , din care:
-2 buc - V=35 m3;
-4 buc V=30 m3;
-3 buc V=25 m3;
-1 buc V=12 m3;
-2 buc V=10 m3.
-2 buc V=26 m3.
- rezervoare 1 buc pentru rasina tip DER, V=25 m3;
- rezervor aer comprimat, V=10m3;
- pompe de recirculare si transport rasini spre sectiile de productie vopsele.
Rezervoarele cu rasini pe baza de solventi sunt prevazute la exterior cu trasee de
apa pentru incalzire pe anotimpul rece, sunt amplasate in aer liber, pe suprafata betonata,
cu imprejmuiri din beton. Rezervoarele sunt prevazute cu perna de azot si traseele sunt
prevazute cu ventile de unic sens.
Rezervoarele cu rasini emulsionate sunt amplasate pe suprafata betonata, sunt
izolate la exterior cu vata minerala pentru protectie pe anotimpul rece si inchise perimetral
cu placi izolatoare .
Pentru urmariea cantitatii de rasina din parcul de maturatoare, rezervoarele sunt
prevazute cu doze tensiometrice, cantitatea de rasina din fiecare rezevor putandu-se citi pe
tabloul de inregistrare de langa parcul de maturatoare, in Ob.23.
Pentru urmariea cantitatii de rasina din rezervoarele de langa Ob.5, rezervoarele
sunt prevazute cu senzori de nivel, cantitatea de rasina din fiecare rezevor putandu-se citi
pe calculatoarele de proces.
Parcul are o cuva de retentie pentru eventualele scurgeri si deversari care comunica
cu canalizarea chimica.
Cantitatile maxime de rasini ce pot exista in rezervoarele (maturatoarele) :
230 tone in maturatoarele M1-M9
24 tone in maturatorul 10
40 tone in maturatoarele M9 si M10
48 tone maturatoarele M11-M13

Depozite de Materii Prime Solide si Lichide (Ob.103, Ob.22, Ob.202


Depozitul de materii prime Ob.103 este o cladire cu parter, de categoria A pericol de
incendiu, cu dimensiunile de 30x18 m. Cladirea are 4 compartimente de depozitare, 2 cu
suprafata de 162 mp fiecare si 2 cu suprafata de 108 mp fiecare. Pentru materii prime sunt
utilizate 4 compartimnente. Inaltimea constructiei este de 4,5m.
Structura depozitului este pe cadre de beton armat, iar acoperisul din elemente
prefabricate chesoane si placa din beton monolit la anexa. Zidul dintre depozit si anexa
este din caramida presata plina, rezistent la explozie.
Materiile prime pulverulente sunt depozitare pe paleti. Materiile prime lichide sunt
depozitate in containere, butoaie, bidoane.
Butoaiele, pentru materiile prime lichide ce sunt eliberate in fractii la sectiile de
productie, sunt depozitate pe rastele prevazute cu cuve de retentie. Scurgerile de la
tranzvazarea din butoaie sunt preluate in galeti de plastic in vederea recuperarii acestora.
Instalatii
de alimentare cu energie electrica (iluminat);
de ventilatie naturala si mecanica;
de incalzire pe timpul iernii , de la sistemul de incalzire centralizat al firmei, cu
apa calda.
33
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Depozitul este legat la canalizarea chimica.


Cantitatile maxime de materii prime ce pot exista in Ob.103: -comp. 1: 55 to; comp. 2: 45to
-comp. 3: 40 to; -comp. 4: 55 to.

Depozitul de materii prime Ob. 22 este o cladire parter, cu dimensiunile de 30x18m. Inaltimea
cladirii H=3m.
Structura este integral metalica, inchiderile sunt din tabla zincata cutata, tamplaria este din
profile metalice. Acoprisul este metalic, tip sarpanta. Categoria de pericol de incendiu este de
tipC, conform P118/83.
Caldirea este tricompartimentata si adaposteste materii prime pulverulente si lichide.
Instalatii
de alimentare cu energie electrica pentru iluminat;
ventilatie naturala.
Cantitatile maxime de materii prime periculoase ce pot exista in Ob.22 pot fi de 270 tone.

Depozit materii prime - Ob. 202


Depozitul este situat in partea de N a firmei. Depozitul este realizat pe o structura integral
metalica realizata din cadre (stalpi si grinzi). Stalpii sunt realizati din teava, iar grinzile
principale din profile laminate avand sectiunea inchisa. Acoperisul este realizat din pane
metalice de tip U si contravantuiri in plan orizontal de tip L, cu pante de scurgerea apelor.
Invelitoarea este din tabla cutata pe trei laturi. Fundatiile structurii pentru stalpii metalici si soclu
sunt realizare din fundatii izolate.
Aici sunt deozitate materii prime lichide aprovizionate in butoaie. Dispunerea
butoaielor se poate face direct pe paleti. Din aceste butoaie nu se elibereaza la sectii fractii.
Cantitatile maxime de materii prime depozitate pot fi de 400t din care periculoase 200 tone.

Platforma depozitare nitroceluloza-Ob.204 asigura depozitarea necesarului de nitroceluloza


pentru o perioada limitata de timp, in conformitate cu procedurile interne de lucru- IL-P-05.
Platforma de depozitare este betonata, prevazuta cu acoperis si impremuita cu tabla,
pentru protejarea butoaielor de razele de soare. Platforma este prevazuta cu instalatie de
drencere si este racordata la canalizarea chimica pentru preluarea apei.
Nitroceluloza alcoolizata (se interzice mentinerea si transportul nitrocelulozei in stare
uscata, ci numai umectata, de regula in alcool) se ambaleaza si se transporta in saci de
polietilena etansi introdusi in cutii de carton sau in saci de polietilena introdusi in butoaie de
carton. Este interzisa depozitarea nitrocelulozei in incinta firmei in alte locuri decat cel special
amenajat. Aprovizionarea nitrocelulozei se face saptamanal, evitandu-se stationarea butoaielor
de nitroceluloza in incinta firmei. Se aprovizioneaza numai cantitatea impusa de desfasurarea
procesului tehnologic. Stoc: max.3t.

Depozit produse finite Ob.104


Cladirea depozitului este o constructie parter cu dimensiunile in plan de 48,94 x
48,94 m si inaltime maxima de 8,70 m.
Sistemul constructiv este alcatuit din stalpi din beton armat prefabricat, sarpanta
metalica alcatuita din grinzi si pane metalice si inchideri la acoperis si pereti din panouri
metalice termoizolate cu tamplarie metalica din aluminiu in constructie antiex.
Depozitul s-a compartimentat in trei zone, cu plasa de sarma, cu inaltimea de 5 m,
astfel:
1. compartiment livrare care cuprinde:
spatiu partial 12,0 x 12,0 m;
rampa 6,0 x 48,94 m
platforma cota + 3,30 m.
2. compartiment produse finite: (18,0 x 18,0) m si (24,0 x 48,94) m;
3. compartiment ambalaje goale (apartine servicii auxiliare): (30,0 x 18,0).
Capacitatea maxima de stocare:
-produse finite 583 tone;
34
Seciunea 1 Rezumat netehnic

ambalaje:-mase plastice: 15t ;-carton:12,5 t;-folie:3,5 t

Punct de incarcare electrostivuitoare ob.113


Punctul de incarcare motostivuitoare are ca obiect de activitate incarcarea acumulatoarelor
motostivuitoarelor si este amplasat langa depozitul de produse finite.

Depozitul de deseuri Ob.203


Amplasat in partea de N, langa depozitul de materii prime, are suprafata construita de
107,33 mp. Constructia are regim de inaltime parter cu dimensiunile in plan 10,37x10,34m.
Structura de rezistenta este asigurata de stalpi si grinzi metalice dezvoltate pe 2 travei de 5 m
si 2 deschideri de 5 m cu inchideri exterioare .
Accesul in depozit este realizat prin doua porti de sarma.
Pe coltul exterior al depozitului intre stalpi s-a prevazut un rebord din beton armat cu
inaltime de 30 cm pentru evitarea scurgerilor in exterior.
Acoperisul este realizat cu panouri din tabla cutata montata pe pane metalice cu
suruburi
Aici sunt depozitate temporar solutiile uzate de solventi, slamurile, elementele filtrante,
uleiurile, apele chimice colectate in containere.
Tot aici se face depozitarea ambalajelor neconforme rezultate din activitatea firmei.
Aceste ambalaje pot proveni de la materii prime (cele care nu mai pot fi folosite), ambalaje de
la produsele neconforme reprocesate sau ambalaje noi (ruginite, deformate, sparte, ambalaje
cu inscriptionare gresita din fabricatie, cu sigiliu rupt/toarta rupta)
Aceste ambalaje, dupa casare, sunt predate catre gestiunea deseuri si valorificate prin
unitati autorizate.
Depozitul este inchis perimetral cu plasa de sarma si tabla cutata. Platforma este
betonata. Platforma este legata la canalizarea chimica.
Cantitatile maxime de deseuri depozitate pot fi de 100 tone.

Sopron deseuri
Este situat langa Ob203. Sopronul este dotat cu o presa de balotat. Aici se baloteaza
deseurile de hartie/carton//folie provenite din activitatea firmei.

Depozit produse neconforme Ob. 15A


In partea de nord a depozitului de solventi se afla un platou pentru butoaie , imprejmuit cu
plasa de sarma, cu dimensiunile 15,0x6,0x3,0 m. Pardoseala este antistatica si
antiscantei.Acoperisul este de tip sarpanta metalica.
Capacitatea maxima de stocare: 200 t.

D. ACTIVITATI CONEXE
1. Preparare apa rece/recirculata
In procesele tehnologice se foloseste apa rece la +120C si apa de +280C. Asigurarea
apei reci se face cu instalatii independente.
a) Instalatia de apa racita de 280C
un rezervor de 300 mc din otel;
o casa de pompe apa de racire;
o casa de pompe, amplasata in Ob.106, pentru instalatia de stins incendiu cu
sprinklere la Ob.104;
o instalatie de apa racita de 280C (cu un turn de racire).
b) Instalatia de apa racita de 120C
un rezervor de 45 mc;
o instalatie de apa racita de 120C (cu un turn de racire, doua agregate frigorifice si un
bazin de apa racita).
2. Incarcare acumulatori pentru electrostivuitoare
35
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Incaperea destinata incarcarii acumulatorilor de electrostivuitoare este amplasat in


Ob.113, spatiul alaturat depozitului de produse finite.

3. Asigurare aer comprimat si aer AMC


Aerul comprimat si aerul AMC este asigurat de doua compresoare :
compresorul Kaser model BS-61;
compresorul Kaser model BS 51.
Compresoarele sunt amplasate in cladirea centralei termice. Aerul comprimat se
trimite la consumatori prin trecerea sa prin uscatoarele aflate in centala termica. Aerul
comprimat este stocat in rezervorul de 5 mc (situat langa statia de prepurare).
Consumatori aer AMC: sectia VIA, VI (mori microbile, masini de ambalat), instalatia
de incinerare, laboratoarele MMP si Cercetare, sectia Rasini.

Gazul inert folosit pe platforma este azotul. El este folosit pentru formarea pernelor de azot
(p=20 mbar) Ia rezervoarele de solventi, in reactoarele din sectiile Rasini si in parcul de
maturatoare.
Gospodaria de azot este constituita din :
instalatia de azot;
vas tampon pentru azot dispus langa parcul VEGA (V=5mc);
vas tampon pentru azot dispus parcul de maturatoare (V=10mc)

4. Preparare apa calda tehnologica si incalzirea spatiilor


Centrala termica este o cladire independenta in care este amplasat cazanul de apa calda
marca FERROLI Italia, model PREXTHERM 940, cu urmatoarele caracteristici: puterea=940
KW, tempetatura maxima 110C, presiunea max=6 bar.
In functie de temperaturile exterioare, cazanul de apa calda poate fi setat pentru temperaturi
in limitele min. 65C , max. 80C si presiuni de lucru de min.2 bar, max. 4 bar.
Componente principale sunt urmatoarele:
cazanul de apa calda;
panoul de comanda;
pompa de recirculatie cazan (protectie cazan);
instalatia de ardere;
pompe circulatie apa calda;
distribuitoare tur si colectoare retur;
tablou comanda pompe;
supapele de siguranta;
presostat cu armare manuala;
rezervor apa demineralizata;
vase expansiune.

Centrale termice Motan


Centrale murale sunt echipate cu un arzator care utilizeaza combustibil gazul metan.
Destinatia centralelor este incalzirea incaperilor la ob.106, ob.18, casa poarta Ob.114, cantina-
vestiare ob 5C si ob. 107 atelier mentenanta.

5. Alimentarea cu gaz metan


Conducta de gaz metan de presiune medie se inteapa in conducta existenta in strada
Fermelor din municipiul Piatra Neamt, fiind pozata subteran in partea dreapta a drumului DN
15 D, directia Roman pana la SC KOBER SRL situata in com. Girov, sat. Turturesti.
La nivelul firmei, in partea de SV, este ampasat o statie tip SRM de aducerea gazului de la
medie presiune la presiunea de consum. Consumatori gaz metan: sobele de difil, centrala
termica, linia post-procesare termica ape uzate tehnologice, laboratoarele MMP. Reteaua
exterioara de utilizare are traseu rectiliniu, suprateran, cu conducte din otel, montate pe
estacade si pe pereti exteriori ai cladirilor din beton sau caramida.

36
Seciunea 1 Rezumat netehnic

6. Alimentarea cu energie electrica


Unitatea este prevazuta cu doua transformatoare electrice de 1000 KVA/20KW/0,4KW produse
la Filiasi in 1995 si prevazute cu protectie la gaze si suprasarcina. Utilizeaza ulei pentru
transformatori care nu contine PCB bifenilipoliclorurati.
Firma detine trei grupuri de condensatori care nu contin PCB (uscati):
Grup I are 3 condensatori tip NKMI 60/400D (3/15KV; Qn-60Kvar; 400V);
Grup II are 3 condensatori tip NKMI 60/400D (3/15KV; Qn-60Kvar; 400V)
Grup III are 9 condensatori 400V-25Kvar
Platforma dispune si de un grup electrogen de 300kWA (caz de avarii) care poate
consuma cca. 63 kg motorina/h (Ob.6).

7. Ob.107 A cuprinde atelierul mecanic, magazia de materiale, birouri. Obiectul de activitate al


atelierului mecanic il constituie asigurarea intretinerii si reparatiilor utilajelor din cadrul societatii.
Atelierul mecanic se afla amplasat la parterul cladirii O.107A.

8. Ob.24 -Garajul se afla situat in partea de N a platformei. Aici se executa schimbarea


uleiurilor la motostivuitoarele din dotare.

E. ACTIVITATI DE CONTROL AL FABRICATIEI SI LABORATOARE DE


CERCETARE.

Controlul fabricatiei se realizeaza in laboartoarul Monitorizare Masurare Produse MMP.


a) Locatia laborator Monitorizare Masurare Produse MMP
Laboratorul este amplasat in ob.5 Hala fabricatie, la cota + 3,32 m intre axele 1-2/A-D si
axele 3-4/A-D. Cladirea in care este amplasat are o structura de rezistenta compusa din cadre
de beton armat, cu plansee monilite din beton. Pardoselile sunt din beton mozaicat.
Compartimentarile interioare sunt din zidarie de caramida de 25 cm, 125 cm si 75 cm grosime.
Accesul se face de la cota 0,50 m printr-o scara din beton, iar in laborator printr-o usa din
lemn cu acces in hol.
Aici se fac inspectii si incercari de conformitate pentru materii prime si pentru produsele finite
aferente activitatilor de productie desfasurate la nivelul tuturor sectiilor.
b) Locatia-Laborator Monitorizare factori mediu

In cadrul firmei S.C. KOBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti functioneaza laboratorul propriu
de monitorizare a calitatii apelor uzate evacuate si pentru monitorizarea emisiilor atmosferice.
Activitatea laboratorului se desfasoara intr-un spatiu propriu, parter Ob.5.
c) Laboratoarele de cercetare
Laborator Cercetare nr.1 Ob. 23.
Cladirea in care este amplasat Laboratorul de cercetare nr.1 este o constructie
parter, in Ob. 23 cu structura de rezistenta din pereti portanti din zidarie de caramida, cu
ceturi si plansee din beton armat monolit. Compartimentarile interioare sunt din zidarie de
caramida. Pardoseala este din beton mozaicat. Tamplaria este din profile de aluminiu.
Accesul in laborator se face printr-un sas de suprapresiune.
Descrierea activitatii - proiectarea de produse noi sau modernizarea produselor existente pe
baza de solventi.

Laborator Cercetare nr.2 Ob. 5.


Laboratorul de cercetare nr.2 este amplasat la cota 1 a ob.5 Hala fabricatie.
37
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Cladirea in care este amplasat laboratorul este o constructie P+1, cu structura realizata din
beton armat, pereti exteriori din zidarie de caramida de 37,5 cm grosime si
compartimentarile interioare din zidarie din caramida.
Accesul se face printr-o usa din holul de acces.
Se asigura utilitatile necesare functionarii laboratoarelor: energie electrica, gaz metan,
apa, aer comprimat.
Descrierea activitatii : proiectarea de produse noi sau modernizarea produselor existente pe
baza de solvent/apa.

5. Emisii si reducerea poluarii


Emisii in APA
Sistem de canalizare a apelor uzate
Retelele de canalizare a platformei sunt amenajate in sistem divizor, permitand colectarea
separata pe categorii distincte de ape reziduale dupa cum urmeaza:

canalizarea pentru apele uzate tehnologice cu nivel redus de impurificare;


sistemul de canalizare pentru apele uzate tehnologice puternic impurificate ;
canalizarea pentru apele menajere;
canalizarea pentru apele pluviale.

Canalizarea pentru apele uzate tehnologice cu nivel redus de impurificare


Acest sistem de canalizare ( =200mm) poate prelua in caz de incidente ape
impurificate cu produsi chimici de la: depozitul de materii prime ob.103, laborator cercetari
ob.23, basa parc maturatoare Ob.9, camin vane parc solventi Ob.15, base parc combustibili
Ob.1, depozit deseuri O.203 si tarc nitroceluloza Ob.204. Curent colecteaza numai apele
rezultate din activitatea lab. Cercetare.
Apele slab impurificate sunt colectate intr-un bazin tricompartimentat (statia de
preepurare) care are rol de stocare si sunt supuse incinerarii in instalatia de postprocesare
termica ape uzate..

Canalizarea pentru ape uzate tehnologice puternic impurificate colecteaza :


apele de sinteza rasini (mai putin cele de la sinteza de rasini alchidice acrilate care nu
genereaza ape de proces);
apele uzate de la spalarea reactoarelor, schimbatoarelor de caldura si a vaselor
Florentine;
solventii uzati de la vasele Florentine;
apele de spalare pardoseli sectia Rasini I si II;
apele de la turnul de spalare racire gaze de ardere incinerator.
Apele de sinteza puternic impurificate sunt colectate in sistem inchis, stocate in
rezervoarele supraterane a liniei post-procesare termica ape uzate tehnologice (instalatia de
incinerare) si supuse incinerarii in instalatia de postprocesare termica ape uzate..

Canalizarea menajera
Aceasta canalizare (D=200 mm) colecteaza apele menajere de pe teritoriul platformei.
Efluentul menajer strabate bazinul decantor, dupa care este pompat in canalizarea
oraseneasca, printr-o conducta de 110 mm (PEHD) care are un traseu paralel cu conducta
de aductiune apa potabila.

Canalizarea pluviala
Sistemul de canalizare pluviala preia apele meteorice de pe toata suprafata platformei
KBER. Colectarea apelor meteorice se realizeaza cu ajutorul unor rigole, guri de scurgere
si retele subterane din tuburi de beton, PEHD si PVC-KG avand Dn=200-500mm.

38
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Datorita extinderii suprafetei construite si a suprafetelor betonate ale incintei, debitul


maxim de ape meteorice este de cca. 330l/s, pentru o suprafata de 4 ha.

Sistemul de colectare si evacuare este compus din :


bazin de colectare ape meteorice , V=90 mc, care preia apele de ploaie aferente
zonei de fabricatie din primele 10 min; aceste ape sunt sunt utilizate pentru uz intern
sau dirijate la incinerare;
bazin de colectare ape meteorice, V=35mc, care preia apele de ploaie aferente zonei
de fabricatie dupa 10 min de ploaie si de pe suprafata reprezentand extinderea
platformei (parcare si zona vanzari); Bazinul are doua compartimente unul de
sedimentare si unul de pompare). De aici apele pot fi folosite ca ape tehnologice
(stropire spatii verzi , curatenie) sau sunt evacuate canalizarea pluviala oraseneasca,
cu conditia ca indicatorii fizico-chimici sa se incadreza in limitele reglementate prin HG
352/2005-NTPA 001.
camine de distributie ape pluviale CDS1 si CDS2 pentru colectarea si dirijarea apelor ,
prevazute cu doi robineti fluture actionati electric;
sistemul de evacuare a apelor meteorice de pe platforma S.C.KBER S.R.L. Punct
de lucru Turturesti in canalizarea pluviala oraseneasca , ce consta intr-o conducta din
polietilena de inalta densitate cu Dn 160 mm.
Apele de ploaie din bazinul de 90mc sunt dirijate in functie de rezultatele analizelor, astfel:
in cazul in care rezultatele analizelor depasesc conditiile impuse prin NTPA 001/2005,
apele sunt dirijate in statia de preepurare;
in cazul in care rezultatele analizelor se incadreaza in NTPA 001/2005, apele pot fi
folosite ca ape tehnologice (stropire spatii verzi , curatenie) sau pot fi evacuate
canalizarea pluviala oraseneasca

Apa freatica
Nu sunt emisii in sol. Calitatea apei freatice este urmarita utilizand doua foraje de monitorizare
de care dispune societatea :
F1- situat la adancimea de 18,20m , situiat in amonte de amplasament
F2- situat la adancimea de 20,5 m ,in aval de instalatiile de productie

Conform buletinelor de analiza valorile determinate se incadreaza in limitele admisibile.

Tehnici de reducere a impactului


a) Asigurarea spatiilor si coditiilor de depozitare corespunzatoare:
parcuri de rezervoare pentru materii prime lichide si combustibili; parc maturatoare;
spatii de depozitare materii prime solide si lichide cu regim termic special, inclusiv
magaziile de lucru curente;
spatii de depozitare pentru produse finite (produse pe baza de solventi organici si
dispersii apoase);
spatii de depozitare pentru deseuri;
Nota: Nitroceluloza se aduce saptamanal, in functie de necesitatile de fabricatie, stoc maxim
3t.

b) Asigurarea starii tehnice a instalatiilor si recipientilor


Parcurile de rezervoare au fost construite in perioada 1993 1997 (conform
autorizatiilor de constructie nr. 3802/93 si 52/97), sunt verificate conform planului de revizii si
reparatii.
Rezervoarele parcului de solventi si uleiuri prezinta indicatoare de nivel si posibilitatea
de urmarire a cantitatilor pe calculator.

c) automatizarea proceselor de transport, dozare, depozitare solventi, uleiuri, acizi


grasi, combustibili, rasina, materii prime lichide.
Pentru asigurarea unei functionari corespunzatoare, fara afectarea factorilor de mediu,
39
Seciunea 1 Rezumat netehnic

materiile prime de tipul: solventi, uleiuri, rasina, acizi grasi se vehiculeaza in sistem inchis spre
sectii, dozarea facandu-se prin cantarire sau dozare volumetrica.
Parcul de maturatoare are rezervoarele puse pe doze tensometrice, putandu-se urmari
cantitatile de rasini stocate, transportul rasinii spre/din rezervoare realizandu-se in sistem
inchis.
La sectia VI, VIA exista un sistem inchis/automatizat de depozitare, dozare materii
prime lichide.

d) asigurarea unor masuri de siguranta ecologica


Pentru cresterea sigurantei in exploatare s-au asigurat urmatoarele:
basele parcurilor de rezervoare au capacitati de preluare suficiente in caz de avarie;
toate obiectivele de pe platforma care pot produce o poluare accidentala sunt
amplasate pe suprafete betonate, neexistand riscul unei infiltrari a poluantului in sol
si mai departe in panza freatica;
toate obiectivele unde se depoziteaza, manipuleaza si se prelucreaza produsele
chimice sunt legate la canalizarea chimica;
canalizarile existente pe platforma sunt construite in sistem divizor, putand fi
colectate separat apele uzate menajere, apele tehnologice puternic impurificate,
apele tehnologice slab impurificate si apele pluviale;
evacuarea apelor de pe platforma se face controlat.
instalatiile sunt dotate corespunzator din punct de vedere PSI;
spatiile de fabricare a produselor peliculogene care utilizeaza produse inflamabile,
stocare materii prime solide, respectiv produse finite au echipamente adecvate pentru lucru
in regim Ex si sisteme adecvate de ventilatie; sunt dotate corespunzator din punct de vedere
PSI;
pentru distrugerea controlata a apelor chimice, unitatea detine o instalatie post
procesare termica a apelor uzate tehnologice din 1996.
deseurile periculoase solide, rezultate in urma activitatii pe platforma Turturesti,
incepand cu anul 2006 sunt in totalitate eliminate prin firme autorizate (nu se se mai elimina
prin incinerare la nivelul platformei)
evidenta computerizata, centralizata, a stocurilor cantitativa si valorica, reactualizata
zilnic.
e) incinerarea apelor uzate tehnologice
Instalatii de Tratare a Apelor Uzate-Linia Post-Procesare Termica Ape Uzate Tehnologice
(instalatia de incinerare)
Instalatia de post procesare termica este destinata distrugerii prin ardere vaporizare la
temperatura de 8500C a apelor uzate tehnologice:
Apele uzate tehnologice sunt dirijate din rezervorul de stocare, cu ajutorul pompelor la
injectorul incineratorului. Aici la o temperatura de 8500C, realizata prin arderea gazului
metan, cu ajutorul aerului comprimat apele chimice sunt pulverizate in incinta
incineratorului. La aceasta temperatura apa se evapora instantaneu, iar substantele
organice ard cu formare de apa si bioxid de carbon.
Pentru eliminarea in atmosfera, gazele de ardere si vaporii de apa la temperatura de
0
850 C sunt racite de aerul introdus de suflanta. Suflanta asigura aerul necesar racirii si
ejectiei gazelor de ardere la turnul de gaze.
Pentru racire, neutralizare si retinerea pulberilor din gazele de ardere se asigura in turnul
de evacuare gaze un circuit inchis de spalare-racire prin intermediul pompei de recirculare.
Spalarea - racirea gazelor se face cu o solutie alcalina de carbonat de sodiu de 2-3 %
prin preluarea acesteia de la blazul turnului si dispersarea acesteia in ploaie la partea
superioara (H=9m). Completarea apei evaporate in circuitul de spalare -racire se face din
reteaua de apa industriala (nivelul de minim fiind semnalizat optic in tabloul de comanda la
incinerator).
Dupa saturarea lor, solutiile sunt evacuate si intra in circuitul apelor destinate arderii.
Namolul rezultat in urma curatarii periodice a rezervorului de ape chimic impure si a

40
Seciunea 1 Rezumat netehnic

blazului de la turnul de racire-spalare este colectat in butoaie metalice si eliminat prin firme
autorizate.

Emisii in AER
Surse de emisie:
cosurile de dispersie aferente proceselor de combustie (centrala termica, statia difil,
statie postprocesare termica ape uzate);
gurile de evacuare ale sistemelor de ventilatie aferente sectiilor de productie si
depozitare a materiilor prime;
rampele de descarcare solventi din cisterne in rezervoare/incarcare rasini in cisterne
(parcul de rezervoare cu solventi Ob.15, parcul combustibili Ob.1 si parcul de
rezervoare rasini Ob.9). Emisia exista in perioada de incarcare a rezervoarelor cu
solventi, respectiv incarcarea cisternelor cu rasini.
trafic si depozite materii prime

Poluanti atmosferici generati de S.C. KOBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti sunt:
pulberi si gaze arse (NO2, CO, SO2, NOX, particule solide),
pulberi tehnologice (cu si fara oxizi metalici) de materii prime, rezultate din desfasurarea
urmatoarelor procese productive:
Apastoare- VI
Stendere VI, VIA
Buncare Rasini
Depozit materii prime
compusi organici volatili datorati utilizarii solventilor: toluen, xilen, white-spirit,
acetona,acetat de butil, n-butanol,
alti poluanti organici din spectrul materiilor prime si produselor finite: acroleina, aldehide
anhidride, acrilati, glicoli.
Deoarece cea mai mare parte a proceselor tehnologice se desfasoara in sistem inchis, aceste
emisii sunt de scurta durata si apar discontinuu in timpul operatiilor de dozare materii prime,
schimbarii elementelor filtrante, pe timpul macinarii sau ambalarii, pe timpul operatiilor de
curatenie.

A. Emisii punctiforme
cosurile de dispersie aferente proceselor de combustie (centrala termica, statia
terminol, linie post-procesare termica ape uzate);
Instalatiile de ardere (centrala termica, statia terminol) sunt de capacitate mica si nu se
incadreaza in prevederile L. nr. 278/2013.
Prin trecerea instalatiilor de ardere, pe gaz metan (inlocuirea combustibilului in cursul
anului 2003) emisiile din procese de combustie au fost diminuate.
Instalatiile sunt exploatate cu respectarea conditiilor de lucru si a VLE reglementate de
Ordinul 462/1993, anexa 2 Norme de limitare a emisiilor pentru instalatiile de ardere.
Linia de post-procesare termica ape uzate NU se incadreaza in valoarea de >10t/zi,
conform L.278/2013, anexa nr.1 pct. 5.2 b)din Categoriile de activitati industriale pentru
care este obligatorie autorizatia integrata de mediu. Linia post-procesare termica ape
uzate tehnologice este autorizata ca activitate in cadrul Autorizatiei Integrate de Mediu nr.
21/04.07.2006, actualizata la 29.10.2007, revizuita la 19.03.2012. Autorizatia inglobeaza toate
activitatile desfasurate la nivelul platformei Punctului de lucru Turturesti.
Instalatia de postprocesare termica ape uzate este exploatata cu respectarea conditiilor de
lucru si a VLE reglementate de Legea 278/2013 privind emisiile industriale.
Prin AIM nr. 21/05.07.2006, actualizata in 29.10.2007, revizuita in 2012 pentru
activitatile desfasurate la nivelul platformei Turturesti s-au impus urmatoarele:

VLE- Statie postprocesare termica ape uzate

41
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Localizare sursa Noxe emise VLE conform Legii 278/2013 privind


de emisie emisiile industriale.

valori medii valori medii


zilnice la jumatate de ora
mg/Nmc mg/Nmc
Cos dispersie pulberi 10 100% - 30
staie 97%- 10
postprocesare NMVOC, 10 mg C/Nmc 100% - 20
termica ape exprimatiiin 97% - 10
uzate TOC
CO 50 100%- 100
HCl 10 100%- 60
97% - 10

NOTA :
VLE pentru mediile la jumatate de ora se considera respectate daca sunt indeplinite
ambele conditii ;ex pulberi: toate masuratorile(100%) sa fie mai mici ca 30 si 97% din
masuratori mai mici ca 10.
VLE sunt stabilite in conditii standard: 11%O2, T= 273 K, p= 101,3 kPa

2. Centrala termica ; Statie agent termic (terminol)

Instalatiile vor fi exploatate cu respectarea conditiilor de lucru si a VLE reglementate de


Ordinul 462/1993, anexa 2 Norme de limitare a emisiilor pentru instalatiile de ardere,
prezentate in tabelul urmator:

VLE Centrala termica , Statie agent termic (terminol)

Localizare sursa de emisie /punct emisie Noxe emise VLE conform


HG 462/1993
gaz metan

Nox 350
Cos dispersie aferent Centrala termica CO 100
P=940 KW pulberi 5
Gaz metan SO2 35
Cos dispersie aferent Statie agent termic, Nox 350
3 cazane de CO 100
372, 440, 640 KW
gaz metan pulberi 5
SO2 35

VLE sunt stabilite in conditii standard: 3%O2, T= 273 K, p= 101,3 kPa

B. Emisii difuze:
gurile de evacuare ale sistemelor de ventilatie aferente sectiilor de productie si
depozitare a materiilor prime;
rampele de descarcare solventi din cisterne in rezervoare/incarcare rasini in cisterne
(parcul de rezervoare cu solventi Ob.15, parcul combustibili Ob.1 si parcul de
rezervoare rasini Ob.9) Emisia exista in perioada de incarcare a rezervoarelor cu
solventi, respectiv incarcarea cisternelor cu rasini.
emisiile provenite din trafic si din unele depozite
42
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Conform prevederilor din AIM pentru activitatile desfasurate la nivelul platformei


Turturesti s-au respectat urmatoarele:
1. Toate instalatiile de preparare a produselor peliculogene sunt exploatate cu respectarea
conditiilor de lucru si a VLE privind emisiile de compusi organici volatili stabilite in Legea
278/2013 si cu respectarea VLE pentru pulberi conform Ordinului 462/1993.

2. S.C. KOBER S.R.L. a elaborat anual Planul de gestionare a solventilor organici cu continut
de COV pentru a evalua conformarea cu VLE impuse Legea 278/2013, astfel:
VLE pentru emisiile fugitive, F = 3% x CS; F<3% CS
VLE pentru emisia totala de COV ( datorata gazelor reziduale si emisiilor fugitive)
E = 3% x CS; E<3%CS

unde;CS=consum de solventi, F= emisii COV fugitive, E=emisii COV totale


3. Datorita prezentei habitatelor umane in imediata apropiere a platformei , pentru reducerea
diconfortului creat de activitatea S.C. KBER S.R.L., s-a avut in vedere masuri de imbunatatire
a disciplinii muncii in toate sectoarele.

Conform Planului de gestionare a solventilor organici anual, in toti anii, atat emisiile fugitive de
COV cat si emisiile totale de COV datorate activitatii S.C. KBER S.R.L. Punct de lucru
Turturesti sunt conforme cu VLE specificate in Legea 278/2013.

