Sunteți pe pagina 1din 110

,i::)

<:I
Y
~
"\
.';
,or '
~
:t
,4
.' ,
i
r'
I I
1-I
r. "
~'" iUi SiI,
.
, '
lb.,... _ $ ~ "f ... \"tI'-; .~~ u ..... " ,p,: , ;
,:' '
,
~

':
i
'1
;i
'I
t
1
.. ,"
"
.~ ,
',I "
," i '
"
"
1 '"'
. ,
, ~
,1
j
, I
I.
~,-----
f.
I 3. r

I"
~,

,t. '~prins
i
_~_:..,........,"" I
M

r--.....;....;.-.--:----..,-----=-----------._._. =---" DilMNEzEu MANTurrORUL. '


.
t-_,

Desc:rierea ciP a BlbHoledf Natlonale a Romintel I' iNvA'fATURAORTODOxADESPRE PERSQANA .


,BUCBIU, ~TEFAN .' , ~ . MANrurroRULm nsus BRISTQ.S '
Dogmi ,I teologie : curs de teologle dogmatica ~ . ~ :.' ' . .
s:lmbolica I nr. conf. dr, Qtefan Buchiu - BucUTeqti . Sioml'l
2006- .r" 'T 'f O~
I
. ,.
l' INTRo,nuCERE ' ' " .'
n. PERS;ANA MANTUITORULtrriius........~..
:~..,. 7

vol., j HRISTOS (HRISTOLOGIA) ., ' ".. . . . 14


,r..' I :,., , IS~~ gP).. 973~649-~05.~ ; -ISBN (13) .678~973.Q49.305~8 .. ,'. "'.' ~.:.c::'m:UNIREA IPOSTATici~~i~~~sAi:E~~::::: 21
, (

.v0l.li. - 2006. Bibliogr. - Index. ISBN (10)' 973-649- , ' Conseci$le unirii ipostatice _ ":". '. '. " '. ,
L
309-1, lSBN (13) J97~:9.73-649-309.6.... ,...... IV.INvATA1'URAORTQDQXA.1)E8;pRE .; . ."

~:'!~;~:,__.28 L9(Q1S.8)' .. ":~::~<;>: .. .:,-i .," -." -. :~L. ,,?-H~,!ii~i~~2Ef;:~;~;ti;~~: .'


'EcUtura SIGMA . .
;, .:;-::~:.:SediiUcentral; ':. " " ' . .
' .. ' ' . '.. .
. .
.';
f
~-;,
. ~:..- - : . . .;.~ " :'vi. OPERA-D~'A:LtJIriStJS ~"<'
I : .' ',.
Eiezii ell piivire la O,Illenitatea ann.nt~rul~i
Erezli cuprl~tl:r:ifrCaipoStatica.::: ~,'. ~ ::.:. '. . ...
:7....~: " : .

~, ' .. '. : ..~... ,.. ,str. G.~r~ Jj'erthelot, n;.jg. seetorl.BticurcfP. cod 010169 .; . :' '. . ,. '," .':~H:RisTOS ,P!UN ~ITASLt1Jm:E ..~............. ~.......~.~:..~.::;.. ~1 "
':\'. ~,::i." ~- ~e1./ fax: .O~1~3~3,96A2; 02t:31S;.39A3; 021-315.39:70 "c.. ", . . . . ;':.Relapa dirrtreperseana $i Opera Mantl.#toniluiflristos "

. e-mail: office@editurasigmuo; web:www.editurasigma.r0Intreita slujire aMAntuitorului Iisus Hrist()S . ,


.. ".' :':,.nistrlbutie: .. . . .. :. '-..: ' vn:.4sPECI'E1SERAsCUMPARARII ",'
.' Te1./fax: 021-243.42.40; 021243,40.?~; -021243.40.35 . GIA) .................................................................:-........
.. '. .' " . :' 48 .

n ....._-,:te . "1 'd lul U 'rr lta 1 'SOTERIOLO


te ",AWU.U.1 comenzJ..l.o osm ape
PUt-' n1.&e numere e: \;. . w .. . ,

08.0.10000.iO; 080.10000.11.dn. reteaua ROMTELECOM) Aspectul deJ~a1~umparam.. .


e-mail: comenzi@editurasigma;ro;sigmadistrib@yahoo.com Aspectul ontologie a1 Rascumpamrii.. '. '

Andcariat: . . -.- '. . '--"AijectUl ~lKilativ a.I RASeuinpamrii

e-mail: comenzi_anticar@editUrasigma.ro;web:www.anticar.ro Diferente confesicinale cu privire laRiscumparare . . ' . ' ..


" .~."';;:.~ .' . ::: ":. ~- ",:::::=,-."., VIll. DUMNEZEU S~ORUL ............ ~...........~ .. ~ .....:"69,., .

.. __ ~e!aj!a din1re ~~'lui Hrlstos Woobordrea' .


I)dhuluiSflhrt .,
!nviif8tura ortodoxa d . hatul d~eZeiesc ' " '.
,Deoseblri C011fesionale.cu privire lahar .
..r
.,'
t "1
; 6 7

. DTJMNEZEUMA.NTu.rrORUL
.- . " ... .i .
n.ESHATOLOGIA UNlVERSALtl . ;. ~~4esprePcnoaua,Mm1uito~Iiu~ .

xXvrr. fNvIEREA MORlllilR, A DOUA


LINTRODUCERE ' .,. "
VENIRE ADOMNULUI
'. ..~I JUDECATA .' " ..
. Dogma hrlstologLca Ball..~. df:spn';. Fd'Soima Fiului' lui' .
'UNlVERSALA ................."-.~......_~............~......................~......... 211
Dumn~]ii'trUPat, Jj~us.Hristos, ~tuie im~ cu dogma trini
Xxvm. ~ULNOU~pAMANTuLNOU. .tali centrul inv8f8turii de credint8 a Bisericii Ort9doxe. De aceea 'fnf!e I

.VIATA VE~NICA ........:...................................~ ............... ;.~ 217 '. gur siSter'l d~ .ortodox i necare coinpon~ a (invatatuii san .... sa
. dogma) are un ~" ~ este,. conconiiten~ triadocentric. i bris: "
~ ..~~. ~. ",' -.' .~. ~., . -"',j ."":'" . ~w,;,."".: "., tQ~c. p~' ~lo~,'~~~~ ,i ,cuJttrL orlodo~ MUS Hristos ..: ..'.
este totdea:una "qnUI dfu lretme", CeI ~.lieSC6jicii 8d~ abso1trt
'~:' ....: . aespre Dumnezeu-Sf1hita Treime, revel~d.u-se -pe 'Sine. ca 'Fiu - al
Tatalui ceresc'~i ca,~.aiDuh!d.~~,~ cei~ creain'El,:ca;: "
.~~,...o. .;.._.::,~:,.., c._: _'~. :.:~~~. ::;.:~j'\;~;...... ..::.... "~-:":"
'.' .,. : . . . . . :.. , 0 '.' .:;~~~~:,. _ ',,;: "~-' ... "
~~J2~ ~. ~ 9W d
f'
epI.. . '. ::,':",'.:,:'.' '..
Relapa ~Qd ,,:,dintnLcele' dOna,,' do ." f: ~.: -:,::. ehni~, .......:
-='-'
~::, :.'i, ~~~.tL . . ,~ ~~, ~~~~ .~. ::.~:'i:.~t_

, teol08!..eJ.' axe -sa . . pe 'bai:a ~fiIitei SCrlptupjr i~fintei Trii~li>:" ,


w:, prezenta'1ntregli SfintCi Treimitri lucrarea ~fuitoore .li fudnrpne:: , ,'..
"':.,,,;. ~.;:~ ".:~"S ;"._
..... ' .... ,
{' .'
. , ~itoare a l~ IiSiiS ~s, i.n mod sinlilili}iCiehtei ~lofTtei P,f;tsOan~:, ".:. :.
, ~ t.:: divine in aaur vteat!ei: Acest adev:arde'Credinti puri~ 1ii 'eyidenfB. fai>tu1.
. :~. ~~ >'~:~ }'3' i\~.:;.:~. :.~ ~ " .:'::' .:";'-' :;,
., ! ca mantuirea,: dei's..a lucrat de:HtiStos;~e:ieUl~Oni; ,m 'Persoana ".
~a, ~ 'opera iubirii personaie '~i .cOnllm'itiite.(~tgu;Sfintei'Trei~l,' C'T ,.;

:">-'.' :. dups:1ire a'fost cr.~i apoi reci:eat'Qmul. V~tat~ ca,de' altfe1 . .

intreg 9Osmosul creat, poarti 'peretea' de n . ~(ltii Dun:iilezeu Tri- ' i

Unul; daca pacatu1 a iIttunecSt aceasti pecete;. fntruparea san fuomenirea

Fiului lui Punlnezeu, din v0fut8. 1;atalui i cu sav~ puhului Sfiint; '; . . .

.. . .... c; -'- -7-'" .Y acest ~hip trein:iic, personal-cointmitar~ inscriindu-l din nou. . ".>: -,.
. pe oni pe drurriul ascendent al fudl.1Il1nezeirii prin bar, nustr~ aceshri
-,.:;:----:7'='",-_=""' __

I)
;~c: ''T~ '~i Doimeia
~ "ta. ' .
ne
~ de cre&nta in p1anui,~iritualitapj. ortodoxe :s-a faci.tt .prin
rilntuiesc!"~6are fuSeainna.
Icinle'_J;1I'ea'fBIili/~Ylne riiantniiOiea.ei pdr{pfiSOaDa" . .
''in doua firi"" dumnezeiascii ~ omen.eaSci! ~ jljn1ui . luj, ,l?Yw'ntt'.?eu
nr:n
t~ a .caderii protoparinjilar din ~uniunea ciJ ~rul
10l,(lm.ha! 1 am
adevir,:~ ~. "Calea ,eta mai bu:na". a' '.
.~. ,.... ---
. ridf~ ~or lui Adarri,' prill cobonireabmevoitoare ~i' smerltA,
~---~-
.4
." . s
~RAPOR1ULDlNTREHAR~ imERTAlEA. .
XIV~ INyA'fATURA ORIOOOxADFSPRE
OMULlli"," ...... .10 ~
.SF.INTELE TAINE .
lUll ,.. . ,

fnsuFile harului divin .. ..'


',' . .
. Nojiwea ~i de:fini#a S:fintelor Taine ..
I I I ' .. tI .n 135

1nvatatum,ododoxa despre mportul dintrehaIul dMri i I Elementele constitutive ale S:fintelor Twne
libertatea om1.~.ui
Deosebiri confesioriBle cu privire la bar .
DiferenteCoDfesionale cu privire 1a Sfintele rami ,.
Necesitatea Sfinte10rTame . .
. ~fNvA'fATURAORTODOxADESPRE ,
Condi1ill~ sav~ Sfuitelor Tame' ; ~ '.
lNDREPrARE ...:...........................................................................:.:..
. .
79 ~
NumArul Sfintelor Tame' . " i
Pregatiiea indreptarii
. Ierurgille Biserieii. ......: . .
Indreptareapropriu.zisa.
. ,
XV.TAINA SFANTULUI BOTEZ ..... ~~ ..... ~ ..................... 145

Starea de slav! sau preaIilW:ire .


Doosebiri confesionale: . .: XVI. SFANrA TAINA A M1RUNGER11 ........ ~~ ...~.~..... 155

A
in CONDl'fJILE SUBIECTIVE ALE'
~'. .
. , ~
XVll; T.AINA SFlNTEI EUBARIStrr ...:....... ~....:...~..... 159

Modul prezenjei reale 'a ~ui Hristos . ,. . ,.


", IN'DREPfARH .............................:.~~.~~!~_.!'~~!..!!..-:!~!:~.._:!!!~!!..!!.!!.~!.~.~~~~,~!.!!1.. ~9 ~ ,'''"f~'l<",-.-Unnarile prezentei reale
Credinfa Sranta Eu.b.apstie ca jert:ta
FapteJ.e b u n e l '.
Diferente con:(esionaIe . . .'. .' ~ ,
xvm.. TAINASIi1NTElSPOVEDANn SAUA
1'JI"\I"1 A1MI"'Ii"t . ..
.
.
,...: L~"+..I.!J.I. ' . ........ "'''.~'''''' ........ . ..." 175

,~. CINSTIREA SFINr-rLOR iN BISERICA ............ 101

II '" "u

XIX. SFANrATAlNAA PREOfIEI ...~....... ~ ................. l79

., Sfintema sau indl1lll1;lezeirea, implinirea persbanei Preop.a sacram_entala ~i preopauruversala . ..


.UIIl.arie irea1j.zare a asemanam eu Dumnezeu
XX. SFANTATAINA,A CUNUNIEI .....:..;.;...~...~ ..;........~... 185

\ ..
Cinstiiea s:tinplor in gen~ i a Maicii Domnului ..
XXI. TAINASF~mMASLU .... ~....~..~~....;.~"........~.., 188 : .

fnspecial . '.

,. Cinstirea sfintelm: mOate, a sfintelor ieoane, a sfintei

croCi i a sfinjilor fugen . 'DriMNEzEu JUDECATORUL


I. ES~TOLOG;rA PARTICULARA
. ~.iNvATATURAORTODOxADESPRE .. ____._... _.

BISE!UCA (ECLESIOLOGIA) ............................ ;.~.................. 115,k


XXII. :rr.,v!TATURA CRESTINA DESPRE -'.' "-'-'
Int~eierea Bisericii de Map.tui~ Hristos prin - . '" ..
I Duhul Siant . .
MOARTE ...................~~.......~:.;.. ~................~.,.....~~~~ ..~;.: ....~............ 1:91

. Biserica, ~e sau ~ de mntuire sfinPre a xxm.


JUDECATAPA:RTICULARA ~............................ 19S

credincio~ilor . . ~. iNvAI4~l!~!'!! ~,~.~ ........~~..... 19~

. XXV. DOCTRINA CATOLICA DES}>RE . ~ .


~Fiinta san constitn1ia teandricii aBisericii . Mij!,. ~ ..

~eBisericii.. .'. . PURGATORIU SI CRITICA QRTODOXA ....:......~.............. 203

.. XXVLlNvAtATIJRA.ORTODOXADE$P~
' .. ' .
Membrii Bisericii
LEGATuRA cu CEIADORMrfi, PRIN BISERICA .....~."..... '2~8:
8 9

~~nd firea ~"Cu. teste ll1l1lari1e,~ui ~, 1Lecaoo~


, Tit 3, 4-6). Aceastl decizie a 1~ Dm,pn~ ~ numita
~ J~ moape, ~ mVlert\ pentru a 0 !ace, ca.Pabili de tteceread'e
sdfiptUii ~, de mm. malJJte" '~,~.ffi (Fapte 2, 23; i
,,chip ,asemanare::-'"Dimlnezeu S-a .tacut om pentru ca
"taim eeadin veci ascu:risa in Dllrnnezeu" (Efeseni 3,
,~eze.:.iasca" .(SiintuI ~ ~. ,~e eel Mare)~ I
.. 25-26; Colo.s~i 1,26). ' . '" " ''
ft -" ~ .. .
corecta irite1egere a dogmei hrisiolOgice 1reouie ~vute de
din veci a lUi Dumilezeu de, imantuire a neamului
asemenea j:n vedere cele doul capitole anterioare de 'dogmatica, eel
:inttuparea FiuIui Sau este in relap.e dlrecta cu planul din
antropologie ~ eel cosmologic, in care BUnt prezentate consecintele pa_

mnn.
ij. 1
" . '::,
,: _ , .' "' , '
catu1ui adamie aSupra oamenilor i asupra cosmosWui: caderea '~
. 1
"""I'M a avut utmiiri gmve a1Bt ~ full cimenl'ti, cIlt ~i 88'lJ11ll

~ ~osil!ui, !il!idca P.iiWUl1i fost b8telDat din cau:za omului (Facere

3,17,-19); pe aceea1!tt sau~ va aveanulllllIllii.o

~ensiune~Una cosmica" aceasta din mma ffiiid aezvoltata in

~ialin teologia ortOa"Oii,~' ...... , i " ' ' -

". :_.:" l1:Jn p!eat:onml se~ tetmaimult deD!!!'Qn~_:fiin~,

1fuJga,distanjape (:al'e'O :impmteanrea'Sa: creat!'i ~i reIatiyafja de.fuea

~nea-eata,~ 8plre di~ datorata vo.,~ pin 'care este ~

-,.de~~::oo~~w.=: .~ ~~ . . . .._
.pledjei stateau fiicialea' unitii umului eu D~eu::firea ~Th,
ipentruanp~.m.antuire:'(Simboluldecredin), ,',:",:~ '-::.:" ',f: ' , '
~' .," ' '!:""paca!!il:~im.oartea~',,(n,eSfr.e:'~ in H:ri8tos, p. 73), Dm acest motlV
:;;;. ,. armp en} ou! ~e ale .,,'
;. ~~" neg~v~
.omu!: nu mal' putea mamta pe dnimul1Ddumne:zeirii, ci ,trebuia 'ca el sa
~ararea ," ~,!Ob1a ~ 1 a mprp:i, alM, POZltiv, ..gmrea
. , :.:. '":fje '~~ ,fntai mantuit sau ,izbil'vit de intreituI ob~r 'ce il despaqea de
~miI1ui ell Dnmnezeup* bar ~!..ajungerea wla asemihiarea c~ Elsau
" ~~~, :pe' teate' aceste 1rei piedici DqrimuI ii ya cia p~a ' indumnezeirea prill bar. 1 teo1ogm o~~o~ r8scump~n-a ~os~
s~, 00.,chi8r sa se uneasca. ell Sine, dopa ce Ie-a inlaturat In Sine ~e injieasa ca un ~ in ~e, ci. doar caun m1)loc at restaurarii o~ulw ~l
~, ~ dUpl alta;, pe cea a 1jrii pin intiuparea Sa, unind-o In Persoa~ ,a comuniunii ell Dumnezeu; de aoeea, accentuLa.foS! pus pe ccl ~~~___ '
~SCl: ~u firea'Sa '~nntl~ cea a i#lfuiui ~ msti~ sau doilea asPect, eel ?>zitiv. A~ ~i pentru ca' n~ s-a ~ut. 0 sep~1ie
J~ Sa pe ,Cf1:1Ce, ~ Zldul, ee~dinwma, al mortii tliinice, din Care a ' intre' opcia~ RIScumpilraie ~i Persoana MantwtOruilll fIristos, c1,s-a
, ndicat :tpata ~ prin invierea din mpqi. 'E!a '1~~LUi tOt' Ceea' ., edificat' ~ s-a' p8strat ,0 manieti personalista de a, concepe l~
ce fo~:mre' ~i ~J)~~nezeu ~ zid, desp!qitor (fuea, pacatul ~i " ~are, in sees aUtcntic, b~~f~:_.,~.~.~ _'.,"
moartea) l n-a lU,81 ~nmnc tmre noll' CNicolae ('111J..1i"
..ft,, -_ '- '-~,'

. ,ocuI t I,) -r
~Op,Cl.,p.
~, celmai ~ pentru a-I eIibem ~ om din 3. ~ 9m~m vederea intrgP.lrii '" :', '..' ','
,r~~ia ~~r:a }n9!lli, ~-ezeu I-a mes ~i hotidiliVeci, " Aceasta preg!tire ~ lucrBrii proniato~ a lui Dumnezeu ~i .
~eoarece ~_
'0:..diri
fnh-tl't"\twAn ,1::1
~ca 9~~! prill libertatti folosita gt'eit, va cadea:
C'tlr... ___ j ~ _ ...... ~
, eli priv~e _at!! .lumea ~ ,rAt si popofu}' rsrael.lj Pe p82fu1i
10 I 11

~a: "C8ci, c8nd p8giinii care nu au lege, din ~ fuc ale l$i!, ace~- " 5. Cauza intrupirii .. .' , ' ,.,'.' .
~Deavand lege ii sum Ioru lege~,'.(Ro~ '2, 14)., La ~Je ' < PatriVitReveJatiei' ~e; ~ 1.nuuparii ~"Q' ~ta ,: ,.
:

~ ~~le ~.~ prim~'~1 ~~ ~~'. ciderea.omului in p8cat; "Cici Fiul Omului ~ vemt . ~.caUte.~ ~a
~ ~ ~ wQ ~:~, Jl!l'CIlDl ~ re!a@e ~ .p8giinii . ~nasci pe eel yicnIut" (Luca 19, 10); ."Cici. ~. n-a nu:nnez-:u
'. dID ijati~ medi~ean ~ 1~ .(de eK. ~cerea Vecbiu1~, Te$"a- . . perul Sau in lmne ca sa judece Imn~ Cl ca ~ s~ ~tul~ca lumea. I
Inentmlimba greaca, septna!p!1&: sec. al m-leal.d.Hr.). ' ,.. . El" (loan 3,17). , " ' ; " . . ' ',,, . .
Actiunea de pregatire a paganiloreste mai 1lOr inteIeasa dacase' ,pn1;l Opinia pelagieni1or, a uDorteologi sco~ ~ catvinilor 1 a soc~-,.,
are In ~c:re .calitatea de Logos ~ i ~~r a Fiu1~ ~ Dumn~- . nienilor, dup8 care mtruparea a fosthotarati din'~ In mod insep~il .
~ ~ care EI se .adresa oam~o:prm rapo~tat:a lumu ~l a omulU1: :'_ de plam.iI creatiei,:mm raportare la ~ere.a omuIU1,. ~?~ pentru ~~ ,
Cuvantul era lumma ceaadevarata, care lummeaza pe tot omul, care .' , iubiDi lui Th.mlnezeu,~ Petttru des~~rrea omen1Dl ~1 acreapel,_ ~-... :
. vine In'1wne. In lume era ~i Imnea prin:E1 s'"afBctit...n (loald, 9-10)::'. <', cronatii '~i nu mRnai-ca tiu are un temei in. S~ .Scriptura, . dar 0
, ~ceas1i megatire continua invederea Intruparii ,prin v~e ce . - contrazice i contravinemvataturiiB.iser.icii(T.D.S, vol. n,p. 5.72):-." ... _ '
.'3
o p~ (S1Bntul ~ :~) eJpli~.~ ~t<mfl " .~ -" ~fjntji Parinp ,afinnA ca,'~ezeu~a conceput ~!. h~~ _~~vect.' i,,,,_
c!es~lap8gBni'~,_~~,,~}~~~-1l8;~~puterni~~l:m'~~t; ;;..;!1~~,,~~inY~ stat .~~~ ~ "cat ,.~~ ,~~d'~ ....~..,
(Mater8; ~O);, ~ntru 'Cfl ~Cl:llt~ ~ DUnniezeunu s-:a~e;~ ,. cJinUlui;'pe,care 0 Erevazuse, fiiridatot@Utor .~l w.a
de ca:e ~~~~: . .
ncinarturisit (Fapte14, tT)~,~'~~~:"'" ..~:. .-. .-:.: ., .... , .... . .. ~~. fi avut Ioc. SfBntul Irineu afinna; ~'Daea n-ar:fi avut sa man~~':.~_,,_
"l p~ ,,!es,~ ~~~prinrevelaPaSWJ,ll"~~ii ~~ui.' . ~CuvOntullui lJtmltl<zeU 1.1U s-ar fi facut tI'iip";. ~llii# ~!:_
Avraam'~ U1teriorJU1MOlSe",~ll1t!ta~eIiel g-.a'~Vf..~..la, . ceT~, 'V"ma noastIi, a: fast' cauzaverur:p. Lm, .. ~Cl llm .
e:j
-=t
m ~,,1 plinp~rof'@el:tiesianice.be aceea;Ta Venlrea MantuitorUl~"
"P"""'~ ." " . _'.
. . .. Lui 1. "
.. suntem cauza vemm . , ..
o~t El en '
. noastra S-a' .0 " '. '
. ~tul Evapgl!~ Luca at,itina ciieniu. foa1te ~u1li, CeL:~ :'atSEtau ,"cindurare1" ericitul A .'.' ''Daai' omul n:.ar :fi ~t; Eul: bmultnn- ,
.. :;,. j .tpantUirea'ltii.'1s~_d. (Luca2, 18)~ In'chipCiUrrrinarit,:iiltimul difitti pt01'OCi;. .' affiveni~, N-a fast nici 0 alta ~ ca sa ,vIDa Domnul Hristos, d~. t

, S:ffintul loan Botezatorul, II aratii iudeilor'pe Me! zicfu:td;. ''Iam..Mielul1gi numai casa mantuiasca pe cei,pacatoi" (Ibidem)... ''':.- ~',.'" .,. .
Dumnezeu, Cel ce ridica paCatele-Iumii'~ (loan I, 29-3Q):.' - . . "', "" '. ' . ' ',".'
. . , .' .... ' 6~ Intruparea Fiului in,rap~rt ell ~e1alte Persoane treiniic.e ' .
4. PosibilitateaIntmpirii. " . La Irrtrebarea de ces-a ~ Fiul si:nu Tatal sau Duhul Siant, . ". ':""'
~eu alege sa ~e .i'n1rup~, potrivit sfatuJ-ui 'VQ~tS~e,1};Pind '. _ s~:p~auforinulatUllllAtoareleargumeDte: :' -.-. ..',.:
1I! acest actiubirea Sa.cu ~ ~~ rn )5azalibertatli Sale absolute, El ~ a. Prin mn:uPare. "Vul lui Dumnezell se' ~~e ~iu1 QrnulPh de91,
se. pome ~bo?, ~ ~are, 1a ni,;~l umaD,,, ~ pana lIDde po~~ .. pastreaza.'imschimbata cali~, de .F~Y; wID 'ace1$ timp~ EI yn'e..a~uce
:ner~e eu 1Ub~ m.z: ill ba.za dreptap.i S~al:, n' ~l"$e, pe.. on:din . .c:tarUI mtierii, ne ,mce i pen01 fii ca EI, ~ de~u - TamI, '.'
~tenorul ~ reStaurand .firea umana m rapunea sa ade.varam".pe- maca~ate @ 'El s-au fBcut" (loan 1, 3) era en ~~!Bt~
careEl ~imprimat-01a ~e ~i mtarin~-o~har. . .. " . .... prinEl sa:fietoate ~ san create dinnou.fu ~ ~~~ FIUleste,
~ part~ omuhll, ht1ruparea Emlui 1m Dumnezeu este poSlbila Pairtocrator .(AtotPitor), ca ~i TamI, in, E~ ~as~ ,rapunile ~or .
, :.

'.
~~ faptul cit ~ unna..~ stramOesc' cbipullui Dutnn.~ n-a lucrurilor ~iEllerecapituleazape'toate ~ Sine (Coloseni 1;~20), . I ':-:'.,
~ dfuffiii~ umana, Cl.doar afost~ " .. ' .. .' .
12 13
..
'.".",' :,:.

. . .

c. Era potrjvit ca i'nsu! Cu:Wntul sa De vorbeasca d&'pre Tatal, .. c. Trebuia sa fie cunoscute de cat mai mUlti timpul, locul i modul
d~taina Sfintei:T~ cSci .Dumnezeu. Be reveleazi 10 apecia1-IJrjn veniriilui HriStoS; pemru. ca ea sa fie cat mai eficientB, pentni Ct mai multi. .
cuvant Aceasta in~ calffiiili omlllui de a fi "chip" al Cuvantului i . d Trebuia sa fie' preg8.tit un "vas rues" aI fnnupam EIillw rui
cr at3re "dupa chipul Tatalui" (p8rintele StAniloae, T.D.O, vol. 1, p. 408).. Dumnezeu,'" SfBDta FeCioari Maria (T.D~S., vol. .1i.~ p. 514-575).
d Fiul este cbipul Ta1Bl~ cbipul lui Dumne:zeu eel nevizut :~. a avnt lac in momentuI aCce,ptarii ei de c8tre ~a aleasii din
(Fufpeni 2, 6); omul este Cleat dupii chipullui Dumnezeu ~ de aceea poporul al~, prin cuvintele: "Fie mie dup8. cuvantui rap" (Luca 1~ 38),
era m.ai potrivit ca prin Fiul sa Be restaureze cbij:mllui Dwnnezeu in om. , ceca ee pune inev:identi :faPtul ca' Dumnezeu', !lPe1eazA' totdeauna lao
. -Particip8rea ce10rlalte Persoane treimice la. Ql?en! de mantu.i.;re a h'hmatea omUlui; -Aceasta a fost clipa in care s..~ siiv~it unirea ipost&- .
.
FiulLii. ...care include .. !tl~,.este atestata .de StBIrta Scriptura.. ncB. a full dumnezeie1i cu :firea omerieasca, conceputii de la Duhul .
Dumnezeil - Tataltrimite pe Fiul mlume 1a pfurireavremii (Galateni 4, Sffltlt, ~ "dir! F~~~lv.faria, in, ipostasUl divin' pree:xi5teri~ ~ FiulOi i. .
_.., - '~), din iubire ~ de-noi '(loan 3, 16); Dumnezeu - S:ffintul Dub he' ~lliTmruw. .
coboarli peste SfBnta Fecioara Maria la 1ntrupare C!-uca 1, 35) ~.~ ~ .
.IiS"Us la Botez (Matei 3; 16~17). Fiul indep~ voi$. Tatalui (loan 5" .:" . ...
"" "'
"T'".

- ., - 30)~:propovBdui~.~y~ Lui (Ioem.7, 16). lTristos.prin Duhul .~ '_~' .. ,::",,_..._._ .' " ... ~.
:'.', S&t-S-a adus lui DumnezeupeSine, jertfi:tara de prihana (Evrei 9, . .... . .
.1'4). fnvietea es.te lucrarea lui Hristos, a' TatMui. .La ,Duhu1ui' .Sf!nt . . .~ <'

(Romt1!J.i .8,11).: '.' ,.........-; .;- .-~!':' ..--- , "

,Aceasta.lIl1pteuna-Iucrare Be explica J?riI! impreuna-petrecere i --.-- -"..,,,"., ... ", .. ."


perihoiez! din iJiferiOrilI Sfilitei Treiml, tn baza uni~Pi de:fiint!, yointa
"liluerare df"..Qi ope de-alta . . . arePersoana
<a-.+e, trebuie PUS (j flt:c_ divina -
-~
'51"
~--',~_, " ..:.,- .
',,::=';...~.:: -:'- ~".
>.,::.... :. _: ....
-~~ - -'" ..
'. y.... '-'J~~. . ,..:.. '
.~~c=-uum?<L::~c,l!.'?iriU1a~l~i_ . '~. ~~ ' . _. .'
.' . area ~l ~ sunt propru FIWUl, dar pnn rmpreuna-.
{.iii
..."..-1".'
'~:..;;.. ;

lucrarea cu cdeI8Ite Persoane tre~ce, in ~ timp trebuie precizat ..'~.. ~.~

ca In1ruparea nu modifica ~e intrat;reim1ce. .

. ~ pengu utmAt:oarele motive:


... - ....... _--,-" ....... _.
~III' .' , .....

2. Omenirea trebuia at. 1kand experienta pAcantiui, sa ~.


~tu1 canu Be ~ eliberas!nsmi de till. . . . .
. b. QUDlI!ezeu intirz.ie pentru ca 1iul sa atin8! cote fow lnalte, ca
I" .
~i!I "p. II'm'In
1(! m"
~. ",.",...'
T'CnaM'\"lQ
. . - .
14 15
" ,., , ,t
. JI.PE~OANAMANTUlTORULU.plSUSHRISTOS '.: ~ mod, ~rltoru1 atuma ~ Sine ,ca' este 'om dep~.(f'i~~ ~, "
.-. ".' . '; .. , . '.- ,.. - ':',"-'" :., '.' . .... . :gmuhit),alnoScandtOafi8biefiriiom~Matei&,20;11;-19;18, 11. .
. Po1rivit tnvif!Wrli de crcdinfl ~ Iisus Hristos este Duni~ '. El iii ieVeleazi 1reptat identitat~,. 'l~d pc UCCini.ci sa..se co~- .
. 'neieill-Om, adic4.J?t:tpn ezeu adevarat..~ ~ adeVirat, asemenea nou, : .Jn~ liberi de aceasta, dinfaptele ~i m~ente1e d~ve.din viata Lui. .
. .. oameni1or, fntruAome, iUiri de pleat. Jri ipOSf8i1l sau persoana Fiului s- , y ~ '.. , . ~ ,

au unit., prin intmpare.sau ffiomCllire; firea d:umnezeiasca ~.:firea Ol1l~' . . 3. Mlrturii ale SfilqiIot; Evangli~ ,i al~ SJiDplor. AllOstoli. .
, neasca. 1nainte de. a aprofimda unirea ipostatica, 1rebuiesi,afinnam, ~ ..' S:fintuI Apostol ,Petru: 'Tn e Hristos. fii1I lui pJ]mnez~ celui . .
temeiul Sfbi~' ~~. i a1 Sfintei Tmdit:ii t:ealifatea ~ 'integrltatea: . ~ ($Ilei 16, ~: Sfiintul Apostol PaVel: ~Thunnezeu '~-a amtat in :
relor douafiri, diy.ina ~lInnana... . . ' ". . trup..." (I Timotei 3; 16). . .'''., .' ,." w .',.

. ". , . . ghel.ii' ... '~:ffiea omeneasca'a'Man .


""-,: ':.,,~ :'_;.:.:. ): ..." 'e'mlrturii al~ Rev. :~i '8~ -~e :s~t"-ro;~: ;. ~torul~=n1VaDgh~:';:~u;~ pi"cea diyln~ .,' '. . - .
Ie mesianice, care prczint! pe Mantuitorul' ~'pe; 0 persoana . ~le dOu! ~geneaIogii de la, Matel!' ~~;exp1i9i( firea

,.c'

"'l.~' ,~:sCQtandmreUefurieorifireadJlmnezeias.~:~~~~ceaom~",. w . " u " L '.. " Y'" ,L _ . ....,.". ;. .

':',;' .. ' ~'::::::. ,:: ',~(',8. Fftea Wvjns este,martUrlsitA 1l1100iiriIeincaie~Mesiaeste'llumit~

". "~' .'. . ~- ~::<.~:xi~ fUi .i5Uri1nezeu, ~ din Tamr.~~:y~ ~'yiw~~'~: IIi" _.
. ."" .. 'astazi re-:am IWC\lf" Psalm-2 ; "Din pantece, mai i'nainte de luceafar '
, . naB ~ cut" (Po l
'. - ,;.Je-am 'Sa m'1')
; , . ,,_, .." .~, .,.' ", '-,,--
....... ':,' ,.--;,.:...; _.: .----:---
,_: '.....:..
. "'"
< ,:'.
~ .:t: ~;:! ''fur ob~i8. Lui ~ . . JriCePut, din mere ~ciet-(Miheea 5,1 j:.

, " .'.' .~' "b..Flrea . . ~ este marturisitafn. IdCUrilem careNfesia estenu


." ',,'- ~'"'''''' '., ....---:-.". . . ,',;..... -.,,~".'.

.' n.#t-'!~"ii~ .fem~r(Llcere '~.15)"alU!:~~.tFaceh~, 12, 2~3\ '24

'"

. 18), ::dufIsaac '(Facere 26, 4), a lui Iacob (Facere 28, 14). Alte profep.i.

... :... qare..:at~, fireaomeneasca sum ale proorocWui, ~:: ~'O ihIadi~ din

' ..-Iesei'va iel]i 'i un l~:dfu rMaciIille hi.i'va da'~ (Isaia 11, 1); ''lata

. Fecioara va Ina:m ~~..ID va ~ ~i:ll...,; (kaia 7, l~ "Ca Un ~

,n~~ere s-a aduS.:." @aia 53,1:10).

-~ .--:::;-.

ei abia' .
dacA ~ar fi ~ pe ~s nem,tre~~i' :.'
ca Dumnezeu ,.in:trupat, rud n-ar fi inviat, 'Wd 'n;;l:1:r'u:'avuf
experienta invierii:Luj ~'a tntalnirii en lIristos Cel fuViBt-, dum-'
1, ca.~ scopul Vemrll LUi in.~ume ar.'fi ~as pentru do'
! '

'16 f
.. '"
realitate in mare parte incbisi ~ ascunsl Numai experlcnta invierii luf' ' . . . .
17

.
Hristos.
. Hristos, fn:temeiat! 'p.e coi:nuniuo.ea lOr direcia cu eei fnviat.con:.; . in fo.mmlwi concise,.~.ecl1iYec, hlpul evanghelie integtal.a1 ,lui~us .
stituietemeiul-care a datposlbilltatea Ucenici10r sa reCunoasca persoana eel intrupat ~iiJ;1il.@t, apinimi divinitatea i omenitateaSa, conSubstan
',. . istoiica a'lui !ist.islliiStOs ca D~ ~r am i sa 0 descrie ca atare. @ea LWcu TatiI' i cu noi, oamenii Iaii de te 8aevaratul 'Chl:ij
"~u1 :rnsaritean il. vede peHristos cum este acum, fuviat . evanghelie allui ~oserte n~ cbipul dogmatic; 'bisericese al Lui,
. CreniSiIl.apusean,neaviirid 0 IegAtuIi cu HriStos eel de acuID:""rnviat, ".~ numai eel ~t, propov~. ~i trait de Biserica e~enica"(pr.. prof
se-tefera Ia HriStOS eel de atunci, istorie'" (Sarin DUilll1rescu, -sip7e 1 IOall lea; Curs tit Teologle Dogmaticli -? Simholidf, .ins., Cluj, .1997, .

. I
diminep cuPiittntele Stllniloae, B-ucure$i, 1992, p. 79). . .' .' vol. 2, p. 20). ~:.. ..... .' \ j " ... .

. Iisus Hristos'inviat esteIisus cu trupul transfigurat, duhovnicesc,;~ . Cele dintai refle~p(dogmatiee le~te de bot~ catehumenilor ~ ...
plin de energiile. QuhlJlw,.S&t, 1rup' care' aprimit moartea i's-a ftrl- . resping~ ereziilo~, .afinnau existenta~a. a .. celor 49QB.~:fiti. ~.
btacat intru nestriC8ci.une; Durnnezen-ea 1ui 'Hristos 'deVine acwn 0 . pe1'S9anaMahfu.itOrulni~:"" ''-. ."'. . : .. " . .
realitate vizIbilaln1nipul )'nviat .81 lui Hristos, in1rucat procesul' 'de' ".' ~~!.e douR Sinpade~ecum~ a~' stabilif textul definith;-. a1
Ind~ ajirii.o;n~ carealnceput laintrupaie; atinge punciul .Simbolului t!e.~~~>(art: 2-7J s~ afinn.ad;!tp~~ egali'
',c.. cw.n:i.~ant.in.In~:~f!n"e... .:. . .~ :de~=~~cai-~Lui:.peo.tru~~:. :..
;:- . ".. ~:~~~~l~:.:S:~;",~aera- ci 'dferenta: ~fundaffientaIa nltre .~~noasn:(~~1liii.Q..men pl'hi:iinirea.tu:Drea~~ei, '.'
, hristologia ortodo~ i hristologille' apusene' consta in raportarea: la -p-cr- ~poSiasu.ll;~gos1ilUi:ffivin. . ...... '. ... . . . . ..
_ .. "_ ... .~oaIJ1l:.~tui~ui Hristos: "Si"in general; prin toate -Tainele, noi ne ~'.' .~inoduLalm..}ea;m;r!l!!jc~~ciilisus Hristosesre Dumnezai .
unUn.tQtnwimul~.c:t+ Histos, care: es1:e :Hristo$ Cel mviat Nu Ca : de3ii~-~~~-desay~!t:.funstitoit dintrup.~ .sufiet.tati(m~<~~
1

..,....9.cci':ieri1lJl.~~3Cceriru.~ pe Hristos Cel istqrie, ci noi ne uitfun la deoin!aru1'atal dupa,dUmnr:lei1it~i deofiintii cllnoi dupaorriimi~;Bfura
. .: ~:Hristos:CeI tn:dat ;~:Nm.trebuie sa avem mtreu co~ aCeaSta~Ca' nil depikat .~~adqC'lib4precizari reteriroamla ~tegritatea~;firiI~)l; ~i"
.' . ,ne fmp~ ell Iisus cef istoric, pentru ca: Acest8. esteuri ~ SlIpils lareIaPaluiHr.iStoscuSffinbi'Treime~cuoamenii:. ": "J' - : , .

.: inca'mortll; ori.noi'ne lmpartaim c:u Iisus ~e a. biruit moartea, care. ~i- Sino~~.-lY-l~ .~eni.~ dezvoltii marturia sino.adelor:.~~ri-' . '

. a SP~ 1Ii.lpli4 care are un trup dincci19 de' materia 'aceasta oare. El precizea:zA n:i~ imirii i statice a; cabr dOuB .' " ana

. C?ruptibila, care este trupul pe cru:e speram 5a-l avem ~ n~i mviata Logosului divin (l!.eam~ i ~~bjm.Pat. ne~arp.t inedespar{it), .

vntoare" (Ibidem, p. 209): . ' '.. ' . ' . . . . ~ ca deosebirea firilor nn este aesfiinfatli din cariza unir.ti, .
. . I ; . lrea fiecarei fiii, ele (firile)' coneurgnd mtr-:o..~ ___
. __':
'. . 4. Mirinrii ale Sfintei Tl;'aditii . .. persoana (ipostas). . , '. '. . .
- .... - ~fin.Pi -P~tiau afiI"ioafCaimat dumnCzeirea i QIDenitaiea: lui ' . ' ~~odul"al -y~lea -ecumenic ~uce nor preciz8ri'm definirea
~ ~. au ~t" in 1inii marl, ~ Persoaneidivino-mnane a Lui, ca 'persoanei MaDttUtorului, invatfuld 'ca ''Pnul din Treime a patimit ill
umrea ~ a c:I0r doui firi in Persoana Sa dumnezeiasca. .~.Tn 1 " '. . ~~~e'libet' tle~ LOgosiihtiv.in
.~ ~~ hnm19&!C, ~ :rBstilm8ceau gray taina PCI'SQanei.lui Iisus lfdrupat pentru .~lindunmezeirea noastra dupa har. .' ". -: . .' ,'..:.
Hristbs, !ie ~d. ~~~ ~e-d~ omeriitatea, fie ~e- '. . S~odu1 ~ VI-lea ecum~c ~re~u3t .i ~oltat.cee~ ~. ~~a
J '....: .'.
.~ ~ ~ a firilor, sinoadele ecumenice au c8utat sa ~ oogrmrtizat la Calcedon, afinnMd ca da in . . . ,,. . divma' . .'
. . ,... - : ',. - ~i.umana. cutoate proprletitile 10r SPecifice. atunci lisus ~.
18
,.
.19

c10ua lucrari (energiI) ~i dmm voiIe,:~ ~i om~ , ei,azapeI1llIi,1~J~Pin,S.fBntaSaiptur8:ji S&mTradipe., ,!.':'. .'
'~unzatoareceIOt'dOu(jjri; El Dtfare ~ ,ro':y6iIqa ~, ce chiP tecioara a rWnas ~i a putut n.e, in ce mOd a unit fecioinI ~
persoriala (gnQmicA), pentru ci mea omeneasct m. IiSUs HristOs nu .este, ~ ,este (, "taina strainA". Anasci:Jt pe !isuS'in: c?iP ~iDlmat~i maio
conturata intr,.unipostas urDan propriu; cieste 8SlIIi)ati .~i subzism:in.. de ,fire, ca una ce nutia- de bamal'Puterea Duhillui S:tl1nt ~
ipoSt3suI dumneZclesc allui Hristos, ~ activata ~caIauzita de ipos-', ~brit-o spre Z8:mislire (Lued 1, 34-35). Aleasif4in,tre toate neamu
taSul divin. '[oil:ija omeneascli natural! in Hristos, care ~e fui!rile (Faeere 16,11; lsaid?, 14); ea esw.comparat3t cu l'rugul eel nears",
omen9t!,~B1.\P1Jl1C hl?;r.:minp di~ ~: , ,'cU. scara cereascl pe care S-a pogoIit DumtlezelJ 1ft-om $i 's:a suit omu!
~ Sinodul alvn~lea ecmnenic wIn, plan hristologic, linia . ,la Dumnezeu. Acesta Cste riiiSteruI intrtJp&ii: Fiul se mce o~ in, sfulul ei
"' ultimelor patru sinoade ecuinenice ~i. a, invii~ Sfintilor: Piirinli.~: prin lucrarea
SffintuIui ~ (Luca, f, 4?)., '~uhu1 Siant S-a }JOgo$.,
~ f>\." :,,:,:~~fintei Tradijii ~.a ~tribU@or S:mntuIuijoan',~~, ~,.~ ,:' e:ea::.d8ndu':fpl.rtemfde,a'immr~eZe~,0Iv8n!lli~' ~i pute-.'
~fiiI:@ui Jilor Studitu! ,se ~ ~~ ~ ~.,Atui!cia,~~-o~.ipO$ticli,~PI:;a
._

. tea de
ms:fi:ritele lcoane este l~timi ~necesara, i'llttiidit fll.u[1w DtiliilieZeu~, fna!tululDumnezeu.!I, ~eaFlUl'.l~~~ ~Qel de. D.:.fiinra cu Tatal, ,
, ataCUt om; iar icoanele nu infatitea:z!:firc!a dUiimeZeiaSea,i-nici pe-Ceac:a"o,silffiant!,dumn~aSca~:~aicJttuifbii;"dh1'~urileci ,.trup, ;'--'~~ '. . ''r.

,_..
,,~,.A~aqirl1
, " .""""J:-'. '.... . '. ". ,,"q_ ' .
..de' a.a.:.'iiuirui~~ct~e1e':jDtap~zaun1~~
~.. __'" ... ,
. ,;i~,~ft7S"~joan~bam~D~'
~
'atiaa. ~ .:;1 47);' AstfeLFful.lui
."-'-:~"".'-4- . ,r.C,-,:~_.7 .."~,,... " ,~
.~, ..
" -;~.~~ ---" .: ,:'a. LogrisUlui: divin , at. De.;~liDDt_~.-,:flIptulca dupa' . '"' ezeudevi!le al'dpilea AcIa.tn:llttrmatataupa cllWul)ui Adam,
. ., 'iniltarea a, .cer, intre Dlodalitaple'pc care ~!Wtil~ ,~s ni Ie, ~utadica ~ ~~ ~~~ lulnd ~s.fanta Fecioara Malia:,~:'":" ,
"',: , .~ .::.~~pCPtru .anefi:tce eOnenpde ~ Slr~~}ifla ~l ~'saufata umafti_nOaStm reruaji $iplfu~9~}Jti:>r.,~olt~~.c.red!~tap~;carl" ..:' .,
"-,Sa.~ repteZeDtata in iC9ane~rpriIi'-care'ram~pe::~tmp."p.11 ::,,,,,,1.;::;..;... 1l,;-,,'TM~. '100'7 ...'0'" .. :. ' ,.. ,. .. .<. .'

,'~;i~C:::fut~~m!~~:~~~~~~;~~'~:'-~: .,
tenif:iU(uIli;:i' tooiOgll .Persona1iste a piezentei hariee nefntrerupte a lui

,HDstos' ~u
. .
prin Duhul S1E.t tnoarnemlHitluine;
- . ,.' .

s. Calltapie sPeciate ale ~ m-ne aM4ntuj~omlui Hristos

'. D~i ~ om adev~ amca de ~i flint! cu noi, totui Iisus


,,.;.-

I' HrlBtos, ca ,ornate tme1e 'calitap sau hlsUiri deOsebite :t'afii de

oamerii: ~ sirpnmatural8, i lJpsa de pacat. '

.'
. .'., .... ~Hristos s-a~ ~ s-an8scpt,din Stanta'Fooioara

.'

in'mod, ~ tn1nicat ~~. ~ zAmis~ ~.mwt p~

lUCl.l'll'ea Duhului Sflmt iar la l1af1:ere fecioria Maicii DOir:iirului a ~i

neatfrlS[~ delJUnuiCi.eii a fuSt 59ar:A tnainte de ~

.r4f;."
~ ~ioari i in tbnpul naFli i.diJpa ~ pentru ~.,

,BiBrrica inva@ pmurea ~~ N'asC8toarei de-1?~ dogma ce

21
~
20 ~'" , ..
"
:;;
~

*. . . m UN1REAIPOSTATIcA~~SAI,.E
subiectul sau ~ ipostasul firii 'umane:.~.a Mantuitorulm' estel...:r~vin .anu' .~ .. ~ ' . , .....;' .' ....... r, ~ -' " : .':,: .... -....." ...': ~'.~ .....

..r.~.'" .'. '". '.


~ ~,.~ -._~"'\,.4''''''._''.I:. .-~"
J .... '. " . ; . ' .:'.. -:. ' ...... ,
J " ;: . . . ","; .. , < - ....... _ " ::, '" . . . . . . , . . . . ,
- ... ... ; " " . - l : " f " J. - .. :

putea.sa p~ cr.,D.s. yo~ 2, p. 583). .. .' . Pentru a:.yeni ilun~aa.propiere fatA.lie noi ~i pettttu. afndeparj
. I '.' N~ supnmaj:uriilii din $.tanta Fecioarii. i corelativ, lipsa de';
" 18 obst.acolele care stateau tritre Om i DumDezeU,' Fiullui Dumn.ezeu Be

~. .
"
~!r" pfu::at a firii umane a MantuitOruIui,. aIata ca initiativa Intrupaiu i a . 1t:itn1pea7'A, asnfilandJi~:fitea omeneasca in propribl; S3.ldpostas dum
~.~
mantuirii no~ aparfine exclusiv lui Dumnezeu. Astfel, Iisus, HristOs nezeiesc ~i ~du~se ~~. sau"subiect alacesteii Fiul sau Cuvantul

ar :Ii fost circumscris umanlllui, istoricului Noul Adam trebuia sa fie T~ui se UDe$e cu fuea.,onieneasca nu de la :fire la fue,. ci 0 unire a

.};; nAscut:taradep8c.at~inmodsupranatural, C8iprimulAdam. Cuvantului divincu ':fira umana, care poartA ,deriui:I:Urea'deunire

,.J . , ' . ipostatica sau perso~, eel care 1ucre3?A prin firea lltnatJ3 este ~v~~

~i9liografle .. .....
. tullui Dumnezeu, dar in:ace~ .tinlp este..~i~9~. adeNarm; a,stfe! umaru~
... 1..' TeoliJgitilJogniiztiClii Simbolica, 1~58~'VoIJJ;
'. tatean-ar fi 'iosf unPlic8i;m'~ inmltuhii< ...... .: '.
2. Pr.. ~~ dr. ~tru Staniloae,: Teologia Dogmatica Ort~ , In unirii IPostatice Manttorul. Iisus Hristos' este 0 -singura
baza'
1978, v~l'f;, :. ~ . . . ~. ..., .' __;... ,_ persoana.saii 1Ii6stas".~SfugUi slibiecC:al ambelQ1,". firi, ;pfincare eele'

." .: '-:: .:~ :' '~~~ I~r~~~lb_Phi~o~p~ie p7J'fdoxe ~e?{I verite,. Dogma douafuHt.6_~HucijHle'16f-speCi1i.OO=;';::'::::;;~?:~;';'~::;: :;,.7,:,.: 7.
,

ttqueae.l1J::o-it],eortli
. 0
.. o.'ddXe, tbmeIlPans11992' .:
. , " ...-
. , . . .... .~~. .'D~~ct;::
.' . ' .
...-." '. '. . "~'''-''': .'>......
'----.-'.... ...
.&:.. t .&: ,. ~..... -S .. ;..:~'~~m-~ .. , .
. 3; ;lOS " J.01lllwau:1 JJ.l, m~~.~
-'., . , .' _. :;
~i~;~:~~r:~:=~~ca~!. SilTil;qlicC;' "YolA.tm~ de ec~etric {43 U; Pnir.~b~ celor If Anatemitjsme ale Sf'antU1lli...
J .

..:,.: ..., ..:~5:,,;;:EJl~;;:IOhJ;trk,:-Tratat ..de 1'e~t)gie~DogmatiCif~fEi:umenica,.~ .~ a1~dri.ei~~~;~I~t~~. la:~~oo.u:~~'.~~"-' ".


~ .. ':'- .. BUcilie~ti,.l?J99;:: ...."::.~.~:. '0:.; '7:; ....: :; .. ' . '. .." I" lea~Ila cel:i~1l.rY-I4~~~~: ''':'~.;;,. __.. , .. ':.~." .-.",,::~. _.: '.;~':'

.: ... .'- . .' ,


'.
--~ ---; .. . "',' ~ ........ ..,.. : '
Cupnnsil1"dogm(:~e'1ltmatothl. . . "'. . . , ;
~I''''~: :.;.;;-:-~; ~ ~ :F~Jn;IiSiIfHiiSte~-1i6ll3.1frFdtitif-voifite-"-$ra,oua:jUci3.if.:c0fes;..
;~'..<:":~~~-"-"~:-:'~_-.:,Y .-- _. .E..~~==":~~~~~~:lufDUm,
7 .. ...... . . ., . ':'.

' , . ..
-- ... , ....: ..... . ,. - ...' .. , ,,_.. . nezeu, care.este ~i ra.mane:UIric supiectneimp8rjit alcelor doua fui .

- 3. ...odul unirii este tara imparprea .sau despartirea, 'amestccare~ .

~
~,
,. .sau scbllnbarea fuilor. Madul de .~ at firilor este definit ca intrepii
:..- - - - - - ' - c - - - - - - - 4 f - - - - nundere sau perihoreza: fi@ urn~ se lasa. patrunsa-de-firea-di-vina.:----
(N.B. 'Perihoreza hristOlogioo ~ intrepitnmderea celor dow firi
pe baza unicului iposras;perihoreza 1I:initara reprezinta lntrepatrunderea
,.celor trei persoane, pe baza unicei :fii:te divine). . .' . . .
-nart!itA lnfe1egerltp,reJtte-1t-ucestei dOgtn~m Biserica ali aparut
. .. I o

, erezii: nestorianismul, care accentua autonomia firilor ~ ~8rgea: ~


tea ~anei; IJ;lO~ofizitiSmi" care accentua. mritate!a .persoanei, .gesfiin
" d firea ome.n.easca. . ' " . '. " :
!. ~-- .........

22 23

.. . !mpotriva nestorianismului~J!~ ~ afinnat ca unirea firiIor s: '. 1Btea tnmsfigurmii, a inchnnnezeirit Prin aceasta se respinge i erezia

": ' :';:ad~ 'dupa care fi1:cit um.ana a fost3doptata'de ~Fiul~at: ' ,.

.. ':'c' .mcut i:tt.m<>d neimp8l1it~. nedespirp:t. Cele douS. iiri tnI suhzista'se.P -
in .Hristos, ci ii au ~ inpers6ana unicl a Mmtuitorul .3. Un:irea jpostatica r8mBne in veci'Nat in timpul pati.mii, cat ~i .

I, ':';" .'

" Respingerea nestqrfuillsmului .esre foarte UnpOrtaDta, dOOarece, " '.:,a1 morjji;:tinlrea ipgstatica ramfu1e nerbita. 'elm daca in timpul mortii '
: 'Hristo1-fiU ~ C!!..'~.ul, ~ci r.n~ obiectiv8 ~. ~area \ : ~lI:~ur i sufletul se distaIiteaZa P81ia1. Ele ~~ totu~ unitt:, cu
simla iluzLe; Pe de alta parte, daca unirea firilor nu ramane lnveci, s. ' ;: ipostasul divin, cu:ql se a.fir.ma in ,culful ortodo:x; ".in IIionnnt cu .
.pierde ~i manWirea slibiectiva, fiindca harul ne vine prill firea omeQ,e . ,~, In iad cu suflet:p1, ~~u~ ~i pc solum lmpreuna cu.1j@l
, '. ca indumnezeita a Mantuitorului. ." 4lli...J2st H:ristDaseDtnnyezeulel" (trcpBr ditirinduia1a pn;>scomidiei) ,
R~!ng~.mgno:fizitismu1ui se faceprin afurnarea uniriicelo:' ,i"i/, Si dgpa inviere cele doui firi tWn4n unite; de aceeaMant!!i~Q1}1l .
:' ." ". ~_ d9~ firi ill-tp.~4 neaniestecat ~ nescbimbat. Prin unirea firil.Qr~Pum i.,::;fIristQS::1Jl~ in fata uceniciI~JE11;tU.ca ~i~.~da1n realitatea ~i "
l' ~'.';" .'~li 'Iilidevme om' ~riici :firea omeneasca nu 'devine' dumriezeii~.. '.~iSten1R:firii umane'inPersoanaSa. : .. : '. ,
,.7..' .... :.....
'~ aceI~i timp; nu ia ~ lrlci 0 a 1reia fire, diferita de cele douB. Dova If;~ La a dous venire, Hristos Judecatorul,va avea acelai 1;rup a1 Sat!,

i: ~~.~.~~
.... , ...., . " , Temeiuiil~ 'biblice 'pentru aceasta dOgtna sunt aceleai ca pen . ~~~ Importanta unirii ipostatice , .

" .~gtD? In1ropfuii..Atunci .~d se atirmii ca.~toru1 ~.:a ~ ~.,..-~-V.nirea ~:...:a :fi4i' :.~umn~~ .J ',~ cel~i-. omen~~~.:~~;: ..

':.': .~: ~il~~ san,' ~~o~~J!i:.ca "$1" atun cand sav~ecJ.llrinrioi, SQ" . j~GUvmitu1Ui ltiiumnezw are~ 1iooBebim"in1p.~ta .s(;)terio~.! .:. ~ -'.,

. ... - - ...,- . realitatea ucitii ipostatice ' ... ;~: ';:-g. ./JcA,: ell imp'licmi1 pentrurilfu11:uireauirt$itiitii '. ' '. ..... .. ..:.,- ~ ..

. -~ . < -' '., .... '-" ~ :,,- ;;~:.. '>.: . <': .. ". '.. '~;" a:Nuciafhtett[clllre4:~Htistbs::a;p~tUt'~a nenia.ntUiaSca::fu,./:~: .{:;,~ .
~ fiIdumnei.emsdt fil.ci ofn~~ ini!! uni:rea ell firea dutnlle-- .... . .' .
din momentuUntruparii.. .' .~i: " .. .... .-' .. :-'. .. . ".'
b~. Numai pr!g.un:itea. ipostatica a :firii dumne:z.eie~' i a ,celei
. Dt~et.eu a putut vern in :maxlma 8propiere de noi ~~
unirea maxin:lB. ~Dumnezeu ~i om in Persoana Fiultii lui .'

," ..

. (Efeseni 4, 13). -.:: ., ....


'

, ~ Prin mtrupare' HrlStos devine .centnil fu1regii umanitag eel, in


li. gasete acum implinirea,' scopu1
' . .
ei ultini, -potriVit plamiIui .din
~.. ..
f'<rj. ,
24 25

veci 'alIui Dumnezeu de a:eare, de ~ ~ de mantuire a lumii. ." 'in1IUPat), se stabil~e 0 comwrlcare reala' J.ntrti ~irile ~i l~~
.D~ .panaJ~:~,.a f?st.~~ ~ ~~tru~~enirea '~ua ~,~~ararea-.~-~~lismu1.lor;.J!~.nu ~:,.ar. >'.,~ ~.
l!!
'j

..... Ma:nuu:o~U?~~~.lCm~.~~pana.laadOuaverlir;este . ~ ~~~1m,l~;,~l~stasul.rmHri~OS s-:ar'~esta ~d


penoadB decislva a pmmm'san resp1IJgCl'l1darurilor ofcrite'"lumii de iiiimm dllll'!p:ezeie$.C,'c8nd IlJJD.Uli omen.ee. _..._. ..' .omen. ,~e
"Iisus Hristos, a ~ noastre din nou la viata in Hristos, a C1'eterii.in 'lrifHrlstos n-at'vorbi Dumn~ ~. Q!lVantul; iar in faptele .~~
~dumneze~.~.hat pan~ la statura lui Hristos, dupa aceasia unDano. ~ nus-t;rr marrifesta ~c. ~~esc_ O~~ nu s-arJI.1:~

J~ l raspIatirea lumn, cu D1@pezeu-Cuv8ntuI ~l.pm1.lll1Jloacele ~en~ Dl!!!!.~u..:nu

e. ~v~ m-~edere p.recizirile~S~or:P~li ,re~m:e la per~ ~ . ;.at fn~~;.iar'<l~~us-ar ~~D_~l~ ~ipo~ .

soan~ Manhn~U1, p~ a.fittna ca adevaratul Chip allw Hristos este ~ . coin.un ~l pnn ~ ~or are, insS, 100 0 comumcare reala,

~~ .~u: ~l . ~~ .~e cqiP~ ~ui. ~os dep~j~ propoyeduit ~i ~ de" reci~.aJ~~l!~~JEl~o.rP~lord?~ fh:L. ',' .,., :_'. '.,:;-~. '..

BlSell~ -decl chipl:ll dogmatic, blSencesc i mistic allui Hristos, pentru In S:Bint.a S~_ se afinni c8. Hqstos" ~ Dumnezeu..~ ~ .
ca re1ajia noastra'personaia ,cu Iisus eel inviat .nu este posibila deem prin -' Biserica cu. . . .~ :S~'. ,~. e (fJJl!1!,{e~tolilor 20~'28); caa.J?!ti!:!!.i! ,

,': .....~I?u!?u1.u.L~tant-inBiseiica,'. ~um l'1ill~.traiiApostolli i Maiea'{Evre; 5::s)~:~~~~..Luine-~ir.i?-~J~u.T~:(~Q!~i:5;10;- '.: '

... n___ .,l..; 'ti,,...;i:-f'..... w:- .'11'1'...: ....._ . . .1-....:.....: '~-Sf1...;+1: E' ;;...);:1. 1.""'; -. . , .:-,,-_u_';;j~Hti"M"'c,;,,- . ' '40 ..:I:h.o- ..(f
t.;;~:.~,:~...!'!~;.,!,,!::W.l'J~t:Sl.US ~~.l:sIJ.? +:,:'-"?t.LJ.Llj-ll ~au5ue"-"1'-l .'~.. """~.?~Jsa~,,u.. ~. .~.{}~m.~a :V~1:,~.!J.ll' cer
..1.
. .\,~~:- '-:-. ".'
:. ';ApJstoli;~ca ~:.~ :o;e:-deSCI:1U ~'dllIlll1eZelRSci umca a" Corint~~$~ildiUm~Jt.iUl Omul:tii:-esteDO~al:sm~l,'~.'" -' ,.""
'lui 'HristOs, niesajiJl,. niisiunea ~i:taina Lui au 'fostintcletre de ei 'ab1a '. (Matet 12~ 8),' ~ iarta pACatele:(Luca 5, 24), ca va judeca vili ~i mor;ii .
.:dupaiQviereaSa"din:~mai pJ:e(;iS~Gineizeciine!atat:ca Iisus -. (Matei:2:~~~~:~~;':;:~2.I.<:;.6~\::;.~,~,":,,~~:"t; - .'~:f,::~.~'.:.l:..:':': . -- ~....,
',:: istori9, .ciit~S..a:~at;.apatimit, amurit,'amViat ~ s-alnAltat Ia ~i' -'. :~()ant~~.'
('prr
"""'(.L, ~ ,_
'''a:~~cand este:.v6rbide.ipostas;.:fi~
,. , ":1 .'" ~

dam
. . _ " ... I

.~7 ~Hristo~.~~to~ogi~;.care,v?- veni a doua


-." ~ a carui imparape, pe .' ~ciup!'ede~-fie-CiLil.num.imdupa una din~ .~
" '::-': utI~1?~3nt'~3Iu:'va avea ~it:~entninoi," ~:'nti este atriblili.lI,"~~~ooa"-1iri;'~:::~lRlm~e;,~LD~ezeu ~i
?ill
~umat eel. ~ Cl Cel preZent mereu ~i Viu; Iisus eel inviat, maIjat . . om; i creSt i n.e:creat, ~i p3timiti)r ~i nepa:timitor.. CBnd este msa nUIDlt
.. '-'.~:c ~l.pnevtimtizat,~tS~:vine:mereu tot ~ deplin fu'.noi; in Biserica' Sa, dupa lina-dji1>parp,~ill:1ui:f1UtIlliezeu.~.~~u,prime~~.~e
.'.' pnnSfintele Taine. . . ,. " ... :firii cu care s-:a'unit/amca ale .1rupului ~este nmnit Dumriezeu.pati
lnitor, Domnul slaveifastignit, nu atat caDnmnezeu. .ci in at8t ca acel3i.
.Consecinfele unirii ipostatice" ".-., . este i om. Si c8nd este numit om
~i ~iu al omului. primCte ~iIjle i
.Unfrea-ipootatica a eelor tlo~ firi in Persoana ~torului Iisus maririle full dumnezeie;..ropil,inainte..de...lreC~~ om tara de mceput; IlU .
Hristos are urmatoarele consecinte dogmatiee:' in atat ca om "~i coPil,
din aiat ca DumiIeZeu; Care existli inainte de v~ci ..
'1. ComUD.i~ flisJqirilor. In baZJlimitapiPoanei luiHijStOs .:iOires-a'faCutin vremmile,din uimacopil.': (p2i!1JE!!~a;p. 187-1.88).. . .'
i.a in1repStrunderl.(perihorezeD firiltk, f!rii durinieZeie$. i se arijbllle . . SffurtuHv1axim Marturisitorul; evi?Wnp.ind rolul.pei'Soanei"unice in .
il;1s1liri om~ ~ firii omene ~ d~e. ~ msros i ned!Sptt,iprea.firilorin-nnftatea Persoanei ilui:;afirrna:'~jci 0
specillce un~ :firi se comunica ce1eilalte prin intennediul ~~l.~ 'fire dip eele carora Ie era ipostas nil era activatain cbip deSpaqit: de
. ~care nu se ~ba 0 fire in cealalta. 1?~ri.tluni@ . ceala1ta, prill :fieCare facea evidenta pe cealal~ ~ ~ aeel8i'iImp' i
----
~e sauunicita.1i.i subiectului CeIor douafiri .ul.lMiJ)~ll .,. . 'Una i alta; caDumnezeu
~ca:. omenitatea, ca.oni. d~p~ ~e-
26" 27
-'--'.

zeirea proprie, patimea dumnezei~. cAci suferea de bunavoie . ~ JJ9pJ1.'ik_~ care firea umana Ie primeste in Hristos, 'pr,in ?W~~ .
p!cate1e noastre~ :~.n~ ~ .~p1u"Dn1 $:. sa~' . ~c8:sereferila-cunQatere ~Ii la yointafuii sale omen.eti. '. . . '. . .
Om~, c8ci le.~ prin.1rup. deoarece nu ~ Dumnezeu d
.hili,. mcit patimile .Sale, ~ mfmms1e prin' puterea dumnezciasca
..Celui ce Ie' sa~ea, .iar mimmile SUDt patimite. fiind i'mplinite' '~ in
puterea pMimitoare a1mpului Celui care Ie sa~'. (Ambigud, trail. p.
Staniloae,.p. 60-61) .' '.'
=
. a. o.mo~ ur:nana. a' lui Iisus se 18r@te. -se potenteaza 1a
tnaxun pim unirea ~ca, :Bind ferita de eron, tam sa. se trarisfonne,
divini. 'Ea.~ i se dczvqlti 'progresiv: ''Si Iisus
SF~ cuJllieIePciynea,..." (l~~ti2~' 52)~Crgtere in cunoEl!ere
. . ' .~1iii~ llUIIl3i o.aratare 1rept1iti a lnteleociunii d~ie existenta ~ I.
~Hristos, g.i 0 ~ere reaJi a.cunoae:m omend in ct?!L~e' .
:"cpe ~ ~ cuno~ ~.in, ~~ prin ~ ~i ~xpe-,
';:rlentA" cblr ,ctmoaster;ea:lw era lip.BM de:eronpt'll! !itPtql. ca.M8ntE:ftorut ,': ",
'dneavand un ipost:ls uman, n.;a avut niciPinie9ID~ personal!
';:~~ehif~"iIihUaf1kea Lui ~~easca: ~.aetiY!f!-i ~~!i~.~__de
dumn ";esc ' a7. .... '
~S~ " ~. ,~ .
,
"."

mutaIL Uti Ullllt:(1,J.}IUlSWUI.A,.Ii:I.I. U!:B:!i;L !1i'j-l l.3mIt'-- J.i11l1.lpr au """p.u\,Q .p.L.I..Ll,

)eea ca -~lli'..a:avut misiunea de aantUlfa oinenll1I dataceleC '


~;eam.'aSaPeDiin:lAnt.~'~:~';"'~';"-'~I~':<' '," ..;,.':',' "'.--,' .
28
29

, B. Qypa invi~ ~ om~ca biruind ~ si mqartea~


, ;. "': ,:unP1e de ener@le ~ harul Duhului stant d~e.trind.cu fowL-tram
, ". ~ , , , .1!~ 1J.:t!Q!lllui Hristos inviat Clq?Bind barierele spatiuIui i timpului.
", '. C. Dup8. fualtarea 1a ret ~ ederea de-a dreapUr TaWui, fua
. omeneasca devine cit totul pnevmati7a~, Stand din veC~ vecilor pe
scaunu1s1avei in sanul Sfintei T:relmi.. . .
3. Lipsa de pieat .
~ cum s~a a:firriiat anterior, Mantuitorul'Jisus Hristos ~ ~~~
in chip supranatural din S:ffinta Fecioara Maria; deci.:tara p~,
strlimO~, dar cu afectele,:firii omen9ti... C3re sunt wmari ale,pacatu1ui
-a&DliCO" Pacate.petSOnale nu putea av~.. intiUcat subiectiiffirii omene
~.,," ,

era Logosul divm. " .--~ ,


~~ ~~ rpartllris9te lipsa de -l'acat ,a .Mantuitoi_
~'S.tDnt"~JL~, 1,'35} i -aratand 'cA: rtime.ni-;ap.-L va vadi
~. .~=~~;:~;:;-;
.," :-;',:~"-",_,riumiridu.;L'
. ""':~.; :;,~~.,.-.'>!" ",:;:~.~: ....;:,~.::._r.;;....:;;._.
.. .. -t .. _-.. .... ~~l-:..-. ~
k _'~""'"-
. . ::~ _ .,.."

perSonrue peJfra;"ijJQSfutica a ;milLui o~natura1e'"Cu'voinP! ca


'"1ieOatece l1U sospnem trupului, Lui nu I S?
d~~ N~.ffind tara 'de. Racma P.\:!1llt~.asupra Luijjcat* ,~~e':'i.~:~1st~~t in,i1iri,curipOstas.'a1~vantulUi ;cir~-:;":'~'-'--'
,~"'-~:~/ '''Zttie~,-~I~'m~i qyce,~tru ;el,e?. ~Mrind:y?~'.~i.firea nQaStra tacri~~~~rih,tie1ncblnarii/faPtUrii;'caci;niI :., ' .. --'
~;,,".,~, in SiI}~-"Jspjta:~f~u,.devenit neputincioase.m persoana ManttJi,;; ~ i'nG~,:t.nJpUltjt7tm.::ai,.-1:D1ui simplil, 1rup; d 'caillinia:'~fcu "
",,;r,,:,.:"~iRiEtY:iJi~~;~9~'::~:,::~~,~:~.,,:,:: .' -: ::,,:,'
.-"-:::C,.', .' : r-': ~~~1Ct::dQ~:m<:'al6~w?;ge:reducda>u~-sfilgtlm '
'" -,,;-: . '- .'" -:~ ", 4~ Lui. HriStos I se Covine 0 singuri. inchinare ~: Ii un sIDgur :ijJbStas31 'lui Dunmezeu -, CuvhtuL'Ma' tem ~ ,

_,"'.~, '" ',cp~:::~, uni~ ,'persQane~, da~ori~ ,unirii, in-,' , ~unele;.tfia,.pri\l)~:foeu1W;~~'eSt~1.ihitcu lenmut' 'NI.fa:=Jncliin
. , ',' ,:' n~,amt' ~i:~paqit ,ii eelor ,doua firi in ipostasul Saa' iblTDnezeiesc~ dow firi ale ,lui Hrlstosdincauza, d~ezeirll1lIlita cu:trl.ljml".

