Sunteți pe pagina 1din 54

' '1

;'~i,

///'~---------- :
:-,:"
~
/ .

--
//~' " ~---0A;"7""
~
.'"i

/~~~.--~
_~
/'
,/'

--\ 7:
;:r.~'~'':'~'-~.-_'''-:
. .....-
---",~,c;;:~~'-
"', ":Jl8J t # II S
r;;;_Ic:i!@6JJ IJlil
I
I
'-'r'~-'~-_."=""'!<;''''~"-'-~'~~''-~~-'""'''''''''-'-''-'
'
/,
~"""''''''!'''''''''~
j:/ i
l~arsa îJl/r-un act

J I
,I
l
[~
Jlil
W I
PERSONAJE'
l;,i~ \ Il! 1
1'",
lUI '1'il'" :! ,D'
"
.Şli'UCIN ANDREI ANDREEVICI, preşedinlefe
I

I fq ,1,.1'
consiliului de ac1ministrel/ic elI Băncii de credit
,
i ii
1" \'
"1' multw.1 din N" om de virsW mijlocie, jJow/(i
DOCItl
1110-
1
. \ ",
.:1/11 TAT1ANA ALEXEEVNA, sofin lui, 25 ele fi Il I
om J1wi 1Jli.I.rin,
fl(,7.I)'~)11 1'\
"N"!' .".~
il
"
HIRIN KlfZMA NIKOLAEVICI,
conta1Jilul băncii
,/ L. )1' '1, "\', MERCJUTKINA NASTASIA FEODOROVNA, o
1\..Lj!
I/".,,__~'~, ",', \','
r.,t'::---'_~~~'i,: ;
,'o;"
\, ",' \
hălr1Jlr] im1Jri'ic([!ă efI un pa/loJl larg, cam jerpelil
1
!. ~"
,,~-,.
)"";::-- __ "' •
~ 'I'I ; '\\
\ '
, ' MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRA ŢI E
I~;J-;,',L il'" (\t' AL BĂNCII
:CYI"
,0 , '1,',,'.,, I'UNCPONARI Al BĂNel! ,1
, ,~ r ",
tf4l~,1 "'" ':,\"
fIl:1 '~
1'" \

\. \\',~\ '1\ I
'" lin'
l\qilll\Url se petrece în localul
mutual din N,
Băncii {le t:redit
"\
j
t:1
i,!j
Cabinp.Lul preşedintelui consiliului de admin i51ra
(.;;f
, "~'I
ii!1 "\"
\ \",' " \
" I I
iiC;l,! l' ,"\ ',' \ '---------r--,
Iii
li,l
ţic. La stinga, o uşă CD.'l'e duce in birourile
,Interiorul
Două birouri,
cabinetului are pretentii
fotolii îmbrăcate
băncii,
de lux rafinflt.
în catifea, flori,
,
Il"
il," l-- h, <"'Cf;;;~~~~ l' r.,
-.=;,.,
~tutuete, covoare, 1.E!leron. Cmn pe la amiază. ]-firin
',:1
,
"

\[(ivlt £f;~,'%.$.t";f"£i1'f',;JJ!'<-- - stă singur, e încăl~fll cu pislari.


'~

I
:",'
v,li~~,"\:~"
î-~/ 11 i
li';'
-
') /
'-o/'"~~J~o;;~'>:'
,~;,"'!f':,",',:::
.'~>/" .
I \ \ \\
J
:::,

~'/ I II. r '_ ' '1,'


I'fl,"
..., i~I..

(I<lI.
j-U rin (sl1'igu, spre n'îâ) .. Trimi lefi pe cinev« Ia
Jarmacie' să ia de cincisprczece copeici' picături de
I
valeriană şi spuneţi să se aducă apă proasp'ătrl in
cnbinetul directo"l'ului ! D;U o Sllt~\ de ori trebuie sa

" .. ,' "---- '-.. ,',il, vi se repeteaccJn.'ii lucl'u1Y (Se incll'rrlpt<1 SPI'C "U/oSii.)
-
.(1
I<:Uii 11. Sint istovit de tol. De patru zile de cînd tol scriu, şi
",'l'
V , ~\c tl -- Piese Î)lf.r'lll\ 1)r:!
JOJ

\ \\ ~\ I,j~,
'~-'~I
zele cu degetele şi se întoarce,' încli'eptînd,,-se sp,.e
n-am inchis-măcar un ochi. De dimineaţă pină seara Birin.) Dragul meu, stimate prietene Kuzma Nilco.
scriu aici, iar de cu seară şi pină dimineaţa, acasă.
(T"şeşte.) Pe deasupra, mai_sint şi răcit. Mă trec fi- laevici !
(Cit timp ,5ipucJn r~mine in scenă, elin cind in
ori, am fierbinţeală, tuşesc, mă dor picioarell~şi văd cind intră şi ies funcţionarii cu hirtii ele semnat.)
tot timpul dinainte".' ochilor nişte ... puncte negre. (Se
aşază.) Maimuţoiul şi ticălosul ăsta de preşedinte al
H iri n (se ridică): Andrei Andreevici, am onoa-
băncii are să-şi citească azi la adunarea generală rea să vă felicit cu prilejul celei de a cincisprezecea
darea de~ seanlă ... nBanca noastră în prezent şi .în aniversări a băncii noastre şi vă doresc ca...
Şi P u c i n (ii st1'inge mîna cu că!du,'ă): Mulţumesc,
viitor ..." Auzi! Parcă,""arfi Gambetta. (Scrie.) Doi .
dragul meu I Mulţumesc 1 Intr-o zi atit de mare, în
unu unu şase... zero... şapte ... Apoi şase... zero .
cinstea jubileului, cred că s-ar cuveni să ne şi săru-
unu şase Dumnealui vrea să le "arunce praf in
tăm... (Se sărută.) Nici nU ştii cit de bine îmi pare .
.,ochi, iar eu trebuie să stau şi să muncesc ca "un._oc~
Mulţumesc pentru rivna dumitale ... Pentru toate cite
naş pentru el. Darea de seamă a umplut-o numai cu
le-ai făcut \ Dacă în tot timpul cît am avut cinstea
poezie şi atîta_tot, iar mie mi-a dat să bat la abac cit
să fiu preşedintele consiliului acestei bănci am făcut
îi ziulica de mare. Lua-i-ar dracul sufletul !... (Bate ceva de folos, o datoresc în primul rind colaboratori-
mai departe la abac.) Să nu-l văd în ochi! (Scrie.) Va
lor mei. (Oftează.) Da, frate dragă, sînt cincisprezece
să zică unu ... trei... şapte ... doi... unu ... zerO... Mi-a ani de-atunci 1 Cincisprezece ani, zău aşa \ (Repede.)
făgăduit o gratificaţie. Dacă isprăveşte azi totul cu El, ce se aude cu raportul meu? Merge? .
bine şi izbuteşte să Imbrobodească lumea, mi-a spus. H iri n : Da, merge. MI-au mai "ămas vreo clnci
că-mi dă O medalie de aur şi trei sute de ruble gra-
tificaţie. Să vedem. (Sc,'ie.) !nsă de se întîmplă ca pagini.
Şi P u ci n : Foarte bine. Va să zică o să f.ie gatu
toată truda mea să fie zadarnică, apoi, nenişorule, să
nu fie cu supărare ... Eu îs cam iute din fire. Pe mine, cam în' jurul orei trei?
H iri n: Dacă nU mă stinghcreştc nimeni, il is-
nenişorule, cînd m-apucă furia, îs în stare să fac şi-a
prăvesc. Mi-a rămas o nimica toată.
crimă ... S-o ştii asta! Şi P u c in: Perfect! Perfect, zău aşa! Adunarea
(In culise, larmă de glasnri şi apla'uze. Se aude generală începe la patru. Vezi, te rog, dragul meu, să
glasul lui Şipllcin: Vă mulţumesc. Vă mulţumesc fie gata. Dă-mi prima jumătute s-a studiez ... Dat'
foarte muH I Sinl mişcat. Intră ŞlpuCÎn. E în frac,
cu cravată ~albă. Ţine În mină un. album.)
mai repede ... (Ia elc~rea ele seamă.) Imi puri cele mai
mari speranţe in raportul acesta. Asta-i, ca să spun
Ş i P u c i n (din "şă se ad,'esează cela)' elin biroul aşa, ma profession de foi 1 sau mai bine zis focul meu
de ală.turi): Dt'agii mei colaboratori, darul acesta al de artifici\... Foc de adi licit. Zău uşa! (Se a-i"ză la
d0111niilor voastre arn să-I păstrez dt voi trăi, in
flmintil'e,a ('elOt 'I1i.'iL fericite: zile Hle vietii mele: Da,
.1 [Irorcslullea 'mea de cre?II\\ă {fr.) (n. t.l.
cil'llgi i mei, vii mul.ţumesc încă o dată! (Le trimite bc-
Itl?
Il'
lOG
.~
birul/. ;;1 c;/{c.:;((; 1/1. !lill.el
"

I"OjJo/,{I.Il-.)
.;f
t !"....",)
V..
'l

Tl,d,uşi
l-"'~.f' ~
'.~'

~~il)[.
;"
.,J"

gI'O(l~llic
\
\.J;~

l
.'..e
]
;j
'l,
ele obosi!;... /un avu!; il.';I;i\-no,ljJl.e° lIşOllr[1crizei ele .....• ~ desigur, "ă nu ştii şi asta ... Adresa de mulţumire am
gu tiî, toaUI elimineaţa am fost prins de treburi şi am ticluit-o chiar eu şi cupa de argint tot eu am cum-
1.01: alergat. Unde mai pui emoţiile, ovaţHle, toata
d
':";1
., părat-o ... Numai legatul adresei m-a costat 45 de
ngitaţla aRta. Am obosit ele tot!
H iri n (scrie): Doi... zero ... zero ... trei ... nouă ...
.',
'j
ruble. Ei, dar n-am avut încotro! Că lor nu le-a dat

doi." z.el'O ... De-atîtee-l cifre, ve'icl stele verzi Inaintea j


1 prin minte s-o facă. (Se uită în jUrI,l )11.1.) Ce lux!
. ochilor... Trei... unu... şase... patru ... unu... cinci... :, Ce mobilă! Uite, lumea spune că prea mă ţin de
(Bate înainte la abac.)
.3 fleacuri, fiindcă vreau ca alămurile de la uşi să fie
:.1
. :'1 lună, funcţionarii să poarte cravate la modă şi la in-
Şi p u c in: Am avut de altfel şi o neplăcere. Di- j trare să stea un portar gras. Dar n-aveţi dreptate,
111ineaţ:a El venit la 111:lne nevasta dU111itaie şi iar 111i j
s-a plîns de dU111neata. Mi-a spus că aseară ai aler-
gat cu cuţitul după dînsa şi după soră-sa. Vai, vai,
)i
.'"l
dragii mei, fiindcă alămurile de la uşi şi portarul
gras numai fleacuri nu-s, Acasă la mine pot să fac
..:]
KLlZ111El Niltolaevici ! Se poate una ca asta? pe necioplitul, să mănînc şi să dorm ca un porc, să
.:'!
II iri
n (cu asprime în glas): Andrei Andreevici, beau în neştire ...
eu prilejul jubjleuilli mă voi încllmeta să vă rog ceva. J,.1.
II il' in: V-aş ruga, dacă se poate, fără aluzii !
'~
Uitati-vEi cc-i : v-aş ruga ca, rnăcar din stinlă pentru Şi P u c 1n : Vai de mine! Dar nu face nimeni nici
l11Ul1Ca 11lea de ocnaş, să 'nu vă amestecaţi în viaţa o aluzie. A naibii fire mai ai şi dumneata ... Şi cum
lnea particulară. Tare v-aş ruga eu asta. ;~ spuneam: .acasă la mine pot fi necioplit, pa?'venu 1,
. Şi P u c i n (oftează) : A naibii fire mai ai şi dum- '':1.'l pot să dau frîu liber apucăturilor mele, însă aici to-
',;

neata, Kuzma Nikolaici ! Eşti un om foarte stimabil,


minunat, însă cu femeile te porţi parc-ai fi Jack
.1 tul trebuÎe să fie en gmnd 2. Aicea-i bancă! Aici.£ie-
•..•.., care amănunt trebuie să impună, ca să zic aşa, să
spintec,'lto)'u1. Zău! nu inţeleg ce ai, de le urăşti
(l tHa '? aibă o Înfăţişare solemnă. (Ridică o hîrtie de jos şi o
H ir.i n : I<1l'('U nu illj:e1c'gcit' ce le iubiţi atîta.

(Pftllztq
1 ;1'.
aruncă în cămin.) Meritul meu constă tocmai în fap-
tul că am ridicat mult reputaţia băncii! Mare lucru
e.tonul ! Maare ! Zău aşa 1... (Se uită cercetător la Hi-
q
Şi p uei 11: Funcţ:ional'ii băncii rni-au dăruit al- ,
"'1'
Tin.) Dragul meu, dintr-o clipă în alta poate să apară
bumul pe care li vezi, iar membrii băncii, după cîte aici delegaţia membrilor. băncii, iar dumneata eşti cu
am auzit, vor să-mi facfl o adresă de mulţumire şi .~.
.:'"

:~ pîslarii in picioare, cu fularul ăsta la gît şi cu haina


sf,-.mi dea o cupă de argInt. (Se joacă cu monoclul.) ':':~
asta îngrozitoare. Puteai să-ţi pui fracul, sau măcar
Foarte frumos! Aşa ceva nu strică. Ce dracu! Pen- ':}i .
tru buna reputaţie a băncii, e nevoie de oarecare . ~
o haină neagră ...

pompă. DU111neata, care eşti ornul nOfitru, nu se poate, '~~ 1 ParvellH (I!'.) {II. t.L
I to stil nllll"'3 {Ir,) (n. l.).
101l rJ
1
'1
...•.. 1.:

109
til
;~

..~
"!~.
'i"
"1'~1'~t,~,
,,\{Ii
1",1
i:~~!
::'~i:\!:M
I,III'l il
LI:'~~;ÎI,

H Iri n : Pentru mine, sănătatea mea e mai presus


La drept vUl'bind j
[-j-.Hl' Ii cuvenit 8ă

tept la gară, sărăcuţa. 1noă n-am timp şi... şi-a ooti-


nl~iduc ti-O n~-
:~~1,"1'1;

decit membrii băncii dumneavoastră. Mă doare tot :":;h


trupul... nit. Ca să fiu sincer, nu mă prea bucur că vine. Adică, <~l
de bucurat, mă bucur, însă mi-ar fi părut mai bine
Şi P u c in (agitat).' Ai să admiţi şi dumneata că 'Xl
:",,'
să mai fi rămas o zi-două la maică-sa. O să aibă chef : :'~::!~
asta-i lipsă de disciplină! Dumneata strici armonia
ansamblului! să stau toată seara cu ea, şi noi am hotărît ca după :'\:
banchet să facem o mică plimbare ... (Tresare.) Pof-
H Iri n : Nu-i chiar aşa de mare nenorocirea. Cînd
tim, măapueă tremuriciul. Mi-s nervii atît de îneor-.
vine delegaţia mă. pot ascunde (ScTie.) Şapte... unu...
daţi, încît pentru o nimica toată imi vine să plîng!
şapte ... doi... unu ... cinci... zero Nici mie nu-mi place
Nu, trebuie să mă ţin tare. Zău aşa !.
lipsa de disciplină... Şapte ... doi... nouă... (Bate la
abac.) Nu pot suferi dezordinea! Făceaţi mai bine (Intră Taliana Alcxeevn(J, îmbrăcată cu un par-
,::
dacă nu pofteaţi Cucoane la banchet. desiu şi o geantă de vOÎ;;Ij atîrna,tă pe umăr.)

Şi P u ci n : Vorbeşti prostii ... Şipucin: Asta-i bună! Vorbeşti de lup şi lu-


H iri n : Ştiu că, pentru mai mult şic, aţi umple pu-i la uşă!
toată sala cu ele, însă băgaţi de seamă! Au să vii T ati a n a Ale x e e v n a : Dragul i11eu!... (Vine
strice serbarea. Tot răul şi' toată dezordinea de la fuga la bărbatul ei. Se să1'ută indelung.)
ele vin. Şi P uei n : Tocmai vorbeam de tine ... (Se uită la
Şi P u c in: Dimpotl'ivă, societatea femeilor te ceas.)
Inalţă ! Tatiana Alexeevha (o!fUnd): Ţi-a fost eloi'
H iri n : Aş 1... Nevasta dumneavoastră, c<~repare de mine? Eşti sănătos? Nici n-am fost pe acasă. Am ,."
să fie femeie cu carte, a trîntit una lunea trecută de venit de la gară de-a dreptul aici. Am să-ţi povestesc .::
nu mi-am venit în fire două zile! Hodoronc-tronc, î atîtea ... atîtea ... că n-am mai putut răbda ... Nici nu-mi
m-a întrebat, de faţă cu lumea străină: "Să fie ade-
vărat că bărbatu-meu a cumpărat pentru bancă ac-
£I '
':~~.
".• ,;...•
,,1:,
scot haina ... Am intrat numai pentru o clipă. (Către ..';,
'i':
Hirin.) Bună zIua, Kuzma Nikolaici ! (Către bMba-
ţiuni de-ale băncii Treanca-fleanca, care au scăzut ."~j~
: tu-său.) Acasă-s toate în ordine? >

la bursă? Vai 1 Tare-i îngrijorat bărbatu-meu." Şi >;~;.


" ,~,
'.~
Ş i p u c in: Da, toate. Ştii? In săptămîna asta, cît
s-o spună încă faţă de lume străină !. Nu ştiu, zău,
ce zor aveţi să spuneţi cucqanelor tot ce faceţi?
Vreţi cu tot dinadinsul să ajungeţi din pricina lor la
puşcărie?
.~l;~ al lipsit, te-ai Ingrăşat, te-ai făcut mai frumoasă ... Ei,
cum ai călătorit?
Tatiana Ale.xeevna: Minunat! Mama şi
,.';;4' Katia îţi trimit salutări. Vasili Andreici mi-a spus
Şi p u c in: Ei, ajunge 1 Ajunge! Nu-i momentul
să vorbeşti de lucruri aşa de sumbre tocmai acum, la ;!,~ii să te sărut. (Il sărută.) Mătuşa ţi-a trimis un borcan
cu dulceaţă. Toţi sînt supăraţi că nu le scrii. Zina îţi
jubileu. Ah !... Bine c-hi fl(.I11.'i v,wba ele femei! (Se ",::f~', trimite sărutări. (Il sărută ial'.) Vai! De-ai şti ee-o
nUă .la ceus.) ACl\şi trebuIe să pice şi nevastă'-ll1ea.
;~
-"(',

110 i~~ 111.