Modul de echipare a surselor de emisie

Localizare Punct emisie /sursa de Noxe emise


Instalatii
sursa emisie
de
emisie
depolu-
are gaze
aferente
Sectia Tubulatura ventilatie dozare Pulberi (aldehide, anhidride, Ecofiltru cu
Rasini materii prime pulverulente acrilati) saci
Sursa nr.3
Tubulatura ventilatie In cazul dozarii MP in -
Procesare Rasini I reactoare: acroleina
Sursa nr.4 Numai in cazul corectiilor: -
xilen, toluen, white- spirite,
butanol
Tubulatura ventilatie Filtrare Numai in cazul schimbarii -
Rasini I elementelor filtrante: xilen,
Sursa nr.5 toluen, white- spirite, butanol
Tubulatura ventilatie Fabricare xilen, toluen, white- spirite, -
rasini (ventilatie generala butanol
sectie)
Sursa nr.6
Tubulatura ventilatie Rasini II- In cazul dozarii MP in reactor: Filtru cu
emulsionate pulberi saci
Sursa nr. 19 Dozare MP cu COV si spalare
reactor:COV
Tubulatura ventilatie In cazul dozarii MP in -
Procesare Rasini II reactoare: acroleina
Sursa nr. 20 Numai in cazul corectiilor: -
xilen, toluen, white- spirite,
butanol

43
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Tubulatura ventilatie Filtrare Numai in perioada schimbarii -


Rasini II elementelor filtrante:xilen,
Sursa nr.21 toluen, white- spirite, butanol
Sectia VI-2 Tubulatura ventilatie Dozare Numai in perioada dozarii MP
Filtru cu
(pe materii prime pulverulente: xilen, toluen,
saci
amplasa- (ampastoare) white- spirite, butanol
-
mentul Sursa nr.7
fostei sectii
LV) Tubulatura ventilatie Ambalare xilen, toluen, white- spirite, -
produse finite butanol
Sursa nr.15-1 si
Sursa nr.15-2
Sectia VI-1 Tubulatura ventilatie Dozare- acetona, toluen, xilen, butanol, -
procesare materii prime acetat de butil, xilen, white
Atelier Procesare -spirite
Sursa nr.12
Tubulatura ventilatie Dozare- acetona, toluen, xilen, butanol, -
procesare materii prime pentru acetat de butil, xilen, white
at. Colormix -spirite
Sursa nr.13
Sectia VI-1 Tubulatura ventilatie Hala acetona, toluen, xilen, butanol,
productie VI acetat de butil, xilen, white
Atelier Procesare -spirite
Atelier Colormix
Sursa nr.18
Tubulatura ventilatie Dozare Numai in cazul dozarii MP
Filtru cu
Sectia VIA Sursa nr.14 pulverulente: pulberi
saci

Sectia PL Tubulatura ventilatie Dozare Numai pe timpul dozarii PM:


procesare acetona, toluen, xilen, butanol,
Sursa nr.10-2 acetat de butil, xilen
Sectia Tubulatura ventilatie Hale acetona, toluen, xilen, butanol,
PL+VI-2 productie Sectie VI-2 si PL acetat de butil, xilen, white
Sursa nr.11 -spirite
Depozit Tubulatura ventilatie COV -
MP Depozitare materii prime
Ob.103 Sursa nr. 22
Sursa nr. 23
Sursa nr. 24
Sursa nr.25
Instalatia Cos dispersie Gaze de ardere: CO, CO2, -
sobe Sursa nr. 1 NOx, SOx
agent
termic
(terminol)
Instalatia Cos dispersie Gaze de ardere: CO, CO2, Sistem de
post Sursa nr. 2 NOx, SOx stopire a
procesare COV, HCl gazelor de
termica ardere in
contracurent
ape uzate
folosind
tehnologi- solutii
ce alcaline de
4%.

44
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Centrala Cos dispersie Gaze de ardere: CO, CO2, -


termica Sursa nr. 16 NOx, SOx

Mentiuni:
Evacuarea gazelor viciate prin tubulaturile de ventilatie se face la o inaltime de 6-10 m;
La sectia Rasini II la dozarea in buncare exista un sistem de descarcarea a sacilor cu
retinerea pulberilor la sursa (in filtre cu saci);
C. Imisii
Datorita locuintelor din imediata apropiere a amplasamentului S.C. KBER S.R.L. Punct de
lucru Turturesti, s-a dat o mare importanta evaluarii starii mediului in zona, realizandu-se
urmatoarele studii:
1.Studiu de impact efectuat in 2003 de INCD-ECOIND BUCURESTI, in vederea
obtinerii acordului de mediu pentru constructia liniei de vopsele pulberi II.
2. Evaluarea riscului de mediu efectuat de S.C. FITPOL S.R.L. in 2005 in scopul
identificarii si cuantificarii pericolelor induse de prezenta substantelor periculoase pe
amplasament.
3. Evaluarea riscului pentru sanatate a poluarii produse de S.C. KBER S.R.L.,
efectuat de Institutul de Sanatate Publica Iasi in 2003
4. Evaluarea riscului pentru sanatate a poluarii produse de S.C. KBER S.R.L.,
efectuat de Institutul de Sanatate Publica Iasi in 2005 .
5. Memoriu de evaluare a zonei de protectie in jurul societatii S.C. KBER S.R.L..
6. Masuratori lunare realizate prin laboratorul propriu, masuratori anuale realizate de
laboratoare autorizate.
Prin elaborarea acestor studii si masuratori s-au efectuat masuratori directe privind
calitatea aerului la limita perimetrului care au demonstrat o calitate a aerului care se
incadreaza in limitele maxime admisibile conform legislatiei in vigoare si studii de dispersie
care arata ca nivelul imisiilor de pulberi, Nox, SO2, se incadreaza in VLE .
Ca urmare a acestui fapt la revizuirea AIM din 2012 s-a scos obligativitatrea efectuarii
monitorizarii imisiilor, acesta facandu-se numai la solicitarea organelor de control.

Tehnici de reducere a impactului


Cea mai mare parte a proceselor tehnologice se desfasoara in sistem inchis. In general,
emisiile sunt de scurta durata si apar discontinuu in timpul operatiilor de dozare materii prime,
schimbarii elementelor filtrante, pe timpul macinarii sau ambalarii. Pentru diminuarea emisiilor
de praf in atmosfera, fabrica dispune de instalatii de exhaustare si filtrare, utilizand filtre cu o
capacitate de retinere cuprinsa intre 95-99 %.
SOL
Potentialele surse de poluare a solului sunt:
emisii de poluanti in aer
operatii de manipulare / stocare / vehiculare neadecvate
stocare necorespunzatoare a materiilor prime, finite, deseuri pe amplasament
deteriorari la reteaua de canalizare
Principalii compusi sau elemente posibil a fi regasiti in sol, ca urmare a emisiilor
atmosferice, a pierderilor, sau a depozitarii necontrolate a deseurilor rezultate in procesele de
productie, sunt reprezentate de:
Compusi organici (solventi, deseuri si reziduuri);
Metale;
Saruri;
Acizi;
Baze;
Conform prevederilor din AIM, pentru activitatile desfasurate la nivelul platformei Turturesti s-au
luat masuri adecvate de gospodarire, conservare, organizare, amenajare
pentru prevenirea poluarii solului si pentru respectarea caracteristicilor fizico-chimice
reglementate de Ordinul 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului.
45
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Limitele normate pentru solurile cu folosinta mai putin sensibila conform prevederilor Ord.
MAPPM nr. 756/1997
Total Metale grele
Hidrocarburi
Hg Cu Mn Pb As Cd Ni Zn
aromatice
Valori
normale <0,5 0,1 20 900 20 5 1 20 100
(mg/kg s.u.)
Prag de
50 4 250 2000 250 25 5 200 700
alerta
Prag de
150 10 500 4000 1000 50 10 500 1500
interventie

Analizele de sol efectuate de laboratoarele autorizate indica faptul ca S.C. KBER S.R.L.
Punct de lucru Turturesti nu constituie, in conditii normale de functionare, o sursa de poluare
pentru sol. Nu se evidentiaza posibilitati de poluare directa a solului iar solul din incinta firmei
prezinta valori ale concentratiilor indicatorilor analizati, comparabile cu cele ale probelor martor
prelevate din diferite zone, impactul si poluarea fiind nesemnificative.

Tehnici de reducere a impactului


masuri constructive: platforma betonata, retele de canalizare integre, amplasarea
rezervoarelor supraterane in cuve de retentie, sisteme complexe de urmarire si
supraveghere a cantitatilor de materii prime din rezervoare;
masuri organizatorice: manipularea/vehicularea/depozitarea materiilor prime,
intermediare, a produselor finite si deseurilor in conditii de siguranta
respectarea normelor specifice de intretinere si exploatare a instalatiilor
apele uzate sunt colectate, preepurate si apoi vidanjate;
deseurile menajere sunt colectate selectiv, depozitate temporar si apoi eliminate prin
societati autorizate;
monitorizarea calitatii solului

Miros
Activitatea de producere a lacurilor si vopselelor este generatoare de mirosuri, datorita
vehicularii solventilor. Astfel ca, in sectiile de fabricatie, unde se utilizeaza diverse substante cu
volatilitate ridicata exista surse de mirosuri specifice.
Tehnici de reducere a impactului
Pentru reducerea mirosului (a emisiilor COV) se aplica urmatoarele tehnic:
depozitatea materiilor perime volatile in sistem inchis (rezervoare si ambalaje ermetic
inchise);
procesarea materiilor prime in sistem inchis (reactoare, ampastoare, stendere cu capac,
finisoare);
operatiile de dozare, corectie, prelevare probe sa aiba durate cat mai scurte;
folosirea de tehnici de spalare in sistem inchis, conform prescriptiilor BAT, instalatie de
spalat stendere;
consacrarea de linii tehnologice distincte de procesare pentru anumite produse in scopul
limitarii spalarii instalatiilor dupa fiecare produs;
colectarea selectiva a deseurilor si a solutiilor de spalare in recipienti ermetici pentru a nu
permite evaporarea, emisii COV;
eliminarea periodica si ritmica a deseurilor;
reciclaea solventilor uzati;
incinerea apelor uzate cu continut de COV; captarea si incinerarea emisiilor de la sectia
rasini (condensatoare, reactoare, dizolvatoare, pompe vid);
46
Seciunea 1 Rezumat netehnic

sistemele de ventilatie sunt calculate astfel incat potentialele emisii sa fie dispersate in timp
util, fara a afecta vecinatatile.
In acest sens exista studii efectuate de firme/institute autorizate privind calculul dispersiei
efuentilor gazosi emisi.
Dispersia a fost modelata in conditiile cele mai nefavorabile pentru unitate respectiv in conditiile
in care toate sursele (cu emisii maxime) emit simultan si continuu, situatie care nu se
intalneste.
In concluzie, analizand rezultatele modelarii dispersiei din curbele de izoconcentratii, se
constata ca pentru toti poluantii masurati la sursele fixe ale SC KOBER SRL Punct de lucru
Turturesti, in interiorul si exteriorul perimetrului unitatii se obtin concentratii momentane si
anuale mult mai mici decat PA / Valorile Limita corespunzatoare.
Pe baza celor mentionate se poate concluziona ca unitatea genereaza un impact redus asupra
atmosferei sub aspectul poluantilor organici dar si asupra zonelor locuite pana la care
concentratiile se dilueaza.

6. minimizarea si Recuperarea deseurilor


Societatea KBER SRL Punct de lucru Turturesti duce o politica de reducere si
recuperare a deseurilor fie prin refolosire, pe platforma, fie prin valorificare la firme
specializate.
Deseurile se colecteaza selectiv, se depoziteaza temporar in spatii special amenajate, pe
platforme betonate, corespunzator tipului de deseu (periculos, nepericulos).
Desfasurarea activitatilor de colectare, stocare, transport deseuri valorificabile /
nevalorificabile si depozitare deseuri se realizeaza cu respectarea cerintelor privind protectia
factorilor de mediu si a factorului uman.
Inca din anul 2002 s-a desfasurat proiectul Strategie pentru managementul deseurilor
generate ca urmare a activitatii desfasurate de S.C. Kber S.R.L., care constituie obiectul
contractului nr. 7634/27.11.2002 incheiat CU S.C. RomEnviro Serv SRL Bucuresti in calitate
de furnizor de servicii de mediu (consultant de mediu).
In cadrul acestui proiect s-au parcurs urmatoarele etape:
pregatire a analizei in detaliu a activitatilor Kber in scopul identificarii tuturor surselor si
tipurilor de deseuri;
identificare a cadrului legislativ existent in Romania pentru managementul deseurilor;
analiza detaliata a activitatilor Kober in scopul identificarii tuturor surselor si tipurilor de
deseuri;
elaborarea listei deseurilor generate din activitatea S.C. Kober si selectarea tipurilor de
deseuri pentru care nu exista suficiente informatii referitoare la compozitie si mod de
gestionare;
studiu documentar privind posibilitatile de optimizare a sistemului de management al
deseurilor.
Deseurile generate din activitatea fabricii de lacuri si vopsele sunt diverse si constau in:
deseuri tehnologice (coji, slamuri, elemente filtrante, ambalaje
metalice/hartie/carton/folie/plastic cu urme de substante periculoase, ape chimice
etc.);
deseuri specifice activitatilor de reparatii si intretinere (deseuri metalice, uleiuri
uzate, materiale filtrante, acumulatori uzati, anvelope,etc.);
deseuri din activitati conexe (cartuse, etichete, maturi, lavete, EIP, etc.), deseuri
menajere.
Deseurile, rezultate din activitatile desfasurate, sunt evacuate discontinuu si sunt de tipul:
Deseuri valorificabile/reciclabile
deseuri metalice ambalaje, piese uzate;
coji, slam, elemente filtrante, ambalaje hartie/carton/folie/plastic cu urme de substante
periculoase ;
deseuri de carton/hartie/folie curate, ulei uzat, acumulatori uzati, lemn, anvelope uzate,
deseuri electrice/electronice.
47
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Deseuri nerecuperabile:
deseuri menajere
Societatea KOBER, prin Politica sa, are prevazute o serie de masuri ce cuprind
reducerea pe cat posibil a cantitatilor de deseuri, recuperarea acolo unde aceasta este
permisa, valorificarea deseurilor reciclabile si masuri speciale pentru eliminarea deseurilor
periculoase. Analiza consumurilor de materii prime se face lunar, pe fiecare sectie si se iau
masuri in cazul neicadrarii in valorile stabilite, in scopul minimizarii emisiilor si deseurilor.

Tehnici de reducere a impactului


politica de generare minima de deseuri;
reutilizarea solventilor uzati;
repararea/reutilizarea paletilor si separatorilor;
reutilizarea recipientilor metalici si a containerelor rezultate din dezambalarea
materiilor prime;
colectarea selectiva a deseurilor;
stocare temporara in spatii special amenajate, functie de tipul deseului (periculos,
nepericulos)
valorificarea deseurilor reciclabile (deseuri metalice, hartie, carton etc.)
eliminare prin firme specializate in domeniu.

Societatea nu detine pe amplasament depozite definitive de deseuri.

Unitatea prin
Nr. Cod valorificare/ care s-a efectuat
Cod
Crt. eliminare operatia de
Tip deseu val./elim.
Deseu metalic R 4 reciclarea/valorificarea
1 150104
(ambalaje) metalelor si compusilor metalici; S.C. REMAT S.A.
R 12 schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare
2
Deseu periculos dintre operatiunile numerotate de S.C. DEMECO
ambalaje 150110* la R 1 la R 11. S.R.L.
R 12 schimbul de deseuri in
Deseu materiale vederea expunerii la oricare S.C. DEMECO
3
filtrante cu urme de dintre operatiunile numerotate de S.R.L.
produs 150202* la R 1 la R 11.
R 12 schimbul de deseuri in
Deseu coji vopsele si vederea expunerii la oricare S.C. DEMECO
4
rasini, lacuri intarite, dintre operatiunile numerotate de S.R.L.
vopsele pulberi 080111* la R 1 la R 11.
R 12 schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare S.C. DEMECO
5
dintre operatiunile numerotate de S.R.L.
Slamuri chimice 080113* la R 1 la R 11.
R 12 schimbul de deseuri in
S.C. KLT@Co
vederea expunerii la oricare
6 INDUSTRIES
dintre operatiunile numerotate de
S.R.L.
Ulei hidraulic uzat 130110* la R 1 la R 11.
R 12 schimbul de deseuri in
S.C. KLT@Co
vederea expunerii la oricare
7 INDUSTRIES
Uleiuri de motor, dintre operatiunile numerotate de
S.R.L.
transmisie si ungere 130205* la R 1 la R 11.
R 3 reciclarea/valorificarea
S.C. MULTIBOX
8 Deseuri de substantelor organice care nu
S.R.L.,
hartie/carton 150101 sunt utilizate ca solventi
R 3 reciclarea/valorificarea
S.C. MULTIBOX
9 substantelor organice care nu
S.R.L.,
Deseu material plastic 150102 sunt utilizate ca solventi
48
Seciunea 1 Rezumat netehnic

R 4 reciclarea/valorificarea
10 S.C. REMAT S.A.
Deseu metalic 160117 metalelor si compusilor metalici;
R 12 schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare
11 Persoane fizice
dintre operatiunile numerotate de
Deseu lemn 150103 la R 1 la R 11.
D 1 depozitarea in sau pe sol, S.C. BRANTNER
12 Deseuri de exemplu, depozite de deseuri SALUBRITATE
menajere/nemenajere 200301 si altele asemenea; S.A.
D 5 depozite special construite,
de exemplu, depunerea in
compartimente separate etanse,
13 care sunt acoperite si izolate CJ APA SEV S.A.
unele fata de celelalte si fata de
Namoluri din fose mediul inconjurator si altele
septice 200304 asemenea;

Unitatea prin
Nr. Cod valorificare/ care s-a efectuat
Cod
Crt. eliminare operatia de
Tip deseu val./elim.
R 12 - schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare S.C. DEMECO
14
dintre operatiunile numerotate de S.R.L.
Anvelope uzate 160103 la R 1 la R 11.
R 12 - schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare
15 S.C. REMAT S.A.
dintre operatiunile numerotate de
Baterii auto 160604 la R 1 la R 11.
D 10 - incinerarea pe sol;/R 12 -
schimbul de deseuri in vederea S.C. KOBER
16 expunerii la oricare dintre S.R.L./ S.C.
Ape chimice impure operatiunile numerotate de la R 1 DEMECO S.R.L.
rasini 070308* la R 11.
R 12 - schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare S.C. DEMECO
17
dintre operatiunile numerotate de S.R.L.
Ape chimice 08 01 20 la R 1 la R 11.
R 12 - schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare S.C. BRANTNER
18
Deseuri echipamente dintre operatiunile numerotate de SALUBRITATE
electrice si electonice 200136 la R 1 la R 11. S.A.
R 12 - schimbul de deseuri in
S.C. ECOREC
vederea expunerii la oricare
19 200121* RECYCLYNIC
Deseuri tuburi dintre operatiunile numerotate de
S.R.L.
flourescente la R 1 la R 11.

7. Energie
S.C. KBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti are asigurata alimentarea cu energie electrica,
conform Contract nr. 152/29.01.2010 incheiat cu TRANSENERGO COM.
Unitatea este prevazuta cu doua transformatoare electrice de 1000 KVA/20KW/0,4KW
produse la Filiasi in 1995 si prevazute cu protectie la gaze si suprasarcina. Utilizeaza ulei
pentru transformatori tip TR 30 ( care nu contine PCB bifenilipoliclorurati).
49
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Firma detine trei grupuri de condensatori care nu contin PCB (uscati):


Grup I are 3 condensatori tip NKMI 60/400D (3/15KV; Qn-60Kvar; 400V);
Grup II are 3 condensatori tip NKMI 60/400D (3/15KV; Qn-60Kvar; 400V)
Grup III are 9 condensatori 400V-25Kvar
Energia electrica este folosita pentru alimentarea utilejelor si instalatiilor, precum si
pentru iluminatul interior si exterior.
Platforma dispune si de un grup electrogen de 300kWA (caz de avarii) care poate
consuma cca. 63 kg motorina/h.
In anexa nr. 7 sunt prezentate consumurile de energie electrica si apa pe utilizatori/sectii.
Repartizarea consumulului de energie si apa la productia realizata pe sectii, nu poate
reprezenta un consum mediu specific, deoarece:
firma produce la nivelul platformei cca 300 serii de produse, fiecare serie avand la
randul ei culori diferite (de la alb la negru) sau caracteristici diferite;
timpul de procesare, chiar si pentru aceeasi serie, poate fi diferit de la 4 -16 ore, asta
insemnand aport de utilitati diferit (energie, apa de racire);
exista utilaje comune de procesare cum ar fi sinusurile, unde se proceseaza produse
dintr-o gama variata (pot folosi aceasi utilaj una sau mai multe sectii);
sunt produse cum ar fi diluantii care se obtin cu apot mai mic de energie;
produsele industriale presupun timp mai mare de procesare, deci consumuri mai mari
de utilitati.

La nivelul anului 2009 s-a realizat de catre S.C. ECOENERGY S.R.L. Bacau Bilantul
energetic complex la S.C. KBER S.R.L., lucrare avizata de Agentia Romana pentru
Conservarea Energiei Filiala Bacau.
Din analiza bilantului termoenergetic real, in scopul reducerii pierderilor de energie
termica a fost intocmit un plan de masuri ce vizeaza: reglarea arderii, verificarea
suprafetelor de schimb de caldura, contorizarea si monitorizarea consumului de
combustibili. Masurile au fot analizate si realizate dupa cum urmeaza:

montarea de CT murale pe obiective, pavilione centralele substituind o parte din


retelele centralei termice;
montarea de contoare pe consumatori;
montarea de electroventile si senzori de gaz metan la CT, Linia Post-Procesare Termica
Ape Uzate, sobele de difil

Tot in anul 2009 s-a realizat de catre S.C. ECOENERGY S.R.L. Bacau Bilantul
electroenergetic la S.C. KBER S.R.L..
Din analiza bilantului electroenergetic, in scopul reducerii pierderilor de energie
electrica a fost intocmit un plan de masuri ce vizeaza montarea convertizoarelor de
frecventa.
Astfel incepand cu anul 2009, in scopul reducerii consumului de energie electrica la
morile noi 1,2.3,5,6,7,8,9, 10 sectia VI si la instalatia VIA s-au montat convertizoare de
frecventa. Tot scopul reducerii consumului de energie electrica s-au inlocuit becurile cu
incandescenta cu becuri economice (in depozite la MP). La sectia VIA s-au montat tuburi
economice.

In anul 2014 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. a intocmit bilantul termoenergetic


Analiza bilanului termoenergetic
Din punct de vedere al eficienei energetice, exprimate prin indicatorii de bilan determinai, se
pot formula cteva concluzii privitoare la eficiena utilizrii combustibilului in interiorul conturului
de bilan.
Cazanul de ap cald Ferroli RSW 940
Randamentul termic. In ceea ce privete randamentul de funcionare pentru cazanul de ap
cald C1, acesta are valori apropiate de cele din fia tehnic respectiv 93,57%
Exploatarea cazanului de ap cald. Valoarea coeficientului de exces de aer n cazul
50
Seciunea 1 Rezumat netehnic

cazanului de abur este de: 1,27.


Valorile mari ale coeficientilor de exces de aer duc la pierderi ridicate de cldur cu gazele de
ardere. Se impune o reglare a debitului de aer astfel nct s se aduc excesul de aer la valori
acceptabile, cca 1,10 1,20.
Temperatura gazelor de ardere. Analiza gazelor de ardere s-a efectuat la nivelul cazanului
de ap cald cu ajutorul analizorului de gaze MULTILYZER NG, temperaturile de evacuare a
gazelor avnd valori de 129C.
Valorile recomandate de evacuare a gazelor de ardere sunt de 140 ... 160C ( n cazul
combustibililor gazoi i lichizi, pentru a se evita condensarea vaporilor de ap din gaze i
pentru a se reduce coroziunea canalelor de evacuare a acestora.
Calitatea procesului de ardere a combustibilului. In urma msurtorilor valorile emisiilor de
CO sunt zero ceea ce arat o ardere complet a combustibilului.

8. Accidentele si consecintele lor


Situatiile de risc pentru obiectivul nou construit pot fi de natura riscurilor naturale si a riscurilor
industriale.
Riscurile naturale semnificative, care pot afecta zona fabricii, sunt: cutremurele si
caderile masive de zapada.
Constructiile si, in special, acoperisurile cladirilor sunt astfel proiectate, incat sa reziste la
depunerea unui strat gros de zapada.
Inundatiile datorate unor precipitatii puternice sunt reduse, intrucat raul Bistrita se afla la
cca. 3 km distanta.
Riscuri industriale constau in accidente care pot fi de: natura mecanica, natura termica,
electrice, chimice, incendii, explozie.
Accidentele de natura mecanica afecteaza, in principal, personalul direct implicat in
aceste accidente.
Accidentele de natura termica sunt destul de improbabile in procesul de productie.
In locurile unde exista potential termic ridicat, accidente de munca de natura termica pot
aparea doar la personalul care efectueaza lucrari de intretinere si lucrari de verificare la utilaje.
Accidentele de natura electrica sunt de fapt electrocutarile. Ca sursa de accidente,
de natura electrica, sunt toate utilajele actionate de energia electrica si, bineinteles, sistemul de
distributie a energiei electrice.
Accidentele sau incidentele de natura chimica se pot produce numai prin implicarea
unor substante chimice in aceste incidente.
Substantele chimice folosite pentru fabricarea lacurilor si vopselelor au un anumit grad
de pericol. Toxicitatea acestora nu este foarte mare, avand in vedere faptul ca intra in
compozitia unor produse uzuale. Evident ingerarea substantelor chimice poate sa duca la
intoxicari grave sau chiar moarte. Dar acestea se pot considera cazuri extreme.
Principalul pericol de intoxicare reprezinta vaporii unor substante organice volatile.
Acestea pot fi periculoase asupra aparatului respirator al lucratorilor, la expuneri la concentratii
mari in aer.
De asemenea, aceste substante organice pot actiona ca un drog, ducand la tulburari
comportamentale, prin afectarea sistemului nervos al indivizilor.
Sursele potentiale de foc sunt materialele combustibile si substante inflamabile
existente pe amplasament: solventi, uleiuri, materii prime si produse finite pe baza de solventi,
gaz metan, ambalaje de hartie, carton, paleti de lemn. Astfel, riscul de incendiu este MARE in
depozite si spatii de productie si MEDIU in anexele tehnico-sociale si in corpul administrativ. In

51
Seciunea 1 Rezumat netehnic

acest sens, sunt prevazute sisteme de supraveghere in regim automat, prin detectoare de incendiu
adresabile, cu semnalizare si alarmare, instalatii de stingere incendiu (drencere, sprinklere, hidranti
interiori, exteriori, stingatoare carosabile, portabile).
Pericolul de explozie este in stransa legatura cu pericolul de incendiu. In general,
produsele inflamabile si volatile prezinta si pericol de explozie. Pericolul de explozie este
prezentat de vaporii de solventi sau alti produsi organici dispersati in aer si se considera
MARE. De aceea, instalatiile si cladirile fabricii sunt realizate integral in constructie antiex.
Evaluarea riscului, prezentat de substantele periculoase arata ca, aceastea intra sub
incidenta Hotararii de Guvern nr. 804/2007 (este intocmita NOTIFICAREA si Politica de
prevenire a accidentelor majore).

Identificarea si evaluarea pericolelor la S.C. KBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti

In cadrul S.C. KBER S.R.L Punct de lucru Turturesti au fost identificate un numar de 7
riscuri care pot genera situatii de urgenta, astfel:

IDENTIFICAREA EVALUAREA LOCATIA URMARILE


PERICOLULUI / PERICOLULUI /
Nr.
RISCULUI RISCULUI
crt.
0 1 2 3 4
1. INCENDIU RISC MAJOR Sectii de productie: Pierderi materiale si sau umane.
Rasini, PL, VI, VIA Degajari de gaze arse si pulberi
Depozite materii prime care pot contine si substante
si produse finite periculoase (pulberi, oxizi de azot,
Parcuri de solventi si oxizi de Zn, CO, oxizi de sulf).
rasini Emisiile in aer, in cazul unui
Laboratoare MMP si incendiu mare pot afecta populatia
Cercetare din zona.
Evolutia incendiului poate genera
explozii.
2. EXPLOZIE RISC MAJOR Sectii de productie: Pierderi materiale si sau umane.
Rasini, PL, VI. Degajari de gaze arse si pulberi
Depozite materii prime care pot contine si substante
si produse finite periculoase (pulberi, oxizi de azot,
Parcuri de solventi si oxizi de Zn, CO, oxizi de sulf).
rasini Suflul exploziei si emisiile in aer, in
Laboratoare MMP si cazul unei explozii pot afecta
Cercetare locuintele si populatia din zona.
3. DEVERSARI / RISC MINOR Sectii de productie: Emisii in aer, apa, sol.
EMISII DE Rasini, PL, VI Deversarile si emisile de substante
SUBSTANTE Depozite materii prime periculoase pot fi stopate intr-un
PERICULOASE si produse finite timp scurt (faze de lucru: izolare,
Parcuri de solventi si transvazare, baraje din materiale
rasini absorbante, colectare si curatare).
4. CADERI DE RISC MINOR/ Intreaga locatie S.C. In functie de locul impactului si
OBIECTE DIN MAJOR KBER S.R.L. intensitatea impactului pot genera:
COSMOS/AER -daune materiale si umane;
-incendii;
-explozii;
5. CUTREMUR RISC MINOR/ Intreaga locatie S.C. In functie de locul impactului si
MAJOR KBER S.R.L. intensitatea impactului pot genera:
-daune materiale si umane;
-incendii;
-explozii;
-emisii de substante periculoase si
52
Seciunea 1 Rezumat netehnic

gaze arse
Conform hartii de zonare seismica
a teritoriului Romaniei, Normativ
Seismic P100/92, amplasamentul
analizat este situat in zona
seismica E-VII, avand coeficientul
de intensitate al actiunii seismice
Ks = 0,12, iar valoarea perioadei
de colt este Tc = 0,7 sec.
6. ALUNECARI DE RISC MINOR Intreaga locatie S.C. Pot avea loc pierderi mateiale,
TERN KBER S.R.L. avarieri ale instalatiilor care pot
conduce la scurgeri si emisii de
substante periculoase.
7. INUNDATII RISC MINOR Intreaga locatie S.C. Amplasata pe o terasa inalta la
KBER S.R.L. altitudinea de 405-410 m platforma
societatii nu prezinta pericolul de a
fi inundata avand in vedere
configuratia terenului din zona.
In situatii extreme pot veni din
amonte aluviuni si apele pot
inunda partea de jos a platformei.

Pentru stingerea incendiilor firma dispune de:


a) Instalatii de stingere cu apa (hidranti interiori, exteriori, bazine, castele, etc.)

Nr. Tipul Numar Zona Pompe de Rezerva


crt. instalatiei hidranti acoperita incendiu+ rezerva apa pentru
(int/ext) incendiu
1. Hidranti -Hidranti -dispusi inelar -pompele P3 si P4 In rezervorul
exteriori- pe toata si a hidroforului de de 500 mc
Rezervoare 27buc suprafata 1000 l rezerva
pentru -hidranti firmei -pompele de intangibila
inmagazina interiori-56 - amplasati in rezerva incendiu este de
rea apei buc fiecare sectie P5, P6 sau P7 300mc.
pentru si depozit Functionare pe In rezervorul
stingerea manual sau in de 300 mc-
incendiilor regim automat: rezerva
-in ecartul de intangibila
Pompe PSI presiune 7,2-7,5 este de
bar-ambele pompe; 120mc.
-in ecartul de
presiune 7,5-8 bar-
o singura pompa .

b) Substante de stingere-interventie, altele decat apa

Nr. Natura Cantitatea, Modul de pastrare (locul de depozitare)


crt. substantei Kg
de stingere
1. 16.000kg Rezervoarele cu spumogen rezistent la inghet FILMFOAM
Spumogen dispus in 18 -17 si FILMFOAM -19 sunt depozitate tot timpul anului in
rezervoare exteriorul cladirilor (casa poarta, ob.15, ob.10).
de plastic Spumogenul tip "AFFF" care nu rezista la inghet, pe timp
cu volumul de iarna, este depozitat in locuri ferite de inghet (depozite
de 1mc si sectii de productie).
53
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Instalatii speciale de stingere (sprinklere, dencere, gaze inerte, pulberi, etc)

Nr. Tipul Zona acoperita Alte precizari


crt. instalatiei
1 Gospodaria Parc solventi -instalatie azot;
de azot Ob.15 si Ob.1 -vas tampon pentru azot dispus langa
Parc maturatoare parcul VEGA (V=5mc; p=2-2,2 bar) 1 buc;
Ob.9 si sectia -vas tampon pentru azot dispus parcul de
Rasini Ob.8 maturatoare (V=10mc; p=2-2,2 bar) 1
buc;
2 Stingatoare Dispuse la fiecare Bucati: 288 (P100=22, P125=2, P50=27,
loc de munca, in P6=208, P10=12, P3=5, G3=8, P2=3,
conformitate cu G6=1)
scenariile de
siguranta la foc.
3 Instalatie de Ob. 5 Sectia VI - 20 capete drencer
stingere (vase T).
semiautomata Ob.204 Tarc - 16 capete drencer
cu drencere nitroceluloza

Nr. Tipul Zona acoperita Alte precizari


crt. instalatiei
4 Instalatie de Ob. 104 Depozit -256 de capete de sprinkler la Ob. 104;
stingere de produse finite, -43 de capete de sprinkler la Ob. 5 (6 buc
automata cu Ob.5 Sectia PL , etaj PL, 14 buc ambalare PL, 11 buc tunel
sprinklere Sectia VI si la Ob.8 PL, 12 buc ambalare VI);
Sectia Rasini I - 28 de capete de sprinkler la Ob.8.

Dotare a pichetelor P.S.I. :


1. Cange lunga 1 buc.
2. Cange scurta 1 buc.
3. Cazma 1 buc.
4. Cheie pentru racorduri tip ABC 1 buc.
5. Distribuitor tip CBC 1 buc.
6. Furtun hidrant tip B 1 buc.
7. Furtun hidrant tip C 1 buc.
8. Hidrant portativ cu robineti tip B 1 buc.
9. Lopata 1 buc.
10. Ranga tip pompieri 1 buc.
11. Reductie tip BC 1 buc.
12. Stingator portabil: P10(6) 1 buc.
13. Stingator transportabil: SC180(90) sau P50(125) 1 buc.
14. Tarnacop 1 buc.
15. Topor 1 buc.
16. Teava de refulare tip B 1 buc.
17. Teava de refulare tip C 1 buc.

In baza identificarii si evaluarii pericolelor majore, la nivelul firmei KBER S.R.L. Punct
de lucru Turturesti, s-au identificat urmatoarele riscuri:
deversari de substante si produse periculoase;
54
Seciunea 1 Rezumat netehnic

avarii urmate de emisii de substante periculoase (solventi);


incendii de mica si mare amploare, urmate de emisii de gaze arse;
explozii datorate scaparii de sub control a unui incendiu sau nerespectarii
masurilor privind PSI, urmate de emisii de gaze arse /periculoase.

Zone cu pericol:
Zonele cu pericol sunt prezentate pe planul general zonare Ex si sunt:

cladirile si spatiile de lucru asociate sectiilor de productie:


sectia Rasini (sectia Rasini 1si Rasini 2)- Ob.8 si Ob5;
sectia Vopsele Industriale (VI)- Ob.5;
sectia Produse pentru Protectia Lemnului (PL)- Ob.5;
spatiile de lucru asociate Diviziei Calitate Ob.5; Ob.23;
depozitele asociate acestor spatii de lucru:
parcul de rezervoare de materii prime lichide si solventi Ob.15;
rampa de descarcare solventi;
parcul de rezervoare lichide combustibile- Ob.1;
parc maturatoare rasini- Ob.9;
depozite materii prime- Ob.22, Ob.204, Ob.103, Ob.202;
depozite produse finite si ambalaje- Ob.104;
depozit deseuri Ob.203;
tarc nitroceluloza Ob.204
instalatia post procesare ape chimice (incineratorul);
centrala termica, sobele de terpinol (agent termic);

Scenarii de accidente majore:


Pentru a cunoaste care este amploarea diferitor tipuri de accidente/incidente periculoase,
care sunt pierderile, care sunt zonele periculose, care este efectul asupra lucratorilor
firmei si a populatiei din zonele invecinate, care sunt pierderile de bunuri materiale,
cum se realizeaza dispersiei emisiilor de poluanti si modul de actiune asupra
vecinatatilor firma KBER a realizat prin institutii autorizate SECENARII CREDIBILE
DE ACCIDENT CHIMIC. Acestea sunt urmatoarele:

a) Scenarii de acccidente majore realizate de S.C. IPROCHIM S.A Bucuresti


Accident cu incendiu la parcul de rezervoare lichide combustibile- Ob.1
Scenariu de explozie la un rezervor de acetona- Ob.15

b) Secenarii de accidente majore realizate de S.C. OCON ECORISC S.A. CLUJ


Scenariu de incendiu la parcul de maturatoare- Ob.9
Scenariu de incendiu la sectia PL - Ob.5
Scenariu de incendiu la parc combustibil Ob.1
Scenariu de incendiu la depozitul de produse finite Ob.104
Scenariu de incendiu la tarcul de nitroceluloza Ob.204.

