Sunteți pe pagina 1din 4

PORTOFOLIU PENTRU EVALUARE SUMATIVĂ

Anul şcolar 2013-2014


Disciplina:Limba şi literatura română
Clasa a X-a

Propunător:Boboc Irina

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte.Din


oficiu se acordă 10 puncte.
 Din totalul de 90 de puncte,10 puncte se vor acorda pentru organizarea
ideilor în scris,abilitatea de analiză şi argumentare, ortografie, punctuaţie,
aşezarea în pagină şi lizibilitate.
 În vederea acordării punctajului pentru redactare,portofoliul trebuie să aibă
minimum 15 pagini.
 Timpul efectiv de lucru este de 4 săptămâni.

Se dă următoarea cerinţă:

Realizaţi un portofoliu de critică liteară intitulat: Specii ale genului epic.Tipuri de


nuvele în literatura română.
Portofoliul trebuie să conţină:

1.O fişă în care sunt prezentate succint cele trei tipuri de nuvelă studiate la
clasă:nuvela istorică,nuvela fantastică şi nuvela psihologică.Fişa va fi
completată,după caz,cu reprezentanţi şi titluri de opere ai fiecărui tip de nuvelă.
*Se recomandă referinţe către autori studiaţi în anul curent precum:
C.Negruzzi,Al.I.Odobescu,Mihai Eminescu,Ioan Slavici,I.L.Caragiale,Mircea Eliade.

2.O fişă cu datele bibliografice ai fiecărui autor ales spre exememplificare.

3.Fiecărui tip de nuvelă i se va alege câte un reprezentant literar(autor) şi câte o operă


spre exemplificare.În 2/3 pagini se va argumenta prin comentarii pertinente apartenenţa
operei alese la tipul de nuvelă pe care îl aveţi în vedere.
* Se vor avea în vedere argumente precum:apartenenţa operei la un anumit curent
literar,culoarea locală,asocierea dintre anumite personaje şi unele personalităţi istorice(în
cazul nuvelei istorice).Rolul conflictului interior în conştiinţa personajului,mijloace de
investigaţie psihologică,transformările suflteşti suferite de personaje în evoluţia
conflictului(pentru nuvela psihologică).Existenţa celor două planuri:real/ireal,dispariţia
limitelor de timp şi spaţiu în cadrul naraţiunii,ezitarea eroului de a opta pentru o
explicaţie pertinentă a evenimentelor neobişnuite,tensiunea epică,finalul ambiguu etc.
** În elaborarea textului de tip argumentativ trebuie să respectaţi construcţia discursului
de tip argumentativ,să aveţi conţinutul şi structura adecvată argumentării,să respectaţi
normele limbii literare.
4.Pentru fiecare operă reprezentativă unui tip de nuvelă aleasă se va realiza o fişă de
critică literară.În redactarea fişei de critică literară se va avea în vedere modul în care
comentariile literare alese sunt pertinente şi valabile spre exemplificarea principalelor
caracteristici ale operei literare alese (în cazul de faţă,nuvela).
În vederea redactării ultimului item al portofoliului se va avea în vedere următoare listă
de studii critice:

Călinescu,George,Istoria literaturii române de la origini până în prezent,Bucureşti,


Editura Semne,2003;
Crohmălniceanu,Ovid.S.,Literatura română între cele două războaie mondiale,
Bucureşti, Ed.Universalia 2003
Lovinescu,Eugen,Istoria literaturii române contemporane, Bucureşti, Ed.Minerva 1989
Manolescu,Nicolae,Istoria critică a literaturii române,Bucureşti,Editura Paralele 45,2008
Simion,Eugen,Scriitori români de azi,Editura David&Litera,1998
Streinu,Vladimir,Clasicii noştri,Bucureşti,Editura Tineretului,1969
Vianu,Tudor,Arta prozatorilor români,Bucureşti,Editura Eminescu,1973
Vianu,Tudor,Scriitori români de azi,Bucureşti,Editura Minerva,1970
PORTOFOLIU PENTRU EVALUARE SUMATIVĂ
Anul şcolar 2013-2014
Disciplina:Limba şi literatura română
Clasa a X-a
BAREM DE CORECTARE

COMPETENŢE GENERALE:
1.Folosirea instrumentelor de analiză stilistică şi structurală a diferitelor texte literare şi
non-literare;
2.Argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii asupra unui text literar sau non-literar;