"':~11'

.~l
1.'\ ...
i
fosl aco]o ! Ce. il [u,;1 ,ler.do ! Mi ..e ~,:i gl'oazii ~3::i"llpo- mine pînă Iu miezul i101Jţii. Cel oacheş spunea <JJWC-
i
vest.CHC ! V£iÎ, ce-a fost! Dar citesc In ochii tăi că nu dote pline de haz, iar marinarul cînta tot timpul, Mă
te preH Lucuri e{1 111Et vezi! durea stomacul de-atîta rîs, Şi cînd marinar-ul - oh,
Şi P u ci n : Dimpotrivă." Draga mea". (O să"uW.) marinarii ăştia ! -- cînd marin arul a aflat din în tîm-
plare că' mă cheamă Tatiana, ştii ce-a început s!\
(J-lil'in ltlŞt~Ştl~ fUl ios.)
cînte? (Cîntă îngroşîndu-şi glasuL) "Oneghin, n-am
'l' a !:i a n a Ale x e (: V n a (oftea:di) : Biata Katia ! să-ţi tăinuiesc, pe Tatiana o iubesc 1"". (Rîde cu ho-
Imi p"re aşa de rău de ea ! Aşa de rău! hote.)
Şi P u c in: Draga mea, azi e jubileul băncii, din" (Hirin tuşeşte furios,)
tr-o clipă in alta poate să pice delegaţia membrilor Ş i P u ci n: Tmiuşa, imi par.e că-l stingherim pe
băncii, şi tu nu eşti imbrtlcată, Kuzma Nikol,aici. Ascu1tă, draga mea, du-te mai bine
Ta tia n a Ale x ee v n a: Nu, zău !,,' Jubileul acasă". Imi poves'teşt~ tu mai pe UTIl1ă..,
băncii? Felicitările mele, domnilor! Vă urez", Va să Ta ti.a 11 a Ale x e e v n a: Nu face nimi,o, Las'
zică azi aveţi adunare, banchet !,,' Asta îmi place. Şi să aS'CJullteşi el, că-i foarte inool'esant. IspdlVeSCnu-
adresa aceea minunaU\ cu care ţi-ai bătut atîta maidecît, La gaQă,m-a aşteptat Serioja, Se întîlnise
vreme capul, ca s-o compui pentru membrii băncii, acolo cu un Unăn.., îmi pare că era inspector finan- "r
au să ţ:i-o citească azi? ciar,,, Arăta destul de bine şi era drăguţ, mai cu
(J-lirin tl1şe~te fLuia..,,) seamă ochiL., Serioja mi l-a prezentat şi am plecat
Şi p u c i n (stinghel'it:): Draga mea, {) preferabil toţi tr,ei cu .trăsu,r8,,,, Vremea era skaşnic de fru.
să nu vorbim de asta", Zău c-ai face mai bine să te t110asă ...
eluei acasă. (Din. culise se aude larmă ele glasuri: Il
Ta tia n a Ale x e e v n a : Indată-îndată, Numai l/Nu~i voie! Nu~J ,,",oie.l Ce doriti?") i
un minut, Să-ţi povestesc şi plec. S-o iau de la în-
.O(Int'iă Me;ciu/ldna.) .
i
I
ceput, Ei... Iţi aduci aminte că atunci cînd m-ai con- M ere i u t k i n a (in uşă, .se apără cu mîinile):
dus la gal-ă m-am aşezat lîngă o cucoană grasă şi am Ei asta-i!... Ce trag,eţi de mine? Am 1Jl'e<abă chiar
I
inceput să citesc, Cum ştii, nu-mi place să intru in
vorbă in tren. Cale de trei staţii am tot citit şi n-am
cu directorul 1... (Intră, 'către Şipucin,) Am onoarea,
excelenţ-a voastQă. Sînt Nastasia Feodoc-ovna Mer-
I
schin1bat o vorbă cu nÎI11el1i... Ei. .. oS-a făcut searl~i,au ciutltina, nevasta secretarului gubel'l1ial Mel'ciutkin,
început să-mi tt-eacă prin cap tot felul de gînduri şi Ş i P u c in: Şi ce domţi ?
să-mi fie frică, In faţa mea şedea un tînăr destul de M e r c i u t k i 11a: Să binevoiţi să vedeţi, exoe-
bine, Unul oacheş, frumuşeL Ei, am intrat în lenţa voastră, bărbatul meu, secretarul gu.bernial
vorbă.., A mai venit un marinar şi apoi un student", Merciutkin, a fos'!:bo.Jnav timp ele cinc:iluni de zile,
(Rîde.) Le-am spus că nu-s măritată ... Să fi văzut Şi, in vreme ce el zăcea acasă şi-şi căuta de sănă-
cum au început să-mi facă curte! Au glumit cu tate, l-au demisionat fără nici un motiv. Să vedeţi,

.112 113
i'6\~'~
eXUt~]Dnţ.a v<.lI.lsll'flj cind In-eun dll~ să-i ridic leafa, Şi P u ci n: Taniuşa c1l'agă,treci pen\)ru o clipă
dumnealor au găsit de cuviinţă să-i scadă din leafii în biroul de alături. Vin şi eu indată.
24 ruble şi 30 copeki. "Da' pentru ce, mă rog 7" i-am Ta tia n a Ale x ee v n a: Bine. (Iese.)
inLrebnt eu. ",Păi, mi-au spus dlmmealor, a tot luat Şi puci n: Nu înţeleg nimic. Doamnă, aţi ni:me-
elela casa dE,împrum ut şi al ţii au girJJt pcntru el." rirt:greşit. De fapt cererea asila a dumitale nu ne pri-
"Cum aşa 7 Da' oe 7 A putut el să ta c,evafără să-mi veşrte pe noi. Ai dumneata bunătatea să te a.c1['esezi
ceară voie?H Păi, una. ca ~sta nu se po.8Jte, exce- il1S'tttuFeiunde a lucnat bălrbatu! d'llmitale.
lenţa voastră 1 Eu îs femeie săracă. Mă in!l'eţin şi M er c i u t k i na: Păi, eu, tătucule, am fost cu
eu de pe unl1a dtorva chi,'i,aşi. Sialt \,ubredă, fără cererea asta în cinci loc",ri şi n-au vrut să mî-o pri-
de apărare, Toţi mă obijduiesc şi n-aud o vorbă bună mească nicăied. Imi pierdusem capul de tO't. Noroc
de la nimeni. ele BOTislVIJJtveici,ginere-meu, care m-a învăţat să
Şi P u c in: Imi daţi voie... (ti ia elin mînă ce- v1u' la dumne.avo3s:tră. "Mata, mamad.e) m.i-u spus el,
rerea şi o citeşte în picioare.) adresează-te domnului Şipuc1n. E pe<l'lSoană cu tre-
Ta t i an a Ale x e e v n a (către HiTin)': D8Jri,'e- cer,e şi poa,te orice"." Ajutaţi-mă, excelenţa voastră!
buie s-o iau de la capăt... Săptămîna trecută, primesc Ş i P u c in: Doamnă Merciutkina, noi nu putem
pc neaşteptate o scrisoare de ia mama. Imi scria că faoe nimic pentru dumne>a!ta.Gîndeşte-te şi mataile.
un Oat',eeareGre<ndilevski o cere în căsă,tori(;)pe D1n ctte .,m jnţeQes, btil'batul matale a lucrat 1'1 o
Bor!\-mea KaUa. Tînărul este un om minuna!t, mo- ins.tituţie s,ani.1laJl:ă-mUltm'ă
de stat, pe cînd instTIuţ\a
ciod, însă fără niei o situat:ie pt'eeisă 7i l1ici un fel noastră este padieula,ră, comeroi,ală, este o bancă,
de mijloace ele exislenţă. Şi înc!l,ipui,eşte-tJmata, d,
din nenorocire, Katia se înJrăgosil:.isede el. Ce putea Cum de nu pri.cepi matale asta?
M e r c i li t k i n a: Excelenţa voastră, am şi cer-
face Inan1Ei '? lVIi-a scris să v.ill1 în daltă &colo ş.i să Cfl,;Ut
s-o influ€nţ:ez pe E::'a-Ua ... tifica,t medical. că bărbatu-meu a fos't bolm:l'v.Iacă-
tă-1. Aveţi bunătatea să vedeţi ce scrie... . .. ;h
II iri n (cn asprime): W-l'~g, dumneavoastră .~;~
m-aţi ~ăpădt. To'Lîi daţi înainte cu Katia, cu mama, Şi P u ci n (nervos): Fei8lrt""bi,ne. Te cl'ec1,cu-
ele m-am înclIU'catşi nu mai înţeleg nimic. coană. Insă îţi mai spun o cbtă : asta nu ne pl'\veşte
Ta tia n a A i e x e e v n a: Ei şi, mare pagubă 1 pe noi. '\'\
Dumneakl tr.ebuie să asculţi cînd îţi vorbeşte O' (In culise se aude risul Tatianei AlexeeV/1Cl, apoi
doamnă. Ce ai azi de eşti aşa de bosumflat! N-ăi fi 1"Îsul unui b~rbat.)
cunwC\îndrăgostit? (Rîde.)
Ş i 11u c i n (p,'ivincl spre u.)ă) : Nici pe funcţionari.
Şi P u c i n (către Me,'ciutkina): Daţi-mi to,tuşi
nu-l 18Să S" lucreze! (Căt,'e MC'l'ciut1ciiw.) E curios,
voie. Cum vine a,s,ta? Nu pricep nimic...
T.atiana Alexeevna: Ahal Ai roşit Vezi ba chiar şi caraghios. :3e poate ca bărbatul cll1mit~lle
că eşti îndl'ăgostit 7 să nu ş.tie unde S8 te a(1l'esezi '1

114
115
"~'1"1
.~

-':1

M ere i u t k i n a: Excelenta v<Yastră, bărbaiu-


,~

:~
',)

i dUJUne.tla I Simt dt-mi vlne a[n{~ţoH.iii_ .. Ne ~tingh0-


1
meu n-a"e habar de nimic. El ii dă tot inainte ou : reş.ti pe noi şi-ţi pierzi şi dwnne0.ta vremea de po-
"Nu-i treaba ta ! Pleacă de aici !" Ş-atîta tot... :j
mană ... (Oftează; apoi apaTte.) E tim pită răJu. Zău
'j aşa! (Către Hirin.) Kuzma Nikolai.ci, lămureşte-o
Şi P u c in: Iţi repet, doamnă: bărbartul dumitalG ,
a lucrat intr-o ins1Jituţie sanitară-milit,a'l'ă, pe cînd mat~, te rog, pe doamna Merciutkirua ...
aici e o bancă, o ins~jtuţiG particulară, comercială.
)
(Ti face semn cu mîna să-i facă vînt şi trece in
"'1
M Gl' ci u t k in a: Da-da-da!... Inţeleg, tătucule. .,l biroul de alături.)
~
.'.~
Dacă-i a~a, primesc chiar să nu-mi daţi toti banii IIi rin (se apropie ele Mel'ciutkina; cu asprime) :
..~
deodată. Excelenţ:a voast.ră, porunciţi să mi se dea Ce doreşti?
aC1..Hna 111ăcE\r 15 luble.
'1
."..\' M ere i u t k i n a: Sînt O bi,a,tă femeie, şubr'Cdă,
Şipucin (oftează): Uff! .1
:~ făd aplll'aa'e... Poate că par voinică, însă dac-ai sta
H iri 11: Andrei' Andreici, a,~a nu mai iSPQ'ăvesc să mă cauţi, nu găseşti un mădular' sănăt,os în mine.
da'rea dG &e<1măniciodată. '1
-, Abia de mă ţin pe pioioan.'C,iar poftă de mîncaJre
Şi]J u ci n: Numaidecît. (Către Mel'chLtkina.) Nu n~am de loc. N-am băut azi decît o cafea, şi asta
te pot face să pricepi. Dar înţelege odată că, adrc- ~
~ făl'ă nici O plăcere.
sîndu-te nouă în chesti,a asta, G ca şi cum ai depunG j H i fi oU: Eu te-nu-eb : ce doreşti ?

o cat'el'e de divo['ţ la farmaciG sau la 'biroul de marcat
me<t.alepreţioase. "1 M e r c i u t k i n a: Porunpeşte, tătucule, să-mi
..~ dea 15 rub1e, iar restul peste o lună.
(Bălaie În uşă, urmată <.le gla'sul Tol/anei Al~ j nil' in: Da' parcă ti s-a spus HimuniJt că aicea-i
XeeVlla :_AndreI, pot sli intru 1) .:~
bancă I
Şi P uei n (strigind): Aşteaptă, draga mea. Vin
indată. (Cătl'e Mel'ciutldna.) Ce vină avem noi că ţi . ~.
1
1 M ere i u t k i n a: Da-da ... La nevoie, pot arăta
şi certificatul medical. I
s-a plă.tit dumitale mai puţin? Şi apoi, dOWl11l1ă,
sîn- 1 ;H iri n: Ce ai dumneata pe umeri? Cap sau ce I
tem ocupaţi. Avem azi un jubileu ... Poate să înceapă naiba? :l
~2~'
să vină lume aici cl1i.a~'acum... Aşa că mă ierţi
mata... .;.,~ M ere i u t k i n a: n,-ăguţule, eu cel- ce mi se cu .. I
..i vine, după lege. N-am nevoie ele banii aHora.
M e r ci u t k i n a: Excelenţa voastră, fie-vă milă H iri
n: Eu te întreb, m"dam : oe"i pe umeri,
.;'-:
de"o ol'Îană 1 811,< o biată f.E1ll:lle;.e şubredă, £fu'll de ~~.
.~~
.~ <:lllp altceva? Ei, h.a-m"M' d,'''<lu I Nu pot st" de
••8IU
"'pămre ... Sînt istovită de moarte. Şi judecă-te cu .~
-1 vorbă cu dumneata I Sint ocupat 1 (A,.ătîndu-i uşa.)
chiriaşii, şi umblă penh~u bărbatu-tău, şi aleargă
pentru gospodăl-ie. Şi, pe deasupl'a., nici ginere-meu i Mă rog 1...
n-,,,,,, slujbă. -.il-~• Mereiutkina: Da' cu banii cum răm.îne? ..
Şi P u c in : Donmnă Mer'ci,ulkina, eu ... Nu, te rog
.~
.~ H iri n: Sourt. N-ai cap pe umeri, uite oe ai. ..
să mă ierţi, dac. dar nu mai pot sta de vorbă cu ',l (Bate cu degetul întîi în masă şi apoi în fl'unte.)

,tII';

~
1 111
I
"i I,
j
,.;i~
'i'\\'~.
_.\~:, .¥:
,.' ....'1.'.'.......
!1\\;,\ti"1
"
",1;' !i\\i~
;ţ" ,:::i:;~
""";1'
M e l' c i u t k j n a (jignită): Ce e '/ Ia te rog I Ne- :*1 Şi P u c i 11 (pe care l-a şi apucat migrena):
vesti-ti să-j baţi aşa, nu mie. Eu 1s nevastă de se-
:,~~':~;ir
;".1 Da-da! O bomboană ... Delegaţia poate sosi dintr-o . ::::,~'
,:;~
()retm' de gubemie. Cu mtne să nu v01'be.~tiaşa !
. ;;1
clipă in alta . ..~:jl"'
H iri n (se înfurie, cu glasul scăzut): Ieşi afa.ră I MeI' c i u t k i n a: Excelenţa voastră 1...
M e r c i u t I<i n a: O-ho-ho ... Mai încet J .,~
l Şi P u ciTi (plictisit): Ce mai veei ? Ce dorcşti?
H iri n (cii glasul scăzut): Dacă nu pleci chiar M e r c i u t k i 11a: Excelenţa voastră 1... (Arcltind

...
i.':'.;.'
....
.
acum, trimit după porta:r. (Bate din pici01".) Afară !... .. spre Hirin.) VdAeăs.(a... ăsta s-a bătut întîi cu d€getul "'::"
.'.'."1.

lVIe r c i u t k i n.a: Ia te rog ! N,u mă "perii I Am ÎJn :!kunte şi <apoia bătut in masă. Dwnneavoastl'ă
mai văzut noi de-alde tine J Hodol'ogule ! ., aţi pOl'llJnCii:t să descu.ree t.reabâ ou banii mei, iar el
Hl rin: De cind sînt n-am văzut o muiel'e mai ,',1 îşi b8Jtejoc de mine şi-mi "pune toi felul de voc'b".
nesuferită ... Vf! M-au apucat şi dUl'€Irilede cap.... i. Sint o bi,a:tăfemeie şubredă, fii-eăaJpo'r.al'e ...
(Suflă din greu.) îţi mai spun o dată. Auzi, hîrcă
:~ Ş i P u c in: HLne,doa.mnă,am s-o desoU1'ceu. Am
să iau măsuri dar nu acum, altă dată! Acuma, te rog,
bătrînă, dacă n-o ştergi de-.aici, praful s-alege ele A :';~ pl,ea,că.(Aparte.) M-aJpucă cl'iza de gută.
tine. Nu mă scoate elin sărite, că te sehilodesc pen-
;~ H iri n (se apTOpie de .5'ipucin şi-! splme încet):
tru cite zile 111aiai ! Fac moa.rte de om ! .).1 ::i
Andrei Andreici, ce \nseamnă asta? Lăsaţi-mă, vă
M e r c i u t k i na: Degea.ba te l'ăţ.oieşti la mine!
Nu mă tem ! Am mai văzut eu ca til11e! .,jJ rO'g,să trimit după .pO'rb~rsă-i facă vînt.
Şi P uei II (speTiat) : Nu, nu ! Are să facă gălăgie.
H iri 11(deznăclăjduit) : De s-ar duoe oda:tă ! Simt
că-mi vine rău! Nu mai pot. (Se întoaTce la masă '.~~
il Şi-n ea.sa ssta &în1:. o mulţime ele ehkio.şi... ".l