Concluziile deprinse din scenariile intocmite de S.C. IPROCHIM S.A. Bucuresti

Tipurile de pericole reprezentate de substante periculoase existente pe amplasament


sunt urmatoarele:
pericol de incendiu si /sau explozie;
pericol asupra sanatatii salariatilor societatii prin nocivitatea substantelor;
pericol in special asupra sanatatii locuitorilor din zona, in special celor din satul
Turturesti;
pericol de contaminare a factorilor de mediu- prin eventualele poluari accidentale.
55
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Parcul de rezervoare lichide Ob.1- incendiu generalizat


S-a analizat efectele unui incendiu genearalizat la parcul de rezervoare provocat de atac
armat, sabotaj, atac terorist, prabusirea de corpuri, urmarile unui accident cu explozie la o
instalatie din apropiere, o grava eroare umana.
Din incendierea produselor din rezervoare rezulta o cantitate de poluanti (CO, funingine, SO2)
care, conform dispersiei , ating un maxim pentru:
CO- la 3500m vest de amplasament, adica la marginea de NE a orasului Piatra Neamt;
SO2 la 4100m de sursa, adica deasupra de N a orasului Piatra Neamt;
Funingine -se depaseste limita impusa pentru concentratia in imisii pentru zonele
protejate
Deci un foc extins la toate rezervoarele parcului Ob.1 este un eveniment care produce o
poluare semnificativa, dar reprezinta un risc nesemnificativ asupra polpulatiei din zona.
Riscul prezentat de acest eveniment consta in posibilitatea extinderii incendiului la alte
obiecte aflate in apropiere si riscul pentru echipele ce intervin pentru stingerea incendiului. Se
poate considera ca evenimentul descris reprezinta o severitate marginala, pericolul reprezentat
de incendiu la ob.1 se situeaza la un nivel scazut.

Parcul de solventi Ob.15- explozie la un rezervor de acetona


S-a analizat consecintele unui scenariu catastrofal, provocat de explozia amestecului
gazos care a rezultat din evaporarea acetonei scurse din rezervor.
Unul dintre cele mai periculoase substante depozitata in Ob.15 este acetona. Cu cat
compusul este mai volatil, cu atat pericolul de de explozie este mai mare, datorita usurintei cu
care se poate forma amestecul exploziv in amestec cu aerul.
Conditiile de explozie la un rezervor de acetona pot exista numai la avarierea grava a
rezervorului (atac armat, sabotaj, atac terorist, prabusirea de corpuri, urmarile unui accident cu
explozie la o instalatie din apropiere, o grava eroare umana) si scurgerea unei cantitati de
acetona, formandu-se rapid un amestec exploziv prin evaporarea lichidului.
Scenariul prezentat mai sus prezinta urmatoarele riscuri:
risc major datorat suflului exploziei (distrugerea strucurilor), pana la distanta de 95 m;
numar de persoane afectate 9 oameni;
risc major de fatalitati datorate fluxului termic pe o raza de 71m;
numar probal de facilitati datorate fluxulu termic: 9 persoane.

Afectarea vecinatatilor efectul domino


Din calcule reiese ca scenariul pesimist decris mai sus, o explozie majora la un rezervor de
acetona, poate produce pagube importante in lant, afectand o serie de rezervoare, depozite si
instalatii aflate pe o raza de 95 m. Luand in considerare suprafata fabricii de lacuri si vopsele si
densitatea mare de obiecte de pe platforma, se poate afirma ca explozia va distruge o parte
din obiectele fabricii. Explozia poate afecta si gospodariile aflate in vecinatatea fabricii.
Probabilitatea unui asemenea scenariu este de ordinul 10 -5 , fiind putin probabila
avarierea rezervorului, rezervoarelor si instalatiilor afectate fiind realizate in constructie antiex.
Evenimentul este putin probabil, dar efectele acestuia sunt deosebit de grave, pericolul
situandu-se la nivel mediu.

Concluziile deprinse din scenariile intocmite de S.C. OCON ECORISC S.R.L.

In prima abordare a scenariilor credibile pentru platforma Turturesti s-a luat in lucru trei ipoteze:
Incendiu la parcul de maturatoare (rezervoare rasini) Ob.9
Explozie /incendiu la sectia de Produse pentru Protectia Lemnului (PL) -Ob.5
Incendiu la rampa de descarcare solventi Ob.1

Pentru evaluarea riscurilor asociate activitatii desfasurate in cadrul amplasamentului, s-a


procedat la atribuirea unor valori numerice pentru fiecare nivel de gravitate a consecintelor si
probabilitate a producerii eventualului accident imaginat, riscul asociat fiecarui scenariu fiind
56
Seciunea 1 Rezumat netehnic

reprezentat de produsul celor doua valori atribuite.

Valorile obtinute sunt redate in matricea de evaluare a riscurilor pentru amplasamentul


KBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti

Nr. Scenariu Probabilitate Gravitate Risc


crt.
1 Incendiu la parcul de 1 4 4
maturatoare
2 Explozie /incendiu la sectia de 3 4 12
Produse pentru Protectia
Lemnului (PL) -Ob.5
3 Incendiu la rampa de 2 4 8
descarcare solventi Ob.1

Concluziile analizei calitative a riscului

Rezultatele analizei calitative arata ca scenariile de accident luate in considerare prezinta


un risc moderat sau scazut. Nivelul scazut al riscurilor se datoreaza in principal nivelului
ridicat de tehnologizare a instalatiilor precum si al dotarilor de securitate existente. Riscul
moderat al unei explozii in hala de fabricatie produse pentru protectia lemnului este cauzat de
probabilitatea relativ ridicata de aprindere la dozarea manuala in sistem deschis a unor
componenti periculosi (nitroceluloza). Cu toate ca o explozie la sectia PL ar putea fi considerat
secenariu cu cea mai mare gravitate identificat datorita distrugerilor majore pe care le produce,
prin constructia de ziduri antiexplozie si limitarea efectelor principale in interiorul constructiei,
gravitatea acestui scenariu este diminuata.

Analiza detaliata a riscurilor de accidente relevante(analiza cantitativa)

Pentru evaluarea cantitativa a riscurilor pe amplasament sunt aplicate metode de simulare


pentru evaluarea consecintelor produse de eventualele incendii, explozii si emisii.

Marimea zonelor implicate pentru scenariile analizate

Nr. Scenariu Raza*zonei Raza* zonei Raza zonei cu


crt. cu cu efecte care este un
mortalitate ireversibile, posibil efect
ridicata, m Domino,
m m
1.a Incendiu in interiorul 4 8,3 8,3
maturatorului M1
1.b Incendiu in cuva de 22,2 38,6 38,6
retentie a maturatoarelor
2 Explozie in hala de 72 207 120
fabricatie produse pentru
protectia lemnului
3.a Incendiu in rezervorul de 5,2 10,5 10,5
xilen R1
3.b Incendiu in cuva 8,3 15,8 15,8
rezervorului de xilen R1
3.c Incendiu in cuva de 28,4 48,3 48,3
retentie a rezervoarelor de
combustibili

Concluzii in urma analizei cantitatrative de risc


57
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Scenariu 1.a: Incendiu in interiorul maturatorului M1


Zonele afectate sunt in imediata apropiere a maturatorului numai in interiorul
amplasamentului. Din simulare a rezultat ca radiatia termica la care sunt expuse rezervoarele
alaturate este relativ mare (peste 12,5 Kw/mp), daca incendiul nu este stins imediat, datorita
sarcinii termice continutul acestuia se va incalzi si ca urmare sunt necesare masuri de protectie
prin racire cu apa pulverizata.

Scenariu 1.b: Incendiu in cuva de retentie a maturatoarelor


Zonele afectate sunt extinse pe o zona extinsa in partea de sud a amplasamentului inclusiv
pe zonele restranse in exterior in zona drumului DN 15D.

Scenariu 2: Explozie in hala de fabricatie produse pentru protectia lemnului


Zonele asa cum rezulta din simulare sunt extinse afectand o mare parte din amplasament.
In realitate datorita constructiei cu zid antiexplozie efectele din exterior vor fi mult reduse si
numai in dreptul suprafetelor de decompresie.

Scenariu 3a: Incendiu in rezervorul de xilen R1


Zonele afectate sunt in imediata apropiere a rezervorului numai in interiorul
amplasamentului. Din simulare a rezultat radiatia termica la care sunt expuse rezervoarele
alaturate este relativ mare (peste 12,5KW/mp). Daca incendiul nu este stins imediat, datorita
sarcinii termice continutul acestora se va incalzi si ca urmare sunt necesare masuri de protectie
prin racire cu apa pulverizata.

Scenariu 3b: Incendiu in cuva rezervorului de xilen R1


Prin marimea suprafetei incendiate zonele afectate se maresc cuprinzand toata cuva de
retentie dar fara a depasi limitele amplasamentului.

Scenariu 3c: Incendiu in cuva de retentie a rezervoarelor de combustibili


Zonele afectate sunt extinse cuprinzand intreaga parte centrala a amplasamentului fara a
depasi limitele acestuia.
In toate cazurile de incendii la rezervoare (solventi, uleiuri, rasini) este posibil un efect de
Domino intern in primul rand cu amplificarea accidentului prin incendierea rezervoarelor
alaturate. In cazuri grave ale extinderii incendiului in cuva de retentie un efect de Domino intern
este posibil cu amplificarea accidentului prin incendierea si altor instalatii din zona.

In a doua abordare a scenariilor credibile pentru platforma Turturesti s-au mai luat in lucru
doua ipoteze. In lucrarea efectuata de S.C. OCON ECORISC S.R.L., sunt evaluate
urmatoarele pericolele:

Incendiu la depozitul produse finite- prin analiza DOW


Incendiu la tarc nitroceluloza prin calculul distantei de separare si metodei
listei de verificare

Concluzii privind incendiu la depozitul produse finite- analiza DOW


factorul de pericol general al unitatilor de proces analizate este unul mediu datorat in
principal constructiei depozitului ca o incapere inchisa precum si specificului depozitarii in
ambalaje inchise;
factorul de pericol special al unitatilor de proces este unul scazut datorita specificului
procesului (de depozitare in conditii normale) ceea ce indica o probabilitate potentiala
mica a unui accident cu pierderi;
nivelul de pericol al depozitului de produse finite este intermediar datorita potentialului
de risc ridicat a produselor depozitate;
raza de expunere calculata in cazul unui accident cu incendiu sau explozie este una
relativ mare (29 m) in jurul depozitului, dar conform indicatiilor din ghid deoarece peretii
depozitului nu permit extinderea unui eventual incendiu raza de expunere in caz de
58
Seciunea 1 Rezumat netehnic

incendiu este limitata in interiorul incapererii;


factorul de distrugere in cazul unui accident cu incendiu sau explozie este unul ridicat
de peste 50%;
factorul de credit pentru controlul pierderilor este unul relativ ridicat datorita dotarilor
existente (instalatie de semnalizare incendiu, instalatie de sprincklere, trape de fum,
senzori de fum, hidranti interiori, hidranti exteriori, spumogen, stingatoare cu pulberi, etc);
pentru o buna utilizare a dotarilor tehnologice si de interventie, in cazul unui accident de
incendiu sau explozie la depozitul de produse finite, nivelul pierderilor materiale poate
scadea la jumatate cifra calculata initial.

Concluzii privind incendiu la tarc nitroceluloza prin calculul distantei de separare


Consideratii privind incadrarea nitrocelulozei in categoria substantelor periculoase
Conform HG 1408/2008, anexa nr. 2, nitroceluloza folosita in firma KBER care
are un continut de azot mai mic de 12,6% (nitroceluloza industriala), cu fraza de risc R11,
este incadrata in categoria substantelor foarte inflamabile.
Conform adresei INSEMEX Petrosani nr. 2346/21.04.2003 si fiselor de
securitate primite de la furnizori, nitroceluloza impregnata cu cel putin 25% alcool si un
continut de azot care nu depaseste 12,6%, nu face parte din categoria materialelor
explozive. Conform prescriptiilor ADR se incadreaza in clasa 4.1 Substante solide
inflamabile, substante autoreactive si substante explozibile solide desensibilizate.
Pierderea partiala, sub 25% (masa) sau totala a continutului de alcool din compozitia
nitrocelulozei impregnate conduce la cresterea gradului de periculozitate a acestui
produs la depozitare, procesare, transport.
Conform lucrarii intocmita de S.C. OCON ECORISC S.R.L., nitroceluloza
industriala (cu continut de azot care nu depaseste 12,6%) nu este considerata substanta
periculoasa in conformitate cu prevederile HG nr. 804/2007. In schimb nitroceluloza poate
prezenta riscuri la depozitare si manipulare. Nitroceluloza se poate aprinde foarte
usor prin frecare si lovire. Principalul risc asociat nitrocelulozei industriale este
riscul de incendiu.
Necesarul de nitroceluloza la nivelul platformei
Din punct de vedere tehnologic necesarul de nitroceluloza intr-o saptamana este de cca
3 tone. Aceasta cantitate acesta cantitate se comanda la furnizor si se aduce saptamanal in
firma.
Argumentarea depozitarii in siguranta, in tarcul de nitroceluloza existent, a cantitatii maxime
de 3 tone.
In lucrarea efectuata de S.C. OCON ECORISC S.R.L., sunt evaluate pericolele la tarcul
de nitroceluloza existent prin 2 metode:
evaluarea riscului prin metoda Lista de verificare ;
evaluarea riscului prin calculul distantei de separare.
Concluziile finale conduc la faptul ca:
depozitul de nitroceluloza respecta conditiile de depozitare in conditiile de
siguranta a produsului;
se repecta distanta intre tarcul de nitroceluloza si celelalte obiective: pentru o
cantitate intre 1-5 tone nitroceluloza depozitata in depozite fara pereti de foc distanta de
separare intre obiective trebuie sa fie de min. 4 m. Distanta poate fi redusa daca exista
pereti de foc, protectie de raciere cu apa pulverizata sau valuri de pamant. In cazul nostru
tarcul de nitroceluloza este echipat cu instalatie de drencere;
lipsa populatiei, personalului si obiectivelor industriale in vecinatatea tarcului de
nitroceluloza face ca locatia depozitului sa fie considerate cu risc scazut ;
in cazul unui incendiu, in jurul depozitului s-a estimat ca nivelul radiatiei termice
poate depasi valoarea de 12,5 kw/mp; Daca incendiul nu este stins imediat, datorita
sarcinii termice se pot inclazi ambalajele cu produse din Ob.202, 203 si ca urmare sunt
necesare masuri de protectie prin racire cu apa pulverizata, alfel exista riscul propagarii
incendiului prin efectul Domino.

59
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Concluzii finale privind STUDIILE DE RISC INDUSTRIAL intocmite de S.C. OCON


ECORISC S.RL. si S.C. IPROCHIM S.A.
In lucrarile efectuate de S.C. OCON ECORISC S.RL. si S.C IPROCHIM S.A. s-au analizat
urmatoarele aspecte privind potentialele pericole la Punctul de lucru Turturesti:
tipul proceselor tehnologice;
categoriile de substante chimice folosite pe platforma si caracteristicile acestora;
pericole de accidente mecanice, termice si electrice existente;
pericolul reprezentat de toxicitatea substantelor chimice utilizate in procesele
tehnologice;
pericolul reprezentat de inflamabilitatea /explozivitatea substantelor si materialellor
combustibile folosite;
masurile luate si dotarile existente pentru reducerea riscurilor de aparitie a unor
accidente;
accidente majore care pot aparea pe platforma si consecintele acestora.

In procesele de productie exista pericole de tip mecanic, termic si electric care se


situeaza la un nivel redus , avand in vedere natura activitatii fabricii.
Pericolul reprezentat de toxicitatea substantelor chimice se situeaza la un nivel mediu
redus, existand in firma o serie de substante periculoase: iritante, nocive, oxidante, toxice,
corozive, inflamabile, foarte inflamabile, periculoase pentru mediu si sistemul acvatic.
Cel mai important pericol este pericolul de incendiu, pe platforma existand cantitati mari
de solventi organici si produse pe baza de solventi.
Unii solventi, cum ar fi acetona, prezinta risc de explozivitate, datorita volatilitatii acestora.
Vaporii de solventi formeaza amestecuri explozive in proportii cu aerul.
In vederea reducerii riscului propagarii incendiului prin efectul Domino, in baza
recomandarilor din Raportul evaluare la incendiu PL TRTURESTI s-au construit ziduri
antiexplozie intre obiective.
In cadrul platformei exista o dotare completa de stingere a incendiilor.
Conform evaluarii dupa HG 804/2007, se poate afirma ca substantele periculoase
existente pe amplasament prezinta un pericol minor.
Analizand toate riscurile existente pe platforma, se poate afirma ca la S.C. KBER S.R.L.
Punct de lucru Turturesti, pericolul principal este reprezentat de substantele inflamabile, care
pot genera incendii. Lipsa masurilor preventive privind PSI, nesemnalizarea la timp a
incendiului, intarzierea la interventia de stingerea incendiilor a echipelor pentru stingerea
incendiilor pot genera incendii violente care pot genera, in cazuri extreme, explozii/extinderea
incendiului prin efectul de Domino.
In conditii de functionare normala a activitatilor pe amplasament, in conditiile respectarii
instructiunilor de lucru, PSI si de sanatate si securitate in munca, riscul de producere a unor
astfel de accidente este redus, iar efectele negative asupra mediului inconjurator sunt limitate
la un nivel minim acceptabil.

9. Zgomot si vibratii
Principalele surse importante de zgomot si vibratii de pe amplasament sunt:
pompele, compresoarele, agregatele de producerea frigului, ventilatoarele de
exhaustare;
instalatiile tehnologice din sectiile de productie, sistemele de omogenizare/agitatoare
sunt surse majore de zgomot, dar acestea se gasesc montate in incinte izolate
acustic.

Instalatia SC KOBER SRL functioneaza in asa fel incat la limita zonei functionale a
amplasamentului sa fie respectate urmatoarele valori limita:
Pentru nivelul de zgomot : 65 dB, in timpul zilei si 55 dB in timpul noptii , conform
STAS 10009/88
Pentru nivelul de vibratii :- limita maxima admisa este de 20 vibratii, conform STAS
12025/2-81.
60
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Pentru incadrarea in nivelul de zgomot se acorda o atentie dosebita disciplinii in munca mai
ales pe timp de noapte.
Conform masuratorilor efectuate si a mediilor anuale prezentate in Anexa nr. 5, nu s-au
inregistrat depasiri ale nivelului de zgomot fata de valorile prescrise.

10. Monitorizare

Conform AIM nr. 21/04.07.2006, reactualizata in 29.10.2007, revizuita 19.03.2012


societatea KBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti a prevazut un Program de monitorizare
pentru evacuarile in mediu. In program sunt incluse investigatii asupra calitatii efluentului
conventional curat, emisii in aer din surse punctiforme de ardere si tehnologice (pulberi),
analize ape (freatic, menajer, pluvial, tehnologic), analize sol, noxe fizice (zgomot) si chimice
(COV, pulberi) la locul de munca. Programul de monitorizare propus cuprinde poluantii ce
trebuie urmariti in fiecare factor de protectie, metoda de analiza, frecventa de analiza si
rezultatele.

AER
1. Monitorizarea emisiilor punctiforme

Conform AIM nr. 21/04.07.2006, reactualizata in 29.10.2007, revizuita 19.03.2012, firma


are urmatoarele obligatii:

Sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti la cos respectand frecventa si metodele


de analiza indicate in programul de monitorizare prezentat in tabelul de mai jos.
Sa monitorizeze emisiile tehnologice de COV in conformitate cu cerintele legislatiei
referitoare la COV in vigoare.
Sa intocmeasca anual inventarul emisiilor atmosferice pentru raportarea la registrul
EPER si pentru plata la fondul de mediu;
Sa tina evidenta functionarii necorespunzatoare sau de intrerupere a functionarii
dispozitivelor de reducere a emisiilor, a opririlor si pornirilor acestora avand obligatia
monitorizari emisiilor in perioada de nefunctionare a lor.

PROGRAM DE MONITORIZARE EMISII

Nr. Punct de Noxa Metoda de monitorizare


Crt. masu
rare Masurare Estimare
Prelevare Analiza frecv metoda Frec
enta venta

1 Cos Nox Conform Conform 1/an CORINA 1/an


centrala Ordin Standardelor IRE sau
Sox
termica 462/1993- ISO sau NE Bilanturi
CO de masa
norme In vigoare
pulberi metodologi-
2 pulberi ce lunar
61
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Cos CO sau altor NE Conform Trime Pentru


instalatie in vigoare metodelor din strial* pulberi-
NMCOV
post- Ghidul AP40
exprimati in
procesare TOC national al
termica emisiilor de
ape uzate HCl
poluanti,
3 Cos soba Nox Apendix 3 2/an 1/an
terminol Sox ,Conform
(difil) BAT, principii
CO
generale de
pulberi monitorizare,
Anexa 2
Conform
Standardelor
in vigoare
,Catalogul
Standardelor
Romane ,
sectiunea
Protectia
mediului

Nota: Deoarece S.C. KBER S.R.L. incinereaza doar apele uzate chimic impure cu
compozitie constanta din punct de vedere calitativ, avand in vedere capacitatea mica a
instalatiei se considera relevanta monitorizarea discontinua a noxele emise .

2. Monitorizarea emisiilor tehnologice


Conform AIM nr. 21/2006, actualizata la 29.10.2007, firma are urmatoarele obligatii:

Se determina odata/an debitele masice de pulberi evacuate prin intermediul gurilor de


ventilatie .
Din fluxurile tehnologice de producere a produselor peliculogene se emit in atmosfera
prin intermediul sistemului de ventilatie gaze reziduale captate si netratate. Acestea
constitue, conform definitiei Directivei COV, emisii fugitive. Monitorizarea emisiilor
fugitive de COV se face prin intocmirea anuala a planului de gestionare a solventilor
organici.
Se monitorizeaza imisiile de noxe la locurile de munca, conform prevederilor legislatiei
specifice de protectie a muncii .
Se iau toate masurile pentru reducerea la minim a emisiilor, astfel incat impactul
activitatii asupra personalului si a populatiei din zona invecinata sa fie minim.

Conform bilanturilor COV efectuate anual, nu s-au inregistrat depasiri ale emisiilor COV fata
de valorile prescrise. In anexa nr. 5 este prezentat bilantul COV pentru anul 2014.

APA

1.Monitorizarea emisiilor in apa de suprafata

Din activitatea S.C. KBER S.R.L. nu rezulta emisii directe in ape de suprafata.

2. Monitorizarea emisiilor in apa subterana

Pentru monitorizarea calitatii apei subterane , de doua ori pe an se analiza comparativ


62
Seciunea 1 Rezumat netehnic

probe din cele doua foraje, F1 si F2 .


Conform Notificarii de punere in functiune nr.4/12.12.2002 a Directiei Apele Romane
Siret Indicatorii urmariti sunt: pH, conductivitata, CCOMn, Sodiu, Potasiu, Magneziu,
Fier total, Mangan, Cloruri, Sulfati, Fosfati, Azotati, Azotiti, Amoniu, Fenoli, Cianuri,
Crom hexavalent, reziduu fix, detergenti, extractibile.
Frecventa de recoltare : 2/an : F1: 15 martie-15 aprilie; 15 octombrie-15 noiembrie; F2:
01 mai-30 mai; 15 octombrie-15 noiembrie. Perioadele de recoltare au fost fixate in
baza perioadelor de maxim si minim realizate in subteran.
Metodele de analiza utilizate - conform Legii nr. 458 din 8 iulie 2002
privind calitatea apei potabile
Indicatorii urmariti si metodele de analiza sunt conform Notificarii de punere in
functiune nr. 4/12.12.2002 a Directiei Apele Romane Siret.
Determinarile efectuate in anul 2015 sunt redate in anexa nr. 5. Nu sunt neincadrari ale
indicatorilor masurati datorate activitatii desfasurate la nivelul firmei.

3. Alte monitorizari
Conform contractului cu CJ APA SERV SC si Autorizatiei de gospodarirea apelor societatea
monitorizeaza calitatea apelor menajere de trei ori pe saptamana . Indicatorii urmariti: pH,
suspensii, CCOCr, CBO5, substante extractibile in eter de petrol, detergenti sintetici, azot
amoniacal, fosfor total, cianuri, sulfuri, sulfiti, sulfati si hidrogen sulfurat, crom hexavalent,
cupru, clor rezidual liber.
Valorile de referinta si metodele de analiza sunt cele reglementate in HG 352/2005.

Apele uzate tehnologice ce urmeaza sa fie eliminate la linia de post-procesare termica sunt
analizate o data pe luna .
Indicatorii urmariti: temperatura, pH, miros, materii in suspensie, CCOCr, substante extractibile
in eter de petrol, conductivitate, cloruri, NH4+,Reziduu fix, Cu2+, SO4 2-, alti indicatori
specifici.

Apele pluviale se analizeaza la umplerea bazinului de 35 mc si bazinului de 90 mc. Indicatorii


urmariti: pH, materii in suspensie, CBO5, CCOCr, substante extractibile, azot amoniacal,
azotati, azotiti, fosfor total, sulfati, cloruri, cianuri, reziduu fix. Odata pe an se vor determina
metalele: Cu, Cr, Pb, Zn, Co.
Rezultatele se compara cu valorile de referinta prevazute de legislatia in vigoare: HG
188/2002, modificat de HG352/2005.
Determinarile efectuate in anul 2015 sunt redate in anexa nr. 5. Metalele grele s-au analizat cu
S.C. GIVAROLI IMPEX S.R.L..
Nu sunt neincadrari ale indicatorilor masurati.

Mentiune: In AIM sunt metionate a fi analizate urmatoarele metale: Cu, Cr, Pb, Zn, Co.
Materiile prime utilizate la nivelul firmei nu contin Cr si nici Pb.

3. SOLUL

Prevederile AIM impun monitorizarea solului in urmatoarele puncte:


1. din zona sectiei VP , de langa gardul locuintei Chirila
2. din spatiu verde, zona depozitului de materii prime lichide
3. in afara perimetrului obiectivului, la o distanta de cca 1,5 km de firma langa paraul
Potocina ) , ca punct de referinta.
Analizele de sol se fac o data pe an; parametrii care trebuiesc analizati conform Anexei
A.3.1. la Ordinul MAPPM nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor
de mediu, avindu-se in vedere riscul prezentat de fiecare instalatie, sunt: pH, Cu, Pb, Zn, Cr,
Co, Mn, Hg, total hidrogarburi aromatice.

In anul 2015 din probele prelevate din acelasi puncte, conform analizelor de sol efectuate
63
Seciunea 1 Rezumat netehnic

de SC GIVAROLI IMPEX SRL, valorile indicatorilor analizati se incadreaza in limitele normate


pentru solurile cu folosinata mai putin sensibila conform Ord. 756/1997.
Rapoartele de incercari din anul 2015 privind calitatea solului este redata in anexa nr.5.

4.ZGOMOTUL

Conform AIM nr.21/2006, monitorizarea zgomotului se realizeaza astfel:

Nr. Locul de masurare frecventa Metoda de referinta


crt.
4 limita estica a trimestrial
amplasamentului, cat mai ISO 9613-2
aproape de locuinta familiei SR ISO 8297/1999
Chirila SR EN ISO 3744/1998
5 limita sudica a SR EN ISO 3746/1998
amplasamentului, cat mai
aproape de locuinta si livada

Conform Autorizatiei Integrata de Mediu nr. 21/04.07.2006 valoarea limita maxim


admisa este de 65 dB in timpul zilei, si 55 dB/ pe timpul noptii.
Determinarea nivelului de zgomot s-a realizat intern, prin laboratorul propriu si prin
laboratoare autorizate. Nu s-au inregistrat depasiri a nivelului de zgomot la limitele incintei,
valorile se incadreaza sub valorile limita impuse prin AIM.
Rapoartele de incercari din anul 2015 privind zgomotul sunt in anexa nr.5.

5. DESEURI

Conform prevederilor AIM nr. 21/2006 si Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor:

-s-au predat deseurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care detin
autorizatii de mediu si care desfasoara operatiuni de valorificare/eliminare;
- s-a desemnat o persoana, din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure
indeplinirea obligatiilor prevazute de lege;
- s-a facut colectarea selectiva a deseurilor, fara amestecarea diferitelor categorii de deseuri
periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase;
- s-au separat deseurile, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora;
- se tine evidenta cantitatii, a naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, frecventei, modului de
transport, precum si a operatiilor de valorificare/eliminare; datele se pot pune la dispozitia
autoritatilor competente, la cererea acestora;
- exista o caracterizare a deseurilor periculoase generate din activitatea proprie, in scopul
determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora;
- s-a asigurat evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu in conformitate cu anexa
1 din HG 856/2002 si s-a transmis anual la APM Neamt.
Alte precizari:
Evidenta gestiunii deseurilor se face lunar, pe categorii, conform prevederilor HG
nr.856/2002;
inregistrarile sunt pastrate pentru verificare de catre autoritatile de mediu;
transportul deseurilor se realizeaza cu respectarea HG nr. 1061/10.09.2008 privind
transportul deeurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul Romniei
gestionarea anvelopelor uzate se face cu respectarea prevederilor HG nr.170/2004;
uleiurile uzate rezultate din activitate sunt gestionate cu respectarea prevederilor HG
64
Seciunea 1 Rezumat netehnic

nr.235/2007;
acumulatorii uzati sunt gestionati conform prevederilor HG nr.1057/2001;
ambalajele si deseurile de ambalaje s-au gestionat conform prevederilor HG
nr.621/2005 cu modificarile si completarile aduse de HG 247/2011 privind gestionarea
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Conform acestei legi :
- operatorul instalatiei - SC KOBER SRL este responsabil pentru intreaga
cantitate de deseuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piata
nationala si pentru deseurile generate de ambalajele primare, secundare si
tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu exceptia ambalajelor de
desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vanzare, a produselor
pe care acestia le introduc pe piata nationala;
- operatorul instalatiei este obligat sa indeplineasca cel putin
obiectivele prevazute in anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare inclusiv cu
modificarile aduse de OUG 115/2010, aplicate la deseurile de ambalaje rezultate
de la ambalajele introduse pe piata nationala/preluate pe baza de contract cu
asigurarea trasabilitatii acestora.
- Responsabilitatea s-a realizat prin intermediul unui operator economic autorizat.
Firma noastra are incheiat cu ECOPIM RECYCLING-, firma autorizata de
ministerul mediului, pentru preluarea responsabilitatilor privind ambalajele
introduse pe piata,conf. HG 621/2005..
Mod de valorificare/eliminare:

deseurile de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante


periculoase au fost valorificate prin S.C. DEMECO S.R.L.;
deseurile de hartie, carton, plastic au fost valorificate prin S.C. MULTIBOX S.R.L.;
deseurile de ambalaje de lemn lemn a fost valorificat la persoane fizice;
deseurile tehnologice: slamuri chimice cu continut de solventi si produse finite,
elemente filtrante, coji produse peliculogene, namoluri din statiile de preepurare,
echipament de protectie uzat au fost valorificate la S.C. DEMECO S.R.L.;
deseurile menajere si nemenajere au fost eliminate la S.C. BRATNER SALUBRITATE
S.A.;
deseurile electrice (tuburi neon) valorificate prin S.C. ECOREC RECYCLYNIC S.R.L.
deseuri electrice si electronice valorificate prin S.C. REMAT S.A..
uleiuri minerale valorificate prin S.C. K.L.T.& Co. INDUSTRIES S.R.L.

11. DEZAFECTARE

Conform prevederile din AIM nr.21/2006:


La incetarea activitatii, titularul activitatii trebuie sa dezvolte un Plan de inchidere,
agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Acesta va cuprinde
masurile propuse la incetarea activitatii, care sa demonstreze ca titularul este capabil sa
inceteze activitatea instalatiei in siguranta si masuri de refacere a amplasamentului, in
vederea refolosirii lui. Planul va respecta prevederile Ghidului tehnic general, aprobat
prin Ordinul nr.36/2004.
Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in
practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatilor acestor resurse
indiferent de situatia financiara a titularului.
Dezafectarea , demolarea instalatiei si constructiilor se va face pe baza unui proiect
Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de
dezafectare aferente.
In anexa 6 prezentam modelul Planul de inchidere intocmit si inainatat la ARPM la
solicitarea de reactualizare a AIM cu adresa nr. 298/30.07.2007. In caz de inchidere acest plan
urmeaza a fi completat si actualizat.
65
Seciunea 1 Rezumat netehnic

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

Terenul, pe care se amplaseaza instalatiile Fabricii lacuri si vopsele - Turturesti, avut


anterior o folosinta agricola. Pe amplasamentul analizat si-a desfasurat initial activitatea S.C.
Avicola S.A., iar dupa desfintare, cele doua hale aflate pe amplasament au fost folosite ca
depozit de fructe.
In anul 1991, sub indrumarea si administrarea inginerului Aurel Kober, se incepe
constructia la S.C. KBER S.R.L., firma cu capital integral privat.
Aflata pe piata romaneasca din 1991, firma Kober este primul mare producator cu
capital integral privat din domeniul produselor peliculogene si rasinilor sintetice, cu cea mai
dinamica dezvoltare in domeniul produselor decorative.
In decursul celor 24 ani de existenta, societatea a parcurs mai multe etape de
dezvoltare si modernizare, investitiile realizandu-se atat pentru extinderea activitatii de
productie cat si pentru retehnologizare si protectia mediului.
Pe parcurs, societatea a mai achizitionat teren de la proprietarii particulari din zona,
extinzand astfel platforma industriala.
Suprafata totala de teren detinuta de S.C. KBER S.R.L. in satul Turturesti este de
39476 mp incinta firma si 34749mp in extravilan, din care suprafata ocupata de constructiile si
instalatiile societatii este de 34860 mp.
Punctul de lucru KBER S.R.L., situat la cca. 4 km de municipiul Piatra Neamt, isi
are amplasata platforma industriala in satul Turturesti, comuna Girov, jud. Neamt.
Unitatea beneficiaza de acces la drumul national DN 15D Piatra Neamt Roman.
Vecinatatile amplasamentului studiat:
la N NE terenuri agricole;
la S DN 15 D Piatra Neamt Roman, livada de pomi fructiferi in care este situata
si o locuinta;
la E - o alee de acces din DN 15 D in zona de culturi agricole si locuinta familiei
Chirila;
la V terenuri agicole si o locuinta.
Zona rezidentiala, localitatea Turturesti, se afla in imediata vecinatate a platformei S.C.
KOBER S.R.L.
Coordonate (stereo 70)
X : NV: 69331,6818; NE: 609499,1922;SE: 609415,9446; SV: 609252,3885;
Y: NV: 605833,7967;NE: 605796,3950;SE: 605579,8842;SV: 605629,6939

13. limite de emisie


1. VLE- Statie postprocesare termica ape uzate

Localizare sursa Noxe emise VLE conform L.278/2013


de emisie
valori medii valori medii
zilnice la jumatate de ora
mg/Nmc mg/Nmc
Cos dispersie pulberi 10 100% - 30
staie 97%- 10
postprocesare NMVOC, 10 mg C/Nmc 100% - 20
termica ape exprimatiiin 97% - 10
uzate TOC
CO 50 100%- 100
HCl 10 100%- 60
97% - 10

66
Seciunea 1 Rezumat netehnic

NOTA :
VLE pentru mediile la jumatate de ora se considera respectate daca sunt indeplinite ambele conditii
;ex pulberi: toate masuratorile(100%) sa fie mai mici ca 30 si 97% din masuratori mai mici ca 10.
VLE sunt stabilite in conditii standard: 11%O2, T= 273 K, p= 101,3 kPa

2. VLE Centrala termica , Statie agent termic (terminol)

Localizare sursa de emisie /punct Noxe emise VLE conform


emisie HG 462/1993
gaz metan

Nox 350
Cos dispersie aferent Centrala CO 100
termica pulberi 5
P=1400 KW SO2 35
Gaz metan
Cos dispersie aferent Statie agent Nox 350
termic, CO 100
2 cazane de
440, 640 KW pulberi 5
gaz metan SO2 35

VLE sunt stabilite in conditii standard: 3%O2, T= 273 K, p= 101,3 kPa

3. Emisii stationare tehnologice si emisii difuze


Din fluxurile tehnologice de producere a produselor peliculogene se emit in atmosfera prin intermediul
sistemului de ventilatie gaze reziduale captate si netratate. Acestea constitue, conform definitiei Directivei
COV, emisii fugitive. Monitorizarea emisiilor fugitive de COV se face prin intocmirea anuala a planului de
gestionare a solventilor organici.
S.C. KOBER S.R.L. are obligatia de a elabora anual Planul de gestionare a solventilor organici cu continut
de COV pentru a evalua conformarea cu VLE impuse de L.278/2013, astfel:
VLE pentru emisiile fugitive, F = 3% x CS; F<3% CS
VLE pentru emisia totala de COV ( datorata gazelor reziduale si emisiilor fugitive)
E = 3% x CS; E<3%CS

unde;CS=consum de solventi, F= emisii COV fugitive, E=emisii COV totale


Se determina odata/an debitele masice de pulberi evacuate prin intermediul gurilor de ventilatie .