"MfuttUitorului 1rebuie sa I se aducli 0 ~ inchinare, @ lima dU1!l voi. 2, p. 597_~98):, ' ," ,
, n~ire~' duPa 'omenitate~~i ~ umanA clllar ~~ Tn ~logfu ortodoxa intofdeatina s-a accen1mlt Persoana uniC;iia :
ramane natura oinen~~tci creata, totui din cauza nedesp3rpn:i ~i neim- gg]itotlll~-teologia scolasticli a vazut oarecum separate
1rtirii
P'~" H'C' ,-
unifea i stati ,riu este cU'Putinta
__ firilor in TT~ W
~ sa' aducem ~
sep :doua 'fuj, 'datorita infiuente1o/ fllosofiei .antice- -substanpaliste. .Ee.
dumnezeirii lui 11llStOS, aaorare,iatOiiierurii Lui venerare, C8ci atunci
~ ~.., ,... A ...... ...... .....

.." .. ~ firile!'Hristos JimllllUCdUpa ipriStaS, iofee-se-CiiVineLiiii


p~ cuvme ambelorfiri' - ' : ~ : .-
" AdevW. acesta 11 ma:rturise$e Sffinta ScriptUra, afinnaridll-se_
lui Hristos I se cuvme acee3i cme ca. ITat.runi: "<}L top sl
, c!gsteasca, pe_ Fiul, p~um cinstesc pe. Tatal" <!..o,an 5,,4.3). S!antlll'
30 31

5. Sfinta Fecioari Maria este Nisdtoare de Dumnt'Ze1i . " Bib~~~.. . '., . . ! . .,.' " ..' .'
.(Teotokos)' .....: ',.,' .' . ...: .. ",.:. '" ',' : ",.' . r '. , 1 ~ . 1. S:tintu1 Atanasie. eel Mare, Cuvdnt despre intruparea Orvtintului,
. Gel ce Be Da,te rii om.diD. Fecioara Maria '~ lns~ Dtimnezeu~ . tad. ge pro prpL ~ ~tmilloat\in "P.S;B.",:~L.15, ~~ 1~87;',
" "Hul, care s-a tacllt subiect i' ipostas al.:fuii omen~-~l de aeeea ea. .', ,2.' S~ ~:r;te deN~ Cele CInel CUlJti~ltl1riteologlce, ttad de
- .-
, trebwe . ..' . . .
Dl)IIlita Nascatoarede Dumnezeu. Scnsu.l c:iogrnei nu e acela ca,' 'pr:
'r.~'piof. n........tru Of,X",;l oae B""'-.,t1 1993'
. U~ . IolUlUU ' ....,... ~... ~ , . ; . '. . . ; .
-,""
Pecloara a
nas cut firea dUmn eze ~ .... . u..:::'~ -
~ ca .r:u~wS se na.$i
din '"
.. . " 3 SfmtulJoan
.' . ,
w Casia.n. Despre mtruparea Do.7n.nuiuz,
. . . . . ' : . . : ' . .' trad. de DaVId
, '-din-;- Tat4l . ca F ' nascut' F~l lui Dmnn ' In "P.s.B.";vol. 57, Bucure~ 1990, . , 4- . '. '
,~ . CCloara a 4. Sfintul'Maxim Marturisitorul, Ambigua, ~d. depr.pro IJumitru

veel. pc lw . . ' ezeu .p.1Jl?a


, asumata m lpostltsul v~c a1 ~uv8ntu1tll sau empostaziata. .'
hi
9mem~~:pe Dunn~-Om. mon;entul ~.~. umana era :Staniloae,ln,,P.S.B.", voL 80,BIlC~ti, 19~3; i ' . ' .'. . ....
" , .. , ,;;. Pr. prof' Dumi1m Stmilloae;1~ Hristos. .$C/U., ~to1!rtlrea om!J1ur.,;... .,:. "._:
. Pe temeiul ~e4iei. cpprinse m)~finta. 'Satipiura (Luea'I; :3..5; ,.;'~1'19~tl;--::-:,~'r~::.'" . ". : '." . :.' .:. ~ ~ ':.' -.... .
Romani!, 3; Galaieni 4, 4), Biserica invafB ca Sfinta FecioarA Maria' ;~~,..., 6,' Idem, fIristologkJ Sfiintului Mrm,n ~isitond, in vol. "Studii.
~te Nascato~ 'de nuinnezeu ~i a d~t Dceasta dogma la.Sfuodul al: '; ~teologie do~ca",Crai6va, l~O; .,' ,'H ~., I' . '.';' ~.::' ~ " ':... ...... . . , . . "-'
:. ill-lea ecumenie, liC.anatematisma.. l)a 'S:inQdill' al :V.,.lea ecumenic " '''~~~:'::--7:_:.Id~Q/fip14~evang~~lic,all~iJ~HM.o,f~.~!~~199~Lt-~~,:;,':=; "'.: :-,",' .~' .;,
-: ,; ,..
"1@.~~:3r~re~.i1.v.'.nr~li!f.laSiM4ulalS$lea~o':canoi:1ll15 . " '>'i.';'~'~1.4.~_,].iiiis. :~1fris.', ros,'liJmina'Ju;nii #'I~~ito~L.aniului, .. .:.......
':' '-.-'::.::,' . "PiijIltf:_ia7AfuniOdlm~aceasta,do~pe unirea. ;::~-1993';.~:"::-::::;:' ".: '.'''' ~ ." ~ ": ." .- .: .
Ipo~.tat:iclt ~ G!'!s.orii <.~8ziaDzJafini,.~ otOOVR nu C@.le. ,I"
o .. caFeeioatiMatiaanascmp~Dumnezeu,a~tpeomdeDumne-
.;;.:~:. ,..91(ri~em, ~~~:~~!1a~~I~t~~,,~~o~~;'" '.:' ,i. .~
.: em,~. ~u-t~. o"'"'!*.: . .:--:. ; .... .. ~.. ;':.:J... .... :": ' ; .
:. 3u"" .. B~tchITiri Alexandriei spmie;~~'D.~ Donll~uCn:(jStru lisns: .:"~':~ l~'ii~;I~~:~~~~~~a sinoad~lor,'~ ~~:F'O~6~~~:';.i 9'(4: w. 4; ,.' :~.- '...:! '. . ..
, H1jsto~,~te.1J.u:rnnezeu, 9UU1 Dl:leste Du.nlljez~~l pe care.Eocio~:4-- ;~" i2..;Pr,.,::rt~:DutriitrU:popes~~,cQi1d@#e::~ t :cifite#oiarif;-ttate,:. ':r' . ,~.
:'.,:.' 'a,.n1iscu.t7~' :SfliritiJl.]oan'DarnasChfup.Yr1lici'pe' 1.i...... continutUl dogm'ei;! ,:~;,.f., ."". .:'19"'96r~~:::" ,"- '.:' .......' ."" ...' '. - ".' ' . '.'

""'~I '~." ~a.y. . J,Q,l5. ~D~' " ' . ' ~


."C
:. ,.' .',

-~ .''Pt~oPOyadw:in
.'- .,' ',"

ca
.".': " ...;.... . ' '. J '.

Smflta Fecioara estew ~u1. prowiu' ~i real Nasca~ ,:;""?~r i3., .Pr.prof~~Bria,OedintaP~(q~~O m4rturisim, Bucure~ti,1987; .
.m~ de Dumnezeu. Prin nwtul
ca ceLirescut diD ea este Dtiinhezeu , """;;' i4,Jobn Meyeitdorff, Hris!~ in gandirea cregtinCi riJac!lritelJ!Zd; trad. de
.~"'Vara~ esie adev~ Nascatoarede Durim~u' ac~a care Iii nascut. ":~f! Nico~ae Bu~J 997; . . , . . : : . . . . . . ; .,: t

pe Dum.ne:zeul adevarat, lntrupat din ea.. Sp1lJlCnl ca Dumnezeu s-a' .'t.;:i.'~p 15. Dutc. Ion Caraza, Doctrina Jr:is'0loglcli a lUI Leonpu de BrzW:1, in .
~cJJt diD. ea,'nu ill sensu1 caDiuDnezejre~f Cuvfu1tu1ui a luat din fa '; .:.. 1. ~fS~4il Teolo~ce". 1967:~. 5~;' ... - ' .. ;' , . .
.. . .-. -- --mQe'pu~
:l\ ml~t""
exHI erret; Cl m seIlS
. mcliiiiSU. . --"C~~+.ll 'n.
~1 UVlIULW U1 . umnezeu,.
Ce"1',' '. , " 16.-reologzaDogmaticaiSirnbobca.:auc~,1958,'vQ1.2,
.,... . '. Cur. d 'j z, 'e Do....-rrH cl1 i
x~ t" 't d . ,. . afati'de din" Taw, Care w:f8r8 d ""i;:'. 17., Pr. prof. Dumitru .Popescu, :so e eo ogl'.'
...
I.llUSCU
. e
LUQ,I.U" e veel
'1'1<11n' m tim'
p ' e". . "
existaJ"
,"', ' , . 1 2 , .
ow"'....
Duh~"" zi1 ... '1 .' ., :. ltcli, ms., Bu~ 1992, yo, ,
...~.
,,_ . ' .." . ..!T',..j.x1, .'
Jllce~ut ~l v~Q ~pre~cu, J.~ ~1 eu .' "~ m . e~e ce e de pe ; '18. Pr. prof .Ioan.Jca, Curs de TeoloGi,e DpgrhatiCii .i Simbolici:i.ms., '
urma, pentru man1;ulrea noastia, s-a ~luit ~ PB.:n~\:(.ek.s:a ' --'~. ~ - ..... ' ... , .~ ... . . .'. .
~ s-a riascut.'~ea.tara sa se' schim?e' Sffurta Fecioara. n-a ~ .
:~

.., 19, 'Pr. ~tefimBuchiu,~.~izmitate,Buc~1997; :J ..

~nnplu om, C1 un. Dumnezeu ~. ~1 nu un Dumnezeu s11l1plu, Cl un . '.


Dumnezeu intrupaf'. (DogznaiiCa, p. 114:;116), "." -:!.
:< .';"7"

+;os :+1 - T"-~- ~1'1, ,j~r";l - I;tv'fi;) '.


, '. ("'v ....kh fl,. ~,,''II
..... ()~ .
.-.._.'-"
33
,32
ezeiasca .-
I)unineZeU ,intre& ~i ~ ~i. ~~v~ ~~~~i, ~~l~ll~; :':'_ '.' ,', ~.. -" "
lV.lNvATATtJR.A ORTODOxA ~ESPIU; CHENOzA Jill. .-g'me tocmai pringoHrea de-'shiva- ,, . '.~- ,,' ,- ~-c'",
.. '
':'~

- ',In chehoza FiUlui luiDumilezeu sunt _e~;'.. '(: ", .-' ,:w: '
ooua
, "':"'.' I ;":"".' '. .';' . " . ' . '

, ,_, '. . '.- , ' . . . , .. . ,


1nttu.parea Fmll;U 1m Dumnezeu ~ umrea ipostatica IIDpun unele . ~ una im.terioa1i in1:rup9rii, c8nd EI accepta sa se,cqbQare ca sa se ,
precizari asupra modului
in care DumnezeiI S~a coborit la nivelul mea om pentru mantlmea noastra; : '? , ' " . , .
umanitatil noastre, :fBra sa inceteze a :fi Dwmiezeu adeVarat:. Folosind 0 " , ' _ alta care inOOpe de 1a In:t.rupare i tine pnA ~a 'moartea ~. cru~e
'II ex}-u.imare antinomica, ',StantW Maxim MBrturisitorul'descrie acjiunea ',' careadestiinfatpAcatu1.imriartea, caunul care~'3:fBtide~~, . ",
, de cobomre a EiUlui l~i. Thunnezeu la oameni, smerindu::se' prinl , pM, Prill chenozA Hristos, pe de 0 parte, ii asmna, odata. eu wea
acceptarea suferin ~i a morpi: "Ram~Dd in acel8i timp ceea ce era.. eneasca, i latura patimitoare a ei (afecrele!, pe ~e ..~~p~, ~:1 ~ , '. . '
Dumnezeu, ~i lu8rui ceea:ce Dll era, ttup 'i ,chip de rob~.s-ll1icut.i!!~ ... o:ere.. trupuluiSau sa. d~ afectele i sasttporte.pana~,Cat :-:.;:.-~ ,
ca n04 runlloi,pettw.no1, ~~du~Se~. de muIr Om, -meM sa para ~oartea pentru p8catele omenirii ' . ','.,,:..,'~ ~ , ....:.' ,:., ..
celor necredincio~i cli ~~.e D.~~~ dar ~~~ a. ~as ~ ~.m~t " Sfirtffi.. f~ti.a.u:expli~ ~et?-~ ~,~ :~fffi~~}??d~~". :~ ""
DumnezeLl,' cat .pPate,sa cugete ratum.ea adevarata ~1 bmecredinCIgasa-a , "fuii "' ~~uin1lti de MBfituitonll HristoS l~.1Pmw~~~12~..:..,' ~' ,
~~. ',Celor.~~~~G.{f~~;j{~?~ #!t![~:~o/i:f~lq~~ff4~"~''''~- ';~rlA~::;~'~'j1ri~~~-s;~~~~:s~~~-~e:~~~~~~~::'.-_.~~
:: ,;' ... ..
.~-.',-.,,~ P.S.B.; v:ot~;p':3'lt-- .. .... ~", '~,-'-',--,~~,-~:~ C._ --'faCere-sau-1'limierre'1:fUfia :fi:ri, C1 ram.anandceej:t~ra:;.:adI~Dtirii.
.~:.::-:, ~:':. ',~ . ' , :-~ia?c611ritareS'iireRm~(a~a 20i1dip~fu~an'e::Slabite' de .~' a luat ceca ce nu era, :trrea omeneasea .~ ln1rupfuldll-se~.~ru,; :, '." ,",",'
" ." ,'P~ ~ fo~,~~~~.~:.~~g~;,~~. ,&olin? ..a.J1i_J.,IE):~:~}'.~~ --bumn~eU~=J~iN~~,'~ prairii~/-~!tSf.i~.~l~!~~.::;:-- .~~.. ,:
.';:;,-.::. ':,~~va;, S.~.L~f~~~:.::~~loon~L.~~~~~~~41e.: " . 'FecT6~2~~~~e, 194~, p: 2~. ~~iU1 ~fPE~~~~~~ ~ ,- ..
'-.' .:~ '. J~~lil.,t~~~:_~.z;~t~~,:.-~ F~llpem! _.cap.~2,: v. .7~9.-:",'H1:istos,. era a ~ 1~ ceeace ~~::~a~atca s.a.I?-e.m~~~~:2~.,;.;~~.~:?'~c ;.;
.....,;", chipiilJm...9m@~,!i.J~~~~~,a.sQ99:1~~I1~:c.u;l~lie:- , 's~aunit eu DillDne'ieu l,a de\temt unul cu El,pmteasupen{)~~ijlI1llI1d ,
, . -.. " z~ d ~:;agolIfpe'.gme;;CIiiP;~e"rob luBnd, ~du-se 'asemenea~ame- ", asupraceleilalte~ ca sa d~ el! ~.~e.I~U:t Dl",~~.pe5~Er~~~=:~s.~~,~ ..;.. :,
~or~" ,Ascll1~.t?~J~~~:~~~e~~'larp.oarte~uncam~i'e:erooeJ:;..::. '. ,. ". Acela'Om.; ca sa-'devina inc8pStor intr-un panlece,- euv-anti;I!. ~:-a ~~ pe .
.' ' - "Chen~ilii<tiiriba.~gt;eaca~ "Kenosis") ,implica dou.a aspectemai, "Sine rmei .mi~oran ~i eclipsari a- slavd Lui negraite peniru 'lD.lc~ea
, impOrtante: ,al ~~' ~i ~ .coborBrii "in~rimabil: a Fiului .1;U I ,'noastra; lund chip de rob se oo~ ell ro?U ~ la cei impreunii robl ~i
D~eze~ p~ nm oamenn ~l p::mm man~~ noastra;. al modulu: m .~ ~ee chipuI strain, purtandll:-ma in Sme 1Utr~g, ~u toate ale ~,=e...->_ _:-
care ~l-a nnpropriat :firea noastra, I:pO~"Sgu..d.uw.neze.iesc...de:v -"ca.sa rrUstuie in: Sine ceea ce e mai r8.u, cum'n:ris'f:?ie.f.0~ ~asau.
. --subiectul Purtator,at fuii omc;p.~ ~ toate trasaturile ei patinii!oare. ' " soarele :umeZeala par;,an1lilui, iareu,~_.~,imp~es~ de,' ale ~
-- ,~, .' StantuJ. Apostol Pavel expnma astfel modul'paradoxal m care are ,datOr.itR unirii". (Cele Cinci cuvdr:tliri teologice, ~ de ,pr. ~f.
loe chenoza Fiului lui DlJ!IID.eull: "Bogat fUnd, pen1ru noi a sAtacit, ca ' ,- D\Jmitril S1:aniloae~Bucure:. 1993, p', 6']). ..- .... ~
voi cu s3.racia Lui sa.va .imbogitip" (II Corinteni 8, 9): Intr-~8r;d.e \. S:mntul. Chiril afAIexandflei' a:finna: ."S-a smerit pe Sme C3;, ~

chen~ rqJre.z:inti" sm~, ~, ~e, olire. reaJ.a ,a Lui d: ' ijdice la maltimea. Lui ceea ce e ~erit ~ re. A luat chi~ de ro~{'dei
s~va ~~ca, ~. mSIne, cben~rep~~ ~ dovada pute~ _~ Domnul i Fiul, ca sa aduca ce:llll !Ob prni fire s!av~ d~~ asemanarea
.1 hbettapi depline ,~manifestare, ~ ~ l.uand. chip~ nosm: sment ; Lui, mtrucat s-a ficutca nru, a:uca ~ ~ nOl~a ne lilcem ca E~
I , de rob. El ramane intreQ: Dunmezeu 81 mel lOS Sl nu mcetea7.a m fie '
34 35

. d1unn=i :~i fiiai lui Dumnezeu;prime.,telri Sine ,ale D:~ast:e'. ~le' . I. ~ .fn chenozA cele dona firi ale.}ui Iisus Hristos 1~ .p~
.
I
~:r .; .SIDerite, ca sa ne dea.in scbimb .celeale.Lui. SA. nu-1, disprep.d~ .' necare" pioprietafile naturale neschimbate, jar datorita tmirii ipostatice in ,
,:,j'1 .. .' .~ceasta c:oborrela:m~,:~i; ~ s-a sm~.,s-a ~ ~ ~ tine,. pei-soaQtt ~s:uui :fiecar~dire com~ca cel~te~ ins~~ .cl;.~ t

;':"
" ' . .'8 sa~to mare $.;ttegrana millIme, caCl auzmq de umi1.itlta CW10~ lucr8ri1e.lm litnstos In..stare de chenoza. 1ucriri ~drice, Hristos t.
'. plinatm;ea Lui vBzhuisnierenia i:ote egi.: inmt:ime8. Golindu.,.~ de:: . lucr!nd toate cele omene dumnezeie;te~ cele ~ezeie omenC-
1
! '. plina:tatea. Sa ne-a faCut parte de. ea; cobornd din maItimea Sa, ne-Sl: .te cel~ ale StlipanUlui ca un rob ~i cele ruerobului ca un: Stapful. .
t: .'. ':. '.'. iriattat p~ J;loi,.. ~. Sine"., (cit. la pI: prof ~ Staniloae, Chipul .. v~ d. Ch~za ;Fiului Jui. Dmimezeu intrupat ~i jlrid1DDneie~. firil
. 1 .

~i evangheZlc all14 Izsus Hnstos, P! 261-262). '. . . . ' . {'. Sale omene$j. sunt corelative: S-a d~ertat de .$lava dumnezelasca
.. SfBntul Maxim ~toruL comentandpe: SfantulGrigorie. de ; pen1ru c;:a s~ ne faca ~ deea; 1ndurmi~~ ;fuii omene repn!- '.
- ~Naiianz,' ~ '.'.Instti CuvfultulSOlindu:$e, smerindu~Se: ..... 7 .iiBt!-aSpectulpozitiv,al chenozei :'.-. --:.; ....>;:.:. "-":':;-:'. ...........
.~. ;;'sChh:D.bare $i primind in sens, propriu. caracterul patimitorpe care"~: ' . e. Chenoza~i pogorarea FiuIuj se ~lic(prin niarea i.uPire a1ui
.. ' 'avem noi priIi fire ~~ prin futrupare; supun.udu-Se ,cu adevarat.sim ~... .C Ehmmezeu fat8. de noi,'prin care 8~~ siLS~ smereasca pe Sinei ~ ..:-:., ,
s-a
.:: ~ no~ naturale: nuiriitDumnezeu yazutJ~ Purrmeieu dejos. fiiean"iC!Cea,-'Starea. lui-. Hristos.de m~: ~o~.in. moartcii pe. -cruce' . ': t ':' ..
,.' ~_"'" ~~taratata J,utexea Sa sup~ainfinita prin fire.. ;Prin-g9lire (cheno~)-.'~ . ,,:;~~c-:rae-:cu~starecr:.de .'!l~mit~. aiub.@ Sale.".diutlP.e~ieti,: ' .
a
.',.:.,..' :~'.;.. th1P derob adica.8.devenit om ~i prin coborilre ii insu~e~e.ceea.c~, . . iWn:'jertfa-sUprema peritru pacatele1noaStre, dar i 8totputeniiciei Sale'
".' . ". ";:' strairi,arucli deVine prin me piitimitor ~i sav~ete ca lID: rob ~le'al :::iti.nbiruintaasupram~~~ .. _. . . . . . ' .... ," .
... ".._., ,Stap~ului, adica savq;~trupefe ~le gl1IIrp.ezei~ (~j .cele1rylp. ':;~~:::'~~;~1f.~Cbci:t~)Z ~tide. tairia man~; p~eo,bi~v.e~~i~:ubj~G~,: ... ..
".... :: . :..:"aumnezei~e),;fa~d:u-~~~~ golirea, ~cheIioza:~. rigrijta, .care: .. ~#.n1t>dU1 prin care Hr;iStos "a "~~}E9riomia'mntu:irii,.noaS~prin ~'~. ,_
....~ ..,."~' .. -.ind~itltnneaprln1rup.p~:oor." (Arnf!.fgup,P. ~7~.. : . . . ,.,' .~. :~~~.~q~.pe~~~,d1n:~~::~~~T~,.dar i~nlOd~}5>; . I.~-
".:/.:.:: .~::;;,:~f~ntu]..roanI)~:.. 'Pund.~~~v~t,,:.~~/~ceH; t1~u:e:~'BJ;acesteIa,.de-Gatre n~1:'pJ;'l1l"ascW~ ~ls~erema .noastra ,-' .. ;
'.1 ,: .d~aV8rit~ sav~ ~~~~noutate, ~ lucru?ou sub so . ,,*vfuita, ~upa exe;mplul. i ~ pu:erea lIn: ~..Hrlst~s; p~, sme~ .
.. .':. :,.. prin tare se arata puterea in:fini~ ,a 1m ~lJ :,(Do~atzca'~- 96):..:.' \i?~~ ,.'" e~ 1~1 acoperea dumnezerrea, urr: crediru;;10~1l fuptele bun~. (Pt. " ~I

. "., 'Pe .baza iny~ Sfinp!or' .Parlnti. putem SlStematiza astfl _ Ioanlca, Curs'de teologie dogmatica, vol. ~ p. 4243).. ~

.~
"
invatatura ortodon deSpre chenoza ~ urm~e~ei:, Teologia ortodoxa consi.de.rii.ca, d~i chenoza Fiului lui Dumne- '. ".
, . , B. Prin chenoza Cuvantul1ui Pumn~ deyfue ipostas ~i a1 , este real; cu pBst:rarea nescbimbata a propri~tilor celo!' doua -.fin, ,
------tlOlBtm.~-poate sa-~i impiuprieze fuea omeneasca,-caracterul-ei:-P ' ii .,PO adfillre':o $mom iadi~ to~ in sensu! de renuntare din . I.

~tor, toate a,le ~o~(afara ~ep8cat) lii sa ~ fuca om intru totlll as., ,~, lui~sla~eSale divine.' .. . .. .' .' .. _
., : menca noua, cal nOls! devcrum asemcnea Lui . ' Teo1ogn protestWJti din 5eC01ul al XVI-leal ultenor eel din scco1ul . . '1
. b. Cheno~ nu '1'ns~ .renuntare la ,vreuna din~irile:~ -lea'lasnd la 0 8rte djw~~.aPqfati~a C~ellOZ~~ au cautat ' ':,:1
lucmrile Sale ca'Dumnezeu, caci 8 ramas. ceea ce eta; cresre. .misteruJ., elabonlnd o ,serle de teorii chenotice taratean.ei : " ..
golirea Sa de s1ava d\lIIlIleze~ impun8toare, ca sa.}J9ata lua chip. .1aPonal ~i care contravinfomlulei dogmatic~ de la Calcedqn. . . . .,.
,\

'~:f
.
.rob lii sa.vina In m.ax.im8. 1'OPiere fia de noi . -; .Unii teolQgi luterani (Thorpasius ~i Gess) ,inte1eg cb.enoza ca' 0 /(
,
. de fn1:rebtJintare", in s~' cii lIrist~s 4i pastreBza 1ns~iriIe'
. .
. ',,'
-
.
36' .37
4.
divine dar nu Ie ~ compIeti ~tin~ AJpi CQsiander) 0' . . V.EREZlILE.mus.:rO~OGI~. ~..,::.!_:;. ":., .. ,',, :.,.,' .......
. ~va1eaza cu.o "ascpndere deirrtrebuinf.are" in seilsu!' c,a'1:t:ristOs 's-a', ." . ' . " .. ".- '. . j '.:: .:..' .'

foloBit de tns~e Sale divine numai pe asCUDS. ". .Dogma


bristologidi este tot at!t de profi.m~ ~ complexa .ca ~1
. Eroarea acestOi ~ cbenotice ~ consta:in aceea. ca ~- trinitara ca ~i tnv8}:8tura despre Sfiinta Trenne, tnvaratura des
pun a schimbare real! a firii divin<; negnd reaIitatea uniriHpoStatlce... . dO~erWana MBntUitorolui Hristos' ~i despre lucrarea 'S~ in lume, a. con
Teologi protestanti mai noi (Bemittd Sartorius, Lange, i EWald) :, :.etuit centrul preocuparilorteologice ale SfinPlor Parinti~ . ' '., .

afinna 0 chcnoil radical!, adici 0 1imitare ~ a firii divine. Astfel,. in' .,~. AIaturi de fn.v8litura corecta, stabilita de B~erica.pe baza S~l
starea de chcnoza ~Us~ ar fi fost doarun~ezeu ~ ~niei k s~pturi i a Sntei Traditi4 au ~~ ~ care. r~u adevaru1
n-ar ~ ~C{)~ ca este Dumnezeu. ~ concepj:Ii protestmlte (: te credinta ~i care au pro,vocatBLSenca..sa d~gm~ze ~ ~o~." _ _,.~;'''' '": ,
reprezmta 11l fond fOJ:fIl~ ~~~~.~ lllOP~P~sm ,(Pr.: P!'Qi Q~e, ." . - P.tetzille1n:istologice 'pe care Ie-a ~.~na. ?~~ se
Remcie, POg;fiatiixzb~'&io;w, ed._a ~-a, Alb~rulia, 2000, p. 231 -23;)~ . /'iefojla: dumnezeirea~ui, omenitatea L~ ~la ~ 1~~... ~ ..... :.'
. Chenoza :trebwe "fute1c.:asa CU Iefenre la planul.. de 1118l;l~ .. ,;.. . ." .' _~.~ ... ., .. --: .' .: ,. ~::-~: :~"'.:". " ~'7:~ .. ::." .
. cpriceput ~i.~':4.e,~epciun~.i ~ ~ui ~~u;J)~:~e~ .~~_ A::Ereiu~.prMr.ela:(l~e.z~~3J"!an-~W.~~:<".~"~~~~?~~::: .j:' ,
. iul.iubm.r;,I~-F'O+l;:tleJ1J1t1e:c.&anatotnuteii:ticiiS~~':-entro.:,;-a.~
. . ~- ............ - ..-- ........t' . """'t"P ....... __ a.
",' -':. ;;~ltlezJl..
...
, . ' '__T'-carenegau ~ totaLdunlneZeirea
N . :. . . .- -

. ..
lui~stOS
. .... ' . ' P
..':J1)PSl_a.e.- :-:.>:' ."
a:~-~'=-=-'- - -
. ~- ~--noua,-~datB.~i!.~ !p, fOnnel~"'~~e' a~ ~.. 89/ -:'-~~ioo snnpl1i diri: Au aparut in perioada iijiostonc;"avfui' "~'tepre- '. ,.. 0

....... ." Ie an1il~'~mmtjii,.Pffi1~aceasta sa renuntC'!a folosirea pUterii Sa1e:~:~~~ ~J.~~.:i,pe,~biQ~ ~ ~ f~ comb,~:~~91.-:~\~~ ':.'

.... dumnezel,~:_~,,-,:-:; . i:~,;~~S~: :--.:"7 ." . '. ;i"i.' , . . . . ........ ' ,,', ..,=; _.: .., ~~"llist)o8iiJnsecolul alIJ.{~ ~Cl1Teodot,:~l~t~~~;:a.~
....
".'.
";'., . '.' .... p~le.;gm Dil~:dfffinete,.astfel1::heii6Zfu~''FiuHtifDi.lmiieierra
" '.,. 'w""" ~.~,. .. ..... '. . '.' . '
,,..;.~.-.~-, "kiil:h\i1~.:a,;'~~"T-:"""'.".1
fOst cam.~- "" ..;.......'l'IiIpo"lit m.. Apus~JD...oo..ool.l:llP:tmator--
C;u,w..I.l1I!-.y
\,I.t1U..... .. . .. " . -.' .'
.
".: ',' >... f primit.sa .tiesu.hiect~~oo~or-fusu$ri ~! manif~~eIi1i~tl~ ' .. ereticU1 P.iiveld~-Sam9_.a{osfcondamnat la~~~:iI;l;~Qi;~~7qc':;:~.?~ .
,~. :" "',~c :'" chen?~.~~~~~~?;~~~~ ~pl~1P~~~!'1tffi.ir~~. . . Etezia acontiOOat~.altefortiiepana.1n epoca R~erii;'~desu:~tal- :'
. m;:zele 'm" ~ l actIVltatea el eu ~ ()IDeneas~ ..p"~~ell ,""tWa 1a socinieni, predecesorii unitarienilor. ~. ~cem!e.~Q.u~~~!.":au::~. _:~" ~ ..~
1. aratndu-se Q~~!!.JlO!. m: clri:p1ilSI;nerita1dfnli1fu:~J1:p:.):~ vbl: ~i .P}~J. "-insut.:Q 1n seoolele XVIII-XIX toolbgii ~estari ratJ.o~ ... '.' v : ' " . . .
. Teologuf 'bftbdoxa Sustine. ca in starea de chenci?i Marituitorul.a " ' ; .2. ArianismuI ~i seiniariariismulm secolul aI. N -lea. A aparut n:,
i

I' pastra1 intactA fire.a. dUlllliezeiasca ~i doar ~~ a fndllmnezeit fire? ome . Al~~dria Egiptului prin preotul Arie, care era' tributar ~o~~:fi~
neasca... ~pletirea. (perihoreza)
cel~ doua firi. ~ posib~ ~ In n:
. platonice. Acest eretic suspnea cli ~tuitorul nll ~e de' 0 fiinja' cu
~ luam ~ cc:nsl~-ca"'Cele-d0m.firi sunt~te ill ~stas.ul, .:_~Dmnnezeu Tatal i nu esre, FiuI LUl, C1 este :!Ju daar m sens~o~ El
divm aI Mantuitorolm. Dm punet .de vedere ortodox, pers0aI?B: este~.' ..:..:ftind creat de Tat8.Unainte de timp. ... ,', _~ . '
carefacepo~,bila:~i.mirea firilor, .divina ~ umana, M8ntuifuru1lri.fiiti~ '7. . . A fast oondamnat 1a Sinodul I Ecmneirlc (325), ~ Parlnti remar,:

8ndu-Se Sfintei Treimi Sa Dumnezeu adevSptt jar o~enilor cu intrea- ..~ . .Atanasie.cetMare,care.apropustennenul "deofiira".: '.
ga natura umana. Daca
nu se admite unirea realil ~i ve.,nici\.a celor doiia . r~ 3.. Ereziile antitriiritare sau patripasiene. De influenta iu~ :
firi..~ Persoana Mantui~rului ~s. se .~junge 1a.~ nestoriana,',_ plecau de 1a prenusa c~ Dumnezeu este ?nu1, ~ D.UJD?l.in
, O1Dl~-se ~~~. mdlIrn~ezerre a firli, omen~ care s-a ~ . --:~ ci iin ipostas. in Revelatie ilJs8,. ~unt m~~onate. ~l persoane,
dupamtropareaFmlru IUlDumnezeu. i
fapt ce i-a deterrnlnat sa afinne eli in plan lCOI!-onuc'Dumnezeu eel Unul .
38 ,,_.
I 39
, s~ ttumifesta in trei moduri An~" ., ,.. . ' .
',: I~~so~e~.~ll1oduri:Ufus~~=~u1~~~in_~~~:~. Gri~ri~ ?e. ~azianz,. S~~
nap
Grigorie, d~:ryss~ :E~e;.feripi ,'" ,', .

nezeu) ,~i dinamici (Fiul liDuhuI'SHint S1Jl:Ii . ' e rucmm D~ . ~ fiindcondm:n la Alexandr:ia, Roma~ la SinQdul alIi-lea .
........... .. " puteri ale TaWui'. .. .. 'u,.,,,..,......,c ,. " ' " , ' , ' , .. ' ,'. .

. . A~I.e erezn se numesc ~ nAtri d ' ') . .. :' lJ'.'"","""V.LU , ' . .. , " . , ,
. fUn .' 'to ..r-..:p8S.1ene eoarece afinnau ca" Th_ 3 Erezii' referitol-la nQ~' din F . ,
~~ d 0 singura Persoana,.in lisus Hristo ~" . ~~.: 'I~ " ' - ' em; """"i";"'-- . eclOata.. ~ ;. :';' .'
'. ms~l Dumnezeu Tatal (paterpassum est ' . s S a i'n1n1P.at ~l a p~:, . '.'~r .~. p~' ~ .~erea din F~oar8, .~~ ,~!on, C.~ocrat, .
au: fo~ condamnapde Biseric4 in )i~tn. acestor .' ,;..gnostiC11lU~ 1 ~t:n, ~au ca Jisus Hristos:s-~nascut cfi?. S:ffinta
,cornhatupmspeciaI de Sffintul Irineu :=s:m:t~ II.l~ ~1 ~ llI-lea ,.' :~eci~ ~ ,p~ ~e naturala. Ace1i eretic! F.f~,comb~ ,de
,,' , ~ .vasile eel Mare. ? ;.jertulian, Jrineu, 'Cl~ Sffintul loan Gt:ira de Aur!~l alpi., .
.. .. .
f: " ~" .
B. Ere.di CD prim-e Ja'omenitatea MinMtorWui '}aU ,. Iposta:~~
'_-x'-' ' ,
I . . ' .

, -C"!.~
- ~~::i..'-:t "':"":1!lI'Wd.IC:U pmtre . DJrea" "', ... :, .. :. ,..... ';, "'.
" ""
.J " ' ..; 'Pirea umana'a'~toIU]ui Iisus Hristos este o:l:ife deplina, 'ca
f~ : ., 1.. N,orianls~ul, Jnipatorol acestei,.e~ Nestorie, ]?atriarh al
a noastra. Firea Lui OIneneascifiindcompusa dID tiup i sufle~ erezU1e ,~tinopolului, secolul al V-lea, aparpnea ,colli terilogice antiohi-'
',. ,vor viza:fie 'trupul, fie:SWlethl. e' llaterea -Sllpran8n.n-a1~~ d.U1.
''FeGioarliMaria,' , ',' , ' ". '.."" '.," ',:: . " =:,~~, Emli\El~tiJB. atat.de'mult.~tatea~ntittia:Jl,~I6r doua firfJn \ ~
',. . ,.,"".'".',- ,:,;, ",':'"2 J .,Ezliiireferitoarel~tnIpulMantuitoru1Ui,, .' ~~"MantmtortUw1ti~,.;,.r~ea::
.. ' .
'.' "tatea",'
_, '. ..s,m.u-g. 1@ ~ ,Pe.rs~'"
,,,.::. erNeStori 0 ; , . " :l',
, ... e sus ,
:

' ',- ., "'a. Dochetisni11l ~nsidera tiupUl lUi Iisus ca fiind doar aparent ,LOgosul:"wviD. a ooeomt-asupra dmtilUi' Hristos la 'boteZ',~ia' .,', ': .
' , ,b.Gnostic~ul.apnna opozi1ia~9talii dimreSjiliit i ~ hi
,offibnit in El;pana1a Pati.mtcand.1:-a parasit,llsandu-J sa mama'p~cri,lGe; '" "
" '~", ".caiD.PtatOn~~: Matena :fi#ld.:.~ insIDe, atfi fostnedtful'peiitril '~;~1nJ~'HriStos 'ar f!:4~pemoarw~,perso.aria~~,i.pC!s6~n~:'.,::'. ',: :-,,~ ~
:":~ana' i 'aceea erezia &"aina111mIrlt~ 4LqpiQs6plSm (dio prosopa)':':' ," ~'"
:.' " -.' -nezeti Sa se coboare 1ri ~ sa lntrupeze. Pr.imii re.Btezental;lp, ,ai, l:VXSlC.\i
se
" " .",,', ,erezn :de, f3ctura iud~, '8itiion ,agUij-"VaSilide" MerumdttiJ! , /: ~~ S1,anta;Fecio~M~ a nascut: <? :fire:~i.o ~oana ,~ana:, ,:, .
:iiu~d:'rebuie'!ltiIru:taY~Wiscatoare de Tnn": (Aropotokos) i nlt -'.
'':Sattin1iIi;Matcmn, aufost oornbAtup de,Sllintul loan EVanghelistul. ,,~catoare de Dim:Ill.ezeJ+" (Theotokos).
, ,Alp gnostici ~i ereticii.'YJ1~njhei :tecun~ ~torului'
'
'"
..;,.. Nestorianismul'a: fOSt'COD1bitut-de SfBntU1 Chirilai Alexandria ~
'oaiecare trup, dar nuUnul matenal;"cj unul spiritua,lcri 'care a venit' lamnat la S~odu1 al 'ill-lea' ecumenic. .'
'i"~ cer ~ Cu care a 1recut prin Fecioara Mar.!a ca: printHIIl tdnel Au fost, 2. MODofizitismul Aceasta.erezie se plaseaza la extrema opusa,
comootup de SfiintuHgnatie TeofOiUl, S&tu11rineu i alfii.. '
WJ.LU9'-'-U prezenta, fu Hristos a unci singure. m. Din dorinpl de a-I
2: Erezii L " mtoare la sufletW.,MantWtorull"';ujr-.--'-_ _,
:ombate cu oriee m:t pe Nestorie, ~cul'Eutihie'dffi COnstantiriopoI
~i Lucian de, Samosata afirmau, ca' TIsus Hristos 'nu a
."
ApoIinarle ~ V-lea), afin:rui unirea eelor dollA fui paM la confimdare. ,
ctdoarsufiet animal W!ihi); In R
'. ,n'_
,avut Sllfietraponal.(pneyma),
Mantuitomlui,loCul-sufletuluiTaJimmIafoSfluat de catre LogOSUl_lfl..YJ&
umana
'--
..,
,"
.&: st ab
a~o sorh'+::;
. lLi:l. de firea diV1!J.,a.
"" '" " .'
. . .,::.'="=__
.OmlJ~~ d,c;;papa~n I iJxnidamnata -la Sinodul
..
. ,
.~. " .
,
",
.... '. """-''''''' '",
,L
'
" .

' ',
',....

Daca Biserica ar :Ii accept:at aceSte erezii ar fi Jipsit pe MmnUitorul de


N -lea de laCalcedon, afumandu-se integritatea' ~ persistenta ~lor '
Iafiune" iar firea, lui umana: ar fi' fast mit! StBnta Scriptura folose$e. :firi, unite In mod neamestecat.~ neschlmbat.' : ,
eei doi tenneDi (pne\tma i'psiln) cu ace1a BellS, dai'cu fupctii difente,
Aceti eretici au fest comb8.ttip de StantuI AtanaSie, eel Mare, Sfantul

I ,
40 41
r
... 3. M~~ul'Erezia a aparut in secOlul~. VH-leal$ilpoate ii. VI. OPERADE MANrumEA LID nsus HRISTOS P.RlN 1
.c::o~ un. m~~fjzitism ..deghj:rat Se admitea ~ja a doLi! :tiri . . "" ;. . . ..'~" ,', 'tNfREITA SLU.imE . "':' '... , .' :. ,. :'
in Mantuitorul, dar aimei singure vbmre,cea Pivina.. . . . . "::
" .
Susf:inatorii ~ 'erezji, pa:Q:iarhii. Sergiu,Pyirhus ~i 'Pavel ai. . Inteologie tennenul de.manb]ire are un sens obiectiy' ~ unul
Cons:t:antiooPolului, Cyrus alA1cxandriei i papa Honoiiu 'BI II-lea, au subiectiv, de aici'mtintuire obiectiva prin care se int~lege rBsCUll;lpSrare;
fost comb4tuji de S:mntul axim Marturisitorul, S:Bmtul Sofronie al ." ;restaurare, lmpacare indumn~ ~i mdntuire ~ubiectiva, . Care. corflS~ .
Ierusalim~ i papa~ L..: . .. " . . .' '. . , .punde tettnenilor ?fu.li~i. de .indreptare, ~,fviat! noLlA, 'viata in ','
De~u a fast ~aamData 1a Smodul al VI:1~ ecumenic, erezia a ;,. 'I:Iristos, indumnezen-e pnn lW. . ~ . .' .' . .. ' .
reaparut sub forma monoenergismului (0 singura liIcrare a Persoanei lui .} . Aadar prin;m8ntuire obiectiva mtelegC4ll lucrarea:de res,taurare i . : .. :__
Hristos, cbiar daca se. admit <1.?~ .,fjJ.i ! d~~ ~YQinte)~ u.Itrior:.:priIr ~ '. ~- a 'neamulw' mnenesc:diri robia. motfii :~ .a" Paailiilii[": . ':'
iconoclasm, 111' sec61ul aJ: VID-lci\ care refuz.:i reprezentarr,!a feteL deci a $. s8.V~ta de catre Domnul Iisus fIris1;os, prin ~tnlparea, jertfa, inVierea,. ' .
firiiumane~ l1li Hristos~ 1n iC9ane. . ' ~. ~ rnaltarea S~&poate.fi.nunrita~tufrea ~ a ~giiJlm~tati... . .
.' '<,. '. 4. :~optianisJ;DgL';~~e in SpaIlia'-in seco1nLaI. vm-lc:a...~: .~IB$.C~p~}vIM;tu~~ SQiifeCtlva .~:.persQ~~~FJ:~~i:l,t,:.,.,,:,>
~.. ~.. .'0"..... .. . .. . '. '.. :. ,j.,.. ... .. ,'" . , -- ~.-. ',." . . . ...;;;. .... .. .... t,;.;;.. ...:.......j::-.::..j.~ ... '~eJi' . ~.-7 . , .

.""~. .:.l'Pn1"P71't1tl'i
:,tJ-!c~"~:. :z::;:J~~l~e~,..~~-acesrel~~ ";~p'ropn.e!~::4e~~~ a~, ~~.I..a1:UU~r::~l-,:= .. .,.,.~,un~~~~e::::;:-.~~...
....

.: ....,:.. --. sa_.dqpa. ].n:p~~,Iisl.li~_RU ~e. fj,q PIPU arIul ~ci ~ :'-lorrascUiri.P~ililinindu:'se 'iiridreptare. -~. -:-;._;. :.:.~. ,-,.", ~".''<: ':.
: '." -;- numm FiU: adOpti~::oDpa,.1lat~ica ~ sfinjii. Ereiia a: foSt condamnata de. '. . .. '.. '. . - ::.:..:' .~_ ,"" ... ..:=..:~::: :.!';~-='L::':
, m~multe ~in~~.!ocale~~.;A'pu~.:.:. . ' : : : . : ' . : ' : ' C::L::'~' ' : ... ;-';;-R~tm~~!rf?pe~o~ i:~p~ra ~~~9Jjij~~:: :";~"'.:r;->~ ;~.~:'~
:. . ... .. . ':,. ':':, '-. ,:-.~tnvSjBtimtdeSpre'persoafu\~tonllui este le~a d.f;:pJj)~ra...d~-;-~,.
.':.,. . .... ': ..:. ..: '_.:._..'.. n$.tuire .:a)umU::. Nuse:~~~~P:esparp :intrea~yitali~~s~pdR~ea,\:~!:::,:.: .
:.. ' . ?:;:, . :,..... '. '.r :':'~ mantuitoare:~rpersoarui DOtllDliliri HriStos. Nuexista'lb:antuite'ul Mara' ' .
. ;.,. ,'. de Persoana Sa, pentruca.nQi ne JIlintuim subiectiv .saU;PCl"SQPfll~~..nu:.. :~., ......,
..... _"'--!- ..
. ,- "r:.: ....:-.I"':: ....~.: .... ,-C' :~:'-.;.".'. printr-o' invafatiui d~a.ta ,k 'El~ ci .'fDipartafudii:iie::-delIristosin ~ .
Bisericli prill Sfiritele Taine i'ramanand intr-o relape pennanema i
personala en HriBtos. ' . .
Parintele Staniloae afinna in aCest sens: ''Iisus HristQs Ipfultiriete' ,
-. E1 ~i cilPersoanS: de nein1ocuit,' intruc8t ~tatea Sa de perso~ .
_.._ ......._._--=="-.
-:;;.;.;..;:::::!:::==~-=-=~ .::=.....-==~..::.~.

,.:dumnezeiasca devenim.BcCesibil! ca om,este unicul war de putere .


care ne elibereaz8. de pacat i de lirtnRrilelui. Mantuirea nu 0 putem
doOOnqi gect in D~..sau...ca..o.ln~arelap.ei personale ru .
E1, reJatie prin care ni se commrica i primim In mod hoer darirril~ i'
puterile vietti adev8rate." (T.D. 0., voL 2, p. 108-109). ~:.
. ....,.Jntre persoana i opera mantui,toare a lui Hristos ex:i$a<o distinctie
"",'" .'
""l-Oi ,"
.~ nu 0 sep~e; opera de mfuituire poate ti privitii i ill sine, teoreti~;
I

42 , 43
1

/1 ,~,', ,.
ca' 0 realitatedistincti de persoana Sa, Slib di:ferite aspecte; in fond;
'Persoaria'~i Opeta Sa:de:mBn1;UiTe~e8:iA'UIi tOfindiVIzibri: De '
..Jsok\ ,42, 14, I! proot in Psaimull 09, 4 i ca Dnplirat inPsa/mu! 2, 7;, " J
'!rzhekz 2, 15; Zaharia 6; 9,., , . . '''', ~', " ..' <. ,

~
;~
,:. ,"
in teologia'~ ~. este 'pus ~ pe' Persoaw
MantuitOrului IiSuS HriStos, Care a:rea1izcit ~ Sine itnp8carea ell
"i~" 'PrOfet:iile ,din: VCchlur Testament devinrealiiate, 'In ,Noul 1
,.;estam,en:t. in C8reosfinPi evangheli descriu lucrarea inmm.rlt~ alui
slujire, evideh1llnd ~v ceJ.~, '1rei, d_tap: '
In1reitI
J~,,<': " ."~=J:==::'~~=:::~-
'::j1rlstos ca
. :,~ proretica'1aLuca 13; 33.r;iMatei 13, 57, sllljil;ea arhiercilscala 1
ttl' . ,', ' cand sa definim lucrarea mSntuitoare siV~ de Hristos, definim r...tin 17; 19iEvrei4, 14iardemnitateaim~ba~laMatei 25,,31-
~t . ' !apt pe Iisus' Hrlstos, in intrcita .Sa 'slqjire, De persoana lui IiSus ~ Luca 19, 12 ~i toate1:rei impreuni la I Corinteni i, 30. ~i nrimele . T
HJ relapa pers6n8la ~icorD.unitara, en El depinde ~ noastra; ~$ (Mesia); care inseamnA ~'Uns", indica: lntreita misiune a' ' .
~li" ," mantuim:prlll P,eISoana 1ui,Iisus :Hristos, Dumnezeul-OIn, ~ nu pDntrJ .........;iIt11"~"tJmtJr',prm' exce~:'Gme' ccin.ee.nt:reB:t.a':,m 1 800ste':frei' '" .
~t- ~ :'~'; . . ,' . 'lucrare'
~ de El. De ruei
~i importanta dogmatica. ~ spirituala (In Vechiul Testament, 3a curi:l 'se .cun~: 'lin9i ,emu
II:' prezentei-eficieme Prin: energilleAi~'nec.reate a ~to~ui Hri
J\ "",,'
ltetu.,armeren .l.t:rrl.paratllJ ' ...: .', . . ::.'; ,'.-' , ,:: "
'. "
I

~:..' - ,~"

"':' ,:' ,,:l',, , T


..,..,

i _ ..,;.~J~"!~~r~mn::""'CUtncse,~c~~~.~~
~~." '-. ..-.. .
. :~.:~.".

.::", "-. '-.~ ~.: ~~: ..:~


:..~'.~::,,, ~.~.~.~--~ ..-~. .. _.- ....
" '. ::"': -. '.:;. ... ::
" " '.' .'
'~;:~;::Z,/;,,:,',,~~~: <.~ ~:' ~~:;i~-,'~'~'-: .~> ~::;j,:"" , >~
~~area:prof~~ sau~1!l~~1itoreasoa..:.-'.' -:: ,,<
-Pnn'aC,easul'chemare sau slujfre-fntelegem lucrarea Mntoitom1ui de ,,' , '
' ," . ~':::~

~ ... :.. "","' , hitrcita slujrre a'MintUitoruluiIisus Hristos' '," _ _", " scoperi..~enilor adevarul. ah30~ .adjcli desm: Sine, ~ Drimnezeu::~ " "
~~- '- , " "Pentru restaurarea:OriiUIili ~~i:.a 'eomUillUniiTui ~])umnezeri .stiiifl~~lfumi.. ." (Iolin~~~~;:'~ sUnt 'cHI~,aa:evfuul;;lvi$7'?;'" :- :,~,1
l.r~~~~'"" '~iinp'up.e.id~ oniuliii:priIfhivitalll1{adevarnta;refaC{;~leg...uu '6)jIi~acel~i tinip amerat'aCIevaruraespre omi lume;ca op:e,re" , ":,:' , '
~, ";,,, :" .' " ' ,.eu DtnrineZeu i :intamea, ~is~ credinciosului,,~ ac~ ~destinate fudmD~,;prin:nar;"Marituitorul,descopera"." 1:.";
I:}: > " ~ J)ea$t~(f{l::Iji9:~({riiantU1toarf:'a:DOrrmUlut'Hristos 'distfug6rr{ .,J
'phtiii-a-~lri: i~torie Taimdlti;ia 'Sfurtei Trettru,"~,pi8ruiiUi de Create' ',:": ,,',
l'" ,'" ""s1ujm~sau' deiDDitap: deprooroe sau'itivatru:or, prin care Mfurtuitorul , ire a lumii, jaina Omuiui,i a vietii viitoare., , ~.. . , " " ,
, :~~-, ,,', ,:'adu<;:c Re:vel~tia desa~i1i a Rrea Sfintei' T~linf'91- 8.'plamilui de IiSUsllit6s' iru descoi,ei~"uD.adeVll?:abstr.icl 'de~at'deSln~ Ci pe'l
,:,;',
~'"
'."," ,'ti:l.fre' aumariitatii
,
'de' Arhiereu, pnn' 'care'lTristosre:mee
. '
le!W:ura
0, ~i 'in calitate de' Creator, ,Proniator, Mantuitor, Desavaritor ~i, ':
~ ' . om ,~i Dumnezeu "
~i imPaca
.. .
prinjertfa
. .
. '
pe Dumnezeti eu omul (Ewei 1 al omului i a1 lumii: Iisns este' adevanil ~i proorocia In
',1'
\,,;

~ 12); de 1mparat prin' care Hristds invinge puterile raului ~i eondu~


Sail Invatmorul_L P.rooroculprin excelenta .Ceila1~f~ti ,'.
!-,--,,-~-spre'~C6~ul-sa~:(~ate{28;181', ".-~., ,.'~." ' .. .
adevaruI primit de)a Durnnezeu; ,in funp ce Hristos este. El , . ' '
r ,,' , ,:.,,', Mantuitorul a m~eplinit aceste ,trei slujln, Cheman, sau 'IIl1S1UDl
,AdeWruli reprezinffi ,ca Persoana a. Dumnezeului, - om., , ,
r" -~, -~,- ''BeDS propriu. Laqameni, celetrei -demnitati segascsc ~eparat;, In 1imp
utudineaRevela~ei. '~;'-:-."", ~','" -'''''''','
" ',' ' "r-~:",~,.,', /:1
.'. viata Mantuitorult~i reprezinta froplinirea acestor trei slujiri fu
-.:-QMnteJe...Lui..au-acoper:ire., fu.1nS~ .Persoana ,Lui, e1e sunt 0" '
: unitar ~i desavfu'it' ..
a Persoanei Sale; de aceea cuvinte1e Lci' sunt. v~ce .:~i ' _
, ' " In Vechiul Testament ce1e trei demnitip. sunt puse in relape
)I.d.JllJJ.1J~llv <;.a. i Persoana Lui El n arata in Persoana Sa a.ta,t p~ "I
persoane diferite, care prei:ncbjpuie slujirea Mantuitorului: ca. profet
mnezeu cat ~i-pe om, dar ~i .coSmo~ restaunrt '~i ~gutat ''il '
:. . . ' . ~ .-~~ ~

pe om in Sine", afumA Parmte1e Staniloae, ".in starea desavar#a 'I


44 ".~
45 )
I
.' ,., .. ae dupa i'nviere, care poate'devem ~ starea Ie$. 'a tutUror celorce cred .... celo( ~.;o iullf:i, . . ~ ~-~jieschis. ~:,$8:.! .pli ~:a luat de pe;p~aDt ~,. '. !
in Ellar pentru ca ~1 este de fapt prin vointa Sa ~ 1?rin inVierea Sa ceea . ~ LUl! Pen1m ~egil~ poporulm meu a fost actus spre qafte : .. ' .:....: .' :
w

ce ~ ~~ata sA.devini de fapt omenirea Irrtreaga, invata;tura Lui este i (lsaza 53, ~8):.. ,.' .. .' .' . '., ;;', ;
r~ 1 profetic8, acoperindu-se ell ceea ce este E1 ca om, in care s:-~ ... ~tIa /i . J~e V~ulUl Testament crau 0 prefi~ ,~
1
realizat ell adevarat umanitatea i se va reali:za dupa fnviere." (T.D.a. adevirateI preopi f Jertfe din Noul Testament; ele D1l f?I3u CIW~ile sa
vol 2, p. 117). .. . .' biruiascA pacatillintregii omeniri ~i wei sa i'mpace sausa remca legatura
. . ~~anghelia~~,pe~Elinsuioo~saoVe$teaSCA>i. ri?aStli cu,,~ De aceea p~ n~i ~ ~oseste inij1 9: .....
dupa maItarea Sa, m Blsenca, prm.Sfintii Apostoli ~i ~ii acestora, ;;.. citorul. desavat;lit .lntre Dunmezeu ~ oamem, deo,Po,trlva Dumnezeu ~I
-:"':",.'_ ~ ~juta# '~"~~' SfBp.~._tr~1:111~~:p~~P9Y~ 1Jiita.JL;vru~cata in ';:' .~ t.a:~.~ ~ ~prina. ~ . uniCU:~i.:~e~ ~ereu,e~J?9a~ .....
contextul fiecarel epocl de iD.ecare generatie de creOincio~ pna.' ill ....:. nn]loerpemnrllOFClradeVarat.pentru ca ~'r8m8n~m veac" (Evre~7,.2~",::,:,~:,,;;;'=
~itu1 veacurilor: .. . .~ .. 25). Spre deosebire .de preoPi din Legea Veche,'El :I;1-a adus 0 jertta :
.' .': ':~C~~S.~ Pf9f~ca.sau.invattoreascase, trnp~~yjP:tr;.un -~._ ~erioari, d s~~~_~ S~)DSU$ caJ~supr~ lui Puinnezeu . ' ...,
,. anuiriit mod ~Lcre<lin~~fifBiSeri6aim seDSul:.ca"HristOs;im'-1;~ ::~:~trU'pacateIeIidastre,rrlo.im'l~.2)~. .,.'....~: : _:."" <-. ~~:.. ::::.".:~C~ .~,;"~~.' ..
, :.:',:'~.. i ;.~. S~t, Ie daraie~1:trpii~d.e,j!:cimo<lc:;tp'l::i i~ttai~- A'~::-:adi'.~"w~" .;~ --7... ~:~::HiiStoS-este1jjfnrimaT&bieJ:eUJ. j~i1;fitQr~ ci~Uertfa ~Fltrestt'~'-"':"~;i:?::'"
~
't'; . . . . . . _ . . . , .. '. .' .,. '-"lIN ~.., . -~ I:I,",YJU,.
_ ... _.'. . ,__,. ...... '' . ~J1l .
"', " ..... -"'. -_ ':->"._:." . "'......." . '. .. ' . .. - .-2;: ....- ...".""1::~~- ..
. comUDlunecuDumneZeti-S:faI:rt8.Tre.inie~ - ' . .: I, j . ~~i eel eare"adilc:e'~l-',cate Se,adlice]ert:Ia, ~lCelcare~a~::::::, '.:

: .,. ;,), ...... 2. siiij~~j;:7: .' .:ci .... ;::c.~.~,t; ?::r~~.j.~~~~~==i~;,,:;.


'~~ ,'::; . ' "'-:: fn.centruI'operei cfum3ptuite'sta slujiTea ~ereasca:'a~ci~~ .~ este~s1Dgere-Meu~w.J;egirceierno~ car:~_p'eniru voi i-pefi.:.jftill~';e.:::':> .-
.~ .;::~~;~:=.~tb~;P;fu,~?~~~~~~:~~ribiapacafu1ui ~i~CnfGqn;'r~~:' "arss, sp:ei~~~!"'~~26" 26-28~. ....~" ~:,--'~~;~:;~:_;:~~~~~,:~ -:,~-
'0' -'

. " " . Chi~.ul lU1 1?umnezeu din om ~1 legatura dintre om~i .DumneZeti. ~ . ' .Spre~b~ .de pre 1i
o aJUl :Aaron, Hristos est~.Arhlereu,dUpa.?:::" ..., .

~. ,::::: c . .' ~lllJ,rrea arhi~ca ~ ~~.'in;~ChetioZ1J,. j~' tie-. Sin~. 'sUferinte1e--c' ';:::
. $d~ 1m .~~I~~eI:. J~r.ei..Q, ~O), a~ca .~a pred~51()L~;..t~Ft. :.: . ,:. "

. . _ 1:D.durate de la mtrup~e pana la moarte dar mm ales in jertfa de pe cruce succesor;'preopa Lm fiind erexna ~lUmversalA .... . '.. .... -: .... :,-:--~...~:.. :.:.~~ ~ :. . .

. pentn:: ,P8.catele noastre 'prin: care ne-a lmpacat ell Dunmezeu ~ a .


s:fin:tii Parinti au' ciiutat sa indice i motivul pentni care .

restabilit comuniunea dintre noi ~i Dumnezeu. . . ' . .. Mantuitorul Hristos a ales jertfa ameli. Dupa unii, momea Domnului se'

';-.. .... In Vechiul Testament profetul Isaia descrie, prin puterea Duhului lici riD iubirea Sa. fat3. de oam~ iar dopa allii, ea este plisa In

SIant~ je:tfa ~tui!oprlui; ,in ter:n~ cei m~ expresiyi: "Acesta ~ luat! 'legBtura ell drep~ ~j~ ~va ~ ~e:ger~p~catu1trl... . :"~.-'- ...
--
~~.: durerll~ noastre ~1 S-a l1llpovarat Sl.'!loi n socoteam pedepsit" ....' . Altesoop~ a1ejertfel ~orulUl, ill afara derascumparare;ar
l ~~t de D~u':dar E1 fusese patruDs peritru paca41e noastre . . ~ '~~~e: .~ 'adev~ mi$~ Sa dumnezeiasca ~i adev~
zdrobit pentru tarade1egile noastre. EI a fost pedepi3it 'fn~ spre e;-,sa.:dea-pildi.c:U; ~ercme, rabdaJ;e ~i lepiidare de sine; sa
n?~ i prin mnile Lui top ne-am vindecat ToP. umhlmn ratacip ca sfinteaScii prin .s!ngele Siiu legea cea nom; sa dovedeasca prln ~pte
. ~:e 01, ~ecare pe cal~ ~o~ i .Domnul a fS:ciItsa -.carla asupra Lui n~ Sa iubire de oameni i 'sa i'nlature parerea ihlsll desp~; ~
iaradelegile~or; ~~t a fast dar 8-a' supus i nu '~-a deschis gum' ,MesmlU1'neSe,' ' , ,:!"., ~ ,',A'.

H <:1..,. "" "" 1I.,f.",1 ........,..11'11"\",h'.,.,..,. c::!_'l .... rillc Clf''l n n'.:ljp. fl:i~ tiP crll:ll;! ln~1nt~?' .

f
46 . 47 1

Sluj:irea Saarhiereascli ijertf8. ,Sa sunt. actualif:ate de M3ntuit0rut cam universals, ..innoirea ~ui~ a.pmrumtului, duP[ care V~.Jlpl1g> ',.. ,. :; .:r
Hiistos, prin pritcrea Duhului Sf.iin; mBisenca Sa PJ:?il' preojia "s8tra.. ,hripmtia tea 'v~clflmPreuna.Cu cei drepp. . . ':'. ',..., ,
.m~~~.prin:~ eubaristi~ ~nu. vor ~ ~.Da la~P~.c;' t~n' .~erepmrt. ,i :fBptUlw~'~ ~s, in. :~ul Sf8nt;. Imparajia .j
~~ :ste. ~e.Ja prezenti\.m ~:sen~ sau B1Sm~:inseamna ~ugu-
{ ~.