',.i
.:T M e r ci u t lei n a : Exoelenta voostra l... ..:'
şi se aşază.) A umplut toată banDa de muieri şi nu-i
. .J:LisrJ;Il.(cu glas tînguit07') : Dar mai am de isprăvit
chip să isp:răvesc rapol"1tu1.Nu-i chip! ...'il'
raJPoo;-biiJ.. N-am să pot să-I dau g,ata !... (Se întoal'ce la
lVIere i u t k i n a: Nu cer decît Ce mi se cuvine,
ce.",,,ce mi se cuvine, după lege. lan te uită, l1eru- .~l
.s
masa lui.) Nu mai pot.
M e •. c i 'li t k i n a : Excelenţa voa"tră, cum răm\nB
şinatul! Ş.ade în pîsla.l'i într-o ins,bibuţie... lVIitocanul! eu banii ? Că mare nevoie mai am azi de ei.
1 i.
".:
(Intră - Şipucln şi TaliClll(i Alexeevl.la.)
1 Şi P u c i n (indignat, apm.te): Ne-n1.ai-pome-niJtde
scîrboasă muiere! (Căt7'eMel'cîutkina, moale.) Ţi-am
Ta tia n a Ale x e e v n a (intTînd în UTma bă7'- ':~:::'1 mai spus, aici e bancă, insti-tuţie comercială partiClu-
batglui ei) : Ne-am dus Ja o semtă La fan1ilia Berej- .~,; .

la:ră ...
niţki, KaJUa:purta o rochie de fuJae albasbeu ca ce-
eul, cu dantelă &pumoasă.El1acu gîtul deco,ltat...Ştii
.'j~; lVIe r ci u t k i n a: Faceţi-vă o pomană cu mine,
excelenţe; voas,1Jră ... Fiţi pentru mine ca un tată !...
c-o prinde foade bLn€coffiur.amonDantă. Am pieptă- Dacă n-ajunge certificatul medica1, vă pot aduce şi
nat-o chia,r eu... După ce s-u .îmbrăcat ş,i am piep-
,?~:
~:'j o adeV8r'l.n\~ă de la s,ec\~i.c.POl."1.H1Ciţ.i, Vfl eOţL să-mj etC8
tă.naJ-o, ena ca o bomboană. "'1 .. banE !
,Ar
118 '~Th 119
:';:1~
",.:.Jl~.
<~11
1
....
j '1
...~
Şi p u c in (ofUnd din greu): Oof! :~ Ta tia n a Ale x e e v n a (pLînge) : Alergăm spre
Ta tia n a Ale x e e v n a M e1'ci'Utlcina) :
(către :i boschet ... Şi în fata noastră zăcea bietul Gl'endilevski,
Mătuşică, ţi s-.a spus do.a,' că slinghereş.ti lumea, zău ¥. '
ou pistolul în mînă ...
aşa! Nu ştiu ce fel de om eşti dumneata !.., . ~ Şi p u ci n : Nu. Nu mai pot îndura! (Către Me1'-
M e r c i u t k in a : Măicuţă, ft-umoasH mea, n-are ) ci.u.tlcina.) Ei. ce mai vrei acuma?
cine umbla Pf'nteu mine, Numai vorba vine că beau MeI' c i u t k in a : Excelenta vo.astră, n-ar fi oar.e .
:;
.
şi mănînc, Am băut azi cafeoauafără nici un gust, i chip cumva să intt'c bărbatu-meu înapoi în slujbă?
Ş i P u c i n (ga.ta să !eşine),' Ciţi bani vrei să p1'i- .;
~; , Ta tia n a Ale x e e v n a (plîngînd),' A nimerit
meşti ? eh:.eptin inimă ... Uite aici... Katia, sărăcuţa, a leşinat ...
i
MeI' c i u tiei n a : 24 de ruble şi 36 de copeici. .<} Iar el s-a speriat îngrozitor .~i."m-a rugai SA t\'imit
Şi P u c in: Bine !... (Scoate din portofel 25 de .:;) după doc:t.or.Doctorul a venit mUl1:a,idecîtşi... I-a
1'uble şi-i întinde.) Uite, ai 25 ruble. Ia-le şi... pleacă ... "] saIvat pe bietul nenorocit.
(Jiiril1 luşeşte furios.) i, ,
MeI' c i u t k i n.a : Excelenţ,a voastră, n-ar fi chip
.! să intre bărbatu-meu înapoi în slujbă?
MeI' c i u t. k i n a : Mulţumesc cu plecădune ex- O,?
Şi p u c in: Nu, nu mai pot răbda. (Ii poe!idcşte
celenţei voastre .... (Asc'Unde banii.) j
pHnsuL) Nu mai pot 1 (Deznăâă,iâtât, întinele amîn ..
Ta tia n a Ale x ee v 11 a (se aşază lingă bărbatt,! ,I
eloltă mî.inUe spre Hlrin.) Dă-o aÎal'ă ! Te !'Og, dă-o
ei, se uită !a ceas) " E totuşi timpul să mă duc acasă .., .J "
afară! 1,
Dar n-am isprăvit încă povestea. Numai o clipă .., .:}~ I"!Iiri n (opropiind.n-sc ele Tatiana Ale:xeevna.): .:1

Isprăvesc şi plec ... Ce-a m<ti fost I Val, ce-a mai


;)
J
.. it Ieşi afară !...
fost 1..• Şi aşa ... Ne-am dus I~ serată M familia Berej- ""l
,".m Şi p uei n : Nu pe dinsa, ci pe astălaltă. Pe femeia
niţlei... A fost destul de bine, vesel, însă nu prE>a.
Era acolo, fkeşte, şi Grendilevski, adomtol'ul K8!tiei...
.,::t~. asta îngroz.iLoare".(Amtă. celtre Mcrclu.f:kina.) Pe astă-
,.,1 laltă!
Cu Katia vo,'bisem înainte. M-am pus pe oapul ei,
<tInplîns. In sfîrşit, chiar în seara aceea a avut o ex" ::.:.! H iri n (nu.-l. înţelege; m.ai depa>"tc, căt,.c Tatiana
A!exeevna.) : Marş de-aici !... (Dătînd elin piclo?'.) Ieşi
plioaţie cu Gr€'l1dHevski şi l-a' refuzat ... Ei, mi-am :<;~~
:,t aInră !
zis eu, toatE>s-au aranjat cum nu se poate mai bine ; . :'.'.?
am Hniştit-o pe mama, am s'alvat-o pe Katia, acum u <'i'
,:.~
Ta tia n a Ale x e e v n a : Cum? Ce-i cu dum-
neat.a? Ai înnebunit?
mi-am luat de o grijă .., Şi ce crezi că s-a întîmplat?
<'~~
Inainte de masă, mă plimbam cu Katia pc o alee, şi
deodată .., (Tulbu.mtă.) Deodată auzim o împuşcătură ..,
Nu, nu pot vorbi de ast-a cu singe rece. (Jşi facc vînt
Cii. ba.tista.) Nu, nu pot!
.. ,. Şi P u ci n : E. îngrozitol'. Sint un om nenorocit !
Dă-o afa.ră ! Dă-o afară!
H iri n (către Tatiana A!exeevna):
stîlcesc, te ochiiodesc ! Te 011101' 1...
Ieşi af'ară ! Te

Şi P u c in (oftează),'

l~O
Uff !
;i~
:FI
Ta tia n a Ale x ee v n a (furJind dc el, iar el.
după elinsa) " Cum de îndrăzneşti să faci una' ca asta ?

>~
'.-'::rM u 17.1
,.j~
j
.':ij' ',\
.:~
.
'
.~
"f
\
Mojicule I (Stri(Jă.) And,rei I . SalveazA-111ă,AndreI I .;~.;"
,~,
.treaz ii istodeUil d<:zvoltih'ii ei trepbate impresha pe
' t\

\
(Ţipă într-una.) . .'~" care o vom reţine de aicl va fi îmbucurătoare în cel
Şi pliC i n (aleargă după amîndoi): Incetaţi odată! ,~ mai inalt grad, E adevămt că la inceputul existenţei
Vă rog ! Mad !'ncet ! Mă nenOll'o.ru
ţi ! i~băncii, avind in vede1'e ca,pitalul iniţhalll'esurins, l~p&a
H iri n (alergînd, de data asta după Merciutkina): .,~. de operaţiuni serio8Se, cit şi nedetermi'tlJa,r.eapre.rusă
Ieşi afară! Puneţi mina pe ea ! Faceţi-o harcea-par- ;~ a scopuriloT, se punea in mod acut Întrebarea pe care
cea ! ';' şi-a pus-o Hamlet:"A fi sau a nu fi?" Şi Într-o
Şi P u ci n (ţipă) : Incetaţi ! Vă rog! Vă implor! :il vreme au răsunat chk"r gl8Sud pentt'u inchidel'ea
M e l' c i li t k i n a: Of, sfinte dwnnezeu'ie!. (In- )~ bănciI. Dar Lată că in oapui instituţiei aţi venit dum-
cepe să urle.) Doamne sfinte !... '~',.,"neavoastră, Pregătirea dumneavoastră, aum şi ener-
Ta tia na Al ex eevn a (ţipă): Ajutor I Ajutor 1 , gila şi .taobulca~e vă ca.I'act~rizează <liU fost ca:uza suc-
v,8:1,v,al. I"". M'l-e r ă'U "" M'l-e l'au
- ""
r (8al'e pe un scaun, e cesului neobişnuit şi a înfloririi nemaipomenite a
ia>' de pe scatm cade pe canapea şi geme înfundat.)
1 b~nci~. Reputaţia băncii... (Tuşeşte.) Reputaţia
H iri n (fuge după Merciutkina): Bateţi-o! Stîl- ::1 bancJL.
ciţi-o in bătaie! InjunghLaţi-o !
i NI ere i u t k i n a (geme): Of! Of !
) Tatiana Alexeevna (geme): Apă! Apă!
M ere i u t k i n a: Văleu, văIeu, doamne! Mi se .•~ Un m e m br ual b ă n cii: Reputaţia." (Tu-
face negru inaintea ochilor! Of ! (Leşină în bl'aţele
lui Şipucin.)
.il şeşte.) Reputaţia băncii a fost ridicată de dumnea-
tj voastră la. o.asemehea inălţime, Încit instituţia noastră
(Bătaie in uşă, Un glas elin culise: DelegaJia.) poate rivaliza astăzi cu cele mai bune .instituţii din
,. străinătate",
Şi p u c in: Delegaţie", reputaţie", ocupaţie,,, ;1
H iri n (bătînd din' picior) : Afară! Lua-m-ar 'j Şi P u c in: Delegaţie", repu1la.ţie", ooupaţie", In
dracu,,, ([şi sufle că mînecile.) Lăsaţi-o pe mina mea, .:' calmul serii răcoro.ase, doi prieteni discutau chestii
. c-o omor! < ~
foarte serioase:" Să nU-111ispui că ţi-ai pierdut tine-
reţea, că gelozia-mi n-o mai poţi indura,,,
alcătuită din cinci nnmeni, ton in ;;:~,:
.':<1::
(Intră delegaţia, Un m e 111ti r u al b ă n Ci i (urmează Cu sfii-
frac. Unul ţine in mînă adresa, legată in scoarţe :,t

de c.atifea, altul cupa de argint. tn uşa Care dă in ~":~i~ ; ciune): Apoi, aruncind o privire obiectivă asupra
birouri se îngrămădesc .funcţionarii. Tatlana Ale- prezentului, noi, multstimate şi dragă Andrei An-
xeevna zace pe Crmapea. MercJulklna e tot in .~~;' deevicI." (CtL glasul scăzut.) Dacă-i aşa, venim mai
';:."
braţele lui Şipucin, Amîndouă femeile gem.) J: tîrziu:" Da, mai bine venim mai tirziu ... (Fistîcită
Un membru al băncii (citeşte cu glas tare): 'i;~
,.f
de tot, ddegaţia iese.)
Multstimate şi dl'agă Andrei Andreevici! Aruncînd "1 Cortina
o privi,re retrosl:}eetiv1\ <lE>lI[)ra
tl'e(;u.i.lllui institutiei 1
noustre financiare şi trecînd în revisi:ă cu mintea .i
:1
Tr(lduceh~ de M. 80rIJ ti 1 şi A, SleilJberg
1:j
122 g"
,1
4.. )

.1 "
J
R ERE î N C Ă SĂ" TOR 1 E

Farsă Într-un act

1
II
J ,'_~
r""" ".
,

PERSONAJE:
qJ}'-

~.
! STEPAN STEPANOVICI CIUBUKOV, moşier
". NATALIA STEPANOVNA, fiica lui, 25 de ani
) IVAN VASILIEVICI LOMOV, vecin de moşie ,al
r, lui Ciubukov, zdravăn, bine hrănit, Însă foarte
ipohondru

./ Acţium'a se petrece la conacul moşiei lui Ciubukov .


.'!
'.
Salonul lui Ciubukov

i': l'
1.':' ',", ".',':L-\.'.;' -

.
~'Ciubukov
l'
.:-.
_,o.
%1,.
F
i:, . '.{ ~',
"';'~",
'•.~
.. -'
0
.'
; intră Lomov, În frac şi .cu mănuşi
albe .
". ;"

') lUbl.lko V (ieşiridu-i înainte): ee:.mi' văzură


:'iL?(;-;IvanVasilievici ! Scumpule ! Nici mi ştii' cît
t't de
. Jmcuros
. . ! .(li strînge mîna.) Drăguţă! Aşa
fprizăzic şi eu 1...Cum o mai duci? .
~ o mo v:
-Mulţumesc de înh"ebare. Dardumne'ata
: '1 o mai duci ?.

i u b u k o v: Binişor, îngeraşule ! Mă închin du-


tale şi aşa mai departe. Poftim, mă rog, stai jos!
-Lfrumos să-ţi uiţi vecinii! Da' de ce te-ai îm.:..
cat aşa de gală, drăguţă? Frac, mănuşi şi tot di-
uI; Nu cumva pleci undeva?

...53
• 00 "" O O • ". ' )',"'t1fr~
.L o m 0. V : ~u, stimabile Stepan Stepanki, ani~1
mt numaI pma la dumneata. o o- ; .o.;~J
Ci u b u k o v: Atunci, de ce te-ai pus în ft~~ J o _~ ••

drăguţă? Parc-ai face vizite de Anul Nou!


L o"mo v: Să vezi dumneata despre ce-i vorbă ...
(Iz ia de braţ.) 'Am venit, stimate Stepan Stepmj~m
să te supăr cu o rugăminte. Am mai avut eu,"şiri$
. .-:_-.':~";"",~.

dată"cmstea să mă adresez dumitale, să mă ajuţi.:~Ş,1


totdeauna, cum să spun ... Iartă-mă, dar sînt camiftil1
burat. Stai, stimabile Stepan St€panîci, să beau'";;.
oţină apă. (Bea apă.)
.
•.
.'
o o oo 'o<JfA~ 00

. .... :~~~,::.
Ci ub u k o v (aparte): Te pomeneşti c-a v~ni'
o

• - •.-07:"

să-mi
-
ceară bani! Nu-i dau ! (Către L011WV.) DeCi:
'- '--~')

spre ce-i vorba, drăguţă? ,


o L o m o v: Vezi dumneata, stimabile Stepanî,
,iartă-mă, te rog, Stepan Stimabilîci... Adicătele]l.
. - '-',:.;:;';"'- 'j

Sînt straşnic de tulburat, după cum poţi Veq~~;J~ o

dumneata ... Pe scurt, numai dumneata mă poţija:J"~f)i~


cu toate'că nu m-am învrednicit cu nimic şih¥?Şj~
- - .f:';::2;~L,~

avea nici un drept să mă aştept la ajutorul dwn~;~


t ale... o.o\"",.'~
: ~/~¥ă\
"O

Ci u b u k O' v: Of! Da' n-o mai întinde aŞf;~~


'-,~
. ;,i~t~
scumpule ! Spune odată! Ei, despre ce-i vorba ?""Aj
L o m o v : Indată ... Numaidecît. Uite ce-i : am ve- •
nit să-ţi cer mîna Nataliei St€panovna, fiica dumitale;.j
Ci u b u k o v (bucuros): Puişorule!..: Ivan VaSi.t,~
. _. -.-"1

lievici ! Parcă n-am auzit bine. Ia mai spune o dat~.A"j


L o m o v: Am onoarea să-ţi cer... Oi

Ci 'li b u k o v (întrerupîndu-l): Drăguţule ... Tare-s ~


bucuros, şi aşa mai' departe ... Uite, tocmai de aceea,!
şi eu ... (IZ îmbrăţişează şi-Z ~ărută.) De CÎnd "Îmi 40-)
ream eu asta! Era dorinţa mea dintotdeauna ... (Ii î

. ,) . 54
. ;

\ "1
,ii~[il!!1~'liiie""""l""'ZJL~
";1<;1,
<im:<ill
De cînd te ştiu, mi-ai fost drag, lnge- { 'itrl~J1i'
1 rimile.)
uac '. . v

'u1e, parcă ai' fi fost copilul meu. DeIe-v~ dumne~


la amîndoi, bună înţelegere, dragoste, ŞIaşa mal
li, te Nici nu-ţi închipui cît' am dorit-o!... Dar
Dar .
. rămas eu ca un. tont? Am încremenit de bu-
~ am încremenit, zău aşa. Oh, am dorit asta din
ne,
t sufletul Uite, mă duc s-o chem pe Nataşa şi aşa
~ai departe .
,L o ro o v (mişcat): Stimabile St€pan Stepanîci,
umneata ce crezi? M-aIŞputea eu bizui pe consim-
;;.1întul ei ? ;tJ,~t;~~!
'e i u b u k o v: Păi, o mîndreţe de bărbat ca dUfn.-
- .~~~ ,_o;;'

'ata şi... să nu vrea! Cred că-i îndrăgostită lulea şi


mai departe. Mă-ntorc îndată! (Iese.) "(iti
2

Lomov singur.

.. Mă ia cu frig ... Tremur tot, parc-aş fi \}~~1-:


,;{lintede examen. Lucrul cel mai de seamă e că tre-
;~\.esă mă hotărăsc. Dacă mai stau mult pe gînduri,
că mă tot codesc şi-mi pierd vremea cu vorba, aş-
ptînd să-mi cadă o femeie ideală sau o dragoste
.;
,are, -atunci nu mă mai însor niciodată
. ..
..-;-
... B-r1"'L.-~-
,,*,:i.fi'g'!... Natalia Stepanovna îi straşnică gospo-
"fnă, drăguţă, învăţată... Ce-mi mai trebuie? însă,
Înă una-alta, au şi început să-mi vîjîie urechile de
. '~
': loţie.' (Bea apă.) Da' nici să nu mă însor nu se .
,;;

::,:~:
,~;ate ... întîi şi-ntîi,am trelzeci şi cind de ani - . 'l .
~i

.: 'rstă, cum s-ar zice, critică. Al doilea, am şi eu ne-


. ....:~
, .
...