4. Evacuarea apelor uzate se va realiza respectand toate conditiile specificate in autorizatia de


gospodarire a apelor nr 13/05.02.2007.

4.1. Nivelul indicatorilor de calitate pentru apele menajere se va incadra in limitele impuse in contractul
incheiat cu C.J. APA SERV SA Neamt si in limitele impuse de HG 352/2005, anexa 2, tabel1- Indicatori
de calitate ai apelor uzate evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor.

4.2 VLE pentru apele uzate tehnologice nu este cazul deoarece se incinereaza.

4.3.1. Apele meteorice colectate in rezervorul de 90 mc, in primele 10 minute de ploaie prezinta un
potential impact deoarece spala zona de productie. In functie de valoarea indicatorilor fizico-chimici aceste
ape sunt utilizate ca ape tehnologice pentru uz intern sau sunt eliminate prin incinerare.

4.3.2. Apele meteorice colectate dupa 10 minute de ploaie in rezervorul de 35 mc, sunt evacuate in
canalizarea pluviala cu conditia ca indicatorii fizico-chimici sa se incadreaze in limitele maxime admisibile
din HG 352/2005 privind incarcarea cu poluanti a apelor uzate industriale evacuate in receptorii naturali.
67
Seciunea 1 Rezumat netehnic

4.4 Calitatea apei freatice este urmarita utilizand doua foraje de monitorizare de care dispune societatea :
F1- situat la adancimea de 18,20m , situiat in amonte de amplasament
F2- situat la adancimea de 20,5 m ,in aval de instalatiile de productie

Calitatea apei subterane va trebui evaluata avand in vedere contributia proprie a platformei, prin
diferentele calitative care pot apare intre cele doua foraje, fata de valorile de referinta din notificarea
A.N. Apele Romane Directia Apelor Siret nr. 4/12.12. 2002 :

Nr. Crt. Indicator de calitate F2 F1


1 pH 7,2 7,7
2 Conductivitate , S/cm 577 608
3 CCOmn, mg oxigen/l 1,3 3,3
4 Sodiu, mg/l 10,8 11,7
5 Potasiu, mg/l 2,4 5,4
6 Magneziu, mg/l 16,1 11,3
7 Fier total, mg/l 0,02 0,07
8 Mangan, mg/l 0,00 0,1
9 Cloruri, mg/l 12,7 8,5
10 Sulfati, mg/l 21,1 23,00
11 Fosfati, mg/l 0,026 0,03
12 Azotati, mg/l 16,3 11,3
13 Azotiti, mg/l 0,02 0,02
14 Amoniu mg/l 0,2 0,00
15 Fenoli, mg/l 0,00 0,00
16 Cianuri, mg/l 0,00 0,00
17 Crom hexavalent, mg/l 0,00 0,00
18 Reziduu fix mg/l 371 378,5
19 Detergenti mg/l 0,00 0,00
20 Extractibile, mg/l - 2,3

5. Limitele normate pentru solurile cu folosinta mai putin sensibila conform prevederilor Ord. MAPPM nr.
756/1997
Total Metale grele
Hidrocarburi
Hg Cu Mn Pb As Cd Ni Zn
aromatice
Valori
normale <0,5 0,1 20 900 20 5 1 20 100
(mg/kg s.u.)
Prag de
50 4 250 2000 250 25 5 200 700
alerta
Prag de
150 10 500 4000 1000 50 10 500 1500
interventie

6. Zgomotul

Masuratorile privind nivelul de zgomot se va realiza conform tabelului urmator.


Nr. Locul de masurare frecventa Metoda de referinta
crt.

68
Seciunea 1 Rezumat netehnic

4 limita estica a trimestrial


amplasamentului, cat mai
aproape de locuinta familiei ISO 9613-2
Chirila SR ISO 8297/1999
SR EN ISO 3744/1998
5 limita sudica a SR EN ISO 3746/1998
amplasamentului, cat mai
aproape de locuinta si
livada

Conform Autorizatiei Integrata de Mediu nr. 21/04.07.2006 valoarea limita maxim admisa este de 65
dB in timpul zilei, si 55 dB/ pe timpul noptii.

14. IMPACT

EMISII AER/ APE, NIVEL ZGOMOT

In conformitate cu obligatiile ce decurg din autorizatie s-au monitorizat intern, prin laboratrul
MFM, urmatoarele:
apele uzate menajere, apele pluviale, apele chimice, apele din panza freatica;
emisii la cosuri (centrala termica, incinerator, sobe difil);
emisii in toate locurile de munca unde se folosesc solventi;
nivelul de zgomot la nivelul platformei, la limita incintei si la nivelul celor mai apropiati
receptori ( NE fam Chirila si S moara).

Mentiuni:
1. Frecventa determinarilor a fost cea stabilita prin autorizatia integrata de mediu.
2. Nu s-au inregistat depasiri ale valorilor impuse de legislatia in vigoare.
3. Planul de gestionare COV este redat in anexa nr.5.
4. Buletinele de analiza au fost trimise lunar la APM Neamt si Garda Nationala de
Mediu Neamt.
5. Determinarile efectuate in anul 2015 sunt prezentate in anexa nr. 5.

Calitatea apei freatice este urmarita utilizand doua foraje de monitorizare de care dispune
societatea :
F1- situat la adancimea de 18,20m , situiat in amonte de amplasament
F2- situat la adancimea de 20,5 m ,in aval de instalatiile de productie
69
Seciunea 1 Rezumat netehnic

Calitatea apei subterane este evaluata avand in vedere contributia proprie a platformei,
prin diferentele calitative care pot apare intre cele doua foraje, astfel indicatorii analizati nu
indica nici o alterare comparand F2 reprezentand iesirea apelor de sub platforma cu F1
reprezentand inrearea apelor de sub platforma.

Comparand indicatorii analizati cu valorile din Notificarea 4 / 12.12.2002 emisa de DAS


Bacau, valorile determinate se incadreaza in limitele admisibile.

Nivelul de zgomot generat de activitatile desfasurate la nivelul platformei este redus,


incadrandu-se in valorile limita prevazute de H.G. nr. 493/2006 si STAS 10009/ 88, de unde
reiese ca, impactul asupra starii de sanatate a personalului, precum si asupra populatiei din
vecinatate este nesemnificativ, activitatea fabricii neconstituind sursa de poluare fonica in zona.

Prin laboratoare autorizate


Cu S.C. GIVAROLI IMPEX S.R.L s-au efectuat urmatoarele determinari:
apele uzate menajere, apele pluviale, apele chimice, apele din panza freatica;
emisii la cosuri (centrala termica, incinerator, sobe difil);
nivelul de zgomot la nivelul platformei, la limita incintei si la nivelul celor mai apropiati
receptori ( NE fam Chirila si S moara).
analize sol;

Mentiuni:
- Buletinele de analiza efectuate de S.C. GIVAROLI IMPEX S.R.L sunt prezentate in anexa nr.
5
- Nu s-au inregistrat depasiri.
SOL
Analizele de sol se fac o data pe an; parametrii care trebuiesc analizati conform Anexei
A.3.1. la Ordinul MAPPM nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor
de mediu, avindu-se in vedere riscul prezentat de fiecare instalatie, sunt: pH, Cu, Pb, Zn, Cr,
Co, Mn, Hg, total hidrogarburi aromatice.

Analizele de sol efectuate de laboratoarele autorizate indica faptul ca S.C. KBER S.R.L.
Punct de lucru Turturesti nu constituie, in conditii normale de functionare, o sursa de poluare
pentru sol. Nu se evidentiaza posibilitati de poluare directa a solului iar solul din incinta firmei
prezinta valori ale concentratiilor indicatorilor analizati, comparabile cu cele ale probelor martor
prelevate din diferite zone, impactul si poluarea fiind nesemnificative.

DESEURI
Evidenta gestiunii deseurilor se tine lunar, pe categorii, conform prevederilor HG nr.856/2002.
Exista contracte incheiate cu firme specializate pentru eliminarea tuturor deseurilor,
eliminarea/valorificarea facandu-se cu respectarea prevederilor legale.
Deseurile rezultate de pe platforma KOBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti au o natura
foarte diversificata si pot fi incadrate in doua grupe mari: valorificabile si nevalorificabile.

Situatia deseurilor valorificate in anul 2014 este redata mai jos:


Nr. Cantitate
crt. valorificata
Denumire deseu Cod deseu
in anul 2014,
tone
1 ambalaje care contin reziduuri sau sunt 15 01 10* 3,605
contaminate cu substante periculoase
2 absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de 15 02 02* 7,048
70
Seciunea 1 Rezumat netehnic

ulei fara alta specificatie), materiale de


lustruire, imbracaminte de protectie
contaminata cu substante periculoase
3 deseuri de vopsele si lacuri cu continut de 08 01 11* 3,194
solventi organici sau alte substante periculoase
4 namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de 08 01 13* 33,147
solventi organici sau alte substante periculoase
5 deseu ambalaje de hartie/carton 15 01 01 2,56
6 deseu ambalaje de material plastic 15 01 02 3,94
7 deseu ambalaje de lemn 15 01 03 14,32

8 Deseuri echipamente casate (DEEE) 20 01 21* 0,030


9 alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie 07 03 08* 12,115
10 suspensii apoase cu continut de vopsele si 08 01 20 80,813
lacuri
Situatia deseurilor eliminate prin incinerare este redata mai jos:
Nr. Cantitate
crt. eliminata
Denumire deseu Cod deseu
in anul 2014,
tone
1 alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie 07 03 08* 151,058

Mod de valorificare/eliminare:

deseurile de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante


periculoase au fost valorificate prin S.C. DEMECO S.R.L.;
deseurile de hartie, carton, plastic au fost valorificate prin S.C. MULTIBOX S.R.L.;
deseurile de ambalaje de lemn au fost valorificate la persoane fizice;
deseurile tehnologice: slamuri chimice cu continut de solventi si produse finite,
elemente filtrante, coji produse peliculogene, namoluri din statiile de preepurare,
echipament de protectie uzat au fost valorificate la S.C. DEMECO S.R.L.;
deseurile menajere si nemenajere au fost eliminate la S.C. BRATNER SALUBRITATE
S.A.;
deseurile electrice (tuburi neon) valorificate prin S.C. ECOREC RECYCLYNIC S.R.L.
uleiuri minerale valorificate prin S.C. K.L.T.& Co. INDUSTRIES S.R.L.
ambalaje introduse pe piata, transfer responsabilitati, contract incheiat cu firma S.C.
INTERSEMAT S.R.L. Bucuresti.

In vederea realizarii obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a ambalajelor introduse


pe piata, in anul 2014, firma KBER S.R.L. a prelungit prin act aditional Contractul nr.
294/2014 incheiat cu firma S.C. ECOPIRIM RECYCLING SA.. de preluare a responsabilitatii
privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

Minimizarea deseurilor
Pentru diminuarea deseurilor firma are implementat un sistem de colectare selectiva, ce
permite reutilizarea anumitor tipuri de solutii de spalare/ambalaje inainte de a deveni deseuri.
In vederea reducerii cantitatii de deseuri periculoase societatea dispune de:
- linii de fabricatie consacrate pe game de produse compatibile, ceea ce duce la cantitati mai
mici de deseuri rezultate din curatarea instalatiilor;
- procesele tehnologice se desfasoara in sistem inchis, automatizat, in vederea reducerii
emisiilor;

71
Seciunea 1 Rezumat netehnic

- o instalatie de spalare stendere, in conformitate cu BAT, prin care se asigura o spalare


efecienta in sistem inchis, consumuri reduse de solventi pentru spalare, cantitati reduse de
solventi uzati;
- distilarea solventilor uzati si reutilizarea acestora in procesele tehnologice;
- solutiile uzate de solventi rezultate intr-o anumita faza a procesului de fabricatie sunt
reutilizate, dupa posibilitati, intr-o alta faza ceea ce conduce la o diminuare a deseurilor si
implicit a costurilor;
-urmarirea consumurilor pe fiecare lot/fisa de fabricatie.
In vederea reducerii cantitatii de deseuri reciclabile societatea:
- reutilizeaza/repara paletii de lemn;
- reutilizeaza separatorii din carton;
- reutilizeaza containerele din plastic;
- reutilizeaza butoaile metalice de la materiile prime pentru stocarea unor produse sau
deseuri.
15. PLANUL DE MASURI OBLIGATORII SI PROGRAMELE DE MODERNIZARE

S.C. KBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti este o instalatie relativ noua, pentru care s-au
prevazut toate masurile astfel incat sa fie optimizate fluxurile de productie, cu respectarea
cerintelor proceselor tehnologice, a masurilor de siguranta in exploatare si protectie impotriva
incendiilor, a normelor de igiena si sanatate publica, protectie a mediului, a legislatiei privind
calitatea constructiei si a instalatiilor aferente.
AIM nr.21/2006 , actualizata in 29.10.2007, revizuita in 2012 nu prevede Plan de actiuni.

Mentiune:
Firma a acordat o atentie deosebita modernizatii si retehnologizarii, de la obtinerea AIM
nr.21/2006 s-au realizat urmatoarele:
Montarea de ecofiltre la sectia Rasini II, la buncarele B4 si B5. Pentru retinerea
pulberilor din mediul de lucru, la dozarea materialelor pulverulente, la sectia Rasini II,
s-au montat ecofiltre.

Retehnologizare: instalatia VIA (procesare vopsele industriale apoase). Fabricarea


unitara a vopselelor in dispersie apoasa, in instalatii consacrate numai produselor pe
baza de apa, in scopul scaderii frecventei curatarii instalatiei si implicit a scaderii
cantitatilor de deseuri. Cresterea gradului de automatizare in operatii precum dozarea
de materii prime si aditivi.

Reorganizarea depozitelor de materii prime/produse finite. Prin mutarea sectiilor VP,


EVA si LV la Savinesti tipurile/cantitatile de materii prime/produse finite din depozite
sunt mai mici, ceea ce face lucrul in spatiile de depozitare materii prime si produse finite
sa se faca mult mai usor, crescand gradul de siguranta.

Preluarea spatiului si utilajelor sectiei LV de catre sectia VI si modernizarea acesteia:


inlocuirea utilajelor existente la sectia VI (pe fostul amplasament a sectiei LV) cu utilaje
performante (mori orizontale), de ultima generatie ce permit scurtarea timpului de
reprocesare, deci implicit a timpului de emisii COV .
inlocuirea ventilelor de dozare existente cu electroventile in scopul dozarii si asistarii
dozarii materiilor prime lichide de pe calculator;
extinderea sistemului de transport/depozitare/dozare a materiilor prime lichide
(inlocuirea manipularii/dozarii manuale a materiilor prime cu transportul, depozitarea si
dozarea automata a materiilor prime, in sistem inchis).

Modernizarea sectiei Rasini si a parcului de maturatoare rasini:

72
Seciunea 1 Rezumat netehnic

inlocuirea anumitor trasee, refacerea izolatiei termice de la reactoare si conductele de


transport rasina si utilitati;
inlocuirea ventilelor de dozare existente cu electroventile in scopul dozarii si asistarii
dozarii materiilor prime lichide de pe calculator;
inlocuirea sistemului de filtrare rasini care avea inglobat un singur filtru, cu un sistem
nou ce inglobeaza mai multe filtre; noul sistem permite filtrarea rasinii prin trecerea de
la un filtru la altul pe timpul filtrarii unui lot fara desfacerea capacului de prindere a
elemntelor filtrante, deci se reduce timpul de emisii COV la schimbarea elementelor
filtrante;
organizarea si realizarea unui punct de incarcare rasini la cisterne, in cadrul parcului
de maturatoare.
Realizarea de produse noi pe baza de apa prin echiparea instalatiei existente la
Rasini II in scopul fabricarii rasinilor emulsionate (rasini de temperature joasa pe
baza de apa).

Reabilitarea retelelei subterane de alimentare cu apa potabila si a retelei de hidranti


exteriori
verificarea si inlocuirea tronsoanelor uzate din OL cu tronsoane din PEHD;
verificarea, repararea sau dupa caz inlocuirea hidrantilor exterior;

Cresterea gradului de siguranta privind stingerea incendiilor:


montarea unei instalatii de drencere in tarc nitoceluloza si in extindere sectie V.I.
montarea unui ACS pe linia sprinklere sectia Rasini care sa permita mentinerea
permanenta a instalatiei sub presiune (aer/apa);
montarea unui ACS si transformarea instalatiei de drencere in instalatie de
sprinklere la sectia PL si sectia VI-2;
realizarea de ziduri de explozie in vederea cresterii gradului de protectie la foc
pentru spatiile de productie si depozite

Achizitionarea si montarea unei instalatii noi de azot. Noua instalatie separa azotul din
aer, il comprima si in stocheaza in rezervoarele existente la nivelul platformei. Instalatia
inlocuieste instalatia veche de azot, asigurand in permanenta perne de azot la
rezervoarele cu solventi si rasini.

Modernizarea, reabilitarea tablourilor electrice de la parcuri solventi, sectia VI si sectia


Rasini

Montarea convertizoarelor de frecventa. In scopul reducerii consumului de energie


electrica la morile noi 1,2.3,5,6,7,8,9, 10 sectia VI si la instalatia VIA s-au montat
convertizoare de frecventa.

In scopul reducerii pierderilor de energie termica, cunoasterii exacte a consumului pe


fiecare consumator si cresterea gradului de siguranta in expoatare s-au realizat
urmatoarele:
crearea de surse si trasee diferentiate pentru asigurarea incalzirii spatiilor de lucru
si a agentului termic pentru conducte apa calda utilitati/materii prime/rasini ,care sa
permita incalzirea punctuala a unui obiectiv, fara ca agentul termic sa fie trimis in
toata reteaua. Acestea s-au matarializat prin inlocuirea centralei termice cu una
noua de putere mai mica si montarea de CT murale pe obiective, pavilione
centralele substituie o parte din retelele centralei termice;
montarea de contoare de gaz metan pe consumatori;
montarea de electroventile si senzori de gaz metan la CT, Linia Post-Procesare
Termica Ape Uzate, sobele de difil

Reabilitarea zidariei si automatizarii a Liniei post procesare termica ape uzate.


73
Seciunea 1 Rezumat netehnic

In vederea modernizarii sistemului de alarmare-instiintare s-a inlocuit centrala de


alarmare de la casa poarta 1 cu una noua: Centrala de detectie a incendiilor
IQ8Control. S-au inlocuit detectorii de fum din Ob.104 depozitul de produse finite.

S-au montat cca.100 de detectori de fum in spatiile in constructie Ex.

74
Seciunea 2 Tehnici de management

2. TEHNICI DE MANAGEMENT
2.1 Sistemul de management
Sunteti certificati conform ISO 14001 sau Da. Certificarea conform ISO 14001 realizat din anul 2000.
inregistrati conform EMAS (sau ambele) - Documentele de referinta: manualul, proceduri de sistem,
daca da indicati aici numerele de certificare / instructiuni specifice, instructiunile de lucru, fise post.
inregistrare
Sistemul de Management implementat in cadrul firmei KBER
S.R.L. este certificat de urmatoarele organisme de certificare:
A. Conform ISO 9001
a) Organismul de certificare DNV - GL
Certificarea atesta conformitatea cu prevederile standardului
SR EN ISO 9001 : 2008.
b) Organismul de certificare AFER OCS Bucuresti.
Certificarea atesta conformitatea cu prevederile standardului
SR EN ISO 9001 : 2008.

B) Conform ISO 14001


Organismul de certificare DNV - GL Certificarea atesta
conformitatea cu prevederile standardului SR EN ISO 14001:
2009, conform certificatului anexat.

Furnizati o organigrama de management in Organigrama S.C. KBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti -
documentatia dumneavoastra de solicitare a Anexa nr.10.
autorizatiei integrate de mediu (indicati
posturi si nu nume). Faceti aici referire la
documentul pe care il veti atasa

Daca sunteti sau nu certificat sau inregistrat asa cum a fost prezentat mai sus, trebuie sa completati casutele goale de
mai jos. In general exista 2 optiuni pentru modul in care puteti raspunde la fiecare punct:
Fie sa confirmati ca aveti in functiune un sistem de management atestat printr-un document si faceti referire la
documentatia respectiva, astfel incat sa poata fi ulterior inspectata / auditata pe amplasament;
Sau, daca nu aveti un sistem de management atestat printr-un document, descrieti modul in care gestionati acest
aspect. Introduceti a se vedea informatii suplimentare in coloana 4 si faceti descrierea intr-o casuta sub tabel.
Daca intentionati sa dobanditi un sistem atestat printr-un document, indicati i n Coloana 3 data de la care acesta va fi
valabil
Responsabilitati
Prezentati ce post
Da Documentul de referinta sau data
Nr. sau departament
Cerinta caracteristica a BAT sau pana la care sistemele vor fi
crt. este responsabil
Nu aplicate (valabile)
pentru fiecare
cerinta
0 1 2 3 4
1 Aveti o politica de mediu DA Politica S.C. KOBER S.R.L. Administrator Unic
recunoscuta oficial? Document de referinta: Manual Manager Ex
integrat al Calitatii si Mediului
2 Aveti programe preventive de DA Planul anual de revizie si reparatie Director Fabrica,
intretinere pentru instalatiile si sefi sectie productie
echipamentele relevante? si sef sectie
mentenanta

75
Seciunea 2 Tehnici de management

Responsabilitati
Prezentati ce post
Da Documentul de referinta sau data
Nr. sau departament
Cerinta caracteristica a BAT sau pana la care sistemele vor fi
crt. este responsabil
Nu aplicate (valabile)
pentru fiecare
cerinta
0 1 2 3 4
3 Aveti o metoda de inregistrare a DA Solicitare lucrari; Lista zilnica de Director Fabrica,
necesitatilor de intretinere si lucrari; Registru de evidenta lucrari sefi sectie productie,
revizie? (de RT si interventii asupra utilajelor si sef sectie logistica-
instalatiilor) in care se consemneza utilitati, teh.teh.
toate lucrarile executate. reparatii si sef sectie
mentenanta
4 Performanta / acuratetea de DA Controlul dispozitivelor de masurarea Director Fabrica,
monitorizare si masurare si monitorizare (PS 09) sefi sectie productie,
sef sectie
mentenanta, teh.teh.
reparatii, sef lab.
MMP
5 Aveti un sistem prin care DA Identificarea aspectelor de mediu Birou PMED-SIPP-
identificati principalii indicatori (PS-16) PSI
de performanta in domeniul IL-QM-01 Analiza efectuata de Inspector QM
mediului? management Lab. MFM
PO-SMS-03-monitorizarea
performantei privind securitatea
Politica privind accidentele majore
Program managementul securitatii in
perspective directivelor SEVESO
6 Aveti un sistem prin care stabiliti DA PS-12 Monitorizare si masurare Sef birou PMED-
si mentineti un program de IL-MFM 10 Program de monitorizare SIPP-PSI
masurare si monitorizare a factori de mediu Comp. QM
indicatorilor care sa permita Aceste documente se armoniza cu Lab. MFM
revizuirea si imbunatatirea programul de monitorizare impus prin
performantei? AIM si AGA.
7 Aveti un plan de prevenire si DA Face parte din documentatia tehnica Director Fabrica,
combatere a poluarilor pentru obtinerea avizului de sefi sectie productie,
accidentale? gospodarire a apelor sef sectie logistica-
utilitati , Atelier
Utilitati-
Depozit solventi sef
birou PMED-SIPP-
PSI
8 Daca raspunsul de mai sus este - verificare zilnica a tuturor obiectivelor Director Fabrica,
DA listati indicatorii principali firmei; lucru in sistem inchis; sefi sectie productie,
folositi colectarea sectiva a deseurilor si sef sectie logistica-
reciclarea/eliminarea deseurilor; utilitati , Atelier
respectarea instructiunilor privind Utilitati-
depozitarea, transportul, manipularea Depozit solventi
MP/PF; pastrarea curateniei interioare Comp PMED-SIPP-
si exterioare; prevenirea emisiilor pe PSI , Lab. MFM
timpul preparirii/procesarii produselor,
interzicerea eliminari in canalizare a
substantelor periculoase

76
Seciunea 2 Tehnici de management

Responsabilitati
Prezentati ce post
Da Documentul de referinta sau data
Nr. sau departament
Cerinta caracteristica a BAT sau pana la care sistemele vor fi
crt. este responsabil
Nu aplicate (valabile)
pentru fiecare
cerinta
0 1 2 3 4
9 Instruire DA Activitatea de instruire este o activitate birou- RU
Confirmati ca sistemele de programata si se face cf. instructiunii Directori, sefii de
instruire sunt aplicate (sau vor fi de lucru IL-RU-01 sectie si toti
aplicate si vor incepe in interval Instruirea se realizeaza programat: coordonatorii de
de 2 luni de la emiterea - instruirea anuala cu scoatere din stucturi
autorizatiei integrate de mediu) program 2 zile; organizatorice
pentru intreg personalul - instruirea la schimbarea tehnologiilor, inspector QM
relevant, inclusiv contractantii si materiilor prime, modernizarilor; sef birou PMED-
cei care achizitioneaza - instruirea la aparitia unor noi SIPP-PSI
echipament si materiale, si care precizari legislative;
cuprinde urmatoarele elemente: -instruirea generala- la angajare;
constientizarea implicatiilor - instruirea periodica se face lunar,
reglementarii data de -instruirea la schimbarea locului de
Autorizatia integrata de mediu munca
pentru activitatea companiei si
pentru sarcinile de lucru;
constientizarea tuturor
efectelor potentiale asupra
mediului rezultate din
functionarea in conditii normale
si conditii anormale;
constientizarea necesitatii de
a raporta abaterea de la
conditiile de autorizare integrata
de mediu;
prevenirea emisiilor
accidentale si luarea de masuri
atunci cand apar emisii
accidentale;
constientizarea necesitatii de
implementare si mentinere a
evidentelor de instruire.
10 Exista o declaratie clara a DA Toate fise post au stipulate cerinte Manager Ex. UAS12
calificarilor si competentelor post . Comp. RU
necesare pentru posturile Directori
cheie? Sefi structuri
organizatorice
11 Care sunt standardele de Activitatea de instruire este o activitate birou RU
instruire pentru acest sector programata si se face cf. Instructiunii inspector QM
industrial (daca exista) si in ce de lucru IL-RU-01 si PS 10-Procesele sef birou PMED-
masura va conformati lor? subsistemului Resurse umane. SIPP-PSI
Diectori
Sefi structuri
organizatorice

77
Seciunea 2 Tehnici de management

Responsabilitati
Prezentati ce post
Da Documentul de referinta sau data
Nr. sau departament
Cerinta caracteristica a BAT sau pana la care sistemele vor fi
crt. este responsabil
Nu aplicate (valabile)
pentru fiecare
cerinta
0 1 2 3 4
12 Aveti o procedura scrisa pentru DA PO-SMS-01-Procedura de investigare Manager Ex. UAS12
rezolvare, investigare, a avariilor si accidentelor Director Fabrica
comunicare si raportare a IL-AQ-13 Regimul de tratare a Sefi structuri
incidentelor de neconformare documentelor rezultate din verificarile organizatorice
actuala sau potentiala, efectuate de organismele de control inspector QM
incluzand luarea de masuri externe firmei sef birou PMED-
pentru reducerea oricarui Actiune corectiva PS-14 SIPP-PSI
impact produs si pentru initierea Actiune preventiva PS-15
si aplicarea de masuri
preventive si corective?
13 Aveti o procedura scrisa pentru DA IL-PMED-08 Tratarea reclamatiilor Manager Ex. UAS12
evidenta, investigarea, privind protectia mediului la nivelul Director Fabrica
comunicarea si raportarea firmei KBER SRL inspector QM
sesizarilor privind protectia Actiune corectiva PS-14 sef birou PMED-
mediului incluzand luarea de Actiune preventiva PS-15 SIPP-PSI
masuri corective si de prevenire
a repetarii?
14 Aveti in mod regulat audituri DA Auditurile sunt planificate si Audituri externi:
independente (preferabil) pentru neplanificate. firmele care ne
a verifica daca toate activitatile certifica sistemul.
sunt realizate in conformitate cu Audituri interni:
cerintele de mai sus? (Denumiti persoane acreditate
organismul de auditare) din cadrul firmei
Audituri de terta
partre: DNV-GL
15 Frecventa acestora este de cel DA Auditurile planificate se desdasoara Birou QM
putin o data pe an? conform graficului anual.

16 Revizuirea si raportarea DA Analiza de management. IL-QM-01 Manager Ex. UAS12


performantelor de mediu Sefi structuri
Este demonstrat in mod clar, organizatorice
printr-un document, faptul ca inspector QM
managementul de varf al sef birou PMED-
companiei analizeaza SIPP-PSI
performanta de mediu si sef lab MMP
asigura luarea masurilor
corespunzatoare atunci cand
este necesar sa se garanteze
ca sunt indeplinite
angajamentele asumate prin
politica de mediu si ca aceasta
politica ramane relevanta?
Denumiti postul cel mai Administrator Administrator
important care are in sarcina Manager Executiv Manager Executiv
analiza performantei de mediu.

78
Seciunea 2 Tehnici de management

Responsabilitati
Prezentati ce post
Da Documentul de referinta sau data
Nr. sau departament
Cerinta caracteristica a BAT sau pana la care sistemele vor fi
crt. este responsabil
Nu aplicate (valabile)
pentru fiecare
cerinta
0 1 2 3 4
17 Este demonstrat in mod clar, DA Analiza de management. IL-QM-01 Manager Ex UAS12
printr-un document, faptul ca Sef comp. PMED-
managementul de varf SIPP-PSI
analizeaza progresul
programelor de imbunatatire a
calitatii mediului cel putin o data
pe an?
18 Exista o evidenta demonstrabila DA PS-16 Identificarea aspectelor de Manager Ex UAS12
(de ex. proceduri scrise) ca mediu Director Fabrica
aspectele de mediu sunt incluse IL-PMED-07 Aspecte de mediu la Sef birou PMED-
in urmatoarele domenii, asa nivelul firmei KBER SRL SIPP-PSI
cum sunt cerute de IPPC:
Controlul modificarii procesului DA PO-SMS-04 privind modul de Sefi Structuri
in instalatie; schimbare si modernizare a organizatorice
instalatiilor existente Sef sectie
Mentenanta
proiectarea si retrospectiva DA PO-SMS-03-monitorizarea Director Tehnic
instalatiilor noi, tehnologiei sau performantei privind securitatea Cercetare
altor proiecte importante;
DA Controlul productiei si al furnizarii Administrator
aprobarea de capital; serviciului PS-07 Manager Ex. UAS12
Proiectare si dezvoltare PS-05 Director economic
DA Administrator
alocarea de resurse; Bugetul de venituri si cheltuieli Manager Ex. UAS12
DA Administrator
planificarea si programarea; PS-16 Identificarea aspectelor de Manager Ex. UAS12
includerea aspectelor de mediu DA mediu Sefi structuri
in procedurile normale de IL-PMED-07 Aspecte de mediu la organizatorice
functionare; nivelul firmei Sef comp. PMED-
PS-06 Aprovizionare; PO-08 SIPP-PSI
Achizitii;Analize periodice privind
DA Administrator
achizitionarea de bunuri
politica de achizitii; Manager Ex. UAS12
Sef comp. Achizitii
Facturi servicii externe privind
evidente contabile pentru Directia economica
protectia mediului (eliminare deseuri,
costurile de mediu comparativ
transport deseuri, depozitare deseuri,
cu procesele implicate si nu cu
monitorizare factori de mediu : apa
cheltuielile (de regie).
freatica, sol)
19 Face compania rapoarte privind Da. Firma va raporta catre APM Neamt, Director Fabrica
performantele de mediu, bazate SGA Neamt date privind monitorizarea Sef comp. PMED-
pe rezultatele analizelor de factorilor de mediu, raport anual de SIPP-PSI
management (anuale sau mediu, deseuri, investitii mediu, Lab MFM
legate de ciclul de audit), costuri privind protectia mediului, etc.
pentru: Raportarile se fac conform solicitarilor
si precizarilor din AIM.

79
Seciunea 2 Tehnici de management

Responsabilitati
Prezentati ce post
Da Documentul de referinta sau data
Nr. sau departament
Cerinta caracteristica a BAT sau pana la care sistemele vor fi
crt. este responsabil
Nu aplicate (valabile)
pentru fiecare
cerinta
0 1 2 3 4

Informatii solicitate de
Autoritatea de Reglementare; si
eficienta sistemului de Da Director Fabrica
management fata de obiectivele Se fac raportari externe, conform Sef comp. PMED-
si scopurile companiei si solicitarilor primite de la APM Neamt , SIPP-PSI
imbunatatirile viitoare DAS Bacau, SGA Neamt, GNM Lab MFM
planificate. Neamt.
20 Se fac raportari externe, Da
preferabil prin declaratii publice
privind mediul?