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1Recunoşterea şi analiza principalelor componente de ordin structural ,specifice
textului narativ;
1.2.Identificarea particularităţilor specifice ale limbajului în textele epice studiate;
2.1.Susţinerea argumentată a unui punct de vedere într-o discuţie;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-Să facă distincţia între cele trei tipuri de nuvelă:nuvela istorică,fantastică şi
psihologică
O2-Să prezinte date bibliografice ale autorilor de nuvele studiaţi;
O3-Să precizeze principalele trăsături ale fiecărui tip de nuvelă studiat;
O4-Să coreleze trăsăturile generale ale unui tip de nuvelă cu un text literar studiat la
clasă;
O5-Să argumenteze apartenenţa unui text literar la un tip de nuvelă studiată;
O6-Să analizeze păreririle unor ciritici literari despre operele luate în discuţie;

BAREM DE CORECTARE:

Punctaj
e
Obiectiv

Modul de acordare a punctajului

1.Realizarea corectă a distincţiei celor trei tipuri de nuvelă şi 10 p.


precizarea corectă a reprezentanţilor cu operele acestora; O1
1.1.Realizarea corectă a distincţiei celor trei tipuri de nuvelă 5 p.
studiate,dar încadrarea greşită a autorilor şi a operelor sale;
1.1.2.Realizarea incorectă a distincţiei celor trei tipuri de nuvelă 0 p.
studiate şi încadrarea greşită a autorilor studiaţi;
2.Realizarea unuei fişe complete şi veridice a datelor bibliografice a 10 p.
autorului ales; O2
2.1.Realizarea unei fişe incomplete a datelor bibliografice a 2 p.
autorului ales;
2.1.1.Realizarea unei fişe incomplete şi irelevantă a datelor 0 p.
bibliografice a autorului ales;
3.Precizarea celor mai importante trăsături şi caracteristici ale 5 p.
fiecărui tip de nuvelă luat în mod individual; O3
3.1.; Precizarea celor mai importante trăsături şi caracteristici a 2 p.
două dintre tipurile de nuvelă studiată;
3.1.1. Precizarea celor mai importante trăsături şi caracteristici a 1.5 p
unui tip de nuvelă
3.2.Precizarea parţială a unor caracteristici şi trăsături ale fiecărui 1 p.
tip de nuvelă luat în mod individual;
3.Prezentarea parţială a unor caracteristici şi trăsături a două dintre 0.50 p.
tipurile de nuvelă studiată;
3.1.Prezentarea parţială a unor caracteristici şi trăsături a unui 0.25 p
singur tip de nuvelă studiat;
4.1.Corelarea corectă şi pertinentă a trăsăturilor unui tip de nuvelă 5 p.
cu un text literar studiat la clasă; O4
4.2.Corelarea incorectă a trăsăturilor unui tip de nuvelă cu un text 0 p.
literar studiat la clasă;
5.Argumentarea apartenenţei unui text literar studiat la tipul de 30 p.
nuvelă corespunzător într-un text argumentativ pertinent şi relevant. O5
5.1.Nerespectarea conţinutului şi structurii adecvate argumentării a 15 p.
unui text literar ce aparţine unui tip de nuvelă studiat;
5.1.1.Încadrarea şi argumentarea aparteneţei unui text literar studiat 0 p.
la un tip de nuvelă alesă greşit;
6.1.Alegerea unor comentarii literare adecvate operelor literare 20 p.
avute în vedere şi relevante pentru tema generală a portofoliului;
6.2.Alegerea parţială a unor comentarii literare bazate pe operele 15 p. O6
literare alese spre argumentare;
6.3.Alegerea irelevantă a unor comentarii literare bazate pe operele 0 p.
literare alese spre argumentare;

Notă!Pentru conţinutul portofoliului cele 10 puncte din oficiu se vor acorda pentru:
organizarea ideilor în scris ( 2 puncte),utilizarea limbii literare (1 punct),abilităţi de
analiză şi argumentare ( 2 puncte),ortografie ( 2 punct),punctuaţie (2 punct), aşezarea în
pagină,lizibilitatea ( 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare,portofoliul trebuie să aibă minimum 15
pagini.

S-ar putea să vă placă și