"Toieaer-o viaţă aşezată, tihnită... Sînt bolnav de

55
inimă, am Într-una palpitaţii, îmi Sare repedc{ţ
dăl'a şi-s totdeaLma grDzav de agitat... Uiie,de piJ
acuma: .îmi tremură buz-ele şi mi se bate pleo,
dreaptă. Dar mai prost stau cu somnul. Abia mă a
în pat şi n-apuc bine s-adorm, că, îndată, haţI
începe să mă îmboldească nu ştiu ce în c9asta stîn.
d.e-hli ră~E~l}~~oo.d
.."\.~'--"-~""-

" sGlr~s,
r.eE:k:i:t:l,,"'%lffi.:~r.Şi::-:.nc~p.,rf-Riijilim:.
-~.~ •...
~. _-_
~?1b~tl'~cîtumblu 12r:ih"'Qdaie
..._-_._~
};:;,..~,.. ..•• -~-"
şi ia:smă'C~
-~'.' •. ,

De~abiaăfîpe-s'e"'şi~Jcn:}Eă îniboldeş~~~i-:c..q(~,dedqV
zeci de ori 'la rînd.... / . ~"-.... o:;j!~
.' .~

..;r~
.,.ie;
3,;-)" -.'.-;"--5'.

Natalia Stepano~na şi Lomov...:<~


~{!;.;~

N a taI i a S t e pa n o v n a (intrînd): A-a! Dun


. . ..;.::' "-'" ;.

neata erai! Tata mi-a spus: Du-te de vezi, c-a vei1


un negustor după nişte marfă! Bună ziua, Ivan'\!<
silievici ! . ..' .. .}
L o m o v : Bună ziua, stimată Natalia Stepanov~~
',-",
Na taI ia S t e p an o v n a: Iartă-mă că-s cu ŞOI
.ţul şi în rochie de casă ... Tocmai curăţam nişte ma
zăre pentru pus la uscat. De ce n-ai mai dat âtît
vreme pe la hoi? Stai jos, te rog ... (Se aşază.) N-E
VDeasă mănînci ceva ?
L o m o v: Nu, mulţumesc. Am mîncat.
N a taI i a S te p a n o v il a: Poţi fuma... Uite
aici ai chibrituri;,. Minunată vreme! Dar ieri a plo
uat, aşa că argaţii au stat toată ziulica degeaba. Cît,
căpiţe ai cosit dumneata? 1nchipuieşte--ţi că eu ro-an
pripit să cosesc toată lunea. Şi, acum, îmi pare rău
)
Mă tem să nu-mi putrezească fînul! Era mai bine să
1. fi aşteptat. Dar asta ce mai e ? Nu văd bine sau te-31
. )

: i-
..
i .'
56
:""
.' .': ; ~
i:.i ':"; ..
;
',li;.frac? Ei, com~di: ! Nu c~mva te duci la bal?
."Ceva: parcă te-al facut mal frumuşel! Nu zău,
. . ce-i CU eleganţa asta a dumitale ?
t~e~l o v (fîstîci~: Vezi, st~n:at~ Natalia Stepa- v

:,.. , "na Vorba e ca m-am hotant sa te rog sa m-as-


~ţi.."'Fireşte că ai să te miri şi, poate, c-ai să te şi
superi, însă eu ... (ApaTte.) Straşnic mă mai i~cu frig!
.•.' Na taI i a S te pa n o v n a: Despre ce-l vorba?
;/1Pauză.) Ei, spru:e !. . ..
v.'. v •• '

,'. 'L o m o v: Ma VOI sl11sa fiU scurt. Dupa cum ştu,


~Unlntă Natalia Stepanovna, am cinstea să cunosc fa-
.~'Oiliu dumneavoastră tare de demult şi încă de cînd
',;~'âillmic'copil. Răposata mea mătuşică şi bărbatul
€Îi de la care, cum binevoieşti şi dumneata să ştii, am
., itlbştenit pămîntul, au avut totdeauna cea mai mare
; sUmă pentru tatăl dumitale şi pentru răposata dumi-
i'î~.lemamă. Legăturile dintre neamul Lomovilor şi
;>a~lal Ciubukovilor au fost dintotdeauna ceie mai
,~prieteneşti,am putea zice, chiar frăţeşti. Şi, afară de
" Mtil,pămîntul meu, cum binevoieşti să ştii şi dum-
fi~ilta,iseînvecinează .cu al dumneavoastră. Poate că
;.:t:blb:e~oi~şttsă-ţi
-"\:";~"-"""~";--':"'-'~~" '..
aduci aminte ..că
~
"Poiana boilor" a .
,'.
-~..
;;iIj~~;~~ mărgineşte cu mestecănişul .dunmeavoastră.i .;,,','
-$;I'1'~ata1ia S t e pa n o v n a: Iartă-mă că te între-
rtIp;Aisptis : ,,~<Poianaboilor» a mea". Dar poiana
Qare.icidumitale ?
v:
i:L'o m o A mea!... . .,'
Nâ taI i a S t e p a n o V il a: Ei, poftim ! "Poiana
boilor" e a noastră, nu a dumitale ! '
L o m o v: Ba nu, stimată Natalia Stepanovria, a
u.
mea e!

N a taI i a S t e pa n o v TI a: Asta-i pentru mine
li t,
o noutate. De unde ai scos-o că-i a dumitale ?

. 51
L o ni o v : "Cum de unde? Eu' vorbesc de clb
dintre mestecănişul dumneavoastră ŞI ,;Mlaşt:
arsă" "'B
Na taI ia S te p a n o v n a: Ei, da, asta-:Î poi<lJ J .\."

Dar e a noastră ! "


"L o m o v : Nu, stimată Natalia Stepanovna,' c.l11l
neata greşeşti. ' <i> -~-. (

Natalia Stepanovna ViTIă~ţi în tir


IV'an Vasilievici. De cînd, mă rog, s-a făcut a dUfu
", tale ?:;~~:
Lo m o v: Cum, de 'cînd ? ,De cînd mă ţiumm -.:,~4%.

tot anoastră a fost',;Iii :,)~~{


-'~-,

N a taI i a S t e p a n o v i1 a : S-avem iertare;:~Ld;


nu }.asa I :-~.;~
.~t;.
..
,/,{
", - ',,' ;'-'~i$t
L om o.v: Stimată Natalia Stepanovna, asta re.ţ~
şi din acte.E drept, af~st cîndva o neînţelegere'~h
tru "Poiana boilor", dar acuma ştie toată lumea :~~.
. , ", _,~l.f •.;

a mea. Deg.eaba discutăm pentru asta. Dă-ini-:_y'~ii


să-ţi spun că bunica 'mătuşichii mele a'dat-o,înfSl,p
sinţă, fără tennen şi fără nici o plată, ţăranilor~,u-
, nicului tatălui dumitale, fiindcă i-au ars nişte cără.
midă. Tăranii
'
bunicului tatălui dumitale s-au folosit, ,

pe degeaba, de poiana asta timp de vreo patruzeci


de an} şi s-au deprins s-o socotească a lor, iar apoi,
cînd a ieşit legea...
N a taI i a S te p a n o v TIa: Ba nu-i de loc aşa
cum spui dumneata! Şi bunicu-meu şi străbunicul
meu socoteau că pămîntul lor se întinde pînă la
"Mlaştin,a arsă". Asta înseamnă că şi "Poiana boilor"
tot a noastră era. Nu înţeleg ce discuţie mai poate
încăpea aici. Mi-eşi ciudă !...
L o m o v: Natalia Stepanovna, am să-ţi arăt ac-
tele!

58
atalia Stepanovna: Nu zău! Dumneata JJrr' :\Ui
• lumeşti, ori vrei să mă necăjeşti !... La una ca ~~ .;j~.
'_i;~.t:

gnu mă aşteptam! Stăpînim pămîntul de aproape r~


• ute de ani şi, deodată, vii dumneata şi declari CG"{,

'.,D
5
':- u-i al nostru! Ivan Vasilievici, iartă-mă, dar1"uL
l11i
vine să cred ce-mi aud urechile ... Eu, una, nu tiu.
I
,)r11.f
"~1-~
.' de loc la poiana asta. Sînt acolo cu totul cinci' I
."cI atine, care să tot facă, mari şi late, trei sute de b-ub~
. le' însă ceea ce mă supără pe mine e nedrepta+e,a,
',:~P~ţispune orice-ai vrea, însă eu nedreptatea n-orf\ t:;i.ţl'

suferi. .;.!tw~
t o ro o v: Mă rog dumitale, ascultă-mă! Ţăranii
: icului tatălui dumitale, cum am avut chiar acuma
','tea să-ţi spun, au ars cărămizi pentru' bunica
'tuşichii mele. Bunica mătuşichii, vrînd să le facă,
schimb, o înlesnire ...
atalia Stepanovna: Bunicul, bunica,
tuşica:.. Nu înţeleg o iotă din toată povestea asta! eLţ .
, şfluuna şi bună: poiana-i a noastră. Şi g:ata !
o mov: Poiana e a mea !
atalia Ste,panovna: Ba-i a noastră! ~Îiua.v-
'ii de mi-ai ,dovedi-o două zile î~şir şi ai pune şi
dsprezece fracuri, poiana tot a noastră-i, şi pace! Nl! '
, rîvIÎesc la ce-i a1 dumitale, însă nu vreau să dau cL'u
ee-i"81 nostru ... Dumneata fă ce crezi!
o h.lo v.:, Mie, Natalia Stepanovna, nu-mi trebuie
.}ana;!,da' vorbesc din principiu. 'Dacă-ţi face du-
'~tâletrebuin ţă, ,ţi-o dăruiesc.
~afalia Stepanovna: De dăruit, ţi-a pot
''" ui eu, că doar a mea e 1... Ivan Vasilievici, toată
;,acerefi:asta e cel puţin ciudată! Pînă acum, noi
i am socotit vecin bun, prieten, acum un an ţi-am
';,t batoia ;noastră şi, din pricina asta, am ajuns
"e-am isprăvit cu treieratul abia în noiembrie. lat'
.',:"
" .'j~{1
dumneata" te porţi cu noi cum t~-~i, purta cu ~i:fli
ţigani. îmi dăruieşti mie pămîntul meu! Iartă-:n1ă~
dar asta numai purtare de bun vecin l1U-i.Dacă ~~ '
f',.,g'.; "f'''';;-fl"'''"
să ştii, după mine, asta-i curată obrăznicie....Jti_
'SâI'it.
La. m o v: Va să zică, după părer,ea dumitale, sm~
un uzurpator? Domnişoară, ni,ciodată l1~amluat~l"
jiapca pămll.l1ibula!l-tuiaşi n-am să dau voie niniăil.yj:
,.. ,1'4:{
să mă învinuiască de.aşa ceva... (Se Tepede la car4Jb
~l'!}l;n:,j,!W
li1~ . cu apă şi bea.) "Poiana boilor" ~ a mea! , ,;il.'
jl~ljr11Im~~~
" 'Natalia Stepanovna: Nu-i adevărat !~f-l;
t~jî;!!!j-!ţif;I. " noastră !>,;'
l~W;!i il"!l"

I i!.!Sflj:li; )if.",
"':JiI14j
~~'ji~'
:!~~ţ;:î:j!l+~d:
rH~;U'1HJ:d~ff~.v
~ijlm:lij!!tJjjhir
.... ", L o m o v: Ba-ia mea!
Na La liaS te pa no vn a
".':'1

~!k~~]!~~,:j.Pi!I",,-I.
~J1fIIH,iFa!~:r:...: Las', că ţi-odovedesc eu ! Chiar
ifl~i~l!r/
~i~1ll
hd""""
~'I'I~l
acolo.
L o m o v: Cu-um?
liljâiHil~J~,iL,'"
Na ta 1i a S t e p a n o v n a: Chiar azi
1!li l~ij,:",lrj,'i~j~'i.
11111.~;tH:r!~~Ji~i' mei au să fie acolo! "
!1!Uf:WlnK~1m
1.U~~1-~ ' l<'::! ]"f'.~,:k .
L o m o v: Îi iau de ceafă Şl-l gonesc de acol~':!:;
!liî/"1
,',~.1,1.'h,i!:rijik"
'RE' , ;1"::-,)'"
" , N.a taI i a S t e p a n o v n a: N-ai să îndrăzneştrjt'~
!J'i "d"
., .• ',1"'

,,"•. " •
.

L o m o v (îşi duce' mîna la inimă): "Poiana bor~~


l~j W:P.JWi)':.,'
'1.,lI"" ,-"r,;" lor" ea mea ! înţelegi dumneata? I-a mea! ' ,,<{tiI
; il:J
""I"-I"'!,: : li' 'i' ,
;;'E,il: i ~.,li-:"
' N a taI i a S t e pa n o v n a: Te poftesc săn~"i
;!1'1I'1 i:'ilH1Ph răcneşti ! Poţi să te înfurii şi să răcneşti, pînă ce':i}
; :, ,;

răguşi, dar la dumneata acasă. Aici, mă rog dumitale,,'~ "


să te stăpîneşti. ~
':~
L o m o v: De n-ar fi palpitaţiile astea îngroZi~I
• ',ţ

toare, dacă nu mi-ar zvîcni atît de tare tîmplele, I


altfel aş vorbi eu cu dumneata, domnişoară. (Strigă.) t
"Poiana boilor" e a mea ! i
! ~ ..' N a taI i a S t e p a n o v n a: E a noastră ! i
;..,1 , .. L o m o v : Ba-i a mea! •i
,; ;

N a t a li a S t e pa n o v n a: A noastră !{
L o m o v: A mea! " I
'~

~
-;j
60
~
~

,";

~1
4
Aceiaşi Şi Ciubukov,

u b u k O V (intrînd): Ce-i ? Ce strigaţi aşa?


.j
atalia Stepan,ovna.: Tat~, ~pun€-i, :e rog
"eestui domn a CUl e "PoIana bOIlor. A dumH;a/e
_il. ~.

sau a noastr a ?. v

.i u b u k o v (căt'(e Lomov) : PuişoruIe, poiana-i a


, tră !
. om o v: Da' de unde, mă rog, e a dumneavoas-
.'-,
. ., Dumneata eşti doar om cu scaun la cap! Bu-
l' mătuşichii mele a dat poiana în folosinţă vre-
ică ţăranilor bunicului dumitale, fără să pri-
i! nici o plată penh'u asta. Ţăranii au folosit
. intul vreme de patruzeci de ani şi s-au deprins
pămîntul, ca şi cum ar fi fost al lor, iar apoi, cînd
,şit legea...
.iu b u k o v: îmi dai voie, seumpule ... Uiţi toc-
, iiiptul că, dacă ţăranii n-au plătit nimic bunicii
iWe şi aşa mai departe, e fiindcă, pe vi~emea
. a, €ra o ceartă pentru poiana asta şi aşa mai de- .
t<:.:. Acuma,
)'. . .,. că-i a noastră, în-'
pînă şi cîinii ~tiu
-
.. n~,că dumneata nici li-ai văzut planul! . .
.-.,"

oro o v: Iar eu îţi voi dovedi că poiana-i a mea.


1u bu k o y: N~ai să mi-o poţi dovedi,. iubitule!
";.-", .f! ~fi~

:,
o ro o v: Ba am să ti-a dovedesc!
, .':
SL",
~,_.~..~.",,--_.,
•.* .. "-
\._.~..... . - ". '. .':';;'1 '~
..

.iu b u k o'v: Drăguţă, de ce-am răcni aşa ? Cu'


etele nu dovedeşti nimic. Eu nu rîvnesc la oe-i
•.umitale, dar nici n:-arn de gînd să dau ceea oe-i
eu., De ce-aş face-o, mă rog? Drăguţule,dacă
.'ajuns aici şi ai de gînd să pui în discuţie "Poiana
,,01''' şi .aşa mai departe, atunci, mai degrabă a dă-
.

ţăranilor decît dumitale. Iac.-aşa !