CredinC1o.1l p~clpa 1a}~ ~uJ~ prm preo~ umversaIa 1pr1n '.


duhul de Jerf:fa, care trebuie sa-I arume In penrumenja. . .. . rarea fmparatiel pe pAmnt, del mea m mod nedeplin. ;Ele,sunt ms~- .
_.
, 3. Demnitatea fmpiriteasci.
.
. . .
,_ rabile dar diStinCte', se aseamana dar se ~i deosebesc; finpampa 0 avem'
..:.deja in Biserica, in Cuvm:rtull~' Dumnezeu ~ prin ;Sfintele Tame,. dar "
.J
Cherilarea profetica ~i:shijiIea arhiereasca alt: Mantuitonilui s~au,. numm ca 'arvuna, 0 avem dar nu deplin ~i mereb. ne rugAm: ''Vie ...
implinit ill starea chenoti~ de smerenie a Lui. Pcntru deSa~irea:' , .fm~Ta" (Matei 6, 10). Ne rugam, 'de :fi!.pt, s~ ne imp~im dt;: I

.....' ,.. operei.Pl8ntuitoaretreP~ sa De ~i slava.:;divina,-:1ebuia sa. moa i; ,', ]sus Hi:iBtos Impbtul;paoa ~ID-ziua,cea neinB~ aImparapei Sale"( ::.... '"
--.' -", deriinJtatea n:i:tpititeasca.' ' . . '" ,_ ~[ Deosebirea eseIlprua ~ aceea ca in Bisei:ica, ce se atIa,Pl!..cale J

In Vechiul Testamei1.4 Mesia este infa~at_ ca ":'stand pe scaun~ . 'Sunt ~i dreW ~pacBt~j;i ~u ~i.neghjna: 1n hpmp.a lui Dumnezeu, '. . :
. ,.' '... iinpat'afRor" ~i ca "C~l ~e-}udecli.. ~i face dreptatel.!, 'sau'ca ~'Cel ce',ln ca:re.vor.'intra nPmai$Pi:~i;~~ptii"do~e.doar. pac~drep!Bf~;,~:
. _~~,stap~e.;te,.p~~,la:mar~epammtului" (Jeremia 23, 5-6). ~. -::~~d_vi$veacwritYl!tor.--",~":":',:--:~,,---,~~::-::: ~::~~,:~,-,:,_"_~~, ; . -~'{ ~'
:, :,": :' ,'. -,. Iri NoUl Testameht,111genil Gavriil nvestete pe Mesia caimpara~ ,4,:,' PutereaImpariteasca a lui .Hristosse comunici~i credincio~ilodn I
':' .'. Venic'Ciuca'f, $3);magii de 1a RAsarit cauta.-pe 'mpara1uf iudeilor" l' ':-:aiseri~ prin puterea Duhul~~~.~tnl ~ eisa..,seqmdu~,ppei. ! ,', '.;"

. }i~OUc,~~'-W1ui imparat (Mattii2, 2); la-1ntrawam ~eruS_tilim eSfi ':'~~~ ,qJl,"d~-~~of~,:sa.b~ca~itYl~'~ p~~,:~a~bl~.:~: "~ ..". _ .." .~
,':acl~;~:~~:tnp:iui:~~:e~~=:;;~'~;~," ;.:ev~~~':~C: ~~~~',;::::~=!J!~!J}iri~,. -.~. ':"
~b9inDurdorrfuilof'.'(I Timote(b,J5); calitafe:pe 'care~iDOninilI'~F ' fUlparatfnd-tri-veci.-,''- .- -\' . . , . , :, :.. ;.. -:. ;.. ,.- :'. '.'-:~" .' I
,i_

"rlescopera' Apostolilordui>a lnVier~:c~ s~a dat toata puterea'ln: cer ';.J'~' I!

pepamant':.(Matei28,-18). .,. ,.. -. . , " ,.:' ... ,,. , ' ,---' . . ", , ':'lr '
: .' Mfurtuitorul li .exercita, demnitatea fulparateasca iritr-o anumi v ~, :, : II
masura fu viata pamanieasca, dar in'mod d~v~it dupa mom,tea Sa A
.
:,t
~

prima p~ i~i a:ra:tii,puterea prih inlnuni, in special prin cele sav~itel' , '1:
------:asupramo$i (inviind pe mea lui lair; pe nul vaduv~i din Nain ~i pe -,-,;-------,-------
,
.,~ . __.. _ _ ,.l
_~

,
Laiar din Betania), ca ~i prinstabilirea principillor ddpa cafe se va:
,,~-- '" .conduce Biserica. fnpartea a doua ~imanifestA puterea de Imparat prilj
coborarea 1a iad: ~i Prin. mvi~re, s:taram.anCi pu;terea,
~i stiipfurir I .~:
diavoIlllil4 prin inalfare i ~ederea'de-a dreapta T$Mui ~i priii- "'N!~~-,
H

-
J ~
.~acontinua ill Biserica, in calitate de Cap al, ei Ul~m.anifestare" tr-' ,J
timp a puterii nnparate va ~]a Parusie, prin fuvierea generala, jtldf:.:. ,~,
. ,,;'
~
~~ "~": ';:".

I.
:1
;
. ,:.~ ..

. .
-.!'~:.

-.
48 49

.vn. ASPECI'ELE RAscuMPARARn;(S~QL~). . ~v~ ~ de Pwm:t~; ~~ngu-l!~,,3$t(eI .la.starea deiJSCUItare..;:.. '"'- -. -,


ae El,' . ',,' lini:rea rIrtre.gii. drept8fi l ' Dumn .
'~~:.:.'. c" -' -',"~ ~,~16bi~~a~~~~~-D~'Hristos prin. '~"D:~l a' ~ :~~ ~nes~',a;"
. , * .

'mandri:' ."
"~il L . I _' ,iirtreita slujire ~ iIi' sine m~' ~e i seirini:ficapi Taina bUDat~~j i dreptlpilui Dumnezeu, prln carea,intrat,in lurile moartea" '

.f;l_ I ' rnAntuirii a unirii noastre 'cu Dumnezeu prin Iisus' Hristos nu poate fi '. . JisUS s':a smeritpe Sine, ,ascultitor.facSnd!l~se :fii de:punmezeu p81;ta 1a_. "

it . cuprinsa in cateva explicapi Nicolae Cabasila ~a acest adevar m. " a muri pe cruce. intrucafera D~u i om desay8rit, 3SC1,1ltarea Sa

Ci, l1llI1AtOrii teImeni: "De aceea ~i SfBnta Scriptu:ra a trebuit sa caute o. a avut 0 valoare i:pfinita, compendnd, neascul~ ~p8cateletnturor ,,'"
, l~ mulproe de pilde; care sa ~ureasca marea taina a acestei' uDm il.elnje~ !'. . o~eDhor ~ biruind pri1i 'aceastam~ " '; " .
- .~~ , lese, deoarece intr~una singuia e Iimpede ca nu se poatecuprinde un amt:' ,_' In: SfB.nt.a Scrlptura, se lu:at2' cainij:iati.va jert:tei 0 are ~rrnnezeti-,,: "',~ >'~.';,
';~ ' . de mare adevar. Dar'nia una..cmI.'a~~pilge~~~imagi'?i ~)mnrlrete:;~;:Tatfi.tifur:Fiuh~1k"bunivoie,-illn'asCui~'mta de TatM'~i- din:-; , ,.. c,:"
i,: ,:,,-,,:-, .:,deplin unirea duhovIii~"a:"Oinu1ili. cu ~u,'caci toate 'se" " iubire rata de oameni "CA. a iubit Dumnezeu llJiD~inCatPe UIiul- ':'. '
. I,~
~i_:;-= ,
dovedesc . nep~oase in' a, arata'"toata ,~dancimea ~i ~e.':,. ,:N~ Fi~"S~ !ra~,~~~;~,:t.uP~~i, ~ ~~ vjofa-~~dt"~:.::"",.,~>,
,,(/Jespre~Viafarn /IrjsjO$,;p. ,~,t,~;..133).._," ': '>; , ':~';:,.,.,.' '.. ';",-"-:,,c,,~;:~" ;.-:' .' ~""~~2?!i):6l:'-;i ~~s~.d:!i~:~~ :Sro.~:J?~p.os ~,Jert:Bi!l\U~~~:::.,:;.:~~~
:":: i~>-Y' ::.' . ' "rreologia~~~~.Jk~~~~L}.~,:.~trei::slU,jm=~. :..~. "~.t~, :de~,i!:!'~~q:1~~:~,,2l), .'$angel~l~ ~S!O~!dus~~~i~
".i,~.-;~,":",- "'ManfuitOiulu!.~p~:~-!:sa~t:~:,:~~.:~tdare--se.1'OOfC; 7j~'1hlJ5~1IDi:PfU;~iW-(Evrei 9;14). "Hristos ~~a~rasctifu~ ->-,~:.- .
,;vorbi ~ideSpre' trei~-;ale"Slnjirii arhiere,ti a: lUi Hrlstos' cPr: prof . parat, f.Rc3ndu-Se pentru :noi ~l~.~~(qalateni~, B),; .,' ".' '; ~ ,.~ ...~ ~~::. '" :':::':' <:
,~. '._ Dumitru,StanilQae, r,D.O.1978;yol._2i-p.,lg8:-135): spre~~-':;~:";:-='=::~=-SEnfurAtarui~16 cel~;~~cascopul,jertfei"ruluseAA:1illiJ.@~;f-/,-,, -'
1t~1~;;~.~,~i;: 'Tafak:. phJpria' ~4ri~:.~i sp~Intr(~gi{urDanimie:Xctste treK. ~'7;~e1~<:p-ar~4i"Vtdiif,~;:~treb~t.~mo;;ui~numaideclti ~~.;fiind.~~~~:" ,~-.-'
'fif-: ~': '~f.; ' ...:~:' ~ directU :corespund. .c~le, ttei.-aspeete a1e::qtmmririi obiective san: 'ale' -~":m~Lal~ InotiVlJlpeb.1nlcare.:~vecit. 4t'I:19i.;:~.-a'adus ~jertfitpe~1~~g~~:, :: ~.
,fir';~-:":", :.:};"I"~~~ld~e,-Gar~-a~tnrn6d,'tmdi1i0nhl1rrl~an~a1~H{CJi~ '.1Iri ..d1emPlql.sau~,ipte m.o.arte(,~e{9, :-12, 24), ca'~'facal)e:'to~
: :"'~ -.,:"~::;--,:d6~ti~:(1:D.s. 1958, 'Vol: 2,. p. 616~640; pro Gheorghe Remete ' ~ .~oyap ~ icrtap. ch,: n~~,de,1ainGePut.i sase ~te-p~~Sine~. ' ....
~ , ' , .Dogmatica.Ortodox.a, 2000,ed. ~]I-a, p. :242-,247):'''''. " '.. , "<- ,- ':- '.:, t.. .. mat inalt deem moartea, arataficLtrupul S""'au 'nesctricacios, drept p3rga.: ..- .
-. ',. '-.":~" ....:' V~, pi:ezenta in cOi:iiiimare cele trei aspecte' 8Ie-"operei de ,fuvieru t-Uturor" (Tratat deSpre intnqJarea Cuvantului, XX, p. 114-115): ,
r,' '. r~cwnparare ~ cont ca cle cw.:espund, ~ otdinea tratarii, en cele 'stmtul Maxim Marturisitorul eoment~ modul in care funs "
~H ' trei directiimenponate mai sus. '. ' . , " Hristo~ a 1~'~ ~ ~ purta in ea ~i m~art~~,:'!Jlest~" pen~
,~ _ ' . ' . . larprmascultare a.lD3lD1:atspremoarteamDumnezeu,Itloarteadin --"
1., 1. AspectuI deje~.~:~~~~~rii ... ' . '.':.:~:,,'~' . ~._ ".:~~."~. ','j~ke~~,~e;,~.~~~~.JiI?ci,:_:O~mnuL:osanda.a~ .a,

="'l~' ~ , "==Acest aspect reprezinta d.ireC!:ili operel de mBrib.ure mdreptati spre ,picatulmmen liber ales,adica p8timirea,stricacI."unea ~l ~oartea cea dupa .

r .:'. Dumnezeu, l:o.tndt jertf.a. de pe' cruce a fOS! adusa de Iisus Hristos ca fire, s~a tacut , . .pat:imire, ,moarte ~i, striciiciune,

: ;' .om lui Dllmn~ pCntru top. oamenn cupt'in:Ji virtual in ipOstasul S~ inibrac3nd de bunivoie, prin :Bn; osanda mea, El care nu era osan(ijt

-I dumn~esc. Fiullui Dumne:ieu s-a :tacut, prill lntrupare, rn;n,~ "dupa VOla,cea h'berl din EL" (.Rd\punsuri cdtTe TaIasie;, p. 42). . ,'. ,

j
t' I ,~i:fara ~.pa~ penb.u a Se aduce pe Smejeitfii:tBraplihana lui l?trm- , . 1n1Juc!t~.suportat! ..de.HriBtos a fOO '0 '~Qarte ~ ..: ... -.~
. nezeu l pentm, ca sa b~ neascultareanoastra prin asculclrea ", ~ l~. ~ a fost o' moaue Pr~, ~ toara ,fuca omeneasca,
50 51
, _w___ .
,

. ' . . .

, 'f!ebuie sa ia plata ~OZPi; dai ~ El ~ona1 era :BirR pa~ eaera~:' '. 'in! a ~!D~~ ~9S:' ~ ~ mO$1ea lui IiSus' au avt,: Ifuci,",, ,.": "
.. moarte nedreapm. 'Astfe~a'fdsf(jrepf~i"sa moatil; 'dar'a:CoSt drept~rBi:"" ~ asupra:fhii ~en. proprli, prin acessm:ea fiind"ridic8tA la "

mvieze.' CU a1t~ cuvinte" dreptatea lui personaJ1 '. a biruit "dreptatea' ~ '~no~ treapta de ex:isterlf1i.. ' ':' .,' .. .

mortii ~iill acest fel dreptatadui I>umnezCI.i s~a mariifestat plenar sari s': AceastR direcjie a jertfei mantuitoare este "temeiul invstiturii
a knpliDit desav~it (cfPr. Gheorghe Remete,op. cit., p. 243). . ,"" ~1despie mdmnnezcire, care ocupA un lochnportant ~ .concePtia ~finPlor .
iIi legaturS. cu aspectUl ,de jertta al RAscmnpihidi se mai impun:' " .;PArlnti ~i inteologia ortodoxi:D~ ~,:..ascultarea}fu:!! de Omrinezeua' '
uncle preciza1j, care ~ mai exact viziunea ortodox.a: ", "~ ill' fuea omeheasca alterare, stricaciu:ue, i imoarte; intru.Pfn'ea ~i . J
a.InitiativaJertfeidepe crucenuoarenumai Tatal (Joan 3,16) Cf, . '~tarea desav~'alui Hrlstos aprodus1n~ omeneasca asumata
, i FiuI. pentru ca Hristos S~ datpe Sine jert:fa pentru noi (Efeseni 5; 2X' ~ ~iIe' E;l, lnnoirea, sfim:irea, ne$icliciunea. ~ .nem1ll'irea, pentru: a ne-,o ,..
" ~,~>:;:).\:;;~ ,Q! :~i _ ~ei, taina-mamuirii noasf:re.are Un ~ei in S ,,:;~ntea,oferi ~nOu8:corat3;'~1i:taiipJ.i1l3na:';" ":~, c:,L . ':, .,", . :","::'." : ' . ,: '
Treime, Care participa plenar in toate actele Sale. m Restaurarea firii omene mseamna 're84ucerea' fuii ,1a starea t ,
b. HriStos a adus ca "Oinjfa lui Dmnnezeu 1n treime, pentru :;~onna cu, ~ firii.~la re1Bc:erea clllpti1ui la d!n,rirea virtuaIa a .' ,
. ,"eu-cand.,.zic Dumnezeu-:11jteleg: T~, :Fii!l>-'-S:fBn1ul Duh" .(stantllr;.~,prin:1!ar, p~ ~.o:l'~!~~::actnP:{i.aIn.~priri; B.dt~.'atmic{ , <' .':
, . Grigorie.:'reologul)..:PrlnutmareHrlStos aduce j~ Tatalui, Lrll.' , .~~.. 'd~se~wiesc'fuJl~i~9S.,~~r-rrid~~;firl(omene , . '.
: :.:, 0 J~~1,i}i. StilufDiili ~i nu minl8i Tawu~.cum er'J~.ristos a tacut~fiU n6~'oameIDi: 'Pentru ei'Eirmrsfinfesc pe Mine .
" fuvatateoiogia catolica ~i ceaprotestanti ' .. . , '.. ,:'\ _~ ',"(loan17, )2L''Hri~~s,~Vlit'indQ~Se,s:1l:tacUt.~~!:~~bI'.,<:: _
, ,";.c::'.. :~ "_,', ':' ,~' ~"':A::s.p$~,ci1 Hrist:o~,:aducejertfa numai.rataluLechiv~~.cu" ';1'.'J.,'asculta p1jcmade :ntantuire:veici"(EVr.erS;,9J:"~./,;'" :" , ::~".~::,," :'''~,
n-a
.'... ,: :,;',".'~:'" ,cobOt3re 'subOidinationistii :a ftii Iistis;m"seni3uj':aBdUeejertfirt.:{sJrnpl ~; "~~~ . :' 'FaptiU~ iiatUriturnana "3 luilHfutoS faSt de Iii ~ceputlifel'::ci' ' ",,,
: '. " om Tatalli ~ mr'o Prllii~te ~i EI ca Dumn~~ ~i, 'm.. acel!fi timp, .~}':i\tV1rt,mHristos:oA~~erurej.dC$i 'a,fost.de-la inceputJarad~:'pa~t~D:,-" "'~-
;" ,"::-:' ,cobcd:re a'Dtili.Ulul'Sfiitit'."care;'mci,EI, n--o,prinie$te.Jns~'.p~ ';~i,.,'llidlleci:LeQnpiL:de,'Bitmi~ ?:tacand"~cilii' 'a~tra.nSfigruire ""<. ',:':
,': alta. parte, ~f 0sip~e~nestoiiana a fuilodui Iisus Hristos, ca lID~:, ';;',:' a naturii umarie a, lui Hrlstos" co~a, desa~iJ;ii ~i ,indum-'
v a
....
: , a slujit arhleria ca simplu om, de:;;i luctB.rile -LUi sunt totdeauna t :~~ noastre. LOOlitfu.' afi:rma 0 ~ii umre Ii Cuv:ntulm lUi biriri
'drice. (eL Pr. prof loan lca,' op.cit, vo!.l, p~. 57-58). 'De altfelm stan .ezeD cu :firea rioastra, dar prec.izeaza ca aceaSta n~a primit toate

, Liturgbie acest adev~ a fC?st din, ~eauna marturisit: "Ciici TUeti ". urile din prima unire, ci din iconomia ulterio1ri, care are mlelesul '
I

ce aduci i Cel ce Te aduc~ Cel ce prim,* i Cel ce Te,lmpartl "It, :::~ui proces. Dar i:ntrucat,prima unite dnfniparea} este bilza intreglliui
-.J-

(HeruviCul). A.adar prin mtreaga taina a-mantuffii, a ", pare' . , ,', pe


tenor; Sfinpj Plirinti cOmidera, drePt'cuvant"cam tn1rupare . " : : )
fnviere, ,care ~ Ortodoxie au, ~i 0 diinenSiune soteriologica),' . . '~ldata potential tntreaga fudumnezeire a firii umane a Cuvantuluf ~~ ,' ,,'
, Hristos ne-a fm~ nu numai en DUI:IlD.~~Ia@, c.t~i in Sin~i' __ <. ~ ~ ,manttrlre a:noastra Sau, morice caz, Jnceputul manntirii. ,,,:, ';' - ,,~. .
I Sine CD Dumnezbu111 Trein:ie, cu Tatal, CD Fiul ~i CD Sfiintul Dub. . '1).S. vol. 2 . 6lT). ~ . .."'",, " " '. . !'.

, . - Prin ~ ~ a enipostazUit-o, :firea umana a IL.. Hristos n~~ mai


:,' ,'2. AspectuI ontologie al Riseumpiririi ,
cBdea eli firea lui Adam. AstfeI, Fiul lui Dimmezeu a futiirit ill
Daca ,aSPeCtUl de jertta reprezi:uta, ditecfia spre
"CortuI uman", creal dopa cbipul San ~i i'Wnat prin Adam. Iisus ca

Trein1e, aspectnl ontologie constituie 'diieCpa indreptata spre firea


f."8te a~ un punct fix, ,ri~babil, prln cadere in ansambluI

...... ,
~':;,;' :':r.J..~1';:'.';l..,

";~'~~;::-

52 53 I

. DttiSIL fn'relajii cu El se pot ridica ~ ceiJalti oam~ din p8cat i din: Astfe~ :to ~n~~]a cer.H$tos, Dn~,!~u ~~,.o~. ~ ~ul ,:' -' .
.. , rnoaitea:sjliritria1i: '... ' . "'. :-. . .'C: , " :'. '.': '... ..' noi
.diirtre pe SCaUnul slam s~, T~imi, ill inaXimif apropierii ~ ..,.. ; -.:" ,
,, SfinPi' Parln# accepm f.aptul 'cli' ~ .uman~ ~ lui Iisus a a intimftate de Dumnezeu. . ,-, ,.' ,.
afectele, care au pmnms in :firea noastra drip! caderea in ~cat., dar n-a " ", " ,. . ' ,
, avut $i pacatul ~ Ball posibilitatea de a pAc8tui De aceea ei afinna', 3'. Aspectul recapitulativ aJ ~~piIirii ;"..,
, ca:firea Lui are, din starea dinainte de pacat, nepaca.tuire3, iar din eea de NedespirtitA de cele" douA directli anterioare, ,opera rascumpara- ..
a
,'dupa p&:.at ~e ~ moartea. De l'~ in acest context, caHrlstos .roare a lrii Iisus Htistos are'~ 0 1reia direcjie, mdptata. spre oameni.
n-:-a activat decit afectele de dura:e, nu ~i Cele d6-pIacere. ' ,. ,'{ Ea se fntemeiazA pe faptul ca Hristos euprinde ~ in Sine pc' toli
, .Rezistent:a lui IisuS ca om m,llrftanare, reziBtenpi Lui ~ toate> omnenii, in tot ceea ce a facutl'entt:u' n<?i, de la ~ ~i pana l~ .: __ ._".
~
.-
' _ _ _h '
dm:e:riJ.e'sup~ ,~)nmrit~, !~"ilna, :pPn::~'~~"mea ~<rrt!lrare~:Casiine..w.pe--to1iif)am~e~roadeleSal~manttoare..:: ~" : :;,;
, ' m. . . . .

"iiman.a. a int.arit mea, in mod deplin, dornnia spiritul~ care c6nstituie, . El 'nu ne euprinde pe noi top. 8nul.ndu-ne .ca~oane; ci suntem.
m. {mia.uno;, teologi, (j.~ esenpaIa a: cbipului divino dip.Ottl(Pr.,gupriru}(inIisus)Irim,o~ relatipnal:Prin_.~ ~.ma~,@)l s~.=~~ ,-.:';,. . _"
-,;_~~:.f~~~~~~~~~de.~&f1~:c~~~-~~i:
.., . hari.u 'Persoana Fiului lui Dumneieti; Care a revai'sat in ea 8m sau ',Aa .~ 1:llarturis~ 8tanta ~~ Iisus Hristos ,~~~~ ~ _~.,._.
ener:giile D:~_:~~ Puh~uj'Sf@t;1ncepmi(FcUJitruparea'i cUinTI::,' --~~.Jn~ acterecS31~~antuif(ia.t~'Jp:J3Uloi ,am.foS! ~,~~itO.Pje!!f!~.: f:c~;
::' :"; 'j':: -_
.,:; ; : 0' ~ ~d.~~tm.~~fIa 'M. m1ii~OeSpre~gme'divfue:necteafe;:'>:biilepliCUfa"9m!lur!mezeUj anif~Y#tpa~t:i~ lndu~~~e~tt~ UniJ.i _~.::~~:~'_~=:~,.'
- '::.

"',' '", .' ~.~ ~~0!ltalpmc ,a7-m~t!Drii.~;.ar'~y~3}o~~i_ob~ir~ acecii~: ~~cu..S~ Treinie, ,am ~wl1.~i.~Y!.'ImRr~)n~.p1!.~Q~.2.~GRlfzJ1jLJ~",'';~T-:;.:':-':.
-.-, :':: -::i';~. cato
. ,'li@:'~rp~roteStaht1; .~~t?=fuva~';;;;t'd~re:,nar'ca~'eiler~'e":!, "',c::'f9\fuiM~<euHristds JIrii,inurifIRoih@U::ti,;$),'impreuna ell"El'ne:,~: -.:':'''':' "
"~. ~.'\" ~, .~ ~ -".~ .~., ;~+'~'" '~~~~.t'. er. . 'j, r- . ,." . . -. .
diviDa neci'eat( nu vorbese despre aspectui ontologie al RBSeumpawiL ,I . atn.mgrQPai. (Romani 6, '4), am mvi,~~ (Ejese7J/ ,2,. ?tlmPJ:~ Cll, Etne"".
_., 1 ..., .. .. ' . - .... , ; * '.'
, '
. ',:.'.. .' JI1:,cobCl~e, putem spuOe'a-:snnprea-~fudhTm;q;efea'firii 6irie~~: -":'adl~1ntru Cele_~(Jffeseni.2~:~,.,caei daea'aDl ~~t.~pr~-, ~.'~,
,ne a Mantuitorului ~ HristbS\lIjlrinde tiei eraPe:'" . . . ' " ", pu Hrlstos, credem cii vom ~iviepii imprel.lDB. eu El '(Romani ~;8).' fn ,
." .-,I?rima inceP.e ,chiar la ~~ ~ reprezinta consolidarea ~i mal- cultui, ortodox acest adevar de ~ al recapitularii tuturor in HristQS'
tarea ei prin uni:J;ea ipOstatica, coinunicarea ~or ~i perihoreza sall .este exprimat astfel: "feri m-am ingrepat Impreuna, ell Tine, Hrist~ase, .
atrunderea 'i -1rrcare desl~ dumnezeiasca]a ehlpw'virtu:tilor ',' astaZi rnA s.eol lrn~--CU -Tine, fuViliid TU; ieti m.~~~~! ,_....-. ..
.... e MfuI . orul mtnl lIn araNa '
intrepw
VlnO-umane in Iisus HriStos,.... ...... '. ' ...., .. ... ;. .. ~ ....'. " ..-
: . ~',.. ~ _ , . . ' .. ~.,=.. ,~." *,___ ~,,_~lmpre.una.~T~~)psuti~~ ,., :tuit __e~., .. _ P ,.1-" '
,. ... adoua, ceAamdrnnnezeiriiprinascultare,prinjertfupe cruce~prin . Ta!" (Canonultnvierii, STIntelePa).- . ,-, , " -=:.';~~- -,- .' " :.~ .', '. ;r,:
lnVlere,cand.trupulh:riHristosdeVinedeplinpnevmatizat(Coloseni2,9);. ' ._' Pl~d de 1a ~..~iativ ~ msc~pararii, il$.legein .'
'., ., - a treia, dupa i'niltarea 1a cer ~i ~ederea de-a dreapta Tatalui, cand mfuliuirea,subiectiva sau personal! ca pe 0 lnsWjtte sau improprlere ~ ,.', .
:t;'ea UllianA, a lui Hristos este mmtata la .gradul ~ .aJ1mgand in voira i bar a ceea ce avem virtual de la fuceput din Iisus Hristos, ~ca
~intimitateaS:fintei Treimj, devenin~.llnpreuna-ezatoare cuD~-: a
0 prefucete lltliIiLvirtua1e CU,El' 1ntt:-D uni!e ~ prin credintA..;:.::
nezeu (Sfantul Origorie Palama): Y.. . ' "actualiznd printr-o repetare tainica: fieCafe act prin care El a'ureat ~
. . ' ' . . .
S4 . 55
/

noi .~ n~a ~t.pe noi virtual; pe trepte1e ~. (Nico~' .. ~~eu1 ".?m'Orice,~ ~~ intre P~o.a:m. ~~C:.
Cabasil~ Vlaf!JmIf~tos). , , .. ,: .. , ". i' -,' , ' ,,' 'j'Uiut HIistos ~ aote1e SaIe"mscumparatOare con~'Ia sIabnea 00Iltt
, . ' 'Stan~ Maxim MArturisitorul, pe linia ~1intului Irineu ~ a S~: '.injei pre:ia'ei luiHristos mBiserica. ~i mS~e Tame ~i' dalmeaza
..tul?I ~~le,...~izeaza ~ ~~ n~:mwue in .. ,' - 'SmvspiritWilitBtii~misiunii~lserici!.. . __ .,,:,: ,:
Hristos. 'Prin tama ascunsa de veacun ~ de genera:tii :tar .acwn descoi ,',.,' '' , . ' ,
penta prin intruparea adevarata ~i ~ita a Fiului lui Dumile-z~, ,.' Diferente confesj~DaIe en privire Ja ~Pirare .
Acesta aUDiteu Sine dupa ipostas, in chip neimpaqit ~ neam~- '.' . . 1. Doctrina Bisericii catolice despre ~parare este solidarB. .
fuca noastra"iar pe noi ne-3 fixatfu Sine' ca printr~ p&:ga~i ne " CIJdoctt:ina. ei despre pacatul stram~c. Prin'terea in pacafnu s-a ..
invrednicit sa :fim.una~i ~ cu.Sine 'dupa omemtateaLw, chipa Cuni~~ . alterat ~ ~ umana, ~'ea a pierdut doar gmpadivina. De a~ , .. '
. ~,~ostrm:duiti,dinainte deveacurisafim~~l ~miidli1~aletf!lp!llui; '.' .~;~:g~.~~. ~c.ato.lica, F",,?r"a~ aD~turii.~-,:;:
.:: ~"" ,~,I;.ui (Amblgua/TKip 97),:~. ~"'-.:-" .:, ~- .. ,. _ . .. _. '.r mnane,.Cl ~J~a se restrtuie omullll doar'grapa Plerduta ~1 relapa de
. , Referi~or ~ recapitu1area ~ trebuie folositA nopwea .pauli~' pace en Dumn~ '. . '.' ..' - ,. ,: ., .._
DR "Adam eel nou", MantUiton1l Iisus' Hrjstos,prin .intrupare, d' fu' __ .~". 1n ~rSeDsl dei afinna in ultiw tinip ~,mfuintjrearea1p;ata.de: .t;'. ," ..
," '" "-,: ,ansam?l~.'Irii~~j!A!n..po~t:ia}m~~rrt~u'A4iun, cirene cupriDde.~::j~~Sj~:"~~J!i~V# ~":unft~:p~ d~ie4~~'~logi~,~oli.ca".~ .. .:"- '
,~:.'" "c~'<~~ e~'ne:~:~nnsli('el:Ad8Di cel,~ec~ E1 este unizvor din ~,~~~~~.e.e!.n;t~:tiPle.4.o~fx! eel al satisfllgiei sabstitmive.:'f ;~.;'
':', . ::. :~-mim~atacea noua,decl.are ctmIva existe$noastra'a tUtUror iQ" , Aceasta: toone, de nuantajuridica ~fost 'formulata de Ansehn.de .,' ..', .

Sme; nOl dobandim adevarata ~ ;viati'!,pecea ref1ic~nt.:nnai din~ .. ~.(tll09). .i.a~-d<J.miI1i':mailI;-:tebk>gia. cato]icapana'i__ :..~"

" , -- '..". ',~l"Mai muit'~ar, d#..#. A.d~ ~.7V.e99i ~,--exisfeilta no~, '::~asiazi,~cu'~l~,iri:Pdlfi~adttse:del?onayeniura,i.~-ema,dFi\qiiino.:':':"":;:,:;.:; ;"
" . ~ ~". ,'mdirect,,:priri ~; din: Atlarii eeLiiou"priJliDp, 'adevarata noastti .. ' ...Potrivit':acestei~cepjii, prinpacatul stJ:a.tjj9~:'~u1L-ajigni!.~~.:,
'\ -, ....e~en~ ~in.a:.p~'~nioa.~ ~.": .....::,_' ..:): <~.. '. ,.- ';. ',:n,"'; '''i,'~ )?e,Pf~ij~~::i~~p~~~:~~a 'I~ ~as41tt&~sa~I::~~r~e satisfuctie..: :.-"., ....
-- ~ .~. ': llsiJs;}Iristoseste ,Adarir'cel :iu}U prm' faPful'c~ 'ii!:e: ~iFiUriu( ;,- 'Cipera "de' mantlilie' a ,constat in supo~ pedepsei de Iisus Hristos, .in
,.. lJun?n~usau '.'Omul eel dinti", anteripr lui;A~ din, ~ ~i.AtWii ,')oo1Jlo~l?!ri.lorims$sfucereaonoareiji~tealui~ezelc, :' .. "
' . care' ~i-a,primit ~i Adam eXiste.nta~~ smguriifdiii care ~l. dUp3. Cm-e se,' Tcn:na d'Aquino .a adaugat.aCestei teom dow)dci. noi; cea i!
.' peate refute ~.ace1a dupa cadere, adicli ~ii lui. satisfactiei' supraabundente ~i .cea, a metitului infinit al lui Hristos,' ': ..:: ~
. ,CentraIil.~ IJ,Ji Hristos pCntru ~ ~ pentru cosmos a.fost ~ ptinJertfa Sa. Satisfuctia ~,repararintreaga o.fens~ a pac~tu1ui . "
consecivent IIliUv.,dsitA in B~m Ortodoxa'i importanpt ei..este subliniata iar meritele.Lui.:infurite.:ne-redau-gratia-sau--darmile-supraaWiugate, .,,,
de considerareaim Hristos ca 4igos Pantocrator al1.lIn8ni:tapi ial Biseri pi~ute prin pacat, deoarece m~tele lui Hristosse dePlID in depozitele
. eii; care coDfi:n:ria hristocentrismtilteologiei i spiritualita;ii ortodoxe. " Biser1dii;. d~ aid ~ denumirea. B~c.li de dePozit al JJalului de~$::~e ..:., ' .' :;- ,
sunt
C~ 0 cpncluzie' ~lini~ faptuJ. cl'rele.trei aspecte interde Hristos, ca 0 grape creati . . .i
. P~?~f ~ c:o~tuie ~ fo~d o.lucrm:e~unitam;-tot~~ cunr-cele:" -----:-~-- -~.-. , . ..

slu]ll1',rue MantuitorulU1 sunt umte intreele; de aceea in soteriologia : Clitica con~pfieIromano-catolice, ~ .; ....:.:'._..

.ertcX10xa (invatatura despre mamuirea obi~), accentu11rebuie pus Dei cuprlnde c8teva idei j~e, preciun ~deea sacrificiuJui; Jl

fntotdeauna .
pe Pers6ana.Holm lui DU:rnnezeu mtnipat, Iisus Hristos . jertfei sUbStituti~e ia preamariiii lui DIn:np.ezeu
. ... . . . . ,
'. .
prin jertfa lui Hristos, .

, ... "
S6 Ij I 57

teoria catolicA aIiscmnp~ contine 0 motiyatie ~i.o ~ ero- .)): Dupa L~~; .~illl_~ ipativ~jertfei, .:el_~Qrta)~,.l~ ..'
nate care ~grav~ ~m~ pen1ru adevarul deaedifttA. ,', ., .~ pede8psa ~ mAnia 11:li ~ care se. revarsA .~e ,toti ~ .'
,. . Doctr.ina catoli~ de8pre rascllll:1pIDlJre are 1a: baia' o. idee ~ aniei ~i neascuItarii.Jn jertfa lui Hristos pe cuee sun: bu:nte putcrile ,
d~un I>umnezeu.preocupat.mai mult de repararea onoarei jignite,:m~itOare ale Pscatwui, mOljii ~ S~:i, de care ~ 1m Dumnezeu
fie .prm~o{) ~~ ~emplara, ~o{) satistBcjie echivalenta;.: se foloS~ ca de ni$te ~ente:mmCltoare. : .. : ' . "
:fi: .
ldeea ~sfacpel 0 JJJbilnun 1a TertuIiari l S~ Cipriau in Apus i;< . P.ozitiv in concep1ial~ ~ accentuareal'a~l~.m ~ se
.!'1'rezinta 0 .grav! denaturare a lnv8f8turij. despre. Dwrinezeu, El :Bind .. afl8 omenirea i ~. atrage mania lUI Dumn~u, :p~.~ mtele~
mjeles.dup! modelu1 cavaIeruIui mtxiievaI, care, pen1tu orice ~,-; ... xnlntriirll ca' 0 im.pacare ell Dumnezeu:'k esenpi: el, msa" .CO?ceptia .
cerea ~. ~ei satWaqiei,.raporturiIe ~uluicu Dum~; . pIOtestantB ~ 1rib~catolicismului ~ j~~ ~lie ~ ~"
t
ne;eu. sunt pnVJ~e
Po:rm
n:~t exclUSlV ~dic, 'neduhg~~c;'-:Lucrarea"" ~. cdea~L~,deoarece1nl-:are-m v~ ~ ~~~e .
..{., .,.... :::-':7.-;.mantui~~~llU Hristo8~U'inai are Consecinte,ontolo~e' asupra fuii . ao~ilui~,indreptata, spre~om~,easca?l~~.tOp08ft1eDlL
omen~ d~. restaurare, vmd~ i. indumnezeire
~nt,.,..... ~~""
a firii umane.' a ,~ Tn vech~ teolpgie lutb.erana dispare:~~eea~Hber~ ~~ ~e
" ".. ',~
. ..
'.:f-' ,;. ; :,::.' ar e ,~~'p~,.pentr;I~~.~.o-merita.~ib ~ . ~7puterile:~n.~;.~ .mte.~.\.~.UIlHa:p ... '.~,~ ,... ,,; .......;.,.: .. ,.

MantuitorulUl, chi d 1a ." . , , ' .!!-d" 1 '" ._. - ct . ur Jundic tilr'm . ':.
:.;.~}',
' ,lj~H:ristOsabla 1asfiir~lltuI
'. '., . . , operel mantUltoa:n;.:ca:
'.' .....--...., 0 rP.t'~ ... "!.;." /~:::'~'~~,'..d"'" ':-:-"',-~, :~,
--~""'_'.t_'.........,a: ,.. '. . ". ..:din,'"aero, ... IP1::W. ,-ax~lea, llU:Se:m~~:_c~
'.. ..... 1..:.~'
~-:-::::-:::
.". ,:::~:.". '::2'" 'I??9tqn~ ,cato~c.a::~.este:~]ftli~~~j-Fp~ntni:,ca.:piiv~'i1Um:m::,,\ , ':irlttiic d .1nrioirea,fu'lliistOS~~f?rde,o 1nno~ morala ~ ~.o ~
"'''\l;;UfOgta.r: ',. ... ..

, '.~ . ~. . ,,)~,ttegativa, nu ~l ceapoZltiva ~ luctariI inantUifoare a lui Hristos. Ea simte credincioSul in ,credinta m Hristo~;_~ P:. ~~b.~e ~~d).spoZ1}l~ .. ,,:~: ,.;.:._:.~;;
"0

sC:,refera, .dear.13 ~~Pa. acesteja spr~,punmezet1, :rem:mt.nd13' direcPa':. ~ sOfi~~:D~~li~i.~~:~9ir'~-:~t~~es':supi~v;~ ;: :::" . , ~;:
'.'~.,;I:::.:,.::;~"-
,.. ' ":";'lmIelkea'omeneascaa]w' H H . . : . , " , ' , , , ' ' ' ' , , .... '.. ~~:. . :''::'''-- :'."'",,",,: .......::.;;.:;-;1;. .... ' 'l~'-
. ,~'" :._';'., . ',.' .~~~OS~lS~~::oame.Ql1~' .. :.~.?
u..:::..' " "'tn1>i"'" ", , ,
,,'-:carectedinCloSut'cuno~marealuurre.~~:!:JumnezeU ... ." ";.:"..
... :.' ... '..'
,"".; .. '
:;~. ' ':.' '.'~; -~ ~I~. pan.u :.~omente fun.damentale,::ptiri::: ~-::~oi a f ", '.: TealogGi~prot~ mainoua. sefut~ce :e.~~ ~?I*--t~QIQW:(R~~. ::;:>~.'.~,.~' .
~ ~\lD~cato.licii~dOl!!"jeilitl>!!eiie~;;""''~Aftb8llii)hftni~ jOrtrei ~pe'crucecajertJade~e ob1ec:'va - -. -.
,~Lunu~-teologI :a!?lici se indieapta' ast~zi spre 0 infe1egere _..: ...pentrunot ,~:&.~tuand. unilateral ;impo~ta.cru~ll.!~.:~ezvpl~d ..
o~lo.~ ..:a_~cun:~. (G. 'Thiissing)",jar':aItii<rcronriUleaia in:' >'cbiar 0 teologie:ToociL-Recenr;=W. Kiinellia..elaborat 0 t~lo~e. a
.tenD?';"",,: ~ ~~': (Karl RaImer), ~ aceasia a.tfunas in invierii, admitfuul eli abiaprin fuviere crucea devine un. tiIpt~,
catoIi= mea ~oseb1lli d.e ib/elegry orto.~ (Pr..George Remere, dar eJ a fcst acuzat de ~nn~j~ ~ .ciitre luth~ .P~ ."';>. m
op. cz~, p'. 2~8~, cu atat maJ. mult c~ ~hespmg ill ~ntinuare invafBtura 1 conceptia lor, Hristos mnn81 ca m~_'~vmge, nlll~~ ca VlCtuna HristQs
energill?! .diVIne necreate, esentiala pentru infe1egereaas,Pectului .:. -:-'este victorios.
.. OntOLOgIe al Rascumpiilirii . . , ~ _... . . . . ' . .. .. ,
.' 2. 1n '~ncepPa pro~ raScumP8rnreareaJj7i~ jertfa de .. ---
----~.

Critica concep1iei protestante .


pe cruce: ~ m.!e1easa ca s~~ din partea lui Hristos a mamei ~ a
;....__M@.tu:irea ~ _9.J}.geI!r@....jn:., .t~lQgi~ .proi~an:tii in' mate

pedepsa :Ul Dumnezeu. Prin Jertfa pecruce, Mantuitorul. lmpacA .~i


nnbuneaza ,pe Dumnezeu, eel minios pc noi, aducand o'.rli.,-r..,rwhe "
variantele ei, ca 0 amnistiere juridica exterioara, :tara sa se faca referire

locuI nostru dreptapi lui Duinne:zeu. '. , ...............1'1 ill


la 0 refucere sau resmurare ontologica a firii umane in: Hristos. .'.: ,

1: -:* ~"
. Ca i teologia catoli~ cea ~ explica .juridic jertfa .lui .

. ~s; tara rerire 1a natuI7l Sa 'I~an; ci n~:1a IJunInezeu, jertfa .

58 59 l. lc
!

de pe cruce aparnnd at ceva exterior, ca tm.spectaqol uimitor, ca nu


cumva oniul sa creada'cRa:fdst iCifat MJt1d~ ....
6. Idem, Tearia recapituJatiunii la
...:.. ';', ., logiee"', 1938, Jl1'. 1; . . ' ". .' ..: .... , . .
8fontu1~,
in rev. ' Studu
~

reo-,~ .
h . . . . . . . .: " . \ ,-.
,~, I
,.

.' . . MBntuirea: ob~ectiva' ~~:~. ~or se ~icrd din ~. . '. . 7~ ',Idem, Sintezii. asupra tlogmei sot~ologice, m. rev, '''Ort~'~ . : ~ .,-' .. 1
aspectul ontologtc ~ eel ~1t:i.JlatiV. Nu se Vede ~itatea de a:sta in; 1959, Dr, 2 , . , . '," . . ' . . '~"., . . .
rela1ie de comuniune personaIa en Hristos, pentru. a filce actuaIa cuprin".-t
dereanoastrivirtualalnHristos~"" ' . .'
8:, :r.
prof ,J:?umitru. Popes~ .~are .on de~~ In l:!nstos? O.
..:. " JaIslidil~~tltl,fnvo~. 'Om:n~~ ,Bu~.2001, ..... .:. .t
9.__ . - t 1 ' ",nI-",l:"X' protestan+o d.....x - Iisus 9. IdemJZSUS' Hiis10s Pan/oerator, B~ 2005; , " .. '.. .., ' ~
Hrist __1~_... eo ogta ~lll,iG.adl cea. . 'di ....., CODSl
lIllpreuna, 1;il11 ca.
,., Sine,, . u1
.". . .. ' . . 10. p'ere Justin' POPOYl~ ~~cb,. Tn.':7_ .L.: ,....t.L_.J'
1: mWSopme VT muuOX~ we a,ven,e,
1:1 l .' '.. 'Do,mr.rm
6'''.. ... '. .... ,,
OS8J.\;(U.l..Cumantuireamm ,extenor,]tm. c,n~m,mtrup .( '. 'edel'EgizseOrthodoxe tome III, Paris 1992; . l
A ,'"

. . ' ... ';,


. S~ pem:u a ~ura:firea l.lIllaDa ~ '8. o.ip~~a inSinejertta .bine-(~; .. ~'. .1~<' Revista ''Ortodoxia'', 1983,nr: 1 ~2'miI$'egime; . . ' .!
pl~u:ta lw.Dt.m:u:fezeu. .'. '. ,.,.:~:,:" ..:..,:.; 'c" ":;.:.:"":::;'..~!:.'.::-:": 7 .-.,. -:(' :.~ ...:. I' ... " : . .~, ':"". :' .. : ::, ,-.' .'.0 '-'" . ... -...... .'l' :..;.._~;,i:.. !-,.'.~::,,~~::~::!:
. , '. ". :. ....

Sfinp.i Parin# rasariten.i siJs1:in mmod lIDanim ca, din marea S~j . . . :.' '. '.' ; .;:. ..... ,._
iubire de oameni, Hristos Soa mcut}:a ~ SUJ!1em noi pC:ntru. ca Dorsa ~ I" . " ::~ . .. . , . : ._.'. ',: ~'. ~ '.' J
': ..
'ne'facem prin harceea 'ce' esieEtPIjJ;di~;~iIi,mezei;,(SfiiD.tu1 JI:in.,
'~~o:r~~~~~ci ~,~;:':~ ~
.re a :tlrii umane ~i' ca inceput almdumnezeirii, deoarece dupa 'catolici :fi~:
.:.'
.. . . :.'::
r
. ":"":'.~~~~J<. ~:.
,"c..'>:;"._ >"i~:;:~:)SI
' . .
..... ~r4d~J:=~~.:,:,,~c:... ... ." ~;::.... ":. .~- ": :.\~< '7:?-~i:c:\:i,~P~J

create. Dupe. protestanti:firea:utiiaria :fiindialt~ ~IIlp'let nu.ID.2iate' .., '. _ ... '. ':.. ".~' . '..'.: , .;:'
.Ji.Didd~~~~:ci:;~Mr';ntl~~~~.:ijiir.]:ideriot.;i4~1;l~iihfuji!e)\;. ..'C:. -,'~ '. :;~:;:.- <.: ~.:.->." ::: .' :'..__ ,C-:," . '.} .:~>~,~:::~ir
'.:tara vreo modificare a naturii uri:la:tie. '. .;
FatR de aceste conceptii.tmilateraIe,.exfeiibriste i.juridi~,.1nv.ala-; . . ..:. '-.' '.. ... .. ........ . ':.-" ::.< '-~ . :.' '," >:-:; .

turn: ortodoxa se prezinta ca 0 viziune compl~ i 'dtihovniceasca It ,I ... " '": . '. . ' , ;'.' '. J
operei de lnantuire siiv.qim de Domn~ fuus .Hristos. '. '" ':
. '.J
Bibliografie - .. -- .., . . '. ----.i
','

,I
1. .Srantul loan Darnaschin, Dogmatica) ed. a 1I.:a, Bucure~, 1993;
"~--' 2.-Pr. prof Dumitru Staniloae, Chipul nemu:ritor allui Dumnezeu,-"7~ '.-~"'~-.-~"=.. ' '.~,~ -'.:., '1'.'.
..
---~in :-t98 j ~\'.'"!~<.'''';';'';''' ,-~:"" ~ ' .... ' "4"'~,"";.J,_ ..,.",,}.. '~~~i'~:'~'- ~~~.~.,:-.A\,' ~
............ '::: .....

va; , . . .
3. Idem, lnvdfiItura onodoxifdespre mdntuire ~ c'oncl~e ce rezili v. ~~-< >.'-"......=:,- --".,..
\ din~,inrev. "Ortodoxia", 1972,m.2; . .1
.. iJ'
, . : 4. Pr. ConstantinGaleriu, Jer(f2f#RdYcwnpiirare,Bu~ 1973; :
"
, i

. ' . . 5. Prof Nicolae Chifescu; Rliscumplirarea in Sftirita Scripturii i fn;


.""""!:;:.'r.' ...-1JZ'

'-. scritrile Sfin{ilor Piirinp~ Bucure~ 1938; '. ...' I

.. ~"
J
.~ .:I1.~:

4--- :.
60 61

vm. DUMNEZEU S~ORUL


.
.._. . .
....... -- .. . .
~ ~ ~ care ~~
. ururea prezent Hristos,
Sw:n ~~~.
~luia,te. in noi '~i .JJ!~~.~ .:,.
' .. '. .' . . '
1. Relapa dintre foliptrea lui Hristos Ji cobO~ DQhuluiSani '. p . '
ime Pggon1rea Duhului Stant, sepune- ineput siil?s-. ..'
~te ru: a prezcnta invatatum de. credinf8,' despre mn~' .. ~ . w iildumJle7.eit sllui ~, ~ rn:ru ~ Sfintij ~oli~ .
Sublectiva. ~~, tre?uie anal~zatA'rehia dintre iconomia.sau ~iin top. cei~Aau.~inEl ~ ~el.J.a ~taa~ Btseng8,J?!!Il,
lucrarea Flulw lw Dumn~ rntrupat ~1 iconomia san -lucrarea Duhului . ~~erea 1IUpUlw mviat SI rnaIfBt al,lU1.Hristos n:t ~? eel care ~ crezut
S~t,. Cel care s:'a pogOnit 1a Cincizecime, rntemeind Biserica, ''triJpul . In El, mcandu-se trecerea de 1a oblect1~ 1a subl~tiv,.de la Virtual~
1m Hristos... .'. . . . .' a'Cffial. 1n acest sens, PQgOl.lirea Duhuhn Sffint 'este pnalizarea IUerarn.
" Prin cele patru acte mBn1uitoare ~. jertta, inyiere.:. ~ ~ . ~are.a lui Hri~, ~uta la ~,~ ex?nde~ 1~ ~- _.
~:;_:: .1~~J~)~_a~ f~.~ tri ~~ a lui Hristo~rio~e:piOOiene;:-. ;;:-::;.tOS1nJ{)1icei~ce~~t.~~~~-al-lwHrist(}~:~ISer1ca::. .
" ''','' ..... "'care "statOOti1n ~ea ~ no~ eu Dumnezeu, punandu-se in trupul . ~le ~tanilo~l~era C8: B~ca .~e .~~ .~Cl al ~C~eI
. . Sau md~~ ~elia mmm~l~~ noas~, de care ne imp~ pm _ogere de mntl]Jre, ~.laJIltrgp~~. con?~n~pnn}~ m~~,: .
. ', .. 1..,~' ... ~mtele:T~~~,~~Patru acte Hristosa:rea1izat-Y:ittUa1,-olJieCtiv,"c;.~I-~tare;~dl~.~:~~:lyc.ra~~t/lw--!friSt:ofl:lIl.n01'~,.-:rrm.: '-'_,.
- - .,.
:"'ID trup'
.," . ~.,-,.:..
ill San tn~,,;,,,,-.w;.Mi- ma~ "d -..,..,..
..." .. "..___~~!L ~ m umnl:7L4'll1'Ct1.-:nul:l;)u/:l.~~.11ar,'
:~~%~~ ... -.: ."",::' '->-';~3ili~~:!T.:T'\iI"'\-;-:":roL 2'.p.l.9
. ' 5.'
,u.:,
.~.i:i...I.I.L1.IL1l....;;;!C::_....LJ~V~~l"_ . , " . _~. . .'
Q "';"':---"'.'
.
.... :.... :.....
. __ ,. '_.,--'
". . "_
r..::-. . ..-.
.... ._.. . punan." d mr-9.nut jnvierii
- , . ' ' .. ~..::-""~- -- .. ' ..
~.", ~~..;~ .... 'astr"-"eVJaja_
. 'J"'" .t.UQ,\i""'U no
Ia'~'~ -~'eom"'~"7c.:~ t1lI1tD1e!i a__ ;:':::':;:-~~3;"~""~::~-':::;1'":'!"
..... ~ ~UJdUerea IlL..Hi:isttis-iil-n6da-pogorfu;eaDUhului
J. ." .... . _ ..Srant . au .." ...
.". '. ',.' '. . "'S~tei 'frcimi,' ,1' tieCerii noasire"'diri .moartea .SPiritWua .18. vista in" . lac dellA .evenimente importante: ~ :tpnta. Biserica ~i .in~e p~ocesul~:.. :._
u . ,

. . _ ~?~. :~care este. ''P~le''. Ilostni; Toate S-ari.l~~ecut-o~~-..; .ijJ.~~i~~~CiU1lJ:~U::sm~~ ~~..~()S.: in,Jl,?:. ~e. ~Cl . ~ ... ,
..:, ~.~. }~: lI1: ~~Sz;d.m.: aCtUal aceasta s~,itifa~srrr~hol-riUriia{ptin~:: -.. rezultairisepaqibilitatea~e111'8nt!lI:J;f:a:S~1)I~:Y~j~~lSenCf;l. .. ' i... ~._. __ ~)./J.
J :

.' ," ~~al~ ,~entaJa. a 1ll;i Hristos'-rn noi,_.cu_.:tn.q;EL:S~Divlai:~f.~. ,,;.. T?~Ee_~_oi,,t~~~(e1apa.strfu;lsa di;n1re 14~~ F~:yt.~.t':ll,~ ......
..'
mal tat, p':-de'n.I.., S~-I'
. . t Ull . 'LtUUUf . UlLlI;-; .,.....
.....' - .- ".. ,r... _.~ -", ". " ' " ..... _ ..,. . ..""-1'"
. ' . - .. - :.<-.. \:~"" --'. ";;::"~""--:',;:""':" .~,:. .
.. 'h.;'~t.:..l g'lfi-.7
~L uctarea:'l.:J1,IllWlJl:. ~"'..... /:I.J.~.
~-,-care...n~'-,i.:"e ....lt v' -T...",1!I+ .......-'1_"""_.:..
au~:.O-J.V.J..l.lWu:u:'e: a bu H . .r

,. :--",'
.;:- ..: .';'~: :'; ~. ~Os'netri~~'SUbl~v'~i aCtmiIl'm~.P~$~1ll8n- . .~~i ~o~J P-~~ din~ul~:fintei!reiin.(~ F~u1_~i 1:11,1:". S.f fI Nf .
.... tuit.o~~ tt:L!Pl!1: ~W9l..lIlmt:zeit, pe care il primini ~:firltele Tame. - !... hu!. In_lC<lIlOnna mrul~UlJ!t-fucrareaunwa pregatete vemrea '1 lu~
... , ........:"-.: S~tq1'ApostoFPav~ care nu I-a cunoscut personal Pe Hrlstos CeluilaIt Astfel. in Vedrlul Testament Duhul, stant pregat$e prin

l~C, Cl '.'5-a intaInit" cu HrisfOiCer1TM~t pe dnurml DarcascuLui . ~i, venirea in trilP ~ ]ua;ama' de mantnire EiiiluiJar.J.u-:NDUl.
a
~lJ!1e; "~ dacii I:am cunoscut Hristos ~1rup, acum nu-L mm Iestam. Fi~ ~ pogonVea ~i l~ea S~ui ~e

,/1 ~atem dec4t duJ?<! duhu;chiar ~cei doi ueenici-mdrufn spre maus iiCfi.liilizare ~i fina1i7.m;e a lucrarii mBntui~e a lui Hrlstos fu noL .: ... ._--'
J;rau cunoscut ~ Hristos abia Ia frangerea' p.inii (L.ycg 24, I3-142~ Dac1i in timpUl vietti pamnte a -l~ Hristos relatia oamenilor en
~~ a fast. pnma Li~e say~ta ~e Hri$OS dypajuyjQ:e, prin . Duh~ stant nu se.~ydecat" ~os, dupa. C~c~~e r~l~ PF
care I-a pregB.tit pe ~Cl sa-L pnmeasca dupa duh, adica euharistic . eu Hristos nu se reallua.za decat m ~l prm Duhul stant, mBf.Senea I~
~ s~ental, Trebuia mai intai ca Hristos sa realizeZe'IDantt~ prinSfinte1eTaine.-.. .... .., . . , ~.'
oblf~ct:tv, sa ~e. haruI mmnuttor in :firea sa omeneasca, pe care a Relapa ~ J!18.ltarf! la.cer a lui Hristos ~(s~lu.irea LUi, funoi . .
~~~-() totalpnIlJert:fB. ~i mvier:e, sa se inalje eu.trupulla cer ~ apoi sa :pri9..poggnirea Dubuluj smut 1~.Cinci7ecim.e este,pre:zen1i in 'Ev~e-
. ~ta pe Duhul Stant, carone. imp~ete harul. c8tigat de lisus ' ~~stantului loan, cap. I5-IT. ~s ~PuUt ~ se lnal.fe fa cer pen-tm 93. .
-- 62 63

:'~~pe c:m:~ }.& dat~-lfBc, l.ams~Wqif',~I~ ~?'1_4. ~!~.~.~))~ ~~~~~ m:


ia ~~OS~ ,
....,. -' ca sa ~ trimiti ~ Dubul S~ .(~~ l~t 2). ~ ~m!'"'J~_de:: .. ~lor treimice... U~ . . .~. ~ umrca~ mc:tisOlrihil! ~ '. _
in~ 1a ccr ~ ~ Ucemcilor ~. u~~~I.Y911~ ~rfaIli.:.'~: .~ ~ .lucrarea ~1 aFiulw ~ no\esn: ca ~u~Du?-~~ ,
(loan 14,. 18-19). Priii~ul~~~ sale cuvinte MantuitoruI nemcredin-:.i. ~ in a neface tot nun mult dupa Chipul FiulUl;adi.c8.fii adoptiVUI1
team
ca prm DUhul va :Ii ~~ noi j!l! 1a S1B1jtUl veaciii1@i: ~~atiini Jar aceasta inseamn!' ci ~. FM ~i iq.t~ tot mm.. adanc
. (Matei28,2Q).~ .. . .;;~. . ' = , ; - - .' ~V ,.-pers.oanaSacamodelactiv~~cientinDoi".(f.D-9.;vol."2,p.197-198).
:tli mod .paradoxal lisus Hristos eel fuviat este acum maiprez . . ~., . ,. : 1., '. .: . . ..
decat atu.n.ci cAnd' se a:fia pe ~ peirtru ~ atunci era daar un:,.. '.:' 2. tnvititura ortodoxA despreband d~ezeiesc .
_ partener de dialog. acum ~ este prezent tainic. dar real ~ toimile~ ..' '. MBn~.:~bieCtiva prin-care De fus~ lucrarea Qbi~l1 a .
... . .'.' : _'" ~r~.or.ce~~EI,iin~incei,ce.primesc,SfiIlteIe:r~~.~",,~.,:J)on1riUIui,HrisOOs.9-dob8ndinqxin.bar,cred.infa~i~ ~e.~.-,
Dupa inAltarea la c.er alui Hristos, Duhul SfBnt este acwn prezenf' . ',~ D.ulmlui stant in BisefiQ.i, Jl1i1! care 11i ~'ixn~
am.
". 'W ."

~i luCIitor J?enin.l ~p.oastri: ~ ~ pemru a:fuceIllais~titA:'.,J.i:liYitJ.~Qredinta i t!qJtele bnne. I~IerzintR cOnd.itille SlWiectiv:c, a]e .
prezenta1ui Hrlsro&tn.noj. In ~i #mP Dublli.Sflint virie)a.tJ.Qipi'ip; ; ...~fariiiarharu1 divin C011jhtie (jb~ectiva. El-ni se!rilpar-. -j:_~..
::;1niPl11jnviat~ipnevmatizafa11uiHriStos(=-CA,cIEte:~'Dtmtit-:Ftti1iiFt,,'-- :~~~de.:citreBllhurSmnt,Caeiletgied~~~icareni-L:~ .~".;-
'meat veirirea-Du1n.i1.ui -s:mnt 1a DoLmseanma conG:OIriit6Rf.i:~'- -' '- ,:::~:fitCd~tpeHristosfn no(~"-. ~ .... ..: .
duhovniccilsca a Mantuitorului in ~oL .. ' .' '. _..... .. ~~}!1va~ ortodoXA baml,este. en . S$1 ~ n~~, '. p, _ ___

:._"_ .. :." .' . ~tuI s~ . -de :Saroy, afitina:. '~'~::~e~:cre@pe ~ ~~~caro~ dPl'~' l~,Du[?'~r~. l.~n~~~ .~ T~~,.::. ~:":
,~ .. ~ .dobandirea-IJuhulur:Sfant CjH:at...dobandlIlrsan smw mahn'rilt11aruJ., 5"'i:Jf:I:n?'eare'IJiD:rniezI:ruimpartB!}~e oam~or '3JutOrul, ::.wata. lSfiri.tema .' .
., _ '~Jllui stIint,~ aWinaimuitij sinlprp i~L~avem_prezet?rpe~Qs:;:SaEt~comunicatoameni1qr ~i,deFiu1ide~~"~~ln.Yi~: ,;",-;:~,-,
. " .. ':: _. ~eno~''...c :-:,\'.:: :.:. ... >' .:.:-."'' ' __' ::",:,:-::,:r:{?:.f::}J~::~":,>.::::: <~f:a;#oWCrii~~.siatribriie..in:Spi:ci&.,Duhului: S$ri.t"acpunea d~m:R.a.r( ..... "
._-. Prin ~tigarea.. Duhu1uiSfBnt nu lnseat:n:na cl1 Hristos' ~i pierde" ..~ a barului. De aceea in teologie afinnmn'cl1''1ucrarea de sfintirea '. .
"':... ,,: pentralitatea in viata crena.~pentm ciHriStos:~.~iramane,piliurl< y:oa1rieDilor$facosmosulUifugenera1apartineDuhuluiSf8: ....:.... " ..
. .~'v:iafa noastra" (Colosenf 3, 4), D.UII:Jai ci Diiliul Sfilnt este Cel care ni..t.!. " Harul mfuttuitor este darul san iubirea lui ~I1ezeu :fatR de no~ t ' :
imp~e. ~i face tot mai prezent in IJDi Pc Hristos, deoarece~ El ne iubire pierd~ pr:i!l~ ~i ~ Pd!! Iisus Hristos i ~. s-a '.
curat~ "de toat!" intinlciunea'~, 'tacandu-ne capabili sa-I primim pe rev3rsat mno~ prin Duhul Sfiint Izvorul concret a1 ~ui inl~iserica I
._-'Hristcis-ln-no~UHmnt 'suntem m'COlJi\lIriune cu intreaga,. este umanitatea inm,miuezeita a 1~ Hi'iStos, 'care dup! tnvierea dinJl:rO~
. stant! Treime meat viata 'in:' Hristos .este-tatum. ell viata ill Duhul ;- s-a UIi1J?lUt total de energi1le divine necreate. .. ' ' . ". .'
SfBnt . i invers2 deoarece .viata~ este m1lCel~i,1imp.hrist~;.... . ,-~.. ~ ener&ie. diyina ~.~cta.dar ness'arati d~ ~~,-~\ . ~:::
.,.. ''" ..-trica,(hihOVriiciii~sC8:~i biSeiiceasEr".. 1.- ,.~....-~~-.,~,.",..--., ' . ' PersOOnele" e, ~ care se manifestl1.i acinaliZeaza,Jiarul d!!!!l<
, , Nici un SfBnt P8rint.e nu a.fuma cA ~ maltarea".J8 '{%i i ' nezeieSCiiiiiiU1!Qinu-estedaaat de Persoana lui lIristos i n!ci de _..
_gorarea Duhl11ui Stant Hristos trece.. in planul ~ doilea; ~va, . ])~ana Duhului Sf'~ cl ~d: 1n Doi ~ trtat'~ ~:~ ~ ..'. .
u T
.J?uhul Smm r8mAne ascuns t;a pen;oanfl perUru am-L nea ~.~t. . I!!? Duhu1 S:tBnt. A.a cum s-a ,afinnat anteri9&. ca ~etgl~ dumnezemsca, . :; .,
'll' p~s.'~Jalsa imaginea mmi Hristos m cer.i a Duhului S!!:::1'n. . m3ntuito~""ii sfintitoare, harul.aP~ in mod special Duhului S~ i .,:.:':.. :_
ii-
I"
'-:;"~'f1i~f~'~~'~"'" ~"

~.:..:fOr,:,,~.~:: "
';:::;>::C.;:i' '
.64 .
65
,
i
;'';:
e
r
UllhU!
~--- ___
n mvOC.am.Jn
j. __ n',
~
~.
, indeos ...
,~'! . dbI ~
A , I .ni-Lcomunic!IisuB
epIQLez\'
' . anstos nu este'. .
insAi pcrsoana pulmlui Sfilnt, c.i '

i '. ... --~


luc.rar:ea .' . ca una'" este P,..
.. .'aratA urcederea etemA a. Duhului
,. stant in .

SAnul '~~:Treimi~i a1tceva trimiterea Lui m h~e. adicA l Bis.erica


. in
oiriul~os de cAtre ~ Hristos. Tocmai pentru'ca s-a f8cut '
aceasta 'separare fntre Hristos ~,Duhul SfAnt s-a. ~uns in Biseri~
-'.

~t ~Wntarea apostolic!, n Confuenz


r
. -
'L
.....
1".......
,.'
'.. ~ . 13 '13~~ ~ ~
,
" mtratA m.
S
.pencep1ie.DuhuL~ramane
' . ,.
~mm.,arecenuLU
.m:
~.~.~ i im~ 7roiilunill~;)~~- : .......,LW.JU~-I"':' . R.OID8IlQ-Catolica:Ja mvaiatura ~ despre Fili~que, Prin aceasta
4-.1 de n1"'n~
ca PersoanA.ex:terio~luiHristos
,er ... u""t"em Hrist.oS,Clm
'" El"lDSW}l'
'. A
. '
"
~i~-
'
. Dub:ul Sffint.l,lll.,ne da ceva propriunum~ L~ -ci dmrineu.iiea,. .
comunfa::celor;~.persoane'1:i#'...l~,t aic1,.,.;;;" dli:R3nczerre intSer.IS"';;~;-;--':.. -.~:; .
, ' . ' ,~~ l'!A:" .' .
paIamit; nuliinta ~ i'nsai, ci encrgia '~. izVote ,din .
ffi.nta dumne2eiasc8. Hatul este: tocmai aceasti:duninezejre comll'Q8. '-a: ~-
:~19t:tteiI~- deau:e ire ~::~tiJ S~']fq)lenitaIDne3, ',' :i:",:: ,
~':~~~t!?=~~~~~J~e~~j~::~~j~',::~~~:=:
:... . 'T:Har~i-daiurl-'-.:,., . ". . :,~~ .. '" .."<,:-E~':~~~:Tg:': -0-:'.
- ~:l\Cfuali.i8tei'b3ftuui dlYfu' -sa~:a dj]mn~i11tlriw~fte-:-se~',aiatiif-~-'::;_' ..:... ,.
~au .~lu.;q~,;:WS~dl'ate..de.la Cincize.:: ::,:,":'.. '
nurne DUhullii Smut. -Gbi.aF,daea,oo,smit-m'ereu-actUaliZate, ~,,-, .... ..';
ca_~~, S8,!l I'Q4iriale l~ ly.j~_Memhtii.Bisericii se.bucma-de ~ele '. .. .: "
sau '~fe .0iti1:i'e ruiru:ri dupa ~e lor natiiFale.. Xceste daruii rill'- .-'.:.: ,-:- : ,.
. ~ ele,fuse1e fu~ omUlui A~p'_di' hinuJ.rn~ta!ea ' '
, ' ~ , ". ~ de la inceput, inainte dea..se actuali7.a in daruri. Ele desav8resc pe' .
. pmna ac.:est .lucru, l maI lAmunt omullndreptat Acolo lIDde sunt ele este dxja semn cii omul g-a indrep
~sa, adieli la Tatal,',$intuf b~~~-:~ lQcui* In.~ ~ e ~ ca1~desAv~ fi41~ca ~i!m lor.este iimti. Prin"iimare, ':
.. ~A~ a:tinruitie.CX!?rhrm,fOBrte,biiieviziUnea teol0~d~, nu~ni~o~e.t?,an:Fe~~~~ri._=,.
" ..: .' ' - : ' .
'. oarece Duhul Stant VIDe de la Tatll ' . ~::I!t.:~"~--'."ct_"-.;..- .. 2'~ UC-.. ",. "",:-;-,,'parurile rep:rezinti inflonrea v~ a bogapCl n~e a ~-. :';"" ",,,,,-,,~
du-se mB' . . l ~e ~* peste FlUI, rev3rs.n- . lm.' 99! ' . '~ '!~tJkQSJ b'f". (' ...,
9.___ tsenrA, c:a~estetrupulluz.1:Irlstos ~ uneo;q sti,~li!U.~_ ~ ..t\t:: \.l,~h,ca~aBe,.evI..
w" '_
I '_:'
mvatMura cli sfiiirtuI Duh este Persoana ' fi .: jI denpeze :faptul ca nu depinde DJJlIlai de om actt;aa1izarea harului in ~-' .
de a;oonsidera puterea en care cuno~' ~ ~ ~.penco1 Ii, ci ide 0 ~ aharulut adicli de 0 ~itcare ~ lui prinI?ubul S~.' .
nezenn, ca 0 putere a DO,astI'8.:Re de alta
. .. ;,".. .'
!:f
fap~'lez:u .~1 ne lndum- ' , ' T~=xa nu:fRee 0 ~e i'ntre aceste ~ (Galateni
PQL~e,. 'lUl ca DuhuI pe care ' .5,~) ~ i1ldIWln~~ i'riS~.rn 'getIeral, pentru ~lo-
~,
rII :.
1:
"l
66 67

"I
~ I
:':" .' PentnI teolOgia ortodoxa haruI ca enagie divin!. nu exiSt! prin
:'
~.

J. .
i'
darui~'" creati~~ v~c'in ~~e:,eu, ..
cmn ~. i~~ ~ noi, ~ . ca . ".
. . cnCJgI.e~ ~ de.a lUbl ~l pe.~ n-o cream.nO! ~Hind lUpttn ~ ..
'1 cineW, CHllllIl8i 0 actllaJj7Am. . . ." ..... ,. .. ' . ....
f . 'Daciharul eSteeun dar'Creat el este ~ ~~~ i' atUnei
nu rom putem. vQIbi dQ prezent:a lui Dm:nflezeu.lriSui in bar, eel mult
'I plltCl:n. vorbide ~ prezc:nfR creata, ins! atunci rB1.~n~ ~ distanra .de .' .
])umnezeu~ ': .' .., \:1 '
: ~eologia. catr,licAdistinge ~.gratia creata i. gmpa .necream, '. "
.... ;:uI~:11ind ~i:~ Stant, ~t . . in' calitate de caU2i a grafiei . _....
. create.in sufletul.noS1ru, deci autoriil grapei c;lin~oi. A.tu.Dci .cmsUtle- ." :' '.
.-tul conlu~ en ~.watie ~ ia ~~rn ~1 iucrare, care n"\l .: . "
':.
'7' .:
. . ' . ' J..
care
.: . :este. ~dPca, divino-nmiia8, ci:ol~ fti Be upete energia umf!-::. :;;.... ,:
H:riSt0!W.. ~rir.creata~Cll.eIiergia.div.ina c.ream.;' astfelca:suflettilse meD.pnetof:1I:f~:':ii~7::::-
.. '. ~f~~ui: .. . .~'.:.~: .... : ..... .< ... -:.. ,:~ ..... ~;.~~"." .. ,." .. "
. Utilizand' sepampa. prelwrta qe.:filosofla ~t~lida: 'dk1ie
-;.-' .>., :::T.,'~ftii"~ .-'. '," <: 7:'0.. . substantR iacclden:t,cam1icii considerli cifgrapanuJ,Qatefi sUb~"':;,~ ~ ..'~..,~ .
.~ .... ~:~.~ . . : 'pastratea'Uivt#irntjj;'~ DuhUfUI.sffin.t:"Eftw,rt6fal~reiem In''fi .:ri 'ec~~'''. .cacL~~i~-ar:a_:$P15stantel:lll~e .san subkanici:sletulut;lilb'ni .;~:J~~,' ';~. : .
:,~,:..:".r ... ~t",.~lln~ ~~:~~~rp~~v~:j.p~uiete~\ ""~POslbiLDe ~nei}~on-:id~ ~pa~.1l{1 acci.d~~ .~.~, 9~~:~:.<;.. ;:~,
.. ,..... ~ :.:. unea ecl~ial~ dup~chipUl ~l-ojitputerea::~.S'fiiltci ,Yreiriri.'Eltev.arsa:. ,~~sa.~:un~ltmerentSJllletu1U1. ,: '.. . . .... :.'...... ~<;:.,' . ~,',,:;:::;."1::': L..:
". .. 'peste. ~ ~ ,Sau ~! pe topii'~duce la ~ leg!turll dragosfei:' Dar daca haruleste,un acciden~ ~ ew:: p.oate ~e el Utle~. .
. .m e.t,'~':fY~orul l cu'putere~f carevinede'?laTataI, prin FjuI; m; substante n~eate (Dumn~)? ..Cafolicll..afinna.ca grap.a~e ?putere:.~>.: .. '-~
Di.lhul stant. ... .. " ..' '. : . ' . . pe careo jiBe Duhul Sfilnt ll1:dependenjA de sufl~ ca.,un accIdent pe
. !).
. . . . lang! suflet, nefiind nici a unui~ ni~i a altuia, ci a amndorura. E totui .. ' .
" i;

___ ?
~'. DeOse~irl ~i:tfeSio,!-alecu ptiv~nda' har. ' . ,,;. . . de n~ceput.~ o. putere sa lie'un ac:cide:n ~ unei suante ~ito~i sa ...... _7'-'

.lL-Do~ ~an0-<:at0~ca defin~ barul ~Vin (gratia di~r -nu- . ...~ ea.... . . . . A"

.....ca. oput~ qumn~lasea creata,.cit un dar'divin suprana1:LIr3l dar crea(A" : Dupa Co~~Ul aln~lea. d~ 1a Vati~. Pfo~ ill exIs:am:
',' .'.; PJ;Ifl;~~Et.~ . ~' :rp:~eJ:llcmtii .in3rituitOares~ra-'fir der.-~;;-mtelegerea~~;~.tm. ~ ...~. depozi~ JD.B~ca, .Cl)n .. .
~o~ .~i prin ~ ~(funlni en ~ezeu ~i Parti~;_.S ~u.:. .'Colegi~~~ll~~~~~~'~o1icr~a-~o~~~~"~':~acra::<':"~'~
TreDDL 1ntrucru; ~ este un dar.supr8naturaI Cieat,. riu mai. tonstituie ment; care JoaC8 .~ roliil de ImOi' ~l depoztt al grapel. Pnn aceasta, insa,
, I ~ lui~ezeu in noi, ea- rill ni-L 1m~e,te .pe Dmnbezeti centrul de .~. al.gra1iei a fost m1ltat de.Ia Dumn~ ~a,Ol1i;{Pll\ '. ,. : :::~:.
~1,.. ~ :a' ~u d~)~~tile "1iinfei l~ DUmnezeu; 'nu este
. , ~ca, necreata; .dumn.ezetaSc2, ~ indUIQl1ezeitoate, ci un dar- c.re8t.. :: .
.prof. ~~. p~ Eclt;i0logia r~oli~. duplJ . d.ix?:J.~
' rnentele C~lzUlw Vatican II, mrev. "0todoXla", 1972, m. 3, p. 350). .
"
j.', -'-'---'

68
69

_ '~:'.\7 N~lnwfitllra.~..~~e~e~," .:~~'drept descopeWiale.Duhuluis cum se)~~pUi.~.jn .....


~---~~aar nu separate .qe fiil).ta 4Mni ~ lpostasurile treimice~' ," ' ..... ecial in cultele neoprotestante. ',' .'. '" ..:.-' . ." .
. - Catolic! nu rii.unai cs: menpne distantadintre om ~i Thimnezeu, dar ni '?" .
in ultima vrcmc, datorim ~carii. ecumeruce; teolo~ protestan~.
TIll poate explica prezenta ~ .a lui in SfflnmEtibaristie ~i nici, '..,,' ut' utilizeze notimll din vocabularul o~dox (ca' de altfel ~:
Hristos sa
. ~areano~reaIalaHristos prin Duhul Siant " ... .". ~..catolicii dup! C~ciliul Vati~ ,ll), sa ~~.prezenta ~ul~
, h. I?o~ ~t~ d~ bar'est~ ~ fel ~ ero~ CB: ~j cea".. ;stnnt.~ creatic;din cauza crlzei ec:01ogtce ~e; dspre pOSlbilitate.a
'. ro~o-catolica. ~m OPOZltte fatS. de catolic~ care separa. hanIl de "
~gur8rii natmii umane. Teolo~ protestanP qiJ~gen Moltmapn a~
Dumnezeu, socotindu-l un dar supranatural creat, prot:estanpi au ajtmS.~. '.in ut sa. dezvolte 0 pnevmatologle foarte aprop~ata ~e~c~ ~rtod~~
in ~ opusa, confundful~ barul cuDuhul"Sffurt. Ei afir;tna CB.harul ',. (pr~o DmnitnipopesCu,C~~ de Teo~o~~~,?~~~~lz:~b?I~f9~. -:,"
este ~ revarsarea DubulU1 S:ffint (Karl Barth), care ne .descPid~tJ,ni ~~. -
1=' p' MY:-- .'.;: :.:-<.--~ ..;::::~. , ... t. ,';." ~---':'. .- '. .,~ . . . . .
.-0

" n;llt~.ine1ace . capabm. de primirea cuv~hi1w lUi ~u,~-Ptfu"cm': -VO. rumane 'de' vazut -chica teologia pro~ .oa de al~el. ~1 cea.
'de fapt primim:harul ca ~e .~au .acbitare de pOOeapsa din p~ lllii catolica, va' putea remitlta}ntr-o zi; la.. ~6~ ~,~ ~.:l?l'F:~oque;',;'-. .
. l ' Dumnezell:: :Q~,a~p'rotestan1ii'vorbesc maip*de.par,~i:inai.mu1t ~':'.-' "",u::n(tirtai,-asupra~futrinitare".~:~~.~~ s-a P~tu!.;.:
Duhul:S~.-.4- ~1" 'T\~a;.~;l ~;;;.1 . ~~,,:,~cJt. "~"';1.~~1:.'::'--;" Am'..l~~~;"';; , ... _.: '.,
'C,"

',.. : de .te-'"c
,4UJ.\o''t \J.I
A_... .;l 1 '. 1"\,__ :d" .. '
UVm..u.w U1 JJw.uuezeu;' eoareee.,W,.LW.UJ. ~~. . '-. &~'!il~itivaU1 ~ lli1L 1 ~>r.1::'UJ.L..Wr ' ....,.- ..
..,

~~',"i::::'~~:fa;aui~~=!~~~~-i"~n~~;; 'B~C=- .":~ ~__ -_ ;"


'.

-i -"
, I dumnezeias~ cifusU Duhu1 c.a perso~ ~.-s'tf.are..:~.~:~ .' :." :~~~,:sfmmu:-;Y.8sil~~-c~r~~ .-fJespre.:S[.tIfI17!l ~ ~<l:.. ~e_'pr..?roI .