Informatii suplimentare:
-

Cine este
Cerinta caracteristica a BAT Unde este pastrata Cum se identifica
responsabil
Managementul documentatiei si
registrelor
Pentru fiecare dintre urmatoarele
elemente ale sistemului
dumneavoastra de management dati
informatiile solicitate.
Politici Afisata la toate locurile Se identifica cu Administrator Unic
de munca pe suport de data.
hartie.
Pe suport informatic la
toate locurile de muca.
Responsabilitati Pe suport de hartie la Responsabilitatile Manager Ex.
comp. QM. sunt desemnate UAS12
Arhivate programul prin: manual, Director Fabrica,
PIRS, se pot vedea de proceduri, procese, Directori,
toti utilizatorii instructiuni Sefi structuri
programului LOTUS specifice, organizatorice
-PIRS instructiuni de
lucru, fiese post,
decizii, hotarari.
Se identifica cu cod
data, denumire,
revizie, editie
Tinte In programul de Program de Sefii structurilor
management. management organizatorice

Evidentele de intretinere La sectia mentenanata. Program de revizii Director Fabrica,


si reparatii Sef sectie
Registrul de Mentenanta
evidente lucrari Sefi structuri
organizatorice
80
Seciunea 2 Tehnici de management

Proceduri Pe suport de hartie la Codificare, titlul Sef structuri


comp. QM. organizatorice
Arhivate programul inspector QM
PIRS, se pot vedea de Sef birou PMED-
tori utilizatorii SIPP-PSI
programului LOTUS
-PIRS
Registrele de monitorizare Laborator MFM Registre Sef lab MMP
monitorizare Chimist laborator
Buletine de analiza MFM
Rezultatele auditurilor Comp. AQ Numar, data Auditorul
Inspector QM
Rezultatele revizuirilor Pe suport de hartie la Numar, data, nr. Sefi structuri
comp. QM. revizie organizatorice
Arhivate programul
PIRS, se pot vedea de
tori utilizatorii
programului LOTUS
-PIRS
Evidentele privind sesizarile si La birou PMED Registrul privind Sef birou PMED-
incidentele Tratarea SIPP-PSI
reclamatiilor privind
protectia mediului
la nivelul firmei
KBER SRL
Evidentele privind instruirile La comp. RU Formular tipizat. Comp. RU
La sefii structurilor Numar, data Sefii structurilor
organizatorice organizatorice

81
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

3. INTRARI DE MATERII PRIME


3.1. Selectarea materiilor prime
Utilizati acest tabel pentru a furniza o lista a principalelor materii prime utilizate, precum si a altora care pot avea un
impact semnificativ asupra mediului. De asemenea, aratati unde exista materii prime alternative care au un impact mai
mic asupra mediului si daca acestea sunt utilizate. Daca nu sunt utilizate, explicati de ce.

Materiile prime utilizate in fabricatia de produse peliculogene Turturesti.


In cadrul fiecarei sectii de productie/instalatie se folosesc materii prime specifice, functie de tipul de
produs finit dorit.

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)2
(Fraze R)1 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
AGUFS : acizi 12,309 t Rezervor Ob1/
distilati din uleiuri Rezervor suprateran,
vegetale (ACIZI Max 30 t dispus in cuve de
GRASI) retentie, izolat si
CAS : 84625-38-7 prevazut cu
REACH : - serpentine de apa
calda (incalzire
sezonul rece);
ACEMAT TS 100 3,55 t Aii,
CAS :112945-52-5 Ob. 22-1, Ob.22-2/
REACH :01- saci dispusi pe paleti
2119379499-16-
0000
ACEMAT 3300 0,136 t Aii,
CAS :112945-52-5 Ob. 22-1, Ob.22-2/
REACH :01- saci dispusi pe paleti
2119379499-16-
0000
ACEMAT 810 0,7 t Aii,
CAS :112945-52-5 Ob. 22-1, Ob.22-2/
REACH :01- saci dispusi pe paleti
2119379499-16-
0000
ACETAT DE R10 Inflamabil 7 t H226: Lichid si vapori Rezervor Ob.15/
BUTIL R 66 inflamabili. Rezervor suprateran,
CAS : 123-86-4 Expunerea H336: Poate provoca dispus in cuve de
REACH : 01- repetata poate somnolenta si ameteala. retentie, prevazut cu
2119485493-29- cauza uscarea EUH066: Expunerea perna de azot.
0009 sau craparea repetata poate provoca Depozitare
pielii. uscarea sau craparea Depozitare: se va
R 67 Inhalarea pielii. pastra intr-un loc
vaporilor poate uscat, rece si bine
provoca ventilat.
somnolenta si Produse
ameteala. incompatibile: a se
pastra departe de:
acizi tari, peroxizi,
agenti oxidanti,
amine.
Masuri
tehnice/Conditii de
depozitare : se va
pastra inchis ermetic,
intr-un loc uscat, rece
si bine ventilat. Se va
manipula si deschide
cu grija containerul.

1
2

83
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs mediului acolo unde adecvata (pentru cele (A-D)4
(Fraze R)3 materialelo % in apa de este cunoscut (de ex. cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata degradabilitate, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in bioacumulare potentiala, aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare toxicitate pentru specii (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in relevante) ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
ACETINA - 0,9 t Aii, Ob.202 si Ob.103-
CAS: 102-76-1 1/
REACH: 01- Aii, in butoaie cu
2119484873-24- buson
003
Depozitare: se va
pastra intr-un loc
uscat, bine ventilat, la
temperaturi de 5-40C

ACETAT DE ETIL R 11 Foarte 1,2 t H225: Lichid si vapori Ob.202 si Ob.103-1/


CAL1 inflamabil. foarte inflamabili. Aii, in butoaie cu
CAS: 141-78-6 R 36 Iritant H319: Provoaca o iritare buson
REACH: 01- pentru ochi. grava a ochilor. Depozitare:
2119475103-46 R 66 H336: Poate provoca Pastrati produsul in
Expunerea somnolenta si ameteala. recipientele
repetata poate - Fraza de pericol originale bine
cauza uscarea suplimentara: inchise.
sau craparea EUH066: Expunerea
pielii. repetata poate provoca
R 67 Inhalarea uscarea sau craparea
vaporilor poate pielii.
provoca
somnolenta si
ameteala.
ACETONA R 11 Foarte 19,2 t H225: lichid si vapori Rezervor Ob.15/
TEHNICA inflamabil. foarte inflamabili Rezervoare
SINTEZA CAL 1 R 36 Iritant H319: Provoaca o iritare supraterane, dispuse
CAS: 67-64-1 pentru ochi. grava a ochilor in cuve de retentie,
REACH: R 66 H336: Poate provoca prevazute cu perna de
01-2119471330- Expunerea sonolenta si ameteala azot.
49-xxxx repetata poate EUH066: Expunerea Depozitare
cauza uscarea repetata poate provoca Se asigura o buna
sau craparea uscarea sau craparea pielii ventilatie la locul de
pielii. munca.
R 67 Inhalarea Acesta substanta este Se previne formarea
vaporilor poate clasificata ca precursor de aerosoli.
provoca de droguri din categoria Se iau masuri privind
somnolenta si a III-a, conform formarea sarcinii
ameteala. prevederilor electrostatice.
OUG.121/2006. Evitati sursele de
aprindere. Nu fumati.
Nu se va depozita
langa oxidanti.
Pastrati recipientul
bine inchis si uscat,
intr-un loc racoros.
ACETAT DE VINIL R 11 Foarte H225: Lichid i vapori Rezervor Ob.1/
CAS: 108-05-4 inflamabil. max 20 t foarte inflamabili. Rezervor suprateran,
REACH: 01- R 20 Nociv H332: Nociv in caz de dispus in cuva de
2119471301-50- prin inhalare. inhalare retentie, prevazut cu

3
4

84
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
0001 R 37 Iritant H335: Poate provoca posibilitati de racire.
pentru sistemul iritarea cailor respiratorii Depozitare
respirator. H351-suspect a cauza Se va depozita
R 40 Posibil cancer ermetic inchis, intr-un
efect cancerigen loc uscat, rece si bine
- dovezi ventilat.
insuficiente. Temp. max=30 C

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)6
(Fraze R)5 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
ACRILAT de N- R 10 max 20 t H319: Provoaca o iritare Rezervor Ob.1/
BUTIL Inflamabil. grava a ochilor Rezervor suprateran,
CAS: 141-32-2 R 36/37/38 - H335: Poate provoca dispus in cuva de
REACH: 01- Iritant pentru iritarea cailor respiratorii retentie, prevazut cu
2119453155-43- ochi, sistemul H315: Provoaca iritarea posibilitati de racire.
xxxx respirator si pielii Depozitare
pentru piele. H317 Poate provoca Se va pstra ermetic
R 43 Poate reactii alergice cutanate nchis, ntr-un loc
cauza o iritare uscat i rece. Se va
prin contact cu pstra ntr-un loc bine
pielea. ventilat. Se va proteja
mportiva luminii.
Temp. <25 C
ACID BENZOIC R 37 Iritant 0,6 t H314: Provoaca arsuri Aii, Ob.202 si Ob.103-
CAS:65-85-0 pentru sistemul grave ale pielii si lezarea 1/
REACH: 01- respirator. ochilor Caniste, container
2119455536-33- R 41 Risc de
xxxx leziuni oculare
grave.

ACID R 34 Provoaca 1,7 H335: Poate provoca Aii,


CLORHIDRIC arsuri. iritarea cailor respiratorii. Ob.202 si Ob.103-1/
CAS: Produsul HCl R 37 Iritant caniste
forma hidratata pentru sistemul
nu figureaza cu respirator
numar in Registrul
CAS
REACH : 01-
2119484862-27-
0019
ACID FOSFORIC R 34 Provoaca 0,078 t H335: Poate provoca Aii,
85% arsuri. iritarea cailor respiratorii. Ob.202 si Ob.103-1/
CAS: Produsul HCl caniste
forma hidratata
nu figureaza cu
numar in Registrul
CAS
REACH : 01-
2119484862-27-
0019
ACRYSOL RM 0,7 t Aii,
5000 Ob.103-1/,
CAS: 112-34-5 canistre
REACH : Tdepozitare=
5
6

85
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
+1025C
ACRYSOL RM 825 0,3 t Aii,
CAS: 112-34-5 Ob.103-1/,
REACH : canistre
Tdepozitare=
+1025C
ACRONAL PRO 1,2 t Aii,
80 Ob.103-1/,
CAS: - canistre
REACH :- Tdepozitare=
+1025C
ACRONAL LR 1,6 t Aii,
9014 Ob.103-1/,
CAS: - Canistre
REACH :- Tdepozitare=
+1025C
Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)8
(Fraze R)7 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
ACRYLIC RESIN 0 Ob.10, maturator
EMULSION SH-24 VIA si 103-3/
CAS: - In maturator VIA
REACH :- (rezervor).
Tdepozitare=
+1025C
ACTICIDE IPS 30 R 22 Nociv 0,05 t H302 Nociv pentru Aii,
amestec: prin prin sanatate la inghitire Ob.103-3 si
CAS: 112-34-5 inghitire. H318 Provoaca leziuni Ob.103-1/
REACH : 01- R 41 Risc de oculare grave Butoi cu buson
2119475104-44 leziuni oculare H317 Poate provoca Tdepozitare=
CAS:55406-53-6 grave. reactii alergice cutanate +1025C
R 43 Poate H400: Foarte toxic pentru
REACH :- cauza o iritare viata din acvatic
prin contact cu
pielea.
R 50 Foarte
toxic pentru
organismele
acvatice.
AEROSIL 200 1,3 t Aii,
CAS:112945-52-5 Ob.103-3 si
7631-66-9 Ob.103-1/
REACH:- Butoi cu buson
Tdepozitare=
+1025C
AEROSIL R972 1,2 t Aii,
CAS: 68611-44-9 Ob. 22-2/
REACH:- saci dispusi pe paleti
A se lua masuri de
precauie pentru
evitarea descarcarilor
electrostatice
AEROSIL R972 0 Aii,
CAS: 68611-44-9 Ob. 22-2/

7
8

86
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
REACH:- saci dispusi pe paleti
A se lua masuri de
precauie pentru
evitarea descarcarilor
electrostatice
AGENT MATUIRE 1,5 t Aii,
OK412 Ob.22-1 si
CAS:- Ob. 22-2/
REACH:- saci dispusi pe paleti

AGENT MATUIRE 2t Aii,


MT-6110 Ob.22-1 si
CAS:- Ob. 22-2/
REACH:- saci dispusi pe paleti

ALCOOL R 11 Foarte 8,38 t H 225: Lichid si vapori Ob.1/ in rezervor


IZOPROPILIC inflamabil. foarte inflamabili inchis , in cuva de
CAS: 67-63-0 R 36 Iritant H 319: Provoaca o iritare retentie
REACH:- pentru ochi. max18 t grava a ochilor Rezervor suprateran,
R 67 Inhalarea H 336: Poate provoca dispus in cuva de
vaporilor poate somnolenta sau ameteala retentie, prevazut cu
provoca posibilitati de racire.
somnolenta si Aii,
ameteala. Ob. 202 si Ob. 103-1/
butoi cu buson

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)10
(Fraze R)9 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
ALDEHYDE 5,7 t Aii,
RESIN KA -81 Ob.22-1 si Ob. 22-2/
CAS:50-00-0 saci dispusi pe paleti
67-56-1
95-47-6
REACH:
05-2114317721-
57-0000
05-2114317725-
49-0000
05-2114317728-
43-0000
AMP-95 R 36/38 Iritant 0,04 H315 Provoac iritarea Aii,
CAS: pentru ochi si pielii. Ob. 103-4 si Ob. 103-
124-68-5 pentru piele 1/ canistre
27646-80-6 R 52/53 Nociv Tdepozitare=+1025
773218-5 pentru C
REACH:- organismele Depozitarea se va
acvatice, poate face in ambalajele
cauza efecte originale, in loc
nefavorabile pe racoros, ferit de
termen lung incidenta directa a
asupra mediului razelor de soare.
acvatic.
ANCAMIDE R 10 0,02 H226 Lichid si vapori Aii,
221X70% Inflamabil. inflamabili. Ob. 202 si Ob. 103-1/
9
10

87
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
CAS:1330-20-7 R 20/21 Nociv H312 Nociv n contact cu butoi cu buson
REACH: 01- prin inhalare si in pielea.
2119488216-32- contact cu H315 Provoaca iritarea
xxxx pielea. pielii.
R 38 Iritant H332 Nociv n caz de
pentru piele. inhalare.
ANCAMIDE 503 R34 Provoaca 0,02 H302 Nociv n caz de Aii,
Component>85% arsuri. nghitire. Ob. 202 si Ob. 103-1/
CAS:68953-36-6 R43 Poate H312 Nociv n contact cu butoi cu buson
REACH: 01- provoca pielea. Produsul poate
2119487006-38 sensibilizare prin H314 Provoaca arsuri ngheta partial n
contact cu grave ale pielii si lezarea cazul expunerii
Component<15% pielea. ochil or. prelungite la
CAS:112-57-2 R50/53 Foarte H317 Poate provoca o temperaturi scazute,
REACH: 01- toxic pentru reactie alergica a pielii. producndu-se
2119487290-37 organisme H410 Foarte toxic pentru cristalizarea,
acvatice, poate mediul acvatic cu efecte tulburarea sau
cauza efecte pe termen lung. separarea.
nefaste pe H411 Toxic pentru mediul
termen lung n acvatic cu efecte pe
mediul acvatic. termen lung.
ANHIDRIDA R 22 Nociv in 115 t Aii,
FTALICA caz de inghitire. Ob.22-3, Ob.22-1 si
CAS: 85-44-9 R 37/38 Iritant Ob. 202 / butoi cu
REACH: 01- pentru sistemul buson
2119457017-41- respirator si
0022 pentru piele.
R 41 Risc de
leziuni oculare
grave.
R 42/43 Poate
cauza
sensibilizare prin
inhalare si in
contact cu
pielea.
Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)12
(Fraze R)11 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
ANHIDRIDA R 22 Nociv in 11 t H302 Nociv pentru Aii, Ob.22-3 /
MALEICA caz de inghitire. sanatate la inghitire saci dispusi pe paleti
CAS: 108-31-6 R 36/37/38 - H314: Provoaca arsuri
REACH: 05- Iritant pentru grave ale pielii si lezarea Depozitarea se face
2114332721-58- ochi, sistemul ochilor ntr-un loc racoros si
0000 respirator si H334 Poate provoca in caz bine aerisit; protejat
pentru piele. de inhalare, alergii sau contra umiditaii;
R 42 Poate simptome pastrarea n ambalajul
cauza o asemanatoare astmului original; pastrarea
sensibilizare prin sau probleme respiratorii ambalajului nchis
inhalare. H317 Poate provoca ermetic;
reactii alergice cutanate
ANHIDRIDA R 37 Iritant 2,9 t H318 Provoac leziuni Aii, Ob. 22-3/ saci
TRIMELITICA pentru sistemul oculare grave. dispusi pe paleti
CAS:552-30-7 respirator. H334 Poate provoca Depozitati produsul in
REACH:- R 42/43 Poate simptome de alergie sau loc uscat, rece si

11
12

88
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
cauza astm sau dificultti de aerisit.
sensibilizare prin respiratie n caz de Protejati impotriva
inhalare si in inhalare. umiditatii si nu tineti
contact cu H317 Poate provoca o aproape de apa.
pielea. reacie alergic a pielii. A se feri de cldur si
R 41 Risc de H335 Poate provoca de razele soarelui.
leziuni oculare iritarea cilor respiratorii.
grave.
ANTI TERRA 204 R 10 0,4 t H226 Lichid i vapori Ob. 202 si Ob. 103-1/
CAS: Inflamabil. inflamabili. butoi cu buson
162627-17-0 R 38 Iritant H317 Poate provoca o Depozitati produsul in
64742-95-6 pentru piele. reacie alergic a pielii. loc uscat, rece si
107-98-2 R 52/53 Nociv H336 Poate provoca aerisit.
REACH: pentru somnolen sau ameeal. A se feri de cldur si
01-2119970640- organismele H412 Nociv pentru mediul de razele soarelui.
38-0000 acvatice, poate acvatic cu efecte pe
01-2119455851-35 cauza efecte termen lung.
01-2119457435-35 nefavorabile pe
termen lung
asupra mediului
acvatic.
ARCOSOLV PNB 0,01 t H226 Lichid i vapori Aii, Ob. 103-1/ butoi
inflamabili. A se pastra departe
CAS: 5131-66-8 H315: Provoaca iritarea de sursele de
REACH: 01- pielii caldura. Produs
2119475527-28- H319: Provoaca o iritare higroscopic.
grava a ochilor Vaporii sunt mai grei
xxxx
ca aerul si pot forma
amestecuri explozive
cu aerul.

AQUACER 539 0,9 t H319 Provoac o iritare Aii, Ob. 103-3/ butoi
CAS: grav a ochilor cu buson
68439-46-3 Depozitare:
68439-49-6 EUH208 Conine: 1,2- Se va pstra
REACH:- Benzisothiazol-3-onePoate containerul ermetic
provoca o reacie alergic. nchis, ntr-un loc
uscat i bine ventilat.
A se pstra departe
de cldur.
AQUAMAT 270 0,5 t H318 Provoaca leziuni Aii, Ob. 103-3 si
oculare grave Ob. 103-1/
Continut <5% butoi cu buson
CAS:68439-46-3 Tdepozitare=
REACH: +1025C
Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)14
(Fraze R)13 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
APA R34- Provoca 0,5 t H 314: Provoaca arsuri Aii, Ob.202 (anotimp
AMONIACALA arsuri grave ale pielii si lezarea cald)
25% R50 Foarte ochilor Ob.103.-4 (anotimp
CAS: 1336-21-6 toxic pentru H 335: Poate provoca rece)/ canistre
REACH: 01- organismele iritarea cailor respiratorii. originale
2119488876-14- acvatice H 400: Foarte toxic pentru

13
14

89
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
0030 La manipulare mediul acvatic
degaja vapori cu
miros intepator.
Produsul este
exploziv la
temperature mai
mari ca +44C.
Ataca aluminiu,
Zn si aliajele lor.
Fe si Cu
reactioneaza la
cald cu
amoniacul.
N-BUTIL ACRILAT R 10 Max 30t H226 Lichid i vapori Ob.1 /rezervor
Inflamabil. inflamabili. Vaporii pot forma
CAS: 141-32-2 R 36/37/38 - H319 Provoac o iritare amestecuri explozive
REACH: 01- Iritant pentru grav a ochilor. cu aerul. Distana de
2119453155-43- ochi, sistemul H335 Poate provoca ntoarcere a flcrii
xxxx respirator si iritarea cilor respiratorii. poate s fie mare. A
pentru piele. H315 Provoac iritarea se pstra departe de
R 43 Poate pielii. orice flacr sau
cauza o iritare H317 Poate provoca o surs de scntei -
prin contact cu reacie alergic a pielii. Fumatul interzis.
pielea.

BASOPHOB WDS - 0,1 t - Aii, Ob. 103-3 si Ob.


Continut<5% 103-1/
CAS: 68439-49-6 butoi cu buson
Tdepozitare=+1025
C
BAYHIDROL A R 10 1,3 t Aii,
145 Inflamabil. H226: lichid si vapori Ob. 103-3 si Ob. 103-
R 43 Poate inflamabili 1/ container
Continut: <4% cauza o iritare H317 Poate provoca Locurile de
CAS: 111-76-2 prin contact cu reactii alergice cutanate depozitare trebuie
pielea. H 412: Nociv pentru ferite de actiunea
Continut: <4% R 52/53 Nociv mediul acvatic cu efecte caldurii, a surselor
CAS: 64742-95-6 pentru pe termen lung directe de foc.
REACH: 01- organismele Tdepozitare=+1025
2119455851-35 acvatice, poate C
cauza efecte
Continut<1.4% nefavorabile pe
CAS: 108-01-0 termen lung
asupra mediului
acvatic.

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)16
(Fraze R)15 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
BAYHIDRUR 304 R 20 Nociv 0,2 t H317 Poate provoca Aii, Ob. 103-3 si Ob.
prin inhalare. reactii alergice cutanate 103-1/ , butoi cu

15
16

90
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
CAS: 160944-68-3 R 37 Iritant H332: Nociv in caz de buson
pentru sistemul inhalare Produsul se
Component<0.15 respirator. H335: Poate provoca depoziteaza in
% R 43 Poate iritarea cailor respiratorii ambalajul original, in
CAS:822-06-0 cauza o iritare H 412: Nociv pentru conditii de inchidere
REACH: 01- prin contact cu mediul acvatic cu efecte etansa, in spatii
2119457571-37- pielea. pe termen lung specialamenajate,
0000 R 52/53 Nociv curate, uscate, bine
pentru ventilate.
organismele Tdepozitare=+1025
acvatice, poate C
cauza efecte
nefavorabile pe
termen lung
asupra mediului
acvatic.
BAYHIDROL - 4t - Aii, Ob. 103-3 si Ob.
UH2593/1 103-1/ container
continut< 0,0015 Tdepozitare=
CAS: 55965-84-9 +1025C
CAS: CAS: 121-
44-8
REACH: 01-
2119475467-26
BARIFLOR 8440 - 25,8 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
Component =96% 22-2/
CAS: 13462-86-7 saci dispusi pe paleti
Component <3%
CAS: 7631-86-9
BAYFERROX - 0,75 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
BLACK 303T 22-2/
CAS: - saci dispusi pe paleti
REACH:-
BENTONA EW - 0,06 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
CAS: - 22-2/
REACH:- saci dispusi pe paleti
BENTONA 38 - 0,5 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
CAS:- 22-2/
REACH:- saci dispusi pe paleti
BENTONA BK - 0,5 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
886 22-2/
saci dispusi pe paleti
Componenti:<1%
CAS: 14808-60-7
BENTONA BK - 0,5 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
883 22-2/
Componenti:<3% saci dispusi pe paleti
CAS: 14808-60-7
BENTONA BK - 0,5 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
886-D 22-2/
Componenti:<1% saci dispusi pe paleti
CAS: 14808-60-7

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)18
(Fraze R)17 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
BIOBAN IPBC 100 R 20/22 Nociv 0,02 H302 Nociv pentru Aii, Ob. 22-1 si Ob.
91
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
Componenti : prin inhalare si sanatate la inghitire 22-2/
95% prin inghitire. H312: Nociv in contact cu saci dispusi pe paleti
CAS : 55406-53-6 R 37 Iritant pielea
<5% pentru sistemul H318 Provoaca leziuni
CAS:76114-73-3 respirator. oculare grave
R 41 Risc de H332: Nociv in caz de
leziuni oculare inhalare
grave. H400: Foarte toxic pentru
R 43 Poate viata din acvatic
cauza o iritare
prin contact cu
pielea.
R 50 Foarte
toxic pentru
organismele
acvatice.
BIOXID DE TITAN - 100 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
TR 81 22-2/
CAS: 13463-67-7 saci dispusi pe paleti
REACH: 01-
2119489379-17-
0021
BIOXID DE TITAN - 62 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
TRONOX CR 826 22-2/
CLASA GPA saci dispusi pe paleti
Component:85%
CAS: 13463-67-7
REACH: 01-
2119489379-17-
0021
Component:10%
CAS: 7631-86-9
Component:4%
CAS: 21645-51-2
Component: 1%
CAS: 1314-23-4
BRONZE PASTE - 0,06 - Aii, Ob. 22-2/
STAPA 304 RICH Ambalaje din
GOLD YELLOW aluminiu
Compus: <15%
CAS: 64742-48-9
BUTANOL N R 10 H226: lichid si vapori Ob.15/Rezervor
(sinteza) Inflamabil. 11,3 t inflamabili suprateran, dispus in
CAS: 71-36-3 R 22 Nociv in max 20 t H302: Nociv in caz de cuve de retentie,
RACH: 01- caz de inghitire. inghitire prevazut cu perna de
2119484630-38- R 37/38 Iritant H315: Provoaca iritarea azot.
0011 pentru sistemul pielii
respirator si H318: Provoaca serioase
pentru piele. leziuni ochilor
R 41 Risc de H335: Poate provoca
leziuni oculare iritarea cailor respiratorii
grave. H336: Poate provoca
R 67 Inhalarea somnolenta si ameteala
vaporilor poate
provoca
somnolenta si
ameteala.

17
18

92
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)20
(Fraze R)19 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
BUTILGLICOL R 20/21/22 14,2 t H319: Provoaca o iritare Ob.1si
CAS: 111-76-2 Nociv prin grava a ochilor Aii, Ob.101-1/
REACH: 01- inhalare, in Max 30 t H315: Provoaca iritarea
2111475108-36- contact cu pielea pielii Locurile de depozitare
0005 si prin inghitire H312: Nociv in contact cu trebuie ferite de
pielea actiunea caldurii, a
H332: Nociv in caz de surselor directe de
inhalare foc.
H302 Nociv pentru Tdepozitare<35C
sanatate la inghitire Produsul se
depoziteaza in
ambalajul original, in
conditii de inchidere
etansa, in spatii
special amenajate,
curate, uscate, bine
ventilate.

BUTILDIGLICOL R 36 Iritant 1,15 t H319: Provoaca o iritare Aii, Ob.202 si Ob.101-


CAS: 112-34-5 pentru ochi. grava a ochilor 1/
REACH: 01- in butoi metalic cu
2119475104-44- buson
0006 Locurile de depozitare
trebuie ferite de
actiunea caldurii, a
surselor directe de
foc.
Tdepozitare<35C
Produsul se
depoziteaza in
ambalajul original, in
conditii de inchidere
etansa, in spatii
specialamenajate,
curate, uscate, bine
ventilate.
BYK 011 R 65 Nociv: 0,016 t H304 Poate fi mortal n Aii, Ob.103-1/ in butoi
Component=50- poate provoca caz de nghiire i de metalic cu buson
95% afectiuni ptrundere n cile Tdepozitare=+1025
CAS: 64771-71-7 pulmonare in caz respiratorii. C
REACH: 01- de inghitire. Se va pstra
2119475608-26 R 66 containerul ermetic
component: 5% Expunerea nchis, ntr-un loc
CAS: 104-76-7 repetata poate uscat i bine ventilat.
REACH: 01- cauza uscarea
2119487289-20 sau craparea
pielii.

19
20

93
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)22
(Fraze R)21 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
BYK 020 R 10 0,03 t H226 Lichid i vapori Aii, Ob.103-1/ in butoi
Inflamabil. inflamabili. metalic cu buson
Component=50% R 20/21/22 H302 + H312 + H332 Tdepozitare=+1025
CAS:111-76-2 Nociv prin Nociv n caz de nghiire, C
REACH: 01- inhalare, in n contact cu Se va pstra
2119475108-36 contact cu pielea pielea sau prin inhalare containerul ermetic
si prin inghitire. H304 Poate fi mortal n nchis, ntr-un loc
component=20- R 65 Nociv: caz de nghiire i de uscat i bine ventilat.
25% poate provoca ptrundere n cile Se vor respecta
CAS: 104-76-7 afectiuni respiratorii. indicaiile de pe
REACH: 01- pulmonare in caz H335 Poate provoca etichet.
2119487289-20 de inghitire. iritarea cilor respiratorii. Instalaiile electrice /
R 37 Iritant H412 Nociv pentru mediul materialele electrice
component=10- pentru sistemul acvatic cu efecte pe trebuie s fieconforme
12,5% respirator. termen lung. cu normele actuale de
CAS: 64742-82-1 R 52/53 Nociv SSM.
REACH: 01- pentru
2119458049-33 organismele
acvatice, poate
cauza efecte
nefavorabile pe
termen lung
asupra mediului
acvatic.
BYK 021 - 0,06 t - Aii, Ob.103-1/ in butoi
CAS:- metalic cu buson
REACH:- Tdepozitare=+1025
C

BYK 024 R 22 Nociv in 0,800 t H302 Nociv pentru Aii, Ob.103-1/ in butoi
CAS: 25322-69-4 caz de inghitire. sanatate la inghitire metalic cu buson
REACH: Tdepozitare=+1025
C
BYK 028 - 0,3 t - Aii, Ob.103-1/ in butoi
CAS: metalic cu buson
REACH: Tdepozitare=+1025
C
BYK 057 R 10 0,37 t H226 Lichid i vapori Aii,
component<93% Inflamabil. inflamabili. Ob.103-4 si Ob.103-1/
CAS: 64742-95-6 R 37 Iritant H335 Poate provoca in butoi metalic cu
REACH: 01- pentru sistemul iritarea cilor respiratorii. buson
2119455851-35 respirator. H336 Poate provoca
Component:<7% R 51/53 Toxic somnolen sau ameeal.
CAS:108-65-6 pentru H411 Toxic pentru mediul
REACH: 01- organismele acvatic cu efecte pe
2119475791-29 acvatice, poate termen lung.
cauza efecte
nefavorabile pe
termen lung
asupra mediului
acvatic.
R 66
Expunerea
repetata poate
cauza uscarea
sau craparea
pielii.
R 67 Inhalarea
vaporilor poate
provoca
somnolenta si
ameteala.

21
22

94
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)24
(Fraze R)23 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
BYK037 R 65 Nociv: 0 H304 Poate fi mortal n Aii, Ob.103-1/ in butoi
CAS: 64742-65-0 poate provoca caz de nghiire i de metalic cu buson
REACH: 01- afectiuni ptrundere n cile Tdepozitare=+1025
2119471299-27 pulmonare in caz respiratorii. C
de inghitire
EUH208 Conine: 1,2-
Benzisothiazol-3-onePoate
provoca o reacie alergic.
BYK 154 - 0,5 t - Aii, Ob.103-4 si
CAS:- Ob.103-1/
REACH:-

BYK 301 R 20/21/22 0,02 H302: Nociv in caz de Aii, Ob.103-3 si


CAS:111-76-2 Nociv prin inghitire Ob.103-1/ in canistra
REACH: inhalare, in H315: Provoaca iritarea
contact cu pielea pielii
si prin inghitire.t H319: Provoaca o iritare
grava a ochilor

BYK 320 R 10 0,6 t H226 Lichid i vapori Aii,


Component<50% Inflamabil. inflamabili. Ob.103-4 si
CAS: 64742-82-1 R 51/53 Toxic H304 Poate fi mortal n Ob.103-1/in butoi
component<0,25% pentru caz de nghiire i de metalic cu buson
CAS: 111-66-0 organismele ptrundere n cile Se va pstra
component<5% acvatice, poate respiratorii. containerul ermetic
CAS: 108-65-6 cauza efecte H336 Poate provoca nchis, ntr-un loc
REACH: nefavorabile pe somnolen sau ameeal. uscat i bine ventilat.
termen lung H411 Toxic pentru mediul
asupra mediului acvatic cu efecte pe
acvatic. termen lung.
R 66
Expunerea
repetata poate
cauza uscarea
sau craparea
pielii.
R 67 Inhalarea
vaporilor poate
provoca
somnolenta si
ameteala.

BYK 331 - 0,016 t - Aii, Ob.103-1/in butoi


CAS: - metalic cu buson
REACH:-
BYK 333 - 0,1t - Aii, Ob.103-4 si
CAS: - Ob.103-1 /in butoi
REACH:- metalic cu buson
Tdepozitare=
+1025C

23
24

95
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
BYK 341 R 20/21/22 0,088 t H302: Nociv in caz de Aii, Ob.103-1/ in butoi
Component=30- Nociv prin inghitire metalic cu buson
35% inhalare, in Se va pstra
CAS: 111-76-2 contact cu pielea containerul ermetic
REACH:- si prin inghitire. nchis, ntr-un loc
R 36/38 Iritant uscat i bine ventilat.
pentru ochi si
pentru piele

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)26
(Fraze R)25 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
BYK 335 R10: Inflamabil. 0,010 t H226 Lichid i vapori Aii, Ob.103-3 si
Component>50% R65: Nociv: inflamabili. Ob.103-1/in butoi
CAS: 64742-95-6 poate provoca H304 Poate fi mortal n metalic cu buson,
REACH: afeciuni caz de nghiire i de canistra
01-2119455851-35 pulmonare n ptrundere n cile
component: <7% caz de nghiire. respiratorii. Se va pstra
CAS: 1330-20-7 R37: Iritant H335 Poate provoca containerul ermetic
REACH: pentru sistemul iritarea cilor respiratorii. nchis, ntr-un loc
01-2119488216-32 respirator. H336 Poate provoca uscat i bine ventilat.
R51/53: Toxic somnolen sau ameeal.
pentru H411 Toxic pentru mediul
organismele acvatic cu efecte pe
acvatice, poate termen lung.
provoca efecte
adverse pe EUH066 Expunerea
termen lung repetat poate provoca
asupra uscarea sau crparea
mediului acvatic. pielii.
R67: Inhalarea
vaporilor poate
provoca
somnolen
i ameeal.
R66: Expunerea
repetat poate
provoca uscarea
sau crparea
pielii.
BYK 346 - 0,97 t - Aii, Ob.103-1/ in butoi
CAS : 34590-94-8 metalic cu buson
REACH:- Tdepozitare=+1025
C

BYK 354 R 10 0,395 t H226 Lichid i vapori Aii, Ob.103-4 si


Component 30- Inflamabil. inflamabili. Ob.103-1/ in butoi
50% R 37 Iritant H335 Poate provoca metalic cu buson
CAS: 64742-95-6 pentru sistemul iritarea cilor respiratorii.
REACH: respirator H336 Poate provoca
01-2119455851-35 R 51/53 Toxic somnolen sau ameeal.
component: <57% pentru H411 Toxic pentru mediul
CAS: 108-83-8 organismele acvatic cu efecte pe
REACH: acvatice, poate termen lung.
01-2119474441-41 cauza efecte EUH066 Expunerea
25
26

96
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
nefavorabile pe repetat poate provoca
termen lung uscarea sau crparea
asupra mediului pielii.
acvatic.
R67: Inhalarea
vaporilor poate
provoca
somnolen
i ameeal.
R66: Expunerea
repetat poate
provoca uscarea
sau crparea
pielii.