61
'. -.',)~

to o v; Nu mai pricep nimic! De und~{ţi


tii:
dumneata drepttJ,l să dărui eşti proprietatea altuia
C i u :b u k o v: Dă-mi voie, te rog, să .ştiu~eui
bine, dacă am sau nu am dreptul.Uitece-i, ţih~
eu nu prea sînt obisnuit ca să-mi vorbească ciJ.1~V~
. J • _ o :':';<:._;
" •• : ••

un ton ca ăsta şi aşa mai departe. Eu, tinere,~î:iji


• ,'" ;.~,.t:'.

două ori mai bătrîn ca dumneata şi, te rog, cÎ11.QJJ


beşti cu mine, să nu te agiţi şi aşa mai depa~~~
Lo m o v: Nu zău! Dumneata mă socoţi chiat.:
. . . '... ;:';>~.lji.
de prost ca să-ţi I"Îzide mine? Pămîntul meg;~
că-i al dumitale 6i-ai mai vrea, pe deasupra, ~~~
' . -'" .. ::-:::;':-':t,~~";
nepăsător şi s~ vorbesc cu dumneata omeneş~f
., ..-:.'.~':.c:.~'
ciniibuninu se poartă aşa, Stepan Stepanî£i;1~p
neata numai vecin bun nu~mi eşti. Eşti unijzw]
tor! . . . '. . .•.' .;.~I'
C i u b u k o v: Cum? Cum ai spus ? /)J¥f,{:
N a taI ia S t e p a n o v n a: Tată, trimite.,iÎpB:
~..'-j';;:.~.
. cosaşii la "Poiana boilor" ! . .' .. ' A~:r!ţ;;
C i u b u k o v (către Lomov) : Ce spuneaiadiB~iv
. '.0.,•.
dragă domnule'?;}f~
N a t al i a S t e p a n o v n a : "Poiana boilor:~~;;1
. . .. r;:-'.,

noastră şi n-o dau, n-o dau, n-o dau nici moart?}I


L o m o v: Asta vom vedea! Am să vă ai¥W ." .,'",
faţa judecăţii, că'-i a mea.
Ci u b u k o v : .in faţa judecăţii? Dragă domnu
n-ai decît. să ne dai în judecată şi aşa mai deparl
N..,aidecît! Las' că te cunosc eu pe dumneata! St
şi pîndeşti numai prilejul să te judeci şi aşa maid
parte ... Eşti un cîrciogar! Tot neamul vostru a 'uri
blat cu chichiţe şi cu judecăţi. Tot! '
L o m o v: Te rog să faci bunătatea să nu te 1~
de neamul meu! Toţi din neamul Lomovilor au io,
oameni cinstiţi şi n-a fost unul printre ei care săi

62
;'dat in judecată pentru delapidare, ca unchiul
'tale.
'i u b u k o v: Toţi din neamul dumneavoastră,
, ovilor, au fost niştesmintiţi !
a taI i a S t e p a n o v n a: Toţi, toţi ,~Da, toţi !
. u b u k o v: Bunicul dumitale, bea de stingea,
1
ătuşica cea mai tînără, Nastasia Mihailovn,a, a,
t eu LL'1 arhitect, şi aşa mai departe ...
o ro o v: Da' parcă mama dumitale nu era
.' bă ? (Deodată, duce mîna la inimă.) Mi s-a pus
"'mghi la inimă... Imi răspunde' în cap. Doamne,
~ ezeul'A e .... pa~ ....
1

,i i u b u k o v:
~. . Tatăl dumitale a fost un cartofor
-:: ,.. v
mmcau.
.a taI i a S te p a n o v n a: Iar mătuşa - o bîr}/toore
,;,. . Mai rar să găseşti una ca dînsa ! '
.'0 ro o v : Nu-mi mai simt piciorul stîng ... Dum-
ta eŞti un intrigant... Văleu, inima !:.. Şi nu-i un
~'tÎ>entru
.~, . :~':.!'.,''", ~~.. - -,
nimeni
"
că, înainte de alegeri... Văd
~ verzi!... Unde mi-e pălăria?
r'aJ~~J.ra,
,,"'i
,S t e pa n o v n a:
,,'~;'~"';;,"-~<;,_~ :,",.'.
Ceea ce spui e jOS1'11C
''
?fi~~stit.! Urît! . .
14:lP.\l k 0\7'" :. Iar
l; "''f:l,,{;~''_'''' "
dumneata, dacă.
vrei să ştii,
; ~J.ţ'oviperă, un făţarnic, un viclean. Asta eşti!
;O'pkbV ~ Uite şi pălăria ... Văleu, inima! Unde să
," .j~.~
.. ':< ,- .

..:,dti,~;-#cum
'i .""'~"::.jI.,-- -'.
?.' Unde-i . uşa? Of ! Imi pare că mor...
jl~ir,F.trag piciorul... (Se îndreaptă spre uşă.)
i uhu k o v (din urmă): Să nu te mai prind
..~ r'~~i pragul!
'a"ţa,li a S te 'P a n o v n a: Şi dă-ne
i-" /'>:'i.,.', •..• în judewf<;
'"!.,y:'ecl~m
. noi pe-a cui rămîne!
;:•.....

(Lomov iese, clătinîndu-se.)

63
: -. -4
.... -
5

Ciubukovşi Natatia Stepanovna •


.: .f

Ciubukov: Ducă-se dracului!' (Umblă


de colo-colo.)
N-at a li a'S t e pa n o v n ia : Nemernicul !Pc
de mai ai încredere În vecini buni !
C i u b u k o v: Canalia!' Caraghiosul !,
,N a taI ia S t e p a n o v n a : Pocitania ! După~;,~.
. pus mina pe-un pămînt străin mai are şi curajrt':"'"
insulte pe alţii. '
Ci u b u k o v : Şi tocmaI sperietoal;ea asta, ar;
ăsta să inăi aibă îndrăzneala să vină cu o oereJ".
"aşa mai departe., Auzi? Cu o cerere !...
NâtaliaStepanovna:
. ..
Care oerere?>"
.. .. ::~~..,:1

Ci u b u k o v: Păi cum, nu ştii? A venit ;g'3"


v • ..~

ceara pe tIne.'
N a taI ia S t e pa n o v n a: Să mă
mine? De ce nu mi-ai spus-o Înainte ?,'~D,::
Ci u b u k o v: De asta s-a dichisit cu iradl".
Parcă-i un CÎrnat, un zbirdog ! "2~~~
~ a taI i a S t e p a n o v n a: Să mă ceară?
mine? Ah! (Cade într-un jilţ şi începe să ge.a11!f)"l
~g:~
i
Cheamă-l înapoi! Cheamă-l! Adu-l inapoi! Ah, în<l
toaree-l ! 'e. ~ .'j

C i u b u k o v : Pe cine să intorc ?af!)~


N a taI i a S t e p a n o v n a : Mai repede, mai re'~ --o .~

perle! Mi-e rău! întoarce-l ! ,;;;1


.•J:,

(O ,apucă criza de nervL) " .~

Ci u b li k O v : Ce-i asta? Ce-i cu tine? (Se apuca~


cu mîinile de cap.) Nenorocitul de mine! Mi-aţi scos~
sufletul! Am să mă-mpuşc ! Am să mă spinzur ! .~
.,2

G~,
I
~
.~
.~;~
.?-il

:~
:!~
.'~
taI i a S t e p a n o v n a : Mor I Chearnă-I!
'u b u k o v: Ptiu!... Indată! Numai nu urla!
in fugă.)
taI i a S t e p a n o v n a (singură, geme în-
;o) : Ce-am făcut! Chearnă-I înapoi! Chearnă-I !
i u b u k o v (intră în fugă) : Vine îndată şi aşa
departe... Lua-I-ar dracu! Uff! Vorbeşte tu cu.
" fiindcă eu, dacă vrei s-o ştii, n-:am nici un

a taI i a S te p an o v n a: (geme):' Chearnă-I !


} Jbu k °
v (ţipînd la ea) : Dacă-ţi spţm că vine!
'fdumnezeu1e! Mare pacoste e să fii tatăl unei
~de măritat! Imi vine să-mi tai beregata! Să
,;
,%:-0 fac! Am înjurat omul, l-am făcut de ruşine,
"::dat afară ... şi toate, din pricina ta!. .. Numai

ia taI ia S t e p a n o v n a : Ba nu, a ta !
. :"1
\
uo\i °
k v : Ei,' poftim ... Tot eu sînt
.~,~". . -
de vină!
ţlşd} se iveşte Lomov.) Acum, vorbeşte tu cu dîn-
';(Ies~.)
"-;. . "":':-:-'.~.: -
. ~.":.
. "'-;.:".,
- ".-

,::~;J;P~w'. NatalIa Stepanovnu şi Lomov.

M0Il'i'O'.v (intră istovit) : Straşnice palpitaţii... Pi-


~urîn,i-e ţeapă>.'1tot şi parcă. mă ţine ceva în

:-~:
:~.ţali
.. '
a S te p a n o v n a : Iartă-ne, Ivan Vasi-
,;ki, dâr ne-'am cam aprins. Ştii, mi-am adus acmn
;'l', te '...- ~-i
,
drept îi drept, "Poiana boilor" e a
'"-', itale~
'::i
o;o,f: o

Le ro OV : Tare-mi mai bate inima !Poiana'::i


mea... Mi se bat amîndoi ochiL."
Na taI i a S t e pa n o v n a : Poiana-i a dumital
A dumita1e.~ Ia şezi, te rog. (Se'aşază amîndoi.)-:
.fost nedrepţi cu dumneata .
. L_oro o v : Eu am făcut-o din. princlpm ... Nu',
atît la pămînt, cît ţin ICipril1cipiL...
.' .Na taI i a S t e pa n o v n a: IntOcmai, pri~9h
piile... Dar hai, să vorbim mai bine de altceva.',~1
o o • <"~'k
o _o o -,:0

L o ro o v : Cu atît mai mult, cu cît eu am dovezi


o ;t'I\~' •

Bunica m~tuşichii mele l-a dat ţăranilor bunic,1.Â1ll


tatălui du~itale ..., '. _..
N a ta Il a S te p a n o v n a: Gata! AJunge:lCll
'o ti
-asta! (Aparte.) Nu ştiu cu ce să încep ... (Către~.Im-
mov.) incepi să te pregăteşti de vînătoare ?'~f
o -o o .' ._~ __ ~~,

L o m o v: Da, stimată Natalia Stepanovna, la>'~


coşi de munte. Mă gîndesc să mă duc, după sece~~,
,
Of ! Ai auzit mâta ! Inchipuieşte-ţi nenorocirea
a dat peste mine! Ugadai al meu, pe care îl ŞţUI'~>
.d~e
.~~

şchioapătă.'
~
' o
.. o:'tî~;;
.'".;;~"::,
" .0'

N a taI i a S te pa n o v n a : Ce păcat ! Şi din;~~.;~:~::o


pricină, mă rog ? ..:~<•
L o IDO v : Nu ştiu... Trebuie să-şi fi scrîntit picir,;"
rul sau să-I fi muşcat ceilalţi cîini. (Oftează.) Dn~
Iii
cîine cum nu se mai află! Nu mai spun de bani: •
.I-am plătit pe el, lui Mironov, 125 de r~b.le... .•. 1
N a taI ia S t e pa n o v n a : Ivan Vaslhevlcl, l-aI,
plătit mai scump decît face.'
L o m o v : După mine-i foarte ieftin. E un cîine
straşnic!
N a taI i a S te p a n o v n a: Tata a dat, pentru
Otkatai al nostru, 85 de ruble şi Otkatai e mult mai,
bun decît Ugadai. " i
'J~
-?~
:' o
:z
00 O , : ~~
,
."" oi:
• .~~

1~
:;1
:li
;?;
", -:t~
.'
tom o v: Otkatai mai bun ca Ugadai? Nu mai
'el (Rîde.) Otkatai ,mai bun ca Ugadai !
'N' a taI i a S t e p a n o v n a: Sigur că-i mai bun !
\ i drept: Otkatai e un căţelandru, nu i s-a împli-
'£ inci părul, însă cît priveşte trupul şi liber-vatea
.'<c.ărilor,cîine mai bun, n-are nici Volcianeţki. "
.,L o m o v : Dă-mi voie, Natalia Stepanovna ! D_ym-
ta uiţi că fălcile lui Otkatai nu se acop[tr; La
-; '1 buni asta nu se întîmplă ...
.N a taI i a S t e p a n o v n a: Să se acopere? In-
~~ .

'''ta oară aud de aşa ceva.


L o m o v : Te asigur că falca lui de,jos e mai scurtă
't cea de sus. ,
. N fi t a li a S t e p a n o v n a: Da' ce? Ai mă-
,c. t-o ?
,t om o.v : Am măsurat. De ajuns vînatul din fugă
hurcă-I ajunge, însă ca să-I apuce .. I.

a
1'1 ţ a li a
S t ~pa n o v n a : întîi l şi-nni, Otlcitai
' nos,tru e cîine de rasă, ogar, cu părul lung, fiul lui .
:' preagai işial Stamezkăi, pe cînd cu roşcatul dumi- ~I ,
:.; ..

..
~~
".\ ..

? e.,:b~ţatnu te poţi descurca de 11.J.'1de se trage ...


,ŢOO'i':~i9ăirînşi urît foc, o potaie ...
"),!iS~W,9;:;Bătrîn, bătrîn, da' nu-l dau pe. cinci
..;.~~ti.

~ţ~;::de::ai dumneavoastră! Da' se poate? Ugadai,


elii;:~ti C<l-icîine, pe cînd Otkatai... E şi caraghios
"iiiâi':'djscuţi aşa ceva... Cîini ca Otkatai al dum-
yoâstră găseşti, cîţi vrei, la orice vătaf de cîini.
ai'm-&1tde 25 de ruble nici nu face. '.~i

I
,Na"J al ia S t e p a n o v n a : Ivan Vasilievici, azi
,intrat
'-.. duhul contrazicerii
~.'.. . în dumneata! Ba născo-
şti că "Poiana boilor" e a dumitale, ba că Ugadai il;;
.~jY)t:~;
'mai' hun decît Otkatai. Mie nu-mi plac oamenfi .: !~.J

euna gîndesc şi alta vorbesc. Ştii foarte bine că


. <;~t!

67
o_oo:i'~~

utkatai edeo sutâ de ori mai bund.edt ... proBtâÎli


. _ ':"'.ei!:
dumitale de Ugadai. Atunci de ce mă mai contraziCE
L o m o v: Văd, Natalia Stepanovna, că sau1$
crezi orbeţ, sau prost. Nu uita că fălcile lui OtIill~
Yj~1
0- _o __ ~~

al dUffi.l1eavoastrănu se acopăr. .. '. .


N a taI i a S te p an o v il a: Nu-i adevărat r<f'ij
- ..".";';~
Lomov: Nu se acopăr !\~~ • :ot_-;;,..""';:i.-o ••

N at il 1i aSt e p an o v n a (ţipă): Nu~i adevăi;1


L o m o v . : Da' de ce ţipi, domnişoară? . ,.ş?>.
..c:.*11
N a't a lia S t e p a TI o v il a : Dar dumneata .~. d~i
vorbeşti aiurea ? In felul ăsta poţi scoate pe' oH~111
din fire! Să;..lasemuieşti pe Ugadai al dumitalecilt~
numai bun de împuşcat. cu Otkatai! ... ' ',,';{\I
L o m o v : Să mă ierţi, eu, unul, nu mai pot~1~
d'ISCUla
ţ' as ta '. Am Pal pl'taţ' 11.
.." ...
~~
'~i-4'~
. N a t a li a S t e p a n o v n a: Am băgateu,~~
00' • o"::~;;:~;;'

seamă că vînătorii,' cu cît se prioepmai puţin l~ce'Yc


cu atît vorbesc mai mult. .j~
L o m o v : Domnişoară, te rog să taci odată L'i!r: :.j-'
bate inima să se rupă, (Strigă.) Taci !,~!'
Natalia Stepanovna: N-~'n să tacpţn
n-ai să recunoşti că Otkatai e de o sută de ori ni'
bun ca Ugadai al dumitale.
L o m o v : De o sută de ori mai rău! Din parte
mea,potaia asta de Otkatai al dumneavoastră poat
să şi crape!... Văleu!... Tîmplele,., ochii... umăruL
N a taI i a S t e pa n o v il a: Tîmpitul dumitale d
Ugadai nţci măcar n~are nevoie să crape, fiindcă :
aşa-i o mortăciune!
j,
L o m o v (îl podideşte plînsul) : Taci! Simt căI11
, , apucă un atac de inimă 1
N a t a li a S t e pa n o v il a : N-am să tac !

. { :
68
I .

,
:;
, ", 'f.
~- }~;
c_'.,

'1

Aceiaşi şi CJubuJwv.

' •. b li k O V (intrînd) : Ei, ce s-a mai întîmplat?


,C.u TU.
' •.••t.a 1i a S t e p a TI o v TI a : ata, spune tu SITI-
','" ro et4gei4M-@tl¥ait,: care d'ITI cum
~ il '"' e mal. bun-
~,,~,.~ al nostru sau Ugadai al lui?
La': o v: Stepa,'1 Step~ovid, ~ă rog ~umit.ale,
, ne un singur lucru : lUI Otkatm al dumltale 1 se
, ~fă1ci1e ? Da .ori .ba? . .
C i u b u k o v: ŞI chIar de-ar fI aşa, C€-l? Mare
'llcru , Da' asta nu împiedică să nu existe, în tot
. "utuI, cîine mai bun şi aşa mai departe ...
L () ro o v : Spune, pe conştiinţa dumitale : nu-i mai
lIft Ugadai al meu?
•C J u b u k o v: Linişteşte-te, scumpule... Dă-mi ':.". ;::r~i
~'-H~1
't~... Uite ee--i: Ugadai al dumitale are şi el cali- ..~;.~;;;.t1
We lui... E de rasă curată, are picioarele vînjoase, ~
~Psele puternice şi toate celelalte. Insă, dacă vrei
',ştJi,' drăguţă, cîinele acesta are două cusururi: e
;;-tr"mşi are cleştele cam scurt.
i'!, O m o v: Iartă-mă, te rog, dar am palpita ţii. Să
'} lm.faptele ... Binevoieşte, te rog, să-ti, aduci aminte
"". ,-', ... .';,. - ".
,<~
U!'Vîn'ătoareade la Maruska, Ugadai alerga ureche
,"r

' Ciub
,"\lfeChecu Razrrlahai, cîinele contelui, pe cînd Otka-
• -'.: •••

laI;dumitale rămăsese în urmă cu o veT'stă.


u k o v: A rămas în urmă, fiindcă vătai~1
"
:1
,:',{I

.,';'{~
,e cîini al cont€lui a dat în el cu harapnicul.

. ~
',.L o m o v : Avea şi de C€'! Toţi cîinii alergau pe
-rruele vulpii, numai Otkatai tremura ca un berbec.
,~cIu b uk o v : Asta nu-i adevărat !... Drăguţă, mie .
.;!;,,,1
,.- i sare foarte uşor ţandăra şi, tocmai de aceea, te-aş
~~.
::"''!'
ga să lăsăm discuţia asta. Au dat într-însul, de :~l
69 ,f:~1
: :-i.::~
'. .~/!~
ciudă, fiindcă toţi se uitau cu jind la un Cîine:tSJ
. . "F""i]

care nu-i al lor... Da, s-o ştii 1 Toţi erau in:vidţ~


Ai şi dumneata, domnule, vina dumitale în"privi'
asta. T~cmai că voiam să-ţi spun: ai văzut' că,~~
. - ~:'.;:.l,ţ

mai ce-ai zis că Ugadai al dumitale e mai bun;'


,-,._"., •.•.;ţ

şi început toată ... toată asta şi aşa mai departe,'?ţt~


aduc eu foarte bine aminte de toate !>:JI
L o m o v : Şi eu îmi aduc aminte ! '-!:r~Î~ '.~:.:"~,.;'~~
..•.