~~~~~ .
i~ allui I?ll!Iinezeu catre'jioL Cu tOate ~c~a, El eSte neputincios' , 4. ."frlem, SffinJu. '. ~.
'hi
PIot~timtz:eg Dumne.zeu .este Jmanent prin har:..gl~L cuvan! de .... :'~. O1n rev.:-'~()rtodOXia'f;)~.6} ~~revel~e :,- fu-Biserica. ~'~~::'V~odo~",
.., . .
~a transforme ~l pe n~ciDs~ ca:e w~e ~i ~a.bot~ "simul '1974, ~: ~, Idem, Sinodul II EcUmenic i. sim/JoluI nieeo' -c~nstantinopo.z~tcin,
. Justus ~~eccator'.. (con~tent ~:I.~acat~S): . , w furev."Ortodox%\19.81. m, 3;' . .' ~ ". . ---.:::.
.: _ ~1 m ceasm concep1i~_~.ClO~ ~ .la. ~. de Dwnne 6. P. Evdokimov, Pr~zenfa Sjantului Duh m Tradifia ortodoxa, trad.
'--"'-~':-'--zeu; ~m cearOmaI1o-catoli~ De aceea ill protestantism nu mai de V ileRaduca,Bucure, 1995; . ., . - -'.~-' ._n, -.' .'

.poate fi. v~a.despre s~naturii um~e, ~~.~ui SfanL .P~7~ ldem,.varsteleviefii~e,~de,,~.IOnBuga,~U~e, 199~;
< ?_,,~ .. ,___este redusa la sufletulo.m~esc;descOiiSiaemna trupul omenese ca fiind 8, .. Pr. JJ!Qf. Boris l}gbriP~_~g3Y'P.P.l)uhul.Ul. Slant,. trad. de
corupt i pervertit de pacat, i in solidaritate cu acesta;m-t:reaga mmene-:-a 'M~ll(,J:l R(Adriai1 Alexandrescu, BilcUre, 1999; ,
co~osu1ui. Pe de alta parte, deoarece Duhul SfBnt estedesprins' de
Hristos, El se confunda cu subiecti~ ll11lal1R .~i ,Se iau proprille" .~.\;.'

i.L
.' . ....
~ -.:'

~ ,'-,',:,'.
, .1
~ \
f
~, :' 10' 71
,. ---,
~~..

~i
li
;,t,!i , ,_ _ "" , ,~ ca ~ iubirea lui Dmnnezeu, ~ ~!nsu@ea de'dar
,IX. RAPORTULD1NTREHAR~
~.fO.~.:;tapel~ Vi@ noastre:m Hrist9s, de; la' pnm~e 2, la, :
~. l. 'w.

, 'LmERTATEA'OMDLUf "", '


',
i~ \,1" '
,,)i
"ipBSU1'8..pll!?MRtitlUl~.s., ,,:, ,", "; ,, " . " ,
~~
I :,~, ()piI@ ~ag!pnji ~ care:' omul -fuqege hicrarea mantuirii
f~
'r!!!-" '
~i ~e- ~ale jar harul vme' pe 1lllDR sPre futarkea'puterilor, sale

i
~i:~

"~ .
,
~itA.-"Desigur, afirma Andt.'$s, In, om au ~ Wele ' ,
, ,nnten -,. spiritu8leI ~ ,mor3I' e, 'apte, de '"utill.zat In ~
,~~infapnn~' ~le moral poate primi IDai l$" 'mfurtuirea oferita In, ,
"" ":"s...t.,

,dar, decatcel cevietuiete in :tmdelege.:Este mS~ cu totu1,~eiata .

..i; iar eel


.y.t.W-Uu.uu,

:A
':i\~d,~DmabiJA 'cr.~ta ,ca ~ceste l'Ut~'~e puntea pe 'care o.qm] ,

, .,.... ~".Qt tieCe Cu ,de 1a sIDe mere in irnParatia hatUlui .ftrtie ila1:uia . b.ai :

~...... , ':" p"" , """,,~ , ,'~,


'J~xista:o mare pr8p~e~ mnnai prin pure.rea dimmezeiaScii e p~sibmi ;,'
.trecerea diD imparapa ~ incea~ haiuiiii':'(j)ogmOtica, ttad. -de pr.:7,: '
'-,, ~2"
- 40 ) , ".',." ,-',':'" ~-'.,:',
,- ,'~ ' "l"
" ,"',_, e, p~ " . ""' "" ;"," "',',.. .'
;,:, ::','. .. , '",.', ',: ','" .. ' ' ";-' ","" ".... '"
"''1''''

-C;'Ha1iiTaiVin-esfeumversal" ,,'''' .~",:., ,


''''1-:-"; Q " ,:. " .." ,ow :.,
,. ,
:.:.". ".:
,', ,:"
'. :-, L
,':,,' .;.:

't~, ~estt oferittuturor oamenilor d~:DuriiD.eieu;,chernandu-i peJ~ti '


:~:ifa~;..s.@ntul bpotol"Pavel fu~ 'ID.l.mmezeu,'Voi~e" ,ca:top: ~>"~ _
- _R~ ~'~ ~~friiasca,~,_1a cup.~,adey~ui ,sa ~a~':C!Tiw~tel;~-~,' ': -. '" '
,,~, 11:: ,p~u, top:-- oamenii se mantuiesc, ,,acest )ilciu 'se dat9r~e ,',

j~~io~~ e~at~.rpjmi, ,sau)~fiua ch~, :!~ ~usta!U,a/:; :' '.
~bat.::~'(ApoCali.Psa3,20).',
}
,f
,
",:':, :,,-': ".,: ' .,: ",:' ",'
1if
~
,," ,.,P~i ."est~ 'genet:a4 ~, }lU, 'fC?!f.eaZA pe ;~eni ~" nU)l:\creaza '
,I psti~~ Pumnezeu" C1JIlI)~~ru:rdin yeci ~ ,rei ~'Vor p~ ~ ~i. '
,

! pci a;i care nu-l,vor primi, i~a rfuldult din veci,p<:? urrii ,la feci~im: pe '. ,
j
I
I
i..
8itrr1a.osanda v~ct.: ',' ,:'::,' ,- , " .' .""
" " Sffinta ,Tradipe, pritt glasul SfinpJor. prinp, ~ n~!~ea:
'>'~" ,:, -',_,
.,', ;0-
I

AOlaborariino~ libere. cu harul: '"D~ ~ p~ nimeci ' nu


'dar daca Dumnezeu voW$e ~:noi nu VOlm,:i:tiarrtuirea n()astra~'te CU,
i
Iia"
~l~ilE!BtiiClJ;~rm.:,.
'" 'MIk", ' toate,ca:pgme '
-, "mtnlC ,'- ' "CIl
" " " ".~

, , -)~ }r; :~~. ;~~~~"PW!l'!.ti~ " :'


.- . . - . .. ",

" ... "~


I

1'1 ;"!'.".;';~i'Itj; .... ;.

72 ---
73

O~~arel!~!l;&i.onnatli(CaI~), dppa .
, Tocmai de aceea, ~"Jlanui ~ _ .~ ~~:() ...
~nuc:sm~6secl4~olor~.
viafa ~ BlBe11ca Ortodcixa a respms~.i'nvapltura ~ta
.' aomulni,~"striairca.firii"'.~.~""~~;'
,.' um8ne, care nu Be pute:ll tQanl~m mod Just dedt m ~
~w,ura.Mirturisirii ~ credi!Jlilil'!!. Chirll'lucmis I8Bmoqill ,". Ul, ildIcAiJClalieidirectilru Dumnc=l, inIcl~~ hnprcImi-~u~
la.Ierusalim din mrull617. . r.' sau Sinergie, se poate vOilii CliliIr de 0 ~:are mtre harul <!i":
:i,:' hoertatea umana, intrucat ~~e sunt ~ a1rvl~ Dunn,lez~ 'pnD1 ,
kAt4tura ortedOIli desp", I'llpol1uIdintre hl!I1II divin J:.....r, cdBlalt~ caretrebme sUmp?d~~~lIlIm _ .
. -. .... . '' . .. .. ' '. -.:p
. . 2.
libertatea omuIui . ". . . , , ' De aceeareveirit;a Ipnolui prip Hristos ill firea ~ JDSeamna 0
~.lil4ntuirii~ve sau persimaIe areca ~.~ a nabni(omnlni. 'a- h~ P?l' care ~ ~ p01IIe relus.
11jpOrtul ~)~ haruIUl. d!~esc fi ~lllDillqi,;, ." " . ~ fu"Ycderea ~pm 1lDlrea-mnrun ~a C\l ~um. .
;" ,<:;I!e. ~.&'1II!Il!I; acceptii sa C/lllilxlrez.e en Qgmnezeu, lzv . ne:zeu. Departe de a 1!1!jlnW' jjbertatea, este eel care ?mfIlIi, ~e

, ~ ~ ~ In ~. 8 fast COIlCCput IICt'St raport sau ~.~ liLcalitatea oj migiparfi;~-.care": cauti .a ... ~I~~. pnn~

..'. _.Pe,8~, ~ ~.1ra!IBfunnJri! d~ ~'ctedinoi~ . -'~;In~~~ can;; .~~ PLOJp.l)Jtr-<>c '.....


,~ -,- .... sana we,iLin ~Hristos,~pe.Care 0 tcai~:P:rin"P~~;' .._.; -"-'-':~cli;:';.;~;=':':'':'';:''::'':':'':-~':. ':.. :,~_~<,- ~~...:-.:" _, '. ,_,__.
_. ~~--:~dintte bar i h~~lFil~jjiiirrti'1~~;~k""""'"' -."~'..:fubiiliillbcirlii;d~ ~ lilcraroa:OOiul:'4~-
.-.. ~~,~d, prin libertatraafiimiitlifriDiod]iozitivde ~ ~_In Ji1xr1llle, tlllse "!.'E'~~ _ca ~ ~ oontmzice ~ .!lU _
, o m m~"!" ~~sa.naturiium~;-i!ID*VOi$'Ii.J~~~~~~~ ~I~..~ '.'
. : lucrarea:e~-se. l.Dlp~~ nevazm din realde'ebei;gifl.~1ujrur-di '". .. -.'":~ """S:tl1iltil'Maxfir{MarntfiSrroriil peate a:tiri:i:Ja:-<OiDul are dou8:, .
;-care;rmb~,; ~'.,"" ;..,','. ':_~;.' ~~ a:cestsenB" ,_, '." __ , " . __ ',"-;__ .". :.. ::.:,:"",:,,/,_,
. preciz'{deli.~:::e~~~~~~:;;; .~~~~~~~~~~;;;;'u1:&erliiicio~
"c'" ..

COJJl~din1re~'~lib~ sall ~ divmo-UlIiani!, absolut . gjIl)1IljiaJ~ <I!:. ~ .~.~ robn-:, . ~-este Duh J!
. -' . ru:ce,<am,,: ~~ SllJJaI m8n1wrn sueiective~"-,,, . . . '. "unde esteDohul DqrnnultiJ,aoolo ~ li~ (IT 0'nnt~), 1!l'.1ii
.. l'etriYit ~ ~,I o!Dul a fust croat deifam:.,~ . . Iisus Hristos s-a saviir$it elibemrea vimiala a tuturor din robm ~ 11 ~.
. fiind ~. . $":lIm ~. barni ~ parte' ~",,' '. paCatuJui iar prii1 ~~ ~~ de ~ ~filnt, ~.~a~.~
~. fiIrll sa fie rosa aI ~, ne.tinuI omuiUl era de 18 !nceput eadem In jugul rome! ~ sa aJungerJl~ I8Iibertatea mannl~m: ~UJ
-- ~m DlllDIlezeiJ, el.a fast ~ ca "0 Jliptum cereasca", spre a j'lWo- DIlInnf:leu. RdmmJi ~)l ).J>$1ibertatea ~a d~ ar.:c,tele sau .prujmirile
~p~~ '?e ~ era fuvr.edniClt din primul momei:rt, "strrotiCirea Slavei . .'.firii umane, Hristos ne-a" mcut hberi ~i' trebUle sa ne ,1IDem tan ca ~~ nu.
l8 nnp&i\/ie! lm ~"(rugkiune Wnsllljba iliiiiiirmantli).
;1.---

. lu8m iar jugul robiei (<ia/ateni S, 1 ) . , . .. . ,: .'.


-.-.Pemru '~l~ ~ firea sau natura um"!li este din . ul . J.,ibeinIrea ~ ~ f!:?linli de!llltim!. de .
~eDLaI ~ sale 0 natl!zi~ ~imrur'r8fi:'~ rqbia~nqmafaceI careR ajuns ~?~ ~ _".".~
~~<I!:.?" ~ ~ dimeosrunea fimdamentaJa a ~
liber disponibil total peotruDun!nezeu l pen1ni aproapcle. . ' .
@>uhn~Vm"Ilii1ll!l!- . . ~
: . . In starea ~cii~ dinlr&bar Sf' ~libertilte d~""
.-. :':;'"
. . . . '. ... ~al-,-pQiriVltjIllliliij ~ din v<;ci ~ lUi Dmilijm;;; nu exlsti1 .
, ,':
r .- ,:"t:.~~~.~,,,

74 . 75
.
' . '.
,
, .. '
'

\~ .~ I ortodox! !iespre bar, ca J.ucrare, personaIa. a Duhului


l' .
;~(.:
,
,,"' "
. inlesii. i$1egerea ,r3portuiui Ointie bar' ~.1ibettite8' Umana
!'"l ~ogia raportului~. ~ timp, ,toanai de aceea k
:hbuie aiimisa ,0 dimenSiuilQapO:fittici' a acestUi raport, .eStese trai~
t:;i " ,
~ .. '.'
,'puterea Duhului ,Sfimt, estC gieu: ~<h?furlbil ~ evidenpazA~'
,1'"

If>i, Jainica;ce septoduce lntre puteri1e bmultii vibarul dim '"


r

~.
, , '.. ' ,
'; . 3. Deosebbi confesionale
. '.',
' '. ,; .
..
A. Doctrina romano-catolicii despre. raportul 'dintre har i
. ]bertateeste:depend~de~:intelegerea,eFomita.~ barul, ca, gia~e
, :, L', '

' . "
........
'
'
'creatA ~ a libert81ii ~e ca aparp.n!nd. ~f~Hll'rtonome faja de : unei'
;\' ".erearorul ei Din acest ~ spare, 9 .Qnema,in,,:fat3.: teologiei .:
j)
::;i' .~ce=.daca baruf '~1ibertatea 'nOaS1:1i 'Sa atfefe lahar atunci ",:;.
~'4nai~re9;f~9.~'1i~$7~dim~;tloi iie :~idOOi fu mod . ~'''' ~ -' '
"~Iiber s~i'1tdetam ia::hat,.c($rolll mai reViOeliarniUi'i',-- . " q .' . ',:
1

. ,.', Cele, doua'moqllri 4~' solution.are' a raportului' har:'libertat~


":e~e"fu teologia'~ la fei-de,et-On1lfu;.piiJ:PiilJ!GCeOtUand:".,,' ",'
,urrlliitralroliJ.f eKoIUsivarjjfitTUi~~' condiIo&id Ia;~pamsirisati ';"
.'ditt;mjDi~,m.mc;'ce~ru~~,~~'jnfl~enla :fi10$P~,~J":~9~lic~~:.~ge.-'."
,'mtid:rolUllibertaf,ii i OOrlducancila :pelagi~saU;1a fudeteririi:ilisiriUl ,. ':
natmll umane. ' ",. " ", ' .
. . "': Teo1ogia .rm.rumCr:c~tolica, a cl~rat, 'm Umii discutillor ,pe.::
~ tema, trei teorii~ toD:risffici4 molinismuli coD.giuiSmul; :':" .. , . ': ',': '..
" 8., To~mn1: (elab~ d~ Toma dtAquin? t1274) se .llispJ:8.::~ .,: .:.,
,. I . COD.CyP1iaFericitulUlAugustln lpuneaccentpe unportantaharu1Ul divm ' : e,

mprocesul incIreptaPi 'DupaloriU~:din-vii toa,te ".. 'v

m fiinta lor iaraetele noastre'lecunoate In'calitate de Cauza prima ,a' lor '
~.de yp~care' le, mica..Pehtru, c8.,Dumnezeu eSte 'un ,act etem.voifita' . ' " ':
~;t: !1[~Ui llQ.ISWl are ~e
19Lrut e COl!lpdJll:![iil.iiiiliJi'll_.
., ' ,n~e
+ ' . w ".' ";;' '. e''.. " .,,".'.;,,~.,<, ':":7-' "'~' ""'-<r,,~_;,:'e,'~ ,', ;.;,...,"'., ~.~
~J!ll;-~.1'~-?Il Eecret etern.Prin unnarei Dumnezeua
. " ,"

decretat run veci toate acte1e. noastre dar le-a4ecretat libere. Omul
....

contnbuie lamantWrea sa doarprin calltatea'sa de:eauza~ecundih~~_:.. ~ ,.:._-,


N

..

" In!elegfuld eronat ~e" 5.:ffintului AposJ:01 ~avel: "Ce aveti' .


. v~i ~ care sa nu-l fi primit?", (I Corin(eni
. '. 4, ,7) ~i ':Duinnezeu
.
lucreaza '. ~ .
. - - - - - , ..

76
~

17

in noi ~i ca sa voim i ca sa sav8rim., dup8; ~ Lui bun!vointa" (Fili]Je,1i ..' .. .Refonna~ au co~ ca rapo~ ~tre.bar i voin~ Op1~!li. .
Ie
2, 13), tomismul:face din oameni smple iIistiiJInentepe:Care dirijeaia' :))oate:fi.. ~licat prin teoriaPredeSi.iruqie~ care provine ~ fai:alismUl .~
Dmnnezeu, pentru cAEI'detenninalibertateanoasW: . ',". .,ssu detennin.ismul antic pagan. Po1rivit acestei teorii haruLmfultt.titor nu
h. Molinismul (elaborat de Miguel de Molina t1696) ~., maio est~ ~~ ci este. _o~~t doar. celor . predestinap,:fu .Care el .
o ~e 'fat! de.~, atrib~d tID rol mai mare liberta1ii persoriale.., l~ ~bil. fa~I~ .bune.pe care le~f~ ~ciosul 1ndrepta~
Aceastaconceppe suspnea ca,libertatea umana ii p8streaz9.mdiferenta ' . repr~ta.doar sernne vi#bile.ca eel ee Ie sa~Cte este ales deDum
.. i neutra1itatea mta de grafie. pe 'aceea gra1:ia nu se impune, ci se pro.. .nezeu ~ predestinat spre. m8ntuire, .dat .ele TIll colj$lbuie ell nimic la
~ 1"<;: .... ; . ~. . Pune, se ofem omului. Ceea ce detennina activitatea umana .D.ueste . ]ndreptarea sau m8nb lirea noastri din doua motive~) .
t;' : ~. cili~ no~ ~c8t~ereaza rolul ~ :~ane.. i .' ~ ~ ~~9~ indreptarii,. care a.ayut.loe ~ momentuJ. bot~.
~r ;: ':-"1' ::~:... ~ ~ pn~~jrtfl~.ttlQlinismul tinde ~ un pelagianism voalat:,: . ~fi~~~Cl9;' :-':';':"'o-,-:.. ~~.:~~-:-~:: . ""--- ----.- -':'.'. ".' -. :- .:.' ., . '
,~;", ... . carepuneaccentulpeminima1i.Wearoluhii hamlui divin. '. .'. .b. roIu! faptelor bune nu este eel de a ci>risolida.firea: llm ana i de
'.~r. .' -. ". . c. CODgrWsD!ul ~~ ~e Franc~.co ~uarez t1617). . 1:1.' '. >~ .... .. ~ p~~ ml~~e daruril~.I?9~i~t~l~J?~e1e .T~e~ deoarese lpprep~ .:
.'-lit. '::.;.~ .~~ :: .....-. In timp ee to~u1 8cceI).tua rolul harului in ae,mvoarea: :1ibertat:!f.:~ _< eSte I?-~~~99,~!e}~q~~:u:.: ;.:. ';. -: .... :.. .... . -: ~ - ',;':F:. , ..::::'~: u.
.' .
:'i/:::~:;::::.~"-' {)m~~.: lar.: m~~i~~~~ :pe:~cCei.ar lib~ .iri:~fuyo~~
.E':;,i<::;;;':".'. ":"'....qpngn11~ulJ~ropl:lI;le ~solup'e de . comprODllS. Duimiezeu::gf&l~ . '0
~~~~. .~9t~W~~~ ~~~~-E~~'~~ in~tuir~.~__S~~dinef<>
.~.ab~9Iutaa Ul~~]O~. ~~.I~ctive.~rell1U mal pot c.ru;iea:dinhar;-:;;;,..:.. ,,:,:: :. ;~~'r-:
'..:
- ....
~lL ....~ee ca va colabora, 0 grape ~'congrua" (~,.~~.~v.~~ .~~. ... ~ ." Dacal~f!l'3Ilii. ~ pred~ reIa~va, adjca ~oar a 'ceIor ~_. :~_ . . .
:~h.: . . ".'.:~~;~~:~ }fuJd-!:,:?resp~~;.:~. 'dispOzipa Conci'etat~~l~:::~: .(t12~~-;::~::~:b~.1)P37~:f~~i;~~7.~.~ 'afi~~ Ja'C~ym~ p&ija~~~~yrcil~~,~::;.
~j:." .;,.>,~:.:~~. ~AceB$ta:,-grati~: '~" .nici numica voinfa'ui'':moa IiZic"ci{'til>:1: :,:n.atiil.ab~oluta: Nunum:priiesnpafie.:ael:dectet-etefu al)J:ti~qri:m~U-' '.
.

~~(:;~i=~~;::~;:i;~~itar~~~;~~~,
. I~l ,..'" ... po~vrre
--j~~:~~~"~!~i:u~'i:~~r:=iv1:',:";3:~-~-:
veI1ie~ a11.?~ o~~da ~~~': (J~
perfecta. .....,.:.... .... . ._ .. iar Calvin,"Irmituptle, II!).: _. _.....: ..: ,-- . '.. .
'ii~.i :: . . ::',:"-':' . ..'Astazi.. ~!Qgia.98tt)li~ ,lnclina spre. trona ~'-Cate: . . Ei a~ in!e~es.predestWa;tia ~::un.temei doctrinar p~ntru si~anta" -:- .- - .
"~J I .incearca sa stabileascapn echilibru1'ntre ~ oferita ~. voinja care mantWrii eel ee se simte unit cu Bristos'e fu mod sigur ca: este~. . .
~;Ji consimte Iii ea. ". . . '. ' .. _ . tuit, iar ~erien.ta.legaturii. eu Hristos este .semnul pred~ sale :..
-: fj~i.l " . To~e a~ .c~ncep1ll ~teI~~. dintre bar /natma umana spre ~~tuire, ~are nu poate.fi :adamicita d,: nin?ic. Voin~ sa expli~e de ..
11 . .,. . n:
~i&~r
termem antagoni$i, ca .pe 0 relape -exterioaralntre. tati care nu a u .
~c comun mtre e1e. ___ ,~. _:;':.~_.... ~ _ ._~ _'__.... _' ..._.,.....
~amem'" au a. credinp. slaba, .daca Dumnezeu-este cel---;e""ar=ec--~-
.1 . produce credinta in oiJi,~ Carvin it a.:firm.at ca
pe acea Dumnezeu ii
I;Iml; . . .~..;~~-.'
.
. B. Doc~. pro~ti.d~pre rapOrtol ~tre bar ~ Jibertate,, '. amage~enasc8nd ~ ei 0 cr~ ap~en~,,'" ... "r ... '.~'~".... i.~
~ 0 separape ~ape ~caIa Yntre Dumnezeu ~l.~ pomi:J;1d d~ ~ . __ Erb~ grava. ~r.:f~rmap1or consta ill separarea artificlala pe care
, \

-1":'1; . ldeea ca~ ~e exteriornaturii umane: .. . .. ?. m.rre ~~1ui~ F~ de cei alei, Dumn~~
.i; i ' . ~ pnn piicatul st:ram~esc chip~ lUl Dumnezeu a fost ~1 manifesta IlllII1al mila, Ial' ~ de. eel ~~ doar dreptatea ~~.
. ,I i . ~ ill..9.m, aces:a
S; ~mpo~ ell totul paslV In.procesullnrlreptari4 ' i ' tate D~ezeu. este ~ :011 ~~ ~os l dr~t, ..q~<rr.ece ~um31 8a se .
..: ~ Dllmnezeu ramaDaDd activo . . . . ' . poate ~1ia ca dreptJudecator 1I1 fata OmIl:enilor; f. "'.. ..
'11
, '!
71 ----.... ---~
79

unor teologi calm dinsecoh;U xx, ~. este ~ B~.' ~.:' X OOtATATURA ORTODOxA.DESPRE tNnREPTARE :.'. ,
:. tn opinia~
:L
" (t19'68')' 8dmite clecat 6 ptedCstiDare.:reJ:ativa;.Spre.'.J:ij)niull'e;: ..... . ' .. '
, nu se .1:"--- . ;. ' ..'.' '.' ~.
. " ,
. -. '. . .' ....:... : '
. . ...
Cu to$ acestea, ~l susPne 0 separapc ~ iIm:e ~ ~ rlivinclllar in.:. ~ : :1:'- 'T~ ':bib,llc> ,~'indIep~'t ~e' echiv8lent :lnteolo~
pro~ ~.fntr--o disputi 1eoIogicACU~"Brunner:.(t~9~, el 'd~ martuirCa"subiooti~ adica per;itru '!f:roprierea de
. respingCorice punct de tritilnire sau de ~copc1~ :m.tre grape ,~1 ~,~ cB.tre necare'credin:cios'a ~ sau'a:m!trtt.iliiiQ ~ve, l~
. te,injeles ca receptivitate aomului :fi! de O1,mmezeu..,in scJm:t~, ~. de FluHuiDumriWJiiritmpat ~ HriSQs. A~;temieri are uriinfeles
. Bronner, d~i recunoae cA mAntllirea'c:sre lID act ~lUSlv al .grapei," , ,ontologie ~;teo~ 0rf9d0xi,ac:e1a de 'impropgd-e starii 'de: dre,ptate a
admi~e ~ in, omul cazut a ~as 0 capac:
tate dea ~ Revelapa, care ~ . ~e' a, firii umarie :a ~orului ~1 ~s. .~G~ se
constittue cbipulfonnal allU1Dumne;zeu m~. .' '.' . ; ' . . .:f' petrece pn1:! lucrarea .bM.:!Ju1 ;Q1mm~esc .de .saIa.,lwre m !!Q..1, pnn C!ll"~ .
~ -.' ~-= .' .~ '" -:': Ast~ziteologiaprqtestanta inc~ mal mult spte:poZ1~ :C2'Pn~ '" _;' .SL1I1t6lli ~~la.~-adamici pieitO_~ la. yiata ,nouB..J!:l
. . de E. Bnmner, deoarece de la con~ despre 0 ~(:fie omeneas:a.HiiStos'saU.suntelIl'iridI:ept3j[- . ..' ".' '.".. ".... ' ' ..' .....
., . ..... fie cosmicA).pe.rvertifi,i total de pAcat; a evol~t sprefnteleget~ :creap~ . ~In:~a:rea eSte l~,crarea lwrului di-vm . 'ne.rso~~ ?oas~ in. r. '

ca
;;;i:/i.'\ dar aI !iii DHmne:zeu; adJ:nitind pn:zenf;l ~ luOIlltea S:flintJJhJI ~ nIl .'mOllleiItul botezu1ui;'~~~Omla~cean6iJM!ieS\aufeaza,.n.:; .... .
~~~~r.L-do~.~fu Stifief.ulUrii~ 'ci.m;fu~creati~~:, .:,': >,:,~~s:",~: :=~,,~~~";;i~?"-~":: :~'i!~~lt~tpregat~~:ii' aevec.P~~-;te-.ai; lUITimatu~ .:::~' '.', '...
:.~ :;,,' <:;.
~~~~. _:c: .' -:-,... , -~--:->.;;:::;:'- ,:,c: t~, sfintitu.te-ai;:SP.~atti-te-m:::m numele' Tmahrl :'i al.Fiului ~.ill t

.. Sffiptylui Dub; acum i Pll11lIea i w'yecij veci1or" (Slujba botezului). ,In,


. .'" ': '.. -,' ~.~~. ',' ..,' '. ,. :- .;.. ~" .:,~ace~~.trebiie~Wedtarea::-~ii-'in:'oces contiIluu;: !,:::
. "".'.:~.::' '_. '.,:: ,-'. '-.: "-,' .:'-"-'~"'" :~,'?: "o,"~~Farein~irtuHi(bbtfl jfii1bbeie'Ii~4r~fiec&Uia:De .~_:':.
1. "::.' ,"~' , __ ":', : '.
" " .:.... . , ':
,.
'. .."
. ' _.,. '~'" (ld
,.. : . : . ' .
~-:~. ~" f...,~l'l"';';
JJ.l.I#!;U~~ ,. fn~"';.j
~~LW..u. S~,!lJ:n.at:II(';.'#~
. ro+:: este:; ".': __ ' ..'"
. ~b'"~~~v~
",-' ;; "\.,~:.. ,:;~.::- . .:'-,'>.: ,', ':':.. ' " ;,;lmnlitoarea;,Datrrea:dUh~@(~l~:fur.apii:.i,dID.~}lavi'!ta:n.o~:, ".:, ,'"
. " In ~s prill harul S:finte1QJ' Taine, irn{!linirea 'porun9ilor,~ea ,~i
.~ ,. "~":f"'/-:-' ' . -." . #_- ... "!...-. ~." ":"
.' .. t.,: ,',;
~ ~';"".

~"in':s~iui'~s,senmn~ ~dre.P..tare, .~~ere ~au '. ".'"

viat!inHristos " ' ." . ' . . . ..'" '.' .':


. '.Hi . I' ' '-PEg fu~tare' sau .mantuire subiec1iva tot c.e s-a petr~ real
~i
-----------------'---,-_. __
, .o~v in :firea omeneasca a 'lui Hristos se' petrece actual: In .fu:ea .i
.,.
... -"; )"-. nompmnmpartijjl'ea de. tmpUJ -LUi 1nviat i indumnezeit ~ta' " '
I" rejx-ezi..E!!i un prQces de" Cl1($re duhovniceasc8.new~ ~i nein:'.
..
, '
~'-~' , ......~.~-,,-.-.~,~:
'. ' trerupta de la starea. de piunCie spiritwil!."laBtarea ~atubll.deSavBrit,
'. '..... ' l!~ varste.i~llP]1j@lu!.~~' (Efeseni 4, 13).' ' '. ' :
. Temeiul revdat ai inwtaturli re ~ 11 reprezinta ~iul I

paulin ~ 'Epis,tola catre manL8, . 30: :P~ :.cei:.care i:::tt hotat~ti~ . "r
0':
_"'!""': ..... ...'l.....~4" .In@rte, 'pe acegia i..a si ~ pe.&;are ia chemat,I~e 8cetia i-a ~, .
. fu~,
.
iar~
. care .i-a tndreptRt,
" .
pe ace,tia i~ ~i 'rimif'. Potrivit '.
"'.~-"':'t1~:"'"

.;;t:~ ...,,
''f'.. :~.;;c: ..

-'' - 80 81

-\.....~+=.....-eer--:,.. ~~...,..,....~,....~~~.s...t'tI' ,"'~-I!.-~- w ,_ . . . . . . , - .-....

.~-P:ri3rmJ~+Q";"':,
,",'':'' " '.. .~A~,,:.;,~~eazii
'.. '~P~~-~"' ~:~~ "y.L~
' nrincipiul~~';'8t"llltn-:-rnr' "
~:t'--'."' ~".' .~. ~

'iinpulsul spre p8cat (afectele sau concUpisce$) devine un mijloc de .

,.~,q'~~tr~eoDstii
tare'~j~t#::;~i:/~3:: :??t~~ ~'~-<I }h=-~'~','~-=:"~:~'?:~~ ~-~ra:~~j-~:~~::.':~':', ?:
m~prea~-m"'restatlrarea ~UrH16Irea ~ .'-:-- .' ,

?,~~~::~,*~~=:X~S::~"";
credincios 'catre.'
~ ~l.:eri!! p;:rr~A~
_stare interioarii se" ,,
:",-
In conlucrare:'eu..i:barul,::;:manifestandu-se.::fn 'sav~irea; ~~: ~:- "-: . _, '
::t;;!"':'... ~,:, .~'f?_,~\!UIlGIVf1m. pentnl ~'m4i.m:tirii:-~i"~orizeaiA;
-tijt~Ior bune, in IDtarirea:comumuiili'cu Dumnezeu, '00 ~ 'i 00 .'
'-------suI
A ., . :--. -----:' -',
mtreg cosmo '... . . ..' ..... .' ., .
. ]J~ firii si a pasoanei umane este aceea J?f:<I1tru to~
. ritmul lnairitArii in vila 'dllhovniceasri este diferit de 1a Ol:Irla"oII},
~.~~., Jiind~_daca_ .ind{eptarea PQate Ii 'mtmita.Prln bar Cprin efortul
!,~e In 3)2a .S~ Botqz, ~i .~.. .~~.ea paSte fi-i pierduia, ~arece.~ Sreu, .eel in~~~,.. .'
)CleZy~Mndu ?l111 ~ credini ~~ tat cade din bar ~ 'erde in . ~ ~~ ~ ~v~~sa a:em
1l!llIDc ea conpne doua asoecte:: lmD1 n~tiv . gt'lJ sa nu em. u te lngfuDta, Cl teme-.-te" (Romam 11,
. 20). Ng.J;oate. p?catele produc piSrderea indrqn:arii, S. ce1e wle san de
) m~arte (I.loan .5~ 17\, ca~dicarea din ~.. prip. 'aman~ria
.\ :'P6camtel. Sffintul Atanasie eel Mfu:'e 'av~ ~'Cel ct' cade Dll mai
-
" .'
I~ ,'
,I
d
i _._.__ .,. 82, 83
"
,~i
."

I~;
"
~i
este mDumnezeu, iiinddi s-a' fudepartat de la el Duhul Slant . taI~i aciual din firea omeneasca indumnezeita a lui Hristos in ngi, ~
. ~etor at lui Dumnezeu, ci' (eSb=). in ~: caruia. s-~ .. ~;. ~';GDDf-~ S1iiiiUi Apostol Pavel:' ''18r noi~rop, 'prlyind ca- i:r1 .
pacatuind" (T.D.S., vo12, p. ?03).. .. .' . ;... ,'. 'J)g1ind8, cu fats. des.coperi~ slaya Domnului, Dl: ~. in .acefui '.
[Jnii . A " e san "~ en
chip dinslava. in slava, ca <lela Duhul Domnul~" Cori~,eni, 3, 18). . .
. . . -, 'y . Aeeasta ~ apreamijrirjj cielor lndreotati e8te mtemu apofatici
Ni,meni nu peate fi apso1ut mgur~tlIccaciea.~ simptm lupuluiDuhuluiSmnt (S:IintYl.SimeoIlNbul
1:'jOlog) ~ conQyce 1a vederea IJimjnji necreate iJllmnezeie'~
.jJrigorie PalanW, 'constituind Unirea prin partici~are san dupa bar, cu '.'
"I '~ri\imnezeu. Biserica Ortodoxa, apiQband'.~ isihastB. a 'calu- ,
~, :'I~et car:.e mi[cau. ~~pp.ea ncln~.! .Corifinnat,.in. fond; faPtul :.. '.

= , .
.

~
J.i 'jpceputul' transfigrir8rii 'san indumriezeirii, omuluiare
, . . . Joe in aceasta I
V$. ea :fiind prefigurata de "exper!enta S;finti1Or Apostoli pe Tabor,....
' , " ' _ _ _ ... ~~;,:...., __ .. ..:::... ' cme-au' v..
i!zut .gIava,I' Jisus Hri
Ul ~ ~~SJ41. l'lif';{I'r . tdr...IQ3D.'Br.taj":
JlI1IJ~..;i.: ... pro' ,-...:'1:.'.',

rlStoo,.o.C:==.ceIor cm;e~i~ati:~~t.~ dumnez:i ~iie::'Te.QI.()k!~~~M.#,.~B~}f~;p;:~~6)~:~~ ~..::: '.' :'
. . - _......... ...........,,---- _ _ _ _ _.....::=,;.;. .'

. . . . - ' - . . ,.. , ' , . . 1. ~ '0 . - ' . 'e1(i':nrdiijjfutf prin :harv.a :fi",'


- - .._ . ., ~;

deo~ viata aceasta me o' stare de


~ ~
" ~+:';';1<Pnia-h~:.u...;.;.,.,.,....~..x
.
~. ~,-1J?: .,:~~'~.A.:U~~"~.s, ...c':.:.~'
it...,
~~~iQQata d~~~:deci..nici Prearn~JlU~tlep1in~ ill!f.ceva;diri, '.~ '. '
itralucirea 1piHristos se Iful:frangf1 irica d~.ructasqpra c,hlpului sfinplor:/ '" .
":. ~ :~:.' "),:.;::'~'.:~~.:........::)\..;:.: :~;: . ,;~~::.;~~:;S<; \:" .,"';' "'; '.:.'>':. .:..(
2.'j)oosebiri confesionaIe. ' ,
" )L:J:~I.ogia rOIruIBO-catoJi~~:defiilete.indreptare~rpriD: t~enul . ~,...
...... ..:
-~

justifi~, futeles in. ,sens juridic. Jndreptaiea consta ;in lmp~irea


justificatoare ~tigata ~ Hristos prin care se a1rlbuie crePincio
calitatea de justificati sau' fudrepta? pentru'satisfuct:ia adilsa de
t18tOs.-MerituI infinit alMfurtuitorului' este incredintat Biseriru sub ----.-. ,
grap.ei justificatoart(spre distribuire~ Pe aceasta cale, iisus Hristos .
mentul Sail iri:finit pe seama celor.caIe princrediIJ.1iaderli Iil El, .'. :. ,"
lriTelm acestrJUStificarea'minoa jundic sau exterior. . .' '.' .
--fiarpe-1!llga-me.rtteUr:ififjffife"we lui IisusHristos, .starea de'
se datoreazi ~i merite16r personale ale credinoi~iIor.. Parica cu .: ..\
'~uC~iifribuIe Ta-pregatirea indrejJiarii sa1~ est~. merifut' de . ,.
(de potrivire), care ctmstA in ~ pentru pacate ~i dragosfu .
I
',; ~.r:~';;:~' .. -:'~ '-:;<;~'il':""''.~-:'

:'~/; '~.

84 ..' 85

~~ p~ in aceBtea,~omu1ui ~ ~e ~unica gx. ,. toiii, care.~~e.''t~ I!~~~~!.p;i~s~to~e~', pe cazeBil3u1c.a il


'pen1lU
'ajuWoare ~1 sfintitoare ~ Bo~ care 11 ~~-~ ~ ~;.. .pOate administra cwn crede qe cuviinfA, .~. l~ mdu1~. ' ..
acest moment, harul devine persOnal, :manifestandu-s,e m extel":lO!. '. Tn acest. C84, insa, :faptele 0Il;1U1w, necesarc oorilucram ell.hanil '.
fapte. bilDe, care' sunt rodiri ale ~i spicituale' i ale dispozitfiI,' . divin, nll liurl sunt considerate ca deschideri. tot null ample pentru .
sfiDte nascut.e in el. Acestea constituie m.eritul de valoare eu fiucrare8 i actualizarea deplin! a barului mantuitor in .no~ c~ ca .fapte
credinciosul cantnome la rndreptarea sa; ' . meritorii in sine, care ~ga ~tuirea aproape' a~at. Pm ~ta .
. .. -fntregw... proces al justificirii JJel'S~~ este conceput lntr. . se contrazice,' ins8, gratuitatea J18lului. diviri .~i ~ pusa In ~col "
fuanieli :mos(jfico-jUridi~ .neduhovniceascA,~~l fiind. vAzut. '.: viif;utea centrala crem asmereniei. : . . .
ptisrria cauziilitapi: cauza eficienta a mdreptarU este ~ezeu, cautf. .' " : .._. ':.. '. ::.:........ '.' I. . . . '.

.mentOne. este ~ ~s'" ~auza .~:~~la h~" ~~ 11{ ., .b. tn'.teologia -pmtestanti se p~~~tooIirep1ie jUridica . ..-,..'
, :":-"-~l!~~'Bo~ cauzafihal~. este p~ lui Dumnezeu ~ dobfuii . ~i exterioristA despre j~care, ~ in t~logia ~olica,' !ust:ill
, ..

.>-" '. carea


direa VIetti v~ce. . ..:.' . ezinta 0. transformare a O1lluhu, darnu a omulUl vechi. ill om no~ .

cl,~~~t -..~~-
< ;,

. "~~'""r"~''''-~;''conprie ::~i'lderlioriate, millaterale'~i pni1 '1.nmare lDaeceptabile. , Dumneze1b.~~4~tai~1l.~~elor..' ".:. .-'- ......:...... '. ":...';'.:.' .
-"" -...~. Erlmul $d justifiear.ea. este. .coD$idenna-ca,l.ll.l-.act::hm~ot;~ ~ :. -:-..~:: bbfecttv:~: in~:.;:GUStifi~J::~?If~1~~.ClB:i:ti~~::d.ii
:;~':~'~:;' ,'. -~~IW>l~':~~eri~ru;aa:~tifJ~~s~ceea:cefareta~...--:;~ :p~k luf.~ii~\i ~-fi~tu' '~~::~~_~T~~~:~t~p~ca~le;P~~l. _.
. .:.-:"~~ .nu aIba 0 ulm~ onto~og;I~ semnffi~va, .de.transf~~~~,a ~Jiu.partic1~'.Qctiv.iti,acful.ittdreP.~~~;:sav~~~t.e;:1.?~~<iin~}11 .
'.' ::om~'~fUl"'lII".
.Q,l ,.,:. '~j.;,tu:ra.
'':'':1;', .' ,-tlOW:
.,.... ~ . 1ii _;..".-. :.lIn< rean
~ ..fIristOs ........ ~.'!.. , .. : . . . , ..... " se
:..,.."tatea.':tiiciiiu .... - ~ .'n"'susJ.:Uli)Ws~.u
r<:.<rl-eapmQ
.<".~., . 'U~1';':~l-'r.l'um>
(;U
p
.
- "~f. nn":'~~. ~"ii~~'~q;
tA~"t"".P"'L .UtI 't~.~~sola. fide'')'
..,
":.".'..'ce .T:,.. :; or:" .
,asffel :Kf'trahSfoDnare, .~e'( dt.6 'parte 'pentni ca pM pacm: ~ ~~- ~ . .. Astfel.,. pe temeiul mer;itelor J.~ ~.~os, D~u.~o~i~~ra .. ::"'.. ::~.'... ""
., .-... ; :~ ..-":..I?-~ ~ll.~.f.~a:(ectati1..c:~ .a Iinias. n~~ iit.ye d~ alt.'patte, pen~"'.sau de:c~:~~t:pe' eel eatecrede 'TQ, ~~~ ~~ 'cuv8nfu1 Evan: ,." ., ..
'. ca grapa Justificatoare cream este. neputinclOasa de a-I 1I'ansfonna r gheliei, fiiraca eel fudreptat 111 felul acesta sa devma dempt drept. De91 ..
w

. indmnnezei pe om." . .'. .' . ' de


,este declarat hber vina ~i de pedeapsa pacatuIui, t~i pacatul
. ..~ al doilea'n1n~ credinciosUI este jll:Stificat n~ atat printr-o reIape." ramane in el, n~ este desfiintat, ci doaracoperit sau neluat ill selUIli
-~prsenhla: cu Hristos, ci :J?rint:r-crgra~e .impersonaIa; creata, detaa de ~. -starea de pacat eu care se. ~e .Qmul p~ to. eel fudfeptat, dei n:u eu
. . . Hristos, cai'e nu mm, ~ 0 iInp~ire de}iristos, ci de ceva dela ~ .toata puterea ei. . _._ ....;.. .~~. I .