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)28
(Fraze R)27 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
BYK R605 R 10 0,17 t H226 Lichid i vapori Aii, Ob.103-1/ in butoi
Inflamabil. inflamabili. metalic cu buson
Component 15- R 20/21 Nociv H315 Provoac iritarea
20% prin inhalare si in pielii.
CAS: 64742-95-6 contact cu H318 Provoac leziuni
REACH: pielea. oculare grave.
01-2119455851-35 R 36/37/38 - H335 Poate provoca
Iritant pentru iritarea cilor respiratorii.
component: 20- ochi, sistemul H336 Poate provoca
25% respirator si somnolen sau ameeal.
CAS: 1330-20-7 pentru piele. H412 Nociv pentru mediul
REACH: R 52/53 Nociv acvatic cu efecte pe
01-2119488216-32 pentru termen lung.
organismele
component: 5-7% acvatice, poate
CAS: 78-83-1 cauza efecte
REACH: 01- nefavorabile pe
2119484609- termen lung
23 asupra mediului
component=5-7% acvatic.
CAS: 100-41-4 R67: Inhalarea
vaporilor poate
provoca
somnolen
i ameeal.
BYK P104 R 10 0,031 t H226: lichid si vapori Aii, Ob.103-1/ in butoi
Component 12,5- Inflamabil. inflamabili metalic cu buson
20% R 20/21 Nociv H315: Provoaca iritarea Se va evita formarea
CAS:100-41-4 prin inhalare si in pielii de aerosoli. Nu se vor
contact cu inhala vapori/praf.

27
28

97
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
component: 30- pielea.
50% R 38 Iritant
CAS: 1330-20-7 pentru piele.
REACH:
01-2119488216-32

component: 3-5%
CAS: 108-83-8
REACH:
01-2119474441-41

BYK A530 R 65 Nociv: 0,028 t H: 304: Poate fi mortal in Aii, Ob.103-1/ in butoi
CAS: 64742-47-8 poate provoca caz de inghitire si de metalic cu buson
afectiuni patrundere in caile Se va pstra
pulmonare in caz respiratorii containerul ermetic
de inghitire. nchis, ntr-un loc
R 66 uscat i bine ventilat.
Expunerea Se vor respecta
repetata poate indicaiile de pe
cauza uscarea etichet.
sau craparea
pielii.
BYK -- 0,02 t - Aii, Ob.22-1 si Ob. 22-
SINERGIST 2100 2/ , saci dispusi pe
CAS:- paleti
REACH:-
BYK 3500 UV - 0,021t - Aii, Ob.103-1
CAS:- Temperatura de
REACH:- depozitare <40C

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)30
(Fraze R)29 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
BYK 410 R 61 Poate 0,03 t H319: Provoaca o iritare Aii, Ob.103-1/
Component:30- provoca efecte grava a ochilor Evitarea formarii
50% nefaste asupra H335: Poate provoca vaporilor.
CAS:872-50-4 copilului(foetus) iritarea cailor respiratorii Se va pstra
Component 1-3% in timpul sarcinii. H360D: Poate provoca containerul ermetic
CAS: 7447-41-8 R 36/37/38 - efecte nefaste asupra nchis, ntr-un loc
REACH:- Iritant pentru copilului(foetus) in timpul uscat i bine ventilat.
ochi, sistemul sarcinii.
respirator si
pentru piele.
BYKANOL N R 10 0,043 H226 Lichid i vapori Aii, Ob.103-3 si
Component+30- Inflamabil. inflamabili. Ob.103-1/
50% R 20/21 Nociv H317 Poate provoca Butoaie metalice cu
CAS: 78-83-1 prin inhalare si in reactii alergice cutanate buson.
contact cu H319: Provoaca o iritare Evitarea formarii
Component=20- pielea. grava a ochilor vaporilor.
25% R 40 Posibil H335 Poate provoca Se va pstra
CAS: 1330-20-7 efect cancerigen iritarea cilor respiratorii. containerul ermetic
- dovezi H336 Poate provoca nchis, ntr-un loc

29
30

98
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
Component=7- insuficiente. somnolen sau ameeal. uscat i bine ventilat.
10% R 43 Poate H351-suspect a cauza
CAS: 96-29-7 cauza o iritare cancer
prin contact cu
Component=7- pielea.
10% R 41 Risc de
CAS:100-41-4 leziuni oculare
grave.
REACH: R 37/38 Iritant
pentru sistemul
respirator si
pentru piele.
R 36/37 Iritant
pentru ochi si
sistemul
respirator.
BYK 1790 - 0,073 t - Aii, Ob.103-1/ butoaie
CAS:- cu buson
REACH: - Temperatura de
depozitare <40C
BYK 361 - 0,168 t - Aii, Ob.103-1/ butoaie
cu buson

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)32
(Fraze R)31 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
BYK 055 R 10 0 H226: Lichid i vapori Aii, Ob.22-1 si Ob. 22-
(in epuizare) Inflamabil. inflamabili. 2 /saci dispusi pe
component:50- R 65 Nociv: H336: Poate provoca paleti
95% poate provoca somnolen sau ameeal.
CAS: 64742-95-6 afectiuni H304: Poate fi mortal n
REACH: 01- pulmonare in caz caz de nghiire i de
2119455851- de inghitire. ptrundere n cile
35 R 37 Iritant respiratorii.
Component: 3-7% pentru sistemul H411: Toxic pentru mediul

31
32

99
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
CAS: 108-65-6 respirator. acvatic cu efecte pe
REACH: 01- R 51/53 Toxic termen lung.
2119475791- pentru
29 organismele EUH066 Expunerea
acvatice, poate repetat poate provoca
cauza efecte uscarea sau crparea
nefavorabile pe pielii.
termen lung
asupra mediului
acvatic.
R 67 Inhalarea
vaporilor poate
provoca
somnolenta si
ameteala.
R 66
Expunerea
repetata poate
cauza uscarea
sau craparea
pielii.
CALCITA MICRO - 24,6 t - Aii, Ob.22-1 si Ob. 22-
20A- 2 /saci dispusi pe
CAS: 1317-65-3 paleti
REACH:-

CARBON BLACK - 4t - Aii, Ob.22-1 si Ob. 22-


BEBLACK 6315F 2 /saci dispusi pe
CAS: 1333-86-4 paleti
REACH:-
CARBON BLACK - 2t - Aii, Ob.103-4/ saci
POWCARBON dispusi pe paleti
2419G
CAS: 1333-86-4
REACH:-
CERAFLOR 920 R43: Poate 0,47 t H317 Poate provoca o Aii, Ob.22-1 si Ob. 22-
Component: 0,25- provoca o reacie alergic a pielii. 2/
0,5% sensibilizare n saci dispusi pe paleti
CAS: 50-00-0 contact cu
REACH: - pielea.
CERAFLOR 996 - 0,08 t - Aii, Ob.22-1 si Ob. 22-
CAS: - 2/
saci dispusi pe paleti

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)34
(Fraze R)33 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
CERAMAT 250 R 10 0,8 t H226: lichid si vapori Aii, Ob.103-4 si
CAS: CAS 123-86- Inflamabil. inflamabili Ob.103-1/

33
34

100
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
4 R 66 H336: Poate provoca butoi metalic cu buson
Expunerea sonolenta si ameteala Tdepozitare=
repetata poate +1025C
cauza uscarea EUH0066 Expunerea Evitarea formarii
sau craparea repetata poate provoca vaporilor.
pielii. uscarea sau craparea pielii
R 67 Inhalarea
vaporilor poate
provoca
somnolenta si
ameteala.
CERIDUST 3910 - 0,3 t - Aii, Ob.103-1/ saci
REACH: 01- dispusi pe paleti
2119487304-36-
0002
CHIMPEROX A98 R 7 Poate 0,12 t H225: Lichid i vapori Aii, Ob.103-3/ canistre
(RETIC DB) provoca un foarte inflamabili. T depozitare-max.
CAS: 110-05-4 incendiu. H242: Pericol de incendiu +30C
R 11 Foarte n caz de nclzire.
inflamabil. H341: Susceptibil de a Pastrati ambalajul
R 52/53 Nociv provoca anomalii genetice. inchis ermetic, intr-un
pentru H 412: Nociv pentru loc racoros. A se
organismele mediul acvatic cu efecte pastra departe de
acvatice, poate pe termen lung sursa de foc si de
cauza efecte caldura si de
nefavorabile pe substante
termen lung incompatbile:acizi,
asupra mediului baze, substante
acvatic. organica usor
R 68 Risc oxidabile.
potential de
efecte
reversibile.

CHS-EPOXY 200 - 9, 8 t Maturatorul 1 la sectia


V55 VIA
Component: 5% si
CAS: 197-98-2 Aii, Ob. 103-1/
Component:50- Maturatorul 1 la VIA
80% T depozitare=5-25C
CAS: 25068-38-6

CITOM G R10 -inflamabil 1,75 t Aii, Ob.202 si Ob.103-


Component =34% 1/ in butoi metalic cu
CAS:8052-42-4 buson
Component: 66%
CAS: 64742-89-8

101
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)36
(Fraze R)35 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
CLW23 WATER R 36 Iritant 0 H319: Provoaca o iritare Aii, Ob.103-4/ butoi
ORANGE 2 pentru ochi. grava a ochilor cu buson
CONCENTRATE R 52/53 Nociv H400: Foarte toxic pentru T depozitare=5-25C
pentru viata din acvatic Pastrati ambalajul
Component=10- organismele H410 Foarte toxic pentru inchis ermetic, intr-un
20% acvatice, poate mediul acvatic cu efecte loc racoros.
CAS: 55809-98-8 cauza efecte pe termen lung.
nefavorabile pe
Component=9- termen lung
20% asupra mediului
CAS: 112-34-5 acvatic.
REACH: : 01-
2119457435-35
CLW40 WATER R 43 Poate 0,8 t H319: Provoaca o iritare Aii, Ob.103-4/ butoi cu
BLACK cauza o iritare grava a ochilor buson
CONCENTRATE prin contact cu H317 Poate provoca T depozitare=5-25C
Component= 0,9- pielea. reactii alergice cutanate Pastrati ambalajul
4% R 52/53 Nociv H411 Toxic pentru mediul inchis ermetic, intr-un
CAS: 112-34-5 pentru acvatic cu efecte pe loc racoros.
REACH: 01- organismele termen lung.
2119457435-35 acvatice, poate
Component=19- cauza efecte
25% nefavorabile pe
CAS: 57693-14-8 termen lung
asupra mediului
acvatic.
COASOL - 1t - Aii, Ob.103-1/ butoi
A se tine in ambalajul
REACH: 01- original.
2119986562-31-
0000
COLOFONIU R 43 Poate 0,074 t H317: Poate provoca o Aii, Ob.22-2/ butoi
CAS: 8050-09-7 cauza o iritare reactie alergica a pielii.
prin contact cu
pielea.
CORROSION - 0,26 t - Aii, Ob.103-1/ butoi
cu buson
INHIBITOR RD-
009
CAS:-
CRAYAMID 115 R 41 Risc de 19,9 t H318 Provoaca leziuni Aii, Ob.202 si Ob.103-
leziuni oculare oculare grave 1/in butoi metalic cu
grave. H317 Poate provoca buson
Component=99% R 38 Iritant reactii alergice cutanate Se pastreaza in locuri
CAS: 68082-99-1 pentru piele. H315: Provoaca iritarea racoroase, bine
R 51/53 Toxic pielii ventilate.
pentru H411 Toxic pentru mediul
Component <1% organismele acvatic cu efecte pe
CAS: 112-24-3 acvatice, poate termen lung.
cauza efecte
nefavorabile pe EUH208: Conine
termen lung triethylenetetramine
asupra mediului (CAS:112-24-3).Poate
acvatic.
provoca o reacie
alergic.

35
36

102
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
Principalele Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)38
materii prime (Fraze R)37 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
/utilizari r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
CRAYAMID 195- R 10 1,2 t H226: lichid si vapori Aii, Ob.202 si Ob.103-
60X Inflamabil. inflamabili 1/, in butoi metalic cu
(rasina R 20/21 Nociv H312: Nociv in contact cu buson
poliamidica) prin inhalare si in pielea
contact cu H332: Nociv in caz de
Component=50- pielea. inhalare
70% R 36/37/38 - H315: Provoaca iritarea
CAS: 198028-08-9 Iritant pentru pielii
ochi, sistemul H319: Provoaca o iritare
Component:30- respirator si grava a ochilor
50% pentru piele. H335: Poate provoca
CAS: 90989-38-1 R 48/20 - Nociv: iritarea cailor respiratorii
pericol de H373 NU ncercai s
afectare stingei incendiul atunci
serioasa a cnd focul a ajuns la
sanatatii la explozivi.
expunere H 412: Nociv pentru
prelungita prin mediul acvatic cu efecte
inhalare. pe termen lung
R 52/53 Nociv
pentru
organismele
acvatice, poate
cauza efecte
nefavorabile pe
termen lung
asupra mediului
acvatic.
CRAYAMID 140 R 36/38 Iritant 0,23 t H314 Provoac arsuri Aii, Ob.202 si Ob.103-
Component=94% pentru ochi si grave ale pielii i lezarea 1/, in butoi metalic cu
CAS: 68082-29-1 pentru piele ochilor. buson
R 41 Risc de H317 Poate provoca Se pastreaza in locuri
Component=6% leziuni oculare reactii alergice cutanate racoroase, bine
CAS: 90640-67-8 grave. H318 Provoaca leziuni ventilate.
R 43 Poate oculare grave
cauza o iritare H411 Toxic pentru mediul
prin contact cu acvatic cu efecte pe
pielea. termen lung.
R 51/53 Toxic
pentru
organismele
acvatice, poate
cauza efecte
nefavorabile pe
termen lung
asupra mediului
acvatic.
CROMOPHTAL - 0 - Aii, Ob.103-4/ saci
VIOLET GT dispusi pe paleti
CAS: 6358-30-1 Se pastreaza in locuri
racoroase, bine
ventilate.

37
38

103
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer

CHROMOXID - 0 - Aii, Ob.103-4/ saci


GRUN GN dispusi pe paleti
CAS:-
DAROCURE 1173 R 22 Nociv in 0,15 t Aii, Ob.103-1/ A se lua
CAS: caz de inghitire masuri impotriva
descarcarii sarcinilor
electrostatice.

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)40
(Fraze R)39 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
DEGALAN LP - 21,7 t - Aii, Ob.22- 1 si Ob.22-
64/12 2/ saci dispusi pe
CAS:- paleti
DER 331 R 43 Poate 0,49 t H319 Provoac o iritare Aii, Ob.202 si Ob.103-
CAS: 25068-38-6 cauza o iritare grav a ochilor. 1/in butoi metalic cu
REACH: 01- prin contact cu H315 Provoac iritarea buson
pielea. pielii.
2119456619-26-
R 36/38 Iritant H317 Poate provoca o
0000 pentru ochi si reacie alergic a pielii.
pentru piele H411 Toxic pentru mediul
01-2119456619- R 51/53 Toxic acvatic cu efecte pe
26-0007 pentru termen lung.
01-2119456619- organismele
26-0008 acvatice, poate
01-2119456619- cauza efecte
26-0009 nefavorabile pe
01-2119456619- termen lung
26-0010 asupra mediului
01-2119456619- acvatic.
26-0011
DER 3531 R 43 Poate 0,5 t Aii, Ob.202 si Ob.103-
Component =10- cauza o iritare 1/ in butoi metalic cu
20% prin contact cu buson
CAS: 68609-97-2 pielea. T=0-30grade C
R 36/38 Iritant
Component =10- pentru ochi si
20% pentru piele
CAS: 28064-14-4

Component =50-
75%
CAS: 25068-38-6
DEH 4043 R 34 Provoaca 0,4 t H302- Nociv n caz de Aii, Ob.103-1, Ob.
(inlocuit/alternativa arsuri. nghiire. 202/ in butoi metalic
la POLIPOX H043) R 20/21/22 H-312 Nociv n contact cu cu buson
Nociv prin pielea. Pastrati recipientul
Component<50% inhalare, in H314 Provoac arsuri inchis in loc ventilat.
CAS: 100-51-6 contact cu pielea grave ale pielii i lezarea
39

40

104
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
si prin inghitire. ochilor.
Component<50% R 43 Poate H317 Provoac arsuri
CAS: 6810-23-1 cauza o grave ale pielii i lezarea
sensibilizare prin ochilor.
Component<5% contact cu H332 Nociv n caz de
CAS: 25154-52-3 pielea. inhalare.
R 51/53 Toxic H400 Foarte toxic pentru
pentru mediul acvatic.
organismele H410 Foarte toxic pentru
acvatice, poate mediul acvatic cu efecte
provoca efecte pe termen lung.
adverse pe
termen lung
asupra mediului
acvatic.

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)42
(Fraze R)41 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
DEH 1450 R 62- Risc 0,549 t H226- Lichid i vapori Aii, Ob.103-1, Ob.
(inlocuit/alternativa posibil de inflamabili. 202/ in butoi metalic
la POLIPOX 450S) afectare a H302- Nociv n caz de cu buson
fertilitatii nghiire.
Component<25% R 34 Provoaca H312- Nociv n contact cu Pastrati recipientul in
CAS: 100-51-6 arsuri. pielea. loc uscat si racoros.
R 20/22 Nociv H314 - Provoac arsuri T=20-30C
Component<25% prin inhalare si grave ale pielii i lezarea
CAS: 68410-23-1 inghitire. ochilor.
R 43 Poate H315- Provoac iritarea
Component<5% cauza o iritare pielii.
CAS:112-24-3 prin contact cu H317- Poate provoca o
pielea. reacie alergic a pielii.
Component<10% R 52/53 Nociv H318 Provoac leziuni
CAS:1477-55-0 pentru oculare grave
organismele H319 Provoac o iritare
Component<10% acvatice, poate grav a ochilor.
CAS: 98-54-4 provoca efecte H331 Toxic n caz de
adverse pe inhalare.
Component<2,5% termen lung H332 Nociv n caz de
CAS: 25620-58-0 asupra mediului inhalare.
acvatic. H335 Poate provoca
Component<10% iritarea cilor respiratorii.
CAS: 90-72-2 H361f Susceptibil de a
duna fertiliti.
Component<5% H411 Toxic pentru mediul
CAS: 109-55-7 acvatic cu efecte pe
termen lung.
H412 Nociv pentru mediul
acvatic cu efecte pe
termen lung.

DESMODUR IL R 10 1,75 t H226: lichid si vapori Aii, Ob.202 si Ob.103-


1351 Inflamabil. inflamabili 1/ butoi metalic cu
Component=cca50 R 20 Nociv H317 Poate provoca o buson
% prin inhalare. reacie alergic a pielii. Se pastreaza in locuri
41
42

105
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
CAS: 9017-01-0 R 36 Iritant H319 Provoac o iritare racoroase, bine
pentru ochi. grav a ochilor. ventilate.
Component=0,1- R 42/43 Poate H332: Nociv in caz de T=0-30grade C
0,5% cauza inhalare
CAS: 26471-62-5 sensibilizare prin H334 Poate provoca in caz
REACH: 01- inhalare si in de inhalare, alergii sau
2119454791-34- contact cu simptome asemanatoare
0001 pielea. astmului sau probleme
Component=cca50 R 66 respiratorii
% Expunerea
CAS: 123-86-4 repetata poate EUH0066 Expunerea
cauza uscarea repetata poate provoca
sau craparea uscarea sau craparea pielii
pielii. EUH0204 Contine
izocianati. Poate produce
reactii alergice.

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)44
(Fraze R)43 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
DESMODUR L 75 R 11 Foarte 0,3 t H225: Lichid i vapori Aii, Ob.202 si Ob.103-
Component=cca inflamabil. foarte inflamabili. 1/ in butoi metalic cu
75% R 20 Nociv H317 Poate provoca o buson
CAS: 53317-61-6 prin inhalare. reacie alergic a pielii. Se pastreaza in locuri
R 36 Iritant H319 Provoac o iritare racoroase, bine
Component=25% pentru ochi grav a ochilor. ventilate.
CAS: 141-78-6 R 42/43 Poate H332: Nociv in caz de T=0-30grade C
cauza o inhalare
Component<0.5% sensibilizare prin H334 Poate provoca in caz
CAS: 26471-62-5 inhalare sau prin de inhalare, alergii sau
REACH:01- contact cu pielea simptome asemanatoare
2119454791-34- R 66 astmului sau probleme
0001 Expunerea respiratorii
repetata poate H336: Poate provoca
cauza uscarea sonolenta si ameteala
sau craparea
pielii. EUH0066 Expunerea
repetata poate provoca
uscarea sau craparea pielii
EUH0204 Contine
izocianati. Poate produce
reactii alergice.
DESMODUR NR 20 Nociv 2,5 t H317 Poate provoca o Aii, Ob.202 si Ob.103-
100 prin inhalare. reacie alergic a pielii. 1/ in butoi metalic cu
Component=99% R 37 Iritant H332: Nociv in caz de buson
CAS: 28182-81-2 pentru sistemul inhalare Se pastreaza in locuri
respirator. H334 Poate provoca in caz racoroase, bine
Component<1% R 42/43 Poate de inhalare, alergii sau ventilate.
CAS:822-06-0 cauza simptome asemanatoare T=0-30grade C
REACH: 01- sensibilizare prin astmului sau probleme
2119457571-37- inhalare si in respiratorii
0000 contact cu H335: Poate provoca
pielea. iritarea cailor respiratorii

43
44

106
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
EUH0066 Expunerea
repetata poate provoca
uscarea sau craparea pielii
EUH0204 Contine
izocianati. Poate produce
reactii alergice.
DESMODUR Z R 10 0,8 t H226: lichid si vapori Aii, Ob.202 si Ob.103-
4470 BA Inflamabil. inflamabili 1/ in butoi metalic cu
Component<70% R 37 Iritant H317 Poate provoca o buson
CAS: 53880-05-0 pentru sistemul reacie alergic a pielii. Se pastreaza in locuri
REACH: 01- respirator. H332: Nociv in caz de racoroase, bine
2119488734-24- R 43 Poate inhalare ventilate.
0002 cauza o iritare H335: Poate provoca
prin contact cu iritarea cailor respiratorii
Component<30% pielea. H336: Poate provoca
CAS: 123-86-4 R 66 sonolenta si ameteala
REACH: 01- Expunerea
2119489485493- repetata poate EUH0066 Expunerea
29 cauza uscarea repetata poate provoca
sau craparea uscarea sau craparea pielii
component<0,5% pielii. EUH0204 Contine
CAS:4098-71-9 R 67 Inhalarea izocianati. Poate produce
REACH: 01- vaporilor poate reactii alergice.
2119490408-31-
0002
Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)46
(Fraze R)45 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
DESMOLUX R 38 Iritant 3,63 t H315: Provoaca iritarea Aii, Ob.103-1/Pastrati
P175D pentru piele. pielii recipientul inchis in
Component=25% R 41 Risc de H317 Poate provoca locuri bine ventilate.
CAS: 57427-68-1 leziuni oculare reactii alergice cutanate Se pastreaza in locuri
REACH: 01- grave. H318 Provoaca leziuni racoroase, bine
2119484629-21 R 43 Poate oculare grave ventilate.
cauza o iritare Atentie substanta
prin contact cu coroziva!
pielea.
DISPERBYK 108 - 0,2 t - Aii, Ob.202 si Ob.103-
CAS:- 1/ in butoi metalic cu
buson
Se va pstra
containerul ermetic
nchis, ntr-un loc
uscat i
bine ventilat.
DISPERBYK 110 R 10 0,2 t H226 Lichid i vapori Aii, Ob.202 si Ob.103-
Component=20- Inflamabil. inflamabili. 1/ in butoi metalic cu
25% R 36/37 Iritant H314 Provoac arsuri buson
CAS: 64742-95-6 pentru ochi si grave ale pielii i lezarea Se va pstra
REACH: 01- sistemul ochilor. containerul ermetic
21194555851-35 respirator. H335 Poate provoca nchis, ntr-un loc
R 66 iritarea cilor respiratorii. uscat i
Component=20- Expunerea H336 Poate provoca bine ventilat.A se
25% repetata poate somnolen sau ameeal. pastra departe de
CAS: 108-65-6 cauza uscarea H412 Nociv pentru mediul orice flacara sau

45
46

107
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
REACH: 01- sau craparea acvatic cu efecte pe sursa de scantei.
2119475791-29 pielii. termen lung. Fumatul interzis.
R 67 Inhalarea A se evita acumularea
Component<3% vaporilor poate de sarcini
CAS: 7664-38-2 provoca electrostatice.
REACH: 01- somnolenta si
2119485924 ameteala.
R 52/53 Nociv
pentru
organismele
acvatice, poate
cauza efecte
nefavorabile pe
termen lung
asupra mediului
acvatic.
R 34 Provoaca
arsuri.

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)48
(Fraze R)47 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
DISPERBYK 163 R 10 0,8 t H226 Lichid i vapori Ob.202 si Ob.103-1/
Component=20- Inflamabil. inflamabili. in butoi metalic cu
25% R 20/21 Nociv H315 Provoac iritarea buson
CAS: 1330-20-7 prin inhalare si in pielii. Se va pstra
REACH: 01- contact cu containerul ermetic
2119488216-32 pielea. nchis, ntr-un loc
Component=10- R 38 Iritant uscat i
12.5% pentru piele. bine ventilat.A se
CAS: 123-86-4 pastra departe de
REACH: 01- orice flacara sau
2119485493-29 sursa de scantei.
Component=7- Fumatul interzis.
10% A se evita acumularea
CAS: 100-41-4 de sarcini
Component=12.5- electrostatice.
20%
CAS: 108-65-6

47
48

108
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
REACH: 01-
2119475791-
29
DISPERBYK 190 - 0 - Ob.103-4 si Ob.103-
CAS:- 1/in butoi metalic cu
buson
Tdepozitare=+1025
C
Se va pstra
containerul ermetic
nchis, ntr-un loc
uscat i
bine ventilat.
DISPERBYK 2150 R10: Inflamabil. 0,18 t H226 Lichid i vapori Ob.103-1/, in butoi
Component=0,1- R38: Iritant inflamabili. metalic cu buson
0,25% pentru piele. H315 Provoac iritarea A se pastra departe
CAS: 70657-70-4 pielii. de orice flacara sau
Component=30- sursa de scantei.
50% Fumatul interzis.
CAS: 108-65-6 A se evita acumularea
REACH:01- de sarcini
2119475791-29 electrostatice.
DISPERBYK-2015 - 1,2 t - Ob.103-1 si Ob. 202 /
CAS:- Tdepozitare=+525C
, ferit de inghet,
radiatii solare directe

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)50
(Fraze R)49 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
DISPERSOL 812 R 10 0 R 51/53 Toxic pentru Ob.103-2 si Ob.103-1/
Inflamabil. organismele acvatice, in butoi metalic cu
Component<0.5% R 66 poate cauza efecte buson
CAS: 108-67-8 Expunerea nefavorabile pe termen Tdepozitare=+1025
repetata poate lung asupra mediului C

49
50

109
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
Component=1- cauza uscarea acvatic. Se va pstra
2,5% sau craparea containerul ermetic
CAS: 95-63-6 pielii. nchis, ntr-un loc
R 67 Inhalarea uscat i
Component 25- vaporilor poate bine ventilat.A se
50% provoca pastra departe de
CAS: 64742-82-1 somnolenta si orice flacara sau
ameteala. sursa de scantei.
R 51/53 Toxic Fumatul interzis.
pentru A se evita acumularea
organismele de sarcini
acvatice, poate electrostatice.
cauza efecte Vaporii mai grei ca
nefavorabile pe aerul si in amestec cu
termen lung aerul se pot forma
asupra mediului amestecuri explozive.
acvatic.
DOWANOL DPM - 0,6 t - Ob.1 si
(METOXIDIPROP Aii, Ob.202 si Ob.103-
ANOL, 1/ In rezervor Ob.1 si
ARCOSOLV DPM) in butoi metalic cu
CAS:34592-94-8 buson.
REACH: 01- Se va pstra
2119450011-60- containerul ermetic
0000 nchis, ntr-un loc
uscat i
bine ventilat.
DOWANOL PNB R36/38 Iritant 1,4 t H315 Provoac iritarea Aii, Ob.202 si Ob.103-
CAS: 5131-66-8 pentru ochi i pielii. 1/ in butoi metalic cu
pentru piele. H319 Provoac o iritare buson
grav a ochilor.
DOWANOL DPNB - 8,2 t - Aii, Ob.202 si Ob.103-
(dipropilenglicol n- 1/ in butoi metalic cu
butileter) buson
CAS: 29911-28-2
REACH: 01-
2119451543-42
DPW 180 WATER - 0 - Ob. 103-4/ canistre
BRIGHT RED Se va pstra
CAS: nu este containerul ermetic
notificat nchis, ntr-un loc
uscat i
bine ventilat.
Tdepozitare=+1025
C
DPW 330 - 0 - Ob. 103-4/ canistre
YELLOW Tdepozitare=+1025
CAS: nu este C
notificat
DPW 360 BLACK - 0,036 t - Ob. 103-4/ canistre
CAS: nu este Tdepozitare=+1025
notificat C

110
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)52
(Fraze R)51 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
DPW 380 RED - 0,01 t - Ob. 103-4/ canistre
CAS: nu este Tdepozitare=+1025
notificat C

DPW 350 - 0, 09 t - Ob. 103-4/ canistre


WALNUT Tdepozitare=+1025
CAS: nu este C
notificat
DPW320 - 0 - Ob. 103-4/ canistre
ORANGE CONC. Tdepozitare=+1025
WATER BASED C
COLOUR
CAS: nu este
notificat
DYNASYLAN XAR R 11 Foarte 0,780 t H225: Lichid i vapori Aii, Ob.202 si Ob.103-
Component>20% inflamabil. foarte inflamabili. 1/in butoi metalic cu
CAS:67-63-0 R 36 Iritant H319: Provoaca o iritare buson
pentru ochi. grava a ochilor Se va pstra ntr-un
Component=4% R 67 Inhalarea H336: Poate provoca loc uscat i
CAS: 78-10-4 vaporilor poate sonolenta si ameteala bine ventilat.
provoca A se proteja de
somnolenta si umiditate.
ameteala.
EBECRYL 6040 R 43 Poate 10 t H317 Poate provoca Aii, Ob.103-1 si
Component=20- cauza o iritare reactii alergice cutanate Ob.103-4
30% prin contact cu Pastrati recipientul
CAS:52408-84-1 pielea. EUH208 Conine inchis in loc racoros.
REACH: 01- R 53 Poate metoxipropanol. Poate A nu se depasi 60C.
2119487948-12 provoca efecte provoca o reacie T depozitare=4-30C
Component<0,25 adverse pe alergic.
% termen lung EUH208 Conine
CAS: 57472-68-1 asupra mediului dipropilenglicol diacrilat.
REACH: 01- acvatic.
Poate provoca o reacie
2119484629-21
alergic.
Component=70-
80%
CAS: 55818-57-0
REACH:01-
2119490020-23
Component<0,13
%
CAS: 150-76-5
EMADOX A4 - 0,02 t - Aii, Ob. 103-1/ in butoi
CAS: nu este metalic cu buson
notificat Se va pstra ntr-un
loc uscat i
bine ventilat.
T depozitare>0C

51
52

111
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)54
(Fraze R)53 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
EPIDIAN 115 R 10 24,5 t H226: lichid si vapori Ob.9, Ob.103-3,
Component=70- Inflamabil. inflamabili Ob.202/ Rezervor
80% R 20/21 Nociv H315: Provoaca iritarea Ob.9
CAS: 25068-38-6 prin inhalare si in pielii Butoaie metalice
contact cu H317 Poate provoca Pastrati recipientul
Component=20- pielea. reactii alergice cutanate inchis in loc racoros.
30% R 43 Poate H319: Provoaca o iritare A nu se depasi 60C.
CAS: 1330-20-7 cauza o iritare grava a ochilor T depozitare=4-25C
prin contact cu H 373- poate produce
pielea. leziuni organelor dupa
R 36/38 Iritant expunere prelungita sau
pentru ochi si repetata
pentru piele

EPIKOTE 828 R 51/53 Toxic 0,49 H411 Toxic pentru mediul Aii, Ob.202 si Ob.103-
(Echivalent pentru acvatic cu efecte pe 1/ in butoi metalic cu
DER331) organismele termen lung. buson
CAS: 25068-38-6 acvatice, poate H317 Poate provoca Pastrati recipientul
REACH: 01- cauza efecte reactii alergice cutanate inchis in loc racoros
2119456619-26- nefavorabile pe H315: Provoaca iritarea C
0002 termen lung pielii
asupra mediului H319: Provoaca o iritare
acvatic. grava a ochilor
R 43 Poate
cauza o iritare
prin contact cu
pielea.
R 36/38 Iritant
pentru ochi si
pentru piele
EPIKOTE 240 R 51/53 Toxic 0,15 t H315 Provoaca iritarea Aii, Ob.103-1/ in butoi
Component=50- pentru pielii. metalic cu buson
70% organismele H317 Poate provoca o Se va pastra intr-un
CAS: 25068-38-6 acvatice, poate reactie alergica a pielii. loc uscat. A se pastra
cauza efecte H319 Provoaca o iritare ambalajul inchis
Component=20- nefavorabile pe grava a ochilor. ermetic.
30% termen lung H411 Toxic pentru mediul
CAS: 9003-36-5 asupra mediului acvatic cu efecte pe
acvatic. termen lung.
Component=12,5- R 43 Poate
15% cauza o iritare
CAS: 68609-97-2 prin contact cu
pielea.
R 36/38 Iritant
pentru ochi si
pentru piele
EVERSORB 93 R 50/53 Foarte 0 H317 Poate provoca Aii, Ob. 103-3 si
CAS: 41556-26-7 toxic pentru reactii alergice cutanate Ob.103-1/ canistra
REACH: 05- organismele H410 Foarte toxic pentru Se va pastra intr-un
2116310441-64- acvatice, poate mediul acvatic cu efecte loc uscat si ventilat.
0000 cauza efecte pe termen lung.
nefavorabile pe
termen lung
asupra mediului
acvatic.
R 43 Poate
cauza o iritare
prin contact cu
pielea.