Ci u b u k o v (îngînîndu-l): "Şi eu îmi;fi~i1


.aminte !" Dar dumneata ce-ţi aduci aminte 1__ -__
..
- .,.'. <~ -,.'-:;''' •.•

L o m o v: Am bătăi. de inimă... Nu-mi Inaii:sll


. '.
piciorul... Nu mai pot!' '.
.
. .' -
_'~~:~~~
:t~~
Na taI ia S ţep a nov na (îngînîndu-l_~J~~9
"Bătăi de inimă !"... Da' ce fel de vînătoreşti1:atâ
. ~-. " ,'. ,:'\::';:;~~~>"jţ~!;

neata 1 Ai. face mai bine să te u~cipe CUP1;{)i~ii~1î


prinzi gîndaci decît să umbli călare şi să vîiie:l'G~
pea... Auzi! Bătăi de inimă !...,:~:t~1
C i u b u k o v: Zău aşa, ce fel de vînăt-or;Jţ~~
dumneata 1 Uite, cine are bătăi de inimă,
'.

cum~ .~.•-,.:J,~'J.;.'

dumneata, stă acasă şi nu se vîntură în şa. Ma{\~p


ai vîna cum vînează toată lumea decît să ale;giJ~,
l:are, numai ca să te amesteci în discuţii desprJ6î V
altora şi aşa mai departe. Mie, unuia, îmi sare:tş(
ţandăra, aşa că-i mai bine să punem capăt acest
discuţii. Dacă vrei să ştii, nu eşti nici măcar vînăto
J-- o m o v: Da' parcă dumneata eşti 1 Dumn~'
mergi la vînătoare numai ca să te linguşeşti pelîD&
conte şi să bagi. tot felul de intrigi... Văleu, inima!
Eşti un intrigant!
Ci u b u k o v: Cum? Eu intrigant 1 (Strigă.) ~
taci!
L o m o v : Intrigantule !
Ci u b u k o v : Ţîncule ! Mucosule !

,. 70
. !

..
; ! ,
';-j ,:
.•.. : .
":b k
!' ' o v: Guzgan bătrîn! Iezuit!
u o v: Să taci! că de nu -, ',v;e~z.i-I'a-a;l-a~
1.<=.ki'Ş~? Te împuşc, ca pe-o potîrniche! Ter-
: _berchea!
" () IU o v: Toată lumea ştie, că... văleu, inima!...
.'rAposata dumitale nevastă te bătea ... Piciorul... •

i;;'
Plele... Văd stele verzi... Cad, , cad !...
,
, î u b u k o v: Da' tu nu eşti sub papucul mena-
ii?
'1. o IU o v: Uite, uite, uite ... Mi se sparge inima!
rcă mi se desprinde umărul... Unde mi~ umărul ? ..
l... (Cade într-un jilţ.) Chemaţi un doctor!
" ş~nă.)
C fu b u ko v : Mai ai caş la gură! Mucosule ! Ter-
:~â~berchea!.:. Mi~ rău! (Bea apă.) Mi-e rău!
N a t a li a S te pa n o v n a : Vînător eşti? Nici nu ,
iniiicitr să te ţii ÎIl şa I (Către tatăL ei.) Tată! Ce-i
el ?Tată!", Uită-te la el... Tată!, (Incepe să ţipe.)
" r:-" ,';~ -.
M\Vasilievici ! A murit I
CT'\flJu k o v': Mi-e rău!... Mă înăbuş !... Aer I " .:

.N'.'iCt'~i1j
~>._~t'h.\<.~-".'
a S t. e p a n o- v n a: A murit I (Il. trage
..'<"'" ',."'
';J.;Omov>. de mînecă.) 1van Vasilici !,1van Vasilici!
,:/".,.'"''i;p'''.,.., •..•, . " .

:!)tfiţ~(făcut
~,,"..,.~J,-,",',
? A murit! (Cade şi ea într~un jilţ.) Să
'~ttiil.doctor LUn doctor! (O apucă o criză de
:~~~f "".' ,',. '
,.gm:~b.u k o v: Of!..., Ce s-a întîmplat?
/
Ce-i cu
./i~
:~~Îr:V',,' , .
,rffi;;ţ'iţa
l i a oSte pa n ov n a (geme): A murit!
,:1ifiirit! ,"
':'J:~*"f1.i:.; ~ . -

gJtÎb k o v : Cine spui c-a murit? (lşi a1'uncă


ti
c~#..spre Lomov.) ChiaT aşa, a murit I Dumnezeule!
,P~~j!Doctom1 ! (Duce la gura lui Lomov un pahar
bi'hpă.l Bea !... Nu, nu bea ... lnseamnă 'c....
a murit şi

11
aşa mai departe.:. Sint cel mai nenorocit om !D:
nu mi-am 'tras un glon:teîncap? De,oe nu ml~~
"tăiat
','
pînă aaum bea:-egata?
..' ..
'Ce mai aştept? Da ?
-. ," .

,un cuţit! Daţi-mi un pistol! (Lomov începe.s~


'0'.
mişte.)
.
Pare să în;;ie", Bea apă!... Aşa!'"
. . _:
"
L o mo v: In faiJa.ochilor văd stele ... o pîclă ..;U
, "mă af1u? ' ' ' '
-.e i:li b li k iQ v: lnsoar.ă-fte, dw' dt maQrE:ipede$1.
, du-:-tenaibii ! Ea consimte. (Pune mîna lui Lom~;'
aji{clFsi una în'aita.) Ea consimte .., şi aşa mai.~~:. '
pârle:Vă bmeou'ViÎntez şi ,tot resM. Numaisăj:--
". ,> lăSaţi în pace! ,,' ,
L o m o v : Ha ?' Ce ? (Se' ridică.) Pe cine? , >'.'
~'.
Ci 'li b li k o v : ,Consimte! Ei ?' Haide' sămt;:t
. 0. '" • :~>:~' • , ••

şi... ,şi J,ua-'V-air'dracu ! '


,N a taI .i a S te p a n o V !Il a (geme): '

,Da, ,da:!Prd.mesc !
ei li b li k o v : Sărutaţi-vă!
L o In o v : Ce? Pe cine? (Se sărută cu NataHâ'$ţ~' . - J • :,~:<~.~;'\

panovna.) Imi pare foarte biiIle. .' Imi daţi voie?,;""


. "'-:~.""fr
, despre ,ce-i vorba ? Ah ! da-da, înţeleg ... Inirna ..~ya_
stele verzi! Natalia Stepanovna... sînt fericiţ(WJ.;
. 9 - .':--:.:.~:.;~~~:

sărută mîna.) Nu-mi mai simt picioruL... <J;;,,::+


N at a tl.ia S te 'P a fi o v n a: Şi eu... şi eu :'sid:;
fericită... .
Ci u b li k Q V : Uf ! Parcă mi s-a luat o piatră d~~
. ":.~.:~;¥t~
PeiJn.;imă ! ';~
.. ,ţ~

S t e p a n o v !I1 a:: Totuşi, irecunoaŞ


N a t a l,i a
tt
4
măcan:'acum că Ugadai e mai prost, decît -atkatai. '~ i~
L o m o v : Ba-i mai bun 11
N a t a li a S t e p a TI o v n a : Ba-i mai prost! ,~
Ci u b ru k o v : Ei, înoepe fericirea conjugală ! Ad1.lj
, ~ '

ceţi şampanie li $;
.~

I:.~
~~
',-;
;1
'T
~(
~. ~:~
/;;).

',O ro o v: Mai bun!


ii talia Stepanovna Mai prost, mai pros t,
prost!
f; :~
i u b u k o v (silindu-se să le acopere strigătele) ••; q

. bt.~ii
I Şampanie! .H}Jf~
t-:.;J1J
. i}ţ t.,-'
. .r;lf~
. ,.. '~-,;.
-

.....t~:l~'

Cortina
.....
:~l!
..i;~f~
.:l~~
!11~~!
;:'i1:~
1!!~:;;;
Traducere de M. SOlbul ŞI A. Steinbelg ,.-.'

... -"

. ".>'

, ".J,.
u ti l
Farsă într-un act
(închinată lui N. N. Solovţov)

l ;'li,~'
,:'i-;':t~

4iÎ
il
PERSONAJE:
~r'i)
Iii'"
ELENA IVANOVNA POPOV A, o văduvioară dur- -~

~f) 1
dulie, cu gropiţe în obraji, moşieriţă . , ~
~."'.".'.: GRIGORI STEPANOVICI SMIRNOV, moşier, Încă . 'Lt!"
f
lt.fI~~ tînăr
LUKA, servitorul Elenei Ivanovna Popova, bătrîn ';'l~
L:;ff
'f:"- '.
Salon în ,conacul Elenei Iv:anovna Popova
.
'.r:~ţ~:,::
.,:, '-~~ ,-

-.; '~~".
......
~~i
?>{t~~. 1

I
, Ţ~;;f:
popova în mare doliu, se uită mereu la o foto-
grafie şi Luka.
- .. "

!i~i L li ka:
';liC':'
...Nu-i bine aşa, coniţă ... vă prăpădiţi să--
:f;; nătatea ... Jupîneasa şi bucătăreasa s-au dus să cu_o ~-;;
tfi' leagă mure ... orice vietuitoare se bucură de viată ...
~:"~_ _ .' J . ,
-~.~
. :.i:.~
.;,"
.'."i
f-i Pînă şi pisica, şi ea e mulţumiti3.; se plimbă prin
","~"I!,';
~:.:.;
:...;{~~
". ;.;d
'curte, prinde păsărele! Numai dumneavoastră nu
'~;,:.'
, ,J
'fl vă îngăduiţi nici o bucurie, staţi toată ziulica închisă :-::'1
,;'c;-~

m L.'1 odaie, parc-aţi fi la mănăstire. De un an aproape


-~',:?
,-,-,
:~

~tn-aţi. mai ieşit. din casă. Zău aşa!


~": '

I~ p o p o va: Şi nici il-am să mai ies vreodată !...


I~!, Pentru ce-aş ieşi? Viaţa mea s-a sfîrşit. El e în
~r
~1!;:,'
groapă, iar eu - înmormîntată între patru pereţi. ..
t~" Amîndoi sîntem morţi.
~l:~
umnezeu, fle-i ţărîna uşoară, acolo unde e... AţI;
llt:~m~~l plîns cît aţi plîns; ajunge! Durerea are şi ea o mar...:~
fW,f[;t
gine. Că doar n-o să je1iţi şi să purtaţi doliu toată
ililtl viaţa "1 Iacă, şi mie mi-a murit baba... Ei, am plîns""-G;
am oftat vreo lună ... şi gata ! Doar n-o fi meritit
',,,",
baba mea să mă amărăsc o viaţă întreagă. (Ojteazt;,:J
Aţi uitat şi de vecini... Nici dumneavoastră nu ~~
duceti la ei, da' nici pe ei nu vreţi să-i primiţi. Tră:'
im - iertaţi-mă - ca nişte lilieci, nu mai,ştim ce~!
lumina zilei. Pînă şi 'livreaua mi-au mîncat-o şoar~:
cii... Ei, să nu fi fost oameni cumsecade' prin veci;
'#"j?,I)}, .
':Hl ..di~:~
,:;jl~,;i!"iL:;' nătate, aş mai zice, da' aşa, tot judeţul e plin a'..
ma
"1,1,-( ;i~V.{._.

r~;t~. boieri ... La Rîblov, e un regiment de husari. Ce


\, /~!f(.~
"... .' . , . '-.:>~;':H.
;fiJJiiM'; . ofiţeri 1... O ll1îndreţe de bărbaţi. Ţi se scurg odjli
!1i1;~[I
••.'~ -
,P.;.lii~
"111'"
~M!â:!1:j." după ei. În tabăra lor e bal în fiece vineri şi aproape,
n~i~:i;;!~ . ....
...:,

în fiecare zi CÎntă muzica regimentului ... Eh, coniţă;


. ~,~
coniţă ! Sînteţi tînără, frumoasă, albă şi rumenă . :.~
să vă tot bucuraţi de viaţă ... Să ştiţi că frumuseţea
nu ţine o veşnicie! Încă vreo zece anişori - şi pe
'..'l/ WJ~
urmă o să voiţi să treceţi ca o lebădă pe stradă, ca.{
fi!'!!!;; -.
să-i mai scoateţi din minţi pe domnii ofiţeri, dar va"
. . . .
Ji!'i::il - fi prea. tîrzi u 1...
p o p o va (cu hotărîre): Te rog să nu-mi vor-
beşti niciodată de asemenea lucruri! Ştii .că, de cînd
a murit Nikolai Mihailovici, pentru mine viaţa nu
mai are nici un rost. Ţi se' pare că trăiesc, dar asta :1:' _
ll1.I-idecît o aparenţă! Am jurat că pînă la moarte
- -
n-am să-mi scot doliul şi n-am să mă arăt în lume ...
-: i. ~.

I' 1 :
Ai auzit? Vreau ca umbra lui să vadă cît l-am iubit...
- !
Ştiu, da... da ... ştiu că tu ai văzut că de multe ori
:, .

32
, .
. era nedrept cu mine, nemilos ... şi chiar mă înşela ....
dar eu îi voi rămîne credincioasă pînă la m()arte.
ţi
şi am să-i dovedesc cum ştiu să iubesc! Acolo, de.
pe lumea cealaltă, o să mă vadă tot atît de curată
I pe cit m-a lăsat...
1,
L u k a: In loc să vorbiţi aşa, mai bine v-aţi
plimba puţin prin grădină... sau aţi porunci să vă
inbame la trăsură pe Tobi sau pe Uriaşul şi aţi merge
prin vecini ...
p o p o va: Ah!. .. (Plînge.)
-L-~-kP~-';'Coniţă1... Coniţă 1... Ce-i cu durnneavoas-
tră ? Doamne, dumnezeule !
. -~~~ El l-a iubit atît de mult pe Tobi ! ln-
""i totdeauna cînd se ducea pe la Korceaghini sau pe
,~%
~ l~ viâsovi pe el îl înhăma la .trăsură. Ce frumos mîna
-~r; caii! Cîtă putere cînd întindea frîul, cîtă graţie! Iţi
-'laduci aminte, Luka? Tobi, Tobi ! Să f se dea astăzi
porţie dublă de ovăz !
L u k a: Bine, coniţă!

.' (Se aude soneria_)

pd:'po va
(tresare): Cine o fi ? Să spui că nu pri-
~,:mese pe nimeni !
~... Lu k a: Bine, coniţă! (Iese.)
t,

Popova singură.

:••P O P O Va (uitîndu-se la fotografie): Vei vedea,


Ticolas,cum ştiu eu să iubesc şi să iert !...Dragos-
ea mea nu se va stinge decît o dată cu ultima bătaie
- Pi(~<::Q ir,:.," ll_, _ •
a bietei mele mrmi. (Rîde printre lacrimi.) Ţie
ţi-e ruşine de loc? Sînt o soţioară cuminte, cred:
cioasă... m:-am ferecat între patru pereţi . să-ţi :
credincioasă toată viaţa! Dar tu? Nu ţi-e ruşine
loc? De cîte ori l}l-ai înşelat, de cîte ori nu mi-ai j
cut scene şi m-ai lăsat singură săptămîni întregi

Popova şi Luka.

r-.
r .
,---,' L u ka ..(intră agitatT: Coniţă, întreabă cmeva
dumneavoastră. Vrea să vă vadă ...
o o

p o p o va: Nu i.-ai spus că, de cînd a murit sot


"meu, nu mai primesc pe I1imeni?
.,.
L u k a: Ba i-am spus, coniţă, da' nici nu vrea
asculte. Zice că are ceva foarte important.
1' •. P o p ov a: Nu pri-mesc!
L u k a : - Păi, i-am spus, da' ... e unu îndrăcit ...
înjurat şi a intrat drept în ..sufragerie. Acu e-acolc
P o P o va (enervată): Bine, primeşte-l... Ce b
dăran o mar fi şi ăsta ? !

(Luka iese.)

P O P O va: Oh, ce oameni nesuferiţi! Ce vor (


la mine? Dece-mi tulbură liniştea? (Suspină.) l'
zău, cred că trebuie să.mă retrag la mănăstire ... (R
mîne pe gînduri.) Da, da ... călugăriţă într-o mănă
tire ...
".i
34
"
~
_\)-f .
Popa va, Luka şi Smirnov.
~~.

~' S mir n o v .(intTînd, cătTe Lllka): Tîmpitule, îţi


1,
~*p. lace să . trăncăneşti cam multe!... Măgar bătrîn .' 1
~~(Obse7'vîncl-o pe Popova, grav.) Am onoarea. să mă .
~~prezint, doamnă. Locotenent de artilerie în retragere
;~?şi moşier, Grigori Stepanovici Smirilov L. Sînt ne-
41voit să vă tulbur pentru o chestiune foarte U:rgentă~..
1£ p o p o va' (făTă să-i întind'ă mtna): Ce doriţi?
:' c:; mir n o v: Răposatul dumneavoastră soţ, pe
~cnre am avut onoarea să-I cunosc, mi-a rămas :dator,
~l'pedouă poliţe, o mie două sute de ruble. Mîine fiind
;z,'cadenţa, şi cum am de făcut plăţi la banca agrară,
i~ă rog, doamnă, să-mi achitaţi datoria chiar astăzi.
~~.p o p o va: O mie două sute ? .. Pentru ee vă da-
)ltora soţul meu aceşti bani?
;ţS ro il' n ov: Pentru ovăzul cumpărat de la mine.
:t POp o va: Ovăz? (Suspinînd, cătTe Luka.) Luka,
Z u uita să-i dai lui Tobi o porţie dublă de ovăz. (Luka
1icBe.
~ .
CătTe Sminwv.) Desigur
,:.~ . , că vă v'oi plăti suma,'
,'q !'lcă spuneţi că Nikolai Mihailovici v-o datora .... nUl'na/
"'". .

ţnaFcă, vă rog să mă iertaţi, dar astăzi nu am bani


N'supramea. Poimîine însă, cînd se întoarce admi-
)stratorul meu de la oraş, îi voi da ordin să vă plă-
ească tot ce vi se cuvine ... Dar acum, nu pot să vă
atisfac dorinţa. Pe lîngă asta, chiar astăzi s-au îm-
linit şapte luni de la moartea sotului
, meu si, nu mă
imt de loc dispusă sa mă ocup de chestiuni finan-
iare.
S mir n o v: Da' nici eu nu sînt dispus ca, mîine,
mi se scoată la mezat moşia, ceea ce, vă asigur, se
întîmpla, dacă nu-mi voi plăti procentele.