'H""""~:' El. To#!n2!9z~~t>p.<?~se reduce hi ~ctu1prin care Hristo~a' .. ' Dupajndreptareunneaza sfinPrea, care este de?sepitij. de indrep.-,
satisflicut, ill ~ pentru noi p,e cruce i nu se mm referli la s~lwtea . . 'Qa1i...a~ .m.. ~3,.mrij.. .cr.inta., se manifesta in
saup~~e.~ilucratoarealui!fristosm~i' .... :' .. - - . a.fara in fapte'mme, fructe ale credintei, dat cawfiind,tPosteriC?~e
'. In al treilea rand, la ~~. omulm ~~';le.~Lsurp~usulde indreptarii, lll1 contribuie ell nimic laindreptare... . . .. ~ .'.:.:
fapte b'll11e pe care ~au .~ sfintii, care till ~~1~Y:.m merite1e.. ~~~. . 1ndreptarea este obtiJruta de ~ credinClO~.l~ ~~ mdiVldual
if'" .~ . necesarulpentru:mantu1re. A~ surplusse IUltnete fiipte. supramen- i nu prin intennediul B~ericii &.tfel, dupa protestanP,,~~ proces
~~~~},... ';~.

86 87

.81 ~eri.ispiri,~e este,~clusiY lU~.~-;haruluidiviD; in ~.om~ ceeace implicllpresupunereaca Duinnezeunu peate sau'1nl'vrea, .~ ... _., ....".
.' Tamane .ell totul paSiv. Prin 1ndreptare ODJ]J! ~. imbracat cu 0 . ". .de este cu tOtul absurd. . . . .... .
, . curata ~ pusa peste ~1.1De3.I~ care llll Be spaJ.a, ci este . -. . Protestail1ll au ajuns la ideea grei.t! cli p8catu1'nu se desfiint~
acoperita. iar el esie declarat drept, peDtru mcrltecare sunt cu totui. ntl se ~ :real1$. indrepmre, ~ se acOpcri. din Callza opiniei
strmne. eel indreptat mmme ~ cum era, piiclHos,Jdt dam ca D1l rriai este~ lor cl1 inchinarea spre' ~. spre, bele senzuale, .C<:n~'?lipiscenta,. care
privit in sine, cmn elle el in realitat:e, c! mreJape itiHristos in care crede. . ":ramm~' In om i dupa Botez, constituie p8catu1 oPginar. in rea1itate
'm doctrina protestanta indrep1area esie~ ~, un act pur-juridiC;" Sce8sta apleearespre pAcat nuconstituie fiinta pacatq1Ui onginar, ci doar
declaratoriu san exterior, tara ca prill acesta sa se ~ga pacatu1 i :tara1~ tir.mBI'e i pedeapsa a pacatului, care, in cel.indreptat: nu mai are .in sme
o fumsfon:nare personala ~i adancll aciedinciosului. . ...?' ~fde .pacat. ." .... . .' .. ', ' , ' . ..' .! .....
.. . .:. .;.~ .....- .. '" i ..".:''-.. '.
. . '
",,,,.:,-,...'~., . '. D~r:~';:"priVliin sine omul
............,. ,.
ramane
.~ d1'fn~ Boteztot ~!:ig dep'~os' '.:
Y""J:'" .... : ~. ,

Critica. ortodoxi ' . . . . t~ ca i fuainte, atunei nu exista niei 0 di:terenfa moralS. intre Qmul vechi ~i . ' ..
.. , . " ....,:.... Ca~~doctrina catoliea, .~.. pI'9~.desp~: j~~: .Ji .omtfl.riou:.futr~,fViata veche ~i cea"iioUAiar~ii1e bih4ce de_"~a,mU1Lr ~~~',~:'..
.. .:~~c~.__ . zim,8. Q :~o~~clt!.ta.. ~::ajn0.4Ql~~ext~~:.i:~.: ~e: ~ce.p~~: ::p~catWui~~:i ae ':jiI)lj,v.ire. de- pacat", de .,~ noua"~i.de: ~:~ere-dlll:':~>:;~f-~<:':-
"" "..:;:.. . . .' .ras.cimipammi'sBU m~ ?~i~~r::L.iP~,.~~ .??:!ole-gie~~ It ~nou", n,;atr31t-S9.~decat sa menpri1fpe~.intr~permarieh~ ilUZie.:~.:~ "'.~"'::":.":~'
. .'. ; " concepjiadespre.1llir. ca gratit: ~. trafiSfgnna .aceastainvatafur8. Urtr~ -~. Separarea pe care 0 fae protestantii. intre mdreptare ~i sfinjire este, . 1
~ Chiar daca ..,..1;...,+>....... A ..-J; .........1 ie.rtBrii mn!:lf;;.r
.. .. ,.'_." . . () con<::epp.es.trictJ1JI1..
, . . .di" 1_1;~ " . ....",;.,.c:rh-h
casau ....~w..- ":.. '. _'_;..1: :; ....,.::,....... - " ; " ' . : ....~...~:ea'''''''J~.LL!,lcatij.. .. '... . i:llLI..lJ-ll~:~ momW1.Ll.I,.U
. ,,,.,,

~ or .. ".-,._ .<"
_. ,' :.~,:~::.. ~" . ::." :':~jn~. esre." ol~;excliisW{iliY1ii~::tm.i ;~~::~ ~...asp~g(~v: . .ai 'u1~.. se: .poate deZvoita~~:. ~greSa, prill'~" '~r: .':~
'.: .; .:;.. :'~" ';umal1a;.atuTICi 6rilul' cazut'apare ca..un 'siIiipl,~aUtom~Cii 0 piiitIi Sau ca,'7: ooiiiD.a.mea,iibe,ni a' cellrl indreptat ell hatul,. ~o~i nU'se .poate sepa:$'de> :.'~: ... .
.~, ~:;:c.oJ:mCili.id~.1emn"aa.cuni.i.~:;co~f4,er:?fdin.P.Wicf4e'vt&1erewmtuaf. iliik,eptmi; ~i~aneorgallic1egata ~:~ -intr4qafliBiul buhtilili 'Sfani;:~" ;!::~: .' .:.:
:. . 'ill' piotCstantisin..In acesfcaztim.ane:~e :neirifeieseutti mm i:ibatf.('jicl PfiricipiUlVie1llcetei noi de sfinteme' ~ iubfre, cOnpriuiuLacestei viep, se. '.
!'.

vrednic de mantuire, cmn mai 'poate ji obiect alil~bjrii m.~J.i?J:~.PC!1tnl "'primesc 1t!~ .d4l momentulilldreptarii. De.aceea lnnoirea ~erioara sau '.. ':"':: '''_..
rJ4icarealtii, Duninezeu' sa deR'j;e iriS~TF~UJ.Sfulcel UnUl NascUt. . .'. vi$ cea nl;ma ill Hristos. a credinciosului 1'0ate fi consideratii atat ca.. ' ..
Din pun~ de vedere ortodox, ill indreptare, chiar daca. act,iunea . efect imediat al harului' care indrepteaza, la Botez, cat ~ ca pnta spre . '.
divina. 'precede acp.unea umana) 'Wttli omhl nu ramane pasiv, ei mspun~ . care se tinoo m~ pe calea spre desavarhea morala ~i OOtologica. .. , .
. iand.ra. c.hemar:e.a~dumn~eD.tJnso1it, povaprit ~i Intelegerea indreptarii nmnai ca actextern al'~~,fH:-ilttmfte--~-----:-
ajutat, fudreptarea :llind mel, conmtent, act divih' i act uma:n, adica:' zeit!, cel.indreptat':ramanand de fapt ~ cum era ltiainte; Ii deterri1inii '.
act !,eandric. __ .~__.", _. .__ '. ;.. ___.....'... _ . . . pe protestanji. sa nege dezvol~ ulterioara sail .progres~I.n~it ,In,
..... ::;'Inceea Ce. priv~' aspectUlDegativ';al'1ridn~t~rli;'itirtarea"aca--- 'indreptare .r'VtrtUtea are douB. limite: p~cituI sau infinitul",. dicton'
telor, aceasta nu poate:fi daar 0 acope.r:iresau ignorare~1or; .. ) . . _...........:.... ..:. " .... ' .' - .
.cred protestanp.i, ci 0 sp8lare reaa de ele, 0 desfiinfare efectiva a lor. A ih wncluzie, conCeppa protestanta ~ indrept3re'ca act juridi~:.. . "
considera ca prill indreptare nu sc Fge pacatUl,'-craoar'iscniriiitea2i '., al ~ divi;I:1i (actus forensis) prin care om~~ pacatos filitd i. ",..
acfiunea, lnsearnna 'propriu-m a a.fitma: ~ p~CatuJ. nu poate fj. desfiintat, . p8ciit0s. riimanand este'''8eclarat Ca fiind pus ill. raporturi 'nonnale C'!l .
. " Dumnezeu, datorita nitmai credintei in' Hristos, face sa ,nu se poata
..........
'II
.>

'3

(/
,.
, f
88 . 89

.'''- . .~ege ~otivul pent.ru care o astfel de .in~ mai ~ lllllllitA. . . XI.CON1)I'fIILlt SUBIECTlVE ALE iNDREPTARn: .
'" " .-'.eredin nou".sau I~"; rBmane 'inexplicabilli fiiptul cr:' .. .". '.,' .. CREDINTA~IFAP'fELEBUNE. ....
Dumnezeu, adevmuI ~i dreptatea absoluta, 8r putea s~ se con1l'azicA ~) i , '. '. '.' . . ' : : .' .' " . '. .
. . Sine, meat sA nu vrea sa pna seama de pacatele credhicio~ilor; i:1eclarnd .j . . . 1. fndreptarea sau !!!~ subiect!!.i . ca ~luirC a lui'
.dre.Pti ~i sfin1:i pe ~i care, fnrealitate, misunt drepti, ci plini dep~.: . ~os eel, mviat in noL urm~ de.~ ~'p~~siil in viafa ~
'1.
._
';'~' .
..!
1
. - Bibliografie ."
.
. . .
.. .... _
. nona in Hristos,.. are~ba:za trei fi1cton sall: condlpi:.~o.!}:1l sau condipa
' .ob' \i. reprezentata deJwu1 'dnmnezejCS(H~e QWe nil impart.is~te
.. , , . . , .

. i .1. Metodiu.de Qlimp, De.lpre "bend arbItru, trad. prof COnstaniiri' In f' PIi!! SJintele TBinnt' ~Sffint Biseri~
_au Condifille ~
~ liL . Cormtescu, In colecpa "P~S.B.", cr. 10, 1984~. . .' :'. .. .! ;. S,!lbiectiy:e, reprezqrt.a!e de crediuti si faprele bune.;DacA Harul apartine
. ;~~:. . ...::" - .2. . Sffintul I~an DEIIDas~ Dogmatica,.~~. Fecioru,ecL a II-a,. lUi D~.!.l!\lJ nu .~ ~,:",Wlri-(S.,it. itt mod i:rrsrlnit'..--Am+O!;li .f'o....+...l .. Inu ... ' .
~ -.,. ":" '";'- ,~
'. . ....
';i '. . Buclliqt:i,1993;"-':
.., ..... ,:: .... .
.'. '.i . '~." : ' c '" -~:.~' - -_~ 1 . .sunt
..,.. - . -. 'P' . . . ~ , ~"'it'I_. .,,: Ut>"'0~:f,:~~.".~
doar ale omulw, Cl sunt acte sinerglCe.sauteapdrice intxucat QIllul.

A . , . , A'
., -' .

t~ . . 3. Pr: ~f. .D~ S~oa~ Naturl1. l har mteologza bUantinli, lU' . Ie poate manifesta doar.in col~ cu harul divul. ininfuitor.

1': .' _ .. "."lev,'OrtodoXUi,1974,nr.3, . . ~ .. < .,.; -- ............. ~ '" - - . " ' ' ' - . . . . . . . . . .
.

'i~:' :.: ~., ~~, ': .c= ......... ,4: .)onJ3~~fn teologia
" ,.' .:- .. ,."=,,~ ....... S""1de:m, GreJl~...""
orlQda.wsi.1~.'Prt~', 1956, nr.l;,"-:~, . :~~":: ,:.,:~' .: -. .L. > .. -- "-'
carem4rturlsi'~;;: V i;;;r;;..i;.;.X1i : T\.,.!.:.:'J:~:" " ' : ' a , Credinta ';- ... ; -.... . .:
" .. --". .. .:': ~':;f.:~.:,"~:' .:::.~. ~ .

..c. ;::,' . , . ..~".

2 ".'''.:.' .~::
TIP
.... , . ... ..... ',~~r,::", __ .'9 "...!1d~ ..:.JJ'f~~.(;l:.~JJl11JL.: - . E , ..... . . :. ...i~ "1:'" ... , ";. '--ttl .t ..... ..... ,.' . . ~~1 ....... ----,;; c. .' .' .~:.-:

\: . :..::..~~:..;.;,~if!!!t::;ffinltJ!e,afn.BisenC<J;,: .. .,,'~.;" .'.: :":--::.' > .......', .. < ,,";:,': :--:::-: ~; '. '. .
~ PruD.~UiR.. <;ee..fij~~L~>:t!liQ;~~~F-este~'I.W.,v.utgrcesara.: .... '" .
. . 6. loan leA; Concep/ii. teolo~ce eroniJle asupra raportuiuidintre ~J . pentrU mdreptarea omulw. ~e P!1D. harul dumnezelesC ~1
-~ ...... ,I;j' 1...... t_
.. '::;'~~"';''''~W'(~Z(~.J.JJ.~, VlL
ur....odo "11'160 m~'4. :..... _~::...:, .
Xla":, ....,. ..-.. ..:"""_.,,,,,: . Dl'
. . . :-:.'~UQ!!~om .. .. ulUl~-"&",,!,'~~
.. .,..,;t.....,,;;~. "'7bri;):";:~to... ~i 1 t . ;.1'~ .';.. . --;::
quwvwWW."mamuIrorreveB_:Uc:.. . .
:~~':'.;'~,:..' . . . . . .' ~.' "'.~i ~~.' _='~'."''':'!'
T'.. O.. .. ,'0 '_;'l ~l_
". ', ~-._ .. .'": :w._~'''''''-~ :-. '. . ~ f~- '-~ :.~ '.~ ~~!X:~'.:'-- .. _
' ....... -. - '_.-.r . . . . . . __ ~~_.~.,.~.. '.*:-..:..-.::~

,. '~F._ ...;:. '.::.;;' _._",'. '_" __.:. ,:....:. ,.. , . -.-' ;' _, .. ~.-~sus.Urlstos~la:hlJ.U'ea cll~noMffi1.ffiri~rd~Persoana~l~
.. '::_.':""
',: "':: .'.' . . ..... ~: ': '.. ~ ...... ,-.. ~.~; -:.?~,I@i~to~..a~w.Hrist~~t!~~~~~~~:,,,:' _:
( :=.:., .,' '. ..i .. :' ...;'\ .:., ..:'~.. . '.. ::.r.:; ..." ;. , . '~>: -~~:e~.dii!~~~I~ .~br,itA 'd~:~"" ~cea.:.noua-m: ,.,.: .. .',
; I
.'.' ... . ' . '. ;
~s in 'lumea suprafireasc8 a
bl m Btilplor ~i realitaplor dumnezmeti ' .
.. .. -- ... ~ --~ .. " ........ ~ _. . ".. '~~.descoperite..noua de.J.isus l:IrlBto~~S':B1ntu1:Apostol Pa:vchi.firma; ~ i'P-riri" '.
cteillnta avem incredi$rea eelornldajduite... " (EYrei 11 ~ 1). .' . " .- ....
, Necesitatea credintei in prpces~ mantuirii pemonale este' mdi~~
In mod cIar de Mantuitorul: "G~t~~y? .c.rede ~~. se ,ya bot~ 'se va
...........-'-..- 1 .~ce1-renu.va crede se va osandi" (Marcu16, 16). Ea: este' ..
" confinna1ii~;i de.. Stantul Apostol Pavel astfel: "FE. credin@ eSte cy ,..
.,'
'i:":l. ' .. ,
.:;~

.f'

-..,--_.- --.
.. -.' .... "'-_"'~"'~J'f"_'''-''-~~,!._' .....~ !:. .
;
n~.a=::=~:f(l~:vreili,0.
Erbl., ., . .." ..,.~
'-'.' . . . ..........
RilStps, ca Fili lui pnmnezciJ,

er! '.

nOl .~- "';."~ este,' deci, 0 .

!.! A' -,

. ati1udine, lID. act spirj.tual complet , C3!! implica aliprre.a intregR-003'stre

i ." ,:.;'
d! :-
~ sau iubirei. fota1a :futi .rePreZin1R
~ ~aliiiiiiiilC~;;:m'iilui D~~ Doua
paitea
Ea din

}I
'f,r
"if.'
-'-'-:..----, ~
~i '.
'1"
90 91
~.''..: ..
:1.

fi, J . ~ . . ' I.

'l'ri!! ~tl San i,care se.~.ln.noi prlnascultareaLui: 'redirita .:~~ . vedere credi$ in;. iIelesuldeplin, iar S:fiintu1 ~cob ia ~dint8- m' ;.'.,
\i~ ..'
... ~
este dinauzire iar anzirea. ~ qaWntuI lui.Hristos" (Romani- 10, 17). Y intclesul ob~ de adeziune teoretida, pur .intelectuaHi. AWndu-se fn . :
rp :
!'.'
. Prin "creamPllu~ ptinjUhire" (Galdteni.5,-6), ne deScbidei.n . vedere acest fnjeles res1rJ;1s ~i'Ob~uit'al nopunii (}e~ ca simpIa .
I, con.tin.uu chemarii lQi Durnnereu ~ hamlui Siu'i conlUcr8m. cu El ' J'. adeziune teoreti~ spunem ca oplul se indre,PteazB. ~i se'in3ntuie1:e prin
l'pentru m8ntuirea i des~ noastra in Hristos. Aceasta. este' . ., credinj8 $i fapte bune. .' ~ ... " '. ..
;.; credinta 1? injelesu1 cuprirmlto:, dep~.m angaj~ ~i a1i~ire.a lntregii . ~ . ' ~ Din~~~ere teologic, cmdip~ ~e~el~e ca' ~ : $i
l; noastre ffinte lao Persoana, cuv8ntul ~ lucrarea lUl fuus Hr.istos; care se '1' contttn.!!: ba este 0 lucr:an;leandrica' san SIDe.rgtdi, de aliprre ..
:; . manifestiprinfaptedeiubirei~fatideHristosi:futadesemeni.. :: .~apa, ~ ~i opera de m8ntuire a lUi Iisus~s ~i CIe
). . ~~~ afinna'l~~oara dintrecredin~i. " ~.~cIe~irea.t~~$~~El;r.ai@fuiIDi~J~~
} .faptele bUile, ~faetori ai m~ddiiima ~~iviata v~cA . .' re,pre#nti'tot ceea.re a dCscoperit Mantuitorul Hristos.i!.trimsmjs prin .
~ . 'drept UIlIlari ale ~ (I loan ~, 10; Romani 5,2) sau ale iubiJjj (I'~ Spnpi- ~li ~iserica ~ ~jt ttLsmoaClele' 'ecumenice ~iprin
t,,,,
,....
"'., lfXm ?, 14;."4;:7~iJ6) sauale:p8ziriiponulcilor. divine ;(IJqal'! 3, 2~-24) ~;.
.. ..;1 d' t .. ,.
~:ntPl"'" rt b 2 24l,\ ~~ ~"
~~:privilId:;icono!Yi~.-m8ntiiirii i:Jndurim~ ~oastre inHristos .~_~ ..
:-,.1;..;X'ht.;,l~ ..... " . ,
B':~;'x ....... .. . ,~......"

~.' ': '.... ' saUru.e ere tn;~l ;nIa.l::'""OF\.laCQ" .,'.~:/'7~C1~.~ yte,..se,a.ra@m... '< ,.Jl~~a~.~ '.Q~'~" -.~. _ . . ~".. .-::
",'0 .... "

":." . .... '::':'


('r'o ..,. 26)" . .' . . . . . . . . .... S.c:... :n rustin'
~.-':.' ......'. "c,
' - : - 0 ,. laptelaco 2, L~l .......: . '..~._:, ... ;::"._ ~.:-:",:"c;.;~~ ...'~:.:~":<'.' t . ~"'- w '
'~i~-- flllptrartrrt:i'1'8S~'
'w w To, .... L'l:::~'",
.... ' . ' -. . .
g, UUCl sa separe,mtre cred!npUliB-..:: . .:::~~' ..

- .. .,.

~ '. . . Not,iunea credfu.tei p~ :fi mteleasli i intr-un sens tnai l:n@b ca . ~. auzitfMi credin1a din vedere: "Alta ~ credinta cea de ob~ea drej:>tcre
", r,": . .._. . J1rimire.,!1ri~jDtel~ :.siwpla.~rece,~ ~~ div.in.fiira iubire,...J: ' .dinci<?~n~;:,adicii-.do~l~~dtepte:despre. Ptnim;et.eu ~C~espre' ~e'".. '.'

........'.'~,-..' ... -.dOOi:fiiriiM-QC!!Mn.entu1 integral aL . e'A.a~.. . . .:fir "I,,:Sale


....... ""~~., . .~l, . _.'::--.. ~~scut; -:~ ~~!." . , ... ;~ .. ~" :. '.' . ,P.tecUm "e
fnt. 1;"1oile serlSt.~.. 'cu-hanilluiDui:i:m.ez
. ...,ell, apmrule-" " 't : +:-. C"

.. _.
'. :.:.:. caldt:iril' serttimentu1ui ~i hotan1rea vointe.i,~:fiirii: diSpozipa infema care ; -::"' stan~~~i :sobomiceasca 'BiSerica ~i alta LiB avederii; adica a cun.Qfinte~' :.'.:.'
.,,::' , ':-, .. :~~e.:deHristof) ~i.dincateizvorasc}nm~d ~~:nwte1e 9~~~ef ~'_'Care:,n:u~elri:tpo1riv~e'Gi::lerce'bnat~ ~:~r9iro:faCe;~i'inal.slgtil'i-. :'~. :.:.-"
.. .'.!t credinta nu' mantui~; .desigur, ~ eaeste credinta: mQsYiii' (Jacob Cea dintai am lnvajat-o din auz, mo~et:iind-Q. de ill Parinjii bineqe':"
'. ....... ,: ~,.:~ .. ~~~de~~diavOl~o:CJi;~,.~.~dU-_ .:~ .dTci9~. ~i. d~la.~yata~rii credin~ei drep1Inarooare iru;'cea de-a doua' ~~. _.
'; ,se GOlde 'Jlil~cob,.19)~E.~P.Qtm~~i .vme prm aceea ca credem ~t l netemem de'Domnwin Care am.... .
cr
. nn pot iubi pe Th!llDezeu ~ lucr!!rile gu D.S., vol. 2, p: 710). . 1 . crezut" (S~tul Isaac Sirul, C;uvOJ:iuI 19, p. 65, cit 1a Sf3D.tul P~tru .:
Atunci cfuld StantuJ. Apostol- Pavel vorb~ de credinta care Damascbin,InwifdtW'a, duhovnii;e~cii, 2, "Filoca1i(i", vol. 5, p. 194). : '.
Ind~ amllLYe.derecredil;lta . ini$lesuI deplin, .nedesp8J1ija de . Qr.edDlta.din.ved~ este roai 'sigyim decAtrea din.Jilte, . :
'. iubire ~i :nanifestata in :fapte' dedaruire,.ca de exemplu ~!a lui ..., ~ ~o~ de.fapt, a realita.p1~r ~~n~ie@V'rn: lucrarea . '
Awaam, 1at faptele pe.care elle exclude.nu StDlt faptele bune,.ci faptele 'RODlDCtlOr ~ a vu1:uplor;. acest fe1 de crec:tintR nnplica. 9Di.QlogI~ ~ptele. ' ..

Legii'vecbi (Rorluini -3;28; Galateni2, 16) , care nu ne pot fudrepta. se


bune, in care a~ credinta: .

Q:edinjR simpla, tcioretim 'cbiar de.armuta: ~ murii,..;tJragosten --- '":" .-~-!". -.--..~ '.' " .

. ' nimic (I COrintenil3, 2).


~
.'. . . ,.,b. Faptele bune
.
. -., ---. ... ' . - ~.
. , ..'
::. . _ '.

,.,

. liAndJ.utos arata:1n D6gmatiea sa'(IC262~263)'ca nu eXista'() <l .~truc8t. credinta iill?ire, ea este umiata,
este nedespaqim de . , ' r. ..

contradlcjie 1ntre. S:ffintul Apqstol ~avel i(Romani I, 17) i SfiinttU' .. concretizatli ~i iriipliniti in fuptele bune, pe eire cfedUiciosul Ie .. '; ": '.:
. . .(\.postol Iacob (Iacob 2, 21); deoarece Sfilntul Apostol Pavel are In '1 sayfu9~ en p~ harului divin, sa.lalUit In e~ 1a Botez.
".-.
. ~.:;:'."':'~J . ~,.~t"';'~

" . '-;.: ;:::~.,~~~'.': .


~~... ~-.~..... ;':-:::.:- '.

92 93
. I.

., ~ ~ 'li$ tea, nouilin Hristo~, ~ .hnpre1~-lu~ ,,~.?12~.~ de ~ ~ .~pa asupra .ineficac~~pi


"

(smergIa) ~ bmuI dtin:ttlezeJ.esc, PQate avea locA>ar j)rii1Jmptin:iiea . :;,; "credinfei ~ l8pte bune: 'Credinratata ~ este. nmnru 0 .
~~or ~ a~or,. ~ faptele_ bwle, lnjelese caiii8Oifes.. '. If'otml fitiputere. gtedinta ~tli ~ fapte este ca un ~ ~os ~i .
~ Ball inaterializar.i al~ c.redini in HristoS:jf~le bune..Lmt-accle ~orltor, ~ n-are PU~ C1 este' asemenea trupuril()r .mctate""
> )

~ ale omului, izvorite din ci'ediiifa i dragoBtea ~ de Dmnnezeu ~ :- (Ibidem"loc. CIt). ' . .... .
.de sem~ 7s~ ~ voia lui Dumnezeu ~i fll.go~QIlliecu iiiiUl ."- '. '. "~ .~l~ b~e ~e ~d.:mPwa, 8Sdar,.' ~ucrnrea ~tre
~~!1em1~" .. e.garaJJa sau opozit:ia in1re gedinti;3Lfapte are caerect, ...
~e ~vme ~~ l. ~e llmane ~ :.seJID.pl~l'ntr-o .
gobrea lor de seIlS l de eficacitate. Doar impreUl1i1. aunt aie Ii marturii
swgnta .actiLU1~ teandrtcs, smmgetiCA. Door ass' Be poate manifesta in .',. .
~:t~ce. ~reficiente B.harufui In.peL'SOana.~cio~~.a~.. mod~egral.~.~iybirea~ ~e~ezeu~~.cea~desem~~ .
. .' .... .~~.. ~~PF ~ BBCeIldentaJ indunme:lew ~. . ., ...d~ l1?-ooelul pc care Dumnezeu inSl~l1-a ~pent ~-lDtfUparea ~l'

.fIri.$~_f!Y~ ~~C$i . gedintei fqrm~iste!peurmate-.. jeiifa ~ ~ pentru noi. . ..'." . : . '.' .

de ~le Jubl1'l1 Cl'etine: ,''fu tot eel ce-mi zice: '1loamne, Doainne"" -'-" A" ~It:rt~~ Fe
anteri~~. putem ~a cA mdrePtarea s~

:.~~, " .' va m1l'a .iri'~.c.eturilor, ci. eel ce fuce-:voia T.ataluj . Meu, care.este. -.;.,,:~ sublectiVa.".oo. reJ7f"f!zapIin. hIDUL..di~.;1:m'p~it', de. ... "
, '. :.. :. .:..: incer'~lUatena).'
...---- ~ , . ...,,.':.
. .. . ' ." .. :',r.:.,...
._ ..- .:,.
.v.tI_. ','"
.-; . :. Mantuitorul
"" I:ims1friSfos;
. ", nM-o:::DUhul Soot
,~ " Care,. c~~;"'C1'osul'"''
Cit" l;)ta..uII
.'
.
.' >:'5 .~~~-~~ .. , 1~:!June;.care. 8ctualizeaza''c~'~edifiYt, s~-- .:..:... c,onlucreaza 'iii'. mod" libei:~,~}i-:~'fiWte-:biIDe;~:-,MBntuHea'c ... > ....
~.':"' ...... co~:mli~r . '. ,o~Iai.~1U1i~n~~!n. ~u. ~ape!~, ci_ .~~:s:m~~~aca.~ ~~~~J~~QI1~la.. ~operei. ~cump~~. ,
. ~,~~ ':~ ,c~ l?~~~:i~us.:~s:,~ tru~ 'au Jkut..unwa ~ntt~. a~.@~d ~'.~ ~v~)~de~F~~ 1m IJ~~ este,.~~~~~,~aI,.l~. "'c:.r. -:::~:
r. . .l~~t" (Matez 25~4Q).- ... ,'. ~.~. ,',," ~",. ":~ ".~.-.' c"';', ~"~:'~crm:nentaIa i-morala "aJU1;,~oS"1n..nolt -q~~' n~cetata a", ..' ~

"'<:~ :""~!.~ actul :CJ'~p::i, harul primit'ls' Botez:,":e:.e.tItruclnilmai


, J.!Ilplinim gectiy pomnci1e, pen1ru care am priJnit.puterea. ''Din"'8CCit'
...'d "..'
:~._,:: ,.~; .:': .'".,. in 1'.I!9r.n~~ a,.irli fupteJor. hIme puneIifin,. hfcrare, mai muit-.> "n!lBl3u1\m ~Q~.prjn putereaJ)uijului ~:tarit-:':'~~.:~: ~.~~'''.'. '.. '. : .. ' . :
;::/"~:;;-;::.,, =.:::-- ::.- ~': .. .:.,.-:~-:::-~,:....~;:-.>:~ . ~".
2. Diferente.confesionale..
':';\:.:;':'; ,~ ..;": :;.. :.. :~:."'"

,...',. . .

- ...m~~t, s~eJ.'gia ~ posi~il!,~ credinta se tranSform.i .i ~erleriia . - . " a. ,..~~~ .FOlWlli~tolic.A.-despre condipile -.-subjective" :'ale '

~enta, ill pI3Cticarea. vi:rtU:j:ilor,


a mptelor bime. RoaddIe harului se ; md.reptarn l11 cntica ortodoxa. .

. I m.~. i'n.~ in,care ~?sul' seangajeaza Iiber in impliillrea' , . ~pecifi~uI. acestei doc1:ri:Qe ~nstli' ~ t~ria meritel~r, meriteJor'

._ . poruncllor diVlIl~: De ~_2~~~1rea, punerea in pfa:ctica: a ~inle~ '. _ ~~o~ ~ a. m~ulg~telor. de~"la~Co~~~ul de 1a Tndent: (~4$~ .

nu este ceva accJ.dental saumdi:fei'ent.n(Pr~]jt6f~I6an:Btia;1}a1anJe- .-1562), m VlgOBre, .en nnel modifican, pana.astazi.-,::'k
...<-'-::-~.=.~-_--',,--'.-.-.-:',...... -,- "
teologie dogmaticii i ecumenica,' p. 155). . . . . , . . . . . . , _', In ceea ~ p~.pri:IruI conditie,. credinta, se fuce distincpe mt.re ..'
.S:mn:a ~Tra~e:~ ~erdependenta "din1!e~li1'apte~. ~~ inf?nnati; credinta ned~~ ~ simpIa adeZi.une la adev~e ........-:-:-;,..
bune, relapa mteno~ care Ie Ull.e1:e ~ care rezida m$.' " din1re." revelate ~ "fides fonnata", credinja Justificatoare, s1rrtbatutii cle iubire ~i
hartI! ~ ,i vo~ libera.~ omului~OO aI~u1un '. ..~. ,~-:---"-~ ...,.,~.... " ... . "
\ .p!'eCIzcazii; 'ev~ constli ibn <lm,Ja lllf7llri" din dDgltlft~ it dlii j" ,.,A_ ?oua co~d4i:e suhlecti~a, repr~ de faptele bUlle; . ~~e
~ bmre, NiCl dogmele tma.fapte b~e, nici faptele impliEite :tara. .Inteleasa ill mod difent de teol~gm ortoqQXa, deo~ est~ caracteri.zat3.
40gme pioase nu ~t bine primite 4e DumneZeu" (Cf T.D.S., vol.. 2, p. . : de acee~i concepp.e jm:id,ica ~i exterioJi.s!:a, intaInita in. mantuirea.obiec- .
,.. ''''
e
,~.
"',.~d
'7.~ ~

l'
(' 94 95'~'
I' "
I~' I,
"i', , , ' , " " , "
~ !" 'tiva. Mai intai, fuptele bune sum coDsiderat:e fapte meritoriL intruc4tpe -: , ' mod total diferit fafR' de aceaSta ~ceplie catolidi 'eronata I
.ro
ri .,"~.' -' ,baza lor seobpne de .1&',D l1mnezeu un dreptla,~:ceea c;e'il t despre merite ~isuptBI:Qerite, teologlao.rtodoxa se ~in terrill:iJi de '
~ ~" " , , obli~ pe Dumnezeu sa n msp~ :pc: am. M~ este, rezuJ.taiul, "vrednicie",~ '~" in privinfa reIapei persoi:uue, en Dunmezeu.
1i : eforturilor omulUi in ,stare de gt:afie, care de dreptulla recotnpensi din' ~ , Vrednicia nIl este un merit, ci'o stare adecvati de cid~e a su:flefuJ,ui ~i a
::l partea lui Dumnezeu sau 1& ecbivalmtUI faptei sale. ", ' " '. trupului, en ceca. ce primim 'de ~ DumilC'l.eu; haniIi dan.i:rite Sale. Ea
i~ , ,," In a1 doilea rand, doctrina catolica despre merite a condus la tearia . ~ se exprl:rnA ~omic; credinciosul :estevrednic~ ~ci1t s-a curatit.' s-a
~ . meritelor prisositoare ale s:.fin!:ilor. Aceasta teorie este fundam~tat.a pe pregat:it, a :tacut poc8.inja, dar totui nu e vn.dnic ~ primeasca trupuI .~i
;~ 'separapa pe cm-e 0 fac romano-catolicii fn1re ponmcile lui DumneZeu ~i ' ,smgele .~torului, deoarece cur!f:ia lui nu ~,pe mlsura sfinteniei
'~; sfaturile evanghelice. Prin lmp1:in:i:re2. sfaturilor evanghelice, credincio- ,a ceca ce pr1mete. Prin urmaI'e, vredcia nu este:merit, ci 0 dispozipe, '
~ ,do~ un :n erit P~sitor; adica' un ~us, 'carf:'~ ,I I~,~citate, 0 des~d~ a ,~cio~~~.D$uncz:u ,~i cit ~ rciili
,tiebirlnfa lui de fericrre v~cl In acest. caz, 'smplusui careeste definit:, z.eaza pnn conIucrarea noastta en hinul. In',mod, negativ) ,~cia se
"fapte suprameritorii" (erga ~ererogatorfu in limba la:t:ina) s~ a~ 'j ara:ta prin sm~e ~.lipsa de p~,iar inmOdpOzitiV prin,iubire, ~i ,
,in .'j~ur:ul' mmtelor prisositoare", administrat de, Biserica, inc1usiv " ,~de vitt!ip.. Astfelim.:timp re COIICCWa: catOllca,despre m!:Xit':este" ' .
_-: ~mp@cti~ Jndulgen}elor. ,Prill aceasta practic;~Biseri~-~ J]~ i _.' ,. ,concep~ fu ~irit jtJrii:f,:.. fundanie.ntanthF.:s~ pe nopune2: ~e dreptate]i i . "
;,:' ~--:,~4iruili" :trece meritele prisositoare alt.0~ cr~E~~4 :cu1l!~te 'maC' .~~'!3Po~jurirliee~h~xterroriste-_~Utti'~i .DuDmeze~ mvaWura ,
' " p"liiliteasi~du-Ie
, , z:::"
mantuirea De aici i conc1uzia pOtrivit 'careia ill"~:
, ,
,'()rtoooxa dtispre vl'ednide p8streaza '0' 'dimensilDle ' dUhovnice3s r !:i
, " " " "
'., ,~cesul mfu;ltuirii subiective, la faptele bune personale ale cre.dincio~-, ," ,,'i':nQ:p~ _~e..futeIneiazli.'Pe i!lbite~.raportuts,ap. relatia: eJj'Dumneieu fUnd" .
-",l~{:se ada~g3,prin'interrnediUl.Bisencii,suiplusulmPtelOr~Wte's~Yar~ :':de:patutfII?~:sp~ii~'" :'..: ::''-'':;:~:'::'~:.:'" :," :"":",,
~ite de c~i sfiriP.. . . ' . .'. , - ' . ,'. TeQl1,a catolicaa'iIaJu;ionnat cu torutrela1ia de iubrre a': omqJuicu" - " ",'.
,:' . ,In al treilea rand, 'pm indu1genta se intelege:favoarea pe Care 0' " , Dtpm~etl mtr-iJiJ. taport 'conqactua1. Totceea:Ce faCe cofi:lu('nlfillaj [ace" ",:';'" .~
acorda Biseri~ iertandtotal sauparpaI' pedeapsapacarelor.. Doctrina din iubire, 'din n,evoia de cOmuniune, cidin dorinta de:a obpne raSplat~" "....
eatolicamce 0 separape ln1:re pa~le gre!e ~,~e_~o,are,prectnn ~i .;, c~~, revine automat ~ unna fuptelor-btine sav~te doar ,pe temciul
intIe viDa 'l'~caie1oi' ~i pedeapsa lor. P~le grele atragdup~ ele mat dreptApi. . ' "'. ', :' , " :
. vina cat ~i pedepse v~ce i 1:en;lporale; cele ~oare atrag doar pedepse " Referitor Is cagarea ~ciei de ca1re credinci0s, trebuie pre- ",' .
temponlIe. Prin Taina Pocaffitei: Be iarta v.i:na pacarelor grele iii' a celor cizat ca nevoinfa, efortul vomtei nIl ',este lID efect, ~i numai '0 prega.fire, .
-,-'-, --_. ~are,,:Precum ~i pedepselc veIlire ale pacatelor. Pentru,cele...temp - . . fiint-Uneori ~ioSu! este '~f"de 1Jar;-.'-''
rale ale ambe10r categOrll de p8cate, penitentul trebuie'sa dea satisfacjie ,'. tocrnai ca sa-~recunoasca,limite~e acestui efort (cf. Pr. prof Ion Bria, t"'''-, '

lui Dumn~ prin anumite fapte; in cazcontrar, el va merge mpurga-' Credtnfap,e car.e 0 mlirtztri:sim, p.J16)." ,- .-... <. "" '. "I \.-'
toriu. Exista insa, posibilitatea de a scapa de satisfaqia cuveniti pe Mentulanu1~ In om smerenia jar In smerenie riu'pretfuzi nimic '. " .
pamant sau de pedeapsa din puigatoriu prin cumparare3:'de-indulgere. a-Buamezeu,-ei:t~ 'coosiderl eel mai nevnidnic. "Dumn~eu eel:tara: ' '. :'"
Cu, alte cuv.inte, ceea ce nu poate obfine peniten:tul prin poca.infa,poate lipsmi i preaplin, nu a;re nevoie de bunataple omului,' ci EI dfu:ui~e.'. '.. "~",'~
, 'obpnede la papapnn indu1gente. (T.D.S., vol. 2, p. 730-734). ' din be~ m~pen1rutoti Cei care voiesc aceasta qu mUlpnnire...:Deci i , ''':,
",' . ' ',-, ,daca te osten~ ca lID fudatora~' ca' un dat'?lJlic ~tiu toate, him:: fad, :.' ' '
....... ,.. ",,~,.l": .:.~ ,- -,.-.-:

.. :..'t~'~~*"i"-

~
I,
~I
I
":.
96 '; 97 .,
,;
!~

~
' . daci soco~ c!L :fBci. pe Dumnezeu ~.~ btm~Ajile _, toate dreptiple,sa nu se bizuie pe aceasta, nici sa se increada, .,~
~
c8re ciezi .ooJe .siv~~. ai nit8cit de la ca1ea cea~ta." (Sfantt sa-~ inchipmecii a &utceva nUire. Chiar daci s~a .1Btut~ de 4
loan c&rpatiul, Cuvtint ascetic, ''Filoca1ia'', N, p: 160).' .' ,sa Dll'ii incJ;lipuie"caa ajUns ]a ~ nici sa se s~ieasGii:~. ci . ~
j
.spre deose~ de merit, smtre:ri~ COD$idera ca im a fScut ;tlimnZeasc! i sa inseteze i mai muJ:t; sa p~ ~i sa' aiba inima '.
"
:I
<1t

data destul ca sa mente tisplaia: ''CBnd vep fuce toate cele TllYf"rTn".~:o . ell totul." (Parafam la Macarie i''Fi19caJia'', vol Egq,reanui,
voIlA, sa ziceP= SIugi netrebnice suntem,' c8ci am facut ceea ce 362). . " . ' ... , .'",~., .
datori sa faceDl". 'CLUea 17, lO).1n timp ce smerenia socotete in teoria meritelor prisositoate avem, prin,1.l1l$re, Q' exagerata @

'. ,sa~ri1ai miei, mentcle Ie socotesc mai marl ~ prin dmul .aeesta
a omului (maximalisn] antropologic) ~ 0' rdiare' a iubirii 'i !
pietdut -totul;':tiindCa faptele bune tara smerenie nu !lU valoare:
" fapte.b~ p.o( ne ,~_~~ ~'tP,atmu,lt 4rlJ)t~n,~ .~ipu. ~
r.:~eremei, .de care creQinCiosul trebuie. sa dea dovada
jU,i.DiImn~, i, in.acelai limp,. O.necW;l~~~~citiiP.i.-~tea~., :::~.
111'futa . _anent'
~

~
,. " 'dob!hdim idtCeVi 0CcAt pe E'riStos ins~. prln simprea prt:z.eDtei Sale iJlatW,ii umane de progres duhovirlcesc. Referindu~se.la urcl$ll duhov-: "
harice..
:Fiinta tuiuror Virtuplor este .~i Hristos".-(Sfantul Maxim ,tllcesp, neincetat spre ~, ce ~ In fiIta cIecliUdo~9r;Sfijntul
Marturisitorul, ,Ainbigup, yrr,.'p'.
,~.~. ' r;.
";'
185).
_'.
_.' .' .
'. , I
_, ' . '
..7~"'"~, ~110
. A~stol Pa~~
'.; ~ . " , ... "frajilor,. e~~--nia .sq9<?~(~J;!"1\iuns$"ciz~:. ._:,~!:::, ..:.
,..-~ .... _ ~ . . . . . . ;- . !lfinDl"
~ :':::Dif~ta'~eseiiH~I;f'll1tre . t1acat6liti :: i~.~()ftoo(i" .... ).. ',lerI.j~"""""i.,.,.jHlhdu':le .w; .. re-Cewdinrunte-iritinYliIiuu"::- '" -la' ~ta.. ,.:........
! , "'" ,;,'.' "~~~',':~~ :-:~ . ,. ,'.'. concept' . ~ .. _ ..... ,xa. . ~ tm
T. - . . " -.,:_

~.eLceJ.l .~.~ -,,".. ~,SP . '-


,~ . ; ..~ -~~:~:J)iivrre'la meri~.i ~tfLb~e provine dinacee~n~a;1nJ4rip'~-'fumaIlt} '81~ la cununa ~e~tiL~~.a~,i.:~~stoS" :lisUs;\"~~-:- .
. ::' '':''~~:'cirtO'iitri'cORldirl'-ea::omU1m''Vfuta~Viitoare de la~ d (FilJPeni 3~-13-14). va'obtme .
. ,'" -' .seama de bunuri ~e dar.~.e, inYRj:8tura-ortddoxa.-'a:tirma-ca" ~. ,-;:-:::_:.:.7::~ .. : '-7::;~t:,_:--:;:;:;::~~. -.~.r , . . . . . . ,~;._:~... :_~ .
~"".::l~~~_opl~L~; ,6brtne~,~,w:~riUinnezeu~1:~:\1ajij_ .YiitOare-~+viata, -uf. .:- ~~~~;b.Doctrina ""protestanta. --dapre -"~olldifiP-e :'subitiv,t: "al~ ....c-.,
. ~-: :'"'' c6nJ.imiune"cu''DirillheZeu. Daca
pop obPne deJircineva ariumitebunl,lrl ::~.P~.t!~~.~~~oxA .. >,;: ".~: ... ~~ .. '~7~"":~:~"-~:':";:":' .. '. -' ..... - ..~:.

"., --.. . ...; ..; ~~jJrinr~~di~jtPiCe" pe .el fnsui, ca perSO~.)ib~.\jlpo~.6bPne.: '. :::RefoimatOrii au 'tesplns "exageradl()cat6liCe~~cti'pn:vite'la"faptele: : . :.,

';:"do~"'piIDiubtre'''(cf.'Pr. prof. Dumitru popesCu, Curs de Teologie' bune, la merne


prlSosiioare i la' indnlgente, 1reclirid in exriema opusA i , . , , . .

Dt:~f~ ~ ~~(}~ici(vol. 2, p. (5).. '. 7:~::_ .. _ . ....~_ maxnnaHzlind mlul.._ ' a1 ~Credinteiin pieeestil" justi,ficAr,iL-Pe linia' , ..;' .

~.... -~ prlViiIja mer.itelor j:uisositoare, teologia ortodoxa respinge ina.ugUtata' de refonnatori, protCstanpi de to'ate nuantele' considera .pana ...

i . aCeasta tearie, mtrucat ea 'denatureaza ins~i :SCOPu1 viefii cre$iDe, care astazi ci faptele mmc;ma indreptirii prin credintA ~i de aceea nu detin 0 ..

. este acelai pentrU top.: lllfu:ituirea. ptin bar. ~i ~anarea eu Duinne2eu, valoare soteriologica in sine i nu contribuie cu nimic la mantuire,. ele '1

.. ~rP l"an1'l+ -Fii.... ,t n. ~- ~... n<>+n+X" Hristo .", - 1 .


! .
- ....;-I."carenu~~,,~"",-:~;:D~.m.
.
S P3Jla a ~a ~entand doar 0 C9nfi.nnm~i .. , . c~~,,~_.~~.,.- - -.. ~: ..... :::;~: ,~ .."t
, . i desa~irea LUi; noi trebuie sa cre.,tem de la starea de prut"eie
.~~dlihoVhlceaSca,-pam -la-:inaBUia'v8rSterf!c;pHn~i lUi
~~~.Qo~~~ ~_~~'p~ ~~lo~_pr:o~l~ ad~ !?-.,
''Inima= __sprijinul HDBtos: .!
conceppeidespre "sola fide" (mAnillireallllIIiai prin credinj:a): . ..' ,.. : i
':-- ,,' . ..... ,,- omehe8sc.a '$ 'at~ZiditA: mare
i f 13ii('pailiU';'.CUPrlll& .. "" 1:. Omul clizut in pb.t nu mai pOafe taCe ninrlc -buD, iar m8ntuirea .. ' . '.1
1'nsui Duinnezeu. Nimic nu ne poate s!tum ~"piirie C'apY'aoifufcl'Or o poate obpne doar prin CiCdiilfA,'.-c8iC "eSte 'daruitl\~ de Dumnezeu ~ :. i
no~, civec riimAnem insetap." (Nicolae Cabasila, Despre via;a en a....+,,'h,.;.
ascultarea CUVQLll.UJ.w.; " ".:. . . . ,
JIristos, II, cd 1946, p. 63). in acelai seIlS -se exprlma ~,Sin.!:~n .~. 2. F~le bunC unneaza 1ndrqrt8rii prin ~~~~ credinta, . :J
M~~ "Temelia. CIetinismlllui este 'ca, ~hiar daca ar fi impihrlt . pe ~ 0 priIq~e prin a.s~ ~WUi.1ui Dumnezeu; iI. aduce pe ". '.'1
: . ' .
",,,*1',"'"
;-( .::~

.'
'98 99
I. ... . .

om la cuno~ pBcatului i Ii descbide inima p~ primirea harol ". ,:taptele noastre (prQtestantism) sau Ie ~idcra: ip~ .ele.ca: ~ adaos. til
iertirii delaI>timnczeu.' .'. " : '. ,,' . ,,'C "".' .. - . .; . . :'ri echiva1cotu1jurlditdwbiia{ de HPStos peniro' ~le no8stre (OOtoli
;I .. . .'. Pata de ~ceppa ~lic6; ~ Ii iiIvcrsat~, cism). ~Nici unul, nici 8ItUI nu vede in!otuirea ;qw;a
de Firistos ca bal! .

dfu1re credinti ~nubire: nu iubirea este cea careinsiJflep$ crediDta,'. a .~ei ~ reale a. ~ui m corin:infune CIl;' Dumn~ Numai

q. ~

i
1,
'tocmai ctedinta irisuf1~ iubirCa, Care cste ulterioarA. Dumn~ fapteie ~ din iubire, al carui izvor in nOi est~ i!lhiiea lui Hristos,

. justifica pc om pentru rA acesta uede ~ nu pentru rA iu~~ Credin~ au ~ rost in mmrtuirea noasira". (Pr. prof Dumrtrti'S1:aniloae, T.D.O.,

in conceppa lui Luther Dll este W1 act sinergetic, ci esteexcl~ . vol. 2; p. 369). . . . ' '. , . J- . ", .: " . .

lui ~ care 0 sidC$ in sufletu1 credinci,?sului qdata. cu ascul..,;. . . Conceppa despre harul crest din. teolo~ catolicli are' drept

tarea cuvantuluiSau ~i prin ~ se.prlm~eharu1 iertarii sau gntperli. .:, ;. ~ separapa dintre Cl'CdinIi~i fapte bUIle preciJm ~ 1nt.re ctediricios
J

:.'. ";., . Puterea justificatoare a credinteiDil Consti. iIl'~aceea ca:ea.. !~de~cirededincoIo;PDlwesre~tdeHristos. ' .
'" :.. :. "'manifesta prin iubire,Ci til faptul rA ea ramane la feI'de mare ~. .
.'
lIi opOzipe CJl docttina catolica, protestaIipi. ali lJIlD.8tit sa instituie . '
-_..

crqte prin iubire. (T.D.S., vol. 2, p. 735). .' ,... . . ' . 0 relafie ~ perso~. ~01p. ~J)umn~u prin-~j-a, n~ai: ~
:/ '.:' :;,~. :'.' ". . Din OpOZitie' fata'de .catOlicl, protestantii 1U1 resp~~,,~~, -oric6 . :. ca~au 'o~' .. ~ ~tili~~~~ :~tt''.~: fai*ll:: : ~riepP.a ~. '. .ttedinli' rn .
~~::~.~:;~t~;f. "-:::"wrlosrea- faptelotburiej)entru 1ilntLiire; conSid~lFle'cw. . . ',,' ,: '. ~ ' ... desprein~::"faPtei~~o.~~~t~.decatacela de .f. . a
.~~::~ +-::: ,~:c-,::~~" .Legiivechi;patate ~e ni!l1dlie'i,de egoism; ch4n'. ~~j'1ii' ' ,::c.onmmafudreptareadeI8fumi~cirsau del!obtine 'uri'merit '~i anume:~
".,. . dau omrilili inCrederea cA mantuirea depinde de el. MelaiJ.chton tY~ '.Ui1U1 o.t1tologic; de consolidare,a fiinfei ~e .~i qCU~~~'lD.,~a::,;k_" ' f. -~-
.. Wafinne'
.........s ~
a . ,UOrice. , . daca~~tl1il'li:!tlLpe'
facichiar .rot:; 'nu:-te
1-'--............... ~ . ,Uita:ia;~le:' ...;;,....,...cu:H:rJ.Stos:;..;IM'lr'Hfd...,;~
. .~~ ;:...LII.\." -- ~
..;;.G..'m;~:: ~ :~:~<~."
1i.i\Xl.Vj:.U)I. ' ,
'" ........,
,
':.:-'- ';::': ,_ .
. . , . 1,

.'. :<tale;-cl'.lamgruiuinfa lUi 1)umnemu, cad ai m:ceturinu.onJtJde6atotVl : :'Teoiogia::pr6testitttttOOnsi~ ciediriji\~ca. dar:'~)ui DuIDnezeU,"~:" ., .. ~
; .. un Tata;' cahrla II stai la,inima". Mai tfu7.iu,'eLv~,~~ l11:,'qo7if:~} . ~ i~.ft1E~~e. ,btme 'ca)iCte, a1e:~l1iUiWPrln'ca~i.~~_moth/~,r.a:U.aij4Stiiica .~! :",'
':, " ..Augu8t~na" Fvaco~i~#~ mptele'btitie 'ilecesarecmariti.iif.i.t}jhjd~.~~ : OOva~ de'.1~ 'Dunmeieu;:cfuonv.pentru care)e .re$ping,pUnfuldu.le pe,',: '.. '.. ,
. ' '~" ". ele sesustirie i 'Be' ~ ctedinfa; 'pentru aceasta afirmatie el a fast; ~~i pJan eu .1e ~ veclli.{Ron;ani}, 22 ~i'28; Galateni, 4, 6);: :'
..:.. insa; criticat aSpru de adeptiiJui Luther. ~ '~i-al:lJmpuSconcepj:ia" 'de aceea'inprotestaJ.itisIn filptele bUrienudejlli o'valOafe soferlologIca, . .' . .
lor in "Formula de Concordie" (1580) in ~et:menii unnarori: '~., . fn ~p ce crenisrnul ap~ nri a putut dep~i dUalismul ~tr~ " . :
lnvatam ~i m8.rturisitn ~ faptele bune trepme. sa fie ell totuI resp11lS~ m. credinf! ~ fapte, pentru: Ortodoxie faptele nu SWlt altceva decat ~ja ,
numai .cand e vorba de justificarea. pm cre<Hnta, ci ~i cand e,vorba d:' in actualitate. , .. '' . -;-'
'mantulrea noastra v~ci'~(of' T:D.8.,-val. ,. ~ -'" "'Paptele hune sUrrt intclese In' ~~~. <m9apxa. ca avnd un rdl c;le '. . . '.',
. . .... ,', Conreptia protestantR sustine; Biadar~ ca faptele 'bulle unneazii tn" mOdificare'a firll; efectu1 lor'se futOarce asupr8.firii din carepomesc, p~ '.
......."::-- niodnaturalcredinfa,darttustmtneceaarepenttuJustmcaresau,mantWrei
--""o., ,' ..,. '''''DoCtrfuadcatolica ~rcea'~ QeSPreCitain"'ff'~niiptebune
este ,diferitA defuvat1itura ortodoxi 'm primul nm.d daton:ta wme.r1Sl,
. juridice san legaliste, ce 0. caracterizeaz8, ~ ~Lm_~_.ca ~.
. e@J1 doctrlnei despre rasc~. '~Conceptia ~. despre o~- .
a
dn.
,~Ed.ci.~i 1~.dintreele~credintB, care.iea'reprezinta sen;mul un~i' ' .. :'.{~
~n()i stmi firij.e(~~.~ Ulodificaril fonnei,'.c8re ..... ". '.
"se contiDiiA ~i se prin fupte, i'nari:J.bele fiind pwzent haru1
. Duhului 81ii:rt, ~ lucreaza de IaBotez~:tirli 1Jmane.
Spte deosebire de teologiile ~xe, teologia Oitpdoxa
: --
...::' .. -:.-..'-._..-.
are un .
'Jfurea m.ntuirii.pe seama noastrli intr-un mod juridic face de priso 'concept ~c despre fire, 0 Viziun~'-dina:mica~i duhovniceasca'ln' : ..... '~.,
.. -'.
.'
.: .
t!;'f::i.~Y"" '-' ~-~~; ~~~d~~ i."

!'tiT
',:/4:'1....
~il
'-'100 101
$\-,;.:
ll.; ;
.. '
~~:
. ~,~,~,

, -: ~
tiJnp,'Ea considai natura umana ~ili de ?~~~, ~ 0 . - XII. CINSTlREASJNTILQRtNBiSERIct:..< .... .... :.
Il'C!fi . ml!U'1nnte de' harul divm tn catoliClSIIf ;. .

I
,. . ~"":t... . .' - -' ." . .. .
, .1; eretere pmHlfIJ11.1JW'i:i.omen~ Wir:--- .. , . . ' . . . . .. .. . . .

se admite mai PuPn:~ luau,:.Q~rit8.:~el ~gl?e d~ fire ~ : 1. Siinfenia saliindumneZeirea, implinirea :~erso~lIIiulne

',.,j;.
i!'
'.;
natura, care" e8teconcep~ ca fiind .ngt~ ~il8.. D~ aceea, ill fi:realiza.re a.asem.inlrii CD DUlDDt'ZeIL ;.

',.' 'il
~~
conceptia lor mptele'bune nu ail rostul de a m~ firea,. Cl num8.l ~ '. . ~ ~~~J~pvada a oosibjlitApi ieilizarii mantuirii .ea .
~ . ;r lIDui pret pe$l mntllire, ele r8mBnBnd ~~ O~ulUL Concep~, ~ ~~sau a mdreptm:ii de catre aedincio~ in BjSerica prin Sfintele.
~ ~',
protestanta susPne. ~ fa aceastA ncscl:rimbabilitate a firii~ umane, do.ar ca . Ta:ine..o constituie existenta SfiDjUor i fn prlmul $Jl: a'Maicii Domnu
ea. intclegefiiea rea. cazuti in P~ nu rea creata b~ de ~eza:.~ lui, Niisciitoarea de DUmDezcu ~ Puiurea Fecioara Mi!ria . .'
.~.
-,a::
considern4ca.tapte1enupotm~.~UIll8llilm~ltnnpca :-" ~ .~ ~ care Bisericalicinstete.sunt acet,e.~e.~..,."". =
':;. .". ar fi nedemn .~JJ.~. ~ Ie .~~. pret ~e s~ p~ntI!L: -care prin'bar>~ si fgpte britufaii 1ratlsfollllat ~piltJfli))ufnri~ti-
"Ii: . mf..tUire le-:a negattota! va!oarea pentnl mantuire. . ., " i n asem8nare eu El, punind inceput procesuIUl de indmnneze:JI'e, care . .
r .
..p~ .
teOiogia ~ispllitualitatea
.. . ' " . ~1 " ' . '
ortodoxa, harul, credinta ~ fa~l~.. .incepe aiG~ IJe:-pmnmt $i~se~desav8r$e~fu etemi~ hnpadipei J>n:.4.. _, '.
ul "_..:I~ep"x",;: sattal.:tD.ntu:Jrii . .-,~. ..~. '''''' -. ;'~" A . . " ".-. ........ " . .' '.' ...... ,.... . .... ' . " ':.,' '.'

I' bune stint atatdeuntte~ ~e,.m.proces.I.W,U 'Li:J:l:Ll". _. c_ .;:, ...... ;.SfiriW~fJ..rero:u.-G~ntiTJutul indumnet.em;r sau.a.L.astn:iWJ;1~tii::ru.~--::.;: >

... " " ' r " 'ub' 'ecti-' ''::..jfi~--;omiit'aeiiinejos Ie trruete .~ Uliint ~,-:~'l)~~:. " , -'llJx)nsnfuie Q.LU..L~ ~"'+""'!..llli-Duiniiezeu '''sa)i;''~zfiai~~n~ sfintenia.: . ::.~
'.. ', '"'". S 1:ve, ~ " " ~". > ....... , _., ~"
,w 11__~. - " . , .,~ :~~~~~.

' .. '$'"1 '. \ . ., '. __ n _

. . ::.:.-
., ...._. . -- - a.Jutor..... .'.. ,CQb,tin.uttal"Ju1,Duifrhezeu.
. '.' .' . .in ~~ treaptacu~ . u..:...+ a scam.'I .' Man1:uitoftiluLIiSuS' HristOs-ae-tare~
, . ~e:iDl~ar.t1i"c!;;'.5c
Y'"'" ~
cef'ful:lte tati'" pm
Pt" . " .
':PriIlcare"omul
A

.ltV," , '... VirtUpior, se lIDe$e tot mai adane eu r.ll~LOS,m.;; baruID@uliliSf8nt,.gare~1t!.ViatalOFsfinpmialujHn$.$:~- .....:". '.<:' .
. ::-""-~: . perspeciiva.transfigurarii ~iamd~~. ~~~~;. __~:';::c . ~ ::::~: ~'~:om~punCt devedere-rlQ~;"f ri6puneajle$fuitenie~e_lttilii8fK,' =~'.:-<
.'~... :.:.:~ .. :,.:.c .... :.: "~'."-'-:' :.. .= .......... - . . . . . . . . ~~ __ . ~~~";:~'~'-'::2~ta:binIm~'~riiII:1ristos,i cr@!!f2l~{Dll.hu1 .
. . .- Biblio . Iifie ~: , ..,"" '. " . > .... -. ...... . ....Sf1int..ne..~~~ne.Sfu.iienia'lui~:fI:tiSt;Os~'.~c.retiZata m:',<:
'.. '. .. .:.: '" .,:~ " ........ " S.. ."_:'1' C .. A~til.-.e."''':rii",,,,,;;,-rev "8tudii ' .. ' .::c~~., , - . ' ; . \ " ,.~ ...... , '.' '" ;.' " .....-;-.:.' .. c:'.'. ...... ';,"'''' .,', . . .

;:'.,~,.: ..: ,.,.'. ::.-1~' ~,:pr:;.;PrqfH)Ulnitnl LWllloae, Of/w"l e rrtur,Uu, .. ' ..lU ...,-', .~ ..... .... fndumneze~~1lti:tISfigutarea. TropUlm Sau): '.' "': . ..' . .
'"; ." t.~io~ce."~ 19si,m:34;' . ." .. ,,:',' " . . a. D~re sfinfeniaJui Dmnnezeu s-a 1rn~t k 'doWa' .sfip.tei~
Pm ' 'C'nnf:.e e .1..._-e fn fnvaNlturaortodoxa
'.' Td.~.!I'~.,
: 2. ~~:!'. 7
#1 (Jur.I , . f'..
catobcli, ill rev", - '~remn,
. . Y'.:-- _.. .
T!.,....
ea ~.1m .(7
. na , san fi'tn,.if8.1 '.care,.JJl.m
.,.- a1rilj.-ut" tural:" . ." ad. '-C'

"Ortodoxia" 1954 nr.4' . . . . . . . - . ". ...,.. li . "~x_ iID:perf1 , ;" Th v.;


L.~ ~' ~ .i..._;: A mfintutr.e.~ concluziilece rezulta'. negativ ~eamna psa onl.'4l.~leqlUDl munpezeu, Ia! .m mod.
A

'
3.. Idem, ~nltiftitUra VI'Ouu...w uespre y' . ~ ('I defin D . .. . ,,,,.x"'; ab 1 .
~ ~....V ll_ e@pcumnezeucaptm1ate sau ew,,e~, m
A"

' "Ortod' " 1972, nr 2'. . . .


din ea, TIl rev. om , . , Contrast cunecurapa pacatulUl. i : ' .'
... _.
. . . . '.

---_.....
, .. ...... ~">~-v ......'... ~"', ~.
. .
-,~ ..;".. ,..<..- " ' ..... .., ' ......... ~.-.
Hristos, -care'8ie un dublu aspect:. EI .
b~-Sfiritet:iliiMiti1iiifi5Iiilui
-:"'K<~~'- "'""l""-"~~;-;~-=---'"'-"-.-.- ---.,.-;-=-=_ .. ~ei ca Th.m;uleZeu desAvarit (SfiriJema nru
., .: ....... _c....., ... , ,. ,'~t ':';'f~.".,,\<~ ...... ", ~:I0<..;.,1.....\l.;:'..

SJnnD~ ~ a' JpOstasillui divin) ~ ill ace~ Ump ca Om.(sfinfeJ;iia:' '.,. ' ;;
l~ indmmemita.pin -mDrea. ipostaticaj. De aceea EI este .
~iut intrupat, sfintenia Jui Dumnezeu ln0I1l:~~ ~ care. .'...
~testepe toti~i pe toate (Evrei; 10, 14). . .' .....
. m aceasta 'dubl! CaIitate, de izVot al s.fintenici 'divine i. umane~ ..
'tot:'

I
1!Su$ Hristos, Fiul lui Dumnezeu iOtrupat, are 0 pozitie ~traIa, statm'
m
,.Jr
:!li '
-'.-'-102
,.
103
"

~~l procesul mantWrii 'obiec1ive, cAt: ~ al celei ~ective. Numai m:Uti : T~. sceste atn1mte iji au inceputultn Taina' S:&tului Borez,t
;:)! ", ;.'.. , .. partisme la sfiilteaia~ prinputercaDaliilui SfiDt.; ... '. ,.... .:~ ,... ~neflllbliC8ril'ln HrlStOs ('GQ/Qteni 3, 27)~'m ~'JrlinteDla
,i.; ; .,
1o'~1SC!' d ~ ..1 ' d"
.' ,1ll.l.t-"""'f u-ne .,ru.......~ ~ COIDumtBr, e aceastI sfintenie.
ID . . .~
ifl'~ .' u,1.
L De .aceea III
,..: N
. 0
ul Ff'I
.&.estament ~1i ua.uaC10~U.
_..l!_ .' ...
sunt . .

:~t . s~a lui HriStos este lipsa de .~ pUritatea sao ~ ;~' sfin}i: "Tuturor ce10r ce SUDteJi in R~:...ch~1i sfinti"..
;~,~ . absolut! iar ~~ sfiiijimia l~ l'm.bn1ca1a in' ~(R.omani 1, 7); '~E.Y.mU.ijt!mi.: n. (I Corin~en~~)" ~~tu1 A~s-
". om~easca, care se unp&@ze$ tuturor prm iuQ!re. (Pr. prof. loan l~~'" Pavel ~ acireseam ~ ~or, ~mu~dU~l' .ts!: ,!!itele~~~ mmp,
. op.cit., VO.~,2,P' 103). .. .. . \ ,Jim sfin~ ca dar al 1mJ?!mme?'.Sl, tnsa, m l~a~ tmlp, 11 ~1
. "~enia.~to~ui ~ nn e una ~objnd~ ci ea: ~ ~SiDe Sfiil1i,.lu&ld~caU?~'f~~, ".
~l L!!l, pentru ca E1 este laent.icen sfinteEna.~. EI fnS1)~i este . . D~ punct de yfdere dog:matic,postbllitatea rea.Iizarii sfintenieJ. de

.. , .,-~r.,: ~, ~ }'!in firea di~ ~Jiprin.era nmana Fiullui DuinneZe1i ' ~~ .1~ari.ij 'a fOSt ~.~:m SBDta Tm.cnPe prin cuvin~le.

, ". .,: nu S..a ~ ~ar pm~ a fi ~ a nltn8ne obiectul adori1r.ii noastre, c(, ~ale (@#frut ~ .:reJ.uat de j$#l~ ~perMare;J

ca sa ne sfinfeasci pe pOI. (loan 17, 19).1n Hristos :firea omeneasca s-a. 1'Dumnezeu s.-a1XCirt 'om pen1ru ca .o.mul sA Be md~". Aa- ,
'.. ~'i'ndunnlezeit: total, ~umpland~-se de en:ergme diVine neCreat({(I~ '11". '.d8r;' ~ prim ,a1 ,~: '~~i J~. p~:~ :fr constitiUe' !'. .
';. :~Q):~1l9i trebWe.:s8.
. ~ " .. pmtici-MWI-Ia ~~:""Sr tv- '~iJ "t :1{m-:;.'''': ;:-" .~- J;,,; 'f1'rirtm.-t
,,~.. _~ . ......\:Q.Yr..e 4,~J.,Y.J., ...,..-.. ".
M8n.tlii-wIJ]lui f{rigfO~~leIli1te
...M:i~~~.. _~.~ . " .. ' ._, "",:,
:;~taPe;
"".::.';:.__ .....
jertfa, : ~mvia'eii
., ...._........ '. ".
$F :t:.:....:
.

"-"""""~""'."">" .'-. c. ~1interua ~~~ sau s:finteriia ~:est~~~! 'fnll~ au4eSaV~t lucrare~(aemdUtmieieire,afriii ~e~fn Persoa:': .~ .. ,
~. . "l~ sfin~ 'lui .Hri~s ID. n:od
.Qlnt:l1'T.1"mnHnf_a':~o'"
saa:mPentaJ ~ .monU in Biseiis.l!!!i ' na Lo~S:Uui .divin fntrupat. A,~ prQces d~: U:~.~ez~~ (~~~.. "' '-'
Sff~~'0 ~ cu':';fi.ecare'. d:i:.D:tie
. . ,.
S:finte}eTam. . e ...... ~~~ ...
. .. !I'A.t".!....
. .......;..,.g... l'i" "- ,. ," .f..'!:.": '.b-~"')
LLU-t~'''''''''9I..L1.1.Q.reprezm:14.
'mm::rrP."k,diIi: :p..;..u-..Q"a.
. ,.... ~
<"Mantuito.Jultll:ge
. . ' _ ......"'.t""- . . ... ;" ~

,nOI
'!;~,:intrupar:ea:~teni~i::lui f.1!istos 'in''viafaIio~':ea est~ d~rutlii('", ~lC{ithlDasmntului.~pnn ~:D:ei~.irJ.Hr:i$s~ . t
..,,:"::'" .DuDm.:ezeu ig:,$re ~eptam Doi de la Botez (sfinfetriaQa:ptislriaIa"' .:d~~d bp~ofori; ~terea realizatifviepi noLviatij. '(ie' ~~,:ne:-p.~.' ':'._
"'.'.: .sau sacta.m
..... .. entiliI) tom~
.. ; >".Iw:u.m'aoe~!LI.U1peaeste:SI
....... " . , .. ." ,.". ........ ' ....... ','" ". "".' .... ,1;i:Si'):l....;O:'.l hi1ll ' .
llriJmpetatiy,6:p6ri.in~U4. :muLW~j?nij.1JJ11W :umn~~.:.'
L_~' d" ' ..... '. ":..1'_ _ '" . "- . ,. . ..:-'.' .. , ..,....' . '
'. ' .. .'..:: '-.....':-::,.:: "J.,,;,

r

'" o' tinta, Q misitine de'1ndeplliiit in seils de sfin~e moraIa: "Pip sfinti '~ ' . ' Locul ~estarii, harului '!iyin. in .persO~..~ctosu1ui este '. .:" '.
~.....:. . voi. ~".
"... .: ,.,._. incivam.
".
toam ~"'rea.vietii'~(l,Retru
j;N.........." " " .
1, 1"':-"Q~finnN~
"'h t;!!, ~~vu .. YX.:' ti fi .'''nousUl''
~l vet! . ' pe care este cenfratchlpullui.
.' . . Dumnezeuin om. 'Din . 'minte, ... '. --:- ....._:

. . ~fiS:!"
(Levitie 11, 44). Sfinfenia ~ ~1;uie din punct de vedere .harul rradiaZ! 'In inima' omului, iar cand plinatatea harului se revarsa m .
ontologie imp1inireipe!soanei umane sao desav~ ei, din puterea lui Bfara,' el patrunde din Sfera spiritualulUi in cea a materialului ~i atunci . .
~~ Cel ce ~ izvorul ~ mOdelul suprem a1 sfinterllei; "'tiYA~- ~. trupul'p~yipa l~ prcl'acerea din mmitor in nfmltnitor, din ~ca:: .'
. ~~~stm.CeI ~ desivfirsit~~' (atei 5, 4?). 'CIOS mnestricacros:-P~iIrr~to~lor necreate a1e~uhll .
" . In opmta unor teologI, sfintema cre@na are 1.11mMoarelerarac- . stant in. tot 1rupuI. acesta se face el ~l ~or de bona mrrea.srnA,
teristi . 1 diP.ri~cn1"fOloO ., ,
".'" - . q: .. ~ starii de.crea.twa, cu-simprea prezenteidivine en .~~.teofor, . . ."~,:.r.: . :;;;:-:-~ ::_'''''.~ ,. . . . ., ,.. ..',_'" 'l.. .'

d~ 'Jegilrjr' tiati:ir81e' '~"schliri1iarea (IDetlmoia) :firii ummie: 2,' '>"'PrinciprueleIDade. ale din~ieisun(iubiiCa ri~t. fata de

y'~ sau dep~ Cercului vicios~Piitfuillor,-I~ iii~cli, '--DUiiiiiCi:eu ~i.fuf& oame,~'-~staYea de n~, EIe suD.t
ae
~ 0 ~tli f~oa:re d~o~~~_4.".l!J1jx>dobirea proj,nului chip cu _.
~1 mat DllpU;roas~.(cflT. prof ~ ~~I~~ .. Xf).~.;:".V:1>l:,,: . ""
~e (cf Pr, conf. dr. Geo~ Remete, op.cit., p. 277): . . '" " . 1, p. 269,.272) ~i Ie atlam des~e pe 1arg.in; ~e do~ anto1ogii 'imice .
-'.' ... . '" . . . ale SPitituaJita1ii ortodoxe, Filoca.1ia ~i PatericuL ... ,'" -:..~ .. '" :. '.
'. . ! " -, .
.. ::'"" .~ .. "!-~ -:..:i.~~~.-,.t< .:.,~~?~~! ,,:.::.

,t":-:".~.--a./

.:~'.. ..J~;,~ .

104 .' 105

2. CiosUrtasfin1ilorJngeu.eralpa~~ului~specbd.. . ,;~ l~, dup8. TradijiaBisericii, sa:fie anatema". (cf. T.D.S., vQ~.b .
. Po1rivit rnvAt!tru:ii decredinfa ortQdoxe, ac.eia dintreQ[QWf;)S9).- .... ; ....... ...... .::- . , .... ~ .~. ': ...: ...... -... ~ ....- .-'
au dus 0 Viata de ~e .in aidrulBisericii, Temeiurile cliistlril. sfinPlor sunt prezentate pe 1arg ~lina ..
evwenpmaii-se .'... .:,... m
morale deosebite,' exemplare care' SMall invredniCit de ~. .l!k'{i'
MisioI6gie.Din punct de vedere dogm8rlc ii cinstim'pe sfinp deoarece .
rriiiiUni, in ~ viepj san dup8. trecerea la - cele vetlice,.: "'numnezeu a' stJihiclf~ e.i sau inviaja lor; Ii cinstim ~ .c! simtim ,
oonsiderati Sflnp ~ li Be cuvine 0 cinstire, numita veferare dUlia;it "1 ~Jt1ucrarea harultiImarrtllitor in 'ei, :fiindca, iIi areastA via~ s-au.
~ba _~. ~ ~cii ~ui se num~ .~en .~ . ~at en ~ 1Bc8ndu-se'~1ru'ndi ~ti\1~p~e ~;~ .... ;
(hiperdulia), m timp ce 1Ul Dnmne:reu I se aduce .0 cinstire absolii '.' dragostea lor ~ gnJa ce ne~ pod ~ ~ nntlocurea lor nemcetata l8. ..
--:
umCii, numita adorare (latreia in limba greaca). De precizat faptuhii .l]JlIDt!~pentrunoi.
sfintil' . Ortod d . . . ..,. . '. '. . .
.
fi
.... < .' ..__ '" ........... ,.'.

. . ad
cinstirea usa ornq se ~)n....0x;J.e".e ~adusar ,-... B~a:.st$ t.UIlllAtoare '. ormewv. ill' . 'Ie _1_ '.
.............."or pI' b
. "',,:;....,.;1
cinsti:rii 5!?B-'... :.~':-.~.'.:'
, 15umnezeu, deoa:reee 'pi'SfiriP ii cinstim prin Dumrieieu ~ - I
. RevelatieLdjvine: v~ !uvocarea. in iug8ciune i !mItarea pildei.
- . . . .. .'
!
Dumnezeu, fiindcliDumnezeu ~ i-a numit ~~eteni ~ casnici' .vigiilQr. . .., . ,,_._... ..... :' ~ , " .... '.' .'. !
. Lui". ~ ..~ sens, .cinstirea sfintilqr .. . . . '. _.'.. Difererele 'confegjp~e~u privire la eins~' sfiripIqr .~~ :au ';~.. :::'.:.'.: ...~
adusa.l.ui
_
~:c" ~ _v ' m..
.:cmn,..
. ."
.. incldinV . in..
('fi1.1p~t1.r:A~ ~~~c,..". ~ifica--1iecaretBiS'encF~F3"~:'":~C:7
~~:-.tit"", ~t'J.'" .J.J:.lU1""'.P~,"'" ~r--. . . ~ ..~,~ __ :_._ '.I I

._~Dllni,ne-ml~~nPj L.ui'!~{Psalm ljO],-~', COm'f:Siuni" ~':~roI!lano.;catolicism, 'mcepand cu:.-set1::-X:.XIL>T-:=:-,"~:-::' .


" . -- - -- - ... sfintjlor. o.c:.omrihiune a cekSfinp CJi..ce~ oda1A ell aparipa statuilor sfintiIor, stinfenia a fo~t inchisa; . limimm }n: '.' .

I~.~.
t \i..
;.: .::::tN-;:::!::;!=~=l~~:~~.jf~=~=~::=f;rt:~l~~.,:~fn!~:~-::~~~~;
..,. "" --- . ..._ . ' ....... _-_.

'.~t.:,' '. , n~~ ell ~a1ti}icu~~s ..Cre~ in}ubirea ~i Sfinjetilii TIll", tailta atrec~J~~pp~p.~~4 f9.:pos!bilitatea ~Pm~!g~~~._n ". t -:.1
l.~;:"::~-: . ~ Hristossau Sffijft!nJa'Sastriil~;totm.ai niultin to~; ":-.",,0':-, .'- in luniea:-istotica ~:dCci,:.valabiliWea.oric8rui culrfaj8de sfinp." '(Pr.: . ..1
. 'E'l""'-'-:" ': . '.: "In tOOlogw.~ l'lispiritualitatea ortodoxa g-a afinnattotde~m~a cA' , prof G. Remete, op.~t.,p. 279). . . . . . . " . : . " ,. ::; ...::... J
j '.. ~ .. " .' sfintii"ilU frJ.tt:u:pa't sl;lCllIlllental: ~i motal stintf:riia lUi Hristos, Cj: SilIlt:. Respingei'ea mvatmurii .desprecinstirea sfuitilor de .catre-terilogi~r ,... !
~ .sJAvip de Dutnnezeu iduc :0:viatR ferlcita ill cer ~ de aceea ei sunf. protestant! se explicif pM con:fi.r?;ia pc care
aceastao face' intre
cinstip de Bisericaprintr:un cult special. , . . . : . " - ':rDantuirea obiecti.va ~i cea sUbiectiva, ,ultima fiind de' fapt ca i inexis,,' .
.
'.' fn ~~_,gmeraV t~Ji ciedinci6@ botezati sunt cbemap sA deyina. ' tent!, atAt datoritil.concepjiei eronate despre ~ergerea clJipului divin ~
c::rh1"\t1
1

. sum . :' om prinpa:catiJ.lsttm:no~, cat ~ia celei despre predestirla.ti.e~. .


A" A . . _ , .. ' i
. ~ !. . ~; m~s restrans, eel -. "'.1
;. ~wnn~ . '.' . . .. '.. . Din pUllet de Vfmre" ortodox, Mantuitorul Ii~.lI:ristos ,este .' 1
i.l. .,.-~,-.' ..-.....,_.,'_ Dei cinstirea sfiAtilor in BistIDci1 IDrepe.dinepooa....8postolica/~~ll ~&mJi Dlnmi~ -Tatalm -man:tui~obiectiy!. (r",.,,,,",,-:;~
I Biserica" a dogmat;izat ~ia la Sln~' al VII-lea)~~~c ~ Tzmotfd 2, 5); mflocirile ~~,~r.!Cpui ." .l~ in cQ.~textu1 mantirirli . . ~
aceastii mv8.f8tur8, hotarnd mel: "Cine Dll~. ca. top. s:tinpi , .""SUbiective, in care comuniunea tuturor membri10r Bisericii este foaJ.j:e . .,~
, . I I cei ce au p1kut lUi Dumnezeu, atat cei dinsinte de Lege cat ~ cei de sub . .importanta: ''Lucrati cu frieA i eu cutremur. la mantulrea' v:ciastia~ .:. ::f
. Lege ~i cci de sub lIar, sunt vrf:dnici de cinstire dopa trup :i dupa suflet, I . (F!liperd-2; 12), . " ,. ~. > . .t
ori nu face rugaciune cafre'sfinP, ca spreunii ce aU voie sA mijloceascA .. ".; '.: ' .~
, f
".;\...... :;. -;!;., ~
l'
106 :/
. 107
.. . , ...... . . .' t,,
1n cadrul invIf8t.urii ortodoxe despre ~ sfintilor~ un loe .~ , (dopa 1macWatei Co ... saua NeprihAnitei zamisHri din 18~ ~i ;"
: ', special-1l., ~. preacinstiR:a 'SSU' SUpra"eD~rarea:' MaiCli .DOrittiuluii .'"
. , - ; , .T _ 's.. .. en 1a"'cer;din-1959).1,a Sceste ~ d~tice 00.' f.

,'.' ., Motivele .acestei c:instiri ,mBi presus' 'aecattoti sfinf:ii Ie af'Ubnin silita . procIm:nmea Sfi.ntei 'Fecioare,1a .:cOttciliul Vatican n din 1965
....... : .'Scriptmi ~ in S~ Tmdipe. ~fcPil~ m;yanice,din' -yechiul Testa j: drept '~! ~, Bisericii" <*i'
F.cc1.esi8e) "r"'Co-Rt#eml'irix"
ment vestesc 1'01ullDlpcn.:tant care ii va revm:n Sfintei"FeCI08re Maria in .. ~-Mintu:i~). '. , :. . " . . '. . . '. '_
: '. intnlpareaFiuIui lui Dmnnezeu"adica in:mantuiteaobied:iv!aomenitii':'' . 'PIiI1.aceast! in~, .~ta, .S&ta Fecloam 'Maria. este
. ~5; haia 7, '14). In Noul T~e.n~Maica Domnului este, '~ de Mantuitorul imstos, rldicata. deaSupraB~c:ili .i ~eza~ pe .:
>.
, gjpstit! de ~ (.Lucal. 28: "BllCU1i-te, ceeace ~ plin! de hat". aceeai 1reapti cu Fiul BAu: Aceast! autonomie aoo~ ei, care are uri-
Domnul este cu tine. Binecuv4ntati tu intre femei'')l de oamem:' . ginea. in antropocent;rismul teQlogiei ~i spiritualitijii . catolice, sugerea.zli ,,' "
, {Stlnta ~ ~,~~~ loo.n -B~:''13~~ '..':-: ,.faptul' c4 Sfiinta Fecioara. s-ar 1irn~<~,.:fm. ,aj~fiului.:, .: .' .~. ',' !
' 't[lIItreremei ~ bmectiVantat este :rooul p&.teCelui 1au ~d~ uncle mie" . sao, !apt ce .c6ntt:avjn.e Revelapei' divine, can;: .ne"arat:a cl, exista. un :T
.,ace'asta ca si .vi.tii la mine M.a.ica DomnuIui meu'r.' :f#,ca 1, 42-43; l singur Mantuitor, Iisus Hristo~. . ~ ".' .. ' ....:... . .. .~;1 r "'.

.. ~:{:~, ~ ~~~~. dip.:;f~:"Fericit.@P~le:oot:I~~fPerr~f.~.pf~ia .~~: ... :." . 'Pn:~~g ~~. fo~~;~.~~:;~~~,..~~~u1ui~~,' ..