53
54

112
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)56
(Fraze R)55 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
FAST BLUE BGS - 0,1 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.22-
2/ saci dispusi pe
paleti
FAST GREEN G-Y - 0,062 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.22-
2/ saci dispusi pe
paleti
FAST RED BBM - 0,5 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.22-
2/ saci dispusi pe
paleti
FAST YELLOW - 0,2 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.22-
5G 2/ saci dispusi pe
paleti
FIBRE NATURALE - 0,016 t - Aii, Ob.22-2/ saci
MS 600 dispusi pe paleti
CAS: nu
esteclasificat
FINNTALC M40 - 0,067 t - Aii, Ob.22-2/ saci
SQ dispusi pe paleti
Component=96%
CAS: 1407-96-6
Componenti <4%
CAS: 1318-59-8
CAS:16389-88-1
CAS:13717-00-5
FOAMSTAR A38 - 0,5 t - Aii, Ob.202 si Ob.103-
CAS: nu este 1
clasificat A nu se depasi 40C.
A nu se depozitata
sub 5C
T depozitare=5-40C
FOAMSTAR ST - 0,4 t - Aii, Ob.202 si Ob.103-
2438 1
CAS: nu este A nu se depasi 40C.
clasificat A nu se depozitata
sub 5C
T depozitare=5-40C
FUID AK 300 000 - 0,02 - Aii, Ob. 103-1/ In
butoaie cu buson
Se va pastra intr-un
loc uscat, ventilat.
GLICERINA - 2,4 t - Aii, Ob. 103-2/ in
FARMACEUTICA/ containere
ALIM Produsele vor fi
CAS: 56-81-5 depozitate in spatii
acoperite, la rece.
HELIOGEN BLAU - 0,7 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
L6905F dispusi pe paleti
Component=5-7% Produsele vor fi
CAS:28654-73-1 depozitate in spatii
REACH:01- acoperite, la rece.
2119971074-38
HELIOGEN - 0,4t - Aii, Ob. 103-4/ saci
GREEN L8730 dispusi pe paleti
Produsele vor fi
depozitate in spatii
acoperite, la rece.
HELIOGEN BLAU 0,3 t Aii, Ob. 103-4/ saci
7085 dispusi pe paleti

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)58
55
56

113
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
(Fraze R)57 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
HEUCORIN RZ R 52/53 Nociv 0,8 t Aii, Ob. 22-2/ saci
Component=50% pentru dispusi pe paleti
CAS: 1314-13-2 organismele Produsele vor fi
acvatice, poate depozitate in spatii
cauza efecte acoperite, la rece.
nefavorabile pe Pastrati produsul in
termen lung ambalajele originale.
asupra mediului Se va pastra intr-un
acvatic. loc uscat.
HIDROXID DE R 34 Provoaca 0,15 t H302 Nociv pentru Aii, Ob. 22-1/ saci
LITIU monohidrat arsuri. sanatate la inghitire dispusi pe paleti
CAS: 1310-66-3 R 22 Nociv in H314 Provoac arsuri Produsele vor fi
caz de inghitire. grave ale pielii i lezarea depozitate in spatii
ochilor. acoperite, la rece.
Pastrati produsul in
ambalajele originale.
Se va pastra intr-un
loc uscat.
Nu se va depozita
lng acizi.
HIDROXID DE R 35 - Provoaca 0,1 t H314 Provoac arsuri Aii, Ob. 22-1/ saci
SODIU arsuri grave. grave ale pielii i lezarea dispusi pe paleti
CAS: 1310-73-2 ochilor. Produsele vor fi
REACH: 01- H290: Poate fi coroziv depozitate in spatii
2119457892-27- pentru metale acoperite, la rece.
0065 Pastrati produsul in
ambalajele originale.
Se va pastra intr-un
loc uscat.
HOSTAPERM - 0,04 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
GELB H3G dispusi pe paleti
Se va pstra ntr-un
loc uscat i
bine ventilat.
A se evita acumularea
de sarcini
electrostatice.
In amestec cu aerul
poate forma
amestecuri explozive.
Proprietati fizico-
chimice:
Aspect: pulbere
Culoare: galbena
Miros: inodora
Punct de topire
>350C
HOSTAPERM - 4,3 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
ROSA E-WD dispusi pe paleti

HOSTAPERM R 41 Risc de 0 Aii, Ob. 103-4/ saci


ROT VIOLET leziuni oculare dispusi pe paleti
ER02 grave. Se va pstra ntr-un
Component<2,5% R 52/53 Nociv loc uscat i
57
58

114
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
CAS: 109909-39-9 pentru bine ventilat.
organismele A se evita acumularea
acvatice, poate de sarcini
cauza efecte electrostatice.
nefavorabile pe In amestec cu aerul
termen lung poate forma
asupra mediului amestecuri explozive.
acvatic.
Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)60
(Fraze R)59 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
HYDROPALAT R 22 Nociv in 0,4 t H318 Provoaca leziuni Aii, Ob. 103-1/
1080 caz de inghitire. oculare grave container
Component: 50- R 41 Risc de H302 Nociv pentru Tdepozitare=+1040
70% leziuni oculare sanatate la inghitire C
CAS: 68439-50-9 grave. H 412: Nociv pentru A se feri de
mediul acvatic cu efecte temperaturi >50C
Component=20- pe termen lung Se va pstra ntr-un
25% loc uscat , racoros i
CAS: 146340-15-0 bine ventilat.

IRGACURE 500 R 48/22 - Nociv: 0,1 t H 373- Poate produce Aii, Ob.103-1/Pastrati
Component=50% pericol de leziuni organelor dupa recipientul inchis in
CAS: 119-61-9 afectare expunere prelungita sau loc racoros.
serioasa a repetata A se lua masuri
sanatatii la H411 Toxic pentru mediul impotriva descarcarii
expunere acvatic cu efecte pe sarcinilor
prelungita prin termen lung. electrostatice.
inghitire. A se feri de actiunea
R 51/53 Toxic directa a razelor de
pentru soare.
organismele Stabilitate la stocare:
acvatice, poate Pastrati recipientul la
cauza efecte o temp>>18C.
nefavorabile pe Temp. sub 18C poate
termen lung apare o faza solida.
asupra mediului Produsul prin incalzire
acvatic. revine la normal,
proces reversibil.
IRGACURE 819 R 43 Poate 0,005 t H317 Poate provoca Aii, Ob.103-1/Pastrati
CAS: 162881-26-7 cauza o iritare reactii alergice cutanate recipientul inchis in
prin contact cu H413: poate provoca loc racoros.
pielea. efecte nocive pe termen A se lua masuri
R 53 Poate lung asupra mediului impotriva descarcarii
provoca efecte acvatic sarcinilor
adverse pe electrostatice.
termen lung A se feri de actiunea
asupra mediului directa a razelor de
acvatic. soare.
IRGACURE 1173 R 22 Nociv in 0,7 t H302 Nociv pentru Aii, Ob.103-4/ Pastrati
(fost DAROCUR caz de inghitire. sanatate la inghitire recipientul inchis in
1173) loc racoros.
CAS: 7473-98-5 A se lua masuri
REACH: 01- impotriva descarcarii
2119472306-39- sarcinilor

59
60

115
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
0000 electrostatice.
A se feri de actiunea
directa a razelor de
soare.
IRGALIT BLUE PG - 0 - Aii, Ob.103-4/ saci
dispusi pe paleti
Pastrati recipientul
inchis in loc uscat,
racoros, ferit de
actiunea directa a
razelor de soare..
A se lua masuri
impotriva formarii
prafului si descarcarii
sarcinilor
electrostatice.

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)62
(Fraze R)61 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
IRGAZIN RED L - 0,06 t - Aii, Ob.103-4/ saci
3670HD dispusi pe paleti
CAS: 84632-65-5 Pastrati recipientul
REACH: 01- inchis in loc uscat,
2119937937-20- racoros, ferit de
0000 actiunea directa a
razelor de soare..
A se lua masuri
impotriva formarii
prafului si descarcarii
sarcinilor
electrostatice.
IRGAZIN - 0,04 t - Aii, Ob.103-4/ saci
ORANGE 2990 dispusi pe paleti
HD Pastrati recipientul
CAS: 13772-29-7 inchis in loc uscat,
racoros, ferit de
actiunea directa a
razelor de soare..
A se lua masuri
impotriva formarii
prafului si descarcarii
sarcinilor
electrostatice.
IRGAZIN RED - 0,007 t - Aii, Ob.103-4/ saci
DPP BOX dispusi pe paleti
Pastrati recipientul
inchis in loc uscat,
racoros, ferit de
actiunea directa a
razelor de soare.
IRON OXIDE RED - 1t - Aii, Ob.103-4/ saci
C130 BM dispusi pe paleti

61
62

116
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
IRON OXIDE RED - 0,7 t - Aii, Ob.103-4/ saci
130 A-WUHAN dispusi pe paleti
CAS: 1309-37-1 Pastrati produsul in
loc uscat.
IRON OXIDE - 0,03 t - Aii, Ob. 103-4 si Ob.
YELLOW 920- 22-1 /saci dispusi pe
WUHAN paleti.
CAS: 20344-49-4 Pastrati produsul in
loc uscat.
IRON OXIDE - 0,4 t - Aii, Ob. 103-4 si Ob.
YELLOW C920M 22-1 /saci dispusi pe
CAS: 20344-49-4 paleti.
Pastrati produsul in
loc uscat.
IRON OXIDE RED - 0 - Aii, Ob. 103-4 si Ob.
130BM 22-1 /saci dispusi pe
CAS: 1309-37-1 paleti.
Pastrati produsul
inchis, in loc uscat si
bine ventilat.
IRON OXIDE - 0,03 t - Aii, Ob. 103-4 si Ob.
YELLOW 313 22-1 /saci dispusi pe
CAS: 20344-49-4 paleti.
Pastrati produsul
inchis, in loc uscat si
bine ventilat.

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)64
(Fraze R)63 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
IRON OXIDE - 0 - Aii, Ob. 103-4 si Ob.
YELLOW 920 22-1 /saci dispusi pe
CAS: 20344-49-4 paleti.
Pastrati produsul
inchis, in loc uscat si
bine ventilat.
JONCRYL WAX - 0,6 t - Aii, Ob. 103-1/ in butoi
35 plastic cu buson
Pastrati produsul
inchis, in loc uscat si
bine ventilat.
Tdepozitare=+1025
C
A se feri de
temperaturi<0C
Produsul de
deterioreaza la
temperaturi mici.
JONCRYL 8224 - 41, 2 t - Aii, In maturator sectia
Compus<0,1% VIA/
CAS: 1336-21-6 In maturator Ob.10
REACH: 01- VIA (rezervor).
2119488876-14 Tdepozitare=
+1025C

63
64

117
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
Pastrati recipientul
inchis in loc uscat,
racoros, ferit de
actiunea directa a
razelor de soare..
A se lua masuri
impotriva formarii
prafului si descarcarii
sarcinilor
electrostatice.
KENALAKE BLUE - 0,1 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
2BG dispusi pe paleti
Pastrati produsul in
loc uscat, racoros.
KENALAKE - 0,06 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
GREEN GBX dispusi pe paleti
Pastrati produsul in
loc uscat, racoros, in
spatii bine ventilate.
KENALAKE - 0,137 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
ORANGE RLO dispusi pe paleti
Pastrati produsul in
loc uscat, racoros, in
spatii bine ventilate.
KENALAKE - 0,54 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
RUBINE TONER 2 dispusi pe paleti
BG Pastrati produsul in
loc uscat, racoros, in
spatii bine ventilate.
KENALAKE - 0,19 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
YELLOW 2 GO dispusi pe paleti
Pastrati produsul in
loc uscat, racoros, in
spatii bine ventilate.

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)66
(Fraze R)65 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
KEMSURF ESD R 36 Iritant 0,5 t H319: Provoaca o iritare Aii, Ob. 22-1/ in butoi
Component=20- pentru ochi. grava a ochilor metalic cu buson
35% R 38 Iritant H315: Provoaca iritarea Tdepozitare= 040C
CAS: 68585-34-2 pentru piele. pielii Pastrati recipientul
inchis in loc uscat,
Component<0,1% racoros, ventilat.
CAS: 26172-55-4/
2682-20-4
KORRODUR R 10 0 H314 Provoac arsuri Aii, Ob. 202 si Ob.
(8032) Inflamabil. grave ale pielii i lezarea 103-1/ in butoi metalic
Component=15- R 41 Risc de ochilor. cu buson
20% leziuni oculare H336: Poate provoca Pastrati recipientul
CAS:67-63-0 grave. sonolenta si ameteala inchis in loc uscat,
R 38 Iritant racoros, ferit de

65
66

118
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
Component=5- pentru piele. actiunea directa a
15% R 67 Inhalarea razelor de soare.
CAS:123-86-4 vaporilor poate A se feri de
provoca temperaturi<0C
Component=5- somnolenta si A se lua masuri
15% ameteala. impotriva descarcarii
CAS:78-83-1 sarcinilor
REACH: 01- electrostatice.
2119484609-23 Vapori mai grei ca
aerul, care in amestec
Component=5- cu aerul pot fi
15% explozivi.
CAS:107-98-2
REACH: 01-
2119457435-35

Component=5-
15%
CAS:64742-82-1

Component<0,1%
CAS:6008-20-6

Component=5-
15%
CAS:1623-15-0
LANSPEC R 41 Risc de 0,5 t H318 Provoaca leziuni Aii, Ob. 103-4/ in butoi
EMP208 leziuni oculare oculare grave metalic cu buson
grave. H302 Nociv pentru Pastrati recipientul
CAS: 78330-21-9 R 22 Nociv in sanatate la inghitire inchis in loc racoros,
caz de inghitire. in spatii bine ventilate.
Temperatura =5-40C

La temp>70C- se
modifica ireversibil.
LECITINA - 0,400 - Aii, Ob. 202 si Ob.
IMPORT 103-1/ butoaie
CAS: 8002-43-5 Tdepozitare=
+1025C
Pastrati produsul in
loc uscat, racoros, in
spatii bine ventilate.

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)68
(Fraze R)67 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
LAROMER R 38 Iritant 1t H318 Provoac leziuni Aii, Ob.103-1/ Pastrati
DPGDA pentru piele. oculare grave. recipientul inchis in
Component<100% R 41 Risc de H315 Provoac iritarea loc racoros, in spatii
CAS: 57472-68-1 leziuni oculare pielii. bine ventilate.
REACH: 01- grave. H317 Poate provoca o Temp.<35C

67
68

119
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
2119484629-21- R 43 Poate reacie alergic a pielii. A se lua masuri
0000 cauza o iritare impotriva descarcarii
prin contact cu sarcinilor
Component<0,2% pielea. electrostatice.
CAS: 110-82-7 A se feri de actiunea
caldurii si actiunii
directa a razelor de
soare.
LUCIRIN TPO-L R 52/53 Nociv 0,008 t H 412: Nociv pentru Aii, Ob. 103-1/ in butoi
CAS: 84434-11-7 pentru mediul acvatic cu efecte metalic cu buson
organismele pe termen lung Pastrati produsul in
acvatice, poate ambalajul original,
cauza efecte inchis in loc racoros,
nefavorabile pe in spatii bine ventilate.
termen lung A se lua masuri
asupra mediului impotriva descarcarii
acvatic. sarcinilor
electrostatice.
Nu se stinge cu jet de
apa.
LUTONAL M-40- - 0,664 - Aii, Ob. 103-1/ in butoi
70% metalic cu buson

LUWIPAL 012 R 10 0,17 t H319 Provoac o iritaie Aii, Ob. 202 si Ob.
Component= 22 % Inflamabil. grav a ochilor. 103-1/in butoi metalic
CAS: 71-36-3 R 21 Nociv in H315 Provoac iritarea cu buson
REACH: 01- contact cu pielii.
2119484630-38 pielea. H312 Nociv n contact cu Pastrati produsul in
R 36/37/38 - pielea. ambalajul original,
Component<= 0,5 Iritant pentru H226 Lichid sau vapori inchis in loc racoros,
% ochi, sistemul inflamabili. in spatii bine aerisite
CAS: 50-00-0 respirator si H336 Poate provoca si ventilate.
REACH: 01- pentru piele. somnolen sau ameeal. A se lua masuri
2119488953-20 R 67 Inhalarea H335 Poate provoca impotriva descarcarii
vaporilor poate iritarea cilor respiratorii. sarcinilor
Component= 15 % provoca electrostatice.
CAS: 95-47-6 somnolenta si
REACH: 01- ameteala.
2119485822-30
LUWIPAL 073 - 0,418 t - Aii, Ob. 202 si Ob.
Component<0,3% 103-1/ in butoi metalic
CAS: 67-56-1 cu buson
REACH: 01- Tdepozitare=+1025
2119433307-44 C
Pastrati produsul in
Component<0,5% ambalajul original,
CAS: 50-00-0 inchis in loc racoros,
REACH: 01- in spatii bine aerisite
2119488953-20 si ventilate.
A se feri de inghet,
t<0C.

Principalele
Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
materii compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)70
prime (Fraze R)69 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
/utilizari r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
LOXANOL PL - 5,5 t - Aii, Ob. 202 si Ob.
5837 103-1/ in butoi metalic

120
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
materii compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
prime (Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
/utilizari r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
cu buson
Tdepozitare<40C
Pastrati produsul in
ambalajul original,
inchis in loc racoros,
in spatii bine aerisite
si ventilate.
A se lua masuri
impotriva descarcarii
sarcinilor
electrostatice.
MAPRENAL R 10 0,665 t H226: lichid si vapori Aii, Ob. 103-1/
MF 514/60 IB Inflamabil. inflamabili canistra
inlocuit cu R 37/38 Iritant H301: Toxic n caz de Tdepozitare=
pentru sistemul nghiire +1025C
MAPRENAL respirator si H302 Nociv pentru Pastrati recipientul
MF 517/60IB pentru piele. sanatate la inghitire inchis. Folositi
R 40 Posibil H311: Toxic n contact cu produsul
Component=3 efect cancerigen pielea numai in incaperi cu
5-40% - dovezi H314 Provoac arsuri ventilatie
CAS: 78-83-1 insuficiente. grave ale pielii i lezarea corespunzatoare.
REACH: 01- R 41 Risc de ochilor. Pastrati recipientul
2119484609- leziuni oculare H315: Provoaca iritarea ermetic inchis, in
23 grave. pielii spatii racoroase si
R 43 Poate H317 Poate provoca bine ventilate. Pastrati
Component=1, cauza o iritare reactii alergice cutanate produsul in recipientul
5<2% prin contact cu H318 Provoaca leziuni original. Depozitati
CAS: 71-36-3 pielea. oculare grave produsul departe de
REACH: 01- R 67 Inhalarea H331: Toxic n caz de orice sursa de caldura
2119484630- vaporilor poate inhalare. si materiale
38 provoca H335: Poate provoca incompatibile cum ar fi
somnolenta si iritarea cailor respiratorii acizii.
Component=1, ameteala. H336: Poate provoca
5<2% sonolenta si ameteala
CAS: 50-00-0 H351-suspect a cauza
REACH: 01- cancer
2119488953-
20
MERGAL 759 R22: Nociv prin 0,26 t H318 - Provoac leziuni Aii, Ob. 202 si Ob.
nghiire. oculare grave 103-1/ in butoi metalic
Component=25- R41: Risc de H315 - Provoac iritarea cu buson
50% leziuni oculare pielii Tdepozitare<40C
CAS: 6440-58-0 grave. H317 - Poate provoca o Pastrati produsul in
REACH: 01- R43: Poate reactie alergica a pielii ambalajul original,
2119976015-37- provoca H335 - Poate provoca inchis in loc racoros,
xxxx sensibilizare n iritarea cilor respiratorii in spatii bine aerisite
contact cu si ventilate.
Component=10- pielea. A se lua masuri
25% impotriva descarcarii
CAS: 2634-33-5 sarcinilor
electrostatice.

69
70

121
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)72
(Fraze R)71 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
METACRILAT DE R 36/37/38 - 8,500 t H315 Provoac iritarea Aii, Ob. 202 / in butoi
CICLOHEXIL Iritant pentru pielii. metalic cu buson
CAS: 101-43-9 ochi, sistemul H317 Poate provoca o A se feri de actiunea
REACH: 01- respirator si reacie alergic a pielii directa a razelor de
21194846667-21- pentru piele. H319 Provoac o iritaie soare.
0000 R 43 Poate grav a ochilor Pastrati produsul in
cauza o iritare H335 Poate provoca ambalajul original,
prin contact cu iritarea cilor respiratorii. inchis in loc racoros,
pielea. in spatii bine aerisite
si ventilate.
A se lua masuri
impotriva descarcarii
sarcinilor
electrostatice.
Vaporii in amestec cu
aerul poate forma
amestecuri
explozibile.
METACRILAT DE R 10 13,14 t H226: lichid si vapori Aii, Ob. 202/ in butoi
IZO-BUTIL Inflamabil. inflamabili metalic cu buson
CAS: 97-86-9 R 36/37/38 - H315 Provoac iritarea A se feri de actiunea
REACH: 01- Iritant pentru pielii. directa a razelor de
2119488331-38- ochi, sistemul H317 Poate provoca o soare.
0000 respirator si reacie alergic a pielii Tdepozitare<30C
pentru piele. H335 Poate provoca Pastrati produsul in
R 43 Poate iritarea cilor respiratorii. ambalajul original,
cauza o iritare inchis in loc racoros,
prin contact cu in spatii bine aerisite
pielea. si ventilate.
R 50 Foarte A se lua masuri
toxic pentru impotriva descarcarii
organismele sarcinilor
acvatice. electrostatice.
METACRILAT DE R 11 Foarte 14,82 t H225: Lichid i vapori Aii, Ob. 202/ in butoi
METIL inflamabil. foarte inflamabili. metalic cu buson
CAS: 80-62-6 R 37/38 Iritant H315 Provoac iritarea A se feri de actiunea
REACH: 01- pentru sistemul pielii. directa a razelor de
2119452498-28- respirator si H317 Poate provoca o soare.
0000, 01- pentru piele. reacie alergic a pielii Vaporii in amestec cu
R 43 Poate H335 Poate provoca aerul poate forma
2119452498-28-
cauza o iritare iritarea cilor respiratorii. amestecuri
0025, 01- prin contact cu explozibile.
2119452498-28- pielea. Tdepozitare<30C
0028 Pastrati produsul in
ambalajul original,
inchis in loc racoros,
in spatii bine aerisite
si ventilate.
Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)74
(Fraze R)73 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
METAMARE 2281 R 10 0,02 t R 50/53 Foarte toxic Aii, Ob. 103-3 si Ob.
CAS: Inflamabil. pentru organismele 103-1/ in butoi metalic

71
72
73
74

122
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
28159-98-0 R 43 Poate acvatice, poate cauza cu buson
64742-95-6 cauza o iritare efecte nefavorabile pe A nu se lsa s
95-63-6 prin contact cu termen lung asupra ptrund n canalizare
1330-20-7 pielea. mediului acvatic.
98-82-8 R 65 Nociv:
poate provoca
afectiuni
pulmonare in caz
de inghitire.
R 50/53 Foarte
toxic pentru
organismele
acvatice, poate
cauza efecte
nefavorabile pe
termen lung
asupra mediului
acvatic.
METILETILCETO R 11 Foarte 0,8 t H225 Lichid i vapori Aii, Ob. 202 si Ob.
NA inflamabil. foarte inflamabili. 103-1/ in butoi metalic
CAS: : 78-93-3 R 36 Iritant H319 Provoac o iritare cu buson
REACH: 01- pentru ochi. grav a ochilor. Se va pstra ermetic
2119457290-43- R 66 H336 Poate provoca nchis, ntr-un loc
0001 Expunerea somnolen sau ameeal uscat, rece i bine
repetata poate ventilat.
cauza uscarea EUH066 Expunerea A nu se lsa s
sau craparea repetat poate provoca ptrund n canalizare
pielii. uscarea sau crparea (pericol de explozie).
R 67 Inhalarea pielii. Se va folosi numai
vaporilor poate echipament
provoca antideflagrant.
somnolenta si Se vor lua msuri de
ameteala. precauie mpotriva
descrcrilor statice.
Vaporii pot forma
amestecuri explozive
cu aerul.
METILETILCETOX R 21 Nociv in 0,53 t H312 Nociv n contact cu Aii, Ob. 202 si Ob.
IMA contact cu pielea. 103-1/ in butoi metalic
CAS: 96-29-7 pielea. H318 Provoac leziuni cu buson
REACH: 01- R 40 Posibil oculare grave.
2119539477-28- efect cancerigen H317 Poate provoca o Pastrati produsul in
XXXX - dovezi reacie alergic a pielii. ambalajul original,
insuficiente. H351 Susceptibil de a inchis in loc racoros,
R 41 Risc de provoca cancer. in spatii bine aerisite
leziuni oculare si ventilate.
grave. A se lua masuri
R 43 Poate impotriva descarcarii
cauza o iritare sarcinilor
prin contact cu electrostatice.
pielea.
METILPROPILEN R 10 0,268 t H226 Lichid si vapori Ob. 202 si Ob. 103-1/
GLICOL Inflamabil. inflamabili. in butoi metalic cu
(METOXIPROPAN R 67 Inhalarea H336: Poate provoca buson
OL) vaporilor poate sonolenta si ameteala Se vor lua msuri de
provoca prevenire a formrii
Component<95,5 somnolenta si de sarcini
% ameteala. electrostatice. Se va
CAS: 107-98-2 ndeprta orice surs
REACH: 01- de aprindere.
2119457435-35- Pstrai ambalajul
0000 nchis ermetic, ntr-un
loc rcoros. Se va
Component<0,5% pstra ntr-un loc
CAS: 1589-47-5 uscat. Se va ine la

123
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
REACH: 01- distan de sursele de
2119752454-37- cldur i foc. Se va
XXXX depozita n
containerul original.

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)76
(Fraze R)75 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
METOXIPROPILA R 10 7t H226 Lichid si vapori Aii, Ob. 202 si Ob.
CETAT Inflamabil. inflamabili. 103-1/ in butoi metalic
Component=98- R 61 Poate H360D Poate dauna cu buson
100% provoca efecte fatului. Se vor lua msuri de
CAS: 108-65-6 nefaste asupra prevenire a formrii
REACH: 01- copilului(foetus) de sarcini
2119475791-29- in timpul sarcinii. electrostatice. Se va
0000 ndeprta orice surs
de aprindere.
Component=0,5- Pstrai ambalajul
1% nchis ermetic, ntr-un
CAS: 70657-70-4 loc rcoros. Se va
pstra ntr-un loc
uscat.
MICRONOX R01 - 8,48 t H 373- poate produce Aii, Ob. 22-3/ saci
Component=74- leziuni organelor dupa dispusi pe paleti
94% expunere prelungita sau
CAS: 1317-60-8 repetata
REACH: 01-
2119457614-35-
0064
Component<11%
CAS: 16389-88-1
Component<10%
CAS: 12001-26-2
Component<4%
CAS: 14808-60-7
Component<1%
CAS: 999999-99-4
MOWITAL B 30 - 0,585 t - Aii, Ob. 22-2/ saci
HH dispusi pe paleti
CAS: 68648-78-2
MPW100 - 0 - Aii, Ob.103-4/
NEUTRAL WATER Canistre
Component=0,9- Pstrai ambalajul
4% nchis ermetic, ntr-un
CAS: 108-01-0 loc rcoros. Se va
pstra ntr-un loc
Component=9- uscat. Se va ine la
20% distan de sursele de
CAS: 107-98-2 cldur i foc. Se va
depozita n
containerul original.

75
76

124
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
MTH091 GREEN R 10 0,003 t - Aii, Ob.103-4/
091 Inflamabil. Tdepozitare=+1025
CONCENTRATE R 67 Inhalarea C
vaporilor poate Pstrai ambalajul
Component=9- provoca nchis ermetic, ntr-un
20% somnolenta si loc rcoros. Se va
CAS: 73378-63-9 ameteala. pstra ntr-un loc
uscat. Se va ine la
Component=79- distan de sursele de
90% cldur i foc. Se va
CAS: 107-98-2 depozita n
REACH: 01- containerul original.
21199457435-35-
0000

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)78
(Fraze R)77 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
MTH 80 R 10 0,025 t H226: lichid si vapori Aii, Ob.103-4/
BORDEAUX 80 Inflamabil. inflamabili Tdepozitare=+1025
CONC. R 67 Inhalarea H319: Provoaca o iritare C
Component=69- vaporilor poate grava a ochilor Pstrai ambalajul
80% provoca H336: Poate provoca nchis ermetic, ntr-un
CAS: 107-98-2 somnolenta si sonolenta si ameteala loc rcoros. Se va
REACH: 01- ameteala. pstra ntr-un loc
21199457435-35- uscat. Se va ine la
0000 distan de sursele de
cldur i foc. Se va
Component=9- depozita n
20% containerul original.
CAS: 640829-3

Component=4,9-
10%
CAS: 34590-94-8
REACH: 01-
2119450011-60
MTH107CK BLUE R 10 0 H226: lichid si vapori Aii, Ob.103-4/
107 Inflamabil. inflamabili Tdepozitare=+1025
CONCENTRATE R 36 Iritant H319: Provoaca o iritare C
pentru ochi. grava a ochilor Pstrai ambalajul
Component=19- R 67 Inhalarea H336: Poate provoca nchis ermetic, ntr-un
20% vaporilor poate sonolenta si ameteala loc rcoros. Se va
CAS: 107-98-2 provoca pstra ntr-un loc
REACH: 01- somnolenta si uscat. Se va ine la
21199457435-35- ameteala. distan de sursele de
0000 cldur i foc. Se va
depozita n
Component=49- containerul original.
60%
CAS: 111-90-0

77
78

125
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
Component=2-
20%
CAS: 67827-60-5
MTH108 BLUE R 10 0,02 H226: lichid si vapori Aii, Ob.103-4/
108 Inflamabil. inflamabili Tdepozitare=+1025
CONCENTRATE R 67 Inhalarea H319: Provoaca o iritare C
Component=69- vaporilor poate grava a ochilor Pstrai ambalajul
80% provoca H336: Poate provoca nchis ermetic, ntr-un
CAS: 107-98-2 somnolenta si sonolenta si ameteala loc rcoros. Se va
REACH: 01- ameteala. H 412: Nociv pentru pstra ntr-un loc
21199457435-35- mediul acvatic cu efecte uscat. Se va ine la
0000 pe termen lung distan de sursele de
Component=9- cldur i foc. Se va
20% depozita n
CAS: 90294-39-6 containerul original.
Component=4,9-
10%
CAS: 34590-94-8
REACH: 01-
2119450011-60
Component=3,9-
7%
CAS: 97-99-4

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)80
(Fraze R)79 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
MTH115 YELLOW R 10 0,003 H226: lichid si vapori Aii, Ob.103-4/
115 Inflamabil. inflamabili Tdepozitare=+1025
CONCENTRATE R 36 Iritant H319: Provoaca o iritare C
pentru ochi. grava a ochilor Pstrai ambalajul
Component=49- R 67 Inhalarea H336: Poate provoca nchis ermetic, ntr-un
60% vaporilor poate sonolenta si ameteala loc rcoros. Se va
CAS: 107-98-2 provoca pstra ntr-un loc
REACH: 01- somnolenta si uscat. Se va ine la
21199457435-35- ameteala. distan de sursele de
0000 cldur i foc. Se va
depozita n
Component=29- containerul original.
40%
CAS: 97-99-4
MOTORINA R11 Foarte 3t H304 Poate fi mortal n Aii, Ob. 11/ Rezervor
inflamabil. caz de nghiire i de suprateran Ob11.
Component <95% R20 Nociv prin ptrundere n cile Recipientele mobile
CAS: 68334-30-5 inhalare respiratorii. vor fi pstrate nchise
REACH: 01- R23/24/25 Toxic H315 Provoac iritarea etan i ntr-un loc
2119484664-27- prin inhalare, n pielii. bine ventilat.
0165 contact cu pielea H332 Nociv n caz de Este permis numai
i prin nghiire. inhalare. utilizarea unor
Component , R38 Iritant H351 Susceptibil de a recipiente staionare

79
80

126
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
0,014% pentru piele provoca cancer (piele). autorizate.
CAS: 67-56-1 R39/23/24/25 H373 Poate provoca Toate rezervoarele i
REACH: 01- Toxic: pericol de leziuni ale organelor echipamentele se vor
2119433307-44 efecte (timus, ficat, mduv lega la centura de
ireversibile foarte osoas) in caz de mpmntare.
grave prin expunere Curarea,
inhalare, n prelungit sau repetat. inspectarea i
contact cu pielea H411 Toxic pentru mediul ntreinerea structurii
i prin acvatic cu efecte pe interne a
nghiire. termen lung. rezervoarelor de
R51/53 Toxic depozitare trebuie
pentru efectuate doar de
organismele personal calificat i
acvatice, poate echipat
provoca efecte corespunztor.
adverse pe
termen lung
asupra
mediului acvatic
R65 Nociv:
poate provoca
afeciuni
pulmonare n
caz de nghiire
NANOBYK 3650 R 10 0,010 t H226: lichid si vapori Aii, Ob. 103-3 si Ob.
Inflamabil. inflamabili 103-1/ in butoi metalic
Component=0,1- cu buson
0,25% Pstrai ambalajul
CAS: 70657-70-4 nchis ermetic, ntr-un
loc rcoros. Se va
Component =30- pstra ntr-un loc
50% uscat. Se va ine la
CAS: 108-65-6 distan de sursele de
cldur i foc. Se va
Component =10- depozita n
12,5% containerul original.
CAS: 107-98-2

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)82
(Fraze R)81 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin
01.07. deseuri / pe cantitatea stocata?
2015 sol A se vedea
% in aer Sectiunea 8
NATURAL - 0,29 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
BARYTE E5 22-2/
CAS: 7727-43-7
Negru de fum - 4, 032 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
Printex G 22-2/ saci dispusi pe
CAS: 1333-86-4 paleti
Se va pstra ntr-un
loc uscat. Se va ine
la distan de sursele
de cldur i foc.
NEOCRYL B-725 - 21,8 t - Aii, Ob. 22-3/ saci
dispusi pe paleti

81
82

127
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin
01.07. deseuri / pe cantitatea stocata?
2015 sol A se vedea
% in aer Sectiunea 8
A se pstra la loc
uscat i rcoros.