, .15
p o p o va: Poimîine veţi primi banii care vi
.fJf~
sei
Iljl!J~ .
CUVIn...
Smirnov:
poimîine!
Mi'e.îmi trebuiesc banii astăzi... nui
,,::d
,',~
.' ""

~~~
'-;!.

rWi!~Jq. Popova:
.: ,c.:.ş

;:J~
Iertaţi-mă, dar ast8.zi' nu pot să vi-i£
dau. ."~:lJ
'-'-.:/i~
S mir 11o v: Iar eu nu pot aştepta pînă poimîin~,;~
Pa p o va: Ce să fac, dacă 11u'-iam acum ?"f;li
S mir no v: Va să zică nu-mi puteţi plăti ?';t~
,
P o p o va: Nu poL.. <i\i

S mir 11o v: Hm L.. Asta'-i ultimul dumneavoas~l


"1:,11fi-'1'~: 1 i1~i~)
.1

~. ţ ;.~;;~.:. 'j-'I""
/,'
~'i.
tră cuvînt ?:&i
~l~'nfmH
1~~[iil~ll'i
!~~I~lf'.jn;-j~~
t
.. :i':; Jf;:q~;j;!;:

•. ~, .. 1 ,!fI ;,
\~.l:.l;l j.hjJ), .
,IJ 1n.:I'it';{'.;-

lif1J~jJgl,Jr.'
.
P o pa va: Da, ultimul.,'.::,

~:;~~:~:S~~;~Ul ? Sigur?

S mir 11o v: Mulţumesc. P...m luat notă; (Ridică",'


I
1"6r1i'! :,
din umeri.) Cum să-ţi păstrezi calmul? Venind jn~;2
'. . .•.. ( ~':;_i:.
coace, l-am întîlnit în drum pe perceptor,' care m-a!
1~111'!~1
.•,r, J.l . :-_~ t
întrebat: "De ce eşti mereu supă;at, Grigori Stepa~';
novici ?" Păi, cum să nu fiu supărat? Am o nevoie:;
cumplită de bani..; Am plecat de-acasă de ieri dimi-:'
rteaţă, cu noaptea-n cap, am fost pe la toţi debitorii'~.
. .

mei, dar nici unul din ei nu vrea să-mi plătească


datoriile! Am alel'gatca un ogar. Am dormit pe un-
de-am apucat - în cîrciuma unui evreu, lîngă un
butoiaş .cu votcă ... In cele din urmă, am ajuns aici,
,.i
la şaptezeci de verste de casa mea, cu speranţa să
;,
: ; găsesc banii... şi, în schimb,' mă izbesc de "proasta
dispoziţie" a dumitale. Cum să nu mă supăr ?
,
. Î'
'.
P o p o va: Mi se pare c-am vorbit destul de lim-
pede. Cînd are să vie administratorul de la oraş, am
să vă plătesc!
", ,

36
Sm i r n O v: Eu la dumneavoastră am venit, nu
administtator. Ce dracu am eu, iertaţi-mi expre-
sia. cU admini~trator:ul dumneavoastră 7
:;:'po p o va: Iertaţi-mă, stimate domn, dar nu sînt
' bisnuităcu asemenea expresii ... nici cu un aseme-
~e; ton... Nici nu vreau să vă mai ascult !(Iese gră:-
:bita.)'

Smimov singur,

~~i;,
S mir n O v Ia te uită! Prost dispusă ... Şapte
;"- .$"Iuni
#:-'0 de cînd i-a murit bărbatul!..., Eu însa. trebuiE!
.}Să plătesc procentele! Vă întreb, trebuie să plătesc
~~'procentele7 Ei i-a murit bărbatul, e prost dispusă
!i~i cîte şi mai cîte ... administratorul e plecat, dracu
:lpă-l, ia; iar eu 'ce să fac, mă rog 7/ Să mă, înalţ cu.
~.i('balonul
. ,v,,_ în . cer, ca să nu mă priridă creditorii 7 Să
~!nă
,!j';'\i, dau cu', capul de pereţi
" 7 Am fost la Gruzdev,
..• ~:u~i acasă! Iaroşevici s-a ascuns! Cu Kuriţîn m-am
{datşi
~. J'~ era cît' _ p-aci să-I arunc pe fereastră.... lVIa-'
"l':ţutovera
.:'j/i.- .-' ~ ,
bolnav de holeră ... iar ,dumneaei -' e prost
.~dispusă! Nici una din canaliile astea nu vrea sa plă-
-<:,-,

::.,ească.Şi asta numai fiindcă sînt o cîrpă, mă port


"":'1:.,'"

~~u:ei cu mănuşi, îs un prost, o nimica toată ... Prea


i~ă
",y: •.•
port delicat cu ei L .. Staţi că v-arăt eu vouă! O
~~avedeţi cine-s eu. N-am să mă las să vă bateţi joc
t~e mine. Lua-v-ar dracu să vă ia ! Rămin aici şi aş-
~ept, pînă-mi' plăteşte datoria. Astăzi, sînt' furios!
~.:u'!... Foarte furios! Tremur tot de furie, mă înă-
.

,uŞ:.. Dumnezeule! lVI-apucă ameţeala! (Strigă.)


oşule !

37
;~:i"litj

Smimov şi Luka.

L u k a (intrînd)~: Ce doriţi?
,S mir n o v : Adă-mi un pahar
CU apă sau CvaS}!1
(Luka iese.) 'c\~ii
"m'
S mir n o v: Ce logică o mai fi şi asta ? tin, oiÎ.1
are neapărată nevoie de bani, i-a ajuns cuţitul la o~i~j
. .".--,~
şi dînsa nu vrea să plătească, fiindcă,' mă rog, ,nH~11
dispusă să se ocupe de c~estiunibăneşti. Lbgică.~1
meiască, ce vreţi! De-aia nu mi-:a plăcut niciod~t~
să stau de vorbă eli femeile. Mai repedeaşsta::Xp~,
:~;:--:"'~~,
..
un... butoi plin cu pulbere, decît să stau de vorbă,tc).f i

o. femeie..: Brrr 1... Mă trec fiorii... aşa de răuI11~~


scos din sărite fusta asta! Mi-e de ajuns să vădi,4~
..
departe o fiinţă poetică.
- adică o femeie'-. că::>."-îri''fl
-'_ ~',!!f: o~

dată mă şi apucă furia. Imi. vine să urIu ! i;;~~:


'-<~,'2.it'

.'fI.

Smimov
7

şi Luka.
tIi :.:-.

L li k a (intră şi-i dă un pahar cu apă): Coniţa


bolnavă şi nu primeşte.
S mir n o v Ieşi afară !

(Luka iese.)

S mir n O v: E bolnavă şi nu primeşte! Nu-i ni-


mic !Poţi să nu mă primeşti... Stau aici, pînă îmi <laii
banii... O să fii bolnavă o săptămînă? Bine! Voi sta:-;' , ~. - 1

1 .
. '{~~
38
săptămînă ... O să fii boh~avă un ~n ? Voi sta un.
1;)
- Am să primesc ce mI secuvme, scumpete o !
: ~~"mă impresionează nici rochia d,e doliu, nici gro-
f hele din obraji... Cunoaştem noi toate astea! (Strigă
~ ,ffţreastră.) Semion, deshamă caii! Nu mai plecăm!
•...
~~ăID'înemaici! Să spui, la grajd, să dea ovăz cailor!
.Ce I?ăzeşti, ~eghio~~le. ? :ar_ţi s-a î~cu:c~t în h~mu=i
. ullul 'din stinga ! (h mgma.) "NU-l mmlC !" ŢI-arat
'e~ţie "Nu-i nimic !" (Pleacă de la fereastră.) Da-a,
urîtă treabă ... afară-i o căldură insuportabilă, nimeni'
J vrea să-mi plătească ... noaptea trecută am dormit,

'~_
pro;tlşi, pe lîngă toate, hop !şi fusta asta în doliu, ~"'.
1 .

:.~cu
'-~,tL~"
proasta
-,
ei dispoziţie
'
... Mă doare capul! ... Ce-'ar fi
",

';~1"SB beau puţină votcă ? Să încerc! (Strigă.) Moşule !


"";"':Lu k a (intră): Ce;,doriţi ? .
S ro i r n o v : Dă-mi un păhărel de votcă ! .
(Luka iese.)
,-'-

~[s
'fi.-
i l' n O V : '..Uff! (Se aşază şi se examinează.)
fi

,~N-am ce zice; bine mai arăt! Prăfuit, cu cizmele


'~~pline . de noroi,' nespălat, nepieptănat, cu paie pe_.
J~~tt: -"'.... J£;:
le }dne.;. Te EOlll€neşti căd()Cl!ilnCirn-a luJ;tt drepLun
'~:tnhar. (Cască.) Ce e drept, e cam nepoliticos să apari
;':~'într-unsalon, în halul ăsta, da' nu face nimic ... Nu
~.sÎnt musafir, sînt creditor. Şi, pentru creditori, ţinuta
~i nu-i obligatorie ...

?: L u k a (intră şi-i dă ?tn 'păhărel


i:,găduiţi cam multe, domnule ...
cu votcă) : Vă în- t
, S mi I'n o v ,(supărat): Cum ?
; L u k a: Eu... eu ... n-am spus nimic ...
, Sfii r n o v : . Cu cine crezi că vo'rbeşti ? Gura!
,,;~t
L u k a (sieşi): De unde o fi. picat săritulăsta? ':N
'.Dracu l-a adus L (Luka iese.) ~n~-1

3&
;f~
"'~_J
.:.~2~-;i
S mir n O V: 'Ah 1 Ce furios sînt! Atît de furIb1.1
.:':~.t~
încît aş face praf toată lumea. Iar mi-.e rău ... (Strig6.jij
.Moşule!

Popova şi Smirnov.

p o p o va (intră, cu ochii plecaţi) : Stimate do0,ffll!


In singurătatea mea, m-am' dezobişnuit să lluq ~lf
suri. omeneşti şi nu pot suporta ţipetele astea!f~~j
rog stăruitor să-mi cruţaţi liniştea 'l . ' ;j'tt~l
S mir n o v: Daţi-mi banii şi plec!' ;.~.;.~.~.t.î.'
. , '..... •. l
;;1 ~i~H:Pl:l':;
.' Po p o va:' V-am mai spus o dată: nu am,b~R~;
Aşteptaţi .pînă poimîine, ,.;;~li
S mir n o v: Şi eu v-am mai spus o dată: am ri1;l}
voie de bani astăzi, nu poimîine. Dacă nu-mi d4JU
1
banii astăzi, mîine nu-mi mai rămîne altceva de'~? 1
'.: -~:i:::-~

ji';d'~i' •• ;.,!_
cut decît să-mi punştreangul de gît! ',i:j:;ll'

Il!~i~li;
;11.j~!Î:rij;..li'-
Po p o va: Da' ce pot să fac dacă n-am bani),
Ciudat! .'
S mi r n o v: Aşadar, nu mi-i daţi acum? Nu ?j'ţ,j
~
)'~q
.-.':." \.

p o p o va: Nu poL. ',',;;}


1~:~i~I:~1"i .S mir n o v: In cazul ăsta, rămîn aICI pînă-mil
plătiţi ... (Se aşază.) Imi plătiţi poimîine? Bine l...1
Stau aşa pînă poimîine! Da ! Nu mă urnesc din loc L... ;j
. ~ .

(Sare în sus.) Spuneţi şi dumneavoastră: trebuie 1


să-mi plătesc mîine procentele? ba sau ba ?... Sau, ..
;~
credeţi 'că-mi arde de glumit ?!i
P o p o va: Stimate domn, vă rog să nu strigaţi! ~
Nu sînteţi în grajd !,
. Sm i r n o v:' Nu-i vorba de grajd; eu vă întreb:
'.~
trebuie să-mi plătesc, mîine, procentele? Da sau ba ? ,;'
:: 1.
.:.~
40 ,'"'
Popov, a' Nu" ştiţi cum să vă purtaţi cu doam-

•ele.
SUll'
. r n o v. Nu-i adevărat. Ştiu
'.
foarte bine să
"'~. rt cu doamnele. .
.n.nP o paP o va: Nu! 1 Nu. Şt'ţ' t ţ' un
Il,..f S'meI . om pros t
~crescut şi nepoliticos 1 Oamenll de lume nu vorbesc
"''''a cu femeile.
~ S mir n o v: Aha! Minunat! Şi cum doriţi să vă
.vorbesc? Pe franţuzeşte? (Supărat şi afectat.) Ma-
'dame, je vous prie 1". sînt tare fericit că nu-mi plă-
.tiţi banii mei... Oh ! Pardon, .. că v-am tulburat. As-
; "fizÎo, ,e o vreme încîntătoare! Şi doliul vă stă de mi-
i nufte ! (Face o reverenţă.)

. Po p ov a: E grosolan şi nu-i de loc spiritual!


S mir nov (îngînînd-o): "E grosolan .., şi nu-i de .
'loc spiritual 1" Nu ştiu să mă port în societatea doam-
:ne1or ," Coniţă, de .cînd eşti, n-ai văzut atîtea vrăbii
Cite £em~i am cunoscut eu. De trei ori m-am băt1;Jt
..în./.~~£e.l
p.entru f:-mei. Do~ă:porezece fem:i le/-alll pă- '.
)'ăslteu,
, rar noua m,.au parasIt ele pe mme Da,co-' .
hiţă IA fost o vreme cînd eram un prost! Mărisi- .
::P~l" în . vorbe dulci, în drăgăIăşenii, în compIl"-...
'~~l:rle:'",Făc'~'amreverenţe ... Iubeam nebuneşte! Of-\
~~tam la"'1Llmina lunii, stifer~am,mătopeam ..~îngl:Ie-
••",~- ." -.!_-,., ...

:'?:~m;.;'~c.~ardeam caflacărao.{Am iubit cu patimă, cu


~/I! ~trctOare,în tot felul, dracu să mă ia, ! Am ţinut pre::
.'lY l-egeri~despre emancipa,Feafemeilor 1... Mi-am prăpă-
':~{;';ditjumătate din avere cu sentimentele astea duioase.
~,. ,.

~J Dar acum? Nu, mulţumesc! Acum nu mă mai duceţi


~, de nas! Gata! Ochi negri, ochi pătimaşi, buze roşii,
~K
:~{r
gropiţe în obraji, clar de lună, suspme, şoapte dră-
. ,

:i:;:
'::lf,-:
::fi," J Doamn~. v~ rog fir.) (nof.),
--.{.'
,.;z-.
~'-

~i::
'tb<_,
.41
~'~-
,
'1i;,?.sJoase.;,,::tgateasţea pentru lnine ,nu maiiae:-d'
" haflF!Nu trorbesc de cei de faţă L../Da' 'în gener
, toate femeile, toate, fără nici o excePtie; sînt niştet
menite, .nişteprefăcute,invidioase şi mincinoâ;
,pînă-n măduva 'oaselor ... Sînt superficiale, meschÎllg'
. ~~J
, fără suflet, fără pic de logică ... iar în ce priveşte ast~
(se bate pe. frunte), iertaţi-mi sinceritatea, da' şi!g
găină e mai isteaţădecîLun filozof cu fustă! Priveş:tl
cîte o fiinţă poetică din astea: e vaporoasă, încintă;
toare, 'semizeiţă ... numai, extaz! Da' ia: uită-te'î
'adîncul sufl~tului ei... Curat crocodil, nu altcey~
, (Pune mîinile pe' speteaza unui scaun; scaunul tro,
neşte şi se sfărîmă, în 'bucăţi.)IRevo~tător e însă\fâ.~"
. tul că crocodilul ăsta îşi in.ch,ipuie, nu ştiu de ce}.Yc
sentimentul gingaş al dragostei, este capodopera:]
privilegiul,' monopolul lui'! La naiba!' Spîhzuraţi~rii
cu' capul în jos de 'cuiul ăsta dacă femeia ştie săi~
hească pe altcineva decît pe căţeluşul eL.. In drag9~(,
- ~~
nu ştie decît să miorlăie şi să ofteze. In timp ce/ băr~
batul suferă şi se sacrifică, toată dragostea feţneii ,~~.~'
exprimă într-un singur fel: se împăunează,' şi,..~e~i
.
tot ce poate ca să te ducă de nas. Aţi avut neferici~~t
rea să vă, naşteţi femeie ... aşadar,' cunoaşteţi destJ.tIi.
debiI1~~-='ac;terul feminin; Spuneţi...:misince:laţi :ă~~ ~
zut vreodată o femeie care să fie sinceră, credm- '-:
cioasă şi statornică? N-aţi văzut niciodată! Credin-:,,'
cioase 'şi statornice sînt numai femeile bătrîne sall:~
pocite V~ai degrabă ~isă întîhl.e:~~,~,~~.si~ă~
..saU-U-R---sftal' alb, deCIt o-remere statormca.
cu <;oar~:-~,
/;
, p o p o va: Daţi-mi voie! După părerea dumnea- ';(;1:
v~as:ră, cin~ e statornic în' dragoste? Te pomeneşti::

C"sb:~;t~lo'~': Exacl, doamnă! Bărbatul! ,{I


42 ţi
~ -~

I
"
I
j
~
fac ".'
. Bărbatul? (Rîde CtL răutate.) Bărba-
","l?
o v a .. Oo
, A

ener,:' " ~edincios şi s~tormc m dragoste ?,., Ce nou-


işte ii, ul.., (CU înflăcărare.) Cu ce drept afirmaţi asta?
i,

cinoas~j\te ...•... i şi statornid, bărbaţii... Dacă aşa stau lu-


, Q:"€dtnClOŞ ,'v" v d' • ţ'
schine, crurile, atunci daţi-mI VOle sa va spun. ca, m LO1
:te asta . " baţi'i pe care i-am cunoscut, cel mal bun a fost
.a" ŞI-a bâr , b't . cu t oaat f'l-
v

'etul lUeu soţ ... L-am IU l cu paSIUne,


0.1 a (,Um nun1aI. o f emele
. tA'lnara ŞI"t In el'1-
~:t:i;:~t:Ş L~-~dărmt-th~~ţ;;~-.~;, .'f~;:L~i~~'
I .
,nvesti. .. _n '"
v v

icîn tă: iubi


!-te în ....--.: v~'aa avere~ mea, ~ trăit n~n ai pentru el!
tceva ! ~a., . FU
f-'<o ~,ra~chinam lui ca U;tfui idol.., şi.. ce credeţi? El,