~...!.~,;'.-':',~:8J~t.::.,Luca. 11,)7).~de ~~fiiiU~~os, ~ii'~. .... <;Qp!!d~~ go,!t Q. f~~e i1~sebltA'dinl8tOfiam~tuirli ......':.: .' '..
..._- ~ll/1!!!!in ~ ~_(~2, .sl?;i~'.dC:ia . . . ... .pjn pUncI.. deVixltl:IO~~LlOOimiIui AaVQt; un. rill
".~ '... QIDa.' Galileii (loan 2., 3)iar pe Go1gota alJ!credintat~au . special In realizarea mantuirii obiective~_. ea ~9 ''vast;J1 ales a} J:rtru-. '. .'
. ~
~ J.oan 1926)
..1..:t{T - .. , .... ,.".__...... ""'... ' ..', . _, . .......
. -~,......---....,-..."-.." '...... '~ "..
........ '"... nl5rii"""
..P-.... +--.+ .. IA~;t...;+
laIelvL.unro UIO'VselJn~mJ ....-A.........,~.:..;.1..:ectt.;.-
..u.QU~u.u~tiW:ll ...............-i+~:t,.i . .........
.vaa~t'"'o .f.-r."'""'
","' ...;::,;..
,:'.';.':..'..

~:"~;;I. ,.:.~'~i~:' ,iSp.gmatica::prt~~;{':~~~~t;t~i~.fu~$}mcW~: ::~'calitate:lde' mijloeiiOare'S: no~ 'ta ~U~~:,~,'.J?9mtiiii ~:~~: . \,.;~. >{

.'.. :'. ,:Ma.i6aUomnulUi pOrniiidd~l.a~i J1UIlcte principale~- toate iniega~ .... ..Hristos. Rugaciunile i: njlocirjJrt, e.i?~: 9u a!~ ~r., sfinti1or ;;:.: '~':' r '
:-}i~i.!.,;/;c.Y;f:P~an~~~!~W:):t~ JmstosiFiu11uf:DtnDnezeo>lirt:ntr)~f{ .;';.' .>SUnfbme:,priniitei'-~asCU1tate 'de::~nfuit9IUl~,:P.p~ .:Qulniltii; .:.. ,.:: -. .

:. :'.:' };~~tea"ei tle~NascruoaretltJjmnn~ EUfurea~feci6ria.ei~ecinstirea:, . Stant, iar ajutonU pe 'care~Elni-ltrimite prin sfin#, face S4 ~_~ceascA .. ".

::._....,:.,.' '~. ~~. p~ 'de toate iBptle Wzut:'


stnevazritt'L~.ccen;ru ill teologm.. , ".' Ieglitur:uie. <:<>m~une, a noastra cu~ reflectfuld uqita~~con.; " -- ..",: tf

. . ~lspmtualitatea ortodoxa afost pus lntotdeaunape calitatea de Nasca-' fimdabila a BlSeD.Cll, ". .. :. . . . Ii
tciare de Dmnnezeu a Sfintei Fecioare Maria, eviderrpmd tolul.ei unic in . . . . . ',' .'
'in1nIparea Fiului lui Dumnezeu ~i pc acest.temei lnvatatura d.esm'e 3. Cinstirea sfintelormoa,te,.a:sfintelor ico8n~ a sfintei c~ci .
~ca .Q91Imului-1rebuie. n~ teOtokol.Qgie (de la"T~t~Sj~Nas- i a sfiDtiloringeri , .' ' . ' ..
.catoare de Thmmez.eu) ~ nu mariologie, ca fn1eologia'romano-yaioli~' a. furtele'mo. suntoJOllSecint!a Iucr8rii ~11i divin asupra
~de accentul eme pus peca1itateade pururea-ftrioara.De altfe1, lmlCO- ~or sfinti!Q!. Puterea dunmezei~'~~ttttto.~U1~()S, <;;el:
l!0gprfia 'orto~xa;Maica ~DobliIiilur'ffilesre-" '. "tilQiiia(" .-.~ ...,. _... Cini;-s=iiumrsnnpramnItn~UJ. iQpi pamanteti, ~1":. in. mod
..~ Fiul ~ i ~eze nostru, Mfurtuitorul IisusHiiSfos, -dHEOtae plenar,"aup1Cnioartea"Ior7menpneliUpUrue -in ~~i~e, C8 .. Q , '.

~romano--catolic"und~ ea spare de cele rgaj mulle ~~ ~ ,," _. . '" antici~ a1mpuriIm:.Qep14tpnevrpati.~de~ lnvierea ~--'. '. i
. ~ --.' '''Biserica roinano-catolica a. exagerat cultu1Maicii. Domi:tului, pe NestrlcAciunea sfintelor m9.~, .precum' ~ .~:de miilunii!,
:.... ' baza. celor dona dogme pwiologice, lipsite de teIDei reveIaponal (cirnaduiri) care se lucreazJi prin ele Oem.~ faptul cli s:fi.in~, ca

.. ;..,
."~,,

1
109

108

. persoan!, dar mai ales harul Duhului S:&t raman in 1~ ~ ~ .. . Prin iboan! avem chipul evanghelie allui Hristos, propoveduit de . ' .

.... ineat cei'ce seroagiin tata ~dr'tn~'se roaga stantulhi ~'Sfin1:iiApostolidariprezer$lluiharica;prinDuhulB~futre.riOt..':;'" .. :~. :,.< ~
'care'
~ cers ~. MBntuitoruI ~s. Din punct dy vedere dogmatid ~ . .~, sfinteqcoane nu ~e p;>ate .conftmda: ~~dG~a,}1entiu, . :.... :.'.
.., !n
~~ sfintelor ~ se.~ spre e:"'aD8, jI.lII CIlII\ c! ~ ~ o~ ~ ~ o:lliptunJ. ~~ sa~ 0 ' .
se ]!?lit!
~ m cazu:t @nteIor lcoane sau aJ sfintei cruci. . . ':, ~care, a forte1or naturii, ca.m pagamSTD Darrpe lfulga dimeDSlu
. ,T~ ~lic ~ .cinstirea sfintelor. mo~~ pen1rU Puterea .': nea anamn~ ~ .istQri~ a i~'Biserica ~!"ili 0 dim~une:
care iradia7A din ele sau din..1rupul. sfDntului af1am in oazul '~ort .~~ ~ eJ, ~ ~ el CU ~']~ullUlm f~t, preclllli ~ una .
~~ s-a ~~ lui Eljsei (IV Regi 4, 34-35). Al2~ ~{ ~logJ.ca, l~ indi~ ~ .lm Dumrlezeu care va veni,
scriptuIiStice avemm .Noul.T~ent;unde ~l.e ~~ ~:.~eph~~~~za;re~~orm~diri~f. . .:" ..._:" .. ,'.:.":"~ ..
'. ,;... ~o~l Pavel:sau ~lmi. SflintWm AoostgJI'e1m :tacea.u ~Ulll asupra' .;;:;.."'... - FiJs.PJbliCe ~. dogmat!.ce .al~ cinstiIii sfintelorlcoane su.nt.-' .:'~:< .... '
OI:ll11eni1or (FapteleApostolilor 19,11-12; 5 15). . '. . . UlDlMoarele:, . .' . . '. : ...., '. ' "':: . .
..... S:B1nta Tradijie ~:.practica cmstim sfurtclor mo~ de'm '. ~ ., .1~ ~eofuniiIe ~,~fimjileJ_~ demgnstre8za ca DUIIlI!e-:' .'.-' '" faPM
.' .inceputuI ~ului, ~.:.'~ul Sffiritt:dm-PolicmP~' (tf56) ::se .' ::~~ ~mml!!.~~ ~e opera Lui, -are.' ~ fundSWie:;~.:~.~: "
.~_ . arata,. ~'Nelam:'8tra.ntoktrifi1tcle1in"!!:"t?tpe 1.IIt'odof'mars-~:a \ ::~ A. =-:, ~:!.~~~ 9.P~;.rmel prezenfiR;pmttUile-:sau..bar.i~-:, . .;:,,:::::,- ":'~~':.;:::~~:':::;j
.i. :.:=:...~. aiJiul.$rdecat,nietr.ele-~";.iqe.;;am"~~".i,.at:~mde""'''''
. __ . ..~\., . .t".... - ~~,~.. ~~ :~~"",,,.;";'Cl~"1
lle .':., ~2:Omul -:-~ a40st ~ areat- ."' duPa~l1Urlulbllnm~l~:1ll;.,1ri'fef;r:'~,':~-:-""""'
.' - - ,,..,~......, -. -', '--"""-.'~'- ....: '
vomadtma cubUcurle i Domnul ne va &:. nOuB. sa sarbatorini ziua' . .Mo~ul san divintamanand 0 rel8tie c,gnWY.B; . .' --, ..., '"
, ,.... 1 - ...... 't:a..1 ..;ftr wu.YJ,J....I,.W,
Q.L

.- .
. ...<u:rl..,.,.;~;..,;..,.l ...........:..N..,.;';',.J'CP"8."1'1' ;'~'''1 1'1' .'..... ::~) - ....,~.,.,.,.."... 1::'iUIi"-:-1 ~
'.'~"'."""'I', ..",r"'~, ~_ ~
i:i(Ue..LLUUw.~1.N . ..D. "vo ;' ... P;'J.., ~., .. , ."......
P ......................... " ' .. ' ' '-"
_ _ '__ '. _' . _ ."..-.:. -.:-:::"
. .... _. --'..-:.;;).... . QL~...t;'. . ~". m.
.r. .... '. E'l ' 1
.. e:zeu""11 .qare.. a' ua+-
,..,-, 'pen+.-.'
c... ............
.I..,\~ -'7'-'
.. ..,-;.-: .',.',.

: .... -::
.

",';- i Fafrttil cli-prlriiele b.ti1ericl~ au f()'s(ridi~ . =hu:mnmrele .:~:ve~'imea$en~ifapi::S8ii:cbip~:ih)tiiillili; caieJ :d~\ret.iifun" ;'~P:,~ ..~

, ....
.n.:uutirilor iar stanta llJ.BS4 diIi-iiitar: Sfurtel .. .pe ..: ... .... , ..1ra:QsparentalDum ne2eirif(ParinteleStanil6aey " , 5 ,; ........

.' ;:~i. :;~;~:-.;.. dm:.S:tmtcl .:.' ,. ~'C!tP . ..+~;~.~~;" ~';~:-"i :;. ~e.,~e ~ 'p~1.~ .~ '~. '.~ . 4,~'hi1']} .'::' "'.: ;J.i,~~t~;';i'itCiri"...;.. ,.: .: . :;,.' ..(;:~.;:;;~:: :'..,,;':;""{,. ' ,,>,'

" ; ....:;,.>;, . e,mo""l~ :.~_'4.1~tatea m.contestaJ.Jila. a prezente1 h.ariJlUl ; .: " ' : ..... ...l.Jmtl.eze).t.. ,'.-.,.t;!r'-'-.,.-. a elUClme mBlset:ic{~ ';"; . .
:" . Duhulpi.S!fu1t. in~urile~or~~?te.d~n~c8.cillne i m:.; .1~pa s:m~firA, prln dirn~~uneI1.~".~:o~~ ~ansem.den~.~_ : ....... .
...~~~p .(fun~nsl1mea~lo~caa credinteiBiserica 'ca trupUri1e- ':-:.robo~.m~~ 1lan- ~~ care ~~ mistone proCesul.:mdpm.~ ...~ ....: . :
. I . mYlate vor fi deplin pneymaD7ate ~ trans:figurate. . . ( ~~. ~ al sfintJnt cosmosul~ proces cm;e se va desav.r~i in . .
. Respingerea de. ca1re ~ a cultului sflntelor mo~e este o. ! etemitatea lui Dumnezeu eu rei dt:ep1:i..... .'. .
~nsec~~ a conceptiei lor .~ despre IDdreptare, despre caderea! f~' . ais~ a copfinnat pa cinstirii sfiI]m,1or ieoane prin'coridam- '. m:m
.rremediabila a omului, deVenifincapabil de sfinpre. . . .-. narea .erezJ.e1 lCOl1OClaste 1a smodulyn furmenic;ilot~ramt:-"Rbnduim .
.~ . b. ~ MaiciiD~UifaSfuilodn.genem1,.include ~sfin-
prealCOaIlelor,Pl~~c8trel?isericlicareprezenblriduhovnicealeloF.,' hn
c~ ~~ul c~ ~i ~,~~J8.~~m:ei Ci sa se_. P~m. sfilltele
..
. .
cru.
. ?~enCl .al: ~ ~ ~ ~tele~l sfiele lcoane, zugraviti? ..
i
. Pen1ru teologm ~ sfintele icoane ~t .Jocul unei.prezerite l m emon de Pl~ scumpe ~~~~~e potrivitli'.iacute, precwn
harice, ~niinnate de douA elemente: pictarea lor in confomritate cu ' lCOm:m J)(jlflliillm....1 a smpmiei noastre Nascatoare de Omnnezeu, ale.
Can~anele stabilite ~e ~iseri~ (Sinodul ~ Vll-lea Ecumenic) ~i ~or .in~erL.(~c8n~) .nu..adevaratii~~j~acipe d~
I ~,lor de c31re Biseric; JlIID care. se intem.e~ legMura dintre ele ~ se CU\'!lle nlJIDal umcel F~te dUIIiD.eZel~ Cl qu ciQstirea, @Ipa
. l prototipullor~; Maic:a~orimului, Sfintii). .acel mod, ~ se dadea cinstitei ~ci.. ~c?ei cinstirea care'se cIa clllpu
I..
. > -.. ..
~ii
"':F
EJ( 110 111
~!:

~Ii, ". ~ ~.
;~~ 1m trece la prototip ~ eel ce Be tnclnnft l~ se 'mc~ma ~~: : ;." 3~ ~c, semnu1 ~. rmec;re?lnCJ~ll Be lDc~rl)H attmC[ ,
FE .' '. .'. .' ."., ' .' . '. -, ,.. ...
.
E~' :; . . :... ,. ~ei) .celei1n~te d~ ea. ~/'(C pt:~~:OP: c.!~.!p. 2~5)/~' .; : : ''jI~aga~ ~talj~d' p' ~)rihi~-jStarea de. jc1fii a lui
:j " . :." '~", . ,... ~lSenca roman~lica ncaooCpDtnd doCtrina enermnordi " , prm ~ pot duce 0 vlali. dUhomt~ an'e :prest,IpUIle 0
:t ..'.,.
necreare ~i nedeivoltand 0 leologie: a prezentei lui l:>umnezeu, a' acCC.n;:~ jeitfl de sine pennanenti. .: . .'. ; ...- . ,
1. . ' tuat unilateralCBnlCterul istoric at ico~eIor, mc.hiz!ndule In iman~~ . . Cbiar dac!, !nainte de crenism,c.rucea,era' ~cnt de sufe~ .
.~ ,, . ~ mod na~st' ~ aii.t4nd J)refednp1 pentru statui~ "care semnifica ,:: nnta. i de ~e, ea 8 fost ridicam deMantuitorul 18 Vrednicia de a .
ma~epa antonomizat! sau mchisa 1iJti de, Spirit, lipsi1!eomp1et de, .~. ,revela iubirea j~lnica.a lui Dumnezeu, ~.~ ~ picatUl8damic 'i ,
dimensiunea pnevmatic4 ~ cea eshatologicA ., .a fnvins IJioartea: '~nezeu Si.a ales pe eel~ 'nebune ale lun:rlf, ca sA .
. Protestantistnul reSj:jingepanA:astbi ~ sfintelor icoan~, neinte-:~ ...~ pe rei mte1epp" ~i-a ~C, pe .cel~. ~ ale Iumi,i,. ca sB,. Ie' "
, .' l~d ~bil:i1atea ~lmJtcriei~ ~ J.1aru1:DuhuIui SSnt fici . ~peceletari" (I Corinteni-l f 27). , ",-::~--..,,\.. :, :." .; .. ~::. =: : : ' .. '
~. .,.. >;. trailSmiterii acesnll'hafde cAtre HristOs noi, priIi cele vazute. " Temeiurile reve1at;e ale cinstitii Sfintei Crnci stinlunnatoarele: ,
" 1n schimb, Biserica .Ortodox! a elaborat 0 mtreagA teologie a '. l.Crucea 8 fQst.prefi~:~ YOOhiul T~ent. cit 'mitiloSde' ' ..:. "
...~'. ~~~...: .icoane~ay~~Jw~ teologia _~~~ 'cea::a'frivierii lufHristc;~; . ' . '~~: 'l0vite8 M3ijiRo~:-~,~'~fu~_f~i8gur~'chi~UlCrii~~::%-: ::~'. ".,
::i-:;~;;';~.;':).~d:p@'.~realitateaitmob1eairiiFiUlUfut~zeu~~I(le~if_l4;J6}~jiiamile''1ui~'MOis?!ti~Jins~'U; ~pul.tiJ::pcil.mJlJP~c~':, '~: .:
...~:~~:::;~~J~.~~~i,.~ .fitil. '.In Jpostasal7~ ctiViri;~ta-a:a "mnaIeciPi (lep:e -l,7;n 1~f~1;"~eSdi_~~;-care-se. YindeCau'OOi :~~.,. .
'""":~c>-M!:.,ttiitoruIur Hrlstos, prio smnta Sa ic::ooin Biserica;1nceputul . m~~de
~ "~ n... .0<":2 l'ri~u1='" wn
.,.' '::.: :~'':''. u~~ .. e~~:,:,::~l.LU_ UT1lP~':~~"care ~~ :m:rm.patatia-lw>. ~:'. __ .". ~=
filTl'n'lll...l; Ld . . .. .h..l_!.........
'1..: . ..;.x " " . ' r'
;
iiv. '(N eri21,9).. . . ~.;
~_ ent~~~_:a>~<~~ J:G..':g@)~~,r~,~;.:::".: .. __ :
' r .. :. . . ........

""'7''':- 'd'-" P"fBl""w d.: . 'e.r:tfi:i ' 'P '.- .' <a.,'

-:~:i\;;:~,~~~U;: teUttia pers.oDaJi~,~_.stabi.l~re.:.$i: Be peni1aDeli~: ".' ~:~tos' ~nrifaptWt mscumpAr8rea'earnl*n~ciuj~ese'oiltin Sfulge1e SIUt~ .: ..".. :'.
. ' '.' :'. . . . . . . . >'

i"
'

,,: ,'. i9tte,cre@lCio~ MantWtorul Hri$tOs,'Maica Domnulili ~i.sfui~,:pijri '. Ea.est~ n,rijlQcul prill cares~a fJ?1J\w:;lt~iP~~jlip.~~~oapl~,.ks~a-~ ... '::7 i

:.::j::;~: puteiea Pithtl1~Sf!D.4.:PMinterm(ldiul sfititelodooane: .... ,', ..",:);" . . . . . . i.e. .. 'mcu.t ;IItip~ 1& ell ;.nunmezeil~(Ef~e;t{~2~ .'. t6;. ~e9lOsenl ~l\ :2Q);"E~ :. .'~."
.-:'~, ":. ~::-.:'" :',:' 'c: ~Clli~tii:eir:~fiiitercrucr~ ~ila de cinstirea s~or coDstltuie ~i semnul b~ei lui Hrimos a~ 'm'*Pi i semnul ~ului
....' . ..'~'-'... ;ico~~J. ~a CUlIl. l'~~~~_ Pin ,1lota$.ile.:SinodU11ii .VII :Ecumenic din .- :.. :Omului, care se va arata p!cer ~:P8iilsle (Mate'i 24,-'39); ......- ", ':' .~-. '. ': .......... :':.
.' ..... 'pnlctica Bisericii. Dacii icoana Mfurtuitorultii 8testa'in mod convingator SfilIita Tiidi~e atesta., de la inceputul Biset1cii, marturia. aposto-' .- ", ., . .
'. . teali~ intruparii sau a lnomenirli Sale" sh cruce ~e fBnl li~' ~i postapostolicA despre impartattta Sfintei Cruci. Daca SfSnwl .'. .'
echivo~ rea1itatea jertfei 'unice' de.pe Golgota,care se actUalizeaza in ApostolPavel,se lauda. in crucea Domnul1li (Galate:zi. 6, 14) ~i 0
fieeare Smrd Liturghie, fn Biserlta;prlnTama-Sf:intetEuf1afisUi'-- _ ...- . . considera puterea lui. Dumnezeu (I Corinte:ti 1, 18)~' S~turPohcaIp at
T~logia ortodoxa discerne trei sensuti ale sfintei croci: I Smimei,. ucenicU1 Sf8r1tului Bvanghelist Io~ afuma:' "eel ~', nu .
1., ~,imric, ~tar de j~ al Mb?i1:ot?1luIlisus HristoS,1JC
.<~ ll1kturia.crucii; este~(qa wavol" (Episto!acatre Filipe1;2i, '.
care ~i..adatvygapenttii:lm!cum~iDii8riitittn; .. : - : . !po 211, in ~S.li~Ly~!~.J).J~an consemna, ill secolul al III-lea,
. 2.~ sau duhovnicesc,Sijfennpi san
~ lui . - practi~ incbinDrii credincio~ilor: 'insinte . in timpul ~b~-or, ~d ' I
.Htistos, chenoza ~a, inc8re S-a mtat iubirea maxima 4]ui.- .JntL'am~iieim,.lnainte~dupasomn,.latoatelucrmiIenoostre,la1i~" - :~ ......
. . ~ezeu fatH de ,Qameni; .pas ~ 1a fiecare fapta; noi ne i):1sel111Jlim cu semnul.Sfintei Cruci" (De
-.,:,,, . , '_. .corona militis, III .. N). La randul S!u; S:ffintul Vasile eef Mare expli~ .
- ,
'<~;;:'i.-

I'

;. J
l J
__ i -, 1 - '' -.. -..
y, .
112 . 1.13
']..! ;

~'l!
~~'1

~ . . .

,~~. : modul transmiterii practicii inchinlbii sau a qnstirii Sfintei C.roci prin.
. rnViera semnifkam_ de ]um8!lmle aprinSe~ ~ cinstirea. Sfutei. (!rucL" .. ,C; _'. '.

~1- . tmdipa triniCA, de'origineapostolicA, .a Biseri~:.'.'ee ~ei scris au cei


.esteiilSepaiabilade ~'JnVieru DOmriUIui ''Crqcii -Tale' ne. .
He... care spera lli numel~ Domnului nostm Iis~~ssa.se ~eze ~.
inchj~~, ~ ~ ~~Ta 0 Iaudam i'o ~"" ':.' '.
'l~ seD:mul crueii? ..Nu provin toste llCeStea din mvStRtum parinplor no~
. d Cinstirea sfiIilor mgcn a fost confinnam,. ~ cmn s-a men
i~1 ' p3stiatA in taina, care au ut bine ca prin ~ se ~ ~ ~ p~
inai sus,. Ja. S~~VII .~enie, in sOlidaritare. eu e~
/ j. . sacru al tainelor? De altfel, cum era poSlbil sa fie expDmat m sens sfinjilQr, a sfintel allCl ~ a -sfintel~!1coane. " . .' . . .

!.Ie', -"":n!='=~ :~u.::~i!=~~:~=\~~~~~~~m;/==


~~ sensUI ~ora, ~ care nici sa Ie vada nu este 'permis celor n~1:iati?" .. '. '. ~ .ingeri. s~ ~ ~e.~ja. l~ ~ezeu lnaJntea' .

~~ (Despre Sftm~l DulL, XXVll). . . . . . . . . . oamenilor, e1 colaborand Cll harul divm, J.aI" Ce1 care n-au colaborat au

~ :.: StaDtut Maxim: M8rturisitoI:ul plecan.d de la sensul duhovnicesc cazut din comuniunea cu Dmnnezeu,. fixndu-se in; diu. Prin 'unirea lor

. . ,.. ')
J
:'~ .~.cele ~ se cer.dupA cruce,.iar c:I7,inte1igIbileau trebuintA ~1 I.: ~.S~LTre~ ei StInt hristo~~. ~f.OO~~o~. filli~~ CJ;e~ .
~ ';~.,. . , : .: "'.Cf~~ mormant (Capete teo/o~ce,:J ,,67., ''Fil9calia,voL2;;p;: 149.j...~..
dinCl(~~~odel~ 1 ~~ ~e sfinjerue, ~\~1B.~~.. :. . . . . ..
.0 -. ';..... .... .' :,.~." .:.. . ~-=:- -:.
H. . . .,~.~.~~~~~~:: ~Tradltiaortodoxa~~as~~aem-vtere:~~':"d:.~~< .'. _.'~~tii-~~ fae' pafte_~. 'BiSCri~ 'ii JnsOt:eSc-p(~tOl~if "':-.'''' ~.
~.t.~~.~:-~:-:-~,~.n..:~sep~.fptgrl:ii1:rQpareadefu.d~::~~~Jld~,m.~ern" Hristos in SfSnta Liturgbi~i 'iIf'Sfurtele Taine, vestind ~i iniplitiind' -" .".'
;~ :~: . . se vede rea1itatea.tragicA a Crucii-~i pacatului dar i puterea ~ stapnirea . { . voile _~~e ~i aju$d in proce$.Ul ~.subiective. .~ Q3J1lenilor, tot.~a " :..... -'" ~ '.

,~t,':~l~'~~!:~~;E.t~1~;.~-r~!!$!!l=r1!~;~:::;'1:-'~~,~:_;,~,

.:t.l. : "~ .'.:::::;'.~:~ti~d~ ~ijlID.ii:ii.di~~'{Pr:::proft'Bria, D. Xo.,p, 122).. ': ,'" ".'. ".0:-:'
.. Dumnezeu - Sffinta Trefuie;Iomifuid infi'e ei.b.:cbmuriiuhe deSav8#i~~;'::-': :\'. .
5.1' .... .'.' 'Qt i ill cazul sfintelor icoane sau al sfintelor mo~, pro~ '. duP-i,9hipw ~i din puterea s~ Tre.imi i in acelal timp.parti~p8nd .. - :'~:
.~l ..
r .. .

"j:' .. '~Tesping clDStir~ $1ntei.cnlci, neadmitfuld di prinstan~ Cruce mArtu~. 'impreur13.-cll cei Credin:clo~.iCli ~. in priDlriJ. rand 18: oomUIJiunea"---"-""7""'~
L'I: iiSim 0 pi'ezeIa tainicli: a Mfurtuitorultii Hristo~ 1ntre Doi ~.' 0 d~ . ~ Bisepcii. . . ...
\: i eficientA a barului mantuitor asupra ~lor care Gauta sa-i improprieze in ~. Cinstirea lor se materia1izea2'A in cultuJ pe Biserica it ~uce care
.~:' [, . viata lor roadele S:flIltei Cruei Daea luteranii {) accepta in Biseri~ <> fac
' . lor in zile aDumite,in rugaciuni, acatiste ~ alte laude, in purtarea nrririe- .
r:':!! .' :..doarmtelegarid-o ca semn distirictiv a1 ~et~e ~_ n~ ca 0 In! lor
~CMre creaiiiCio~~ in consacrarea. unor btserlci in cfuStea. lor.
'.' ~;: J-.' .~~-~~_. prezentabari~:, __ ~~c"--, --~~:--~~._._.-.. - .,_ .... - .. '-.' .-~- . . '~ -.--.:. .. . . , DimenSiuD.ea istoricA ~ cea~esbatologica.se impletesc ..atat in in.va~.
'';;'1:
,{I
l'. . '.
In catolicism, .~ mite doar la mOD:1entul .istoric al RAstig-', .despre SfiIitii ingex' cat ~ in cultul ~ spiritwilitatea Bisericii Ortodoxe.' -':~'~" .
nirii de'pe Golg~ in Biserlci Ortodoxa i in spirituaIitatea~? ~ Piotestantismyt~e.~<~ Sfintilor Ingeri~ pe ~otiv ca
11 ~ in cult eu raze, semnifita atat puterea jertfei lui Hristos, -cat impieteaziasupra rolului de mllC mijlocitor allui IisusHristos dar i 4in
l~ ! l?i puterea Invierii Lui .i prin aceasta devine "~Ul. biruintci ~ al motivel~, trirtate anterior, al iinpOsibilitapi sfintirii oI,Jlului i.,allipSei de
J~ mduumezeirii, al iubirii i al nemrrririi". (Pr. c6nf. <;1. Remete, opcit., p.. . prin comuni~
Duhului .put~ dintre S~t, lumea credinciQ~i ~ 'r

i<r .288). De aceea in cultul ortodox ~ este prezen!A aIaturi de lunrlna nevazutaa sfu;tjilor ingeri. .'. ........ . .. ..
,
:1'.. 1
"
,1t.to ' ',
114 ' . " I" ,
1,----,.,
15':
.

r,;~!J,:~ .
~ '.

~1 dmpresfiIi!aim lUi Dmimeze ~cA,.'


"

ca oconcluzic a aoesIIii XIII: iNvlTA_l ORTOOOXADwaE .


...~u1iCLESlOLOGIA) . ' " : ' ;
cin,tirea ofin!ilnrtrebuie SI; . .'.
a/jfuJjm at diJi jlIitIct de vedere dogIiIatiC; . .':'" . ,.;
f!fil
"J este scopul Vl"'tu
'f&t1, ~,, . se, ~ ' eclezial
" ~~ care .
, u ,8dica' '.': ,..'
,.,....:. " I'., ' .. , ' " ", ' ,
;~~, . . In B~ prin.Sfin1cl.e ,Tame, tuturor~orPnnharul DuhnJui .' i.~~.de~~nlnrrlsj~..~Duhn!Sfint .'
1# . S~ do~ SI~ ~,111OOntrs1ablIA fiind 1llcmai reali1ll!ea exis/entei ' . ~ _~sulnectivl a ~?WOI' prm bar,
; ~~~ . ~or ~ B~c8, adicli a acelom care, unindu-se tainic dar real en ~ . ~ 51 fapte bone nq,poate avea loe dec4t. m B~~ :?~ul sau '~"',
Ii~ . ~~.~~lnviala-'audevcoitplinidebaruI.~ ~ In~ de.~.Iisus~s ~DtfW
~ av1lnd In _ pe .Maica Domnului.' fllnt co.@!lOjlU\ de....! uBi co Smo~ ..., sfinti; po ih co vcr~e ~ so
. diVID, odic.. mdumn=lI
;;' " .asem~eaSfin~or ~stoli la C~e, nu~~ sa se mage fu !. .vorb~~(Marcu16, 11b~. , .... '. .J ,,' .... . ". .
a"_ . cerun ~ul~~s.pentm.nWItuirea semeniIor lor de pepammt"~ '; " , .uetarea,Sa ~antuii;?are, de ,~aJn1tU!''~ pnlla f.nal ~~ ,:'.; .
n . .. . . ' Jj~ Hristos:no-a Xl'C8P ~ ~ pnR.llllrupul san, C1l .Dm:'"
~ , BibJiografie' .' nezeu in Tre1IIle, fiicand -ne OblectiV ~ v.irtua1:, T1UpUl San eclesia1, 1ar .

1, ': ,,' '... ~ ',: .._L':~~f3ntul MiIXiin: M8rturisit0~'.J4a{a Maicii -:JiJ~ului 1rad de.'.. ' t :rIMn sm.nire8~Saln rio~prinhan.1i.sfintului-Thlh~tln'S~le:'~~':; :~

" Ii"'L;"'~.J--tc:n .I,.~' ,J~.. ~""7"u.a:' . UWL~ .lJ.lAUUlW.w trtIPUl!~-".;fesiat;


~.' ~,~~~.ou. 'J.,:IeISlS-

tn.,
i\l. , .. __ ~ .loanI ' . 1"Sibil,l, 19~8 , '. ' .... ._ .~: ._.
-,'. ., _.' .' -,...".:-.- . :" :":. . " ':- -g'~~1"e 'I't"'l ~_rAf1i't'l'l -_...II_x.;1..;-.ale
.c:--.,,,. . ,~~~ ... -;QJ.Sel1ca
'D' . ,.,..,..
..- .. :~,."
.' .
..;""1-.:... ~ ~ , ... ~t'\,tel~~ ~ .... .''D..!_.t~~

.' _.. ...,.. ) . _ . 1 ,........ -_ ,

~.. .... . . . . '. "2... ,,8fl'l.ritulIoonD".....


f '. CiiJ.~~Y.:v..s(na,sca,~lhu.l~ ....t;ti" ...:l,....,'.. B -. , ..
l.1CU1'e$,1993y- :-:-,!"":,:,:,,-u~,,
-. <
~e1enta .'B'lsencu,.t:J<"'......
.:'."",'. A .;,
:U:!!:""~"--
i . 3. Jdem, Cultul.vmtelo:iC~ ~ deD:Feci~ru,~~, 1937; . ~, hlYiere ~ iDal~, Hristos pune ~elia Biseri~ii "

. '.~: '." 4. . s.~_~eod~.~~~!lSUS~9toslp'ro!D~p~. I~eL~le;trad.. "J:n ttuPurSlu. . ~:~:Biserica ia~fi!nli V;irt!aL.In.:;nOd. ~c~;- '~ . : .,
_.
. . de loanL IcliJr.. Ed.. 'DeiSlS Sibill.1994 __
. ' ',:.: ::. . . .' _,.. '':;'.IY ' , ' ,..~ '.':~ '. - - '... . . 'fiinta lao.C'm,
Blsenca.ra . , -A... A 1"'\.;.1.0...1 [!l'A~'COUUJ;lJ.t>
-clzec'IDle, at:unCl'~J,!PUI,l1'-e.wu\. t...... no.X-
peste
.
. ' ' . 5, Fr. Prol, ~1ru Stihilloae,Jnvdfdl'Ura ~~e Medea Domnului la <cream . -..
w " .. - " . ....

_ ,... : orrodfJci #.lq cqtol~~i, rey~.::0rt0i1Q:rla",-l9501lJr. ~. ~ U:l ~,stoli,.~ ~e


. . d' . i 1 mAdul a1 Bi"
lsen~
e. ,.. ' are e.. PJ?lli';, i.

c~o~;.~.
".., " . '.~
kfiit.'~':i952. l'Xllnde~~U1~
in fl( :. " _ .. ' .' ..
.. ., . 6.lihn; MlJiCaDomzn<hii cO mii1odt<We, ni. J' >. ,carese a111nitriSfus (TID. 0., 'o\. ....

.' '?, ~exis J.<niaz~, Maicap'~~ulUi fn.BtS'er:ic~ Ortodoxd, trad. ~..~ ~,p.19~).
,.,"_ Lucretia-MarIa..yasil~ Ed..Humanrtas,B~..t998; ..:.
. .- . f .' . . i .' . .' ,: . " ..

,BISeI1C8.p:re.zrn.tiil.fina1 t1}!tfs lucrarn.m~1tU rowe apolI1IUllulI~ps _.' ,.... "':'.,...


"11 w" ~
8.~. jrof.,~SIllniJDae, ~eare,prin ~!~.Sfllnt ~ ~ ~ se ~ . ' '. . ..
T' ," . .-.,.- .

. ..' Im.!101ogie if iconologie in disputa di?l sa.


sec. VIll-lX,mrev.' Studii TeologlCe"; 1979, nr.l-4; , Vlata lndumneze~ a triJpulm $811 ~eplin pnevmatizat m ~op. eel care, ". :'" "

. '" u:o
9.' . nid UspeDsk:y, Teologia icOanei, trad; de TeodorBaconski Ed. bot <Y7ati in numele Sfintei Treirn4 se ~ de acel~ S:finte l;'a.~e ~ .. ...
.. ~_._. __ .---:tU;Il:U;~~,
"A_.;.....__!_" n .
',.' . .'
,~I'" . stausubascultareaierarhiei'b~deStreeesiimeapostolica' -.:
.. ,: ' . 1~, ,?IDstoph ~thonbom, lcoana lui Hristos, ~ 'elf: V. Raduca, Ed.' 'Prin afumap.a cA BiBerica:':f:Unia virtual prinindumnezeireafuii' ...
,~~ 1996; ,"__'.. " ._ __ . ." 1 . Hristos ' _ in:viatil' i maltaitt de~ d!eaP!a Tataluiiar .
. -i~: ~Q1"'~~; Iiti1IO:.~BilCuiejIi,:993;-' ~~;i ~borOrea ~Duh"p:';i~"~)~li; ~
:Anastasia
. :: ' .. '.'
13. ~:.~::,,':' ~' i~:6' ~~~e: . . -- .... - conooniitei1t dtrnemimiai MSttca~rpe ceaprievmatica aBiserici.i; .... "':". .
.
.. , ..._ ... _.,...~ __._. ____ ._"';'_~_ ....~..
' " ,lD.u.IJ.I.I;:;gnDe,
.JisusHristos, Ce!cene-amaDu.u
11 "+.;t
recapitula1i"
vm.,Sine ne.cntl).Ut
. . .
,. . . . . . . . . . nill prin Bisedc1i ~ baru1uisfinjitor, ~~iieJilii st;true prin
, j . , - .... -~.:- , : : -':'~~' '.~"'~~'~~~' -~,

,'~.:-:'.

II
i!:fJ 116 117
f~f~
1j; . 1

<"1'
j~l '.. .. 1 .

t:~,
{' ~ , .care a 1recut El, pentru a face ~ umanitatea n~ ~ llIDm;ti1atea Sa.'!': . 2~~i'lIfteS8Jl 0fP.l (lem~,:,.~,~~~~; . _. ,.... ,
" mt1- ~ (Nico1aeCabasila, VUlfainHristos,trad.pr. T.:Booogae,:p:16). -".
B.iserica este locul,~uI dar simodul divinQ.JlmaniDC&e~e.
.'. :." Hristos mantui~ pe o~ ~. Be ~ in ei. sau Ii.
~~ extii1dliealuiHristosin pe:rsoaneIellm~!!. . " . : ' . . ,.'
~; r .. . 3similea:za."in Sine, in omci:litateaSa mviata. .BISeIlca este tocmm &ceas . MmItiJirea subiectiva, cum s-a afinnat deja, nu e poSlbilli. ~
~~~
fA extindere a lui Hristos in~eni, ~ ~or.in care Be ~
~ numai ~~ in ~~f S~u ecl~ptem ~ .l.ega
in)3isenca
. ' t 1

. asem2narea oameni1or cu Hristos Cel inv.mt. ~ seobpne ~Ulllal'


tmi cu.Hristos Capul trupulw; ~ ~ VIaja m Hristp~~ 1n ace~ timp,
.I
'~;

J.;~ In adunarea (eclesia) celor in Hristos, care este BISeIlca..Ea. ~e campul.. . doar in Biseriq; prin' bar, il~ avem pe Duhul Sft i~ harul Sau 1118n
de acpune a1 hRrUlrii ce vineclin Hristos'. adicA al I?uhuIUl S:arit;.care ). tuif(;"r care ni-L fae pe Hristos prezent. Unirea ell liHstos este simulta:b.
.I~
~
~lui~ deplin in umairltatea lui Hri~s rea inviatA ~i clinfa.ni. se ..... ~ in trupul san prln~ Du4ului,Sfiin1; prin S~le .
!loll;8. (d~ TDS . . ., VQ..12,'p. 768) . . . ' .'. ',.'.' . c.... . . . ..:..... . '"=.~.: . >...... ~. . __ ... -.' -:. .., ':. c, ..
"

. . ' co mlUllca W
_."".. ,:,..:::,,-.: ',:'~ . . ~ fame~lerurgu. : .- - " .' '.': .
. .....-.
". .
..r"
.'

.~-.-- -' . .Odata ell intruparea Fiului lui Dumn~ ~a'lui Dumpe- :, . DadfSfinlji Apostali kau avutintre ei pe Hristoscel iStoric, In
'1' zeu s-aaPfopiat de noi (Matei 3,2), .a--fost mtre noi, j~ prin Pogt:>rnrea .Biseri~~z.ecjine,.noi il avem.~J:lri~~pnevmari'(,';eclesi&l;
..,.' . DubAllii .~ .. ea viriiin -noi....Biserica este ~_impara~M. '.:eU1iriStic{f!fBi~clrprID ~ ""--DI1h!!Iu! S~~.~~cio~ii ~ II~~aftA~.~ " " .::~. ;
"r '>::. =-
.t)in;nneieu :Clloameni, eSte incepntul sauatV:iliia'el, in I>uht!fSfant..::::.::':.~ ':. de in;lpi;tl~'an~]fFi:istos, se ~OOijX)reaza In Biserici.~i cresc ~ .. '., .. ; .-:
.. ' :::~. ~ -~-:::...:J)in punctde 'veddre ~stie, Bis~1ntrupare'~!O;inviere., . viala cea dUhovni~ 'pfula 1a.d~ireaSta:tUrii lUi Hristos. .... .
.. . cciittibua,:iar run punet de vedere pnevmatic, b Cincizecime perpetua . . ... Prin Si4ltele Tame se ofera ip..modJJ.tmlo~Vi$IUiJIris~os ~'_ .;;'-;':'':
T'--t.. . ~X ................. (l....... ~..... "'l';. ,,,,,,,....,Aoxru pen::tru a pYnlicg:T'l1"F>.'7J1'!'."f.;. -bJi: B-':.<;..~::r-:"i2-D";,,,,,c-'~l liir.;;;~"~.}i seJlranPQte BiSerlca TrupuFlui "'!~ I
RrtJme 1Si:111e ~,-~.u.L>g, fIW-......
C.
. . _ ./:' :t"""~~_"" . . ISeO""", pnn .1-arne cre'J" ,se: 0'. .... . ' _.~ ""'Y .....~. . . . .~.: . . . .,
.. '.~ .o.::~_s ~i a Duhului stant in 'Bj,sericaJn ca1itate dcfCap neWzut.al ~ "': '. HrlStos:'.Efe"J.um: _ BiSitiw '$r--'gQiidipa indis.peI1saf?ilii pentni' . ''', :~- ..
'.:. . ':jJantwtolUl Hrlstos ~e ,D;l lJiserica pew)Rlle1iF(':Iatli;EU)i'oln cu:voj ..:~ .~el~cle: smit~'~Cheieturil~'\~i".~'legattttile'~, care .l.lI!eSc.. ,:';" -, .;!' . i H

,; ../:'.:.;~paf1~rla s..fflNi.tULveacUffiof':Matei
> -. .~~"t.4.. ~.~
0""' '.. ~ ,."~~'~
28 20):.2..'dar
r.
ioofiwfnitent,.
,. ':,.. '. . '.
-eSte:~i .' . ~lID~Hrisins"'pornm' ):.,
'(Hlii1~uHul
~.
!/CO[osefl't1.'19)'tlipnn'
\ '" "/
....... -aceasta" ~'- ,.....'';" . ".
;' .. dmpniB1sen~ ca~ atragnd-o ~ ~~~ S~i. unesc.pe credjncio~ meat "~ sunt :'ca '~"~ ?~', av~~.()' ........i

w .. , ' . . . . . . . . .
' '

, .' .
~ T:e~ :1n ~lai 'sens,. J?ufull ~tar:t e:re:~ .S~ sfinllroaremf .singura:iiiiiria$1 un~.suf1,et(Faptele4postolilor4: 32~, Ntnnal'pnn
BISeI1c3, -.msa, in acelai timp, BISeI1ca 11 mvoca pennanent sa coboare . Tame. se realizeaza unitatea penttu care' S.,a rugat Mantwtorul Hristos .
..1
. .;'

. '''peste no~ ,peste darurile euharistice, pest~ ap'a Botezu1ui sau peste' (T.D.S., vol. '2, p. 769). . ' .<'1

untde1emp.ul MIDmgerii". ' . . ' Prin imp~ euharistica de trup~_ .inviat a1 lui' Hristos 'se ..~~
BiSeriea ~i -trebuie1nleleaSii-paradoxat,--:caiIrvilnii a illvieriidar'. .~, ~e ~i se menpne trupul eclesial allui Hristos ~~.in acel~i ',.~ ("'. ':!
i aflandu-se in drum spre lnVi~~: Prin Capul ~. ~~~ ~~_.' 'timp, 'numaLln 1rupul..eclesiaI, Biserica, se savfu'e~ Liturgbia ~i re.. .'. ;1
~ . ~s, ea este n:.,~' ~e ln~ere dar ea in~E:~ ~J~? .~ tnedIl?Tt' .hn~ ~. Biserica este .lo~ unde trec~ ~~c' ~r. :::11
!.
I.. " , ' . s&, m ~ de mYlere: De. ~ ea repeta drumull~.Hri~ d~ Ja eshato.l.oglc deWJ.Jln".prezeD,t.cootinuu,..mlde credmel0~11 fac . 11
:1'
~.~
i~..
~. ert:ce.la tnvi~: ~ a face posibilA credincio~or ajungerea lastarea experienta aplfutica a pregustmii veDiciei, prirl imp~irea. eu HristQs. . .. ~l
J de mVlere a 1m Iisus Hristos. c.el inviat.. Biserica este locul unde are Ide P.atele contmU1l,''trecerea de . It
1 t~
~. moartea SPirituaIa, prin Pocamp, la viat8, P~ dutnn~iasca Euha- ..- li
.~ . l~
,i
. .I
, 119' :1 .
118 .

'ristie, ~tualizAnd 1nvierea DomnulUi, ell :fi~ generap.e de ~:..C:':


'.: S:fintul Apostol Pavel foloqte frecvent apeIativul de "tl'uptainic .
lUi HriStoS" pm1nl a defuri 'Bisalea; .ceea ce redl ceLmm bine flints ~ ,,., .
r
. . ,... , ~ fn fiecare dtJininicl' .; "... . . . . '. . ,. ,:
.tsericli de comunitate B8ll: commnUIlC atUtumr in HrlstOs. Noptinea de
Nico1ae Cabasila desCrle -exactrelaPJi interioarl dintre BiSCrica indica:filptul ca este vorl;m de 0 comunitate oi'ganicA,' ale carei I t
Sfintele raine, re. datA in HriStos i Duhul Stint' "Biserica se
. au lucmrl. specifice, trn;l1e fiind subOrd~ futregului i .

prill Taine,.nu caprin. simboale,'ci cum se'amti1'ini!na prlD. ..A!qJUJ.UJ. ei. B~ca nu ,~Jnsitle.:~i pentru 'sIDe.,(nu se 'poat
e {:

'. 'fare, radacina pomului priri Imnuri ~cum azisDo~ vifaprin ~), ci nmnai in 1eg8tuli cti Hristos. . , : , . . , ... i.'>

. (fije, pent:ru ci aiei nu este nu:mai idcntita:te de nUmiri ~ asemAnari, ,. ~Noul restarneni termenul de "biseric!",are ~ ~esul de "iennhle
. identitate de lucru,. fntrucat T~le sunt trupul ~i sangele DomnUlui, \ ~~", "sobOnjlApostolilor",ca~peceldel~ae~. ' ,_ -c'

Fara Eubaristie nu e BisericA, precuIlf:fh! vita nu sunt.rnIadije,. ii1~ de ~desprelJisericA, cnsceme ~.8sp~te
'.1 ...

.' '.' ,,' .rMacinA nu sunt 'ramuri, cmn :BiIi 'inimahu stmtmMuiare\-Euharistia;~ ::; dogrnatice fundam_e, care t.rebute avllte in yedere, pentriIj} 'lntele- : , .
lit felui acesta, este temelia, mdkina, inirDa vietii Bisericii," (VlaJa m gere CAJIect! a Bis~cii. . . ,... .'.. . .: '. t
Hristos;trad. cit,p. 33).' . . . . ','. " . . ' . .,~.' '1 , ., . ,. ", .' ,. ,,:.' ',: ,: . . . , :'.' .' .,,:...... . .:. '~"',. _~i:,:, . -.,~
. ,.... ~~:.--...... Biserica-nu este nuulai o~fijp~'c~~ctm.i eXterioare;ci;':'fu : ..~p.~!ri.;m.tarJ3i-serica'are"iltrtemeLtr.i:rlitar{~nU trebtiie.:;~:' .'
-'::';~';~7~~'~'~u1'Sf8n~::devme'im-,orgairlsrii~~~~~sc,)i~~batUl'Q1Vin,tinde cautat .prill specu1ajii sotio1Qgi~; ci:m;taipa..:vietiipotnmte, '~pretice, '''::t-~: .
;.~~;::;::c~;-<:-Sa; :spiri~sau :88. pnevmatizezC relatille' 4irttre membrii Risericii, a persoanelor_~. Relatille trinitare di~e constituie pe de 0 parte un .
. care nu trebuie sa uite nici 0 clipa 'c! sunt madulare uniillltora,.~ Trupul DiOikl mUc ~i'eten1 at rel!ttillord~.~.~~cajar.~~alt1i ~.-
~-~::'.WinicalDOri:itlUlrii'~::'<:~::.':: ..... , .... . ~
., ".'~."."o .. " ':::". -. ';.'" '~. ,;:; .." .-c.::. -'.':."::' . parten sUisa de~;care::siabi1c;$i~~hidfu:ic,qte~~~ll~e..:.[:-,:
,.. :" . . .

~fa.s~~ o;o~~
., }'. tean.dii.:i a BiseJ:icii '.. ,., ",'" ',".,'. Ip viata ,~, ~iseri,cii""".pII:7J2ltli ~
I\Urltoare, mriiixillpo,filti"i ""' .
..:~este ajj~fursmPirdWirio~iiiWm,1rl~ se ~ .;~.: .:.':.yi$:dunmezeiascA .~::SfilJ.tei;rreirriit.~tonil:fJriSt(js,~fuainte; p~,~ .~:

" ." ~ ~= T~i!!irJ


oamenil?". eli m Hrl.gosin Dubul Sffint'
, !1.l"" care partiaPll!n Ia vlafa de eomU!l!JlOC a Sfii!tei1'reimi. ' ,,', ".
!ertfa 8.!>~~co
s-a rugal !atruui JlOIiIrB'~ ~tre
ucCnicii !i,

intre Io\i cet co vor creae m E1,a .UIllUlDltB\i dupa modeJul tnmtar... u.

S~
'. ~~ ~oae; ~ Biserici priri prisma rolului .au " "DI!iii cmn ru.lp'Arlnte intru ~ iEu imm Tme, ~ Bc.$a mNoi

, .. . unificmm. ~JSena e lIIll'."" a I?t Col existli e drstioatii sa cuprfuda


58U sli fie ~ ca~ !""""' ca T~ ~-~ ~" (roan 17, ~1).

. tot ce,~. nun.:n~~l ~tia Ea e imp1infrea planului etem allui ~~\lIleB tnm~ a. ~~~n sta ill _~ legBturli . ~~ ~~u . .
~ezeu: atotwlitatea" (T.D.O~ vbl. 2, p. 208). . '. ."~.'" ~tul tnmtar 8l. aeWlm ereapcl, :fiinGQa. Tatal a creat lum~ prm . -::
- . . Terriiernil "biSeri,":' (eccl~
mlirnbai Pea), """' _ InNqylI' ~ ~gosul)
Sifu. In ~~tii1)!. ~ ~os,:!
De aceea cre;rt ,
__ ~_I~~ de mu\te on, ,N>Y.Ule_din.l't'riml!~eo",
L chema. a~~~":";.!".~ ~_? ~,:o~fiind:~t sli, so.
~ ~ ~ sensul. de "~ a celQr .cI]""'1'E" (!gellld,.2); fmbISenceaSca':" sa ~tsenca S8Ll Joe al ~ 1m ~".

" Cuv~ ~ezeu 1 care, se adun8. duminica pentru pnrnf'J1U:ea


l;n ~ petrecandu-se pnn acllunea-sfit:i'PfOal:'e a ~U1 S:ffint, care din

, moqu ~ mVlenI Domnul' U1,. ~.~


_~_..j ftAngerea painij ~ .~_ ~pnn B'.:ISC;lya.s.e.~m.~.~~e.
.AX _"':_...:1",'" .
~ " :. ,.. ....
,' ......~...:...,-;..:-,. .
A

.~ cu1rupul i Siblgele Domnylgi tFaPteleApostolilor4, 33), -' " . ~~ ~ ~~ ~,~~~ ttinitara a Bi~~e ~ 0 ,Pavaza" . :
. . . . . . ",_ W ''14

. .
'~," .' . , .. .... . nnpotnva.1~Vld~ulU1, care.poc.te !ienatura.relatill .comumtare ~.. ':~
... ,
: ...~

I.
.,:,:.;::';i.~;.";:~~",::"<'

- t .....~-:.... ;,~:' ....

.:'I!
,.:,,'-''::;,~, ,~~':, ... ~

120-.~- .... . 121


, .

I,
~:'~-l' 1rebUie sa .cam.cterizeie raporturile dintre m~i Biscricii Biserica .t rn '~asemiI:tare cu Dmnnezeu". ~ dime.osiunelDDarJa este.~- . .

.; I :' - eSte," in istOne,o'icoam' a S:fiDtei TIc;iini~"(j anticipare,'altoparapei':" tabiJ!, insa, de ~-piievinatici, ~ DuliiiI ._.'.~ r', ."

.<1. . Acesteia 1n ea, unitatea ~ divemtatea ~or ~ knt defiDitiv' luaarea. Sa de In:istifieare, .~ ~ tratJstigureaza. oomuniwlea:

'; ~ncifurte. '. . '. . " . dinire mC:mbrii Biseri~ prin l)D.~ darurilor $ale~ .care au un l

.. :;' . ' . ' camerer Qublu; divcr-s ~ unitar ii1.~ timp. De i.~.i:p.BisericB; .

._.~ , . b. As~ ~c!!ic- J2ivino:.umanitatea ~ui H:ri$?s se ;. persoana. nn se izoleazA de .com~, in mod incliVidualist, dar me'
..l [!. prel~ san se actllo1imWI in Biseri~ Aici, ~ divini~ comtmi~ nndesfiipteamspecificul ~ uni~~fmnei,
.1 '. ru
yiata nmapa, harul divin ~d liJSupra persoanelor W:D~e a~ cum:a. . ........... . . .' . f : .'
lucrat asUpia :fuii~e in Persoana M8ntuit0rului In BISet1ca se ~ ;~" . cL ~pectol deinstitope; Pede 0 parte ~iseri.ca Be aseamana altor .

. .I
-: l.
::::::::...........1 --:n.nl.J::!-..:Itransfigurat d ultimul"
:;,.;r,'i :' -::;~.. '.:.. --:.creatuJ...cu~()\;iJ.tiilU.U,~..:...... ..... .I.WJL1. e. . ..'~. .'.:-."'"-
. . '.' \ :... m:in~; ';"1... a"""':...tl!l+l.: }:I-d r+-._....;:{"
;'. ".::' -.~umane,.avi:W O~UtA.iLW.i1I!Q11t1e, 0 IQill.uu:;; stabl- ."
. ..-..-..1..;_ .>.
. Datoritli.m t ' . iSe1ica ~ d?ua.d!~~~ ~.:: '1A.~ membri cu drepturi ~.~. Pe de alta~'~'n~ 1reb~e sa ;
L
Ie". . '.. v . rabile: cea y care con~t~: Qjn J:11embrii BJ.Se11Cll P d.in asJ?eC!!lI '. alunece pe panta unor reJatii purJl.m.dice. sau legaliste. ill interiorul eisau .
!

:-~'L ..~' :.. . . ;:. ~al S . e or Tah>.e;lc#a nevazutaJprii!~lntel.~-::j! ~1nn.Porturil.e.~cu':~'D~une~i"duhov.rii&as.!':~~cteruC; ~':~~:-.. "
~d.~L ...
-.,~ ..'>:-;:-:- '. to~ illll'iLVS,
. .:::... 1::1'.::;:;,.... Ca-,l ~ei ~:!:!! 'hiiiuI sfirititt1Ya1
= ... Duhri1ui:;g:tmif~:::::
_ .....2--.~
, . ~",,~::.~.,.
. ,:~ , ' ...6l:puterii . ._._ sale':"Jlarice.~treOUit?sa ol5~.'",.' '.'c:aractei:ul llIlll:;..
--, '. ,:' .,- ...-i .....~""-........., . ,: ill
;. ........-
.~ ...:._..
.

, .

, of1:: .~:~.-:~',~-: ':;.:..:- ::.c.se. Poate v~:de' 8sen1~ea,j de ~~asi~eetkiiiic":::i:~de-utfilLi: 'societate, .-cuma fost. profePf de, Mfu1tuiton~r pi'iri pildaaluatllIuV-"" '.. . ' .... ~...

-i'"
ll~.~
. 'it:!,
.....~cptittcare~~ci~tuitorulDuhul.....
:::..-.f"'o....
.. ~.~
uln;..;:J(....;..+:..1B:C!......;t>1;~v~
C;;!~Ul.111 ......... !..~ .. ~~~ .. ~ '.
~~~
HristosS.f3nt,:
...

.
:.:~~,: ~do~to~~~at!~2~d:3)
pnna:'~.~.::: =. :c:~-

....
::.~
:-=--. ---:.
..:.:
. . . .:
..
: " . c.... - ... _..
:--'-' '..: .-:- .. ':"":....., . .
..... ..,--:: .:-.....
:
............ :
. . ..
'r.;.';-::';""
.,.
:.- ..
....
0.'

' .. " ;.;: ," .

.\

;.

. J ii(' "", ::tate ~6"Apostoli:'s-a mtemeiat Bisericai Care liici:ea~A,-~~ ~cu.;~ . .~. .e. .Asp~tuF~~!ito~ogic: :~~~ .. ~7,:~r 1Storie~:. semnul.L . . ':.: .
=.llk .~c ~ Hrii. :Q~)~..~:.~i~~~~emtiilO:;.B~~ii,..~~~ ~t~~.~~~,sta. . :. a:1.!PJlB?1ti7i .. !~.. ~~
' ... ... _y.~e(l~tA:.~:;;. . ::': ~.': , ......
"-fi:~'"., ,. . harillui diVUl ill $fu1tele-1;a:m~ .pnn care BlSenca:poateTIllU1ll1ti ,ftetn-.' . Mantuitorw. ~.: Eanc.1l:,descopem cevadiri ta1na . er Sfintel -'"'-" .-'."
...11l: ".' .:. pluAal Duhw.~.Sf8nt".~ ~ ~pmn este, ~ ~.~~'faJ:?tul. .Jreim.~.~~~.cei~sel~ .~rtant, n~ pre,gate~~ .ef~v ~ ~; .. :~.. .'
-'1 ~~ .: . ca' mtre lucrarea BaU 'lCODOlDla"FlUlm ~~ L.Ce8: 11 ", aceasta Imparatie;' w::o:u avem aiCIcetate statatoare, Cl 0 clintaiD pe '.. .'
I

. ~~ . ~t este 0 }nn~ ~~aware. cu ~A1a" aceea ~ va~ vie" (Evrei 13, 1~). Biserica ~ta drumw ~ . '.
ij'r" _ . IJiyelnl actulm de creape l.. de prom~ a 1umn.1n teologW ortodoxa nu ~tfel spus, smgurn poarta de:intr8re in aceasta .
se pierde,'ills8; din vOOere ~~IJisericii, ~ trebuie,intot- ~ lui pumnezeu a venit i s-a amtat pentru ~ ~~~
I lJ: ._.
r II';
!, ~
. I'
I"
deauna :on~at cu, aspeaul ~~ ~ eel ~~C; ~ a. nu
aluneca mhristomomsmul ce,~ecles1olo~_cato~~
~ n~l pan _Persoana ~~rillUl HriStos. Ea este. deja aiei inca
nu ~eplin, fapt perrtru care ll~ seroaga sa vina. depJin.
.1-",: ~;r.:;:u;~'ru:;~"
'.

d; I : .~~Ma-ri~h';-]j=t'~~~-i1Hri~S . :~

~i ~ persoane ~~ ~ Be confimdi rn ~miunea. . .'cii dar nici ~ fiincLP!WLde'D!dmJ S:flbrt, fill P98!e ~ ~ W poate pie(de.
t 'infaDjblI.B:
,.
~
:I

1 nu..se sg>ara in mod individualist. Comuniunea dii11IC D,lembrii Bisericii. ~fo~ FiuL lui Dllmnezell fntrup.at fa ~
.
.~

=
~
~

~
.1 r."";.are ~i' 0 dimenSiune umanl'i, deoarece perso3nel~ .~ poa.rtiim . "sWPul temeliaadevSrului" (I Timotei 3, 1211!ind singuru! organ de ~

1
u ,'\' comun "cbipullui~" ~ ~ in comuniun~ ilpot tnmsfonna. .~ ~int~ a Reve1!fiei di~. . . . .' . ;"1
;,r)Jif~ ..
~" :'~~-,.

i~
122 .-... 123
,.

Jj~ .
A admite .un pluralism eclesiologic ar 'fnsemna sA adr.tem uti
.
t
~.
-pluniliml'dOctrlDar, brlstol~~ adia, o' ~ .~~e ;1ui -'
a
I1riStos (cf Pr.. prof. LleA; op. Clt~ cap. ~1esiolo81e ,p. 6). . , ....
f
~
BjMrica me JuricA, dmarece in ca &-a plsIrat adeyBrul reyeJat ~ ~
If esre Bi8erica Qrtodoxa, ave a J*tra1 nesrhiJrJham ~ veci1e, ~
II
,; in~pei bolnavi se m&1tuiau (loan ~ 4). S~ BisericiUzv~ -.: nlca. Ce)eJa1tef:<>ofesiun,i cre$ine nu I'8!lt'zintA nici .una in depUnatate
t: ~ din ca.pm ei, Mfi:ntuitorul Hristos~ fiind .innoi1a prin luc.rarej" . ~lJisenc8, ~ doarcM din'Bisedca~ . . . - .'
:.
nelncetati a Duhului S:fint. Pilda negb1n~or (MateJ.13, 2~30) ~ ;; ' . ~ Ortodox! se ~ m. diferite IOcbri sub fonna_ Unor

'*
faRM cA este voia lui ~ ca dret@,...s8. con~etuiasci cu~Q!t~ {. Bisedcii .0081= antoreiWe, care pn; semm, de vista credinciol()f ~ .
. .pana lajudecata din 1l1ttll SBntulApostol.Payel~. exista. Jdt} --diferite'zone alelumii,.:1Bti sa Be impart! sausase.despa.rta; ci in comun' ... : -_.
vasc' de ciriste c4t ~ de necinst.e (Romani 9,21; n1imote{2; 20), ~" en ~teBjserici~' . . .' .: ..::' ','" ,'.' ",: ,.' ,
aluzie 41 coexi.stenlB ce10r drepp ~ a celor ~i ~ Biserica. : . . '. :U:$tea Bisericii. se exP.riJna in :<mod Vizibil priri 'unitatea,: :r,
c, ',' : 1nschimb,_dinBi~ca~~u~~~'Jmi;te.ereticji Vi scbisi;natLcif '~,canonic! ~rchlticaa CQll.luni1Rtilor. ~iSceti l~e:~~,..:,:i~"
- ."deQm'egi prip lipsa ci&-poeaint4 gj!tF~?fu~:sreeJ.I:s-au Sltuat~-.., ... :.. - ',: "-Coriducerea:8in.oda1A ... S' Odii! Ecumenic" . , ..' ~ ...., .:.:~"" .:. ~"--. .~.
:. ,..:,... inl1~i.mafmaB~~iL~~~~~:~~<'.>"':' ...... -: .::".: ... :'.,~. ~~....:;. :~~.; .. ~._u, 'H~~':'_' umC8\lll. . ',' :..,.'._ >.. ',,;,"::~~~:;.;:..::.::~.~;::.. ~,:':...
w

' __

.-ca infaihbili~ ~ ilU se rest:I'linge 1a iemrbie b. SfinfeIlia : . .' . " __.' ' i- . .: .~ ," .....".. ,::

'. : -. sau 1a 'sin~e;,ci 'ptiy~ . pl~. . :Biseticiitcea ~,,~ .';., "~ ,.' S@t.e!rla 1nserlcll 'isi are' izvOruI',~.CappI',~ .~~~,;~:..
, '". ,'. :hot.atari1e Sll)oaae16rBisericit'Ortodoxe;::. ... -'" .... ~. ':'.;~-'" '.. :: .. FIristos;Care esteatotsfatrt ~ eli Dumnez..eu dar ~.ca:Om,.pen1ru ca$l-:a . . i '.
",' 'uL _'. ..' .'~.,
., ..: " ,:.: '''-,''sfintit desav8rit. firea, om~_,_~d~prin iertfiiJi..J:nvi~:( '~, -.';.;.~ .
'.~::: ':.':4.; tmn$irilel~~ii.c.ij,:,:",
I -:' ;.:: . :. ,} ,'/.;.~!:;~.i;:; ,. .,. :.:,:.~p.en4h'li Ell Ma sfintesc- pe Mine1ns1mi4 ~.$1.' cl 'sa;, fie"sfintiti 1irlrii. , ' / ':j .
. '. ' PomVif InV~ de cred.in.ji ortodOx~, .B~~ are pa1ru insu~- adevar" (loan 17, 19). Sfinjetlia Bisericii vine de'la Hristos ~ trupul . r '
. '.. ....., .. ri, marturisite in SimboIut nicoo.,constlmiinopolitm:.~ stan~ sobor ... Sau deplinpnevmatlzB.t ~i lnd~ezeit: Duhul Sfiint, preznt i l!icnlt<>r . ;:.
. . .- ni~~i apostoleascA.. . , . . ill Bjserica; prin banIl San este-S El sum de sfintenie pentni credin-'
. cl~ii 'Bisericii prill S:fintele Taine. . . ' '..'.
'.. a.Unitatea . . ~ Bisericii este _sfint:irea. m8ntuirea credinci~iloi .'priri : .
B~Ji~ este unica Si unitaIa. . Este "unic!-u . mrea rifHristos W. ei' ~ e plina desfinti.-eare-SUDffoTamt=ea=-,-----:--1
Qumn~ unul este lisps 1itistQs, OWril ej ~ UW1 este hatul divin ale
intrup3ri lui Hristos (Efeiieni 5, 25-27). ' . '.' "
. . sfPtJ!tor al IJuhului S~'. "Este mlsingm: ttup i mi singgr ~~~~. . ~,'" ~brij Bi.~cii on Slmt-sfinti de ]a inceput,:. ,ci.,5e sfinjesc prAt. ~ d

. ,,' - M - - " ~i chemati ap fast Ja -Q siugurii nMejde ~ ~~ vo~; este un


. ....gimtrea.lit .atint~i" ,.lui :fIrii~s; de aici. i lucjarea Bisericll de'
lJ.onm. 0 cn::din~ un botez. Un Dumnezeu ~ Tatar tuturor, care este ~ a ~or, care Be P98iesc. Biserica e 'lipsjtij de..pacat..~u '.., , _.'
.:__ ,~.:.. , .. ~ toate ~ prin toate $i intru top".(Efeseni 4.-~. "'. ,.: ___ .. ":. "......_~ ca ~ ej ar fj tam Pleat, ci ~ ca in ea.Be atIa ~ul ..: , _: ... "
- . S~ i ea,este1:rtlpuJ lui Hristos. . ' ' .
,,' "7""_~r;,~; I '

-~
-"
;".~
l",

.
.
124

Sfinteoia este un atribut esaial al Bisericii deoarece 'l~ :d. Apostolicltatea,


~25

, '
,'I . "

.' ,
i~
~:r(
. :
.'';'

:j " , hanilui sfintitor' este eseriaUi '111' Bisetica. -ro6mm <te' aceea -:n' '-. :, " ," , Biserica adevirat4 ~ cea'care ~ p8StriIt mvatatura M8ntuitoruIUi~. ;:~ .. \," " '::~
: reprezinii lID- Oi'gan 4emmmlire ~ sfinjire a credinci~or ~ lSel1 , '1Jristos .~ CUlll au ~smis.() ~fintii Apostoli ~ima' si "mam~~, "" ~l~
: ,~
;;.
"- ;;".
acest scop 'a Jo~ ea intemciata Fe aceasti ~ a Sfinteniei
fimdamenteazA i infi:J.ilibilitatea. Bisericii.
.'
, ':";:::::::'" ,,~ sa se glideasqa BJ.Senca. . '
, I, I
'l~lilor ?e'p'e ~ ~ ~Vlat oonstituie temelJa pe cart< s-a clMit

' p~~ a inwta.turij apostolice constitUie' 'unul din


." ~','
~;r
~~f
" ~~~~
:1
c. So~tea, nniversaIitat~ san cat~1icitatea ';, " oon
;a::irerille ~ca OrtodoxA Be deoBebe~ di;l toate celelalte .i~;

... , " ,l\.~_~. a Bisericii, are dona infelesuri:. 00' geo~' !B~ci ~i Confesiuni ~. ' " ,'. , ~ ,, ; " ',~
"
~;;- _'~' ~'pritt terrnen~ -"universalitate" 'sau ~l de "eyumenicita,te:::)'; " .Apostolii sunt ~ care au.Primit}X)nmcii Mantilito~ui J?rist.os: . . ' :~,
.'~, ",'~- :--;::', ~~l~tfl.~.se ,extinde peste totparnan1!!l ~' peste tome' yeacilijle: }1nvm .eoDeam,unJc;.~:kt:lij.numele-ThtA1lit L aI FlUI~ ~ : .;,.' .
._!1 ' _' . avand scop~ S!-i ~~"actua1 ~ ~ ~'~ 'au f~L~~ obiedti; at S~tu1ui .pub, invatandu-le ',~ ~ ~ :~ v-am 1?~~~t . '
,It " .,' d~ r:a1re ~s; ~,infel~. se, ~ la ~'um.tat:ii BiserL~;, ,!~ (Matel~~, 19-2.9): ,.~ .. , '" ;., .,,: . ;: " "'- . ~ ',' ',":::' '~ , : , :
,,::,:,::'.:~,,:~.:,.. ,~:.~~~pn:n~.,SObo1lllCltate"pnncan::se-evi4enPw!aspe~!J4V d'~'::::;,:;~li~rtatea~~~,-~:~.n;,m~co~,~.s~~ "~ . '":"
"(:'~:~'~'~::'::':~~~~::lntensi:v: ~~. ,:~~uIui':"'Ga1riIiai~~,~... iri ,scos:. . ""~ ~ -:>: -'~'"7 ",':=- '~~stQli~ ~~;_~:.~ttm.~~~~lipa:fu$~, .. '"" --"
':"F'::~:;:-"'~~D ,Qe..:fiOiin1 in:~Plod sinodal inBiSeric.ii:::;~oae""\ -:j:aIul,n~t~,hirotornrlI:""OlT.~-AWstG!i~.p~Ja'episqdpii, ,,.':';.,:.'::. ;'.~:~"
, t. ' , ' explicA acest al aoiIeaintcIes astfeI: ',"Data Biserica este un Sinod'.. de astazi in acela timp ~ cu fidelltate a Conpnutuluicr~tei ,
,l:'~'--,-. ,,~;=:?.:-';p,ennanep:t;,;
,~
_0 comiuiiurie' 0 "'''nvP'l"n'Pntil
........... ...... 6~ ' r
~i 0' ' ~'conl"""ucrare' nTlanenili .:'a'
.::;' :p"~~' ::,.:.' -ortodoXe,'
~'''''''--,::". _ ~. -
:Fa....t de'care,'-stmt..
-, ~ ... tta~""priril1il:rnd
.,-J:"~~!!;"~, .,
ep'-1soop"li -iar'f-h -
, . .r..t.+.
."":,, .. '.
) t' ~ -',
;.
','
.. ,'. n'
.
,-'"
.tuturot m""..... t......:lnr~pt:.~;>I"~lnl1w,"';'m" .......o.nn+1i s'~n':""
CJ.L!.I.I~-!lVF~_ ~ .............:;. ~u:t
1.lUi;;
'::t~.:..",x ,,~ moo
~:::.,.",- .....'
se..pQ.ill\.l~ l'lf se VU~ '" ...."...,";;";':'1 ill"~nQpt";;::;~1iaBlS'~;~:. ,: :-:..-
6............,..~ ,... ~ !1.......,..LW:I.? ~~,',
..."
'.
. :':..: ,:::.
,'"
"

, :'.;"; ~'~-_,' "'f, I:}fica bl~n~~~~:ei ,~,~~: _In . ~pul' nostril ',aceasta' l~~ailIjtak: ,: ." -. . B~ca ~ aBQW ~1.U;A_,~ 51~~~ plemtUilinea.pteo-:_ "::- ',:
-,,:..:- ".",::" ..:.:: ~generaIa e
!,'."T;;-;';' ~"":" .' ,"
reaata rnin'~d' ,A;':', ' , ' ; ... , , ,
: ~'_ .. ," "r,~l ~~,comUDlune,.careirilpliCitptfeeaae::ooD:F: . "f" ~~'
.: .~, '''', ::r:u.,- ... ;';..', -hei7.......:nH~ de la 'Girl'
,"
. '.- "', 1 .~,;t:...;. '.<" ~~+tl;..r; ,Wi :_1_':':", ~.