NEOCRYL B-735 - 0 - Aii, Ob. 22-2/ saci


dispusi pe paleti
A se pstra la loc
uscat i rcoros.
Tdepozitare=
+540C
NEOCRYL XK52 - 0 - Aii, Ob. 22-2/ saci
dispusi pe paleti
A se pstra la loc
uscat i rcoros.
Tdepozitare=
+540C
NEOPENTYLGLIC R 41 Risc de 9,595 t H318 Provoaca leziuni Aii, Ob. 22-3/saci
OL leziuni oculare oculare grave. dispusi pe paleti
Component=95- grave. Produsul este
100% higroscopic.
CAS: 126-30-7 A se pstra la loc
REACH: 01- uscat i rcoros.
2119480396-30-
0004
NEXCOAT NX795 - 1t - Aii, Ob. 103-1/
CAS: 25265-77-4 container
REACH: 01- A se pstra la loc
2119441305-48- uscat i rcoros.
0002

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)84
(Fraze R)83 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin
01.07. deseuri / pe cantitatea stocata?
2015 sol A se vedea
% in aer Sectiunea 8
NITROCELULOZA R 11 Foarte 0,74 t H228: Solid inflamabil. Aii, Ob. 204/ In saci ,
E34 inflamabil. nitroceluloza
Component=65- impregnata cu alcool
70% intre 25-35%, pusi in
CAS: 9004-70-0 cutii sau butoaie de
Component=30- carton.
35% Nu se fumeaza. Se
CAS: 64-17-5 evita flacara deschisa.
REACH=01-2119457610- Spatiul de depozitare
83
84

128
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin
01.07. deseuri / pe cantitatea stocata?
2015 sol A se vedea
% in aer Sectiunea 8
43-XXXX trebuie sa fie ventilat
Component=0,6-0,7% suficient.Produsul se
CAS: 141-78-6 pastreaza in
REACH=01-2119475103 ambalajul original, in
- 46-XXXX spatii bine aerisite,
ferite de umiditate si
la temperaturi ce nu
depasesc 300C.
Produsul nu se
depozitaza impreuna
cu: baze, amine si
agenti oxidanti.
Trebuie evitata
uscarea nitrocelulozei.
NITROCELULOZA R 11 Foarte 0,680 t H228: Solid inflamabil. Aii, Ob. 204/ In saci ,
E27 inflamabil. nitroceluloza
Component=65- impregnata cu alcool
70% intre 25-35%, pusi in
CAS: 9004-70-0 cutii sau butoaie de
Component=30- carton.
35% Nu se fumeaza. Se
CAS: 64-17-5 evita flacara deschisa.
REACH=01-2119457610- Spatiul de depozitare
43-XXXX trebuie sa fie ventilat
Component=0,6-0,7% suficient.Produsul se
CAS: 141-78-6 pastreaza in
REACH=01-2119475103 ambalajul original, in
- 46-XXXX spatii bine aerisite,
ferite de umiditate si
la temperaturi ce nu
depasesc 300C.
Produsul nu se
depozitaza impreuna
cu: baze, amine si
agenti oxidanti.
Trebuie evitata
uscarea nitrocelulozei.
Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)86
(Fraze R)85 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin
01.07. deseuri / pe cantitatea stocata?
2015 sol A se vedea
% in aer Sectiunea 8
NITROCELULOZA R 11 Foarte 0,441 t H228: Solid inflamabil. Aii, Ob. 204/ In saci ,
E21 inflamabil. nitroceluloza
Component=65- impregnata cu alcool
70% intre 25-35%, pusi in
CAS: 9004-70-0 cutii sau butoaie de
Component=30- carton.
35% Nu se fumeaza. Se
CAS: 64-17-5 evita flacara deschisa.
REACH=01-2119457610- Spatiul de depozitare
43-XXXX trebuie sa fie ventilat
Component=0,6-0,7% suficient.Produsul se
CAS: 141-78-6 pastreaza in
REACH=01-2119475103 ambalajul original, in
- 46-XXXX spatii bine aerisite,
ferite de umiditate si

85
86

129
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin
01.07. deseuri / pe cantitatea stocata?
2015 sol A se vedea
% in aer Sectiunea 8
la temperaturi ce nu
depasesc 300C.
Produsul nu se
depozitaza impreuna
cu: baze, amine si
agenti oxidanti.
Trebuie evitata
uscarea nitrocelulozei.
NITROCELULOZA R 11 Foarte 0,331 t H228: Solid inflamabil. Aii, Ob. 204/ In saci ,
E9 inflamabil. nitroceluloza
Component=65- impregnata cu alcool
70% intre 25-35%, pusi in
CAS: 9004-70-0 cutii sau butoaie de
Component=30- carton.
35% Nu se fumeaza. Se
CAS: 64-17-5 evita flacara deschisa.
REACH=01-2119457610- Spatiul de depozitare
43-XXXX trebuie sa fie ventilat
Component=0,6-0,7% suficient.Produsul se
CAS: 141-78-6 pastreaza in
REACH=01-2119475103 ambalajul original, in
- 46-XXXX spatii bine aerisite,
ferite de umiditate si
la temperaturi ce nu
depasesc 300C.
Produsul nu se
depozitaza impreuna
cu: baze, amine si
agenti oxidanti.
Trebuie evitata
uscarea nitrocelulozei.
NUODEX ZN 12 R 38 Iritant 0,1 t - Aii, Ob. 103-1/ saci
Component>50% pentru piele. dispusi pe paleti
CAS: 68551-44-0 R 65 Nociv: A se pstra la loc
poate provoca uscat, ventilat i
Component=25- afectiuni rcoros.
50% pulmonare in caz
CAS: 64742-48-9 de inghitire.
R 66
Component<2,5% Expunerea
CAS: 111-90-0 repetata poate
cauza uscarea
sau craparea
pielii.
OCTOAT DE R 10 0 - Aii, Ob. 202 si Ob.
CALCIU 5% Inflamabil. 103-1/ in butoi metalic
R 36 Iritant cu buson
Component>50% pentru ochi. Nu se fumeaza. Se
CAS: 64742-48-9 evita flacara deschisa.
Spatiul de depozitare
Component=7- trebuie sa fie ventilat
10% suficient.
CAS: 11-90-0

130
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)88
(Fraze R)87 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
OCTOAT DE R 10 0 H226 Lichid si vapori Aii, Ob. 202 si Ob.
CALCIU 10% Inflamabil. inflamabili. 103-1/ in butoi metalic
Component=50- R 38 Iritant H304 Poate fi mortal n cu buson
60% pentru piele. caz de nghiire si de Nu se fumeaza. Se
CAS: 64742-88-7 R 65 Nociv: ptrundere n cile evita flacara deschisa.
poate provoca respiratorii. Spatiul de depozitare
Component=40- afectiuni H315 Provoac iritarea trebuie sa fie ventilat
50% pulmonare in caz pielii. suficient.
CAS: 53988-05-9 de inghitire.

OCTOAT DE R 10 0 - Aii, Ob. 202 si Ob.


MANGAN 6% Inflamabil. 103-1/ in butoi metalic
Component=70- R 38 Iritant cu buson
80% pentru piele.
CAS: 15956-58-8 R 65 Nociv:
poate provoca
Component=20- afectiuni
30% pulmonare in caz
CAS: 64742-88-7 de inghitire.
OCTOAT DE R 10 0,611 t H226 Lichid si vapori Aii, Ob. 202 si Ob.
ZIRCONIU 18% Inflamabil. inflamabili. 103-1/ in butoi metalic
Zr 18 HEX-CEM R 38 Iritant H315 Provoac iritarea cu buson
pentru piele. pielii. A se pstra in
Component=55- R 65 Nociv: H304 Poate fi mortal n ambalajele originale,
65% poate provoca caz de nghiire si de la loc uscat, ventilat i
CAS: 22464-99-9 afectiuni ptrundere n cile rcoros.
pulmonare in caz respiratorii. Se vor ndeprta
Component=35- de inghitire. sursele de incendiu -
45% fumatul interzis.
CAS: 64742-88-7 Se vor lua msuri
mpotriva ncrcrii
electrostatice.

OCTOAT DE R 10 Inflamabil 0,795 t H225: Lichid i vapori Aii, Ob. 202 si Ob.
COBALT 10% Co R 43 Poate foarte inflamabili. 103-1/, in butoi
10HEX-CEM cauza o iritare H226: Lichid i vapori metalic cu buson
prin contact cu inflamabili. A se pstra n
Component=50- pielea. H304: Poate fi mortal n ambalajul original,
60% R 65 Nociv: caz de nghiire i de protejat de lumina
CAS: 136-52-7 poate provoca ptrundere n cile direct a soarelui, intr-
afectiuni respiratorii un loc uscat, rcoros
Component=30- pulmonare in caz H314: Provoac arsuri i bine ventilat.
40% de inghitire. grave ale pielii i lezarea Eliminati toate sursele
CAS: 64742-48-9 R 66 ochilor. de aprindere.
Expunerea H315: Provoac iritarea Depozitati separat de
Component=1-2% repetata poate pielii. materiale oxidante.
CAS: 11-84-2 cauza uscarea H317: Poate provoca o
sau craparea reactive alergic a pielii.
Component=1-2% pielii. H318: Provoac leziuni
CAS: 79-09-4 R 50/53 Foarte oculare grave.
toxic pentru H332: Nociv n caz de
Component=0- organismele inhalare.
0,25% acvatice, poate H335: Poate provoca
CAS: 111-65-9 cauza efecte iritarea cilor respiratorii.
nefavorabile pe H336: Poate provoca
termen lung somnolen sau ameeal.
asupra mediului H400: Foarte toxic pentru
acvatic. mediul acvatic.
H410: Foarte toxic pentru
mediul acvatic cu efecte
pe termen lung.
Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?

87
88

131
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)90
(Fraze R)89 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin
01.07. deseuri / pe cantitatea stocata?
2015 sol A se vedea
% in aer Sectiunea 8
OMYACARB 2-VO - 19,5 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
Component<99,5 22-2/ saci dispusi pe
CAS: 1317-65-3 paleti
Depozitati in
Component<1% containere inchise
CAS: 14808-60-7 Pastrati containerul
uscat
Nu depozitati langa
acizi.
OXID DE ZINC R 36/37/38 - 0,278 t H319: Provoaca o iritare Aii, Ob. 22-1 si Ob.
Iritant pentru grava a ochilor 22-2/ saci dispusi pe
Component=5- ochi, sistemul H315: Provoaca iritarea paleti
10% respirator si pielii Depozitati in
CAS: 1336-21-6 pentru piele. H411 Toxic pentru mediul containere inchise
REACH: 01- R 51/53 Toxic acvatic cu efecte pe Pastrati containerul
2119488876-14 pentru termen lung. uscat
organismele H335: Poate provoca A se feri de
Component=5- acvatice, poate iritarea cailor respiratorii temp.<2grade C
15% cauza efecte
CAS: 10361-29-2 nefavorabile pe
termen lung
Component=5- asupra mediului
15% acvatic.
CAS: 1314-13-2
REACH 01-
2119463881-32

OXID ROSU DE - 0,507 t - Aii, Ob. 103-4/ saci


FIER R-5540 dispusi pe paleti
CAS: 1309-37-1 Depozitati in
REACH: 01- containere inchise
2119457614-35 Pastrati containerul
uscat
OXID ROSU DE - 1t - Aii, Ob. 103-4/ saci
FIER 130BM dispusi pe paleti
CAS:1309-37-1 Depozitati in
containere inchise
Pastrati containerul
uscat.
OXID GALBEN DE - 0,438 t - Aii, Ob. 103-4 / saci
FE 920 dispusi pe paleti
CAS: 20344-49-4 Depozitati in
containere inchise
Pastrati containerul
uscat .
OMYACARB 10- - 0,380 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
GU 22-2/ saci dispusi pe
(in epuizare) paleti
CAS: 1317-65-3 Depozitati in
containere in.chise.
Pastrati containerul
uscat .
Nu depozitati langa

89
90

132
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
acizi.
Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)92
(Fraze R)91 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin
01.07. deseuri / pe cantitatea stocata?
2015 sol A se vedea
% in aer Sectiunea 8
OXID CUPROS R 22 Nociv in 0 Aii, Ob. 103-4/ saci
NORDOX caz de inghitire. dispusi pe paleti
R 50/53 Foarte Depozitati in
Component<97% toxic pentru containere inchise.
CAS: 1317-39-1 organismele Pastrati containerul
acvatice, poate uscat.
Component<1% cauza efecte
CAS:1317-38-0 nefavorabile pe
termen lung
asupra mediului
acvatic.
OTA 480 R 36 Iritant 3t - Aii, Ob.103-1 si
Component<99% pentru ochi. Ob.103-4/ Pastrati
CAS: 52408-84-1 R 43 Poate recipientul inchis in
REACH: 01- cauza o iritare loc racoros.
2119487948-12- prin contact cu
0001 pielea. T depozitare=4-40C

Component=0,1-
0,2%
CAS: 52408-84-1
REACH: 01-
2119487948-12-
0001
OXID DE FE - 8,22 t H319: Provoaca o iritare Aii, Ob. 103-4/ saci
MICACEU grava a ochilor dispusi pe paleti
NUBIFER GG H317 Poate provoca Pastrati recipientul
CAS: 1309-37-1 reactii alergice cutanate inchis.

OXID GALBEN DE - 0,056 t - Aii, Ob. 103-4 / saci


FE Y-2022 dispusi pe paleti
CAS: 20344-49-4 A se pstra in
ambalajele originale,
la loc uscat, ventilat.
PALIOGEN ROT L - 0,08 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
3910 dispusi pe paleti
A se pstra in
ambalajele originale,
la loc uscat, ventilat.
PARAFINA - 0,34 t - Aii, Ob. 103-1/ in
CLORURATA 44F butoaie

PARAFORMALDE R 20/22 Nociv 10,385 t H302 Nociv pentru Aii, Ob. 202/ saci
HIDA prin inhalare si sanatate la inghitire dispusi pe paleti
CAS: 30525-89-4 prin inghitire. H332: Nociv in caz de Pulberea la
R 36/37/38 inhalare concentratii in aer de
Iritant pentru H315: Provoaca iritarea 40mg/mc, poate
ochi, sistemul pielii forma amestecuri
respirator si H317 Poate provoca explozibile.
pentru piele. reactii alergice cutanate A se pstra in
R 40 Posibil H318 Provoaca leziuni ambalajele originale,
91
92

133
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
efect cancerigen oculare grave la loc uscat, ventilat.
dovezi H351-suspect a cauza
insuficiente. cancer

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)94
(Fraze R)93 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin
01.07. deseuri / pe cantitatea stocata?
2015 sol A se vedea
% in aer Sectiunea 8
PASTA ALUMINIU R 11 Foarte 1,035 t - Aii, Ob. 202 si Ob. 22-
inflamabil. 2/ in butoaie
(STAPA tip: 4L, R 66 A se feri de actiunea
8NL) Expunerea directa a razelor de
repetata poate soare.
Component= 65- cauza uscarea Locul de depozitare
80% sau craparea are in apropiere
Pudra aluminiu pielii. mijloace de stingere.
A se depozita in
Component=35- ambalaje originale,
20% ferite de caldura,
CAS: 64742-48-9 umiditate, apa.

PE WAX GS-903 - 0 - Aii, b. 22-1/, saci


dispusi pe paleti

PENTAERITRITA - 100,125 t - Aii, Ob. 22-3, Ob.22-1


Component=95- si Ob.202 /saci
100% dispusi pe paleti
CAS: 115-77-5 A se depozita in
ambalaje originale,
ermetic inchise.
PERSULFAT DE R 8 Contactul 0,020 t H272: Poate agrava un Aii, Ob.22-1/saci
POTASIU cu materiale incendiu; oxidant. Se va depozita n
CAS: 7727-21-1 combustibile H302: Nociv n caz de containerul original.
REACH: 01- poate provoca nghiire. A se pstra ambalajul
2119495676-19- incendiu H319: Provoac o iritare nchis ermetic.
xxxx R 22 Nociv in grav a ochilor. Produsul este
caz de inghitire. H335: Poate provoca higroscopic. Se va
R 36/37/38 - iritarea cilor respiratorii. evita formarea de
Iritant pentru H315: Provoac iritarea praf.
ochi, sistemul pielii. Contactul cu materiale
respirator si H334: Poate provoca combustibile poate
pentru piele. simptome de alergie sau provoca incendiu.
R 42/43 Poate astm sau dificulti de A se pstra departe
cauza respiraie n caz de de orice flacr sau
sensibilizare prin inhalare. surs de scntei -
inhalare si in H317: Poate provoca o Fumatul interzis.
contact cu reacie alergic a pielii.
pielea.
PERMANENT - 0, 043 t - Aii, Ob. 103-4/ saci

93
94

134
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin
01.07. deseuri / pe cantitatea stocata?
2015 sol A se vedea
% in aer Sectiunea 8
ORANGE RL-70 dispusi pe paleti
Se va depozita n
CAS: 15793-73-4 containerul original.
Se va evita formarea
de praf.
A se pstra departe
de orice flacr sau
surs de scntei -
Fumatul interzis.
Se vor lua msuri
mpotriva ncrcrii
electrostatice.
PIGMENT - 0,416 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
GREEN7-M7L4, dispusi pe paleti
MALLAK Se va depozita n
CAS:1328-53-6 containerul original.
Se va evita formarea
de praf.
Se vor lua msuri
mpotriva ncrcrii
electrostatice.
Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)96
(Fraze R)95 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
PIGMENT - 0,088 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
ORANGE 34 dispusi pe paleti
CAS:15793-73-4 Se va depozita n
containerul original.
Se va evita formarea
de praf.
Se vor lua msuri
mpotriva ncrcrii
electrostatice.
A se evita contactul
cu acizi.
PIGMENT RED - 0 - Aii, Ob. 103-4/ saci
122 dispusi pe paleti
CAS: 980-26-7 Se va depozita n
containerul original.
Se va evita formarea
de praf.
Se vor lua msuri
mpotriva ncrcrii
electrostatice.
A se evita contactul
cu acizi.
PIGMENT - 0,100 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
VIOLET 23 dispusi pe paleti
CAS: 6358-30-1 Se va depozita n
containerul original, in
spatii ventilate,
racoroase.
Se va evita formarea
de praf.
Se vor lua msuri

95
96

135
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin
01.07. deseuri / pe cantitatea stocata?
2015 sol A se vedea
% in aer Sectiunea 8
mpotriva ncrcrii
electrostatice.
PIGMENT - 0 - Aii, Ob. 103-4/ saci
YELLOW 83 dispusi pe paleti
Se va depozita n
CAS: 5567-15-7 containerul original, in
spatii ventilate,
racoroase.
A se evita contactul cu
acizi.
Se vor lua msuri
mpotriva ncrcrii
electrostatice.
PIGMENT RED - 0,540 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
48:4 BRILLIANT dispusi pe paleti
Se va depozita n
CAS: 5280-66-0 containerul original, in
spatii ventilate,
racoroase.
A se evita contactul cu
substantele oxidante.
Se vor lua msuri
mpotriva ncrcrii
electrostatice.

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)98
(Fraze R)97 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
PIGMENT - 0,023 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
VIOLET dispusi pe paleti
HANGZHOU Se va depozita n
BRILIANT containerul original, in
CAS: 1047-16-1 spatii ventilate,
racoroase.
A se evita contactul cu
substantele oxidante.
Se vor lua msuri
mpotriva ncrcrii
electrostatice.
PIGMENT - 0,042 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
YELLOW 228 dispusi pe paleti
Se va depozita n
CAS: 68134-22-5 containerul original, in
spatii ventilate,
racoroase.
A se evita contactul cu
substantele oxidante.
PLASTORIT - 0,166 t - Aii, Ob. 103-4/ saci
MICRO dispusi pe paleti
Component=33% Pstrai produsul

97
98

136
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
CAS: 1318-59-8 uscat i recipientele
nchise i depozitai
Component=33% sacii astfel nct s
CAS: 12001-26-2 prevenii orice
alunecare
Component=33% accidental. Toate
CAS: 14808-60-7 materialele de
ambalare normale
sunt corespunztoare.
PLC 50 VEHICLE - 0,5 t - Aii, Ob. 103-4/
FOR WATER Canistre
STAIN Se va depozita n
containerul original, in
spatii ventilate,
racoroase.
Tdepozitare=+1025
C
PLC 56 TIX - 0,006 t - Aii, Ob. 103-4/
VEHICULE FOR Canistre
WATER Se va depozita n
PRODUCTS containerul original, in
spatii ventilate,
racoroase.
Tdepozitare=+1025
C

PLURIOL A- 0,549 t - Aii, Ob. 103-2/ in butoi


760 metalic cu buson
(LOXANOL) T
depozitare=+1025C
La T scazute
cristalizeaza reversibil

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)100
(Fraze R)99 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
PORTARYTE B10 - 0,29 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
22-2/ saci dispusi pe
Component=98% paleti
CAS:13462-86-7
Se va depozita n
Component=2% containerul original, in
CAS: 7759-32-6 loc uscat.
PREVENTOL R 20/22 Nociv 0,025 t R 50 Foarte toxic pentru Aii, Ob. 22-1 si Ob.
MP100 prin inhalare si organismele acvatice. 22-2/ saci
prin inghitire.
CAS: 55406-53-6 R 36 Iritant Se va depozita n
pentru ochi. containerul original, in
R 50 Foarte loc uscat, racoros,
toxic pentru ventilat si protejat de
organismele actiunea directa a
acvatice. razelor de soare.
Temperatura de

99
100

137
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
depozitare <40C
PRIMAL EP-6060 - 0 - Aii, Maturator VIA Ob.
(DURAPLUS 2 ) 10/ rezervor VIA
Tdepozitare=+1025
C
PREVENTOL R 22 Nociv in 0,378 t R 50/53 Foarte toxic Aii, Ob. 103-3/
HS75 caz pentru organismele canistre
CAS: 52645-53-1 de inghitire. acvatice, poate cauza
R 43 Poate efecte nefavorabile pe Se va depozita n
cauza o iritare termen lung asupra containerul original, in
prin contact cu mediului acvatic. loc uscat, racoros,
pielea. ventilat si protejat de
R 50/53 Foarte actiunea directa a
toxic pentru razelor de soare.
organismele Temperatura de
acvatice, poate depozitare 1-30C
cauza efecte
nefavorabile pe
termen lung
asupra mediului
acvatic.
PREVENTOL A8 R 20 Nociv prin 0 R 51/53 Toxic pentru Aii, Ob. 22-1 si Ob.
inhalare organismele acvatice, 22-2/ saci dispusi pe
CAS: 107534-96-3 R 51/53 Toxic poate cauza efecte paleti
pentru nefavorabile pe termen
organismele lung asupra mediului Se va depozita n
acvatice, poate acvatic. containerul original, in
cauza efecte loc uscat.
nefavorabile pe Se va depozita n
termen lung containerul original, in
asupra mediului loc uscat, racoros,
acvatic. ventilat si protejat de
R 63 Posibil actiunea directa a
risc de a dauna razelor de soare.
copilului (foetus) Temperatura de
in timpul sarcinii. depozitare <40C

PRIMAL E 2753 - 23,052 - Aii, Maturator VIA Ob.


10/ rezervor VIA
Tdepozitare=
+149C , a se feri de
inghet

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)102
(Fraze R)101 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
PRIMAL E 3188 - 0 - Aii, Ob. 103-3 si Ob.
103-1/ container
Tdepozitare=+1025
C
PROPILENGLICO - 0,378 t - Aii, Ob. 202 si Ob.
L 103-1/ container
CAS: 57-55-6 Substant usor
101
102

138
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)
(Fraze R) materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
REACH: 01- inflamabila cand este
2119456809-23- expusa la caldura sau
012 la flacara deschisa.

POLURENE AD R 11 Foarte 0,311 t H225: Lichid i vapori Aii, Ob. 103-1 si


inflamabil. foarte inflamabili. Ob.202/ trebuie ferite
Component=75% R 20 Nociv H332: Nociv in caz de de umiditate
CAS: 53317-61-6 prin inhalare. inhalare si de radiatiile solare
R 36 Iritant H319: Provoaca o iritare directe, in spatii bine
Component-25% pentru ochi. grava a ochilor ventilate;
CAS: 141-78-6 R 42/43 Poate H334 Poate provoca in caz
REACH: 01- cauza de inhalare, alergii sau
2119475103-46- sensibilizare prin simptome asemanatoare
XXXX inhalare si in astmului sau probleme
contact cu respiratorii
Component <0,5% pielea. H317 Poate provoca
CAS: 26471-62-5 reactii alergice cutanate
REACH: 01- H336: Poate provoca
2119454791-34- sonolenta si ameteala
XXXX
EUH204 Conine
izocianati. Poate provoca
o reacie alergic.
POLURENE HR.B R 10 Inflamabil 1,7 t H226: lichid si vapori Aii, Ob. 103-1 si
R 20 Nociv inflamabili Ob.202/trebuie ferite
Component=50% prin inhalare. H332: Nociv in caz de de umiditate si de
CAS: 26006-20-2 R 36 Iritant inhalare radiatiile solare
pentru ochi. H319: Provoaca o iritare directe, in spatii bine
Component-50% R 42/43 Poate grava a ochilor ventilate.
CAS: 123-86-4 cauza H334 Poate provoca in caz
sensibilizare prin de inhalare, alergii sau
Component <0,5% inhalare si in simptome asemanatoare
CAS: 26471-62-5 contact cu astmului sau probleme
REACH: 01- pielea. respiratorii
2119454791-34- H317 Poate provoca
XXXX reactii alergice cutanate
H336: Poate provoca
sonolenta si ameteala

EUH204 Conine
izocianati. Poate provoca
o reacie alergic.

139
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)104
(Fraze R)103 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin
01.07. deseuri / pe cantitatea stocata?
2015 sol A se vedea
% in aer Sectiunea 8
ROSKYDAL K36 R 10 Inflamabil 3,092 t H226: lichid si vapori Aii, Ob. 103-1 si
R 20 Nociv inflamabili Ob.202/ trebuie ferite
prin inhalare. H315: Provoaca iritarea de radiatiile solare
Component=60- R 36/38 Iritant pielii directe, in spatii bine
100% pentru ochi si H319: Provoaca o iritare ventilate, la
CAS: 100-42-5 pentru piele grava a ochilor temperaturi <30grade
H332: Nociv in caz de C.
inhalare
H335: Poate provoca
iritarea cailor respiratorii
H372- Provoac leziuni
ale organelor n caz de
expunere prelungit sau
repetat

RASINA R 36/38 Iritant 0,491 t H319 Provoac o iritare Aii, Ob.103-1 si


EPOXIDICA EBL pentru ochi si grav a ochilor Ob.202/ in butoi
70 pentru piele H315 Provoac iritarea metalic cu buson
R 43 Poate pielii Depozitarea se va
Component=90% - cauza o iritare H317 Poate provoca o face in ambalajele
100% prin contact cu reactie alergic a pielii originale si spatii bine
CAS: 25068-38-6 pielea. H411 Toxic pentru mediul ventilate.
R51/53 Toxic acvatic cu efecte pe
pentru termen lung
organismele
acvatice, poate
provoca efecte
adverse pe
termen lung
asupra mediului
acvatic
RHEOVIS HS - 0, 54 t - Aii, Ob.103-1/ Pastrati
1162 recipientul inchis in
loc racoros si bine
ventilat.
T depozitare=5-30C
RHEOVIS AS - 0 - Aii, Ob.103-1/
1956 Pastrati recipientul
inchis in loc racoros,
uscat si bine ventilat.
Produs higroscopic.
T depozitare-20-30C
SETAL D RD181X R 10 Inflamabil 1,052 t H226: lichid si vapori Aii, Ob.202 si Ob.103-
R 38 iritant inflamabili
(fostul Desmophen pentru piele H312: Nociv in contact cu 1/ in butoi metalic cu
RD 181X) R 20/21 Nociv pielea buson
Component=10- prin inhalare si in H315: Provoaca iritarea Pastrati recipientul
contact cu pielii inchis in loc racoros,
25% uscat si bine ventilat.
pielea. H332: Nociv in caz de
CAS: 1330-20-7 inhalare A se lua masuri pentru
prevenirea sarcinilor
Component=1-5% electrostatice. Cu
CAS:100-41-4 aerul poate forma
amestecuri expozive.

103
104

140
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)106
(Fraze R)105 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin
01.07. deseuri / pe cantitatea stocata?
2015 sol A se vedea
% in aer Sectiunea 8
SFSD R 11 Foarte 5t H225: Lichid si vapori Aii, Ob.202 si Ob.103-
inflamabil. foarte inflamabili. 1/
R 36 Iritant H319: Provoaca o iritare Aii, in butoaie cu
pentru ochi. grava a ochilor. buson
R 66 H336: Poate provoca Pastrati recipientul
Expunerea somnolenta si ameteala. inchis in loc racoros,
repetata poate - Fraza de pericol uscat si bine ventilat.
cauza uscarea suplimentara: A se lua masuri pentru
sau craparea EUH066: Expunerea
pielii. repetata poate provoca prevenirea sarcinilor
R 67 Inhalarea uscarea sau craparea electrostatice. Cu
vaporilor poate pielii. aerul poate forma
provoca
amestecuri expozive
somnolenta si
ameteala.
SCP 400,800 - 2t - Aii, Ob. 103-2/ galeti
platic
Tdepozitare=+1025
C
SICOTAN - 0 - Aii, Ob. 103-4 / saci
YELLOW L1910 dispusi pe paleti
CAS: 8007-18-9 Pastrati produsul in
ambalaje originale,
bine inchise intr-un
spatiu bine ventilat si
uscat.
SICOTRANS - 0,03 - Aii, Ob. 103-4 / saci
GELB L1916 dispusi pe paleti
Oxihidroxid de fier Pastrati produsul in
CAS: 51274-00-1 ambalaje originale,
REACH:01- bine inchise intr-un
2119457554-33- spatiu bine ventilat si
0001 uscat.
SICOTRANS ROT - 0 - Aii, Ob. 103-4 / saci
L2817 dispusi pe paleti
Oxid de Fe III Pastrati produsul in
ambalaje originale,
bine inchise intr-un
spatiu bine ventilat si
uscat.
SILRES REN 80 R 10 1,011 t H226: lichid si vapori Aii, Ob. 202 si Ob.
Inflamabil. inflamabili 103-1/TDA-metalic
R 20/21 Nociv H315: Provoaca iritarea
Component<20% prin inhalare si in pielii Pastrati produsul in
CAS: 1330-20-7 contact cu H319: Provoaca o iritare ambalaje originale,
REACH: 01- pielea. grava a ochilor bine inchise intr-un
2119488216-32 H332: Nociv in caz de spatiu bine ventilat si
inhalare uscat.
Component<7% H: 373: Poate provoca
CAS: 100-41-4 leziuni ale organelor in caz
de expunere prelungita
sau repetata

SIPERNAT 820A - 0,362 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.22-


CAS: 1344-00-9 2 / saci dispusi pe
paleti

105
106

141
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)108
(Fraze R)107 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin
01.07. deseuri / pe cantitatea stocata?
2015 sol A se vedea
% in aer Sectiunea 8
SETALUX D R 10 16 t H226: lichid si vapori Aii, Ob.202 si Ob.103-
A160X Inflamabil. inflamabili 1/, in butoi metalic cu
(inlocuieste R 20/21 Nociv H312: Nociv in contact cu buson
Desmofen A160) prin inhalare si in pielea Pastrati produsul in
contact cu H315: Provoaca iritarea ambalaje originale,
Component pielea. pielii bine inchise intr-un
60<100% R 43 Poate H332: Nociv in caz de spatiu bine ventilat si
CAS: 37257-99-3 cauza o iritare inhalare uscat..
prin contact cu H317 Poate provoca A se lua masuri pentru
Component pielea. reactii alergice cutanate evitarea formarii
30<50% R 38 Iritant sarcinilor
CAS: 1330-20-7 pentru piele. electrostatice.

Component
1<10%
CAS: 100-41-4
STEARAT DE - 0,685 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
ZINC TIP V 22-2/ saci dispusi pe
paleti
CAS: 91051-01-3
REACH: 01-
2119513214-54-
XXXX
STIREN TEHNIC R 10 10 t H226 Lichid i vapori Ob. 1/Rezervor
Inflamabil. inflamabili. suprateran, dispus in
CAS: 100-42-5 R 20 Nociv H332 Nociv n caz de cuva de retentie,
REACH: 01- prin inhalare inhalare. prevazut cu
2119457861-32- R 36/37/38 H319 Provoac o iritare posibilitati de racire.
xxxx Iritant pentru grav a ochilor. Se va depozita
ochi, sistemul H335 Poate provoca ermetic inchis, intr-un
respirator si iritarea cilor respiratorii. loc uscat, rece si bine
pentru piele H315 Provoac iritarea ventilat.
R48/20 - Nociv: pielii. Aii, Ob. 202/ in butoi
pericol de H372 Provoac leziuni ale metalic cu buson
afectare organelor n caz de Se va pastra intr-un
serioasa a expunere prelungit sau loc uscat, rece si bine
sanatatii la repetat, sau ventilat.
expunere repetat n caz de Este mult mai reactiv
prelungita prin inhalare. decat monomerii
inhalare. H304 Poate fi mortal n metacrilici,
R65 Nociv: caz de nghiire i de polimerizand usor sub
poate provoca ptrundere n cile actiunea temperaturii
afectiuni respiratorii. sau a radiatiilor UV,
pulmonare in caz chiar in forma
de inghitire. stabilizata.
Se pastraza in forma
stabilizata in
rezervoare speciale
din otel inoxidabil
prevazute la exterior
cu dispozitive de
stropire cu apa sau cu
serpentine de racire.
TEMP MAXIMA:25C

107
108

142
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)110
materii prime (Fraze R)109 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
/utilizari r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea
01.07. deseuri / pe stocata? A se vedea
2015 sol Sectiunea 8
% in aer
SOLUTIE OXID R 36/37/38 iritant 0,899 t H319 Provoac o iritaie Aii, Ob. 103-3/
pentru ochi, grav a ochilor. canistra plastic
DE ZINC sistem respirator H315 Provoac iritarea Materiale
Component=30- si pentru piele pielii. recomandate pentru
40% R 51/53 Toxic H411 Toxic pentru ambalaje: PEDH, otel
pentru organismele acvatice cu inox
CAS: 40861-29-8
organismele efecte de lung durat. A se depozita intr-un
REACH: acvatice, poate H335 Poate provoca spatiu bine aerisit,
cauza efecte iritarea cilor respiratorii. incuiat. Pastrati
nefavorabile pe recipientul inchis
termen lung etans.
asupra mediului A se evita temp. sub
acvatic. -2 C
SOLVENON PNB R36/38 Iritant 1,44 t H319 Provoac o iritaie Aii, Ob. 103-1 si 103-
CAS: 5131-66-8 pentru ochi i grav a ochilor. 3/ butoaie PVC
REACH: 01- pentru piele. H315 Provoac iritarea A se pastra departe
2119475527-28- pielii. de sursele de
0001 H226 Lichid sau vapori caldura. Produs
inflamabili. higroscopic.
Vaporii sunt mai grei
ca aerul si pot forma
amestecuri explozive
cu aerul.
SOLVENON - 8,23 t - Aii, Ob. 1/ Rezervor
DPNB parc rezervoare Ob.1
(similar cu A se pastra departe
DOWANOL) de sursele de
caldura; a se lua
CAS: 29911-28-2 masuri impotriva
REACH: 01- incarcarii
21194551543-42- electrostatice; a se
0001 depozita in loc uscat.
SUDRANOL DI 20 - 0,219 t - Aii, Ob. 103-1/ in butoi
plastic cu buson
T depozitare=10-25C
SURFACTANT - 1,448 t - Aii, Ob. 103-2 si Ob.
DDTM-PG 103-1/ in butoi metalic
Component=50% cu buson
CAS: 126-86-3 A se depozita in loc
uscat.
Component=50% Tdepozitare=+1025
CAS: 57-55-6 C
TALC CM3 - 23,555 t - Aii, Ob. 22-1 si Ob.
TALC CHB2 22-2/ saci dispusi pe
TALC TA - 1001 paleti
A se depozita in loc
Component=80% uscat.
CAS: 14807-96-6

Component=10%
CAS: 1318-59-8

Component=5%
CAS: 16389-88-1

Component=5%
CAS: 546-93-0

109
110

143
Seciunea 3 Intrri de Materii prime

Principalele materii Natura chimica / Inventarul Ponderea Impactul asupra mediului Exista o alternativa Cum sunt stocate?
prime /utilizari compozitie complet al % in produs acolo unde este cunoscut adecvata (pentru cele (A-D)112
(Fraze R)111 materialelo % in apa de (de ex. degradabilitate, cu impact potential Poate constitui
r (calitativ suprafata bioacumulare potentiala, semnificativ) si va fi materialul un risc
si % in toxicitate pentru specii aceasta utilizata semnificativ de
cantitativ) canalizare relevante) (daca nu, explicati de accident prin natura
Stoc la % in ce)? sa sau prin cantitatea