~V, s- . .' bărbă.J.)l acesta, pe cai"e 1~~m soqrth cel mai bun, mă
a fa p- ' 7. l' ". t
Că;
v " ~. • v , A

ce,
'a lUi,ţ
~i-măo
'~ela
/5ert~rul
-V
de dragoste::;rJarcmd
~~rl,~
'a't!.iece ~as ! DUP~ n;:9-~rtea ~l, 'am gasI.' l~
caseta /c~ ,0!p~ltlffi: de :.~GPŞ,Qr:1,
~ra 111Vl~tâ, mI-e ŞI ruşme
;ă iu- o
"ăX:'fiţFaniinfesc, mă lăsa singură săptămîni întregi şi
.;

~oste, o' făcea curte altor femei, chiar sub ochii mei ! Mă în-
, băr- , şcla, îmi risipea, banii, îşi bătea joc de sentimentele
:",_.. ,:
2ii se" melEf.:.' Cu toate astea, l-am iubit şi i-am fost credin-
,',
face elOMit.. Şi nu numai ~tît :a murit şi eu tot îi mai ~::

~rici- "/s~tcredincioasă. :NI-am înmormîntat pentru veşni-


>gl~iî'ntr~ pat~u pereţi, şi doliul îl voi purt~ pînă la
~~âHe.;. ,
din-'
• SIn
i r n o v (rîde batjocoritor): Doliul!... Nu în-
din- ' ~, , ţel~gdr.ept cine mă luaţi! ~&..l!l=oarşi~i-s€hB"sea:n'lrrJ.k;
sau ":-IDas.c.ar.ada?,a'st&,cu,,<lol.i-l!ll~şi=~F>e1'ltF'u
.ce. v-aţi îngropat
rneîntre.".p.atr.u~ere'~ !... Cred şi eu.! E-atît de poetic,
plin d.e mister 1... Dacă vreun ofiţer sau vreun poet
ar trece prin faţa conacului dumneavoastră, n-ar pu-
te~a să nu spună' . "Aici stă' ciudata Talnara , care ,
din dragoste pentru soţul ei, şi-a îngl'opat frumuse-
ţea, între patru pereţi 1" Cunoaştem noi toate astea!

43
P Op O v a( aprinzîndu-se): Cum? Cum îndrăzn
să-mi vorbiţi îri felul acesta?'
S mi I'n o v: V':'aţi îngropat de VIe, da' văd
n-aţi uitat să vă pudraţi ! .
P o p o va': Cum vă permiteţi?
S mir n o v: Vă rog să nu ţipa ţi la mine, că (
nu sînt administratorul dumneavoastră.(Eaţi illl 'LO
- ,~ • J. 1\ T. • ~ .J' ~ • ";,."., "",'"
..• ~etR-rl1"CruTIJ:-e>r~'~6=Rm€""'~=~ffi€o}€"'Şl'?'SIrhFdu'l:
_"~~@om'ese~"''pe=şl€au ..J,;:A.işa~.ă"",v--ă''>P0gc,să ..ntl~ţ.,i-PE
J41'WJ:r1'Pd- .
P o p ; va: . Du..mneavoastrăţipaţi la mine, nu el
Vă rog .lăsaţi-mă .în. pace!
. S'm i r n'o v : DaJi-mi banii şi plec!
Popova':Nu,vi-:i dau!
SmÎrnov :Bao sănii-i daţi!
Po p OV a: Nu !N-am să vă dau nici un ban
Scutiţi...;mă,vă rog, de prezenţa: dumneavoastră.
S mir n o v :' N-am plăcerea să vă fiu niCi soţ
nici logodnic, ,aşa că vă rog să rriă scutiţi de~cen!
(Se aşază.) Mie nu-'mi plac scenele!
Po p o v a (abia îşi stăpîneşte furia) : Văd că v-a
aş~zat !l
S mi r n o v : Da,' doamnă!.
Pa pova: Vă rog să pl€'Caţi!
S mir n o v: Daţi-mi banii... (Sieşi.) Ah, cît sîn
de furios ! Furios ! . ffYr.AfJ /.
P opo va: Nu stau de vorbă cu ~~~ff
V
rog, ridicaţi-vă! (Pauză.) N-aveţi de gînd să ple
caţi? Nu?
Ei mir n o v : Nu !
Popova:Nu?
S mir nov : Nu !
.i,
:.',
.
i'
'\ .
l
1,
P o P o va: Bine! (Sună.)
.. >.-;, :.'
.':': ~-, ! :
44
,. .' ~.
;~'\"{~ffti
.).ill
H~)
Htl
" ~i":!i

_ r.. AC" fi.


Aceiaşi şi Lu1w.
.~r ,ji;B
:;\\i~
~}:,.. ~ .••••.• )i.

';ii, po P O va: ~~a, dă-I afară pe domnul L..


~i L u k a (se apropie de Smirnov): Domnule, vă rog
,,~;ăbinevoiţi a ieşi atunci cînd vi se spune! Să bine-
,:1
~oiţi a... v. Wltt
_ ••

: S ro i r n o v (sannd m ptcware): TaCa.::ţl fleanca!,


' v
G. . «i
;fu cine crezi că vorheşti ? Acum te fac piftie O;~ !d r' :f >,Jţ,::j,'.
\ ~"''''''':'':'
: :;~~
'

~";)•• U k a (punîndu-şi mîna la inimă) : Dumnezeule L.. '/)


~{- .

r
~,;oam,ne.' (~ade într-un fotoliu.) Oh!... Mi-<> rău ...
i se tale rasuf,larea!
i!1
.:jţ, P o p o va: Unde-i Daşa? Daşa! (Strigă.)' Pela-
~iheia1 Daşa ! (Sună.)
-~
l~ L u k a : S-au dus toate după mure ... N:u-i nimeni
.
l,{i
'~asă... Mi~e rău ... Apă!... " '.~.~~~t~lf
i ri'p
P o va: Vă rog să ieşiţi imedia,tl. '
It S ro i r n o v : Vă rog să fiţi mai politkoasă !
-;<. •.

-il Po p o y a (strîngînd' pumnii şi bătînd din pic.i01-): -. -:.

,s, ~eţiun:modic! Un urs necioplit! Brută! Monstru!

S mi r n o v : Poftim? Ce-aţi spus? ' . :-:,


P o,po va: Am spus că sînteţi un urs, o brută!
~~: S mir n o v (făcînd un pas înainte) : Daţi-mi voie!
. u,ce drept mă insultaţi ?
\.;:~~J
, c'j"
,,c']lj'.
;" P o p o va: Da, vă insult ! Ei şi ? Ce credeţi ? Nu ,
.i.
....
-~;;:,
"~. i-e' frică I
t. . •

:.~;'~r/
r Sm ir n o v : Şidun1lleavoastră ce credeţi? Fiindcă
;înteţi o fiinţă poetică, aveţi dreptul să insultaţiun
ărbat şi să nu fiţi pedepsită? Da? Vă provoc la
. uel !...
L u k a : Dumnezeule sfinte!... Apă!

45
S mir n o v: Cu pistolul i
p o p o va: Credeţi' că, dacă aveţi pumni zdra\
şi o ceafă de taur, mă înspă-imînt-aţi ? Aşacred{'
Nusmteţi decit un mitocan !
S mir n o v: La duel! Nu permit nimănui să~:
insulte! Credeţi că mă impresionează faptul. că}
, ',-' i

teţi o femeie, o făptură gingaşă?!


p o p o v a (ţipînd) : Ursule! Ursule! Ursule!
S',mIr E,=w-€'ffiBa~a-'iaSBffi""prejl:lueeatl:'J'e~
n o v : .. ~~..1 ~ ~ ' ...1 ~ ,,'."

.
"n~.a4'''B.ăr.J:Jaţii''!tf€iolii:e'''s(~t~p1ăteăSca!'p.ehtr.u,cinsult~
. D aCă-=i•..egal4.4la4ie"e.e"dre p tu,ph"'egâl:itate.de';';8:Fe]!>tH
,.lie 1... Ei, drăcie.! Să ne duelăm !i{;
p o p o va: Cu pistolul? Bine!" .:~,<i~
S mi I'n o v: Da rImediat! .Ji~
,.j' ,,'~;

P o p o va: Imediat! Bărbatu':"meu mi-a lăsafdi


. tule pistoale ... Le aduc îndată .., (Se :duce grăbită,aj
se întoarce.) Cu cîtă plăcere am să vă trag tin;glof.
în căpăţîna dumneavoastră seacă! Lua-v-itr dra~
(Iese.);.,
S mir n o v: Am s-o omor ca pe un pui "1
găină! .~~ băieţauc;h;lJş.i XJi>Gi-. eă-ţel "Senti:Inental
.n_~. ., ./-0 ./'~.. "
».~-re'.utru"mll'l:e'~jl'€XIBta.,J:apt:l:ti¥oglJ.lgaşe
1:• -.~

L u k a: Domnule, boierule 1... (Cade în genunch,


Fie-vă milă de un biet bătrîn! Plecaţi, plecil
de-aici... Ne-aţi băgat î!1 sper,ieţi - şi-acum vre
să vă mai bateţi şi-n duel!
S mir n o v (fără să-l asculte): Tocmai ăsta
principiul de egalitate în drepturi, de emancipare
Sexele sîht egale! Aşa că am să trag îh ea, din prin
cipiu ! Ce femeie! (O imită.) "Lua-v-ar dracu LAx
să vă trag un glonte .îh căpăţînă ..." Ce femeie! S
înroşise! Ochii-i străluceau .., A primit provocarea

46
,'\ ,

. !

.;
: ,i
.t,;,~,-,
.
cuvint de cinste că-i pentru prima oară în viaţa
cind întîlnesc o femeie ca asta !...
u k a: Boierule, plecaţi! Pentru numele. lui
ezeu, plecaţi!
mir n o v: Asta femeie! Aşa mai ZIC şi eu !
'evărată femeie! Nu-î o mior1ăită... Spirt, foc,
(imită! Zău a,şa, îţi şi -pare rău s-a omori!...
u k a (plînge): Boierule, tătucule, .. pleacă!
.,,6 mir n o v: Incepe să-mi placă femeia asta! Se-
.'~"! Cu toate că are gropi ţele alea în obraji, totuşi
tt:;) place! Sînt gata să-i iert şi datoria 1..• Poftim:
"'1-a trecut pînă şi furia! Minunată' femeie!

10

Aceiaşi şi POPOV((,

F Op<>va (intră cu pistoalele):, Iată pistoalele ... ..bar


:6~;mai:înainte de a ne bate, arătaţi-mi, vă rog, e.Mt'lA
}~e -qmblă'cu ele... N-am ţinut, în viaţa mea, un t,s101
.••
înmînă ...
~k a: Doamne sfinte, ocroteşte ...ne ... fie-ţi milă
noi... Mă duc să chem grădinarul şi vizitiul... De
de a căzut pe capul nostru o năpastă ca asta?
,se.)
:;~~.
~Smir n o v (examinează. piştoalele) : Vedeţi, -5{ţr
"'.tă .cîteva feluri de pistoale... Pistoale speciale
ntru duel, Mortimer,.. Astea sînt sistem Smith şi
mi;
.F- ,

f€sson,cu trei ţevi, cu extractor,cu percuţie cen-


ială... Minunate pistoale! Costă cam nouăzeci de
~
~
~

I
{#i.-
~t.
~ '"l.':.f.i
, "'~1; 1
.ruble. perechea.;; .Pistolulfrebuie ţinut aşa .... (Sii
Ce ochi! Ce ochi !;Femeia asta te aprmde c;
vă:eaie...
p o p o va: Aşa?
S mir n o v: Da:... aşa... Pe UI"I:ţlă,ridicaţi ce
şuI... Aşa ţintiţL. capul puţin pe spate ... !ntin(
ţnîna .aşa apoi, cu degetul ă-sta,apăsaţi pe trăga,
şi gata ... Da' ce-i mai i:rnportant e să nu vă grăbi
Să staţi liniştită ... şi să ţintiţi.:. Aveţi grijă să nu
tremure mîna...... '. .
p o,p ov a : Bine... Socot,. totuşi, că nu':'i nim'E
să tragem cu . pistolul în cameră..... Sa mergem
grădină! ..
. .
S mir no v: Să mergem! Vă previn, însă, că. ~
trage în aer !
Popova: Cum aşa? De ce?
S mir n o v: Fiindcă... fiindcă... Asta-i ireal
,
mea de ce! _o'" •

P"o P o va. . A .1 VVa enea


:f' ?.a D ?. Ah a. r N u, d ar
v

nule, nu vă mai daţi în lături! Vă rog să mă urmat


Nu mă liniştesc pînă ce nu vă găuresc fruntea ast
pe care o urăsc atîta r Vă e frică?
S mir n o v: Da, mi-e frică !
P a p o va: Minciună! De ce nu vreţi să ne b,
tem?
S mir n o v: Fiindcă ... fiindcă ... îmi placeţi!
P o p o v a (rîde cu răutate) : li plac! Are îndrfu
nealasă spună că-iplac ! (li arată uşa.) Poftim!
S mir n o v (fără să scoată o vorbă, pune revol
verul jos, îşi ia pălăria, se duce spre uşă, unde s
opreşte,. o clipă se privesc în tăcere,. apoi, el încep
să vorbească apTOpiindu-se încet de Popova): Ascul
•• 1"'" .

48

. :
.
.. .
, .
" a. 'Mai
ţi-I11.. - sînteţi supărată ? .. Şi eu am fost în.:._
V

-,ritat, dar..;inţelegeţi r... ~.aş_putea_să;v.ă"£x~


" ~~o+~l'
~e;:::- -"=f[CElre~"'Vbrbi'ntl~"'a-sta:';'1.'-Q"~poW'est-e
~"V~-'f,...-. - , . ----~,'"
.. +.,.,.,;;.,_:.~ .•.•.,_
"'"'i.'.,.-p. ,~ ~~~..;

are.) Ei bine, ce vină' am eu dacă-mi placeţi?


Apucă scaunul şi-l sfărîmă în mîini.) Draetl: şti€H.e
, • .weţ-P....A-trrt:=O ~TI'gi, S'e sf~
v .. Imi pla-
ţi... Inţelegeţi?.. Sînt... sînt aproape îndrăgostit!
P o p o va: Plecaţi! Vă urăsc!
S mir no v: Doamne, ce femeie! N-am văzut în
,~iata mea aşa ceva! Sînt pierdut! Am căzut în
-ill'să ca un şoarece!
, Pa po va: Pleeaţi sau trag!
S I11 i r ri o v: Trageţi! Nu vă puteţi închipui ce
lăcut e să mori sub privirea pchilor dumneavoastră
lnuriaţi.,'să mori împuşcat de o mînă catifelată ... _
klm-pierdut capul! Gîndiţi-vă bine ,şi luaţi o ho~
rîJ;elmediată,
:. !/ --.," -.
căci
....
altfel ies de-aici şi n-o să ne
-al vedem niciodată! Hotărîţi 1... Sînt nobil, mă trag -.:?~;:i:!J:~ .
,,::.~:..
ntT~:fâmilie onorabilă, sînt om cinstit, am un ve- ,.il;;)! .~
it "a:flua.1'de- zece mii ruble... Trag fă:ră-greş într-o '-'i,,- ,
'oned,ă aruncată în aer ... Am o herghelie de cai de
'asă:'.~';iyreţi să _fiţi soţia mea ? ,--
- P:o~()~a (revoltată, ridică revolverul) : Vreau să
e -liat~rn în duel! Poftim! . ~.

S m.j-rn:-ov: înnebunesc!... Nu mai înţeleg ni-


icL'. (Strigă.) ~! Apă!
P o p OV a (strigă): Să ne duelăm ! "_
, S mir n o v: Mi-am pierdut capul!... M-am în-
~:drăgo~titca un băieţandru,ca un prost! (O apucă de
.';jnînă,:ea
~
ţipă de durere.) Vă iubesc! (Cade în ge-
;Ţl.unchi.) Iubesc, cum n-am mai iubit vreodată! Am
,~'Y:

4.9
părăsit douăsprezece femei, nouă m-au părăsit
pe mine, da' pe nici lL.'1aIi-ain iubit.,.o atît.. .. M4-i
":pierdtlt",,,"."'m*11ilef~,'El€-mnitate,a,j
."am .....
€leVHli.t,,,,~.012eir:J')i
Stau în genunchi ca un prost... şi vă cer mma
Ce ruşinos!' De'Cinci.ani.n-am ..mai."f,0st""ÎfFdră'g'os
.•.şimi .:.oam'jt:l,pa4;"'să..nl;[.~IDă"1'n.ai.ci.ndr-ărg0st-esC:~Ş
..1J;Ş;:l.,-co'd.iJ:lir""'G-,aut.ă';~m-a'm>""'13Fms.~"î-R~.~mF@
!... Vă.c
mîna! Da sau nu? Nu vreţi ?Bine! (Se ridică
pleacă grăbit spre uşă.)
p o p o va: Staţi puţin ...
S mir n o v (se opreşte): Da ?
P o P o va: Nimic... puteţi pleca... sau nu, staţi
Nu ... plecaţi, plecaţi... Vă urăsc! Sau nu ... Nu p1e.c:a,:
. Dacă aţi şti cît sînt de furioasă! (ATUncă xevolvet:
pe masă.) Mă doare mîna din pricina porcăriei ăste.
de revolver ... (De furie, rupe o batistă.) Ce m~i staţi
.Plecaţi! ,-" ",
S mir n o v: Adio!
P o p o va: Da, da, plecaţi!... (Strigă.) Incotro
Staţi puţin ... Nu, nu, plecaţi'! Ce furioasă. sînt! N
vă apropiaţi, nu vă apropiaţi.. ..
. S mir n o v (apropiindu-se): Ce furios sînt! M-ar
îndrăgostit ca un licean, am stat În genunchi ... M
îngrozesc de mine însumi... (Brutal.) Vă ador! Ast
mi-a mai trebuit, să mă îndrăgostesc de dumneavoa.s
tră ! Mîine trebuie să plătesc procentele ... cositul
început şi na, poftim! (O prinde de mijloc.) Nici
odată n-o să-mi iert asta ...
P o p o va: Lăsaţi-mă, lăsaţi-mă !Jos mîinile d.
pe mine! Vă ... urăsc! Vreau să ne batem! (Se sărutl
prelung.)

50
11
Aceiaşi. Luka intră cu un topor in mîini, grădi-
narul cu grebla, vizitiul cu o furcă şi mai mulţi
lucrători cu bite.

u k a (văzîndu-i pe cei doi sămtîndu-se) : Doamne


nle !
(PauZd.)

.p o p o v a (cu ochii plecaţi):Luka, du-te şi spune


să nu i se mai dea astăzi ovăz lui Tobi !

Cortina

Tladucere de M. Sorbul şi N. Al. Toscani.