:~.~.~r,:pem:~uw.u~.'mv~.u. -I;..!~J(1~\~,,:~,!: .
" : . "plementarj,tate"(T.D.O., vol 2; p. 283):, mfultuitoare,delaSfimn Aplstoli,.: . " , '
'. ';' ,"""" ' :,.,,' W~
. -,~... . ortOOoxa.8cceUtueazA
' cato'Iicipnri ~', '. ~.'
a llSellcn, ,-,' Annsto,~U,"citateatriai~
:1:':""', ;;
'~i
'r ""
'~"misionar'8f=Bisencii
I - ' ,
:......:,::,: '::'" '
. "
~: 1t$l9?c pastrarea ~arului ~clat in intregimea sau ple"Oitu- de propoved~ al ~ui '. reveh# ~ toate Umpurile '~' ~ t;)af.e .' ". ,', "
, ~ea lm. ,B~ca este catnlicit m,sens~ de ortodo~ ea cupri!f7!!!~J in' ,1~~. dupa, m0&:Iul Sfin1ilo~ ~~ll. ,De caractero1 IDlSl?nar ,,~, . '.
~etot:eeace,estenecesarpentrumap1:I*e. " ," BISel1Cll se' leaga ~ eel profetlc, B1Ser:1ca lucr8nd supra lumn dupB..
, -Prin co~ erezia ~ estf:'sooomiceasca, catolicA sau ortodoii' , , .' ... " ucrand;fusa, uneori ~i prin lmne--
Cl,~O~ parti~ ~ 1IJmcb,~ata, aparand in timp..-; ___ asu:pra BlSel1cn., .. _ ,_ . ,
, .... "A _ t~~gt~OWclo~Bi,sericile locale poseda necare in parte " Toate cele~ insuri.ale Bisericii tiebuie inte1ese ~ pastnite in,
, ms~ catolicrtAt:ii ~ ubiversaIi:tapi, cu condi;;!l rBmBnerii '1"lP!MTI!l_ mod unitar, fUnd de'~ importanti Sau msemnMate.' ", "'
" nente.in oomuniune ell ce1e1a1t~'Bisericilocale.' '~-:r- .,'- . , - -, "--"

;.
t ;.. i .... :
;
~
.....,::""
126 , 127

I
~ .
5. Mem.brii Bisericli: preofJa
-preopa iUdversali _. . .
~~, (~) '.:. '~i..
- .' .... .-;
:. fel, incA' din epoctl apo.stDli<:a, membrii~enCll ~~,
In aCest
;~ti inCIeii.Ci si creamao~. Este ~ili .pryzenta i~el
i' a. MintWtDl"UlJisus lIristos;r.m.rul preo1Wtb-~ . :~~"-;"";cei . (~i, preo1i ~ diaconi.') in jurul .ApQstolilor" inca..din .
~!l . "])up! intemei~ Biscdcli, ~ ~: ~ . " ~W;;U. 'vitatll lor. Cbiar ~ Is ~ ~tniep~i ~'.~ji ',S:. .
~, prezeot in ea, din caIitatea de Cap tJeWzut.al e!., cit l pnn ex .' :t~tnloseau~
comun .acel~1 den1.UIl1ll. 1'OtI.1i '~ ~eII!hrii. ierarhiel ..,..
i
sau actualizarea intregii slujiri !n. acest Sens .Eleste ~ ~ane~. ,; 3bisenCClli nu s-au' &ut confuzii de. func1ii ~i atri~' (Prof Justin

suJ?!elIl @tinicu1 izvor at Precieifu bisericA. Parlntele Staniloae '. : oisesCu, lerarhia bisericeasca tn {poco apostolicli, Cjr!rlova, 1955). ... .

''Prln continuarea rntreitei Sale 'slujiri in Biserioo, Hristos fn1retjnecuc . Cele 1rei trepte ale preopei ~entalesau~hiei biserice1:i

Biserica ~i ell fiecare mMular a1 ei un dialog prow.esiv in care Dici at .


sunt atestate in mod clar in Nom Testament. .. . .

rnci Biserica, Dici mad~e ei nu spIlt intr-o. ~jya.. 4~ ~'~ '. . _1. EpiscopUl. Qa xnai inalti ~ ajeiEfdei biserl~ episcopuI,' ." ...

sensul preotier-.lmP~ a aedinciOilor cheniatisA 'v este ~oDati de cinci ori mFaptele ApostolilOr, .~ ..~in ePfsto1ele' .

;'.

.bunAtAtile lui Hristos i. s! se.fereasc.! de poftele 1rupe~ti (I PetJu 1, ~., s:fitltUlui f\postol Pavel (I'J'!m9tei 3,2j.1 11motei ~,17; l~tl,5), und~ ~t~. :....
o

'...1"""'..-::1 1 de 1..:-.......:
.'11 ; I Ioan,2 20)" .\:!'T'D 0 .~ VO.1 2, P! 230)
L ;, . ~. . , .,. ' .;, ' . . ~. ~-Ui1WWle
_aminUf.e;,e ior aJ,UlUIU.U1 preo,..'~ n' ~''-,
..s:__.......: . . '. "'. - ; ;;..

..,',. .~
,9~b' cali ".sal d . . ' . . .." ,""," . " . " . . . . l8r Iii u.....+.oC A.......stolil-- .,.
...... ~_ .. ~:. --' ..:-: "; ~,.w:, aza. . ' '. e e . ereuumc 1. . . . ...~1':\::.", " . :ii,;;;' .~..:,:~!~, Ir~ta:~er este ,atestam C <:~'gy~e "?*"" . .;'?r. ~. _.: :~.,';>: -:..:-;-- -
.: . '" ... :. ~p~Jtw~ei,?!1.~r.;9oi~ ~sfoli, '~:-Origmea"~'; Jn~iStole1e Sfintiloi- Apa9toli.Pavel, p.~ ~i ~~~Si.Jj,ifo~-le~tL . ' ,.,'
~,\:en esfe~ct diy:uta: "Nu vOl.M-ap ales pe'Mine, Cl Eu v-am ales pe , id fiecare biserica, rugndu-se ell postiri, l-aulncreaintatpe;eJ. Domn~U1 ill .
'. d' " ( 1 6)
"; .., ,-yq:,~,l v"!:am.ran U1t.~~~. {t?llJ.l; 5; 1,: " ':'. .....,.. ,.' ',' .
. ,care:
.. ~'. .(F.apteie.A.postoliJr;(J..., . 14 23) " ...."~; " t"," t..:.:;_.. ,".'
,L~"":'t'-':.~ ~"P.nLJJ.I.lP: .. ',':: '., T
,,-.'::' '..:.... :- .fn:Qpjnia)arlntel~Stanilo~,' .ciiJjtatea ,d~Nhiereu s8u Mare' "~sase1nvredniceascadefndoitacinSi;mai~~~se.o~e;' :." . "'1.

. 'Preot a MantUitorului Iisus Hristos se ~,pennanent 10. Bise- . cu ~ sau.lny~'(lThnotei 5, 17). ~,,~~ l?Ci.dintre VOl.llWg, ' .....'., ..

'."". ,riQa,pW)a ~!lli. veacm110r prir.l :preopa sacramenW sau.S1ujitofire::' .ca unUi '&' ~dmprWDA :PiWt.~ iIUId:or'.al.paumilot lUi.HriStoS ~ ~ al:: L . '.:

, ," nehii:hfabisen~) ~f"pliri 'pWpa ,generhla smi' Univeisala it slaWi celei IX! va sase descopere: Pastori~ ~ lui Dumnei.eu; data in ~. . '.. 1

credincio~ilor.:. .'. ::.~"._ .'. ::,; -., . ' ~:... c. - '.- :voastra" (IPetnd, 1.,.2). . ..' .. - .: ,.. . ' " ',.. :;" ..,. ':".' -~.;, ".,'".'.

. ' - ' ; .

. .- .... .. " ". . ..... . 3. Diaconul In capitolUl VI din Faptele APp~oli1o: se p~ta '

.b. Ierarhia bisericeascii sm preopa sacriunentaJa alegerea celor, sapte dja~ a1~ '. din. ob~ crenilor din. Ierusalim.:. '.

. Pre6pa sactam.ental! tine fiiria1 de Bisericli, iar Biserica nu ]Q~ "Pe. ~-au pus lnaintea apostoillor ~ ei rug8nd:u-s~ ~-au pus,.~e ..,.. ...
exista tara ea. Alexei-Homiaoov a a:fimlat: ''Daea ar 1nceta-birotQnia...:,ar peste ei" (Faptele ApostoliJor-6;-6):-Sfantol Apostol Pa:ve~escne pe. .... "-', .J
1l1~ toate Tainele, a:fara de Botez iar neamul oinenesc ar fi: l"1l.Qt d:iri : larg datoriile diaoonilor In prima epistoIacmre .TI~otei, cap. 3, v; 8-13. .
1... ........, ( T D-S
,mu C
1 2
. , " vo. ,p_.
789) . - ". -- F ' .:I! __ :"'_!1 este
'. , ...uncJ:i:a uu.u..AJllllOrB.ceea e a d 8J"uta "e preop
~< ,~., ~i pe episconi.la ,
. ~--
. 1 " ' , . '. '. .,. . .,',
~ inviere, MantuitoruI-~t"lnsffiUit""'''''''paSacmriientaIainSJ. '<;"iRi ~ntBla, COIlducatoare ~~ .' ' . ' . . . . ::
~ana Sfintilor Apo;tOli l!!!!! care sa~i ex~ 'arhienaRapana --..- ~ . De"~cr-nrmeru~iiii ' ' poate sa~ ill '-biSerlcli 0 :sluj~, .
<""-

.: .
. S~tul 'veactm'1" . S:fu!lli'Apostoli,. gupa CinClZecgn.e au. indiferent de treaptB,#ui1
or~ ill B'ISe.l1c3.. w'" ~. ~emare,.u:IU1'.
h ~~ harul p.~ ....':.. ',tri.t'Nimre
. ....:,i'-..... '~.:tBra ". " " .. :,...---:.. _ ...;:T
:. ~smjs prill hirotonie harn] ~ei. lp eele 1rei lucrfui ale ei: .mYatm.9: dinparteaApostolilor. ' " . . . '.<. " .", ,
.' ~ sfin-1Lf9are ~i conduclitoare. . ' . . . -,
....!
~!;"i-"lIrrl r"'!)li;l1W~'"

128 ' 129

MBrturiile din S1Bnta Tradipe sunt la ~ ~ ~~ente. ~_ ~ ~ .... ,Q.o~(i~),dnpacqms~petre.c;utsicuHrjstQs. caciEl.e.~~- .'. ~ " .
!
. din' SBm1a ,saiptmi. ~ll ClementRom~ m ~ 11.S~, 'a puruD, pe alnd Adrlereu a~.~d a luattrup ~ aex~tatpreo1ia..$a
Ignatie Toom (Epistola ..clitre Magneziemj .accentueazs distincPa' '.C!nd s-a
adDs jert&'''' (Cf. pro V. Citiriga, Problerne jUndamentale ale .
.diri.tre slujitorii~ "Un:nati top.pe episcopi,
cum ~~. . Teolog!ei.DogmaticeiSimbo/ice, vo1.2,2001,p.141~~ .;.' .
Hristos pe Tatal, pe preop ii l.lDllati ca pe Apostoli Jar pediaconi . . smntol Chiril al AIexandriei se rem pe,;'.larg lao caJi~
respectap-I ca pe porunca lui Dmnnezeu. Nimmi. sA nn fucA,tara : . credmcio~ilor de jertfu'vii'$i jertfitoti,in lucmrea sa ';Inphinare.in DQh ~:
episcopi din ce1~ ce apm1in.Biseticii" (EpirtoIf:z ciitre ~'.~ fu ". adev8r" (P.S.B.,. vol 38): Po1rivit lUi, crediricio~ se.impAttru}esp ~
. col. ''P.S.B'',m.l, p.184)., '. '. . , . , . . , .;. preopa gen_ (IPetru 2, S, 9), ~uc3.nd ca!ertta VIaja lor, nuv~
. '.. -SfBntul Ciprian, Episoo~ul ~~ 'DacA ~~va.nu .' .ptopria,.putere, ciln~1n.~~.~~~~p~_~.~.~ ..
.~. ..~. ~' . ' .. ~ :cu~~~.n~ esn.: cu .B,J.Se1lca., Fara ep~p nu poate~ ~ ... 'jertta~i adrieila '1u:tHIi~tbs; Uriiiea:)erttelor.l~r ~ctilare pu.J~ Jm ;
... ".-: deOarece, in afara 1m, Hristos nu are un reprezentant vazut pnn ..care sa- Hristos se petrece se petrecein Sfiin1a. Euharistie, Jertfa comumt!j:ii, care
. ~." ~ continue activita~~ autoritatea~ei Lui" (DeunitataeEccl~-.: nareinfrun~epeeJ?i~cop~8li~~7"d-;:':: .. ~,., '..,; "_ ..... ,",,:::'.: :.;~"::'.' ~.
.~{iL...~~iqe,X~trad.depro.N.:Chisc~inco~."p.s.B.",-nr.?;p,43?~~t;. :, . ~>: .:"-;..,~.>Ditt.'~~ca'aub~is~:ilig@.~J~~.t~~t~d:J?:. .~~~~.?:~~(:l;\.
,.:~,,::-:#:;. ::~,,; ~~: ;IT'. ca..~~~ mlst@torul & ,gaml1bll ,adeWrmilorrevs. '~~l ~:. ' . 'i';...~~t..~ ~eluL credinc,i,oc:ilop :.catoliCll au .'
AJa . . ~tu: gen!;l41e~~~
...C":",7", _ ....;
--.. __. - . , , ' i ' .... , .. :

. ,,:~~.~:::::d~~Biseric'A;~~~t a11ni~os;".~~~~~ -:-pBi--facli::'o s~e'~oritoloSiclti1nu:e 'ierarille:~i' i~r A~ia- dupa ".


- .. "v, , .. _ ...

,.-. ,-.poote conduce 0 BisericaSri:tDcefa.la. Fara sinOdul epISCOpal, fonnat_din Conciliul 'Vatican ~ Biseri~"Ro~-Cato1:ic? ~c.eat:G4 s!.t:ec~~., :',;.
L. . '- ";":i~':-~"eel-Jnltin doi san trei"episcqp~nu.se pot Iua
~I~::--~:~:..!.'i'::'Ic_.":'~ -:. .... ".- . . .
hOt!111rL(Rr~
.,'" .'.
prtJf~l. lea; -~r~turIiiCiioI:,,;r.JI:,;::OOiinfLwrtstA~hQrw.lui
' . ._-: ..... ~_:._J.~_. _'.-
Thlttinezeui!,~:
, _._.. ~.:.:..-~. . .: -,..t'~.~~ ,..:...~- -~ ",.'._",;-,;, ~,~~:~,.t;''':::''":''~ :'~.-::: ...-~;
'~. :: ;.: '. ". , .
.:,,'f,~;:::..:.;:: :_; .', .'. ""
:t.>,:;."
lr"~":!; " :..~ -, ': ". ::.opGit;) 'tilp: C!.t.)]1;13J.~,:';. .. . . . . ," . ........ ~~ . . ' , . . . . ' ~-r:a'extieIrui ~ ~RefQiriJatom au contrapus preo-pa .generala... .
'f~ ~ '.=":;':: _. "~:" fufruntea tllturor'~sc9Pllor care f9rp1 eaza 0 Bi~ca'l~"~." ~~"celer~eniaIe, :fHc8iw.~PeWtima,-de~ depriii1a:' ~', ;.... :~=:;.::<:.~_.~ ~ :"; .'
'.- IJ~~<r~:~;i'"~:t:7"ana~'siijOqU1:acesterBibrl~4":~=;?cp~le, a!'sinodaIit4ti(BiS~ 'if a:~, ':';/~:';";kfi~le am \io~iiliCe:' ~:'aM~rciiZa\:bDsidciapel'cli HilStos'&i:'~<'~'" .,' :..
. 'n:.' ";;' ._1_,'" OOl~a]jta.pi episcopate, ~ est~ hlroto~t d~ eel Putml~O~.,.sa~ Arhiereu supremeste absent din Bisprica. Iocul-LU! :fiiD.4 i~td.~J!~.':':....:. ...
,'I' i;q <.~. ;'::,~.':.' 1re~ ..~i:scopi,marnent.incare se ~ rBm.aJ:lereidn ~uni~1i toli ",' 'respectiv de fiecare C:reri in p8de. :-,~~-:::~" . ,.: ' " .: . : .,. . .
. M.'. membrii Sinodului Bisericii. .' ,. . '. . . ,

,l~:r1 . .l@llhbIlin
..~ ~ In context, ~ flI!>tu! I'i ~.~c ~ ~
SlUe, .c':..este omanul de exprn:na:re a infailibilit8.lJi BlSmCll,
6. Difereate <ODfesionale edaioIogij:e
a. Eclesiologia romano--atolici., ..DQ9~_.catolica despre
. . ..

~A dacli hotararile sale au primif conSim~, ...., . . bisericli este. Solidara cu. ;doctrina despre R.ascwnparare, ambele ~ ~ .,
I'I!"-H :...... ~,_:._~. ___t'F>r~tp de toata
. ".:~l:'........... Biserica
-_.,.' -~-~ . _ . - _~"-"'---.-' .'-,_. . . mult Jun
concepute.maJ. . di 11;;"'; ~uh0vnif'Pcip
. " P-wt""-'-"u
c ~ lll,al """'/"", '~no ""-teoria

. 'A...:..x pIX...:......._1 '''-'S4-X_;1 "'d,,"'l!i ' .'.


i 11: . . .
:.,,;..:-".;~~ . '. :.. ~'~ ~pa I~erali sall untVmaa Daca" .,. "'-':~";'liO~r~ : ,'cretinismulm ~ ~j~~~~&E~C: ::,.
A .,

'!~:' sagmnentalS a Bisericii este consacratA prin Taina hirotoniei, ~'j:ia' Dumnezeu ~ Oameni,' Biserica. nu maj are un ral' absolut n~:
- " ,. generaIn este. ~ prjn Bmez i MJrungere. ~bd, loan Gmiae 'Catolicismul i-a dat Bisericii mai mult un caracteE fnstitl$.onal decat
'.. '~ur reieya Ordinea ~ in funcli~ de' ~ SIintelor T~: ~r ~ indninnezeitor, un ~ aSem~runr c~ a1. celorlalte'insti~
. l~ ~ . '"Intai este cea imp~teasca (generalA) '1 mnnm d~a ~ cea sacer- IlltlJ.e" cr.D.O.~ vol. 2, p.195~196). .
130
,:\) 131
i F
:.~
:t
.~: In unna Con(jliului Vatican n s-.a putut obn in teo1Q~K-'~ :',~licli(Matei ,16, 18. 'Tu Pe1ru ~pe '~' ~ yoi' .zidi
~}i~-O inCercare 'de, ~ bi?~ ~ ~cli ,8 eclesio.;:r, 'B~ca Mea'~ nu Be refed la Sfintul Petru ca ~I?l .1a ~ta, ~.
1
.; ~i
;Iii
;~ IOgUI, VlZlbila.in '~oul CateblSQl a1 BJ.SeIlClJ. Catolice" (p. 172-21 O}:~., 1J]irtUrisitii .iIi ,tIUm.ele. Apo5t9li1or, in d1l.tlllle2".eU ~toru1U1, pe
f~i
~ji Cu toa;e acestea, datorita.~ei. filioqviSte, ~ coD.ceperii ~ui divirl:~ .mea Lui umana. fnqumnez.eitii fiin4~Biseri~ ~~ , " ..'
}I
~~ ca grape creat!, a absenfel 1m Hristos, aI cmui loe este suplinit de papa, , Sinodul dela Ierusalim ~ fust prezldat de ~v .,1 nu de Petr:u ~ a
!' '. .

~r . a ~ ~ciente pneymatolOgice ~'~ lipsei ~eiUlui Uinitar;.ec~~(}. r '.dst cA$tig de cauz! SmntUlui Apostol Pavel (Fap~e Apostolilor .l5),
i:), logtB. cato1icA:nlmb triowanlteologJ.e1 scolastice. ....~' Apoi 'nu se paste' dovedi istoriceff:e cl1 Smntul etru 8 fast ~ul . .t
In vizi~ catolica, Biserica spare ca WI inte.tmedis.r intre 2:" episcop aI Romei sau cli ar :fi instituit &colo pe primul epis~. 'Sfgut'
Dumnezeu i noi sau ca un PfJl'8wD; care mai mu1~ ascunde,.. _decAt~, este faPtul cit S~, p~, a B~ episoopi- rn alte ,~ti.. ~..dL'.
t, . ~,' descoperil pe Hristos.-Rostu1,~ 1inaiitatetfBisericiinu'mai SUrii ace.Iea _,. exemplu-Antiobia Sirici. .' . '.. , .: ,'. : " :. . ~ , .
i ' . de spapu ~ mediu divino-uman organ ae .tnantuire ~Hndumnezeire a ' . . ' . . . .' . ',' . . .
. noastrliprin bar, '... . . ,. :' ._ ~ ,' . , 2. ~ ,infaUfbWtijii papale" ~ilitA h1 Conc~ul, Vmean I: '. -"\:. ,
... .. . " Punand, ~ In ~ ~ ,In S~ T~e.:JlO :fi!nta-: (i810ji~1lhi rei deeronat!il!l ~~~priinatul~"':",cs__~
- . ';:=:-' -div.ina, teologra:-aitOlicitll~cat'jn eclestologIe,divets1~Biserlcl1, _; 4 Sh -Scri~ nu ofem rum ,un temel pen~ ~ ptetenjie',a. "
. , ; - ~~J1ua.,iJll\~ nioil6litice, ~,Bisericti dmpt ~ stiuctunl ~-W:~ arati! cazuri de P8Pi care au aprobat erezii: Liberiu, ".~. _
pmnuu:Iala, av4nd m :fiunte pe Papa, care se ~~u numw. deasppra .. '. Bemiaria.n,iar Honoriu, monotelit..,:.. ~- : : .". '., :.:' ,", ..:: ,'.,. '7. "
. .eolegiuluiepisoopiIorclchiardeasupra~~er.icll. :'~: :' <'" .'.~: :"'~::~"Con.ciliu1 VatiCan,.I nij.~aleJat infailibilitatea ,de:'~~l~'oondi~e,
. ',: [ ", "

...... .. . Diferenl!!furidemei1l8hlfu1nj eclesi<i!ogiaca1iJlicA $iceitorlodoi4 . nicl clili.r cfu lII:illdul papei cu Biserica: Pimtru catop9iOjllscop~tul are
rezida in 1rei punctedeose~itoare: primatul papal,inf@iblli~.papala '.,' 1nfailibilitate:doarlmnAn!ndm~4epapt: w'~~;'. ,':,~~j"'; ',': ',!;', .... !.:~:
. '. ~~icelib$l~pt:Cotilor,., .~: :: ... ,..... '.. ..:;,:.:,: ::. ':~;:"':'.:"" 'In teologUi',OrtOdo:m, doar aiserica irt totalitatea ei (cler.~l
'
.. " ,
'.
.. '.. . -~:-' ') este ,.:_A:1:biJA' Numai .accilo 'QIlde a slAbit credinfa in pre-, ,

..t Doctrlna .primatulUi, papal. rid. 'B~eiic.a Ortoooxa tbp' 1.i.ll;;W.UCl01 l.l.JJ,W,U. . :fi
'~istopii sunt egali dup! puterea lor de drept divin, i'n catolicism s-a ':rmta ~ a lui Hristos,'pe'pArn&rt au.aparut int~e;&an: ~ ~.
papa; vazut ca aI doilea mod aI ~tel tea1e a 1m Hristos ill BlserlC;
ajuns 1a concentrarea,.in perso~' e.piscopului Romei, a fn1regu puteri
biserice~ti. SinoduI'de 1a Trident a conferit Pap6i P~,asupra imregii primul fiind reprezentatde Stant& Euharistie.. . " ..' . .," " .. :,., : .
Biselici, numindu-l pe papa ' linnai 781' SfiiniUIui Petru'" "i ,''vicar a1Iui . 3. 'Celibatul preotllor ti w;e originea ~ d~izi~ Sinodul~ de.l~
" Ii~ ~ ,pe :~ail!", ~ ~ nu mai este primuUntre. Elvira, Spania 306,C8re.il)Ie!zice ItMtoria ~ 1reJlIelor 1~~
.'eplBCOpU:gali; cl1ZVorul~ eplBCOpale. Bpiscopil se transfonn! to.. . biseri....,;~':film: vreuntemei tn R~l8jia divin1'~ '.' '.. .,::. ">,. '.,' "
' "",. ld:"-""...~
del h ' P ..
ega... al ape! ~11ll:l81 Ol..ur.ll5LUS.
'1- 'u..:...._ . . .. '-...... _._.,- - ---in """"9"'" '.
131I!fca' 'Ot'tC5ttOD;
,em1'lfftlm:a:t-,Ri: . sa. "se . . _
llilUt.V.i.l.l~ e.,....te Jibei'
. Teoria primatului }JJPS11ransfbnti. BiSerica _-un oi:gan de man- .casatoreasCl san nu, dar tnainte de ~~~~. Yech~ nu a~~ . ' ':.::
'tuirefntr..oaduoarede~in1r-unstatb~condus'de'pap[ . '" celib2tul ruci'~ eplsoopilor, el.fmldapanajul ~~nabilor (Hane de.. .-
Biserica Ortodox! a respins pretenpile pape~. mca de pe vremea ' -:, Pictavi~'~i Sffintul Grigorie de Nyssa au fost casatoriji). .. "
,~ui Fone ~ considera ca. te.xtill biblic invocat de teologia '"
.-'
.;C"~~"

;~~

'.;: ~ ..
, .'133
t32.
. dreptEvangbelia ~ se ~. carect Tai1?cl~'~ (Cor(e- .
.'. Tn.anul cr:_--.Aul T..... n
692'.P/,lJ.UU l-. ...""'''....u1 12 J..'"'~~...r... . vn, 13) . , .' .. '_,._ _ . . .
~. ................
A-Htnlvt '"
'. . .,. . ,.cLlV--""",u...C{l ep
Jl.""6-...'l11Zll"., , '" ',"
nu fie c8s8t0rip, dar rill. din dispret faja de ~e, ci ca sa se Refonnapi susPn ca din.Biserica me parte doar cei ~ ~
dedica mai mult oonducerii BiseI;icii pentru !l impiedica nepotism .: daradiint ~ t!i.C3teva criterii.externe ale B~cii celeiad~:
'amestecul
. familiei """;w,,,,,,,nl Q;o.y.j...~
UI;;UULlle b';-'"""'Y'"
~.I:''''''''W'"m +-1.."':':1 . I' ~+e,,; \.4.~'" exeDlplul de viata ,~. ~" ~
crestina. 'r. ~;.~ ....
eu
. . CelibatuI preotiloreste, cu siglmmfa eel care a favarizat.o '.' e Taine. Ulterior Calvin a aCcennlf!! caractcru1 ivazut. al Biscii
.futre cler i credinOio~ In Biserica ~o-catolicA In Evul M . a-~ timdamenta 'cO.nceP1ia sa desprC :~:'ce ~e sa
teologia scohl:stica StJSlin.nd existenta unei deosebiri .ontologice'" '. inBiserica ~ Potrivit ~ei Sale, .~iserica vazuta ~
i~~ ~ mi:reni, .In timp ce ~ teologia ortodoiB. este doar;' tdem.:ma imperfecta i de aceea 1rebuie sa se inuoiasca n~ntenit
">:1

I' diferenta-fimqioruPa; ~ slujire. . ;~f~esui ~~()~" (J3~~ ~~e.~,fi.~E.t.op-natit~ereu). ,. ...._.


.
.t,,: .-.:;::,,:- ;~- ......... ~:: ... - ..... " '. . .. . :.. .
fl' -'1i1 fOOlogla proteStanta~rStXo"hiJ.irl~rnfflbijm~1e?ria~iffifdi", .
b. ~clesiologia protatanta ' . \~v.it c8reia nici 0 Bist;rica nu detine adeyatul jlleriar; ci fit".c8l:e doar
..' '. .-: '~~<;'" ~e_cat.de mult.~ pus acCentu!reologia. c;a:tolica pe Q!~rv..tnl ~~ .. cate 0 portiune ~ ~~veml!ici ~~ c~:~~lati~ do~..- ,.:c' ,:. . .
. '.; ::~;':,' ~'::: 'liJStJ.tupo.tmi; juridic
t, ;"
at
:--c; ',......
Bisericii . e 'antf de muit'
.."P._.. .. au~~. . . -' .-:,~_...u ~.~. :?"; ~ : c :";-~:.-:" - . ~
~.:.~:~-=~~. '-'. . sii. ~fie.y Si$'-~:.:lilDaarnent..: AlrLteolo .~.. ~:,. ,___
...._. 'p_ ......_~, ... ' .......~_ ....._ ...._.__8t:........... .

. ..:.~~-. ,:-~e..t~!L:pI.tY,Q'71-Tf "'-~;..:;::- ti::'l;i'il~n cltMevltrata:-Biseric!:.. '.___tu ~~~.j{)~


u_ . . ., ' - .;,.,,;, .....

_ .... ,.~.""""
sp"ilibial'iifBiSerlCll,":pastraDd ml~~fI.~."'
:.c",_A .
A ' . '.. ..,~~::- '._ _ _ . ' . . ...... _.' _.... ('[D.s.;
___.......:.... ..'"_ .
___....
.:.:.: ". cele dolla. aspecte ale BiSeHcii 'Mouvul pen1ru Care RefOnnatorlr~ -- "'voI':2;p:'821):-'"-' ".-- .'... "c?""" :..': .. " ' ...... ',- . ' . -" .

considerat
. . ,--: ".:.... .' ,.", ca
..) .:,-::,
lr1
adev..~:";""'x doar B" . . JII~ ....)( N 0 al.j.JII .l~~ ta fundam .,,,1)( Infp"eclesiol{\o1~ ~teStan:ta ~i rea' .
~- .. ' .- l~.ca.neva.GWl1.u constituief:On~ ..:' ',., ..:~.:~~t"" . .:' el!~.: ~i--'--'.:-=-~:.r:-:~'~'--:"--.--':':'---;.:, ".-:':.'.~'.':"'.,
.

... ".,., -'~-. -:~)~~~~.~ ~~.B~cii m:nt..dQBr. rei ceo ered.-cll adev~t, iar.p~: . :oii~~o~ .co.~;~}~el~g~:-i~J:i~~~~~}l~~ ~'p9~r~>;~:.~
. ~ . ~.' .~: ~:; a~ J!l-l cunoBte decat Dumnezeu: . . . .'- . .;'. " "' . ' ab~ocpapalif8tii- 1 a clelulUl:~ol1g, Ref~to1?1ali' enns teona:--. .
:Daca.Jn Catolicism a lost sacrificiata: divamtStea pentm a :li~ '~Ifitta~';despre '"ijrecitia:~ (sacerdonu).: de ,:<iiept -,liviD, .a'tutnror: cretipilor; .::c'.; . ..
~ "';..c;, ", .~;UUi~tim~nID:hl~aBiserlcfi.ll;1 PiO~sIri:a fost In;narlii~ ;':Pinriii:fiIiB~fui>~e"~"d~pra'~liijirli" (~eriii)' s~u' 9fic;iulci':':"""~':"
..: ...; . - - , ' : . . . . . 'vA'

.-. ~.. .::' .' ~em: ~l~tatea ~ div~~ ~~~.Dd~~ 1a h~ conceptje ~Iesia1iL. ' 1es.c, ~e ~1 timan, ~ ~ n:cr~ir$l1> de:?tre com~~t~ m:o~ '. : <__.:
~Iuralist.a: ~ stA tot m separa:pa artificiaIa din/re'natnm ~i fersoane persoane. Practic tot.pop~-~ClOS my dreptul de a pxedica. Cl;lvan

~ S~ T:eune,. ~ evidenpind Persoanele trinitare $i Iasand tullui .Dmmiezeu ~ de a adrninisti:a Taintle. Exe~i~ a~r dreptu- .
m umbra l;1D1tatea BlSencll (Pr. prof. D.' PopesCu,. op. cit., vol-2, p. 78). ' 'li 6mctedinteaza comumtatea unorpersoan.e preg3tite ~1 potrIVlte. .
. &enta.pro~~tismuIui.coIJ$A ID aceea ca mAntuirea..se.dadirect . Protestanpi nu au.PIeo,tiasall Hirotonia ca Ta.ina i de aC~~.:~ll.. _.
de ~u ~~ul Stant, :tara mijloacele unei' aUtOritali ~ I . poseda' nici preopa's&mnne,ntala Slujitorul bisericesc al cornuni~i
(~ ~~~ ~ lerarhie sacrnmentaIa), Biserica fiind 0 simpUi 'adunareeste un oficiant, un :funcJ:ionar. -Diferitele,grade iemrbice (episcop, preot)
a ~o~or :tma sa 'l!iba 'vreo semnific8fie~renologicit' "Biseri6a' ~e 1n unele'CorifesiuDi proteSta:nteSllllt exclusiv qe~ utnan. .. ~.;':: ..... .

a~ira.t4, 'SC ~ ip. Confesiu'nea Allgustana,"este'-societatea . ~~. 5a.GIBIllCI1ta.. ''lumea protestanta a fost .

~~.nm:ului;S~Ininim!1eceloral~" 4~~~.de, ~e Qncrz.e:~ co~uni~ ~ T~9f,~.c.~ .

. '. . .I~ din B~ca Romel, protestantismul a stabilit cateva criterii' BlSencn pnn lerarl:ri.e, care a pmmt puterile .elde hi Apostoli 1 de la
V12Jb~e. :ale .aisericii;, ~iserica' este COl:tluni~. sPril.or in care se' urma~i lor., ~uniea pro~ ~ aceasta ca~ ?eVi" ne. ~~anatoHriar~ .' '_.'
.. acel~ ~. care,. dei botezati m numele MantuitorulW stos,illjlJ:l ...
rn'J: ...
.:..::~ ",~

~~. .134 .
~. 135
,
t
"

. nu primiser4 pc Dubul ~ pe care m4inile Apostolildt l11nmsmiteatt


.31. XIV.tNvATATURAORTODOxA _
., de sus (Fapte 19, 1)" (Sergiu Bulgakov, Qrtodoxia, p. 55)"F:ar.a.,r--VNll,..
DiIl'lQ'lJl[)'lIr. S'Il'I'IfI..'l"I""Ii!T 'Ii' 'T' A. :n.TIl'
<;
-'
~r ,.,' '. :'sacramentaUinu este Dia Biserica,;Dici Taine, nici ~ nici hai ~ .I
~ , .. '.I!A:Ir;~ F.IJ.".I.'~f..l.l'S..JJ.."'.IlI "., '". ;,' .

~ general, nu a;teIl:ici:mAntui:re; . . . .~ "; . . - . ... . . ;,.,~. ~"'., .

~ . . MAntuirea subiectiw a credinci~or are 10e fn Bi.serica, In'care ei.


1~
"
;,
BiI?Jiografie . . . ~~ ~ di~ sfinjitor.. ~ S~e Taine~: ~ ~t :nijlo~
~~
" . . 1. . SfBntul ('!;~"",al f"'''' ...... ..:... ' D ' '.;... ..~ _. vgt.Q!1e pm! care l11crea2i tnsuai ~ Hrlsto~prm preojia sacra- '.
';
. '. '-'I.J:'~~ -~e.I, espre U11itatea Bz.sencll unrversale lji.. -+nIx -i,..l .... ~,,: L.__ .1 Sx... "_,&.,,.ff 'n1~ 1 .
trad depro N1C9lae Chit:escu. in 'PSB.",DI'. 3,BUOIll'efti,I9~1; ..~'. IIluuu~ ~~ a lmJ:"""'"""'j'l.wuw a.LL . ...-\'~w" ~.~--: ~l. u.~
2; Sffinful loan Gurli de Aur, SfintuI Grigmje de Naziariz. S~ . Duhuhn S1Dnt ~ ~or'. ... ,1 ... . '. .'.
Efrem Sirul, Despre ?eo~~, trad de D. F~oru; Buc~ 1987; . ... . '1 .~ . .. smntul loan .~ de A,1l!. ~~~ ~ecesl'ta:~ea nnJI~Ior vlZ1b~e
'Ci 3. I ~~~ ~~ld~' .~itu11 ./erathifl. .ppericearca, ,had::--de '.'; ~ ~ ~;..~t~ ~ ~~~~:.. ~tua1.~~~~ IDU 1.l~a_.~~~T;~S: .'.
'. cerone OUJl:II",ue:!lCU,wu.a oua;~~ 1994;' .. '. .,- .. ~mm.tcmatenw.; ne-a transmlS num& Spin , ~.P1"U1. Uet;urI: mal~we. '. '.
~. "Pr. prof. Dumitru ~~ Sintezll ecleslologica, in rev.- "Studii' Dacli aLfi fost ne~, ~ Hristos ti:ai n, fm~t darririle w;estea. .
'. ,..' TeolOglce . .,1955,nr.~..,6;. ~'''' ". , . " ..:. '.. ,~;,clat ~suf1etur ta,u. este llIIitCij tru.pul, iii Pnp~ete>
".,,"'.. '5. ldern,AutoritateaBisericifftirev.'''Studii- . , '~';' .. :- ...-. . . . . . . . , , " ' 1 ' " ., ~.:'.. . . ' i ..... .

,... . 6 ",. <" ~ ..-.~~.- .. ~. ' .. Teologtce'"" 19#::1t~.-34 ~": .. ~ntualUinn."material. .(C T~D;S..,:vo1.2..p.82~ ......., '-~.'.""':'.'.'''''''''
.! . ."11: ",'.
- '.~. '.La~~~~~#.vitlfii~m~:c~~fu.;~', .~l:'~. fuS~le~~~e.aY~~--: a!ado~:ei~~tur." ;;~:~hanjj"!.- ...:-.
. 7. :JOOB;~~i~mrev. ''Ortcdoxia'',1966,nr.2 ' . cu elenientui'iDateriaI, vazut"'X~~ Unire' 'a"cel~r: 'doJ.i~eme~te'.~- ,_..: '.'
r .
1d~ U,~TVersalltat~a 91etnicitatea
mrev. '0rtodoXIa\1977;nr;2.:,::.....~.
. A

. , ' . .. .
Bisericii in concep;lia art. ; '1.,
'. . ..-
~,.,
.......:,.;
. ' . ... 1 . T\,._.,.~~.; . .dQC!"'~ '_!;':~ : '. ,faptul. "~x'
. " ........, .. , - ~ atotp~C1el .\.M- .u~Ll, ea .............~J.....,~ ~1. ._ "'Cl.
-i!'. ,I' "
~:...x _ _ _ Tv-ht...,
~.....f..lI:>.A;t-'l"'\..;;:;..
..l....... ~
.....,j.X4-"'..

.. ..
.' ..-'

."9. .Idem, NlIIUra si?!odieitapi, illrev. 'ThtOdoiia:~~, 1971-~'9-lO" .:_ .:. ~,,;~~.a:l~_c.ganI,1J.'" ~~.IJaI.a.p'~UI.J.l1.lt;;O;U".~~a~.em~w~w.~.
;. '. PrOf. Nicol?e. Chit~cu,!lUpUi tainic alDomnului. fu.I~;~OR" '. de bar" ea .~~d un ~~en! ..spm.tuaI, nat ill rajiq~~el. D~.,U:' .
J942,.nr.},s; " :. .. ....,:. ..... :.:. ";;-. .. .' :." alte'9mfeS11.m.L~e;matena...eSte, .doar .unseton VI?J.oil alharulul, .., .
. 11. Idem.' Bise~ica ~i biseridle, m'rev. "Ortodoxia": 1982, Dr. 3; . . . in~~,;care II ramfuie. exterior; ill QrtodoXlci ~tena 'eSte inediul JJrir;' .
.12..Pr. :Dqrrptru. .P~ Er;lezl.ologi;;z .': romaizo-caiolica .. til pare . ~ harul, sfintttor~ Ro.stul Sf.intelor Tan;te fl1:e. ~~a .I:l(!.g sfinp.
. . documentele Conci:iu1w..1I Vatican, furev, "Ortodoxia",' 1972, ~. 3; . .'upa. . atB:t sufl~le, cat ~ ~~, ~ persoanaa credincio~or. .
13. t An~me P~deaIa, Biserica slt4itoare, BtlCllI'e, 1972; " Prin faptul ca prin fiecare Sfiintii Taina este prezent ~i lucrator, in, . I'

14. Pr. prof lo~Bna, Destmul.ortodoxiei,.B~ 1989; . : mod nevazut, ~A Mantuitorul. Hristos, iar prin S:fintele Taine ~ i' . . :

15.
'16 Pr ldem,Oedinfapecareomiirturi.rim',Bn('!t~
f. T T ., .... - ........-----=--~~
1987' . . ' ~"'d
--.Se_~LI.J..IC e tot
ultB'ISenC8,
. m. ",~x ca. S.e..........l
. lDStiC:UlJlJ4 "r'
O
illlLtl e .lame au ca.ra
w ' . cter'

..._ - _
. . pro .loan.lea, Martin Luther.ri Re-&-~ B" ... bri' . ul eel ~:~1 La d ..nil' dim . d'Db :
"OrtodoXia", 19~3, m.4; . y~ '.lUI mu. lS(!nCZl, m rev. . .stic ~l un e~. ace.:rea'~ a auEr' ~ 0 ~une .' . o~:. .
A

. w "

17. Paul Evdokimov,Ortodaxia, 1rad. deIrineuSIatirem


H

'. m~ ~ ~n~~1\1Il~t P!'ll ~ ~furtelor T~~~_~Cl?~ll .


18. loan ZiziouIa,FiinJa eCieSiaIatrid de.AurelN . J~B~ 1996,Sunt ''zidi'ji ca Plettevn" ill ''templul J?Ubulm SfBnf', ~ este BlSent:a .:
19 Pr prot'- dr Boris B ~":_1~~ , .. .,. _e.:... .~! n~l~.2, . ~..ftfimta;---'!FieGare~amaroo1jYBaza unirea cU Hristos ~i'
.' " . OUJ..JJ..L:iL\.IJy, .L ama BzsenCll tract De V a s i l ' .' . .
Manea, ed Patmos, Cluj Napoca, 2002; ' . .. ' . e CU trnpu1 Lui eclesiaI" (VUl/C!. in Hristos, p. 26). . .... .' :..~... ..,.... ,

20. Revista "Ortodoxia",nr.J~4 dhi 1982. ......-...... '.. .....


, ... '-"---BiseriaCOrtodoxa .
conside.ra ca mntnirea .nu se. fum.lizeaza in:.

. .:-ttloartea lui Hristos pe cruce ci:m unirea. Lui CU oame.nil.care cred ~El .
..
I' '.*;

.... f
..... "'~.",'''''{~~~:,!:~j~~~.--.

~I:
~~ .. '

't'/ .
J1iJ 136 137
Jf
., 1111, ~. care se xeaIizeaza In S1intele Taine. De ai9i ~ importan;a'
"

a. Institnirea. Sjin:tcle .Tame SUDt luc.rBri care s-au ,instituit de'

. ~':r" , S:finte1or Tame, prin ~ se ~J:eal ~ actuaI,lnmullire8. noastia;


. ,'.Ll:;. ,. ~ -Mntnitorul-:Hristos,'pentn,f.i'lnpir1Birea harolui;pin .. ~ .. "
_ '~~! 'iDStituirea .divin! ~e'un element esentiBl at SDiitelor Taine,'JE .
I
.1~ prin care Hristos recapitn1,eazj ~ in Sine pe top oainenii despaqiJf
J ~~.

,~
de Dnmrezeu ~ lntre eL Tsinele au 0 fimcf:ie unifiCatoare eli Hristns ~cu 'afmi de'~ niDieni nu poate institui Ta.ini'jn Biseri~ Pentru' .
,~
.~~

~
1rupu1lui trlesia1, prln SbI Dub, iBr prin Hristos (U SfantaTreime. , ca prin HrlstOs a ~ harul (loan 1, 17) i ~ E1 decide prin ce fel
de lucmre it transmite credinci~or; ,. ..
}~~
-- ,~!
~ 1. Nofiunea ,i de6nipa Sfintelor Tame ' " . . 'Sfintii,Apostoli suni coD@oop cit, sunt doar'1conomi ai Tamelor
TerI1feJlUl "Taid" ~ 1iaducereaCIlva ui grerm: ''nlisterion'''i Pmpnezej;t' (1 Corinteni 4, I), silvlk$ind tOO" din 1nc~
ntn1
~t - fus~ lucru t;ainuit, ~.i neloJeles, adicl nepatrunscu n:ij~ M~tu:itorolui.,., ... . . ' '. . ,; " .,." ,
In .~-L~~ p~ul Y!!ric sllm Th!!!ln~ ~ersoana,M~tuitoiului, ., naca in'~ ~,c4~nuose.~di~'direct insti~ Il~~o~i~'
IWe~ 1nvierila Sunt ~ ~deli. fn1rec ~ de intelegere de ~ Hristos a tritrirOfTafuelor, Cu exceptmJ30;tezulu4 Bp'jJy.~ei
a~ui. Tn sens PfQPriu,-sft!!ele Th.ine SJ.mt acele acte sfinte, instituite '.' i :Euhmistiei, n~ta ~ n-ar fi fost. taste. instituite de ~u1. ,
.,._.q~~~~ ~ ~~ ni se-oo~~ca'~.dumn~": "...Rim~~ '..~m. '~~~CllJ?$de...~.Cj~ .~. !:oa~e.':' ,~:,"
'.' ,,>~l~,.~'~~~;~.~!.~.,~~.~l asc~~Ji~lse comumca:rear:"" ~i1:~~~~~~tft~ifisus:,HristOS:1at .A1J9.Stolli.~~~ &ut~c.~,:c:". ,
r ~l oblectiYJ>IlUfqmev~e.'" ";.. ,.... . ,,_::::~.~_.~':'H' .~ : ." ~::.~ -" _Jn~sen&Qin~~v~: ::,';-.::--=E'' ,:~:':'--:'~7.~".. ~~,:~~'::' , " ,
- In- S1intele T~e nueste, nmriai 0 siniliouzare'a:'8iieVanliiIOi . '.'.In serolu( at IV~l~ Pseudo-AnibniZie" con.firma institu.frea '
d1 '.t:. .
:"'~.,' <~~~::ckP-_..~;:elec11~ ~. ~~ mantuitQLl pnn" .J'amelor ~c81re~tuiW:W:~~:.
A A '., '.. ......

!:~~~lor:.~u';:,: '":--':"
, . , . . . , , ' .'

:.<;ne , . . ',' ,. ,",

"::.~~::a~~el~~d~seb~'de.~Qp~elereliglOase~,::,::: ' .H .0', ,,' -, DomnulIist!?~Din"Cer a.uvetlit~': ~ ceIor,sa.pteTam.e:m,: .' ,


'" In. mo4'djfei:i~ ,de ..teo~ogia catolica, ~,~ temlenul de ' . Jqate~ciIe~,pFim~luL lDilepiu arata ca -in IJiserica' v~he--nu:erau
. ~'~ramenf' ipUne aCceiltril'pe"partea :v3zutii. aTaine~'m:Qp~:" '.'~ffl.m~~2i;iilli4amelotr.::'. :: ;"'ce',:;' ;:;,:,">, '.':/:::::.::,':~':,''''.,'::,',~',:j:'' . '
;,' . rtI~rjteam'Tama:~ 'oon@1l1Ul ei interior;' sDi"ffuiiu!'divin" ", '-:k~"<dui:-tOOlogm ~licit "ill TameinStituitedire6t.~~,. "
J, ~::A~~;~~~~_~to1ici peIllBtt!ie ~e.csa tMdenp~ :.MantuftonIl (Bb'teztl1,~i Buha:ristia).'~i T~e"fustituite .. ~, 'pr.fu... "
cIepeiiQenta Tamez de eel ceo s~!:v~. Ortodoxiacarita spre miezu1 Apostoli, :Q.U are temei hStmrta ~ptur3. fu schimb, trebuie preCizat ca
I, lucrurilor, spre ~ ce au spiritual :i mistic aceste luc.rari sfinte ale Mantuitorul nu a stabilit ceremoniile Sfinte10r Taine., , " .'
La Botez, SpOvedanie ~" E.1aristie instituirea. s*a. tacut ,~a ,
"

'. Biser,icii, pentru eli. intenpa ei nu este'sa scOma in evidenta suprfmapa


1 ~eotIJJn~ asupm cred~rrGi-8a -contribuie ]a trnn.S:figurare lor P~ .._partea eseri.tiaIa,~e--iBstituireHes1;e ooIIiplet, d~ nu amanunpt .'
lisus Hr:istqs in ~ul Sfilnt (Pr. prof Dumitru Popescu, op. cit., vol. 2, .Mantuitorul Iisus Hristos a tag&b~it hatul San, prin Duhul Sfiint, pentru
cap: "$fintele Tame", p: 6-7). .. " ' -..' .--. '- anumite trebuinte ale vieta d8nd Apostolilor uterea de a-11m ~ "
' , . , ',,': .,: ....... ',' .. '; 'credinci~~Or ill BisericA'i tot"ei'au ~ilit'~oniile, d Jhanil "
ale
2. EIementele'constitutive Sfintelor Tame . ' ...... , .. -'~l_
, ""'........... -.11 1.", _ " , . ...

, " N?te1e airacteristice ale S:finte1or. Tame sunt instifurrea, partea b~ Partes vimti. 1-~ consta din slujba Ball diD. 'ritllalpl
,WZUta ~1 partea nevRzuta ", ", lituigic~ :rpateria folosita. actele ~ cuvintele san fonntda Tainei. ' .
. __ , "' ., i. r . ,
.~ ;':"'~~'..;,."

"~,

138 . 139

'eoIogia sco1ssticl
J?;I8teria,este,1~,
a
_biJi introdus r
(~ p4inea, vinul
de inaleriui _ ' , .
etc.) iar ,~o., '~~. arati ~10 ~)1~,~ s!y~ _ ~" singura.care .
.P..mu
p1'OIestlmIi, Iud, Tainele sunt DUIIllii semne exta:i6are, care

. . oonstituie ~~ ~sle., deOSebite de eeremonii1e care fnsojesQ'! m,mlJi., C'~1a .:fldc',), oi pc care. aredinciosul 0 primeF de la Dum
., ~ ~ acestor tem1em nu este neces;d. ;' nezeU.'~ cuvjntul LUi. I1lincle confuma credinpt, mra's! tCansfonne '.
pentm cA nu ~ci lucrurlle .fi' Be fDtfiJnette ]a sfintii Parlnj( '. pe ~cios" ele indicnd 0 rea1itate ~gBdujtit Ele SLnit semne ale
':va, termenul de m.a1r.rie ...1.... __ la A:........+:: ........:t
UlAN ...~'} D u i r m ' .
. . ' ,.... .. '.' .. '
Dimpotri f ~ l:fu:;.[lle asupra materiei '. . ~...x",~
J.CI5"U~ m.ezeu.. '...
,S:finte1or Tame. Uncle Tame' (Spovedania, casatoria,. Hirotoriia) par sa -~- .In .teol6gii1e protes't8nte, cuvintul lui Dumnezeu este.Consicierat
nu aiba materie, 'wconcePtuI de ''fot:m!", luatii in sens aristotelian,. : ' ~ ~ ~i ~tAtor a1 barului. i DlJ. raine1e. A~' din .
I I

conduce la i~ cA fonna prin. sine :are putere de viatB,. ui&du-se 'de ",' 1J11D! .~t. ~ mult semne de rec~~ere .~. ~' ..se:nne ~e .
putcreaharulUl. , . . ' ' , ' , . : ' . -\~, . ~~mtellw Dumnezeu pentru a tre2;i, crcdinfa,Fiht credinta, T~ .
.sint8gma ''parte Wzuti" Cuprinde ~ot ce at vrea: sa spun! terDic.,rrlf: .. este'mrBetnngo~ ele av!tid' efebt daar asUpra c.eldr Credin~io~hcreamra :.. " .
"materiel! ~i ''formA'', evit8nd .concepte1e :filosofice,. care pot prod~ face Tainele e:ficiente. '. " . . ',.: '. '.' ..'
.;', _': nerrite1egeri ~i confuzli..: . :.. " . . ' ' . '~. ~.' .'. Diri putt~ ~ V~~.9rtQ.@X; ~'~ta despre Tame.....-A..
,. ' _.. ..... .
,.c..r~ p~~~.~Jinta 1uCi8rea SfBritulurL?ufl:Sa~;__~ .:;~~.~?li~. o..~~~~exteri~;~~~bitr ~ :'8.e.nu;i,' Pa.~ ~,: ~I!:.~.:, . ~ ..:.:_-,
'.~' .~:~ ~:"",:....Jiumn~~))5a~:se:~.CIedjriCio~or::~__'-. ~ ,': . ~.~~ _:':7. ": Jn~f-i)'dUiteo19~ sCQ~urA '.m4imp ceroinano'"cat6~cii;, pe baza' '.;1' ' .
" :,:'.: ::, ' :. .' Treouie sU15Iiniatfapturca~ceie dmiAPmti 8le Tamelor. fOm1eazjo ::. acest~i relapi exreme-obiecliVe3ihgmpa:~i 0 f'aG'depCDd'wifI:te:seIDnuf ':'. " .
. . ,,'" .~ . lJDitate indisolub~elcr.~:ae doar zational, ~ a ~,~ .,' ~,.:.~~!iv .~~~ p~r~: ~entele. ~ .~'ex ope.te: -'

~r .... ,"'- . ~~1~~..S,,~ .~~~. ~C?~ ~mate-t:ia ~afe ~J-n,,~in~,~~:, .. ~ ~~;~:~!a~~{~l1inft#!q~(i4~~~ ~tot .~. l;mZa~!~: ~;:~: .

'.'. :.. ...:;.. ,He necreate ale 1Ul ~ tot $ cum pnm~ in sme; Iasandll~se legatmi extertoare, se subIectiyep.a..grapa ~ este meum.: dep~enta de. '::

",~!J.4~1at.l,~~~J~m~~.:~e. .... ' . . " . ,",., ':'~ ....:.' .. p~e,.~Jl~.,sa~~te1e.deyin:simplF}JeJl~n~;~oare,,:'/

. " , ':' Raml inful1:UitOr ,~i 'Sfinptor, care. se imp~e$C prin cele' aPte .care: n~-i faC .decl.t. sa, cerifinne '0 . grape data ~. Pinnnezeu' in mod.' .: . .

'Sfinte -Taine, are ~i 0 l~~ specmcA .in fiecare:.-din ele,' c.iup. scopul pe subiectiv c.red.il;lciosului, dincoJQ ~de semnm ~en~:.:R~ ~t de ,molt .

., ......., '."-, care n,-.-..;m,.ctt.> MaDtui. . - -l fIristo' (j' Cel ':~.i-;; ,,' la't1 ..... ':";':'1):'.' puii cat611cii accempe' . "ex,o~ '~o~' pe mat de mnlt a;"";.-.t"eaZa
.' ~""'l"'" .W.lU1 "J. ce WJJ.a m ret'-e persOJJl1l.i1 j . . , r,;,,- "'J:A"'-""'f ...,~... .
.' directa,. prin Duhul ~fiin!;, en fiecare credincios. Altfel nu se exp1lca .protestan:p.i dependenpi gratjei 'de predestinare (cf.. pro prof. Dumitru . .
insti1:u.ira mai multor Tame ~i Dici. a~ lor in diferitele momente :popescu, op.cit., cap. cit, p. 9). t . . .

.aleyi.eJ:it sa~~tru diferiteleslujiri din Biserici_-,-_ " . ,_,


']!:'

Ieo1ogia ortodoxa: nu cmmae ,aceasfii.:dilema a o'scilapei-mtre' "

.. ,.. .' . ,.' , . ' , bar ~ semn, deoarece pep.tru mv~ ortodoxA harul are relatie .

.' 3. Diferente eonfesionale CD plivire ]a Sfintele Tame,. '" .: interioacu semnul prin. care se transmite, meat parteia vazuta, a '

'devinel11t'.Ulli t.ft_.1. sm_tul . Dub. Tl/t't'\" ". din' "~.';' <";


. "
.
" . " .. Btse1,'lC8
. Ortodo" ~mvata<cli"8
. nt ele"'-'Taine ''nU ""SUn! Simple'ii-. '. T"
. ' . arnet. ~.:I: _. d :_..1:
e lU1UJ.ere a lli1[will ll1U. ill.. JJupa c~'.
ceremonii religimise, precum ceIe din VecJ::dulTestam.eat, ~-em . tmplll Mat:tnlltorultii~.o-putere..duimrezeiasca v:iruleciitoate fatA de ' :
semne ale fiigMuirqci lui Dumnezeu, ci ~ purWoare de bar ~ impar- rei ce-L atingeau, tot astful in Biserica harul se coinunicA prin ~ea . .
, t<5"""",. __11.._.1 dunmezele8C
'"9""" rcw..IJ.i:l.lW .. l mfuItuitor.,
A'
n

__: - ... - - . , . : ... ,Vt:I.GU14 . .I.ll1J.taor T'
x............: a S.s::-w.l
- - . - - - - - , . ' - ..
tiimiidJ san llli1Wlt74
arne, sprenrea '1...-x-;_~'
splnLUi:W11::: a cel
'4-.__
or '.,. . ..... :,;,~.'

. . . . ,ce'se ~sc de ele. De aceea, 'm Bisetica Ortaooxa, S:fintele Tame


...
, ~~- ..
~. , . '
t.
. ""'~"i.~~~"'!.1!":""
it 140'
";:.:.:= * :

~.

'il . 141

-~. DUsunt~le_~CI!Ic~bmuJ,cilDedii. . . . . . .
. . .
il .....
.J~~
paI~prm ~~Jlll Dumnezeu coboarainfiili!acrediticiofil611
L .JleIltru ca ace,tia sa tinda spre asemJnatea cuDumnezeu. , ....
~~".'. Dm.punctdev.~_Qogmati~.~ ~.a.:rameJ. (~~a ., .

'i~~ inade ~ CUVinte),deoarece reprezintA doar 0 parte a Tamel, nu

'i"':;
.~. . .: . .II I ..I i -buie
....... ,...... ""..J~ ca instnnnent n'1S1oiC, ceo
~UC1i:Ui1 . lucreazamecamc
.
~ . In. txans:.

t! . . 4.NecesitllfeaSfintelorTaine i" :~~nriterea.hm}rlui, ci 1l'ebuic'WzUta in dependenpl de voi$lui Hristos,.


'.:I!.J~.
f! " .St}nte1e :~e ,sunt absolut necesare pen1ru mAntuire doo~l .. Care lucreazainB~~.~ .Duhul. Sfiint tn ~unea o~o~

. ~trivit ReveW.ieI divme, c:e.t ce nu pnlIlf'$e Siintele Taine nu va intra m.i Tainele nul.ucrea2A pnn sme, Cl pnn ~ Dubul~:S#lnt. . .

,~~~. . ~ ceruril~' Uixm 3,::-5). ,N~tatailor ~ dfu n~, ....-:' " La~lic; deexemplu, vaJ:iditatea~~~uisa~~ d~ "

-~kW~ . ~Iuta a baruIlll pentru maptutte, fspt.demonstrat in aIpitolul despre ..f:~ . iudei san de p8g8ni este dependent! ,doar de ~ extern! a TruDel. ,
:~.
x; '. ''1ndreptare''. ~ ~'8: legat. ~.4e_~ cereri, rezul1ii ci; :Prin ~ ~e Be ~ tendmf.a de a ~idera actul extern ca .'. ' .
~j :famelesaufruiTainelecilreCotespundaCemtrebuintf!,nueSiemtnn-~. instrumentde1niris1niteremeCanicAaharului(T.P.S.:.vol'~,~. 8'.33],:.'; .. -..: :" .. r;.;
'j}. ... Cbiar .dacA:Dumn:zeu ~ ~ harul S~_~~alte cai, lrl . b. ~ ~ ~ ~e a sa~. ~finfe~e _~aine.1e:a dat~tui~
.;' '''' ~>..: ,..~o.d~~~eji!.V~ul~' . Testan:~,~.de:I?? cru.ce~:: -:.t~ ~~mor(.~ ~ilor .1oijl?JSC?Pl':.~.J?i##' .:~~~~n~...~.:".;:;. ,..~
ilJ~';:;~:,-::~:=~~taQwra~~to:ol. HriStb~:~~"~:J~;~!~~~~.,.. ~~l?S.~~~Bo~;~:~n,~~_~'~~_~~3~:~"~;~
~:t~i~;. . ~..;~I?TI.S:tn:-t7~~<!'mp.~~ ,~~~ct de veclere:-ortodox;, .eel ce ~es.Qcote$e . , ~Cl0S: __.. _ ,.. !,- .. "~;::::::':;.. ,"":::"-' :. ~. ...,".. " . :...:_ ....- _~-:_
. f~f' -T~le,ca nnJloace mstituite de Domiltil Hristos pentru obtinerea haz:U- S:fintele Tame sunt acre eclesiale- l.de ad::et:rnu pot fi sav~lte de'
.'I~"
w..;;" .,.' .......- ..'1lll,.nuse:vaiLU4U.-..._....
_A_tui" ""';~."'............ '.' . , ,. 4,' " persoane care' Dll.. a~ . .preotieL . +... 1 a B'"
. sacramem,a,l.e lSeocu... ",,1;
~tate

. . .. '~.~:?;):<.: ..... ,'~>_,


~:?"~i' .,..;;.. . :::~.'-.::-..>.~ :.:.:~ :~~\:':-;' '~', "~'.:':' ~ 'cr. . .~ .. .".~,_ .pn.ml1ii Pnn ~~e~ ~.~~itOr:#~t~or:*~to~. :~:~/,"~.
r ... ;: .~~'." . .,:'-'. .. 5. ~o~,ulitillesivil1irii SfintelorTaine'" , . ,._..:...-:. . m1J1ri~ El contin~~~Sa)nJA'lifVi.ijbu:1tL-:aisericaprin slumo7... ~:~~.~__ ~~
.:: ":- . . /:.: ::. .. "':-'feiltr:U' sAv~ S.finfe1or. T~e trebttiefndeplinlte.;an:Ufuite~;~ ';rih~~matiiit:rimiji de:E1.::d,::;,;:~;'::;::..~..,,:-..:;.:.. ~:... ' ....,..,:: :.'.:.. ~! .. " ' : . ;;;~
';,. .... :~.: ;" :oo.Qdipi obiective"$1 :stilirective: Acesteli:Sunt Utii:wtoaiele: a' 5iiv~":' ~". .:Faptul Cit MmtUiiorut'&ie '8dbVi'hitul Savafitbx:.at S~lQ! Taine , :: ...;:';'.. ,
. '~[ .~, .,.!~du~.nlnd~~is~cii;b. sav~lor declttreepiscop.. sau preo~ ......:: . ~~.~~.~va1oarea.~.~d!~ Tam~lo!:nu dep~d~.~de.~:.~ '-~'.
", ~1. .~.pre~~O~(}~~primirea~Ui', " . --- .' ~'a.sav~itoru1ui ~or :~~ ~arecew el.~ numai ..unorgan
, ~~j . ' . a"RBn~ ~1SeIlCll oo;.veAelocu4 ~til" actele l cliv!!ttele . . VlZlbil, ~ carelucreaza HriStoS m chip nev8zut S~ loan Gura.~_
.~ spec~ce fi~l Tame.!..-.toate mcadrate mtr-<l .sh.yba. Aceasta slujbii
w Am explica aceasta astfel: ''Dumnezeil 1ucrea:zA ~ pnn nevre,dnicl,
i . ~:rezmtA..o .d~ol~ arnndmclii. 'sfinte .ell care se~3r . ' . tuLeste opera pu1erii Lui ~ El insui ne ~ pe noi in _"'_'___

Ii . mceput,. ea. eVIdenpind sensu! i efectu1 Tainei. Cu toate ca lucrurile " Taine", In acelai 'Sens se.eX.:prlma ~ Sflintul Grigorie de-Nazianz: "Nu

.:~:. <-;,,'. e~lei ~ctele prin carese ~ banll. Tainelorsunresentia~ '~lua in considernre valoarea .ceIorce te curatesc... C8ci chiar daca s~ar ..

le,51UJ?a care ~.Tainanueste lipsita de'impO~ &~o . dOOsebi vreunurpfiti~-i:V81oatcil"Botezului ~~ ~'~ (T.D,~:,
exp ~-..: B" . J,.. ,
. resIe a ......~
.--.r1i.-.+'"
~ evmV!eI lSeI1au ~ reprezetttm.Ef"9tZjbita-n.: ......~_-,.,.. ".,," ." , ,
~ se ~ fu Taina. De'aiei i grija Bisericii pen1ru sav~ corectA Aceasta nu- inseamn! ca preotuL, care sav~eSfintele Taine,
,~ deplina a acestor slujbe,' ..... !fara'evlavie ~i avand lID. compoItUnent imoml, nU~'8a raspunde ll,1. fata
."-'
I lui Durmiezeu j>en1nl cli a scan~ pc credincio'4' determinSndu-i sa
ipiardli evIaVia, dacA nu cUInva cbjar credinta .
i
t
t
ri 142 143

l'
}-
. . 1n' '. '
"Tamele savAt.Jite,' in amra, BlBf'JlO1l nu SlDlt Tame '!n depllDAtatea .' . ,'~ '. A~ ~deDzil ~ "ca1m.ii aumaoifestat lIJdoie1i en -pnVJl'e. la '
'., . ""1 , A' w" , ..

