Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE

ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR

Nr.

CERERE
pentru echivalare/recunoaştere studii superioare efectuate în străinătate de cetăţenii români
Subsemnatul / subsemnata
cu domiciliul / adresa de corespondenţă în
localitate județ

str. nr.

bl. sc. et. ap.

telefon

e-mail (litere de tipar)


solicit echivalarea/recunoaşterea diplomei de în domeniul
specializarea seria nr.
eliberată la data de (instituţia)
din țara

cu studiile corespunzătoare din învățământul românesc.


Anexez la dosar următoarele documente:
1. Act de studii: licență master postuniversitar
2. Supliment la diplomă Foaia Matricolă, anexă la actul de studii în cazul în care
se solicită recunoaşterea specializării sau domeniul de studii nu este menţionat pe diplomă
3. Programe analitice ale cursurilor efectuate (pentru profesiile reglementate de medic, medic dentist,
farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar, arhitect)

4. Documente personale de identitate

5. Copie după dovada plății taxei pentru evaluarea dosarului: tip nr. data
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, că
nu am mai solicitat la CNRED echivalarea prezentei diplome
am mai solicitat la CNRED echivalarea prezentei diplome
iar informațiile prezentate în această cerere, precum şi documentele incluse în dosar sunt reale şi
autentice.
Data Semnătura

Subsemnatul solicit eliberarea atestatului


prin ridicare de la sediul Ministerului Educației Naționale,
personal sau prin împuternicit;
transmitere prin poştă prin Registratura Ministerului Educației Naționale,
cu mențiunea confirmării de primire poştale;
prin curier cu plata la destinație,
curierul se comandă de către solicitant după confirmarea soluționării dosarului.

Se completează dacă aţi bifat expedierea prin poştă sau curier:

Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, 010176, București Durata medie de completare: 7 minute
Tel: +40 21 451 53 03, +40 21 405 62 44 Fax: +40 21 313 10 13
www.cnred.edu.ro/#echivalare-studii-superioare-efectuate-in-strainatate
Persoană de contact Nr. de telefon
Adresă
Data Semnătura

Pagina 2 din 2