?: .
lor, dar-o pot c.lpIta ~~ ~'lorde cafre BiseriCi. . .' ~Tainelor~, de ~1I1 secolul alXlI-~PetruLOmbardul ~ Hugo
~,

Co Primitorli Sfh)telor Taine ~ ~eio~ Bisericu (cu excep-' t!..Saint VICtor au ~ acest nurnlr. In RisArit, tn: ~l~ :al xm-lea,. "
pa Botezului, poarta de ~ tn Biseric.l). Tsinele d~te ~ ; , I1'lQll8hWn!!.lov meniioneatA ~ celor &Pte SDt$ Tairie.~ "
nhlduiaIA ~i indeplii:rlnd condi1file obiective sunt vaIide ~i dep1ine, dar ': 1n.;seoolul a1 XV-lea -8:fiJItele Taine sunt menjibnate de Snneon al
i;
~ ca siprodUcl in sufletul' cn:dinciosuIui 'luCmrea mAnbrltoan; '. ~ ~~ui, apoi .1638 la ~inodul de ]a ConStantiDopol ~ in '1642
m
,"!
!: . 1rebui~ fn~ ~i' 0 condipe subiectiv!, pregItirea petrtru primirea ',' in. ~ de credif.1i
'8, mi1ropoIitului Petru ~'Este limpede .~
harubu dumnezele8C. SfDntul Apostpl.' Pavel avei1:izeazl: -4'Cel ce ~ c! aceste wtime mcnpOIWi emu tndreptate i'mpotriva protestanPlor,
manAnca ~i bea cu nevrednicie, .osmJ! ii m&tAnci ~.~ nesocotind .; care n~ numaruI Sfintelor, Taine; -cum tot .impotriva lor s-a
, )

t _
i
.trupul DOmnului" (I Corinten{11;29j. Aceasbd'riseamnA CA,,~-,lWuI .' pronllntat'$i"s~~1icdela Trl~t(1545.1563).> ", .~.: _...... '
se ~~:in mod obi~v, roadele lui pot 1ipsi subiectiv,dacl. }n teolo~ scolasti~ Sfinte1e Tame au.fast itnpltfite dJ.ipa mai mti1te
lipse~ PtCgMirea celor" ,Ce se. ~ ~~ Sfintele Tame.: Lipsa" cnterii. TeologJa ~xi.'considerica~ mai p~)tri:vi1i tmparpre 'este'.,;: ,
.. ~. ", ~...-A~"+;o.;' ' ,I~," -~. 'edi"'JIC ........4:....."'. dub"-
... """":''t...4 ~1 .. a e:vaVlel JlllPl. 104 .LUUfL~..
. -;' ---- .ti.tmitoarea:'Tainecatese
ovm~:lrL~~",,,,:.: ," ;.,._... ~rU"_M""- '01........:...:.. n,....;Xft..+t.; 'N
."-"~\4T.&.U.~,Aj5_"""~~>"'~ ' ; , " .. ,'?!" '
, llJlt.a,.",.;!-., .. :

;.'. ";, _ .pm.nitorul~~ elatrag.Art,~u~i-os~~pem.ru~psadepoctinf! ~.~-'.,:... ~~~);.~~~use~~otezul1iHiro~~}~' '~-~:,:~.;:~~ . - 'i', ,


,6.-NumlrItiSfintelorTa~e,,-- ~ _, , ' . - . . ' ~--. 7.:!~e.J,Jis~cli ' ,'-
,J' . ..,~ ... , ,:'. --: .'$,
,', .. B~ca.Ortodoxa,.tnarturlSf$l existenfa: a ~ Sfhttetaine l1U11l!r _--' ,,'.1 .B~c.a ,.OrtOOox! .~olo~e,Jn-'cultlil SAtLO sene de lUcmri :~au ..' ... '.
',pe ~are n admit ii catolicji; protestanJii, 'm schimb le-mi feduS' fu: doll!,' sltijbe' institi:iite':Pei:rtru .dob&.direa ajutorului dumne.zeieSc"de' catre . ;.
.:BOWZUl~iE~B;'la;eerese'adBug! 1a unii l~ ~ Poc8.iIita ....:,' . ~ci~ ~;4ifeP'@.situatH~:viata, pentru sfin~:;bis~cil6r'~a: ',:' ,
. . Sfinta Setiptl.1it '~Sfanta TradiUe nil jndica. nUmBlul S.firitelo{oblect~lor de cult, pentni bmeeuvantarea .caSelors~u i' 1:'Oadelor :inUnc~i '. '"
'. T~edax: nfm. ~i Pen1m ~~. dintre ~e~"!nperioa~p~ omulu:, '~ indep8rtarea duh~or. re~et precum ,~i petlfl11@iu:toniI-pe: ::. .
nopunea ~e ''T~'' .nu era definit! ~" ci 'avea un sens foarte largt care B1SeIlC8 ndasutl~~r cel?r.~sa~.. " . . '.',' ."::
care cupnndea once actsau 1ucru stant. Aase explicA mentionarea '. Teate aceste slujbe, nunute lerurgn, sunt ase:rn!tffi.toare' cu Sfintele .
Sfintelor Taine tmpreuna cu unele iertrrgii (tnmol'IIlfulta.rea, tunderea fu Tame dupa forma extema, dar se deosebesc dupa efecte1e lor. Nu se
monahisni) d~.ainele n-~u fQst IiiciodatA cOnfundate ~u ceIelalte sIu}. poate afu:t!1a c:a ~ ~umne~iesc: nti se .~e$tL~i. prin ierurgu, . '
be sfinte. (Aoelqilucru s-a i'ntfunplat, . . cum s-a meri.tionat anterior, in . . cum ~DB1~A un.:t teologI, Cl p.um81 ca harul este mantuitor in .
. perio~aposto1ioa, ell numirlle de episc9p ~ proot, cares..zil-folosit In '" Sfintele Twne, tar fn lerurgii el ~ de ()_ alta intensitate ,i lucrare,. , . . . -;
---:-~~_'~ comun, tam ca a1rlb~e-SaU;fbn.cPi1e"~C1e!ntreele).' ....~"~' .. " ~c:zv~ltand d~e DuhUlui S:fflnt.~Gele l?atrucategoriide ierUriH (sfin"~~:' .:. : .. :,
Faptul ~ mate BiSericile necaIoedoniene au -p!sttar~ ,~~~.mg8eiuni pentru rei tfiposatiJnu stmt sim
8Pte, Bfinw T&U1e este 0 dovad! aexistentei lui dirt epoca aP6stolica. pIe ~1~ fiindca ele ~ in mod efectiv ajutorul divin, Dub,ul.
. N1llD3rUl Sfinte1or' 'I:hlrle a fcit pticizat'm moo
direct' de BiserlcA ' SfDnt fiind iI1VOcat de titreBisericl im; Mantuitotul Hristos binecuvant!nd .'.... ']
dear atunci Cnd ela fost contestat deeretici, ~a' cum. H rntAmpJat cu" ~~ ~prin~ ~ cuvantul epi~(X)pul:~ san apreotrilui. , : .'~. -. "
fqrmularea

adevirurilor de credin.pi in dogme.. ' " . . '. '.'.
' t.
' .. I

.. ...:~~~ : . ..",<,,:,.:':;:'~,';":.:

~, .;;"fG"

':.1.
,\::';
y~:;">~:/.

r. { ~45
~ .
;

~
144
c
.' 'f

I, .
~
xv. TAlNASFANruLm BOTEZ
If. ~
, . '. ._ _in ,insti~..i~or.Bis,erica a 'uzm.at llli.~ Mantuitorulw
.: ".! .... ftl ~ ~ -;._ .. _ ~-::.
; .... ;.: ~~ ;.1 ... ' ,

'. a binecuv8ntat ~ ,~.~ pe oopii ~ casele, 'dand putere


aotezuJ este T@ in catey~ fntteiia cu:fimdare in spa. fu ntJme!.e ' .'

~-i .
Apostoli sa alungC dnhuril6 necma1e." ' :IjnteiTreiroi, .cel'ce Be boteam se ~ de ~ st:rmnoec ~ de

Este un.fapt iinportimtca.prin iermgii B~ Ortodoxa a ~epe.rsonaledep&:li1aBotez,se,~laonouaViamsPiritua1A

ticat dintotde,fJuD8o lucrare de binecuWn1are ~i s:fin:J:ire a cosmosului, , devJpe memtru. al tmjrului me at n:nnIui, alBisericil.. ' " "
sfintii Parinti votbesc aespre, fez, I-I mnnesc Jelurit:. d~
.
~ se atlA in afam Bisericii, nu se a:& in afata pui13rii de grijA
toare a lui Dumnezeu, demonstnind pin aceasta vocaPa i'ntregului , Vazuta este numit b~e, izvor sJint, spa etc. Dup~nev~ :
mos de a:fi restaurat ~ sfinlit
.
in vooerea.tnms:figurarii
. esba:tologice. InunDate, ~ spirituala, renatere in Hristos, sigiliullui Hristos, . '
giliul czedintei, ,potopul pAcatului, vebicol spre. -Pwnnezeu. 'Dupa, ,.' i. ~
' ~

1. ., ., - ._-,. .

,I',
Bib1iOgratief~'I:' ... ~.',:':~" ".
. ':," .'.' ,. ",-'-::''' ~.~ ~ ~ 'nMZUt! cite baie tainie( bale inantuiroare;.:b8m'" ~"~: Jrli
. 1. SfBntul Qhiril al IerusaIimului, Cateheze mistagogice, tIad.
pocaintci, baia ~ 1p viepi, 1aina reD~f.: 800tul :'Pav~l 11 rhi'
if .. ;",.. , Du:mi1ruF.c.ciQJ:U,~~19.4-3;: . _ .. ~ .
i.
.
~~'~1rcU111iziune" ca'o' circumciziune-spiri!lJa1A~:p@;'~'ne "... , .' H;;~;
d~,~u.Im~os:~tri;a"1~~~:C!l:~;:::i,~~:::ih4;!;:;~~~,.~,.. :~:;.-~'.:~,,~J.l~~)
. '. . , ., . '..' , ... _.. ...

. ;"'" . . ' .2. Stariful Amlirfr'lie.liJespreSjitztele Taine, trad~Oe Pr~prot:

.
~.' '.~:. ;,~!:~:S;~~:~i~of.-7~at~~
,~
gi Tainele din tifara Bisericii, fn rev. ''Ortodoxia'', 1956, 2;
.. ":, B~.. a f~~ lnsti~t ~e MantuitorurHristo~Tai%, a..~~sf~,~:"':~ ~::,.;t1!
de Uiieie.Pfcliil1@J!!!lEC!top sau C()ridjfuh~~oe."(l.petru3" .', -'.': 'n
Dr.
.. , . ' .
.... . --4'"
-.~.<~. ~, -~
5.:, :-':: Ide.m;:oJ?in
.:,'~:, : .. -: ;,,f.,-... ': ~:~
..~
10 .]..

.~~~~=1~~~~7':~~~.:1.~
.T"'.......~;i~;,f>o..-<!!o,.=1,;,;......:r<~...;!!:;"; .....~.V"\.j._..:r...;,.:;..,,
"'-'~~~-~~.L~~~.'!~~~"~.~!I.~~"".a;~\::J. ~~;' 7~1E'1, '
':aspectiiI-.-~ntar
ai'.B,isericii, .In rev. : ~'Studii,
Teologice",)966;m:9.lOi" :'-':-- .:.... . . . ': .. ' .-": "-.- . Ii '; .Betezda,,~ din eoasta .Pomnului. (Ioa~J9,~~~),-"b6fuzuLiur1<lan~ . ",; ... "~" ~ ':
'.. " ,.;"':;"~1 " '" - _~__1..;, ... -. '-:~.' i!' .,.,
-=;: .:. : .:,3' :..:-;" ,6~.,I9.em/TefJliJgi(IDoginatiC.ii:Ortodo:xii,V(jJlJIl.;;' '.'::;.:,;;, ';"~ 1_: "Cll"CUIJ;lClZll.lJlea: BOw.wt~ltU iQaIl pc~pu:w.J)Qt~.:'_~;$rera ~l, ':,. :;:'::;':-'~' 'oj;~
:'".' " " , 7: :'Pr. pIbf~POpescri, Ortcdaiie ~'i'Catollcism; B~.1999;' ': .--:: 'uiirittial Cutiptof ~-~ lui MeSia. BOreZulhil~Ioari. esteJdeh~ ':::<.. <!tl:;
.8. Pr.. . ,prot:~.~Car.(2Cteml eclesiolOgic alSjintek;r Taine, I~umn~.~-,-sa~~.,~.afondare; dar. esteinferior);e)ui-:~. ,-".,;,' ::-';
.. . .' ... _- il '
'Dl:';
-...
,.. .' . mrev,"OrtOdoXUi7~1978,nr.1-2; ."~ '':. . .. - ~"
~nJJlm~~J..WUJ\.Wtor.:
hm:ul-~"':
" ,':". " .... ,. - ,,: . ...:... q;
\'
. . 9. '. Pr~ prof loan .Ica, Sfintele taine' in Viata Bisericii, , ill rev. Pi-otestaD.p.i suspn ca nu exist! 0 mare' deosebire intre" cele'doua ~:
'. ''MitropoliaArdealului'', 1982, nr.10-12; . , . botezuri, Jar Luther afimlA ca. botezul ,~. este 0 Petfectionare. a .... . ii:
1... _ ...-, .
10. Revmta
-
"Ortodoxia" Dr. 3-4, din 1979'
- '" .-, _!... .. -.--!....---,_'....:,
.._ _
' _~_-'-_ _ _.
botezu1ui lui loan. . ., ~:
#
.,,,, .' 8~ loan Gum de Am spune: ''De Ce n-a botezat Mantuitorul.-- .. ,- '--1~ ~
~~.e..,~' ~~.,.:..~._"' ___: ._____ .;._~"L~~;-".,_..:.. . ~__:=-,,; --'-=.::.:.~'.
"7=""-"=..;...:::'",,:;.;;_;:::__
:t4isU:diriBtos? A -spu>-O' Joan1loteolilDrulAnd ,a.zis:..."A!;el va ,va . . : ,:
r-''-~

.. .". _ .".....' ' '. "


. '" .' 1 ,~. 1 ..........,--" UI.H._U f ~:!~==~-W"'foc'7dar-BUhUl:.n.11:.rusese. 'inoo.. :oJat.a:de.ce ... ",:!:". '&4;.
I I 1.1"U -dat:.

. . . . .;" .. _~._.. __ '~a-iR'('!:(}-C8te superior botezullui loan JI,

ce1ui aI ucenicilor vom Ijispunde: nu se deosebea!t pennp. <;! ~: ,.wi


i
.,.\, .t
tmpm:tii~ea1.1harul'~ (Omilia 29, cf. T.D.~., vol. 2, p..841j. , '.:' - lrt
1j
. ;,;i
. ;~!
:J!'
~.';r..";~::',j",:~,I" _,~.J.:~~!~~~~ ~ "
146
, , 147 .

~JSS-8 botezst ca sa
e\1iderieze ~Matea. descopere ,.' .! sa . .'
i , , .. Tains T~ ca sa ,se..of~.~' de .~. ~Sl ia ast:ipm. 88, .'~ .. ~d1os~c ..~ . s&l .~tceya ]a ,~ Botemlui (~- ~" s~et1ii;:' ,
p8catele lumn: "Ia:tii Mie1ul Im'Durnnezeu,' Cd ce tidicli p8Catullumii". metodi$tii ~ ~). " . .... ,. , .. :: ~: !.

Jnstituirea ~Qi se ~~.tnviCR:ajfm DlO11i.aDOIDnului: ',' . Lutbet: ~ Calvinaratii cI poate fi folosit once liCbjdla B6tez:Mai . -, .
'~ ~ toate'nepmnrile, 1xJtcz8ndu-le in nmnele TamIui ~ al' . 1&ziuLuther a ~t asupm ~ afinnaf,ii, soootind cA Botezul se I
F~~~ al Sfiin1nlui Dub" (Matei 28, 19-20); ce va mite si se eta
face doar cu va ",. apa. . ' ", '.' ,
!". . '. '.' .' ,.
boteza,se'v~mjD!iiriir()3cenu vacredese~osBndi"<Mmcu 16, 16f'; Botezu1 se face'prin Jn~m..JJlrfibldate lit )~. ~A boteza" ,
. Botezul cren este instituit pentro toP omoenii din toate titnpt.niIe' ~ a cufunda. ~d Domnul a 1l'imis pe Apbstrlli 'sa boteze, a' !'.' \

~ e necesar In veden,r mantnirii,. sfintii Aposmli, intelegl1nd determ~ ~~ul cutn trebUie taClltJ?otezul..~. "de nu s~ va
misiunea lor, sri~ Botezul ~" cu, .CincizecinIea ,~.anunpl . _'~ ~0fWl!fllD sq:m" ~ ~din Dub" croan 3, 2). aratB necesi1atea cufjjnpmji'. . ". .: '
':. 'necesitatea: arestei Tame pentrU:nJMtuiie. ltIain:te de ,Cinc:izecime ei n- )s spa la Bote? Sfant1il" loan aseamana' BotemIcu 0 bl,Ue 'care jjresu- . ..: ..' :_'
au putut bo~ pen1iu caDU ~t.rimis Duhul s:tant Sfintul Petru punescufundare. Tairia ~ este asemn~ cu.in~ DomnuiUi" J
.' ..... porunce$e:~'Sa sebotezefiecaredintrevoiin nw.ne1C?JuLIisusHristos .. jR6mani 6, 4) La B~ 'eUD.UeU:lirl.Candachie!'sespun~ cA "s;;'a . ~;':': .,').
":. ,:.>-..;;,spre,lertare8
.... : ' . .~.,.,.<!Ii>ot.:.lor..
' "~,.(Faptel:
'. ' e:<A'nn' 1!t_, 2 38}
"f'":'stoJ,IIDr , , -' .. ,:'.. >" ..~,:..-"-_,,_, '''nno;~'t~:'''"'J:''''+
',',"-' ~~~un~ rnA i::iM" ,." .' 't ~A-d 'din X" fL" "'8 3' .}.. ,-~ ... . . '
jl ~~~1 QI.1.ll.W 01:; . apil"t;;rapte,- 8~3.9 ;-Sf1iri.tul":~-,,,:,~-,:,:,,,,..:
:.:: ~;:., .. _,_... . .:..... >' .. ~:..:~'_<'+,. "'. " .. ' ". . ... . ,,-'-:,: ,-~gor1e.:deN~:~~:''N~lngrapat-cil~adevm:at]lri~'~Bptez;~->:: ':~., . .;
1. Partf$;~ie~2 So 'r~mercpnStape de 0 parLe din ~ iar pede ~ apropiindu-ne de apa care, ca i pa.mantul , este un element material;'
',',". :.alta.din cuviIlre1e rostite. SeJn1X'ebuinteazi!i" spa' naturala,. de. izvor, .de:..ne.~un4em ~ ne'acoperimcu ea,. ~ s-aascuns DQmri.ul:in pmnant". :' .:'';"' '. ..,.: ..
~.~:.;: ;~~,>~ de ploaie;.sau zApada.top~-.~eceSitate8>apei e ~deP~1ll..(Qivant la.Bot~t.Do~;:'cf:T.~,voL-2, p; ~45).: . ~:, '.: '. '" ;\':'" 1.
'.''1 il' ' Cllt~m
".,' __ a oonVOL1J:ea N'codi (T '" 1.5),
.roan "',''1. .. '. . . ,' .,. . -.""
ft T ~-~ B 0__
~. tezu1 ./:)(---1'
' .~_.ll:IlXi:1.__ a un lZVOf sau la'" fih:zi'"
rau, D,',l a l y au ,......'
. .: '.... . . I.
:_~, :': .::: SfintiL.. Apoot~lL1i:. ,dia~:(~ ,BoteiuI :numaicuap~ .' :;:'~arut baptisteriile'iar,aclim:Se.f~m~~~ 7:;,,';. :~~. ..t: :~:~~.;,,;~:: ;",~,~':~';f~::C>"i: . :'.:.~ ..
f ..... ~ ~'P~e cineva .sa:'0p.reaSCa apa,ca sa :m.rfie botezatiacetia Care' au' . , BoteZul. freotiie sa~t prin cufundarea de trei' ori"'fuapi . ~;.,.. :. , .. ~:
' . Jlrl:nit Duhul. S~t ca i nO~?'.'.(Fripteie. 4postolilor1Q, ~148).. Necesi: . -'. ,Sanonul. 50 !POstolic prevede caterisir.ea:pegtrucleripul care~ abatede/ '" "',,' . !
. tatea apei PenUu Botez 0 arata Sfi,ntii Plirinti ciind scriu cli Wntuitorul . laJinduiala ~ cllfim9ari;,E1e~lizeazA '~pare3' de'1rei zile: . t" ' , . -
ne-a dat ponmcli sa. ne ~ din apa i Doh dooarece prin rugaciune ~Domnului ~ persoane1e Sfintei rtei111iTIlcepand din secolul arVI-lea, . . '. .
. Duhul cobom asupra apei,Pentru ca -omul eSte, trup ~i dub, ne-a dat 0 crenii din Spania au inceput SA ~ciice botezul printr-:o smgura ", '. . ."... _
_ -;-... reinnoiredfu apa ~i Dub. Duhul c~ sUtletul iar apa-G v , sebeasca. de arieni: Aceasta practica, a .fost 1
._trupul de pacat ~.stricaciune. ' .recunoscuta de SinodiIl de 1a Toledo i de papa Grigore eel Mare.' .
. . 1!otezul Savqit eu .alt lichid eSte nul, Cuvintele S:tantuI:ui loan' , .:Pana astazi, 1a c~~ci.Bot~!L~e=y~!(daclt ~)~.~.~ .sin,gur!:. :. " '.6 >
-Botei.iitorul-ca--BotezuI"Va 'fi' cu~puh Sftnt ~ ell foc" 'nuexclud'"apa: -'scufundare;1iar menPn~ regula prin~ de't:rei ori: .:;~,,.....~," _., " ": .. ~. '""'-"",,1
. pentru ca se refere 18. efectele pacitelor:.. HaruI: 'Sffurtului 7)uh-mr --:De ~ffl!1ein8rlaineip.t.qi emrintele "'"Se botea2'! robUl lui
Cinc~e este foc i arde spinii pAcat.elor~ Ihl!1ln~.. .in munele l'~l11i, Amjn ~ al Fiul, Amin si al SfBntuIUi. " " ' :. if '..
... .-... ~ Gtibmcii ~i"Catarli, lUilnd focril in seilS litemI;au imrodusfOCulm Dub, Amin". AcesreeUvfrrte" simt prescrise de ~i'M.a.ntuitoiUi, 'ei{ . ... " '
.. ceremonia Bo1ezului. Maniheii; -considenlnd materia. element rill, nu ocazia trimiterii Sfin'tilor Apostoli 1a propovedttire i: bo~. Nu e$it{ .. '. .....: '
, 'suficient sa se pomeneasca nu.mai Sfanta Ttelme in g~, cl trebuie . ~ -'
"
I

.:~~~~~.--
, .. ;$.~ ~:":Y~~:"-:i"ir'_'_

148 149

fieaJre p~ m. patti.. Din SfiiDt.a ScripturA ~ din vechile ~ ... ... . . .. . '
, paiOstice'lezu1ta cilii savaqirea Botezului,numeIe"persOanclOr 1i'ei. .. -2.EfedeIeBoteZu1u1:' " --,.:..:, .. _-_ ... ',::.. :....
mice trebuie pmDJD'at.in niod distinct Nu ni se sptme care' era fonnula . . a .~ de p4catid s1:I:mno~c ~ de pa~tele .. perso~e ia
1a ~ ~r D.ume. N~n:' 'd@ se mmea "eu te boter' .U' . adulp (FilJ'.tele Apostolilor 2, 3.8; Marcu 16, 16); . ' ..', '..
')e.. boteazi". Prinla este specific! romano-ca.tolicismului, iara doua ill b. Prin Botez se :rena$e Ia 0 .viap1 spirituala no1;1A (I loan 3, 5), 'apt
ortodoxie... In .prima fonnuIa se p~ accentul pe roIuI- preotulIri"in' pentru.care se nume.,te ''baiam$riinoastre spiritua1~";.:.. ,
Sav~ Tainei, iar in a.doua pe rolul M!ntuitorului. Noi i:ecun.oa$em .' c,. eel n1sc~ prin Botez devine fiu allui ~ezeu pritt' bar ~
validitatea fonnulei catolice, dar este mai pu:t:in corectA ca cea ortodoxa. ',' membru a1 trupului tainie al Domnului, awca al B~eii. . .
e
Dif~ dintre ele provocatA de aJ:Jsent:a energiilor necreate care ike ,~; . B.9.~ nu se ~P8catul stramoCSC iertat nu mm mvie in ~m
ca MatttuitoruI si'fie prezent directfnviapl Biseri~ nu-:prln substitupi} ....~, deci,.mi'u:wexist4.mot:h:~~:J~er:..tA.Ciez:martU~. ::,, ..
,sAU in1ocuitori:& Sm. Formula "se ~te8za", eu ami.nprea Persoanelor;: risim lID "Botcz spre iertarea picatelor" ~i: mai .al~ 'a .. piicatl.llui
Sfim:ei Treiini, a fost instituita ebiar de Sfintii. Apostoli De ~a Ci:i:J.ci- .' ~9~ St!ntu1 Iq~,:,,~ de Am:: spune: ~~UIIl Jiu nm~ .este. eu
,_. . ~~e':~H:~~~ ~d~.sus, ~ ar{p~ ~.~Jucr&ea.:. p~.c.a ~~ sa..~ ~gn~ ,a ~~~ ~~~l;:~PU-.:' eu pl!tip!!....
de
.... .. ', .'~h.8hll'
'
.nua ~s8: " itoruluL"Fonnu.brortodoxa
' ill, ...._.Pt? ..:vaIl?.. ".''''.
este'inai"veclie"i, "-,~~ne-ootezAtrijidoua~'?:'-m:i~' .~g:5(}J.':'~l.'':~''-c,~~--;:~~:: ., .::...":" .
,..,-,.. "-,.--- .' ---" ~ - .. ....... . ' . ...... ---" p ...":

"-,."', ~' "oorecra:'Pitibabil-ai"afost'folosit!~i petitrU a~batepe-ereticircare au" .. ,,-ren~~~~ui;-teOlegii:fqmtmp.:caiQllca~~n,d~t-._


...' ." .socp:gt~,~ Tamei depjrid~ de persoana ~ ~tR acesteia. . ~ caracteru1 indelebil a1 Botezul~ (de n~), pentru'Care acesta nu se'
'c ---: ... 'Perspati~e"SfulteiTr~ nu este recunosGIlt ca XiiJid~DeS(gUi, afinria
.
"~>~_.'., ,: ,,:::,H,:~~, 1?Qt~~saY8Jffit.: d~ cirieVil cltJormulii=ti-'-care m(sepOmenesc' _. nn:r~ ~-te9logia-~~-~u .~ ~-parere--'imaDima fu~ .~:' .: -.~
. priYinf3- Unii -consideti.- %i7nerepetarea '}30feZUlUi Be' ~teriieiaza. pe_. ... _.
, '~;:~~J~~~~r!~~inn~e1: lui ~!..arPuteafi''l~'PUna" ~~il1!%~~fi#.~_~~eSc.. . .~;Z-~ .. _. ~;~~~,':':,~:-: :~'::",,>:,~\ . ."i'.~: .. "
. PI a: ~I.Q. p ca. expresla.m.cauza Dll este 0 osi1:a ca " ... .- . . ,'': . c: :-,:. .. , ' . , ". "

fOID?~ 4e botez, ei este.o expresi~ teorogica.~.a indica ca BoteZuJ. . ,," 3. NeCeSi~!ea not~~ . . ' .. . '. . . .'
a.fosciliStituitde MBntuitorul : Ea" nu eSte 0 fomiulA Premergatoare sail.: -- -~'~' lucID' ,eSte 'rie~at de pelagieifi--~i' UnitrUiem: Biserica .~'. '.
. parale1a fonnulei trinitare, ci 0 implici "A se.boteza in Hristos,spune . Ortodoxa a'lnvaptt lntotdeatma ea Botezul este neCesar~:rnfuJtuire. "
. un S:.t3 Par:mte, lnseamna a se bote:za dupa traditia lui Iisus HrifDtl, ' NeCesitatea lui ,se bazea:zli pe. S:tAnta Scnptura, care prezinta ~.
. ._ ~_, ___@ica innu.mele Tatalui@ al,Fiului "~_i al Sfiin~lli DuP". (cf TD.S., "VOI~ .'. ~o~c ca pe.o realitate ce se transmite in top oamenii ~i atrage dupa. . .
2, p. 84&). . . '. . : sme . c:ondamnarea: ~ -e.rputem sa. ne eliberam doar prin-Botez."-
. Biserica _Orto~xa, ca=i... cea... Ro~o..catQlicii ~ =ArlglicBn( NeceSJ.tatea Botezului este "imp~ ~ exi1:enta pacatului str~6esc,

folo~ i 0 fottnula 9QndijiQriala, pentru copiii gisiti despre care.riu ~. .-Aceasta i~ee 0 ~ DomnUl in ~votbirea eu Nicodim (Joan \~X .

tie daca au fast boteza1:i , copiii 1l2scuti cu figuri alterate , . precum l ell ~ 1rimiterii Apostolilor Ia propovoouire,. cand le

1a care.exisIi dubiu dacA sunt vii san marti. Pen1ru a.beste cazurl . ~e nUIll8.l-cel "ce vor'creae'i oo'vorboteza, se" vor mantul, iar cei

folosesc fonnulele "Se ~ robul lui Dumne:zeu:.. daca nu a fast" ce nu va! crede se vor osandi" (Marcu 16, 16): . ~,;, . ~ .

botezat,in,numele...", "Daca este on;i., se 'boteazArobullui D~ . In ceea ce'priv~e soarta copillor morti nebotezaji. nu avem'ill

, .zeu...", "Daca eSt viu ~ bo~,robul'lui Duinne'ieU.-. '.". B~ 0 h~. oficia1a. Pe.baza. S~or Scripturl' i .SfinteIor

bo~.:
1l

~ ~.ll! ~ ~ ~ .~ CO[~.
,~
. .-" . .' . ' 1~1
: ccip;L"", adulp. I

~~e. ~ N~ ce~" ~dar~nu~


.
i.
"

~ ;"'..J! ., '" m" Botezului 00- se.VOl'miintUl i.:......eelSoon' ,

~de .~. ~ ~'I


p.
f "'"4ii, JlUIern BJlUne. 1>'1 Jlruncu
. . ........ 1lU pot . 5. . SIlJIt
. a:cde "'"
-..
se VOl' ""1' ,CXCIDiIe
- nebpte7:a'p." "..: ,'
ce nu
.~
t;..
<:eruriIor, P<DIIu 1>'1 au BIlliInO<:!c , dar -?"" ,no Pbt "'br "Tali COl em nici Of'l":'!icl1f'

~.de ~~~
se re1i':a1a
]ledq,s., JlQJlIu ci! 1lU au PIl<>ue .S1llnru! de ci.dc 50 vor osan '1ntii pe aliulji dar, IIP"I copiilor a

~ ~ 1~ ~,;, ~ ~ !"Ii clI'1': "~~


~
r
..~ ~Romani
~

~.:, serie: "Ce; ce 1lU 50 :vor BoIezlIlArire,


de COuza COJ5illtiei au boten!t S1Bnta SCripturi! rezuItil .. Corintell; .1, 16; 1
J!!OnJatun:, nu se - dar lIici.no.". cOpili lor. Din Iii au botetat unuia.a Venit .

~
'. lllS>tjii
~,

~ .!,. ~or~:
~,. ~~ ~~l'~_ ~ ~ .~.~ ~
t:.
~~ . de ca unii ce SUn! dar. If2, dar 1iIptuI i;A Jll!D< adus!i de ']nu! a .
" nlutote, lIIIii ce p. stifocit P88uba, ptin. 1ICJi?t:16.

~monul
i nebo
1Dr. ca ihiden.,
,," (Cf. au851).1n 1815 1a ilInI
un sinod .
8/! .0 C8l17<:ze I 23. Sfilntul Pave
pentru pm
COle dAvlalf 5; J8).a.fust.
tezufui C<Ulii!6r; . .

~.uwo
,~

~ ~.~, :n~ ~~ ~~tll


~

~ BI1l mo~c D~isCika ~ ~cqilii'~I,:~ t '


"

fonnulat unt ""r..:__


desp" -t:::_-, CJInlt: de .....- n.::......"'".. J De"
In.nc;; care,n.. "--loti diotre l:ei - .'e de' Nazmnz..S:"'Qrigen
""""":""
'''''Ilj'&' , ..'": L .,
pentru
on.. . borem rop!II...""""'". " ..., .. ._
1----t:
"=,. nu. '-.... .-...e ...e, llIl,-,
nu. se 1nvn.tni"",:>. deoarece

m s c n p ~ . ' o t e . a t a . ~
0'

lui fust SJilntJ!! ]a Apostoli obic:rtd de a. :.:, . ' ...

S~Bot~Q/ ~.~lIlsau~t!Il ~ . C r l P i l e ~' ~~!Ost ~


Pm! bam de Pata l'1catullU ! n-au a deC<JDCh!mnQ pe eel ""

~""""'l ~ ~ ~. ~"
lIl!!a$erea <Iubm,n<:eascil" . ' .l'! -de . .. ecbl de a bote.z:l!._. . " " care e vor .

Ii~t 'ni:o~ ='ul boleZ!l .erau.~l


... '. ", ' . ....
'. . .. .. - -".... or:
10 . '-'=ulBisericu.v
0"""".. Existii .0 he ''Fidelis 0,ma1ta_ ',' 'p'ne,"n ., .' .:_

--.~,
I.

""'~~~Filip1.aoo~ ~eIIl!
' .4. Wille;, din ]a 9 ani de ru;;:.B<iezuIwpHk>t<n ...
19). Din1 SlIDti.DiJnifi liPsa
BJ>irituaH". In lor, BDt . ci copiI! care =. il";; a 1Iiiit .. .._ ill -p1lrinjilor e

~S~1 ~eJ(F~~libr I~
.. , ". --. . .. ". . e:;te... le rue, .. am4nau riICtJ .

UCeni~,~~ ( ) . 1 7 , l , C ~ \ i h i n j i r ~ l~
. iioate de diacon &au cbiariie 1nireru,' bamati &au pe un.CO]!d se" botezau doaI: cop
"pnme'
t<ni e
pc Simian Mag,,] (Fl!fele Apo.,lolilor 12,13 'gemar m. !utre a devt:nit>" "",,"':. ..
': .

Co.nn~ ~ "'!' '":-: . g[~ ~


jle >Il!1 toru/ 8. 3839), Stliiitu] PaVel 'jdoreau <>COst botOzuI cqpillor:. en ltmpbofi::mI de , ZVO:L... .-. .
',i'< . ..
~ fust bote",t
q,1?~eniJ;N);
admiS.ca,1n1ip,adeCieliC~~~ii~~de~
de
)'aVel boteza 1.
~
{Foptete 4ostolfior 9, 1
Vor Ii
4~ ""':"!.mi
'! 4Ilte 1Jeisoane ci!re; ",..".a m Biserica"
(NeopJlltestanIii Jeagliroai maIe; ei nu au
Ia .0 .' . .....
'. . .'
.

admi": ~: !'o~ ~"'~,. "~


. botezuJ (I ifuuPtrteauIi DIireni. Bisedca de prin botez), . . .... i. ,

sii~t c~.'~ta' P""'!".~


. '/1Iansfigudiriiintregn " : . ('.a cti aJulji): vointa dea se _

1:l~ca, ~ T~~Ii ~~ -~ ~~ ~ . B i S e n C J l , - e a ~ u
. ...
~~ ~
. . . BlS""caRo:-o--catoli? lD, caz de nevOle, se ..,.. de,la _, ...... Dale., ,

~~ll/lSIloom~~~: ~"
POate ii ! de un PiIgan, """'>li sa ""Peele fOlInula Bl3CDcn. .'1>'1 nu au . ..".......

~ . ! ! ! ' t ; S . ~
Aceasta l'nvat>lnn-a este 8reiI;I 1iin4ca pOganul, 1iiJJd ru atlui! bole23, credinJR cainfii pentni .. ..
Il'ristos. au ..' ca fWl!lJJLConfunn

~~~ciisii~jle.~.~~ei~~1!1 ~~~pentmBolcz(~~OJ:.De~~
. un - , integ". jle altcinevaru trebwe. '.'

~t~ .~~~ "'\.~- 'Iioil~T~~1i'recunoSCUt ~ ~


de10ne Un act DJagic care, ad extenproblUe l'11lduci! 0 schim. .De aceea este JD!I. QedinJa ....
' bare intema.l'Jem no Jioate Sii " '. "riul botez. Slinpi tIPostoJi Sl1 ::-
Bot!mJJ cu a 16 16). Jntrucat credinJl: .,
. . .
. .0 bOtezuJ.
---:-.:::-de CIltre B1&>lt>l iIaCIlfste siiv3r$ztin IIU!nele Siiutei __.,
absolut anghelia trebuie
. vine, din auz, Ev
.. se botere,
stoli,cei ce vomu sa .
se pregliteau. '.
' . ..
--. . . . . ..... . . . ; ,..." 1iropulSJintilor APO ,..' . . ..
'
. ...".. .
~i'':;:,';;::~:';': ;'';''.{~~!"",,,:,,.~,_

'".

f"
'',i
: !' ~..
152 I. 153
'1 .

'1. . I

~~ Aceasta pre~ se ~ ptin i,nstirut:ia catehtlIIlenarului., Da.z:~ indife- ~'_ . Copiii mici ~. pcnD:u Hristos. sunt considerap bote:zau ell., :.

~:
"
'-Ii' rent de' 8ceasti iiiSiltujie, "care .~ disp8rut dupa 0 vteme,. Biserica cere de' ~ SelUl .dci M8ntu~tm'J.Il $l)lltie:"Cine pre lla SUfletUllUi' it va .

,Iij.' 1a amdidat sa aiba,credinfj cre:na. . ' pierde, i~ cine-~ pierde sufietul'sau pen1ru lli,le, ,11 va.g8si" (Mate,i 10,'

.!):
t ,,'
j:
. AtreiacOnditieesmpoa1i$,regretnIpentrutrecutWpacatoshota- . 39), La 29 Oecembrie Biserica a stahilit siiIbatoare pen1n;l.pr3znuirea

rarea de Ii se indrepta. B~ca cere de 1a eel ce se botr&zi sase lq:rk de


Satana si de foote lucrurile on ~ sa inceapa vista tIouB.in Hristos,
copiilor ~i pentru Hristos. .'. ; . "
Sffuita Tradijie are mai mul~ dovezi din care. ~ vede ci moartea

t
'Jf
~7: sevede
- Lipsa condijillor de mai sus1mpiedicA lucmreaharului

care
. ' .martir.ica este echivalentu1 botezuJ.ui. Ttrtuiian SQune: '.U\vem un 'al do!!..ea :

In privUga na@or de la bote:z ~finta Scriptur! Be cia exemple ill . botez, pe eel al s8ngelui": Ciprim spune C1l acei ca1i:hhmeni care mor ca
~ Domnul vindeca P!~!!ID(~ alrora: atei '8, 5,-I3,! . mDceni~ nu sunt lipsiji de botez. Ei sunt in acest paz ~ eu:s.otezu1.. ."
, ;,sIuga_~ui;Matei5;2,.1iicaf~reii~~~ Marcu.16,'14-18. '.'ds3flgelui~estesuperiorreluicu_(cf'T.D.S~,~ol,.2,p,.856),:, .... : . ,,',:. ' .. '" ,',
. D~re gistenta na@or v~ TertUIian, Dionisie AreopagitJll, Feri- . Tn cazuri excepfionale~ Botezul ell apa poate fi mIocuit'cu"BotezUl
d ,~~ 'ub' . 1 . Tl.._ _ . . d" " fierb"
' . orinfei, '~Li:1 consta m I lrea. Ulpu,wuezeU.$ ormta
, ' . .r-;--
.:,: .," ... '" e~.~:a.. . '. _. .
w ,,'.

. - . : ...... _. - lnte de .a.. .


.~.' . :<::".'::~:~" ~. .0Jffi.P,ll:pot'fibo .p'e~tnnitrtipullcr.estelipsif~!~et:j11lfL.' ~ ~~~ Urigiicat de-l.P.~te:-de, forp1,~jpni I~~~~y!'a' .,<::- ,=:-: ,_ .
.~_... :'.-:'-',,_c:eI vnpentruce1Il!Q!jt })uneletrebuieptimiteperSnal.~DbiCei .._'". - i?st,cat~~-inoare sqbjt ~~!mFde botel;este ~derat 'botezat .
,J:: ._.'c.. .. : :;',,;:fn~ti8r"ApoStolulriifilapro~nici'nu 11 dezaproba, ci n.folose$e ~~botezul--clorin~, ValiaiJiltea~ b6tez-:-~,~recunoscma llrin .j
L,.~pentI:u.a C()D.1n,.4~,pe. ~Lce. negBu ~erea :{L1qgilor (I Corinteni 15, practica de a-i co~. ~.pe_.dr.ePfii Vechiului Testam~t ,~. .,_. i
.B~,:::~,,::.:,: ..~~:.:,:29)J3otezul @e:fisa~ Qricldd, Ja orice oom.~ onfA~ceStPim91pf~'; :.', -~eniid~"'":fara de,.. v~;.~It:meiUl:~o/iptuti.sgc._peI'ltnf:a'CeSf ', ..- .: .
J,' :... .: :. eSfe totdeaurul'va1@i), dar ~ a se da tainei 1m fast'~semt,. &~ piacnCi ." 'Jjotez~~~~~l-de ,la Romani 4; 9: ." "s:a'sOcotit lui. A~~credirl~': ': . . '
:I.:::~> .:;-in vechlme ~,~~.R1lsalii.;~'B?~. cand:erau.be~~n~ .' . dreJ?~e"?~~~ 7~t7L~'I~e.~t~~eleCele.m~~,ca~i,n:n4t~:.iU!J~~:.. ":
i.. . . . -.:" ~de~lO1;darmleraoprit!sa~lUlpeste:an. .. ,.. .. . .:. Jar CUI se iaItl p~ pupn lUbe~e '1 I Petru 4; 8:, 'Dnm;osteaacopera '. ',' .:. ,.... i
l\.A'~-+'!torul SI"";nfPciP d
. ', . . .. :'YJllUL~.' , .~"" espre ''Botezul'' . ~1'" It ~~
~ .. ~Li:1 PO~e
~.1 '
.. mwP.m.e d"e.~e.,
no,,<:tt "
" .... ,~ ~. ;;~ J
.
J'. .' ) .sup~ipe prlmwc8ci, Zlce Domnul,''Qricine va marturisipehtril'Mine
h . " .... "

Sfilnfiil'loan DamascbjnW]J1lIllID:a fntre'l:lotezmj"i:ootezu] prin


:~ .. Ilnaintea oamenilor,. marturisi-voi 'si Eu wrrtru el in~ Tatiilui M~ . ~ta ~ 'lacrimi care "'este ,eu adev~t greu". SfilntiIl ArObrozie .
"~ gge este in ce.ruri" (Matei 10. 32) .~,"cine i~ va pierde sufletul pentru.1 sptnie cii "daca martirii se. spaIacu propriullor sfuige, pe acesta I-a :.... .,
==:::::===~Mln~'~e~' n~~ afla" (MaJej, 16, 25). Efectul morpi Pentru Bristos este ega!
l

spaIat pietatea ~ credinta sa" (Ibidem, p: 857). '.


!".' . ' cu iertarea pacatelor, ca la Bot~ Aceasta identificare a mcut-o ~ hI. vremea de mceput emu unii catenumen1 careamanau Botezul
w~ . . ' . Hristos c8nd a-Zis cat:refiii fuiZevedeu:"Puteji oare.sa beti.. paluuuLpe __ _~,pe patu1_de:.~Oart~,.Unli.~ acea. se multum~~_~ll__dorinta de 'a i '!

'.i",.,,-w.....'-'Cm'e11 :voi Ilea Eu ~cu ~ ,ell care MA voi boteza Eusa va bot~' se bo~ ~ credeau cli prin 8ceasta s:unt mantuip., ImPotr{va lor, Sfilritul. '.
zat:i? .. Paharul Meu yeti bea i ell botezu1 ell care Eu mA.botez:va. . . '. uk ~ziapz ..w. ruti..sii:Qti.P~spun.ca daCa se muljumesc aid .
boteza. dar a ~ de-a' dreapta ~ de-a stiingaMea nu este'al meu a va pe pamant eu dorinta botezului, sa se multumeas~~i in l~ea g.e
da:',."(Matet 20,22-23). Aici nueste vorna d~ botezu1 de 1a loan, dincolonUmaieudorintafericirii. .~;. , .
Ci de moartea pe cruce, echivalentiell botezUI ~inartmuL . ,
'~
" _~J_
,
I ~"'i~:.~~
I

154 . 155

BibJiOgrafie' , ' ,.'. I '., ': " " . '. XVLSFANrATAINAAMIRUNGEim


1. ,p~ ~lic.i. Scrieri, trad. deprProf-T. ~gael P,S.B.~ .:.~
I
I. .. . ' . ', " ,.' "
1,1979;" " " , : .:' '. "'~esteTBJrull!'ll!'carenou1botezatesteI!PB.cuS:f8J;ltul
2. . .S3ntul Gri~e d.e' N~ Mare/e ~ catehenc, in "Scrieri ' , 'Mix' ~ i se ~_darurile: Duhului S:fint pemru ~~ dtihov- ,
trad. depr: prof T. Bodoga~ P.S.B.,nr. 30,1998; . . , . ' ~:rQ..Stindu-se de c!tre sa~tor fmmula: ;''Pecetea darUlui
, 3., ' StBntul.Ambrozie, Despre S./intele. Tame tmd de pr f 'O_f" n..1.ul' 8-01_.., A~~_" " .. ,
B . "P S.B 53 1994" ' . ' pro, "'-'LlC:':', .uuu:W llIW. .tUW.U,
'S~ T!.......l! 'T"
.', " .
mtll$e m. ., Dr." ' . '. . - 9.. CI-Ol-4- S.......:";""-i5 ' Mlft1T1OPrii ' .
A
4. Sfimtul Ch:iril al1erusa.limJ,Uu: , . . ' m i1W:I.\.WI. ~ ~ m J4ULI;t UIW.pe,.l ama ....j.:'""':""C-.... a pi'lI!llt
5. PT. prof Dumitru Radu, Cara=~~ ~D, Feaoru, 194~; " . diferite denumiri: puilerea miiiill~ (Faptele 1Postolilpi 8; 14-1~; Ewei 1

rev. "Ortodoxia", Dr: 1-2, 1978; , ., " .oglC al Sfintelor Tam~ ( fl, 2), .ungere, Tama sau ~ Duhulw, ~ Domnulw, 'pece~ .
6 Pr.t' . ' , , .'. " ...:L . " . ,
. pIll.!. Dmrrltru PqpeseU; Doctrina ; } d - . Tatiza B1.' .... ,:te8V1ep.tuc.WCll- '.. ' '."" - ..'- ......,..,., ,:: " '," -..' ":~':;":,' ' ,

,:";' 'primele$ecble,inrev.''O.rtodOiia:''~nr.3 1961' .~prr;;, , .otezulUl In '- ~ ,'.,.' , ." , ' . " : "" ' .. < ,:'

' , 7 . AIexanchu ' J ,


SchmP.mAn" n:....,.,...x ...l:.... ' .
.

,
l'"T-~:':'. ' : ' .'
.'

. ,~,um"'J-"l'llumDuh, 1rad. delBu01:l 199"" . . .u.muuw.ea , . .: :..', , .. , . r - .~


, , 8 . , P~Evdocbiniov,Orto.doxia.,-ft.G~ de . . . . . ""''', . e'"'> .,:':', ;:'> . . '~",;"x'cuCclelidte.SfinteTaineUi... m~afustinstituitade, . .;
,:"..' "9--n,: f T B' ... .~ ~S1atineani.1l,'996 '. ..~.I:'J.f,;;~, ....... ','." '. . '::!.~~"?-r- ..,, ... ,,.-,--. .

r:~,",.: ,.~>""c:.~,.:, . . -tl::'~ .J.~:_. ~,~edinfapecqreo~


""'"""'" ~-.,,"~ ID:"'~iIe~ 7' '1":I",....,.;"":_J< . " . . m,~ 1987,,,, B ' ." .""-MUriit<IDlldIisus:~"l;l~~duiesre"~;*~li'C!
. __ ~ . ..... Ie ,wr"'- .......,~
T
N ___ . - - .. - ' . , ._ ..... , , ,,'.... ....... _..

:;~ .:::c " . ':: .:: -:~.~"" ."."-.' . ~Qtt?gte.~~{~Ii.ECiunenica,B~ 1999.<:," -"fD;tite:pe'Duhl.M-SWHlolm..;l$16,.17; Luca 2"4,49j;care'se va pOgorl.. . ~ . ~

;-::.-: ,. . . . , ' peste ei la Cincizecime. .' ' ' .. .. . , .

......-.' . .,:;.,~~ H~t1tlll-BiseriGif~e Ai?9stolli lmpa~1ijeaid~~*~ill;Sf'aiit.. '.': " ..., ~. ~


. celor-lxlteza1iprin plmerea~.ilOr;:~,miocUiti~c~chiafl1e . .<~,-;- .... -:i .
....... - r::-. '....; . ~"I. ::''.
:-.

"" ,'.::., , ,,", "-.:, -: ~~ . ~: ;~.. , ., .:.,.; j.~'

ApoStoli eli nugerea'cnSfBntutMir. Crenilor'l;fufS~a, bote?a#. d~,"... ,. ....' ..


. ",., .. :"",P" .... ,'n.n~"+Q"#':~eeasta
""mac6rru1F-ili"li,s-a Tama ',de ciift6: A .:0.st6li1"Petru ~r''i.J
"

'~'.,:~.:: ,,,; '


:!:-'f':'.A."j'...., .. ,- ..'.~ ,.' " ' ..... ~
,. loan, care' ''ii ~ mamne peste. ei," luau)?u~' stant" (Fcipieie . .- .- .
:." .: ,
'. + ~
AP9Stolilor.8,:J5:-l6)Tar ref Car~'~ 1riEfes,~.lui "loan
' fost bote.z8ti de S:tantul Apesto1 Pavel ~, d~ aceea, acesta punanqu.. i . .
. . au . " " "
,
r
mainile; ~ 'venit asupia lor DUhul S-mnt (f'aptele Apostolilor 19, 6):' '.' .
,.PeJanga se
intrebuinfa,.~, cPiar.m epo~ ,. ' . I ,
..; ...
pune.re::!. miinilor
apostolicA ~i -~u-SffinttJl-Mi:r:-"arc-re-ne ~pe'n9i:.::. :.: .
'impret.mA cu'voi In HristOs ~ ne-a uns pe nol, est~ Di:n:rin~ Care'n~a .
.

r J

.;., ~~ -", - . ".:":.."=-=-=---- .


. .. " ." ~~_=1
. ~l pecet1wt~ ne--a-dat arvunaDuhulwm JJ.W.IJlle noastre . ,.
"(1ICO
nnt~,:. . ' :
"............r-.-' ....~~ .;.~.~,\ ........ . ',. - <,""','"

,-r: 21222);"~ivon:m~av( d(;'la eel' sraIltir~f~8t~.:~rvoi ,~~:-""~,",


. - "-~': Cafe apl~ .1a: El ~ care. ranlane lntrU voi ~. n-8.veP.
.1rebu~~,,~"_,,~.. in;v,*_. cineva, ,ci, ~_1l[t~_~tA_Y~"~~,::~:.
invatatum aceasta, adevarata este ~i nueste minciuna.~eji.!lPru EI, '
',!" ~ ~
...0::;.:;-.:. ,"Of

,'. ."
'~1
_ !f.j
":4:'

~i 156
, 157
.~~.
:11'"

~~' cum v-am In~' (I loan' 2, 20, 27). Ungerea aqeasta .este astfe1 .! . Efectul sau mmsrea acestei S:finte Tame constll in :intari:rea ~

-.. ~.;

lucrare funic! ~1lU poate.:fi dec8i.o smnta Tain!. . . '1, I ~~';~ .desi~ ~ din nou, Sjdritiuile~ dobandiUf in Sfim:ttij.- Botez. -; , . ,
~Pelep.racti~ p~~~r f ~e:rea S~.~ 't~ Jnsepara?ili~' ~.~ere; ~9Hrda;te; teoI9~~'~ ~
j'
'J'
-- it}: cu sunt 'din1re &fez in .
,'I;
. ~v
apostolice. Daca Tama s-a sav~~'mal iDt& pnn punerea m8inilor, pe :', cultul B1Sel'l~ Ortodoxe se ~ca ~ f;;lptul. ca ~carea,credin:
, lllhn:a ce s-au inmuljit comunitaple crene ~ Apostolii n-au putut ciOSllhrl ,este con.comitent! cu pnevmatizarea lui, ca ipceprit ~i gaxanpe.a

.-,. ajunge peste tot s-a r8mas 1a p:ractjca Ungerll Cll SfBntul mir. Uualt J;.' transfigu.rarii~ind1l1Ill1e'Zelriilui..
, argument a fost 8cela de,a.m!j.e confimda cu bjrotOnla., . Biserica Ron;um~liC! 8. separat inm&~ (~), de
.:' ','..., "'" '.'

ie!: ' Marturiile S:fintei Tradijii sunt e10cvente in acest sens: ''Noi de' Botel, spargBnd mrl.1:atea Tainelor de init:iete ~ Mirungere. ~
"-;I~;~:' .. aceea ne ~ numim c:re$tini"pentru ca am fost ~ Cll dwnnezeiescul'_ . E~~) ~ ~ pe separatia ~ lucrarea iui Hristos:in'Biseri- ,
.. ,Mit' ,(Teofil de Antioliia);,.~~upa:ce am ie.,itdin.,baiaBotezului;,~-' ,', ,cai~uiSfint. R.ecf:m,~logi.CatoliCiaUluat~!i1a.inej)nPQ~ "";;'
, . .::
~,:
~.
.
~
ungem cu ungere s:mnta, dupa.. ritualul vechi, precum '~ la'preo1ie se 'i::'. mva, acestei pmctici eronatc, Cerand futoarcerea)a ])ractica: Bisericii
.-I!~
. ,~geau cu ootde1emn di1:J.corii' Unger6a ni se face material, dar.ea. -: nediviza!:e. (cf_ Pr. prof dr.. J?umi~ P"opescu,: Tafrlelede in~tier,,~ Jjre~,- .

r _, :::~Wa.rta roadedupo.vni~,,~,:~re.mcufatiji aepacateApOt~e. ~ -.;' :Jina~p_y.?lt~6x:!~~<?!:t~~;:j999,p~59.-,61}':':' ""'~'::-, ~;.;;~._::.;_:;"'-',.;,

.
. 'punerea.
,'. -~!-!~ ,~
l.lll:Ul1JiOr:CU . "di:n =
care unm
. . . . ... ' ' .,.'L!...:~~.,.<l_~~~ 'cb~X'
,u-iSe U~UVw.1Ll:1n;;1I, 'Be-'
.' .
~~l ':se:
,~' .,-':.-'-."" ..'.".,--
. '- ..
, "" -..--
. ,-","-_.. .
.... -.~" '. "- ,,' .' ,,"-',-
' '. ,
"'-'-.:'..."-":-,......:...... , .. ~ ".... ~.~,~..::~ .." .. '.: ' . '. :'~~;:-~- .. ', .::~:":_,L~~.",-~ . -:
r.'" .
--.,
. _.:-- .. 'S~tul~~~b". ~~~iTian)~~""':J ".~.:
-~:: ck:n;:Mk, ;ti~ ~~rn~~~nt= ~v=:n~ui -Mk~-pat.face do~ ~~~;li~B~~c~ ';, .
.'.'.. ,. ::""dobndi haru!lui-HrlstOs".r(SfBntl;llCipnanal Carliiginei) .:.. , ::.~~.;:,...:. - :~-Taina:Miron!;erii-este',sav~ta:de~~"qliS&>p S8U'preot .~'1imp-ce;'lii'~-. ,.".,. ,.:,..
" . '~':.'- '.':::~:;X;' "~Iapa ~ 'ijj"Wrimger.e este illteniclilffi pe hOtf:zul ,''- romano-catolicfdoar -ep~.s!v~e.:cbirlinn~ ~iseq~)~~,:' ;~~:' ..
, ,;. "" .~_. ;;,',fu1tuitoruliii ~~ ~ la .L~'-ffi*}gz:AAg S-a ,oo.be:tas ill chip Y~r ' doxa m.!!!~tle }ig~ ;prac9cll..:PQ~~9C > d~_ 'a I~y~ .~~:t~int" ' ;., ,
-~ ,,:.~"',}?uhulS:mntln9bj.p.deponu;nbf:ll.{Ma!ei:3,16} ;.,.' . :,~,~, >:," -::-," .~'episcop sau'.pIix?t.:~$IDifui Traditii,,'~~~~.~~,: ..,.. ';:'U
, preo~trl. de sa~tor al Tainei sunt elo~ente; '~pisCopii Il1lIIJ1$ : ...
:. 2: Partea vizu~-eea Devizuti ,i efootele Taili~il\iimngerii:" ':', . hirotonielritre $isurif~sUperiori preotilof' (stantul loan OUrade;Am); " _,
" .' Sav~ Tainei Minmgerii constA in ung~ cu Sffintul Mir a "'in privinta Botezul~ til ePisCop ~r tu,pfOOt., am zis ~i maiinainte .~'
celui ce a fost' botezat,. rosti:Q4u~se fi?rmula:~'Pecetea darului Duhului repetfun ~ acum: mai int.ai sa ungi eu untdelemn, dupa aceeasahotezi. '.
Stant, amiD". Aceasta SfilntB. Taina are, In componenta e~ ~o i launna sa pecdluie.,ti eu Sfijntul Mir'~ (Co~tutille Apostolice). {cf.
mente: primul consta In sfinjiiea Mirului in J6ia=ware. de catre toti votz,p.-g62). . - . ' , .'..... --~ '. .

--=~J:~i!n~i1~~~-
S~ea numai de catre episcop a acestei Taine este 0 inovape a
,rornano-catOli6i1or Cli:t1 sec01U1~a1 ]x.lea, respinsa,mca 'de' 'atunci de.
Botez.(De rejinut ca Taina Sfintei
.
are tot dollA Im~ ....... - ~- -propriu-.
~
patriarhul Potie al Constantinopolullrl. De altfel, pam ~ in Biserica
momente: prefucerea elemente10r euharistice i ~ Romano~CatolicA, Pre01H pot ,PriniL in. mod exceptional,aprobarea
zisaaCredincio~or). , papei d~ a sav~ Taina Minmgerii. , , : . ' : .7 .
Compozqia Stantului ~ Marelui Mir (untde1emn ~ 35 de
.m:omate) simbolizea:z! bOgatm i diyersitatea darurilor'J?u1mlui stant
...;-.. .:".;, i.c:.~;,\ {'

~ ...... ,...;"'~::.:.t'l.. .:...;~~::;"'i' .'\'-j.,

158 'lS9
.i"

4.PrimitDriiTaiIJei. :." ., xvn. TAINASFlNTElEUHARISTn '?

, A~ surit top rei:bote7ati, in mod Cano;oic, in' Biserica, .: fu .". '. .. . ' , . . . . . .. ,.:;
. numele .S:fintei Treimi. .DacA' Botezu1 na$te in Hristos, .~ .. ' :. ,~ E~e este Taina m'~ in cbipulpNpii # at ~~
" :~.

dezvolti ~ ~ viata dubo~ inceputI prin Botez; prin ea . ~-~ cie4mciOi!or inSUi T1UPUi.i singCie 1Ui'Iisus Hristos'

~ci9su1'F.~ puterea: de a !ilitU pIcatul i jgpitele, el personali~ ..S);lJ:e ~ 1or .~ spre viata de yCci, ~u.se, real ~

pac:m i~-
zand.sau subiectivand darurile primiteprin Botez. . nes3ngero~; Jertfade pe crucea M~tbrului. Astfe1, SfBnta Bu1.:lari.Stie .
. Spredeadlire.detmte.a*Jalte Sfinte Taine,Ja~:MImngt:rii~ , . are~ubl~ caraeter, de,Tajnii ~i dejerti, Ja~ admlSii icarBcterul

se ~ nmne1e cnxtinciOSlllui, tocmai pamu ca s--aroslit la Botez, iiund dind . c. ~~~c, de aducere aminte. . . . 1

t'1'WInci<Ni1afost~In1r..orelafiep;m:m1aw~pin~SfBnt. . :, ...... ~~ nmniri, date, ~ diferite aspe,cte ale ei, in legawra

( .. ,::' A~ Taina~.Coosiderati tainapreaJiei univer:sale, deoarece, . :u~;:m..~ea, sa~ ~ul S8 obiectele ei, scofBnd '1. . ~

lDlg~ ~ in Legea Veche, ap8rfinea dciar profePlor, regilor i ' m re~ c8nti ~ ~.cand altul. Sci ~ ~~~" (eUharistie) . ),
preop.Ior s-a ~it in Legea N~ it harului, .11ituror membrlloi- ~. . ~_~ ~ ~ Hristos amultumit Ta1iUui inainte.de8 :frfi.nge pinea:.- .;j~
_ Bi~cii,'facandu-i.pree1Un sepslarg saumeIDbri ai preqpei univetsa1e.. ' ~ e~.J~.~.mUlj1lmire,ft :a~e~. (J~:euhariStic8 ~iDt81Djrea .. ~ .,..,.~.
-,~.:: -: .,~- .8pECtficul
...... .'"
aeesrei
.,
Sfinte
.'
Tame
_.
rezida in.
iidirea cant '.. ... '.. ..
.unll.Dlll diritre .
.:c:Iinlre-Jertfa1UiJIristoo~~cii:
.. '~T'\-:,.......:..::..::.. , . -
~'?vinul).'"
. .~ -
:-. :. :. . .' . . . . . .~ ,c .
'.. .. ." .... '- . " . ... ~lf

':._ ~~~ Blseri~ii, prin aceasta Cincizecinie pers,o~ cmn a' foSt ., ...~-::, .~~~..d~ ~~ecUVtitare" se refera la binecuvantarea vinUlui .. - -' f
.. ~~ttR ,m ~logIe, Duhul ~~~. '.:mt:egjn fiecare ~tntreg)n top"... .' .;_ ~ _apamu ~. C~ ~!e ,d~_.a fi .~. Aposto]il~. (atei 2 9;.. 2,7), :i
... \~~t-:, v~~ celMare), .UDlI,l~u-l Cl!J)1etre ,vii fn ediliciul:l?~.eriqii. ~_ ..... ~~.Cbil;~:el',~~une (~'pe,-~~os cu:.fJri&.9s}, .. ~ :,~l
.'~' Tocmt-1'~e.~ eterodo~or cares~Jntoro'in Biserica Ortodo~ Ii se .' Cirui ~mn:n1l1; C~.de';'F~ mass Doom~~ (I Cdrint~ni. 11, 20.),: . -: .l
.. savfu~te. Taina .Mi.rung~ .caqi.. prinen2ie~. prjn SchiSlllB, _Rll sp~': . '...'~ M:~}lJ.:l-~~1'Tm:m altarulW,P~ea lui durntJ~ ?~cereasCll,. '.. ..),,
. comuniunea Bisericiijp8catuind.impotriva DUhului sffint, Duhul'comu~ .~ ~. :~~i'b1necuWntar.ti1;PahaiulD6mnuIUi~ Sangele luilIristos;Sfinte1e .' ':;';11
. niunii, stat in.smrrta T~~, cat ~ in ~iserl~ ~ in tntregpl .rosmos. . ~~~co~le ~~, Jer5~In,tele~.. . " ;.'. .' .... .. :t'
... _'" D~cli :.omano-cat?licri 'au.s~arat~g~.ge Botez, sAv~ind. . ... _-- ~.-Sfiin~Eubat:istie ~ ~mat ~ta Qintre toate Tainele,.fn . ~ ....-", . j~ .
. 0 Ia12 am (in cazun exceptionhle Ia 7 ani), protestantii, 'dei n-o celelalte !~eelementul spm~ se mlete QU cel,,~al;dartiu se . .':.' :. ,~i
~osc ~ T_ 0 practica ca pe. o. simp.m .ceremonie ell cmacier pe~ 0 s:runmare a e1ementulm ~teria1 in sine. In Sfiinta Eubaris1;ie,. . '. .:. :j~
pedagogio-educatlv, la varsta de 14 ani
.
. .
..[. -- -.-.~----
de~
.
srm.turile nu. o'bserva schimbarea, piinea i vmul se schimba ~i se' '".~~'"
. ru-~'Sfu1gele DOnlilului. In privi$. misteruIui. aCeast! '... - *:m
Bibllografie Tafua ~ aIaturi de S~ Treinie i fntrupare.' . .' . .' ~
. . l.StantulCbirila1IerusaUtilUlui Cate!:.-~aDJ. -~,r. tract' 't;~~-"" Prin celelalte. Tame.se~~Q"'c.tt"",.,harul divino pnn' ,S~~ !L
~i.~-Nioola~Cabasi1~D!.fprB~tn;osl :dv:~ogo81"", . or., ,,~, 'E~e'se'~~ ~T~~~, Hrlsto~~ care--~~'-' . . :~I
,# ....... " "c"':

.
3. Pr. prof Dumi1ru Staniloae, Taina Mirungen'i' "m'VT".1 DO" 'vol' 3~ - Cl'OSU1 se ;1f'~'" !aniie .-- _. _. - - . .- . . . . . . ' "':1 ,;~'

4 Anca. Manolach 2m' . ..


. I I ............"......
." .'.. . . '
.'.. .'. . .:
'..
. i _, ." .;~. . . . . . . . '. e, ~ ta Tama .a M'Il'UlIgern, fur.ev.. Olasul . _ ..S~Buharistie.nueste nutnal 0 Tain4, Cl ~ JertB1 ~>',
I,H!

Blsencll , 19,78, m. 9-12,.~. ' " " : .' ad~~ 1m Dumnezeu,jertfa trupului ~i s&lge1ui lui Hrlsto" '
.S. Pr. Ioan~ TainaMi~gerii, fureY. ''Ortodom'', 1979, nr. 34; ~II
:jt
.' ' , .... s.."-:
6. ~au1 Evdokimov, OrtodoXIa, trad' cit; . . .' . .f!fdf
,~!;~I
.. ~l;
.l;;
:'..T .. . W ..'

,.,. .
rl~
(",~

-.~~~ . "

.~
"{i; 160 ' 161
.. ~1
~~~

-f' ', M8.ntuitorul a pregatit de mult! vreme instituireaacestei La vechii scriitori bisci:i~ p8inea ~ca este. niJm.itj paine .

L~;.:
Dopa ce-s8tmase mcllip miraculos mulpmile in pustie ~ acestea ,nu' l_....:_x.
1LdlJ.U1..
Ambrozie, ,ChirlI 'alleiusa~'
'S1!ntul Iustin'Martiml,'IrineU; .
',-, .

1
, "

,;"
~
';;

limului Numai. ebionitii sa~ Euharistia eu ~ ~,apa, lmIX?1l"iva .,' '

sa-L Proclame Smparat, ~ Ie spune: '$u sunt pairiea viePi;. cine vine
'~aIi
.!.~!~~
va . ~ciiecumenice. .
'. Mi:Qe liu fJ8m8n